PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )"

Transkript

1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Forma zadávacího řízení: Limit veřejné zakázky: Dlouhodobý úvěr města Lovosice ve výši 50 mil. Kč Služby dle 21 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) otevřené řízení Nadlimitní Základní identifikační údaje Zadavatele Zadavatel ve smyslu zákona: Sídlo: IČ/DIČ: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Kontaktní osoba ve věcech technických: Profil zadavatele ANO Město Lovosice, Školní 407/2, Lovosice /není plátce DPH Bc. Lenka Lízlová, starostka Bc. Věra Nechybová 1. Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky na služby je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru, a to na financování investiční akce Zadavatele (dále též jen Projekt ) s názvem Rekonstrukce Pfannschmidtovy vily v Lovosicích. Celkové předpokládané náklady Projektu jsou ,- Kč včetně DPH. Zadavatel má k financování tohoto Projektu zajištěny zdroje z vlastního rozpočtu, které však nepostačují k okamžitému profinancování Projektu v průběhu jeho realizace. Uchazeč tedy předloží svou nabídku na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru s postupným čerpáním v letech s tím, že Zadavatel předpokládá splácení úvěru v průběhu 10 ti let. Úvěr ve výši ,- Kč bude čerpán postupně, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem Projektu. Přesná výše úvěru bude záviset na konečné ceně Projektu a případných poskytnutých dotací v době čerpání úvěru. Úvěr tak nemusí být vyčerpán v plné výši. 2. Cena sjednaná ve Smlouvě o dílo činí ,00 Kč bez DPH 1

2 3. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena Pořadové číslo nabídky Obchodní firma/název, sídlo 1. Česká spořitelna a.s.. Olbrachtova 1929/62, Praha 4 Komerční banka a.s., Korporátní divize 2. Severozápad, Bílinská 175/2, Ústí nad Labem IČ/RČ/datum narození dodavatele/uchazeče 1) Nabídková cena v Kč bez DPH , ,00 4. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím s uvedením důvodu vyloučení Obchodní firma nebo název: Sídlo: IČ: DIČ: Důvod vyloučení zájemce: Identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím ve smyslu ust. 77 odst. 6 zákona z toho důvodu, že jejich nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu Obchodní firma nebo název: Sídlo: IČ: DIČ: Odůvodnění vyloučení: Identifikační údaje vybraného uchazeče, případně uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky včetně údaje, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele Způsob hodnocení nabídek Zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách a Komise jej plně použila pro hodnocení nabídek. Pro zadání veřejné zakázky Zadavatel stanovil základní hodnotící kritérium ve smyslu ust. 78 odst. 1 písm. a) zákona, kterým je ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími kritérii: 2

3 Hodnocení nabídek bude prováděno podle základního hodnotícího kritéria, kterým je ekonomická výhodnost nabídky dle 78 odst. 1 písm. a) zákona : Hodnotící kritérium Váha kritéria v Popis Celková cena v Kč bez DPH 80 % Výše pevné úrokové sazby 20% Bude hodnocena cena za celý předmět plnění v Kč bez DPH. Bude hodnocena výše pevné úrokové sazby po celou délku splácení úvěru v %. 1. Dílčí kritérium Celková cena v Kč bez DPH Uchazeč nabídce celkovou cenu celý předmět plnění veřejné zakázky, kterým je poskytnutí úvěru. Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria je pro něj nejvýhodnější nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky. Body budou přiděleny podle následujícího algoritmu: Počet bodů dílčího kritéria = 100 x Hodnota nejvhodnější nabídky Hodnota hodnocené nabídky 2. Dílčí kritérium Výše pevné úrokové sazby v % Uchazeč nabídce výši pevné úrokové sazby po celou délku splácení úvěru v %. Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria je pro něj nejvýhodnější nejnižší výše úrokové sazby v % po celou délku splácení úvěru. Body budou přiděleny podle následujícího algoritmu: Počet bodů dílčího kritéria = 100 x Hodnota nejvhodnější nabídky Hodnota hodnocené nabídky Metody hodnocení 1. Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací metodou dle dílčích hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci (dále jen kritéria ). 2. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci kritéria. 3. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. 4. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 3

4 5. Jednotlivým dílčím kritériím jsou Zadavatelem stanoveny váhy v procentech uvedené v zadávací dokumentaci podle jejich důležitosti. 6. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Celkové hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka; která dosáhne nejvyšší vážené bodové hodnoty. Hodnocení bude provedeno matematickou metodou v jedné tabulce.v případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu (Cena vzorového nákupního koše obědů). V případě mimořádně nízké nabídkové ceny bude Zadavatel postupovat v souladu s 77 odst. 1zákona. Nabídková cena (bez DPH) Váha kriteria v 80% 80% Nabídková cena (bez DPH) Kč Získané body Získané body x Váha ČSAS a.s ,00 96,91 77, KB a.s ,00 100,00 80, Výše pevné úrokové sazby Váha kriteria v 20% 20% Výše pevné úrokové sazby % Získané body Získané body x Váha ČSAS a.s. 2,18 98,17 19, KB a.s. 2,14 100,00 20, Výsledné pořadí na základě hodnotících kritérií: č.firmy Název Firmy Nabídková cena (bez DPH) Výše pevné úrokové sazby Celkem bodů Pořadí 1 ČSAS a.s. 77, , , KB a.s. 80, , ,00 1 4

5 Výsledek hodnocení nabídek Pořadí nabídky Obchodní firma/název/jméno, příjmení Dodavatele/zájemce 2) 1. Komerční banka a.s., Korporátní divize Severozápad, Bílinská 175/2, Ústí nad Labem, IČ: Česká spořitelna a.s.. Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ: Vítězný bude plnit celý předmět veřejné zakázky vlastními silami. 8. Odůvodnění použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním nebo jednacího řízení bez uveřejnění, pokud zadavatel takovou možnost využil Důvod zrušení zadávacího řízen, bylo-li zadávací řízení zrušeno Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Podpis oprávněné osoby zadavatele: Bc. Lenka Lízlová, starostka Razítko zadavatele: 1) V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/uchazeči společně, použije zadavatel pro každého dodavatele/uchazeče samostatný řádek. 5

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k veřejné zakázce: NÁJEM MOBILNÍCH KANCELÁŘÍ v rámci projektu Efektivní systém rozvoje

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Naše značka: Vyřizuje / tel.: V Praze GB 247/2015 Pejčochová / 224920848 9. 6. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek Název zakázky: Dodávka hardware, software, servisních služeb a příslušenství Název programu: ICT v podnicích - Výzva III Registrační číslo projektu:

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 12. července 2013 Č.j.: 2013/2509/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby Česká národní banka (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. veřejné zakázce. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. veřejné zakázce. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240 Datum uveřejnění oznámení jednacího řízení s uveřejněním: 21. 2. 2013 Forma zadávacího

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Důvodem pro vyhlášení VZ je potřeba zajistit realizaci manažerských školení

Více

Nový zákon o veřejných zakázkách IV.

Nový zákon o veřejných zakázkách IV. Nový zákon o veřejných zakázkách IV. V závěrečné části našeho seriálu se budeme věnovat krokům, následujícím po vypsání veřejné zakázky až do uzavření smlouvy či zrušení zadávacího řízení. Hodnotící komise

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: 13223/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Ing.Ctibor

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

Do zahraničí na zkušenou

Do zahraničí na zkušenou Zadávací dokumentace Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Sídlo: Denisovo nábřeží 673, Náchod 547 21 Zastoupená: RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou IČ: 48 623 661 Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky HSKV-437-9/2012-EKO Název zakázky : Ozdravné pobyty 2012 forma rehabilitační péče. Předmět zakázky : Služby. Datum vyhlášení

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Datum: 15. 4. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více