Panel poskytuje zakázky i mimo stavební sezonu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Panel 2013+ poskytuje zakázky i mimo stavební sezonu"

Transkript

1 3/2013 Newsletter Editorial Předvolební rétorika politických stran se zase opakuje. Jako před každými volbami nám všichni slibovali, jak se bude úspěšně rozvíjet ekonomika, jak se zlepší konkurenceschopnost českých firem, jak vybudujeme chybějící dálnice, jak opravíme komunikace, abychom měli konečně fungující páteřní síť, jak se budou stavět byty a opravovat domy. Kolikrát už jsme to slyšeli a jen velmi málo z toho se uskutečnilo. Naopak do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního fondu rozvoje bydlení, podpůrných programů Nová zelená úsporám a Panel jde každý rok stále méně peněz. Tak málo, že zůstanou nevyčerpány desítky miliard z evropských fondů, protože jsme nedokázali zajistit kofinancování vlastními národními zdroji. To je dost nezodpovědná lhostejnost k nabízeným penězům. Od nové vlády očekávám, že se konečně zhostí svého úkolu a začne plnit sliby, které nám dá. Kdyby je splnila alespoň z poloviny, považoval bych to za velký úspěch. Snad se tentokrát dočkáme a stavebnictví dostane tolik potřebnou pomoc. Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Panel poskytuje zakázky i mimo stavební sezonu Státní fond rozvoj bydlení poskytuje v rámci státního podpůrného programu Panel úvěry na opravy a modernizace bytových domů již za 0,88% na 10 let. Jde o výhodné úvěry, díky kterým mohou objekty provést rekonstrukce zvyšující hodnotu domu, ale i komfort bydlení pro jejich nájemníky nebo majitele. Aby mohly bytové domy takový úvěr získat, potřebují k tomu dokumenty, potvrzené autorizovanou osobou, a smlouvu s dodavatelem. To je příležitost pro stavební společnosti, členské firmy Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, které hledají zakázky i mimo stavební sezonu. V regionech mají dobrý přehled o tom, které bytové domy by si rekonstrukci nebo modernizaci zasloužily, proto by měly jít takovým zakázkám vstříc a s majiteli takových objektů začít komunikovat. Události Uskutečnilo se jednání s ministrem školství o učňovském školství Na Ministerstvu dopravy ČR se konalo jednání o přípravě Operačního programu doprava II Konalo se jednání krajských manažerů SPS Zástupci SPS se sešli s ministrem dopravy v Luhačovicích SPS se setkal se zástupci průmyslu stavebních hmot z Polska Konalo se zasedání expertní skupiny SPS pro technickou politiku a jakost ve stavebnictví Došlo k setkání zástupců SPS s hejtmanem Moravskoslezského kraje Sešla se Rada hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita) Jednala Regionální stavební společnost pro Prahu a Středočeský kraj Zasedala exekutiva představenstva SPS Konalo se zasedání představenstva SPS Pro novináře uspořádal SPS společně s aliancí Šance pro budovy a Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje tiskovou konferenci v Ostravě o energeticky úsporných budovách Uskutečnilo se setkání s vedením NÚV, kde účastníci jednali o úpravě programu Pospolu Sešla se Rada hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita) Zástupci SPS se sešli s řediteli učilišť v Moravskoslezském kraji Uskutečnilo se jednání na Ministerstvu životního prostředí ČR o přípravě Operačního programu životní prostředí Konala se tisková konference SPS Zasedala mediální komise SPS.

2 Zástupci SPS navštívili v říjnu německý stavební svaz Pravidelná konzultace mezi Hlavním svazem německého stavebního průmyslu (HSNSP) a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) se konala října v Berlíně. Za německou stranu se jednání zúčastnil generální ředitel HSNSP Michael Knipper a generální ředitel EIC Frank Kalembach. Za českou stranu se zúčastnil prezident SPS Václav Matyáš, generální ředitel svazu Miloslav Mašek a předseda Sdružení českých podnikatelů v Německu Josef Hladík. Strany spolu projednaly témata, která se úzce týkají stavu stavebnictví v obou zemích a vyměnili si vzájemně zkušenosti, které by mohly pomoci s řešením. Podpora stavebnictví Účastníci se shodli, že stavebnictví ve všech zemích EU má specifické postavení a podmínky. Stavební průmysl není automatickou součástí průmyslu, jeho ekonomika probíhá jinak, jinak se tvoří výnosy, je více závislé na celkové ekonomické situaci společnosti. I když je Německo dlouhodobě hospodářsky konsolidované, pokládá HSNSP za nutné vysvětlit hospodářským i politickým představitelům postavení stavebnictví. Vydává proto publikaci Ekonomika stavebnictví, kterou zpracoval kolektiv odborníků z Düsseldorfské univerzity. Studie se stane jedním z argumentů SPS pro českou vládu a politickou reprezentaci. Němečtí partneři nabídli, že by autoři studie mohli v Praze uspořádat seminář na parlamentní úrovni. Německý svaz přišel také s iniciativou, která by měla posílit stavební trh v centrech měst. Vytvořil zákon, který se mu podařilo prosadit i v Bundesratu, podle kterého mohou města vyzvat majitele zanedbaných a rozpadajících se nemovitostí, aby do 3 let nemovitost opravili a zprovoznili, nebo ji odprodali, nebo zbourali na své náklady. Tak by měla vzniknout zvýšená potřeba stavebních prací. Svaz také prosazuje snížení doby odpisů u budov na 25 let. Soutěž o veřejnou zakázku Německo se potýká se stejným problémem jako Česká republika, kterým jsou dumpingové ceny projektů a staveb. V německém zákonu o veřejných zakázkách existují také dvě kritéria pro posouzení nabízené ceny nejnižší cena a ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Při výběru převažuje kritérium nejnižší ceny, nabídky se ale pohybují do 10 % pod cenu projektanta. Pokud je nabídka nižší, jde o cenu podezřelou a uchazeč ji musí vysvětlit. Musí doložit, kde hodlá ušetřit. To je situace diametrálně odlišná od situace v ČR, kde jsou často nabídky pod 50 % ceny projektanta. V Německu si také ověřili, že tzv. dražby projektů vedou k nesmyslným cenám a k velké nekvalitě projektů. Zdejší železnice proto znovu zřizují vlastní projekci. Za nejlepší postup při organizování soutěží o veřejnou zakázku pokládají němečtí kolegové systém prekvalifi kací, kde prekvalifi kační kritéria obsahují technickou zdatnost, právní spolehlivost a bonitu fi rmy. Německý svaz organizuje s příslušnými spolkovými ministerstvy prekvalifi kační certifi kaci fi rem, které se opakovaně účastní soutěží o veřejnou zakázku. Certifi kát, který udělují nezávislé odborné certifi kační orgány (také ho kontrolují) má už fi rem s celostátní působností a fi rem z komunální oblasti. Němečtí kolegové nabídli své odborníky z ministerstev i svazu ke konzultaci systému prekvalifi kace v Praze. I přes veškerou péči a snahu se v poslední době několik velkých stavebních projektů v německých městech dostalo do značných problémů. Jsou to např. letiště v Berlíně, budova fi lharmonie v Hamburku, nádraží ve Stuttgartu a další. Byla zřízena komise, jejímž členem je i zástupce hlavního německého svazu, která má vyšetřit příčiny neúspěchu velkých stavebních projektů a navrhnout opatření, aby se v budoucnu neopakoval. Návrh bude patrně doporučovat, aby cena projektu tvořila pouze 40 % váhy výběru kritérií a aby mu předcházela prekvalifi kace. Dopravní infrastruktura Německý svaz zpracovává studii zanedbanosti staveb v jednotlivých segmentech. Jako první vydal stav zanedbanosti mostů, kterou zpracoval s Ústavem urbanismu a obdobou českého Svazu měst a obcí. Vychází z toho, že havarijní stav mostů je nejprůkaznějším příkladem možnosti havárie a ohrožení bezpečnosti lidí. Studií chce dosáhnout toho, aby Německo a jeho spolkové země věnovaly investiční prostředky na opravy a obnovy mostů. Ministerstvo dopravy SRN, kam spadá i německé stavebnictví, vydá směrnici o zapojení veřejnosti do přípravy staveb. Směrnice bude respektovat evropská nařízení, ale bude usměrňovat možné vstupy veřejnosti do přípravy staveb. Podpora bydlení V současné době se v Německu nestavějí sociální byty. Stát převedl finanční prostředky přímo na zájemce o bydlení, kteří splňují kritéria nároků na finanční výpomoc. Uvedená praxe se však příliš neosvědčila, finanční prostředky převedené na spolkové země se většinou použily na jiné účely. Zvažuje se proto znovu výstavba sociálních a startovacích bytů, ale pouze v místech, kde se zvyšuje poptávka v důsledku nabídky pracovních míst, nedostatku bytů díky nárůstu počtu singl obyvatel, rozvodů apod. Nedostatek absolventů vysokých stavebních škol Německé stavebnictví je na mírném vzestupu a má nedostatek technických pracovníků, zejména pro řízení staveb. Má proto zájem o absolventy stavebních fakult z ČR, kteří by tak v Německu mohli nejen najít práci, ale i velmi dobré zkušenosti pro pozdější působení v tuzemsku. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR bude dále jednat s německými partnery a stavebními fakultami v ČR o konkrétních možnostech této spolupráce. Ing. Miloslav Mašek, CSc. generální ředitel SPS v ČR Stanovisko Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR k programu Nová zelená úsporám Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR se seznámil se záporným stanoviskem Vlády ČR ze dne k pokračování programu Nová zelená úsporám. České stavebnictví se od roku 2008 potýká s kontinuálním poklesem objemu zakázek a nezájmem státu řešit problematiku investiční výstavby v ČR. Vyhlášení programu Nová zelená úsporám bylo pozitivním signálem pro naše stavebnictví, a to především pro malé a střední fi rmy v jednotlivých regionech. Je velkou příležitostí nejen pro občany, kteří po realizaci opatření uspoří značné částky za vytápění, ale i šancí pro stavební fi rmy a výrobce stavebních hmot. Každá investovaná miliarda přinese státu více než nově vytvořených pracovních míst. Z hlediska fi skální politiky státu jsou významné pákové a multiplikační efekty, jde také o jedno z nejvýznamnějších prorůstových opatření. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR proto zásadně nesouhlasí s usnesením vlády a žádá o realizaci takových kroků, které by umožnily další pokračování programu, aby mohly být v jeho rámci vyhlášeny další výzvy. Stanovisko svazu bylo jedním z argumentů, který přispěl ke změně postoje vlády k programu Nová zelená úsporám. Na svém zasedání schválila program, který by měl do roku 2020 poskytnout dotace v celkové odhadované výši 27 miliard korun. Jde o smysluplné rozhodnutí, je to totiž jedno ze stimulujících opatření. Šlo také o jedno z našich doporučení vládě, jak opět nastartovat růst českého stavebnictví. Přejme si jen, aby to vyšlo, řekl ČTK prezident svazu Václav Matyáš.

3 Projekt POSPOLU pokračuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR má velký zájem na tom, aby se podařilo podpořit a zviditelnit partnerství s účastí stavebních firem v rámci pilotáže projektu POSPOLU. Chce upozornit na fakt, že jakýkoliv model vzájemné spolupráce školy a firem je možné popsat v nabídce pro veřejnou zakázku pilotáže, a zajistit tak pro spolupracující dvojici školy a firmy metodickou podporu ze strany realizátora projektu, ale i finance na pokrytí nezbytných nákladů (odměny pracovníkům, stipendia žákům, materiál a další). Vyhlášení veřejné zakázky tak plně respektuje specifika stavebních oborů. Do nabídky je možné popsat model odborného výcviku jako dlouhodobou formu spolupráce, ale i odborné praxe maturitních oborů jako krátkodobou formu spolupráce. V případě dotazů na realizační tým projektu využijte případně informační telefonní linku , která je v provozu v pracovní dny od 9 do 15 hodin. Pokud s rozhodnutím o účasti v pilotáži váháte, využijte možnost stáhnout si zadávací dokumentaci veřejné zakázky po jejím vyhlášení a možnosti dotázat se na zadavatele této zakázky, Národní ústav pro vzdělávání (www.nuv.cz/pospolu). Další kolo výběrového řízení bylo vypsáno , nabídky je zapotřebí odevzdat nejpozději do Pokud byste se projektu nezúčastnili, informujte o svém rozhodnutí na výše uvedených kontaktech, aby bylo možné vyhodnotit zájem o spolupráci škol a firem v segmentu stavebnictví. Mimo pilotáže konkrétních partnerství škol a firem připravil projekt POSPOLU také tzv. aplikovaný model spolupráce škol a firem, který pro vás může být vodítkem při přemýšlení o obecné spolupráci. Odkaz na dokument najdete na stránce pospolu/modely-spoluprace-skol-a-zamestnavatelu. Na seznamu doporučení a inspirací pro stavební (i jiné) obory bude realizační tým projektu pracovat až do roku 2015, nyní je v připomínkovém řízení první pracovní verze tohoto modelu. Pokud se chcete zapojit do připomínkování systémového pohledu na spolupráci škol a firem, napište svůj názor týmu projektu POSPOLU na k připomínkování aplikovaného modelu lze využít také formulář na stránce Ing. Pavel Ševčík viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Svaz pomáhá v regionech Krajští manažeři Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR kromě jiného spolupracují s odbornými školami v regionech a pomáhají jim navazovat kontakty s členskými firmami svazu.. Takovým případem je také Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci, největší ryze technická střední škola v libereckém regionu. V současném školním roce má 930 žáků, kteří studují ve 14 maturitních i učebních oborech. Již více než deset let škola realizuje řadu mezinárodních projektů. Na téměř dvaceti mezinárodních stážích se už vystřídala nejen řada pedagogů, ale především žáků. Škola tak získala řadu spolupracujících partnerů v několika zemích Evropy. Mezi ty, které se školou v Liberci dlouhodobě spolupracují, je i Alléskolan ve švédském Hallsbergu. V září letošního roku se v rámci této spolupráce uskutečnila čtrnáctidenní návštěva Liberce žáků uvedené švédské střední odborné školy v doprovodu svého učitele. Vedení školy pro ně chtělo připravit program, který by je zaujal, seznámil je s Libercem a jeho okolím a také se způsobem provádění staveb v regionu. Požádalo proto o pomoc se zajištěním exkurze manažera Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR pro Liberecký kraj Františka Fialu. Díky jeho aktivitě se podařilo zajistit velmi zajímavou exkurzi na výstavbě tradičních domků ve Vysokém nad Jizerou, kde se žáků švédské školy ujal Martin Petruška, jednatel firmy P&P, dodavatel těchto staveb. Prohlídka byla zahájena v rozestavěném domě, kde ještě nebyla dokončena hrubá stavba. Žáci i učitel ze švédské školy byli nejvíce překvapeni způsobem spojování obvodových trámů a také tím, že při sestavování se nepoužívá žádný kovový spojovací materiál. Pak navštívili dokončovaný dům, kde se nejvíce zajímali o zateplení objektu a technologii jeho provádění. Nakonec si prohlédli dokončený dům těsně před předáním investorovi. Během celé exkurze švédští hosté diskutovali o způsobech výstavby a cenách nově postavených domů v České republice a ve Švédsku. Ing. Tomáš Princ ředitel Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci

4 Sektorové rady pomáhají zviditelnit Národní soustavu kvalifikací Podzim nastartoval řetězec akcí vhodných k prezentaci Národní soustavy kvalifikací (NSK). Díky spolupráci členů sektorových rad s týmem PR jste se mohli již během září setkat s NSK například na veletrhu FOR ARCH na výstavišti v pražských Letňanech. Návštěvníci veletrhu FOR ARCH, který je jedním z nejdůležitějších pro stavební obor, měli možnost seznámit se s Národní soustavou kvalifikací. V hale č. 6 se konala mezinárodní Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO partnerem byla právě NSK. Na finále soutěže se sjelo více než 40 nejlepších budoucích zedníků a truhlářů a dalších téměř 30 studentů ostatních stavebních profesí. Studentům pogratuloval při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže kromě jiných také předseda Sektorové rady pro stavebnictví Tomáš Majtner, ředitel Institutu vzdělávání Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Upozornil je zároveň, že výuční list jim nemusí stačit na celý život. V případě potřeby změny nebo rozšíření kvalifikace mají možnost na webových stránkách na adrese najít informace, jak získat osvědčení o další profesi, kterou si osvojili praxí. Budou tak mít lepší uplatnění na trhu práce. Mgr. Tomáš Majtner ředitel Institutu vzdělávání Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Dny stavitelství a architektury vyvrcholily, ale zdaleka ještě nekončí Slavnostním setkáním v Senátu Parlamentu ČR vyvrcholily 10. října 2013 Dny stavitelství a architektury Akce, která se konala pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha, se uskutečnila jako tradičně ve Velkém sále Valdštejnského paláce. Během odpoledne byly předány ceny: Nejlepší výrobce stavebnin 2012, Stavební firma roku 2012, Zvláštní ceny, Cena veřejnosti, Tituly Stavba roku 2013 a Osobnost stavitelství. Ocenění si převzali zástupci autorů a realizátorů výjimečných projektů. Nejlepší výrobce stavebnin Kategorie do 200 zaměstnanců bez udání pořadí DITON s. r. o. Kámen a písek, spol. s r.o. Lafarge Cement, a.s. Kategorie nad 200 zaměstnanců bez udání pořadí HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. LB Cemix, s.r.o. Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Stavební firma roku 2012 Kategorie Malá stavební firma Inženýring Praha a.s. Kategorie Střední stavební firma INOS Zličín, a.s. Kategorie Velká stavební firma PKS stavby a.s. Osobnosti stavitelství JUDr. Miroslav Hegenbart Stavba roku 2013 Zvláštní ceny Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava, Jihlava Cena Primátora hlavního města Prahy Administrativní Budova Palác Křižík II, Praha Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 ve Stráži pod Ralskem, Stráž pod Ralskem Ceny ministra životního prostředí ČR Za energetickou úspornost a efektivnost stavby: Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada, Brno Za ekologickou stavbu: City Green Court, Praha Cena veřejnosti Mulfifunkční aula Gong rekonverze plynojemu, Dolní Vítkovice Tituly Stavba roku 2013 Mulfifunkční aula Gong rekonverze plynojemu, Dolní Vítkovice SC Breda & Weinstein, Opava Proton Therapy Center, Praha Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B, Brno Lipa Resort Aparthotel Lipa, Krásná Lípa Další informace najdete na adresách a Tím ale letošní Dny stavitelství a architektury nekončí. Pokračují Dny otevřených dveří na stavbách a ve školách, které se konají ještě v průběhu listopadu. Na seznam přihlášených staveb se můžete podívat na adrese dveri_rozestavene_stavby.asp?menu=dod&pdm=1.

5 Krajské soutěže Stavba roku Název soutěže / Vyhlášení výsledků Stavba roku v Pardubickém kraji v sále Jana Kašpara na pardubickém hejtmanství Stavba roku Středočeského kraje v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře Stavba roku Libereckého kraje v hlavní zasedací síni Krajského úřadu v Liberci V Královéhradeckém kraji budou výsledky vyhlášeny Nový ročník soutěže Stavba Ústeckého kraje zatím nebyl vyhlášen. Zároveň s vyhlášením výsledků krajských soutěží Stavba roku byly vyhlášeny nové ročníky. Jejich propozice a přihlášky najdete na webu SPS v rubrikách jednotlivých regionů na adrese Vítězný projekt soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2013 Revitalizace městského jádra ve Mšeně. Novinky Provozní areál firmy NorWit získal v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2013 Zvláštní cenu poroty za podnikatelskou statečnost za realizaci architektonicky kvalitního projektu. Konal se 24. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH Letošní mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2013 se zaměřil na aktuální téma Rekonstrukce a revitalizace, které přitáhlo rekordní počet návštěvníků. Ve dnech 17. až 21. září prošlo branami výstavního areálu PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech lidí, tedy o tři procenta více než vloni. Veletrhu se zúčastnilo celkem 809 vystavovatelů, z toho 46 ze zahraničí. Rozrostla se i výstavní plocha, kde se prezentovaly nejnovější trendy a technologie ve stavebnictví a přidružených oborech. Současně s veletrhem FOR ARCH se uskutečnily akce FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA, FOR WASTE a FS Days. Na doprovodném programu veletrhu se podílel také Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, který uspořádal kulatý stůl na téma Je revitalizace budov cestou z krize českého stavebnictví? Představitelé politické scény, státní správy a zástupci stavebního oboru diskutovali o příležitostech, které nabízí revitalizace budov v České republice. Společně hledali odpovědi na otázky: Jak dlouho bude trvat krize ve stavebnictví? Má stát koncepci na snižování energetické náročnosti budov? Bude nové programové období šancí pro zateplování a bydlení? Kolik budov musí ještě zlepšit svůj energetický standard? Velmi nás potěšil vysoký počet vystavovatelů letošního veletrhu FOR ARCH a zájem návštěvníků z řad odborné i široké veřejnosti. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR bude i nadále podporovat akce, které ve svém důsledku povedou k podpoře kvalitní práce českých firem z oboru. A veletrh FOR ARCH mezi nimi rozhodně má své nezastupitelné místo, komentuje letošní ročník svaz Nominační večer soutěže Stavba roku Veletrh FOR ARCH Kulatý stůl v rámci veletrhu FOR ARCH Vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší výrobce stavebnin Mezinárodní konference Investment & Business Forum v Ostravě IV. ročník odborné konference OTIDEA k veřejným zakázkám s názvem Od losovaček k podstřeleným cenám Slavnostní setkání v Senátu Parlamentu ČR. Vyhlášení výsledků soutěže Stavební firma roku Vyhlášení Osobnosti stavitelství. Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Fórum Zlaté koruny na téma Ekonomika versus politika aneb Volby Konference v Masarykově demokratické akademii na téma Úspory energie v budovách, šance pro české stavebnictví? Žofínské fórum s názvem Dopravní politika na léta ročník mezinárodní konference Trendy v energetice v Praze Silniční konference v Hradci Králové Konference Bezpečná stavba v Brně Konference BIM DAY 2013 na téma nové metodiky práce na principu informačního modelu Konference Smart Cities v rámci soutěže BEFFA 2014.

6 Svaz uspořádal tři tiskové konference Komunikace s médii patří k pravidelným aktivitám Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. V posledních měsících uspořádal pro zástupce médií tři tiskové konference. Společná tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a aliance Šance pro budovy (ŠPB) se konala v Evropském domě v Jungmannově ulici v Praze. Její téma znělo: Nekoncepční přístup státu táhne české stavebnictví ke dnu. Pomohly by chytré investice? Na tiskové konferenci vystoupili Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Pavel Ševčík, viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy, a jako host Luděk Niedermayer, ředitel Deloitte Advisory. Podklady z tiskové konference najdete na webových stránkách svazu na adrese asp?id=6602&type=media-tk. volebním období. Uvedený materiál předává svaz na osobních schůzkách s představiteli politických stran, aby je upozornil na neutěšenou situaci v českém stavebnictví. Po něm vystoupil Pavel Novák, ředitel legislativně-právní sekce svazu, který informoval o vývoji legislativy týkající se stavebnictví. Na tiskové konferenci vystoupil také Martin Doksanský, generální ředitel a místopředseda představenstva stavební společnosti SMP CZ, který novináře informoval o realitě českého stavebnictví. Miloslav Mašek, generální ředitel SPS, uzavřel tiskovou konferenci přehledem aktivit svazu: Dnů stavitelství a architektury, Dnů otevřených dveří na stavbách a dalších. Podklady z tiskové konference jsou uloženy na adrese asp?id=6885&type=media-tk. Na uvedenou akci navázala její regionální obdoba, která se konala v Ostravě. Ke svazu a alianci Šance pro budovy se přidala také Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje. Podklady z tiskové konference najdete na adrese asp?id=6808&type=media-tk. Třetí akcí byla tisková konference, která se konala v sídle Nadace ABF na Václavském náměstí v Praze. Jejím hlavním tématem byla kritická situace ve stavebnictví. Na uvedené téma měl vystoupení prezident svazu Václav Matyáš, který novinářům představil dokument Zajištění ekonomického růstu a zaměstnanosti zlepšením stability v oblasti investiční výstavby a stavebnictví náměty pro řešení prioritních problémů stavebnictví v novém Očekáváme Září listopad Dny otevřených dveří na stavbách, Dny otevřených dveří na školách v rámci Dnů stavitelství a architektury ročník mezinárodní konferenceeuroconstruct Tisková konference SPS na téma energeticky úsporných budov v Jihlavě Tisková konference SPS na téma energeticky úsporných budov v Ústí nad Labem Zasedání představenstva SPS. Zahájení jednání s představiteli nové vlády o roli a významu stavebnictví.

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách 4 2012 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Inženýrský den 2012 v Brně a energetická koncepce ČR Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE.

REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE. ročník 9 REGIONÁLNÍ podnikatelský zpravodaj červen 2009 čtvrtletník Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU

Více

Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI.

Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI. JIHOMORAVSKÝ List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji ŘÍJEN 2009 Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI. Návštěva Jeho svatosti Benedikta XVI., která se v Brně uskutečnila za mimořádného

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

e-zpravodaj 3/2013 Otevření podávání žádostí Nová zelená úsporám Pozvánka na veletrh ForArch Otevřeny nové vzdělávací kurzy EdUR

e-zpravodaj 3/2013 Otevření podávání žádostí Nová zelená úsporám Pozvánka na veletrh ForArch Otevřeny nové vzdělávací kurzy EdUR 3/2013 Otevření podávání žádostí Nová zelená úsporám Pozvánka na veletrh ForArch Otevřeny nové vzdělávací kurzy EdUR... než začnete stavět!!! Obsah Úvodník 3 Co bylo akce, veletrhy Pilotní ověření vzdělávacího

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Hejtmani u ministra regionů

Hejtmani u ministra regionů Bém: Předsednictví poskytuje mimořádný politický, marketingový a organizační kapitál. Krajský rozměr předsednictví EU komentuje Jiří František Potužník, mluvčí premiéra pro evropské předsednictví. Nezávislý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ Ξ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Ξ PARDUBICKÝ KRAJ Ξ VYSOČINA Ξ JIHOMORAVSKÝ

Více

Koně mají v Čechách zelenou

Koně mají v Čechách zelenou Předchozí socialistické vlády tuto zemi enormně zadlužily, říká hejtman Pavel Bradík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 www.csobpoj.cz Prezentace str. 19 ČSOB pojišťovna nabízí rodinám cestovní pojištění na míru

Více

Ve znamení příprav na krizi

Ve znamení příprav na krizi Heslo ministra Jankovského: Co nejméně samosprávě překážet Lázeňský trojúhelník usiluje o Unesco ROZHOVOR, STRANA 11 PUBLICISTIKA, STRANA 19 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské Víme, kam letí. www.podnikatel-info.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 10/ 5/2008 2011 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

Starostové zklidňují dopravu ve městech

Starostové zklidňují dopravu ve městech Hlavní téma StavEBnICtví ZaměřEno na DětSKÁ HřIŠtě měsíčník pro firmy a veřejnou správu duben 2012 Stavebnictví očima václava Matyáše 4 Stavební projekty měst a obcí 5 SPECIÁL BYTOVÁ družstva na návštěvě

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi radar informacní bulletin číslo 2/2012 ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi tým regiony navštívil více než tři stovky firem slovo

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali?

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Odpověď naleznete uvnitř čísla na str. 9 Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci 1/212 Prostředky evropských

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Hejtman se brání krátkozraké politice ministra Ratha ŠKRTY VE ZDRAVOTNICTVÍ BY MOHLY ZLIKVIDOVAT AŽ TŘETINU LÉČEBNÝCH LÁZNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Hejtman se brání krátkozraké politice ministra Ratha ŠKRTY VE ZDRAVOTNICTVÍ BY MOHLY ZLIKVIDOVAT AŽ TŘETINU LÉČEBNÝCH LÁZNÍ V ČESKÉ REPUBLICE MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 4 číslo 3 20. 3. 2006/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Hejtman se brání

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více