Příloha 2A Technická specifikace pro veřejnou zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrovny výměna oken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 2A Technická specifikace pro veřejnou zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrovny výměna oken"

Transkript

1 Přílha 2A Technická specifikace pr veřejnu zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrvny výměna ken Specifikace 1 - zařízení staveniště Plžka zahrnuje: - příprava prstru vymezenéh pr zařízení staveniště, dvyklizení prstr zařízení staveniště a přístupu k zařízení staveniště, m.j. úprava přístupu k zařízení staveniště a prstr pr zařízení staveniště, zabezpečení zařízení staveniště a přístupu na zařízení staveniště z hlediska BOZP, zabezpečení zařízení staveniště z hlediska přístupu nepvlaných sb - zabezpečení prstr pr zařízení staveniště a přístupu k zařízení staveniště prti pškzení (knstrukcí, plch, pvrchů, instalvanéh zařízení, vybavení apd.) - příprava plch pr vybudvání skládek, dvyklizení prstr vymezených pr skládky a přístupu ke skládkám, m.j. úprava přístupu na skládky, zabezpečení skládek a přístupu na skládky z hlediska BOZP, zabezpečení skládek z hlediska přístupu nepvlaných sb - zabezpečení prstr pr skládky a přístupu ke skládkám prti pškzení (knstrukcí, plch, pvrchů, instalvanéh zařízení, vybavení apd.) - nastěhvání veškeréh vybavení zařízení staveniště, vč. dpravy, nalžení, slžení, umístění, úpravy pr umístění a přesunů Specifikace 2 - příprava pracviště Plžka zahrnuje: - prvedení chrany vybavení místnstí (např. zakrytí nábytku chrannu fólií či chrana pdlah před pškzením či zaprášením; zvýšená chrana pdlah, např. getextilií či jiným materiálem pr zabránění škd úkapem barvy apd. bude vyžadvána v min. pásu 1,5 m před kny a v místech přístupvých tras k knům v jedntlivých místnstech a dále pak v místech meziskládek materiálu a dpadu); zvýšená chrana nábytku bude pžadvána na straně přivrácené k knu (zejména u stlů), např. papírvým kartnem; v případě jakéhkliv pškzení interiérů či vybavení bude zhtvitel pvinen prvést na své náklady jejich pravu, kteru bude dsažen jejich vrácení d předchzíh stavu - případnu demntáž a zpětnu mntáž blžení stěn či jiných knstrukcí, atd. - zajištění bezpečnsti prvzu pěších i vzidel na chdnících, kmunikacích či jiných plchách pd kny bjektu p dbu prvádění prací pd knem, v případě ptřeby i zajištění zábru veřejnéh prstranství, vč. případné úhrady pplatků za prnájem veřejnéh prstranství, vymezení zábru veřejnéh prstranství (pásku, pltem, zábranami, dpravním značení atd.) Specifikace 3 - výměna kna Plžka zahrnuje: - zaměření stávajícíh kenníh tvru pr zadání výrby kna - demntáž všech prvků vybavení kna (stávající žaluzie, držáky vlajek, antén, magnetické kntakty atd.) a zajištění rztřídění a likvidace dpadu v suladu se záknem dpadech - vysazení stávajícíh kenníh křídla (křídel) a zajištění rztřídění a likvidace dpadu v suladu se záknem dpadech - demntáž vnitřníh a vnějšíh lištvání ken; vnější lištvání ken musí být dstraněn s nejvyšší míru šetrnsti lišty, resp. hřeby, které je drží, musí vysuvány směr d kna, nikliv páčeny či vytahvány tak, že by mhl djít k pškzení či narušení azbestcementvé fasádní desky

2 - azbestcementvá deska musí zůstat bez jakékliv úpravy před sazením nvéh kna nesmí být zarvnávána či jinak narušvána - vyburání stávajícíh rámu a jeh likvidace, vč. zajištění rztřídění a likvidace dpadu v suladu se záknem dpadech; rám musí být demntván s nejvyšší míru šetrnsti, aby nedšl k pškzení parapetníh dřevěnéh panelu neb dřevěných panelů stění, zejména pak jejich knstrukčních částí (trámky, slupky); při demntáži rámu nesmí djít ke směrvému vychýlení parapetníh panelu ani panelů stění; při demntáži rámu též nesmí djít k pškzení či narušení azbestcementvé fasádní desky - při demntáži stávajících ken, jejich lištvání a veškerých dalších pracích nesmí být pškzena lišta (lišty) s elektrrzvdy, resp. siln a slabprudé elektrrzvdy vedené v lištách - výrbu, ddávku a mntáž (sazení, zaktvení, suvislé vyplnění připjvací spáry mezi stěním a knem vhdným tepelně izlačním materiálem, např. plyuretanvu pěnu) nvéh kna ptřebných rzměrů, pžadvaných vlastnstí, tvaru a barvy včetně: rámu ptřebných rzměrů, pžadvaných vlastnstí, tvaru a barvy, zasklení ptřebných rzměrů, pžadvaných vlastnstí a vzhledu, kmpletníh kvání pr pžadvaný způsb tevírání pžadvaných vlastnstí a funkcí dalších nezbytných sučástí kna, které zajišťují jeh plnhdntnu funkci a vlastnsti (těsnění, apd.) - ddávka a sazení předkmprimační těsnící pásky u sestav více ken - ddávka a sazení partěsných pásek d připjvací spáry (mezi kenní rám a stění) z interiéru - ddávka a sazení exteriérvé vdtěsné parprpustné pásky pr zajištění vdtěsnsti napjení kna na stavební knstrukci (stění) z exteriéru - prvtní seřízení kna p mntáži - veškeru suvisející manipulaci - veškeré přesuny vdrvné i svislé všeh materiálu i dpadu vznikléh pracemi - dčasné depnvání - veškeru dpravu - zajištění rztřídění a likvidace v suladu se záknem všech dpadů vzniklých při prvádění prací - veškeré další práce a činnsti nezbytné pr prvedení výměny ken Specifikace 4 sazení vnitřníh parapetu Plžka zahrnuje: - demntáž stávající dřevěných pliček, případně parapetů a zajištění jejich likvidace v suladu se záknem dpadech - patření, které zajistí, aby při demntáži pliček a veškerých dalších pracích nesmí být pškzena lišta (lišty) s elektrrzvdy, resp. siln a slabprudé elektrrzvdy vedené v lištách - zaměření délky parapetu; u sestavy tří ken bude parapet sazen p celé délce mezi příčnými stěnami, resp. d či k ptrubí ústředníh tpení; u sestavy s balkónvými dveřmi bude parapet sazen d příčné stěny, resp. ptrubí ústředníh tpení až p balkónvé dveře; u ken, resp. kenních sestav, které nejsu sazeny mezi dřevěnými panely stění, resp. parapetu bude parapet sazen na celu šířku stění p přechzí zednické úpravě plchy parapetu - výrbu, ddávku a sazení parapetu pžadvaných vlastnstí, tvaru a barvy - zednické začištění parapetu mítky u stění - sazení krycí plastvé lišty bílé barvy, tvaru Γ, rzměrech 55 x 25 mm pd parapet, která bude zakrývat připjvací spáru mezi knem a parapetem; lišta bude přiktvena ke spdní straně parapetní desky pmcí tzv. niplů p max. cca 500 mm; niple budu

3 patřeny bílými krytkami; krycí lišta bude u sestav tří ken umístěna těsně před ztužující úhelníkvý prfil; u sestavy s balkónvými dveřmi bude sazena těsně k parapetnímu panelu - veškeru suvisející manipulaci - veškeré přesuny vdrvné i svislé všeh materiálu i dpadu vznikléh pracemi - dčasné depnvání materiálu a dpadu - veškeru dpravu - zajištění rztřídění a likvidace v suladu se záknem všech dpadů vzniklých při prvádění prací - veškeré další práce a činnsti nezbytné pr prvedení výměny parapetů Specifikace 5 - úprava vnějšíh parapetu Plžka zahrnuje: - úpravu parapetu stávající pdkenní lišty přihnutím k nvě sazenému prfilu - zaměření ptřebných rzměrů pr výrbu kapniček a výrba kapniček z pzinkvanéh celvéh plechu R.Š. 130 mm tvaru: - sazení kapičky; kapnička bude sazena d drážky v kenním prfilu a přiktvena k shlbankprfilu pmcí tzv. niplů p max. cca 400 mm; niple budu patřeny bílými krytkami; u balknvých sestav bude u dveří kapnička na knci patřena gumvu krytku neb bude její kraj uknčen hybem plechu tak, aby na kraji kapničky nebyla strá hrana - přízení plastvých bílých přechdvých lišt, zaměření ptřebných rzměrů, úprava lišt a jejich sazení u ken, resp. kenních sestav, které nejsu sazeny mezi dřevěnými panely stění, resp. parapetu; přechdvá lišta bude sazena d drážky v kenním prfilu a přiktvena k shlbankprfilu pmcí tzv. niplů p max. cca 400 mm; niple budu patřeny bílými krytkami - veškeru suvisející manipulaci - veškeré přesuny vdrvné i svislé všeh materiálu i dpadu vznikléh pracemi - dčasné depnvání - veškeru dpravu - zajištění rztřídění a likvidace v suladu se záknem všech dpadů vzniklých při prvádění prací - veškeré další práce a činnsti nezbytné pr prvedení úpravy vnějších parapetů

4 Specifikace 6 - úprava stění a nadpraží vnitřníh Plžka zahrnuje: - přízení plastvých lišt pr zakrytí připjvací spáry, zaměření ptřebných rzměrů, úprava plastvých lišt pr jejich sazení - sazení nvých vnitřních lišt klem kna lepením na silikn, které zakryjí připjvací spáru mezi knem a stěním, resp. nadpražím, knkrétně: na stranách kna bude zakrytí připjvací spáry prveden plastvu krycí lištu bílé barvy, tvaru Γ, rzměrech 50 x 50 mm, která bude zatlačena d výplně připjvací spáry v nadpraží bude zakrytí připjvací spáry prveden plchu plastvu krycí lištu bílé barvy, která bude v místě panelu stění šířky 80 mm, a nad sestavu ken puze šířky 50 mm styk mezi lištami a kenním rámem a styk mezi lištami a stěním, resp. nadpražím bude šetřen vhdným bílým tmelem - zednicku pravu mítky vnitřníh stění, nadpraží a příčných stěn v místech, která byla dtčena (narušena) pracemi při výměně ken, a v místech stávajících zjevných pruch mítky stění, resp. nadpraží; prava mítky spčívá m.j. v šetření pdkladu vhdnými prstředky pr spjení pdkladu s nvými materiály (mítku), prava mítky vhdnu mítku (vhdnu mítkvu směsí určenu na vnitřní prstry), napjení nvé mítky na stávající (tak aby byl celé stění plynulé bez zjevnéh napjení); prava mítky bude prvedena v rzsahu: stění v celé šíři d parapetu až p strpní knstrukci (cca 210 mm x 1600 mm u bu stění, tj. 0,672 m 2 na jednu sestavu) nadpraží v šíři v celé délce mezi příčnými stěnami a v šíři d vnější stěny ke garnýži, pkud není sazena, tak v šíři 260 mm (v průměru 60 mm x šířka místnsti, tj. XXXX na jednu sestavu) příčných stěn v šíři nvéh parapetu (cca 260 mm) a výšce d parapetu p strpní knstrukci (cca 1600 mm u bu stěn, resp. p celé výšce místnsti u balkónvých dveří, tj. XXX mm, tj. 0,832 m 2 na jednu sestavu tří ken, resp. XXX m 2 u sestav s balkónvými dveřmi u ken, resp. kenních sestav, které nejsu sazeny mezi dřevěnými panely stění, resp. parapetu stění a nadpraží v celé šířce a délce a malba přilehlé části stěn v pruhu 150 mm d stění, nadpraží a parapetu - čištění plch stění a nadpraží nedtčených zednickými pravami mítky (mytí, dstranění nečistt) ve výše uvedeném rzsahu prav stění, nadpraží a příčných stěn - malba stění a nadpraží a malba příčných stěn ve výše uvedeném rzsahu prav stění, nadpraží a příčných stěn spčívající m.j. v přípravě pdkladu pr malbu, nalepení malířské pásky, penetraci, vlastní malbu barvu d vnitřníh prstředí s dsuhlaseným barevným pigmentem - patření prti znečištění ken a plch fasády (mim stění) penetrací, barvu atd. - přízení, případně přípravu penetrace, barvy a materiálů a prstředků pr zajištění všech prací a pžadavků - veškeru suvisející manipulaci - veškeré přesuny vdrvné i svislé všeh materiálu i dpadu vznikléh pracemi, - dčasné depnvání materiálu a dpadu, - veškeru dpravu - další práce nezbytné pr prvedení pravy stění a nadpraží Specifikace 7 - prava stění a nadpraží vnějšíh Plžka zahrnuje: - přízení hliníkvých, případně pzinkvaných celvých lišt pr zakrytí připjvací spáry, zaměření ptřebných rzměrů, úprava hliníkvých lišt pr jejich sazení

5 - sazení nvých vnějších lišt mezi knem a stěním u sestavy tří ken, které zakryjí připjvací spáru mezi knem a stěním, resp. nadpražím, knkrétně: na stranách (p celé výšce kenní sestavy) lištami z elxvanéh hliníkvéh plechu bílé barvy tl. min. 0,7 mm R.Š. 80 mm následujícíh tvaru: v nadpraží (p celé délce kenní sestavy) lištami z elxvanéh hliníkvéh plechu (rvnéh, nehýbanéh) bílé barvy tl. min 0,7 mm R.Š. 80 mm lišty budu ktveny d kenních prfilů pmcí tzv. niplů, a t v takvé vzdálensti, aby lišta p celé délce c nejlépe přilehla na kenní rám, tj. max. p cca 400 mm; niple budu patřeny bílými krytkami ktvení pmcí tzv. niplů musí být prveden na vnější kraj kenníh rámu, aby tvry p niplech mhly být v buducnu překryty kntaktním zateplvacím systémem spára mezi lištu stěním, resp. nadpražím bude šetřena vhdným siliknvým tmelem; spára mezi lištu kenním prfilem bude šetřena vhdným siliknvým tmelem sazení venkvních lišt je nutn prvádět frmu výškvých prací venkvní lišty nesmějí být připevněny k azbestcementvé desky na stění venkvní lišty musí být sazeny tak, aby nedšl k pškzení azbestcementvých desek na stění neb parapetu - přízení desek z extrudvanéh plystyrenu, materiálu pr jejich sazení (nalepení), perlinky, materiálu pr vnější tenkvrstvu mítku, zaměření ptřebných rzměrů, úprava plystyrenvých desek pr jejich sazení - zakrytí připjvací spáry na vnějším stění na sestavách s balknvými kny pmcí desek z extrudvanéh plystyrenu a pmcí lišty, knkrétně: desky z extrudvanéh plystyrenu budu nalepeny p celé výšce kenníh prvku (kna neb balkónvých dveří) a na celu šířku stění a na celu délku a výšku nadpraží nalepení desek z extrudvanéh plystyrenu bude prveden dle technlgickéh předpisu a za pužití materiálů předepsaných výrbcem pr připevňvání kntaktníh zateplvacíh systému bez pužití ktev na desky z extrudvanéh plystyrenu bude aplikván vhdný systém venkvní tenkvrstvé mítky s perlinku desky z extrudvanéh plystyrenu nesmějí být mechanicky ktveny d azbestcementvých desek na stění připjvací spára mezi parapetním panelem a balkónvými dveřmi bude překryta lištami z elxvanéh hliníkvéh plechu bílé barvy tl. min. 0,7 mm R.Š. 80 mm následujícíh tvaru:

6 pkud bude parapetní panel nadměrně vysen prti kennímu prfilu, že nebude mžné pr překrytí spáry pužít výše uvedenu lištu, bude spára překryta pzinkvanu celvu lištu tvaru??? a ptřebné R.Š., která bude sazena??? lišty budu ktveny d kenníh prfilu pmcí tzv. niplů, a t v takvé vzdálensti, aby lišta p celé délce c nejlépe přilehla na kenní rám, tj. max. p cca 400 mm; niple budu patřeny bílými krytkami ktvení pmcí tzv. niplů musí být prveden na vnější kraj kenníh rámu, aby tvry p niplech mhly být v buducnu překryty kntaktním zateplvacím systémem spára mezi lištu stěním, resp. nadpražím bude šetřena vhdným siliknvým tmelem; spára mezi lištu kenním prfilem bude šetřena vhdným siliknvým tmelem venkvní lišty nesmějí být připevněny k azbestcementvé desky na stění venkvní lišty musí být sazeny tak, aby nedšl k pškzení azbestcementvých desek na stění neb parapetu - úpravu vnějšíh stění u ken, resp. kenních sestav, které nejsu sazeny mezi dřevěnými panely stění, resp. parapetu, knkrétně: zednicku pravu mítky vnitřníh stění a nadpraží v místech, která byla dtčena (narušena) pracemi při výměně ken, a v místech stávajících zjevných pruch mítky stění, resp. nadpraží; prava mítky spčívá m.j. v šetření pdkladu vhdnými prstředky pr spjení pdkladu s nvými materiály (mítku), prava mítky vhdnu silikátvu mítku (vhdnu mítkvu směsí určenu na venkvní prstry), napjení nvé mítky na stávající (tak aby byl celé stění plynulé bez zjevnéh napjení) čištění plch nedtčených zednickými pravami mítky (mytí, dstranění nečistt), malba vnějšíh stění spčívající m.j. v přípravě pdkladu pr malbu, penetraci (penetrací vhdnu d venkvních prstr), vlastní malbu barvu určenu d vnějšíh prstředí s dsuhlaseným barevným pigmentem patření prti znečištění ken a plch fasády (mim stění) penetrací, barvu atd. přízení, případně přípravu penetrace, barvy a materiálů a prstředků pr zajištění všech prací a pžadavků - veškeru suvisející manipulaci - veškeré přesuny vdrvné i svislé všeh materiálu i dpadu vznikléh pracemi, - dčasné depnvání materiálu a dpadu - veškeru dpravu - veškeré další práce nezbytné pr prvedení pravy stění a nadpraží Specifikace 8 - instalace žaluzií Plžka zahrnuje: - zaměření ken, vč. balkónvých dveří pr sazení žaluzií a rlet pr výrbu žaluzií

7 - výrbu, ddávku a mntáž kmpletníh systému žaluzie ptřebných rzměrů, pžadvaných vlastnstí, tvaru a barvy - veškeru suvisející manipulaci - veškeré přesuny vdrvné i svislé všeh materiálu i dpadu vznikléh pracemi - dčasné depnvání - veškeru dpravu - zajištění rztřídění a likvidace v suladu se záknem všech dpadů vzniklých při prvádění prací - veškeré další práce a činnsti nezbytné pr prvedení instalace žaluzií Specifikace 9 ztužení parapetníh panelu - puze pd sestavy s třemi kny, nesazuje se u sestav s balkónvými dveřmi ani u ken, resp. kenních sestav, které nejsu sazeny mezi dřevěnými panely stění, resp. parapetu Plžka zahrnuje: - zaměření délky ztužujícíh prfilu pr zadání d výrby - ddávku, výrbu ztužujícíh prfilu, včetně patření 1x základním nátěrem černé barvy - sazení ztužujícíh prfilu parapetníh panelu z celvéh válcvanéh úhelníkvéh prfilu 50x50xX mm, na délku celéh parapetu; ztužující prfil je ktven d příčných stěn přes celvé pltny z pásvé celi tl. X mm a na X místech přišrubván k parapetnímu panelu - veškeru suvisející manipulaci - veškeré přesuny vdrvné i svislé všeh materiálu i dpadu vznikléh pracemi - dčasné depnvání - veškeru dpravu - zajištění rztřídění a likvidace v suladu se záknem všech dpadů vzniklých při prvádění prací - veškeré další práce a činnsti nezbytné pr prvedení ztužení parapetníh panelu Specifikace 10 - vyklizení pracviště Plžka zahrnuje: - úklid p stavebních pracích (dvz suti, dstranění chrany vybavení místnstí, zametení a mytí pdlah neb vysátí kberců), - strhání chranných fólií z rámů a štítků ze zasklení ken - mytí ken a parapetů d prachu, malířských barev a jiných nečistt, - vyčištění rámů d zbytků napadanéh stavebníh materiálu, prachu apd. - zajištění rztřídění a likvidace v suladu se záknem všech dpadů vzniklých při prvádění prací Specifikace 11 - předání Plžka zahrnuje: - prezentace (předvedení) funkčnsti všech vyměněných ken, sazených parapetů, prav stění (vnitřních i vnějších) a žaluzií - předání veškeré dkumentace, zejména pak: prhlášení shdě na: kna dveře zasklení parapety vnější žaluzie materiály pužité na pravu vnitřníh stění (mítka, penetrace, barva) materiály pužité na pravu vnějšíh stění (extrudvaný plystyren, perlinka, penetrace, mítka, barva)

8 návd na bsluhu a údržbu: ken žaluzií dklad prkazující splnění pžadvaných vlastnstí: ken dveří zasklení dklad řádné likvidaci dpadu (Prtkl průběžné likvidaci dpadu za rk) vystavený v suladu se záknem dpadech (bjednateli nepstačuje čestné prhlášení likvidaci dpadu) harmngram na seřízení všech ken (bezplatný servis k dílu) Specifikace 12 - dstranění zařízení staveniště Plžka zahrnuje: - vyklizení zařízení staveniště d veškeréh vybavení, vč. dpravy, nalžení, slžení, umístění, úpravy pr umístění a přesunů, - úklid prstru vymezenéh pr zařízení staveniště a přístupu k zařízení staveniště, vč. případnéh zametení a umytí - uvedení všech dtčených, upravených či pškzených knstrukcí, plch, pvrchů, instalvanéh zařízení, vybavení apd. v místě zařízení staveniště a přístupu k zařízení staveniště d předchzíh stavu (pdby), včetně např. uhrabání, setí apd. - zajištění rztřídění a likvidace v suladu se záknem všech dpadů vzniklých při prvádění prací Případné dlišnsti v řešení d uvedených specifikací jsu uvedeny ve smluvě díl, supisu prací či v pznámce výkazu ken. Pr účely interpretace je pririta uvedených dkumentů následující: 1) smluva díl 2) supis prací, resp. výkaz ken 3) technická specifikace Zpracval dne: Ing. David Pkrný Ing. Hynek Paclt

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Paleta na konsole. Paleta svařená z trubek

Paleta na konsole. Paleta svařená z trubek alety Paleta na knsle r snadnu manipulaci a uskladnění můžeme pužít speciálně zknstruvané palety. K nakládání je mžn pužít jak jeřáb, ak vyskzdvižný vzík. Pvrchvá úprava palety je žárvý zinek. D palety

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky MONTÁŽNÍ TECHNIKA MONTÁŽNÍ TECHNIKA pr všechny druhy ftvltalických systémů Srtiment 4/014 4 prfily nabízející širké využití Praktické nerezvé držáky Zkušensti z více jak desetileté praxe HLINÍKOVÉ PROFILY

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, 6.11.2013 Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více

*** Č.3 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM

*** Č.3 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM KUfispeeQEBYe PERAČNÍ PRCRAW ivtnf PRSTŘEDÍ AVSKSl EZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD t;íkh SMLUVY (DDATKU) -4- \~" Ě V-R-^gt^j^rwfE u. _v L isůb, FnB^uBHňsti vzduh přírdu Veřejná zkázk t 7/015 Č. ke smluvě díl

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody Nvé nátěrvé systémy pr blast infrastruktury HEMADUR MASTIC 4588W/HEMADUR 47960 HEMATHANE HS 55610 Osvědčená technlgie Nvé výhdy 1 Testvání Špičkvá kvalita a splehlivst nátěrvých systémů HEMEL je garantvána

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy Základní škla a mateřská škla KOZMICE, kres Opava, příspěvkvá rganizace PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 12/2014 Vypracvala: Schválila: Prvzní prada prjednala dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá platnsti de dne: 9.

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 24 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1

Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 24 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 ELI - Dlní Břežany - Výkaz nábytku p mítnstech (kmplet stěhvání + Arbyd) kód ppis Celkem Ks Stěhvání (ks) M.00.19 M.00.20 M.00.21 O.00.02 O.00.03 O.00.04 O.00.05 O.00.06 O.00.07 O.00.08 O.00.09 O.00.10

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

REZIDENCE SKALKA - POPIS STANDARDNÍHO VYBAVENÍ

REZIDENCE SKALKA - POPIS STANDARDNÍHO VYBAVENÍ Přílha č. 4 REZIDENCE SKALKA - POPIS STANDARDNÍHO VYBAVENÍ 1. VNITŘNÍ VYBAVENÍ BYTŮ POVRCHY STĚN V BYTECH: Omítka dvuvrstvá štukvá, malba bílá. POVRCHY STROPŮ V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH: Stěrkvá mítka dvuvrstvá,

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SOUDAL WINDOW SYSTEM - typické varianty montáže Volba produktů

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více