ZÁKLADY STATISTIKY A FINANČNÍ MATEMATIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY STATISTIKY A FINANČNÍ MATEMATIKY"

Transkript

1 ZÁKLADY STATISTIKY A FINANČNÍ MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro niţší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - vyuţití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Prostějov 2010

2 2 Základy statistiky a finanční matematiky Úvod Vytvořený výukový materiál pokrývá předmět matematika, která je vyučována v osnovách a tematických plánech na gymnáziích nižšího a vyššího stupně. Mohou ho však využít všechny střední a základní školy, kde je vyučován předmět matematika, a které mají dostatečné technické vybavení a zázemí. Cílová skupina: Podle chápání a schopností studentů je stanovena úroveň náročnosti vzdělávacího plánu a výukových materiálů. Zvláště výhodné jsou tyto materiály pro studenty s individuálním studijním plánem, kteří se nemohou pravidelně zúčastňovat výuky. Tito studenti mohou s pomocí našich výukových materiálů částečně kompenzovat svou neúčast ve vyučovaném předmětu matematika, formou e-learningového studia.

3 Základy statistiky a finanční matematiky 3 Obsah Procenta... 6 Co je procento... 6 Důleţité pojmy:... 7 Výpočet procentové části ( č )... 8 Výpočet procentové části Varianta A... 9 Výpočet procentové části Varianta B Výpočet procentové části Varianta C Výpočet základu - celku ( z ): Výpočet základu celku Varianta A Výpočet základu celku Varianta B Výpočet základu celku Varianta C Výpočet počtu procent ( p ): Výpočet počtu procent Varianta A Výpočet počtu procent Varianta B Výpočet počtu procent Varianta C Souhrnné příklady k procvičení Promile Co je promile Příklady pouţití promile: Promile Varianta A Promile Varianta B Promile Varianta C Úroky Úroky Varianta A Úroky Varianta B Úroky Varianta C... 44

4 4 Základy statistiky a finanční matematiky Základy statistiky Základní pojmy Četnost, relativní četnost Grafické znázornění řešení statistické úlohy statistické diagramy Četnost, relativní četnost, statistické diagramy Varianta A Četnost, relativní četnost, statistické diagramy Varianta B Četnost, relativní četnost, statistické diagramy Varianta C Aritmetický průměr, modus a medián Aritmetický průměr, modus a medián Varianta A Aritmetický průměr, modus a medián Varianta B Aritmetický průměr, modus a medián Varianta C Souhrnné příklady k procvičení Přílohy: Příloha č. 1: Počet obyvatel v městech ČR k Příloha č. 2: Věkové sloţení obyvatelstva Příloha č. 3: Země základní údaje Příloha č. 4: Klimatické hodnoty v roce Příloha č. 5: Ţáci čtyřletých gymnázií... Příloha č. 6: Přírůstky a úbytky obyvatelstva od roku 1970 do roku Příloha č. 7: Porodnost a úmrtnost v ČR od r do r Příloha č. 8: Sňatkovost a rozvodovost v ČR od r do r Příloha č. 9: Mezikrajové srovnání za čtvrtletí Příloha č. 10: Mezinárodní srovnání v roce Příloha č. 11: Školní ročenka 2005.pdf Základy pravděpodobnosti Základní pojmy Základy finanční matematiky

5 Základy statistiky a finanční matematiky 5 Základní pojmy Jednoduché úrokování Sloţené úrokování Kombinované úrokování Úrokování se zdaněním Úrokování se zdaněním Varianta A Úrokování se zdaněním Varianta B Různá úrokovací období Spoření, pravidelné vklady Úrokování se zdaněním Varianta C Dluhy a úvěry Valuty, devizy, převody měn Valuty, devizy, převody měn Varianta A Valuty, devizy, převody měn Varianta B Literatura:

6 6 Základy statistiky a finanční matematiky Procenta Co je procento Procento znamená setinu daného celku: 1 1% celku celku 0, 01celku Např.: % 0,1 20% 0, 2 25% 0, % 0,3 50% 0, 5 75% 0, % 1 1% 0, 01

7 Základy statistiky a finanční matematiky 7 Důleţité pojmy: základ (celek) - z stonásobek části, která odpovídá 1 %, tj. % procentová část (část celku) - č část základu, která odpovídá určitému počtu procent počet procent - p určuje, kolikrát se jedna setina celku vejde do jeho části

8 8 Základy statistiky a finanční matematiky Výpočet procentové části ( č ) %... z p %... č č z p Nebo pomocí jednoho procenta: %... z z 1%... z p č (p%)... p z Příklad: Zboţí v prodejně stojí 2000 Kč, o kolik korun bude levnější po slevě o 25%? 2000 Řešení: z 2000 Kč, č hledáme, p 25 č Zboţí bude levnější o 500 Kč.

9 Základy statistiky a finanční matematiky 9 Výpočet procentové části Varianta A Příklady: 1) Určete zpaměti: a) 1 % z čísla % odpovídá jedné setině celku zadané číslo stačí vydělit stem 25 b) 20 % z 600 l 20 % celku je 20 2) Vypočtěte 22 % z , z Výsledky řešení: 1) a) 25 b) 120 l 2) 12,32 Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C

10 10 Základy statistiky a finanční matematiky Příklady k procvičení: 1) Určete zpaměti: a) 1 % z čísel: i) 120 [1,2] ii) [20 000,5] iii) 12,5 [0,125] iv) 0,0025 [0, ] v) 3 3 [0,0375] 4 vi) [1 503,74] b) 10 % 600 m 2 [60 m 2 ] c) 30 % z 600 kg [180 kg] d) 50 % z 80 km [40 km] e) 75 % z 80 ha [60 ha] f) 25 % z 80 g [20 g] 2) Určete jedno procento hodnot: a) 150 kg [1,5 kg] b) 890 Kč [8,9 Kč] c) m [25,64 m] d) s [120 s] e) 0,6 g [0,006 g] f) 0,02 km [0,000 2 km = 0,2 m] 3) Vypočtěte: a) 0,4 % z 64 [0,256] b) 0,7 % ze 158 [1,106] c) 1,7 % z 0,12 [0,002 04] d) 56 % z 280 [156,8] e) 95 % z 1,54 [1,463] f) 120 % z 60 [72] g) 250 % z 18 [45] h) % z 6 [72] 4) Vypočítejte, kolik sekund odpovídá jednomu procentu jedné hodiny. [36 s]

11 Základy statistiky a finanční matematiky 11 Výpočet procentové části Varianta B Příklady: 1) Vypočtěte 70 % ze 5 3, výsledek vyjádřete ve tvaru zlomku ) Zvětšete číslo 56 o 22 %. Zvětšit dané číslo o 22% znamená určit % + 22% = 122% daného čísla: ,32 3) Zmenšete číslo 56 o 22 %. Zmenšit dané číslo o 22% znamená určit % 22% = 78% daného čísla: ,68 Výsledky řešení: 1) ) 68,32 3) 43,68 Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C

12 12 Základy statistiky a finanční matematiky Příklady k procvičení: 1) Určete jedno procento hodnot: a) b) c) d) ) Vypočtěte, výsledek vyjádřete ve tvaru zlomku: a) 50 % z b) 20 % ze 5 4 c) 25 % z d) 75 % ze 5 4 3) Zvětšete číslo: 3 5 a) 280 o 56 % [436,8] b) 1,54 o 95 % [3,003] c) 60 o 120 % [132] d) 64 o 0,4 % [64,256] e) 158 o 0,7 % [159,106] f) 0,12 o 1,7 % [0,12204] g) 18 o 250 % [63] h) 6 o % [78] 4) Zmenšete číslo: a) 280 o 56 % [263,2] b) 1,54 o 95 % [0,077] c) 158 o 0,7 % [156,894] d) 0,12 o 1,7 % [0,117 96]

13 Základy statistiky a finanční matematiky 13 Výpočet procentové části Varianta C Příklad: Na vkladní kníţku s roční úrokovou mírou 3,5% jsme uloţili Kč. Kolik na ní bude po připsání úroku na konci roku? Kolik na ní bude ještě po odečtení 15% daně ze zisku? Řešení: Úrok, který bude přičten na konci roku odpovídá 3,5% vkladu 3, ,5 787,5 4462, , , , Úrok je tedy Kč, po přičtení ke vkladu získáme částku Kč Pokud odečteme daň ze zisku (tj. daň ze získaného úroku), zbude úrok 4 462,50 Kč a s původním vkladem je konečná částka ,20 Kč. Výsledek řešení: Po připsání úroku na konci roku bude na vkladní knížce Kč a po odečtení úroku ,20 Kč. Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C

14 14 Základy statistiky a finanční matematiky Příklady k procvičení: 1) Ve firmě je zaměstnáno zaměstnanců. V současné době je jich 5% na dovolené. Kolik zaměstnanců je na dovolené a kolik jich nemá dovolenou? [75 zaměstnanců má a nemá dovolenou] 2) Soutěţe se zúčastnilo 60% studentů školy. Kolik se soutěţe zúčastnilo a kolik ne, jestliţe na škole je celkem 750 studentů? [450 se zúčastnilo a 300 ne] 3) Televizor stál Kč a byl zlevněn o 15%. Jaká je jeho nová cena? [13 370,50 Kč] 4) Klíčivost semen v balíčku je 88%. Kolik rostlinek vzešlo, je-li v balíčku 150 semínek? [132]

15 Základy statistiky a finanční matematiky 15 Výpočet základu - celku ( z ): Trojčlenkou p %... č %... z z č p Nebo pomocí jednoho procenta: p %... č 1%... p č č %... p Příklad: Zboţí v prodejně zlevnili o 500 Kč, coţ odpovídá 25% původní ceny. Jaká byla původní cena zboţí? Řešení: z hledáme, č 500 Kč, p 25 z Původní cena zboţí byla Kč.

16 16 Základy statistiky a finanční matematiky Výpočet základu celku Varianta A Příklad: 1) Určete zpaměti základ, z něhoţ: a) 20% je 500 b) 20% je 2,5 2) Vypočítejte základ, z něhoţ 27% je Řešení: 1) Základ určíme pomocí jednoho procenta: a) 20% % zadanou část vydělíme počtem procent % výsledek vynásobíme stem b) protoţe víme, ţe zadanou část budeme dělit počtem procent a násobit stem, můţeme uvedený postup provést také v opačném pořadí: nejdříve zadanou část vynásobíme stem (získáme místo desetinného čísla číslo, které se zpaměti dělí snáz): 2,5 : : 20 25: 2 12,5 2) Pouţijeme postup uvedený v předchozím příkladě: Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Výsledky řešení: 1) a) b) 12,5 2)

17 Základy statistiky a finanční matematiky 17 Příklady k procvičení: 1) Určete zpaměti základ, z něhoţ: a) 1 % je 7 [700] b) 2% je 7 [350] c) 5% je 45 [900] d) 7% je 420 [6 000] e) 10% je 150 [1 500] f) 20% je 12 [60] g) 30% je 60 [200] h) 50% je 3,5 [7] i) 75% je 300 [400] j) 40% je 20 [50] k) 90% je 9 [10] l) 120% je 24 [20] m) 150% je 30 [20] n) 35% je 70 [200] 2) Vypočítejte základ, z něhoţ: a) 2,5% je 37,5 [1 500] b) 34% je 57,8 [170] c) 70% je 0,35 [0,5] d) 23% je 2,875 [12,5] e) 210% je 147 [70] f) 0,4% je 0,192 [48] g) 12,5% je 44,725 [357,8] h) 29,3% je 4,395 [15] i) 89,1% je ,511 [34 821] j) 48% je 262,08 [546] k) 117% je 299,683 8 [256,14] l) 156% je 74,053 2 [47,47] m) 14,9% je 3,829 3 [25,7] n) 0,25% je 0,15 [0,6] o) 0,09% je 0,4 5 [500] p) 98,6% je 34,017 [34,5]

18 18 Základy statistiky a finanční matematiky Výpočet základu celku Varianta B Příklad: Vypočítejte základ, z něhoţ 30% je 1 den, 19 hodin a 12 minut. Řešení: Nejdříve si 1 den, 19 hodin a 12 minut převedeme - například na hodiny: minut = 0, 2 hodin hodin 1 den = 24 hodin Dohromady: 43,2 hodin Základ určíme pomocí jednoho procenta: hodin = %... 43,2 hodin 1%... 1,44 hodin zadanou část vydělíme počtem procent % hodin výsledek vynásobíme stem dnů Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Výsledek řešení: Základ je 144 hodin = 6 dnů.

19 Základy statistiky a finanční matematiky 19 Příklady k procvičení: 1) Vypočítejte základ, z něhoţ: a) 0,52% je 2,6 m [500 m] b) 39% je minut [ minut = 360 hodin = 15 dnů] c) 115% je 1 725l [1 500 l] d) 64% je 5,12 ha [8 ha] e) 13% je 78 km [600 km] f) 5,9% je 2,36 cm 2 [40 cm 2 ] g) 58% je 8 hodin a 42 minut [15 hodin] h) 235% je20,21 g [8,6 g] 2) Na výrobní lince se za směnu vyrobilo 522 výrobků, coţ bylo 116% průměrné výroby. Jaká byla průměrná výroba této linky na směnu? [Na lince se za směnu vyrobilo průměrně 450 výrobků.] 3) Na parkovišti bylo 544 vozů a kapacita parkoviště tak byla vyuţita na 68%. Jaká byla kapacita parkoviště? [Kapacita parkoviště byla 800 vozů.]

20 20 Základy statistiky a finanční matematiky Výpočet základu celku Varianta C Příklad: 1) Hokejový brankář během zápasu chytil 39 střel a měl úspěšnost cca 95,27%. Kolik střel bylo vysláno na jeho branku během zápasu? 2) Na rovném úseku trati zvýšil vůz rychlost o 15% na 95 km/h. Jaká byla jeho původní rychlost? Řešení: 1) Trojčlenkou: 95,27% %... z z 39 95,27 40, ) Zvýšením rychlosti o 15% je výsledná rychlost vozu 115% rychlosti původní 115% km/h %... z z ,60869 Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Výsledky řešení: 1) Na brankáře bylo vysláno 41 střel. 2) Původní rychlost vozu byla přibliţně 82,6 km/h.

21 Základy statistiky a finanční matematiky 21 Příklady k procvičení: 1) Soutěţe se zúčastnilo 102 ţáků, coţ odpovídalo 68% z celkového počtu v ročníku. Kolik ţáků bylo v ročníku celkem? [150 ţáků] 2) Ve třídě onemocnělo 5,88% ţáků a chybí dva. Kolik jich je ve třídě celkem? [34 ţáků] 3) Ve škole je 378 dívek, coţ odpovídá 56% z celkového počtu všech studujících. Kolik jich studuje na této škole? [675 ţáků] 4) Klíčivost semen je 67%. Kolik jich bylo zaseto, jestliţe vzešlo 402 rostlinek? [600 semen] 5) Hmotnost výrobku bez obalu je 13,2 kg. Hmotnost obalu je 2% z celkové váhy. Kolik váţí celý výrobek? [15,5 kg] 6) Ztráty hmotnosti při tepelném zpracování suroviny činí 13%. Kolik kilogramů suroviny potřebujeme pro výrobu 33,8 kg výrobku? [260 kg]

22 22 Základy statistiky a finanční matematiky Výpočet počtu procent ( p ): Trojčlenkou: %... z p %... č p z Nebo pomocí jednoho procenta: č %... z z 1%... p %... z č : č z Příklad: Zboţí v prodejně stálo 2000 Kč. O kolik procent bylo zlevněno, je-li jeho současná cena Kč? Řešení: z 2000 Kč, č = 500, p hledáme p Zboţí bylo zlevněno o 25 % původní ceny.

23 Základy statistiky a finanční matematiky 23 Výpočet počtu procent Varianta A Příklady: 1) Určete zpaměti, kolik procent je 500 z ) Vypočítejte, kolik procent je 2,679 z 8,93. Řešení: 1) Počet procent vyjadřuje, kolikrát se jedna setina celku vejde do jeho části v tomto? č případě je to: , tedy také kolik setin je podíl? z? ) Pomocí trojčlenky: %... 8,93 5 p %... 2,679 5%. p 2,679 8,93 30 Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Výsledky řešení: 3) 5% 4) 30%

24 24 Základy statistiky a finanční matematiky Příklady k procvičení: 1) Určete zpaměti, kolik procent je: a) 10 ze [10%] b) 6 z 60 [10%] c) 10 ze 40 [25%] d) 20 z 0 [2%] e) 150 z 200 [75%] f) 200z [10%] g) 200 ze [5%] h) 50 z [2,5%] i) 50 ze 400 [12,5%] j) 3 ze 75 [4%] k) 9 z 10 [90%] l) 90 ze [90%] m) 2 z 5 [40%] n) 45 z 90 [50%] 2) Vypočtěte, kolik procent je: a) 0,2 z 0,5 [40%] b) 1,5 z 15 [10%] c) 15 z 1,5 [1 000%] d) 15,84 z 396 [4%] e) 0,56 ze 7 [8%] f) 75,33 z 81 [93%] g) 330,72 z [26,5%] h) 9,705 z 64,7 [15%] i) 205 z 326 [63%] j) 146,3 ze 154 [95%] k) 1,35 z 15 [9%] l) 0,497 z 0,7 [71%] m) 183,05 z 523 [35%] n) 30,24 z [0,27%] o) 5,46 ze 78 [7%] p) 553,66 ze [23,5%]

25 Základy statistiky a finanční matematiky 25 Výpočet počtu procent Varianta B Příklady: 1) Vypočtěte, kolik procent je dm 3 ze 12 m ) Vypočtěte, kolik procent je z 5. 5 Řešení: 1) Pomocí trojčlenky: % m 3 = dm 3 p % dm 3 p ) Pomocí vzorce p č 2 p 5 2 z Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Výsledky řešení: 1) 21% 2) 8%

26 26 Základy statistiky a finanční matematiky Příklady k procvičení: 1) Vypočtěte, kolik procent je: a) 255 cm ze 3 m [75%] b) 900 m z 5 km [18%] c) g z 1,5 kg [121%] d) 24 minut ze 2 hodin [20%] e) 5 hl z 250 l [200%] f) 21,6 mm 2 ze 72 cm 2 [0,3%] g) 7,35 cm z 10 m [73,5%] 2) Vypočtěte, kolik procent je: a) b) c) d) e) 1 1 z 16 4 [25%] 2 ze 4 [10%] z z ze 4 2 f) 0,3 z 2 1 [40%] [30%] [50%] [60%]

27 Základy statistiky a finanční matematiky 27 Výpočet počtu procent Varianta C Příklady: Honza má v peněţence 4 koruny, 10 dvoukorun, 6 pětikorun, 3 desetikoruny, 5 dvacetikorun a 2 padesátikoruny. Kolik procent z celkového počtu mincí tvoří desetikoruny? Řešení: Základem bude celkový počet mincí: desetikoruny má 3 určíme tedy, kolik procent je 3 ze 30 například pomocí trojčlenky: % mincí p %... 3 mince p Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Výsledek řešení: Honza má v peněţence 10% desetikorun z celkového počtu mincí.

28 28 Základy statistiky a finanční matematiky Příklady k procvičení: 1) Honza má v peněţence 4 koruny, 10 dvoukorun, 6 pětikorun, 3 desetikoruny, 5 dvacetikorun a 2 padesátikoruny. Kolik procent z celkového počtu mincí tvoří a) koruny? [13,33%] b) dvoukoruny? [33,33%] c) pětikoruny? [20%] d) dvacetikoruny? [16,67%] e) padesátikoruny? [6,67%] 2) Kolem rybníka roste 28 topolů a 22 vrb. Kolik procent z těchto stromů tvoří a) topoly? [56%] b) vrby? [44%] 3) Do prvních tříd ZŠ nastoupilo 134 dívek a 112 chlapců. Kolik procent z prvňáčků této ZŠ je a) dívek? [přibliţně 54,47%] b) chlapců? [přibliţně 45,53%] 4) O kolik procent je číslo 697,89 větší neţ číslo 541? [o 29%] 5) O kolik procent je číslo 35,383 menší neţ číslo 41? [o 13,7%]

29 Základy statistiky a finanční matematiky 29 Souhrnné příklady k procvičení 1) Turisté jiţ urazili 25 km, coţ odpovídá 20% celé trasy. Jak dlouhou trasu mají naplánovanou? Kolik jim ještě zbývá urazit? [125 km, km] 2) Pravidelnou prohlídku u lékaře jiţ absolvovalo 760 zaměstnanců, coţ odpovídá 95% z celkového počtu zaměstnanců firmy. Kolik jich má ještě jít na prohlídku? [40 zaměstnanců] 3) Z patnáctihodinového programu jiţ uběhlo 27%. Kolik ještě zbývá do konce? [10,95 hodin = 10 hodin a 57 minut] 4) Honza za posledních pět let vyrostl o 8,85% a teď měří 160 cm. Jaká byla jeho výška pře pěti lety? [přibliţně 146,99 cm] 5) Spotřeba paliva je 6,8 litrů na km. Mimo městský provoz je spotřeba o 15% niţší. Jaká bude spotřeba paliva na 50 km ujetých mimo město? [2,89 l] 6) Cena zboţí byla navýšena o 48% na Kč. Jaká byla původní cena zboţí? [6 400 Kč] 7) Cena jednoho automobilu se základní výbavou je Kč, s kompletní výbavou je o 15% draţší a bez klimatizace je oproti plné výbavě levnější o 1,5%. O kolik je cena vozu se základní výbavou levnější, neţ s výbavou bez klimatizace? [o ,5 Kč ceny jsou: Kč, Kč, ,50 Kč] 8) Ráno bylo 15 C a večer uţ 24 C. O kolik procent stoupla za den teplota? [o 60%] 9) Dva sourozenci si rozdělili odměnu Kč tak, ţe starší dostal 60% a mladší zbytek. Kolik dostal kaţdý z nich? [1 500 Kč a Kč ] 10) Sponzorský dar na výhry v soutěţi bude rozdělen mezi první tři umístěné. Kolik kdo dostane, mají-li si rozdělit částku Kč takto: vítěz dostane 50%, druhý 30% a třetí zbylých 20%? [ Kč, Kč a 000 Kč] 11) Zmenšíme-li neznámé číslo o 39%, dostaneme 305. Určete neznámé číslo. [500] 12) Zvětšíme-li neznámé číslo o 39%, dostaneme 834. Určete neznámé číslo. [600] 13) Rozloha zahrady s chatou je 800 m 2, samotná chata má obdélníkový půdorys o rozměrech metrů. Kolik procent pozemku zabírá nezastavěná plocha? [79%] 14) Na zahradě s výměrou 500 m 2 jsou dva obdélníkové záhony, oba mají délku 2 metry, jeden je široký1,5 m a druhý 3,5 m. Zbývající plochu zahrady zabírá trávník, z něhoţ ještě 5% jsou cestičky. Kolik procent zahrady zabírá samotný trávník? [93,1% - záhony: 10 m 2, trávník: 465,5 m 2, cestičky: 24,5 m 2 ] 15) O kolik procent se zlevnila PC sestava na cenu Kč, byla-li původní cena Kč? [o 12,5%]

30 30 Základy statistiky a finanční matematiky 16) V odborech ve firmě je pouze 153 z celkových 756 zaměstnanců. Kolik procent zaměstnanců firmy v odborech není? [79,76%] 17) V restauraci je obsazeno 22 z 50 stolů. Kolik procent stolů je volných? [56%] 18) Zboţí bylo dvakrát zdraţeno, nejprve o 25% a potom ještě o 10%, teď stojí Kč. Jaká byla původní cena zboţí? [4 600 Kč ] 19) Zboţí bylo dvakrát zlevněno, nejprve o 25% a potom ještě o 10%, teď stojí Kč. Jaká byla původní cena zboţí? [4 600 Kč] 20) Zboţí stojí Kč. Kolik by stálo, pokud by bylo dvakrát zdraţeno, nejprve o 25% a potom ještě o 10%? [6 875 Kč] 21) Zboţí stojí Kč. Kolik by stálo, pokud by bylo dvakrát zlevněno, nejprve o 25% a potom ještě o 10%? [3 375 Kč]

31 Základy statistiky a finanční matematiky 31 Promile Co je promile Promile znamená tisícinu daného celku: 1 celku 1 0 celku 0, 001 celku Např.: , , , Promile znamená také desetinu procenta, jedno procento je deset promile: 1 celku 1% 10 celku 1 % celku = 10 celku

32 32 Základy statistiky a finanční matematiky Příklady pouţití promile: 1,5 alkoholu v krvi kaţdý litr krve daného člověka obsahuje 1,5 litru = 1,5 ml 0 alkoholu 3 narozených dětí 3 z kaţdých 0 novorozenců Stoupání trati 12 trať stoupne na kaţdém kilometru o 12 m Promile se nepouţívají tak často jako procenta, pravidla pro jejich pouţívání jsou obdobná jako u procent (s tím, ţe celek odpovídá ). Příklad: Kolik promile je 5 ze 200? Řešení: Trojčlenkou: Odpověď: 5 ze 200 je x... 5 x

33 Základy statistiky a finanční matematiky 33 Promile Varianta A Příklad: 1) Převeďte 99 na procenta. 2) Převeďte 99 % na promile. 3) Vyjádřete 24,8 ve tvaru zlomku. 4) Vyjádřete 16,4 ve tvaru desetinného čísla. 5) Určete, kolik je 20 z 80. 6) Určete základ, z něhoţ 30 je 150. Řešení: 1) 1 celku 1% celku 9, ) 1 % celku = 10 celku ) 24, ,4 4) 0, ) 80 1, ) Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Výsledky řešení: 1) 9,9 % 2) 990 3) ) 0,0164 5) 1,6 6) 5 000

34 34 Základy statistiky a finanční matematiky Příklady k procvičení: 1) Převeďte na procenta: a) 4,8 [0,48 %] b) 0,48 [0,048 %] c) 48 [4,8 %] d) 9 [0,9 %] e) 90 [9 %] f) 190 [19 %] 2) Převeďte na promile: a) 4,8 % [48 ] b) 0,48 % [4,8 ] c) 0,048 % [0,48 ] d) 48 % [480 ] e) 0,9 % [9 ] f) 9 % [90 ] 3) Vyjádřete zadanou část základu ve tvaru zlomku: a) 0,36 0, b) 1,7 1, c) 75 d) ) Vyjádřete zadanou část základu ve tvaru desetinného čísla: a) 0,42 [0,000 42] b) 1,3 [0,001 3] c) 25 [0,025] d) 150 [0,15] 5) Určete, kolik je: a) 3 ze 120 [0,36] b) 20 z 800 [16] 6) Určete základ, z něhoţ: a) 1,5 je 30 [20 000] b) 25 je 5 [200] 7) Kolik promile je: a) 20 z 80? [250 ] b) 2 z 800? [2,5 ]

35 Základy statistiky a finanční matematiky 35 Promile Varianta B Příklad: 1) Penále za opoţděnou splátku pojistného je 1,5 nenaplacené částky za kaţdý den zpoţdění. Kolik korun bude muset zaplatit pan Novák, který se zpozdil se splátkou ve výši 3 890,- Kč o 28 dní? 2) Roční pojistné domácnosti je 4,8 hodnoty zařízení. Kolik korun budou platit Novákovi, byla-li hodnota jejich zařízení domácnosti odhadnuta na ,-Kč? 3) Lék obsahuje 2,5 účinné látky. Kolik gramů této účinné látky je obsaţeno v půl kilogramu léku? Řešení: 1) Penále je 1,5 z 3 890,- Kč, to je 5,835 Kč za kaţdý z 28 dní celkové penále je: 5, = 163,38 dohromady s původní splátkou je částka k zaplacení ,38 = 4 053,38 po zaokrouhlení na celé koruny pak 4 053,- Kč. 4,8 2) 4,8 z ,-Kč je , 2 Kč 0 a 1 747,- Kč po zaokrouhlení na celé koruny. 2,5 3) 2,5 z půl kilogramu je g = 1,25 g. Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Výsledky řešení: 1) Pan Novák bude muset zaplatit 4 053,- Kč. 2) Novákovi budou za pojištění domácnosti platit 1 747,-Kč ročně. 3) Půl kilogramu léku obsahuje 1,25 g účinné látky.

36 36 Základy statistiky a finanční matematiky Příklady k procvičení: 1) Penále za opoţděnou splátku pojistného je 1,5 nenaplacené částky za kaţdý den zpoţdění. Kolik korun bude muset zaplatit pan Nový, který se zpozdil se splátkou ve výši 4 290,-Kč o 27 dní? [Pan Nový bude muset zaplatit 4 464,-Kč.] 2) Penále za opoţděnou splátku pojistného je 1,5 nenaplacené částky za kaţdý den zpoţdění. Kolik korun bude muset zaplatit pan Starý, který se zpozdil se splátkou ve výši 3 980,-Kč o 26 dní? [Pan Starý bude muset zaplatit 4 135,-Kč.] 3) Roční pojistné domácnosti je 3,8 hodnoty zařízení. Kolik korun budou platit Horákovi, byla-li hodnota jejich zařízení domácnosti odhadnuta na ,-Kč? [Horákovi budou za pojištění domácnosti platit 1 125,- Kč ročně.] 4) Roční pojistné domácnosti je 3,6 hodnoty zařízení. Kolik korun budou platit Dolákovi, byla-li hodnota jejich zařízení domácnosti odhadnuta na ,-Kč? [Dolákovi budou za pojištění domácnosti platit 1 735,- Kč ročně.] 5) Lék obsahuje 3 účinné látky. Kolik gramů této účinné látky je obsaţeno v jednom a půl kilogramu léku? [Jeden a půl kilogramu léku obsahuje 4,5 g účinné látky.] 6) Lék obsahuje 2 účinné látky. Kolik gramů této účinné látky je obsaţeno ve čtvrt kilogramu léku? [Čtvrt kilogramu léku obsahuje 0,5 g účinné látky.] 7) Novorozenecká úmrtnost znamená, kolik dětí se narodilo mrtvých, nebo zemřeli během prvních sedmi dnů po porodu. V krajské nemocnici byla v roce 2000 novorozenecká úmrtnost 4,1. Kolik dětí zemřelo z celkových novorozenců? [V roce 2000 zemřelo v krajské nemocnici 20 novorozenců.] 8) V krajské nemocnici byla v roce 2008 novorozenecká úmrtnost 2. Kolik dětí zemřelo z celkových novorozenců? [V roce 2008 zemřelo v krajské nemocnici 7 novorozenců.]

37 Základy statistiky a finanční matematiky 37 Promile Varianta C Příklad: 1) Mezi místy A a B, jejichţ vodorovná vzdálenost AP je 20 km, má trať stoupání 12. Určete výškový rozdíl na trase mezi místy A, B. 2) Čep opracovaný na soustruhu má mít průměr 2 cm a délku 65 cm. Norma připouští odchylku těchto rozměrů maximálně o ±2 poţadované délky. Jaké největší/nejmenší rozměry smí mít hotový čep? Řešení: 1) Stoupání na trati o s12 znamená, ţe na vodorovné vzdálenosti 20 km stoupne trať o 12 0 z této vzdálenosti :1 000= =240 BP 240 m 2) Nejprve je nutné určit maximální přípustné odchylky zadaných rozměrů, tedy 2 šířky i délky; Hledané rozměry pak určíme přičtením a odečtením odchylek od poţadovaných rozměrů: 2 ze 2 cm... 0,004 cm 2 ze 65 cm... 0,13 cm 2 cm ± 0,004 cm... 2,004 cm a 1,996 cm 65 cm ± 0,13 cm... 65,13 cm a 64,87 cm Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Výsledky řešení: 1) Mezi místy A a B je na trati výškový rozdíl 240 m. 2) Hotový čep můţe mít průměr maximálně 2,004 cm a minimálně 1,996 cm a délku maximálně 65,13 cm minimálně 64,87 cm.

38 38 Základy statistiky a finanční matematiky Příklady k procvičení: 4) Nákladní vůz má maximální stoupavost 38. To znamená, ţe na kaţdém úseku trasy můţe být maximální výškový rozdíl 38 délky úseku. Jaký výškový rozdíl můţe zdolat na trase dlouhé 5 km? [Nákladní vůz můţe zdolat maximální výškový rozdíl 190 m.] 5) Nákladní vůz má maximální stoupavost 42. To znamená, ţe na kaţdém úseku trasy můţe být maximální výškový rozdíl 42 délky úseku. Jaký výškový rozdíl můţe zdolat na trase dlouhé 5 km? [Nákladní vůz můţe zdolat maximální výškový rozdíl 210 m.] 6) Mezi zastávkami A a B, jejichţ vodorovná vzdálenost je 9 km, má ţelezniční trať stoupání 17, mezi zastávkami B a C, jejichţ vodorovná vzdálenost je 14 km, má ţelezniční trať stoupání 8. Určete výškový rozdíl zastávek A a C. [Výškový rozdíl zastávek A a C je 265 m.] 7) Mezi zastávkami A a B, jejichţ vodorovná vzdálenost je 24 km, má ţelezniční trať stoupání 14, mezi zastávkami B a C, jejichţ vodorovná vzdálenost je 16 km, má ţelezniční trať stoupání 9. Určete výškový rozdíl zastávek A a C. [Výškový rozdíl zastávek A a C je 480 m.] 8) Výškový rozdíl dvou zastávek na ţelezniční trati je 27,54 m, jejich vodorovná vzdálenost je 5,4 km. Určete stoupání trati. [Stoupání trati je 5,1.] 9) Výškový rozdíl dvou zastávek na ţelezniční trati je 46,32 m, jejich vodorovná vzdálenost je 15,44 km. Určete stoupání trati. [Stoupání trati je 3.] 10) Čep opracovaný na soustruhu má mít průměr 4 cm a délku 125 cm. Norma připouští odchylku těchto rozměrů maximálně o ±2 poţadované délky. a) Jakou největší délku smí mít hotový čep? [125,25 cm] b) Jakou nejmenší délku smí mít hotový čep? [124,75 cm] c) Jaký největší průměr smí mít hotový čep? [4,008 cm] d) Jaký nejmenší průměr smí mít hotový čep? [3,992 cm]

39 Základy statistiky a finanční matematiky 39 Úroky Kdyţ si chceme něco půjčit, musíme za to zaplatit, záleţí na hodnotě zapůjčené věci a samozřejmě na době zapůjčení. Peníze jsou zvláštní druh zboţí. Kdyţ si chceme půjčit peníze, platíme úroky. Ukládáme-li nějaké peníze do banky, jako bychom je půjčovali my bance. Co to tedy je úrok? Úrok je část vypůjčené částky, vyjádřená v procentech. základ... jistina (půjčený obnos, vklad)... j procentová část... úrok... ú počet procent... úroková míra... p Výpočet úroku za jeden rok: ú j p Počítáme-li úrok jen za část roku, počítá se pro jednoduchost, ţe: každý měsíc má 30 dní a rok má 360 dní, den výběru se nepočítá, den vkladu ano. Označíme-li d jako počet dní, pak je: Výpočet úroku za část roku: ú j p d 360

40 40 Základy statistiky a finanční matematiky Úroky Varianta A Příklad: Jaký úrok připíše banka za rok ke vkladu Kč, je-li vklad úročen 3% úrokovou mírou? Řešení: j = ,- Kč p = 3% ú =? Kč ú j p Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Výsledek řešení: Banka připíše ke vkladu za rok 4 500,- Kč.

41 Základy statistiky a finanční matematiky 41 Příklady k procvičení: 1) Určete úrok a konečnou částku po jednom roce, je-li: a) vklad ,- Kč a úroková míra 1,5 % [1 200,- Kč, ,- Kč] b) vklad ,- Kč a úroková míra 1,5 % [900,- Kč, ,- Kč] c) vklad ,- Kč a úroková míra 1,5 % [1 800,- Kč, ,- Kč] d) vklad ,- Kč a úroková míra 1,5 % [2,- Kč, 142,- Kč] e) vklad ,- Kč a úroková míra 2,3 % [1 840,- Kč, ,- Kč] f) vklad ,- Kč a úroková míra 2,3 % [1 380,- Kč, ,- Kč] g) vklad ,- Kč a úroková míra 2,3 % [2 760,- Kč, ,- Kč] h) vklad ,- Kč a úroková míra 2,3 % [3 220,- Kč, ,- Kč] i) vklad ,- Kč a úroková míra 3,2 % [2 560,- Kč, ,- Kč] j) vklad ,- Kč a úroková míra 3,2 % [1 920,- Kč, ,- Kč] k) vklad ,- Kč a úroková míra 3,2 % [3 840,- Kč, ,- Kč] l) vklad ,- Kč a úroková míra 3,2 % [4 480,- Kč, ,- Kč] m) vklad ,- Kč a úroková míra 3,5 % [2 800,- Kč, ,- Kč] n) vklad ,- Kč a úroková míra 3,5 % [2,- Kč, 62,- Kč] o) vklad ,- Kč a úroková míra 3,5 % [4 200,- Kč, ,- Kč] p) vklad ,- Kč a úroková míra 3,5 % [4 900,- Kč, ,- Kč] 2) Podnikatel si v bance půjčil na nové stroje. Dluh se mu podařilo splatit najednou právě po jednom roce. Určete, jak velká byla jeho splátka, je-li: a) půjčka ,- Kč a úroková míra 6,2 % [ ,- Kč] b) půjčka ,- Kč a úroková míra 7,2 % [ ,- Kč] c) půjčka ,- Kč a úroková míra 7,8 % [ ,- Kč] d) půjčka ,- Kč a úroková míra 8,2 % [ ,- Kč] e) půjčka ,- Kč a úroková míra 6,7 % [ ,- Kč] f) půjčka ,- Kč a úroková míra 7,7 % [ ,- Kč] g) půjčka ,- Kč a úroková míra 8,3 % [ ,- Kč] h) půjčka ,- Kč a úroková míra 8,7 % [ ,- Kč]

Při výpočtu příkladů, které se týkají procent se setkáváme se třemi základními pojmy : základ ( z ), počet procent ( p ), procentová část ( č ).

Při výpočtu příkladů, které se týkají procent se setkáváme se třemi základními pojmy : základ ( z ), počet procent ( p ), procentová část ( č ). 5. Procenta 5.. Vymezení pojmů Při výpočtu příkladů, které se týkají procent se setkáváme se třemi základními pojmy : základ ( z ), počet procent ( p ), procentová část ( č ). Z těchto tří údaje dva známe

Více

Ekonomické výpočty. Obsah. Ekonomické výpočty

Ekonomické výpočty. Obsah. Ekonomické výpočty Ekonomické výpočty Ekonomické výpočty vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Zdislava Chmelová, Ing. Terezie Kolářová, Ing. Eva Nováková, Mgr. Václav Votruba Projekt Elektronické materiály a sbírka příkladů

Více

Celá čísla 122. učitel diskutuje s žáky o správném postupu vypočítání konečného zůstatku, žáci následně řeší samostatně

Celá čísla 122. učitel diskutuje s žáky o správném postupu vypočítání konečného zůstatku, žáci následně řeší samostatně Celá čísla 122 Pohyb peněz na kontě ZADÁNÍ Pan Nováček si zřídil účet u Bankovního ústavu Žatec. Každý měsíc dostává výpis z účtu s přehledem příchozích a odchozích plateb. Na posledním výpisu si ale zařádil

Více

ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010

ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010 C. Podklad pro vyhodnocení volebního neúspěchu KDU-ČSL ve volbách do PSP v r. 2010 ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010 Analýzy byly realizovány za finanční podpory europoslance

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky FINANČNÍ MATEMATIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

Přirozená čísla. g) 3 n + 1 b) 2 n + 4. d) 2 n 1. e) 2 n 3. h) 3 n + 4 c) 2 n + 7

Přirozená čísla. g) 3 n + 1 b) 2 n + 4. d) 2 n 1. e) 2 n 3. h) 3 n + 4 c) 2 n + 7 Přirozená čísla OPAKOVÁNÍ ZŠ. Rozhodněte, která z uvedených čísel jsou přirozená: ; ; ; ; ; 0,;. Vypočtěte co nejúsporněji: + + + b) + + + c).. d)... Vypočtěte:. +. Strana (celkem ) e) f) g) + h) c). +.

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha)

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha) Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT POSOUZENÍ FINANČNÍ

Více

PREPRINT POPISNÁ STATISTIKA A VÝBĚROVÁ ŠETŘENÍ

PREPRINT POPISNÁ STATISTIKA A VÝBĚROVÁ ŠETŘENÍ UNIVERZITA OBRANY KATEDRA EKONOMETRIE UČEBNÍ TEXT PRO DISTANČNÍ STUDIUM PREPRINT POPISNÁ STATISTIKA A VÝBĚROVÁ ŠETŘENÍ RNDr. Oldřich KŘÍŽ Mgr. Jiří NEUBAUER, Ph.D. Mgr. Marek SEDLAČÍK, Ph.D. B r n o 2

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 MATEMATIKA Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VYUŽITÍ VYBRANÝCH FUNKCÍ MS EXCEL DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. ZdeňkaPuhanová Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor VT-Te Vedoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTIKA V SPSS Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2014 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTIKA V SPSS 1. vydání

Více

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4.

Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4. Prvočísla Prvočíslo je přirozené číslo, které je beze zbytku dělitelné jen samo sebou a ještě jedničkou, čili 1 není prvočíslo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71,

Více

doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Ing. Jan Plaček 26.5.2015

doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Ing. Jan Plaček 26.5.2015 Vliv teritoriality soudních exekutorů na vymahatelnost pohledávek, na délku vymáhání a na další parametry exekučního řízení, návrhy alternativních legislativních řešení doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Ing.

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Metodika 2. modul Finanční gramotnost

Metodika 2. modul Finanční gramotnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 2. modul Finanční gramotnost Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Oceňování majetku Srovnání tržního ocenění a ocenění dle předpisu Bakalářská práce Autor: Lucie Havlíčková Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Více

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ 2 Úvod Účel a obsah katalogu Katalog požadavků výběrové nepovinné zkoušky

Více

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst?

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Jana Palečková Vladislav Tomášek Josef Basl Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2010 Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu ME

Více