Místní akční skupina Šluknovsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní akční skupina Šluknovsko"

Transkript

1 Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva a Kontrolní komise MAS 4. Plán činnosti a financování MAS na rok Různé 6. Diskuse 7. Závěr 1. Zahájení Členy valné hromady Místní akční skupiny Šluknovsko přivítala Ing. Eva Hamplová, která připomněla úspěch naší MAS spojený se získáním programu Leader na období Zpráva o programu LEADER Ing. Eva Hamplová seznámila členy valné hromady s dosud známými informacemi k programu Leader. Celá příprava spuštění programu Leader v MAS Šluknovsko se odvíjí od termínu podepsání smlouvy s ministerstvem zemědělství a od termínu odevzdání prvních žádostí na SZIF. Termín podpisu smlouvy není ještě stanoven. Předpokládá se druhá polovina června. Zatím není známá ani alokace na tento rok, předpoklad je 7 10 mil. Kč. Termín odevzdání prvních vyhodnocených projektů je v době od do Projekty se odevzdávají na RO SZIF. Postup bude následující: Výzva: Výzva bude obsahovat 4 fiche: Diverzifikace činnosti zemědělských podniků - podnikatelé Zakládání mikropodniků a jejich rozvoj - podnikatelé Budování rekreační infrastruktury, rozvoj služeb - podnikatelé Vzdělávání a informace - neziskovky (Fiche Podpora mladých zemědělců byla MZe zrušena pro nezájem ze strany mladých podnikatelů. Finanční prostředky, které byly na tuto fichi alokovány, budou přesunuty na podnikatelskou fichi, konkrétně na cestovní ruch.)

2 Výzva musí být schválena CP SZIF. Délka výzvy je 4 týdny. Předpoklad vypsání výzvy je druhá polovina července Výzva bude zveřejněna v místním a regionálním tisku, na internetových stránkách MAS a obcí. Vzdělávání: zajištění prezentace pro členy MAS a veřejnost (externí a interní přednášející), přednáška na téma Program rozvoje venkova se uskuteční Přednášející PhDr. Doubnerová Jitka, MAS Frýdlantsko. školení potenciálních žadatelů k výzvě se uskuteční ve Šluknově a Varnsdorfu vzdělávání výběrové komise, monitorovacího výboru a programového výboru v období po vyhlášení výzvy MAS vznik internetové poradny na stránkách MAS Příjem žádostí: kancelář MAS celková délka příjmu žádosti 1 týden (druhá polovina srpna) kontrola úplnosti žádostí 1 týden kontrola přijatelnosti 1 týden (ukončení v polovině září) Výběr projektů: Každou žádost budou hodnotit nejméně tři členové výběrové komise dle bodovacího systému pro jednotlivé fiche. Z hodnocení každého projektu bude pořízen protokol, který bude obsahovat název projektu, evidenční číslo projektu, jméno a příjmení hodnotitele, bodové hodnoty přidělené jednotlivým povinným a doplňkovým preferenčním kritériím a celkový počet bodů. Ke každému projektu bude vyhotoven sumář, který bude obsahovat jména a příjmení všech hodnotitelů vč. celkového počtu bodů, které projektu jednotliví hodnotitelé přidělili. Dále bude obsahovat celkový počet bodů od všech hodnotitelů. Projekty budou v rámci jednotlivých fichí seřazeny sestupně podle celkového počtu získaných bodů. V případě rovnosti celkového počtu bodů dvou nebo více projektů rozhodnou o pořadí (chronologicky): a) nižší procentuální míra požadované dotace (ze způsobilých výdajů) b) nižší absolutní výše požadované dotace Výběr projektů provede výběrová komise MAS za každou fichi, a to v závislosti na celkovém počtu získaných bodů, resp. na pořadí projektů, disponibilních prostředcích příslušné výzvy a požadované výši dotace jednotlivých projektů. Projekty budou zařazovány do výběru podle klíče uvedeného výše až do vyčerpání finančních prostředků příslušné výzvy, resp. tak, aby součty požadovaných dotací nepřesahovaly disponibilní prostředky výzvy. Zbývající finanční prostředky nebudou dočerpány a budou převedeny do dalších výzev.

3 Ze společného zasedání výběrové komise bude vyhotoven zápis, který bude obsahovat datum, jména a příjmení přítomných členů, seznam vybraných projektů vč. částky dotace dle výše uvedených principů. Dále bude obsahovat podpisy jednotlivých členů výběrové komise. Na základě zápisu ze společného zasedání vyhotoví výběrová komise Seznam vybraných a nevybraných žádostí (zodpovídá předseda VK) a předá jej Představenstvu MAS ke schválení. Po schválení seznamu bude předán RO SZIF v říjnu Další příjem žádostí (2. výzva) přichází v úvahu v únoru Výzva bude připravena na polovinu listopadu tohoto roku. 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva a Kontrolní komise MAS a) do Představenstva MAS Šluknovsko na období byli navrženi: Luboš Kudla Hynek Raichart Ing. Eva Hamplová Ing. Kamil Toman Ing. Martin Kučera Petr Houdek Mgr. Petr Šmíd Navržené složení Představenstva MAS Šluknovsko bylo přítomnými odsouhlaseno. b) do Kontrolní komise MAS Šluknovsko na období byli navrženi: Ing. Dana Vorlová František Ovčáčík Alena Winterová Navržené složení Kontrolní komise MAS Šluknovsko bylo přítomnými odsouhlaseno. 4. Plán činnosti a financování MAS na rok 2009 Ing. Hamplová podrobně seznámila přítomné s plánem činnosti a rozpočtem MAS na rok 2009 následovně: Zajištění provozu kanceláře MAS: pro provoz kanceláře MAS bude pronajat prostor s vybavením na období 06 11/2009 v C. K. POHODA, s. r. o., Národní 3003, Varnsdorf. Od 11/2009 bude kancelář v samostatných prostorách s možností školící učebny v ul. Mariánská 475, Varnsdorf

4 dopracování internetové stránky MAS Šluknovsko (T. Fúsek), rozšíření o redakční systém, prokliky na internetové stránky obou DSO, SPRŠ a jednotlivých obcí a měst zakoupení základního nábytku do školící místnosti (židle, pracovní stoly) Vzdělávání členů MAS: zajištění prezentace pro členy MAS a veřejnost (externí přednášející), přednáška na téma Program rozvoje venkova vzdělávání výběrové komise, monitorovacího výboru, programového výboru v období po vyhlášení první výzvy MAS Vzdělávací akce pořádané MAS: přednášky pro veřejnost - Dotace pro venkov - Program rozvoje venkova (konec června 2009 ) přednáška pro veřejnost - Zelená úsporám - SFŽP Propagace ISPÚ MAS: tiskové zprávy, články do novin, zpravodaj MAS Šluknovsko workshop s německým partnerem účast na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích v srpnu 2009 Návrh rozpočtu MAS Šluknovsko na rok 2009 A. Příjmy: 1. Členské příspěvky 2009 Kč ,-- 2. Zůstatek roku 2008 Kč ,18 3. Úroky Kč 150,-- 4. Úvěr Kč ,-- 5. Dary Kč ,-- B. Výdaje: 1. Členský příspěvek do NS MAS ČR Kč 2 000,-- 2. Kancelářské potřeby, poštovné, telefonní Kč ,-- a internetové poplatky, kancelářské vybavení 3. Nájem, energie, voda, plyn Kč ,-- 4. Vzdělávání členů MAS, vzdělávací akce pořádané Kč ,18 MAS, propagace SPL a MAS 5. Osobní a cestovní náhrady Kč ,-- 6. Bankovní poplatky a úroky Kč ,-- Navržený rozpočet MAS pro rok 2009 byl přítomnými členy odsouhlasen.

5 Ing. Hamplová informovala o nedávném jednání na Krajském úřadě Ústeckého kraje s náměstkem a zástupcem primátorky ÚK Radkem Vonkou, ze kterého vyplynulo, že KÚ ÚK naši MAS finančně nepodpoří. Ani poskytnutí úvěru či dotace ze strany KÚ ÚK nepřipadá v úvahu. Dále manažerka MAS oslovila zástupce města Varnsdorf a Rumburk s žádostí o finanční příspěvek ve prospěch MAS, bohužel zatím bezúspěšně. Na dřívějším jednání představenstva bylo rozhodnuto získat revolvingový úvěr od banky. Manažerka MAS nyní čeká na nabídku jednotlivých bankovních ústavů a poté se rozhodne reagovat na nabídku pro MAS nejvýhodnější. Členové valné hromady souhlasí s navrženým postupem, vedoucím k získání úvěru. 5. Různé Ing. Hamplová informala o nabídce České zemědělské univerzity Praha využít možnosti vzdělávání prostřednictvím Univerzity třetího věku. Přednášky budou k dispozici např. na DVD. Zemědělská fakulta projevila také zájem o spolupráci s našimi městy a obcemi prostřednictvím MAS. Ing. Hamplová zašle bližší informace ihned, jakmile budou od ČZU dispozici. 6. Diskuse Odpověď na dotaz k programu Leader: výsledky dílčích projektů budou ze strany SZIF známy v období cca od poloviny ledna do začátku února V kanceláři MAS budou poskytovány informace k podávání projektů zdarma. Na internetových stránkách MAS budou zveřejněny odkazy na agentury, které mají zkušenosti se zpracováním projektů. V cestovním ruchu budou moci podávat projekty jen žadatelé s max. dvouletou historií v oboru (žadatelé s delší historií mohou podávat žádosti do ROP Severozápad). Dotaz na možnost seznámení členů MAS s obsahem školení k projektům: informace bývají na webových stránkách, dále se v blízké době počítá s poradnou na stránkách MAS viz bod 2 tohoto zápisu. Dotaz na postup, bude-li malý počet žadatelů: nevyčerpaná finanční částka se může přesunout do dalšího roku. Po dvou letech je plánována evaluace (vyhodnocení čerpání), na základě které může dojít k úpravě alokací jednotlivých fichí. 7. Závěr Ing. Eva Hamplová poděkovala za hojnou účast. Další schůzka se předpokládá nejpozději v říjnu 2009 před odevzdáním projektů na RO SZIF.

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

METODICKÝ MANUÁL pro výběr projektů

METODICKÝ MANUÁL pro výběr projektů METODICKÝ MANUÁL pro výběr projektů pro 8. výzvu MAS Ploština 1. Pravidla pro hodnocení a výběr projektů 2. Jednací řád Výběrové komise 3. Výklad preferenčních kritérií Strategický plán Leader 2007-2013

Více

Místní akční skupina Broumovsko+

Místní akční skupina Broumovsko+ Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva za rok 2009 Obsah výroční zprávy Vážení členové a příznivci,...3 1. Členové a orgány sdružení...4 1.1. Členové sdružení...4 1.2. Orgány sdružení...6 1.3.

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Sídlo : Malá 168, 471 24 Mimoň IČO : 26663015 Obsah 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity

Více

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp.

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. Výroční zpráva 2008 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Realizace Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR České Budějovice, 29.8. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ověřovatelé zápisu: Marie Horáková, Jiří Krist Jednání zahájeno v

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010 STRATEGICKÝ PLÁN LEADER Dne 4. února 2010 podepsala MAS Lužnice Dodatek č. 4 k Dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na roční rozpočet pro rok

Více

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva Zápis z jednání předsednictva a dozorčí rady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů konaného dne 21. 5. 2015 v Trutnově (Penzionu U Pěti Buků) Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Vinohradník

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTI 3) ORGÁNY A MANAGMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2013 1 1) Úvod MAS Záhoří Bečva, občanské

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011 STRATEGICKÝ PLÁN LEADER Dne 26. ledna 2011 podepsala MAS Lužnice Dodatek č. 6 k Dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na roční rozpočet pro

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTI 3) ORGÁNY A MANAGMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2010 1 1) Úvod MAS Záhoří Bečva, občanské

Více

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin,, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o.

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o. 5.9.8 Společné jednání programového výboru a výběrov rové komise Předseda MAS: Management MAS: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Ivana Danielová REDEA Žamberk s.r.o. Program: Program. Informace o programu Leader.

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

Schůzka Výboru partnerství Regionu Hranicko 5. února 2007

Schůzka Výboru partnerství Regionu Hranicko 5. února 2007 Schůzka Výboru partnerství Regionu Hranicko 5. února 2007 místo setkání: Hranice (konferenční sál Hotelu Centrum v Hranicích) Přítomni: Ludmila Juráňová ( Juko Rouské) Dalibor Škoda (Nový dvůr s.r.o.)

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více