Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání"

Transkript

1

2

3 Metodická píru ka projektu Šance pro všechny aneb rovný pístup ke vzd!lání OLGA ZELINKOVÁ A KOL. Základní škola Roztoky, okres Praha - západ

4 OLGA ZELINKOVÁ A KOL. METODICKÁ P!ÍRU"KA PROJEKTU ŠANCE PRO VŠECHNY ANEB ROVNÝ P!ÍSTUP KE VZD#LÁNÍ 1. VYDÁNÍ, LISTOPAD 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA-ZÁPAD ISBN

5 PEDMLUVA Vážení ètenáøi, dostává se k Vám Metodická pøíruèka projektu Šance pro všechny aneb rovný pøístup ke vzdìlání, kterou vydává Základní škola Roztoky, okres Praha-západ. Tato publikace je ve velké míøe dílem pøední èeské odbornice na dyslexii, paní docentky Olgy Zelinkové, která po odborné stránce zašti uje celý projekt, provedla diagnostiku dìtí, sleduje a vyhodnocuje jejich pokroky, usmìròuje naší každodenní práci s dìtmi a rovnìž poskytuje rady rodièùm. Své zkušenosti a pracovní postupy popsali i speciální pedagogové, kteøí vedou reedukaci v rámci vyuèování a lektoøi, kteøí se dìtem vìnují v odpoledních hodinách v rámci mimoškolní èásti projektu. Je to publikace, která popisuje práci odborného týmu školy dle metodického postupu vypracovaného paní docentkou Zelinkovou. Publikace je shrnutím prvního roku projektové práce se žáky s poruchami uèení, s pøíznaky poruch uèení, nebo dalších handicapù, které jsou pøíèinou jejích horšího prospìchu ve studiu a obeznamuje Vás s metodami, formami a pøístupy, které se nám osvìdèily. Na konkrétních pøíkladech poukazuje rovnìž na význam podpory dìtí v domácím prostøedí a spolupráci rodièù se školou. Práci se žáky s poruchami uèení a se žáky ze sociálnì znevýhodnìného prostøedí ohrožených pøedèasným odchodem ze základního vzdìlávání se naše škola vìnuje intenzivnì již nìkolik let. Projekt nám dal možnost tuto práci zintenzivnit a povýšit na vyšší kvalitativní úroveò. Vìøíme, že naše práce a koncepce bude pro mnohé pedagogy inspirací a že v této pøíruèce naleznou dobré nápady a doporuèení nejenom uèitelé ale i rodièe, kteøí jsou rovnocenným partnerem školy pøi spoleèném úsilí pomoct dìtem na jejich úspìšné cestì za vzdìláním. Mgr. Alena Gaba¾ová øeditelka Základní školy Roztoky, okres Praha-západ

6

7 OBSAH 1. ÚVOD (Olga Zelinková) 2. CÍL PROJEKTU (Olga Zelinková) 3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA (Olga Zelinková) 4. PO!ÁTE!NÍ DIAGNOSTIKA - JARO 2010 (Olga Zelinková) 5. DOPORU!ENÍ PRO PRÁCI (Olga Zelinková) 6. KONTROLNÍ DIAGNOSTIKA - JARO 2011 (Olga Zelinková) 7. KOMUNIKACE S RODI!I (Olga Zelinková) 8. PRÁCE SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA (Kristýna Ne"ekalová) 9. MIMOŠKOLNÍ!ÁST PROJEKTU (Lenka!ervenková) 10. NÁM#TY PRO DALŠÍ PRÁCI (Olga Zelinková)

8

9 Šance pro všechny aneb rovný pøístup ke vzdìlání S t r á n k a 1 PRVNÍ ROK PROJEKTU ŠANCE PRO VŠECHNY ANEB ROVNÝ PØÍSTUP KE VZDÌLÁNÍ Z POHLEDU AUTORA METODIKY PRO PRÁCI S ŽÁKY ZŠ ROZTOKY 1. ÚVOD Podpora dìtí v rámci projektu je vyplnìním mezery v naší školské soustavì, kdy je zvýšená podpora a péèe poskytována žákùm se speciálními vzdìlávacími potøebami. Jejich obtíže jsou natolik závažné, že by nebyli schopni vzdìlávat se v bìžné tøídì, v kolektivu vrstevníkù. Dìti, které jsou neúspìšné z jiných dùvodù popsaných v rámci této publikace a podporu potøebují, nejsou v rámci kriterií pedagogicko-psychologických poraden v souèasnosti zohledòovány. Tudíž jim nenáleží speciální péèe, jakkoliv by jim byla prospìšná. V rámci projektu Šance pro všechny aneb rovný pøístup ke vzdìlání na ZŠ Roztoky to jsou žáci s poruchami uèení nebo pøíznaky poruch uèení, dìti sociálnì znevýhodnìné, dìti s hranièním intelektem. Pøedkládáme výsledky práce v rámci projektu vzdìlávání, který byl zahájen na jaøe v roce Zamìøujeme se pouze na speciálnì-pedagogickou diagnostiku a z ní vyplývající postupy. Nejsou zde uvádìny rozsáhlé aktivity vedení školy a další èinnosti, které pøispívají k úspìšnosti projektu. Na poèátku projektu se uskuteènilo školení všech uèitelù, speciálních pedagogù a asistentù pedagoga, kteøí pùsobí na škole, zamìøené na problematiku SPU, metod reedukací a práci s takto znevýhodnìnými žáky v rámci vìtšinových tøíd. Úvodní diagnostika žákù probìhla na jaøe Z ní vyplynuly závìry a doporuèení pro práci ve tøídì i práci speciálního pedagoga. Následovala celoroèní práce s dìtmi s rùznými typy obtíží v rùzných formách pedagogické práce (reedukace v skupinkách v rámci vyuèování, asistence pøi výuce, odpolední douèování, reedukaèní kroužky v mimoškolní èásti projektu) a spolupráce s rodièi, která probíhala jak formou skupinových setkávání tak individuálnì pohovory se speciálními pedagogy školy. Na jaøe 2011 probìhla kontrolní diagnostika. Z ní vycházejí doporuèení pro následující školní rok. Co se podaøilo? Jaké zkušenosti pøinesl uplynulý školní rok? Jaké závìry jsme vyvodili pro druhé období realizace projektu? Na tyto otázky budeme hledat odpovìï na následujících stránkách.

10 Šance pro všechny aneb rovný pøístup ke vzdìlání S t r á n k a 2 2. CÍL PROJEKTU Cílem projektu bylo pomoci dìtem, které mají výukové problémy pramenící z rùzných pøíèin. Našim cílem bylo tyto pøíèiny odhalit a hledat optimální cesty pomoci. Jak se ukázalo na základì diagnostiky, nejpoèetnìjší skupiny tvoøili žáci s projevy specifických poruch uèení. Obtíže však nebyly natolik závažné, aby diagnóza mohla být pøidìlena v pedagogicko-psychologické poradnì. Ménì poèetnou skupinou byly dìti s podprùmìrnými rozumovými schopnostmi. V prùbìhu školního roku, pøi prùbìžném hodnocení výsledkù práce se ukázalo, že výkony nìkterých dìtí jsou negativnì ovlivnìny nepøíznivou rodinnou situací. Proto byla podpora smìøována též na zmíròování psychických obtíží, stresu a na relaxaci. Na základì diagnostiky byli žáci zaøazeni do jedné ze tøí forem podpory: TØI FORMY PODPORY: 1. Individuální nebo skupinová reedukace, která probíhala v dobì výuky 2. Mimoškolní práce spojená s reedukací v klubu Lexik 3. Klasické douèování Do Projektu nebyli zaøazeni integrovaní žáci se specifickými poruchami uèení, protože péèe jim vìnovaná je financována z jiných zdrojù.

11 Šance pro všechny aneb rovný pøístup ke vzdìlání S t r á n k a 3 3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA V této kapitole se budeme vìnovat teoretickým východiskùm nezbytným pro práci se žáky, kteøí byli oznaèení jako cíl naší péèe. Teorie je nutná nejen pro cílenou reedukaci, ale též pro pochopení obtíží žáka, které se projevují v prùbìhu výuky. Napø. uèitel si v prùbìhu výuky mnohdy neuvìdomí, že žák nereaguje podle oèekávání, protože nesprávnì sluchem vnímá pokyny a nerozumí, nedokonèuje úkol nikoli z dùvodu neznalosti, ale pro enormní únavu, nedostatek koncentrace pozornosti. DYSLEXIE, DYSORTOGRAFIE, NEBO ŠPATNÉ ÈTENÍ, PSANÍ? Nelze jednoznaènì rozhodnout, kde konèí špatné ètení a zaèíná dyslexie. Je to otázka diagnostických kritérií a pøístupu k poruchám uèení. Na celém svìtì platí, že dítì, které je na jednom konci státu diagnostikováno jako dítì s dyslexií, na jiném místì odchází bez diagnózy. Odborníci se ale shodují v tom, co není dyslexie. CO NENÍ DYSLEXIE: Nízké rozumové schopnosti na úrovni mentální retardace. Je pravda, že mentálnì retardovaní mají též obtíže ve ètení, ale jejich pøíèinou je trvalé snížení rozumových schopností. Není to výchovná zanedbanost dítìte, nedostatek péèe ze strany rodièù ani nevhodná, nesprávná práce uèitele ve výuce. To jsou faktory, které situaci zhoršují, ale nejsou jejich pøímou pøíèinou. Není to vliv smyslové vady (vady zraku, sluchu) a èastých onemocnìní a Poruchy uèení nejsou shodné s pouhým opoždìním dítìte. Zároveò ale nìkteré postupy pøi diagnostice a reedukaci mùžeme použít pøi práci s dìtmi, u kterých tyto poruchy diagnostikovány nejsou. V souèasné dobì jsou kritéria pro stanovení diagnózy dyslexie a dalších poruch uèení v pedagogicko-psychologických poradnách pøesnì stanovena. Nelze se tedy domnívat, že jde o dohodu mezi rodièi a pracovníky poradny, že je diagnóza pouhým maskováním lenosti dítìte, jeho nízkých rozumových schopností nebo nechuti rodièù se s dítìtem pøipravovat na vyuèování. V našich podmínkách se uvádí, že poruchami uèení trpí pøibližnì 5 7% dìtí. To jsou však pøípady, kdy je porucha natolik závažná, že vyžaduje integraèní opatøení. Kromì toho dalších cca 10% dìtí má mírnìjší pøíznaky dyslexie. Zda jim bude poskytnuta odpovídající péèe, záleží na

12 Šance pro všechny aneb rovný pøístup ke vzdìlání S t r á n k a 4 ochotì uèitelù, jejich odborných kompetencí v oblasti SVP a celkovém postoji vedení školy k této problematice. V severských státech je poskytována péèe všem dìtem, které ji potøebují, bez ohledu na závažnost dyslexie. Díky Projektu je taková podpora vìnována též dìtem na ZŠ v Roztokách. V Anglii nesou nìkteré školy oznaèení Dyslexia Friendly School, tj. školy pøátelské k žákùm s dyslexií. I zde pracují pedagogové s dìtmi podle jejich potøeb, bez ohledu na závažnost diagnózy. HISTORICKÉ ZAJÍMAVOSTI Pojem dyslexie se objevil poprvé v zahranièní literatuøe na poèátku minulého století. I naše historie v této oblasti je dosti bohatá. První vyšetøení žáka s dyslexií probìhlo již v roce V 60. letech se objevují v dìtské psychiatrické léèebnì v Horních Poèernicích první dìti, které se pøes dostateènou inteligenci nemohou nauèit èíst. V roce 1962 zøizuje MUDr. Vrzal v Brnì první specializovanou tøídu pro dìti s dyslexií, ovšem ne ve školství, ale pøi nemocnici. V roce 1968 bylo prvních 7 specializovaných tøíd otevøeno v Praze. V následujících letech poèet specializovaných tøíd rostl. První knížka s názvem Poruchy ètení a psaní autorù tøí Zdeòkù - Jirásek, Matìjèek a Žlab - vyšla v roce Za nìkolik let v roce 1974 se objevila knížka Dyslexie Zdeòka Matìjèka a následovaly další práce tohoto zakladatele péèe o dyslektiky u nás. V roce 1972 vydává MŠMT ÈR Metodický pokyn pro práci s dyslektiky. Ani jeden z uvedených textù není zcela neplatný, nesprávný, není pøežitkem. Po roce 1990 dochází k rozvoji v oblasti diagnostiky poruch uèení a metod reedukací. Jsou vydávány práce autorù dalších, vyrábí se mnoho speciálních pomùcek, poèítaèových programù. Velmi pokrokový metodický pokyn pro práci s dyslektiky vyšel v roce To znamená, že více než ètvrt století u nás existují odborné publikace, èasopisecké èlánky i pomùcky, která pøináší dostatek poznatkù pro každodenní praxi pedagogù. Pedagog i rodiè mohou nalézt dostatek pomùcek a podnìtù pro práci s dítìtem. PROÈ SE U DÍTÌTE PROJEVUJÍ PORUCHY UÈENÍ? Existuje celá øada výzkumù a vìdecky zdùvodnìných teorií, které hledají a nacházejí pøíèiny v rùzných odvìtvích lékaøských vìd. Rùznorodost teorií lze považovat za dùkaz multifaktoriální podmínìnosti poruch uèení. Pøíèiny spadají do oblasti biologicko-medicínské.

13 Šance pro všechny aneb rovný pøístup ke vzdìlání S t r á n k a 5 PØÍÈINY VZNIKU DYSLEXIE: Dìdiènost se projevuje pøibližnì v 40% pøípadù. Pozitivní vliv vnìjšího prostøedí však mùže projevy poruch zmírnit. Je též známo, že rodièe, kteøí sami trpí dyslexií, mají více pochopení pro obtíže svého dítìte. Další pøíèinou je odlišná stavba a fungování centrální nervové soustavy, které zpùsobují, že èlovìk s dyslexií myslí a jedná jinak. Nelze však øíci, že špatnì. Odlišnost neznamená nižší úroveò rozumových schopností, ale jiný zpùsob uvažování, zpùsob øešení problémù odlišný od bìžné populace. Dyslektikem byl napø. A. Einstein, bývalý prezident USA J. F. Kennedy a další. Zmìny struktury a funkce mozeèku zpùsobují poruchu procesu automatizace, obtíže v pohybovém vývoji, v koordinaci pohybù. Vìdci rùzných oborù nacházejí øadu dalších pøíèin, napø. nedostatek K odlišnostem dochází v prùbìhu tìhotenství matky, kolem porodu a po porodu (tj. prenatálnì, perinatálnì, postnatálnì). Zmìny v centrální nervové soustavì nezpùsobují poruchy uèení pøímo, ale nepøíznivì ovlivòují vývoj poznávacích procesù, které jsou nezbytnì nutné pro nácvik ètení, psaní i poèítání. Zpùsobují prùvodní obtíže, které pouze zdánlivì se SPU nesouvisejí. Ovlivòují však výkon èlovìka po celý život, ovlivòují osvojování dovedností, které zdánlivì se školním uèením nesouvisejí. (Napø. øízení motorového vozidla vèetnì zkoušek pro získání øidièského prùkazu). Pro pedagogickou práci není tak dùležité vysvìtlení na biologické úrovni, ale na úrovni kognitivních funkcí. Odlišnosti v rùzných oblastech centrální nervové soustavy jsou pøíèinou deficitù ve vývoji kognitivních funkcí, které podmiòují úspìšný nácvik ètení a psaní a dalších dovedností. Neprojevují se v plném rozsahu u každého dítìte, ale v rùzných kombinacích rùzném stupni závažnosti.

14 Šance pro všechny aneb rovný pøístup ke vzdìlání S t r á n k a 6 KONGITIVNÍ FUNCKE OVLIVÒOVANÉ CNS: Øeè (Komunikace. Komunikativní kompetence.) Sluchové vnímání Zrakové vnímání Pamì krátkodobá, pracovní, dlouhodobá Koncentrace pozornosti Automatizace Orientace pravo-levá a prostorová Orientace v èase KONGITIVNÍ PROCESY ØEÈ, KOMUNIKACE, KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE Øeè má složku receptivní (porozumìní øeèi) a expresivní (vyjadøování), která zahrnuje slovní zásobu, rychlé jmenování prvkù, verbální fluenci, ovládání gramatických kategorií (jazykový cit), artikulaci a modulaèní faktory. Pøi omezeném porozumìní øeèi žák výklad vnímá, ale nerozumí zcela pøesnì obsahu. Poslouchá pokyn, ale trvá delší dobu, než si uvìdomí, co má udìlat. Nedostatky ve vývoji øeèi expresivní se mohou projevit malou slovní zásobou, pomalým vybavováním slov, neplynulou øeèí s èastými pauzami. Žák se neumí vyjádøit, najít vhodné slovo a vzbuzuje dojem, že uèivo neovládá. Oslabený jazykový cit zpùsobuje nejèastìji selhávání v gramatice mateøského i cizího jazyka. Pravopis pøídavných jmen zdùvodòuje výrazy: rybý rybá rybé správný tvar bude rybý kost. V pádových koncovkách si pomáhá vzorem pán a uvádí: vidím páni, správný tvar bude vidím orli, sokoli. V èeském jazyce si obtížnì osvojuje slovní druhy. Nevnímá rozdíl mezi slovními druhy veselé vesele. Uèivo o stavbì vìty v angliètinì nemùže zvládnout na základì teorie. U nìkterých jedincù bez ohledu na vìk lze diagnostikovat specifický logopedický nález, jehož projevem je neschopnost vyslovovat artikulaènì nároèná slova (nosorožec, goniometrický), slova se skupinami souhlásek (sušenky, cvièky) a se slabikami dy-di, ty-ti, ny-ni (napø. hodiny, prázdniny). Specifický logopedický nález se liší od bìžné nesprávné výslovnosti (dyslálie) tím, že jedinec zvládne artikulaènì nároèné slovo pomaleji, po slabikách, vysloví izolovanì všechny

15 Šance pro všechny aneb rovný pøístup ke vzdìlání S t r á n k a 7 hlásky (s,š,z,ž), ale není schopen vyslovit podobné hlásky a dlouhá slova v tempu bìžné øeèi. Výsledkem jsou zkomoleniny (verliba, èvièky, šušenky). Nesprávná artikulace ovlivòuje psaní podle diktátu, pokud dítì píše to, co si samo diktuje. V mluveném projevu mùže být pøíèinou posmìchu ze strany spolužákù nebo pøíèinou nechuti k mluvení až strachu z komunikace. Výzkumem byly zjištìny další obtíže pøi osvojování komunikativních kompetencí. Žáci se SPU byli v komunikaci pasivní až bezradní, projevovali menší zájem o komunikaci. Jejich vyjadøování bylo nepøesné, obtížnì sledovali dìjovou linii. Èastìji než bìžná populace používali neverbálních až agresivních prostøedkù. Napø. v pøípadì neporozumìní uèivu vykøikovali, nevhodnì na sebe upozoròovali. V komunikaènì nároènìjších situacích se potýkali s obtížemi, v konverzaci preferovali známé lidi, hùøe se zapojovali do komunikace s vrstevníky a bohužel èasto pùsobili ve skupinì destruktivnì. SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ Deficit ve vývoji sluchového vnímání není totožný s vadou sluchu (nedoslýchavost, ztráta sluchu), je sice ménì závažný, ale je pøíèinou mnoha obtíží. Rozlišujeme sluchové vnímání v širším slova smyslu (poznávání a rozlišování zvukù neøeèových, melodie, výška tónù) a fonematický sluch (rozlišování hlásek ve slovì, stavba mluvené øeèi). Deficity v neøeèové oblasti se mohou projevit v hudební výchovì (nerozlišují výšku tónù, hudební nástroje). Fonematický sluch umožòuje analyzovat lidskou øeè na slova, slabiky a hlásky, provádìt syntézu slabik a hlásek ve slovì, rozlišovat slova lišící se hláskou. Jedinci s dyslexií nezvládají úkoly zamìøené na manipulace s hláskami ve slovì (uber první hlásku ve slovì vlak, druhou hlásku ve slovì dlaò). Pro výuku má fonematický sluch dùležitou roli. Deficit v jeho vývoji zpùsobuje, že žák není schopen urèit hlásky, které tvoøí slovo, nebo slovo z daných hlásek složit. Èásti slov, které vnímá nepøesnì nebo nevnímá vùbec, pøi psaní vynechává. Dítì ve 2. roèníku ZŠ nezvládá diktát zamìøený na rozlišování slabik dy-di-, ty-ti, ny-ni. Píše tíden, nykdo, protože rozdíly neslyší. Žák 5. roèníku uvádí, že pøi diferenciaci slov stál stùl slyší pøedevším s, ostatní hlásky mu splývají. Matka dítìte v 6. roèníku uvádí, že syn neumí v angliètinì rozlišit slova old - older. Považuje je za zcela totožná. Jsou tyto chyby projevem malé píle pøi pøípravì na vyuèování, nebo nepozornosti nebo jsou pøíèiny jiné? Fonologický deficit se nejvýznamnìji projevuje pøi opakování nesmyslných slov, kde jedinci s dyslexií dosahují podstatnì horší výsledky v porovnání s bìžnou populací. V prùbìhu výuky se však žák setkává s mnoha slovy, která vnímá jako nesmyslná, protože pro nìj nemají v tom okamžiku jasný obsah (slovíèka v cizím jazyce, nové pojmy, kterým zatím nerozumí a další).

16 Šance pro všechny aneb rovný pøístup ke vzdìlání S t r á n k a 8 ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ, PRAVO-LEVÁ A PROSTOROVÁ ORIENTACE Nedostateèný vývoj této funkce postihuje zrakovou analýzu, syntézu, diferenciaci, vedení oèních pohybù, rozlišování figura-pozadí. Nižší úroveò vývoje zrakové percepce se projevuje chybami v rozlišování písmen, èíslic arabských i øímských, dítì se mùže obtížnì orientovat na stránce, v uèebnici a dalších pracovních materiálech. Èastým projevem osob s dyslexií je nesprávné, chaotické vedení oèních pohybù, které opìt souvisí s nezralostí CNS. Zpùsobuje, že se žák pøi ètení opakovanì vrací k zaèátkùm slov, ète je nìkolikrát, pøeskakuje øádky nebo ète tentýž øádek dvakrát. Rozlišování figura-pozadí je nezbytnì nutné pøi øešení úkolù v geometrii, pøi práci s textem netypicky zpracovaným (barevné nebo šrafované pozadí), pøi práci s mapou. Pro nìkteré dìti je obtížné rozlišovat rùzné typy písmen v názvech na mapì, pøeèíst název složený z písmen na vìtší ploše (napø. ŠUMAVA písmena pokrývají celé území). Pravo-levá a prostorová orientace jsou pøedpokladem orientace v prostoru, ve školní budovì, ale též na vlastní lavici a pozdìji na pracovišti. Zvládnutí pravo-levé orientace již uèitel pøepokládá v matematice (vpravo od nuly jsou èísla kladná, vlevo záporná), v geometrii, pøi orientaci na mapì (východ je na mapì vždy vpravo, práce se slepými mapami). Pøi výkladu už nezjiš uje, zda všichni vìdí, kde je vpravo. Deficit v této oblasti mùže být pøíèinou nepochopitelných reakcí a situací (nesprávnì opíše èíslo, ztratí se ve školní budovì, pøi písemném dìlení postupuje zleva doprava). EXEKUTIVNÍ FUNKCE (CENTRÁLNÍ VÝKONNÉ FUNKCE) Exekutivní funkce se podílejí na rozhodování, plánování a inhibici. Žák se má rozhodnout, který úkol bude øešit jako první, zda vytrvat u úkolu nebo ho opustit. Plánuje úkoly, hledá postupy øešení, stanovuje priority. Exekutivní funkce též ovlivòují inhibici, tj. mám odpovìdìt hned, odložit úkol, neodpovídat, nepracovat vùbec. U jedincù s poruchami uèení bývají uvedené procesy oslabeny, a to nejen u žákù základních škol, ale též u studentù a dospìlých. Jedním z cílù vzdìlávání je nauèit žáky samostatnì pracovat, tedy rozhodovat se, plánovat. U nìkterých jedincù se SPU je právì organizace sebe sama negativnì ovlivnìna nižší úrovní exekutivních funkcí. U mladších dìtí se mùžeme setkat s neschopností pøipravit si pomùcky na vyuèování na lavici, pøipravovat si pomùcky do aktovky, zorganizovat domácí pøípravu. Starší potøebují pomoc dospìlých pøi osvojování následujících postupù: vytyèení úkolu, urèení priorit, plánování a èasové rozvržení práce, urèení zpùsobu získávání informací, jejich uspoøádání a prezentace. I v pøípadì nepøíliš uspokojivých výsledkù je nezbytnì nutná pozitivní motivace a vytvoøení podmínek, které umožní soustøedìní, a pomoc pøi práci.

17 Šance pro všechny aneb rovný pøístup ke vzdìlání S t r á n k a 9 PAMÌ KRÁTKODOBÁ, PRACOVNÍ, DLOUHODOBÁ Všechny typy pamìti jsou ovlivnìny pozorností a exekutivními funkcemi. Pozornost a motivace ovlivòují již vstup do pamìti, tj. skuteènost, zda dítì vùbec informaci zaregistruje. Pamì krátkodobá umožòuje ukládat informace bezprostøednì po vnímání a v krátkém intervalu je opìt vybavovat. Uplatòuje se napø. pøi opakování slyšených údajù (slovíèka, pøíklady v násobilce, pojmy v naukových pøedmìtech). Proè žák neopakuje datum historické události, pojem ve fyzice èi v jiných pøedmìtech? Pøíèinou mùže být právì tento typ pamìti. Nemusí jít vždy o nedostatek soustøedìní. Pracovní pamì je limitována co do kapacity. Je jakýmsi pracovním prostorem pro udržení informací, které jsou nutné pro øešení právì probíhajících úkolù. Jedinci s poruchami uèení mají tento pracovní prostor menší. Napø. Pamìtné násobení 17x5, 10x5 = 50, 7x5=35, 50+35=85. Jde o ètyøi kroky, pøi kterých je tøeba dílèí výsledky podržet v pamìti, posléze je vybavit a použít v dalším kroku. Obdobnì nároèná na pracovní pamì je gramatika. Pokud žák píše úkol, v nìmž je procvièován pouze jeden jev, zvládá jej. Je-li jevù více, selhává, protože není schopen podržet v pracovní pamìti více oblastí souèasnì (vyjmenovaná slova, pádové koncovky, shoda podmìtu s pøísudkem apod.) Dlouhodobá pamì slouží k ukládání, vyvolávání a užívání informací, u kterých se pøedpokládá opakované využití. Uložení pøedpokládá opakování, automatizaci. Napø. pøi ètení umožòuje si po celý život pamatovat spojení hláska- písmeno, tvary celých slov. Problémem mùže být vybavování poznatkù. K tomu slouží napø. pøehledy uèiva, s jejichž pomocí se poznatky do pamìti ukládaly, ale též okolnost, za jakých se dítì uèilo, pøíbìhy, osobní zkušenosti, emoce, zážitky. AUTOMATIZACE Nastupuje po dlouhodobém opakování vìdomostí a dovedností, které zpoèátku vykonáváme se zvýšeným úsilím a koncentrací pozornosti. U dìtí s poruchami uèení nastupuje pomaleji. Proto je nutné uèivo opakovat více než u bìžné populace. Rodièe uvádìjí, že je tøeba vše neustále opakovat a po prázdninách stejnì zaèínají znovu. KONCENTRACE POZORNOSTI Je tøeba rozlišovat poruchy koncentrace pozornosti a snadnou unavitelnost žáka zpùsobenou mnoha drobnými obtížemi, se kterými se v prùbìhu dne potýká, a to od jakékoliv práce s textem pøes úkoly vyžadující pohybovou koordinaci a další dovednosti.

18 Šance pro všechny aneb rovný pøístup ke vzdìlání S t r á n k a 10 Porucha koncentrace pozornosti se mùže projevovat tøemi zpùsoby. Nejèastìji se žák zaèíná soustøedit pomìrnì dobøe, ale koncentrace je krátkodobá. Po nìkolika minutách se zaèíná vrtìt a pøestává pracovat. Druhým projevem je nesmírnì dlouhé období, které pøedchází zkoncentrování se na plnìní úkolu. Uèitel se nìkolikrát ptá, zda rozumí úkolu, zda ví, jak má zaèít. Dítì pøesto zahájí èinnost až v dobì, kdy ostatní konèí. Tøetím projevem je kombinace obou pøedcházejících. Koncentrace pozornosti je nepøíznivì ovlivnìna též souhrnem všech deficitù ve vývoji kognitivních funkcí (nepøesnost sluchového vnímání, obtíže ve zrakovém vnímání a prostorové orientace atd.). Ty zpùsobují zvýšenou únavu v porovnání s vrstevníky. Nácvik soustøedìní je dlouhodobý proces, který vyžaduje utvoøení vhodných podmínek a toleranci uèitele. Není øešením dopisování úkolù v odpoledních hodinách nebo o pøestávkách. ORIENTACE V ÈASE, ORGANIZACE SEBE SAMA Dítì obtížnì organizuje pøípravu na vyuèování, svùj volný èas. Neumí odhadnout, kolik èasu potøebuje na vypracování úkolu apod. Tyto obtíže mohou pøetrvávat do dospìlosti. Mladší žáci neznají hodiny, nejsou schopni jmenovat mìsíce v roce. Pozdìji se neorientují na èasové pøímce. V pøípadì závažnìjších obtíží nezvládá dítì gramatiku èas pøítomný, minulý, budoucí (Vèera pùjdu s tátou na fotbal). Kromì uvedených kognitivních procesù je práce se žáky se SPU negativnì ovlivòována rychlostí a koordinací psychických procesù. Rychlost je obtížnì ovlivnitelná osobnostní charakteristika, která bývá mnohdy uvádìna jako jedna z hlavních pøíèin obtíží. Pouhé pobízení (dìlej, pracuj rychleji, kdo na tebe má èekat) se nesetkává s úspìchem. Výjimkou mùže být pøípad, kdy pomalé tempo je zpùsobené nezvládnutím dílèích dovedností (napø. po upevnìní tvarù písmen, spojení hláska písmeno se mùže zrychlit psaní). Vyžadování rychlejšího tempa vede k nervozitì a stresu, jejichž dùsledkem je zvýšená chybovost. Znalost kognitivních procesù a jejich úrovnì u jednotlivých žákù je nezbytnì nutná pro chápání obtíží v prùbìhu vyuèování. V reedukaci jsou prvním krokem, který pøedchází vlastní nácvik ètení, psaní a poèítání. Proto se k nim budeme opakovanì vracet. JAK SE PROJEVUJÍ PORUCHY UÈENÍ? - DYSLEXIE, DYSGRAFIE, DYSORTOGRAFIE, DYSKALKULIE, DYSPRAXIE Pokud to není nutné vzhledem k rozlišení postupù pøi nápravì, zahrnujeme pod pojem dyslexie též dysgrafii a dysortografii. Pokud s dítìtem pracujeme, je tøeba odlišit dyslexii jako poruchu ètení, dysgrafii jako poruchu psaní a dysortografii, která postihuje osvojování písemného projevu.

19 Šance pro všechny aneb rovný pøístup ke vzdìlání S t r á n k a 11 DYSLEXIE Projevuje se znaènými obtížemi pøi osvojování ètení. Jsou více èi ménì postiženy základní znaky ètenáøského výkonu, tj. rychlost, správnost, technika ètení (zpùsob ètení) a porozumìní. Dítì ète pomalu, dopouští se chyb (zámìny písmen, domýšlení). Nelze však øíci, že typickým projevem dyslexie jsou zámìny písmen b-d-p. Zámìny písmen jsou typické pro poèáteèní stádia osvojování ètení u všech dìtí. Jedinec s dyslexií dlouhodobì zùstává na úrovni poèáteèního ètení se všemi pøíznaky typickými pro mladší dìti. Chybou v technice ètení je hláskování slov potichu a jejich opakované vyslovení, vracení se k poèátku slov. Závažným projevem je neschopnost pamatovat si obsah èteného textu, vybrat a zapamatovat si údaje v textu. DYSGRAFIE Rukopis dítìte s dysgrafií je neèitelný, písmo je pøíliš velké nebo malé. Mohou se objevovat obtíže pøi vybavování tvarù písmen, spojení hláska písmeno. Pøepisování sešitù nevede ke zlepšení, naopak žáka vyèerpává. Na samotné psaní vydává dítìti tolik energii, že mu nezbývá sil na další aktivity (aplikace gramatických pravidel, pøemýšlení o obsahu textu). Proto nìkteøí žáci opraví chyby až po ukonèení psaní, jiní umìjí zdùvodnit jevy ústnì. Žák s tìžkou dysgrafií je sice schopen zapsat si slovíèka v cizím jazyce nebo zápis v naukovém pøedmìtu. Vìtšinou ale text po sobì nepøeète pro neèitelnost, znaèný poèet chyb nebo proto, že trpí souèasnì dyslexií. Pokud uèitel pøesto takové bezesmyslné zápisy vyžaduje, nutí žáka dìlat nesmyslné úkony. Dysgrafie se projevuje i v matematice. Èísla jsou obtížnì èitelná, nesprávnì pod sebe psaná, rýsování je obtížnì zvládnutelné. Úprava ovlivnìná dysgrafií nesmí být pøíèinou snižování známky v žádném pøedmìtu. Dílèím øešením mùže být psaní tiskacím písmem nebo psaní na poèítaèi. Vzhledem k tomu, že pøíèinou jsou obtíže ve vývoji grafomotoriky, je tøeba cvièit svalstvo ruky, prsty, provádìt uvolòovací cvièení. Opakované psaní napø. diktátù nebo pøepisování vede pouze k zafixování nesprávného zpùsobu psaní. DYSORTOGRAFIE Je to porucha postihující pravopis. Pøi posuzování písemného projevu sledujeme specifické dysortografické chyby, pravopisné chyby a stylistické chyby. Mezi chyby specifické pro dysortografii zaøazujeme: vynechaná, pøidaná, pøesmykovaná písmena popø. slabiky

20 Šance pro všechny aneb rovný pøístup ke vzdìlání S t r á n k a 12 nesprávné rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek nesprávné rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni, rozlišování sykavek a dalších písmen nezvládání hranice slov v písmu Jejich pøíèinou je vìtšinou nedostateènì rozvinutý fonematický sluch. Dítì není schopno správnì rozlišit, které ze slov je v daném pøípadì správné ( dal dál, zvony-zvoní, suší šuší ). Další pøíèinou mùže být nedostatek soustøedìní, obtíže v grafomotorice a nedostateènì zautomatizované tvary písmen. Pøíèinou pravopisných chyb nemusejí být pouze nedostatky ve zvládnutí gramatiky. Dítì umí vyjmenovat pádové otázky, ale neumí je použít, zná vyjmenovaná slova, ale neumí si je vybavit. Pøíèinou mohou být obtíže ve vyjadøování, nezvládnutí gramatických kategorií v bìžné øeèi nebo výše uvedený nedostateènì rozvinutý jazykový cit. Další pøíèinou mohou být specifické dysortografické obtíže, které dítì natolik zatìžují, že není schopno pøemýšlet ještì o pravidlech. Jestliže žák pøemýšlí nad hláskovou stavbou slov, nad délkou samohlásek apod., nestaèí aplikovat gramatická pravidla. Psaní podle diktátu, zápis poznámek pøi výkladu u starších žákù jsou pro jedince s dysortografií popø. též dysgrafií velmi složité aktivity. Žák poslouchá diktovaná slova (sluchová percepce), vnímá jejich obsah (slovní zásoba, porozumìní øeèi), rozkládá slyšené slovo na hlásky (sluchová analýza), vybavuje si tvary písmen (automatizace spojení hláska-písmeno), píše (grafomotorika), diktuje si po písmenech (sluchová syntéza), pøemýšlí nad gramatickými pravidly (pamì, pracovní pamì ) a aplikuje je. Obtíže v kterémkoli z krokù zpùsobují chyby. Pokud žák píše automaticky celá slova (neprovádí analýzu a syntézu), mùže se soustøedit na gramatiku. Pokud má zautomatizovanou vìtšinu gramatických pravidel, soustøedí se na obsah. Jedinci s dyslexií (též dospìlí) uvádìjí, že nejsou schopni souèasnì psát, aplikovat gramatická pravidla a pøemýšlet o obsahu textu. To znamená, že kroky, které realizují v písemném projevu, nejsou automatizovány a vyžadují natolik intenzivní soustøedìní, že žák/student není schopen pøemýšlet o tom, co píše. DYSKALKULIE Existuje nìkolik typù dyskalkulií. Obtíže se mohou objevovat pøi utváøení základních matematických pojmù (chybìjí èíselné pøedstavy), chápání a provádìní matematických operací. Žák mùže chybovat pøi psaní èíslic (zámìny 6-9, 42-24), ale matematická logika zùstává zachována. Ví, jak má pøíklad øešit, ale dopouští se numerických chyb. Obtíže pøi zvládání geometrie se projeví v tom pøípadì, že dítì trpí obtížemi v prostorové pøedstavivosti a vývojovým deficitem grafomotoriky.

21 Šance pro všechny aneb rovný pøístup ke vzdìlání S t r á n k a 13 Dyskalkulie ovlivòuje nejen osvojování matematiky, ale všech pøedmìtù, kde se objevují èísla, tj. dìjepis a èasová pøímka, práce s èíselnými údaji (zámìna roku 1549 a 1945 studenta nepøekvapí). Žák nezvládá ani fyzický zemìpis a fyziku v tom uèivu, kde pracuje s èísly, provádí èíselné operace. V naukových pøedmìtech neumí využít èíselné údaje, protože chybìjí èíselné pøedstavy. DYSPRAXIE Je vývojovou poruchou pohybové koordinace. Projevuje se v sebeobsluze, vývoji hrubé a jemné a motoriky, projevuje se celkovou neobratností. Dítì je extrémnì nešikovné. Na 1. stupni nezvládá sebeobsluhu (toaleta, oblékání, stravování), obtížnì se pohybuje, obtížnì koordinuje pohyby, je pomalé. Nezámìrnì naráží do spolužákù, do pøedmìtù, nezvládá pøípravu pomùcek na vyuèování, pøípravu své pracovní plochy. Tyto projevy v menší míøe pøetrvávají i na 2. stupni. U nìkterých žákù bývá neupravený grafický projev, nezvládají geometrii, artikulace je nezøetelná. Nejvýznamnìjší obtíže se projevují v tìlesné výchovì, menší ve výtvarné výchovì. Velmi závažným dùsledkem je nedostatek kamarádù, obtíže pøi navazování sociálních kontaktù a bohužel v pøípadì neporozumìní ze strany vyuèujícího tìlesné výchovy ještì stresové situace spojené s neschopností zvládat uèivo dané školním vzdìlávacím programem. Dyspraxii èasto doprovází opoždìný vývoj øeèi, opoždìná lateralizace (tj. opoždìný vývoj dominantní pravé nebo levé ruky). Dítì bývá sledováno na neurologii pro opoždìný psychomotorický vývoj. Nemusí být nález v neurologických zkouškách. PORUCHY CHOVÁNÍ - ADHD / ADD ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER / NO HYPERACTIVITY PØIBLIŽNÌ VE 40% JSOU PORUCHY UÈENÍ SPOJENY S PORUCHAMI CHOVÁNÍ. Dítì trpí následujícími obtížemi: Soustøedí se krátkou dobu Je snadno unavitelný Je stále neklidný, vrtí se, s nìèím si hraje Impulzivnì vyhrkne odpovìï døíve, než si ji rozmyslí

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Specifické vývojové poruchy učení a chování

Specifické vývojové poruchy učení a chování Specifické vývojové poruchy učení a chování Doc.PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Jackie Stuart Automobilový závodník F 1 Nikdo si neumí představit, kolik ponížení zažívá ve škole dítě s dyslexií 1 SPU jsou

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali.

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Dále dìkuji redakci nakladatelství Grada, paní redaktorce Mgr. Danì Trojákové za vstøícnou spolupráci a Bc. Marii

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Program: 1. Specifické poruchy učení ( SPU ) 2. Vliv SPU na psychiku mladšího školáka 3. Kineziologická cvičení 4. Individuální konzultace SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Jsou různorodé

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Kristina Konečná, školní speciální pedagog Dne: 28.8. 2014 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní informace k přednášce

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Renata Šikulová, Ph.D. Mgr. Vlasta Rytíøová POHÁDKOVÉ PØÍBÌHY K ZÁBAVÌ I K UÈENÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

DYSKALKULIE - porucha matematických schopností

DYSKALKULIE - porucha matematických schopností DYSKALKULIE - porucha matematických schopností Při řešení různých matematických úloh se uplatňují speciální matematické faktory: verbální (zadávání úloh, jejich řešení, odpovědi na otázky ve formě řeči

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehøívá; naopak, rozprávka zároveò pøinese pouèení i poskytne cvik. (Montaigne) Podìkování

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis) !!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy.

DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis) !!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy. DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis)!!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy. Specifické dysortografické jevy: - rozlišování krátkých a dlouhých

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13160ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky:

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky: Pedagogická diagnostika žáka zařazeného do vzdělávacího programu RVP ZV - LMP podklad pro rediagnostiku ( dle 1 odst.5 Vyhlášky č. 72/2005 Sb. v platném znění) Škola: Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 2 PhDr. Irena Wagnerová,

Více

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka Ing. Libuše Novotná 1 Ing. Libuše Novotná PROGRAM: 1. SPU mateřský a cizí jazyk 2. Barva jako podklad čteného

Více

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3234. publikaci Odpovìdná

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Cvièení jemné motoriky s využitím keramické hlíny

Cvièení jemné motoriky s využitím keramické hlíny - ØEÈ POH BIO PSY SOC INT ENV Cvièení jemné motoriky s využitím keramické hlíny Zámìr celku: Èinnosti: Výstupy: Pomùcky a potøeby: Èinnosti s hlínou rozvíjejí jemnou motoriku, podporují rozvoj øeèi i pøípadnou

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A) ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Specifické a nespecifické symptomy specifických poruch školních dovedností

Specifické a nespecifické symptomy specifických poruch školních dovedností a nespecifické specifických poruch školních dovedností Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je nejprve charakteristika dvou hlavních skupin symptomů specifických poruch školních dovedností

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Mgr. Jiøí Jošt, CSc. ÈTENÍ A DYSLEXIE. Vydání odborné knihy schválila Vìdecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s.

Mgr. Jiøí Jošt, CSc. ÈTENÍ A DYSLEXIE. Vydání odborné knihy schválila Vìdecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Vydání odborné knihy schválila Vìdecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Mgr. Jiøí Jošt, CSc. ÈTENÍ A DYSLEXIE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Rády bychom podìkovaly tìm, kteøí nám byli nápomocni pøi tvorbì knihy:

Rády bychom podìkovaly tìm, kteøí nám byli nápomocni pøi tvorbì knihy: PODÌKOVÁNÍ Rády bychom podìkovaly tìm, kteøí nám byli nápomocni pøi tvorbì knihy: Mgr. Katce Peškové za poskytnutí své milé tváøe pro fotografie emocí, Lubošovi Rotovi za tvorbu obrázkù k nìkterým cvièením

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345

Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 Platnost od 1.9.2011 È.j.: 65/11 MOTTO: Svìt kolem nás svìt ve mnì Obecné cíle vzdìlávání: Rozvíjení

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ Jindøich Škrna Výtah z diplomové práce [15] obhájené na ÚISK FF UK v roce 2001. 1 Úvod Pokrok informaèních technologií a neustávající informatizace spoleènosti vede k

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, 618 00, Brno Charakteristika školy Jsme státní školou, která vznikla slouèením Støední

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC. Dítě je v péči dalších odborníků klinický psycholog, logoped, odborný lékař, PPP, jiné SPC

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC. Dítě je v péči dalších odborníků klinický psycholog, logoped, odborný lékař, PPP, jiné SPC SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole a Praktické škole Benešov Konopišťská 386, 256 01 Benešov E-mail: spcbenesov@seznam.cz mobil: 734357465 ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC Vážená paní

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Sluchové vnímání a paměť

Sluchové vnímání a paměť Sluchové vnímání a paměť Sluch je jedním z prostředků komunikace, významnou měrou ovlivňuje rozvoj řeči a tím i myšlení. Dříve než se budeme zabývat sluchovým vnímáním, je zapotřebí ověřit si slyšení samotné;

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Pár slov úvodem. Mgr. Bohumil Vošický pøedseda pøedstavenstva Terasoft, a. s.

Pár slov úvodem. Mgr. Bohumil Vošický pøedseda pøedstavenstva Terasoft, a. s. Pár slov úvodem Své povídání si dovolím zaèít podìkováním Vám všem, s nimiž se nad tímto katalogem opìt setkávám. Dìkuji všem, kteøí poèítaèe ve výuce používáte èi se o jejich použití zasazujete, za Vaši

Více

Tato publikace vznikla za podpory grantu MŠMT 2D06013, projekt Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití je financován

Tato publikace vznikla za podpory grantu MŠMT 2D06013, projekt Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití je financován Tato publikace vznikla za podpory grantu MŠMT 2D06013, projekt Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití je financován Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR v rámci

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi.

Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi. Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi. PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. Mgr. Lucie Suchochlebová Ryntová VÝCHOVA K PSYCHICKÉ ODOLNOSTI DÍTÌTE Silní pro život Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22,

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více