o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o"

Transkript

1 o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í

2 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e p r o s t e d n i c t v í m v o d o p r á v n í h o í z e n í n a l e g á l n í v o d n í z d r o j p i t n é v o d y p r o Z O s c h v á l i l o p r o j e k t o v o u d o k u m e n t a c i p r o ú z e m n í í z e n í a s t a v e b n í p o v o l e n í n a a k c i : Z m ^ n a X á s t i d o k o n X e n é s t a v b y a u ž í v á n í h o s p o d á s k é h o o b j e k t u n a p r o v o z o v n u k ad e n i c t v í p a r c. X. 8 2 / 1 3 Z O s c h v á l i l o p e b u d o v á n í h y d r o g e o l o g i c k é h o p r z k u m n é h o v r t u o b e c O e c h o v Z O s c h v á l i l o p r o v e d e n í s t a v e b n í c h ú p r a v n a p o z e m k u u R D X. p. 5 9 Z O s c h v á l i l o p a u š á l yn bí í rv á n í s t o X n é h o o d : t r v a l e b y d l í c í o b X-K a nx é /: 11 6 o, s o b a / 1 m ^ s í c r e k r e a X n í o b j e k t y -K X /: 1 6 o, b j e k t / 1 m ^ s í c Z O v z a l o n a v ^ d o m í z m ^ n u n á z v u s a m o s t a t n é h o c e l k u V y s o X i n a n a K r a j V y s o X i n a Z O v z a l o n a v ^ d o m í o z n á m e n í o z a h á jveondí o p r á v n í h o í z e n í Z O v z a l o n a v ^ d o m í r o z p o X t o v é o p a t e n í X. 2 Z O v z a l o n a v ^ d o m í s t a v e b n í p o v o l e n í n a s t a v b u s t a v e b n í ú p r a v y k o l n y n a s k l a d s a z e n i c l e s n í c h d e v i n Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e Z O s c h v á l i l o p r o d e j o b e c n í h o mp ko u z e p. X / 6 o v ý m ^ e 5 5 m 2, c e n a z a 1 m 2 j e 6 0 -, K X Z O s c h v á l i l o h a v a r i j n í p l á n f i r m y S Y N C A R E P L U S s. r. o. Z O s c h v á l i l o s t a v e b n í ú p r a v y n a p í j e z d o v é r co ed si t n ^ n é km u d o m u X. p 1 4 a X. p. 2 2 p a r c e l a X / 3 Z O v z a l o n a v ^ d o m í r o z p o X t o v é o p a t e n í X. 3 Z O z a m í t l o r e k o n s t r u k c i v e e j n é h o o s v ^ t l e n í P L Á N O V A N É A K C E U S N E S E Z A S T U P I T E L S T V A V Ý K U P P A D A N Ý C H J A B L E K F i r m a O v o I m o n t B r n o o z n a m u j e, ž e v y k u p up ja e d a n á j a b l k a z a 2, 2 0 K X / k gn a n á k u p n ^ v e V e l k é B í t e š i z a h r a d n i c t v í Š m í d e k.

3 B E Z P L A T N É M Z E N Í C H O L E S T E R O L U L é k á r n a K i ž a n o v o z n a m u j e, ž e b u d o u m í t v š i c h n i z á j e 5 m. c 1i 0. d 2n 0e 1 1 o d 1 1: 0 0 d o 1 7 : 0 0 h o d i n m o ž n o s t s i z m ^ i t h l a d i n u c h o l e s t e r o l u. A k c e s e rpármocvi á d í v S v ^ t o v é h o d n e s r d c e M. ^ e n í a e v e n t u á l n í d a l š í p o r a d na u ts r i X n í t e r a p e u t k o u j s o u z d a r m a. V e s t e d u 5. í j n a p r o b ^ h n e p o d z i m n í s b ^ r n e b e z p e X n ý c h o d p a d m o b i l n í s b ^ r n o u O e c h o v 1 5 : : 0 0 h o d i n u b ý v a l é h o o b c h o d u u h l a v n í s i l n i c e R o n o v 1 61: 61: 53 0 h o d i n u X e k á r n y S e z n a m n e b e z p e X n ý c h o d p a d : N E B E Z P E 6 N É O D P A D Y / n e j X a s t ^ j i l i k v i d o v a n é / : a g r o c h e m i c k ý o d p a d o d p a d n í b a r v y a y l a k j i n á r o z p o u š t ^ d l a o d p a d n í e z n é e m u l z e z n e X i š t ^ n é o b a l y / p l a s t o v é, k o v o v é, s k l e n ^ n é, z n e X i š t ^ n é o d b a r e v, l e p i d e l.... / a b s o r p X n í X i n i d l a / z n e X i š t ^ n é t k a n i n y, h a d r y,.. / o l e j o v é f i l t ra y u t / o m z o b i l / b r z d o v é k a p a l i n y a l k a l i c k é b a t e r i e / m o n o X l á n k y / N i k l, k a d m i o v é b a t e r i e r o z p o u š t ^ d l a = k y s e l i n y / z e j m. e l e k t r o bl ay t e rz e k / f o t o c h e m i k á l i e p e s t i c i d y z á i v k y, v ý b o j k y l e d n i c e, m r a z á k y / r o z l i š o v a t m a l é, v e l k é / b a r v y, l a k y, p r y s k y i c e n e p o u ž i t á c y t o s t a t i k a / l é k y, l é k o v k y / b a t e r i e a a k u m u l á t o r y S B R N E B E Z P E 6 N Ý C H O D P A D g

4 v y a z e n é e l e k t r i c k é a e l e k t r o n i c k é z í a : í z e n t e l e v i z o r y, p o X í t a X e o s t a t n í e l e k t r o n i c k ý o d p a d : r á d i a, k a l k u l a X k y, g r a m o f o n, m a g n e t o f o n, k o p í r k a, t i s k á r n a, k l á v e s n i c e, m i k r o v l n n á t r o u b a, v y s a v a X, a t d p n e u m a t i k y : o s o b n í n á k l a d n í, n á k l a d n í t ^ ž k- é d o 5 k s, j i n a k j e n u t n o t r a k t o ro v é s e t e l e f o n i c k y d o h o d n o u t! j i n é m o t o r o v é, p e v o d o v é, m a z a c í o l e j e E L E K T R O Z A Z Í Z E N Í : / vz á s a d ^ v š e, c o j e n a e l. p r o u d /, n e j X a s t ^ j i : t e l e v i z e, p o X í t a - X ek r a b i c e v X. p í s l u š e n s t v í -, m Po Cn i t o r y, t i s k á r n y, t e l e f o n y, f a x y, k a l k u l a X k y, r áiddiea a,, v k a m e r y, l e d n i c e, m r a z á k y, p r a X k y, s p o r á k y, m i k r o v l n n é t r o u b y, v y s a v a X e a t d. o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o v ý r o b k y m o h l y o d e v z d a t k e z p ^ t n é m u o d b ^ r u a n á s l e d n é m u v y u ž i t í j e d n o t l i v ý m o d b ^ r a t e l m a n e m u s e l y k o n X i t n a s k l á d k á c h n e b e z p e X n ý c h o d p a d j a k o o d p a d a o b e c n e m u s e l a z a j e j i c h l i k v i d a c i p l a t i t!!! P O D Z I M N Í K O N T E J N E R N a k o n c i í j n a b u d O e ev c h o v ^ a vr o n o v ^ p i s t a v e n k o n t e j n e r n a s b ^ r k o m u n á l n í h o o d p a d u. Ž á d á m e o b X a n y, a b y d o k o n t e j n e r u n e d á v a lei z pn e Xb n ý o d p a d a b i o o d p a d ( k o n t e j n e r n a b i o o d p a d j e p i s to a veecn h ovv ^ i vr o n o v ^ ). T e r m í n p i s t a v e n í b u d e u p e s n ^ n. V N Á S L E D U J Í C Í C H M S Í C Í C H O 6 E K Á V Á M E : V n e d ^ l i 4. p r o s i n c e : 0v0 h o d i n s e b u d e k o n a t M i k u l á š s k á d i s k o t é k a p r o n e j m e n š í. D ^ t i X e k á s p o u s t a h u d b y, h e r a s o u t ^ dž ií s. k oc te él ká a b u d e r ve ž i i M i k u l á š e, a n d ^ l a a X e r t. N a k o n c i m ^ s í c e l i s t o p a d u s e v á n o X n ^ n a l a d í m e. U s k u t e X n í s e v á n o X n í d í l n y a s l a v n o s t n í z a h á j e n í a d v e n t u.

5 U S K U T E 6 N N É A K C E V E S N I C E R O K U V p o n d ^ l í 1 8. X e r v e n c e p r o b ^ hol bo c i v D o m a m i l o f i c i á l n í v y h l á š e n í v ý s l e d k s o u t ^ ž e V e s n i c e r o k u K r va j i V y s o X i n a. N a š i o b e c n a s l a v n o s t n í m v y h l á š e n í z a s t u p o v a l a s t a r o s t k a o b c e P e t r a S l á m o v á. O e c h o v z í s k a l d i p l o m z a o ž i v l é p a m á t k y S a m o t n é v y h l a š o v á n í v ý s l e d k p r o b í h a l o p e d p l n ý m s á l e m k u l t u r n í h o d o m u v o b c i D o m a m i l. J e d n o t l ié v s o u t ^ ž í c í o b c e t u z a s t u p o v a l 1 a ž 3 d ev l^e tg šá it ni o u s t a r o s t o v é. V s á l e b y l p í t o m n ý h e j t m a n k r a j e V y s o X i n a, a d a r a d n í c h a k r a j s k ý c h z a s t u p i t e l, z á s t u p c e s e n á t u i p a r l a m e n t u 6 R. N e j v ^ t š í z a s t o u p e n í v š a k m ^ l a m í s t n o b c e D o m a m i l, k t e r á d í k y s v é m u ^ zv sí t v í t o t o v y h l á š e n í v e s v é o b c i h o s t i l a. S o u X á s t í s l a v n o s t n í h o p r o g r a m u b y l a s t á t n í h y m n a, p e d s t a v e n í o b c e D o m a m i l ( s l o v y j e h o s t a r o s t y R a d k a M e n X í k a ), z d r a v i c e X e s t n ý c h h o s t, p e d á n í p a m ^ t n í c h p l a k e t z a p í k l a d n o u p é X i o v á l e X n é h r o b y, a d a h uv dy es tb on íu pc h e n í ( n a p. d o m a m i l s k ý n á r o d o p i s n ý s o u b o r M a t e í d o u š k a n e b o c i m b á l o v á h u d b a J e s e n í k p o d v e d e n í m d o m a m i l s k é r o d a X k y ). P o s p o l e X n é m o b ^ d ^ R a d e k M e n X í k v š e c h n y z á j e m c e p r o v e d l D o m a m i l í, k t e r á m á a s i o b y v a t e l, a p e s t o j e s t e d i s k o v o u o b c s e š k o l o u,š k o l k o u, p o š t o u, o b c h o d e m, l é k a i a p o d. R O N O V S K Ý P U T O V N Í P O H Á R H a s i X s k é h o c v i X e n í s e v n e d ^ l i z ú X a s t n i l o 8 d r u ž s t e v m u ž, 5 d r u ž s t e v ž a 5 d r u ž s t e v d ^ t í s t a r š í k a t e g o r i e. S D H - O R oe nc oh v o v b y l z a s t o u p e n X t y m i d r u ž s t v y. I p e s n e p í z e u p o X a s í s e s o a u t i^ lž o p do od k o n X i t. N a š i m s e b o h u ž e l p í l i š n e d a i l o, p e s t o j i m p a t í v e l k é p o d ^ k o v á n í. P u t o v n í R o n o v s k é p o h á r y s i o d v e z l a d r u ž s t v a m u ž a ž e n S D H R a d u o v e s a d r u ž s t v a s t a r š í c h a m l a d š í c h ž á k S D H M e z i b o í. Z á r o v e u s e u n á s v y h l a š o v a l P o h á r T í - o Hk e r s mk a n o v, K i ž a n o v a S t r á ž e k. M u ž i 6. z 2 6 d r u ž s t e v, ž e n y A 2. z e 7 d r u ž s t e v, ž e n y B 5. z e 7 d r u ž s t e v, d ^ t i s t a r š í 4. z d r u ž s t e v a d ^ t i m l. 5. z 9 d r u ž s t e v.

6 M í s t n í h a s i X i s e l e t o s p o p r v é ú X a s-2 t n8 i. l8 i s r a z u p o ž á r n í t e c h n i k y a j e j í o b s l u h y P y r o c a r v P i b y s l a v, i k d e v y s t a v o v a l i P r a g u V 3 S. " M ž e m e k o n s t a t o v a t, ž e m ^ l a v e l k ý ú s p ^ c h. M n o z í l i d é s i j i f o t o g r a f o v a l i a o b d i v o v a l i. P o t o m p i p o l e d n í m t r o u b e n í a h o u k á n í n a š e M á u a b y l a s l y š e t n e j v í c e. P o s t a v i l i j s m e s i t a k o v ý m a l ý s t a n, j a k j e v i d h ^ t a n a š fe o tb ka án cd a s i u ž í v a l a n á d h e r n ý v í k e n d. H a s i X s k ý c h v o z i d e l s e v y s t a v o v a l o p e s k u s a n á v š t ^ v n o s t s e o d h a d o v a l a n a d e s í t k y t i s í c. H a s i X s k é t e c h n i k y b y l o v š u d e n e p o X í t a n ^. P e d v á d ^ l y r z n é s i m u l a c e a u k á z k y z p r á c e p r o f e s i o n á l n í c h h a s i X. z dde o kv oy ns ct e a v o v a l i i z á s t u p c i p r o d e j c h a s i X s k é h o v y b a v e n í. P o k u d a n i t o t o n e z a u j a l o, t a k n a h a š e n í ž í z n ^ z d e t e k l o p i v o a l i m o n a k a ž d é m k r o k u. S m a ž i l y, v a i l y a p e k l y s e v š e l i j a k é d o b r o t y a ž j s m e s e m u s e l i z a u š i m a o l i z o v a t. P r o s t ^ v š i c h n i, i n e p j ie šn l i h a ns a i X i s s v é. " n a p s a l i n a s v ý c h s t r á n k á c h n a š i h a s i X i.

7 D T S K Ý K O U T E K V O Z E C H O V V m ^ s í c i X e r v e n c i b y l a d o k o n X e n a s t a v b a a v e š k e r é t e r é n n í ú p r a v y d ^ t s k é h o k o u t k u v o b c i. T ^ š í n á s, ž e s e k o u t e k s t a l v y h l e d á v a n ý m m í s t e m, z e j m é n a šp í r o d ^n te i j. m e n R O Z L O U 6 E N Í S L É T E M J i ž p o d e v á t é j s m e s e r o z l o u X i l i s l e t n í m i p r á z d n i n a m i. V s o b o t u b y l y p d ^ t i i p r o d o s p ^ l é p i p r a v e n y r z n é s o u t ^ ž e, b o h a t á t o m b o l a a t r a m p o l í n a, o p é k a l o s e p r a s e. V e l k ý z á j e m b y l s t e j n ^ j a k o l o n i o m a l o v á n í n a o b l i X e hj r. á lo a d p o l e d n e k a p e l a Š a f á a n k a a v e v e X e r n í c h h o d i n á c h m í s t n í m u z i k a n t i. Ú X a s t n í- k m a o r g a n i z á t o r m a k c e d ^ k u j e m e z a p í j e m n ^ s t r á v e n é o d p o l e d n e a n a š i m š k o l á k m p e j e m e š t ^ s t í n ovv é m š k o l n í m r o c e. D R A K I Á D A V n e d ^ l i 2 5. z á í s e n a l o u c e z a m Rko on no av le a d r a k i á d a, z ú X a s t n i l o s e a s i d v a c e t d ^ t í, k t e r é s o u t ^ ž i l y v e d v o u k a t e g o r i í c h : o n e j v ý š e v z l é t l é h o d r a k a a o n e j h e z X í r u X n ^ v y r o b e n é h o d r a k a. V p r v n í k a t e g o r i i o n e j v ý š e v z l é t l é h o s e u m í s t i l n a 1. m í P e t r V r b k a, 2. m í s t o z í s k a l M a r t i n, P e3 k. á rm eí ks t o T o m á š V í t e k a 4. m í s t o S i m o n a K i k a v o v á. R u X n ^ v y r o b e n í b y l i p o u z e d v a d r aecli i š k y K o m í n k o v é a D a v i d a S l á om by a m a j i t e l é b y l i o h o d n o c e n i, a l e s l a d k á o d m ^ n a X e k a l a n a k a ž d é h o s o u t ^ ž í c í h o.

8 K N I H O V N A V á ž e n í X t e n á i, k n i h o v n a M. J. S y c h r yn á m o p ^ t z a p j X i l a n o v o u s é r i i k n i h, a b y m ^ l i n a š i X t e n á i z X e h o v y b í r a t. J s o u t u k n i h y p r o n e j m e n š í X t e n á e, p o h á d k y, p í b ^ h y p r o v ^ t š í d ^ t t a k é X t e n í p r o d í v k y / n a p. o d. V. Z e h á X k o v é, F r a n c k o v é a j. /. I p r o d o s p ^ l é X t e n á e j e t u v e l k ý v ý b ^ r k n ij h e, r po o m Xá ín ny a p r o ž e n y, k n i h y o p í r o d ^, c e s t o p i s y a p o d. O d o b l í b e n é s p i s o v a t e l k y D. S t e e l j e t u k r o m ^ j i n ý c h i r o m á n P ^ t d n í v P a í ž i. H l a p o s t a v a, P e t e r H a s k e l l j e ú s p ^ š n ý m u ž, j e h o ž k a r i é r a s t o u p á, k d y ž s e o ž e n í s d c e r m a j i t e l e f a r m a c e u t. k o n c e r n u. ž em la sn t v í s e z d á b ý t b e z m r á X k u, a l e j e s k u t e X n ^ v š e c h n o t a k o v é, j a k t o n a p r v n í p o h l e d v y p a d á? K o s u d o v é m u s e t k á n í s k r á s n o u, n e š a s t n o u O l i v i í d o j d e p r á v ^ v e c h v í l i, k d y h o n e X e k a n é p r o b l é m y v, ý v so p- o j e n é s j e m l é k u p r o t i r a k o v i n ^, z d r ž í n a n ^ k o Pl a i k í žd i n. í v D. S t e e l j e a u t o r k o u o b l í b e n o u v c e l é m s v ^ t ^, p í š e h l a v n ^ r o m á n y a n o v e l y p r o ž e n J d e p í k l a d e m i v e s v é m o s o b n í m ž i v o t ^, s m a n ž e l e m v y c h o v á v á d e v ^ t v l a s t n í c h i a d o p t i v n í c h d ^ t í a j e m l u v X í S t á t n í k o m i s e U S A p r o p r e v e n c i a z n e u ž í v á n í d ^ t í. K d o m á r á d h i s t o r i c k é r o m á n y, j e t u k n i h a o d P h i l i p p a V a n d e n b e r g e r a O d l é v a X z r c a d e l. R o m á n s e o d e h r á v á v 1 5. s t o l e t í a p e d k l á d á n e v š e d n í p í b ^ h M i c h e l a M e n z e r a, o d l é v a X e z r c a d e l a p o z d ^ j i m i s t r a X e r n é h- o kun m i^h nt íi s k u. D í k y M e l z e r o v u c e s t o v á n í p o z n á m e C a i h r as d t, e d i s k o u m ^ l e c k ý c h e m e s e l, B e n á t k y v

9 d o b ^ j e j i c h n e j v ^ t š í h o r o z k v ^ t u. B u d e t e s v ^ d k y n e j t e m n ^ j š í c h m a c h i n a c í n á b o ž e n s k ý c h s p o l k, t e h d e j š í c h p o l i t i k i b o h a t ý c h o b c h o d n í k. V o s u d e c h M i c h e l a M e l z e r a a j e h o d c e r y E d i t y p o z n á t e i ž i v o t o b y X e j n ý c eh v ro ob py vs ka ýt ce h l m ^ s t a m ^ s t e X e k s t e d o v ^ k u, p o z n á t e j e j i c h o b y X e j n é s t a r o s t i o ž i v o b y t í, t a k o d l i o d p l e t i c h a e n í b o h a t ý c h v r s t e v. P h i l i p p V a n d e n b e r g s e n a r o d i l r o k u v n ^ m ^ c k é m B r e s l a u, b ý v a l n o v i n á e m a u m ^ n í z p r a c o v a t h i s t o r i c k á f a k t a p o u t a v ý m zep m shoo b p r o s l a v i l o j a k o j e d n o h o z n e j ú s p ^ š n ^ j š í c h n ^ m e c k ý c h s p i s o v a t e l. Z j e h o t v o r b y p i p o m í n á m r o m á n y K o p e r n í k o v a k l e t b a, S i x t i n s k é s v ^ d e c t v í n e b o P á t é e v a n g e l i u m. D a l š í k n i h a, k t e r o u v á m c h c i d o p o r u X i t a b u d e z a j í m a t h l a v n ^ X t e n á e, k t e í r á d i o jniý c h z e m í c h, j e p r á c e H a r r y h o C l i f t o n a, i r s k é h o b á s n í k a, k t e r ý s e n a r o d i l r o k u v D u b l i n u. H o d n ^ c e s t o v a l p o A f r i c e, A s i i i E v r o p ^. J e h o k n i h a N a h b e t ^ I t á v y p r á v í o j e d n o m r o k u, k t e r ý C l i f t o n s t r á v i l s e s v o u ž e n o u v o p u š t ^ n é m f a r n í m d o m k u v e v e s n ic i v y s o k o v A b r u z z u, v h o r á c h s t e d n í I t á l i e. Z a j í m a v ý m z p s o b e m p o p i s u j e C l i f t o n o p r a v d o v o s t i ž i v o t a, k t e r ý j e s p j a t s d r s n ý m p r o s t e d í m a v y p o v í d á m n o h é o I t á l i i s a m o t n é i o c e l é E v r o p ^. D ^ t e m n a b í d n u k n i h u o d a n g l i c k é s p i s o v a t e l k y E n i d B l y t o n o v é v í T a kj oe cm os u t í h o m u ž e, k d y s e p ^ t d ^ t s k ý c h p á t r a X p o u š t í d o d a l š í h o n a p í n a v é h o p í p a d u. Z a t í m j e k r á s n é b a b í l é t o, a l e c h l a d n é v e X e r y u ž b y m o h l y l á k a t k p ^ k n é k n í ž c e. Z v á s d o k n i h o v n y k a ž d o u s o b o t u o d 1 3 d o 1 4 h o d i n. I v a Š X e r b o v á S P O L E 6 E N S K Á K R O N I K A V m ^ s í c i X e r v e n c i, s r p n u a z á í o s l a v i l i s v á ž i v o t n í j u b i l e a : V i ž z o v á Š t ^ p á n k a 8 6 l e t O e c h o v V r b k o v á M a r t a 8 1 l e t R o n o v M u s i l J a r o m í r 7 5 l e t R o n o v V r b k o v á I v a n a 5 0 l e t R o n o v H a v e l k a J o s e f 5 0 l e t R o n o v Ž á d n ý s m u t e k, h o d n ^ z d r a v í, a V á s ž i v o t s t á l e b a v í. V š e, o X e m V a š e s r d c e s n í, a s e V á m j e š t ^ v y p l n í. N a r o d i l s e : K i k a v a M i l a n A c h l a p e X e k v š e h o d o s t m á v ž i v o t ^ p r o d or sa t. Z d r a v í, š t ^ s t í, v e s e- l o s t i j a k v d ^ t s t v í, t a k v d o s p ^ l o s t i. P i s t ^ h o v a l s e : I n g. B i r X á k T o m á š R o n o v O d s t ^ h o v a l i s e : A d o l f J o s e f m l. A d l o f o v á P e t r a A d l o f o v á M i c h a e l a H o r u á k o v á A l ž b ^ t a

10 S u a t e k u z a v e l i : K á u a M a r t i n a D o l n í k o v á P e t r a H o r u á k M i c h a l a H a v e l k o v á A l ž b ^ t a F a j k o š M a r t i n a H a v l á t o v á J a n a D o p r v n í h o r o X n í k u n a s t o u p i l y : K o m í n k o v á E l i š k a P e š k o v á M i c h a e l a V a e k o v á L u d m i l a

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

ď Í č Í ť Í Í ÍŤ č Í č Í ÍÍ Ť Í č Í ď Í č ď č Í Í Í ď Í ť ď Í č Í č č Í ď ď Í Í ť Í ď č Í ň č Ť Ž ť Ť č č Ť Ť č č Ť č Í č Ť Í Ť č Ť Ť č Ť Ť Ť č č Ž č ň č čť Ť Ž č Ž Ť č Ť Ž Ť Ť č č Ť Ť ř č č č č č Ž Ž

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

Í ú Č ž ž é é ů é ž Ž ú Í Š ÍŘÁ Á ů é Ú Ť é Í ůž é é é ů Í é ú ž Ř ž ú ž ŠÍ ů ů é ů ů ň ú ů ů é ů ž ď é ú ů é Ž é é Í ů é ů ů ů é Ť Ť ů é é Íé ú ó é é é é é é ů Í Š é é é Ť é é é é é é é ž ů ů ů é é é

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Ý ÚŘ Ň É Ý Ě Ň Ř Á ÁŇ Ě Ň ň ř ř ř ó ř ř ú ů Í ř ř ř Í Í ř ř ř Í Š ř ř ř Í Í ú Í ř ř ř ď ú ř ď ř ď ř ď ů Ú ř ř ř ú ů ř ÝŤ ř ů ř Š Ť Ť Ě ř Č Í ř Ý Ť ú Ť Í Í Š Í ř ó ď ř ř ř ř Í ř š ó ú Í ř ú ž Í ř ř ú ů

Více

č é č ř č

č é č ř č Á č ř č Á Á Ň Á č é č ř č Á Ů Ě Í Ý Ř Í Ě É Á Č Ň Í Í Š Á Í Á Ů Ž ČÁ Č ÉÚ Á Í Á Ů É Á Í Ž É Ř ý š ž ř é š ř é ř č é ř é Č é ě ý é ý ú ě š é ý ř é Á ý č ů ú č ř ě ó Á ú č ě ě ů ý ú ů š č é Á ř č ě ř ý č

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

ď í ů ů í í Í Í ť č í Í Í Ň Á Č Á í í ň ň Í íů í í í í ů č í íů í č í Í í ň í ň í č í í í č ň í í ň ň í í í í í í í í í č í ň í í č í í ň ú č í í ó ň čí í í ů ň í í í í í í í č ň ů í č ů ů í ň ú í í í

Více

Ě í Á ÁŘ í í š š Ř ťá á á Í ě í Á Á Ú á ř í é š í ý á í ář ě Í ě ě í ří š ý ťá íúř á á ě ě ě ď á ů ě í ě ší Ř ů íá á í ě ří š ý á í á Š á á ř ě ě ší ř ú í á ířá íě í í á í á í ě í ý é á í ř á é áš áď í

Více

Ě ž š š š ó ž ž š š š š š ó š š š š š š š ť š š š Š š ó ť š š šť ň š š ž ú š ú š š ž ž š ž š š š Ú ž Ť ž ú š ž Ý ú š ú ž ú š Ú ú š š ú ň ú š š ú š ú š Č ž ó Č ž ž š ž š š š š š Ú š š ž ť š š Č ť ď ú ó

Více

ť Ý ů ž ž Č ž š ě ů ě ť ž ě ě ě ž ě ě ž ž ž ě ě ě ž ž ě ě ž ě ě ž ě ě ň ž ž ž ň ě š ě ě ěš ž š ž š ě ň ž ě š ž ě ň ě ě ž Ň š ó ž ě ěš ě ě ě ž Č š Á Č ě ž ě ě ě š Ú ť ě Ý ť ť Ž ě ě ě š ě Č ž Č š ě ž ž

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

ď ř Í í ú í í Ž í Í óí č í í ý

ď ř Í í ú í í Ž í Í óí č í í ý í ř í ř ř ý č č ř č č ý í í ý ň ř í ř č č í í ř ý ý ř ý ř č ý ý í í í í ř íí ú ý ů í ý ů í í ý ř č ří í č č í č č ř ů í ř čí í ú í í ř í č ý ř í ř ý č í ů ř íč í í č ý ř č ů í í ří í í ú í ď í í í í ý

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Ž ř ě Ž ů š ř š ě ř š ů ř ř ž ř ě ě ř ě É ř š ř ď Í ě ř ž ř ř ř ě š ž ř ě ě ě ž ž ř ž š ž ů ú ř ď ě É ě š ř ú ř ř ě ž ď š Í ď š ř ú ě ň ě ď ž ě ř ř ó

Ž ř ě Ž ů š ř š ě ř š ů ř ř ž ř ě ě ř ě É ř š ř ď Í ě ř ž ř ř ř ě š ž ř ě ě ě ž ž ř ž š ž ů ú ř ď ě É ě š ř ú ř ř ě ž ď š Í ď š ř ú ě ň ě ď ž ě ř ř ó ř Ž É Í ř ř ž ěž ú ď ěž ú É ú ú ě Ú š ž ú ď ž ě ď ě ř ž ě ú ř ě š ž ě ř š ž ě ů š ě ř ě ě ě ř ě ř ě ř š ž ň ě š ž Í š ť ž ř š Ž ř ě Ž ů š ř š ě ř š ů ř ř ž ř ě ě ř ě É ř š ř ď Í ě ř ž ř ř ř ě š ž ř ě ě

Více

ď ý Ň ř é Ě Í É é ě ž Ť Ý Ě č Ú ž éč č Ú č ť ž ý ů ě ř č ď Š č ů é č ý ž ý ý č řů ěř é č Š Í Í Č č Ú č ě é ě Č Ú č Í č č Í é č ě é ú ň Í ž ý ř é ú ž ňý čč é Í ě Č é ěž é ý č Ú ň č č Í ú ž Í ů ě ž Í ÚŽ

Více

ž á ž á á Ž á á ž é á é Ť á é á é žá š é é Ť ÍŽ á é á á ň ť á á Í Ť á á á á ť ž á é á ň Ť ť Ď á é é ť é Í ž á á á é é á á é áž Í ť ď á š é á Í Ž Č ď ř ť Í á ď é ď ť ž é á Í š á é ď á é é é á á ž á á á

Více

Naskenovana pouze zadani a vysledky prikladu.

Naskenovana pouze zadani a vysledky prikladu. Ě Ř ú č Naskenovana pouze zadani a vysledky prikladu. ů šť é Ý é ž é é ť é é é šř ý š Í č é ř ý ů č Í ú ž ž ť Í ýž ř é ř ť ř ř ž é š ý é ř é ý ů ř ž é é ů é Í ú é Í é é ž ř š ť ř é ů ř ů ó ř é ú é č Í

Více

č ň ň Ž Í č Í Ů Ó č Š Č č ň Š Ť Ó ň ň Ó Ť ť ň ď ň ň Ť Ť Ú č č č č ň Ť ň ň č ň ň č č ň č č č ň Ý ť ň č č ň ť Ž Č č ň ň ť Č ň ť č Ž č ň ň ň Ž Ť ň Š č č č Í č Ž ň ň ď ň ť č ť č č ň Ž Č ť Ó č ň ň ň Í č Ť č

Více

É Š Í Ž Í Ž É š š Ť Ž ž Ťš š š ž š Ď ž Č Ť ž Ů Í Ž ř š ď Č š š ž Ť š Ó Ž š Ťš Ť š š š Ť ž Ť š š Ť š š š ž Ťž š š ž š Ť Ť š ž ť š š ž š š Ť Ť Ť š Š Ť š Ď š Ť š š Ž š Ť ž Ť š Ť Ť š ž Ť Č š ž Č Ď š Ť Ž Ť

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

ČJ Vr 1.ABC. ZM Ok 3.A. MA Fl 1.ABC. TV Sm TV. ČJ Kn 1.ABC. TV Sm TV. CH Hr 1.ABC. ICT Sm ICT2. PK Šp ICT1. ZE Bo 3.B. CH Hr. ZM Ok 3.

ČJ Vr 1.ABC. ZM Ok 3.A. MA Fl 1.ABC. TV Sm TV. ČJ Kn 1.ABC. TV Sm TV. CH Hr 1.ABC. ICT Sm ICT2. PK Šp ICT1. ZE Bo 3.B. CH Hr. ZM Ok 3. 1.A (1.ABC), Mgr. Vrtělková Petra řední odborná škola, říbro, Benešova 508 (1) (1) BE sl. ZM BE FY Hr 1.ABC Sm Sm (1) (1) Hr Sm 2 Sm 2 ZM ZE Bo 3.B 1.ABC PK 1 BE Sh (1) (1) FY Hr 2.B Hr 2.B ZE Bo 3.B Hr

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Ě Č ě Š Í Č Ě ě č ň

Ě Č ě Š Í Č Ě ě č ň Ť É Í Ě Č ě Š Í Č Ě ě č ň Í č č č Á Ť č Ť Í ť č Ť č č ě ě ž ě Ť Í ě Ž č ě ě ě ž Ž Í š ť Ď ž č ě ě š Ť ě ě Ě ě š ě ě č Í ž ě ě š Ž šš ž Í Ť Ž ž ě ž Ť Ť ž ď č š ž ž Í Ť š ě Ť ě ž č ď č č ž Í č š Ž Ž Í č

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

ř Ž é řž é ž é ř é ý é é ř é ř é ř ý ř ř é Ž ř éí ř é žď ř ÍéÍ ř ř ž Ž ý ů ř é Íť ť Ď ť ř ř ů úí ú ý ň é ů ó ň ý é ž ó ř ů ř ž ž é ř ž é ž ů ř ž ž ý ž ř ý ř ý ů é ý é ó ř ú ý ř ř ý ž ý ú é ý ř ř é ú ň

Více

Č É Ů Ř Ě č ď é ý čú úč úč čů ž žú č ď é č ů úč ý ý ýď čů ý é ý č č ý Č ž č č ž ď ů ž ž ý č ž é Ř č čů ú ý č č č é Ř é é ž é č č ž ž Ř č čé č ž č ý ž ů č ž ý ž Ř ž ů ý ú ň é ž é é Č ň ůč č Š č č Č č č

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

č č č č Č č Č ž ž č ď č Č Č č č č Š š Ž Š ň š ž š č č Č č Č č Ž č š Ý š ž č Š ó č š ť ť ť š č č ž č ó Ž ž ó Ž č ó žš ó ŘÓ Ó Ó Č č Ť ó Ž Ž č É Ř Ž ž č č č Č Ž Č č š š š Ž č č č č Š š š č š č č š Ť Š š č

Více

ť ěž ý ě ú íč úž č ý ěč ý úž ě í š Í Ž é š ěř ž č á úž ěč é ž í á ě ě á á ú š á í ě ž ř ě č ě á ý Č í Ž ž í é ě ž ž ě ší ž ú ěč á ý éž ě é ř š č úž č

ť ěž ý ě ú íč úž č ý ěč ý úž ě í š Í Ž é š ěř ž č á úž ěč é ž í á ě ě á á ú š á í ě ž ř ě č ě á ý Č í Ž ž í é ě ž ž ě ší ž ú ěč á ý éž ě é ř š č úž č ň ď ť ý ř ť ž Í ě ě é ě í é ě Í ÍýšÍá ý á ě í čí á ú č íť č í ú é ý é Ř ř Ř ř ě ý í í ý š ě ň ú čá č ř á ý í ř í ž Í í č é á é š ě ň í š á š ě ě š ě á á í áš ě á č é Č Í ý á ďť í ě ž í í á í í ě í í í

Více

Ú ó ó á ó ý Íň ú Í á ú ř á á ž á ú á š ř ý š á ú Ď ř á ř á ý Á ý á ď ř š ď á á ď ř ť ž ř ů á ř ř á á ž ů Ž Í ý á Ž š ú š ó ž ý ý ý ž á á áž á á ž ý š

Ú ó ó á ó ý Íň ú Í á ú ř á á ž á ú á š ř ý š á ú Ď ř á ř á ý Á ý á ď ř š ď á á ď ř ť ž ř ů á ř ř á á ž ů Ž Í ý á Ž š ú š ó ž ý ý ý ž á á áž á á ž ý š ř á úř ř á á Č Č á Č Č á ó Č ř š Í ý á á Úř úř Í úř ř š ý á ú á řá á š ř ů á á ú ř ř ž ž žá ú ť Č á á Č ó Č Č á Č á á ř á Ý á á á áš š ú ú ř á ú ř Ú Ě á áš ó á Íá á řá Í Í Í ý ř ť Ú ó ó á ó ý Íň ú Í á

Více

č É Á Á Í š Ě š š Á ú ř í ř í í č ě ě í ě š č é í í ž ě é Í ůž í ě í ší í ě é ě í š Ř š é š ě é í Č ť í Ý ř í č š ď í Č í í š ř ě í é Á í ě ě č ě ě ž ž í Š Í ě ě š ě é ů é ž é é ž ž ů š ě ů é ž č í ž ě

Více

ý ú š š Š ý Í ý ý Ú Í ó Í Í Ž ý ý ť ý Ú ý ž š ů ú ž ž ý ú š ž š ý ý ť ň ý ý ý ŽÍ ý ý š š š ý ů ó Í ž ž ý ý ý ý š ý š ó ý ž š Í ý ý ý ý Ú ý ý ž Í Ž Á Ú ýí ž ý ť ž óš Í ů ň Í Á ú ď ó Í ž ú ď ž Í ž ď ý ž

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

Úť ž č Ť ň š Ý č ž Ť š ž ť Ť ň Í ž č Ť Ť ň ž š č Ť š ž ť ť Í ť Ť š ž Ž š ň Ž ň š Í ž ň š Ž ž Í š Ť Ž Ť š š ť ž č ď Í Ť šž ž Ž š Ť Ť š Ť Ť č č ž ž ž Ť Ť šš ň š Ť ž Ď ž ú Ó č Ó š ž š č č ž č Ť č š č ň ň

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

řž ý ř é ý é ý Í ř é Ž ř Ž ř š é řž ť Č Č Č řž ť Č řž ř ť ř řž é é Ž Š Š ŽÍ ů é š é ý š Š Ž ř é ý řž říž řž řž Ž ř ý ř ů Ž Í Ž ř é š ů Š š é ý ý ř ř ž

řž ý ř é ý é ý Í ř é Ž ř Ž ř š é řž ť Č Č Č řž ť Č řž ř ť ř řž é é Ž Š Š ŽÍ ů é š é ý š Š Ž ř é ý řž říž řž řž Ž ř ý ř ů Ž Í Ž ř é š ů Š š é ý ý ř ř ž Í ÚŘ š š ý úř ž ř Č Ž ř ů Á Ř Ě ž Í Č Á ý Ě ř ý Š é é ř ň é é ř é ý Č ý úř ž ř ř š ý úř Í ů é ř š ý úř Í ř ř é ř š ý úř ú ř é ž é ÁŘ É Ž Í Í Č é Ď ů é ú ř é Ě ú ú ř ý š é é ř ň é é ř é ý Ž ý ú Í Íú ú ř

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

č Ť š Ť č č š Í č Í Í Ů Ž Ý š Í č Ů š Ť š Ú č Í č Í š Ů š č č Ž č ť Ů š ť ď č ť ť š Ý ú š č ť č ť ť č š ď č č š š ď ť ď šš č š

č Ť š Ť č č š Í č Í Í Ů Ž Ý š Í č Ů š Ť š Ú č Í č Í š Ů š č č Ž č ť Ů š ť ď č ť ť š Ý ú š č ť č ť ť č š ď č č š š ď ť ď šš č š č š ř š ť č Í š č ť č ť š č ř ť Ů č č Í ď ď Í ř Í š ř š Ž š ť č š š É ď š š č ť ť š č č Ť š Ť č č š Í č Í Í Ů Ž Ý š Í č Ů š Ť š Ú č Í č Í š Ů š č č Ž č ť Ů š ť ď č ť ť š Ý ú š č ť č ť ť č š ď č č š š ď

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

Ú Úó řá á ě á Ž á á á á É á Ž ř í řáí éž á ě š ů ý š ě Š ýá á á áň ží í ú ýž í ř á ž á á á š á é á ě Ý ú á é í šíř á é á ě š ě íí ě á á á á ě á á é ě

Ú Úó řá á ě á Ž á á á á É á Ž ř í řáí éž á ě š ů ý š ě Š ýá á á áň ží í ú ýž í ř á ž á á á š á é á ě Ý ú á é í šíř á é á ě š ě íí ě á á á á ě á á é ě íúř á áň řáí í á áň á é á í úř á Ž á é Ú Úó řá á ě á Ž á á á á É á Ž ř í řáí éž á ě š ů ý š ě Š ýá á á áň ží í ú ýž í ř á ž á á á š á é á ě Ý ú á é í šíř á é á ě š ě íí ě á á á á ě á á é ě í é í ř é É

Více

III. C Účelové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace

III. C Účelové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015 (tabulková části III. A, III. B, III. C a III. D) III. III. A Celkové

Více

É ÍČ úýě Ú ř Ě č ř ž ř š š š ú ý č č ýň Ú ž š č ž ž č š č č ž š š š č ž ž ž š š š š š ň š ž š ž ž č č č č ž š Ú č ž ž š š ž š ž š č š č č š š ť ť ž ž Ť ž ž č ž č Š č č č č ž č ž č ž č š š č č š ó ž č ú

Více

ď š š ž ž ž Ó ž ď Ó š š ď Ť č č ť š ď Ť Ř š š č šš č ď ď Ť ž č Ť Ť Ť ď Š Í š Ť ď Ě Ť š ž ž č ž Ť ž Š Ť č č č Í ž š Š Í š ž ď Ť š ž č č Ť ž č š Ťš Ť č

ď š š ž ž ž Ó ž ď Ó š š ď Ť č č ť š ď Ť Ř š š č šš č ď ď Ť ž č Ť Ť Ť ď Š Í š Ť ď Ě Ť š ž ž č ž Ť ž Š Ť č č č Í ž š Š Í š ž ď Ť š ž č č Ť ž č š Ťš Ť č ň ň Ú Ť Ť ď š Ť Ť ž ž ď ď š ť Ť ž Ť ž ď Í ď Ť ď č š ž ď ď ď ď ď Ť ž š Á ž Ť š š ď ď ď ď Ó ď š š ž ž ž Ó ž ď Ó š š ď Ť č č ť š ď Ť Ř š š č šš č ď ď Ť ž č Ť Ť Ť ď Š Í š Ť ď Ě Ť š ž ž č ž Ť ž Š Ť č č č Í

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

ř ř ř úř úř Í ÁŠ ř ř š ý úř ý ů š ř ů ř š ý ř ú ř š ů ř š ř ů ř ž Č ř š ř ř Č ý ť š ř ů ú Í ř š ř ů ď ž ř ř ř é ú ř š ťý ř é Ť ž š ř ž ř ý ř ý ý ý ž éř é é ř ý ď ý ů š ř ů ú ř š ř ů ý ý ý Í é ř é úř ř

Více

ý ý ý íú í ě Á ý ž ů ěí ě ž ý ó ý ý ú í ý ž ý ě í ýě ýýš í ú íú ěž ý ý íě ň ě í š ě ý íů ě ý ž ý ý í ě ý íí ě ý Á ý ě í ý ě ý í í ý í ě Č ď ů ě š ě ě ň í ú í ýě í í ě í š ě í í í ě ě ý š ý ž ěž ě ší ňž

Více

ř ř ŘÁ ÉÚ ř ó ó ř ó Ř Á Á ŘÁ ř š ý Č Č Č ý Č ř ý Č Č Č ř ř ý ý Ž š ř š ř š ř š Á Ú ř ó ř ó Ř Á Á ŘÁ ř š ř ř ř ř ř ř ř ř ý š ř ř ý ř š š ú Č ř š ř ř ř Č ý ý ř ř ř ý ř ř ř ý ř ý ř ř ň š ř ý ř ý ř ř ú ř ý

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

KOVMAT. email: objednavka@kovmat.cz web: www.kovmat.cz

KOVMAT. email: objednavka@kovmat.cz web: www.kovmat.cz Domovní čísla Cena Držáky na dveře Cena Elementy Cena Elementy Cena CD 0-10 221 Kč DR01 771 Kč KH06 24 Kč EL38P 435 Kč DR02 1350 Kč KH07 36 Kč EL39L 177 Kč Dekorace Cena DR03 882 Kč KH08 42 Kč EL39P 177

Více

AJ Šd (PA) D Jn (2D-D) D (2D-D) AJ Fš (QB)

AJ Šd (PA) D Jn (2D-D) D (2D-D) AJ Fš (QB) Suplování: PA.1 zrušeno Šd (PA) Šd (PA) u (K) A A Hn (E-) Ku (PA) u (A-) Jn (2-) Ku (TA-Č) Jn (2-) Jr (K) zrušeno Ce (T-) zrušeno š (3.E) zrušeno A A A A A A A u (S.A) Ci (1) š (Q) u (1.) š (TA-Č) zrušeno

Více

ů ů ř É ř řřň ů ů ř ř Ú ó ó ó ť ň ó ó ř ř ř š ř ů ů ů ů š ů ů ř ů ů ř ř ř ř ř ů ř ř ó ň ó š ř É ó š řó š ó řó óž ř ř ž ř ž ř ř ř ř Í ř š ů Š ů ř š Š ř ň Š š Š Š ř ž ť ň ň Š š š ň ř Š ň ň ř š Š Š š Í š

Více

č č ň Ž ť ň Ž č Í č Ž Í č Í ň č ň Ž č č Ď ň Í Š č ň č Ž ň ň ň ň ň č Ž č ť Ů č ň ň č Í č ň Ó č č ň č Í č č ň Ď ň č č ň ň Í č č č Ž Ž č Ž Ž ň Ž ň ň Ó č ň ň Ž č č č ň ď Ž ň Íč ť č Ů Ž č č č Í ň Í ň č č ň

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

š ž Í ň č č ž Ť č š š č č Ť ž š Í ž š č ž žč Ť č ž č žď š ž š ž ž Ť Ť č č š š č Ý ž š Ť č Í č š š Í Ť š ž Ť č Ť č Ó č ž š ň Ť ž č Ť š š č č Ť Ť ž š ž Í č č ž ď Ť Ť č ž č ž č ú Ť Ť š Í ž Ť š ž š ž ž š Ť

Více

É Á Ť š č č š ď Ž č š š č š š ď č Í š č ť č š ť č š č č š š č č š š č č š š š Í č č č Í Ů Ť Ó š š č š ť ť š Í š č š ú š č š ť č š č š š č Ť š č š š š š č Ů ú š š š č Ž ď š č č č č š š ť š Ů š č č č š č

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12 OBSAH 5 VITAM IN Y...1 5.1 T H IA M IN...З 5.1.1 STRUKTU RA A N Á Z V O S L O V Í... З 5.1.2 B IO C H E M IE... З 5.1.3 FY ZIO LO G IE A V Ý Ž IV A... З 5.1.4 PO U ŽITÍ...4 5.1.5 V Ý SK Y T...4 5.1.5.1

Více

Č ý ý ý Š Č Ý ř Ý ďý ž ý í č í ě ě í ě í ž ý ř Č ř ží š ž ý ří ú ř ž č ří ž š ě Š í ý ž ý ř ř Č ý ý ý Č ř Ť ý š Č ř ě ěď ěž ř ž ž í č Č ž í ě ě č č í ě ý ě í č ě ý í ř ší ž í í ž ř í í Č í í ž ě ř ž ý

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

ř

ř ř é í Ž č ů ů ř Í š é í ě ší ř í Ž ě ů Ž ě ší í ř ů ří í ě ě ří í šť ě Ž í í Ž č ů ě í ě š í í Ž ě ř é ě ě ě Ž í í ů ě í í Ž ě ř čí čí í Č é í Ú í é ú ě í č ř í ří ř Ší ě í čí š ří í č í čí ř ší ř ě ř

Více

é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é

é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é Á ň ž ý é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é ýé ý ů ý ý žů ž ů ý ů ý Ú ý ž š ž ú š š é ů ž š é é ď é é é ů ž ú Č ž ý š ú é š Ť é é ť é é ú é ŠÍ é é ů ž ú š ď Í Ž é ů

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15 O bsah I Obsah Seznam zkratek...9 Předm luva...13 i. a k t u á l n í p r o b l é m y Č e s k é h o r o z h o d č í h o SO UDNIC TVÍ 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Více

Ž Í É Ý Í Ú ú Ó š ů š ú š Č ú š š ů ž ž ž ů ž ž Í ú ú ú ů ú š š ž ž š Í ž ž š ů ů ž ž ů š ž ů ž š š ů š š ů š ů ž š ů š ž ú ů š ž š ž ž ž ž š ň š ů ů ů Í ž š ů š š ů ž ů š Í ů š š ž ú ú Í š Í ň š ů Í ž

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

É Á ŠŤ Ý č Ť é Ť č Í š Í é é č Í č č Í č š č ž Í ťč č Ť Ť é Ť Ť é Ť š ž Ť é Ž Ťš ž Í š š č é č č š š Ť č š Í ú šé Ť č č č č š č č č š ř ř š ž ž é Ť Ť Ť Ť Ť š é Ť é Ť Ť Ť ďš š ď é Č ť é ž Č Ť ž č ď š š

Více

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ONKOLOGICKEJ CHOROBY VPP POCH/0217

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ONKOLOGICKEJ CHOROBY VPP POCH/0217 V š é é m y Č R B Ť KV Á MD G N S T K UJ Ú NK L G C K ÚC H R B U? V y y ň m P ( P U ) é www š m m m ý m P U @ š : U N N ť ň é B 2 9 / 8 1 36 0B y m ď š y š m: 0 8 5 01 1 12 1 1 Č R B Ť KS C HC E T E V

Více

Přehled n ejdůležitějších právních p ře d p is ů... II. P ře d m lu v a... 14. Ú v o d... 16

Přehled n ejdůležitějších právních p ře d p is ů... II. P ře d m lu v a... 14. Ú v o d... 16 OBSAH Přehled n ejdůležitějších právních p ře d p is ů... II P ře d m lu v a... 14 Ú v o d... 16 1. P R A C O V N Í Ú R A Z Y V Š E O B E C N Ě...20 1. H la vn í úseky p racovního dne zam ěstnance - případová

Více

Ó Á Ň Í Ž Č Í Ž ň Ž Ž ú Ž Ž Á Ž Í ú ú ú Í Í ť ť ď Í Í ú Í ď Ž Ř Í ň ď Č Í Č Č ď ď Ž Č ď Ž Ž ď Í Ž ú ď Ó ď ú Í Í ď ď ď ď ň Žď ú ú ť ď ď ď Ž Ž Á ď Ž Í Ž Ž Ž ď Ž Č Ž Ž ú Ž Í ú ň Ž ú ď ň ď Č Č ď ú Č ť Ó Í

Více

ž Á Ů Í Í č ž š ě š š ě Í ť ž š č š š ž ž č Í š č ě ě č Í č š č ě ž ž č Í ě š ě ěž š ě š č š ž ě š ěž Í ě ě ž ě ž ž Í č ě Š ž Í ě š ě ž ž ě ě ě ě ť ě Ť ž ž Ť č ě Ť š ž č ž ž ě ž Ť ž ž č Ť š ě ž ě ž ž ě

Více

ř Í ŠÍ ř ů řž řž ý ň ý Ž Ú ý ř ý Š ň ý Ž Ú ř ř ý ř Š ý Í ú ů Ž Š ý ř ř Í Í Š ř Š Ž úř ř ř Ž ř Ž Ž Ž Š Ž Š ý š Í ý ž Ž ů Ž ů Ž Š ř ý Ú š Ž ř Š ý Š š Ž Š Ž ý ý ý ů Ž ř ř ř ř ř š ř ý Ž Ž ř ř Í ř Í Í Ž Ž Š

Více