Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace H/01 Pekař "Zdravé a chutné pečivo je náš cíl" H/01Pekař Verze 1. z Platnost od 01. září 2009.

2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk Německý jazyk Anglický jazyk Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Přírodovědné vzdělávání Chemie Fyzika Biologické a ekologické vzdělávání Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomika Odborné vzdělávání Suroviny Technologie 110 Strana 3 z 138

4 Stroje a zařízení Odborný výcvik Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 138 Strana 4 z 138

5 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: H/01 Pekař Motivační název: "Zdravé a chutné pečivo je náš cíl" Předkladatel: Název školy Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace IZO IČ Adresa Husova 507/6, Opava Ředitel Mgr. Josef Vilímec Kontakty Telefon www skolahusova.cz Fax Zřizovatel: Název IČ Kontakt Adresa Telefon Fax www Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava Strana 5 z 138

6 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru Kód a název oboru H/01Pekař Stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Délka studia 3 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost od od 01. září Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Název školního vzdělávacího programu: Pekař Kód a název oboru vzdělání: H/001 Pekař Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3leté denní Platnost vzdělávacího programu: od Podmínky pro přijetí ke studiu - splnění povinné školní docházky a úspěšné ukončení základního vzdělání - splnění podmínek přijímacího řízení - splnění podmínek zdravotní způsobilosti Zdravotní způsobilost - vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství - dobrý zdravotní stav dle posouzení příslušného registrujícího praktického lékaře -zejména vylučující: - alergická a chronická onemocnění dýchacích cest, kůže a spojivek. - poruchy vidění. - závažná onemocnění páteře. - duševní poruchy. - epilepsie a jiná záchvatová onemocnění. - závažná nervová onemocnění. - nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu. - závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému. Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením pro přijetí je možné pouze po konzultaci s lékařem Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Strana 6 z 138

7 Učební kapacita škol pro učební obor pekař pokrývá potřeby regionu dostatečně. Na trhu práce však chybí absolventi tohoto oboru, neboť zájem uchazečů o něj je nižší než je potřeba trhu práce. Učební kapacita oboru pekař ve SŠ Opava, Husova 6, která je asi 12 žáků v ročníku, odpovídá jak výukovým možnostem školy, tak přirozené obměně pracovníků v pekařském oboru v regionu. Bohužel škola vychovává průměrně 8-10 žáků v tříletých cyklech a na odborná místa jsou přijímáni nekvalifikovaní pracovníci. Negativní roli hraje také skutečnost, že do tohoto oboru jsou přijímáni všichni zájemci bez ohledu na jejich kvalitu a výsledky v předchozím vzdělávání. Na trhu rovněž chybí možnost kvalitních rekvalifikací a nabídka dalšího vzdělávání dospělých. Škola definuje svou vzdělávací strategii v oboru pekař jako jednotlivé zásady, které musí prolínat celým výchovně-vzdělávacím procesem. Vytvářet v žácích profesionální návyky, které budoucí zaměstnavatel bude využívat a které dostatečně ekonomicky ocení. Vytvářet v žácích profesionální hrdost a kladný vztah k pekařskému řemeslu. Začlenit žáky již během studia mezi odborníky, o kterých pekařská veřejnost ví a naopak žákům umožňovat navazovat kladné interpersonální vztahy, kterých si žáci mohou vážit, a které mohou využívat při svém budoucím zaměstnání. K tomu slouží účast na různých soutěžích a seminářích v rámci regionu i celé ČR, kontakty se sociálními partnery již v průběhu studia, kontakty mezi žáky stejného oboru z jiných školy ČR. Vytvářet v žácích hrdost a kladný vztah ke škole, ve které se učí pekařskému řemeslu. Vytvářet v žácích potřebu dále se ve svém oboru vzdělávat a profesionálně růst Stěžejní metody výuky využívané v rámci praktického a teoretického vyučování Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o získávání a rozvíjení požadovaných profesních znalostí, vlastností a schopností, zejména o znalost odborné terminologie, významných druhů surovin a technologií včetně strojního zařízení, dále rozvíjí profesní vystupování, estetické cítění, kultivované vyjadřování, konstruktivní a vstřícné jednání se zákazníky, obchodními partnery i spolupracovníky, učí žáky spolupracovat, odpovědně rozhodovat apod. Tomu odpovídají adekvátní metody a formy výuky. Výuka je vedena formou výkladu a řízeného rozhovoru, s návazností na znalost žáků, jsou využívány názorné pomůcky a praktické ukázky jednotlivých druhů surovin, do výuky je zařazováno samostatné řešení úkolů a skupinová práce, kdy žáci uplatní své znalosti z předmětu i odborné praxe, skupinová práce, práce s odbornými časopisy a odbornou literaturou, využití internetu, odborné exkurze, přednášky firem a setkání s odborníky - prezentace firem ve škole s vlastní pracovní činností žáků. Součástí výuky je žáky písemně zpracovaná seminární práce a žákovský projekt s následnou prezentací, přednášky firem. Diferencovaný přístup k jednotlivým žákům podle individuálních možností a věkových specifik: 1. ročník Vytvářet podmínky pro úspěšnou adaptaci žáků na jednotlivých pracovištích odborného výcviku. Posilovat u žáků kladný vztah ke zvolenému oboru, dodržování režimů a řádů školy. Strana 7 z 138

8 Průběžně ověřovat znalosti a dovednosti, přísně sledovat školní docházku a vyvozovat opatření ze záškoláctví. Zvýšenou pozornost věnovat dodržování bezpečnosti a hygieny při práci. 2. ročník Využívat poznatků a úrovně vědomostí a návyků z prvního ročníku. Vyžadovat kvalitu prováděné práce, v některých tématech přecházet výhradně na produktivní práci, její kontrolu a konečné vyhodnocování. Prohlubování pracovních návyků je považováno za stěžejní, spolu s dodržováním pracovních postupů, bezpečnosti při práci a hygieny práce. 3. ročník Klást důraz na kvalitu a pečlivost odváděné produktivní práce, na získání a upevňování pracovních návyků. Žáky připravovat ke vstupu do pracovního procesu. Trvale vyhodnocovat klady a nedostatky v práci žáků. Průběžně připravovat žáky ke kvalitnímu zvládnutí závěrečných zkoušek Organizace výuky Výuka probíhá denní formou teoretického a praktického vyučování a to: 1. formou běžného (frontálního) vyučování, 2. formou praktického vyučování ve smluvní pekárně 3. formou besed s odborníky z praxe 4. formou předváděcích akcí jednotlivých komerčních firem, a to jak výrobců surovin a zlepšujících přípravků, výrobců strojního zařízení, nebo firem, které zajišťují pekárnám legislativní poradenství,zejména v oblasti hygieny (HACCP), bezpečnosti práce, požární ochrany, nostrifikace norem (ISO) a podobně, podle nabídky těchto firem 5. formou účasti na přednáškách, výstavách,veletrzích a soutěžích, pořádaných Podnikatelským svazem pekařů a cukrářů ČR, případně jinými profesními organizacemi a přípravou na tyto akce 6. formou exkurzí do pekáren, mlýna, cukrovaru a dalších potravinářských provozů, které jsou dopravně dostupné. Výuka je členěna podle časové dotace jednotlivých předmětů na týdenní ucelené bloky teoretického vyučování a odborného výcviku, které se pravidelně ve dvoutýdenním cyklu střídají. Přitom týdenní dotace teoretického vyučování, do kterého jsou zařazeny jak předměty všeobecně vzdělávací, tak předměty odborné, je v prvním ročníku 32 hodin,ve druhém a třetím ročníku 33,5 hodin.týdenní dotace výuky odborného výcviku je v prvním ročníku 30 hodin a ve druhém a třetím ročníku 35 hodin. Odborný výcvik ve smluvní pekárně zajišťují učitelé odborného výcviku a je organizován tak, aby žáci poznali celý technologický proces od navažování surovin, míchání a výroby těst a hmot, kynutí, dělení a tvarování, sázení, pečení, vypékání, skladování, expedici včetně průběžné sanitace a všech doprovodných činností. K tomu je nutné učební skupinu rozdělit na menší skupinky s rozdílným a postupným nástupem do pracovní směny. Jednotlivé skupiny Strana 8 z 138

9 se v průběhu školního roku prostřídají ve všech činnostech. První skupinka zahajuje činnost výrobou kvasů asi v 6,00 hodin ráno a poslední skupina končí pracovní směnu ve 20,00 hodin úklidem pracoviště a přípravou na další směnu. Vždy tak, aby byla u jednotlivých žáků dodržena pracovní doba, v 1. ročníku 6,5 hodin a ve 2. a 3. ročníku 7,5 hodin včetně přestávek, které jsou dané jak zákoníkem práce, tak hygienickými a školskými normami. Odborný výcvik, prováděný formou zařazení žáků do pracovního procesu ve vybraných výrobních závodech pod dohledem učitele odborného výcviku a instruktorů je organizován tak, aby se žáci podle předem stanoveného harmonogramu vystřídali na všech pracovištích. Tato forma výuky se týká všech ročníků. Instruktoři přitom zodpovídají za plnění osnov, stanovených pro jednotlivá pracoviště vedoucím učitelem pro odborný výcvik. Měřítkem zařazení žáků je písemné hodnocení každého žáka učitelem OV a instruktorem, které je integrováno do výsledné známky. Teoretické vyučování zajišťují učitelé teoretického vyučování, probíhá podle platného rozvrhu vyučovacích hodin v učebnách školy v Opavě, Husova ulice č.6. Jsou využívány jak běžné učebny se základním vybavením (tabule, zpětný projektor,video, interaktivní tabule, magnetofony pro výuku jazyků, plošné i prostorové pomůcky, ukázky surovin a materiálů apod.), tak učebny specializované výpočetní technika, psaní na stroji, tělocvična, multimediální učebny s možností dataprojekce, videotechniky ap. Další formy výuky (ad. 5 6) jsou začleňovány jak do odborného výcviku, tak do teoretického vyučování, vždy po domluvě ve vedení školy tak, aby byla dodržena kontinuita probírané látky v jednotlivých předmětech Hodnocení žáků a diagnostika Písemné zkoušení v závěru každého tematického celku, ústní zkoušení, individuální a kolektivní hodnocení samostatné práce zadané ve vyučovací hodině, zpracování, prezentace a vyhodnocení referátů a žákovského projektu vypracovaných s použitím odborné literatury, časopisů a internetu. Při hodnocení žáků je kladen důraz na: - motivační, informativní a výchovnou funkci hodnocení - sebehodnocení, sebeposuzování a kolektivní hodnocení - kombinaci různých klasifikačních metod (známkování, slovní hodnocení, bodový systém) - individuální přístup k žákům - průběžnou pedagogickou diagnostiku a objektivizaci hodnocení - výsledky v soutěžích odborných dovedností Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se SVP probíhá podle platné legislativy. Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie,dyskalkulie,dysortografie ), se specifickými poruchami chování ( LMD, ADHD, ),žáci se zdravotním znevýhoděním a se sociálním znevýhodněním. Všichni žáci jsou integrováni do běžných tříd a jsou vzděláváni podle platného vzdělávacího programu. Práce s žáky s poruchami učení a chování spočívá především ve volbě vhodných metod a forem učení, v respektování druhu poruchy při hodnocení, ve stanovení individuálního tempa a jiných Strana 9 z 138

10 podpůrných činností. Nejvhodnější přístup je konzultován případně s ošetřujícím lékařem nebo pedagogicko-psychologickou poradnou. Práce s žáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci k učení a ve volbě vhodného výchovného postupu. V těchto případech je nutná těsná spolupráce třídních učitelů a učitelů, případně rodičů a sociálních institucí Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Problematika bezpečnosti práce, hygieny a požární ochrany je nedílnou součástí celého vyučovacího procesu. Prolíná se všemi předměty, zejména odbornými( stroje a zařízení, technologie, odborný výcvik), dále pak tělesnou a zdravotní výchovou, občanskou naukou a ekonomikou. Opatření k zajištění bezpečné práce vycházejí z platné legislativy. Škola má zpracovanou Metodickou osnovu vstupního školení BOZP a PO, Směrnici pro zajištění BOZP, Požární řády a Požární poplachové směrnice včetně praktického nácviku hašení požáru. Samostatné provozní řády jsou vypracovány pro tělocvičnu a posilovnu, pro všechny odborné učebny a pro všechny prostory, ve kterých probíhá odborný výcvik. V teoretickém vyučování jsou žáci poučeni vždy na začátku školního roku. Poučení stvrzují svým podpisem a učitel je zapíše do třídní knihy. V odborném výcviku jsou žáci poučeni na začátku školního roku, což stvrdí podpisem a učitel odborného výcviku zapíše do deníku evidence odborného výcviku. Do deníku evidence se zapisují i dílčí poučení, prováděná na začátku každého tematického celku. Při školních aktivitách mimo prostory školy nebo mimo vyučování je stanoven dozor nad žáky, který žáky seznámí s programem a jeho riziky a poučí je o způsobech předcházení těmto rizikům prokazatelným zpusobem Ukončení vzdělávání Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými právními předpisy. Škola využívá Jednotného zadání závěrečných zkoušek. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky z odborných předmětů a cizího jazyka, z ústní zkoušky z odborných předmětů a světa práce základních poznatků z občanské nauky a ekonomiky a z praktické zkoušky. Praktická zkouška z odborného výcviku trvá jeden den a obsahuje samostatné zhotovení běžného pečiva, chleba a příslušného vylosovaného výrobku a jeho prezentaci. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Strana 10 z 138

11 2.3. Charakteristika školy ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Husova 6, Opava Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Husova 6/507, Opava 2. Partyzánská 7, Opava 3. nám. Svobody 4, Opava právní forma: příspěvková organizace Identifikátor právnické osoby: IČ: CZ Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj Ředitel školy: Mgr. Josef Vilímec r.č /181 Nerudova 46, Opava Kapacita školy : 809 žáků IZO Charakteristika školy: Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace je školské zařízení, které poskytuje vzdělání především pro dělnické profese ve službových oborech, u nichž je studium ukončeno závěrečnou zkouškou a absolventi obdrží výuční list, dále ve čtyřletých studijních oborech ukončených maturitní zkouškou. Pro absolventy tříletých učebních oborů pokračuje nástavbové studium zakončené maturitou, zaměřené podnikatelským směrem. SŠ umožňuje žákům komplexní přípravu, t.j. teoretické i praktické vyučování, ve vlastních prostorách. Škola má důležité postavení v rámci školské soustavy i v rámci kraje, neboť má regionální působnost a zajišťuje možnost vzdělání širokému okruhu zájemců v regionu. Současně je důležitým sociálním partnerem řadě podnikatelských subjektů, kterým zajišťuje kvalifikované pracovní síly. Kromě vzdělávacích aktivit poskytuje škola komplexní služby široké veřejnosti.podařilo se nám vybudovat střediska praktického vyučování, která slouží též k uspokojování potřeb obyvatelstva a jsou zdrojem mimorozpočtových příjmů. Velkou výhodou naší školy je její dobrá dopravní dostupnost, a to nejen v rámci regionu (vlaková i autobusová spojení), ale i v samotném městě Opavě. Pro potřeby vyučování vlastní SŠ budovu školy a tělocvičnu s posilovnou. Dále restauraci pro praktické vyučování gastronomických oborů, v ní je vybudována cukrářská dílna pro výuku oboru Cukrář. U oborů Kadeřník a Krejčí probíhá odborný výcvik v samostatném vlastním objektu. Pro teoretické vyučování disponuje škola jednadvaceti učebnami, z toho je čtrnáct používáno jako kmenové ( tři jsou vybaveny audiovizuální technikou), dvě jsou vybaveny pro výuku Informační a komunikační technologie, jedna pro výuku předmětu Administrativa a Strana 11 z 138

12 ostatní slouží pro výuku jiných odborných skupin. Praktické vyučování probíhá na šesti SPV, která jsou součástmi školy. Organizace výchovně-vzdělávacího procesu a též provozu školy vychází z organizačního řádu SŠ. Ten obsahuje kromě základních ustanovení, organizace a provozu školy také zásady a orgány řízení, práva a povinnosti vedoucích pracovníků a jejich kompetence. Základní pravidla pro zajištění chodu školy jsou vymezena ve školním řádu. Ve škole pracují předmětové komise, které mimo jiné koordinují sestavování tematických plánů učiva, pracují na přípravě ŠVP, sjednocují požadavky na klasifikaci, domlouvají se na výběru učebnic, spolupracují na přípravě závěrečných zkoušek a sledují vybavenost kabinetů učebními pomůckami a odbornou literaturou. Dalším poradním orgánem je školská rada, která byla ustavena Strana 12 z 138

13 2.4. Profil absolventa Popis uplatnění absolventa v praxi: Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských výrobků. Absolvent zpracovává základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu pekařských výrobků. Absolvent řídí technologické procesy při výrobě chleba a běžného a jemného pečiva. Absolvent zná obsluhu, základní seřízení a údržbu strojů a zařízení v pekárnách. Absolvent může dále pokračovat ve studiu příslušného studijního oboru, který navazuje na předcházející přípravu nebo může studovat i na jiných typech středních škol za podmínek stanovených příslušnými předpisy. Absolvent je po nezbytném zapracování rovněž připraven pro podnikatelskou činnost Popis ( výčet ) očekávaných výsledků vzdělávání (kompetencí) absolventa Absolvent v oblasti výkonu profese( odborné kompetence): Přijímá, kontroluje a skladuje suroviny a pomocné materiály a vede jejich evidenci. Odebírá vzorky pro laboratorní analýzy, kontroluje a hodnotí kvalitu surovin, polotovarů i hotového pečiva dle příslušných norem. Provádí jejich senzorické a základní analytické hodnocení. Zvolí vhodné suroviny a pomocné látky a správný technologický postup. Ovládá normován a přepočty receptur. Řídí a kontroluje dodržování technologických postupů při výrobě chleba, běžného a jemného pečiva a zajišťuje bezpečnost potravinářských výrobků. Posoudí zralost kvasů a těst. Vyrobí těsto, dělí, tvaruje, strojí a peče výrobky (osazuje pece a vypéká výrobky ). Vyrábí a používá náplně pro různé druhy výrobků, dohotovuje výrobky, uplatňuje zásady racionální výživy. Prokazuje manuální zručnost při ručním způsobu výroby. Uplatňuje estetická hlediska při výrobě chleba a pekařských výrobků. Dodržuje technologické postupy a hygienické předpisy při výrobě, dodržuje zásady osobní hygieny a provádí sanitaci pekárenského provozu nebo pekárny. Zná problematiku HACCP a sleduje a zaznamenává hodnoty ve stanovených kritických bodech. Nachází příčiny případných závad technologického procesu a samostatně řeší běžné problémy. Obsluhuje strojní vybavení pekárny. Kontroluje provozuschopnost strojů a strojních zařízení, udržuje, seřizuje a čistí technologické zařízení. Strana 13 z 138

14 Zamrazuje a rozpéká polotovary a hotové výrobky. Balí a etiketuje pekařské výrobky ručně i na balících strojích a linkách. Uchovává a skladuje pekařské výrobky, vede operativně-technickou evidenci při skladování a expedici surovin i hotových výrobků. Expeduje pekařské výrobky. Vykonává činnosti související s prodejem pekařských výrobků. Další ( klíčové kompetence ): Rozumí přiměřeně obtížnému anglickému nebo německému textu a je schopen s ním pracovat. S použitím slovníku a počítače je schopen napsat a přeložit text odpovídající jeho znalostem. Má odbornou slovní zásobu zahrnující vybavení pekárny, suroviny a výrobní postupy. Snaží se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii. Písemně zaznamenává podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek,diskusí, porad apod.). Vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Specifické : Zná obsah základních ekonomických pojmů a využívá je, chápe mechanismus trhu, má přehled o hospodaření v podniku, vyzná se ve financích a daňové problematice podniku.má aktuální přehled o možnostech uplatnění na trhu práce. Chápe podstatu a cíle podnikání, má základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvoj vlastních podnikatelských aktivit. Získá poznatky: o potřebné pro založení živnosti o o možnostech podnikání v oboru a o povinnostech podnikatele Zná písemnosti, které se používají v rámci činnosti podniku a zná základní povinnosti podnikatele vůči státu. Pracuje s prostředky informačních a komunikačních technologií, porozumí základům práce s výpočetní technikou na uživatelské úrovni, používá operační systém, základní kancelářský software a pracuje s dalším běžným aplikačním programovým vybavením. Efektivně pracuje s informacemi a komunikuje pomocí Internetu Způsob ukončení vzdělání Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkoušku, po úspěšném ukončení třetího ročníku. Závěrečná zkouška je prováděna dle JZZZ a skládá se z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Všechny tři části zahrnují celou odbornou problematiku pekařské výroby. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Po úspěšném vykonání všech tří částí závěrečné zkoušky žák dosáhl středního vzdělání.dokladem o dasažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Strana 14 z 138

15 2.5. Podmínky realizace ŠVP Personální podmínky v oblasti vzdělávání a výchovy Škola disponuje erudovanými, vyzrálými a zkušenými pedagogickými pracovníky, kteří jsou zárukou kvalitního vzdělávacího procesu. Kolektiv je stabilizovaný s minimální fluktuací. V maximální míře je využívána odborná a pedagogická způsobilost vyučujících. Skladba úvazků je vzhledem ke vzdělání a zkušenostem i potřebám provozu školy optimální. Též v oblasti provozu, který je z velké části zajišťován nepedagogickými pracovníky, se podařilo vytvořit dobře fungující kolektiv participující ve výchovně vzdělávacím procesu. Podařilo se nám vybudovat střediska praktického vyučování, která slouží též k uspokojování potřeb obyvatelstva a jsou zdrojem mimorozpočtových příjmů. Systém výchovného poradenství je ve škole propracován a je funkční. Na jeho realizaci se podílejí 2 vyučující, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli, UOV a s vedením školy. Jejich kompetence a okruhy poradenství jsou rozděleny. Je sledována evidence žáků se změněnou pracovní schopností a se specifickými poruchami učení. Významnou složkou činnosti výchovných poradců je sledování a řešení výchovných problémů a kázeňských přestupků žáků Odborný výcvik žáků probíhá v SPV u cizích subjektů : Jsou zřizovány u podnikatelských subjektů, které vyhovují podmínkám daným smlouvou o obsahu a rozsahu odborného výcviku a podmínkách pro jeho konání. Škola uzavřela pro obor Pekař smlouvy s těmito partnery : J.L.N. společnost s r.o., Otická 55, Opava Strana 15 z 138

16 2.6. Spolupráce se sociálními partnery Hlavním sociálním partnerem Střední školy, Opava, Husova 6, při zajišťování odborného výcviku učebního oboru Pekař je Slezská pekárna J.L.N. společnost s.r.o. v Opavě. Slezská pekárna se podílí i na přípravě ŠVP učebního oboru Pekař. J.L.N. společnost s.r.o. je moderní potravinářskou firmou, která patří mezi nejvýznamnější výrobce pekárenských výrobků v opavském regionu. Společnost J.L.N. vznikla v roce 1992 a na trhu se prezentuje pod značkou Slezská pekárna. Slezská pekárna se zabývá výrobou jemného a běžného pečiva, dále výrobou chleba, cukrářských a trvanlivých výrobků, výrobků řemeslné pekařské výroby, které jsou na trhu stále častěji vyhledávané. Společnost J.L.N. s.r.o. je také členem Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů v České republice a zároveň členem představenstva tohoto svazu je současný ředitel společnosti J.L.N. spol.s.r.o. pan Miroslav Kavan. Nejvíc se na přípravě ŠVP podílel vedoucí výroby Martiník Pavel, se kterým byly konzultovány jednotlivé části ŠVP odborného výcviku stanovených na podmínky v prostorách Slezské pekárny. Společnost J.L.N. s.r.o. Opava má velký zájem na přípravě budoucího povolání pro žáky učebního oboru Pekař. Chce, aby se žáci dokázali orientovat v nových technologiích, naučili se využívat nových surovin a nových zlepšujících přípravků pro pekárenskou výrobu. Jako jeden z mála partnerů, nabízí žákům po vyučení stálé zaměstnání. Dále nabízí žákům další možnost kariérního růstu s možností dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu. Spolupráce mezi Střední školou Opava a J.L.N. spol. s.r.o. je na velice dobré úrovni. Spolupracuje se školou při náborech nových žáků. Významně se podílí i na pořádání Dnů otevřených dveří střední školy. Dalším z partnerů, který se podílí na přípravě žáků učebního oboru Pekař je obchodní řetězec Tesco Stores ČR, a.s. Opava. Žáci zde mají odborný výcvik v druhém a třetím ročníku. Žáci druhého a třetího ročníku se v době odborného výcviku se střídají na těchto pracovištích a mají možnost porovnávat výrobu pekařských výrobků ve střední pekárně a v malé pekárně obchodního řetězce. Strana 16 z 138

17 2.7. Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. Pokrytí předmětem Český jazyk Anglický jazyk Občanská nauka Stroje a zařízení Chemie Technologie Suroviny Informační a komunikační technologie Odborný výcvik Tělesná výchova Německý jazyk Ekonomika Fyzika Matematika Integrace ve výuce 1. ročník Občanská nauka Člověk v lidském společenství; Společenská etiketa; Rodinné právo Strana 17 z 138

18 Biologické a ekologické vzdělávání Ochrana a péče o životní prostředí Tělesná výchova Atletika; Sportovní hry Stroje a zařízení Stroje a zařízení pro přípravu těst Odborný výcvik Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce v potravinářském průmylsu, ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství; Technologické postupy při výrobě pekařských výrobků 2. ročník Občanská nauka Člověk jako občan Tělesná výchova Atletika; Sportovní hry; Sportovně turistický kurz Odborný výcvik Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce v potravinářském průmylsu, ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství; Výroba pekařských výrobků- chleba, jemného, běžného, listového a plundrového pečiva; Hodnocení jakosti hotových výrobků a expedice 3. ročník Občanská nauka ČR dějiny a integrace Tělesná výchova Atletika; Sportovní hry Člověk a životní prostředí Stroje a zařízení Balící stroje; Zařízení na mechanizaci expedičních prací; Komplexně mechanizované výrobní linky Odborný výcvik Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce v potravinářském průmylsu, ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů. Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy Strana 18 z 138

19 pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu udržitelnosti rozvoje. Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby: pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy; chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život; porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji; respektovali principy udržitelného rozvoje; získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje; samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů; pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů; osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání; dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí; osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. Pokrytí předmětem Občanská nauka Stroje a zařízení Chemie Technologie Suroviny Informační a komunikační technologie Odborný výcvik Biologické a ekologické vzdělávání Tělesná výchova Český jazyk Německý jazyk Fyzika Matematika Integrace ve výuce 1. ročník Občanská nauka Člověk v lidském společenství Strana 19 z 138

20 Chemie organická chemie Biologické a ekologické vzdělávání Vznik a vývoj života na Zemi; Základy ekologie; Člověk; Životní prostředí člověka; Ochrana a péče o životní prostředí Tělesná výchova Atletika; Lyžařský výcvikový zájezd Stroje a zařízení Bezpečnost práce; Stroje a zařízení ve skladech; Dopravní zařízení; Stroje a zařízení pro přípravu těst Odborný výcvik Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce v potravinářském průmylsu, ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství; Seznámení s pekárenským provozem a používaným strojním zařízením; Seznámení s obsluhou strojů a zařízení, včetně jednoduché údržby; Příprava mouky a ostatních surovin pro výrobu; Technologické postupy při výrobě pekařských výrobků; Příprava a zpracování třených a šlehaných hmot 2. ročník Chemie technicky významné látky Tělesná výchova Atletika; Sportovně turistický kurz Stroje a zařízení Stroje na zpracování těst; Zařízení na dokynutí těst a výrobků - kynárny; Pekařské pece Odborný výcvik Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce v potravinářském průmylsu, ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství; Seznámení s obsluhou strojů a zařízení včetně jednoduché údržby; Výroba pekařských výrobků- chleba, jemného, běžného, listového a plundrového pečiva; Hodnocení jakosti hotových výrobků a expedice 3. ročník Občanská nauka Světové organizace a globalizace Strana 20 z 138

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 9 Podmínky

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 36-52-H/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou... dne.. Kateřina Paurová

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Gastronomie pro život Číšník, barman Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují

Gastronomie pro život Číšník, barman Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU...4 3. PROFIL ABSOLVENTA...5 3.1. Popis uplatnění absolventa v praxi... 5 3.2. Očekávané kompetence absolventa... 5 3.3. Podmínky přijímání

Více

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdělávacího programu: Gastronomie - nástavba Kód a název oboru vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia:

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa. 3 1.3 Charakteristika ŠVP.. 5 1.4 Učební plány... 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura... 17 Anglický

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ ŠVP Hotelnictví pro život č. j.: 199/2014/ŘŠ Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují červenec 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 1.1 Základní údaje o škole... 5 1.2 Identifikační údaje oboru...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor 29-51-E/01 Potravinářská výroba Zaměření: Cukrářské práce denní studium I. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř - 0 - ŠVP- klempíř OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...1 PROFIL ABSOLVENTA...2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více