II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů"

Transkript

1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Gymnázium PORG Libeň Předmět Český jazyk a literatura je na PORGu Libeň vyučován osm let a je završen povinnou maturitní zkouškou. Předmět zahrnuje tři disciplíny jazyk, stylistiku (a rétoriku), literaturu které mají ve výuce zvláštní místo, ale zároveň je v co největší míře propojujeme. Četba hodnotné literatury je alfou a omegou vzdělanosti, proto pokládáme četbu studentů za vlajkovou loď výuky češtiny. To znamená, že četbě studentů přikládáme mimořádný význam z hlediska: výuky (velký časový prostor na práci s četbou, prezentace nově vyšlých knih, apod.) podpory četby (dostupnost ve školní knihovně, seznamy doporučené literatury, apod.) hodnocení studenta I. Cíle výuky Výuka českého jazyka a literatury je rozdělena na dva bloky. V prvním bloku (prima tercie) se studenti učí: zvládnout spisovný jazyk pomocí systematického procvičování gramatiky číst s porozuměním pracovat s texty, mluvit a psát o literatuře vhodně a přiměřeně se vyjadřovat produkovat základní slohové útvary (popis, vyprávění, zpráva apod.) V druhém bloku (kvarta oktáva) se studenti učí: zvládnout obtížnější gramatické jevy porozumět základům historického vývoje jazyka orientovat se v dějinách české i světové literatury pochopit souvislosti historie lidstva a literatury produkovat vlastní literární texty analyzovat a kriticky posuzovat různá jazyková sdělení a zaujímat k nim vlastní postoj produkovat náročnější slohové útvary (esej, úvaha, fejeton, reportáž apod.) II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů maturitní zkouška

2 maturitní generálka - sloh (oktáva) připouštěcí test pro maturanty I test pravopisně-gramaticko-stylisticko-poetický (oktáva) připouštěcí test pro maturanty II test literárně historický, od nejstarších literatur do 1. pol. 19. století (oktáva) připouštěcí test pro maturanty III test literárně historický, od realismu do současnosti (oktáva) souhrnný test z učiva primy až tercie (kvarta) průběžné hodnocení (prověrky, krátké testy, ústní zkoušení apod.) III. Hodinová dotace prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva IV. Osnovy Prima 1. Literární výchova Próza Vstup do literatury - co je literatura, kdo je autor, vztah literatury a filmu, divadla, výtvarného umění a hudby - literatura neautorská - mýtus a literatura, báje, biblické příběhy, pověsti, pohádky, bajky, hodnoty, postoje, mezilidské vztahy Poezie - co je poezie, poezie a próza, poezie a píseň, setkání s básníkem - lidová poezie a ohlasy - říkadla, lidové písně, balady, křesťanské náměty - lyrika a epika - lyrika - citovost, obraznost, metaforičnost, přirovnání, nálada, imprese, sen, odraz - veršovaná epika - stará i moderní Drama - nacvičení divadelní hry 2. Jazyková výchova Opakování učiva 1. stupně (průběžně) Obecná poučení o jazyce

3 - úvod do studia jazyka, jazykověda a její složky, rozvrstvení národního jazyka (jazyk spisovný a nespisovný) Práce s jazykovými příručkami (průběžně) - pravopis velkých písmen Zvuková stránka jazyka a spisovná výslovnost - fonetická transkripce, samohlásky a souhlásky, slabiky, zásady dělení slov, přízvuk Tvarosloví - podstatná jména (kategorie a třídění) - abstraktní, konkrétní, vlastní, obecná, hromadná, pomnožná, látková - podstatná jména - duál - přídavná jména (kategorie a třídění) - přídavná jména přivlastňovací, jmenné tvary přídavných jmen, stupňování přídavných jmen - zájmena (kategorie a třídění) - osobní zájmeno já, přivlastňovací zájmena náš/váš, můj/tvůj - číslovky (kategorie a třídění) - čtení a pravopis - slovesa (kategorie - osoba, číslo, čas, způsob) - jednoduchý a složený slovesný tvar, určitý a neurčitý slovesný tvar, infinitiv, příčestí minulé - slovesa - tvoření podmiňovacího způsobu Skladba - větný člen - základní skladební dvojice, podmět v genitivu a nevyjádřený, přísudek slovesný, slovesně jmenný a slovesný - shoda přísudku s podmětem - větný člen řídící a závislý, skladební dvojice a jejich grafické znázornění - rozvíjející větné členy - předmět, přívlastek, příslovečné určení, doplněk 3. Komunikační a slohová výchova Obecná poučení o slohu - výstavba textu, osnova a její nápomocná funkce, vhodnost jazykových prostředků, hledisko vypravěče, adresát Slohové útvary - zpráva, popis děje, popis cesty, popis inspirovaný básní, vypravování - popis pracovního postupu, návod - dopis - záznam krátkého cizího vyprávění (příprava na vedení rozhovoru) - dialog, anekdota, scénka Sekunda 1. Literární výchova Drama

4 Drama jako žánr - tragédie, komedie, divadelní forma sdělení Proměny dramatu jako zrcadla doby - řecké divadlo, středověké divadlo, Shakespeare, W+V+J Avantgardní scény - Semafor, Jára Cimrman apod. Filmové zpracování literární předlohy - prostředky divadla a filmu Poezie - lidová poezie různých národů, tematika lidové tvorby, symbol v poezii, ticho v poezii, každodennost v poezii, experimentování v poezii, texty písní, překlady Próza - lidová - místní pověsti, obrazy dějin a světa, realistická literatura, tajemství a detektivno, humoristická literatura 2. Jazyková výchova Práce s jazykovými příručkami (průběžně) Tvarosloví - podstatná jména - opakování - přídavná jména - opakování - zájmena - opakování, vztažné zájmeno jenž, ukazovací zájmeno týž/tentýž - číslovky - opakování - slovesa - opakování, slovesný rod - příslovce - tvoření a stupňování - předložky - opakování - spojky - opakování, souřadící a podřadící - částice - opakování - citoslovce - opakování Stavba slova, tvoření slov - kořen, střídání hlásek v kořeni, předpona, přípona, koncovka - odvozování, skládání, zkracování, přejímání z cizích jazyků Význam slova - věcný a mluvnický význam slova, slova významově podřazená, nadřazená a souřadná - jednoznačnost a mnohoznačnost, synonyma, homonyma, antonyma - odborné názvy a ustálená slovní spojení - sousloví, přirovnání, rčení, přísloví Skladba - věty podle postoje mluvčího (oznamovací, rozkazovací, přací a tázací) - věta jednoduchá - opakování, větný člen holý, rozvitý a několikanásobný - rozvíjející větné členy - typy příslovečných určení - přívlastek shodný a neshodný, přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející - přívlastek těsný a volný, přístavek

5 - věty bezpodmětové a neslovesné - interpunkce ve větě jednoduché - shrnutí - grafické znázornění stavby věty jednoduché - souvětí - věta hlavní a vedlejší, věta řídící a závislá 3. Komunikační a slohová výchova Obecná poučení o slohu - výstavba textu, osnova a její nápomocná funkce, vhodnost jazykových prostředků, hledisko vypravěče, adresát - výpisky a citace Slohové útvary - výtah, referát, výklad - vypravování, příběh s pointou - charakteristika - přímá/nepřímá, vnější/vnitřní - životopis -profesní, strukturovaný, inzerát, sebereprezentace, osobní pohovor - úřední dopis - recenze Tercie 1. Literární výchova Úvod do teorie literatury - literatura jako forma komunikace - umělecké dílo jako znak, šifra - literatura věcná, umělecká, publicistika - žánry - pojmenování - versologie - verš, rým, strofa Vhledy do epoch a období - poznání dobového kulturního kontextu - od starověku po současnost: architektura, výtvarné umění, hudba, literatura - vědomí souvislosti Nejstarší literatury světa - Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína atd. Antika, antická kultura a literatura - homérské eposy, vznik a vývoj divadla, řecké a římské divadlo, poezie, próza 2. Jazyková výchova Obecná poučení o jazyce - příbuznost jazyků - indoevropské jazyky, slovanské jazyky Práce s jazykovými příručkami (průběžně) - pravopis velkých písmen Stavba slova, tvoření slov - opakování Tvarosloví - podstatná jména - opakování, skloňování podstatných jmen cizího původu - přídavná jména - opakování

6 - slovesa - opakování, slovesný vid, přechodníky Skladba - věta jednoduchá - opakování - interpunkce ve větě jednoduché - opakování, vsuvka, oslovení - souvětí - grafické znázornění souvětí - druhy vedlejších vět - souřadné poměry mezi větami hlavními - souřadné spojení vedlejších vět - souřadné spojení několikanásobných větných členů - interpunkce ve složitém souvětí 3. Komunikační a slohová výchova Obecná poučení o slohu - výstavba textu, osnova a její nápomocná funkce, vhodnost jazykových prostředků, hledisko vypravěče, adresát Slohové útvary - vypravování - příběh s pointou zohledňující věk adresáta - rozhovor na dané téma - referát - volné psaní na zadané téma - deníky, vzpomínková literatura Kvarta 1. Literární komunikace Středověk, středověká kultura a literatura - světová literatura - hrdinská a rytířská epika - česká literatura století - staroslověnské období, Kosmas, náboženské drama, píseň, Alexandreida, Dalimil, satiry, Štítný aj. Renesance, humanismus, renesanční kultura a literatura - světová renesance - Itálie, Francie, Anglie, Španělsko - Zlatý věk české literatury - latinský a český humanismus, Kralická bible, Hájkova kronika, cestopisy, jazykověda aj. Baroko, barokní kultura a literatura - světový barok - mystika, Góngora, Calderona, Tasso, Marino, Grimmelhausen, Milton, slovanské baroko - český barok - jesuité, exulanti, Komenský, Bridel, Michna, Balbín, homiletika 2. Jazyk a jazyková komunikace Obecná poučení o jazyce - rozvrstvení národního jazyka - jazyk spisovný a nespisovný, spisovná čeština, obecná čeština, dialekt, slang, argot, profesionalismy - vývoj českého jazyka Práce s jazykovými příručkami (průběžně)

7 Zvuková stránka jazyka a spisovná výslovnost - klasifikace českých hlásek - znělost, místo a způsob tvoření hlásek Nauka o slovní zásobě - typy slovní zásoby - příznakovost ve slovní zásobě - obohacování slovní zásoby - opakování, speciální případy: problematika přechylování, přejímání z cizích jazyků aj. Syntax - odchylky od pravidelné větné stavby Opakování pravopisu (průběžně) - vyjmenovaná slova, velká písmena, hláskové skupiny bě/bje, vě/vje, mě/mně, psaní ú/ů, předpony s(e)-, z(e)-, vz(e)- aj Komplexní jazykové rozbory (průběžně) Obecná poučení o slohu - slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní - funkční styly - prostě sdělovací, odborný/prakticky odborný, publicistický, umělecký - slohové postupy - informační, vyprávěcí, popisný, úvahový Slohové útvary - úvaha - praktické zvládnutí žánrů - výběrově podle chronologie výkladu literatury - volné psaní na zadané téma Kvinta 1. Literární komunikace Klasicismus a osvícenství. Klasicistní kultura a literatura - francouzský a italský klasicismus - Corneille, Racine, La Fontaine (Krylov), Moliere, Voltaire, Diderot, Goldoni - preromantismus - Rousseau, Sterne, Herder, Goethe, Schiller, Macpherson, Richardson aj. Počátky českého národního obrození - obrození - etapy a rozdílné interpretace, vztah k Temnu - Dobrovský, počátky novočeské poesie, Kramerius, Thám, Šedivý Romantismus - romantický autor, hrdina a konflikt - světový romantismus modrý květ, byronismus, titanismus, ruský romantismus aj. - druhá fáze národního obrození - Jungmann, RKZ, Kollár, Čelakovský aj. - biedermeier - Tyl, Rubeš - Mácha, Nebeský, Erben, Borovský, Němcová, Sabina 2. Jazyk a jazyková komunikace Celoroční téma: Úvaha - charakteristika úvahového postupu - aplikovaný úvahový postup - odborný text, publicistický text, umělecký text Průběžné téma: Volné psaní

8 - texty syžetové - povídka - i nesyžetové - praktické zvládnutí žánrů - výběrové podle chronologie výkladu literatury Praktický kurs: Vstup do rétoriky - co je to rétorika - proč je třeba naučit se dobře mluvit - malé dějiny rétoriky - pozorování - jak mluvím, jakou vrstvu češtiny používám, spisovnost vs. nespisovnost, jak mluví ostatní - práce s nahráváním (spolužáci, učitelé, TV, rozhlas aj.) - rozdíl mezi psaným a mluveným textem - řeč, melodie, intonace - recitace - modelové situace - dialog, diskuse, interview - řeč těla Opakování učiva z primy - kvarty - komplexní jazykové rozbory - pravopisný dril - korekce vlastních i cizích textů - návraty k problematickým oblastem - gramatické exkursy do slohu Sexta hodinová dotace 3 hodiny týdně 1. Literární komunikace Realismus - Defoe, Swift, Balzac, Dickens, Puškin, Gogol aj. Májovci - Hálek, Světlá, Neruda Ruchovsko-lumírovské spory o umění - Arbes, Sládek, Čech, Vrchlický, Zeyer Historismus a historická beletrie - Třebízský, Jirásek, Winter Venkovská próza - Holeček, Stašek, Nováková, Klostermann Literatura realisticko-naturalistické orientace - Machar, realistické drama - Mrštíci, Stroupežnický, pražský román, Hermann, Čapek-Chod, vesnická próza - Herben, Rais, Baar aj. Fin de siecle - doba, umění, literatura - filosofie - Schopenhauer, Nietzsche, Bergson - moderní francouzská literatura - Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé aj. - symbolismus, impresionismus, expresionismus, dekadence, naturalismus, secese, Česká moderna přelomu století - realismus a impresionismus, syntetismus a secese, kritika, Moderní revue, Katolická moderna - Šalda, Krejčí, Karásek, Hlaváček, Sova, Březina, buřiči

9 2. Jazyk a jazyková komunikace Celoroční téma: Publicistika - publicistický styl, jeho charakteristika - publicistický styl v praxi - práce s tiskem, vypozorovat typologii - od vládních novin k bulváru, fráze, aktualizace aj. - reklama, její jazyk, co dělá se čtenářem - shrnutí - vytvořit jedno kvalitní číslo novin či časopisu - vyzkoušet si i redakční práci včetně korektur Volné psaní Opakování učiva z primy - tercie - komplexní jazykové rozbory - pravopisný dril - korekce vlastních i cizích textů - návraty k problematickým oblastem - gramatické exkursy do slohu Septima 1. Literární komunikace Světová literatura - tendence - lost generation v USA, ohlas války v literatuře - Remarque, Barbusse, počátky moderní prózy - Joyce, Proust, Kafka - národní literatury - ruská - Bunin, Babel, Bulgakov, Pasternak, německá - Zweigové, Remarque, Mannové, francouzská - Gide, Rolland, angloamerická - Steinbeck, Faulkner, Lewis, Hemingway, Shaw, Galsworthy - avantgardní proudy, jejich programy, autoři, vliv na českou kulturu - futurismus, kubismus, dadaismus, surrealismus, expresionismus, imažinismus, akméismus aj. Česká literatura Desátá léta - počátky české avantgardy - Osma, SVÚ, Almanach na r neavantgardní poezie - Deml, Weiner - próza - stará generace - Jirásek, Rais, Stašek - naturalismus - Šlejhar, Čapek-Chod - novoklasicismus - Langer, Dyk, Čapkové - vykořeněnci" - Klíma, Deml, Weiner 20. a 30. léta - proletářská poezie - poetismus - vztah proletářské poezie a poetismu smrťáci - Halas, Závada, Zahradníček, Holan, Reynek - linie "času" - Hora, Seifert, Hrubín Tendence prózy 20. a 30. let - legionářská - utopistická - Weiss, Karel Čapek - imaginativní - Vančura, Čep, Durych - společenský román - ruralisté, socialističtí realisté

10 - psychologická - Havlíček, Hostovský, Řezáč Česká literatura za války - poezie národního ohrožení - Hora, Halas, Seifert - Jarní almanach básnický bednářovci - Orten, Hiršal, Bonn - Skupina 42 - surrealisté - próza - historická, psychologická, pokračující tendence předválečné prózy 2. Jazyk a jazyková komunikace Esej - jeho charakteristika, vztah k úvaze - pozorování cizích esejů - z různých dob i oblastí, co je společné Kritika - opakování interpretace a recenze, kdo je kritik, malý přehled dějin literární kritiky - komplexní jazykové rozbory - pravopisný dril - korekce vlastních i cizích textů - návraty k problematickým oblastem - gramatické exkursy do slohu Oktáva 1. Literární komunikace Česká literatura reakce literatury na okupaci, literární skupiny, časopisy 50. léta ( ) - požadavky na literární normu - procesy - vydělení tří linií v literatuře - ineditní (surrealisté, katolíci, underground), exilová (osobnosti, časopisy, nakladatelství), vydávaná ( mladí křiklouni, popletení normální, budovatelský román, historický román) Poezie 60. let ( ) - situace kulturně politická, uvolnění napětí - nové časopisy - Květen, Světová literatura, Host do domu - nástup mladé generace - Kundera, Skácel - opět mohou publikovat - Holan, Seifert, Reynek - experiment - Kolář, Juliš, Gregorová - Hiršal - mladá generace - Hanzlík, Wernisch, Hrabě - underground - Marysko, Boudník, Vodseďálek Próza 60. let - přelom 50. a 60. let Otčenášek (Občan Brych), Škvorecký (Zbabělci), Valenta - téma okupace a židovství - Lustig, Fuks, Bělohradská - historická próza - Neff, Michal, Šotola

11 - konfrontační próza - Kundera, Vaculík, Klíma - experiment - Linhartová, Vyskočil - Hrabal, Páral, sci-fi, detektivka Literatura 70. a 80. let - trojjedinost: - vydávaná - mladí básníci - Žáček, Sýs, Peterka, zákazy a návraty - exilová - nakladatelství, časopisy, autoři Divadlo - souhrnně nebo v jednotlivých epochách Literatura po Listopadu - návraty zakázaných autorů, současná "mladá" beletrie a poezie - Topol, Urban, Doležal, Krchovský, Trojak aj. Světová literatura - některé tendence v poválečné literatuře - nový román, neorealismus, beatnici, existencialismus, experimentální literatura, socialistický realismus, absurdní divadlo, postmoderna 2. Jazyk a jazyková komunikace - cizelování a kompletování dosavadních znalostí - příprava na maturitní test z jazyka a na maturitní slohovou písemnou práci V. Doporučená literatura Studenti obdrží na začátku školního roku seznam četby pro aktuální ročník. VI. Učebnice Prima - tercie Jazyk Stručná mluvnice česká. SPN. Pravidla českého pravopisu. SPN. Český jazyk 6, 7, 8. Nakladatelství Tobiáš, nakladatelství Fraus. Kvarta - oktáva Literatura Elektronická učebnice literatury (CD-ROM). Nakladatelství Abeceda. VII. Další doporučená literatura Jazyk Karlík, Nekula, Rusínová: Příruční mluvnice češtiny. NLN. SPN.

12 Havránek, Jedlička: Česká mluvnice. SPN. Slovník spisovného jazyka českého. Nakladatelství Academia. Slovník spisovné češtiny. Nakladatelství Academia. Literatura Balajka: Přehledné dějiny literatury. SPN Blažke: Kouzelné zrcadlo literatury. Nakladatelství Atlantis, nakladatelství Velryba Poetika, terminologie Hrabák: Úvod do studia literatury. SPN. Hrabák: Poetika. Nakladatelství Československý spisovatel. Vlašín a kol.: Slovník literární teorie. Nakladatelství Československý spisovatel. Wellek - Waren: Teorie literatury. Nakladatelství Votobia. Brukner: Větší poetický slovník. Nakladatelství Československý spisovatel. Brukner: Poetický slovník. Nakladatelství Mladá fronta. Opelík kol.: Jak číst poesii (II. vydání). Nakladatelství Československý spisovatel. Vlašín a kol.:slovník literárních směrů a skupin. Nakladatelství Československý spisovatel. Světová literatura Černý: Soustavný přehled dějin literatury naší vzdělanosti I-IV. Nakladatelství Academia. Slovník světových literárních děl. I, II. Nakladatelství Odeon. Vodička: Svět literatury. SPN. Pechar: Dvacáté století v zrcadle literatury. Nakladatelství Filosofia. Balajka: Přehledné dějiny literatury III. SPN. Česká literatura Lehár, Stich, Janáčková, Holý: Česká literatura od počátků k dnešku. NLN. Slovníky, příručky, dějiny Červenka a kol.: Slovník básnických knih. (Díla české poezie od obrození do roku 1945). Nakladatelství Československý spisovatel. Macura a kol.: Slovník světových literární děl. Nakladatelství Odeon. Opelík a kol.: Lexikon české literatury. Nakladatelství Academia. Černý: Kapitoly z dějin českého divadla. Nakladatelství Adademia. Slovník spisovatelů (různé národní literatury apod.). Nakladatelství Libri. Dokoupil a kol.: Slovník české prózy ( ). Nakladatelství Sfinga. Janoušek a kol.: Dějiny české literatury Nakladatelství Academia. Janoušek a kol.. Slovník českých spisovatelů od r Nakladatelství Academia. Slovník obsahuje více než tisíc hesel českých spisovatelů a literárních časopisů z období Vychází z knižního Slovníku českých spisovatelů, který vznikl v devadesátých letech v Ústavu pro českou literaturu AV ČR pod vedením Pavla Janouška (vyšel ve dvou dílech v letech 1995 a 1998) a ze Slovníku českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů (red. Blahoslav Dokoupil, 2002). iliteratura.cz Portál informuje o literatuře v celém světě a doma. Redakce spolupracuje s řadou vysokoškolských pedagogů, profesionálních překladatelů, editorů apod.

13 czechlit.cz Vícejazyčný webový Portál české literatury (PČL) je primárně určen k propagaci české literatury v zahraničí prostřednictvím poskytování informací. Portál si klade za cíl ve výběrové podobě postupně zpřístupňovat informace především o žijících a v současné době tvořících literátech a o jejich díle.

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah 6. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce ( praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence pracovní, k učení Kom. k řešení problémů, komunikativní Kom. občanské

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 8. ročník Český jazyk pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus 2005) Pracovní sešit pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Základní škola a mateřská škola Chanovice, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Chanovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Chanovice, příspěvková organizace TEMATICKÝ PLÁN Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Dobrá škola Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

ČESKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ČESKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ČESKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět Český jazyk a literatura má na 2. stupni časovou dotaci 5 hodin týdně v 6. a 9. ročníku, 4 hodiny týdně v 7. a 8. ročníku. Dělí

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2012/13) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) LITERATURA SEPTIMA PhDr. MgA. Veronika Riedlbauchová

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Český jazyk a literatura prima

Český jazyk a literatura prima Český jazyk a literatura prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) cílem výuky je snaha rozpoznávat manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímat k ní kritický postoj, využívání základů

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - vypravuje ústně i písemně, rozlišuje a produkuje vypravování v běžné komunikaci a umělecké vypravování; - popisuje ústně i písemně předmět, umělecké dílo, děj, sestaví odborný

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 9. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA směřuje k vytříbenému ústnímu i písemnému projevu,uspořádání vybraných jazykových

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) S jistotou určí slovní druh a pojmenuje jej cizím termínem

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Kvarta Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Cíle vzdělávací oblasti vyučovacího předmětu

Cíle vzdělávací oblasti vyučovacího předmětu Užívaná legenda 1.1.1.1.1.1.1 ZŠ I,II RVP ZV ZŠ III RVP ZV příloha LMP Očekávané výstupy: žáci, kteří přichází do DDŠ z různých škol a jejich školních vzdělávacích programů, jsou jednoceni k měřitelným

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z českého jazyka je

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní

-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 6. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, Úvod do učiva Lv -str.7,9 osobnosti Tvarosloví: Osobnostní a sociální

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

Společná část školních vzdělávacích programů Pražské konzervatoře Osnovy společných předmětů

Společná část školních vzdělávacích programů Pražské konzervatoře Osnovy společných předmětů Společná část školních vzdělávacích programů Pražské konzervatoře Osnovy společných předmětů Český jazyk 2 Literatura 7 Cizí jazyk angličtina 13 Cizí jazyk němčina 24 Italština 31 Další cizí jazyk - angličtina

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůleţitější způsoby obohacování slovní zásoby

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 4+1 týdně, povinný SV: Vypravování Žák: posuzuje vhodnost či nevhodnost nespisovného vyjádření zdůvodní užití nespisovných jazykových prostředků Vypravování - vypravování v běžné komunikaci - vypravování

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Středověká literatura

Středověká literatura MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2013/14) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) literatura sekunda Mgr. Pavla

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více