PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od počínaje prvním ročníkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem"

Transkript

1 PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté denní maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce od počínaje prvním ročníkem A. Uplatnění absolventa Tento obor výhodně kombinuje odborné vzdělání s kvalitní přípravou na další studium, a to především na vysokých školách hlavně ekonomického a právnického zaměření a na vyšších odborných školách, zaměřených například na ekonomii, finančnictví, veřejnou správu, podnikání, služby atd. Úspěšné ukončení tohoto oboru zajišťuje absolventům také široké uplatnění na trhu práce, protože díky všeobecně zaměřenému základu mají širší rozhled a zároveň mohou využívat i kvalitní odborné znalosti. Osvojené klíčové kompetence umožňují vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní, poradenské a další činnosti ve firmách, ve službách, v cestovním ruchu, v organizacích veřejné správy apod. Absolvování oboru vytváří také předpoklady pro zahájení vlastního podnikání. B. Výsledky vzdělávání Kompetence absolventa Vzdělání v tomto oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům řadu klíčových a odborných kompetencí. V praxi to znamená, že absolventi jsou schopni: používat různé metody myšlení a vhodně volit prostředky a způsoby pro úspěšné vyřešení daného problému pracovat nejen individuálně, ale i spolupracovat v týmu získávat znalosti při školním vyučování, ale také z dalších informačních zdrojů průběžně získávat informace o možnostech svého dalšího vzdělávání v oboru formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory logicky a srozumitelně v písemné i mluvené formě zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i jiné texty na běžná i odborná témata získat pozitivní vztah k učení a vzdělávání dokázat pochopit zadání úkolu či identifikovat podstatu problému, získat informace, vyhodnotit je, prezentovat řešení a ověřit správnost postupu dosáhnout takové úrovně znalosti nejméně jednoho cizího jazyka, která umožní nejen komunikovat, ale také se pracovně uplatnit v cizojazyčném prostředí

2 chápat důležitost dobré znalosti cizích jazyků pro uplatnění na pracovním trhu i v soukromém životě, být motivováni ke zdokonalování svých jazykových dovedností v rámci celoživotního vzdělávání hodnotit reálně své fyzické a duševní možnosti a na tomto základě si stanovovat cíle a priority přiměřené osobním schopnostem dokázat pracovat týmově, odpovědně plnit zadané úkoly, objektivně hodnotit postoje, jednání a výsledky práce ostatních lidí v týmu mít odpovědný vztah ke svému zdraví, dodržovat zásady zdravého životního stylu dodržovat zákony, respektovat práva ostatních, aktivně vyjadřovat svůj nesouhlas s jakoukoli diskriminací a xenofobií ctít tradice a hodnoty svého národa, uvědomovat si svoji vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu v rámci multikulturního kontextu současného světa orientovat se v politickém a společenském dění u nás i ve světě jednat a chovat se v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích (používat pojmy kvantifikujícího charakteru, efektivně aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžném životě, používat, ale také vytvářet různé formy grafického znázornění tabulky, grafy, schémata, apod.) pracovat s osobním počítačem a používat další prostředky informačních a komunikačních technologií ovládat běžné základní a aplikační programové vybavení, orientovat se v nových aplikacích a umět je využívat vyhledávat informace na internetu i v dalších médiích, dokázat kriticky posoudit věrohodnost získaných informací komunikovat elektronickou poštou a pracovat s dalšími prostředky online a offline komunikace odpovědně přistupovat k vlastní profesní budoucnosti a růstu, to znamená nejen svědomitě studovat, ale také si uvědomovat význam celoživotního učení, sledovat možnosti uplatnění, pracovní, platové a další podmínky na trhu práce a aktuální změny ve svém oboru orientovat se v právech a povinnostech zaměstnavatelů a zaměstnanců, dokázat využít poradenských a zprostředkovatelských služeb, vhodným způsobem komunikovat s potencionálním zaměstnavatelem chápat podstatu podnikatelské činnosti, mít přehled o právních, ekonomických, administrativních a dalších předpokladech podnikání orientovat se v právní úpravě účetnictví, účtovat běžné účetní operace orientovat se v daňových zákonech, vypočítat daňovou povinnost k obvyklým daním i k sociálnímu a zdravotnímu pojištění využívat účetních i daňových právních předpisů při řešení konkrétních praktických situací, správně je interpretovat, efektivně prezentovat výsledky své práce orientovat se v právní úpravě pracovněprávních a závazkových vztahů orientovat se v průběhu základních podnikových činností (nákup a přejímka zásob, pořizování a využívání dlouhodobého majetku, jednání s dodavateli a odběrateli, zaměstnanci, mzdová problematika) provádět základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku

3 vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úpravě provádět průzkum trhu, využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů prakticky aplikovat poznatky z ekonomiky, účetnictví a práva při řešení ekonomických problémů uplatnit poznatky z psychologie prodeje při jednání s obchodními partnery při nákupu i prodeji dbát na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana) vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet její image na veřejnosti chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku orientovat s v činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů dokázat efektivně hospodařit se svými finančními prostředky provádět reálný odhad výsledku řešení zadaných praktických úkolů zvažovat při plánování a posuzování konkrétní činnosti v podnikání, pracovním procesu i běžném životě možné náklady, výnosy a zisk, sociální dopady, vliv na životní prostředí osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit průběžně sledovat aktuální dění v národní, evropské a světové ekonomice, odhadnout dopady opatření hospodářské politiky u nás i v Evropské unii C. Způsob ukončování studia Studium oboru Ekonomické lyceum je ukončeno maturitní zkouškou podle 77 8 zákona č. 56/004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Podle 78 odst. zákona č. 56/004 Sb. se společná část maturitní zkoušky skládá z komplexní zkoušky z českého jazyka a komplexní zkoušky z cizího jazyka, nebo didaktického testu z matematiky. se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám (cizí jazyk, matematika). V profilové části maturity žáci konají ústní zkoušku z ekonomiky, praktická maturitní zkouška má formu písemnou. se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám stanoveným ředitelem školy (viz tabulka). Volitelný předmět v EL u společné a profilové části nesmí být u jednotlivého žáka totožný. Zkouška z cizího jazyka je povinná ve společné, nebo profilové části. Po úspěšném vykonání všech částí maturitní zkoušky žáci obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce, protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky a mezinárodní doklad o kvalifikaci Europass dodatek k osvědčení.

4 Část zkoušky Společná Profilová Forma závěrečné zkoušky komplexní zkouška z českého jazyka komplexní zkouška z cizího jazyka, nebo didaktický test z matematiky nepovinné zkoušky (cizí jazyk, matematika) maturitní zkouška z ekonomiky (ústní) maturitní zkouška z volitelného předmětu (další cizí jazyk, informatika, dějepis, účetnictví, matematika - ústní) praktická maturitní zkouška (písemná) nepovinná zkouška (další cizí jazyk, matematika, informatika ústní) D. Přijímací řízení Uchazeči o studium (žáci základních škol, žáci kvart osmiletých gymnázií, sekund šestiletých gymnázií a ostatní uchazeči) budou přijímáni na základě studijních výsledků osmé třídy (resp. tercie nebo primy) a studijních výsledků prvního pololetí deváté třídy (resp. kvarty nebo sekundy). Algoritmus určení pořadí uchazečů Žáci budou přijímáni podle nejnižší hodnoty H: H = S B p * p p 3 S = p + p + p 3 průměr z průměrného prospěchu a klasifikace z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka za. pololetí 8. třídy ZŠ (resp. tercie osmiletého gymnázia nebo primy šestiletého gymnázia) průměr z průměrného prospěchu a klasifikace z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka za. pololetí 8. třídy základní školy (resp. tercie osmiletého gymnázia nebo primy šestiletého gymnázia) průměr z průměrného prospěchu a klasifikace z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka za. pololetí 9. třídy základní školy (resp. kvarty osmiletého gymnázia nebo sekundy šestiletého gymnázia) B BONIFIKACE b uchazeči z víceletých gymnázií...,5 b uchazeči, kteří podají přihlášku do obou oborů... 0,5 b3 umístění do 3. místa v okresních a vyšších olympiádách z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka... 0,4 b4 sociální důvody (pouze oboustranně osiřelé dítě)... 0, b5 změněná pracovní schopnost (ZPS)... 0, B = b i

5 * příklad výpočtu p : má (z 5 známek) studijní průměr,7. Čtyři chvalitebné: z matematiky, chemie, fyziky a tělesné výchovy. Profilující předměty jsou matematika, český jazyk a anglický jazyk: matematika =, český jazyk =, anglický jazyk = průměrný prospěch z profilujících předmětů je,33 p,7,33,30

6 Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK První cizí jazyk Obor vzdělání: 78 4 M/0 Ekonomické lyceum Forma vzdělání: denní Počet vyučovacích hodin za studium: 464 (4) Platnost: od počínaje. ročníkem REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ Anglický jazyk jako první cizí jazyk základní učebnice Maturita Solutions PRE-INTERMEDIATE nd edition úroveň B SERR (. a. ročník) New Headway INTERMEDIATE Third Edition úroveň B SERR (3. a 4. ročník) Obchodní korespondence v angličtině doplňkové studijní materiály: časopisy (Bridge, Gate) konverzační učebnice gramatické učebnice reálie anglicky mluvících zemí filmy anglicky mluvících zemí, video, internet Předmět: Anglický jazyk. cizí jazyk Ročník:. Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - rozumí souvislému projevu vyučujícího i reprodukovanému kultivovanému projevu rodilého mluvčího pronášenému v běžném hovorovém tempu obsahujícímu probrané jazykové prostředky i přiměřené množství neznámých výrazů či tvarů, - v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků dokáže vhodně, pohotově a jazykově relativně správně reagovat v běžných situacích každodenního života, - umí vést přirozený dialog, zeptat se na smysl nepochopeného výrazu či věty, požádat o zpřesňující informace a podobné informace podat, Tematické celky. Charakteristika osobnosti - vlastnosti, koníčky, zájmy přítomný čas prostý a průběhový slovesné vazby: sloveso + infinitiv, sloveso + infinitiv bez to sloveso + gerundium výměna názorů vyjádření míry vytvoření os. profilu. Sport, hry a volný čas min. čas prostý: pravidelná, nepravidelná slovesa min. čas průběhový: způsob použití v kombinaci s prostým vyprávění o minulosti děkovný dopis. PPP Počet hodin Čas plnění 8 září říjen 8 listopad prosinec

7 - dovede sdělit hlavní myšlenky či informace z vyslechnutého či přečteného textu obsahujícího známý jazykový materiál i přiměřené množství neznámých výrazů či tvarů, - dokáže volně reprodukovat jednoduchý nepřipravený text, - umí souvisle hovořit v rámci probraných tematických okruhů i na základě vizuální opory (obrázek, tabulka, formulář apod.), - čte výrazně, foneticky správně vybrané texty, - čte s porozuměním přiměřeně náročné všeobecně či odborně orientované texty, - umí využívat logického odhadu významu neznámých výrazů či tvarů z kontextu, - dovede využívat dvojjazyčný slovník i mluvnické příručky, - je schopen vyplnit různé typy formulářů, - dovede sestavit neformální i jednoduchý formální dopis i jiná písemná sdělení, - dokáže zaznamenat (zformulovat hlavní myšlenky) informace z vyslechnutého či přečteného textu, - je schopen písemně vyjádřit své myšlenky, - s použitím slovníku dokáže samostatně sestavit popis, vyprávění, charakteristiku osoby, jednoduchý životopis. Jazykové prostředky - systematicky si upevňuje návyky správné výslovnosti se zdůrazněním suprasegmentálních prvků (rytmus, přízvuk, intonace, redukce slabik a slov), - aktivně si osvojuje nová slova, idiomy a slovní spojení, včetně frazeologie běžného společenského styku 3. Domov a jeho okolí místí předložky vyjadřování kvantity počitatelná, nepočitatelná podst. jména použití členů vyjádření (ne)souhlasu popis obrázku blog z dovolené 4. Film a televize stupňování přídavných jmen a porovnávání přídavná jména s koncovkami ed a ing ověření porozumění vyjádření kontrastu shrnutí děje filmu 5. Nakupování a peníze předpřítomný čas kontrast s min. časem obchody a jejich zboží stížnost v obchodě sepsání stížnosti. PPP 8 leden únor 3 březen duben 6 květen červen

8 - při práci s textem průběžně poznává základní způsoby tvoření slov a nejčastější druhy konverze, - ovládá základní časy, - správně tvoří otázky, - správně používá tázací zájmena a příslovce. Země příslušné jazykové oblasti - zná základní geografické údaje, hlavní města, nejvýznamnější kulturní památky, nejnavštěvovanější města a oblasti Předmět: Anglický jazyk. cizí jazyk Ročník:. Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - rozumí souvislému projevu vyučujícího i reprodukovanému kultivovanému projevu rodilého mluvčího pronášenému v běžném hovorovém tempu i s méně pečlivou výslovností (autentické nahrávky) v rámci probraného učiva i s přiměřeným množstvím neznámých výrazů či tvarů, - v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků dokáže vhodně, pohotově a jazykově správně reagovat v běžných situacích společenského života, v reakcích vyjádřit i své postoje, - dovede sdělit hlavní myšlenky či informace z delšího vyslechnutého či přečteného přiměřeně náročného textu, umí text komentovat, hodnotit apod., - dokáže volně reprodukovat nepřipravený vyslechnutý či přečtený text, Tematické celky. Moderní technologie a nová média, sociální sítě budoucí čas příslovce frázová slovesa podmínkové věty typ 0 modální slovesa. část přijetí/ odmítnutí pozvání vytvoření vzkazu. Svět a cestování modální slovesa. část podmínkové věty typ I další frázová slovesa gesta a řeč těla svátky v informačním centru rady a doporučení odpověď na pozvání. PPP Počet hodin Čas plnění 8 září říjen 8 listopad prosinec

9 - umí souvisle hovořit v rámci Země a přírodní katastrofy probraných tematických okruhů podmínkové věty typ II na všeobecná témata, přací věty - je schopen aktivně se zúčastnit tvoření slov diskuze, vyjádřit své názory, porovnání a zdůvodnění oponovat či souhlasit s názory nápadů, pro a proti ostatních, požádat o zpřesnění sepsání návrhu na údajů apod., zlepšení situace v místě - dovede připravit a realizovat bydliště anketu, interview apod., - dovede vyplnit dotazník na 4. Zločin úřadu práce, sepsat žádost - předminulý čas o zaměstnání, - jeho použití v kombinaci - umí se písemně i ústně prezentovat při vstupu na trh práce, - souslednost časová s min. časem - čte s porozuměním přiměřeně - tvoření slov náročné všeobecně či odborně - zdvořilé žádosti orientované texty, - popis zločinu - umí využívat logického odhadu významu neznámých výrazů či 5. Psané slovo tvarů z kontextu, - trpný rod - dovede využívat výkladový - druhy tištěných médií slovník. - knihy a literatura - domlouvání schůzky Jazykové prostředky - návrhy co dělat - neformální dopis - dovede rozlišovat a používat -. PPP přítomný čas prostý a průběhový, 0 - dovede rozlišovat a používat minulý čas prostý a průběhový, - umí spojovat věty, - správně tvoří slova pomocí předpon a přípon, dokáže správně používat kvantitativní výrazy, zájmena a členy, - umí rozlišit používání předpřítomného času prostého a průběhového, - dovede vyjadřovat časové a podmínkové vztahy, - umí spojovat věty v souvětí vhodnými spojkami, - dovede formulovat otázky i záporné věty, ovládá způsob krátkého reagování na otázky, - zná způsob zapisování i čtení číselných výrazů. 8 leden únor 3 březen duben 8 květen červen

10 Země příslušné jazykové oblasti - zná základní geografické, historické a politicko-společenské informace, - identifikuje objekty významné z hlediska kulturního a turistického, - orientuje se v aktuálním kulturním, politickém a společenském dění i životě, zná významné osobnosti, společenské zvyklosti a tradice. Předmět: Anglický jazyk. cizí jazyk Ročník: 3. Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - dokáže porozumět obsahu souvislého ústního projevu i dialogu rodilých mluvčích z různých oblastí i v rychlejším tempu a s méně pečlivou výslovností, - umí pohotově reagovat v rozhovoru a v diskusi i v náročnějších situacích společenského a pracovního styku, - je schopen vyjadřovat své postoje a obhajovat své názory, - čte s porozuměním delší náročnější obsahově různorodé texty, s důrazem na profesně orientované texty, - dokáže písemně zaznamenat podstatné myšlenky a údaje z delšího vyslechnutého i přečteného textu, - je schopen vyjádřit své pocity a názory na umělecká díla, Tematické celky. Člověk a svět - pomocná slovesa - opakování časů - tvoření otázek, záporů - krátké odpovědi - Velká Británie. Volný čas a koníčky - přítomný čas prostý a průběhový - dějová a stavová slovesa - vlastnosti - Londýn 3. Výtvarné umění, hudba, literatura - min. čas prostý, průběhový - používání minulého a předminulého času - předložky časové -. PPP Počet hodin Čas plnění září říjen listopad 0 prosinec leden

11 - je schopen stylisticky vhodně a srozumitelně zformulovat vlastní myšlenky a názory ve formě různých slohových útvarů. Jazykové prostředky - orientuje se v odborném názvosloví a hierarchii anglických slovesných časů, dokáže je správně používat, - je schopen používat správně infinitivní konstrukce k vyjádření základních významů a vztahů, - dovede vyjadřovat podmínku neskutečnou, - rozumí frázovým slovesům a vhodně je používá, - umí tvořit slova z již známých slov, - dovede vyjádřit předčasnost v minulosti - dovede správně uvozovat a gramaticky zpracovat nepřímou řeč, nepřímé otázky a nepřímý rozkaz, - chápe význam trpného rodu v anglickém textu, zejména odborném, dovede jej sám vytvářet a používat, - chápe posuny časů v časové souslednosti a dovede je sám uplatňovat ve svém projevu písemném i mluveném, - rozumí symbolům užívaným při opravách jazykových chyb, dovede relativně samostatně opravit své i cizí chyby, Země příslušné jazykové oblasti - osvojuje si další, detailnější geografická a demografická fakta, informace o kulturních památkách, turist. atrakcích, 4. Práva a povinnosti modální slovesa vyjadřování pravidel frázová slovesa zdvořilostní fráze Austrálie 5. Počasí, příroda, ochrana životního prostředí - vyjadřování budoucnosti - tvoření slov - domlouvání setkání - Práce sekretářky a vybavení kanceláře 6. Opakování -. PPP únor březen 8 duben květen 8 červen

12 - orientuje se ve státním zřízení jednotlivých zemí, - má povědomí o společenských zvycích a konvencích, - je obeznámen s problémy každodenního života, - orientuje se v nejvýznamnějších historických etapách a událostech příslušných zemí, - seznamuje se s nejvýznamnějšími představiteli umění, vědy a techniky, sleduje aktuální informace z kulturního, politického a společenského života anglicky mluvících zemí, - je schopen relativně samostatně formulovat věty v rámci schématu Předmět: Anglický jazyk. cizí jazyk Ročník: 4. Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - rozumí obsahu souvislého ústního projevu i dialogu rodilých mluvčích v rychlém hovorovém tempu s méně pečlivou výslovností a s některými základními sociolingvistickými a regionálními variantami jazyka, - umí pohotově, jazykově správně a přirozeně reagovat i v náročnějších situacích společenského a pracovního styku s cizinci, - v rámci osvojených jazykových prostředků dovede s předchozí přípravou souvisle hovořit na přiměřeně náročná témata všeobecná, témata zeměvědného charakteru i na témata týkající se vlastní profesní orientace, Tematické celky. Popis osoby, rodina - otázky - přídavná jména a příslovce - nakupování - USA - New York - Washington DC. Záliby a zájmy - předpřítomný čas - móda, sport - předložkové vazby - Banky a pojišťovnictví - EU a mezinár. spolupráce 3. Cestování. PPP slovesné vazby další frázová slovesa řeč těla Reklama a inzeráty Počet hodin Čas plnění září říjen 8 listopad prosinec 8 leden únor

13 - čte s porozuměním texty se stupňující se náročností, umí se orientovat v různých typech textů i v odborné literatuře vlastního oboru, - dokáže odhadnout význam neznámých slov v kontextu, - je schopen využívat různých typů čtení (orientační, informativní, studijní) podle daného účelu, - umí správně, výstižně a stylisticky vhodně zformulovat vlastní myšlenky a názory ve formě různých slohových útvarů. Jazykové prostředky - dovede vyjadřovat časové a podmínkové vztahy, - umí spojovat věty v souvětí vhodnými spojkami, - je schopen používat správně infinitivní konstrukce k vyjádření základních významů a vztahů, - dovede vyjádřit podmínku neskutečnou, - rozumí nejběžnějším frázovým slovesům a vhodně je používá, - umí tvořit slova z již známých slov, - dovede vyjádřit předčasnost, současnost a následnost v minulosti, - správně reprodukuje výroky, otázky a rozkazy formou nepřímé řeči, - orientuje se v odborném názvosloví a hierarchii anglických slovesných časů a dokáže je správně používat, - dovede formulovat otázky i záporné věty, ovládá způsob krátkého reagování na otázky, - dovede relativně samostatně opravit své i cizí chyby, 4. Vyjadřování návrhů - podmínková souvětí - slova podobného významu - peníze - slovesa make a do - Literatura a významní autoři ang. mluvících zemí 5. Obchodní a soukromá korespondence úprava, části obchodního dopisu, používané fráze nabídka, poptávka, objednávka, reklamace hlavní rozdíly mezi obchodním a soukromým dopisem. PPP 8 únor březen 8 duben

14 - chápe význam trpného rodu v anglickém textu (zejména odborném), dovede jej sám vytvářet a používat, - zná způsob zapisování i čtení číselných výrazů. Země příslušné jazykové oblasti - relativně samostatně získává geografické a demografické údaje v návaznosti na již osvojené a utříděné poznatky z předchozích ročníků, - osvojuje si další informace z historie a současnosti anglofonních zemí s důrazem na aktuální události a jejich hodnocení, výrazné tendence v myšlení, dějinách a umění daných zemí, - seznamuje se s významnými představiteli politického života, umění, vědy a techniky (nositelé Nobelovy ceny a jiných významných vyznamenání), - zvládá formální úpravu obchodní korespondence, umí stylizovat jednoduchý obchodní dopis, fax i , - je schopen vyplnit formulář objednávky, - umí zdvořile, avšak přesvědčivě a důrazně, formulovat reklamaci i sepsat odpověď na ni, ať již odmítavou nebo omluvnou, - je schopen nabídnout přiměřenou kompenzaci v případě oprávněné stížnosti, - rozumí rozdílům mezi jednotlivými platebními prostředky.

15 Název vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK První cizí jazyk Obor vzdělání: 634M/004 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Počet vyučovacích hodin za studium: 464 (4) Platnost: od počínaje. ročníkem REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ Německý jazyk jako první cizí jazyk základní učebnice: DIREKT neu úroveň A SERR DIREKT neu úroveň B SERR DIREKT 3 úroveň B, B SERR DIREKT neu 3 úroveň B, B SERR učebnice obchodní korespondence doplňkové studijní materiály: časopis Freundschaft internet konverzační učebnice Deutschsprachige Länder Předmět: německý jazyk. cizí jazyk Ročník:. Výsledky a kompetence Řečové dovednosti se naučí informovat o problémech a potížích, umí vyjádřit prosbu o pomoc, odmítnout a uvést důvod, vyjádřit lítost, žádat o dovolení, diskutovat na téma postižených osob, nabídnout pomoc si procvičí metodu řízeného rozhovoru, získávání a sdělování informací, argumentaci, formuluje vlastní myšlenky dokáže se informovat o významných událostech, napsat svůj životopis a rozumí životopisu jiných osob si procvičí formu diskuse Tematické celky L: Škola a plány do budoucna dokončení a opakování lekce minulý čas opakování. -. L: Moje zkušenosti ze zahraničí opakovací lekce opakování témat moje rodina, koníčky, charakteristika, zážitky z prázdnin a zahraničí, výměnný pobyt reálie vybraných měst německy mluvících zemí Počet hodin Čas plnění 8 Září 6 6 Září Říjen

16 se naučí sdělovat, jak se cítí a dokáže se zeptat na totéž, dovede popsat nemoci, svůj životní styl a vést rozhovor u lékaře připraví, provede a vyhodnotí anketu dokáže vylíčit nějakou událost a vyjádřit posloupnost událostí dokáže popsat a vysvětlit cestu zvládne přečíst s porozuměním novinový text zdokonalí se v práci se slovníkem napíše krátký písemný útvar pohlednici, dopis, jednoduchý obchodní dopis poptávku vypráví o známých osobnostech, charakterizuje osoby a dokáže je srovnat, vyjádřit vlastní názor na téma Lidé kolem nás si procvičí metodu řízeného rozhovoru o trhu práce s vysvětlováním, napíše inzerát vypráví o svých zážitcích, diskutuje o světě kolem nás včetně politických událostí dokáže interpretovat statistické údaje, vyjádřit představu o své budoucnosti i budoucnosti světa, vyprávět o svých plánech do budoucna zvládne vyjádřit obavy a naděje mladých lidí ohledně budoucnosti umí diskutovat o problémech životního prostředí a vyhlídkách do budoucna, sdělí své pocity a emoce Jazykové prostředky vyslovuje srozumitelně, co nejblíže přirozené výslovnosti má dostatečnou slovní zásobu, včetně frazeologie dodržuje základní pravopisné normy L: Rychle k cíli minulý čas Perfektum (3) perfektum sloves s odlučitelnou předponou perfektum sloves s neodlučitelnou předponou perfektum sloves na ieren L: Dovolená a více zeměpisné názvy předložky s geografickými názvy souvětí podřadné a spojky dass, weil, wenn préteritum způsobových sloves souvětí souřadné () a spojky und, oder, aber, sondern, denn L: Co děláš pro své zdraví? zvratná slovesa a zájmeno sich časové předložky časový 4. pád L: Lidé jako ty a já (?) stupňování přídavných jmen skloňování příd. jmen po členu určitém skloňování příd. jmen po členu neurčitém tázací zájmena welcher, was für ein L: Práce a povolání sloveso werden vedlejší věty účelové, spojka damit, konstrukce um zu závislý infinitiv s zu zkracování vedlejších vět spojkami dass, damit L: Přání a sny konjunktiv II: opisný tvar würde + infinitiv vedlejší věta podmínková konjunktiv II sloves nepravidelných konjunktiv II sloves pomocných Říjen Listopad Listopad Prosinec 4 Leden 4 Únor 3 Březen 3 Duben

17 Země příslušné jazykové oblasti má faktické znalosti o reáliích dané jazykové oblasti (SRN, Berlín, Bavorsko, Mnichov, německé osobnosti, města) má faktické znalosti o životě v německy mluvících zemích (pracovní trh, školství, zvyky a svátky) své jazykové dovednosti a faktické znalosti si může prakticky ověřit a rozšířit při jazykové exkurzi do vybraného města nebo oblasti sousední německy mluvící země souvětí souřadné (), spojky deshalb, darum, deswegen, dann, trotzdem L: Na cestě Berlín konjunktiv II způsobových sloves nepřímá otázka vedlejší věty časové (), spojky als, wenn 0. Bavorsko: Mnichov reálie sousední spolkové země hlavního spolkového města příprava na jazykovou exkurzi do Mnichova L: Fakta a zprávy préteritum pravidelných sloves a slovesa wissen préteritum nepravidelných sloves vedlejší věty časové (), spojky bevor, seitdem, bis. Písemné práce pololetní písemné práce Oprava 4 Květen Červen Červen 0 Červen 4 Předmět: německý jazyk. cizí jazyk Ročník: 3. Výsledky a kompetence Řečové dovednosti rozumí složitějším souvislým projevům dokáže se vyjadřovat písemně i ústně k tématům probíraných tématických okruhů umí se vyjádřit v běžných situacích formuluje vlastní myšlenky Tematické celky. L 9 Fakta a zprávy dokončení, opakování préteritum vv časové spojky bevor seitdem, bis. L 0 Wien vv vztažné trpný rod všeobecný podmět man skl. př. jmen po kein, mein.. Počet hodin Čas plnění 0 září říjen

18 zvládá příslušnou slovní zásobu je schopen vést dialog o partnerských vztazích, diskutovat na toto téma, obhájit svůj názor ovládá společenské zvyklosti příslušné jaz. oblasti, osvojí si kulturní a geografické poznatky umí napsat obchodní dopis vypráví jednoduché příběhy,zážitky,popíše své pocity požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace zaznamenává vzkazy volajících zprostředkuje informaci dalším lidem umí vyhledat a interpretovat informace z internetu umí formulovat hl. myšlenku ze složitějšího textu, oddělit důležité a nedůležité informace Jazykové prostředky vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti má dostatečnou slovní zásobu frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů dodržuje základní pravopisné normy uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce Země příslušné jazykové oblasti má faktické znalosti o reáliích a svátcích německy mluvících zemí své dovednosti a znalosti si může prakticky ověřit a rozšířit při exkurzi do vybrané oblasti sousední německy mluvící země 3. Opakování k maturitě: poslech, čtení, psaní, mluvení 4. L Sport udržuje kondici, uvolňuje opakování vv vztažné, trpný rod 5. Lidové svátky a zvyky (Advent, Vánoce, Nový rok, Velikonoce. ) opak. vedlejších vět čas. 6. L Události osobní a společenský život trpný rod skloňování substantiv. pád záj. neurčitá 7. L 3 Media vazby sloves zájmenná příslovce tázací zájmena neurčitá 8. Dějiny Německa po. a. světové válce opakování min časů, vět vedl. 9. L 4 Vzdělání a budoucnost předl. s. pádem souvětí se spoj. obwohl, trotzdem bud. čas vv vztažné 0. Opakování k maturitě porozumění slyšenému a psanému textu psaní, čtení. Německá obchodní korespondence srovnání soukromých a obchodních dopisů vnější forma obchodních dopisů poptávka nabídka reklama objednávka listopad prosinec 6 prosinec 0 leden únor 6 březen 6 5 březen duben 5 duben 9 6 květen červen

19 vybraní žáci mají možnost si své schopnosti, znalosti a dovednosti (i z odborných předmětů) ověřit a prohloubit při praxi v německých firmách v Regensburgu faktické znalosti ze sociokulturních oblastí SRN si vybraní žáci mohou ověřit, porovnat a prohloubit při vzájemné výměně s partnerskou školou umí přečíst s porozuměním přiměřeně náročné texty včetně literárních, jednoduchých odborných a populárně odborných textů. Písemné práce a jejich opravy 4 Předmět: německý jazyk. cizí jazyk Ročník: 4. Výsledky a kompetence Řečové dovednosti rozumí složitějším souvislým projevům dokáže se vyjadřovat písemně i ústně k tématům probíraných tematických okruhů vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných situacích formuluje vlastní myšlenky, je schopen podat informace o významných městech německy mluvících zemí, interpretuje statistiky, umí se orientovat na trhu práce a napsat žádost o místo, dokáže hovořit na téma problémů multikulturní společnosti, je schopen argumentovat pro a proti, hovořit o názorech jiných osob, umí popisovat jevy (ne)příznivé pro životní prostředí, počasí, je schopen podat informaci a časově a žánrově zařadit hlavní představitele německé klasické literatury a lit. 0. stol. Tematické celky. Opak. L 3 doplnění a opakování: Malé německy mluvící země. Maturitní trénink porozumění slyšenému a čtenému textu, mluvení psaní žádost o místo L 4 EU anglická slova v němčině zájmena záporná, neurčitá, zástupná přímá a nepřímá řeč konjunktiv I. 3. Rakousko, Vídeň L 5 Ochrana životního prostředí, počasí komposita vedlejší věty - indem vazby substantiv a adjektiv 4. L 5 dokončení Korespondence potvrzení objednávky reklamace reklama Počet hodin Čas plnění 0 září říjen listopad prosinec

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 ázev vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (NEJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk [ŠVP OA: LEPŠÍ ALTERNATIVA] 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEPŠÍ ALTERNATIVA

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 9 Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Podnikání DL studium, od 2011 64-41-L/51Podnikání Verze z 05. 09. 2011 Platnost 1.9.2011 Obsah

Více

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje:

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro obor PODNIKÁNÍ Identifikační údaje: Název instituce : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 10, Weilova 4 Zřizovatel: Název ŠVP : Kód a název oboru : Hlavní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Podnikání denní forma studia Obsah: SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, 264 01 Sedlčany 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Profesní uplatnění

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Centrum odborné přípravy 373 41 Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště Kmenový obor 2651H Elektrikář Učební obor 26 51-H/01

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více