ZÁKLADY STATISTIKY A FINANČNÍ MATEMATIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY STATISTIKY A FINANČNÍ MATEMATIKY"

Transkript

1 ZÁKLADY STATISTIKY A FINANČNÍ MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro niţší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - vyuţití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Prostějov 2010

2 2 Základy statistiky a finanční matematiky Úvod Vytvořený výukový materiál pokrývá předmět matematika, která je vyučována v osnovách a tematických plánech na gymnáziích nižšího a vyššího stupně. Mohou ho však využít všechny střední a základní školy, kde je vyučován předmět matematika, a které mají dostatečné technické vybavení a zázemí. Cílová skupina: Podle chápání a schopností studentů je stanovena úroveň náročnosti vzdělávacího plánu a výukových materiálů. Zvláště výhodné jsou tyto materiály pro studenty s individuálním studijním plánem, kteří se nemohou pravidelně zúčastňovat výuky. Tito studenti mohou s pomocí našich výukových materiálů částečně kompenzovat svou neúčast ve vyučovaném předmětu matematika, formou e-learningového studia.

3 Základy statistiky a finanční matematiky 3 Obsah Procenta... 6 Co je procento... 6 Důleţité pojmy:... 7 Výpočet procentové části ( č )... 8 Výpočet procentové části Varianta A... 9 Výpočet procentové části Varianta B Výpočet procentové části Varianta C Výpočet základu - celku ( z ): Výpočet základu celku Varianta A Výpočet základu celku Varianta B Výpočet základu celku Varianta C Výpočet počtu procent ( p ): Výpočet počtu procent Varianta A Výpočet počtu procent Varianta B Výpočet počtu procent Varianta C Souhrnné příklady k procvičení Promile Co je promile Příklady pouţití promile: Promile Varianta A Promile Varianta B Promile Varianta C Úroky Úroky Varianta A Úroky Varianta B Úroky Varianta C... 44

4 4 Základy statistiky a finanční matematiky Základy statistiky Základní pojmy Četnost, relativní četnost Grafické znázornění řešení statistické úlohy statistické diagramy Četnost, relativní četnost, statistické diagramy Varianta A Četnost, relativní četnost, statistické diagramy Varianta B Četnost, relativní četnost, statistické diagramy Varianta C Aritmetický průměr, modus a medián Aritmetický průměr, modus a medián Varianta A Aritmetický průměr, modus a medián Varianta B Aritmetický průměr, modus a medián Varianta C Souhrnné příklady k procvičení Přílohy: Příloha č. 1: Počet obyvatel v městech ČR k Příloha č. 2: Věkové sloţení obyvatelstva Příloha č. 3: Země základní údaje Příloha č. 4: Klimatické hodnoty v roce Příloha č. 5: Ţáci čtyřletých gymnázií... Příloha č. 6: Přírůstky a úbytky obyvatelstva od roku 1970 do roku Příloha č. 7: Porodnost a úmrtnost v ČR od r do r Příloha č. 8: Sňatkovost a rozvodovost v ČR od r do r Příloha č. 9: Mezikrajové srovnání za čtvrtletí Příloha č. 10: Mezinárodní srovnání v roce Příloha č. 11: Školní ročenka 2005.pdf Základy pravděpodobnosti Základní pojmy Základy finanční matematiky

5 Základy statistiky a finanční matematiky 5 Základní pojmy Jednoduché úrokování Sloţené úrokování Kombinované úrokování Úrokování se zdaněním Úrokování se zdaněním Varianta A Úrokování se zdaněním Varianta B Různá úrokovací období Spoření, pravidelné vklady Úrokování se zdaněním Varianta C Dluhy a úvěry Valuty, devizy, převody měn Valuty, devizy, převody měn Varianta A Valuty, devizy, převody měn Varianta B Literatura:

6 6 Základy statistiky a finanční matematiky Procenta Co je procento Procento znamená setinu daného celku: 1 1% celku celku 0, 01celku Např.: % 0,1 20% 0, 2 25% 0, % 0,3 50% 0, 5 75% 0, % 1 1% 0, 01

7 Základy statistiky a finanční matematiky 7 Důleţité pojmy: základ (celek) - z stonásobek části, která odpovídá 1 %, tj. % procentová část (část celku) - č část základu, která odpovídá určitému počtu procent počet procent - p určuje, kolikrát se jedna setina celku vejde do jeho části

8 8 Základy statistiky a finanční matematiky Výpočet procentové části ( č ) %... z p %... č č z p Nebo pomocí jednoho procenta: %... z z 1%... z p č (p%)... p z Příklad: Zboţí v prodejně stojí 2000 Kč, o kolik korun bude levnější po slevě o 25%? 2000 Řešení: z 2000 Kč, č hledáme, p 25 č Zboţí bude levnější o 500 Kč.

9 Základy statistiky a finanční matematiky 9 Výpočet procentové části Varianta A Příklady: 1) Určete zpaměti: a) 1 % z čísla % odpovídá jedné setině celku zadané číslo stačí vydělit stem 25 b) 20 % z 600 l 20 % celku je 20 2) Vypočtěte 22 % z , z Výsledky řešení: 1) a) 25 b) 120 l 2) 12,32 Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C

10 10 Základy statistiky a finanční matematiky Příklady k procvičení: 1) Určete zpaměti: a) 1 % z čísel: i) 120 [1,2] ii) [20 000,5] iii) 12,5 [0,125] iv) 0,0025 [0, ] v) 3 3 [0,0375] 4 vi) [1 503,74] b) 10 % 600 m 2 [60 m 2 ] c) 30 % z 600 kg [180 kg] d) 50 % z 80 km [40 km] e) 75 % z 80 ha [60 ha] f) 25 % z 80 g [20 g] 2) Určete jedno procento hodnot: a) 150 kg [1,5 kg] b) 890 Kč [8,9 Kč] c) m [25,64 m] d) s [120 s] e) 0,6 g [0,006 g] f) 0,02 km [0,000 2 km = 0,2 m] 3) Vypočtěte: a) 0,4 % z 64 [0,256] b) 0,7 % ze 158 [1,106] c) 1,7 % z 0,12 [0,002 04] d) 56 % z 280 [156,8] e) 95 % z 1,54 [1,463] f) 120 % z 60 [72] g) 250 % z 18 [45] h) % z 6 [72] 4) Vypočítejte, kolik sekund odpovídá jednomu procentu jedné hodiny. [36 s]

11 Základy statistiky a finanční matematiky 11 Výpočet procentové části Varianta B Příklady: 1) Vypočtěte 70 % ze 5 3, výsledek vyjádřete ve tvaru zlomku ) Zvětšete číslo 56 o 22 %. Zvětšit dané číslo o 22% znamená určit % + 22% = 122% daného čísla: ,32 3) Zmenšete číslo 56 o 22 %. Zmenšit dané číslo o 22% znamená určit % 22% = 78% daného čísla: ,68 Výsledky řešení: 1) ) 68,32 3) 43,68 Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C

12 12 Základy statistiky a finanční matematiky Příklady k procvičení: 1) Určete jedno procento hodnot: a) b) c) d) ) Vypočtěte, výsledek vyjádřete ve tvaru zlomku: a) 50 % z b) 20 % ze 5 4 c) 25 % z d) 75 % ze 5 4 3) Zvětšete číslo: 3 5 a) 280 o 56 % [436,8] b) 1,54 o 95 % [3,003] c) 60 o 120 % [132] d) 64 o 0,4 % [64,256] e) 158 o 0,7 % [159,106] f) 0,12 o 1,7 % [0,12204] g) 18 o 250 % [63] h) 6 o % [78] 4) Zmenšete číslo: a) 280 o 56 % [263,2] b) 1,54 o 95 % [0,077] c) 158 o 0,7 % [156,894] d) 0,12 o 1,7 % [0,117 96]

13 Základy statistiky a finanční matematiky 13 Výpočet procentové části Varianta C Příklad: Na vkladní kníţku s roční úrokovou mírou 3,5% jsme uloţili Kč. Kolik na ní bude po připsání úroku na konci roku? Kolik na ní bude ještě po odečtení 15% daně ze zisku? Řešení: Úrok, který bude přičten na konci roku odpovídá 3,5% vkladu 3, ,5 787,5 4462, , , , Úrok je tedy Kč, po přičtení ke vkladu získáme částku Kč Pokud odečteme daň ze zisku (tj. daň ze získaného úroku), zbude úrok 4 462,50 Kč a s původním vkladem je konečná částka ,20 Kč. Výsledek řešení: Po připsání úroku na konci roku bude na vkladní knížce Kč a po odečtení úroku ,20 Kč. Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C

14 14 Základy statistiky a finanční matematiky Příklady k procvičení: 1) Ve firmě je zaměstnáno zaměstnanců. V současné době je jich 5% na dovolené. Kolik zaměstnanců je na dovolené a kolik jich nemá dovolenou? [75 zaměstnanců má a nemá dovolenou] 2) Soutěţe se zúčastnilo 60% studentů školy. Kolik se soutěţe zúčastnilo a kolik ne, jestliţe na škole je celkem 750 studentů? [450 se zúčastnilo a 300 ne] 3) Televizor stál Kč a byl zlevněn o 15%. Jaká je jeho nová cena? [13 370,50 Kč] 4) Klíčivost semen v balíčku je 88%. Kolik rostlinek vzešlo, je-li v balíčku 150 semínek? [132]

15 Základy statistiky a finanční matematiky 15 Výpočet základu - celku ( z ): Trojčlenkou p %... č %... z z č p Nebo pomocí jednoho procenta: p %... č 1%... p č č %... p Příklad: Zboţí v prodejně zlevnili o 500 Kč, coţ odpovídá 25% původní ceny. Jaká byla původní cena zboţí? Řešení: z hledáme, č 500 Kč, p 25 z Původní cena zboţí byla Kč.

16 16 Základy statistiky a finanční matematiky Výpočet základu celku Varianta A Příklad: 1) Určete zpaměti základ, z něhoţ: a) 20% je 500 b) 20% je 2,5 2) Vypočítejte základ, z něhoţ 27% je Řešení: 1) Základ určíme pomocí jednoho procenta: a) 20% % zadanou část vydělíme počtem procent % výsledek vynásobíme stem b) protoţe víme, ţe zadanou část budeme dělit počtem procent a násobit stem, můţeme uvedený postup provést také v opačném pořadí: nejdříve zadanou část vynásobíme stem (získáme místo desetinného čísla číslo, které se zpaměti dělí snáz): 2,5 : : 20 25: 2 12,5 2) Pouţijeme postup uvedený v předchozím příkladě: Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Výsledky řešení: 1) a) b) 12,5 2)

17 Základy statistiky a finanční matematiky 17 Příklady k procvičení: 1) Určete zpaměti základ, z něhoţ: a) 1 % je 7 [700] b) 2% je 7 [350] c) 5% je 45 [900] d) 7% je 420 [6 000] e) 10% je 150 [1 500] f) 20% je 12 [60] g) 30% je 60 [200] h) 50% je 3,5 [7] i) 75% je 300 [400] j) 40% je 20 [50] k) 90% je 9 [10] l) 120% je 24 [20] m) 150% je 30 [20] n) 35% je 70 [200] 2) Vypočítejte základ, z něhoţ: a) 2,5% je 37,5 [1 500] b) 34% je 57,8 [170] c) 70% je 0,35 [0,5] d) 23% je 2,875 [12,5] e) 210% je 147 [70] f) 0,4% je 0,192 [48] g) 12,5% je 44,725 [357,8] h) 29,3% je 4,395 [15] i) 89,1% je ,511 [34 821] j) 48% je 262,08 [546] k) 117% je 299,683 8 [256,14] l) 156% je 74,053 2 [47,47] m) 14,9% je 3,829 3 [25,7] n) 0,25% je 0,15 [0,6] o) 0,09% je 0,4 5 [500] p) 98,6% je 34,017 [34,5]

18 18 Základy statistiky a finanční matematiky Výpočet základu celku Varianta B Příklad: Vypočítejte základ, z něhoţ 30% je 1 den, 19 hodin a 12 minut. Řešení: Nejdříve si 1 den, 19 hodin a 12 minut převedeme - například na hodiny: minut = 0, 2 hodin hodin 1 den = 24 hodin Dohromady: 43,2 hodin Základ určíme pomocí jednoho procenta: hodin = %... 43,2 hodin 1%... 1,44 hodin zadanou část vydělíme počtem procent % hodin výsledek vynásobíme stem dnů Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Výsledek řešení: Základ je 144 hodin = 6 dnů.

19 Základy statistiky a finanční matematiky 19 Příklady k procvičení: 1) Vypočítejte základ, z něhoţ: a) 0,52% je 2,6 m [500 m] b) 39% je minut [ minut = 360 hodin = 15 dnů] c) 115% je 1 725l [1 500 l] d) 64% je 5,12 ha [8 ha] e) 13% je 78 km [600 km] f) 5,9% je 2,36 cm 2 [40 cm 2 ] g) 58% je 8 hodin a 42 minut [15 hodin] h) 235% je20,21 g [8,6 g] 2) Na výrobní lince se za směnu vyrobilo 522 výrobků, coţ bylo 116% průměrné výroby. Jaká byla průměrná výroba této linky na směnu? [Na lince se za směnu vyrobilo průměrně 450 výrobků.] 3) Na parkovišti bylo 544 vozů a kapacita parkoviště tak byla vyuţita na 68%. Jaká byla kapacita parkoviště? [Kapacita parkoviště byla 800 vozů.]

20 20 Základy statistiky a finanční matematiky Výpočet základu celku Varianta C Příklad: 1) Hokejový brankář během zápasu chytil 39 střel a měl úspěšnost cca 95,27%. Kolik střel bylo vysláno na jeho branku během zápasu? 2) Na rovném úseku trati zvýšil vůz rychlost o 15% na 95 km/h. Jaká byla jeho původní rychlost? Řešení: 1) Trojčlenkou: 95,27% %... z z 39 95,27 40, ) Zvýšením rychlosti o 15% je výsledná rychlost vozu 115% rychlosti původní 115% km/h %... z z ,60869 Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Výsledky řešení: 1) Na brankáře bylo vysláno 41 střel. 2) Původní rychlost vozu byla přibliţně 82,6 km/h.

21 Základy statistiky a finanční matematiky 21 Příklady k procvičení: 1) Soutěţe se zúčastnilo 102 ţáků, coţ odpovídalo 68% z celkového počtu v ročníku. Kolik ţáků bylo v ročníku celkem? [150 ţáků] 2) Ve třídě onemocnělo 5,88% ţáků a chybí dva. Kolik jich je ve třídě celkem? [34 ţáků] 3) Ve škole je 378 dívek, coţ odpovídá 56% z celkového počtu všech studujících. Kolik jich studuje na této škole? [675 ţáků] 4) Klíčivost semen je 67%. Kolik jich bylo zaseto, jestliţe vzešlo 402 rostlinek? [600 semen] 5) Hmotnost výrobku bez obalu je 13,2 kg. Hmotnost obalu je 2% z celkové váhy. Kolik váţí celý výrobek? [15,5 kg] 6) Ztráty hmotnosti při tepelném zpracování suroviny činí 13%. Kolik kilogramů suroviny potřebujeme pro výrobu 33,8 kg výrobku? [260 kg]

22 22 Základy statistiky a finanční matematiky Výpočet počtu procent ( p ): Trojčlenkou: %... z p %... č p z Nebo pomocí jednoho procenta: č %... z z 1%... p %... z č : č z Příklad: Zboţí v prodejně stálo 2000 Kč. O kolik procent bylo zlevněno, je-li jeho současná cena Kč? Řešení: z 2000 Kč, č = 500, p hledáme p Zboţí bylo zlevněno o 25 % původní ceny.

23 Základy statistiky a finanční matematiky 23 Výpočet počtu procent Varianta A Příklady: 1) Určete zpaměti, kolik procent je 500 z ) Vypočítejte, kolik procent je 2,679 z 8,93. Řešení: 1) Počet procent vyjadřuje, kolikrát se jedna setina celku vejde do jeho části v tomto? č případě je to: , tedy také kolik setin je podíl? z? ) Pomocí trojčlenky: %... 8,93 5 p %... 2,679 5%. p 2,679 8,93 30 Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Výsledky řešení: 3) 5% 4) 30%

24 24 Základy statistiky a finanční matematiky Příklady k procvičení: 1) Určete zpaměti, kolik procent je: a) 10 ze [10%] b) 6 z 60 [10%] c) 10 ze 40 [25%] d) 20 z 0 [2%] e) 150 z 200 [75%] f) 200z [10%] g) 200 ze [5%] h) 50 z [2,5%] i) 50 ze 400 [12,5%] j) 3 ze 75 [4%] k) 9 z 10 [90%] l) 90 ze [90%] m) 2 z 5 [40%] n) 45 z 90 [50%] 2) Vypočtěte, kolik procent je: a) 0,2 z 0,5 [40%] b) 1,5 z 15 [10%] c) 15 z 1,5 [1 000%] d) 15,84 z 396 [4%] e) 0,56 ze 7 [8%] f) 75,33 z 81 [93%] g) 330,72 z [26,5%] h) 9,705 z 64,7 [15%] i) 205 z 326 [63%] j) 146,3 ze 154 [95%] k) 1,35 z 15 [9%] l) 0,497 z 0,7 [71%] m) 183,05 z 523 [35%] n) 30,24 z [0,27%] o) 5,46 ze 78 [7%] p) 553,66 ze [23,5%]

25 Základy statistiky a finanční matematiky 25 Výpočet počtu procent Varianta B Příklady: 1) Vypočtěte, kolik procent je dm 3 ze 12 m ) Vypočtěte, kolik procent je z 5. 5 Řešení: 1) Pomocí trojčlenky: % m 3 = dm 3 p % dm 3 p ) Pomocí vzorce p č 2 p 5 2 z Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Výsledky řešení: 1) 21% 2) 8%

26 26 Základy statistiky a finanční matematiky Příklady k procvičení: 1) Vypočtěte, kolik procent je: a) 255 cm ze 3 m [75%] b) 900 m z 5 km [18%] c) g z 1,5 kg [121%] d) 24 minut ze 2 hodin [20%] e) 5 hl z 250 l [200%] f) 21,6 mm 2 ze 72 cm 2 [0,3%] g) 7,35 cm z 10 m [73,5%] 2) Vypočtěte, kolik procent je: a) b) c) d) e) 1 1 z 16 4 [25%] 2 ze 4 [10%] z z ze 4 2 f) 0,3 z 2 1 [40%] [30%] [50%] [60%]

27 Základy statistiky a finanční matematiky 27 Výpočet počtu procent Varianta C Příklady: Honza má v peněţence 4 koruny, 10 dvoukorun, 6 pětikorun, 3 desetikoruny, 5 dvacetikorun a 2 padesátikoruny. Kolik procent z celkového počtu mincí tvoří desetikoruny? Řešení: Základem bude celkový počet mincí: desetikoruny má 3 určíme tedy, kolik procent je 3 ze 30 například pomocí trojčlenky: % mincí p %... 3 mince p Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Výsledek řešení: Honza má v peněţence 10% desetikorun z celkového počtu mincí.

28 28 Základy statistiky a finanční matematiky Příklady k procvičení: 1) Honza má v peněţence 4 koruny, 10 dvoukorun, 6 pětikorun, 3 desetikoruny, 5 dvacetikorun a 2 padesátikoruny. Kolik procent z celkového počtu mincí tvoří a) koruny? [13,33%] b) dvoukoruny? [33,33%] c) pětikoruny? [20%] d) dvacetikoruny? [16,67%] e) padesátikoruny? [6,67%] 2) Kolem rybníka roste 28 topolů a 22 vrb. Kolik procent z těchto stromů tvoří a) topoly? [56%] b) vrby? [44%] 3) Do prvních tříd ZŠ nastoupilo 134 dívek a 112 chlapců. Kolik procent z prvňáčků této ZŠ je a) dívek? [přibliţně 54,47%] b) chlapců? [přibliţně 45,53%] 4) O kolik procent je číslo 697,89 větší neţ číslo 541? [o 29%] 5) O kolik procent je číslo 35,383 menší neţ číslo 41? [o 13,7%]

29 Základy statistiky a finanční matematiky 29 Souhrnné příklady k procvičení 1) Turisté jiţ urazili 25 km, coţ odpovídá 20% celé trasy. Jak dlouhou trasu mají naplánovanou? Kolik jim ještě zbývá urazit? [125 km, km] 2) Pravidelnou prohlídku u lékaře jiţ absolvovalo 760 zaměstnanců, coţ odpovídá 95% z celkového počtu zaměstnanců firmy. Kolik jich má ještě jít na prohlídku? [40 zaměstnanců] 3) Z patnáctihodinového programu jiţ uběhlo 27%. Kolik ještě zbývá do konce? [10,95 hodin = 10 hodin a 57 minut] 4) Honza za posledních pět let vyrostl o 8,85% a teď měří 160 cm. Jaká byla jeho výška pře pěti lety? [přibliţně 146,99 cm] 5) Spotřeba paliva je 6,8 litrů na km. Mimo městský provoz je spotřeba o 15% niţší. Jaká bude spotřeba paliva na 50 km ujetých mimo město? [2,89 l] 6) Cena zboţí byla navýšena o 48% na Kč. Jaká byla původní cena zboţí? [6 400 Kč] 7) Cena jednoho automobilu se základní výbavou je Kč, s kompletní výbavou je o 15% draţší a bez klimatizace je oproti plné výbavě levnější o 1,5%. O kolik je cena vozu se základní výbavou levnější, neţ s výbavou bez klimatizace? [o ,5 Kč ceny jsou: Kč, Kč, ,50 Kč] 8) Ráno bylo 15 C a večer uţ 24 C. O kolik procent stoupla za den teplota? [o 60%] 9) Dva sourozenci si rozdělili odměnu Kč tak, ţe starší dostal 60% a mladší zbytek. Kolik dostal kaţdý z nich? [1 500 Kč a Kč ] 10) Sponzorský dar na výhry v soutěţi bude rozdělen mezi první tři umístěné. Kolik kdo dostane, mají-li si rozdělit částku Kč takto: vítěz dostane 50%, druhý 30% a třetí zbylých 20%? [ Kč, Kč a 000 Kč] 11) Zmenšíme-li neznámé číslo o 39%, dostaneme 305. Určete neznámé číslo. [500] 12) Zvětšíme-li neznámé číslo o 39%, dostaneme 834. Určete neznámé číslo. [600] 13) Rozloha zahrady s chatou je 800 m 2, samotná chata má obdélníkový půdorys o rozměrech metrů. Kolik procent pozemku zabírá nezastavěná plocha? [79%] 14) Na zahradě s výměrou 500 m 2 jsou dva obdélníkové záhony, oba mají délku 2 metry, jeden je široký1,5 m a druhý 3,5 m. Zbývající plochu zahrady zabírá trávník, z něhoţ ještě 5% jsou cestičky. Kolik procent zahrady zabírá samotný trávník? [93,1% - záhony: 10 m 2, trávník: 465,5 m 2, cestičky: 24,5 m 2 ] 15) O kolik procent se zlevnila PC sestava na cenu Kč, byla-li původní cena Kč? [o 12,5%]

30 30 Základy statistiky a finanční matematiky 16) V odborech ve firmě je pouze 153 z celkových 756 zaměstnanců. Kolik procent zaměstnanců firmy v odborech není? [79,76%] 17) V restauraci je obsazeno 22 z 50 stolů. Kolik procent stolů je volných? [56%] 18) Zboţí bylo dvakrát zdraţeno, nejprve o 25% a potom ještě o 10%, teď stojí Kč. Jaká byla původní cena zboţí? [4 600 Kč ] 19) Zboţí bylo dvakrát zlevněno, nejprve o 25% a potom ještě o 10%, teď stojí Kč. Jaká byla původní cena zboţí? [4 600 Kč] 20) Zboţí stojí Kč. Kolik by stálo, pokud by bylo dvakrát zdraţeno, nejprve o 25% a potom ještě o 10%? [6 875 Kč] 21) Zboţí stojí Kč. Kolik by stálo, pokud by bylo dvakrát zlevněno, nejprve o 25% a potom ještě o 10%? [3 375 Kč]

31 Základy statistiky a finanční matematiky 31 Promile Co je promile Promile znamená tisícinu daného celku: 1 celku 1 0 celku 0, 001 celku Např.: , , , Promile znamená také desetinu procenta, jedno procento je deset promile: 1 celku 1% 10 celku 1 % celku = 10 celku

32 32 Základy statistiky a finanční matematiky Příklady pouţití promile: 1,5 alkoholu v krvi kaţdý litr krve daného člověka obsahuje 1,5 litru = 1,5 ml 0 alkoholu 3 narozených dětí 3 z kaţdých 0 novorozenců Stoupání trati 12 trať stoupne na kaţdém kilometru o 12 m Promile se nepouţívají tak často jako procenta, pravidla pro jejich pouţívání jsou obdobná jako u procent (s tím, ţe celek odpovídá ). Příklad: Kolik promile je 5 ze 200? Řešení: Trojčlenkou: Odpověď: 5 ze 200 je x... 5 x

33 Základy statistiky a finanční matematiky 33 Promile Varianta A Příklad: 1) Převeďte 99 na procenta. 2) Převeďte 99 % na promile. 3) Vyjádřete 24,8 ve tvaru zlomku. 4) Vyjádřete 16,4 ve tvaru desetinného čísla. 5) Určete, kolik je 20 z 80. 6) Určete základ, z něhoţ 30 je 150. Řešení: 1) 1 celku 1% celku 9, ) 1 % celku = 10 celku ) 24, ,4 4) 0, ) 80 1, ) Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Výsledky řešení: 1) 9,9 % 2) 990 3) ) 0,0164 5) 1,6 6) 5 000

34 34 Základy statistiky a finanční matematiky Příklady k procvičení: 1) Převeďte na procenta: a) 4,8 [0,48 %] b) 0,48 [0,048 %] c) 48 [4,8 %] d) 9 [0,9 %] e) 90 [9 %] f) 190 [19 %] 2) Převeďte na promile: a) 4,8 % [48 ] b) 0,48 % [4,8 ] c) 0,048 % [0,48 ] d) 48 % [480 ] e) 0,9 % [9 ] f) 9 % [90 ] 3) Vyjádřete zadanou část základu ve tvaru zlomku: a) 0,36 0, b) 1,7 1, c) 75 d) ) Vyjádřete zadanou část základu ve tvaru desetinného čísla: a) 0,42 [0,000 42] b) 1,3 [0,001 3] c) 25 [0,025] d) 150 [0,15] 5) Určete, kolik je: a) 3 ze 120 [0,36] b) 20 z 800 [16] 6) Určete základ, z něhoţ: a) 1,5 je 30 [20 000] b) 25 je 5 [200] 7) Kolik promile je: a) 20 z 80? [250 ] b) 2 z 800? [2,5 ]

35 Základy statistiky a finanční matematiky 35 Promile Varianta B Příklad: 1) Penále za opoţděnou splátku pojistného je 1,5 nenaplacené částky za kaţdý den zpoţdění. Kolik korun bude muset zaplatit pan Novák, který se zpozdil se splátkou ve výši 3 890,- Kč o 28 dní? 2) Roční pojistné domácnosti je 4,8 hodnoty zařízení. Kolik korun budou platit Novákovi, byla-li hodnota jejich zařízení domácnosti odhadnuta na ,-Kč? 3) Lék obsahuje 2,5 účinné látky. Kolik gramů této účinné látky je obsaţeno v půl kilogramu léku? Řešení: 1) Penále je 1,5 z 3 890,- Kč, to je 5,835 Kč za kaţdý z 28 dní celkové penále je: 5, = 163,38 dohromady s původní splátkou je částka k zaplacení ,38 = 4 053,38 po zaokrouhlení na celé koruny pak 4 053,- Kč. 4,8 2) 4,8 z ,-Kč je , 2 Kč 0 a 1 747,- Kč po zaokrouhlení na celé koruny. 2,5 3) 2,5 z půl kilogramu je g = 1,25 g. Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Výsledky řešení: 1) Pan Novák bude muset zaplatit 4 053,- Kč. 2) Novákovi budou za pojištění domácnosti platit 1 747,-Kč ročně. 3) Půl kilogramu léku obsahuje 1,25 g účinné látky.

36 36 Základy statistiky a finanční matematiky Příklady k procvičení: 1) Penále za opoţděnou splátku pojistného je 1,5 nenaplacené částky za kaţdý den zpoţdění. Kolik korun bude muset zaplatit pan Nový, který se zpozdil se splátkou ve výši 4 290,-Kč o 27 dní? [Pan Nový bude muset zaplatit 4 464,-Kč.] 2) Penále za opoţděnou splátku pojistného je 1,5 nenaplacené částky za kaţdý den zpoţdění. Kolik korun bude muset zaplatit pan Starý, který se zpozdil se splátkou ve výši 3 980,-Kč o 26 dní? [Pan Starý bude muset zaplatit 4 135,-Kč.] 3) Roční pojistné domácnosti je 3,8 hodnoty zařízení. Kolik korun budou platit Horákovi, byla-li hodnota jejich zařízení domácnosti odhadnuta na ,-Kč? [Horákovi budou za pojištění domácnosti platit 1 125,- Kč ročně.] 4) Roční pojistné domácnosti je 3,6 hodnoty zařízení. Kolik korun budou platit Dolákovi, byla-li hodnota jejich zařízení domácnosti odhadnuta na ,-Kč? [Dolákovi budou za pojištění domácnosti platit 1 735,- Kč ročně.] 5) Lék obsahuje 3 účinné látky. Kolik gramů této účinné látky je obsaţeno v jednom a půl kilogramu léku? [Jeden a půl kilogramu léku obsahuje 4,5 g účinné látky.] 6) Lék obsahuje 2 účinné látky. Kolik gramů této účinné látky je obsaţeno ve čtvrt kilogramu léku? [Čtvrt kilogramu léku obsahuje 0,5 g účinné látky.] 7) Novorozenecká úmrtnost znamená, kolik dětí se narodilo mrtvých, nebo zemřeli během prvních sedmi dnů po porodu. V krajské nemocnici byla v roce 2000 novorozenecká úmrtnost 4,1. Kolik dětí zemřelo z celkových novorozenců? [V roce 2000 zemřelo v krajské nemocnici 20 novorozenců.] 8) V krajské nemocnici byla v roce 2008 novorozenecká úmrtnost 2. Kolik dětí zemřelo z celkových novorozenců? [V roce 2008 zemřelo v krajské nemocnici 7 novorozenců.]

37 Základy statistiky a finanční matematiky 37 Promile Varianta C Příklad: 1) Mezi místy A a B, jejichţ vodorovná vzdálenost AP je 20 km, má trať stoupání 12. Určete výškový rozdíl na trase mezi místy A, B. 2) Čep opracovaný na soustruhu má mít průměr 2 cm a délku 65 cm. Norma připouští odchylku těchto rozměrů maximálně o ±2 poţadované délky. Jaké největší/nejmenší rozměry smí mít hotový čep? Řešení: 1) Stoupání na trati o s12 znamená, ţe na vodorovné vzdálenosti 20 km stoupne trať o 12 0 z této vzdálenosti :1 000= =240 BP 240 m 2) Nejprve je nutné určit maximální přípustné odchylky zadaných rozměrů, tedy 2 šířky i délky; Hledané rozměry pak určíme přičtením a odečtením odchylek od poţadovaných rozměrů: 2 ze 2 cm... 0,004 cm 2 ze 65 cm... 0,13 cm 2 cm ± 0,004 cm... 2,004 cm a 1,996 cm 65 cm ± 0,13 cm... 65,13 cm a 64,87 cm Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Výsledky řešení: 1) Mezi místy A a B je na trati výškový rozdíl 240 m. 2) Hotový čep můţe mít průměr maximálně 2,004 cm a minimálně 1,996 cm a délku maximálně 65,13 cm minimálně 64,87 cm.

38 38 Základy statistiky a finanční matematiky Příklady k procvičení: 4) Nákladní vůz má maximální stoupavost 38. To znamená, ţe na kaţdém úseku trasy můţe být maximální výškový rozdíl 38 délky úseku. Jaký výškový rozdíl můţe zdolat na trase dlouhé 5 km? [Nákladní vůz můţe zdolat maximální výškový rozdíl 190 m.] 5) Nákladní vůz má maximální stoupavost 42. To znamená, ţe na kaţdém úseku trasy můţe být maximální výškový rozdíl 42 délky úseku. Jaký výškový rozdíl můţe zdolat na trase dlouhé 5 km? [Nákladní vůz můţe zdolat maximální výškový rozdíl 210 m.] 6) Mezi zastávkami A a B, jejichţ vodorovná vzdálenost je 9 km, má ţelezniční trať stoupání 17, mezi zastávkami B a C, jejichţ vodorovná vzdálenost je 14 km, má ţelezniční trať stoupání 8. Určete výškový rozdíl zastávek A a C. [Výškový rozdíl zastávek A a C je 265 m.] 7) Mezi zastávkami A a B, jejichţ vodorovná vzdálenost je 24 km, má ţelezniční trať stoupání 14, mezi zastávkami B a C, jejichţ vodorovná vzdálenost je 16 km, má ţelezniční trať stoupání 9. Určete výškový rozdíl zastávek A a C. [Výškový rozdíl zastávek A a C je 480 m.] 8) Výškový rozdíl dvou zastávek na ţelezniční trati je 27,54 m, jejich vodorovná vzdálenost je 5,4 km. Určete stoupání trati. [Stoupání trati je 5,1.] 9) Výškový rozdíl dvou zastávek na ţelezniční trati je 46,32 m, jejich vodorovná vzdálenost je 15,44 km. Určete stoupání trati. [Stoupání trati je 3.] 10) Čep opracovaný na soustruhu má mít průměr 4 cm a délku 125 cm. Norma připouští odchylku těchto rozměrů maximálně o ±2 poţadované délky. a) Jakou největší délku smí mít hotový čep? [125,25 cm] b) Jakou nejmenší délku smí mít hotový čep? [124,75 cm] c) Jaký největší průměr smí mít hotový čep? [4,008 cm] d) Jaký nejmenší průměr smí mít hotový čep? [3,992 cm]

39 Základy statistiky a finanční matematiky 39 Úroky Kdyţ si chceme něco půjčit, musíme za to zaplatit, záleţí na hodnotě zapůjčené věci a samozřejmě na době zapůjčení. Peníze jsou zvláštní druh zboţí. Kdyţ si chceme půjčit peníze, platíme úroky. Ukládáme-li nějaké peníze do banky, jako bychom je půjčovali my bance. Co to tedy je úrok? Úrok je část vypůjčené částky, vyjádřená v procentech. základ... jistina (půjčený obnos, vklad)... j procentová část... úrok... ú počet procent... úroková míra... p Výpočet úroku za jeden rok: ú j p Počítáme-li úrok jen za část roku, počítá se pro jednoduchost, ţe: každý měsíc má 30 dní a rok má 360 dní, den výběru se nepočítá, den vkladu ano. Označíme-li d jako počet dní, pak je: Výpočet úroku za část roku: ú j p d 360

40 40 Základy statistiky a finanční matematiky Úroky Varianta A Příklad: Jaký úrok připíše banka za rok ke vkladu Kč, je-li vklad úročen 3% úrokovou mírou? Řešení: j = ,- Kč p = 3% ú =? Kč ú j p Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Výsledek řešení: Banka připíše ke vkladu za rok 4 500,- Kč.

41 Základy statistiky a finanční matematiky 41 Příklady k procvičení: 1) Určete úrok a konečnou částku po jednom roce, je-li: a) vklad ,- Kč a úroková míra 1,5 % [1 200,- Kč, ,- Kč] b) vklad ,- Kč a úroková míra 1,5 % [900,- Kč, ,- Kč] c) vklad ,- Kč a úroková míra 1,5 % [1 800,- Kč, ,- Kč] d) vklad ,- Kč a úroková míra 1,5 % [2,- Kč, 142,- Kč] e) vklad ,- Kč a úroková míra 2,3 % [1 840,- Kč, ,- Kč] f) vklad ,- Kč a úroková míra 2,3 % [1 380,- Kč, ,- Kč] g) vklad ,- Kč a úroková míra 2,3 % [2 760,- Kč, ,- Kč] h) vklad ,- Kč a úroková míra 2,3 % [3 220,- Kč, ,- Kč] i) vklad ,- Kč a úroková míra 3,2 % [2 560,- Kč, ,- Kč] j) vklad ,- Kč a úroková míra 3,2 % [1 920,- Kč, ,- Kč] k) vklad ,- Kč a úroková míra 3,2 % [3 840,- Kč, ,- Kč] l) vklad ,- Kč a úroková míra 3,2 % [4 480,- Kč, ,- Kč] m) vklad ,- Kč a úroková míra 3,5 % [2 800,- Kč, ,- Kč] n) vklad ,- Kč a úroková míra 3,5 % [2,- Kč, 62,- Kč] o) vklad ,- Kč a úroková míra 3,5 % [4 200,- Kč, ,- Kč] p) vklad ,- Kč a úroková míra 3,5 % [4 900,- Kč, ,- Kč] 2) Podnikatel si v bance půjčil na nové stroje. Dluh se mu podařilo splatit najednou právě po jednom roce. Určete, jak velká byla jeho splátka, je-li: a) půjčka ,- Kč a úroková míra 6,2 % [ ,- Kč] b) půjčka ,- Kč a úroková míra 7,2 % [ ,- Kč] c) půjčka ,- Kč a úroková míra 7,8 % [ ,- Kč] d) půjčka ,- Kč a úroková míra 8,2 % [ ,- Kč] e) půjčka ,- Kč a úroková míra 6,7 % [ ,- Kč] f) půjčka ,- Kč a úroková míra 7,7 % [ ,- Kč] g) půjčka ,- Kč a úroková míra 8,3 % [ ,- Kč] h) půjčka ,- Kč a úroková míra 8,7 % [ ,- Kč]

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Podpora bydlení segmentace trhu

Podpora bydlení segmentace trhu C. Grafická příloha Podpora bydlení segmentace trhu Cílová skupina Forma bydlení Forma podpory Domácnosti s vyššími příjmy Vlastnické bydlení Soukromý nájemní ziskový sektor Daňové úlevy Úrokové dotace

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

23. Matematická statistika

23. Matematická statistika Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 23. Matematická statistika Statistika je věda, která se snaží zkoumat reálná data a s pomocí teorii pravděpodobnosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 1997 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Měsíční statistická zpráva

Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Ostravě Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Tel.:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Úvod. OMHD - cvičení 1

Úvod. OMHD - cvičení 1 Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz o Konzultace: v rámci cvičení přes e mail úterý 8:45 9:45 A 438 (po dohodě) o Materiály a požadavky: h:\studenti\k612\omhd o Vypracování a odevzdání

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 1995 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Tel.: 950 143 511

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese Vyškov ÚNOR 2014 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov

měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese Vyškov ÚNOR 2014 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov Informace o počtu nezaměstnaných uchazečů na okrese Vyškov k datu 28.2.2014 měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více