PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od počínaje prvním ročníkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem"

Transkript

1 PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté denní maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce od počínaje prvním ročníkem A. Uplatnění absolventa Tento obor výhodně kombinuje odborné vzdělání s kvalitní přípravou na další studium, a to především na vysokých školách hlavně ekonomického a právnického zaměření a na vyšších odborných školách, zaměřených například na ekonomii, finančnictví, veřejnou správu, podnikání, služby atd. Úspěšné ukončení tohoto oboru zajišťuje absolventům také široké uplatnění na trhu práce, protože díky všeobecně zaměřenému základu mají širší rozhled a zároveň mohou využívat i kvalitní odborné znalosti. Osvojené klíčové kompetence umožňují vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní, poradenské a další činnosti ve firmách, ve službách, v cestovním ruchu, v organizacích veřejné správy apod. Absolvování oboru vytváří také předpoklady pro zahájení vlastního podnikání. B. Výsledky vzdělávání Kompetence absolventa Vzdělání v tomto oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům řadu klíčových a odborných kompetencí. V praxi to znamená, že absolventi jsou schopni: používat různé metody myšlení a vhodně volit prostředky a způsoby pro úspěšné vyřešení daného problému pracovat nejen individuálně, ale i spolupracovat v týmu získávat znalosti při školním vyučování, ale také z dalších informačních zdrojů průběžně získávat informace o možnostech svého dalšího vzdělávání v oboru formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory logicky a srozumitelně v písemné i mluvené formě zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i jiné texty na běžná i odborná témata získat pozitivní vztah k učení a vzdělávání dokázat pochopit zadání úkolu či identifikovat podstatu problému, získat informace, vyhodnotit je, prezentovat řešení a ověřit správnost postupu dosáhnout takové úrovně znalosti nejméně jednoho cizího jazyka, která umožní nejen komunikovat, ale také se pracovně uplatnit v cizojazyčném prostředí

2 chápat důležitost dobré znalosti cizích jazyků pro uplatnění na pracovním trhu i v soukromém životě, být motivováni ke zdokonalování svých jazykových dovedností v rámci celoživotního vzdělávání hodnotit reálně své fyzické a duševní možnosti a na tomto základě si stanovovat cíle a priority přiměřené osobním schopnostem dokázat pracovat týmově, odpovědně plnit zadané úkoly, objektivně hodnotit postoje, jednání a výsledky práce ostatních lidí v týmu mít odpovědný vztah ke svému zdraví, dodržovat zásady zdravého životního stylu dodržovat zákony, respektovat práva ostatních, aktivně vyjadřovat svůj nesouhlas s jakoukoli diskriminací a xenofobií ctít tradice a hodnoty svého národa, uvědomovat si svoji vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu v rámci multikulturního kontextu současného světa orientovat se v politickém a společenském dění u nás i ve světě jednat a chovat se v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích (používat pojmy kvantifikujícího charakteru, efektivně aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžném životě, používat, ale také vytvářet různé formy grafického znázornění tabulky, grafy, schémata, apod.) pracovat s osobním počítačem a používat další prostředky informačních a komunikačních technologií ovládat běžné základní a aplikační programové vybavení, orientovat se v nových aplikacích a umět je využívat vyhledávat informace na internetu i v dalších médiích, dokázat kriticky posoudit věrohodnost získaných informací komunikovat elektronickou poštou a pracovat s dalšími prostředky online a offline komunikace odpovědně přistupovat k vlastní profesní budoucnosti a růstu, to znamená nejen svědomitě studovat, ale také si uvědomovat význam celoživotního učení, sledovat možnosti uplatnění, pracovní, platové a další podmínky na trhu práce a aktuální změny ve svém oboru orientovat se v právech a povinnostech zaměstnavatelů a zaměstnanců, dokázat využít poradenských a zprostředkovatelských služeb, vhodným způsobem komunikovat s potencionálním zaměstnavatelem chápat podstatu podnikatelské činnosti, mít přehled o právních, ekonomických, administrativních a dalších předpokladech podnikání orientovat se v právní úpravě účetnictví, účtovat běžné účetní operace orientovat se v daňových zákonech, vypočítat daňovou povinnost k obvyklým daním i k sociálnímu a zdravotnímu pojištění využívat účetních i daňových právních předpisů při řešení konkrétních praktických situací, správně je interpretovat, efektivně prezentovat výsledky své práce orientovat se v právní úpravě pracovněprávních a závazkových vztahů orientovat se v průběhu základních podnikových činností (nákup a přejímka zásob, pořizování a využívání dlouhodobého majetku, jednání s dodavateli a odběrateli, zaměstnanci, mzdová problematika) provádět základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku

3 vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úpravě provádět průzkum trhu, využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů prakticky aplikovat poznatky z ekonomiky, účetnictví a práva při řešení ekonomických problémů uplatnit poznatky z psychologie prodeje při jednání s obchodními partnery při nákupu i prodeji dbát na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana) vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet její image na veřejnosti chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku orientovat s v činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů dokázat efektivně hospodařit se svými finančními prostředky provádět reálný odhad výsledku řešení zadaných praktických úkolů zvažovat při plánování a posuzování konkrétní činnosti v podnikání, pracovním procesu i běžném životě možné náklady, výnosy a zisk, sociální dopady, vliv na životní prostředí osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit průběžně sledovat aktuální dění v národní, evropské a světové ekonomice, odhadnout dopady opatření hospodářské politiky u nás i v Evropské unii C. Způsob ukončování studia Studium oboru Ekonomické lyceum je ukončeno maturitní zkouškou podle 77 8 zákona č. 56/004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Podle 78 odst. zákona č. 56/004 Sb. se společná část maturitní zkoušky skládá z komplexní zkoušky z českého jazyka a komplexní zkoušky z cizího jazyka, nebo didaktického testu z matematiky. se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám (cizí jazyk, matematika). V profilové části maturity žáci konají ústní zkoušku z ekonomiky, praktická maturitní zkouška má formu písemnou. se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám stanoveným ředitelem školy (viz tabulka). Volitelný předmět v EL u společné a profilové části nesmí být u jednotlivého žáka totožný. Zkouška z cizího jazyka je povinná ve společné, nebo profilové části. Po úspěšném vykonání všech částí maturitní zkoušky žáci obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce, protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky a mezinárodní doklad o kvalifikaci Europass dodatek k osvědčení.

4 Část zkoušky Společná Profilová Forma závěrečné zkoušky komplexní zkouška z českého jazyka komplexní zkouška z cizího jazyka, nebo didaktický test z matematiky nepovinné zkoušky (cizí jazyk, matematika) maturitní zkouška z ekonomiky (ústní) maturitní zkouška z volitelného předmětu (další cizí jazyk, informatika, dějepis, účetnictví, matematika - ústní) praktická maturitní zkouška (písemná) nepovinná zkouška (další cizí jazyk, matematika, informatika ústní) D. Přijímací řízení Uchazeči o studium (žáci základních škol, žáci kvart osmiletých gymnázií, sekund šestiletých gymnázií a ostatní uchazeči) budou přijímáni na základě studijních výsledků osmé třídy (resp. tercie nebo primy) a studijních výsledků prvního pololetí deváté třídy (resp. kvarty nebo sekundy). Algoritmus určení pořadí uchazečů Žáci budou přijímáni podle nejnižší hodnoty H: H = S B p * p p 3 S = p + p + p 3 průměr z průměrného prospěchu a klasifikace z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka za. pololetí 8. třídy ZŠ (resp. tercie osmiletého gymnázia nebo primy šestiletého gymnázia) průměr z průměrného prospěchu a klasifikace z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka za. pololetí 8. třídy základní školy (resp. tercie osmiletého gymnázia nebo primy šestiletého gymnázia) průměr z průměrného prospěchu a klasifikace z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka za. pololetí 9. třídy základní školy (resp. kvarty osmiletého gymnázia nebo sekundy šestiletého gymnázia) B BONIFIKACE b uchazeči z víceletých gymnázií...,5 b uchazeči, kteří podají přihlášku do obou oborů... 0,5 b3 umístění do 3. místa v okresních a vyšších olympiádách z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka... 0,4 b4 sociální důvody (pouze oboustranně osiřelé dítě)... 0, b5 změněná pracovní schopnost (ZPS)... 0, B = b i

5 * příklad výpočtu p : má (z 5 známek) studijní průměr,7. Čtyři chvalitebné: z matematiky, chemie, fyziky a tělesné výchovy. Profilující předměty jsou matematika, český jazyk a anglický jazyk: matematika =, český jazyk =, anglický jazyk = průměrný prospěch z profilujících předmětů je,33 p,7,33,30

6 Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK První cizí jazyk Obor vzdělání: 78 4 M/0 Ekonomické lyceum Forma vzdělání: denní Počet vyučovacích hodin za studium: 464 (4) Platnost: od počínaje. ročníkem REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ Anglický jazyk jako první cizí jazyk základní učebnice Maturita Solutions PRE-INTERMEDIATE nd edition úroveň B SERR (. a. ročník) New Headway INTERMEDIATE Third Edition úroveň B SERR (3. a 4. ročník) Obchodní korespondence v angličtině doplňkové studijní materiály: časopisy (Bridge, Gate) konverzační učebnice gramatické učebnice reálie anglicky mluvících zemí filmy anglicky mluvících zemí, video, internet Předmět: Anglický jazyk. cizí jazyk Ročník:. Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - rozumí souvislému projevu vyučujícího i reprodukovanému kultivovanému projevu rodilého mluvčího pronášenému v běžném hovorovém tempu obsahujícímu probrané jazykové prostředky i přiměřené množství neznámých výrazů či tvarů, - v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků dokáže vhodně, pohotově a jazykově relativně správně reagovat v běžných situacích každodenního života, - umí vést přirozený dialog, zeptat se na smysl nepochopeného výrazu či věty, požádat o zpřesňující informace a podobné informace podat, Tematické celky. Charakteristika osobnosti - vlastnosti, koníčky, zájmy přítomný čas prostý a průběhový slovesné vazby: sloveso + infinitiv, sloveso + infinitiv bez to sloveso + gerundium výměna názorů vyjádření míry vytvoření os. profilu. Sport, hry a volný čas min. čas prostý: pravidelná, nepravidelná slovesa min. čas průběhový: způsob použití v kombinaci s prostým vyprávění o minulosti děkovný dopis. PPP Počet hodin Čas plnění 8 září říjen 8 listopad prosinec

7 - dovede sdělit hlavní myšlenky či informace z vyslechnutého či přečteného textu obsahujícího známý jazykový materiál i přiměřené množství neznámých výrazů či tvarů, - dokáže volně reprodukovat jednoduchý nepřipravený text, - umí souvisle hovořit v rámci probraných tematických okruhů i na základě vizuální opory (obrázek, tabulka, formulář apod.), - čte výrazně, foneticky správně vybrané texty, - čte s porozuměním přiměřeně náročné všeobecně či odborně orientované texty, - umí využívat logického odhadu významu neznámých výrazů či tvarů z kontextu, - dovede využívat dvojjazyčný slovník i mluvnické příručky, - je schopen vyplnit různé typy formulářů, - dovede sestavit neformální i jednoduchý formální dopis i jiná písemná sdělení, - dokáže zaznamenat (zformulovat hlavní myšlenky) informace z vyslechnutého či přečteného textu, - je schopen písemně vyjádřit své myšlenky, - s použitím slovníku dokáže samostatně sestavit popis, vyprávění, charakteristiku osoby, jednoduchý životopis. Jazykové prostředky - systematicky si upevňuje návyky správné výslovnosti se zdůrazněním suprasegmentálních prvků (rytmus, přízvuk, intonace, redukce slabik a slov), - aktivně si osvojuje nová slova, idiomy a slovní spojení, včetně frazeologie běžného společenského styku 3. Domov a jeho okolí místí předložky vyjadřování kvantity počitatelná, nepočitatelná podst. jména použití členů vyjádření (ne)souhlasu popis obrázku blog z dovolené 4. Film a televize stupňování přídavných jmen a porovnávání přídavná jména s koncovkami ed a ing ověření porozumění vyjádření kontrastu shrnutí děje filmu 5. Nakupování a peníze předpřítomný čas kontrast s min. časem obchody a jejich zboží stížnost v obchodě sepsání stížnosti. PPP 8 leden únor 3 březen duben 6 květen červen

8 - při práci s textem průběžně poznává základní způsoby tvoření slov a nejčastější druhy konverze, - ovládá základní časy, - správně tvoří otázky, - správně používá tázací zájmena a příslovce. Země příslušné jazykové oblasti - zná základní geografické údaje, hlavní města, nejvýznamnější kulturní památky, nejnavštěvovanější města a oblasti Předmět: Anglický jazyk. cizí jazyk Ročník:. Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - rozumí souvislému projevu vyučujícího i reprodukovanému kultivovanému projevu rodilého mluvčího pronášenému v běžném hovorovém tempu i s méně pečlivou výslovností (autentické nahrávky) v rámci probraného učiva i s přiměřeným množstvím neznámých výrazů či tvarů, - v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků dokáže vhodně, pohotově a jazykově správně reagovat v běžných situacích společenského života, v reakcích vyjádřit i své postoje, - dovede sdělit hlavní myšlenky či informace z delšího vyslechnutého či přečteného přiměřeně náročného textu, umí text komentovat, hodnotit apod., - dokáže volně reprodukovat nepřipravený vyslechnutý či přečtený text, Tematické celky. Moderní technologie a nová média, sociální sítě budoucí čas příslovce frázová slovesa podmínkové věty typ 0 modální slovesa. část přijetí/ odmítnutí pozvání vytvoření vzkazu. Svět a cestování modální slovesa. část podmínkové věty typ I další frázová slovesa gesta a řeč těla svátky v informačním centru rady a doporučení odpověď na pozvání. PPP Počet hodin Čas plnění 8 září říjen 8 listopad prosinec

9 - umí souvisle hovořit v rámci Země a přírodní katastrofy probraných tematických okruhů podmínkové věty typ II na všeobecná témata, přací věty - je schopen aktivně se zúčastnit tvoření slov diskuze, vyjádřit své názory, porovnání a zdůvodnění oponovat či souhlasit s názory nápadů, pro a proti ostatních, požádat o zpřesnění sepsání návrhu na údajů apod., zlepšení situace v místě - dovede připravit a realizovat bydliště anketu, interview apod., - dovede vyplnit dotazník na 4. Zločin úřadu práce, sepsat žádost - předminulý čas o zaměstnání, - jeho použití v kombinaci - umí se písemně i ústně prezentovat při vstupu na trh práce, - souslednost časová s min. časem - čte s porozuměním přiměřeně - tvoření slov náročné všeobecně či odborně - zdvořilé žádosti orientované texty, - popis zločinu - umí využívat logického odhadu významu neznámých výrazů či 5. Psané slovo tvarů z kontextu, - trpný rod - dovede využívat výkladový - druhy tištěných médií slovník. - knihy a literatura - domlouvání schůzky Jazykové prostředky - návrhy co dělat - neformální dopis - dovede rozlišovat a používat -. PPP přítomný čas prostý a průběhový, 0 - dovede rozlišovat a používat minulý čas prostý a průběhový, - umí spojovat věty, - správně tvoří slova pomocí předpon a přípon, dokáže správně používat kvantitativní výrazy, zájmena a členy, - umí rozlišit používání předpřítomného času prostého a průběhového, - dovede vyjadřovat časové a podmínkové vztahy, - umí spojovat věty v souvětí vhodnými spojkami, - dovede formulovat otázky i záporné věty, ovládá způsob krátkého reagování na otázky, - zná způsob zapisování i čtení číselných výrazů. 8 leden únor 3 březen duben 8 květen červen

10 Země příslušné jazykové oblasti - zná základní geografické, historické a politicko-společenské informace, - identifikuje objekty významné z hlediska kulturního a turistického, - orientuje se v aktuálním kulturním, politickém a společenském dění i životě, zná významné osobnosti, společenské zvyklosti a tradice. Předmět: Anglický jazyk. cizí jazyk Ročník: 3. Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - dokáže porozumět obsahu souvislého ústního projevu i dialogu rodilých mluvčích z různých oblastí i v rychlejším tempu a s méně pečlivou výslovností, - umí pohotově reagovat v rozhovoru a v diskusi i v náročnějších situacích společenského a pracovního styku, - je schopen vyjadřovat své postoje a obhajovat své názory, - čte s porozuměním delší náročnější obsahově různorodé texty, s důrazem na profesně orientované texty, - dokáže písemně zaznamenat podstatné myšlenky a údaje z delšího vyslechnutého i přečteného textu, - je schopen vyjádřit své pocity a názory na umělecká díla, Tematické celky. Člověk a svět - pomocná slovesa - opakování časů - tvoření otázek, záporů - krátké odpovědi - Velká Británie. Volný čas a koníčky - přítomný čas prostý a průběhový - dějová a stavová slovesa - vlastnosti - Londýn 3. Výtvarné umění, hudba, literatura - min. čas prostý, průběhový - používání minulého a předminulého času - předložky časové -. PPP Počet hodin Čas plnění září říjen listopad 0 prosinec leden

11 - je schopen stylisticky vhodně a srozumitelně zformulovat vlastní myšlenky a názory ve formě různých slohových útvarů. Jazykové prostředky - orientuje se v odborném názvosloví a hierarchii anglických slovesných časů, dokáže je správně používat, - je schopen používat správně infinitivní konstrukce k vyjádření základních významů a vztahů, - dovede vyjadřovat podmínku neskutečnou, - rozumí frázovým slovesům a vhodně je používá, - umí tvořit slova z již známých slov, - dovede vyjádřit předčasnost v minulosti - dovede správně uvozovat a gramaticky zpracovat nepřímou řeč, nepřímé otázky a nepřímý rozkaz, - chápe význam trpného rodu v anglickém textu, zejména odborném, dovede jej sám vytvářet a používat, - chápe posuny časů v časové souslednosti a dovede je sám uplatňovat ve svém projevu písemném i mluveném, - rozumí symbolům užívaným při opravách jazykových chyb, dovede relativně samostatně opravit své i cizí chyby, Země příslušné jazykové oblasti - osvojuje si další, detailnější geografická a demografická fakta, informace o kulturních památkách, turist. atrakcích, 4. Práva a povinnosti modální slovesa vyjadřování pravidel frázová slovesa zdvořilostní fráze Austrálie 5. Počasí, příroda, ochrana životního prostředí - vyjadřování budoucnosti - tvoření slov - domlouvání setkání - Práce sekretářky a vybavení kanceláře 6. Opakování -. PPP únor březen 8 duben květen 8 červen

12 - orientuje se ve státním zřízení jednotlivých zemí, - má povědomí o společenských zvycích a konvencích, - je obeznámen s problémy každodenního života, - orientuje se v nejvýznamnějších historických etapách a událostech příslušných zemí, - seznamuje se s nejvýznamnějšími představiteli umění, vědy a techniky, sleduje aktuální informace z kulturního, politického a společenského života anglicky mluvících zemí, - je schopen relativně samostatně formulovat věty v rámci schématu Předmět: Anglický jazyk. cizí jazyk Ročník: 4. Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - rozumí obsahu souvislého ústního projevu i dialogu rodilých mluvčích v rychlém hovorovém tempu s méně pečlivou výslovností a s některými základními sociolingvistickými a regionálními variantami jazyka, - umí pohotově, jazykově správně a přirozeně reagovat i v náročnějších situacích společenského a pracovního styku s cizinci, - v rámci osvojených jazykových prostředků dovede s předchozí přípravou souvisle hovořit na přiměřeně náročná témata všeobecná, témata zeměvědného charakteru i na témata týkající se vlastní profesní orientace, Tematické celky. Popis osoby, rodina - otázky - přídavná jména a příslovce - nakupování - USA - New York - Washington DC. Záliby a zájmy - předpřítomný čas - móda, sport - předložkové vazby - Banky a pojišťovnictví - EU a mezinár. spolupráce 3. Cestování. PPP slovesné vazby další frázová slovesa řeč těla Reklama a inzeráty Počet hodin Čas plnění září říjen 8 listopad prosinec 8 leden únor

13 - čte s porozuměním texty se stupňující se náročností, umí se orientovat v různých typech textů i v odborné literatuře vlastního oboru, - dokáže odhadnout význam neznámých slov v kontextu, - je schopen využívat různých typů čtení (orientační, informativní, studijní) podle daného účelu, - umí správně, výstižně a stylisticky vhodně zformulovat vlastní myšlenky a názory ve formě různých slohových útvarů. Jazykové prostředky - dovede vyjadřovat časové a podmínkové vztahy, - umí spojovat věty v souvětí vhodnými spojkami, - je schopen používat správně infinitivní konstrukce k vyjádření základních významů a vztahů, - dovede vyjádřit podmínku neskutečnou, - rozumí nejběžnějším frázovým slovesům a vhodně je používá, - umí tvořit slova z již známých slov, - dovede vyjádřit předčasnost, současnost a následnost v minulosti, - správně reprodukuje výroky, otázky a rozkazy formou nepřímé řeči, - orientuje se v odborném názvosloví a hierarchii anglických slovesných časů a dokáže je správně používat, - dovede formulovat otázky i záporné věty, ovládá způsob krátkého reagování na otázky, - dovede relativně samostatně opravit své i cizí chyby, 4. Vyjadřování návrhů - podmínková souvětí - slova podobného významu - peníze - slovesa make a do - Literatura a významní autoři ang. mluvících zemí 5. Obchodní a soukromá korespondence úprava, části obchodního dopisu, používané fráze nabídka, poptávka, objednávka, reklamace hlavní rozdíly mezi obchodním a soukromým dopisem. PPP 8 únor březen 8 duben

14 - chápe význam trpného rodu v anglickém textu (zejména odborném), dovede jej sám vytvářet a používat, - zná způsob zapisování i čtení číselných výrazů. Země příslušné jazykové oblasti - relativně samostatně získává geografické a demografické údaje v návaznosti na již osvojené a utříděné poznatky z předchozích ročníků, - osvojuje si další informace z historie a současnosti anglofonních zemí s důrazem na aktuální události a jejich hodnocení, výrazné tendence v myšlení, dějinách a umění daných zemí, - seznamuje se s významnými představiteli politického života, umění, vědy a techniky (nositelé Nobelovy ceny a jiných významných vyznamenání), - zvládá formální úpravu obchodní korespondence, umí stylizovat jednoduchý obchodní dopis, fax i , - je schopen vyplnit formulář objednávky, - umí zdvořile, avšak přesvědčivě a důrazně, formulovat reklamaci i sepsat odpověď na ni, ať již odmítavou nebo omluvnou, - je schopen nabídnout přiměřenou kompenzaci v případě oprávněné stížnosti, - rozumí rozdílům mezi jednotlivými platebními prostředky.

15 Název vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK První cizí jazyk Obor vzdělání: 634M/004 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Počet vyučovacích hodin za studium: 464 (4) Platnost: od počínaje. ročníkem REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ Německý jazyk jako první cizí jazyk základní učebnice: DIREKT neu úroveň A SERR DIREKT neu úroveň B SERR DIREKT 3 úroveň B, B SERR DIREKT neu 3 úroveň B, B SERR učebnice obchodní korespondence doplňkové studijní materiály: časopis Freundschaft internet konverzační učebnice Deutschsprachige Länder Předmět: německý jazyk. cizí jazyk Ročník:. Výsledky a kompetence Řečové dovednosti se naučí informovat o problémech a potížích, umí vyjádřit prosbu o pomoc, odmítnout a uvést důvod, vyjádřit lítost, žádat o dovolení, diskutovat na téma postižených osob, nabídnout pomoc si procvičí metodu řízeného rozhovoru, získávání a sdělování informací, argumentaci, formuluje vlastní myšlenky dokáže se informovat o významných událostech, napsat svůj životopis a rozumí životopisu jiných osob si procvičí formu diskuse Tematické celky L: Škola a plány do budoucna dokončení a opakování lekce minulý čas opakování. -. L: Moje zkušenosti ze zahraničí opakovací lekce opakování témat moje rodina, koníčky, charakteristika, zážitky z prázdnin a zahraničí, výměnný pobyt reálie vybraných měst německy mluvících zemí Počet hodin Čas plnění 8 Září 6 6 Září Říjen

16 se naučí sdělovat, jak se cítí a dokáže se zeptat na totéž, dovede popsat nemoci, svůj životní styl a vést rozhovor u lékaře připraví, provede a vyhodnotí anketu dokáže vylíčit nějakou událost a vyjádřit posloupnost událostí dokáže popsat a vysvětlit cestu zvládne přečíst s porozuměním novinový text zdokonalí se v práci se slovníkem napíše krátký písemný útvar pohlednici, dopis, jednoduchý obchodní dopis poptávku vypráví o známých osobnostech, charakterizuje osoby a dokáže je srovnat, vyjádřit vlastní názor na téma Lidé kolem nás si procvičí metodu řízeného rozhovoru o trhu práce s vysvětlováním, napíše inzerát vypráví o svých zážitcích, diskutuje o světě kolem nás včetně politických událostí dokáže interpretovat statistické údaje, vyjádřit představu o své budoucnosti i budoucnosti světa, vyprávět o svých plánech do budoucna zvládne vyjádřit obavy a naděje mladých lidí ohledně budoucnosti umí diskutovat o problémech životního prostředí a vyhlídkách do budoucna, sdělí své pocity a emoce Jazykové prostředky vyslovuje srozumitelně, co nejblíže přirozené výslovnosti má dostatečnou slovní zásobu, včetně frazeologie dodržuje základní pravopisné normy L: Rychle k cíli minulý čas Perfektum (3) perfektum sloves s odlučitelnou předponou perfektum sloves s neodlučitelnou předponou perfektum sloves na ieren L: Dovolená a více zeměpisné názvy předložky s geografickými názvy souvětí podřadné a spojky dass, weil, wenn préteritum způsobových sloves souvětí souřadné () a spojky und, oder, aber, sondern, denn L: Co děláš pro své zdraví? zvratná slovesa a zájmeno sich časové předložky časový 4. pád L: Lidé jako ty a já (?) stupňování přídavných jmen skloňování příd. jmen po členu určitém skloňování příd. jmen po členu neurčitém tázací zájmena welcher, was für ein L: Práce a povolání sloveso werden vedlejší věty účelové, spojka damit, konstrukce um zu závislý infinitiv s zu zkracování vedlejších vět spojkami dass, damit L: Přání a sny konjunktiv II: opisný tvar würde + infinitiv vedlejší věta podmínková konjunktiv II sloves nepravidelných konjunktiv II sloves pomocných Říjen Listopad Listopad Prosinec 4 Leden 4 Únor 3 Březen 3 Duben

17 Země příslušné jazykové oblasti má faktické znalosti o reáliích dané jazykové oblasti (SRN, Berlín, Bavorsko, Mnichov, německé osobnosti, města) má faktické znalosti o životě v německy mluvících zemích (pracovní trh, školství, zvyky a svátky) své jazykové dovednosti a faktické znalosti si může prakticky ověřit a rozšířit při jazykové exkurzi do vybraného města nebo oblasti sousední německy mluvící země souvětí souřadné (), spojky deshalb, darum, deswegen, dann, trotzdem L: Na cestě Berlín konjunktiv II způsobových sloves nepřímá otázka vedlejší věty časové (), spojky als, wenn 0. Bavorsko: Mnichov reálie sousední spolkové země hlavního spolkového města příprava na jazykovou exkurzi do Mnichova L: Fakta a zprávy préteritum pravidelných sloves a slovesa wissen préteritum nepravidelných sloves vedlejší věty časové (), spojky bevor, seitdem, bis. Písemné práce pololetní písemné práce Oprava 4 Květen Červen Červen 0 Červen 4 Předmět: německý jazyk. cizí jazyk Ročník: 3. Výsledky a kompetence Řečové dovednosti rozumí složitějším souvislým projevům dokáže se vyjadřovat písemně i ústně k tématům probíraných tématických okruhů umí se vyjádřit v běžných situacích formuluje vlastní myšlenky Tematické celky. L 9 Fakta a zprávy dokončení, opakování préteritum vv časové spojky bevor seitdem, bis. L 0 Wien vv vztažné trpný rod všeobecný podmět man skl. př. jmen po kein, mein.. Počet hodin Čas plnění 0 září říjen

18 zvládá příslušnou slovní zásobu je schopen vést dialog o partnerských vztazích, diskutovat na toto téma, obhájit svůj názor ovládá společenské zvyklosti příslušné jaz. oblasti, osvojí si kulturní a geografické poznatky umí napsat obchodní dopis vypráví jednoduché příběhy,zážitky,popíše své pocity požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace zaznamenává vzkazy volajících zprostředkuje informaci dalším lidem umí vyhledat a interpretovat informace z internetu umí formulovat hl. myšlenku ze složitějšího textu, oddělit důležité a nedůležité informace Jazykové prostředky vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti má dostatečnou slovní zásobu frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů dodržuje základní pravopisné normy uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce Země příslušné jazykové oblasti má faktické znalosti o reáliích a svátcích německy mluvících zemí své dovednosti a znalosti si může prakticky ověřit a rozšířit při exkurzi do vybrané oblasti sousední německy mluvící země 3. Opakování k maturitě: poslech, čtení, psaní, mluvení 4. L Sport udržuje kondici, uvolňuje opakování vv vztažné, trpný rod 5. Lidové svátky a zvyky (Advent, Vánoce, Nový rok, Velikonoce. ) opak. vedlejších vět čas. 6. L Události osobní a společenský život trpný rod skloňování substantiv. pád záj. neurčitá 7. L 3 Media vazby sloves zájmenná příslovce tázací zájmena neurčitá 8. Dějiny Německa po. a. světové válce opakování min časů, vět vedl. 9. L 4 Vzdělání a budoucnost předl. s. pádem souvětí se spoj. obwohl, trotzdem bud. čas vv vztažné 0. Opakování k maturitě porozumění slyšenému a psanému textu psaní, čtení. Německá obchodní korespondence srovnání soukromých a obchodních dopisů vnější forma obchodních dopisů poptávka nabídka reklama objednávka listopad prosinec 6 prosinec 0 leden únor 6 březen 6 5 březen duben 5 duben 9 6 květen červen

19 vybraní žáci mají možnost si své schopnosti, znalosti a dovednosti (i z odborných předmětů) ověřit a prohloubit při praxi v německých firmách v Regensburgu faktické znalosti ze sociokulturních oblastí SRN si vybraní žáci mohou ověřit, porovnat a prohloubit při vzájemné výměně s partnerskou školou umí přečíst s porozuměním přiměřeně náročné texty včetně literárních, jednoduchých odborných a populárně odborných textů. Písemné práce a jejich opravy 4 Předmět: německý jazyk. cizí jazyk Ročník: 4. Výsledky a kompetence Řečové dovednosti rozumí složitějším souvislým projevům dokáže se vyjadřovat písemně i ústně k tématům probíraných tematických okruhů vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných situacích formuluje vlastní myšlenky, je schopen podat informace o významných městech německy mluvících zemí, interpretuje statistiky, umí se orientovat na trhu práce a napsat žádost o místo, dokáže hovořit na téma problémů multikulturní společnosti, je schopen argumentovat pro a proti, hovořit o názorech jiných osob, umí popisovat jevy (ne)příznivé pro životní prostředí, počasí, je schopen podat informaci a časově a žánrově zařadit hlavní představitele německé klasické literatury a lit. 0. stol. Tematické celky. Opak. L 3 doplnění a opakování: Malé německy mluvící země. Maturitní trénink porozumění slyšenému a čtenému textu, mluvení psaní žádost o místo L 4 EU anglická slova v němčině zájmena záporná, neurčitá, zástupná přímá a nepřímá řeč konjunktiv I. 3. Rakousko, Vídeň L 5 Ochrana životního prostředí, počasí komposita vedlejší věty - indem vazby substantiv a adjektiv 4. L 5 dokončení Korespondence potvrzení objednávky reklamace reklama Počet hodin Čas plnění 0 září říjen listopad prosinec

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

Školní vzdělávací plán: Planet 1

Školní vzdělávací plán: Planet 1 LEKCE 1 LEKCE 2 Klíčové Očekávané výstupy Učivo dané RVP pozdravit sociální a personální - navázat kontakt komunikativní - rozumět krátkému projevu doprovázenému ilustracemi LEKCE 3 k učení - umět vyhledat

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, smartphone, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, smartphone, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERR 2. ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, smartphone, plány měst, mapy,

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin rozlišuje správnou výslovnost samohlásek, souhlásek a dvojhlásek, nacvičuje správnou intonaci, slovní a větný přízvuk, melodii, tempo a sílu hlasu popíše jednoduše

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Učebnice, počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, plány měst, mapy, smartphone, slovníky

Učebnice, počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, plány měst, mapy, smartphone, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERR Sexta 4 hodiny týdně Učebnice, počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, plány měst, mapy, smartphone,

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti Seznámení s novým

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

4.1.4. Další cizí jazyk

4.1.4. Další cizí jazyk 4.1.4. Další cizí jazyk Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětu německý jazyk. Německý jazyk A) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje od 7. nebo

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti PT MV - multikulturalita

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Umí pojmenovat místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku.

Více

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání:

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Škola Odhaduje význam nových složených slov Hobbyschulen a vyhledává klíčová slova. Dokáže vlastními

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 5 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk

Další cizí jazyk Německý jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV a ze Společného evropského referenčního rámce

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Francouzský jazyk (druhý cizí jazyk) (FRJ) Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.3 Německý jazyk 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Výuka má žáky dovést k úrovni A

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Pojmenuje místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku. Složené

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

pro základní vzdělávání platné od

pro základní vzdělávání platné od Příloha č. 1 k ŠVP ZŠ Volyně Zapracování Úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platné od 1. 9. 2013 Čj.: Schváleno radou školy dne: 20. 6. 2013 Na základě Úpravy Rámcového vzdělávacího

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce a Český jazyk a literatura ve vybraných ročnících Charakteristika a osnovy nového volitelného předmětu Obchodní

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více