II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů"

Transkript

1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Gymnázium PORG Libeň Předmět Český jazyk a literatura je na PORGu Libeň vyučován osm let a je završen povinnou maturitní zkouškou. Předmět zahrnuje tři disciplíny jazyk, stylistiku (a rétoriku), literaturu které mají ve výuce zvláštní místo, ale zároveň je v co největší míře propojujeme. Četba hodnotné literatury je alfou a omegou vzdělanosti, proto pokládáme četbu studentů za vlajkovou loď výuky češtiny. To znamená, že četbě studentů přikládáme mimořádný význam z hlediska: výuky (velký časový prostor na práci s četbou, prezentace nově vyšlých knih, apod.) podpory četby (dostupnost ve školní knihovně, seznamy doporučené literatury, apod.) hodnocení studenta I. Cíle výuky Výuka českého jazyka a literatury je rozdělena na dva bloky. V prvním bloku (prima tercie) se studenti učí: zvládnout spisovný jazyk pomocí systematického procvičování gramatiky číst s porozuměním pracovat s texty, mluvit a psát o literatuře vhodně a přiměřeně se vyjadřovat produkovat základní slohové útvary (popis, vyprávění, zpráva apod.) V druhém bloku (kvarta oktáva) se studenti učí: zvládnout obtížnější gramatické jevy porozumět základům historického vývoje jazyka orientovat se v dějinách české i světové literatury pochopit souvislosti historie lidstva a literatury produkovat vlastní literární texty analyzovat a kriticky posuzovat různá jazyková sdělení a zaujímat k nim vlastní postoj produkovat náročnější slohové útvary (esej, úvaha, fejeton, reportáž apod.) II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů maturitní zkouška

2 maturitní generálka - sloh (oktáva) připouštěcí test pro maturanty I test pravopisně-gramaticko-stylisticko-poetický (oktáva) připouštěcí test pro maturanty II test literárně historický, od nejstarších literatur do 1. pol. 19. století (oktáva) připouštěcí test pro maturanty III test literárně historický, od realismu do současnosti (oktáva) souhrnný test z učiva primy až tercie (kvarta) průběžné hodnocení (prověrky, krátké testy, ústní zkoušení apod.) III. Hodinová dotace prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva IV. Osnovy Prima 1. Literární výchova Próza Vstup do literatury - co je literatura, kdo je autor, vztah literatury a filmu, divadla, výtvarného umění a hudby - literatura neautorská - mýtus a literatura, báje, biblické příběhy, pověsti, pohádky, bajky, hodnoty, postoje, mezilidské vztahy Poezie - co je poezie, poezie a próza, poezie a píseň, setkání s básníkem - lidová poezie a ohlasy - říkadla, lidové písně, balady, křesťanské náměty - lyrika a epika - lyrika - citovost, obraznost, metaforičnost, přirovnání, nálada, imprese, sen, odraz - veršovaná epika - stará i moderní Drama - nacvičení divadelní hry 2. Jazyková výchova Opakování učiva 1. stupně (průběžně) Obecná poučení o jazyce

3 - úvod do studia jazyka, jazykověda a její složky, rozvrstvení národního jazyka (jazyk spisovný a nespisovný) Práce s jazykovými příručkami (průběžně) - pravopis velkých písmen Zvuková stránka jazyka a spisovná výslovnost - fonetická transkripce, samohlásky a souhlásky, slabiky, zásady dělení slov, přízvuk Tvarosloví - podstatná jména (kategorie a třídění) - abstraktní, konkrétní, vlastní, obecná, hromadná, pomnožná, látková - podstatná jména - duál - přídavná jména (kategorie a třídění) - přídavná jména přivlastňovací, jmenné tvary přídavných jmen, stupňování přídavných jmen - zájmena (kategorie a třídění) - osobní zájmeno já, přivlastňovací zájmena náš/váš, můj/tvůj - číslovky (kategorie a třídění) - čtení a pravopis - slovesa (kategorie - osoba, číslo, čas, způsob) - jednoduchý a složený slovesný tvar, určitý a neurčitý slovesný tvar, infinitiv, příčestí minulé - slovesa - tvoření podmiňovacího způsobu Skladba - větný člen - základní skladební dvojice, podmět v genitivu a nevyjádřený, přísudek slovesný, slovesně jmenný a slovesný - shoda přísudku s podmětem - větný člen řídící a závislý, skladební dvojice a jejich grafické znázornění - rozvíjející větné členy - předmět, přívlastek, příslovečné určení, doplněk 3. Komunikační a slohová výchova Obecná poučení o slohu - výstavba textu, osnova a její nápomocná funkce, vhodnost jazykových prostředků, hledisko vypravěče, adresát Slohové útvary - zpráva, popis děje, popis cesty, popis inspirovaný básní, vypravování - popis pracovního postupu, návod - dopis - záznam krátkého cizího vyprávění (příprava na vedení rozhovoru) - dialog, anekdota, scénka Sekunda 1. Literární výchova Drama

4 Drama jako žánr - tragédie, komedie, divadelní forma sdělení Proměny dramatu jako zrcadla doby - řecké divadlo, středověké divadlo, Shakespeare, W+V+J Avantgardní scény - Semafor, Jára Cimrman apod. Filmové zpracování literární předlohy - prostředky divadla a filmu Poezie - lidová poezie různých národů, tematika lidové tvorby, symbol v poezii, ticho v poezii, každodennost v poezii, experimentování v poezii, texty písní, překlady Próza - lidová - místní pověsti, obrazy dějin a světa, realistická literatura, tajemství a detektivno, humoristická literatura 2. Jazyková výchova Práce s jazykovými příručkami (průběžně) Tvarosloví - podstatná jména - opakování - přídavná jména - opakování - zájmena - opakování, vztažné zájmeno jenž, ukazovací zájmeno týž/tentýž - číslovky - opakování - slovesa - opakování, slovesný rod - příslovce - tvoření a stupňování - předložky - opakování - spojky - opakování, souřadící a podřadící - částice - opakování - citoslovce - opakování Stavba slova, tvoření slov - kořen, střídání hlásek v kořeni, předpona, přípona, koncovka - odvozování, skládání, zkracování, přejímání z cizích jazyků Význam slova - věcný a mluvnický význam slova, slova významově podřazená, nadřazená a souřadná - jednoznačnost a mnohoznačnost, synonyma, homonyma, antonyma - odborné názvy a ustálená slovní spojení - sousloví, přirovnání, rčení, přísloví Skladba - věty podle postoje mluvčího (oznamovací, rozkazovací, přací a tázací) - věta jednoduchá - opakování, větný člen holý, rozvitý a několikanásobný - rozvíjející větné členy - typy příslovečných určení - přívlastek shodný a neshodný, přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející - přívlastek těsný a volný, přístavek

5 - věty bezpodmětové a neslovesné - interpunkce ve větě jednoduché - shrnutí - grafické znázornění stavby věty jednoduché - souvětí - věta hlavní a vedlejší, věta řídící a závislá 3. Komunikační a slohová výchova Obecná poučení o slohu - výstavba textu, osnova a její nápomocná funkce, vhodnost jazykových prostředků, hledisko vypravěče, adresát - výpisky a citace Slohové útvary - výtah, referát, výklad - vypravování, příběh s pointou - charakteristika - přímá/nepřímá, vnější/vnitřní - životopis -profesní, strukturovaný, inzerát, sebereprezentace, osobní pohovor - úřední dopis - recenze Tercie 1. Literární výchova Úvod do teorie literatury - literatura jako forma komunikace - umělecké dílo jako znak, šifra - literatura věcná, umělecká, publicistika - žánry - pojmenování - versologie - verš, rým, strofa Vhledy do epoch a období - poznání dobového kulturního kontextu - od starověku po současnost: architektura, výtvarné umění, hudba, literatura - vědomí souvislosti Nejstarší literatury světa - Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína atd. Antika, antická kultura a literatura - homérské eposy, vznik a vývoj divadla, řecké a římské divadlo, poezie, próza 2. Jazyková výchova Obecná poučení o jazyce - příbuznost jazyků - indoevropské jazyky, slovanské jazyky Práce s jazykovými příručkami (průběžně) - pravopis velkých písmen Stavba slova, tvoření slov - opakování Tvarosloví - podstatná jména - opakování, skloňování podstatných jmen cizího původu - přídavná jména - opakování

6 - slovesa - opakování, slovesný vid, přechodníky Skladba - věta jednoduchá - opakování - interpunkce ve větě jednoduché - opakování, vsuvka, oslovení - souvětí - grafické znázornění souvětí - druhy vedlejších vět - souřadné poměry mezi větami hlavními - souřadné spojení vedlejších vět - souřadné spojení několikanásobných větných členů - interpunkce ve složitém souvětí 3. Komunikační a slohová výchova Obecná poučení o slohu - výstavba textu, osnova a její nápomocná funkce, vhodnost jazykových prostředků, hledisko vypravěče, adresát Slohové útvary - vypravování - příběh s pointou zohledňující věk adresáta - rozhovor na dané téma - referát - volné psaní na zadané téma - deníky, vzpomínková literatura Kvarta 1. Literární komunikace Středověk, středověká kultura a literatura - světová literatura - hrdinská a rytířská epika - česká literatura století - staroslověnské období, Kosmas, náboženské drama, píseň, Alexandreida, Dalimil, satiry, Štítný aj. Renesance, humanismus, renesanční kultura a literatura - světová renesance - Itálie, Francie, Anglie, Španělsko - Zlatý věk české literatury - latinský a český humanismus, Kralická bible, Hájkova kronika, cestopisy, jazykověda aj. Baroko, barokní kultura a literatura - světový barok - mystika, Góngora, Calderona, Tasso, Marino, Grimmelhausen, Milton, slovanské baroko - český barok - jesuité, exulanti, Komenský, Bridel, Michna, Balbín, homiletika 2. Jazyk a jazyková komunikace Obecná poučení o jazyce - rozvrstvení národního jazyka - jazyk spisovný a nespisovný, spisovná čeština, obecná čeština, dialekt, slang, argot, profesionalismy - vývoj českého jazyka Práce s jazykovými příručkami (průběžně)

7 Zvuková stránka jazyka a spisovná výslovnost - klasifikace českých hlásek - znělost, místo a způsob tvoření hlásek Nauka o slovní zásobě - typy slovní zásoby - příznakovost ve slovní zásobě - obohacování slovní zásoby - opakování, speciální případy: problematika přechylování, přejímání z cizích jazyků aj. Syntax - odchylky od pravidelné větné stavby Opakování pravopisu (průběžně) - vyjmenovaná slova, velká písmena, hláskové skupiny bě/bje, vě/vje, mě/mně, psaní ú/ů, předpony s(e)-, z(e)-, vz(e)- aj Komplexní jazykové rozbory (průběžně) Obecná poučení o slohu - slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní - funkční styly - prostě sdělovací, odborný/prakticky odborný, publicistický, umělecký - slohové postupy - informační, vyprávěcí, popisný, úvahový Slohové útvary - úvaha - praktické zvládnutí žánrů - výběrově podle chronologie výkladu literatury - volné psaní na zadané téma Kvinta 1. Literární komunikace Klasicismus a osvícenství. Klasicistní kultura a literatura - francouzský a italský klasicismus - Corneille, Racine, La Fontaine (Krylov), Moliere, Voltaire, Diderot, Goldoni - preromantismus - Rousseau, Sterne, Herder, Goethe, Schiller, Macpherson, Richardson aj. Počátky českého národního obrození - obrození - etapy a rozdílné interpretace, vztah k Temnu - Dobrovský, počátky novočeské poesie, Kramerius, Thám, Šedivý Romantismus - romantický autor, hrdina a konflikt - světový romantismus modrý květ, byronismus, titanismus, ruský romantismus aj. - druhá fáze národního obrození - Jungmann, RKZ, Kollár, Čelakovský aj. - biedermeier - Tyl, Rubeš - Mácha, Nebeský, Erben, Borovský, Němcová, Sabina 2. Jazyk a jazyková komunikace Celoroční téma: Úvaha - charakteristika úvahového postupu - aplikovaný úvahový postup - odborný text, publicistický text, umělecký text Průběžné téma: Volné psaní

8 - texty syžetové - povídka - i nesyžetové - praktické zvládnutí žánrů - výběrové podle chronologie výkladu literatury Praktický kurs: Vstup do rétoriky - co je to rétorika - proč je třeba naučit se dobře mluvit - malé dějiny rétoriky - pozorování - jak mluvím, jakou vrstvu češtiny používám, spisovnost vs. nespisovnost, jak mluví ostatní - práce s nahráváním (spolužáci, učitelé, TV, rozhlas aj.) - rozdíl mezi psaným a mluveným textem - řeč, melodie, intonace - recitace - modelové situace - dialog, diskuse, interview - řeč těla Opakování učiva z primy - kvarty - komplexní jazykové rozbory - pravopisný dril - korekce vlastních i cizích textů - návraty k problematickým oblastem - gramatické exkursy do slohu Sexta hodinová dotace 3 hodiny týdně 1. Literární komunikace Realismus - Defoe, Swift, Balzac, Dickens, Puškin, Gogol aj. Májovci - Hálek, Světlá, Neruda Ruchovsko-lumírovské spory o umění - Arbes, Sládek, Čech, Vrchlický, Zeyer Historismus a historická beletrie - Třebízský, Jirásek, Winter Venkovská próza - Holeček, Stašek, Nováková, Klostermann Literatura realisticko-naturalistické orientace - Machar, realistické drama - Mrštíci, Stroupežnický, pražský román, Hermann, Čapek-Chod, vesnická próza - Herben, Rais, Baar aj. Fin de siecle - doba, umění, literatura - filosofie - Schopenhauer, Nietzsche, Bergson - moderní francouzská literatura - Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé aj. - symbolismus, impresionismus, expresionismus, dekadence, naturalismus, secese, Česká moderna přelomu století - realismus a impresionismus, syntetismus a secese, kritika, Moderní revue, Katolická moderna - Šalda, Krejčí, Karásek, Hlaváček, Sova, Březina, buřiči

9 2. Jazyk a jazyková komunikace Celoroční téma: Publicistika - publicistický styl, jeho charakteristika - publicistický styl v praxi - práce s tiskem, vypozorovat typologii - od vládních novin k bulváru, fráze, aktualizace aj. - reklama, její jazyk, co dělá se čtenářem - shrnutí - vytvořit jedno kvalitní číslo novin či časopisu - vyzkoušet si i redakční práci včetně korektur Volné psaní Opakování učiva z primy - tercie - komplexní jazykové rozbory - pravopisný dril - korekce vlastních i cizích textů - návraty k problematickým oblastem - gramatické exkursy do slohu Septima 1. Literární komunikace Světová literatura - tendence - lost generation v USA, ohlas války v literatuře - Remarque, Barbusse, počátky moderní prózy - Joyce, Proust, Kafka - národní literatury - ruská - Bunin, Babel, Bulgakov, Pasternak, německá - Zweigové, Remarque, Mannové, francouzská - Gide, Rolland, angloamerická - Steinbeck, Faulkner, Lewis, Hemingway, Shaw, Galsworthy - avantgardní proudy, jejich programy, autoři, vliv na českou kulturu - futurismus, kubismus, dadaismus, surrealismus, expresionismus, imažinismus, akméismus aj. Česká literatura Desátá léta - počátky české avantgardy - Osma, SVÚ, Almanach na r neavantgardní poezie - Deml, Weiner - próza - stará generace - Jirásek, Rais, Stašek - naturalismus - Šlejhar, Čapek-Chod - novoklasicismus - Langer, Dyk, Čapkové - vykořeněnci" - Klíma, Deml, Weiner 20. a 30. léta - proletářská poezie - poetismus - vztah proletářské poezie a poetismu smrťáci - Halas, Závada, Zahradníček, Holan, Reynek - linie "času" - Hora, Seifert, Hrubín Tendence prózy 20. a 30. let - legionářská - utopistická - Weiss, Karel Čapek - imaginativní - Vančura, Čep, Durych - společenský román - ruralisté, socialističtí realisté

10 - psychologická - Havlíček, Hostovský, Řezáč Česká literatura za války - poezie národního ohrožení - Hora, Halas, Seifert - Jarní almanach básnický bednářovci - Orten, Hiršal, Bonn - Skupina 42 - surrealisté - próza - historická, psychologická, pokračující tendence předválečné prózy 2. Jazyk a jazyková komunikace Esej - jeho charakteristika, vztah k úvaze - pozorování cizích esejů - z různých dob i oblastí, co je společné Kritika - opakování interpretace a recenze, kdo je kritik, malý přehled dějin literární kritiky - komplexní jazykové rozbory - pravopisný dril - korekce vlastních i cizích textů - návraty k problematickým oblastem - gramatické exkursy do slohu Oktáva 1. Literární komunikace Česká literatura reakce literatury na okupaci, literární skupiny, časopisy 50. léta ( ) - požadavky na literární normu - procesy - vydělení tří linií v literatuře - ineditní (surrealisté, katolíci, underground), exilová (osobnosti, časopisy, nakladatelství), vydávaná ( mladí křiklouni, popletení normální, budovatelský román, historický román) Poezie 60. let ( ) - situace kulturně politická, uvolnění napětí - nové časopisy - Květen, Světová literatura, Host do domu - nástup mladé generace - Kundera, Skácel - opět mohou publikovat - Holan, Seifert, Reynek - experiment - Kolář, Juliš, Gregorová - Hiršal - mladá generace - Hanzlík, Wernisch, Hrabě - underground - Marysko, Boudník, Vodseďálek Próza 60. let - přelom 50. a 60. let Otčenášek (Občan Brych), Škvorecký (Zbabělci), Valenta - téma okupace a židovství - Lustig, Fuks, Bělohradská - historická próza - Neff, Michal, Šotola

11 - konfrontační próza - Kundera, Vaculík, Klíma - experiment - Linhartová, Vyskočil - Hrabal, Páral, sci-fi, detektivka Literatura 70. a 80. let - trojjedinost: - vydávaná - mladí básníci - Žáček, Sýs, Peterka, zákazy a návraty - exilová - nakladatelství, časopisy, autoři Divadlo - souhrnně nebo v jednotlivých epochách Literatura po Listopadu - návraty zakázaných autorů, současná "mladá" beletrie a poezie - Topol, Urban, Doležal, Krchovský, Trojak aj. Světová literatura - některé tendence v poválečné literatuře - nový román, neorealismus, beatnici, existencialismus, experimentální literatura, socialistický realismus, absurdní divadlo, postmoderna 2. Jazyk a jazyková komunikace - cizelování a kompletování dosavadních znalostí - příprava na maturitní test z jazyka a na maturitní slohovou písemnou práci V. Doporučená literatura Studenti obdrží na začátku školního roku seznam četby pro aktuální ročník. VI. Učebnice Prima - tercie Jazyk Stručná mluvnice česká. SPN. Pravidla českého pravopisu. SPN. Český jazyk 6, 7, 8. Nakladatelství Tobiáš, nakladatelství Fraus. Kvarta - oktáva Literatura Elektronická učebnice literatury (CD-ROM). Nakladatelství Abeceda. VII. Další doporučená literatura Jazyk Karlík, Nekula, Rusínová: Příruční mluvnice češtiny. NLN. SPN.

12 Havránek, Jedlička: Česká mluvnice. SPN. Slovník spisovného jazyka českého. Nakladatelství Academia. Slovník spisovné češtiny. Nakladatelství Academia. Literatura Balajka: Přehledné dějiny literatury. SPN Blažke: Kouzelné zrcadlo literatury. Nakladatelství Atlantis, nakladatelství Velryba Poetika, terminologie Hrabák: Úvod do studia literatury. SPN. Hrabák: Poetika. Nakladatelství Československý spisovatel. Vlašín a kol.: Slovník literární teorie. Nakladatelství Československý spisovatel. Wellek - Waren: Teorie literatury. Nakladatelství Votobia. Brukner: Větší poetický slovník. Nakladatelství Československý spisovatel. Brukner: Poetický slovník. Nakladatelství Mladá fronta. Opelík kol.: Jak číst poesii (II. vydání). Nakladatelství Československý spisovatel. Vlašín a kol.:slovník literárních směrů a skupin. Nakladatelství Československý spisovatel. Světová literatura Černý: Soustavný přehled dějin literatury naší vzdělanosti I-IV. Nakladatelství Academia. Slovník světových literárních děl. I, II. Nakladatelství Odeon. Vodička: Svět literatury. SPN. Pechar: Dvacáté století v zrcadle literatury. Nakladatelství Filosofia. Balajka: Přehledné dějiny literatury III. SPN. Česká literatura Lehár, Stich, Janáčková, Holý: Česká literatura od počátků k dnešku. NLN. Slovníky, příručky, dějiny Červenka a kol.: Slovník básnických knih. (Díla české poezie od obrození do roku 1945). Nakladatelství Československý spisovatel. Macura a kol.: Slovník světových literární děl. Nakladatelství Odeon. Opelík a kol.: Lexikon české literatury. Nakladatelství Academia. Černý: Kapitoly z dějin českého divadla. Nakladatelství Adademia. Slovník spisovatelů (různé národní literatury apod.). Nakladatelství Libri. Dokoupil a kol.: Slovník české prózy ( ). Nakladatelství Sfinga. Janoušek a kol.: Dějiny české literatury Nakladatelství Academia. Janoušek a kol.. Slovník českých spisovatelů od r Nakladatelství Academia. Slovník obsahuje více než tisíc hesel českých spisovatelů a literárních časopisů z období Vychází z knižního Slovníku českých spisovatelů, který vznikl v devadesátých letech v Ústavu pro českou literaturu AV ČR pod vedením Pavla Janouška (vyšel ve dvou dílech v letech 1995 a 1998) a ze Slovníku českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů (red. Blahoslav Dokoupil, 2002). iliteratura.cz Portál informuje o literatuře v celém světě a doma. Redakce spolupracuje s řadou vysokoškolských pedagogů, profesionálních překladatelů, editorů apod.

13 czechlit.cz Vícejazyčný webový Portál české literatury (PČL) je primárně určen k propagaci české literatury v zahraničí prostřednictvím poskytování informací. Portál si klade za cíl ve výběrové podobě postupně zpřístupňovat informace především o žijících a v současné době tvořících literátech a o jejich díle.

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter a jeho výuka je tradičně organizována do tří složek: literární výchovy, jazykové výchovy a komunikační a slohové výchovy.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Český jazyk a literatura Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: PRVNÍ/KVINTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy JAZYK Žák vysvětlí základní jazykovědné a stylistické termíny, užívá je v praxi rozliší podoby a útvary

Více

ČESKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ČESKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ČESKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět Český jazyk a literatura má na 2. stupni časovou dotaci 5 hodin týdně v 6. a 9. ročníku, 4 hodiny týdně v 7. a 8. ročníku. Dělí

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro střední odborné školy (celkem 10 14 hodin v 1. 4. ročníku) a pro čtyřleté studijní obory středních odborných

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP G. Je povinným

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nástavbové studium denní studium (4 6 hodin celkem v 1.a 2. ročníku) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.1 Učební osnovy: Český jazyk a literatura

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.1 Učební osnovy: Český jazyk a literatura Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Český jazyk a literatura koordinovala PaedDr. Dagmar Havlíková. Časová

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Uplatnění absolventa

Více

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org. 1.1.1.1 Český jazyk a literatura ČJL Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org. Učební osnova předmětu Název studijního Český jazyk a literatura předmětu Zkratka

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter a jeho výuka je tradičně organizována do tří složek: literární výchovy, jazykové výchovy a komunikační a slohové výchovy.

Více

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium č.j. ŠVP-GFP-03/2014 platný od 1. 11. 2014 1 OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 B. CHARAKTERISTIKA

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program Ekonomika a podnikání 1 OBSAH Identifikační údaje 3 Profil absolventa...4 Charakteristika školního vzdělávacího

Více

4.3. Jazyk a jazyková komunikace

4.3. Jazyk a jazyková komunikace 4.3. Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Verze 1.1.2006 z 14. 04. 0006 Platnost 30.06.2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika školy 6

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu český jazyk a literatura je naplňování

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah 1. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více