Panel poskytuje zakázky i mimo stavební sezonu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Panel 2013+ poskytuje zakázky i mimo stavební sezonu"

Transkript

1 3/2013 Newsletter Editorial Předvolební rétorika politických stran se zase opakuje. Jako před každými volbami nám všichni slibovali, jak se bude úspěšně rozvíjet ekonomika, jak se zlepší konkurenceschopnost českých firem, jak vybudujeme chybějící dálnice, jak opravíme komunikace, abychom měli konečně fungující páteřní síť, jak se budou stavět byty a opravovat domy. Kolikrát už jsme to slyšeli a jen velmi málo z toho se uskutečnilo. Naopak do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního fondu rozvoje bydlení, podpůrných programů Nová zelená úsporám a Panel jde každý rok stále méně peněz. Tak málo, že zůstanou nevyčerpány desítky miliard z evropských fondů, protože jsme nedokázali zajistit kofinancování vlastními národními zdroji. To je dost nezodpovědná lhostejnost k nabízeným penězům. Od nové vlády očekávám, že se konečně zhostí svého úkolu a začne plnit sliby, které nám dá. Kdyby je splnila alespoň z poloviny, považoval bych to za velký úspěch. Snad se tentokrát dočkáme a stavebnictví dostane tolik potřebnou pomoc. Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Panel poskytuje zakázky i mimo stavební sezonu Státní fond rozvoj bydlení poskytuje v rámci státního podpůrného programu Panel úvěry na opravy a modernizace bytových domů již za 0,88% na 10 let. Jde o výhodné úvěry, díky kterým mohou objekty provést rekonstrukce zvyšující hodnotu domu, ale i komfort bydlení pro jejich nájemníky nebo majitele. Aby mohly bytové domy takový úvěr získat, potřebují k tomu dokumenty, potvrzené autorizovanou osobou, a smlouvu s dodavatelem. To je příležitost pro stavební společnosti, členské firmy Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, které hledají zakázky i mimo stavební sezonu. V regionech mají dobrý přehled o tom, které bytové domy by si rekonstrukci nebo modernizaci zasloužily, proto by měly jít takovým zakázkám vstříc a s majiteli takových objektů začít komunikovat. Události Uskutečnilo se jednání s ministrem školství o učňovském školství Na Ministerstvu dopravy ČR se konalo jednání o přípravě Operačního programu doprava II Konalo se jednání krajských manažerů SPS Zástupci SPS se sešli s ministrem dopravy v Luhačovicích SPS se setkal se zástupci průmyslu stavebních hmot z Polska Konalo se zasedání expertní skupiny SPS pro technickou politiku a jakost ve stavebnictví Došlo k setkání zástupců SPS s hejtmanem Moravskoslezského kraje Sešla se Rada hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita) Jednala Regionální stavební společnost pro Prahu a Středočeský kraj Zasedala exekutiva představenstva SPS Konalo se zasedání představenstva SPS Pro novináře uspořádal SPS společně s aliancí Šance pro budovy a Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje tiskovou konferenci v Ostravě o energeticky úsporných budovách Uskutečnilo se setkání s vedením NÚV, kde účastníci jednali o úpravě programu Pospolu Sešla se Rada hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita) Zástupci SPS se sešli s řediteli učilišť v Moravskoslezském kraji Uskutečnilo se jednání na Ministerstvu životního prostředí ČR o přípravě Operačního programu životní prostředí Konala se tisková konference SPS Zasedala mediální komise SPS.

2 Zástupci SPS navštívili v říjnu německý stavební svaz Pravidelná konzultace mezi Hlavním svazem německého stavebního průmyslu (HSNSP) a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) se konala října v Berlíně. Za německou stranu se jednání zúčastnil generální ředitel HSNSP Michael Knipper a generální ředitel EIC Frank Kalembach. Za českou stranu se zúčastnil prezident SPS Václav Matyáš, generální ředitel svazu Miloslav Mašek a předseda Sdružení českých podnikatelů v Německu Josef Hladík. Strany spolu projednaly témata, která se úzce týkají stavu stavebnictví v obou zemích a vyměnili si vzájemně zkušenosti, které by mohly pomoci s řešením. Podpora stavebnictví Účastníci se shodli, že stavebnictví ve všech zemích EU má specifické postavení a podmínky. Stavební průmysl není automatickou součástí průmyslu, jeho ekonomika probíhá jinak, jinak se tvoří výnosy, je více závislé na celkové ekonomické situaci společnosti. I když je Německo dlouhodobě hospodářsky konsolidované, pokládá HSNSP za nutné vysvětlit hospodářským i politickým představitelům postavení stavebnictví. Vydává proto publikaci Ekonomika stavebnictví, kterou zpracoval kolektiv odborníků z Düsseldorfské univerzity. Studie se stane jedním z argumentů SPS pro českou vládu a politickou reprezentaci. Němečtí partneři nabídli, že by autoři studie mohli v Praze uspořádat seminář na parlamentní úrovni. Německý svaz přišel také s iniciativou, která by měla posílit stavební trh v centrech měst. Vytvořil zákon, který se mu podařilo prosadit i v Bundesratu, podle kterého mohou města vyzvat majitele zanedbaných a rozpadajících se nemovitostí, aby do 3 let nemovitost opravili a zprovoznili, nebo ji odprodali, nebo zbourali na své náklady. Tak by měla vzniknout zvýšená potřeba stavebních prací. Svaz také prosazuje snížení doby odpisů u budov na 25 let. Soutěž o veřejnou zakázku Německo se potýká se stejným problémem jako Česká republika, kterým jsou dumpingové ceny projektů a staveb. V německém zákonu o veřejných zakázkách existují také dvě kritéria pro posouzení nabízené ceny nejnižší cena a ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Při výběru převažuje kritérium nejnižší ceny, nabídky se ale pohybují do 10 % pod cenu projektanta. Pokud je nabídka nižší, jde o cenu podezřelou a uchazeč ji musí vysvětlit. Musí doložit, kde hodlá ušetřit. To je situace diametrálně odlišná od situace v ČR, kde jsou často nabídky pod 50 % ceny projektanta. V Německu si také ověřili, že tzv. dražby projektů vedou k nesmyslným cenám a k velké nekvalitě projektů. Zdejší železnice proto znovu zřizují vlastní projekci. Za nejlepší postup při organizování soutěží o veřejnou zakázku pokládají němečtí kolegové systém prekvalifi kací, kde prekvalifi kační kritéria obsahují technickou zdatnost, právní spolehlivost a bonitu fi rmy. Německý svaz organizuje s příslušnými spolkovými ministerstvy prekvalifi kační certifi kaci fi rem, které se opakovaně účastní soutěží o veřejnou zakázku. Certifi kát, který udělují nezávislé odborné certifi kační orgány (také ho kontrolují) má už fi rem s celostátní působností a fi rem z komunální oblasti. Němečtí kolegové nabídli své odborníky z ministerstev i svazu ke konzultaci systému prekvalifi kace v Praze. I přes veškerou péči a snahu se v poslední době několik velkých stavebních projektů v německých městech dostalo do značných problémů. Jsou to např. letiště v Berlíně, budova fi lharmonie v Hamburku, nádraží ve Stuttgartu a další. Byla zřízena komise, jejímž členem je i zástupce hlavního německého svazu, která má vyšetřit příčiny neúspěchu velkých stavebních projektů a navrhnout opatření, aby se v budoucnu neopakoval. Návrh bude patrně doporučovat, aby cena projektu tvořila pouze 40 % váhy výběru kritérií a aby mu předcházela prekvalifi kace. Dopravní infrastruktura Německý svaz zpracovává studii zanedbanosti staveb v jednotlivých segmentech. Jako první vydal stav zanedbanosti mostů, kterou zpracoval s Ústavem urbanismu a obdobou českého Svazu měst a obcí. Vychází z toho, že havarijní stav mostů je nejprůkaznějším příkladem možnosti havárie a ohrožení bezpečnosti lidí. Studií chce dosáhnout toho, aby Německo a jeho spolkové země věnovaly investiční prostředky na opravy a obnovy mostů. Ministerstvo dopravy SRN, kam spadá i německé stavebnictví, vydá směrnici o zapojení veřejnosti do přípravy staveb. Směrnice bude respektovat evropská nařízení, ale bude usměrňovat možné vstupy veřejnosti do přípravy staveb. Podpora bydlení V současné době se v Německu nestavějí sociální byty. Stát převedl finanční prostředky přímo na zájemce o bydlení, kteří splňují kritéria nároků na finanční výpomoc. Uvedená praxe se však příliš neosvědčila, finanční prostředky převedené na spolkové země se většinou použily na jiné účely. Zvažuje se proto znovu výstavba sociálních a startovacích bytů, ale pouze v místech, kde se zvyšuje poptávka v důsledku nabídky pracovních míst, nedostatku bytů díky nárůstu počtu singl obyvatel, rozvodů apod. Nedostatek absolventů vysokých stavebních škol Německé stavebnictví je na mírném vzestupu a má nedostatek technických pracovníků, zejména pro řízení staveb. Má proto zájem o absolventy stavebních fakult z ČR, kteří by tak v Německu mohli nejen najít práci, ale i velmi dobré zkušenosti pro pozdější působení v tuzemsku. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR bude dále jednat s německými partnery a stavebními fakultami v ČR o konkrétních možnostech této spolupráce. Ing. Miloslav Mašek, CSc. generální ředitel SPS v ČR Stanovisko Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR k programu Nová zelená úsporám Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR se seznámil se záporným stanoviskem Vlády ČR ze dne k pokračování programu Nová zelená úsporám. České stavebnictví se od roku 2008 potýká s kontinuálním poklesem objemu zakázek a nezájmem státu řešit problematiku investiční výstavby v ČR. Vyhlášení programu Nová zelená úsporám bylo pozitivním signálem pro naše stavebnictví, a to především pro malé a střední fi rmy v jednotlivých regionech. Je velkou příležitostí nejen pro občany, kteří po realizaci opatření uspoří značné částky za vytápění, ale i šancí pro stavební fi rmy a výrobce stavebních hmot. Každá investovaná miliarda přinese státu více než nově vytvořených pracovních míst. Z hlediska fi skální politiky státu jsou významné pákové a multiplikační efekty, jde také o jedno z nejvýznamnějších prorůstových opatření. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR proto zásadně nesouhlasí s usnesením vlády a žádá o realizaci takových kroků, které by umožnily další pokračování programu, aby mohly být v jeho rámci vyhlášeny další výzvy. Stanovisko svazu bylo jedním z argumentů, který přispěl ke změně postoje vlády k programu Nová zelená úsporám. Na svém zasedání schválila program, který by měl do roku 2020 poskytnout dotace v celkové odhadované výši 27 miliard korun. Jde o smysluplné rozhodnutí, je to totiž jedno ze stimulujících opatření. Šlo také o jedno z našich doporučení vládě, jak opět nastartovat růst českého stavebnictví. Přejme si jen, aby to vyšlo, řekl ČTK prezident svazu Václav Matyáš.

3 Projekt POSPOLU pokračuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR má velký zájem na tom, aby se podařilo podpořit a zviditelnit partnerství s účastí stavebních firem v rámci pilotáže projektu POSPOLU. Chce upozornit na fakt, že jakýkoliv model vzájemné spolupráce školy a firem je možné popsat v nabídce pro veřejnou zakázku pilotáže, a zajistit tak pro spolupracující dvojici školy a firmy metodickou podporu ze strany realizátora projektu, ale i finance na pokrytí nezbytných nákladů (odměny pracovníkům, stipendia žákům, materiál a další). Vyhlášení veřejné zakázky tak plně respektuje specifika stavebních oborů. Do nabídky je možné popsat model odborného výcviku jako dlouhodobou formu spolupráce, ale i odborné praxe maturitních oborů jako krátkodobou formu spolupráce. V případě dotazů na realizační tým projektu využijte případně informační telefonní linku , která je v provozu v pracovní dny od 9 do 15 hodin. Pokud s rozhodnutím o účasti v pilotáži váháte, využijte možnost stáhnout si zadávací dokumentaci veřejné zakázky po jejím vyhlášení a možnosti dotázat se na zadavatele této zakázky, Národní ústav pro vzdělávání (www.nuv.cz/pospolu). Další kolo výběrového řízení bylo vypsáno , nabídky je zapotřebí odevzdat nejpozději do Pokud byste se projektu nezúčastnili, informujte o svém rozhodnutí na výše uvedených kontaktech, aby bylo možné vyhodnotit zájem o spolupráci škol a firem v segmentu stavebnictví. Mimo pilotáže konkrétních partnerství škol a firem připravil projekt POSPOLU také tzv. aplikovaný model spolupráce škol a firem, který pro vás může být vodítkem při přemýšlení o obecné spolupráci. Odkaz na dokument najdete na stránce pospolu/modely-spoluprace-skol-a-zamestnavatelu. Na seznamu doporučení a inspirací pro stavební (i jiné) obory bude realizační tým projektu pracovat až do roku 2015, nyní je v připomínkovém řízení první pracovní verze tohoto modelu. Pokud se chcete zapojit do připomínkování systémového pohledu na spolupráci škol a firem, napište svůj názor týmu projektu POSPOLU na k připomínkování aplikovaného modelu lze využít také formulář na stránce Ing. Pavel Ševčík viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Svaz pomáhá v regionech Krajští manažeři Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR kromě jiného spolupracují s odbornými školami v regionech a pomáhají jim navazovat kontakty s členskými firmami svazu.. Takovým případem je také Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci, největší ryze technická střední škola v libereckém regionu. V současném školním roce má 930 žáků, kteří studují ve 14 maturitních i učebních oborech. Již více než deset let škola realizuje řadu mezinárodních projektů. Na téměř dvaceti mezinárodních stážích se už vystřídala nejen řada pedagogů, ale především žáků. Škola tak získala řadu spolupracujících partnerů v několika zemích Evropy. Mezi ty, které se školou v Liberci dlouhodobě spolupracují, je i Alléskolan ve švédském Hallsbergu. V září letošního roku se v rámci této spolupráce uskutečnila čtrnáctidenní návštěva Liberce žáků uvedené švédské střední odborné školy v doprovodu svého učitele. Vedení školy pro ně chtělo připravit program, který by je zaujal, seznámil je s Libercem a jeho okolím a také se způsobem provádění staveb v regionu. Požádalo proto o pomoc se zajištěním exkurze manažera Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR pro Liberecký kraj Františka Fialu. Díky jeho aktivitě se podařilo zajistit velmi zajímavou exkurzi na výstavbě tradičních domků ve Vysokém nad Jizerou, kde se žáků švédské školy ujal Martin Petruška, jednatel firmy P&P, dodavatel těchto staveb. Prohlídka byla zahájena v rozestavěném domě, kde ještě nebyla dokončena hrubá stavba. Žáci i učitel ze švédské školy byli nejvíce překvapeni způsobem spojování obvodových trámů a také tím, že při sestavování se nepoužívá žádný kovový spojovací materiál. Pak navštívili dokončovaný dům, kde se nejvíce zajímali o zateplení objektu a technologii jeho provádění. Nakonec si prohlédli dokončený dům těsně před předáním investorovi. Během celé exkurze švédští hosté diskutovali o způsobech výstavby a cenách nově postavených domů v České republice a ve Švédsku. Ing. Tomáš Princ ředitel Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci

4 Sektorové rady pomáhají zviditelnit Národní soustavu kvalifikací Podzim nastartoval řetězec akcí vhodných k prezentaci Národní soustavy kvalifikací (NSK). Díky spolupráci členů sektorových rad s týmem PR jste se mohli již během září setkat s NSK například na veletrhu FOR ARCH na výstavišti v pražských Letňanech. Návštěvníci veletrhu FOR ARCH, který je jedním z nejdůležitějších pro stavební obor, měli možnost seznámit se s Národní soustavou kvalifikací. V hale č. 6 se konala mezinárodní Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO partnerem byla právě NSK. Na finále soutěže se sjelo více než 40 nejlepších budoucích zedníků a truhlářů a dalších téměř 30 studentů ostatních stavebních profesí. Studentům pogratuloval při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže kromě jiných také předseda Sektorové rady pro stavebnictví Tomáš Majtner, ředitel Institutu vzdělávání Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Upozornil je zároveň, že výuční list jim nemusí stačit na celý život. V případě potřeby změny nebo rozšíření kvalifikace mají možnost na webových stránkách na adrese najít informace, jak získat osvědčení o další profesi, kterou si osvojili praxí. Budou tak mít lepší uplatnění na trhu práce. Mgr. Tomáš Majtner ředitel Institutu vzdělávání Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Dny stavitelství a architektury vyvrcholily, ale zdaleka ještě nekončí Slavnostním setkáním v Senátu Parlamentu ČR vyvrcholily 10. října 2013 Dny stavitelství a architektury Akce, která se konala pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha, se uskutečnila jako tradičně ve Velkém sále Valdštejnského paláce. Během odpoledne byly předány ceny: Nejlepší výrobce stavebnin 2012, Stavební firma roku 2012, Zvláštní ceny, Cena veřejnosti, Tituly Stavba roku 2013 a Osobnost stavitelství. Ocenění si převzali zástupci autorů a realizátorů výjimečných projektů. Nejlepší výrobce stavebnin Kategorie do 200 zaměstnanců bez udání pořadí DITON s. r. o. Kámen a písek, spol. s r.o. Lafarge Cement, a.s. Kategorie nad 200 zaměstnanců bez udání pořadí HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. LB Cemix, s.r.o. Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Stavební firma roku 2012 Kategorie Malá stavební firma Inženýring Praha a.s. Kategorie Střední stavební firma INOS Zličín, a.s. Kategorie Velká stavební firma PKS stavby a.s. Osobnosti stavitelství JUDr. Miroslav Hegenbart Stavba roku 2013 Zvláštní ceny Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava, Jihlava Cena Primátora hlavního města Prahy Administrativní Budova Palác Křižík II, Praha Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 ve Stráži pod Ralskem, Stráž pod Ralskem Ceny ministra životního prostředí ČR Za energetickou úspornost a efektivnost stavby: Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada, Brno Za ekologickou stavbu: City Green Court, Praha Cena veřejnosti Mulfifunkční aula Gong rekonverze plynojemu, Dolní Vítkovice Tituly Stavba roku 2013 Mulfifunkční aula Gong rekonverze plynojemu, Dolní Vítkovice SC Breda & Weinstein, Opava Proton Therapy Center, Praha Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B, Brno Lipa Resort Aparthotel Lipa, Krásná Lípa Další informace najdete na adresách a Tím ale letošní Dny stavitelství a architektury nekončí. Pokračují Dny otevřených dveří na stavbách a ve školách, které se konají ještě v průběhu listopadu. Na seznam přihlášených staveb se můžete podívat na adrese dveri_rozestavene_stavby.asp?menu=dod&pdm=1.

5 Krajské soutěže Stavba roku Název soutěže / Vyhlášení výsledků Stavba roku v Pardubickém kraji v sále Jana Kašpara na pardubickém hejtmanství Stavba roku Středočeského kraje v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře Stavba roku Libereckého kraje v hlavní zasedací síni Krajského úřadu v Liberci V Královéhradeckém kraji budou výsledky vyhlášeny Nový ročník soutěže Stavba Ústeckého kraje zatím nebyl vyhlášen. Zároveň s vyhlášením výsledků krajských soutěží Stavba roku byly vyhlášeny nové ročníky. Jejich propozice a přihlášky najdete na webu SPS v rubrikách jednotlivých regionů na adrese Vítězný projekt soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2013 Revitalizace městského jádra ve Mšeně. Novinky Provozní areál firmy NorWit získal v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2013 Zvláštní cenu poroty za podnikatelskou statečnost za realizaci architektonicky kvalitního projektu. Konal se 24. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH Letošní mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2013 se zaměřil na aktuální téma Rekonstrukce a revitalizace, které přitáhlo rekordní počet návštěvníků. Ve dnech 17. až 21. září prošlo branami výstavního areálu PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech lidí, tedy o tři procenta více než vloni. Veletrhu se zúčastnilo celkem 809 vystavovatelů, z toho 46 ze zahraničí. Rozrostla se i výstavní plocha, kde se prezentovaly nejnovější trendy a technologie ve stavebnictví a přidružených oborech. Současně s veletrhem FOR ARCH se uskutečnily akce FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA, FOR WASTE a FS Days. Na doprovodném programu veletrhu se podílel také Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, který uspořádal kulatý stůl na téma Je revitalizace budov cestou z krize českého stavebnictví? Představitelé politické scény, státní správy a zástupci stavebního oboru diskutovali o příležitostech, které nabízí revitalizace budov v České republice. Společně hledali odpovědi na otázky: Jak dlouho bude trvat krize ve stavebnictví? Má stát koncepci na snižování energetické náročnosti budov? Bude nové programové období šancí pro zateplování a bydlení? Kolik budov musí ještě zlepšit svůj energetický standard? Velmi nás potěšil vysoký počet vystavovatelů letošního veletrhu FOR ARCH a zájem návštěvníků z řad odborné i široké veřejnosti. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR bude i nadále podporovat akce, které ve svém důsledku povedou k podpoře kvalitní práce českých firem z oboru. A veletrh FOR ARCH mezi nimi rozhodně má své nezastupitelné místo, komentuje letošní ročník svaz Nominační večer soutěže Stavba roku Veletrh FOR ARCH Kulatý stůl v rámci veletrhu FOR ARCH Vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší výrobce stavebnin Mezinárodní konference Investment & Business Forum v Ostravě IV. ročník odborné konference OTIDEA k veřejným zakázkám s názvem Od losovaček k podstřeleným cenám Slavnostní setkání v Senátu Parlamentu ČR. Vyhlášení výsledků soutěže Stavební firma roku Vyhlášení Osobnosti stavitelství. Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Fórum Zlaté koruny na téma Ekonomika versus politika aneb Volby Konference v Masarykově demokratické akademii na téma Úspory energie v budovách, šance pro české stavebnictví? Žofínské fórum s názvem Dopravní politika na léta ročník mezinárodní konference Trendy v energetice v Praze Silniční konference v Hradci Králové Konference Bezpečná stavba v Brně Konference BIM DAY 2013 na téma nové metodiky práce na principu informačního modelu Konference Smart Cities v rámci soutěže BEFFA 2014.

6 Svaz uspořádal tři tiskové konference Komunikace s médii patří k pravidelným aktivitám Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. V posledních měsících uspořádal pro zástupce médií tři tiskové konference. Společná tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a aliance Šance pro budovy (ŠPB) se konala v Evropském domě v Jungmannově ulici v Praze. Její téma znělo: Nekoncepční přístup státu táhne české stavebnictví ke dnu. Pomohly by chytré investice? Na tiskové konferenci vystoupili Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Pavel Ševčík, viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy, a jako host Luděk Niedermayer, ředitel Deloitte Advisory. Podklady z tiskové konference najdete na webových stránkách svazu na adrese asp?id=6602&type=media-tk. volebním období. Uvedený materiál předává svaz na osobních schůzkách s představiteli politických stran, aby je upozornil na neutěšenou situaci v českém stavebnictví. Po něm vystoupil Pavel Novák, ředitel legislativně-právní sekce svazu, který informoval o vývoji legislativy týkající se stavebnictví. Na tiskové konferenci vystoupil také Martin Doksanský, generální ředitel a místopředseda představenstva stavební společnosti SMP CZ, který novináře informoval o realitě českého stavebnictví. Miloslav Mašek, generální ředitel SPS, uzavřel tiskovou konferenci přehledem aktivit svazu: Dnů stavitelství a architektury, Dnů otevřených dveří na stavbách a dalších. Podklady z tiskové konference jsou uloženy na adrese asp?id=6885&type=media-tk. Na uvedenou akci navázala její regionální obdoba, která se konala v Ostravě. Ke svazu a alianci Šance pro budovy se přidala také Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje. Podklady z tiskové konference najdete na adrese asp?id=6808&type=media-tk. Třetí akcí byla tisková konference, která se konala v sídle Nadace ABF na Václavském náměstí v Praze. Jejím hlavním tématem byla kritická situace ve stavebnictví. Na uvedené téma měl vystoupení prezident svazu Václav Matyáš, který novinářům představil dokument Zajištění ekonomického růstu a zaměstnanosti zlepšením stability v oblasti investiční výstavby a stavebnictví náměty pro řešení prioritních problémů stavebnictví v novém Očekáváme Září listopad Dny otevřených dveří na stavbách, Dny otevřených dveří na školách v rámci Dnů stavitelství a architektury ročník mezinárodní konferenceeuroconstruct Tisková konference SPS na téma energeticky úsporných budov v Jihlavě Tisková konference SPS na téma energeticky úsporných budov v Ústí nad Labem Zasedání představenstva SPS. Zahájení jednání s představiteli nové vlády o roli a významu stavebnictví.

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

4.10. TISKOVÁ KONFERENCE PŘI FOR INTERIOR

4.10. TISKOVÁ KONFERENCE PŘI FOR INTERIOR /10/ listopad 2012 4.10. TISKOVÁ KONFERENCE PŘI FOR INTERIOR Hlavním bodem tiskové konference byl start soutěže NÁBYTEK ROKU 2013. Dále byly zveřejněny statistické údaje o nábytkářském průmyslu a prognóza

Více

ZPRAVODAJ ABAS ČR říjen 2013. Speciál k výstavě Bazény,Sauny & Spa. 17-21.9. 2013 1 Lorem Travel

ZPRAVODAJ ABAS ČR říjen 2013. Speciál k výstavě Bazény,Sauny & Spa. 17-21.9. 2013 1 Lorem Travel ZPRAVODAJ ABAS ČR říjen 2013 Speciál k výstavě Bazény,Sauny & Spa 17-21.9. 2013 1 Lorem Travel Veletrh Bazény, Sauny & Spa 2013 Veletrh Ve dnech 17. - 21. 9. 2013 se konal na výstavišti PVA EXPO PRAHA

Více

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července 2015 Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Právník roku SP ČR předával ocenění 16. 4. Vyhlášení vítězů soutěže Manažer roku 23.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Zpráva propagační sekce AVTČ Období

Zpráva propagační sekce AVTČ Období Zpráva propagační sekce AVTČ Období 2015-2016 Hlavní pilíře propagace AVTČ 1. Členská základna 2. Výstavy (OZE) 3. Semináře (školení, workshopy) 4. Konference (pro projektanty TZB, architekty) 5. Publikace

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partneři: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 45.

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Praha, 20. června 2013: Dnes se v sídle Hospodářské komory České republiky v Praze uskutečnilo další zasedání předsedů sektorových

Více

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE 18. 7. 2016 Předkládá Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 0 Pro plnění akčního plánu na podporu hospodářského růstu

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2010 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2010 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2010 rozpočtový výbor Z á p i s z 51. schůze výboru, která se konala ve dnech 6 8. dubna 2010 v Ostravě duben 2010 Z á p i s z 51. schůze

Více

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE 39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: 39. Den malých obcí 5. března 2013, Národní dům Smíchov, Praha 7. března 2013, Společenský dům, Prostějov

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE PODKLADY PRO JEDNÁNÍ S PREZIDENTEM REPUBLIKY MILOŠEM ZEMANEM DNE 17. 7. 2013 1 VÝZNAM STAVEBNICTVÍ PRO EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Stavebnictví významným způsobem

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í z 37. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 1. 10.

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans www.bvv.cz/eurotrans M0BILITY LOGISTICS BUSINESS SERVICE MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 final report Nultý ročník veletrhu EUROTRANS přinesl vystavovatelům nové obchody Mezinárodní dopravní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2011 Vedoucí týmu: Ing. Petr Serafín Tajemník týmu: Ing. Petr Serafín 1. Poslání a charakteristika týmu Působnost průřezového týmu č. 1 pro legislativu

Více

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Soutěžní přehlídka řemesel Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Něco z historie Nekomerční projekt, který od roku 1996 nabízí žákům stavebních oborů možnost zúčastnit se

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNICTVÍ

AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNICTVÍ AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNICTVÍ PODKLAD PRO JEDNÁNÍ 132. PS RHSD DNE 17. ŘÍJNA 2016 Předkládá Ing. Václav Matyáš prezident Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR V Praze dne 17. října 2016 AKTUÁLNÍ STAV VÝVOJE

Více

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Dne 10. 6. 2016 se uskutečnila v gesci Biology Parku Brno, Krajské hospodářské

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. FITE a.s. a Technické služby města Olomouce, a.s. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. FITE a.s. a Technické služby města Olomouce, a.s. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. FITE a.s. a Technické služby města Olomouce, a.s. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci ODPADY pořádanou ve dnech 10. - 11. 5. 2017 Konference je

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s.

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. Sektorová dohoda pro obor strojírenství Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. podpis Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském kraji byla slavnostně podepsána dne 4. dubna 2012 na Krajském

Více

Konference Asociace LOP Brno. Ing. Pavel Ševčík víceprezident SPS

Konference Asociace LOP Brno. Ing. Pavel Ševčík víceprezident SPS Konference Asociace LOP 25. 4. 2012 Brno Ing. Pavel Ševčík víceprezident SPS PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ROKU 2011 STAVEBNÍ PRODUKCE 2008 2011 (meziroční indexy stálé ceny) Rok meziroční indexy meziroční indexy

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

SEKTOROVÁ DOHODA pro stavebnictví

SEKTOROVÁ DOHODA pro stavebnictví SEKTOROVÁ DOHODA pro stavebnictví K transpozici evropské směrnice EPBD II 2010/31/EU Sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace Stručný přehled Již 25 let Česká manažerská asociace (ČMA) kultivuje manažerské prostředí a navazuje na odkaz největších manažerských osobností z naší

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 11.11.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Mimořádná tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Konaná v Praze dne

Mimořádná tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Konaná v Praze dne Mimořádná tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Konaná v Praze dne 30.8.2010 Současná situace rezortu stavebnictví Propad v objemu výkonů za i. pololetí je 12,2% oproti roku 2009. V

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

ČLÁNEK V PROFITU O ČESKÉM NÁBYTKÁŘSTVÍ

ČLÁNEK V PROFITU O ČESKÉM NÁBYTKÁŘSTVÍ /11/ prosinec 2012 27.11. DISKUSNÍ FÓRUM Na výstavišti v Brně proběhlo diskusní fórum členů AČN. Přítomnými byl většinově potvrzen směr, kterým asociace postupuje. V diskusi zazněly náměty, které činnosti

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014

mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014 Energetická agentura Zlínského kraje Vás tímto zve na mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014 pořádanou jako doprovodný program stavebního veletrhu THERM 2014 pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Datum

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER VELETRHY ABF, A.S. VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 48. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 29. 1. 2010 v Mostě od 10,00

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu Regionální rada OS ČMKOS Moravskoslezského kraje U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava-Přívoz ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu konaného dne 9. 9. 2009

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

Současný stav a očekávaný vývoj stavebnictví

Současný stav a očekávaný vývoj stavebnictví Setkání lídrů českého stavebnictví 2011 18.1.2011 Současný stav a očekávaný vývoj stavebnictví Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR STAVEBNÍ PRODUKCE 2010 (meziroční index s.c.) leden

Více

SMART CITIES OPTIKOU MMR

SMART CITIES OPTIKOU MMR SMART CITIES OPTIKOU MMR CITYCON 22. 9. 2016, PÍSEK MGR. FRANTIŠEK KUBEŠ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR REGIONÁLNÍ POLITIKY VEDOUCÍ ODDĚLENÍ URBÁNNÍ POLITIKY STRUČNÁ VÝCHODISKA ANEB PROČ BÝT SMART

Více

Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET)

Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) Řízené rozhovory s rozhodovateli byly součástí prací, zařazených do aktivity 2 projektu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Soutěžní přehlídka řemesel Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Něco z historie Nekomerční projekt, který od roku 1996 nabízí žákům stavebních oborů možnost zúčastnit se

Více

SMART CITIES Z POHLEDU MMR

SMART CITIES Z POHLEDU MMR JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI SMART ANEB 7 KROKŮ NA CESTĚ DO CHYTRÉHO MĚSTA PRAHA, 22. 3. 2017 SMART CITIES Z POHLEDU MMR MGR. FRANTIŠEK KUBEŠ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR REGIONÁLNÍ POLITIKY VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Současný stav v oblasti

Současný stav v oblasti Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14.10.2014, MPO, Praha Současný stav v oblasti poskytování energetických ikýh služeb metodou EPC Ivo Slavotínek předseda

Více

Pozvánka. čtvrtek 16. října 2014. Pod záštitou premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky

Pozvánka. čtvrtek 16. října 2014. Pod záštitou premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky Pozvánka Česká škola 21. století DRuhý RoČník konference ČeSká škola 21. Století na téma SPoluPRáce mezi školami a PoDniky na cestě k větší konkurenceschopnosti ČR. čtvrtek 16. října 2014 od 9.00 do 13.00

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo

Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo Příprava pokračování sanace lagun Ostramo Ing. Kamil Prokeš DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, oddělení laguny Práce na odstranění

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Statut České ceny za architekturu

Statut České ceny za architekturu Statut České ceny za architekturu Článek 1 Preambule Architektonická díla, která někdo navrhl a dbal na jejich realizaci, tvoří jen malou část celkové stavební produkce a snad ještě menší část zásahů člověka

Více

mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014

mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014 Energetická agentura Zlínského kraje Vás tímto zve na mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014 pořádanou jako doprovodný program stavebního veletrhu THERM 2014 pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Datum

Více

Zápis z členské schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku

Zápis z členské schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku Zápis z členské schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku Dne 17. 4. 2015 se v učebně č. 102 konala členská schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku při SZŠ a VOŠZ České Budějovice.

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

Zápis ze 74. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne

Zápis ze 74. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne Zápis ze 74. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne 8. 9. 2014 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Miloslav Kamiš Bc. Miroslav Mühlböck Pavel Sekyra Ing. Slavoj Dolejš Petr Kozojed Ing. Jan

Více