Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup"

Transkript

1 Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje novou funkcionalitu programu SKLAD Odpadů 8 podporu bezhotovostních výkupů a souvisejících činností v souvislosti se zavedením zákazu hotovostních výkupů některých druhů odpadů (kovů) novelizace vyhlášky 383/2001 Sb. vyhláškou 27/2015 Sb. s účinností od ). Změny ve verzi jsou vyznačeny podtržením. Podporované způsoby úhrady za výkup V programu je možné na výkupkách použít tyto způsoby úhrady: - bezhotovostní převod na účet - složenka poštovní poukázka typu B (hotovost-účet) - složenka poštovní poukázka typu C (hotovost-hotovost) - jiný způsob (výplatní šek a jiné) Výchozí způsob (nejčastěji používaný) je možné nastavit v Možnostech programu (hlavní menu Program / Možnosti) na kartě Předvyplňování údajů volba Výchozí způsob platby výkupky. V Možnostech programu lze také nastatit omezení pro výběr způsobu úhrady na výkupkách, a to na kartě Skladové pohyby, záložka Skladové místo, volba Povolené způsoby úhrady na výkupkách. Vymáčknutím tlačítek s jednotlivými způsoby úhrady dosáhnete toho, že tyto způsoby nebudou na výkupkách k dispozici. Upozornění: Pokud je dodavatelem jiný subjekt než fyzická nepodnikající osoba (živnostník, firma, obec,...), doporučujeme používat výhradně standardní způsob úhrady fakturou. Zjednodušený způsob může být zpochybněn z daňového hlediska. Odpočet poplatků pomocí automatických služeb Pokud si přejete přenést náklady na bankovní převod nebo poštovné na dodavatele odpadu, tedy odečíst z výkupu poplatek v určité výši, je třeba nastavit pravidla, podle kterých program automaticky vloží na výkupku položku typu služba se zápornou cenou. Použitím této techniky nijak nedochází ke snížení výkupní ceny jednotlivých položek (a tím ani ke zkreslení průměrné výkupní ceny). Nastavení automatických služeb Nejprve je třeba vybrat popř. založit v číselníku služeb položku, která bude poplatek představovat (popřípadě i více služeb). Z názvu (popisu) by mělo vyplývat, že se nejedná o protiplnění k výkupu, ale o kompenzaci nákladů na finanční služby spojené s bezhotovostním převodem doporučujeme formulaci typu srážka ceny refundace finančních služeb. Cena této služby v číselníku může zůstat nulová, protože konkrétní částka se dá nastavit až na samotné automatické službě. Doporučujeme však zaškrtnout volbu Služba v režimu PDP a přiřadit základní sazbu DPH pro případ, že by dodavatelem byl plátce DPH (v tom případě ale doporučujeme použít způsob úhrady fakturou, viz upozornění výše). Tuto službu je třeba povolit na všech skladových místech, kde se budou odpočty poplatků uplatňovat.

2 Samotné nastavení se provádí v nové agendě Automatické služby, která je dostupná z číselníku služeb (hlavní menu Číselníky / Číselník služeb) nebo číselníku povolených služeb (hlavní menu Skladové místo / Povolené služby) pomocí tlačítka ( ) v panelu ovládacích tlačítek v horní části. Nejsnadnější způsob nastavení poplatků je pomocí funkce Nastavení poplatků pro bezhotovostní výkup tlačítko ( ). Zobrazí se následující formulář: Nejprve vyberte kód služby, kterou jste se rozhodli pro tento účel používat. Následně zaškrtněte volby, pro které způsoby úhrady se mají automatické služby vytvořit. V případě složenek typu B a C se vytvoří služby s cenami dle sazebníku České pošty (v základních cenách bez doplňkových služeb), a to pro výplaty až do výše Kč. U bankovního převodu si nastavte konkrétní částku v korunách (kladné číslo), která má být od hodnoty výkupu odečtena. Vytvořené automatické služby lze upravovat nebo doplňovat také ručně pomocí editačního formuláře:

3 Základní volba Aktivní služba určuje, zda je automatická služba všeobecně platná. Následuje seznam podmínek, za jakých se služba má na skladové pohyby přidávat, přičemž se uplatňují pouze vyplněné údaje a zaškrtnuté volby. V dolní části se nastavují parametry samotné automatické služby výběr služby z číselníku, určení jednotky, množství a ceny. Použití automatických služeb na skladových pohybech Automatické služby se uplatňují pouze na vícepoložkových formulářích skladových pohybů. Pokud chcete standardně používat automatické služby, je vhodné v Možnostech programu (hlavní menu Program / Možnosti) na kartě Výkupky nastavit u parametru Výchozí typ formuláře volbu Vícepoložková výkupka. Pokud jsou automatické služby správně nastaveny, zobrazí se vždy při ukládání skladového pohybu okno se seznamem automatických služeb, u kterých jsou splněny podmínky pro jejich užití: Pokud některé nabídnuté služby nechcete uplatnit (například z důvodu, že dodavatel přiváží odpad vícekrát za den a vypořádání bude probíhat souhrnně jednou platbou), můžete zrušit zaškrtnutí na levém okraji řádku a tato služba nebude na skladový pohyb přidána. Případně lze hromadně označit nebo odznačit všechny nabízené služby stiskem tlačítek Všechno nebo Nic. Automatické služby lze také používat v tzv. tichém režimu, tzn. že se budou na skladové pohyby přidávat podle nastavených pravidel zcela automaticky bez potvrzování ze strany uživatele (okno s nabídkou služeb se vůbec nezobrazí). Tento režim lze zapnout v Možnostech programu:

4 Při editaci skladového pohybu jsou automatické služby odlišeny v tabulce položek grafickým symbolem ve sloupečku typ a dále použitím skloněného písma: Automatické služby lze smazat, ale nelze je editovat. Pozor při uložení jsou veškeré automatické služby opět nahrazeny novými, které splňují aktuální podmínky v okamžiku ukládání! (Pokud není žádná služba k přidání, program na situaci upozorní a nabídne smazání původní služby, která neodpovídá aktuálně nastaveným podmínkám.) V případě potřeby lze provést hromadný přepočet automatických služeb na více skladových pohybech v rámci funkce Přepočítat nevyfakturované, nevypořádané a neúčtované výkupky, respektive v rámci analogických funkcí v evidenci příjemek, výdejek a prodejek: Při použití této volby se na všech přepočítávaných skladových pohybech odstraní případné dosavadní automatické služby a nahradí novými podle aktuálně nastavených pravidel. (Přepočet se nevztahuje na zúčtované pohyby, tedy ty, které mají v tabulce pohybů ve sloupečku Fáze zelené podbarvení.) Výše popsaná agenda nahrazuje dřívější systém automatických služeb, který se nastavoval v Možnostech programu. Veškeré automatické služby zadané v původním systému jsou v rámci aktualizace databáze převedeny. Stejně jako v původním systému jsou automatické služby uplatňovány pouze na vícepoložkových formulářích. Rozdílem však je, že se služby přidávají až při ukládání skladového pohybu, nikoli při jeho otevření. Způsob úhrady: Převodem Tento způsob je z hlediska poplatků nejlevnější, proto bude zřejmě nejvíce využíván. Podmínkou pro jeho použití je vyplnění čísla účtu (případně i variabilního symbolu) na výkupce.

5 Evidence čísel účtů u jednotlivých subjektů (dodavatelů) U každého subjektu lze evidovat libovolné množství účtů s možností definovat výchozí účet, který se v případě volby způsobu úhrady Převodem bude na formuláři výkupky automaticky dosazovat a tisknout jako účet pro uskutečnění platby za dodaný odpad. Přidání nového účtu resp. volba výchozího účtu se provádí v číselníku subjektů na editačním formuláři subjektu na záložce Další údaje. Lze zde zadat také variabilní symbol, který se poté automaticky dosazuje do každé výkupky. Přidat účet nebo zvolit výchozí lze také přímo na pořizovacím formuláři výkupky. Po zvolení způsobu úhrady Převodem se automaticky odkryjí pole s číslem účtu a variabilním symbolem, a pokud má vybraný dodavatel již definován výchozí účet a/nebo variabilní symbol platby, dojde k automatickému dosazení těchto údajů. Zároveň je možné aktuálně zvolený účet definovat jako výchozí pro budoucí dosazování na nových výkupkách.

6 Pořízená výkupka převodem je v přehledu výkupek označena grafickým symbolem ( ). Tištěný doklad výkupka obsahuje výraznou informaci o čísle účtu (případně i variabilním symbolu, pokud je vyplněn), na který bude provedena úhrada za dodaný odpad/zboží a potvrzení dodavatele o souhlasu majitele účtu s jeho použitím (tento text lze uživatelsky upravit v Možnostech programu na kartě Výkupky parametr Dodatek na výkupkách převodem). Vypořádání výkupek převodem Výkupky převodem lze jednotlivě nebo hromadně vypořádat, tj. provést úkony vedoucí k uskutečnění platby a tuto skutečnost zaevidovat, tj. zaplacené (vypořádané) výkupky označit.

7 Vypořádání výkupek převodem se provádí v samostatném přehledu (agendě) Výkupky převodem, která je přístupná přímo z evidence výkupek pomocí tlačítka ( ) nebo z hlavního menu Skladové místo / Obchod / Výkupky převodem. Přehled Výkupky převodem je rozdělen na Vypořádané / Nevypořádané výkupky. Pokud jsou zobrazeny nevypořádané výkupky, lze je jednotlivě, popřípadě hromadně vypořádat. Vypořádání výkupek se nachází pod tlačítkem ( ) a jeho kontextovou nabídkou. Podporované způsoby vypořádání jsou: Export elektronického hromadného příkazu k úhradě (formáty ABO základní, ABO rozšířený a Multicash) vyexportuje se elektronický platební příkaz pro zadání platby pomocí internetového bankovnictví. Důležité upozornění: Je třeba zjistit, zda vaše banka a také vaše internetové bankovnictví podporuje import platebních příkazů ve formátu ABO nebo Multicash. Některé bankovní ústavy podporují pouze rozšířený formát ABO (například mbank, GE Money Bank a další). Tisk bankovního příkazu k úhradě vytiskne se klasický příkaz k úhradě (jednotlivý nebo hromadný) pro zadání platby na bankovní přepážce. Neurčitý (žádný) způsob slouží pouze k záznamu vypořádání v případě, že vypořádání probíhá mimo program SKLAD Odpadů. Pro všechny reálné způsoby vypořádání výkupek převodem platí, že v případě hromadného vypořádání (více výkupek najednou) lze zvolit varianty: Každá výkupka samostatně každá výkupka je hrazena v samostatné platbě Součtovat za číslo účtu a variabilní symbol všechny vypořádávané výkupky s vazbou na stejný bankovní účet a se stejným variabilním symbolem jsou shrnuty do jedné platby

8 Není-li variabilní symbol platby zadán přímo na výkupce, je přiřazen podle vybrané volby (vyznačeno červeným rámečkem): Upozornění: V případě, že provádíte více elektronických příkazů se stejným datem splatnosti, některé bankovní ústavy (například Komerční banka) vyžadují jejich rozlišení pořadovým číslem, jinak zpracují pouze první z nich a ostatní odmítnou coby duplicitní. Proto je na formuláři volba Pořadové číslo (na obrázku vyznačeno modrým rámečkem), pomocí kterého můžete požadované nastavení provést. Program vždy při novém vypořádání se stejným datem splatnosti nabízí nové pořadové číslo ve vzestupné číselné řadě. Pokud zaškrtnete na formuláři volbu Vložit do názvu (na obrázku vyznačeno zeleným rámečkem), bude se do názvu výstupního souboru automaticky doplňovat i datum splatnosti a případně i pořadové číslo příkazu. Pro všechny reálné způsoby vypořádání výkupek převodem dále platí, že v případě hromadného vypořádání výkupek převodem lze: s modulem HROMADNÉ OPERACE: generovat/tisknout platební příkazy s neomezeným počtem individuálních plateb bez modulu HROMADNÉ OPERACE: generovat/tisknout platební příkazy s maximálním počtem 35 individuálních plateb

9 Na konci úspěšného vypořádání program nejprve nabídne zaznamenání akce do evidence vypořádání. Vypořádání lze zaznamenat i automaticky bez dotazu toto nastavení se provádí v Možnostech programu, karta Výkupky, záložka Globální, parametr Automaticky zaznamenat vypořádání. Vypořádané výkupky jsou barevně odlišeny grafickým symbolem ( přesunou z režimu Nevypořádané do režimu Vypořádané. ) a v přehledu Výkupky převodem se Následně také program nabídne tisk podrobného přehledu právě vypořádaných výkupek. Zrušení vypořádání Pokud je třeba již vypořádanou výkupku označit jako nevypořádanou (např. z důvodu neuskutečněné platby nebo potřeby úpravy informací na výkupce a vytvoření nového platebního příkazu), lze tak učinit v přehledu (agendě) Výkupky převodem v režimu Vypořádané výkupky pomocí tlačítka ( ). Tím je výkupka vyjmuta z vypořádání, označena grafickým symbolem pro nevypořádané výkupky ( je možné provést požadované úpravy a následně nové vypořádání. Zrušení vypořádání je možné provést také hromadně v evidenci vypořádání tato funkce je dostupná pomocí tlačítka ( nevypořádaných výkupek): ) v přehledu Výkupky převodem (v režimu zobrazení vypořádaných i ) a V této evidenci lze procházet historii všech vypořádání a případně zrušit (odvolat) celé vypořádání pomocí tlačítka ( ) vlevo nahoře. Tím se všechny dotčené výkupky vrátí do stavu nevypořádaných. Zrušená vypořádání jsou v seznamu vyznačena šedým písmem. Způsob úhrady: Složenkou (typ B) Pro použití tohoto způsobu úhrady je třeba předem uzavřít smlouvu s Českou poštou, na základě které zasíláte předepsaným způsobem datové soubory s informacemi, kterým adresátům má být vyplacena jaká částka. Zároveň s tímto datovým podáním dáte ve své bance odpovídající příkaz(y) k úhradě vypořádávaných plateb a poštovních poplatků. Pošta se následně postará o tisk a distribuci poukázek adresátům.

10 Způsob práce s výkupkami je obdobný jako v případě výkupek hrazených převodem, pouze s těmito rozdíly: výkupky jsou vyznačeny grafickým symbolem ( ), popřípadě ( ), pokud je výkupka již vypořádána místo čísla účtu je vyžadováno vyplnění adresáta na složence na tištěném dokladu se zobrazuje informace, že vypořádání bude provedeno poštovní poukázkou typu B (i v tomto případě je možné tisknout uživatelský text, který se definuje v Možnostech programu na kartě Výkupky parametr Dodatek na výkupkách složenkou) na zadávacím formuláři výkupky není zobrazeno číslo účtu ani variabilní symbol výkupky se vypořádávají v přehledu Výkupky složenkou typ B (menu Skladové místo / Obchod) Určení adresáta na složence Na každé výkupce hrazené složenkou (typ B i C) je přesně specifikován a trvale uchováván adresát. Obvykle je jím dodavatel odpadu, ale v případě potřeby může být složenka zaslána na libovolnou adresu, popřípadě zcela jinou osobu nebo instituci. Po výběru dodavatele výkupky a způsobu úhrady složenkou se automaticky dosadí jméno, adresa (přednostně zasílací) a případně i datum narození do políčka Adresát na složence: Tlačítka s ikonou blesku slouží pro rychlé dosazení hlavní a zasílací adresy dodavatele odpadu, poslední tlačítko pro ruční zadání adresáta složenky. Je-li zadáno datum narození adresáta, je tento údaj ověřován Českou poštou při výplatě složenky. V případě, že tato situace není žádoucí, je možné datum narození na výkupce individuálně vymazat prostřednictvím ručního zadání adresáta, nebo trvale tuto možnost vypnout v Možnostech programu (karta Výkupky, záložka Globální, volba Uvádět u adresáta složenky datum narození). Datum narození, je-li na výkupce uloženo, je možné tisknout ke jménu i na složenkách typu C, ale je třeba tuto možnost mít povolenou v Nastavení tisku složenky. Údaje o adresátovi (včetně případného data narození) se zobrazují v dolní části i na tištěném dokladu:

11 Datový export pro Českou poštu Pro využití této funkce je třeba nejprve provést přípravu v těchto krocích: uzavřít s Českou poštou Dohodu o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B (dále jen Dohodu) nainstalovat program pro šifrování souborů CRYPTA verze nebo vyšší (ke stažení na stránkách České pošty) a provést jeho správné nastavení, tj. definici alespoň jednoho profilu s odpovídajícím jménem (CN) dle Dohody, instalaci vlastního bezpečnostního certifikátu (klíče) a import certifikátu partnera PKB CENTRUM do adresáře partnerů Upozorňujeme, že správné nastavení programu CRYPTA je po technické stránce poměrně komplikované a doporučujeme, aby jej provedl odborník v oblasti IT za asistence pracovníků helpdesku České pošty. INISOFT s.r.o. neposkytuje k této činnosti technickou podporu (nejedná se o součást programu Sklad odpadů). Formulář samotného vypořádání má tuto podobu: Pro úspěšné podání datového souboru je bezpodmínečně nutné, aby byly údaje Číslo odesílatele, Odchozí číslo účtu (popř. i Odchozí číslo účtu služba) a Specifický symbol vyplněny přesně podle dispozic v uzavřené Dohodě. V opačném případě Česká pošta soubor odmítne.

12 Datum odeslání souboru nemusí být naproti tomu nutně vyplněno přesně podle skutečnosti (doporučujeme pro přehlednost zadávat datum výkupek, které jsou odesílány). Podmínkou však je, že pokud se posílá v rámci jednoho dne více souborů (například za každou provozovnu zvlášť), je důležité rozlišit soubory pomocí pořadového čísla. Číslo odesílatele, datum a pořadové číslo v předepsaném formátu dohromady tvoří variabilní symbol, pod kterým se soubor posílá a zároveň je to variabilní symbol odpovídajícího bankovního převodu. Základním výstupem je textový soubor s názvem BPxxxxxx.TXT, kde xxxxxx je číslo odesílatele dle Dohody. Protože však Česká pošta přijímá z bezpečnostních důvodů pouze šifrované soubory, je potřeba tento soubor zašifrovat pomocí programu CRYPTA (viz výše). Doporučujeme provést tento úkon pomocí volby Zašifrovat soubor programem CRYPTA (záložka Šifrování souboru): Je třeba provést nastavení cesty (složky, ve které je program CRYPTA nainstalován), název platného profilu a jméno příjemce (standardně PKB CENTRUM). Heslo lze zadat buď trvale do formuláře vypořádání, nebo je na něj uživatel dotázán během vypořádání: Pozor, během zadávání hesla nedochází ke změně pozice kurzoru, nezobrazují se hvězdičky ani jiné znaky heslo je třeba zadávat naslepo a potvrdit stiskem klávesy Enter. Pokud bylo heslo zadáno chybně, zadaný profil neexistuje nebo došlo k jiné události, která brání úspěšnému zašifrování souboru (vypršení platnosti certifikátu, nedefinovaný příjemce atd.), program zobrazí obecné chybové hlášení a export je přerušen. Pokud proběhlo zašifrování úspěšně, do cílové složky se uloží soubor s názvem CxxxxxxxxxxK.VDS, kde xxxxxxxxxxx je variabilní symbol datového podání. Šifrování lze alternativně provádět přímo v uživatelském prostředí programu CRYPTA. Je však důležité přesně nastavit název výstupního souboru (včetně přípony), jinak jej Česká pošta odmítne.

13 Dále je třeba provést bezhotovostní převod na účet České pošty ve výši celkové částky zahrnující všechny výplaty i cenu za službu, popřípadě dva samostatné převody z různých účtů (jeden na výplaty a druhý na cenu služby), pokud je tento režim smluven v uzavřené Dohodě. V obou případech musí mít platba správně zadaný variabilní, konstantní i specifický symbol a číslo účtu odesílatele i příjemce musí být opět podle dispozic v Dohodě. Program umožňuje vytvoření elektronických platebních příkazů k úhradě ve formátu ABO nebo Multicash (záložka Příkaz(y) k úhradě): Nakonec program umožňuje v rámci vypořádání odeslat šifrovaný souboru em (záložka Odeslání souboru), a to buď prostřednictvím poštovního klienta (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird atd.) nebo přímo prostřednictvím protokolu SMTP: Předmět a tělo (obsah) u můžou, ale nemusí být definovány. Pokud je soubor odesílán prostřednictvím SMTP, je třeba definovat adresu odesílatele u (nastavte dle dispozic v Dohodě) a volitelně i adresu příjemce kopie (doporučujeme použít pro kontrolu, že byl v pořádku odeslán).

14 Způsob úhrady: Složenkou (typ C) Standardní klasický způsob zaslání finanční částky odesílatel vyplní blanket poukázky a na poště uhradí danou částku, kterou pošta doručí adresátovi. Způsob práce s výkupkami je obdobný jako v případě výkupek hrazených složenkou typu B, pouze s těmito rozdíly: výkupky jsou vyznačeny grafickým symbolem ( ) výkupky nejsou vypořádávány jako v případě výkupek hrazených převodem nebo složenkou typu B, ale lze k nim obdobně jako k výkupkám na fakturu přiřadit datum nebo jiný údaj o odeslání (menu Výkupka / Zadat platbu výkupky), čímž výkupka změní barvu podkladu na zelenou a nelze ji již editovat, přepisovat při importech atd. Tato funkcionalita je dostupná i pro výkupky, které mají ve způsobu úhrady vyplněno jiný způsob (například výplatní šeky). program umožňuje vyplnit tiskem originální blanket (menu Výkupka / Tisk / Tisk složenek) Přehled bezhotovostních plateb Do evidence výkupek a rozhraní VÁHA byla přidána nová tisková funce Přehled bezhotovostních plateb, která obsahuje výpis výkupek, které mají nastaven způsob úhrady převodem, složenkou nebo jiným způsobem. Přehled je členěn podle způsobu úhrady. Při jeho spuštění je uživateli umožněno omezit výběr způsobů úhrady, které mají být v přehledu zahrnuty.

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu EVI 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu EVI 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu EVI 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu odpadu

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.201 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 29.12.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení Implementation Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Consideration Blog Autor Jitka Urxová Datum Říjen 2015 Verze Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH ESPI9 - export zařízení do MA ISOH Téma: Přenos evidence zařízení a navázaných spisů z ESPI9 do systému MA ISOH Program: ESPI9 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 7.3.2012

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny 14 Deník poradny Uživatelský modul Deník poradny realizuje běžnou denní agendu poradenských pracovníků. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy spolu s poskytovanými odpověďmi a radami. Dotazy,

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Komunikace bránou s platební Komunikace ERP Money s platební bránou je 3D modul ERP systému Money určený pro automatické stahování a zaúčtování pohybů

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 1 Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 Radim Kopal INISOFT s.r.o. 31.12.2014 Obsah Obsah... 2 Nastavení číselných řad... 3 Kontrola skladové bilance... 4 Uzávěrka roku... 7 Převod evidence do programu

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Modul Intrastat. www.money.cz

Modul Intrastat. www.money.cz Modul Intrastat www.money.cz 2 Money S5 Intrastat Co je Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Informace lze najít na www.czso.cz,

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Nespolehliví plátci,

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

31 APZ Organizace. Popis modulu

31 APZ Organizace. Popis modulu 31 APZ Organizace Uživatelský modul APZ Organizace náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci organizací

Více

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem.

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. Pošta a kancelář Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. I když panuje doba elektronické komunikace, stále je nutné většinu formulářů

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE Formulář Seznam zaměstnanců Zpracoval Útvar Datum vytvoření Datum aktualizace Počet stran Počet příloh Jiří Soušek, Kamila Plecitá Sekce personální procesy back office 11.8.2010 11.8.2010 13 Obsah Obsah...

Více

Novinky systému Signys - verze 5.0

Novinky systému Signys - verze 5.0 Všeobecné Nastavení vzhledu dialogů pro vyhledávání a vzhledu formulářů [1312] Je možné nastavit jiný styl zobrazení všech dialogů a formulářů aplikace (podobně jako už to je možné u dialogů pro vyhledávání).

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR Technická specifikace struktury ABO formátu Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována, a to podle dále uvedeného přehledu.

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Obsah 1. Přístup přes webové rozhraní... 1 2. Možnosti nastavení schránky... 1 2.1. Změna hesla... 1 2.2. Pravidla... 2 2.3. Podpis...

Více

Systém INFOwin a práce s emailem.

Systém INFOwin a práce s emailem. Systém INFOwin a práce s emailem. V systému INFOwin lze email využívat několika způsoby. Zásadní rozdíl je v tom jakého emailového klienta užíváte. V případě kdy se využívá Microsoft Outlook v jakékoli

Více

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele 9 Sledování docházky Uživatelský modul Sledování docházky realizuje pracovní výkaz zaměstnance v elektronické podobě se všemi výhodami z toho plynoucími (automatické sčítání, převody do dalšího měsíce,

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Jak vyplnit zahraniční platební příkaz - Popis jednotlivých polí zahraničního platebního příkazu v uvedených platebních systémech

Jak vyplnit zahraniční platební příkaz - Popis jednotlivých polí zahraničního platebního příkazu v uvedených platebních systémech Jak vyplnit zahraniční platební příkaz - Popis jednotlivých polí zahraničního platebního příkazu v uvedených platebních systémech MultiCash Classic - verze 3.01 Číslo příkazu: Číslo příkazu ponechte tak,

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B strana 1/8 Obsah 1 Účel dokumentu... 3 2 Terminologie... 3 3 Povinné položky pro všechny výstavce faktury... 3 4 Česká spořitelna a dceřiné

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0 Sklady 2006 Zadávací dokumentace Verze 1.0 ApS Brno s.r.o., 2006 Kapitola 1. Obsah KAPITOLA 1. OBSAH... 2 KAPITOLA 2. ÚVOD... 3 KAPITOLA 3. TERMINÁLY... 4 A. PODPOROVANÁ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 KAPITOLA

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Podání souhrnného hlášení elektronicky

Podání souhrnného hlášení elektronicky Podání souhrnného hlášení elektronicky www.money.cz 2 Money S5 Podání souhrnného hlášení elektronicky Podání souhrnného hlášení elektronicky Souhrnné hlášení slouží ke kontrole nároku na osvobození transakcí

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická

Více

Administrace Žádostí o platbu v IS CEDR

Administrace Žádostí o platbu v IS CEDR Obsah 1 Založení nové Žádosti o platbu v IS CEDR... 3 2 Vyplnění Žádosti o platbu konečným příjemcem... 4 2.1 Základní informace... 4 2.2 Seznam výdajů... 6 2.3 Přílohy Žádosti o platbu... 11 3 Podání

Více

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

Práce s bankovními výpisy

Práce s bankovními výpisy Práce s bankovními výpisy Proto, aby jste mohli bankovní výpisy importovat je třeba nejdříve nastavit cestu kde je systém má hledat a formát souboru jaký má očekávat. Ve vašem elektronickém bankovnictví

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

06/2008 Novinková dokumentace

06/2008 Novinková dokumentace 06/2008 Novinková dokumentace N E W S 0 6 / 2 0 0 8 KONFIGURACE PŘECHODU NA EUR...2 ZBOŽÍ A CENY...3 CENÍKOVÉ KARTY UMOŽŇUJÍ PŘIPOJIT VÍCERO OBRÁZKŮ... 3 HROMADNÉ NAPLNĚNÍ SMLUVNÍCH CEN PŘES MARK. VÝBĚR...

Více

Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus

Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus Obsah 1. Vzhled majetkového účtu... 1 2. Co naleznete na úvodní obrazovce?... 2 3. Záložka Základní přehled MÚ... 2 4. Záložka

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

50 Zápisník skupiny. Popis modulu

50 Zápisník skupiny. Popis modulu 50 Zápisník skupiny Uživatelský modul Zápisník skupiny slouží ke strukturovanému (stromová struktura) uchovávání textových informací. Modul umožňuje text základním způsobem upravovat, texty je možné přenášet

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Komunikace programu WinShop s externími E-shopy

Komunikace programu WinShop s externími E-shopy Komunikace programu WinShop s externími E-shopy Komunikace probíhá na základě předávání dat v souborech typu CSV nebo XML, soubory jsou ukládány na FTP server. Soubory je možné exportovat: 1) Ručním spuštěním

Více