Příloha 2A Technická specifikace pro veřejnou zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrovny výměna oken

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 2A Technická specifikace pro veřejnou zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrovny výměna oken"

Transkript

1 Přílha 2A Technická specifikace pr veřejnu zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrvny výměna ken Specifikace 1 - zařízení staveniště Plžka zahrnuje: - příprava prstru vymezenéh pr zařízení staveniště, dvyklizení prstr zařízení staveniště a přístupu k zařízení staveniště, m.j. úprava přístupu k zařízení staveniště a prstr pr zařízení staveniště, zabezpečení zařízení staveniště a přístupu na zařízení staveniště z hlediska BOZP, zabezpečení zařízení staveniště z hlediska přístupu nepvlaných sb - zabezpečení prstr pr zařízení staveniště a přístupu k zařízení staveniště prti pškzení (knstrukcí, plch, pvrchů, instalvanéh zařízení, vybavení apd.) - příprava plch pr vybudvání skládek, dvyklizení prstr vymezených pr skládky a přístupu ke skládkám, m.j. úprava přístupu na skládky, zabezpečení skládek a přístupu na skládky z hlediska BOZP, zabezpečení skládek z hlediska přístupu nepvlaných sb - zabezpečení prstr pr skládky a přístupu ke skládkám prti pškzení (knstrukcí, plch, pvrchů, instalvanéh zařízení, vybavení apd.) - nastěhvání veškeréh vybavení zařízení staveniště, vč. dpravy, nalžení, slžení, umístění, úpravy pr umístění a přesunů Specifikace 2 - příprava pracviště Plžka zahrnuje: - prvedení chrany vybavení místnstí (např. zakrytí nábytku chrannu fólií či chrana pdlah před pškzením či zaprášením; zvýšená chrana pdlah, např. getextilií či jiným materiálem pr zabránění škd úkapem barvy apd. bude vyžadvána v min. pásu 1,5 m před kny a v místech přístupvých tras k knům v jedntlivých místnstech a dále pak v místech meziskládek materiálu a dpadu); zvýšená chrana nábytku bude pžadvána na straně přivrácené k knu (zejména u stlů), např. papírvým kartnem; v případě jakéhkliv pškzení interiérů či vybavení bude zhtvitel pvinen prvést na své náklady jejich pravu, kteru bude dsažen jejich vrácení d předchzíh stavu - případnu demntáž a zpětnu mntáž blžení stěn či jiných knstrukcí, atd. - zajištění bezpečnsti prvzu pěších i vzidel na chdnících, kmunikacích či jiných plchách pd kny bjektu p dbu prvádění prací pd knem, v případě ptřeby i zajištění zábru veřejnéh prstranství, vč. případné úhrady pplatků za prnájem veřejnéh prstranství, vymezení zábru veřejnéh prstranství (pásku, pltem, zábranami, dpravním značení atd.) Specifikace 3 - výměna kna Plžka zahrnuje: - zaměření stávajícíh kenníh tvru pr zadání výrby kna - demntáž všech prvků vybavení kna (stávající žaluzie, držáky vlajek, antén, magnetické kntakty atd.) a zajištění rztřídění a likvidace dpadu v suladu se záknem dpadech - vysazení stávajícíh kenníh křídla (křídel) a zajištění rztřídění a likvidace dpadu v suladu se záknem dpadech - demntáž vnitřníh a vnějšíh lištvání ken; vnější lištvání ken musí být dstraněn s nejvyšší míru šetrnsti lišty, resp. hřeby, které je drží, musí vysuvány směr d kna, nikliv páčeny či vytahvány tak, že by mhl djít k pškzení či narušení azbestcementvé fasádní desky

2 - azbestcementvá deska musí zůstat bez jakékliv úpravy před sazením nvéh kna nesmí být zarvnávána či jinak narušvána - vyburání stávajícíh rámu a jeh likvidace, vč. zajištění rztřídění a likvidace dpadu v suladu se záknem dpadech; rám musí být demntván s nejvyšší míru šetrnsti, aby nedšl k pškzení parapetníh dřevěnéh panelu neb dřevěných panelů stění, zejména pak jejich knstrukčních částí (trámky, slupky); při demntáži rámu nesmí djít ke směrvému vychýlení parapetníh panelu ani panelů stění; při demntáži rámu též nesmí djít k pškzení či narušení azbestcementvé fasádní desky - při demntáži stávajících ken, jejich lištvání a veškerých dalších pracích nesmí být pškzena lišta (lišty) s elektrrzvdy, resp. siln a slabprudé elektrrzvdy vedené v lištách - výrbu, ddávku a mntáž (sazení, zaktvení, suvislé vyplnění připjvací spáry mezi stěním a knem vhdným tepelně izlačním materiálem, např. plyuretanvu pěnu) nvéh kna ptřebných rzměrů, pžadvaných vlastnstí, tvaru a barvy včetně: rámu ptřebných rzměrů, pžadvaných vlastnstí, tvaru a barvy, zasklení ptřebných rzměrů, pžadvaných vlastnstí a vzhledu, kmpletníh kvání pr pžadvaný způsb tevírání pžadvaných vlastnstí a funkcí dalších nezbytných sučástí kna, které zajišťují jeh plnhdntnu funkci a vlastnsti (těsnění, apd.) - ddávka a sazení předkmprimační těsnící pásky u sestav více ken - ddávka a sazení partěsných pásek d připjvací spáry (mezi kenní rám a stění) z interiéru - ddávka a sazení exteriérvé vdtěsné parprpustné pásky pr zajištění vdtěsnsti napjení kna na stavební knstrukci (stění) z exteriéru - prvtní seřízení kna p mntáži - veškeru suvisející manipulaci - veškeré přesuny vdrvné i svislé všeh materiálu i dpadu vznikléh pracemi - dčasné depnvání - veškeru dpravu - zajištění rztřídění a likvidace v suladu se záknem všech dpadů vzniklých při prvádění prací - veškeré další práce a činnsti nezbytné pr prvedení výměny ken Specifikace 4 sazení vnitřníh parapetu Plžka zahrnuje: - demntáž stávající dřevěných pliček, případně parapetů a zajištění jejich likvidace v suladu se záknem dpadech - patření, které zajistí, aby při demntáži pliček a veškerých dalších pracích nesmí být pškzena lišta (lišty) s elektrrzvdy, resp. siln a slabprudé elektrrzvdy vedené v lištách - zaměření délky parapetu; u sestavy tří ken bude parapet sazen p celé délce mezi příčnými stěnami, resp. d či k ptrubí ústředníh tpení; u sestavy s balkónvými dveřmi bude parapet sazen d příčné stěny, resp. ptrubí ústředníh tpení až p balkónvé dveře; u ken, resp. kenních sestav, které nejsu sazeny mezi dřevěnými panely stění, resp. parapetu bude parapet sazen na celu šířku stění p přechzí zednické úpravě plchy parapetu - výrbu, ddávku a sazení parapetu pžadvaných vlastnstí, tvaru a barvy - zednické začištění parapetu mítky u stění - sazení krycí plastvé lišty bílé barvy, tvaru Γ, rzměrech 55 x 25 mm pd parapet, která bude zakrývat připjvací spáru mezi knem a parapetem; lišta bude přiktvena ke spdní straně parapetní desky pmcí tzv. niplů p max. cca 500 mm; niple budu

3 patřeny bílými krytkami; krycí lišta bude u sestav tří ken umístěna těsně před ztužující úhelníkvý prfil; u sestavy s balkónvými dveřmi bude sazena těsně k parapetnímu panelu - veškeru suvisející manipulaci - veškeré přesuny vdrvné i svislé všeh materiálu i dpadu vznikléh pracemi - dčasné depnvání materiálu a dpadu - veškeru dpravu - zajištění rztřídění a likvidace v suladu se záknem všech dpadů vzniklých při prvádění prací - veškeré další práce a činnsti nezbytné pr prvedení výměny parapetů Specifikace 5 - úprava vnějšíh parapetu Plžka zahrnuje: - úpravu parapetu stávající pdkenní lišty přihnutím k nvě sazenému prfilu - zaměření ptřebných rzměrů pr výrbu kapniček a výrba kapniček z pzinkvanéh celvéh plechu R.Š. 130 mm tvaru: - sazení kapičky; kapnička bude sazena d drážky v kenním prfilu a přiktvena k shlbankprfilu pmcí tzv. niplů p max. cca 400 mm; niple budu patřeny bílými krytkami; u balknvých sestav bude u dveří kapnička na knci patřena gumvu krytku neb bude její kraj uknčen hybem plechu tak, aby na kraji kapničky nebyla strá hrana - přízení plastvých bílých přechdvých lišt, zaměření ptřebných rzměrů, úprava lišt a jejich sazení u ken, resp. kenních sestav, které nejsu sazeny mezi dřevěnými panely stění, resp. parapetu; přechdvá lišta bude sazena d drážky v kenním prfilu a přiktvena k shlbankprfilu pmcí tzv. niplů p max. cca 400 mm; niple budu patřeny bílými krytkami - veškeru suvisející manipulaci - veškeré přesuny vdrvné i svislé všeh materiálu i dpadu vznikléh pracemi - dčasné depnvání - veškeru dpravu - zajištění rztřídění a likvidace v suladu se záknem všech dpadů vzniklých při prvádění prací - veškeré další práce a činnsti nezbytné pr prvedení úpravy vnějších parapetů

4 Specifikace 6 - úprava stění a nadpraží vnitřníh Plžka zahrnuje: - přízení plastvých lišt pr zakrytí připjvací spáry, zaměření ptřebných rzměrů, úprava plastvých lišt pr jejich sazení - sazení nvých vnitřních lišt klem kna lepením na silikn, které zakryjí připjvací spáru mezi knem a stěním, resp. nadpražím, knkrétně: na stranách kna bude zakrytí připjvací spáry prveden plastvu krycí lištu bílé barvy, tvaru Γ, rzměrech 50 x 50 mm, která bude zatlačena d výplně připjvací spáry v nadpraží bude zakrytí připjvací spáry prveden plchu plastvu krycí lištu bílé barvy, která bude v místě panelu stění šířky 80 mm, a nad sestavu ken puze šířky 50 mm styk mezi lištami a kenním rámem a styk mezi lištami a stěním, resp. nadpražím bude šetřen vhdným bílým tmelem - zednicku pravu mítky vnitřníh stění, nadpraží a příčných stěn v místech, která byla dtčena (narušena) pracemi při výměně ken, a v místech stávajících zjevných pruch mítky stění, resp. nadpraží; prava mítky spčívá m.j. v šetření pdkladu vhdnými prstředky pr spjení pdkladu s nvými materiály (mítku), prava mítky vhdnu mítku (vhdnu mítkvu směsí určenu na vnitřní prstry), napjení nvé mítky na stávající (tak aby byl celé stění plynulé bez zjevnéh napjení); prava mítky bude prvedena v rzsahu: stění v celé šíři d parapetu až p strpní knstrukci (cca 210 mm x 1600 mm u bu stění, tj. 0,672 m 2 na jednu sestavu) nadpraží v šíři v celé délce mezi příčnými stěnami a v šíři d vnější stěny ke garnýži, pkud není sazena, tak v šíři 260 mm (v průměru 60 mm x šířka místnsti, tj. XXXX na jednu sestavu) příčných stěn v šíři nvéh parapetu (cca 260 mm) a výšce d parapetu p strpní knstrukci (cca 1600 mm u bu stěn, resp. p celé výšce místnsti u balkónvých dveří, tj. XXX mm, tj. 0,832 m 2 na jednu sestavu tří ken, resp. XXX m 2 u sestav s balkónvými dveřmi u ken, resp. kenních sestav, které nejsu sazeny mezi dřevěnými panely stění, resp. parapetu stění a nadpraží v celé šířce a délce a malba přilehlé části stěn v pruhu 150 mm d stění, nadpraží a parapetu - čištění plch stění a nadpraží nedtčených zednickými pravami mítky (mytí, dstranění nečistt) ve výše uvedeném rzsahu prav stění, nadpraží a příčných stěn - malba stění a nadpraží a malba příčných stěn ve výše uvedeném rzsahu prav stění, nadpraží a příčných stěn spčívající m.j. v přípravě pdkladu pr malbu, nalepení malířské pásky, penetraci, vlastní malbu barvu d vnitřníh prstředí s dsuhlaseným barevným pigmentem - patření prti znečištění ken a plch fasády (mim stění) penetrací, barvu atd. - přízení, případně přípravu penetrace, barvy a materiálů a prstředků pr zajištění všech prací a pžadavků - veškeru suvisející manipulaci - veškeré přesuny vdrvné i svislé všeh materiálu i dpadu vznikléh pracemi, - dčasné depnvání materiálu a dpadu, - veškeru dpravu - další práce nezbytné pr prvedení pravy stění a nadpraží Specifikace 7 - prava stění a nadpraží vnějšíh Plžka zahrnuje: - přízení hliníkvých, případně pzinkvaných celvých lišt pr zakrytí připjvací spáry, zaměření ptřebných rzměrů, úprava hliníkvých lišt pr jejich sazení

5 - sazení nvých vnějších lišt mezi knem a stěním u sestavy tří ken, které zakryjí připjvací spáru mezi knem a stěním, resp. nadpražím, knkrétně: na stranách (p celé výšce kenní sestavy) lištami z elxvanéh hliníkvéh plechu bílé barvy tl. min. 0,7 mm R.Š. 80 mm následujícíh tvaru: v nadpraží (p celé délce kenní sestavy) lištami z elxvanéh hliníkvéh plechu (rvnéh, nehýbanéh) bílé barvy tl. min 0,7 mm R.Š. 80 mm lišty budu ktveny d kenních prfilů pmcí tzv. niplů, a t v takvé vzdálensti, aby lišta p celé délce c nejlépe přilehla na kenní rám, tj. max. p cca 400 mm; niple budu patřeny bílými krytkami ktvení pmcí tzv. niplů musí být prveden na vnější kraj kenníh rámu, aby tvry p niplech mhly být v buducnu překryty kntaktním zateplvacím systémem spára mezi lištu stěním, resp. nadpražím bude šetřena vhdným siliknvým tmelem; spára mezi lištu kenním prfilem bude šetřena vhdným siliknvým tmelem sazení venkvních lišt je nutn prvádět frmu výškvých prací venkvní lišty nesmějí být připevněny k azbestcementvé desky na stění venkvní lišty musí být sazeny tak, aby nedšl k pškzení azbestcementvých desek na stění neb parapetu - přízení desek z extrudvanéh plystyrenu, materiálu pr jejich sazení (nalepení), perlinky, materiálu pr vnější tenkvrstvu mítku, zaměření ptřebných rzměrů, úprava plystyrenvých desek pr jejich sazení - zakrytí připjvací spáry na vnějším stění na sestavách s balknvými kny pmcí desek z extrudvanéh plystyrenu a pmcí lišty, knkrétně: desky z extrudvanéh plystyrenu budu nalepeny p celé výšce kenníh prvku (kna neb balkónvých dveří) a na celu šířku stění a na celu délku a výšku nadpraží nalepení desek z extrudvanéh plystyrenu bude prveden dle technlgickéh předpisu a za pužití materiálů předepsaných výrbcem pr připevňvání kntaktníh zateplvacíh systému bez pužití ktev na desky z extrudvanéh plystyrenu bude aplikván vhdný systém venkvní tenkvrstvé mítky s perlinku desky z extrudvanéh plystyrenu nesmějí být mechanicky ktveny d azbestcementvých desek na stění připjvací spára mezi parapetním panelem a balkónvými dveřmi bude překryta lištami z elxvanéh hliníkvéh plechu bílé barvy tl. min. 0,7 mm R.Š. 80 mm následujícíh tvaru:

6 pkud bude parapetní panel nadměrně vysen prti kennímu prfilu, že nebude mžné pr překrytí spáry pužít výše uvedenu lištu, bude spára překryta pzinkvanu celvu lištu tvaru??? a ptřebné R.Š., která bude sazena??? lišty budu ktveny d kenníh prfilu pmcí tzv. niplů, a t v takvé vzdálensti, aby lišta p celé délce c nejlépe přilehla na kenní rám, tj. max. p cca 400 mm; niple budu patřeny bílými krytkami ktvení pmcí tzv. niplů musí být prveden na vnější kraj kenníh rámu, aby tvry p niplech mhly být v buducnu překryty kntaktním zateplvacím systémem spára mezi lištu stěním, resp. nadpražím bude šetřena vhdným siliknvým tmelem; spára mezi lištu kenním prfilem bude šetřena vhdným siliknvým tmelem venkvní lišty nesmějí být připevněny k azbestcementvé desky na stění venkvní lišty musí být sazeny tak, aby nedšl k pškzení azbestcementvých desek na stění neb parapetu - úpravu vnějšíh stění u ken, resp. kenních sestav, které nejsu sazeny mezi dřevěnými panely stění, resp. parapetu, knkrétně: zednicku pravu mítky vnitřníh stění a nadpraží v místech, která byla dtčena (narušena) pracemi při výměně ken, a v místech stávajících zjevných pruch mítky stění, resp. nadpraží; prava mítky spčívá m.j. v šetření pdkladu vhdnými prstředky pr spjení pdkladu s nvými materiály (mítku), prava mítky vhdnu silikátvu mítku (vhdnu mítkvu směsí určenu na venkvní prstry), napjení nvé mítky na stávající (tak aby byl celé stění plynulé bez zjevnéh napjení) čištění plch nedtčených zednickými pravami mítky (mytí, dstranění nečistt), malba vnějšíh stění spčívající m.j. v přípravě pdkladu pr malbu, penetraci (penetrací vhdnu d venkvních prstr), vlastní malbu barvu určenu d vnějšíh prstředí s dsuhlaseným barevným pigmentem patření prti znečištění ken a plch fasády (mim stění) penetrací, barvu atd. přízení, případně přípravu penetrace, barvy a materiálů a prstředků pr zajištění všech prací a pžadavků - veškeru suvisející manipulaci - veškeré přesuny vdrvné i svislé všeh materiálu i dpadu vznikléh pracemi, - dčasné depnvání materiálu a dpadu - veškeru dpravu - veškeré další práce nezbytné pr prvedení pravy stění a nadpraží Specifikace 8 - instalace žaluzií Plžka zahrnuje: - zaměření ken, vč. balkónvých dveří pr sazení žaluzií a rlet pr výrbu žaluzií

7 - výrbu, ddávku a mntáž kmpletníh systému žaluzie ptřebných rzměrů, pžadvaných vlastnstí, tvaru a barvy - veškeru suvisející manipulaci - veškeré přesuny vdrvné i svislé všeh materiálu i dpadu vznikléh pracemi - dčasné depnvání - veškeru dpravu - zajištění rztřídění a likvidace v suladu se záknem všech dpadů vzniklých při prvádění prací - veškeré další práce a činnsti nezbytné pr prvedení instalace žaluzií Specifikace 9 ztužení parapetníh panelu - puze pd sestavy s třemi kny, nesazuje se u sestav s balkónvými dveřmi ani u ken, resp. kenních sestav, které nejsu sazeny mezi dřevěnými panely stění, resp. parapetu Plžka zahrnuje: - zaměření délky ztužujícíh prfilu pr zadání d výrby - ddávku, výrbu ztužujícíh prfilu, včetně patření 1x základním nátěrem černé barvy - sazení ztužujícíh prfilu parapetníh panelu z celvéh válcvanéh úhelníkvéh prfilu 50x50xX mm, na délku celéh parapetu; ztužující prfil je ktven d příčných stěn přes celvé pltny z pásvé celi tl. X mm a na X místech přišrubván k parapetnímu panelu - veškeru suvisející manipulaci - veškeré přesuny vdrvné i svislé všeh materiálu i dpadu vznikléh pracemi - dčasné depnvání - veškeru dpravu - zajištění rztřídění a likvidace v suladu se záknem všech dpadů vzniklých při prvádění prací - veškeré další práce a činnsti nezbytné pr prvedení ztužení parapetníh panelu Specifikace 10 - vyklizení pracviště Plžka zahrnuje: - úklid p stavebních pracích (dvz suti, dstranění chrany vybavení místnstí, zametení a mytí pdlah neb vysátí kberců), - strhání chranných fólií z rámů a štítků ze zasklení ken - mytí ken a parapetů d prachu, malířských barev a jiných nečistt, - vyčištění rámů d zbytků napadanéh stavebníh materiálu, prachu apd. - zajištění rztřídění a likvidace v suladu se záknem všech dpadů vzniklých při prvádění prací Specifikace 11 - předání Plžka zahrnuje: - prezentace (předvedení) funkčnsti všech vyměněných ken, sazených parapetů, prav stění (vnitřních i vnějších) a žaluzií - předání veškeré dkumentace, zejména pak: prhlášení shdě na: kna dveře zasklení parapety vnější žaluzie materiály pužité na pravu vnitřníh stění (mítka, penetrace, barva) materiály pužité na pravu vnějšíh stění (extrudvaný plystyren, perlinka, penetrace, mítka, barva)

8 návd na bsluhu a údržbu: ken žaluzií dklad prkazující splnění pžadvaných vlastnstí: ken dveří zasklení dklad řádné likvidaci dpadu (Prtkl průběžné likvidaci dpadu za rk) vystavený v suladu se záknem dpadech (bjednateli nepstačuje čestné prhlášení likvidaci dpadu) harmngram na seřízení všech ken (bezplatný servis k dílu) Specifikace 12 - dstranění zařízení staveniště Plžka zahrnuje: - vyklizení zařízení staveniště d veškeréh vybavení, vč. dpravy, nalžení, slžení, umístění, úpravy pr umístění a přesunů, - úklid prstru vymezenéh pr zařízení staveniště a přístupu k zařízení staveniště, vč. případnéh zametení a umytí - uvedení všech dtčených, upravených či pškzených knstrukcí, plch, pvrchů, instalvanéh zařízení, vybavení apd. v místě zařízení staveniště a přístupu k zařízení staveniště d předchzíh stavu (pdby), včetně např. uhrabání, setí apd. - zajištění rztřídění a likvidace v suladu se záknem všech dpadů vzniklých při prvádění prací Případné dlišnsti v řešení d uvedených specifikací jsu uvedeny ve smluvě díl, supisu prací či v pznámce výkazu ken. Pr účely interpretace je pririta uvedených dkumentů následující: 1) smluva díl 2) supis prací, resp. výkaz ken 3) technická specifikace Zpracval dne: Ing. David Pkrný Ing. Hynek Paclt

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané Vdhspdářsku splečnstí Vrchlice-Maleč, a.s. jak vlastníkem a

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Katalog rámového lešení MUBA FIX 70 Základní rám a přídavné díly

Katalog rámového lešení MUBA FIX 70 Základní rám a přídavné díly Katalg rámvéh lešení MUBA FIX 70 Základní rám a přídavné díly Základní rám FIX 70 Vyrvnávací rám 1,50 m Pužívá se pr mntáž dalších pater lešení. 44000 Ocelvý 45000 Hliníkvý Pužívá se pr hrubé vyrvnání

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Revitalizace panelvéh dmu v ulici Kytínská 1188/1, Praha 10 - Hstivař Odpvědný prjektant: Ing. Petr Nvák. Hlavní inženýr prjektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Prfirevit s.r..,

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Paleta na konsole. Paleta svařená z trubek

Paleta na konsole. Paleta svařená z trubek alety Paleta na knsle r snadnu manipulaci a uskladnění můžeme pužít speciálně zknstruvané palety. K nakládání je mžn pužít jak jeřáb, ak vyskzdvižný vzík. Pvrchvá úprava palety je žárvý zinek. D palety

Více

Základní technické zadání

Základní technické zadání Přílha č. 2 Výzvy Základní technické zadání VZ 26 Základní infrmace: Celkvá cena musí zahrnvat výrbu, ddávku, mntáž a vyčistění p mntáži v místě plnění. Vlba prfilů, příslušenství a ktvení musí být prvedena

Více

opravní značení hrazení kanálů Směrové desky

opravní značení hrazení kanálů Směrové desky pravní značení hrazení kanálů Jelikž se převážná část kanalizace nachází na vzvkách a při pravách je ptřeba zajistit bezpečnst jak pracvníků, ak i řidičů, je ptřeba tt míst řádně značit. K tmut účelu služí

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

1) Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou. potřebu.

1) Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou. potřebu. 1) Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané splečnstí VODOS s.r.. ( dále jen prvzvatel ) ve smyslu ustanvení

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky MONTÁŽNÍ TECHNIKA MONTÁŽNÍ TECHNIKA pr všechny druhy ftvltalických systémů Srtiment 4/014 4 prfily nabízející širké využití Praktické nerezvé držáky Zkušensti z více jak desetileté praxe HLINÍKOVÉ PROFILY

Více

říslušenství k mobilním plotům

říslušenství k mobilním plotům říslušenství k mbilním pltům Stjan pr mbilní plt Pr stabilní ustavení plcení můžeme pužít něklik druhů stjanů, jedním z nich je celvý, žárvě pzinkvaný tjan. Pr uktvení d měkkéh pdkladu je mžn pužítzajišťvací

Více

Technický list. Asfaltová silnovrstvá stěrka 2-K. 1. Vlastnosti / Použití. 2. Funkční charakteristika. 3. Podklad a zpracování

Technický list. Asfaltová silnovrstvá stěrka 2-K. 1. Vlastnosti / Použití. 2. Funkční charakteristika. 3. Podklad a zpracování Asfaltvá silnvrstvá 1. Vlastnsti / Pužití Bstik Asfaltvá silnvrstvá je trhliny přemsťující, plasty mdifikvaná asfaltvá stěrkvá hmta pr trvalu izlaci stavebních knstrukcí, které jsu ve styku se zeminu,

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Technický list. Asfaltová silnovrstvá stěrka 2-K. 1. Vlastnosti / Použití. 2. Funkční charakteristika. 3. Podklad a zpracování

Technický list. Asfaltová silnovrstvá stěrka 2-K. 1. Vlastnosti / Použití. 2. Funkční charakteristika. 3. Podklad a zpracování Asfaltvá silnvrstvá 1. Vlastnsti / Pužití Bstik Asfaltvá silnvrstvá je trhliny přemsťující, plasty mdifikvaná asfaltvá stěrkvá hmta pr trvalu izlaci stavebních knstrukcí, které jsu ve styku se zeminu,

Více

TOP (Technicko organizační postup) TOP-Ú-117 Lešení

TOP (Technicko organizační postup) TOP-Ú-117 Lešení TOP-Ú-117 TOP (Technick rganizační pstup) TOP-Ú-117 Platnst d: 4.8.2014 Stav: Schválen Verze: 4.0 Mdul: BOZP (Systém bezpečnsti práce) Neřízený výtisk! Stránka 1 z 17 TOP-Ú-117 Vypracval: Jambr Luděk (lvchemad\jambrl)

Více

Přečtěte si, prosím, tento montážní návod velmi pozorně před tím, než začnete provádět instalaci.

Přečtěte si, prosím, tento montážní návod velmi pozorně před tím, než začnete provádět instalaci. SIMU tímt prhlašuje, že mtr Axialis je ve shdě se základními pžadavky a dalšími příslušnými ustanveními směrnice 1999/5/ES. Pužívání pvlen v EU, CH. Úplné prhlášení shdě vydané výrbcem je dstupné na www.simu.cm

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

MANUÁL DODAVATELE ŠKODA ELECTRIC a.s.

MANUÁL DODAVATELE ŠKODA ELECTRIC a.s. MANUÁL DODAVATELE ŠKODA ELECTRIC a.s. Manuál ddavatele ŠKODA ELECTRIC a.s.. Strana 2 (celkem 14) Obsah ODDÍL A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 ODDÍL B. UMÍSTĚNÍ OBJEKTŮ ŠKODA ELECTRIC A. S.... 3 ODDÍL C. VSTUP,

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

PLÁN BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

PLÁN BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI Stavební úpravy výrbních hal na pzemcích parc.č. 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějvice 6 Plán BOZP Stavba: Stavební úpravy výrbních hal na pzemcích parc.č. 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějvice

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Vodohospodářská společnost Vrchliee - Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01

Vodohospodářská společnost Vrchliee - Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01 Vdhspdářská splečnst Vrchliee - Kutná Hra, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01 Maleč, a.s. Č.j.: 5915/14/3 Vyřizuje / Telefn: Jitka Svvá / 327 588 134 V Kutné Hře dne 21. 11. 2014 Věc: Zaslán? technických pdmínek

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny Smlouva o DÍLO Napojení spalovací turbíny a úprava kotelny DOKUMENTACE

Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny Smlouva o DÍLO Napojení spalovací turbíny a úprava kotelny DOKUMENTACE Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC2 Část A Přílha č. 4 Instalace plynvé spalvací turbíny a Smluva DÍLO Napjení spalvací turbíny a DOKUMENTACE 1.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO MECHANICKÉ DUSADLO (VIBRAČNÍ PĚCH) PTR90R120

NÁVOD K OBSLUZE PRO MECHANICKÉ DUSADLO (VIBRAČNÍ PĚCH) PTR90R120 NÁVOD K OBSLUZE PRO MECHANICKÉ DUSADLO (VIBRAČNÍ PĚCH) PTR90R120 1. Vážený zákazníku, Děkujeme za zakupení našeh výrbku. Před uvedení d prvzu si prsím přečtěte tent návd k pužití a bsluze, jinak může djít

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah: Stavební a interiérvé úpravy bjektu - recepce a zázemí na Krajském plicejním ředitelství Středčeskéh kraje Dkumentace pr stavební pvlení - Technická zpráva SO. 01 ST. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a) účel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH KAMEN

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH KAMEN NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH KAMEN Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jívanská 647/10, 193 21 Praha 20-Hrní Pčernice, telefn: 271 071 611, fax: 281 920 093 Č. j.: MCP20 013663/2012/OVUR/Kr

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek"/ [^RAVSKOSUSŠK^

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek/ [^RAVSKOSUSŠK^ KUMSP00QE4E5 PERAČNÍ PRGRAM ŽIVTNÍ PRSTŘEDÍ EVRPSKÁ UNIE fnd sudržnsti Prvedu, vzduch a přírdu č.l Veřejná zakázka č. 100/2015 ke sluvě dílčísl: 02758/2014/ÍM /dále jen ddatek"/ [^RAVSKSUSŠK^ CÍW.0 SMLUVY

Více

Rozhodnutí. Veřejná vyhláška

Rozhodnutí. Veřejná vyhláška Dle rzdělvníku Váš dpis ze dne čísl jednací vyřizuje / telefn Jihlava 04.05.2015 MMJ/OŽP/4508/2015-3 Bc. Dskčil/726 24.06.2015 106048/2015/MMJ právněná úř. sba jiri.dskcil@jihlava-city.cz Rzhdnutí Veřejná

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

Plastové okno s 5-ti a více komorovým rámem s výztuží, zlatý dub, kování s mikroventilací. Plastové okno s 5-ti a více komorovým rámem s výztuží,

Plastové okno s 5-ti a více komorovým rámem s výztuží, zlatý dub, kování s mikroventilací. Plastové okno s 5-ti a více komorovým rámem s výztuží, SCHÉMA ROZMĚR POPIS 1 600 1000 1000/1600 5 6 11 Žaluzie řetízkové, 100% stínící, barva zlatá 5 ks oken. 2 600 1080 1050/1680 2 2 3 700 1000 1000/1700 3 3 4 1350/1540 2 2 SCHÉMA ROZMĚR POPIS 5 1150/980

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb ve FN /vč. rekonstrukcí a modernizací/, vyplývajících z provozu a údržby technických zařízení

Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb ve FN /vč. rekonstrukcí a modernizací/, vyplývajících z provozu a údržby technických zařízení Suhrn standardů pr prjektvání a realizaci staveb ve FN /vč. reknstrukcí a mdernizací/, vyplývajících z prvzu a údržby technických zařízení Přílha č. 2 Klempířské prvky a kvvé knstrukce Přednstně z materiálů

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC

NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC 1. Vážený zákazníku, Děkujeme za zakupení našeh výrbku. Před uvedení d prvzu si prsím přečtěte tent návd k pužití a bsluze, jinak může djít k úrazu či pškzení.

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rzdělení tpných těles Stejně jak celé sustavy vytápění, tak i tpná tělesa dělíme na lkální tělesa a tělesa ústředníh vytápění. Lkální tělesa přeměňují energii v tepl a tt předávají d vytápěné

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ 2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ SVJ Ležáků 352 354 Pardubice dne 11.11.2013 v Pardubicích PROGRAM : Zahájení, prezence, vlba rgánů schůze shrmáždění Zpráva výbru činnsti d 11.9.2013 d termínu knání 2.schůze shrmáždění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

www.elektapainting.cm pag. 1 di 5 MATERIA Jednslžkvý ptah na vdní bázi pr dekraci pdlah a stěn Vlastnsti prduktu MATERIA je jednslžkvá stěrka na vdní bázi a bázi syntetických mdifikvaných kplymerů pr dekraci

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více