Stavební opravy zříceniny hradu. Helfenburk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební opravy zříceniny hradu. Helfenburk"

Transkript

1 Stavební opravy zříceniny hradu Helfenburk Leden 2014

2 Obsah I. Šírší vazby a celkový situační plán... 3 II. Současný stav... 5 III. Popis jednotlivých objektů současný stav IV. Akutní potřeby údržby a opravy, havarijní program a důvody pro zařazení do havarijního programu V. Dlouhodobý program záchrany hradu se zlepšením atraktivity návštěvnického komfortu návrh VI. Návrh... 7 VII. Předpokládaný přínos... 7 VIII. Architektonický návrh stavebních úprav... 8 IX. Technický popis X. Dokladová část XI. Rozpočet na dílčí části oprav... 35

3 I. Šírší vazby a celkový situační plán Širší vztahy ve vazbě na krajské město České Budějovice Širší vztahy ve vazbě na Obec Bavorov

4 Ortofotomapa

5 II. Současný stav Stručná charakteristika. Hrad založený roku 1355 Janem, Oldřichem, Josefem a Petrem II. z Rožumberka. Jeho výstavbu povolil Karel IV. Listinou z 21. května roku Helfenburk je vystavěn na vrcholu kopce zvaného Malošín v nadmořské výšce 683 m. Jedná se o zajímavý geomorfologický útvar, jehož konfigurace bylo téměř dokonale využito při výstavbě hradu. Koncepce dvoulodního paláce, promyšleného opevnění, chráněná plocha a počet hospodářských budov dodnes vzbuzují respekt. V přilehlém okolí hradu na dnes zalesněných úbočích Malošína jsou zřetelně patrny zbytky rozlehlého a hospodářsky velmi atraktivního podhradí z doby, kdy byl Helfnburk na tehdy odlesněném vrchu dominantou krajiny. Schwarzenberkové poslední šlechtický rod, který hrad vlastnil, v druhé polovině 18. Století na jeho údržbu rezignovali a poskytli ho okolnímu obyvatelstvu jako zdroj stavebního materiálu. Hrad tím pádem přišel o dřevěné konstrukce (krovy, stropy); o důležité stavební prvky (zárubně, klenební oblouky oken, dveří, ale i bran) a bohužel i o některé historické cenné artefakty. Obrazy hradu z 19. století jen dokladují rychlost chátrání. První snahy o záchranu hradu můžeme zaznamenat až ve dvacátých letech XX. Století. Jsou zaznamenány, ať již příznivé nebo negativně, dobovými názory na záchranu památek, úrovní odborného dohledu, entusiasmem zúčastněných osob stejně, jako množstvím vynaložených finančních prostředků. III. Popis jednotlivých objektů současný stav. Vnější hradební pás sever Vypadávající části zdiva u paty zdí (včetně východní bašty), místy již přecházející ve svislou erozi na vnější straně, na vnitřní straně tatáž situace, způsobená zhroucením kleneb střílen a oken. Pravděpodobným důvodem (nebo jedním z důvodů) je tlak sedimentu na vnitřní straně hradební zdi a zevnitř bašty. V baště situace horší vizuálně patrné vytlačování zdiva. Vstupní brána most V současné době v dobrém stavu, potřeba menších oprav. Střední hradební pás, druhá brána V úseku východně od bergfrítu zdevastován, nutno zajistit proti sesuvu na dolní nádvoří bezpečnost návštěvníků. Východní konec cenné architektonické prvky výstavby hradeb ve svahu, nutná záchrana. Západně od bergfrítu potřeba doplnění erodovaného spojovacího materiálů a části zdiva ve vazbě na věž a v patě zdi. Druhá brána Revize zaklenutí, menší eroze zdiva.

6 Strážní věž berfrít. Vypadané zdivo a erodovaný spojovací materiál u paty a v dolní čtvrtině věže. Opravy z počátku 90-tých let minulého století působí dojmem nedokončené akce. Věž byla dozděna, nicméně ochoz zůstal nezastřešen a veškerá dešťová voda a tající sníh vsakují do zdiva, vymývají spojovací materiál a ničí vnitřní dřevěné konstrukce. Perspektivně je potřebná úprava zastřešení věže a revize vnitřních dřevěných konstrukcí s následnou opravou. Zpřístupnění spodní části věže by hrad učinilo turisticky zajímavějším. Oprava vnějšího přístupového schodiště je s ohledem na pokročilou hnilobu skeletu nutná. Třetí brána s příhrádkem (dvojbraní). Nutná oprava horizontálních částí dvoubraní současný stav znamená přímé ohrožení návštěvníků, vyřazení z prohlídkové trasy nemožné! Vnitřní a jihozápadní hradby, torza hospodářských budov, nádvoří. Vyžadují drobné opravy, v krajních případech snesení rizikových segmentů zdiva. Jejich další úpravou možno provést bez zásahů do historicky cenných částí by se s minimálními náklady dala zvýšit atraktivita hradu a zlepšit provozní zázemí. Východní bašta rozhledna Pokud se týče této další věžové dominanty hradu lze o kamenné konstrukci konstatovat totéž, co bylo uvedeno u bergfrítu. Vnitřní dřevěné konstrukce jsou, přestože výrazně starší, v nesrovnatelně lepším stavu, protože jsou chráněny před povětrnostními vlivy. Hradní palác Za současného stavu vyžaduje statické posouzení. Nedávnou rekonstrukcí kleneb a zdí v západním křídle byla pro jeho záchranu nastoupena dobrá cesta, bohužel neměla pokračování. Hradní příkop a valy. Akutně nevyžadují údržbu ani opravy. Perspektivně naučná stezka tématicky: přírodní arboretum, enviromentalistika. IV. Akutní potřeby údržby a opravy, havarijní program a důvody pro zařazení do havarijního programu. Zřícenina Helfenburku je rozlohou, stavem a začleněním do terénu a krajiny významnou historickou a architektonickou památkou. V posledních desetiletích lze rovněž hovořit o zajímavém a cenném biotopu jak uvnitř areálu (přírodní arboretum na valech a v hradním příkopu), tak v blízkém okolí. Nevýhodou hradu je, že prakticky nelze striktně stanovit prohlídkovou trasu. Zamezit lze vstup návštěvníků do věží a hradního paláce, ovšem za cenu ztráty atraktivity hradu. Žádost o zařazení do havarijního programu pro rok 2014 má dva důvody. Prvním je zajištění bezpečnosti návštěvníků bez omezení atraktivity hradu. Jedná se především o objekty popsané v předchozích částech.

7 V. Dlouhodobý program záchrany hradu se zlepšením atraktivity návštěvnického komfortu návrh. V návaznosti na opatření v rámci havarijního programu 2014 navrhujeme začlenit Helfenburk do programu záchrany architektonického dědictví. Po dobu existence nebyl nikdy zásadním způsobem pobořen vojensky nebo z důvodu požáru či jiné katastrofy. Naprostá většina zachovaných částí je původní a má vysokou vypovídací hodnotu z hlediska vývoje stavebních technologií, vnitřního uspořádání hospodářských částí a fortifikace po dobu téměř 140-ti let. Rovněž využití terénu, zejména pro potřeby obrany hradu je pozoruhodné. Jestliže se nepodaří, když ne zastavit, tak alespoň výrazně zpomalit chátrání hradu, mohou být tyto hodnoty v historicky krátké době nenávratně ztraceny. VI. Návrh Vzhledem k rozlehlosti areálu, četnosti objektu, obtížnému terénu, objemu a hmotnosti přepravovaného materiálu a technologické náročnosti navrhujeme víceleté zapojení do programu s plánováním v ročních etapách. Pořadí a objem prací v jednotlivých letech bude stanoven po konzultacích s orgány památkové péče v závislosti na finančních zdrojích. Domníváme se, že zpracování hrubého plánu s určením priorit je možné do konce roku VII. Předpokládaný přínos Kromě výše uvedeného zachování Helfenburku jako architektonické památky, jež nelze vyčíslit, spatřujeme přínos navrhovaného v možnosti zpřístupnění části hradu, které v současné době nejsou pro návštěvníky atraktivní, protože jsou zavaleny sedimentem nebo zchátralost. Dále by po zajištění korun zdí hospodářských objektů bylo možno vytvořit prostory pro technické zázemí hradu (v současné době na hranici únosného minima), zázemí pro účinkující na akcích (v současné době nulové) a tím akce zkvalitnit. Vytvořil by se také prostor pro zvýšení návštěvnického komfortu zlepšení úrovně služeb, snížení vlivů nepříznivého počasí. V neposlední řadě je nutno uvést zvýšení odolnosti hradu vůči občasným akcím vandalů a zlodějů. Souhrn těchto a možných dalších opatření může podle našich odhadů zvýšit návštěvnost hradu, která se v současné době pohybuje mezi návštěvníků ročně, až o 30%. Zvýšený příjem ze vstupného, investovaný do propagace, akcí na hradě pořádaných kvalitnější údržby a drobných oprav se logicky musí projevit ve snížení potřeby čerpání veřejných financí pro hrad. Pro úplnost uvádíme, že Helfenburk je pro veřejnost otevřen už sedmým rokem celoročně. Hlavní sezonu začínáme podle vývoje počasí již v dubnu a končíme říjnem. V průběhu roku organizujeme 5 6 větších akcí a stejný počet akcí komorních. Dvě z větších akcí spadají do zimního období. V roce 2014 se bude konat VI. Ročník akce Pasovští v Čechách ( ) a v polovině prosince rovněž VI ročník akce Bánili jsme hrad, letos speciálně zaměřený k 70-tému výročí bitvy v Ardenách. Zpracoval : Jaroslav Pížl

8 VIII. Architektonický návrh stavebních úprav Celková situace hradu

9 1. Oprava stěny z vnější strany obranného příkopu Velikost zpevňované části je 4 x 4 m. Zdivo je nezbytné očistit, doplnit kameny a doplnit maltovou výplní. Před zahájením dozdívání je nezbytné vytvořit vodorovnou ložnou spáru a po obvodu kotevní kapsy ve stávajícím zdivu. Velmi důležitá část hraní stěny, pohledově exponovaná. V roce 2013 došlo k zahájení rychlejší destrukce. Tato část hradního opevnění je důležitá i pro možnost celkového uzavření hradu.

10 2. Oprava stěny z vnější strany obranného příkopu Velikost zpevňované části je 2,5 x 3 m. Zdivo je nezbytné očistit, doplnit kameny a doplnit maltovou výplní. Po doplnění zdiva je nezbytné uzavřít korunu stěny očištěním a zpevněním v délce 35m. Velmi důležitá část hraní stěny, pohledově exponovaná, dobře přístupná, kterou lze za minimální finanční prostředky zastabilizovat.

11 3. Oprava paty strážní věže Velikost zpevňované části stěny je 5 x 4 m. Zdivo je nezbytné očistit, doplnit kameny a doplnit maltovou výplní. Opravovaná část je velmi obtížně přístupná, stejně jako možnost výstavby lešení. I přes velkou obtížnost přístupu považuji tuto opravu za jednu z nejdůležitějších. Velmi důležitá část hraní stěny navazující na strážní baštu. Stabilita této steny ovlivňuje stabilitu strážní bašty. Jedná se o jednu z nejcennějších částí hradu, turisticky nejvíce přitahovanou.

12 4. Oprava klenby okna II. nádvoří Velikost zpevňované části je 2 x 2 m. Zdivo je nezbytné očistit, doplnit kameny a doplnit maltovou výplní. Velmi důležitá část hraní stěny, pohledově exponovaná, dobře přístupná, kterou lze za minimální finanční prostředky zastabilizovat.

13 5. Oprava ostění brány II. nádvoří Velikost zpevňované části je 4 m. Zdivo je nezbytné očistit a doplnit maltovou výplní. Pohledově exponovaná, dobře přístupná, kterou lze za minimální finanční prostředky zastabilizovat.

14 6. Oprava klenby brány III. nádvoří (nebezpečný stav) Velikost zpevňované klenby je 2 m. Zdivo je nezbytné očistit, doplnit kameny a doplnit maltovou výplní. Klenba je dobře přístupná Velmi důležitá část hradu, pohledově exponovaná, dobře přístupná, kterou lze za minimální finanční prostředky zastabilizovat. Bez zabezpečení této klenby hrozí nebezpečí úrazu návštěvníků!

15 7. Oprava koruny zdiva III. nádvoří Oprava a zabezpečení koruny hradní stěny III. nádvoří v délce 35 m. Zdivo je nezbytné očistit a korunu stěny zpevnit maltovou výplní. Klenba je dobře přístupné z hradního nádvoří. Velmi důležitá část hradu, pohledově exponovaná, dobře přístupná, kterou lze za minimální finanční prostředky zastabilizovat.

16 Renezanční část 8. Renezanční část oprava koruny vstupní stěny (nebezpečná část) Oprava a zabezpečení koruny v délce 15 m. renezanční části hradu. Zdivo je nezbytné očistit a korunu stěny zpevnit maltovou výplní. Zdivo je dobře přístupné z III. hradního nádvoří. Velmi důležitá část hradu, pohledově exponovaná, dobře přístupná, kterou lze za minimální finanční prostředky zastabilizovat. Bez zabezpečení této stěny hrozí nebezpečí úrazu návštěvníků!

17 Obytný palác

18 9. Obytný palác stabilizace ostění Velikost zpevňované části je 4 m. Zdivo je nezbytné očistit a doplnit maltovou výplní. Pohledově exponovaná, dobře přístupná, kterou lze za minimální finanční prostředky zastabilizovat.

19 10. Obytný palác - stabilizace niky (nebezpečná část) Nutnost alespoň částečného zpevnění koruny stěn obytného paláce. Rozsah zpevňované části je 4 m. Zdivo je nezbytné očistit a doplnit maltovou výplní. Bez zabezpečení této stěny hrozí nebezpečí úrazu návštěvníků!

20 11. Obytný palác - stabilizace klenby Velikost zpevňované klenby je 2 m. Zdivo je nezbytné doplnit maltovou výplní. Klenba je dobře přístupná Pohledově exponovaná část, dobře přístupná, kterou lze za minimální finanční prostředky zastabilizovat. Bez zabezpečení této klenby hrozí nebezpečí úrazu návštěvníků!

21 12. Obytný palác - stabilizace klenby Oprava a zabezpečení koruny v délce 10 m. Zdivo je nezbytné očistit a korunu stěny zpevnit maltovou výplní. Zdivo je ve výšce obtížně přístupné z III. hradního nádvoří a interiéru obytné části hradu. Bez zabezpečení této stěny hrozí nebezpečí úrazu návštěvníků!

22 13. Obytný palác - stabilizace zdiva v místě stropu Nutnost alespoň částečného zpevnění stěny v místě stropu v rozsahu 5 m. Za relativně malé stavební náklady lze stabilizovat stěnu obytného paláce, která je výrazně narušená. Ve velmi krátkém období by se projevila nestabilita této stěny na bezpečnosti

23 14. Obytný palác - stabilizace ostění Nutnost alespoň částečného zpevnění ostění otvoru obytného paláce. Rozsah zpevňované části je 2 m. Potřebná stabilizace za velmi malé náklady pomůže stabilizovat zdivo obytného paláce.

24 15. Obytný palác stabilizace ostění Nutnost alespoň částečného zpevnění ostění otvoru obytného paláce. Rozsah zpevňované části je m. Potřebná stabilizace za velmi malé náklady pomůže stabilizovat zdivo obytného paláce.

25 16. Obytný palác vnější část III. nádvoří stabilizace nadpraží dva otvory Nutnost alespoň částečného zpevnění ostění z vnější strany, obytného paláce. Rozsah zpevňované části je 2 m. Potřebná stabilizace za velmi malé náklady pomůže stabilizovat zdivo obytného paláce.

26 17. Oprava hlavní věže spárování zdiva Provedení spárování hlavní věže bergfrítu Rozsah zpevňované části je 2 x 5 m. Potřebná stabilizace za velmi malé náklady pomůže stabilizovat zdivo bergfrítu.

27 18. Očištění a zpevnění koruny zdi II. nádvoří Oprava a zabezpečení koruny hradní stěny II. nádvoří v délce 25 m. Zdivo je nezbytné očistit a korunu stěny zpevnit maltovou výplní. Velmi důležitá část hradu, pohledově exponovaná, dobře přístupná, kterou lze za minimální finanční prostředky zastabilizovat.

28 19. Oprava paty zdiva obytného paláce ze II. nádvoří Velikost zpevňované části je 4 x 1 m. Zdivo je nezbytné očistit, doplnit kameny a doplnit maltovou výplní. Velmi důležitá část hraní stěny, pohledově exponovaná, dobře přístupná, kterou lze za minimální finanční prostředky zastabilizovat.

29 IX. Technický popis Stabilizace zdiva Bude provedena postupným rozebíráním kamenného zdiva až na soudržnou spáru zdiva. Kamenné zdivo bude znovu dozděno z očištěných vlhkých kamenů na maltu vápenopískovou s přídavkem přírodního kameniva frakce 0,2 0,4 mm a kusového hašeného vápna z vápenky Čertovy schody. Spárování Veškeré zdivo nově vybudované svislé konstrukce bude vyspárované obloukovou sparou na úroveň cca 1 2 cm pod úroveň zdiva. Spárovací hmota bude směsí : drcený stávající maltový sediment, hašené vápno Čertovy schody, přírodní kamenivo plavené frakce 0,2 0,4 mm. Po karbonizaci malty bude provedeno ošetření spáry roztokem baurexu vody a vodního skla.

30 X. Dokladová část Autorizace ČKA Živnostenské oprávnění Výpis z obchodního rejstříku

31

32

33

34

35 XI. Rozpočet na dílčí části oprav Viz samostatná příloha

www.shpelias.cz HRAD CIMBURK (C) JAN ELIÁŠ Stavebně historický průzkum

www.shpelias.cz HRAD CIMBURK (C) JAN ELIÁŠ Stavebně historický průzkum HRAD CIMBURK Stavebně historický průzkum 1 HRAD CIMBURK k.ú. Koryčany, okr. Kroměříž Podrobný povrchový stavebně historický průzkum TEXT, FOTOINVENTÁŘ, OBRAZOVÉ PŘÍLOHY, PLÁNY Vedoucí elaborátu: PhDr.

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Regionální svazek obcí Vltava se sídlem 382 11 Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/732373 IČO 708 62 168, http://www.obecvetrni.cz Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002 Obsah

Více

ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE. Vladislav Razím. Metodika NPÚ [s. 6 11, 12 13] (obr. 1 6) Aktuální praxe (obr.

ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE. Vladislav Razím. Metodika NPÚ [s. 6 11, 12 13] (obr. 1 6) Aktuální praxe (obr. ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE Vladislav Razím Významnou součástí památkového fondu jsou torzálně dochované stavby zříceniny či ruiny, zastoupené zejména hrady a městskými

Více

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 Zpracovatel: Počet stran: 60 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ŘÍJEN 2013 Studie lokalit brownfields podpořených Moravskoslezským

Více

Tematický areál pro volnočasové aktivity (Chvalovice Hatě)

Tematický areál pro volnočasové aktivity (Chvalovice Hatě) Tematický areál pro volnočasové aktivity (Chvalovice Hatě) Oznámení ve smyslu 6 odst. 1, zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracované dle Přílohy č. 3 k uvedenému zákonu IDENTIFIKAČNÍ

Více

Hrad Grabštejn. Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Hrad Grabštejn. Koncepce rozvoje cestovního ruchu 1 2 Hrad Grabštejn Koncepce rozvoje cestovního ruchu 1.Úvod 3 2.Analytická část 4 2.1. Vymezení území 4 2.2. Státní hrad Grabštejn jako ústřední bod koncepce 4 2.3. Základní charakteristika řešeného území

Více

Opevnûní mûsta âeského Krumlova

Opevnûní mûsta âeského Krumlova PrÛzkumY památek II/1999 Opevnûní mûsta âeského Krumlova ve stfiedovûku I - Latrán a Nové Mûsto Vladislav Razím Obr. 1: Severní část Českého Krumlova na mapě stabilního katastru z roku 1827 (reambulovaná

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

Oceňování nemovitostí poškozených nehodou / mimořádným zatížením

Oceňování nemovitostí poškozených nehodou / mimořádným zatížením Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Oceňování nemovitostí poškozených nehodou / mimořádným zatížením Bakalářská práce Autor: Tereza Svobodová Oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

Multifunkční hala Litoměřice 2. etapa dostavba a modernizace

Multifunkční hala Litoměřice 2. etapa dostavba a modernizace OZNÁMENÍ ZÁMĚRU zpracované podle 6 zákona č. 100/2001Sb., ve znění zákonů č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., přílohy č. 3, o posuzování vlivů na životní prostředí Projekt Obec Katastrální území Kraj Investor

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu. na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů návrhu. na životní prostředí » RNDr. JAN KŘIVANEC «EKOSLUŽBY Jižní 3 360 01 Karlovy Vary tel. 353 563 963 mobil 603 293 697 e-mail j.krivanec@centrum.cz Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 5 územního plánu města Bakov nad Jizerou na

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více