o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o"

Transkript

1 o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í

2 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e p r o s t e d n i c t v í m v o d o p r á v n í h o í z e n í n a l e g á l n í v o d n í z d r o j p i t n é v o d y p r o Z O s c h v á l i l o p r o j e k t o v o u d o k u m e n t a c i p r o ú z e m n í í z e n í a s t a v e b n í p o v o l e n í n a a k c i : Z m ^ n a X á s t i d o k o n X e n é s t a v b y a u ž í v á n í h o s p o d á s k é h o o b j e k t u n a p r o v o z o v n u k ad e n i c t v í p a r c. X. 8 2 / 1 3 Z O s c h v á l i l o p e b u d o v á n í h y d r o g e o l o g i c k é h o p r z k u m n é h o v r t u o b e c O e c h o v Z O s c h v á l i l o p r o v e d e n í s t a v e b n í c h ú p r a v n a p o z e m k u u R D X. p. 5 9 Z O s c h v á l i l o p a u š á l yn bí í rv á n í s t o X n é h o o d : t r v a l e b y d l í c í o b X-K a nx é /: 11 6 o, s o b a / 1 m ^ s í c r e k r e a X n í o b j e k t y -K X /: 1 6 o, b j e k t / 1 m ^ s í c Z O v z a l o n a v ^ d o m í z m ^ n u n á z v u s a m o s t a t n é h o c e l k u V y s o X i n a n a K r a j V y s o X i n a Z O v z a l o n a v ^ d o m í o z n á m e n í o z a h á jveondí o p r á v n í h o í z e n í Z O v z a l o n a v ^ d o m í r o z p o X t o v é o p a t e n í X. 2 Z O v z a l o n a v ^ d o m í s t a v e b n í p o v o l e n í n a s t a v b u s t a v e b n í ú p r a v y k o l n y n a s k l a d s a z e n i c l e s n í c h d e v i n Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e Z O s c h v á l i l o p r o d e j o b e c n í h o mp ko u z e p. X / 6 o v ý m ^ e 5 5 m 2, c e n a z a 1 m 2 j e 6 0 -, K X Z O s c h v á l i l o h a v a r i j n í p l á n f i r m y S Y N C A R E P L U S s. r. o. Z O s c h v á l i l o s t a v e b n í ú p r a v y n a p í j e z d o v é r co ed si t n ^ n é km u d o m u X. p 1 4 a X. p. 2 2 p a r c e l a X / 3 Z O v z a l o n a v ^ d o m í r o z p o X t o v é o p a t e n í X. 3 Z O z a m í t l o r e k o n s t r u k c i v e e j n é h o o s v ^ t l e n í P L Á N O V A N É A K C E U S N E S E Z A S T U P I T E L S T V A V Ý K U P P A D A N Ý C H J A B L E K F i r m a O v o I m o n t B r n o o z n a m u j e, ž e v y k u p up ja e d a n á j a b l k a z a 2, 2 0 K X / k gn a n á k u p n ^ v e V e l k é B í t e š i z a h r a d n i c t v í Š m í d e k.

3 B E Z P L A T N É M Z E N Í C H O L E S T E R O L U L é k á r n a K i ž a n o v o z n a m u j e, ž e b u d o u m í t v š i c h n i z á j e 5 m. c 1i 0. d 2n 0e 1 1 o d 1 1: 0 0 d o 1 7 : 0 0 h o d i n m o ž n o s t s i z m ^ i t h l a d i n u c h o l e s t e r o l u. A k c e s e rpármocvi á d í v S v ^ t o v é h o d n e s r d c e M. ^ e n í a e v e n t u á l n í d a l š í p o r a d na u ts r i X n í t e r a p e u t k o u j s o u z d a r m a. V e s t e d u 5. í j n a p r o b ^ h n e p o d z i m n í s b ^ r n e b e z p e X n ý c h o d p a d m o b i l n í s b ^ r n o u O e c h o v 1 5 : : 0 0 h o d i n u b ý v a l é h o o b c h o d u u h l a v n í s i l n i c e R o n o v 1 61: 61: 53 0 h o d i n u X e k á r n y S e z n a m n e b e z p e X n ý c h o d p a d : N E B E Z P E 6 N É O D P A D Y / n e j X a s t ^ j i l i k v i d o v a n é / : a g r o c h e m i c k ý o d p a d o d p a d n í b a r v y a y l a k j i n á r o z p o u š t ^ d l a o d p a d n í e z n é e m u l z e z n e X i š t ^ n é o b a l y / p l a s t o v é, k o v o v é, s k l e n ^ n é, z n e X i š t ^ n é o d b a r e v, l e p i d e l.... / a b s o r p X n í X i n i d l a / z n e X i š t ^ n é t k a n i n y, h a d r y,.. / o l e j o v é f i l t ra y u t / o m z o b i l / b r z d o v é k a p a l i n y a l k a l i c k é b a t e r i e / m o n o X l á n k y / N i k l, k a d m i o v é b a t e r i e r o z p o u š t ^ d l a = k y s e l i n y / z e j m. e l e k t r o bl ay t e rz e k / f o t o c h e m i k á l i e p e s t i c i d y z á i v k y, v ý b o j k y l e d n i c e, m r a z á k y / r o z l i š o v a t m a l é, v e l k é / b a r v y, l a k y, p r y s k y i c e n e p o u ž i t á c y t o s t a t i k a / l é k y, l é k o v k y / b a t e r i e a a k u m u l á t o r y S B R N E B E Z P E 6 N Ý C H O D P A D g

4 v y a z e n é e l e k t r i c k é a e l e k t r o n i c k é z í a : í z e n t e l e v i z o r y, p o X í t a X e o s t a t n í e l e k t r o n i c k ý o d p a d : r á d i a, k a l k u l a X k y, g r a m o f o n, m a g n e t o f o n, k o p í r k a, t i s k á r n a, k l á v e s n i c e, m i k r o v l n n á t r o u b a, v y s a v a X, a t d p n e u m a t i k y : o s o b n í n á k l a d n í, n á k l a d n í t ^ ž k- é d o 5 k s, j i n a k j e n u t n o t r a k t o ro v é s e t e l e f o n i c k y d o h o d n o u t! j i n é m o t o r o v é, p e v o d o v é, m a z a c í o l e j e E L E K T R O Z A Z Í Z E N Í : / vz á s a d ^ v š e, c o j e n a e l. p r o u d /, n e j X a s t ^ j i : t e l e v i z e, p o X í t a - X ek r a b i c e v X. p í s l u š e n s t v í -, m Po Cn i t o r y, t i s k á r n y, t e l e f o n y, f a x y, k a l k u l a X k y, r áiddiea a,, v k a m e r y, l e d n i c e, m r a z á k y, p r a X k y, s p o r á k y, m i k r o v l n n é t r o u b y, v y s a v a X e a t d. o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o v ý r o b k y m o h l y o d e v z d a t k e z p ^ t n é m u o d b ^ r u a n á s l e d n é m u v y u ž i t í j e d n o t l i v ý m o d b ^ r a t e l m a n e m u s e l y k o n X i t n a s k l á d k á c h n e b e z p e X n ý c h o d p a d j a k o o d p a d a o b e c n e m u s e l a z a j e j i c h l i k v i d a c i p l a t i t!!! P O D Z I M N Í K O N T E J N E R N a k o n c i í j n a b u d O e ev c h o v ^ a vr o n o v ^ p i s t a v e n k o n t e j n e r n a s b ^ r k o m u n á l n í h o o d p a d u. Ž á d á m e o b X a n y, a b y d o k o n t e j n e r u n e d á v a lei z pn e Xb n ý o d p a d a b i o o d p a d ( k o n t e j n e r n a b i o o d p a d j e p i s to a veecn h ovv ^ i vr o n o v ^ ). T e r m í n p i s t a v e n í b u d e u p e s n ^ n. V N Á S L E D U J Í C Í C H M S Í C Í C H O 6 E K Á V Á M E : V n e d ^ l i 4. p r o s i n c e : 0v0 h o d i n s e b u d e k o n a t M i k u l á š s k á d i s k o t é k a p r o n e j m e n š í. D ^ t i X e k á s p o u s t a h u d b y, h e r a s o u t ^ dž ií s. k oc te él ká a b u d e r ve ž i i M i k u l á š e, a n d ^ l a a X e r t. N a k o n c i m ^ s í c e l i s t o p a d u s e v á n o X n ^ n a l a d í m e. U s k u t e X n í s e v á n o X n í d í l n y a s l a v n o s t n í z a h á j e n í a d v e n t u.

5 U S K U T E 6 N N É A K C E V E S N I C E R O K U V p o n d ^ l í 1 8. X e r v e n c e p r o b ^ hol bo c i v D o m a m i l o f i c i á l n í v y h l á š e n í v ý s l e d k s o u t ^ ž e V e s n i c e r o k u K r va j i V y s o X i n a. N a š i o b e c n a s l a v n o s t n í m v y h l á š e n í z a s t u p o v a l a s t a r o s t k a o b c e P e t r a S l á m o v á. O e c h o v z í s k a l d i p l o m z a o ž i v l é p a m á t k y S a m o t n é v y h l a š o v á n í v ý s l e d k p r o b í h a l o p e d p l n ý m s á l e m k u l t u r n í h o d o m u v o b c i D o m a m i l. J e d n o t l ié v s o u t ^ ž í c í o b c e t u z a s t u p o v a l 1 a ž 3 d ev l^e tg šá it ni o u s t a r o s t o v é. V s á l e b y l p í t o m n ý h e j t m a n k r a j e V y s o X i n a, a d a r a d n í c h a k r a j s k ý c h z a s t u p i t e l, z á s t u p c e s e n á t u i p a r l a m e n t u 6 R. N e j v ^ t š í z a s t o u p e n í v š a k m ^ l a m í s t n o b c e D o m a m i l, k t e r á d í k y s v é m u ^ zv sí t v í t o t o v y h l á š e n í v e s v é o b c i h o s t i l a. S o u X á s t í s l a v n o s t n í h o p r o g r a m u b y l a s t á t n í h y m n a, p e d s t a v e n í o b c e D o m a m i l ( s l o v y j e h o s t a r o s t y R a d k a M e n X í k a ), z d r a v i c e X e s t n ý c h h o s t, p e d á n í p a m ^ t n í c h p l a k e t z a p í k l a d n o u p é X i o v á l e X n é h r o b y, a d a h uv dy es tb on íu pc h e n í ( n a p. d o m a m i l s k ý n á r o d o p i s n ý s o u b o r M a t e í d o u š k a n e b o c i m b á l o v á h u d b a J e s e n í k p o d v e d e n í m d o m a m i l s k é r o d a X k y ). P o s p o l e X n é m o b ^ d ^ R a d e k M e n X í k v š e c h n y z á j e m c e p r o v e d l D o m a m i l í, k t e r á m á a s i o b y v a t e l, a p e s t o j e s t e d i s k o v o u o b c s e š k o l o u,š k o l k o u, p o š t o u, o b c h o d e m, l é k a i a p o d. R O N O V S K Ý P U T O V N Í P O H Á R H a s i X s k é h o c v i X e n í s e v n e d ^ l i z ú X a s t n i l o 8 d r u ž s t e v m u ž, 5 d r u ž s t e v ž a 5 d r u ž s t e v d ^ t í s t a r š í k a t e g o r i e. S D H - O R oe nc oh v o v b y l z a s t o u p e n X t y m i d r u ž s t v y. I p e s n e p í z e u p o X a s í s e s o a u t i^ lž o p do od k o n X i t. N a š i m s e b o h u ž e l p í l i š n e d a i l o, p e s t o j i m p a t í v e l k é p o d ^ k o v á n í. P u t o v n í R o n o v s k é p o h á r y s i o d v e z l a d r u ž s t v a m u ž a ž e n S D H R a d u o v e s a d r u ž s t v a s t a r š í c h a m l a d š í c h ž á k S D H M e z i b o í. Z á r o v e u s e u n á s v y h l a š o v a l P o h á r T í - o Hk e r s mk a n o v, K i ž a n o v a S t r á ž e k. M u ž i 6. z 2 6 d r u ž s t e v, ž e n y A 2. z e 7 d r u ž s t e v, ž e n y B 5. z e 7 d r u ž s t e v, d ^ t i s t a r š í 4. z d r u ž s t e v a d ^ t i m l. 5. z 9 d r u ž s t e v.

6 M í s t n í h a s i X i s e l e t o s p o p r v é ú X a s-2 t n8 i. l8 i s r a z u p o ž á r n í t e c h n i k y a j e j í o b s l u h y P y r o c a r v P i b y s l a v, i k d e v y s t a v o v a l i P r a g u V 3 S. " M ž e m e k o n s t a t o v a t, ž e m ^ l a v e l k ý ú s p ^ c h. M n o z í l i d é s i j i f o t o g r a f o v a l i a o b d i v o v a l i. P o t o m p i p o l e d n í m t r o u b e n í a h o u k á n í n a š e M á u a b y l a s l y š e t n e j v í c e. P o s t a v i l i j s m e s i t a k o v ý m a l ý s t a n, j a k j e v i d h ^ t a n a š fe o tb ka án cd a s i u ž í v a l a n á d h e r n ý v í k e n d. H a s i X s k ý c h v o z i d e l s e v y s t a v o v a l o p e s k u s a n á v š t ^ v n o s t s e o d h a d o v a l a n a d e s í t k y t i s í c. H a s i X s k é t e c h n i k y b y l o v š u d e n e p o X í t a n ^. P e d v á d ^ l y r z n é s i m u l a c e a u k á z k y z p r á c e p r o f e s i o n á l n í c h h a s i X. z dde o kv oy ns ct e a v o v a l i i z á s t u p c i p r o d e j c h a s i X s k é h o v y b a v e n í. P o k u d a n i t o t o n e z a u j a l o, t a k n a h a š e n í ž í z n ^ z d e t e k l o p i v o a l i m o n a k a ž d é m k r o k u. S m a ž i l y, v a i l y a p e k l y s e v š e l i j a k é d o b r o t y a ž j s m e s e m u s e l i z a u š i m a o l i z o v a t. P r o s t ^ v š i c h n i, i n e p j ie šn l i h a ns a i X i s s v é. " n a p s a l i n a s v ý c h s t r á n k á c h n a š i h a s i X i.

7 D T S K Ý K O U T E K V O Z E C H O V V m ^ s í c i X e r v e n c i b y l a d o k o n X e n a s t a v b a a v e š k e r é t e r é n n í ú p r a v y d ^ t s k é h o k o u t k u v o b c i. T ^ š í n á s, ž e s e k o u t e k s t a l v y h l e d á v a n ý m m í s t e m, z e j m é n a šp í r o d ^n te i j. m e n R O Z L O U 6 E N Í S L É T E M J i ž p o d e v á t é j s m e s e r o z l o u X i l i s l e t n í m i p r á z d n i n a m i. V s o b o t u b y l y p d ^ t i i p r o d o s p ^ l é p i p r a v e n y r z n é s o u t ^ ž e, b o h a t á t o m b o l a a t r a m p o l í n a, o p é k a l o s e p r a s e. V e l k ý z á j e m b y l s t e j n ^ j a k o l o n i o m a l o v á n í n a o b l i X e hj r. á lo a d p o l e d n e k a p e l a Š a f á a n k a a v e v e X e r n í c h h o d i n á c h m í s t n í m u z i k a n t i. Ú X a s t n í- k m a o r g a n i z á t o r m a k c e d ^ k u j e m e z a p í j e m n ^ s t r á v e n é o d p o l e d n e a n a š i m š k o l á k m p e j e m e š t ^ s t í n ovv é m š k o l n í m r o c e. D R A K I Á D A V n e d ^ l i 2 5. z á í s e n a l o u c e z a m Rko on no av le a d r a k i á d a, z ú X a s t n i l o s e a s i d v a c e t d ^ t í, k t e r é s o u t ^ ž i l y v e d v o u k a t e g o r i í c h : o n e j v ý š e v z l é t l é h o d r a k a a o n e j h e z X í r u X n ^ v y r o b e n é h o d r a k a. V p r v n í k a t e g o r i i o n e j v ý š e v z l é t l é h o s e u m í s t i l n a 1. m í P e t r V r b k a, 2. m í s t o z í s k a l M a r t i n, P e3 k. á rm eí ks t o T o m á š V í t e k a 4. m í s t o S i m o n a K i k a v o v á. R u X n ^ v y r o b e n í b y l i p o u z e d v a d r aecli i š k y K o m í n k o v é a D a v i d a S l á om by a m a j i t e l é b y l i o h o d n o c e n i, a l e s l a d k á o d m ^ n a X e k a l a n a k a ž d é h o s o u t ^ ž í c í h o.

8 K N I H O V N A V á ž e n í X t e n á i, k n i h o v n a M. J. S y c h r yn á m o p ^ t z a p j X i l a n o v o u s é r i i k n i h, a b y m ^ l i n a š i X t e n á i z X e h o v y b í r a t. J s o u t u k n i h y p r o n e j m e n š í X t e n á e, p o h á d k y, p í b ^ h y p r o v ^ t š í d ^ t t a k é X t e n í p r o d í v k y / n a p. o d. V. Z e h á X k o v é, F r a n c k o v é a j. /. I p r o d o s p ^ l é X t e n á e j e t u v e l k ý v ý b ^ r k n ij h e, r po o m Xá ín ny a p r o ž e n y, k n i h y o p í r o d ^, c e s t o p i s y a p o d. O d o b l í b e n é s p i s o v a t e l k y D. S t e e l j e t u k r o m ^ j i n ý c h i r o m á n P ^ t d n í v P a í ž i. H l a p o s t a v a, P e t e r H a s k e l l j e ú s p ^ š n ý m u ž, j e h o ž k a r i é r a s t o u p á, k d y ž s e o ž e n í s d c e r m a j i t e l e f a r m a c e u t. k o n c e r n u. ž em la sn t v í s e z d á b ý t b e z m r á X k u, a l e j e s k u t e X n ^ v š e c h n o t a k o v é, j a k t o n a p r v n í p o h l e d v y p a d á? K o s u d o v é m u s e t k á n í s k r á s n o u, n e š a s t n o u O l i v i í d o j d e p r á v ^ v e c h v í l i, k d y h o n e X e k a n é p r o b l é m y v, ý v so p- o j e n é s j e m l é k u p r o t i r a k o v i n ^, z d r ž í n a n ^ k o Pl a i k í žd i n. í v D. S t e e l j e a u t o r k o u o b l í b e n o u v c e l é m s v ^ t ^, p í š e h l a v n ^ r o m á n y a n o v e l y p r o ž e n J d e p í k l a d e m i v e s v é m o s o b n í m ž i v o t ^, s m a n ž e l e m v y c h o v á v á d e v ^ t v l a s t n í c h i a d o p t i v n í c h d ^ t í a j e m l u v X í S t á t n í k o m i s e U S A p r o p r e v e n c i a z n e u ž í v á n í d ^ t í. K d o m á r á d h i s t o r i c k é r o m á n y, j e t u k n i h a o d P h i l i p p a V a n d e n b e r g e r a O d l é v a X z r c a d e l. R o m á n s e o d e h r á v á v 1 5. s t o l e t í a p e d k l á d á n e v š e d n í p í b ^ h M i c h e l a M e n z e r a, o d l é v a X e z r c a d e l a p o z d ^ j i m i s t r a X e r n é h- o kun m i^h nt íi s k u. D í k y M e l z e r o v u c e s t o v á n í p o z n á m e C a i h r as d t, e d i s k o u m ^ l e c k ý c h e m e s e l, B e n á t k y v

9 d o b ^ j e j i c h n e j v ^ t š í h o r o z k v ^ t u. B u d e t e s v ^ d k y n e j t e m n ^ j š í c h m a c h i n a c í n á b o ž e n s k ý c h s p o l k, t e h d e j š í c h p o l i t i k i b o h a t ý c h o b c h o d n í k. V o s u d e c h M i c h e l a M e l z e r a a j e h o d c e r y E d i t y p o z n á t e i ž i v o t o b y X e j n ý c eh v ro ob py vs ka ýt ce h l m ^ s t a m ^ s t e X e k s t e d o v ^ k u, p o z n á t e j e j i c h o b y X e j n é s t a r o s t i o ž i v o b y t í, t a k o d l i o d p l e t i c h a e n í b o h a t ý c h v r s t e v. P h i l i p p V a n d e n b e r g s e n a r o d i l r o k u v n ^ m ^ c k é m B r e s l a u, b ý v a l n o v i n á e m a u m ^ n í z p r a c o v a t h i s t o r i c k á f a k t a p o u t a v ý m zep m shoo b p r o s l a v i l o j a k o j e d n o h o z n e j ú s p ^ š n ^ j š í c h n ^ m e c k ý c h s p i s o v a t e l. Z j e h o t v o r b y p i p o m í n á m r o m á n y K o p e r n í k o v a k l e t b a, S i x t i n s k é s v ^ d e c t v í n e b o P á t é e v a n g e l i u m. D a l š í k n i h a, k t e r o u v á m c h c i d o p o r u X i t a b u d e z a j í m a t h l a v n ^ X t e n á e, k t e í r á d i o jniý c h z e m í c h, j e p r á c e H a r r y h o C l i f t o n a, i r s k é h o b á s n í k a, k t e r ý s e n a r o d i l r o k u v D u b l i n u. H o d n ^ c e s t o v a l p o A f r i c e, A s i i i E v r o p ^. J e h o k n i h a N a h b e t ^ I t á v y p r á v í o j e d n o m r o k u, k t e r ý C l i f t o n s t r á v i l s e s v o u ž e n o u v o p u š t ^ n é m f a r n í m d o m k u v e v e s n ic i v y s o k o v A b r u z z u, v h o r á c h s t e d n í I t á l i e. Z a j í m a v ý m z p s o b e m p o p i s u j e C l i f t o n o p r a v d o v o s t i ž i v o t a, k t e r ý j e s p j a t s d r s n ý m p r o s t e d í m a v y p o v í d á m n o h é o I t á l i i s a m o t n é i o c e l é E v r o p ^. D ^ t e m n a b í d n u k n i h u o d a n g l i c k é s p i s o v a t e l k y E n i d B l y t o n o v é v í T a kj oe cm os u t í h o m u ž e, k d y s e p ^ t d ^ t s k ý c h p á t r a X p o u š t í d o d a l š í h o n a p í n a v é h o p í p a d u. Z a t í m j e k r á s n é b a b í l é t o, a l e c h l a d n é v e X e r y u ž b y m o h l y l á k a t k p ^ k n é k n í ž c e. Z v á s d o k n i h o v n y k a ž d o u s o b o t u o d 1 3 d o 1 4 h o d i n. I v a Š X e r b o v á S P O L E 6 E N S K Á K R O N I K A V m ^ s í c i X e r v e n c i, s r p n u a z á í o s l a v i l i s v á ž i v o t n í j u b i l e a : V i ž z o v á Š t ^ p á n k a 8 6 l e t O e c h o v V r b k o v á M a r t a 8 1 l e t R o n o v M u s i l J a r o m í r 7 5 l e t R o n o v V r b k o v á I v a n a 5 0 l e t R o n o v H a v e l k a J o s e f 5 0 l e t R o n o v Ž á d n ý s m u t e k, h o d n ^ z d r a v í, a V á s ž i v o t s t á l e b a v í. V š e, o X e m V a š e s r d c e s n í, a s e V á m j e š t ^ v y p l n í. N a r o d i l s e : K i k a v a M i l a n A c h l a p e X e k v š e h o d o s t m á v ž i v o t ^ p r o d or sa t. Z d r a v í, š t ^ s t í, v e s e- l o s t i j a k v d ^ t s t v í, t a k v d o s p ^ l o s t i. P i s t ^ h o v a l s e : I n g. B i r X á k T o m á š R o n o v O d s t ^ h o v a l i s e : A d o l f J o s e f m l. A d l o f o v á P e t r a A d l o f o v á M i c h a e l a H o r u á k o v á A l ž b ^ t a

10 S u a t e k u z a v e l i : K á u a M a r t i n a D o l n í k o v á P e t r a H o r u á k M i c h a l a H a v e l k o v á A l ž b ^ t a F a j k o š M a r t i n a H a v l á t o v á J a n a D o p r v n í h o r o X n í k u n a s t o u p i l y : K o m í n k o v á E l i š k a P e š k o v á M i c h a e l a V a e k o v á L u d m i l a

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

ď Í č Í ť Í Í ÍŤ č Í č Í ÍÍ Ť Í č Í ď Í č ď č Í Í Í ď Í ť ď Í č Í č č Í ď ď Í Í ť Í ď č Í ň č Ť Ž ť Ť č č Ť Ť č č Ť č Í č Ť Í Ť č Ť Ť č Ť Ť Ť č č Ž č ň č čť Ť Ž č Ž Ť č Ť Ž Ť Ť č č Ť Ť ř č č č č č Ž Ž

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

Í ú Č ž ž é é ů é ž Ž ú Í Š ÍŘÁ Á ů é Ú Ť é Í ůž é é é ů Í é ú ž Ř ž ú ž ŠÍ ů ů é ů ů ň ú ů ů é ů ž ď é ú ů é Ž é é Í ů é ů ů ů é Ť Ť ů é é Íé ú ó é é é é é é ů Í Š é é é Ť é é é é é é é ž ů ů ů é é é

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Ý ÚŘ Ň É Ý Ě Ň Ř Á ÁŇ Ě Ň ň ř ř ř ó ř ř ú ů Í ř ř ř Í Í ř ř ř Í Š ř ř ř Í Í ú Í ř ř ř ď ú ř ď ř ď ř ď ů Ú ř ř ř ú ů ř ÝŤ ř ů ř Š Ť Ť Ě ř Č Í ř Ý Ť ú Ť Í Í Š Í ř ó ď ř ř ř ř Í ř š ó ú Í ř ú ž Í ř ř ú ů

Více

č é č ř č

č é č ř č Á č ř č Á Á Ň Á č é č ř č Á Ů Ě Í Ý Ř Í Ě É Á Č Ň Í Í Š Á Í Á Ů Ž ČÁ Č ÉÚ Á Í Á Ů É Á Í Ž É Ř ý š ž ř é š ř é ř č é ř é Č é ě ý é ý ú ě š é ý ř é Á ý č ů ú č ř ě ó Á ú č ě ě ů ý ú ů š č é Á ř č ě ř ý č

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

ď í ů ů í í Í Í ť č í Í Í Ň Á Č Á í í ň ň Í íů í í í í ů č í íů í č í Í í ň í ň í č í í í č ň í í ň ň í í í í í í í í í č í ň í í č í í ň ú č í í ó ň čí í í ů ň í í í í í í í č ň ů í č ů ů í ň ú í í í

Více

Ě í Á ÁŘ í í š š Ř ťá á á Í ě í Á Á Ú á ř í é š í ý á í ář ě Í ě ě í ří š ý ťá íúř á á ě ě ě ď á ů ě í ě ší Ř ů íá á í ě ří š ý á í á Š á á ř ě ě ší ř ú í á ířá íě í í á í á í ě í ý é á í ř á é áš áď í

Více

Ě ž š š š ó ž ž š š š š š ó š š š š š š š ť š š š Š š ó ť š š šť ň š š ž ú š ú š š ž ž š ž š š š Ú ž Ť ž ú š ž Ý ú š ú ž ú š Ú ú š š ú ň ú š š ú š ú š Č ž ó Č ž ž š ž š š š š š Ú š š ž ť š š Č ť ď ú ó

Více

ť Ý ů ž ž Č ž š ě ů ě ť ž ě ě ě ž ě ě ž ž ž ě ě ě ž ž ě ě ž ě ě ž ě ě ň ž ž ž ň ě š ě ě ěš ž š ž š ě ň ž ě š ž ě ň ě ě ž Ň š ó ž ě ěš ě ě ě ž Č š Á Č ě ž ě ě ě š Ú ť ě Ý ť ť Ž ě ě ě š ě Č ž Č š ě ž ž

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

ď ř Í í ú í í Ž í Í óí č í í ý

ď ř Í í ú í í Ž í Í óí č í í ý í ř í ř ř ý č č ř č č ý í í ý ň ř í ř č č í í ř ý ý ř ý ř č ý ý í í í í ř íí ú ý ů í ý ů í í ý ř č ří í č č í č č ř ů í ř čí í ú í í ř í č ý ř í ř ý č í ů ř íč í í č ý ř č ů í í ří í í ú í ď í í í í ý

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Ž ř ě Ž ů š ř š ě ř š ů ř ř ž ř ě ě ř ě É ř š ř ď Í ě ř ž ř ř ř ě š ž ř ě ě ě ž ž ř ž š ž ů ú ř ď ě É ě š ř ú ř ř ě ž ď š Í ď š ř ú ě ň ě ď ž ě ř ř ó

Ž ř ě Ž ů š ř š ě ř š ů ř ř ž ř ě ě ř ě É ř š ř ď Í ě ř ž ř ř ř ě š ž ř ě ě ě ž ž ř ž š ž ů ú ř ď ě É ě š ř ú ř ř ě ž ď š Í ď š ř ú ě ň ě ď ž ě ř ř ó ř Ž É Í ř ř ž ěž ú ď ěž ú É ú ú ě Ú š ž ú ď ž ě ď ě ř ž ě ú ř ě š ž ě ř š ž ě ů š ě ř ě ě ě ř ě ř ě ř š ž ň ě š ž Í š ť ž ř š Ž ř ě Ž ů š ř š ě ř š ů ř ř ž ř ě ě ř ě É ř š ř ď Í ě ř ž ř ř ř ě š ž ř ě ě

Více

ž á ž á á Ž á á ž é á é Ť á é á é žá š é é Ť ÍŽ á é á á ň ť á á Í Ť á á á á ť ž á é á ň Ť ť Ď á é é ť é Í ž á á á é é á á é áž Í ť ď á š é á Í Ž Č ď ř ť Í á ď é ď ť ž é á Í š á é ď á é é é á á ž á á á

Více

ď ý Ň ř é Ě Í É é ě ž Ť Ý Ě č Ú ž éč č Ú č ť ž ý ů ě ř č ď Š č ů é č ý ž ý ý č řů ěř é č Š Í Í Č č Ú č ě é ě Č Ú č Í č č Í é č ě é ú ň Í ž ý ř é ú ž ňý čč é Í ě Č é ěž é ý č Ú ň č č Í ú ž Í ů ě ž Í ÚŽ

Více

Naskenovana pouze zadani a vysledky prikladu.

Naskenovana pouze zadani a vysledky prikladu. Ě Ř ú č Naskenovana pouze zadani a vysledky prikladu. ů šť é Ý é ž é é ť é é é šř ý š Í č é ř ý ů č Í ú ž ž ť Í ýž ř é ř ť ř ř ž é š ý é ř é ý ů ř ž é é ů é Í ú é Í é é ž ř š ť ř é ů ř ů ó ř é ú é č Í

Více

č ň ň Ž Í č Í Ů Ó č Š Č č ň Š Ť Ó ň ň Ó Ť ť ň ď ň ň Ť Ť Ú č č č č ň Ť ň ň č ň ň č č ň č č č ň Ý ť ň č č ň ť Ž Č č ň ň ť Č ň ť č Ž č ň ň ň Ž Ť ň Š č č č Í č Ž ň ň ď ň ť č ť č č ň Ž Č ť Ó č ň ň ň Í č Ť č

Více

É Š Í Ž Í Ž É š š Ť Ž ž Ťš š š ž š Ď ž Č Ť ž Ů Í Ž ř š ď Č š š ž Ť š Ó Ž š Ťš Ť š š š Ť ž Ť š š Ť š š š ž Ťž š š ž š Ť Ť š ž ť š š ž š š Ť Ť Ť š Š Ť š Ď š Ť š š Ž š Ť ž Ť š Ť Ť š ž Ť Č š ž Č Ď š Ť Ž Ť

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

ČJ Vr 1.ABC. ZM Ok 3.A. MA Fl 1.ABC. TV Sm TV. ČJ Kn 1.ABC. TV Sm TV. CH Hr 1.ABC. ICT Sm ICT2. PK Šp ICT1. ZE Bo 3.B. CH Hr. ZM Ok 3.

ČJ Vr 1.ABC. ZM Ok 3.A. MA Fl 1.ABC. TV Sm TV. ČJ Kn 1.ABC. TV Sm TV. CH Hr 1.ABC. ICT Sm ICT2. PK Šp ICT1. ZE Bo 3.B. CH Hr. ZM Ok 3. 1.A (1.ABC), Mgr. Vrtělková Petra řední odborná škola, říbro, Benešova 508 (1) (1) BE sl. ZM BE FY Hr 1.ABC Sm Sm (1) (1) Hr Sm 2 Sm 2 ZM ZE Bo 3.B 1.ABC PK 1 BE Sh (1) (1) FY Hr 2.B Hr 2.B ZE Bo 3.B Hr

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

AJ Šd (PA) D Jn (2D-D) D (2D-D) AJ Fš (QB)

AJ Šd (PA) D Jn (2D-D) D (2D-D) AJ Fš (QB) Suplování: PA.1 zrušeno Šd (PA) Šd (PA) u (K) A A Hn (E-) Ku (PA) u (A-) Jn (2-) Ku (TA-Č) Jn (2-) Jr (K) zrušeno Ce (T-) zrušeno š (3.E) zrušeno A A A A A A A u (S.A) Ci (1) š (Q) u (1.) š (TA-Č) zrušeno

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Ě Č ě Š Í Č Ě ě č ň

Ě Č ě Š Í Č Ě ě č ň Ť É Í Ě Č ě Š Í Č Ě ě č ň Í č č č Á Ť č Ť Í ť č Ť č č ě ě ž ě Ť Í ě Ž č ě ě ě ž Ž Í š ť Ď ž č ě ě š Ť ě ě Ě ě š ě ě č Í ž ě ě š Ž šš ž Í Ť Ž ž ě ž Ť Ť ž ď č š ž ž Í Ť š ě Ť ě ž č ď č č ž Í č š Ž Ž Í č

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

ř Ž é řž é ž é ř é ý é é ř é ř é ř ý ř ř é Ž ř éí ř é žď ř ÍéÍ ř ř ž Ž ý ů ř é Íť ť Ď ť ř ř ů úí ú ý ň é ů ó ň ý é ž ó ř ů ř ž ž é ř ž é ž ů ř ž ž ý ž ř ý ř ý ů é ý é ó ř ú ý ř ř ý ž ý ú é ý ř ř é ú ň

Více

Č É Ů Ř Ě č ď é ý čú úč úč čů ž žú č ď é č ů úč ý ý ýď čů ý é ý č č ý Č ž č č ž ď ů ž ž ý č ž é Ř č čů ú ý č č č é Ř é é ž é č č ž ž Ř č čé č ž č ý ž ů č ž ý ž Ř ž ů ý ú ň é ž é é Č ň ůč č Š č č Č č č

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

č č č č Č č Č ž ž č ď č Č Č č č č Š š Ž Š ň š ž š č č Č č Č č Ž č š Ý š ž č Š ó č š ť ť ť š č č ž č ó Ž ž ó Ž č ó žš ó ŘÓ Ó Ó Č č Ť ó Ž Ž č É Ř Ž ž č č č Č Ž Č č š š š Ž č č č č Š š š č š č č š Ť Š š č

Více

ť ěž ý ě ú íč úž č ý ěč ý úž ě í š Í Ž é š ěř ž č á úž ěč é ž í á ě ě á á ú š á í ě ž ř ě č ě á ý Č í Ž ž í é ě ž ž ě ší ž ú ěč á ý éž ě é ř š č úž č

ť ěž ý ě ú íč úž č ý ěč ý úž ě í š Í Ž é š ěř ž č á úž ěč é ž í á ě ě á á ú š á í ě ž ř ě č ě á ý Č í Ž ž í é ě ž ž ě ší ž ú ěč á ý éž ě é ř š č úž č ň ď ť ý ř ť ž Í ě ě é ě í é ě Í ÍýšÍá ý á ě í čí á ú č íť č í ú é ý é Ř ř Ř ř ě ý í í ý š ě ň ú čá č ř á ý í ř í ž Í í č é á é š ě ň í š á š ě ě š ě á á í áš ě á č é Č Í ý á ďť í ě ž í í á í í ě í í í

Více

Ú ó ó á ó ý Íň ú Í á ú ř á á ž á ú á š ř ý š á ú Ď ř á ř á ý Á ý á ď ř š ď á á ď ř ť ž ř ů á ř ř á á ž ů Ž Í ý á Ž š ú š ó ž ý ý ý ž á á áž á á ž ý š

Ú ó ó á ó ý Íň ú Í á ú ř á á ž á ú á š ř ý š á ú Ď ř á ř á ý Á ý á ď ř š ď á á ď ř ť ž ř ů á ř ř á á ž ů Ž Í ý á Ž š ú š ó ž ý ý ý ž á á áž á á ž ý š ř á úř ř á á Č Č á Č Č á ó Č ř š Í ý á á Úř úř Í úř ř š ý á ú á řá á š ř ů á á ú ř ř ž ž žá ú ť Č á á Č ó Č Č á Č á á ř á Ý á á á áš š ú ú ř á ú ř Ú Ě á áš ó á Íá á řá Í Í Í ý ř ť Ú ó ó á ó ý Íň ú Í á

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

č É Á Á Í š Ě š š Á ú ř í ř í í č ě ě í ě š č é í í ž ě é Í ůž í ě í ší í ě é ě í š Ř š é š ě é í Č ť í Ý ř í č š ď í Č í í š ř ě í é Á í ě ě č ě ě ž ž í Š Í ě ě š ě é ů é ž é é ž ž ů š ě ů é ž č í ž ě

Více

ý ú š š Š ý Í ý ý Ú Í ó Í Í Ž ý ý ť ý Ú ý ž š ů ú ž ž ý ú š ž š ý ý ť ň ý ý ý ŽÍ ý ý š š š ý ů ó Í ž ž ý ý ý ý š ý š ó ý ž š Í ý ý ý ý Ú ý ý ž Í Ž Á Ú ýí ž ý ť ž óš Í ů ň Í Á ú ď ó Í ž ú ď ž Í ž ď ý ž

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

Úť ž č Ť ň š Ý č ž Ť š ž ť Ť ň Í ž č Ť Ť ň ž š č Ť š ž ť ť Í ť Ť š ž Ž š ň Ž ň š Í ž ň š Ž ž Í š Ť Ž Ť š š ť ž č ď Í Ť šž ž Ž š Ť Ť š Ť Ť č č ž ž ž Ť Ť šš ň š Ť ž Ď ž ú Ó č Ó š ž š č č ž č Ť č š č ň ň

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

řž ý ř é ý é ý Í ř é Ž ř Ž ř š é řž ť Č Č Č řž ť Č řž ř ť ř řž é é Ž Š Š ŽÍ ů é š é ý š Š Ž ř é ý řž říž řž řž Ž ř ý ř ů Ž Í Ž ř é š ů Š š é ý ý ř ř ž

řž ý ř é ý é ý Í ř é Ž ř Ž ř š é řž ť Č Č Č řž ť Č řž ř ť ř řž é é Ž Š Š ŽÍ ů é š é ý š Š Ž ř é ý řž říž řž řž Ž ř ý ř ů Ž Í Ž ř é š ů Š š é ý ý ř ř ž Í ÚŘ š š ý úř ž ř Č Ž ř ů Á Ř Ě ž Í Č Á ý Ě ř ý Š é é ř ň é é ř é ý Č ý úř ž ř ř š ý úř Í ů é ř š ý úř Í ř ř é ř š ý úř ú ř é ž é ÁŘ É Ž Í Í Č é Ď ů é ú ř é Ě ú ú ř ý š é é ř ň é é ř é ý Ž ý ú Í Íú ú ř

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

č Ť š Ť č č š Í č Í Í Ů Ž Ý š Í č Ů š Ť š Ú č Í č Í š Ů š č č Ž č ť Ů š ť ď č ť ť š Ý ú š č ť č ť ť č š ď č č š š ď ť ď šš č š

č Ť š Ť č č š Í č Í Í Ů Ž Ý š Í č Ů š Ť š Ú č Í č Í š Ů š č č Ž č ť Ů š ť ď č ť ť š Ý ú š č ť č ť ť č š ď č č š š ď ť ď šš č š č š ř š ť č Í š č ť č ť š č ř ť Ů č č Í ď ď Í ř Í š ř š Ž š ť č š š É ď š š č ť ť š č č Ť š Ť č č š Í č Í Í Ů Ž Ý š Í č Ů š Ť š Ú č Í č Í š Ů š č č Ž č ť Ů š ť ď č ť ť š Ý ú š č ť č ť ť č š ď č č š š ď

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

Ú Úó řá á ě á Ž á á á á É á Ž ř í řáí éž á ě š ů ý š ě Š ýá á á áň ží í ú ýž í ř á ž á á á š á é á ě Ý ú á é í šíř á é á ě š ě íí ě á á á á ě á á é ě

Ú Úó řá á ě á Ž á á á á É á Ž ř í řáí éž á ě š ů ý š ě Š ýá á á áň ží í ú ýž í ř á ž á á á š á é á ě Ý ú á é í šíř á é á ě š ě íí ě á á á á ě á á é ě íúř á áň řáí í á áň á é á í úř á Ž á é Ú Úó řá á ě á Ž á á á á É á Ž ř í řáí éž á ě š ů ý š ě Š ýá á á áň ží í ú ýž í ř á ž á á á š á é á ě Ý ú á é í šíř á é á ě š ě íí ě á á á á ě á á é ě í é í ř é É

Více

III. C Účelové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace

III. C Účelové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015 (tabulková části III. A, III. B, III. C a III. D) III. III. A Celkové

Více

É ÍČ úýě Ú ř Ě č ř ž ř š š š ú ý č č ýň Ú ž š č ž ž č š č č ž š š š č ž ž ž š š š š š ň š ž š ž ž č č č č ž š Ú č ž ž š š ž š ž š č š č č š š ť ť ž ž Ť ž ž č ž č Š č č č č ž č ž č ž č š š č č š ó ž č ú

Více

ď š š ž ž ž Ó ž ď Ó š š ď Ť č č ť š ď Ť Ř š š č šš č ď ď Ť ž č Ť Ť Ť ď Š Í š Ť ď Ě Ť š ž ž č ž Ť ž Š Ť č č č Í ž š Š Í š ž ď Ť š ž č č Ť ž č š Ťš Ť č

ď š š ž ž ž Ó ž ď Ó š š ď Ť č č ť š ď Ť Ř š š č šš č ď ď Ť ž č Ť Ť Ť ď Š Í š Ť ď Ě Ť š ž ž č ž Ť ž Š Ť č č č Í ž š Š Í š ž ď Ť š ž č č Ť ž č š Ťš Ť č ň ň Ú Ť Ť ď š Ť Ť ž ž ď ď š ť Ť ž Ť ž ď Í ď Ť ď č š ž ď ď ď ď ď Ť ž š Á ž Ť š š ď ď ď ď Ó ď š š ž ž ž Ó ž ď Ó š š ď Ť č č ť š ď Ť Ř š š č šš č ď ď Ť ž č Ť Ť Ť ď Š Í š Ť ď Ě Ť š ž ž č ž Ť ž Š Ť č č č Í

Více

ř ř ř úř úř Í ÁŠ ř ř š ý úř ý ů š ř ů ř š ý ř ú ř š ů ř š ř ů ř ž Č ř š ř ř Č ý ť š ř ů ú Í ř š ř ů ď ž ř ř ř é ú ř š ťý ř é Ť ž š ř ž ř ý ř ý ý ý ž éř é é ř ý ď ý ů š ř ů ú ř š ř ů ý ý ý Í é ř é úř ř

Více

ý ý ý íú í ě Á ý ž ů ěí ě ž ý ó ý ý ú í ý ž ý ě í ýě ýýš í ú íú ěž ý ý íě ň ě í š ě ý íů ě ý ž ý ý í ě ý íí ě ý Á ý ě í ý ě ý í í ý í ě Č ď ů ě š ě ě ň í ú í ýě í í ě í š ě í í í ě ě ý š ý ž ěž ě ší ňž

Více

ř ř ŘÁ ÉÚ ř ó ó ř ó Ř Á Á ŘÁ ř š ý Č Č Č ý Č ř ý Č Č Č ř ř ý ý Ž š ř š ř š ř š Á Ú ř ó ř ó Ř Á Á ŘÁ ř š ř ř ř ř ř ř ř ř ý š ř ř ý ř š š ú Č ř š ř ř ř Č ý ý ř ř ř ý ř ř ř ý ř ý ř ř ň š ř ý ř ý ř ř ú ř ý

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

KOVMAT. email: objednavka@kovmat.cz web: www.kovmat.cz

KOVMAT. email: objednavka@kovmat.cz web: www.kovmat.cz Domovní čísla Cena Držáky na dveře Cena Elementy Cena Elementy Cena CD 0-10 221 Kč DR01 771 Kč KH06 24 Kč EL38P 435 Kč DR02 1350 Kč KH07 36 Kč EL39L 177 Kč Dekorace Cena DR03 882 Kč KH08 42 Kč EL39P 177

Více

ů ů ř É ř řřň ů ů ř ř Ú ó ó ó ť ň ó ó ř ř ř š ř ů ů ů ů š ů ů ř ů ů ř ř ř ř ř ů ř ř ó ň ó š ř É ó š řó š ó řó óž ř ř ž ř ž ř ř ř ř Í ř š ů Š ů ř š Š ř ň Š š Š Š ř ž ť ň ň Š š š ň ř Š ň ň ř š Š Š š Í š

Více

č č ň Ž ť ň Ž č Í č Ž Í č Í ň č ň Ž č č Ď ň Í Š č ň č Ž ň ň ň ň ň č Ž č ť Ů č ň ň č Í č ň Ó č č ň č Í č č ň Ď ň č č ň ň Í č č č Ž Ž č Ž Ž ň Ž ň ň Ó č ň ň Ž č č č ň ď Ž ň Íč ť č Ů Ž č č č Í ň Í ň č č ň

Více

š ž Í ň č č ž Ť č š š č č Ť ž š Í ž š č ž žč Ť č ž č žď š ž š ž ž Ť Ť č č š š č Ý ž š Ť č Í č š š Í Ť š ž Ť č Ť č Ó č ž š ň Ť ž č Ť š š č č Ť Ť ž š ž Í č č ž ď Ť Ť č ž č ž č ú Ť Ť š Í ž Ť š ž š ž ž š Ť

Více

É Á Ť š č č š ď Ž č š š č š š ď č Í š č ť č š ť č š č č š š č č š š č č š š š Í č č č Í Ů Ť Ó š š č š ť ť š Í š č š ú š č š ť č š č š š č Ť š č š š š š č Ů ú š š š č Ž ď š č č č č š š ť š Ů š č č č š č

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12 OBSAH 5 VITAM IN Y...1 5.1 T H IA M IN...З 5.1.1 STRUKTU RA A N Á Z V O S L O V Í... З 5.1.2 B IO C H E M IE... З 5.1.3 FY ZIO LO G IE A V Ý Ž IV A... З 5.1.4 PO U ŽITÍ...4 5.1.5 V Ý SK Y T...4 5.1.5.1

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. Uá é í www.. U á é í w w w.., U I D : K O S 2 0 3 2 3 2 A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K:

Více

Seznam ložisek. Stránka 1 z 22

Seznam ložisek. Stránka 1 z 22 1 190000000074600 ČEP LOŽISKOVÝ SÉCHERON 5.1551.579 KS 2 105266 DISK 12X4 S LOŽISKY KS 3 100000001668100 DOMEČEK LOŽISKOVÝ SY 507M KS 4 5184846 DRŽÁK KULOVÉHO LOŽISKA 38.2724 KS 5 100000001184000 DRŽÁK

Více

Č ý ý ý Š Č Ý ř Ý ďý ž ý í č í ě ě í ě í ž ý ř Č ř ží š ž ý ří ú ř ž č ří ž š ě Š í ý ž ý ř ř Č ý ý ý Č ř Ť ý š Č ř ě ěď ěž ř ž ž í č Č ž í ě ě č č í ě ý ě í č ě ý í ř ší ž í í ž ř í í Č í í ž ě ř ž ý

Více

ř

ř ř é í Ž č ů ů ř Í š é í ě ší ř í Ž ě ů Ž ě ší í ř ů ří í ě ě ří í šť ě Ž í í Ž č ů ě í ě š í í Ž ě ř é ě ě ě Ž í í ů ě í í Ž ě ř čí čí í Č é í Ú í é ú ě í č ř í ří ř Ší ě í čí š ří í č í čí ř ší ř ě ř

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é

é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é Á ň ž ý é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é ýé ý ů ý ý žů ž ů ý ů ý Ú ý ž š ž ú š š é ů ž š é é ď é é é ů ž ú Č ž ý š ú é š Ť é é ť é é ú é ŠÍ é é ů ž ú š ď Í Ž é ů

Více

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15 O bsah I Obsah Seznam zkratek...9 Předm luva...13 i. a k t u á l n í p r o b l é m y Č e s k é h o r o z h o d č í h o SO UDNIC TVÍ 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Více

Ž Í É Ý Í Ú ú Ó š ů š ú š Č ú š š ů ž ž ž ů ž ž Í ú ú ú ů ú š š ž ž š Í ž ž š ů ů ž ž ů š ž ů ž š š ů š š ů š ů ž š ů š ž ú ů š ž š ž ž ž ž š ň š ů ů ů Í ž š ů š š ů ž ů š Í ů š š ž ú ú Í š Í ň š ů Í ž

Více

Princip regulace hazardu a systém přerozdělování získaných financí v ČR

Princip regulace hazardu a systém přerozdělování získaných financí v ČR JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakul ta Ateliér di vadelního manaže rst ví Divadelní mana žerství Princip regulace hazardu a systém přerozdělování získaných financí v ČR Diplomov á

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

É Á ŠŤ Ý č Ť é Ť č Í š Í é é č Í č č Í č š č ž Í ťč č Ť Ť é Ť Ť é Ť š ž Ť é Ž Ťš ž Í š š č é č č š š Ť č š Í ú šé Ť č č č č š č č č š ř ř š ž ž é Ť Ť Ť Ť Ť š é Ť é Ť Ť Ť ďš š ď é Č ť é ž Č Ť ž č ď š š

Více

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ONKOLOGICKEJ CHOROBY VPP POCH/0217

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ONKOLOGICKEJ CHOROBY VPP POCH/0217 V š é é m y Č R B Ť KV Á MD G N S T K UJ Ú NK L G C K ÚC H R B U? V y y ň m P ( P U ) é www š m m m ý m P U @ š : U N N ť ň é B 2 9 / 8 1 36 0B y m ď š y š m: 0 8 5 01 1 12 1 1 Č R B Ť KS C HC E T E V

Více