o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o"

Transkript

1 o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í

2 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e p r o s t e d n i c t v í m v o d o p r á v n í h o í z e n í n a l e g á l n í v o d n í z d r o j p i t n é v o d y p r o Z O s c h v á l i l o p r o j e k t o v o u d o k u m e n t a c i p r o ú z e m n í í z e n í a s t a v e b n í p o v o l e n í n a a k c i : Z m ^ n a X á s t i d o k o n X e n é s t a v b y a u ž í v á n í h o s p o d á s k é h o o b j e k t u n a p r o v o z o v n u k ad e n i c t v í p a r c. X. 8 2 / 1 3 Z O s c h v á l i l o p e b u d o v á n í h y d r o g e o l o g i c k é h o p r z k u m n é h o v r t u o b e c O e c h o v Z O s c h v á l i l o p r o v e d e n í s t a v e b n í c h ú p r a v n a p o z e m k u u R D X. p. 5 9 Z O s c h v á l i l o p a u š á l yn bí í rv á n í s t o X n é h o o d : t r v a l e b y d l í c í o b X-K a nx é /: 11 6 o, s o b a / 1 m ^ s í c r e k r e a X n í o b j e k t y -K X /: 1 6 o, b j e k t / 1 m ^ s í c Z O v z a l o n a v ^ d o m í z m ^ n u n á z v u s a m o s t a t n é h o c e l k u V y s o X i n a n a K r a j V y s o X i n a Z O v z a l o n a v ^ d o m í o z n á m e n í o z a h á jveondí o p r á v n í h o í z e n í Z O v z a l o n a v ^ d o m í r o z p o X t o v é o p a t e n í X. 2 Z O v z a l o n a v ^ d o m í s t a v e b n í p o v o l e n í n a s t a v b u s t a v e b n í ú p r a v y k o l n y n a s k l a d s a z e n i c l e s n í c h d e v i n Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e Z O s c h v á l i l o p r o d e j o b e c n í h o mp ko u z e p. X / 6 o v ý m ^ e 5 5 m 2, c e n a z a 1 m 2 j e 6 0 -, K X Z O s c h v á l i l o h a v a r i j n í p l á n f i r m y S Y N C A R E P L U S s. r. o. Z O s c h v á l i l o s t a v e b n í ú p r a v y n a p í j e z d o v é r co ed si t n ^ n é km u d o m u X. p 1 4 a X. p. 2 2 p a r c e l a X / 3 Z O v z a l o n a v ^ d o m í r o z p o X t o v é o p a t e n í X. 3 Z O z a m í t l o r e k o n s t r u k c i v e e j n é h o o s v ^ t l e n í P L Á N O V A N É A K C E U S N E S E Z A S T U P I T E L S T V A V Ý K U P P A D A N Ý C H J A B L E K F i r m a O v o I m o n t B r n o o z n a m u j e, ž e v y k u p up ja e d a n á j a b l k a z a 2, 2 0 K X / k gn a n á k u p n ^ v e V e l k é B í t e š i z a h r a d n i c t v í Š m í d e k.

3 B E Z P L A T N É M Z E N Í C H O L E S T E R O L U L é k á r n a K i ž a n o v o z n a m u j e, ž e b u d o u m í t v š i c h n i z á j e 5 m. c 1i 0. d 2n 0e 1 1 o d 1 1: 0 0 d o 1 7 : 0 0 h o d i n m o ž n o s t s i z m ^ i t h l a d i n u c h o l e s t e r o l u. A k c e s e rpármocvi á d í v S v ^ t o v é h o d n e s r d c e M. ^ e n í a e v e n t u á l n í d a l š í p o r a d na u ts r i X n í t e r a p e u t k o u j s o u z d a r m a. V e s t e d u 5. í j n a p r o b ^ h n e p o d z i m n í s b ^ r n e b e z p e X n ý c h o d p a d m o b i l n í s b ^ r n o u O e c h o v 1 5 : : 0 0 h o d i n u b ý v a l é h o o b c h o d u u h l a v n í s i l n i c e R o n o v 1 61: 61: 53 0 h o d i n u X e k á r n y S e z n a m n e b e z p e X n ý c h o d p a d : N E B E Z P E 6 N É O D P A D Y / n e j X a s t ^ j i l i k v i d o v a n é / : a g r o c h e m i c k ý o d p a d o d p a d n í b a r v y a y l a k j i n á r o z p o u š t ^ d l a o d p a d n í e z n é e m u l z e z n e X i š t ^ n é o b a l y / p l a s t o v é, k o v o v é, s k l e n ^ n é, z n e X i š t ^ n é o d b a r e v, l e p i d e l.... / a b s o r p X n í X i n i d l a / z n e X i š t ^ n é t k a n i n y, h a d r y,.. / o l e j o v é f i l t ra y u t / o m z o b i l / b r z d o v é k a p a l i n y a l k a l i c k é b a t e r i e / m o n o X l á n k y / N i k l, k a d m i o v é b a t e r i e r o z p o u š t ^ d l a = k y s e l i n y / z e j m. e l e k t r o bl ay t e rz e k / f o t o c h e m i k á l i e p e s t i c i d y z á i v k y, v ý b o j k y l e d n i c e, m r a z á k y / r o z l i š o v a t m a l é, v e l k é / b a r v y, l a k y, p r y s k y i c e n e p o u ž i t á c y t o s t a t i k a / l é k y, l é k o v k y / b a t e r i e a a k u m u l á t o r y S B R N E B E Z P E 6 N Ý C H O D P A D g

4 v y a z e n é e l e k t r i c k é a e l e k t r o n i c k é z í a : í z e n t e l e v i z o r y, p o X í t a X e o s t a t n í e l e k t r o n i c k ý o d p a d : r á d i a, k a l k u l a X k y, g r a m o f o n, m a g n e t o f o n, k o p í r k a, t i s k á r n a, k l á v e s n i c e, m i k r o v l n n á t r o u b a, v y s a v a X, a t d p n e u m a t i k y : o s o b n í n á k l a d n í, n á k l a d n í t ^ ž k- é d o 5 k s, j i n a k j e n u t n o t r a k t o ro v é s e t e l e f o n i c k y d o h o d n o u t! j i n é m o t o r o v é, p e v o d o v é, m a z a c í o l e j e E L E K T R O Z A Z Í Z E N Í : / vz á s a d ^ v š e, c o j e n a e l. p r o u d /, n e j X a s t ^ j i : t e l e v i z e, p o X í t a - X ek r a b i c e v X. p í s l u š e n s t v í -, m Po Cn i t o r y, t i s k á r n y, t e l e f o n y, f a x y, k a l k u l a X k y, r áiddiea a,, v k a m e r y, l e d n i c e, m r a z á k y, p r a X k y, s p o r á k y, m i k r o v l n n é t r o u b y, v y s a v a X e a t d. o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o v ý r o b k y m o h l y o d e v z d a t k e z p ^ t n é m u o d b ^ r u a n á s l e d n é m u v y u ž i t í j e d n o t l i v ý m o d b ^ r a t e l m a n e m u s e l y k o n X i t n a s k l á d k á c h n e b e z p e X n ý c h o d p a d j a k o o d p a d a o b e c n e m u s e l a z a j e j i c h l i k v i d a c i p l a t i t!!! P O D Z I M N Í K O N T E J N E R N a k o n c i í j n a b u d O e ev c h o v ^ a vr o n o v ^ p i s t a v e n k o n t e j n e r n a s b ^ r k o m u n á l n í h o o d p a d u. Ž á d á m e o b X a n y, a b y d o k o n t e j n e r u n e d á v a lei z pn e Xb n ý o d p a d a b i o o d p a d ( k o n t e j n e r n a b i o o d p a d j e p i s to a veecn h ovv ^ i vr o n o v ^ ). T e r m í n p i s t a v e n í b u d e u p e s n ^ n. V N Á S L E D U J Í C Í C H M S Í C Í C H O 6 E K Á V Á M E : V n e d ^ l i 4. p r o s i n c e : 0v0 h o d i n s e b u d e k o n a t M i k u l á š s k á d i s k o t é k a p r o n e j m e n š í. D ^ t i X e k á s p o u s t a h u d b y, h e r a s o u t ^ dž ií s. k oc te él ká a b u d e r ve ž i i M i k u l á š e, a n d ^ l a a X e r t. N a k o n c i m ^ s í c e l i s t o p a d u s e v á n o X n ^ n a l a d í m e. U s k u t e X n í s e v á n o X n í d í l n y a s l a v n o s t n í z a h á j e n í a d v e n t u.

5 U S K U T E 6 N N É A K C E V E S N I C E R O K U V p o n d ^ l í 1 8. X e r v e n c e p r o b ^ hol bo c i v D o m a m i l o f i c i á l n í v y h l á š e n í v ý s l e d k s o u t ^ ž e V e s n i c e r o k u K r va j i V y s o X i n a. N a š i o b e c n a s l a v n o s t n í m v y h l á š e n í z a s t u p o v a l a s t a r o s t k a o b c e P e t r a S l á m o v á. O e c h o v z í s k a l d i p l o m z a o ž i v l é p a m á t k y S a m o t n é v y h l a š o v á n í v ý s l e d k p r o b í h a l o p e d p l n ý m s á l e m k u l t u r n í h o d o m u v o b c i D o m a m i l. J e d n o t l ié v s o u t ^ ž í c í o b c e t u z a s t u p o v a l 1 a ž 3 d ev l^e tg šá it ni o u s t a r o s t o v é. V s á l e b y l p í t o m n ý h e j t m a n k r a j e V y s o X i n a, a d a r a d n í c h a k r a j s k ý c h z a s t u p i t e l, z á s t u p c e s e n á t u i p a r l a m e n t u 6 R. N e j v ^ t š í z a s t o u p e n í v š a k m ^ l a m í s t n o b c e D o m a m i l, k t e r á d í k y s v é m u ^ zv sí t v í t o t o v y h l á š e n í v e s v é o b c i h o s t i l a. S o u X á s t í s l a v n o s t n í h o p r o g r a m u b y l a s t á t n í h y m n a, p e d s t a v e n í o b c e D o m a m i l ( s l o v y j e h o s t a r o s t y R a d k a M e n X í k a ), z d r a v i c e X e s t n ý c h h o s t, p e d á n í p a m ^ t n í c h p l a k e t z a p í k l a d n o u p é X i o v á l e X n é h r o b y, a d a h uv dy es tb on íu pc h e n í ( n a p. d o m a m i l s k ý n á r o d o p i s n ý s o u b o r M a t e í d o u š k a n e b o c i m b á l o v á h u d b a J e s e n í k p o d v e d e n í m d o m a m i l s k é r o d a X k y ). P o s p o l e X n é m o b ^ d ^ R a d e k M e n X í k v š e c h n y z á j e m c e p r o v e d l D o m a m i l í, k t e r á m á a s i o b y v a t e l, a p e s t o j e s t e d i s k o v o u o b c s e š k o l o u,š k o l k o u, p o š t o u, o b c h o d e m, l é k a i a p o d. R O N O V S K Ý P U T O V N Í P O H Á R H a s i X s k é h o c v i X e n í s e v n e d ^ l i z ú X a s t n i l o 8 d r u ž s t e v m u ž, 5 d r u ž s t e v ž a 5 d r u ž s t e v d ^ t í s t a r š í k a t e g o r i e. S D H - O R oe nc oh v o v b y l z a s t o u p e n X t y m i d r u ž s t v y. I p e s n e p í z e u p o X a s í s e s o a u t i^ lž o p do od k o n X i t. N a š i m s e b o h u ž e l p í l i š n e d a i l o, p e s t o j i m p a t í v e l k é p o d ^ k o v á n í. P u t o v n í R o n o v s k é p o h á r y s i o d v e z l a d r u ž s t v a m u ž a ž e n S D H R a d u o v e s a d r u ž s t v a s t a r š í c h a m l a d š í c h ž á k S D H M e z i b o í. Z á r o v e u s e u n á s v y h l a š o v a l P o h á r T í - o Hk e r s mk a n o v, K i ž a n o v a S t r á ž e k. M u ž i 6. z 2 6 d r u ž s t e v, ž e n y A 2. z e 7 d r u ž s t e v, ž e n y B 5. z e 7 d r u ž s t e v, d ^ t i s t a r š í 4. z d r u ž s t e v a d ^ t i m l. 5. z 9 d r u ž s t e v.

6 M í s t n í h a s i X i s e l e t o s p o p r v é ú X a s-2 t n8 i. l8 i s r a z u p o ž á r n í t e c h n i k y a j e j í o b s l u h y P y r o c a r v P i b y s l a v, i k d e v y s t a v o v a l i P r a g u V 3 S. " M ž e m e k o n s t a t o v a t, ž e m ^ l a v e l k ý ú s p ^ c h. M n o z í l i d é s i j i f o t o g r a f o v a l i a o b d i v o v a l i. P o t o m p i p o l e d n í m t r o u b e n í a h o u k á n í n a š e M á u a b y l a s l y š e t n e j v í c e. P o s t a v i l i j s m e s i t a k o v ý m a l ý s t a n, j a k j e v i d h ^ t a n a š fe o tb ka án cd a s i u ž í v a l a n á d h e r n ý v í k e n d. H a s i X s k ý c h v o z i d e l s e v y s t a v o v a l o p e s k u s a n á v š t ^ v n o s t s e o d h a d o v a l a n a d e s í t k y t i s í c. H a s i X s k é t e c h n i k y b y l o v š u d e n e p o X í t a n ^. P e d v á d ^ l y r z n é s i m u l a c e a u k á z k y z p r á c e p r o f e s i o n á l n í c h h a s i X. z dde o kv oy ns ct e a v o v a l i i z á s t u p c i p r o d e j c h a s i X s k é h o v y b a v e n í. P o k u d a n i t o t o n e z a u j a l o, t a k n a h a š e n í ž í z n ^ z d e t e k l o p i v o a l i m o n a k a ž d é m k r o k u. S m a ž i l y, v a i l y a p e k l y s e v š e l i j a k é d o b r o t y a ž j s m e s e m u s e l i z a u š i m a o l i z o v a t. P r o s t ^ v š i c h n i, i n e p j ie šn l i h a ns a i X i s s v é. " n a p s a l i n a s v ý c h s t r á n k á c h n a š i h a s i X i.

7 D T S K Ý K O U T E K V O Z E C H O V V m ^ s í c i X e r v e n c i b y l a d o k o n X e n a s t a v b a a v e š k e r é t e r é n n í ú p r a v y d ^ t s k é h o k o u t k u v o b c i. T ^ š í n á s, ž e s e k o u t e k s t a l v y h l e d á v a n ý m m í s t e m, z e j m é n a šp í r o d ^n te i j. m e n R O Z L O U 6 E N Í S L É T E M J i ž p o d e v á t é j s m e s e r o z l o u X i l i s l e t n í m i p r á z d n i n a m i. V s o b o t u b y l y p d ^ t i i p r o d o s p ^ l é p i p r a v e n y r z n é s o u t ^ ž e, b o h a t á t o m b o l a a t r a m p o l í n a, o p é k a l o s e p r a s e. V e l k ý z á j e m b y l s t e j n ^ j a k o l o n i o m a l o v á n í n a o b l i X e hj r. á lo a d p o l e d n e k a p e l a Š a f á a n k a a v e v e X e r n í c h h o d i n á c h m í s t n í m u z i k a n t i. Ú X a s t n í- k m a o r g a n i z á t o r m a k c e d ^ k u j e m e z a p í j e m n ^ s t r á v e n é o d p o l e d n e a n a š i m š k o l á k m p e j e m e š t ^ s t í n ovv é m š k o l n í m r o c e. D R A K I Á D A V n e d ^ l i 2 5. z á í s e n a l o u c e z a m Rko on no av le a d r a k i á d a, z ú X a s t n i l o s e a s i d v a c e t d ^ t í, k t e r é s o u t ^ ž i l y v e d v o u k a t e g o r i í c h : o n e j v ý š e v z l é t l é h o d r a k a a o n e j h e z X í r u X n ^ v y r o b e n é h o d r a k a. V p r v n í k a t e g o r i i o n e j v ý š e v z l é t l é h o s e u m í s t i l n a 1. m í P e t r V r b k a, 2. m í s t o z í s k a l M a r t i n, P e3 k. á rm eí ks t o T o m á š V í t e k a 4. m í s t o S i m o n a K i k a v o v á. R u X n ^ v y r o b e n í b y l i p o u z e d v a d r aecli i š k y K o m í n k o v é a D a v i d a S l á om by a m a j i t e l é b y l i o h o d n o c e n i, a l e s l a d k á o d m ^ n a X e k a l a n a k a ž d é h o s o u t ^ ž í c í h o.

8 K N I H O V N A V á ž e n í X t e n á i, k n i h o v n a M. J. S y c h r yn á m o p ^ t z a p j X i l a n o v o u s é r i i k n i h, a b y m ^ l i n a š i X t e n á i z X e h o v y b í r a t. J s o u t u k n i h y p r o n e j m e n š í X t e n á e, p o h á d k y, p í b ^ h y p r o v ^ t š í d ^ t t a k é X t e n í p r o d í v k y / n a p. o d. V. Z e h á X k o v é, F r a n c k o v é a j. /. I p r o d o s p ^ l é X t e n á e j e t u v e l k ý v ý b ^ r k n ij h e, r po o m Xá ín ny a p r o ž e n y, k n i h y o p í r o d ^, c e s t o p i s y a p o d. O d o b l í b e n é s p i s o v a t e l k y D. S t e e l j e t u k r o m ^ j i n ý c h i r o m á n P ^ t d n í v P a í ž i. H l a p o s t a v a, P e t e r H a s k e l l j e ú s p ^ š n ý m u ž, j e h o ž k a r i é r a s t o u p á, k d y ž s e o ž e n í s d c e r m a j i t e l e f a r m a c e u t. k o n c e r n u. ž em la sn t v í s e z d á b ý t b e z m r á X k u, a l e j e s k u t e X n ^ v š e c h n o t a k o v é, j a k t o n a p r v n í p o h l e d v y p a d á? K o s u d o v é m u s e t k á n í s k r á s n o u, n e š a s t n o u O l i v i í d o j d e p r á v ^ v e c h v í l i, k d y h o n e X e k a n é p r o b l é m y v, ý v so p- o j e n é s j e m l é k u p r o t i r a k o v i n ^, z d r ž í n a n ^ k o Pl a i k í žd i n. í v D. S t e e l j e a u t o r k o u o b l í b e n o u v c e l é m s v ^ t ^, p í š e h l a v n ^ r o m á n y a n o v e l y p r o ž e n J d e p í k l a d e m i v e s v é m o s o b n í m ž i v o t ^, s m a n ž e l e m v y c h o v á v á d e v ^ t v l a s t n í c h i a d o p t i v n í c h d ^ t í a j e m l u v X í S t á t n í k o m i s e U S A p r o p r e v e n c i a z n e u ž í v á n í d ^ t í. K d o m á r á d h i s t o r i c k é r o m á n y, j e t u k n i h a o d P h i l i p p a V a n d e n b e r g e r a O d l é v a X z r c a d e l. R o m á n s e o d e h r á v á v 1 5. s t o l e t í a p e d k l á d á n e v š e d n í p í b ^ h M i c h e l a M e n z e r a, o d l é v a X e z r c a d e l a p o z d ^ j i m i s t r a X e r n é h- o kun m i^h nt íi s k u. D í k y M e l z e r o v u c e s t o v á n í p o z n á m e C a i h r as d t, e d i s k o u m ^ l e c k ý c h e m e s e l, B e n á t k y v

9 d o b ^ j e j i c h n e j v ^ t š í h o r o z k v ^ t u. B u d e t e s v ^ d k y n e j t e m n ^ j š í c h m a c h i n a c í n á b o ž e n s k ý c h s p o l k, t e h d e j š í c h p o l i t i k i b o h a t ý c h o b c h o d n í k. V o s u d e c h M i c h e l a M e l z e r a a j e h o d c e r y E d i t y p o z n á t e i ž i v o t o b y X e j n ý c eh v ro ob py vs ka ýt ce h l m ^ s t a m ^ s t e X e k s t e d o v ^ k u, p o z n á t e j e j i c h o b y X e j n é s t a r o s t i o ž i v o b y t í, t a k o d l i o d p l e t i c h a e n í b o h a t ý c h v r s t e v. P h i l i p p V a n d e n b e r g s e n a r o d i l r o k u v n ^ m ^ c k é m B r e s l a u, b ý v a l n o v i n á e m a u m ^ n í z p r a c o v a t h i s t o r i c k á f a k t a p o u t a v ý m zep m shoo b p r o s l a v i l o j a k o j e d n o h o z n e j ú s p ^ š n ^ j š í c h n ^ m e c k ý c h s p i s o v a t e l. Z j e h o t v o r b y p i p o m í n á m r o m á n y K o p e r n í k o v a k l e t b a, S i x t i n s k é s v ^ d e c t v í n e b o P á t é e v a n g e l i u m. D a l š í k n i h a, k t e r o u v á m c h c i d o p o r u X i t a b u d e z a j í m a t h l a v n ^ X t e n á e, k t e í r á d i o jniý c h z e m í c h, j e p r á c e H a r r y h o C l i f t o n a, i r s k é h o b á s n í k a, k t e r ý s e n a r o d i l r o k u v D u b l i n u. H o d n ^ c e s t o v a l p o A f r i c e, A s i i i E v r o p ^. J e h o k n i h a N a h b e t ^ I t á v y p r á v í o j e d n o m r o k u, k t e r ý C l i f t o n s t r á v i l s e s v o u ž e n o u v o p u š t ^ n é m f a r n í m d o m k u v e v e s n ic i v y s o k o v A b r u z z u, v h o r á c h s t e d n í I t á l i e. Z a j í m a v ý m z p s o b e m p o p i s u j e C l i f t o n o p r a v d o v o s t i ž i v o t a, k t e r ý j e s p j a t s d r s n ý m p r o s t e d í m a v y p o v í d á m n o h é o I t á l i i s a m o t n é i o c e l é E v r o p ^. D ^ t e m n a b í d n u k n i h u o d a n g l i c k é s p i s o v a t e l k y E n i d B l y t o n o v é v í T a kj oe cm os u t í h o m u ž e, k d y s e p ^ t d ^ t s k ý c h p á t r a X p o u š t í d o d a l š í h o n a p í n a v é h o p í p a d u. Z a t í m j e k r á s n é b a b í l é t o, a l e c h l a d n é v e X e r y u ž b y m o h l y l á k a t k p ^ k n é k n í ž c e. Z v á s d o k n i h o v n y k a ž d o u s o b o t u o d 1 3 d o 1 4 h o d i n. I v a Š X e r b o v á S P O L E 6 E N S K Á K R O N I K A V m ^ s í c i X e r v e n c i, s r p n u a z á í o s l a v i l i s v á ž i v o t n í j u b i l e a : V i ž z o v á Š t ^ p á n k a 8 6 l e t O e c h o v V r b k o v á M a r t a 8 1 l e t R o n o v M u s i l J a r o m í r 7 5 l e t R o n o v V r b k o v á I v a n a 5 0 l e t R o n o v H a v e l k a J o s e f 5 0 l e t R o n o v Ž á d n ý s m u t e k, h o d n ^ z d r a v í, a V á s ž i v o t s t á l e b a v í. V š e, o X e m V a š e s r d c e s n í, a s e V á m j e š t ^ v y p l n í. N a r o d i l s e : K i k a v a M i l a n A c h l a p e X e k v š e h o d o s t m á v ž i v o t ^ p r o d or sa t. Z d r a v í, š t ^ s t í, v e s e- l o s t i j a k v d ^ t s t v í, t a k v d o s p ^ l o s t i. P i s t ^ h o v a l s e : I n g. B i r X á k T o m á š R o n o v O d s t ^ h o v a l i s e : A d o l f J o s e f m l. A d l o f o v á P e t r a A d l o f o v á M i c h a e l a H o r u á k o v á A l ž b ^ t a

10 S u a t e k u z a v e l i : K á u a M a r t i n a D o l n í k o v á P e t r a H o r u á k M i c h a l a H a v e l k o v á A l ž b ^ t a F a j k o š M a r t i n a H a v l á t o v á J a n a D o p r v n í h o r o X n í k u n a s t o u p i l y : K o m í n k o v á E l i š k a P e š k o v á M i c h a e l a V a e k o v á L u d m i l a

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

É ÍČ úýě Ú ř Ě č ř ž ř š š š ú ý č č ýň Ú ž š č ž ž č š č č ž š š š č ž ž ž š š š š š ň š ž š ž ž č č č č ž š Ú č ž ž š š ž š ž š č š č č š š ť ť ž ž Ť ž ž č ž č Š č č č č ž č ž č ž č š š č č š ó ž č ú

Více

Í ú Č ž ž é é ů é ž Ž ú Í Š ÍŘÁ Á ů é Ú Ť é Í ůž é é é ů Í é ú ž Ř ž ú ž ŠÍ ů ů é ů ů ň ú ů ů é ů ž ď é ú ů é Ž é é Í ů é ů ů ů é Ť Ť ů é é Íé ú ó é é é é é é ů Í Š é é é Ť é é é é é é é ž ů ů ů é é é

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

ý ý ý íú í ě Á ý ž ů ěí ě ž ý ó ý ý ú í ý ž ý ě í ýě ýýš í ú íú ěž ý ý íě ň ě í š ě ý íů ě ý ž ý ý í ě ý íí ě ý Á ý ě í ý ě ý í í ý í ě Č ď ů ě š ě ě ň í ú í ýě í í ě í š ě í í í ě ě ý š ý ž ěž ě ší ňž

Více

ř ě č ř ě Ý účé ěř Ý é É Ě Ýý ď ý úč č č ú ě é É ť ú Ě óý É ý ó É ý ý ň Ýý ú ť ý úý ó ý ý é ýď é ý ň É ý úú ý ý ó É É ý ý ň É ó Á É Ť ý ě Í É É Ý ě ý č é č Ý ř ó ó ó ó Ý é ó ž é ú Á ď é ď ú ý éž éé Ž É

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

ů ů ř É ř řřň ů ů ř ř Ú ó ó ó ť ň ó ó ř ř ř š ř ů ů ů ů š ů ů ř ů ů ř ř ř ř ř ů ř ř ó ň ó š ř É ó š řó š ó řó óž ř ř ž ř ž ř ř ř ř Í ř š ů Š ů ř š Š ř ň Š š Š Š ř ž ť ň ň Š š š ň ř Š ň ň ř š Š Š š Í š

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

Ó Á Ň Í Ž Č Í Ž ň Ž Ž ú Ž Ž Á Ž Í ú ú ú Í Í ť ť ď Í Í ú Í ď Ž Ř Í ň ď Č Í Č Č ď ď Ž Č ď Ž Ž ď Í Ž ú ď Ó ď ú Í Í ď ď ď ď ň Žď ú ú ť ď ď ď Ž Ž Á ď Ž Í Ž Ž Ž ď Ž Č Ž Ž ú Ž Í ú ň Ž ú ď ň ď Č Č ď ú Č ť Ó Í

Více

Á Í Č Í Ž ž Í Č Č Í Í Í Ž ú Ť Č Á Á Ž ó Č ú Ž Á Í Í Ž š ů ď š Ž ů ú ž ý ň ý š Ó ů ů ý Ž š Č ů š ž ň Ž Í ú š Ž ý ů š ň ů ť ú Ž ň šť Ž ů ý ň ý ý Š š ů ó Ž ý š ť ů ý ž Í Á Í Ž Č Á Š š ý ů ž ž šť Í Ťž ý ůž

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

í Í é í é Ť Š Ť í Ť é Í Ť é Ť ž é é Č š ě š í Č š ž ě ě íž é í í ž Ť ž í é Ť í Ž é š ž í Í í ž é é ě í ě é ě ě í é Ť ě é é é ě í Ť Ť š š é Ž ž Ť í í ě Č é í Ťí é ě Ž š Ž š í ž é é ž š é é Ť í í é í š Ť

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

č é é Á č č í ě ě Ť é Ť é í š č š ě ší í í Ť č í ě Í ž Íňí í ť č íč č í č é í ž Í í č š é é é č ňí č Ť ÍíŽ č é Ě é Č ě č ž č Ťí ž í š é é ě é ě ž í ě č ď ě Ž č í č é é ě Ťí ě ž ě ň ě í Ů ě é č é é é ě

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ří í š Š í š ří ň Š ř é š ů é ů ž í Š íž ů í í ú í ú ř í ň íš é é Íť š Ž ů š Ž ú ý ž ří í š ů ů š í é š ů ž é ř ř ř í Ú ý ří é é í í ů ý í ř é ó Ž í í é é í í ř ší íž ř š é ů é ť ý ú ř ř š í í í ů Ž š

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

Í ž š Ě Í š Ď Ť Í Ó ú ž š Ť š ž ž Ť Ť ž ž Ď Ď š š š š Ť ž ž š ž ň ž Ť š Ť ž š š š Ť ž ž ň š ž ž ž š ž ú ň š Ť Ť Ť Ť ž Í Ť ž ň ž š Ť Ť š š ž ň ž ň Ť ž š ž ž ž ž Ť Ť Í ž Š Í Í Ě Í Ř É É Í Ě ž ž ň š Ž ž ž

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Ť É Á í ý ý ě í í š ě í ý č ě í í ě ý é é ě ě í ý ý ý í ď é ť é é Ú í ř í Ž Ž ý ý í Ž ý í é ý Ž é í š í Ů é í í č ý ý í í ž ý í í í ě ž č í í ě ší č ě ší é í č čí ý ý í Ú č ž í Úč ř í í ší č ý Ú í ř é

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

ř č č ž ý úč ž ě ý ě ř ě ý ů č ý ř Íž ž ě ř š ř ě ů ů č ý č ř ů š š ý ů ď č ř ů š ů č ž ýú ů š ž ě ý ě š žň š ž ýš ř ú ď ž č ó ě č ž č ř ž č č ý ž č ř ž ž č ě ť ú ě ý ě ý ý ý ý ý ď ě ý ý ř ý ý žř ě ý ý

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Ě ČÁ Š š š éč Š ď Í Í Í č ů é ý éč Š ž é é č ú Š é ř š ž é ř ž č Č š ž ú č ý č ť é é é é é Č ž é č é ž é ž č ý ý ň č ž ž č č úč ř ů ř ř š ř č ý ý ů č é Š Í Ž é ž é ý ů č Š ý Č éč č ů ý ý ú Ť ž Í é Č é

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

ě Ň ť Ť ě šň Č ů ě ě Ň ě ě ě ž Ú Ň ě ě ě ě ě Ň ě Ť Ť ě Áě Ú ů ň ě ě ě Ú ě Ť ě ž ů ě ž ě ž ě ů ž ů ě ě ů ě ž ěď Á ů ě Ť ě ž ž ě ů ě ž ů ď ď ď ě ě Ú Ň ů ů ď ě ě ě ů ě Á Ň ě ě ě ď ě ě ď Č ž ě ž ě Ý ě š ě

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

Í ÁŘ É Í ÁŘ É ť ň ť ť É ť ť ď ť ť ó ó ň Ř ť ť ť ó ó ň Ř ť Š ó ť Á ň ď Á ň ť ď Á Á ť Ť ď ť Á Č ď Č ť Ě ó Č Č Č ď ó ň Á ň ť ď Á Á ť Ť ď ť Á Č ď ť ň ó Č Č Č ť ď Č ť Š ť ď Č ť ň Š Š ď Ý Á ť Č Č Č Č ň ó ť

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

č ů ů Ř č ů ž ě ů ů Ř é š é Ř č ž é ř š ř ý Č é š ý ř ý ň ř ý š ř ů ž ě ů ř ě č ř ý ůč ěř ý ů ř ž šš č š ý ř č ř ý ů ě č č é ů ů ý ž úř ý č ý č ů ý ř ě č ý č č ů ý ě é é ě ň ý č ý č ý č č ý č ř č ř ý é

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

ž ž íú ž í í í í ří í í ó ří ů Ž í í í ří ží ž ž ů ů ří í ž ž í í ů ř ž ž ž íú ž í í í ří í í í ó ří ů ž ů í í í ř ž ž ů ů ří ž ží í í ů Ř ř í í Ť ř í í ří Č Ž ř Ť ů í Ž ří í ů ž ří ří ž í ř ů ď í ž ť

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

ť Íť š š ž ž š ž š š š ů ů ú š ů ž š š š ů ž ó š š Í š š ó ů š š ůž ž ň Ž ž ň š š ž ž ň ň ž ž š š š š š š ž Ú š Č š ž ú ž ů ď ů Č ž š ú š Í Í š ú ů ú ů ž ť ž ú ů ž š ž ž ž ú ú ď ž Í š š ů ž š š ó Č ó š

Více

í ř š ř í é í ě é ěř é é í ě ě í ů š é ě í š é ú é í ň í é Č Č í é í é é í í ž éž í í í ří ř ř ě í ě ší ě ň ů í é ř ř íž í é ě é ě í ě ů ě é í é ě ěř í é ú í í ě í ří é í ě í í ř é éž é ď í í í í í š Ž

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

ů ů š Ú š ů š š ů Ú ž Č Š Š š É ň š ž ňš ú š ž ó ů š ó ó žů šů ů š š ů š š ó ó ú ó ó ó š ó ó ůš š ž ú š ú ú ů ž š ó ů ů š ó ž Š š ů š š ů ž š ů ú ž ž š ž š š š š ó ž ó ž ů ú š š ó š Ž š š Ž Ž Ž š š ž š

Více

Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Cisco ASA Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) je bezpečnostní produkt s širokým využitím. V jediné m zař ízení integ ruje f unkce f irew allu, VP N a I P S a antivirovou

Více

ě ý ř č úř ě Í č Č ř č Ú Ř č č Ř úš Ú Ř Í Í Ř É Ú ě č Č ě č ě ě é ř ý é ůž Ž ž ú ě ž č ý ý ý ý ú Í ě č č ů ů ů ý ý Ú ě č ř ě é ř ě é ž úč ýš č Í Ú ě č é é Úč ř é ž Ž ň ý Ů ů ž ř č ě ž ý ž š ě ů č ž Ž ř

Více

ů Č Č Č Č Č ě ú ě Ý š Š ě ě ě ě ž Č Č ě ú ě ě Í š Š ě ě š ů ě ě š ů ě ů Ú ů š Č ě ú ů š ú ů ě Č ě ě ě Č ů ů ů ú ů ů ů ů ů ů ů ů ů ě ěž Ž Ž Ž Í ě ú ž ě ú Ž ě ě ú Ž ů ů ú Ž ě ú Ž ú ž ě ů ě ě ů ě ů ě ů ů

Více

Í ě ě ž í ě í ý ř í ř í ě ě ě ý ů ě í ě ší ř ů é ší í ř ů ý Č é í í í ší í ě í ě ší ř ů í í ě ř í í ď í í ý ů ý ů í ě ě ší ř ů ě ú í ý í ř ž Š É í ú í é ú í ě í í ř í ň í ě Í í ě í í ě í ř í í Í í ř í

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Objednávky nám zašlete emailem na kovani@domestav.cz

Objednávky nám zašlete emailem na kovani@domestav.cz KOVÁNÍ NÁBYTKOVÉ VRUTY, Y, MATKY,... Objednávky nám zašlete emailem na kovani@domestav.cz www.kovaninabytkove.cz 1-53 53-96 10 6 10-35 6 21 35-41 21 25 41-43 25 26 43-48 26 29 48-50 29 31 50-56 31 34 56-57

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

ď š š ů š Í š ů Í ú š š š Í š ó ó Í Žš š Í Í ť Í š Ž š Š ť ž Ť Ž ň š ň ú ší ž ž ž ž Í Ž ů Íž ž Í ů ň ů š ž Ť š Ž š Ž ů Ú Ž ť ú š š š ů ž ú š ú ď ú š ž ů š š ž ž ž Ž ú ž Í Ž Í š ůž ž Í Ž ů ú š Í Í šť ž

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Á Ý Á Í Š š ů Š ž ú ř ž ú ř ř š ů ř ř ů Ů ř ů ň ů ř š é ů ž ř š ž é ř é ř š š ž ř ž ř ů ž ř ů ž ů é ř ž é ž ž ř ř ň ž ř ř ů š é ř ž ů ŠÍ é ř ň ů ř š é ř é ř š é ů ž š é ů é ú š é ž š š é é ř é é š ř ň

Více

ú Í Š Š Ť Í Š Š ň Ó Š Í Í Š Í ž Í Í Í ú Š Ů Č Š Š Á Í Š ú Í Ť Ů Í ž ž Ť Š Í ž ú ž Č ž Ú ž ť Í Í ú Ú ž ú ú Í ž Í Í Í ú ú Ú Í Ó ú Í Ů ú ú Ú Ó Í Í Í ú ú ž ú Í ú ž Č Ú Í ň É Í ú Í ú Í Č ň ň Č Ú ň ň ž Í Í ž

Více

š ž Ú ú š ž š ó ó š ď ž š š š ž ď Ž Í ž š Ž š Í ž š Ž ž ž ó ž š š š ó ž š š ž ó š ó ú š š š ž š ď š ž ó ú š Ž š ž É š š š š ž š š š š ž š š š Ž ž ž š š ž ž ň š Ž ú ž š š ň ž š ž ž š š Ř É š Ř Á É Ů Ž Í

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

ď ř ř ř é ř ř ů ř ř é ř řú é ň é ř ň ř ů ň řú ů é ň ř ů ň ř ů é ň ř ú ň ř ů ň ř ů ž ž ň ř é ž ů é ň ů ž ř é ř ů ř š é ů ř é ř ů é ň ř ň é ř ž ů ů ř ž é ž ž ž ž ř é ř ř ů ř ř ů ř ú ů Ú ů ů ř é ř é ř ř é

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

č č ú š š č Č ó č č úč č č ž ú Úč ž š ů ť ú č ž č ž č úč š ž Č č ň č ž č š č š č ž č š Š č ů č č ž ž č š ó č č č č č ž č č č Ú ď Ž Úč ť ž č č ž š ů č č Ú č úč č ž č č ž č Ú ž č ťž ů Č ť č Á ó Ú š Á Č ó

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

ý ó Í Í Í ž ň ř ě ý ř ž Í ř ě É ť Á ý ý Í Ž ý Š ěř ý ř ě ý š ř Ž ž ů ř ě ě ý ů ó ž ž ž ý Í ř ř ž ě ž ž ř ř ž š ý ž žš ě ď ó ř ý ů ř ýš ž ý ů ů ž ý ě ž ž ž ý ů ž ě ř Í ě ú ž ě Ú ě ý ú ě Ž ě ě ě ý ě ů ěž

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Š Ý š ý š ší í š á Ž ů č š č í í í ě ý š á í íč í í Ž í í čí í ě ěž ů Ž í í á í Ž á ě á Ž á č ý ý ý Ž á ě č í í ě áš í ě ý ů á č ý ě ě í ě í č á í í ě š ě ší Ží í á ší í áší á Ž č á Ž š í Ž í ů ů š í ž

Více

é é é é é ý ý ý ý Í ý ý ý ý ý ý ý ý ý ž ý é é é ó ú ž ú é é ú ú ú ú ó é ž é ú ž Í Í Í ý ý ž ů ú ó ý ů ž ý ů Ď Í ň ů ž ž Í Í ó ý ů ý ů ů ů ý Í ÍÍ é é é ť Í ů ů ů ů ů ý ý é ů é Í é ž ý ý ů ý é ý ý ů ů ý

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ó ž Ž ť Ó Ž Č Ž ž ž Ž ž Ž Š Ž ď ž Ž ž ž Š Ž ž Š Ž Ž ó Ž Ž Č ó ž Ž ž ž ž Ů ž ž Ž Ů ť ž Ž ž Ž Ž ž ž Ž É ó É É ž Ž Ž ó Ž Ě ť ó Á Ž Á ť Ó Ů Ů Ý ÓŽ Ž Ó ž Č Ž ž ž Ů Ů ž Ů ž ž ž ž ž ž ž É ť ó Š ž ó Š ž ť ó Ď

Více

Č á Í é úř á ě é ř ťé ý ď ě ý Í ě á ě é ó á Ť é Ýá á ý ř ú é š Á Á ž á ř š á řá á ř ó á á é řá á ř ř Ť ó ř ž á ř ž ú á á Ž Í ÁŠ á é ž á á ř ř ó é ž Í ť á é ř ž Ž Ž é á á é ž ž š á ž é á á ó ř ě á ř ý Ž

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

ě ó Ř š ě ě ťú č š ť ť č ě č ě č ě Ě č č ň č ž Éó č č č č č Ň ó č č úňú č č ó č ó Ň č č ó ň č č č ó ó Ňň č č óž ú Ď ú ň č č č č č č č ó ě Ž Šť ú ž Ž ě šť š ě č č ě ě ů ě č č úó š ň ó ó É ň č É č ú š ň

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více