a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 14"

Transkript

1 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Jaroslav Juřík, Ing. Antonín Pusztai, Ing. Pavel Michek, Ing. Ivan Indráček, Sylvie Pokorná, Jana Mojšová, Petr Šikola, Dana Zálepová, Vladimír Žanta, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Karel Vokál. Omluveni: Ing. Eva Směšná Schůzi zahájil a řídil starosta města Marek Pieter. Zasedání bylo svoláno a vyhlášeno ve smyslu 92 odst. 1 zák. č. 128/2010 Sb. o obcích a jednacího řádu ZM. Konstatoval, že na zasedání je přítomno 14 členů ZM, což je nadpoloviční většina a zasedání je tudíž usnášení schopné. a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek b) Zapisovatelkou dnešního zasedání byla určena Jana Holcová, pracovnice MěÚ Desná. c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu Ing. Ivan Indráček, Vladimír Žanta Hlasování pro 13, zdržel se 1 Žanta d) Byla navržena návrhová komise ve složení Jana Mojšová, Josef Želinský Hlasování pro 12, zdržel se 2 Mojšová, Želinský e) Starosta sdělil, že zápis z 5. zasedání ze dne byl vyložen u Mgr. Antonína Bělonožníka, tajemníka MěÚ, nikdo k němu nevznesl připomínky, a proto byl vyhlášen za schválený. f) Rada města doporučuje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. Usnesení 1a) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. g) Rada města navrhuje ZM k projednání dne tento program zasedání: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Majetkoprávní záležitosti - závěrečný účet města Desná za rok zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Desná za rok 2010 Pan Pieter návrh na zařazení bodu Investiční úvěry do ekonomických záležitostí Hlasování pro - 14 Hlasování o celkovém programu zasedání - pro 14 Usnesení 1b) Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení

2 3) Majetkoprávní záležitosti - závěrečný účet města Desná za rok zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Desná za rok investiční úvěry 2) Kontrola usnesení provedl starosta Marek Pieter Usnesení č ze dne Kauza Havelka Pan Pieter připomněl tento případ. Na žádost zastupitelů se uskutečnila společná schůzka s právním zástupcem města. Usnesení 2.1. Zastupitelstvo města schvaluje nabídnout k postoupení třetí osobě pravomocně přiznanou pohledávku města na základě rozsudku Okresního soudu v Jablonci nad Nisou čj. 10 C 1236/ ze dne ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze čj. 19 Co 530/ ze dne a pověřuje radu města zajištěním administrativních úkonů s realizací prodeje spojených. Hlasování o celkové kontrole usnesení pro 14 Usnesení 2.2. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení. 3) Majetkoprávní záležitosti 3.1) Směna pozemků v Desné II mezi p. J.K. a městem Desná Jedná se o cestu nad penzionem čp. 109 v Desné II v Příkré ulici. Směna bude provedena s ohledem na změnu trasování polní cesty č. parcely 934/1 (ostatní komunikace), která je ve vlastnictví města, a s ohledem na obnovení vodní plochy (rybníček kolaudace proběhla příslušným vodoprávním úřadem).důvodem směny je posunutí cesty východním směrem. Projednáno v zastupitelstvu města bod 5.4. doporučeno zveřejnit záměr směnit části pozemků v k.ú. Desná II dle geometrického plánu č /2010 ze dne : díly k + m + n z ppčk.949/1 o výměře 49 m 2 díl h z ppčk. 948 o výměře 19 m 2 díl p z ppčk. 950 o výměře 49 m 2 vlastník p. J. K. Praha za díly c + b + e z ppčk. 934/1 o výměře 96 m2 a ppčk.934/5 o výměře 17 m 2 vlastník město Desná Usnesení 3. Zastupitelstvo města Desná schvaluje směnit části pozemků v k.ú. Desná II dle geometrického plánu č /2010 ze dne a to: díl k + m + n z ppčk. 949/1 o výměře 49 m 2 díl h z ppčk. 948 o výměře 19 m 2 díl p z ppčk. 950 o výměře 49 m 2 vlastník p. J. K. Praha za díly c + b + e z ppčk. 934/1 o výměře 96 m 2 a ppčk. 934/5 o výměře 17 m 2 vlastník město Desná. 4.1) Závěrečný účet města Desná za rok 2010 Pan Z.J. celé hospodaření města se mu nezdá jednou je schodkové, podruhé přebytkové. Od září

3 je město zadluženo kvůli dotaci na školu a zastávky ČD kolik se splatilo dluhů? Prý se nezaplatilo nic na ZŠ a na zastávky ČD se teprve čeká na dotaci. Zajímá ho faktický schodek loňského roku. Město žije na dluh a stále vytváří nové. Rada i starosta by měla fungovat bez dluhů a ne dělat, že se nic neděje. Kolik má město zaplatit do konce června za zastávky? Jaký je dluh za základní školu? Pan Pieter zpráva o závěrečném účtu byla řádně uveřejněna. Na str. 4 jsou celkové náklady, kde je to přesně uvedeno. Úvěr je rozepsán podrobně v této zprávě. Na vlakové zastávky financování od , revolvingový úvěr je částečně splacen, čekáme na faktickou kontrolu zastávek, poté proběhne poslední platba. 3,55% je ukazatel dluhové služby dle ministerstva financí. Výsledek hospodaření je zisk ,87 Kč. Pan Z.J. chce jasné informace. Pan Pieter znovu vysvětlil. Pan Z.J. kde seženeme peníze na splátky úroků úvěru? Kdyby byl starostou, sháněl by finance. Pan Pieter musel byste přesvědčit voliče, abyste starostou byl. Peníze přerozdělíme v rámci rozpočtu, např. z výnosů DPH. Pan Z.J. toto navrhoval už dříve - aby se z daňových příjmů zaplatily knihy pro knihovnu apod., ale prý to nebylo možné, nyní to možné je. Usnesení 4.1. Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Desná za rok 2010 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to s výhradou účinnosti 1. výplaty měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města. Náprava byla provedena v měsíci květnu ) Investiční úvěry Smlouva o úvěru č. 515/10/LCD na předfinancování spoluúčasti města Desná na projektu Zlepšení dopravní obslužnosti Mikroregionu Tanvaldska (vlakové zastávky Pustinská a Riedlova vila) je splatný Dodatek smlouvy prodlužuje termín splatnosti do k překlenutí doby než bude dotace převedena na účet města od poskytovatele. Usnesení 4.2 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru č. 515/10/LCD, kterým se prodlužuje splatnost úvěru do ) Úvěr na financování projektu Rekonstrukce ZŠ II. etapa Pan Pieter osloveno několik bankovních institucí Česká spořitelna a.s., UniCredit Bank Czech Republic a.s. a Raiffeisen Bank. Nejvýhodnější nabídkou je Česká spořitelna a.s. s fixní sazbou po celou dobu 4,15% p.a. Úvěr bude použit na spoluúčast města na realizaci II. etapy rekonstrukce ZŠ a na předfinancování projektu Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy v Desné. Hlasování pro - 14 Usnesení 4.3. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou a.s. ve výši 22,574mil. Kč se splatností do na financování projektu Rekonstrukce ZŠ II. etapa a zajištění úvěru blankosměnkou a účtem určeným pro obdržení dotace z OPŽP. Pan Pusztai kontrola průlezky v ZMŠ Desná I paní ředitelka by si přála nějaké další. Pan Pieter financování je z provozu výherních hracích přístrojů v roce 2008 se instalovala sestava, paní ředitelka si sama vybrala herní prvky. Pro letošní rok jsou prostředky z provozu VHP určeny pro vybudování seniorparku, s doplněním herních prvků lze počítat pro příští léta. Paní Zálepová zmínila materiál, který zastupitelé dostali od pana Medřického týkající se výběrových řízení na projekt výměna oken v Desné I. Pan Pieter informace o veřejné zakázce byly na webových stránkách. Některé firmy se přihlásily

4 samy, jiné jsme oslovovali z důvodu dobrých zkušeností a již realizovaných akcí. Akce se nejspíše z finančních důvodů posune na pozdější termín. Další akce škola a ordinace. Pan P.M. myslí si, že je nutné oslovovat co nejvíce firem, pak se dá snížit celková cena. Neoslovovat firmy a čekat na to, aby se firmy ozvaly samy, se mu nelíbí. Ordinace nechápe, co je na tomto projektu tak drahé. Přirovnal to k nebytovým prostorám, které buduje v Desné III za cenu 300tis. Pan Pieter na radě byla odsouhlasena směrnice na výběrové řízení, kterou se město řídí. Nejnižší nabídka byla celkově o 38% nižší. Již na dřívějším zasedání požádal pana Medřického o účast jím navržených firem ve výběrových řízeních. Pan Pieter - vítězná firma odstoupila a vzhledem k tomu, že ostatní uchazeči nesplnili nějaké formality, zakázku vyhrála firma, která je nakonec o 700tis. dražší. Pan Indráček jak to bude pokračovat dále? Nebylo by lepší výběrové řízení nakonec zrušit? Pan Pieter proběhne schůzka s vedením firmy a budeme se snažit dále vyjednávat. Pan Michek v radě se tím budeme zabývat. Pan P.M. prý mluvil s jednateli firmy a v září by to pro ně bylo možné. Pan Z.J. nově vzniklá boudička na Souši - co je to za akci, kolik to stojí, atd? Je to na odlehlém místě u úpravny vody, obává se zničení. Pan Pieter jsou to nově vybudovaná odpočinková místa společný projekt Mikroregionu Tanvaldsko. Celý projekt vybudování cyklostezky z Desné do Tanvaldu. Tato informace byla několikrát zmiňována v mediích. Město má spoluúčast 54tis. Kč. Pan Indráček připomněl informaci pana Medřického o údajně vysoké ceně za 130tis. bez DPH od Tomových parků pro tuto firmu je to cena normální. Otázkou pro nás je to, proč tato firma vyhrála výběrové řízení. Pan Pieter zakázka byla vyhlášena v Tanvaldě, celkem se buduje 16 odpočinkových míst v rámci MT. Tomovy parky měly nejvýhodnější nabídku. Pan Želinský ve Zlaté Olešnici jsou tato odpočinková místa tři. Připomněl, že nebyly uklizeny přístřešky v zahradě Riedlovy vily po konání muzicírování. Pan Z.J. pouť pochválil místní hospodářství za úklid odpadků. Odpočinková místa nevychází se z potřeb města, ale naopak se města řídí dle dotací. Pro cyklisty je to prý naprosto bezcenné a za pár let to bude zničené. Jsou to dle něj vyhozené peníze. Diví se, že toto dopustil starosta, coby člen rady MT. Pan Pieter Cyklisté tento přístřešek využívají přístřešek splňuje požadavky cyklistů. Pan Žák probíhají kontroly. Pan Želinský konstatoval, že nebyly uklizeny přístřešky po muzicírování. Pan Indráček muzikanti předpokládali, že jejich úklid zajišťuje město, stejně jako jejich stavbu. Pan P.M. zmínil souvislost mezi sdružením starostů a TOP 09 a proklamované šetření prostředků a ne další zadlužování. Pan Pieter toto je spíše na politickou debatu. Pan Indráček starosta Semil a webový portál pro zveřejňování veřejných zakázek. Pan Pieter je to spuštěné, ale nemáme zakázku, kterou bychom tam umístili. Pan Želinský nepřizpůsobiví občané lze ošetřit při prodeji nemovitostí nenastěhování takových občanů? Pan Pieter lze to ovlivnit pouze u majetku města. Jinak bohužel ne. Pan Z.J vylepil plakátek na podchod proč byla zrušena beseda s občany? Pan Pieter beseda nebyla zrušena město ji pouze nevyhlásilo. Tím, že je dnes na programu beseda k závěrečnému účtu, beseda nebyla. Vedení města naopak chce být blíže občanům, a proto bude připraven rozpis besed v jednotlivých místech s delším trváním. Pan Z.J. závěrečný účet a beseda jsou dvě rozdílné věci. Občané se bohužel dnes nemohli vyjádřit k věcem, které je trápí. Lidé o tom nevěděli. Pan Pieter předal zastupitelům Jouklových 100 bodů. Kvitoval, že je jich jen 27, což znamená, že ostatní byly splněny.

5 Paní Mojšová by ráda požádala o finanční prostředky pro skokany. Pan Pieter možnost zažádat do programu 99 (porcování medvěda) a požádat pana Cikla o podporu, nebyli jsme úspěšní v žádném projektu. V Grantových programech, kde jsou jasná kritéria pro přidělení dotace, jsme úspěšnější. Starosta ukončil zasedání v hod. Zápis ověří: Vladimír Žanta Ing. Ivan Indráček Marek Pieter starosta Jaroslav Kořínek místostarosta Upraveno dle zákona na ochranu osobních údajů

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané,

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2012 Datum: 10.2.2012 Přítomni: 7 členů ZO, Mgr. Michal Bureš dorazil na jednání zastupitelstva se zpožděním do hlasování se zapojil od bodu 3 programu.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 28. 8. 2013

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 28. 8. 2013 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 28. 8. 2013 Zahájení: 18:30 hod. Přítomní: Dle prezenční listiny Jednání zastupitelstva obce Věžnice bylo zahájeno starostou Ing. Josefem Málkem.

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více