Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010"

Transkript

1 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice v roce Na jednání se dostavilo 9 zastupitelů, Mgr. Zimola, p.řežábek a p. Musil se z pracovních a zdravotních důvodů předem omluvili, p. Pokorný, p. Loskot a pí Strončeková se nedostavili. Po přivítání zastupitelů a přítomných občanů a novinářů starosta konstatoval, že zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a vyvěšen k nahlédnutí na ÚD městského úřadu a připomínky ze strany zastupitelů k němu vzneseny nebyly. Dále starosta přečetl program dnešního jednání navržený radou města. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky k návrhu programu nebyly vzneseny, byl program všemi hlasy schválen (hlasování: 9 0 0). Dále starosta konstatoval, že většina projednávaných materiálů byla zastupitelům zaslána předem a tudíž se bude v průběhu jednání na tyto materiály odkazovat a prezentovat je především kvůli přítomným občanům. Schválený program jednání: 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu 2. Kontrola usnesení 3. Zpráva o činnosti za uplynulé období 4. Schválení přijetí dotací a grantů včetně projednání smluv 5. Schválení dodavatele střednědobého úvěru na rekonstrukci KD Koruna 6. Zpráva o plnění rozpočtu města za měsíce I II/ Majetkové záležitosti 8. Různé 9. Závěr Zápisem byl pověřen tajemník úřadu, za ověřovatele zápisu byli navrženi a 9 hlasy schváleni pí Malinová a p. Březina. Tím byl naplněn jeho 1. bod. K bodu 2 - Kontrola usnesení Starosta připomenul zastupitelům usnesení z minulého jednání č. 4 až 8 a 10 až 12. Jednotlivá usnesení přečetl, blíže je okomentoval a specifikoval, jak byla tato usnesení naplněna. Všechna usnesení byla splněna, proto zastupitelé k tomuto bodu dále nediskutovali a vzali informaci o kontrole usnesení na vědomí. K bodu 3 Zpráva o činnosti za uplynulé období Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009 Starosta seznámil zastupitele se zprávou nezávislého auditora (firma ECO Economic & Commercial Office, s.r.o. ), jejímž cílem je informovat zastupitele a jejich prostřednictvím i občany o úrovni hospodaření s městským majetkem, s plněním rozpočtu a finanční situací města. Auditorská firma konstatovala, že při provádění přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny chyby a nedostatky, ani rozpory se závaznými právními předpisy, a proto firma vyslovila výsledek přezkoumání hospodaření města Bez chyb a nedostatků. 1

2 Zastupitelé měli možnost se s celou zprávou o hospodaření seznámit, neměli vůči této zprávě námitky a vzali ji na vědomí. K bodu 4 - Schválení přijetí dotací a grantů včetně projednání smluv Výsledky výběrového řízení na KD Koruna dodávka volného interiéru Zastupitelé obdrželi předem Zprávu o hodnocení a posouzení nabídek vypracovanou firmou Recte, s.r.o., které byla pověřena organizací VŘ na dodavatele volného interiéru do KD Koruna. Z této zprávy vyplývá, že se VŘ zúčastnily 4 firmy, z nichž jedna byla ze soutěže vyřazena (z důvodu neprokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu). Z dalších firem : ZK Design, ADI interiéry a Miroslav Hrabovský podala nejvýhodnější nabídku první z těchto uvedených firem. Proto výběrová komise i rada doporučila zastupitelům uzavřít smlouvu s firmou ZK Design, a.s. z Velké Polomy. V diskusi k tomuto bodu se zastupitel Ing. Kovář ptal, zda má město ve Smlouvě se stavební firmou ošetřeno, že v případě neobdržení dotace a nerealizace rekonstrukce KD, nevzniknou městu nějaké sankce, protože daná firma mohla již pracovat na jiné akci. Starosta ho ubezpečil, že ve všech obdobných smlouvách, kdy je realizace akce propojena se získáním dotace, je tato skutečnost smluvně zakotvena. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města Nová Bystřice po projednání: 1) vyloučilo uchazeče AZ VLAŠIM spol. s r.o.., Praha 4, Kaplická 844/73 (IČ ) v souladu s ust. 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu neprokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu. 2) rozhodlo v souladu s ust. 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na dodávku Rekonstrukce areálu KD na multifunkční komplex dodávka volného interiéru s uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka, a to: Uchazeč: ZK Design a.s. Sídlo uchazeče: Velká Polom, Osvoboditelů 355, PSČ IČ / DIČ uchazeče: / CZ Nabídková cena bez DPH : ,- Kč 3) zmocnilo starostu města k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, a to ve lhůtách stanovených zákonem Program regenerace Městských památkových zón 2010 Starosta seznámil zastupitele s objekty, které byly do tohoto programu pro letošní rok zařazeny. U každého objektu uvedl jeho majitele, k jakému účelu by byl příspěvek použit (zpravidla se jedná o opravu střechy, komínů, klempířských prvků a fasády) a předpokládané náklady na opravu. Z Ministerstva kultury ČR jsme pro letošní rok obdrželi příspěvek ve výši ,- Kč. Po krátké diskusi se nakonec zastupitelé rozhodli celý příspěvek poskytnout Římskokatolické farnosti N. Bystřice. Z příspěvku bude uhrazena oprava komínů a střechy na faře. V tomto případě bude příspěvek města činit ,- Kč a církev zaplatí ,- Kč (dle pravidel pro poskytování těchto příspěvků) Návrh usnesení : : Zastupitelstvo města schvaluje přidělení dotace ministerstva kultury z PR MPZ pro rok 2010 ve výši ,- Kč Římskokatolické farnosti N. Bystřice a to na opravu komínů a střechy místní fary čp. 8, N. Bystřice. Město se bude v souladu s podmínkami podílet ve výši min. 20% na celkových nákladech opravy střechy této fary. 2

3 K bodu 5 Schválení dodavatele střednědobého úvěru na rekonstrukci KD Koruna Starosta uvedl, že na posledním jednání zastupitelstva města byl bod týkající se přijetí úvěru od ČS z důvodu nevyjasněných úvěrových podmínek v případě prodloužení termínu splatnosti úvěru odložen. Proto došlo k jednání s bankou a při něm zaznělo, že vedení banky si je vědomo rizika spojeného s možností neuhrazení dotací z ROP NUTS II. Proto došlo k dohodě, že případné nedodržení splatnosti přijatého úvěru bychom tento problém řešili písemným dodatkem k úvěrové smlouvě, ve kterém by byl změněn termín splátky i termín konečné splatnosti úvěru bez sankcí či dalších poplatků. Toto ujednání nám ČS dala písemně. Zastupitelé přijali tuto informaci s uspokojením a již neměli další dotazy. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje přijetí investičního úvěru na financování akce Rekonstrukce KD Koruna na multifunkční komplex ve výši do ,- Kč s konečnou dobou splatnosti Úvěr nebude zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky. Zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o úvěru uzavřené s ČS, a.s. K bodu 6 Zpráva o plnění rozpočtu za měsíce I II/2010 Starosta promítl zastupitelům tabulku s údaji o plnění rozpočtu za první dva měsíce tohoto roku. Z ní vyplývá, že saldo příjmů a výdajů činí k cca 1,5 mil. Kč a je způsobeno úhradou faktury za ukončenou rekonstrukci školní jídelny. Nejvýznamnější příjmové položky (daně) jsou naplněny cca 25%, z kapitálových výdajů jsme hradili především projekty. Zastupitelé vzali Zprávu o plnění rozpočtu na vědomí. K bodu 7 Majetkové záležitosti Manželé Kynclovi požádali o prodej pozemku pč zahrada o výměře 961 m2 v k.ú. N. Bystřice. Jedná se o pozemek určený územním plánem k výstavbě RD. ZM již dříve v obdobných případech odložilo projednávání těchto žádostí do doby, než bude hotov regulační plán a také v tomto případě se rozhodlo postupovat obdobně. Návrh usnesení : ZM neschvaluje prodej pozemku pč zahrada o výměře 961 m2 v k.ú. N. Bystřice a odkládá rozhodnutí do doby po schválení regulačního plánu. Jihočeský kraj nabízí městu k bezúplatnému převodu dvě komunikace. Jedná se o část cesty z Mýtinek do Návar část pč. 425 ost. plocha v k.ú. Klášter a o část cesty v Artolci směrem na státní hranici s Rakouskem část pč. 795/1 a pč. 3017, obě v k.ú. Artolec. Vzhledem k malému dopravnímu významu pro občany se zastupitelé rozhodli cestu z Mýtinek do Návar od kraje nepřebírat, krátký úsek cesty v Artolci převzít, resp. podat žádost o bezúplatný převod. Návrh usnesení : ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod části cesty v Artolci směrem na státní hranici s Rakouskem část pč. 795/1 a pč. 3017, obě v k.ú. Artolec. Pan Vladimír Moravec požádal o prodej pozemku pč. 5491/4 orná půda o výměře 733 m2 v k.ú. N. Bystřice. Jedná se stavební parcelu Za Mládkem. Zastupitelé prodej tohoto pozemku žadateli schválili. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku pč. 5491/4 orná půda o výměře 733 m2 v k.ú. N. Bystřice panu Moravcovi za cenu dle cenové mapy 550,- Kč/m2, vratná částka ,- Kč v případě zkolaudování RD do 5 let od koupě pozemku. 3

4 Majetkový odbor navrhl požádat Pozemkový fond ČR o převod následujících pozemků: část p.č v k.ú. Nová Bystřice v rozsahu dle změny č. 1 ÚP pozemek určený změnou územního plánu k výstavbě kompostárny úplatný převod část p.č. 993/1 a 993/2 v k.ú. Nová Bystřice v rozsahu dle změny č. 1 ÚP pozemek určený změnou ÚP pro realizaci veřejné zeleně se stezkou pro pěší bezúplatný převod p.č v k.ú. N. Bystřice 649 m 2 určeno k výstavbě RD - bezúplatný převod p.č. 1470/2 v k.ú. Nová Bystřice 1429 m 2 - určeno k výstavbě RD - bezúplatný převod p.č. 2027/1 v k.ú. Nová Bystřice 6750 m 2 - určeno k výstavbě RD - bezúplatný převod část p.č v k.ú. Nová Bystřice v rozsahu dle změny č. 1 ÚP - určeno k výstavbě RD - bezúplatný převod část p.č v k.ú. Nová Bystřice v rozsahu dle změny č. 1 ÚP - určeno k výstavbě RD - bezúplatný převod Starosta zastupitelům jednotlivé pozemky promítl a navrhl hlasovat o úplatném převodu části pozemku pč.5668 v k.ú. N. Bystřice (kompostárna) zvlášť a o zbývajících bezúplatných převodech pozemků dohromady, s čímž zastupitelé souhlasili. Návrh usnesení : ZM schvaluje úplatný převod části pozemku p.č v k.ú. Nová Bystřice od PF ČR do majetku města. Návrh usnesení : ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků : část p.č. 993/1 a 993/2, p.č. 1095, p.č. 1470/2, p.č. 2027/1, část p.č a část p.č. 5433, vše v k.ú. N. Bystřice od PF ČR do majetku města. Miloslava a Zdeněk Švecovi požádali o snížení kupní ceny domu čp. 45 na Mírovém náměstí. Svou žádost zdůvodňují špatným stavem budovy. Zastupitelé žádost neschválili. Návrh usnesení : ZM neschvaluje žádost M. a Z. Švecových o snížení kupní ceny nemovitosti čp. 45 v N. Bystřici. K bodu 8 - Různé V tomto bodě seznámil starosta zastupitele se žádostí Evropské databanky, se kterou máme podepsanou smlouvu o spolupráci, s umístěním znaku města na webových stránkách Evropské databanky. V jejich databázi je již velké množství měst a lze se jednoduchým prolinkem dostat na webové stránky těchto měst, takže jde o podporu propagace města Nová Bystřice. Zastupitelé s umístěním znaku města na stránkách Evropské databanky souhlasili. Návrh usnesení : ZM souhlasí s uveřejněním znaku města na webových stránkách Evropské databanky (www.edb.cz). Dále starosta seznámil zastupitele s postupem prací v městských lesích a množství prodané dřevní hmoty. Na závěr uvedl i aktuální hodnoty míry nezaměstnanosti v Nové Bystřici : ke konci ledna ,05 %, únor ,17%. Tyto hodnoty jsou ovlivněny i sezónní nezaměstnaností. Starosta vyjádřil i poděkování Kulturní komisi za velice dobře nachystanou organizaci akce Noc s Andersenem, které se zúčastnilo 26 dětí. K poděkování se přidal i p. Březina. 4

5 Pí Malinová pozvala zastupitele na na povídání s p. Trčkou na téma Po Rumunsku na kole, dále pozvala zastupitele na Novobystřické čáry. Bc. Garhofer informoval zastupitele o zásahu SDH při likvidaci škod po úniku oleje z poškozeného osobního vozidla. Protože se k další příspěvkům již nikdo nepřihlásil, poděkoval starosta všem přítomným za účast a ukončil v 19,40 toto jednání zastupitelstva. 5

6 Usnesení z 2. jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne ZM schvaluje navržený program jednání. 25. ZM schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva pí Malinovou a p. Březinu. 26. Zastupitelstvo města Nová Bystřice po projednání: a. vyloučilo uchazeče AZ VLAŠIM spol. s r.o.., Praha 4, Kaplická 844/73 (IČ ) v souladu s ust. 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu neprokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu, b) rozhodlo v souladu s ust. 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na dodávku Rekonstrukce areálu KD na multifunkční komplex dodávka volného interiéru s uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka, a to: Uchazeč: ZK Design a.s. Sídlo uchazeče: Velká Polom, Osvoboditelů 355, PSČ IČ / DIČ uchazeče: / CZ Nabídková cena bez DPH : ,- Kč c) zmocnilo starostu města k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, a to ve lhůtách stanovených zákonem. 27. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí investičního úvěru na financování akce Rekonstrukce KD Koruna na multifunkční komplex ve výši do ,- Kč s konečnou dobou splatnosti Úvěr nebude zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky. Zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o úvěru uzavřené s ČS, a.s. 28. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení dotace ministerstva kultury z PR MPZ pro rok 2010 ve výši ,- Kč Římskokatolické farnosti N. Bystřice a to na opravu komínů a střechy místní fary čp. 8, N. Bystřice. Město se bude v souladu s podmínkami podílet ve výši min. 20% na celkových nákladech opravy střechy této fary. 29. ZM neschvaluje prodej pozemku pč zahrada o výměře 961 m2 v k.ú. N. Bystřice a odkládá rozhodnutí do doby po schválení regulačního plánu. 30. ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod části cesty v Artolci směrem na státní hranici s Rakouskem část pč. 795/1 a pč. 3017, obě v k.ú. Artolec. 31. ZM schvaluje prodej pozemku pč. 5491/4 orná půda o výměře 733 m2 v k.ú. N. Bystřice panu Moravcovi za cenu dle cenové mapy 550,- Kč/m2, vratná částka ,- Kč v případě zkolaudování RD do 5 let od koupě pozemku. 32. ZM schvaluje úplatný převod části p. p.č v k.ú. N. Bystřice od PF ČR do majetku města. 33. ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků : část p.č. 993/1 a 993/2, p.č. 1095, p.č. 1470/2, p.č. 2027/1, část p.č a část p.č. 5433, vše v k.ú. N. Bystřice od PF ČR do majetku města. 34. ZM neschvaluje žádost M. a Z. Švecových o snížení kupní ceny nemovitosti čp. 45 v N. Bystřici. 35. ZM souhlasí s uveřejněním znaku města na webových stránkách Evropské databanky (www.edb.cz). V Nové Bystřici Ověřovatelé zápisu a usnesení: Vladimír Bláha, starosta města 6

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2012 Datum: 10.2.2012 Přítomni: 7 členů ZO, Mgr. Michal Bureš dorazil na jednání zastupitelstva se zpožděním do hlasování se zapojil od bodu 3 programu.

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1 Zápis z 10. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 17. 12. 2014 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více