Hrady a zámky objevované opěvované. návrh výstavního a poznávacího projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hrady a zámky objevované opěvované. návrh výstavního a poznávacího projektu"

Transkript

1 Hrady a zámky objevované opěvované návrh výstavního a poznávacího projektu

2 Hrady a zámky objevované opěvované Návrh výstavního a poznávacího projektu zaměřeného na prezentaci souboru českých a moravských hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu připravovaný na rok 2015 Mapa: REGNI BOHEMIAE DESCRIPTIO, 1570 Abraham Ortelius ( ), Regionální muzeum v Českém Krumlově

3 Inspirace: Na Křivoklátském hradě jsem vkročil v samé stíny, kam pohlédnulo oko, tam poušť a zříceniny. I vejdu zamyšlený ve staré večeřadlo, a s římsy náhle k nohoum mně ptačí hnízdo spadlo. A zbytky soch a štítů kynuly se zdí přísně; v tom okny z venku vpadly sem zvuky české písně. A zněl ten zpěv tak sladce, až slzu v oko nutí: že není smrti, zmaru a není zahynutí! Když rozplýval se, z dálí bor ve souzvuk mu šuměl, já zadíval se v hnízdo a všemu porozuměl. Kde visel dřív zbroj dědů, tam nyní hnízdo ptačí; vnuk dále v nový zápas, ve zápas ducha kráčí. Nám zpěv zbyl, bohatýry jsme v dědictví tom chudém, jen víru mějme v sebe, my byli, jsme a budem! Mé srdce v bouřném tluku tou modlitbou se chvělo, jen tolik zapět písní, co v hnízdě tom jich znělo. Jaroslav Vrchlický, Motiv z Křivoklátu, 1883 Hrad Bezděz, T. Ender 1830 Hrady a zámky, do nichž bychom mohli zabočit, procházejíce svou rodnou zemí, čnějí do přítomnosti jako nevyvratitelné svědectví, připomínající je těm, kdo by se snad pošetile domnívali, že mohou žít bez oné nezbytné zásoby času, kterou představuje historie a která dodává životu mnohotvárnosti a intenzity. Jsou viditelným, smysly postižitelným a smyslově účinným znamením kontinuity, která spojuje to, co už (zdánlivě) není, s tím, co (zdánlivě) je. Zdeněk Kalista, Cesta po českých hradech a zámcích, 1969 Hrad Křivoklát, Královský sál

4 Hrady a zámky objevované a opěvované České a moravské hrady a zámky představují jedinečné, nenahraditelné a již téměř tisíc let trvající kulturní dědictví. Jsou bezprostředními svědky národních dějin, živými centry současného kulturního dění i důvěrně známými místy a nepřehlédnutelnými a inspirativními dominantami české a moravské krajiny. U počátků hradní historie stojí přemyslovská hradská soustava plnící zásadní státotvornou úlohu a její vrcholné období představuje soubor gotických královských a šlechtických hradů na celém území někdejších zemí České koruny, zajišťující ve své době nezastupitelné správní, obranné, hospodářské, církevní, rezidenční a obecně kulturní funkce. Dodnes tento soubor připomínají například hrady Přimda, Landštejn, Zvíkov, Veveří, Pernštejn, Křivoklát, Trosky nebo Karlštejn. Na přelomu středověku a raného novověku ztrácely postupně někdejší hrady své původní funkce a jejich majitelé je proměňovali ve výstavné zámecké rezidence. Nové reprezentační zámky, obklopené zahradami, oborami a velkoryse utvářenými krajinnými parky se staly hlasateli nejdříve renesančního a později barokního a klasicistního umění a životního stylu. Interiéry zámků v sobě postupně shromažďovaly umělecké sbírky a kuriozity z Evropy i z celého tehdy známého světa, a tím dalekosáhle předznamenávaly vznik moderních galerijních institucí i novodobý fenomén univerzální (globální) působnosti umění. Zámky jako Kratochvíle, Bučovice, Český Krumlov, Buchlovice, Jaroměřice nad Rokytnou nebo Lednice a Valtice jsou toho trvalým příkladem. V druhé polovině 19. století se zámecké areály stále více proměňovaly v centra hospodářských velkostatků, odkud pronikaly do širokého okolí průmyslové a technické inovace. Současně se některé starobylé hrady a zámky jako dějinné monumenty stávaly rodovými památníky a ikonami zemsky chápaného národního obrození a vyhledávanými cíli putování romantických umělců jako například hrady spatřené a zvěčněné v cestovním deníku Karla Hynka Máchy nebo hrady na plátnech Antonína a Josefa Mánesů i jiných umělců. Historismus a romantismus 19. století také postupně probudily nejdříve romantický a posléze již plnohodnotně vědecký zájem o hrady a zámky. Rozsáhlá vlastivědná práce Františka Alexandra Hebera České hrady, zámky a tvrze nebo fenomenální kastelologické dílo Augusta Sedláčka Hrady zámky a tvrze Království českého mají dodnes tisíce vděčných čtenářů. Dějinné zvraty během 20. století zásadně proměnily také někdejší funkce a sociální kontext hradů a zámků. Na přelomu 20. a 21. století je již většina hradů a zámků státním nebo municipálním majetkem. Nejvýznamnější z nich získaly statut národních kulturních památek nebo byly přijaty do prestižního souboru památek světového dědic- ZVÍKOV Antonín Klášterský Jako přízrak zjevíš se náhle chodci, z šera lesů dlouhých když vyjde v záři, slyše z dálky Otavu hučet čistou, šumět a zpívat. Trčíš k nebi na skalách černých, zrytých, mraky šedé nad tvojí skrání plynou, slunce zlatí hradby tvé, zdi a rumy v zeleni svěží. Markomanka, ztracena v staré snění, plna černých tajemných písmen, tmí se, s hlavy její strom však, jenž chyt se v zdivu, vesele kývá. Brány staré gothický krásný oblouk v slunci svítí, zdá se, že živnou barvy zašlých znaků, které tam vryty: hvězda, labuť a růže. Z hladomorny neduní těžký okov, okna kaple lesknou se, úzká, dlouhá, přes arkády lijí se světla proudy v zelený trávník. Nad vším hláska vysoko pne se k nebi, vítr marně bije ji v ostrou hranu jako věky, které tu táhly řadou, táhly a zašly.... Zámek Litomyšl

5 tví UNESCO jako zámky Český Krumlov, Telč, Litomyšl, Lednice, Valtice a Kroměříž. Staly se živými prameny historie i oblíbenými kulturními centry a turistickými cíli. Hrady a zámky jsou předmětem vědeckého i laického zájmu a každoročně je navštěvují milióny obdivovatelů. V tomto smyslu jsou hrady a zámky v každé generaci předmětem nového poznávání jsou vždy znovu objevované. Jsou také v každé generaci předmětem obdivu a zájmu předních umělců hudebníků, malířů, básníků a filmových tvůrců. V tomto múzickém smyslu jsou české a moravské hrady a zámky také vždy znovu opěvované. Hlavní cíle projektu: Široce prezentovat ( znovuobjevovat i opěvovat ) soubor 91 českých a moravských hradů a zámků ve správě NPÚ a současně rekapitulovat, bilancovat a prezentovat čtvrtstoletí péče o tento soubor v demokratické společnosti od roku Vyhodnotit a prezentovat vše podstatné, co se realizovalo v oblasti stavebních oprav a restaurování (mimo jiné ceny Europa Nostra, investiční programy MKČR, evropské projekty ad.). Prezentovat nově koncipované interiérové instalace, investice do restaurování zámeckých mobiliářů, výsledky vědeckého výzkumu i didaktických aktivit (mimo jiné projekty Ministerstva kultury pro výzkum národní a kulturní identity - NAKI), rekapitulovat několikaletou zkušenost s projekty Po stopách šlechtických rodů (Rožmberkové, Pernštejnové, francouzské rody, páni z Kunštátu), Oživlé památky, Památky hrou a poučením a další. Zhodnotit význam hradů a zámků v kulturním životě a ekonomice obcí a regionů, jejich zapojení do oblasti turismu (desítky milionů návštěvníků). Vyjádřit tuto inventarizaci i finančně (v řádu miliard korun). Zpětně pak touto široce pojatou bilancí a prezentací probudit a stimulovat nový zájem veřejnosti o české a moravské hrady a zámky, a tím posilovat společenskou prestiž i ekonomickou situaci NPÚ. NPÚ prezentovat jako plně kompetentní a profesionální instituci. Poskytnout příležitost k prezentaci úlohy Ministerstva kultury v této oblasti (Investiční programy, projekty Integrovaného systému ochrany ISO, vědeckovýzkumné projekty atd.). MADONA Z VEVEŘÍ Libor Koval Jsou krásné oči Tvé, Madono z Veveří, z nich svítí něha děv i láska mateří jak svíce nebeská, jež stále rozžíhá se plaménkem ráje v nadpozemské kráse v pohledu líbezném na maličkého Synka, jenž v rukou Tvých tiše a sladce spinká - jak by tím splácel bolestí svých dluh - člověk a Bůh. Jsou krásné oči Tvé, Madono z Veveří, je jimi zčarován i ten, kdo nevěří; jsou jako duha, která z nebe spadla, jak růže stolistá, jež kvete, aniž zvadla, jak zlatý klíč, jenž brány otevírá, za nimiž láska, naděje a víra radostně tančí. Pro tichý úsměv Tvůj, Madono mého mládí, pro hebkost štětce, který plátno hladí, pro srdce zraňovaná básníkovým perem, pro slzí sůl v zachvění tisícerém, pro sladkost tónů, vypíjených sluchem, pro oheň jazyků, zkrápěných krví Duchem, pro krásu očí Tvých - Ty věkověčná Ženo - buď Krása chválena a s ní i Tvoje jméno, Madono z Veveří! Hrad Karlštejn, kaple sv. Kříže

6 Hlavní aktivity a nástroje projektu: 1. Realizovat široce pojatou informační a cestovně poznávací kampaň využívající téměř neomezený potenciál hradů a zámků k diferencovaně akcentovaným aktivitám, podnětům a apelům na národní identitu a evropské i světové souvislosti hradozámecké historie. Podpořit zájem o sociálně stratifikovaný kontext hradů a zámků ( v zámku a v podzámčí ), o umělecké poklady ze zámeckých interiérů a depozitářů, o krajinotvorné a industriální souvislosti, mýty, pověsti, osobnosti 2. Realizovat výstavní projekt s nejvyššími vědeckými, výtvarnými i didaktickými ambicemi, odpovídajícími významu spravovaného souboru hradů a zámků. 3. Realizovat zásadní kroky k aktuálnímu definování významů a funkcí souboru hradů a zámků ve správě NPÚ na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, ve smyslu o sobě i ve vztahu k hradům a zámkům v jiném než státním vlastnictví. Ad 1. Tato část projektu se soustředí na posílení dosavadních a vytvoření nových prezentačních aktivit a souvisejících efektivních informačních a propagačních nástrojů a strategií. Ty budou mít za úkol oslovovat stabilní klientelu hradů a zámků a pokusí se jí novými aktivitami rozšířit. Projekt využije z velké části stávající, již hotové a periodicky se opakující aktivity, které v rámci projektu pouze mediálně a propagačně sjednotí, propojí a tímto způsobem synergicky zvýší jejich atraktivitu pro veřejnost. Kromě toho se v rámci projektu bude vytvářet prostor a příležitosti k novým aktivitám. Nutnými nástroji v této oblasti budou jednotný vizuální styl projektu, partnerství s nejsilnějšími médii, emotivně silné rozhlasové a televizní spoty, připravené a sjednané v dostatečném časovém předstihu s mediálními partnery tak, aby je bylo možné realizovat v efektivních vysílacích časech, v dosažitelných cenách a s maximální účinností. Projekt bude mít jasně definovaný začátek, sled a gradaci jednotlivých aktivit a dominantních akcí s regionálními i tematickými specifiky. Ad 2. V prostoru Jízdárny Pražského hradu bude uspořádána výstava Hrady a zámky objevované a opěvované. Prostřednictvím archivních fondů, artefaktů a mobiliárních předmětů z interiérů a depozitářů spravovaných hradů a zámků i s využitím nutných zápůjček bude výstava prezentovat jednotlivá historická období od 12. do 21. století a související státotvorné, kulturní a sociální funkce hradů a zámků. Paralelně se na výstavě představí kontinuální historická i současná reflexe fenoménu hradů a zámků Buchlov vítá pána a jeho novou choť 1710 Nuž, slunce, s jasnou tváří směj se a vyjdi ven. S neobyčejnou září maluj nám krásný den. Z ryb přestup na blížence; koňům tvým opatř věnce; neb tomu chce hod ten. Vysleč, Buchlove, v rychlosti zármutku černý páj. Vem oděv veselosti; obrať se celý v ráj. Padejte z nebes kvítí, ať můžem věnce víti a znovu nastaň máj. Hle, pán náš z Čech vychází, ne již, jak prve, sám. S novou paní přichází. Neb je zdaleka znám. Jděte jim vstříc, lesové, pole i pahrbkové. Připojte je k nám. Zámek Hluboká, Přijímací salon

7 v podobě originálních výtvarných, literárních, hudebních, filmových a vědeckých děl a inspirací. Důraz bude kladen na vysokou kvalitu výtvarného řešení výstavy, prezentaci autentických artefaktů a související didaktické programy výstavy. Výstava se uskuteční v termínu od prosince 2014 do konce března Bude propagována ve výše uvedeném jednotném vizuálním stylu jako dominantní aktivita projektu a současně jako jeho úvodní startovací akce. Očekává se, že výstava uvede a akceleruje zájem o toto téma a přispěje ke zvýšené návštěvnosti dalších aktivit projektu v průběhu celého projektového roku na hradech a zámcích. Ad 3. Soubor státních hradů a zámku spravovaných NPÚ má svůj kvantitativní a ideový základ v činnosti Národní kulturní komise v letech V průběhu následujícího půlstoletí prošel tento soubor řadou změn a v současné době se oproti roku 1951 nachází v odlišném kvantitativním i kvalitativním stavu a ve zcela změněném společenském prostředí. Významu a dosahu vnějších společenskopolitických změn ale neodpovídá míra a hloubka reflexe významů a funkcí tohoto souboru státních hradů a zámků, a to jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni. Součástí projektu bude vědecká konference, která bude reflektovat historické proměny společenských identit hradů a zámků i dosavadní vývoj státní správy v této oblasti. Bude se mimo jiné zabývat otázkami: Jaký význam měly a mají hrady a zámky ve správě NPÚ z hlediska národní identity a mezinárodních souvislostí? Jaké sociální, kulturní a ekonomické funkce tento soubor primárně plní? Jakou roli má v systému památkové péče? Jak se uplatňuje v oblasti vzdělávání? Jaký je jeho ekonomický význam z hlediska turizmu, souvisejících podnikatelských aktivit a ekonomických multiplikací? Jaké mají tyto funkce potence a limity? Potěcha nejjasnějšího knížete a pána, pana Petra Voka z Rožmberka, vládce domu rožmberského Johannes Brachman, 1600 co máš častěji nežli zahradu v očích i v mysli, tu, již k účelům různým vysázel ursinský kníže, ať již k potěše srdci anebo k prospěchu zdraví. Tam si navykl znaven na pomoc přispěchat zchablým silám, nazpátek přivést svoji obvyklou živost, tam chce ulevit mrzutosti ducha zurčením libým, rozptýlit těžkost tíživých úvah veselou řečí. Tam zná rozličné druhy rostlin, tam jejich sílu, tam jejich léčivost tělu jakož i pro zdraví mysli. Projekt se koncentruje především na hrady a zámky ve správě NPÚ, předpokládá se ale spolupráce s veřejnými i privátními subjekty, spravujícími další hrady a zámky, zejména se Správou Pražského hradu. Předpokládá se, že projekt tohoto významu bude zaštítěn nejvyššími státními a kulturními autoritami a v jeho vědeckém a organizačním výboru budou zastoupeni reprezentanti dalších národních kulturních a vědeckých institucí. Zpracoval Mgr. Petr Pavelec Kroměříž, Květná zahrada

8 Ve Zvíkovské kapli Adolf Heyduk Z Šumaviných bílých ňader dvě se řeky taví, nad řekami dvěma stojí Zvíkov, pomník slávy, Nad Vltavou s jedné strany, s druhé nad Otavou; smutné létly upomínky dudákovou hlavou. Také zde část rodné slávy zrádně v síti lapli... smutně oči obrátil jsem k hradu staré kapli. V staré kapli na Zvíkově v javorovém lese velikánský svatý Krištof Mesiáška nese. O hůl vetchou, sukovitou podpírá se v chůzi; hruď se zdouvá, temné oko plno svaté hrůzy. Klekl jsem tam na dlaždice s orlíky a draky, zašeptal jsem: Pomoz, Bože, a ty, svatý, taky! text na jedné z dlaždic: to líbí se mi velmi, král jest okrasa, ctnost a blaho Světy letí jako divy, my se nehnem z místa, pomoz, svatý velikáne, druhu Jesu Krista. Nosíš Spásu na vše strany, konáš rád a zdárně, a my Češi ubožáci čekáme vždy marně. A my Češi ubožáci ustavičně hynem, sestup, svatý, mezi bědné s Pánaboha Synem. Nejsmeť posud vykoupeni od pokuty věčné - ó, jak by ti srdce moje vroucně bylo vděčné.... Opřel bys se bezpečněji, přecházeje řeku, ryze zlatá berla, pane, trvá řadu věků. Řadu věků také zbojník křivdy na nás páše... přenes k nám už přes slz moře toho Mesiáše Petr Pavelec Hrady a zámky objevované opěvované Návrh výstavního a poznávacího projektu zaměřeného na prezentaci souboru českých a moravských hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu 2013, Národní památkový ústav Grafická úprava, sazba: Ladislav Pouzar, Fotografie: archiv NPÚ a Ladislav Pouzar Tisk: Tiskárna Vyšehrad, s.r.o., ISBN

9 Listina císaře Karla IV. povolující Joštovi z Rožmberka vystavět hrad Dívčí kámen, 1349

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky Postará se o vás i v nejtěžší životní situaci. je otevřenou, stabilní a dynamickou zdravotní pojišťovnou kdykoli můžete využít služeb více než 24 000 smluvních zdravotnických zařízení zajišťuje péči na

Více

2009 byl to dobrý rok

2009 byl to dobrý rok Zpravodaj Města Litomyšle 6. ledna 2010 Ročník XX. 1 Vážení spoluobčané, než vám všem popřeji do nového roku 2010, chtěl bych zde moc poděkovat především za to, co mnozí z vás udělali pro nás všechny v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO (CSUMT) Studie Jan Mladovsky Město Třeboň 2013 OBSAH 1) SITUACE 3 2) SPECIFIKA TŘEBOŇSKA 9 3) UMĚNÍ OBNOVY A REGENERACE 11 4) DOCUMENTA13 13 5) CÍLE ART-LED

Více

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 1 ÚVODNÍ INFORMACE Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 2020 byla zpracována v průběhu roku 2013-2014 a zohledňuje

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Lucie Šimánková, Dis.

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Lucie Šimánková, Dis. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské prezenční studium 2010 2011 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lucie Šimánková, Dis. CHKO Kokořínko a hrad Kokořín jako turistické cíle Praha 2011 Vedoucí bakalářské práce:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Miloslav Veselý Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce 2014 Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově

Více

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře?

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře? Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 7-8 2004 Umíme ocenit kronikáře? Možnosti financování internetizace knihoven ze zdrojů EU Církevní katolické knihovny (po roce 1990) Malá sonda do kultury

Více

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU BŘEZEN 2013 REGION JIŽNÍ ČECHY Jihočeská centrála cestovního ruchu B. Němcové 12/2 370 76 České Budějovice Telefon: +420 387 201 283 e-mail: info@jccr.cz www.jiznicechy.cz

Více

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Hotel Bellevue Přijeďte objevit středověkou atmosféru středověkého města rozprostřeného v meandrech řeky Vltavy a navštivte náš hotel - Bellevue hotel Český Krumlov,

Více

Ekologie duše. Plzeň je žena. Od totality ke kreativitě

Ekologie duše. Plzeň je žena. Od totality ke kreativitě Plzeň je žena Od totality ke kreativitě Ekologie duše Začtěte se do plzeňského projektu, najděte si v něm své místo a neváhejte se zapojit prostřednictvím našich webových stránek: www.pilsen2015.eu 1)

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014 Autorský kolektiv Moravského zemského muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner,

Více

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009 ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová PODZIM 2009 OBSAH ZPRÁVY: 1) ÚVOD 2) VÝCHOZÍ DOKUMENTY S CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ 3) VYHODNOCENÍ

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5.

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Zima 2013 číslo 13 ZDARMA Biosférická rezervace Šumava Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Výrobky, řemesla, lidé Značkou ŠUMAVA originální produkt se pyšní již 80 výrobců. Nováčky

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Anna Slaninová Obor: Lázeňství a turismus Sakrální stavby na Hlučínsku postavení a význam pro podporu cestovního ruchu v regionu Sacred

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6 3 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad Březen 2015, ročník 17 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Když bomby padaly na Prahu Další autentické příběhy čtenářů z náletu v únoru 1945

Více