Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb"

Transkript

1 Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí investičního dlouhodobého úvěru 1. Identifikace zadavatele Název: Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace IČ: DIČ: CZ Sídlo: Vedrovice 326, Vedrovice Tel.: , Statutární zástupce: Richard Janderka předseda DSO 2. Vymezení pojmů Pro účely této zadávací dokumentace se rozumí dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, kvalifikací dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky, kvalifikační dokumentací dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele, tržní odchylka hodnota vyjádřená v procentech, kterou dodavatel uplatňuje v rámci své nabídkové ceny ve formě přirážky k hodnotám PRIBOR subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva, uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení, zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky, zadáváním závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení, zahraničním dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce

2 3. Zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva, časový harmonogram čerpání finančních prostředků a soupis dalších požadavků. Jedná se přílohy pro zpracování nabídky, úvěr bude následně čerpán dle průběhu stavby a obdržených dotací. Dokumentace je k stažení na stránkách obou členů DSO ( a ) 4. Druh a předmět veřejné zakázky Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku (dle 12, odst. 1 z.č.137/2006 Sb., dále jen Zákon ). Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí bankovního investičního dlouhodobého úvěru ve výši ,-Kč určeného na spolufinancování projektu zadavatele s názvem:,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace. 5. Doba čerpání a místo plnění veřejné zakázky Předpokládaný termín zahájení čerpání úvěru je 1/ Konečný termín čerpání úvěru je 5/ Místem plnění veřejné zakázky jsou obce Vedrovice a Kubšice. 6. Doba splácení úvěru Předpokládaný termín uzavření úvěrové smlouvy 9/2011 Předpokládaná splatnost úvěru 8/ Lhůta a místo pro podání nabídek Nabídky v písemné podobě je možné podávat nejpozději do termínu uvedeného v Oznámení o zakázce zveřejněné na ( ) Nabídky lze podávat osobně v sídle DSO,,Vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace tj. Obecní úřad Vedrovice č.p. 326, p. Loděnice, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 14:00 hodin nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele. Obálka bude zřetelně označena zkráceným názvem veřejné zakázky, tj. DSO investiční úvěr a nápisem NEOTVÍRAT, a na uzavření opatřena razítkem uchazeče. Nejzazší termín podání nabídky je do 14:00 hodin 8. Zadávací lhůta, otevírání obálek Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svojí nabídkou) počíná běžet dnem otevírání obálek a končí Otevírání obálek bude probíhat v Muzeu a informačním centru Vedrovice, Vedrovice 327, dne od 16:00 hodin. Otevírání obálek se může zúčastnit jeden zástupce uchazeče.

3 9. Specifikace nabídky Uchazeč je povinen předložit nabídku v souladu s ustanovením 68 odst. 2 Zákona, jejíž součástí je i návrh úvěrové smlouvy. Nabídka musí být předložena ve dvou vyhotoveních, jeden originál a jedna prostá kopie. Předložený návrh smlouvy musí obsahovat požadavky uvedené v soupisu dalších požadavků. Úvěrová smlouva bude zpracována a předložena uchazečem v plném rozsahu. 10. Způsob zajištění úvěru Bez zajištění 11. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních a obchodních podmínek Nabídková cena Na základě vymezení předmětu veřejné zakázky, obsaženého v této zadávací dokumentaci, stanoví uchazeč nabídkovou cenu a další cenové údaje v Kč. Podmínky zpracování nabídkové ceny Výchozí podmínky pro zpracování nabídkové ceny jsou dány předpokládaným průběhem čerpání a splácení úvěru. Jako další podmínky při zpracování nabídkové ceny musí uchazeč respektovat: - všechna rizika vyplývající z absolutních podmínek úvěru; - všechny poplatky, provize a odměny uvedené v nabídce dodavatele jsou konstantní po celou dobu trvání úvěru. Struktura nabídkové ceny Nabídková cena bude v nabídce uchazeče členěna podle následujících zásad: Úrokové náklady úvěru v procentech a Kč: - smluvní úrok ve formě úrokové sazby 1M PRIBOR v % p.a. u varianty č.1 a 12M PRIBOR v % p.a. u varianty č.2 - tržní odchylka banky v % p.a. Neúrokové náklady vyplývající z úvěru - poplatky, provize, odměny a ostatní náklady spojené s poskytnutím úvěru vyčíslené v českých korunách po celou dobu trvání úvěrové smlouvy; - struktura, splatnost a výše veškerých takových poplatků, provizí, odměn a nákladů bude položkově specifikována v příloze formuláře Nabídková cena. Nabídková cenu úvěru celkem - nabídková cena za celé plnění veřejné zakázky vyčíslená jako souhrn všech poplatků, provizí, odměn a ostatních nákladů po celou dobu trvání úvěrové smlouvy.

4 Požadovaná variantní řešení VARIANTA I. Pro výpočet ceny bude použita pohyblivá sazba odvozená od 1 měsíčního PRIBORU. Pro výpočet ceny bude použit výchozí úrok ze sazby kotované ke dni Nabídková cena v tomto členění musí být uvedena v návrhu smlouvy. Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná pro dané čerpání úvěru. VARIANTA II. Pro výpočet ceny bude použita pohyblivá sazba odvozená od 12 měsíčního PRIBORU. Pro výpočet ceny bude použit výchozí úrok ze sazby kotované ke dni Nabídková cena v tomto členění musí být uvedena v návrhu smlouvy. Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná pro dané čerpání úvěru. 12. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů Uchazeči musí předložit pro splnění kvalifikačních předpokladů následující dokumenty: Základní kvalifikační předpoklady Základních kvalifikačních předpoklady splňuje uchazeč dle 53, odst. 2 z.č.137/2006 Sb. Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady: Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů, Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: Uchazeč prokáže předložením prosté kopie pojistné smlouvy či pojistného certifikátu (ne starší 90 dnů), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě tak, aby výše pojistné částky byla min ,- Kč, Uchazeč prokáže předložením údaje o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů, popřípadě obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky a to za poslední 3 účetní období (2008, 2009, 2010); jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti, uchazeč splňuje toto kritérium, pokud dosáhl celkového obratu za provedené práce ve výši 10 mil. Kč ročně za poslední 3 účetní období ( ). Uchazeč tento kvalifikační předpoklad prokáže předložením čestného prohlášení.

5 Technické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady: Uchazeč prokáže předložením seznamu min. 3 dodávek obdobného charakteru (tzn. Poskytnutí úvěru) a finančního plnění (min. objem ,-Kč na jeden poskytnutý úvěr) provedených dodavatelem za poslední 3 léta. Položky v seznamu (referencích) musí zahrnovat cenu, dobu, místo provádění, název zakázky, objednatele, kontaktní údaje (včetně telefonu) objednatele. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si doplňující informace o uchazeči. 13. Způsob hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící kritéria, pro variantu I. a II., s příslušnou váhou jsou: 1. Celková nabídková cena bez DPH... 80% 2. Další podmínky poskytnutí úvěru... 20% Popis dílčích hodnotících kritérií: 1. Uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu. Hodnocena bude nabídková cena stanovená za úroky a všechny poplatky. 2. Toto dílčí kritérium bude hodnoceno dle míry naplnění následujících požadavků zadavatele Hodnotí se možnosti mimořádných splátek a sankční poplatky 100% hodnotícího kritéria. Způsob hodnocení Způsob hodnocení nabídek je stanoven v souladu s bývalou Vyhláškou č.240/2004 Sb. - Celková nabídková cena se hodnotí sestupným pořadím podle absolutní výše. Nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. - Dílčí hodnotící kritérium, u nějž nelze vyjádřit výslednou hodnotu číselně se hodnotí tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a ostatním nabídkám takový počet bodů, který odpovídá míře splnění kritéria v poměru k nejvhodnější nabídce.

6 Sestavení celkového pořadí Celkové pořadí nabídek bude stanoveno níže popsaným způsobem: - Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku. - Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. 14. Název, sídlo, telefon nebo fax zadavatele Název: Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Sídlo: Vedrovice 326, Vedrovice p. Loděnice Zastoupená: Richardem Janderkou, předsedou DSO IČ: Kontaktní osoba: Richard Janderka Telefon: / , Fax: Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Číslo účtu: / Doplňující informace Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny písemně nebo em zástupci zadavatele (telefonické dotazy nebudou akceptovány!!) Uchazeči, kteří si zadávací dokumentaci stáhnou z webových stránek zástupce zadavatele, se zaregistrují na výše zmíněném u, aby zástupce zadavatele jim mohl odesílat doplňující informace. Jako registraci zašlou na výše uvedenou adresu kontaktní údaje uchazeče včetně kontaktní osoby. Uchazeči jsou povinni potvrdit doručení u. Pokud toto neudělají, budou jim dodatečné informace zasílány pouze poštou na dodejku. Uchazeči mají právo požadovat dodatečné informace. Zástupce zadavatele doručí dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti i všem ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kteří byli vyzvání k podání nabídky. 16. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a. nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána statutárním orgánem uchazeče, každý list nabídky bude očíslován a celá nabídka neoddělitelně spojena tak, aby bez násilného porušení tohoto spojení nebylo možno žádný list volně vyjmout. b. nabídka musí obsahovat mimo stanovené a zákonem předepsané podmínky, obchodní název firmy, její sídlo s přesnou adresou, IČ a DIČ uchazeče, cenové údaje bez DPH, sazbu a výši DPH (zvlášť za každou sazbu) a cenu včetně DPH, podpis odpovědného zástupce, telefonní, faxové a příp. ové spojení. Tyto údaje musí být uvedeny na krycím listu nabídky.

7 c. návrh smlouvy o dílo bude akceptovat zadavatelem požadovaný rozsah obchodních podmínek aj. základních ujednání, do kterého uchazeč mj. doplní konkrétní znění příslušných údajů, včetně těch, které jsou kritérii pro hodnocení nabídky. 17. Práva zadavatele a. zadavatel si vyhrazuje právo ve smlouvě upřesnit její konečné znění, s výjimkou podmínek, uvedených v zadávací dokumentaci a podmínek, které jsou předmětem hodnocení b. zadavatel nepřipouští jiná variantní řešení. Ve Vedrovicích dne Richard Janderka, předseda DSO

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce ZŠ Valtická SVAZEK 1 PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více