PÍSTAV HRUŠTICE REKREANÍ PARK LIPNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍSTAV HRUŠTICE REKREANÍ PARK LIPNO"

Transkript

1 Dokumentace zámru podle pílohy. 4 k zákonu. 100/2001 Sb., ve znní pozdjších pedpis PÍSTAV HRUŠTICE REKREANÍ PARK LIPNO Textová ást Pílohy. 1-7 erven 2008 eské Budjovice

2 Pístav Hruštice Strana 2 Dokumentace zámru podle pílohy. 4 zákona. 100/2001 Sb., ve znní pozdjších pedpis PÍSTAV HRUŠTICE REKREANÍ PARK LIPNO Objednatel: Zpracovatel: Odpovdný zástupce zpracovatele: Hlavní ešitel: UBM-Bohemia 2, s.r.o. Václavské námstí Praha 1 U Malše eské Budjovice RNDr. Vojtch Vyhnálek CSc., jednatel RNDr. Vojtch Vyhnálek CSc. držitel autorizace podle 19 zákona. 100/2001 Sb. osvdení.j. 2721/4692/OEP/92/93 ze dne prodloužení autorizace.j /ENV/06 ze dne Spolupráce: Prof. RNDr. Vladimír Bejek, CSc., Praha 9 Natura 2000, fauna - obratlovci držitel autorizace podle 45i zákona. 114/1992 Sb. rozhodnutí.j. 630/1035/05 ze dne Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. krajinný ráz Atelier V, Praha Ing. Karel Douda, Bechyn mlži RNDr. Marcel Homolka,. Budjovice geologie, hydrogeologie Doc. RNDr. Jaroslav Bohá, DrSc. fauna - bezobratlí. Budjovice Ing. Alexandra urnová, botanika, ÚSES Mgr. Alexandra Riegertová, fauna obratlovci, pílohy Ing. Václav Píša, CSc., ATEM s.r.o., Praha emisní a imisní situace Mgr. Radomír Mužík, akustická studie mlži potápský przkum Ing. arch. Jií Stítecký mlži potápský przkum ATELIER 8000, spol. s r.o. Ing. Josef Beneš, evnice u Prahy mlži potápský przkum erven 2008

3 Pístav Hruštice Strana 3 Obsah Strana ÚVOD... 5 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI B. ÚDAJE O ZÁMRU B.I. Základní údaje B.II. Údaje o vstupech B.II.1. Pda B.II.2. Voda B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu B.III. Údaje o výstupech B.III.1. Ovzduší B.III.2. Odpadní vody B.III.3. Odpady B.III.4. Ostatní B.III.5. Doplující údaje C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ V DOTENÉM ÚZEMÍ C.I. Výet nejzávažnjších environmentálních charakteristik doteného území 37 C.I.1. Zvlášt chránná území, pírodní parky, významné krajinné prvky C.I.2. Natura C.I.3. Územní systém ekologické stability krajiny C.I.4. Území historického, kulturního nebo archeologického významu C.I.5. Území hust zalidnná C.I.6. Území zatžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátže, extrémní pomry v doteném území C.II. Charakteristika souasného stavu životního prostedí v doteném území. 40 C.II.1. Ovzduší a klima C.II.2. Voda C.II.3. Pda C.II.4. Horninové prostedí a pírodní zdroje C.II.5. Flóra, fauna, ekosystémy C.II.6. Krajina (krajinný ráz) C.II.7. Obyvatelstvo C.II.8. Hmotný majetek C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostedí v doteném území z hlediska jeho únosného zatížení D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIV ZÁMRU NA VEEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ D.I. Charakteristika pedpokládaných vliv zámru na obyvatelstvo a životní prostedí a hodnocení jejich významnosti D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, vetn sociáln ekonomických vliv D.I.2. Vliv na ovzduší a klima D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody D.I.5. Vlivy na pdu... 59

4 Pístav Hruštice Strana 4 D.I.6. Vlivy na horninové prostedí a pírodní zdroje D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy D.I.8. Vlivy na zvlášt chránná území, lokality soustavy Natura 2000, pírodní parky, VKP a ÚSES D.I.9. Vlivy na krajinu (krajinný ráz) D.I.10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky D.II. Komplexní charakteristika vliv zámru na životní prostedí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti peshraniních vliv D.III. Charakteristika environmentálních rizik pi možných haváriích a nestandardních stavech D.IV. Charakteristika opatení k prevenci, vylouení, snížení, popípad kompenzaci nepíznivých vliv na životní prostedí D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích pedpoklad pi D.VI. hodnocení vliv Charakteristika nedostatk ve znalostech a neuritosti, které se vyskytly pi zpracování dokumentace E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁMRU F. ZÁVR G. VŠEOBECN SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU H. PÍLOHY ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE... 76

5 Pístav Hruštice Strana 5 ÚVOD Píprava zámr Pístav Hruštice a byla zahájena na pelomu let 2005 a V ervenci 2006 byla zpracována oznámení obou zámr dle 6 zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis (zpracovatel eské Budjovice). Proces posuzování vliv na životní prostedí zámru Pístav Hruštice Oznámení zámru Pístav Hruštice bylo pedloženo na Krajský úad Jihoeského kraje. Dne zahájil Krajský úad Jihoeského kraje jako píslušný úad dle 22 uvedeného zákona zjišovací ízení. Ve zjišovacím ízení uplatnily vyjádení dva dotené správní úady: eská inspekce životního prostedí, oblastní inspektorát eské Budjovice, vyjádení.j. 42OOH/ /06/CAH, ze dne Krajská hygienická stanice Jihoeského kraje se sídlem v eských Budjovicích, vyjádení.j /HOK.CK, ze dne Zjišovací ízení bylo ukoneno následujícím závrem, který byl rozeslán dne (Píloha. 5d): Zámr "Pístav Hruštice" napluje dikci bodu 10.9 kategorie II, pílohy. 1 k zákonu. Proto bylo dle 7 zákona provedeno zjišovací ízení, jehož cílem bylo zjištní, zda zámr bude posuzován podle zákona. Na základ provedeného zjišovacího ízení podle zásad uvedených v píloze. 2 k zákonu došel Krajský úad - Jihoeský kraj jako píslušný orgán podle 22 zákona k závru, že zámr "Pístav Hruštice" bude posuzován podle zákona, Dle provedeného zjišovacího ízení dospl píslušný úad k závru, že dokumentaci vliv zámru na životní prostedí (dále jen "dokumentace") dle pílohy. 4 k citovanému zákonu je nutné zpracovat pedevším s drazem na následující oblasti: - posouzení vliv zámru na Evropsky významnou lokalitu Šumava (CZ ), vyhlášenou naízením vlády. 132/2005 Sb., kterým se stanoví seznam evropsky významných lokalit a Ptaí oblast Šumava vyhlášenou naízením vlády. 681/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaí oblast Šumava, - vyhodnotit vlivy na zvlášt chránné druhy živoich ve smyslu 48 zákona. 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, ve znní pozdjších pedpis, - dále je poteba v dokumentaci zohlednit a vypoádat všechny požadavky na doplnní, pipomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádeních (viz. pílohy).

6 Pístav Hruštice Strana 6 S ohledem na poet dotených správních úad a dotených územních samosprávných celk stanovuje píslušný úad poet dokumentací pro pedložení na 10 kus. Na základ závru zjišovacího ízení byla v íjnu 2006 zpracována dokumentace EIA pro zámr Pístav Hruštice (zpracovatel eské Budjovice), která byla pedána Krajskému úadu Jihoeského kraje. V dokumentaci byly vypoádány pipomínky a požadavky uvedené v závru zjišovacího ízení a v doruených vyjádeních (Píloha. 5e). Dokumentace byla zveejnna v prosinci Dne si Ministerstvo životního vyhradilo posouzení zámru Pístav Hruštice (v rámci závru zjišovacího ízení zámru ; Píloha. 5k). Dne vrátilo Ministerstvo životního prostedí, na základ doporuení zpracovatele posudku RNDr. Milana Macháka, dokumentaci EIA pro zámr Pístav Hruštice k doplnní (Pílohy. 5g,h). Zpracovatel posudku požadoval vyhodnocení kumulativních a synergických vliv s navrhovaným zámrem, a to zejména v následujících oblastech: - vlivy obslužné dopravy a zvýšené návštvnosti území, zejména vlivy hlukové zátže na obyvatelstvo pro celou zájmovou oblast (vetn sídla Kováov, rekreaní zóny Kováov a dopravy do chatové oblasti Hruštice) - vlivy na pírodu a ekosystémy vetn vliv na EVL Šumava (CZ ), pípadn ptaí oblast Šumava (CZ ) - vlivy na krajinu a krajinný ráz - vlivy na vody a vodní hospodáství (mj. kontext ešení odpadních vod a kontext omezení plavby po vodní nádrži Lipno I /vyhl. MDS R. 241/2002 Sb. o stanovení vodních nádrží a vodních tok. na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory a rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavb ve vztahu k omezením plavby plavidel se spalovacími motory na vodní nádrži Lipno I/) Na základ požadavku zpracovatele posudku byl v beznu 2007 zpracován doplnk dokumentace EIA pro zámr Pístav Hruštice (zpracovatel eské Budjovice; Píloha. 5i). Doplnk byl pedán Ministerstvu životního prostedí. Dne byla dokumentace EIA pro zámr Pístav Hruštice spolu s dokumentací EIA pro zámr vrácena k doplnní a slouení v jednu spolenou dokumentaci pro oba zámry. Podrobnosti jsou uvedeny v následující kapitole popisující proces posuzování vliv na životní prostedí zámru.

7 Pístav Hruštice Strana 7 Proces posuzování vliv na životní prostedí zámru Oznámení zámru bylo pedloženo na Ministerstvo životního prostedí. Dne zahájilo Ministerstvo životního prostedí jako píslušný úad dle 21 uvedeného zákona zjišovací ízení. Ve zjišovacím ízení uplatnily vyjádení následující dotené správní úady a veejnost: Ministerstvo životního prostedí, odbor zvlášt chránných ástí pírody, vnitní sdlení.j /ENV/ /620/06, ze dne Ministerstvo životního prostedí, odbor ochrany vod,.j. 2691/650/06; 58407/ENV/06, ze dne Správa Národního parku a Chránné krajinné oblasti Šumava, vyjádení.j. nps 07276/2006, ze dne Krajský úad - Jihoeský kraj, odbor životního prostedí, zemdlství a lesnictví, vyjádení.j. KUJCK 24681/2006 OZZL/4-Sm, ze dne Krajská hygienická stanice Jihoeského kraje se sídlem v eských Budjovicích, vyjádení.j /06/HOK.CK, ze dne Mstský úad eský Krumlov, odbor životního prostedí a zemdlství, vyjádení.j. OŽPZ-2128/06-Va,Fo,In,Mm, ze dne Obanské sdružení osada Hruštice, stanovisko z Obanské sdružení osada Hruštice podalo stížnost k Ministerstvu životního prostedí eské republiky na rozdlení jednoho investiního zámru jednoho investora (oznamovatele- UBM-Bohemia 2 s.r.o.) na dva samostatné zámry. Stížnost je datovaná Zjišovací ízení bylo ukoneno následujícím závrem (.j. 510/1616//06 13 z /100), který byl rozeslán dne (Píloha. 5k): Zámr "" napluje dikci bodu kategorie II, pílohy. 1 k citovanému zákonu. Dle 7 cit. zákona bylo provedeno zjišovací ízení, jehož cílem bylo zjištní, zda zámr bude mít významný vliv na životní prostedí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. Na základ zjišovacího ízení provedeného podle zásad uvedených v píloze. 2 k cit. zákonu dospl píslušný úad k závru, že zámr "" má významný vliv na životní prostedí a bude posuzován podle citovaného zákona. Na základ provedeného zjišovacího ízení dospl píslušný úad k závru, že dokumentaci dle pílohy. 4 k cit. zákonu je nutné zpracovat pedevším s drazem na následující oblasti:

8 Pístav Hruštice Strana 8 Posouzení, zda zámr mže mít samostatn nebo ve spojení s jinými významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptaí oblast ( 45i zák.. 114/1992 Sb.). Posouzení vlivu zámru na krajinný ráz, i ve vztahu k zámru Pístav Hruštice. Posouzení možnosti ovlivnní zvlášt chránných druh živoich a jejich biotop v zájmovém území. Vyhodnocení hlukové zátže na obyvatelstvo z dopravy komplexn pro celou zájmovou oblast, tzn. vetn vyhodnocení vlivu zámru na sídlo Kováov a obytnou rekreaní zónu Kováov. Do vyhodnocení je nutné také zahrnout i vliv z dopravy k chatové oblasti Hruštice a k pístavu Hruštice. Vyhodnocení kumulativních a synergických vliv na životní prostedí spolen se zámrem Pístav Hruštice. Ovení souladu zámru s územn plánovací dokumentací obce Frymburk. V dokumentaci je dále nutné zohlednit a vypoádat veškeré další pipomínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádeních, zejména ve vyjádení a stížnosti obanského sdružení Osada Hruštice. Odvodnní: Píslušný úad obdržel ve lht adu vyjádení obsahujících relevantní a odvodnné pipomínky k pedloženému oznámení dle pílohy. 3 k cit. zákonu. Po uplynutí lhty pro podání pipomínek obdržel píslušný úad prostednictvím Krajského úadu - Jihoeský kraj vyjádení obanského sdružení Osada Hruštice k oznámení o výstavb rekreaního areálu v Hrušticích a poté na vdomí i stížnost tohoto sdružení na rozdlení jednoho investiního zámru na dva samostatné zámry - a Pístav Hruštice. Jelikož oba zámry mají stejného oznamovatele, nacházejí se ve stejné lokalit a je mezi nimi funkní souvislost, vyhradilo si MŽP za úelem jednotného postupu i posouzení zámru Pístav Hruštice, který je ve fázi ped zveejnním dokumentace. Vzhledem k souvislosti tchto zámr požaduje píslušný úad v dokumentaci zámru spolené posouzení kumulativních a synergických vliv obou zámr a také spolené vyhodnocení dopravních vliv. V další fázi procesu EIA píslušný úad zajistí, aby posudky na pedmtné dokumentace zpracovala tatáž autorizovaná osoba. S ohledem na poet dotených správních úad a dotených územních samosprávných celk doporuuje píslušný úad pedložit dokumentaci v jedenácti výtiscích. Na základ závru zjišovacího ízení byla v beznu 2007 zpracována dokumentace EIA pro zámr (zpracovatel eské Budjovice), která byla pedána Ministerstvu životního prostedí. V dokumentaci byly splnny podmínky uvedené v závru zjišovacího ízení, pedevším spolené posouzení kumulativních a synergických vliv obou zámr a také spolené vyhodnocení dopravních vliv (Píloha. 5l). Po zpracování dokumentace EIA pro zámr byl na Správu NP a CHKO Šumava doruen podnt oban, ve kterém bylo upozornno na výskyt tetívka obecného v lokalit plánované výstavby rekreaního parku. Výskyt tetívka

9 Pístav Hruštice Strana 9 byl potvrzen terénním przkumem pracovník Správy NP a CHKO Šumava, zástupc oznamovatele (investora), projektanta a zpracovatele dokumentace EIA (Píloha. 5n). Na základ potvrzeného výskytu tetívka obecného v zájmovém území (a na základ dalších požadavk zpracovatele posudku) vrátilo Ministerstvo životního prostedí dne dokumentaci EIA pro zámr spolu s dokumentací EIA pro zámr Pístav Hruštice k doplnní a slouení v jednu spolenou dokumentaci pro oba zámry (Pílohy. 5o,p): Dne obdržel zdejší odbor MŽP od zpracovatele posudku k dokumentacím EIA Pístav Hruštice a doporuení k vrácení dokumentací s tím, že navrhuje zpracování jedné spolené dokumentace EIA pro oba zámry a její doplnní o nové poznatky. Dvodem pro tento požadavek jsou skutenosti v doteném území, které byly zjištny následn po zpracování výše uvedených dokumentací. Nov zjištnou skuteností je výskyt siln ohroženého druhu tetivka obecného (3 kohoutci, 1 slepice) vetn potvrzení jeho tokaništ v zájmovém území obou posuzovaných zámr. Krom toho se v lokalit vyskytuje siln ohrožený druh živoicha chástal polní (1-2 páry). Oba druhy jsou pedmtem ochrany Ptaí oblasti Šumava jako území soustavy Natura 2000, i když se zájmová lokalita zámru nenachází uvnit ani v pímém kontaktu s vymezením PO Šumava. Ve spolené dokumentaci bude potebné reagovat na uvedené skutenosti a doplnit posouzení vliv na faunu, flóru a ekosystémy a posouzení vliv posuzovaného zámru na zájmy soustavy Natura Požadavek vyplývá z písemných vyjádení: - ministerstva životního prostedí, odboru zvlášt chránných ástí pírody j /ENV/ /620/07 (zárove j /ENV/ /620/07) ze dne , vydáno k obma zámrm - PRP Lipno a doplnk dokumentace Pístav Hruštice; - Správy NP a CHKO Šumava, oddlení Homí Planá, sekce CHKO j. NMPS 03081/2007 ze dne , rovnž k obma zámrm; - Vyjádení Obanského sdružení Osada Hruštice ze dne V rámci doplnní vliv na flóru, faunu a ekosystémy je úelné vycházet z aktualizovaných údaj o biot zájmového území. Dále je potebné, aby v rámci spolené dokumentace byly vypoádány pipomínky obsažené ve vyjádeních podaných k dokumentacím pro oba zámry, týkající se pedevším kumulace vliv obou soubžn posuzovaných zámr (Rekreaní park Lipno a Pístav Hruštice) s dalšími aktivitami na Hruštickém poloostrov, schválenými i pedpokládanými platnou ÚPD sídelního útvaru Frymburk. Je rovnž teba aktualizovat údaje pro oba zámry zejména v oblastech: kontext významnosti zmny krajinného rázu Hruštického poloostrova na úrovni krajinného rázu místa i oblasti doteného krajinného prostoru, vetn návrhu píslušných opatení a doporuení ke zmírnní, minimalizaci vliv

10 Pístav Hruštice Strana 10 kontext vliv obslužné dopravy a zvýšené návštvnosti území, zejména vliv hlukové a imisní zátže na obyvatelstvo pro celou zájmovou oblast (vetn sídla Kováov, navrhovaných rekreaních zón a dopravy do uvedeného prostoru) Požadavek vyplývá z písemných vyjádení: - ministerstva životního prostedí, odboru zvlášt chránných ástí pírody j /ENV/ /620/07 (zárove j /ENV/ /620/07) ze dne , vydáno k obma zámrm - PRP Lipno a doplnk dokumentace Pístav Hruštice; - Správy NP a CHKO Šumava, oddlení Horní Planá, sekce CHKO j. NMPS 03081/2007 ze dne , rovnž k obma zámrm; - Vyjádení Obanského sdružení Osada Hruštice ze dne Ob vyjádení obanského sdružení Jihoeské matky ze dne Vyjádení Jitky a Milana Palekových, eské Budjovice, nedatováno, dorueno na MŽP - OVSS II Na základ vyhodnocení dosavadních podklad získaných v procesu EIA a na základ doporuení zpracovatele posudku Vám jako píslušný úad vracíme dle 9 odst. 5 zákona. 100/2001 Sb. dokumentace EIA Pístav Hruštice a k doplnní dle výše uvedených požadavk a slouení v jednu spolenou dokumentaci EIA. Doplnnou a slouenou dokumentaci pedložte prosím v potu 11 výtisk. Na základ požadavku Ministerstva životního prostedí byla zpracována jedna spolená dokumentace pro oba zámry Pístav Hruštice a Rekreaní park Lipno. V této spolené dokumentaci jsou vypoádány pipomínky a požadavky, které byly dorueny Ministerstvu životního prostedí k dokumentacím EIA pro jednotlivé zámry a k doplku dokumentaci EIA pro zámr Pístav Hruštice. Vypoádání pipomínek a požadavk uvedených v dopise MŽP, kterým byly vráceny dokumentace EIA k doplnní Ve spolené dokumentaci bude potebné reagovat na uvedené skutenosti a doplnit posouzení vliv na faunu, flóru a ekosystémy a posouzení vliv posuzovaného zámru na zájmy soustavy Natura Je pedložena spolená dokumentace EIA pro oba zámry Pístav Hruštice a. V této dokumentaci jsou vyhodnoceny nové skutenosti (výskyt tetívka obecného) v píslušných kapitolách a pedevším ve studiích: Pístav Hruštice,. Studie vlivu zámr na EVL a PO, zpracovatel Prof. RNDr. Vladimír Bejek, CSc. (Píloha. 10) Návrh zmírujících opatení pro pedmt ochrany Ptaí oblasti Šumava tetívka obecného, zpracovatelé Prof. RNDr. Vladimír Bejek, CSc., Mgr. Eva Chvojková, Mgr. Ondej Volf (Píloha. 11) Je teba aktualizovat údaje pro oba zámry zejména v oblastech:

11 Pístav Hruštice Strana 11 kontext významnosti zmny krajinného rázu Hruštického poloostrova na úrovni krajinného rázu místa i oblasti doteného krajinného prostoru, vetn návrhu píslušných opatení a doporuení ke zmírnní, minimalizaci vliv Oba zámry Pístav Hruštice a byly upraveny tak, aby byly co nejvíce minimalizovány vlivy na krajinný ráz. Upravené zámry, které jsou pedmtem hodnocení v pedkládané spolené dokumentaci EUIA, vykazují nanejvýš slabé vlivy na rysy a hodnoty krajinného rázu hodnoceny. Hodnocení vliv na krajinný ráz je provedeno ve studii: Pístav Hruštice,. Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz dle ustanovení 12 zákona 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny, zpracovatel Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (Píloha. 9) kontext vliv obslužné dopravy a zvýšené návštvnosti území, zejména vliv hlukové a imisní zátže na obyvatelstvo pro celou zájmovou oblast (vetn sídla Kováov, navrhovaných rekreaních zón a dopravy do uvedeného prostoru) Vlivy obslužné dopravy posuzovaných zámr Pístav Hruštice a Rekreaní park Lipno na hlukovou situaci podél píjezdových komunikací, vetn píspvk dopravy z ostatních stávajících i navrhovaných rekreaních areál napojených na silnici III/16311 Milná Kováov, jsou vyhodnoceny v dokumentaci EIA v akustické studii (Píloha. 8). Po uvedení posuzovaných zámr a Pístav Hruštice do provozu vzroste dopravní zatížení silnice III/16311 Milná Kováov v letní sezón na 763 vozidel/den celkem, z toho 23 tžkých. Takto nízká dopravní zátž vyprodukuje relativn malé množství emisí, které zpsobí zanedbatelné nársty imisních koncentrací zneišujících látek v ovzduší (viz Píloha. 12). Vypoádání požadavk a pipomínek uvedených ve vyjádeních doruených k dokumentacím EIA Pístav Hruštice K dokumentaci EIA pro zámr Pístav Hruštice byla doruena následující vyjádení (Píloha. 5f): Ministerstvo životního prostedí, odbor ochrany vod,.j. 3964/650/06; 89322/ENV/06, ze dne Krajský úad - Jihoeský kraj, odbor životního prostedí, zemdlství a lesnictví, vyjádení.j. KUJCK 33788/2006 OZZL/4-Du, ze dne Správa Národního parku a Chránné krajinné oblasti Šumava, vyjádení.j. nps 10465/2006, ze dne eská inspekce životního prostedí, oblastní inspektorát eské Budjovice, vyjádení.j. 42/OOH/ /06/CAH, ze dne Krajská hygienická stanice Jihoeského kraje se sídlem v eských Budjovicích, vyjádení.j /06/HOK.CK, ze dne

12 Pístav Hruštice Strana 12 Mstský úad eský Krumlov, odbor životního prostedí a zemdlství, vyjádení.j. OŽPZ-3014/06-Va,Fo,Kr,Mm, ze dne Sdružení pro záchranu prostedí CALLA, vyjádení ze dne Sdružení Jihoeské matky, vyjádení ze dne Vyjádení dotených správních úad byla bez pipomínek a požadavk, pouze Mstský úad eský Krumlov, odbor životního prostedí a zemdlství upozornil na omezení plavby plavidel se spalovacími motory na vodní nádrži Lipno I. Vyjádení Sdružení pro záchranu prostedí CALLA a Sdružení Jihoeské matky obsahovala požadavek na vyhodnocení synergických a kumulativních vliv s ostatními plánovanými zámry, pedevším se zámrem. Na základ doporuení zpracovatele posudku RNDr. Milana Macháka vrátilo Ministerstvo životního prostedí dokumentaci EIA k doplnní (Pílohy. 5g,h). Na základ požadavku zpracovatele posudku byl v beznu 2007 zpracován doplnk dokumentace EIA pro zámr Pístav Hruštice (zpracovatel eské Budjovice; Píloha. 5i). K doplku dokumentace EIA byla doruena následující vyjádení (Píloha. 5j): Ministerstvo životního prostedí, odbor ochrany vod,.j. 1190/650/07; 26444/ENV/07, ze dne Krajský úad - Jihoeský kraj, odbor životního prostedí, zemdlství a lesnictví, vyjádení.j. KUJCK 9021/2006 OZZL/4-Du, ze dne eská inspekce životního prostedí, oblastní inspektorát eské Budjovice, vyjádení.j. 42/S1/ /06/CAH, ze dne Krajská hygienická stanice Jihoeského kraje se sídlem v eských Budjovicích, vyjádení.j. 1840/07/HOK.CK, ze dne Mstský úad eský Krumlov, odbor životního prostedí a zemdlství, vyjádení.j. OŽPZ-1253/07-Va,Fo,Py,Kr,Pi ze dne Mstský úad eský Krumlov, odbor územního rozvoje, investic a památkové pée, vyjádení.j. 1194/07/OÚRIaP/K, ze dne Sdružení Jihoeské matky, vyjádení ze dne Vyjádení dotených správních úad byla bez pipomínek a požadavk. Pouze Ministerstvo životního prostedí, odbor ochrany vod konstatuje, že bez zveejnní a projednání dokumentace EIA na zámr nelze objektivn vypracovat posudek na zámr Pístav Hruštice. Tento problém je vyešen pedložením spolené dokumentace pro oba zámry, které budou spolen vyhodnoceny a projednány v procesu EIA. Vyjádení Sdružení Jihoeské matky je shodné s vyjádením podaným k dokumentaci EIA pro zámr, kde je vypoádáno (viz dále).

13 Pístav Hruštice Strana 13 K dokumentaci EIA pro zámr byla doruena následující vyjádení (Píloha. 5m): Ministerstvo životního prostedí, odbor zvlášt chránných ástí pírody,.j /ENV/ /620/07, ze dne Ministerstvo životního prostedí, odbor ochrany vod,.j. 1189/650/07; 26448/ENV/07, ze dne Krajský úad - Jihoeský kraj, odbor životního prostedí, zemdlství a lesnictví, vyjádení.j. KUJCK 9028/2006 OZZL/4-Du, ze dne Správa Národního parku a Chránné krajinné oblasti Šumava, vyjádení.j. nps 03081/2007, ze dne eská inspekce životního prostedí, oblastní inspektorát eské Budjovice, vyjádení.j. 42/S1/ /07/CAH, ze dne Krajská hygienická stanice Jihoeského kraje se sídlem v eských Budjovicích, vyjádení.j. 1839/07/HOK.CK, ze dne Mstský úad eský Krumlov, odbor životního prostedí a zemdlství, vyjádení.j. OŽPZ-1252/07-Va,Fo,Py,Kr,Pi ze dne Obanské sdružení Osada Hruštice ze dne Sdružení Jihoeské matky, vyjádení ze dne Ing. Milan Paleek a Mgr. Jitka Paleková ze dne Z dotených správních úad mlo pipomínky a požadavky pouze Ministerstvo životního prostedí, odbor zvlášt chránných ástí pírody a Správa Národního parku a Chránné krajinné oblasti Šumava. Ministerstvo životního prostedí, odbor zvlášt chránných ástí pírody a Správa Národního parku a Chránné krajinné oblasti Šumava požadují podrobnji posoudit prokázaný výskyt tetívka obecného a chástala polního v ásti Hodnocení vliv zámr na lokality Natura 2000 a v kapitole Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy. V pedložené spolená dokumentaci EIA pro oba zámry a Pístav Hruštice jsou vyhodnoceny vlivy na tetívka obecného a chástala polního v píslušných kapitolách a pedevším ve studiích: Pístav Hruštice,. Studie vlivu zámr na EVL a PO, zpracovatel Prof. RNDr. Vladimír Bejek, CSc. (Píloha. 10) Návrh zmírujících opatení pro pedmt ochrany Ptaí oblasti Šumava tetívka obecného, zpracovatelé Prof. RNDr. Vladimír Bejek, CSc., Mgr. Eva Chvojková, Mgr. Ondej Volf (Píloha. 11) Dále Ministerstvo životního prostedí, odbor zvlášt chránných ástí pírody a Správa Národního parku a Chránné krajinné oblasti Šumava požadují vnovat zvýšenou pozornost vlivu na krajinný ráz. Dle názoru Správy Národního parku a Chránné krajinné oblasti Šumava se zámr dostává do kolize s ochranou krajinného rázu a smuje k nevhodné zmn vzhledu krajiny.

14 Pístav Hruštice Strana 14 Oba zámry Pístav Hruštice a byly upraveny tak, aby byly co nejvíce minimalizovány vlivy na krajinný ráz. Upravené zámry, které jsou pedmtem hodnocení v pedkládané spolené dokumentaci EIA, vykazují nanejvýš slabé vlivy na rysy a hodnoty krajinného rázu hodnoceny. Hodnocení vliv na krajinný ráz je provedeno ve studii: Pístav Hruštice,. Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz dle ustanovení 12 zákona 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny, zpracovatel Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (Píloha. 9) Správa Národního parku a Chránné krajinné oblasti Šumava dále požaduje vyhodnotit synergické a kumulativní vlivy posuzovaných zámr s pipravovanou výstavbou západn navazující na osadu Kováov. Synergické a kumulativní vlivy posuzovaných zámr a Pístav Hruštice s ostatními stávajícími i navrhovanými rekreaními areály v okolí jsou vyhodnoceny v pedkládané spolené dokumentaci EIA. adu pipomínek a požadavk obsahovala vyjádení veejnosti. V následujícím textu jsou tyto pipomínky a požadavky podrobn vypoádány. Vyjádení Obanského sdružení Osada Hruštice Dokumentace a její závr vyplývá z nkterých posudk, ke kterým máme zásadní výhrady, protože jsou podloženy pouze mnohdy subjektivním názorem zpracovatele. Jsou posuzovány oddlen a nkteré údaje jsou nepodložené a statisticky chybné. /viz vyjádení k jednotlivým kapitolám/. Dokumentace nerespektuje pipomínky našeho Obanského sdružení a doporuení Odboru MŽP, ani doporuení vyplývajícího z posudku dokumentace Pístav Hruštice. ad1/ Pedevším není posuzována genereln jako celek levého behu Lipenské nádrže, zejména s pihlédnutím k dležitosti evropsky vzácné oblasti Šumava a chránné ptaí oblasti /viz doporuení posuzovatele/ Pedmtem probíhajících proces EIA je hodnocení dvou zámr v lokalit Hruštického poloostrova. V rámci hodnocení synergických a kumulativních vliv jsou vyhodnoceny rovnž stávající a navrhované rekreaní areály v tomto území. Pedmtem hodnocení nemže být celý levý beh nádrže Lipno. Hodnocení v tomto rozsahu (správní území více obcí) se provádí v rámci zpracování nadazené územn plánovací dokumentace, kterou jsou Zásady územního rozvoje Jihoeského kraje. Vyhodnocení vliv na evropsky významné lokality a ptaí oblasti je souástí pedkládané spolené dokumentace EIA pro oba zámry Pístav Hruštice a. ad2/ Není dodržen územní plán. Je s podivem, že to nevadí žádnému z orgán, které dávají stanoviska, když byly úastníky projednávání územního plánu. Stanovisko stavebního odboru Obecního úadu v Horní Plané není relevantní.

15 Pístav Hruštice Strana 15 Nelze souhlasit s tím, že íslo 480 lžek je pouze smrné. V dokumentaci EIA je poet lžek násobn vyšší a nedoložený. Lze pedpokládat, že pi takovémto postupu dojde k nkolikanásobnému pekroení uvažovaných kapacit celého území. Tento pístup, ze strany obce, se mže opakovat i u dalších pozemk, urených k budoucí zástavb. Minimáln se majitelé dalších pozemk budou dožadovat naplnní smrných ísel územního plánu. Tímto dojde k zásadní zmn zatížení celého území. Totéž se týká slouení kapacity schválených tí kotviš pro lod do jednoho místa, navíc naprosto nevhodného. /smrné íslo územního plánu pro navrhované kotvišt, nikoliv pístav, je 40 lodí - nikoliv 118/ Kapacitu slouených tí kotviš by využíval jeden investor. Majitelé ostatních pozemk urených územním plánem též k zástavb se budou rovnž dožadovat, v pípad výstavby, naplnní schváleného územního plánu. Vztah posuzovaného zámr k územn plánovací dokumentaci má pro proces hodnocení vliv na životní prostedí dle zákona. 100/2001 Sb., ve znní pozdjších pedpis, pouze informativní význam. Povinnou pílohou dokumentace EIA je vyjádení píslušného stavebního úadu k zámru z hlediska územn plánovací dokumentace. To je doloženo v Píloze. 5a. Zpracovateli dokumentace EIA nepísluší hodnotit toto vyjádení. Pro hodnocení vliv na životní prostedí nemá soulad nebo nesoulad s územním plánem žádný praktický význam. Vlivy na životní prostedí jsou objektivn zjištné skutenosti, zatímco územní plán pedstavuje dohodu obyvatel obce (msta) o využití území. Soulad s územním plánem bude provován v územním ízení dle stavebního zákona. 183/2006 Sb., ve znní pozdjších pedpis. ad3/ Dokumentace nerespektuje vliv výstavby na ptaí oblast, zejména s ohledem na skutenost, že tato lokalita byla v letošním roce zaregistrována jako tokaništ vysoce chránného Tetívka malého. Hodnocení vliv na ptaí oblast Šumava vetn hodnocení vliv na tetívka obecného v lokalit Hruštického poloostrova je provedeno ve studiích: Pístav Hruštice,. Studie vlivu zámr na EVL a PO, zpracovatel Prof. RNDr. Vladimír Bejek, CSc. (Píloha. 10) Návrh zmírujících opatení pro pedmt ochrany Ptaí oblasti Šumava tetívka obecného, zpracovatelé Prof. RNDr. Vladimír Bejek, CSc., Mgr. Eva Chvojková, Mgr. Ondej Volf (Píloha. 11) ad4/ Z dvodu nekomplexního posouzení. celé lokality dle územního plánu a levého behu Lipna, nepovažujeme za splnnou podmínku posouzení kumulativních a synergických vliv na životní prostedí. Pedmtem probíhajících proces EIA je hodnocení dvou zámr v lokalit Hruštického poloostrova. V rámci hodnocení synergických a kumulativních vliv jsou vyhodnoceny rovnž stávající a navrhované rekreaní areály v tomto území. Pedmtem hodnocení nemže být celý levý beh nádrže Lipno. Hodnocení v tomto

16 Pístav Hruštice Strana 16 rozsahu (správní území více obcí) se provádí v rámci zpracování nadazené územn plánovací dokumentace, kterou jsou Zásady územního rozvoje Jihoeského kraje. Dílí pipomínky k nkterým kapitolám projednávané dokumentace Bl.5. Investor uvažuje s maximálním komerním využitím pozemku, bez ohledu na zhoršení životního prostedí, zejména v dsledku nerespektování územního plánu. V pedkládané spolené dokumentaci zámr Pístav Hruštice a Rekreaní park Lipno jsou vyhodnoceny upravené zámry. Úpravy byly vyvolány podmínkami ochrany pírody a krajiny. Rozhodujícími kritérii pi zpracování koneného ešení bylo vylouení významného negativního vlivu na tetívka obecného a vylouení stedn silného vlivu na rysy a hodnoty krajinného rázu. Byla upravena rozloha areálu, poet objekt a dispozice objekt v areálu. Bl.6. Chybí údaje o kapacitách v jednotlivých navrhovaných objektech. Zástavba svým uspoádáním nerespektuje historickou kontinuitu, jak lze posoudit z navrhovaného situaního uspoádání. Pro objektivní posouzení zástavby chybí celková vizualizace. Údaje o kapacitách posuzovaných zámr jsou uvedeny v kapitole B.I.6. Popis technického a technologického ešení zámru v pedkládané spolené dokumentaci EIA. Historické souvislosti navrhované zástavby jsou vyhodnoceny v ve studii: Pístav Hruštice,. Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz dle ustanovení 12 zákona 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny, zpracovatel Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (Píloha. 9) Pro vyhodnocení vliv na krajinný ráz není celková vizualizace zámru nezbytná. B.II.4. Výhybny neeší dopravní problém s ohledem na pší provoz a cyklisty /nutná samostatná stezka/. Zpochybujeme statistické údaje o potu vozidel, nebo nejsou podloženy žádnou relevantní doloženou statistikou a je výrazn snížen oproti Oznámení zámru. Posouzení dopravy na silnici Lipno- Frymburk - erná je chybné. /procentní výpoet/ Zatížení se výrazn zvýší. V oznámení bylo dopravní zatížení odhadnuto zpracovatelem tohoto oznámení, který není dopravním odborníkem. V pedkládané spolené dokumentaci EIA je dopravní zatížení vyvolané provozem posuzovaných zámr Pístav Hruštice a Rekreaní park Lipno a dalších aktivit v zájmovém území stanoveno dopravním odborníkem na základ zpsobu využívání jednotlivých ploch (Píloha. 3f; Dopravn inženýrské posouzení, zpracovatel Ing. Lumír Zenkl, ZESA eské Budjovice). V kapitole B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu jsou uvedeny jak absolutní, tak relativní nársty dopravy na silnici II/163 erná v Pošumaví Lipno nad Vltavou vyvolané provozem posuzovaných zámr Pístav Hruštice a Rekreaní park Lipno. Celkový nárst bude v denním prmru v plné turistické sezón 329 vozidel/den. Z toho 197 pojede smrem na ernou v Pošumaví a 132 smrem na

17 Pístav Hruštice Strana 17 Frymburk. Pi stávající zátži silnice II/163 Lipno Frymburk erná v Pošumaví v úseku u Milné vozidly/den v letní turistické sezón to pedstavuje nárst o 4,3% v letní turistické sezón. V zimním období je pedpokládán minimální provoz rekreaního parku a pístavu a proto i minimální dopravní zátž píjezdových komunikací. V dopravn inženýrském posouzení je proto nárst dopravy na silnici II/163 v celoroním prmru stanoven odborným odhadem ve výši do 2%. Posouzení vhodnosti navrženého dopravního ešení (výhybny na stávající silnici III/16311 Milná Kováov) je vcí píslušného dopravního úadu a Policie R. B.III. Posouzení vlivu na ovzduší vychází z nesprávn vyhodnocených údaj dopravního zatížení. Posouzení vliv na ovzduší vychází z hodnot dopravních zátží stanovených v Dopravn inženýrském posouzení (Píloha. 3f). B.III.2. Považujeme za nutné posouzení vlivu odpadních vod pro celou oblast Lipna. Jak vyplývá z przkumu, kvalita vody v lipenské nádrži se i pes pokraující výstavbu OV v povodí Horní Vltavy, se nezlepšuje. Kvalita vody v nádrži Lipno je urována písunem organického zneištní a živin (pedevším fosforu) Vltavou, písunem tchto látek z povodí nádrže (pedevším z rekreaních objekt ležících na bezích nádrže) a vnitním kolobhem fosforu v nádrži. Pi postupném budování istíren odpadních vod v povodí Vltavy nad nádrží Lipno vrstá význam zdroj na bezích nádrže a vnitního kolobhu fosforu v nádrži. Nádrž Lipno je relativn mlká a exponovaná vtrm. Z toho vyplývá nestabilita letní teplotní stratifikace a relativn vysoký písun fosforu ze sediment. To jsou faktory pirozen podporující vyšší trofii, nádrž Lipno má tedy pirozenou tendenci být eutrofní, bez ohledu na snižování vnjšího písunu fosforu. Pítok odpadních vod ze stávajících rekreaních objekt, asto s nedostateným ištním nebo bez ištní, je v souasné dob klíovým problémem dalšího vývoje kvality vody v nádrži Lipno. Aktivity jako posuzovaný, které mají zajištno nadstandardní ištní vlastních odpadních vod (vetn odstraování fosforu) a navíc umožní ištní odpadních vod ze stávajících rekreaních areál a objekt, jsou pro další vývoj kvality vody v nádrži Lipno pozitivní. Posouzení vlivu odpadních vod pro celou oblast Lipna nelze zpracovat v rámci hodnocení jednoho konkrétního zámru. To musí být ešeno v koncepním vodohospodáském materiálu. B.III.4. Uvažovaná normová hladina hluku 60 db se nám jeví pro rekreaní oblast, ptaí oblast a všeobecn pro Evropsky významnou oblast Šumava a otevené území, kde se hluk penáší na velkou vzdálenost jako nevhodn zvolená a použitá. /úsmvný návrh výmny oken v rekreaní oblasti/. Hygienické limity hluku jsou stanoveny v platných legislativních pedpisech, zpracovatel akustické studie nemá možnost tyto limity upravovat. Limitní hodnota 60 db bude dosahována pouze v bezprostední blízkosti píjezdové komunikace. Výmna oken je standardn používané opatení v obytné nebo rekreaní zástavb, kde není možnost eliminovat hluk protihlukovými bariérami.

18 Pístav Hruštice Strana 18 D.1.9. Ze souasného dostupného stupn dokumentace není možné objektivn hodnotit vliv na krajinný ráz. /v dokumentaci je vizualizace maximáln dvou objekt/. Je rovnž nutné posoudit pohledy na navrhovanou zástavbu i z významných pravobežních míst. Navrhované pístavišt v dané lokalit by zmnilo nejkrásnjší pohledy ze zátoky s panoramatem Smriny. Pedložené podklady jsou dostatené pro vyhodnocení vliv na krajinný ráz. Celková vizualizace zámru není nezbytná. Dálkové pohledy jsou v hodnocení zahrnuty. D.IV. k bodu 5 a/ Situovat OV hloubji do Hrdoovské zátoky a zajistit odhlunní pásem zelen. Vyústní z istírny zaústit do proudnice v prseíku Hrdoova a Vítkova kamene. Lokalizace OV je dána pedevším spádovými pomry, aby mohly být nové i stávající objekty pokud možno gravitan pipojeny. Ochrana objekt ped hlukem bude zajištna v územním a stavebním ízení. V kapitole D.IV. dokumentace EIA je uvedeno opatení Vyústní odpadních vod z OV situovat do volné vody nádrže Lipno co nejdále od behu smrem k pvodnímu korytu Vltavy. k bodu 6 a/ Omezit pracovní dobu na : hod. mimo sezonu. Opatení navržené v kapitole D.IV. vylouení provádní hluných prací v noní dob od do 7.00 hodin je standardní pro stavby realizované uvnit zastavných území obcí. Konkrétní podmínky stanoví orgán ochrany veejného zdraví. k bodu 10 Upozorujeme na skutenost, že zmny životního prostedí zpsobené zemními pracemi nebudou mít doasný, ale nevratný vliv na hnízdišt kepelky, bramborníka a tok tetívka. Ano, souhlasím. Proto byl rozsah zámru upraven tak, aby do tokaništ tetívka obecného nezasahoval. Pro zachování populací kepelky, bramborníka a dalších druh živoich na území Hruštického poloostrova je dležité, aby navazující plochy byly zachovány v souladu s územním plánem obce Frymburk jako plochy zelen. Závr: Z výše uvedených dvod, jakož i našich pedchozích pipomínek, které nebyly zohlednny v dokumentaci EIA, nesouhlasíme se závrem dokumentace k zámru a Pístav Hrušice. Na základ výsledk hodnocení upravených zámr Pístav Hruštice a Rekreaní park Lipno zpracovatelé spolené dokumentace EIA dospli k závru, že realizace a provoz tchto zámr jsou z hlediska vliv na životní prostedí akceptovatelné. V další píprav doporuujeme akceptovat podmínky uvedené v kapitole D.IV. Opatení k prevenci, vylouení, snížení, popípad kompenzaci nepíznivých vliv.

19 Pístav Hruštice Strana 19 Vyjádení Sdružení Jihoeské matky Název považujeme za ponkud matoucí, nebo Lipno je jméno obce u pehradní hráze i celého území v okolí pehradní nádrže. Odvádí se tak pozornost od skutenosti, že v okolí Frymburka dojde ke znané kumulaci stavebních aktivit a vznikajících obytných kapacit. Název zámru byl vybrán z hlediska obchodního a reklamního, nikoliv jako odvedení pozornosti od skutené lokalizace. Stejn postupoval nap. i oznamovatel zámru Lipno Nature Resort, což je pestavba areálu Vtrník rovnž se správním území obce Frymburk. V dokumentaci nejsou náležit zohlednny všechny vlivy již stávajících obytných a rekreaních areál, event. tch, které jsou již ve výstavb ( Marina Lipno, Riviera Lipno, Rekreaní zóna Kováov, nová obytná ást Frymburka, atp.) Spolu s tmito již urbanizovanými územími a zejména s uvažovaným Pístavem Hruštice by realizace Rekreaního parku Lipno vytvoila významné riziko nadmrné zátže území, vedoucí až k jeho postupnému rekreanímu vybydlení. Nelze pitom poetn srovnávat pedválené osídlení tohoto území s navrhovanou kapacitou nových areál, nebo životní styl bývalých obyvatel minimáln zatžoval okolní pírodu a krajinu. V pedkládané dokumentaci EIA jsou vyhodnoceny kumulativní a synergické vlivy stávající a navrhované zástavby na území Hruštického poloostrova a v nejbližším okolí. Hodnocení vtšího území je teba realizovat v rámci územních plán jednotlivých obcí a v nadazené územn plánovací dokumentaci, kterou jsou Zásady územního rozvoje Jihoeského kraje. Jsme pesvdeni, že nárstem dopravní zátže, spojené s hlukovým, imisním a svtelným zneištním, pipojením na stávající vodovodní, kanalizaní a istírenskou soustavu, odpadovou problematikou a dalšími civilizaními tlaky, vetn negativních vliv na okolní pírodu, by došlo k znehodnocení pírodního i rekreaního potenciálu polipenské oblasti. Postrádáme také patiné vyhodnocení vlivu zpevování vtších ástí dosud volné krajiny na klimatické zmny, akoliv mnohá vdecká pracovišt na tato rizika již nkolik let upozorují. Uvedené vlivy na jednotlivé složky životního prostedí jsou vyhodnoceny v pedkládané dokumentaci EIA. Vyhodnocení vlivu nárstu zpevnných ploch na klimatické zmny nelze provést pro jeden konkrétní zámr. Tato problematika musí být ešena systémov v rámci komplexních opatení pro vtší území. Realizace zámru poškodí také provozovatele malých hotel a penzion v okolí, tedy tch, kteí jsou orientování na žádoucí "mkkou turistiku". V koneném dsledku mže mít realizace zámru spíše negativní dopad na zamstnanost místních lidí. Nelze tedy argumentovat žádnými relevantn prokazatelnými socioekonomickými pínosy, které by mohly být veejným zájmem, pevyšujícím veejné zájmy ochrany životního prostedí.

20 Pístav Hruštice Strana 20 V pedložené dokumentaci EIA žádnými socioekonomickými pínosy posuzovaných zámr neargumentujeme. Kvantitativní vyhodnocení socioekonomických vliv je složité a pesahuje rámec hodnocení vliv na životní prostedí. Nicmén lze využít srovnání se sousední obcí Lipno nad Vltavou, kde realizace podobných zámr pinesla vytvoení 500 pracovních míst v terciální sfée s vyššími nároky na kvalifikaci (informace starosty obce ing. Z. Zídka). Vyjádení Ing. Milana Paleka a Mgr. Jitky Palekové Po prostudování výše uvedené dokumentace a jejího doplnní vznášíme tyto pipomínky: 1. Výstavba a provoz Rekreaního parku Lipno a Pístavu Hruštice vyvolá v oblasti neúnosné zatížení pevnými a plynnými emisemi a hlukem. Jediná píjezdová komunikace III/16311 je jen 3,5 až 4 metry široká (tedy jednosmrná), bez pístupových chodník, rozptylových ploch a vede tsn kolem penzion a restaurací v osad Kováov, slouží jako ást jediné cyklostezky na levém behu Lipna vybudované z fond Phare. Pedpokládaná dopravní zátž je kolem tisíce aut denn, což pi setení se souasnou dopravní zátží mže znamenat prjezd 1 automobilu za minutu na této jediné píjezdové komunikaci. Je ale zejmé, že prjezd automobil se bude kumulovat v uritých hodinách a bude zpsobovat dopravní zácpy provázené zvýšeným hlukem a emisemi. V pedkládané spolené dokumentace pro zámry Pístav Hruštice a Rekreaní park Lipno je píjezd ešen po stávající silnici III/16311 Milná Kováov, která bude doplnna výhybnami. Vyhodnocení tohoto ešení je vcí píslušného dopravního úadu a Policie R. Nárst dopravy vyvolaný provozem posuzovaných zámr bude 329 vozidel/den v denním prmru v plné turistické sezón. Celková dopravní zátž silnice III/16311 Milná Kováov bude 763 vozidel/den (viz Dopravn inženýrské posouzení; Píloha. 3f). Zatížení emisemi z dopravy nebude významné (viz Vyhodnocení emisí a imisí; Píloha. 12), zatížení hlukem dosáhne maximáln hodnot 59,9 db (viz Akustická studie; Píloha. 8.) 2. Nabídka relaxaních aktivit je pro tak velké množství rekreant malá a vtšinou vázaná na poasí. V pímém okolí nejsou žádné turistické stezky, hrozí nebezpeí, že rekreanti budou neízen využívat okolní pírodu a niit ji. Uvedené riziko existuje ve všech podobných rekreaních areálech. Zkušenosti z podobných zaízení nap. v Lipn nad Vltavou ukazují, že uživatelé tchto zaízení jsou spíše pohodlní, as tráví uvnit rekreaních areál, pípadn vyjíždjí do lokalit inzerovaných v turistických prvodcích. Ochrana okolních ploch, které jsou územním plánem obce Frymburk navrženy jako plochy zelen, musí být odpovídajícím zpsobem zajištna. 3. Pekvapilo nás, že v dokumentaci k zámru se neobjevilo, že v dotené oblasti poblíž místní komunikace do Hruštic jsou hnízdišt zmije obecné. asto zmije vídáme vyhívat se na kraji této silniky a páit se v živé kouli.

21 Pístav Hruštice Strana 21 Plazi jsou skupinou živoich, jejichž výskyt se obtížn dokumentuje. Obyvatel, který v lokalit trvale žije nebo dlouhodob pobývá, má zákonit lepší pehled, než ten, kdo lokalitu sice pravideln navštvuje a zkoumá, ale chybí mu každodenní dlouhodobý kontakt s krajinou a živoichy, kteí ji obývají. Zmije obecná se na lipensku bžn vyskytuje a obývá i pomrn frekventovaná území uvnit sídel. Je zejmé, že realizací a provozem posuzovaných zámr Pístav Hruštice a nebude její další život v oblasti Hruštického poloostrova ohrožen.

22 Pístav Hruštice Strana 22 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI A.1. Obchodní firma: UBM-Bohemia 2, s.r.o. A.2. I: A.3. Sídlo firmy: Václavské námstí Praha 1 A.4. Oprávnný zástupce oznamovatele: UBM BOHEMIA Projectdevelopment-Planing- Construction s.r.o. Radlická 1c Praha 5 Tel.: Fax: Dipl. ing. Simona Kulhánková

23 Pístav Hruštice Strana 23 B. ÚDAJE O ZÁMRU B.I. Základní údaje B.I.1. Název zámru a jeho zaazení podle pílohy.1: Zámr kategorie II zámr vyžadující zjišovací ízení ( Rekreaní a sportovní areály, hotelové komplexy a související zaízení v územích chránných podle zvláštních pedpis) Pístav Hruštice B.I.2. Kapacita zámru: Zámr kategorie II zámr vyžadující zjišovací ízení ( Rekreaní pístavy na jachty a malé luny) Rekreaní areál o celkové ploše 16,8 ha Pístav Hruštice Pístav pro 54 sportovních a rekreaních plavidel délky 2-4 m, 48 sportovních a rekreaních plavidel délky 4-8 m a 48 sportovních a rekreaních plavidel délky 6-9 m B.I.3. Umístní zámru: kraj: obec: katastrální území: Jihoeský Frymburk Frymburk B.I.4. Charakter zámru a možnost kumulace s jinými zámry: Zámr pedstavuje novostavbu rekreaního areálu s obytnými objekty (apartmány, samostatné domy, dvojdomy, adové domy), objekty obanské vybavenosti (zázemí vodních sport, šatny, sauna, fitness, tenisová hala, kancelá, restaurace, squashové kurty, služební byty, obchodní pronajímatelné prostory), objektem vyhlídky a OV. Zámr Pístav Hruštice pedstavuje novostavbu pístavu pro 147 sportovních a rekreaních plavidel délky 2-9 m. Je jedním z pti pístav navržených územním plánem obce Frymburk v oblasti Hruštického poloostrova a Hruštické zátoky. Pístav bude sloužit stávajícím rekreaním areálm a objektm a rekreaním areálm, které budou na Hruštickém poloostrov realizovány v souladu s územním plánem obce Frymburk (pedevším sousední zámr, dále nap. rekreaní areál na západním pobeží poloostrova mezi Kováovem a stávajícím Camphotelem Hruštice, Camphotelu Hruštice atd.).

24 Pístav Hruštice Strana 24 Vedle posuzovaných zámr Pístav Hruštice a je v lokalit Hruštického poloostrova v souasné dob (erven 2008) známa píprava tchto dalších zámr: 1. Obytná a rekreaní zóna v lokalit Kováov, zámr výstavby areálu pro bydlení a rekreaci na západním pobeží poloostrova mezi Kováovem a stávajícím camphotelem Hruštice 2. Lipno Nature Resort, zámr rekonstrukce stávajícího rekreaního areálu Vtrník (pvodn rekreaní stedisko papíren Vtní) 3. Šumavské elektrické dráhy, zámr výstavby nové železniní trat v úseku Lipno nad Vltavou Frymburk erná v Pošumaví Lokalizace uvedených zámr je zobrazena v Píloze. 3c. Obytná a rekreaní zóna v lokalit Kováov Zámr Obytná a rekreaní zóna v lokalit Kováov pedstavuje dle územního rozhodnutí výstavbu 21 staveb rodinných dom, 19 staveb ubytovacích zaízení, 5 staveb sportovního a rekreaního využití, sportovního zaízení, 2 staveb lodnice, istírny odpadních vod, vedení NN, trafostanice a veejného osvtlení, vodovodu, splaškové a dešové kanalizace, telefonních kabelových rozvod, komunikací a chodník (viz Píloha. 3g). Tento zámr je vzdálen cca 150 m severn od lokality posuzovaného zámru. Kumulativní a synergické vlivy tohoto zámru se zámry Pístav Hruštice a mohou nastat pedevším v doprav a v hlukovém ovlivnní objekt v osad Kováov, nebo všechny uvedené zámry budou využívat silnici III/16311 Milná Kováov. Dopravn inženýrské posouzení (Píloha. 3f) a Akustická studie (Píloha. 8) proto poítají se všemi uvedenými zámry. Dále tyto materiály zohledují dopravu do stávajících rekreaních areál v oblasti Hruštického poloostrova. Dále budou uvedené zámry spolen psobit svými odpadními vodami na vodní nádrž Lipno. Tyto odpadní vody budou odpovídajícím zpsobem ištny, v pípad OV v Rekreaním parku Lipno vetn odstraování fosforu. Jelikož budou ištny i odpadní vody ze stávající chatové osady Hruštice, dojde celkov ke zlepšení situace ve srovnání se souasným stavem. Synergické a kumulativní vlivy na ostatní plochy Hruštického poloostrova nejsou pravdpodobné. Aktivity obyvatel a návštvník budou omezeny na vlastní areál, pípadn budou využívány služby sousedního areálu. Nezbytné je zajistit odpovídající ochranu ploch navazujících na oba areály, které jsou ureny územním plánem jako plochy zelen. Lipno Nature Resort Zámr Lipno Nature Resort pedstavuje dle údaj uvedených v oznámení zámru dle zákona. 100/2001 Sb. rekonstrukci stávajícího rekreaního areálu Vtrník (pvodn rekreaní stedisko papíren Vtní; Píloha. 3c). Bude realizován 50 rekreaních domk, dále pak vodovod, el. rozvody, trafostanice, venkovní osvtlení, telefonní rozvody, splašková kanalizace a OV, kanalizace peerpávací, dešová kanalizace, komunikace. Tento zámr je vzdálen cca 750 m od lokality

25 Pístav Hruštice Strana 25 posuzovaného zámru a cca 1 km od lokality posuzovaného zámru Pístav Hruštice jihovýchodním smrem pes Hruštickou zátoku. Dopravn je areál Vtrník napojen komunikací pes osadu Posudov na silnici II/163 erná v Pošumaví Lipno nad Vltavou. S tímto zámrem nebude docházet k lokální kumulaci vliv na životní prostedí, ke stejnému závru dospl i zpracovatel oznámení zámru Lipno Nature Resort. Zjišovací ízení zámru Lipno Nature Resort bylo zakoneno v ervenci 2007 závrem, že zámr nemá významný vliv na životní prostedí a nebude posuzován podle citovaného zákona. 100/2001 Sb. Šumavské elektrické dráhy Zámr Šumavské elektrické dráhy je souástí návrhu Zásad územního rozvoje Jihoeského kraje (ZÚR JK), který je v souasné dob projednáván s dotenými orgány státní správy a samosprávy. Jedná se o jednokolejnou elektrifikovanou železniní tra. V návrhu ZÚR JK je vymezen koridor pro tuto liniovou dopravní stavbu (viz Píloha 3c). V pípad schválení ZÚR JK (vetn tohoto zámru) bude konkrétní smrové vedení uvnit vymezeného koridoru navrženo v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR). Koridor trati prochází severn od lokality posuzovaného zámru ve vzdálenosti cca 600 m a cca 1 km od lokality posuzovaného zámru Pístav Hruštice. S tímto zámrem nebude docházet k lokální kumulaci vliv na životní prostedí. Hypoteticky by bylo možné oekávat, že železnice pevezme ást dopravy do rekreaního parku Lipno a pístavu Hruštice a sníží se tak hluková zátž podél píjezdových komunikací. S touto možností však v Dopravn inženýrském posouzení (Píloha. 3f) a v Akustické studii (Píloha. 8) nepoítáme, nebo zámr Šumavské elektrické dráhy je zatím pouze navrhován do ZÚR JK a jeho realizace není jistá. Z širšího pohledu výše uvedené zámry spolen pispívají k urbanizaci a intenzivnjšímu rekreanímu využívání ploch ve správním území obce Frymburk a celkov v území CHKO Šumava na levém behu údolní nádrže Lipno. Hodnocení uvedených širších souvislostí není možné provádt v hodnocení konkrétních zámr. To musí být provedeno v rámci projednávání a schvalování píslušné územn plánovací dokumentace. Akceptovatelnost plánovaného rozvoje obce Frymburk byla provena v rámci projednávání a schvalování územního plánu obce Frymburk, na kterém se podílel i píslušný orgán ochrany pírody. Dležité z hlediska ochrany pírody a krajiny je zachování ploch zelen dle územního plánu, které navazují na stávající a plánované rekreaní areály. B.I.5. Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných variant a hlavních dvod (i z hlediska životního prostedí) pro jejich výbr, resp. odmítnutí Cílem pedkládaných zámr je dlouhodobé zhodnocení pozemk v lokalit Kováov. Zámr je v souladu se schváleným územním plánem obce Frymburk (Píloha. 3a). V souasné fázi pípravy se zvažuje jedna varianta ešení, která je výsledkem pomrn dlouhého hledání rozmístní a architektonického ztvárnní jednotlivých stavebních objekt, které by bylo vhodné pro zvolenou lokalitu Hruštického poloostrova. Rozhodujícími kritérii pi zpracování koneného ešení bylo vylouení

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem Kounicova 688/26, Brno 602 00 1 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Zpracovatelé: Ing. arch. Zden5k Kindl, vedoucí projektu Ing. Lukáš Mašín, Ing. Otakar Tr4ka Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (lánky 1. 16a.) Návrh priorit územního plánování kraje pro zajištní udržitelného rozvoje území vychází jednak z Politiky územního

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT:

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTEDK JIHOESKÉHO KRAJE POIZOVATEL: MSTO ESKÝ KRUMLOV PROJEKTANT:.z. UK24-0708-01 LISTOPAD 2012 AKTUALIZACE RURÚ

Více

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad;

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad; Oznámení zámru Zaízení ke sbru,výkupu,skladování,úprav,tídní nebo využívání odpad Oznámení pro zjišovací ízení v rozsahu pílohy. 3 zákona.100/2001 Sb; O posuzování vlivu na životní prostedí, v platném

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC MěÚT/20044/2014 / 19. 11. 2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC MěÚT/20044/2014 / 19. 11. 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC MěÚT/20044/2014 / 19. 11. 2014 KULK 77815/2014 Ing. Kozlovská/498

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 4431/2013 NEMOVITOST: 1/2 domu.p. 54 s píslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Stedoeský, okres Kolín, obec Vitice, k.ú. Chotýš Adresa nemovitosti: Chotýš 54, 281 06

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 926/105/2015 NEMOVITÁ VC: Pozemky, p.. 163 v k.ú. Rovina, obci Poepice, zapsaný na LV. 14, vedený u Katastrálního úadu pro Stedoeský kraj, KP Píbram Katastrální údaje

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7669/109/13 O cen stavby p.955 (dle zápisu v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4309 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více