Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lažánky poskytnutí bankovního úvěru"

Transkript

1 O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel, Vás vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na provedení veřejné zakázky malého rozsahu na služby: Lažánky poskytnutí bankovního úvěru 1.1 Předmět zakázky je vymezen následovně: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru za podmínek stanovených tímto zadáním. Úvěr bude použit na stavební a inženýrské činnosti akce Lažánky kanalizace a ČOV. Výše úvěru se předpokládá ,- Kč. Úvěr může být poskytnut na úhradu nákladů spojených s realizací uvedené stavby. Předpokládaná hodnota zakázky je do 1 mil.kč. Obec není plátcem DPH. Zadávací řízení je mimo režim zákona 137/2006 Sb. v platném znění. SOD uzavřena s VHS Brno, a.s, Masná 102, Brno, IČ: , rekapitulace nákladů dle SOD je obsažena v přílohách. Kompletní SOD je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/ Realizace akce Lažánky kanalizace a ČOV se předpokládá od začátku dubna 2013 až do dubna roku 2015, ale může být zásadně ovlivněna poskytnutím finanční podpory z OPŽP. V současné době je k akci akceptována žádost o podporu a vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory č sfžp dále je rozhodnuto o přiznání dotace od Jihomoravského kraje. Smlouvu o poskytnutí bankovního úvěru je nutné doložit k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Klasifikace předmětu zakázky: CPV Poskytování úvěrů Základní údaje k bankovnímu úvěru Název zakázky: Lažánky poskytnutí bankovního úvěru Místo: Obec Lažánky Investor: Obec Lažánky, Lažánky 14, Lažánky IČO Termín provedení služby: od do (včetně splácení úvěru)

2 -2- Výše úvěru ,- CZK; délka trvání smluvního vztahu 12 let, termín splatnosti úroková sazba od 6M PRIBORu (pro výpočet nabídkové ceny bude použita hodnota 6M PRIBOR k ); čerpání úvěru období od do splácení úroků měsíčně od zahájení čerpání vždy k ultimo měsíce; splácení jistiny vždy k ultimo měsíce, pravidelné měsíční splátky ve Vámi navržené výši s uvedením poslední (vyrovnávací splátky), zahájení splácení od ; doba splatnosti úvěru konečný termín splatnosti úvěru je ; zajištění úvěru zajištění úvěru bude pouze rozpočtem obce Lažánky. Banka na žádost klienta umožní v případě dřívějšího vyčerpání úvěru dřívější zahájení splácení a o stejnou dobu bude zkrácena splatnost úvěru 1.2. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Předpokladem hodnocení nabídek v zadávacím řízení je splnění kvalifikace. Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v 53 zákona b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů stanovených v 54 zákona Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem a v rozsahu stanoveném zákonem, nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé. Uchazeči, kteří nesplnili kvalifikaci musí být ze zadávacího řízení vyloučeni. Vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace zadavatel bezodkladně vyloučenému uchazeči písemně oznámí Základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona a způsob jejich prokázání Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a k) zákona formou čestného prohlášení Profesní kvalifikační předpoklady a způsob jejího prokázání Výpis z obchodního rejstříku Uchazeč předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč zapsán.. Oprávnění k podnikání a způsob jeho prokázání Zájemce prokáže oprávnění k podnikání doložením kopií příslušných dokladů o oprávnění k podnikání podle 54 písm. b) zákona v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, tj. předložením bankovní licence opravňující k poskytování bankovních služeb dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách v platném znění nebo obdobnou bankovní licenci (povolení působit jako banka) na území členských států Evropského společenství Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a způsob jejího prokázání Zadavatel nepožaduje doložení těchto kvalifikačních předpokladů.

3 Technické kvalifikační předpoklady a způsob jejího prokázání Zadavatel nepožaduje doložení těchto kvalifikačních předpokladů. 2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 2.1. Pro účel výpočtu celkové nabídkové ceny, respektuje zpracovatel následující harmonogram čerpání a splácení: čerpání úvěru ve výši Kč v pravidelných měsíčních částkách od do zahájení splácení k datu: ; splácení jistiny vždy k ultimo měsíce, pravidelné měsíční splátky v navržené výši s uvedením poslední vyrovnávací splátky; splácení úroků měsíčně od zahájení čerpání vždy k ultimo měsíce; konečný termín splatnosti úvěru: ; zadavatel si vyhrazuje možnost kdykoliv po předchozím písemném oznámení maximálně 10 dnů před očekávanou splátkou bez sankcí a poplatků úvěr částečně či úplně splatit Celkovou nabídkovou cenou se rozumí součet všech nákladů spojených s poskytnutím úvěru za podmínek daných v zadávací dokumentaci. Zadavatel požaduje předložit splátkový kalendář úvěru dle zadaných podmínek Nabídka bude zpracována v 1 variantě s konstrukcí úrokové sazby pohyblivé s pevnou odchylkou od 6M PRIBORu. Pro výpočet nabídkové ceny bude použita hodnota 6M PRIBORu k datu Zadavatel neakceptuje nabídky uchazečů podmíněné využíváním dalších služeb uchazečů, které přímo nesouvisí s bankovním úvěrem Stanovení nabídkové ceny v následujícím členění: celková nabídková cena bude sestavena na základě výše uvedených předpokládaných parametrů veřejné zakázky a musí obsahovat i veškeré další náklady nutné ke splnění veřejné zakázky součet všech nákladů spojených s poskytnutím finančních prostředků, tj. musí obsahovat součet všech úroků, poplatků, provizí a jiných nákladů souvisejících s poskytnutím úvěru za celé období trvání smluvního vztahu, nabídková cena bude v českých korunách, uchazeč uvede přehledně strukturu nabídkové ceny v členění na jednotlivé složky nabídkové ceny včetně vypracovaného harmonogramu úroků a splátek úvěru Podmínky pro možné překročení nabídkové ceny: Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že: a) v souvislosti s uplatněním smluvní (nabídkové) odchylky od zadaného PRIBORU, b) v případě, že čerpání úvěru bude probíhat v jiných termínech a částkách než je stanoveno v harmonogramu čerpání pro výpočet nabídkové ceny.

4 -4-3. Zadávací dokumentace 3.1. Zadávací dokumentaci tvoří tato textová část zadávací dokumentace pro zpracování nabídky, krycí list nabídky a přílohy 3.2. Uchazeč je povinen se před podáním nabídky seznámit s kompletní zadávací dokumentací, vyjasnit si případné nejasnosti a při zjištění, že je v zadávací dokumentaci nejasnost či chyba, je povinen vznést dotaz a řídit se odpovědí zadavatele. 4. Obsah a forma nabídek, lhůta pro podání a způsob předání nabídek Nabídka musí obsahovat: 4.1. Údaje o uchazeči Právnické osoby: - obchodní firma nebo název a sídlo - jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu - jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (včetně doložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění např. plná moc) - kontaktní spojení telefon, fax, ová adresa - bankovní spojení 4.2. Doklady ke kvalifikaci (viz čl. 1.2) 4.3. Zadavatel požaduje předložit splátkový kalendář úvěru dle zadaných podmínek Poplatky za posouzení, vyhodnocení a poskytnutí úvěru, závazkovou provizi, poplatek za vedení úvěrového účtu, další poplatky a náklady související s poskytnutím úvěru Podmínky čerpání úvěru Podmínky splacení úvěru i s podmínkami předčasného splacení úvěru, kdy zadavatel požaduje, aby banka nevyžadovala k předčasné splátce platbu dalších poplatků a úroků Součástí nabídky musí být i návrh úvěrové smlouvy podepsaný oprávněnou osobu a opatřený razítkem uchazeče Nabídka bude zpracována písemnou formou v jazyce českém. Nabídka musí být vložena do uzavřené obálky opatřené na uzavření razítky uchazeče a na lícní straně v levém horním rohu obálky nápisem Neotevírat, nabídka veřejné zakázky Lažánky poskytnutí bankovního úvěru. Dále bude uvedena adresa pro bezodkladné vyrozumění uchazeče dle 71 odst. 6 zákona; Lhůta pro podání nabídky končí dne do 14:30 hod. odevzdáním nabídek v sídle zadavatele. Nabídky se podávají poštou nebo osobně na adresu: Obec Lažánky, Lažánky 14, Veverská Bítýška. Při podání nabídky je třeba dodržet postup stanovený 69 zákona. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídky hodnotící komise neotevírá a zadavatel je vrátí bezodkladně uchazečům.

5 Otevírání obálek se uskuteční dne v 15:00 v sídle zadavatele Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami Osoby zadavatele: Členové komise pro otevírání obálek jmenovaní zadavatelem. Zástupce AP Investing Brno. Osoby za uchazeče na základě pověření - za každého uchazeče, který podal nabídku je oprávněn být přítomen otevírání obálek 1 zástupce Variantní řešení v nabídce je nepřípustné Uchazeč je vázán svou nabídkou do 6 měsíců od data odevzdání nabídek 5. Požadavky zadavatele 5.1. Zadavatel si vyhrazuje změnit nebo doplnit zadávací podmínky v souvislosti s dotazy uchazečů Případné požadavky na změnu zadávacích podmínek zadavatelem budou uplatněny vůči všem uchazečům shodně, a to písemnou nebo elektronickou formou Náklady na účast v soutěži a zpracování nabídky nebudou uchazečům hrazeny Zadavatel si vyhrazuje možnost kdykoliv po předchozím písemném oznámení maximálně 10 dnů před očekávanou splátkou úvěr bez sankcí a poplatků částečně či úplně splatit Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení 5.6. Úvěr musí být poskytnut bez sankcí a poplatků za nedočerpání úvěru Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit částky čerpání úvěru s ohledem na finanční harmonogram dodavatele stavby. 6. Posuzování a hodnocení nabídek 6.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny. Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou Hodnotící komise vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení nabídky, které nebudou úplné z hlediska zadávacích podmínek a dále bude postupovat v souladu s ust. 76 a 79 zákona.

6 -6-7. Přidělení veřejné zakázky 7.1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude zasláno do 5 pracovních dnů všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení. Veškeré dotazy uchazečů, případně upřesnění, je nutno směřovat na zadavatele: Obec Lažánky Lažánky 14, PSČ Statutární zástupce: Ing. Lubomír Katolický starosta obce IČ: Kontaktní osoby: Ing.Lubomír Katolický, starosta obce, Hana Císařová, účetní obce tel V Lažánkách Ing. Lubomír Katolický starosta obce Přílohy: - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M obce za poslední 3 roky - Rozvaha obce Úč OÚPO 3-02 za poslední tři roky - přehled investičních akcí realizovaných v roce 2011 a plán investičních akcí na rok rozpočtové provizorium na rok přehled bankovních účtů a jejich zůstatků k Čestné prohlášení o poskytnutých bankovních úvěrech - Údaje z finanční analýzy: Lažánky kanalizace a ČOV - Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP - rekapitulace nákladů dle SOD

7 Krycí list nabídky Lažánky poskytnutí bankovního úvěru Uchazeč: název... adresa... statutární zástupce... telefon... fax:... IČ Druh ceny Cena v Kč Součet všech úroků za dobu trvání úvěru Součet všech poplatků za dobu trvání úvěru Součet všech provizí souvisejících s poskytnutím úvěru Součet jiných nákladů souvisejících s poskytnutím úvěru Celková nabídková cena úvěru (včetně všech nákladů spojených s poskytnutím finančních prostředků) Odchylka od 6M PRIBORU v % Upozornění: Výše uvedené údaje musí odpovídat údajům v návrhu smlouvy a budou brány jako závazné ze strany uchazečů. V.. dne. Jméno, příjmení, podpis, razítko

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Kateřinice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora

Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na služby zadávané v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Brusné (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více