Panel poskytuje zakázky i mimo stavební sezonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Panel 2013+ poskytuje zakázky i mimo stavební sezonu"

Transkript

1 3/2013 Newsletter Editorial Předvolební rétorika politických stran se zase opakuje. Jako před každými volbami nám všichni slibovali, jak se bude úspěšně rozvíjet ekonomika, jak se zlepší konkurenceschopnost českých firem, jak vybudujeme chybějící dálnice, jak opravíme komunikace, abychom měli konečně fungující páteřní síť, jak se budou stavět byty a opravovat domy. Kolikrát už jsme to slyšeli a jen velmi málo z toho se uskutečnilo. Naopak do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního fondu rozvoje bydlení, podpůrných programů Nová zelená úsporám a Panel jde každý rok stále méně peněz. Tak málo, že zůstanou nevyčerpány desítky miliard z evropských fondů, protože jsme nedokázali zajistit kofinancování vlastními národními zdroji. To je dost nezodpovědná lhostejnost k nabízeným penězům. Od nové vlády očekávám, že se konečně zhostí svého úkolu a začne plnit sliby, které nám dá. Kdyby je splnila alespoň z poloviny, považoval bych to za velký úspěch. Snad se tentokrát dočkáme a stavebnictví dostane tolik potřebnou pomoc. Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Panel poskytuje zakázky i mimo stavební sezonu Státní fond rozvoj bydlení poskytuje v rámci státního podpůrného programu Panel úvěry na opravy a modernizace bytových domů již za 0,88% na 10 let. Jde o výhodné úvěry, díky kterým mohou objekty provést rekonstrukce zvyšující hodnotu domu, ale i komfort bydlení pro jejich nájemníky nebo majitele. Aby mohly bytové domy takový úvěr získat, potřebují k tomu dokumenty, potvrzené autorizovanou osobou, a smlouvu s dodavatelem. To je příležitost pro stavební společnosti, členské firmy Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, které hledají zakázky i mimo stavební sezonu. V regionech mají dobrý přehled o tom, které bytové domy by si rekonstrukci nebo modernizaci zasloužily, proto by měly jít takovým zakázkám vstříc a s majiteli takových objektů začít komunikovat. Události Uskutečnilo se jednání s ministrem školství o učňovském školství Na Ministerstvu dopravy ČR se konalo jednání o přípravě Operačního programu doprava II Konalo se jednání krajských manažerů SPS Zástupci SPS se sešli s ministrem dopravy v Luhačovicích SPS se setkal se zástupci průmyslu stavebních hmot z Polska Konalo se zasedání expertní skupiny SPS pro technickou politiku a jakost ve stavebnictví Došlo k setkání zástupců SPS s hejtmanem Moravskoslezského kraje Sešla se Rada hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita) Jednala Regionální stavební společnost pro Prahu a Středočeský kraj Zasedala exekutiva představenstva SPS Konalo se zasedání představenstva SPS Pro novináře uspořádal SPS společně s aliancí Šance pro budovy a Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje tiskovou konferenci v Ostravě o energeticky úsporných budovách Uskutečnilo se setkání s vedením NÚV, kde účastníci jednali o úpravě programu Pospolu Sešla se Rada hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita) Zástupci SPS se sešli s řediteli učilišť v Moravskoslezském kraji Uskutečnilo se jednání na Ministerstvu životního prostředí ČR o přípravě Operačního programu životní prostředí Konala se tisková konference SPS Zasedala mediální komise SPS.

2 Zástupci SPS navštívili v říjnu německý stavební svaz Pravidelná konzultace mezi Hlavním svazem německého stavebního průmyslu (HSNSP) a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) se konala října v Berlíně. Za německou stranu se jednání zúčastnil generální ředitel HSNSP Michael Knipper a generální ředitel EIC Frank Kalembach. Za českou stranu se zúčastnil prezident SPS Václav Matyáš, generální ředitel svazu Miloslav Mašek a předseda Sdružení českých podnikatelů v Německu Josef Hladík. Strany spolu projednaly témata, která se úzce týkají stavu stavebnictví v obou zemích a vyměnili si vzájemně zkušenosti, které by mohly pomoci s řešením. Podpora stavebnictví Účastníci se shodli, že stavebnictví ve všech zemích EU má specifické postavení a podmínky. Stavební průmysl není automatickou součástí průmyslu, jeho ekonomika probíhá jinak, jinak se tvoří výnosy, je více závislé na celkové ekonomické situaci společnosti. I když je Německo dlouhodobě hospodářsky konsolidované, pokládá HSNSP za nutné vysvětlit hospodářským i politickým představitelům postavení stavebnictví. Vydává proto publikaci Ekonomika stavebnictví, kterou zpracoval kolektiv odborníků z Düsseldorfské univerzity. Studie se stane jedním z argumentů SPS pro českou vládu a politickou reprezentaci. Němečtí partneři nabídli, že by autoři studie mohli v Praze uspořádat seminář na parlamentní úrovni. Německý svaz přišel také s iniciativou, která by měla posílit stavební trh v centrech měst. Vytvořil zákon, který se mu podařilo prosadit i v Bundesratu, podle kterého mohou města vyzvat majitele zanedbaných a rozpadajících se nemovitostí, aby do 3 let nemovitost opravili a zprovoznili, nebo ji odprodali, nebo zbourali na své náklady. Tak by měla vzniknout zvýšená potřeba stavebních prací. Svaz také prosazuje snížení doby odpisů u budov na 25 let. Soutěž o veřejnou zakázku Německo se potýká se stejným problémem jako Česká republika, kterým jsou dumpingové ceny projektů a staveb. V německém zákonu o veřejných zakázkách existují také dvě kritéria pro posouzení nabízené ceny nejnižší cena a ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Při výběru převažuje kritérium nejnižší ceny, nabídky se ale pohybují do 10 % pod cenu projektanta. Pokud je nabídka nižší, jde o cenu podezřelou a uchazeč ji musí vysvětlit. Musí doložit, kde hodlá ušetřit. To je situace diametrálně odlišná od situace v ČR, kde jsou často nabídky pod 50 % ceny projektanta. V Německu si také ověřili, že tzv. dražby projektů vedou k nesmyslným cenám a k velké nekvalitě projektů. Zdejší železnice proto znovu zřizují vlastní projekci. Za nejlepší postup při organizování soutěží o veřejnou zakázku pokládají němečtí kolegové systém prekvalifi kací, kde prekvalifi kační kritéria obsahují technickou zdatnost, právní spolehlivost a bonitu fi rmy. Německý svaz organizuje s příslušnými spolkovými ministerstvy prekvalifi kační certifi kaci fi rem, které se opakovaně účastní soutěží o veřejnou zakázku. Certifi kát, který udělují nezávislé odborné certifi kační orgány (také ho kontrolují) má už fi rem s celostátní působností a fi rem z komunální oblasti. Němečtí kolegové nabídli své odborníky z ministerstev i svazu ke konzultaci systému prekvalifi kace v Praze. I přes veškerou péči a snahu se v poslední době několik velkých stavebních projektů v německých městech dostalo do značných problémů. Jsou to např. letiště v Berlíně, budova fi lharmonie v Hamburku, nádraží ve Stuttgartu a další. Byla zřízena komise, jejímž členem je i zástupce hlavního německého svazu, která má vyšetřit příčiny neúspěchu velkých stavebních projektů a navrhnout opatření, aby se v budoucnu neopakoval. Návrh bude patrně doporučovat, aby cena projektu tvořila pouze 40 % váhy výběru kritérií a aby mu předcházela prekvalifi kace. Dopravní infrastruktura Německý svaz zpracovává studii zanedbanosti staveb v jednotlivých segmentech. Jako první vydal stav zanedbanosti mostů, kterou zpracoval s Ústavem urbanismu a obdobou českého Svazu měst a obcí. Vychází z toho, že havarijní stav mostů je nejprůkaznějším příkladem možnosti havárie a ohrožení bezpečnosti lidí. Studií chce dosáhnout toho, aby Německo a jeho spolkové země věnovaly investiční prostředky na opravy a obnovy mostů. Ministerstvo dopravy SRN, kam spadá i německé stavebnictví, vydá směrnici o zapojení veřejnosti do přípravy staveb. Směrnice bude respektovat evropská nařízení, ale bude usměrňovat možné vstupy veřejnosti do přípravy staveb. Podpora bydlení V současné době se v Německu nestavějí sociální byty. Stát převedl finanční prostředky přímo na zájemce o bydlení, kteří splňují kritéria nároků na finanční výpomoc. Uvedená praxe se však příliš neosvědčila, finanční prostředky převedené na spolkové země se většinou použily na jiné účely. Zvažuje se proto znovu výstavba sociálních a startovacích bytů, ale pouze v místech, kde se zvyšuje poptávka v důsledku nabídky pracovních míst, nedostatku bytů díky nárůstu počtu singl obyvatel, rozvodů apod. Nedostatek absolventů vysokých stavebních škol Německé stavebnictví je na mírném vzestupu a má nedostatek technických pracovníků, zejména pro řízení staveb. Má proto zájem o absolventy stavebních fakult z ČR, kteří by tak v Německu mohli nejen najít práci, ale i velmi dobré zkušenosti pro pozdější působení v tuzemsku. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR bude dále jednat s německými partnery a stavebními fakultami v ČR o konkrétních možnostech této spolupráce. Ing. Miloslav Mašek, CSc. generální ředitel SPS v ČR Stanovisko Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR k programu Nová zelená úsporám Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR se seznámil se záporným stanoviskem Vlády ČR ze dne k pokračování programu Nová zelená úsporám. České stavebnictví se od roku 2008 potýká s kontinuálním poklesem objemu zakázek a nezájmem státu řešit problematiku investiční výstavby v ČR. Vyhlášení programu Nová zelená úsporám bylo pozitivním signálem pro naše stavebnictví, a to především pro malé a střední fi rmy v jednotlivých regionech. Je velkou příležitostí nejen pro občany, kteří po realizaci opatření uspoří značné částky za vytápění, ale i šancí pro stavební fi rmy a výrobce stavebních hmot. Každá investovaná miliarda přinese státu více než nově vytvořených pracovních míst. Z hlediska fi skální politiky státu jsou významné pákové a multiplikační efekty, jde také o jedno z nejvýznamnějších prorůstových opatření. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR proto zásadně nesouhlasí s usnesením vlády a žádá o realizaci takových kroků, které by umožnily další pokračování programu, aby mohly být v jeho rámci vyhlášeny další výzvy. Stanovisko svazu bylo jedním z argumentů, který přispěl ke změně postoje vlády k programu Nová zelená úsporám. Na svém zasedání schválila program, který by měl do roku 2020 poskytnout dotace v celkové odhadované výši 27 miliard korun. Jde o smysluplné rozhodnutí, je to totiž jedno ze stimulujících opatření. Šlo také o jedno z našich doporučení vládě, jak opět nastartovat růst českého stavebnictví. Přejme si jen, aby to vyšlo, řekl ČTK prezident svazu Václav Matyáš.

3 Projekt POSPOLU pokračuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR má velký zájem na tom, aby se podařilo podpořit a zviditelnit partnerství s účastí stavebních firem v rámci pilotáže projektu POSPOLU. Chce upozornit na fakt, že jakýkoliv model vzájemné spolupráce školy a firem je možné popsat v nabídce pro veřejnou zakázku pilotáže, a zajistit tak pro spolupracující dvojici školy a firmy metodickou podporu ze strany realizátora projektu, ale i finance na pokrytí nezbytných nákladů (odměny pracovníkům, stipendia žákům, materiál a další). Vyhlášení veřejné zakázky tak plně respektuje specifika stavebních oborů. Do nabídky je možné popsat model odborného výcviku jako dlouhodobou formu spolupráce, ale i odborné praxe maturitních oborů jako krátkodobou formu spolupráce. V případě dotazů na realizační tým projektu využijte případně informační telefonní linku , která je v provozu v pracovní dny od 9 do 15 hodin. Pokud s rozhodnutím o účasti v pilotáži váháte, využijte možnost stáhnout si zadávací dokumentaci veřejné zakázky po jejím vyhlášení a možnosti dotázat se na zadavatele této zakázky, Národní ústav pro vzdělávání (www.nuv.cz/pospolu). Další kolo výběrového řízení bylo vypsáno , nabídky je zapotřebí odevzdat nejpozději do Pokud byste se projektu nezúčastnili, informujte o svém rozhodnutí na výše uvedených kontaktech, aby bylo možné vyhodnotit zájem o spolupráci škol a firem v segmentu stavebnictví. Mimo pilotáže konkrétních partnerství škol a firem připravil projekt POSPOLU také tzv. aplikovaný model spolupráce škol a firem, který pro vás může být vodítkem při přemýšlení o obecné spolupráci. Odkaz na dokument najdete na stránce pospolu/modely-spoluprace-skol-a-zamestnavatelu. Na seznamu doporučení a inspirací pro stavební (i jiné) obory bude realizační tým projektu pracovat až do roku 2015, nyní je v připomínkovém řízení první pracovní verze tohoto modelu. Pokud se chcete zapojit do připomínkování systémového pohledu na spolupráci škol a firem, napište svůj názor týmu projektu POSPOLU na k připomínkování aplikovaného modelu lze využít také formulář na stránce Ing. Pavel Ševčík viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Svaz pomáhá v regionech Krajští manažeři Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR kromě jiného spolupracují s odbornými školami v regionech a pomáhají jim navazovat kontakty s členskými firmami svazu.. Takovým případem je také Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci, největší ryze technická střední škola v libereckém regionu. V současném školním roce má 930 žáků, kteří studují ve 14 maturitních i učebních oborech. Již více než deset let škola realizuje řadu mezinárodních projektů. Na téměř dvaceti mezinárodních stážích se už vystřídala nejen řada pedagogů, ale především žáků. Škola tak získala řadu spolupracujících partnerů v několika zemích Evropy. Mezi ty, které se školou v Liberci dlouhodobě spolupracují, je i Alléskolan ve švédském Hallsbergu. V září letošního roku se v rámci této spolupráce uskutečnila čtrnáctidenní návštěva Liberce žáků uvedené švédské střední odborné školy v doprovodu svého učitele. Vedení školy pro ně chtělo připravit program, který by je zaujal, seznámil je s Libercem a jeho okolím a také se způsobem provádění staveb v regionu. Požádalo proto o pomoc se zajištěním exkurze manažera Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR pro Liberecký kraj Františka Fialu. Díky jeho aktivitě se podařilo zajistit velmi zajímavou exkurzi na výstavbě tradičních domků ve Vysokém nad Jizerou, kde se žáků švédské školy ujal Martin Petruška, jednatel firmy P&P, dodavatel těchto staveb. Prohlídka byla zahájena v rozestavěném domě, kde ještě nebyla dokončena hrubá stavba. Žáci i učitel ze švédské školy byli nejvíce překvapeni způsobem spojování obvodových trámů a také tím, že při sestavování se nepoužívá žádný kovový spojovací materiál. Pak navštívili dokončovaný dům, kde se nejvíce zajímali o zateplení objektu a technologii jeho provádění. Nakonec si prohlédli dokončený dům těsně před předáním investorovi. Během celé exkurze švédští hosté diskutovali o způsobech výstavby a cenách nově postavených domů v České republice a ve Švédsku. Ing. Tomáš Princ ředitel Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci

4 Sektorové rady pomáhají zviditelnit Národní soustavu kvalifikací Podzim nastartoval řetězec akcí vhodných k prezentaci Národní soustavy kvalifikací (NSK). Díky spolupráci členů sektorových rad s týmem PR jste se mohli již během září setkat s NSK například na veletrhu FOR ARCH na výstavišti v pražských Letňanech. Návštěvníci veletrhu FOR ARCH, který je jedním z nejdůležitějších pro stavební obor, měli možnost seznámit se s Národní soustavou kvalifikací. V hale č. 6 se konala mezinárodní Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO partnerem byla právě NSK. Na finále soutěže se sjelo více než 40 nejlepších budoucích zedníků a truhlářů a dalších téměř 30 studentů ostatních stavebních profesí. Studentům pogratuloval při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže kromě jiných také předseda Sektorové rady pro stavebnictví Tomáš Majtner, ředitel Institutu vzdělávání Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Upozornil je zároveň, že výuční list jim nemusí stačit na celý život. V případě potřeby změny nebo rozšíření kvalifikace mají možnost na webových stránkách na adrese najít informace, jak získat osvědčení o další profesi, kterou si osvojili praxí. Budou tak mít lepší uplatnění na trhu práce. Mgr. Tomáš Majtner ředitel Institutu vzdělávání Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Dny stavitelství a architektury vyvrcholily, ale zdaleka ještě nekončí Slavnostním setkáním v Senátu Parlamentu ČR vyvrcholily 10. října 2013 Dny stavitelství a architektury Akce, která se konala pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha, se uskutečnila jako tradičně ve Velkém sále Valdštejnského paláce. Během odpoledne byly předány ceny: Nejlepší výrobce stavebnin 2012, Stavební firma roku 2012, Zvláštní ceny, Cena veřejnosti, Tituly Stavba roku 2013 a Osobnost stavitelství. Ocenění si převzali zástupci autorů a realizátorů výjimečných projektů. Nejlepší výrobce stavebnin Kategorie do 200 zaměstnanců bez udání pořadí DITON s. r. o. Kámen a písek, spol. s r.o. Lafarge Cement, a.s. Kategorie nad 200 zaměstnanců bez udání pořadí HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. LB Cemix, s.r.o. Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Stavební firma roku 2012 Kategorie Malá stavební firma Inženýring Praha a.s. Kategorie Střední stavební firma INOS Zličín, a.s. Kategorie Velká stavební firma PKS stavby a.s. Osobnosti stavitelství JUDr. Miroslav Hegenbart Stavba roku 2013 Zvláštní ceny Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava, Jihlava Cena Primátora hlavního města Prahy Administrativní Budova Palác Křižík II, Praha Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 ve Stráži pod Ralskem, Stráž pod Ralskem Ceny ministra životního prostředí ČR Za energetickou úspornost a efektivnost stavby: Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada, Brno Za ekologickou stavbu: City Green Court, Praha Cena veřejnosti Mulfifunkční aula Gong rekonverze plynojemu, Dolní Vítkovice Tituly Stavba roku 2013 Mulfifunkční aula Gong rekonverze plynojemu, Dolní Vítkovice SC Breda & Weinstein, Opava Proton Therapy Center, Praha Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B, Brno Lipa Resort Aparthotel Lipa, Krásná Lípa Další informace najdete na adresách a Tím ale letošní Dny stavitelství a architektury nekončí. Pokračují Dny otevřených dveří na stavbách a ve školách, které se konají ještě v průběhu listopadu. Na seznam přihlášených staveb se můžete podívat na adrese dveri_rozestavene_stavby.asp?menu=dod&pdm=1.

5 Krajské soutěže Stavba roku Název soutěže / Vyhlášení výsledků Stavba roku v Pardubickém kraji v sále Jana Kašpara na pardubickém hejtmanství Stavba roku Středočeského kraje v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře Stavba roku Libereckého kraje v hlavní zasedací síni Krajského úřadu v Liberci V Královéhradeckém kraji budou výsledky vyhlášeny Nový ročník soutěže Stavba Ústeckého kraje zatím nebyl vyhlášen. Zároveň s vyhlášením výsledků krajských soutěží Stavba roku byly vyhlášeny nové ročníky. Jejich propozice a přihlášky najdete na webu SPS v rubrikách jednotlivých regionů na adrese Vítězný projekt soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2013 Revitalizace městského jádra ve Mšeně. Novinky Provozní areál firmy NorWit získal v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2013 Zvláštní cenu poroty za podnikatelskou statečnost za realizaci architektonicky kvalitního projektu. Konal se 24. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH Letošní mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2013 se zaměřil na aktuální téma Rekonstrukce a revitalizace, které přitáhlo rekordní počet návštěvníků. Ve dnech 17. až 21. září prošlo branami výstavního areálu PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech lidí, tedy o tři procenta více než vloni. Veletrhu se zúčastnilo celkem 809 vystavovatelů, z toho 46 ze zahraničí. Rozrostla se i výstavní plocha, kde se prezentovaly nejnovější trendy a technologie ve stavebnictví a přidružených oborech. Současně s veletrhem FOR ARCH se uskutečnily akce FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA, FOR WASTE a FS Days. Na doprovodném programu veletrhu se podílel také Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, který uspořádal kulatý stůl na téma Je revitalizace budov cestou z krize českého stavebnictví? Představitelé politické scény, státní správy a zástupci stavebního oboru diskutovali o příležitostech, které nabízí revitalizace budov v České republice. Společně hledali odpovědi na otázky: Jak dlouho bude trvat krize ve stavebnictví? Má stát koncepci na snižování energetické náročnosti budov? Bude nové programové období šancí pro zateplování a bydlení? Kolik budov musí ještě zlepšit svůj energetický standard? Velmi nás potěšil vysoký počet vystavovatelů letošního veletrhu FOR ARCH a zájem návštěvníků z řad odborné i široké veřejnosti. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR bude i nadále podporovat akce, které ve svém důsledku povedou k podpoře kvalitní práce českých firem z oboru. A veletrh FOR ARCH mezi nimi rozhodně má své nezastupitelné místo, komentuje letošní ročník svaz Nominační večer soutěže Stavba roku Veletrh FOR ARCH Kulatý stůl v rámci veletrhu FOR ARCH Vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší výrobce stavebnin Mezinárodní konference Investment & Business Forum v Ostravě IV. ročník odborné konference OTIDEA k veřejným zakázkám s názvem Od losovaček k podstřeleným cenám Slavnostní setkání v Senátu Parlamentu ČR. Vyhlášení výsledků soutěže Stavební firma roku Vyhlášení Osobnosti stavitelství. Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Fórum Zlaté koruny na téma Ekonomika versus politika aneb Volby Konference v Masarykově demokratické akademii na téma Úspory energie v budovách, šance pro české stavebnictví? Žofínské fórum s názvem Dopravní politika na léta ročník mezinárodní konference Trendy v energetice v Praze Silniční konference v Hradci Králové Konference Bezpečná stavba v Brně Konference BIM DAY 2013 na téma nové metodiky práce na principu informačního modelu Konference Smart Cities v rámci soutěže BEFFA 2014.

6 Svaz uspořádal tři tiskové konference Komunikace s médii patří k pravidelným aktivitám Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. V posledních měsících uspořádal pro zástupce médií tři tiskové konference. Společná tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a aliance Šance pro budovy (ŠPB) se konala v Evropském domě v Jungmannově ulici v Praze. Její téma znělo: Nekoncepční přístup státu táhne české stavebnictví ke dnu. Pomohly by chytré investice? Na tiskové konferenci vystoupili Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Pavel Ševčík, viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy, a jako host Luděk Niedermayer, ředitel Deloitte Advisory. Podklady z tiskové konference najdete na webových stránkách svazu na adrese asp?id=6602&type=media-tk. volebním období. Uvedený materiál předává svaz na osobních schůzkách s představiteli politických stran, aby je upozornil na neutěšenou situaci v českém stavebnictví. Po něm vystoupil Pavel Novák, ředitel legislativně-právní sekce svazu, který informoval o vývoji legislativy týkající se stavebnictví. Na tiskové konferenci vystoupil také Martin Doksanský, generální ředitel a místopředseda představenstva stavební společnosti SMP CZ, který novináře informoval o realitě českého stavebnictví. Miloslav Mašek, generální ředitel SPS, uzavřel tiskovou konferenci přehledem aktivit svazu: Dnů stavitelství a architektury, Dnů otevřených dveří na stavbách a dalších. Podklady z tiskové konference jsou uloženy na adrese asp?id=6885&type=media-tk. Na uvedenou akci navázala její regionální obdoba, která se konala v Ostravě. Ke svazu a alianci Šance pro budovy se přidala také Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje. Podklady z tiskové konference najdete na adrese asp?id=6808&type=media-tk. Třetí akcí byla tisková konference, která se konala v sídle Nadace ABF na Václavském náměstí v Praze. Jejím hlavním tématem byla kritická situace ve stavebnictví. Na uvedené téma měl vystoupení prezident svazu Václav Matyáš, který novinářům představil dokument Zajištění ekonomického růstu a zaměstnanosti zlepšením stability v oblasti investiční výstavby a stavebnictví náměty pro řešení prioritních problémů stavebnictví v novém Očekáváme Září listopad Dny otevřených dveří na stavbách, Dny otevřených dveří na školách v rámci Dnů stavitelství a architektury ročník mezinárodní konferenceeuroconstruct Tisková konference SPS na téma energeticky úsporných budov v Jihlavě Tisková konference SPS na téma energeticky úsporných budov v Ústí nad Labem Zasedání představenstva SPS. Zahájení jednání s představiteli nové vlády o roli a významu stavebnictví.

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PROTOKOL O JEDNÁNÍÍ POROTY Lazaretní 13, 615 00 Brno 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1.1. Název veřejné zakázky: Soutěž o návrh Novostavba transfúzního oddělení a centrální tkáňové

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

Brno Výstaviště 23. 27. 4. 2013

Brno Výstaviště 23. 27. 4. 2013 Brno Výstaviště 23. 27. 4. 2013 Souběžně probíhá: www.stavebniveletrhybrno.cz www.mobitex.cz Stavební veletrhy Brno nejenom o úsporách energií a možnostech jejich financování Stavební veletrhy Brno přinesly

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Energetické služby s garancí (EPC) v ČR Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Newsletter. Editorial. Události 2/2013. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Národní 10, 110 00 Praha 1, www.sps.cz

Newsletter. Editorial. Události 2/2013. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Národní 10, 110 00 Praha 1, www.sps.cz 2/2013 Newsletter Editorial Ve Strakovce a okolí se blýská a hřmí, pro stavbaře ale bohužel ne na lepší časy. Opustila nás vláda rozpočtové odpovědnosti. Podařilo se jí politikou škrtů srazit stavebnictví

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Současný stav v oblasti

Současný stav v oblasti Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14.10.2014, MPO, Praha Současný stav v oblasti poskytování energetických ikýh služeb metodou EPC Ivo Slavotínek předseda

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011)

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011) ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 11) ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu

Více

EPC projektů a další vývoj v České é republice

EPC projektů a další vývoj v České é republice Současné podmínky EPC projektů a další vývoj v České é republice Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha,

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

ARCH, FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA

ARCH, FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA Výsledky soutěží o nejlepší exponát GRAND PRIX a o nejpůsobivější expozice TOP EXPO u příležitosti veletrhů FOR ARCH, FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE 2013 Soutěže o nejlepší exponát/technologii,

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Rozvoj EPC v lokálních a evropských podmínkách

Rozvoj EPC v lokálních a evropských podmínkách Mezinárodní konference o úsporách energie Energetické služby se zárukou perspektivní zdroj úspor v Londýně, v Berlíně i v Praze 26. listopadu 2013, Magistrát hl. m. Prahy Rozvoj EPC v lokálních a evropských

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Příprava projektů EPC Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012 Proces přípravy a

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Jednání bylo přítomno 20 škol. Omluvená byla ISŠ Plzeň a SOU a SOŠ služeb Kadaň Přivítání p. Černý- ředitel

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 8. LEDNA 2013 PANEL 2013 + Stále je potřeba opravit přes 1,5 milionu bytů z celkem 4,7 milionu bytů Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ

Více

číslo: 170 ze dne: 20. března 2015 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 9. ledna do 12. března 2015 I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: - dopis ministrovi

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

BULLETIN. 182. Žofínské fórum. Co přinese nově chystaná legislativa z Ministerstva pro místní rozvoj? VLOŽIT FOTO Z AKTUÁLNÍHO ŽF

BULLETIN. 182. Žofínské fórum. Co přinese nově chystaná legislativa z Ministerstva pro místní rozvoj? VLOŽIT FOTO Z AKTUÁLNÍHO ŽF BULLETIN 182. Žofínské fórum Co přinese nově chystaná legislativa z Ministerstva pro místní rozvoj? VLOŽIT FOTO Z AKTUÁLNÍHO ŽF 8. září 2015 182. Žofínské fórum Co přinese nově chystaná legislativa z Ministerstva

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011. Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR

18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011. Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Zasedací místnost č. 418, 4. patro, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Úterý 6. 12. 2011 Jednání moderuje

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 ČESKO SASKÝ WORKSHOP MOBILITA 2014 Praha 30. 9. 2014 Corinthia Prague Hotel Jaromír ŠTEFL AutoSAP mezinárodní vztahy Obsah 1. Výsledky a pozice AutoSAP v ekonomice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 256/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 239 ze dne 09.04.2014 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky malého

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu

Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu Jan Světlík, prezident NSK Ostrava, 23. 04. 2013 NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR je dobrovolné sdruţení organizací, zaloţené v roce 2003, které

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009 Vedoucí týmu: Ing. Petr Serafín Tajemník týmu: Ing. Petr Serafín 1. Poslání a charakteristika týmu Působnost týmu č. 1 pro legislativu, který

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Výsledky programu Zelená úsporám

Výsledky programu Zelená úsporám Výsledky programu Zelená úsporám Doba trvání ZÚ: 2009 2013 Za poslední dva roky proplaceno: cca 17 mld. Kč 2011 - sanace programu s velkým deficitem 2012 - aktivní finanční bilance programu K 26.11.2012

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Výsledky veřejné zakázky - Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015 Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015 1. Organizátor a pořádající agentura Společnost Bonafide Group, SE, se sídlem Badeniho 290/1, Praha 6, IČ: 290 40 621,

Více

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE PODSTATA METODY EPC projekty EPC nachází optimální váhu mezi investicí a úsporou nedílnou součástí jsou smluvní záruky za úspory nedosažení garantované úspory

Více

Metoda EPC příklady dobrých řešení a mezinárodní zkušenosti

Metoda EPC příklady dobrých řešení a mezinárodní zkušenosti Metoda EPC příklady dobrých řešení a mezinárodní zkušenosti Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektívy EPC na Slovensku, Bratislava, 11. apríla 2013

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

ze schůzky Sekce pro technické předpisy ve výstavbě České společnosti pro stavební právo dne 11. října 2013 v Nadaci ABF, Václavské nám.

ze schůzky Sekce pro technické předpisy ve výstavbě České společnosti pro stavební právo dne 11. října 2013 v Nadaci ABF, Václavské nám. Zápis ze schůzky Sekce pro technické předpisy ve výstavbě České společnosti pro stavební právo dne 11. října 2013 v Nadaci ABF, Václavské nám. 31, Praha 1 Přítomni: Prof. Ing Petr Hájek, CSc. (Fsv ČVUT),

Více