STAVEBNÍ VÝVOJ HRADU A ZÁMKU V ROUDNICI NAD LABEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNÍ VÝVOJ HRADU A ZÁMKU V ROUDNICI NAD LABEM"

Transkript

1 STAVEBNÍ VÝVOJ HRADU A ZÁMKU V ROUDNICI NAD LABEM Vypracoval: David Mikoláš Datum: V Roudnici nad Labem se nachází hrad i zámek? Ano i ne, zní odpověď. Nad řekou se majestátně tyčící raně barokní zámek pravděpodobně není třeba dlouze představovat. Ale co ten hrad? A přece tady je! Lze ho spatřit, respektive to, co z něj zůstalo zachováno, právě v útrobách zmiňovaného zámku. Archeologové, kastelologové i historikové se z této architektonické vzácnosti radují, turisté obdivují, i když zatím jen příležitostně. Kdy tedy roudnický hrad vznikl? Kdo ho založil? Jak se stavebně vyvíjel? Tyto a další otázky se pokusíme zodpovědět v následujícím pojednání. Základní kámen položen Stavba roudnického hradu byla zahájena v 80. letech 12. století. Více méně se na této dataci shodují jak Dobroslav Líbal a Dobroslava Menclová, tak i náš současný přední kastelolog Tomáš Durdík. Slůvkem snad o této době uvažuje i František Alexander Heber. Jako stavitel se uvádí pražský biskup a později též český kníže Jindřich Břetislav ( 1197), syn Jindřicha, bratra krále Vladislava II., a jeho manželky Markéty. Domníváme se tak, neboť v jedné jeho listině z roku 1184, pojednávající o směně biskupských statků s Jiřím z Milevska prostřednictvím Heřmana, arcidiákona bechyňského, se Roudnice poprvé připomíná slovy curia nostra, v další listině z roku 1194 již podruhé a mnohem určitěji co curia episcopalis que dicitur Rudnice. Latinský název curia se obvykle překládá jako dvorec, avšak tímto názvem se také běžně označují císařské falce. Podoba hradu Hrad byl vystavěn v pozdně románském slohu. Stavba navazovala na architekturu jižní Francie, vykazovala prvky francouzských donjonů a jejím vzorem byl bezesporu knížecí palác Pražského hradu. Podobu hradu známe díky dvěma pramenům, a to jednak na základě jeho zbytků pojatých do architektury severního křídla barokního zámku, jednak podle tří dochovaných plánů hradu z konce 16. a z 2. poloviny 17. století. 1

2 Nejstarší zachovaný půdorysný plán z poslední čtvrtiny 16. století, jenž byl nalezen v třeboňském archívu a jenž byl nepochybně pořízen pro Viléma z Rožmberka, zachycuje první patro hradu, mající půdorys obdélníka. V rozích a na dvou stranách vybíhalo sedm věžic, které procházely celým prvním poschodím. Polohopisný plán města Roudnice od Francesca Carattiho z roku 1656 znázorňuje stejnou půdorysnou dispozici. Plán Antonia Porty z roku 1672 již zachycuje stavbu z velké části odbouranou - zbyly tři věžice, východní část hradu chybí. Na druhou stranu přízemní velký sál byl zakreslen ještě v neporušeném stavu. Lokace a dispozice hradu Jindřicha Břetislava Hrad byl postaven na svahu asi 20 m nad hladinou řeky Labe. Na západě ho chránila přirozená roklina, jíž sestupovala cesta dolů k říčnímu brodu. Na východě odděloval staveniště hluboký příkop, spadající na severní straně dnešního zámku dolů k řece. Hrad obdélného půdorysu o rozměrech 39,10 x 15,00 m byl svou delší stranou situován od východu k západu. Jak opukové zdi, tak u oken pískovcové kvádry na sebe byly vázány velmi kvalitní maltou. Síla zdí dosahovala v základech 1,90 m, u zdí do dvora 1,45 m, u zbývajících 1,75 m. Všechna čtyři nároží byla zpevněna třičtvrtěkruhovými věžicemi o průměru 6,80 m, dvě půlkruhové věžice se tyčily v severním průčelí a jedna půlkruhová věžice v západním průčelí. Věžice východního průčelí není doložena. Věžice byly ve spodní části zesíleny ústupky, minimálně do prvního poschodí vyzděny kamennými kvádry cm vysokými a uvnitř vylity směsí kamení a malty bez vynechání jakékoli vnitřní dutiny. V koruně byly opatřeny cimbuřím. Jednopatrový objekt hradu byl krytý pravděpodobně sedlovou střechou. V západních dvou třetinách přízemí se nacházel částečně podsklepený velký sál, 27 m dlouhý a 11,50 m široký, v podélné ose rozčleněný na dvě lodi čtyřmi 1,59 m vysokými sloupy se střídavě oblými a osmihrannými dříky, krychlovými hlavicemi a obráceným krychlovým hlavicím podobnými patkami, které nesly půlkruhové klenební pásy, zpevňující deset polí křížové klenby a opírající se ve zdech o ploché úseky říms. Klenby byly vyzděny z lomového kamene do šalovaných skruží a zality kvalitní maltou, v níž po odstranění šalování zůstaly na klenebních prsou otisky prken. Sál byl osvětlován šesti úzkými pravoúhlými okénky s široce dovnitř rozevřenými špaletami. V prvním patře lze předpokládat obdobný slavnostní sál. Obytné místnosti byly umístěny v přízemí i v prvním patře východní třetiny budovy. Podle síly zdí a situování věžic byl hrad namířen proti možným útokům ze severu od řeky. Na jihu předpokládáme hospodářská stavení chráněná zdí a později i vodním příkopem. 2

3 Stavební akce pod taktovkou gotiky Za biskupa Jana IV. z Dražic ( 1343) byl hrad směrem k východu rozšiřován francouzskou (avignonskou) stavební hutí mistra Viléma o gotické přístavby. Labe překlenul kamenný most ( ), toho času třetí v Čechách. Arcibiskup Arnošt z Pardubic ( 1364) započal se stavbou věže kruhovitého půdorysu o průměru 15 m a síle zdí 3 m, která na východě ukončovala nyní už 64 m dlouhou stavbu hlavního paláce. Hrad byl obehnán novou kamennou hradbou, na jihu, ve středu hradby, byla vybudována brána s padacím mostem, který přemosťoval vodní příkop vyhloubený na jižní a východní straně hradeb. Arnoštův nástupce Jan Očko z Vlašimi ( 1380) dokončil budování hradních přístaveb. Nově vybavil komnaty, dobudoval velkou věž, v níž zřídil kapli, zasvěcenou Máří Magdaléně, sv. Vítu, Václavu, Vojtěchu a Zikmundovi. Z kaple pochází votivní obraz Jana Očka z Vlašimi od neznámého mistra patřícího do okruhu pražského dvorského umění, pořízený kolem roku Za úřadu Jana Očka z Vlašimi byla v podstatě ukončena stavební epocha hradu, jenž v rukou pražských arcibiskupů zůstal do roku 1421, respektive 1431, kdy ho v tu dobu již deset let z církve exkomunikovaný, zadlužený a spíše na Helfenburku u Úštěka pobývající Konrád z Vechty zastavil i se zbývajícím panstvím za kop grošů českých Janu Smiřickému ze Smiřic. Po několika porážkách katolické Jednoty zelenohorské (1467), v jejímž čele stál Zdeněk ze Šternberka, švagr a následný správce statků popraveného Jana Smiřického, přešel pobořený hrad do majetku českého krále. Ten ho často zastavoval příslušníkům šlechty. Veskrze jen nejnutnější opravy Nezbytné stavební rekonstrukce hradu byly zahájeny v roce 1471, kdy jej držel Ješek Svojanovský z Boskovic. Ve stejném duchu pokračovali po roce 1504 také Břetislav, Jindřich, Vilém a Václav Švihovští z Rýzmberka, kteří opravili věžice, pokoje, zdi a jiné stavební části, a po roce 1540 také Karel Dubanský z Duban a na Liběšicích. V roce 1550 povolil král knížeti Janu Kryštofu z Tarnova prostavět kop. Tato suma však byla do roku 1556 překročena o kop. Hrad byla opraven opět jen v nejnutnější míře. Na východní straně hradního nádvoří vznikla kromě menších staveb jednopatrová budova s renesančními arkádami v poschodí, čítající 22 pokojů. Podle Carattiho plánu navazovala pravoúhle na starý hrad (jeho věž) a směřovala k jihu. 3

4 Renesanční éra pána červené růže Roku 1577 získal hrad do skutečného vlastnictví Vilém z Rožmberka ( 1592), přestal být tedy královskou zástavou. Starou stavbu začal postupně upravovat. Exteriér nechal v duchu renesance ozdobit vížkami, arkýři, členěnými a profilovanými štíty, na věž u vstupní brány byl umístěn orloj. K bráně vedl nejprve pevný a pak zvedací most. Největší Vilémovou stavební investicí bylo vybudování velkých sklepů jako základů pro plánovanou novou budovu na západní straně nádvoří. Přestává se užívat název hrad, napříště se uvádí jako zámek. Nechyběla zde ani alchymistická laboratoř, v níž pracoval Angličan Claudius Sirri. Lobkowiczká zakázka u italských barokních architektů Paní Polyxena z Pernštejna, vdova po Vilému z Rožmberka, se v listopadu 1603 znovu provdala za Zdeňka Vojtěcha Popela z chlumecké linie Lobkowiczů ( 1628). Věnem mu mimo jiné jmění přinesla Roudnici. V letech vystavěli manželé nad někdejšími rožmberskými sklepy nákladem kop jednopatrovou budovu o patnácti pokojích s malovanými stropy a velkém dvořanském sále v přízemí. Jejich jediný syn, Václav Eusebius z Lobkowicz ( 1677) učinil rozhodnutí přebudovat rodinné sídlo. Nejprve uvažoval pouze o přestavbě staré zámecké budovy. Roku 1652 pověřil Václav Eusebius úpravami italského stavitele Pietra Colomba, o rok později povolal architekta Francesca Carratiho, jenž nejdříve pokračoval v renovacích, ale současně pracoval na dvou velkých plánech - jeden podle skutečného stavu a druhý jako návrh, jak by celé město mělo být přestavěno a upraveno. Carrati tak vlastně vytvořil první regulační plán Roudnice. Nový zámek navrhl jako čtyřkřídlou budovu s arkádami v nádvoří. Z Carratiho plánu byla zrealizována jen malá část. Vedle dosavadního zámeckého areálu byly směrem k východu vybudovány pouze hluboké klenuté sklepy s dvěma podlažími, které byly roku 1665 provizorně zastřešeny krytinou ze slámy. V Carratiho práci pokračoval další Ital Carlo Orsolini. Přepracoval plány a započatou stavbu, jež se stala základem východního křídla budoucího nového zámku, spojil pravoúhle se starou gotickou věží. Tím vznikla východní část severního křídla projektovaného zámku. Roku 1668 přichází architekt Antonio Porta, který Václavu Eusebiovi předložil další projekt zámku. Jako poradce si Porta přizval dalšího známého císařského architekta Carla Luraga. Definitivní rozhodnutí o podobě zámku padlo v roce Stavba byla Portou dokončena roku Starý hrad se všemi svými budovami z různých slohových období byl zbourán až na zbytky románských sklepů a přízemí s věžicemi v severním křídle, které bylo zvenčí zakryto nárožním balkónem. Do zdiva nové budovy byla též pojata část gotické věže. Nový monumentální zámek měl tři obytná křídla postavená kolem téměř čtvercového dvora s kašnou o rozměrech 58,5 x 54,0 m, spjatá na jižní straně spojovacím krčkem se schodišti zvnějšku krytými a do nádvoří prolomenými arkádami. V ose jižního křídla je vstupní brána, nad níž se zvedá dole čtyřboká a nahoře osmiboká věž ukončená lucernou. Mohutná bloková obytná křídla mají rustikované sokly a fasádu členěnou vysokým pilastrovým řádem s červenobílým 4

5 koloritem. K oběma severním a k jihozápadnímu nároží přiléhají celkem tři terasy. Valbové a sedlové střechy jsou zvenčí podepřeny mohutnými volutovými konzolami. Obytná křídla mají čtyři podlaží, přičemž východní a západní je podsklepeno. Architektonicky nejreprezentativnější je první patro, kde byly knížecí pokoje a ve východním křídle kaple a v západním slavnostní sál. Obě tyto prostory výškově prostupovaly druhým patrem až ke krovu. Do roku 1697 vystavěl Porta v zámeckém areálu ještě jízdárnu, špýchar a pivovar. O vnitřní vybavení 183 zámeckých místností a sálů a založení zámeckého parku se zasloužil Ferdinand August z Lobkowicz ( 1715). V 80. letech 17. století nechal provést štukovou výzdobu stropů některých salónů a kaple, jejíž klenba, rozčleněná na 16 polí, byla vyzdobena freskami, ilustrujícími první věty modliteb Otče náš a Zdrávas Maria. Fresky i další obrazy v kapli maloval Ital Francesco Marchetti. Slavnostní sál byl vyzdoben štukami a snad i nástropní freskou, kterou známe ze skic malíře Jana Jiřího Pitzy. Interiérové zařízení dokončil Filip Hyacint z Lobkowicz ( 1734). Během válek o rakouské dědictví (1742) byl zámek zpustošen pruskými vojsky, ve válce sedmileté ( ) byl do něj umístěn špitál císařské armády a východní křídlo zachvátil požár. Josefa Františka Maxmiliána z Lobkowicz ( 1816) tak koncem 90. let 18. století čekalo nové zařizování a upravování místností. Vybudoval i zámecké divadlo. Pohnuté 20. století Lobkowiczové zámek v Roudnici nad Labem vlastnili až do roku 1948, kdy byl zestátněn. Dlužno ještě říci, že v době okupace byl obsazen nacisty, kteří sem umístili školu Hitlerjugend, a v roce 1945 byl využíván jako internační tábor a velení posádky Rudé armády. Sbírky a ostatní mobiliář byly po roce 1951 převezeny na tři desítky různých památkových objektů v Čechách. V letech sídlila na zámku Vojenská hudební škola Víta Nejedlého (od roku 1991 Vojenská konzervatoř), kam se přestěhovala po předchozím pětiletém působení v Liberci. Významnějších oprav se zámek dočkal v letech , kdy došlo k opravě fasád a k instalaci energetických rozvodů. V 90. letech 20. století, po restitučním řízení, kdy byl zámek opět navrácen Lobkowiczům, prošla opravou střecha, v roce 2004 věž a v roce 2008 byly místnosti stavebně upraveny do původního stavu a celý zámek vymalován. Rekonstrukce a úpravy zámku pokračují i v současnosti a pro veřejnost je objekt přístupný v návštěvních hodinách. 5

6 Shrnutí stavebního vývoje Biskupský hrad (falc) v Roudnici nad Labem byl vybudován v pozdně románském slohu Jindřichem Břetislavem po roce Po Přimdě a Praze je třetím nejstarším hradem u nás a zároveň nejstarším českým hradem, jenž nevznikl stavební činností českého panovníka. Pozn.: Přimda je sice nejstarším, v torzu dochovaným hradem na území České republiky, nicméně v pomezním hvozdu jej dal vystavět v rozporu s tehdejším řádem markrabě sousední severní marky a pán Chebska Děpold II. z Vohburgu. Nejednalo se tedy o příslušníka české šlechty. Ve 14. století byl hrad rozšířen o gotické přístavby a velkou kruhovou věž s kaplí. Za arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi byla jeho stavební epocha v podstatě ukončena. V rukou pražských arcibiskupů setrval do roku 1431, kdy ho Konrád z Vechty zastavil Janu Smiřickému ze Smiřic. Roku 1467 dobyl hrad na vůdci Jednoty zelenohorské Zdeňkovi ze Šternberka český král Jiří z Poděbrad. Až do roku 1577, kdy jej odkoupil Vilém z Rožmberka, pak byl královskou zástavou. V 2. polovině 15. a v 1. polovině 16. století byl hrad pouze v nejnutnější míře udržován a opravován. Za polského knížete Jana Kryštofa z Tarnova vznikla po polovině 16. století na východní straně hradního nádvoří, kromě menších staveb, jednopatrová budova s renesančními arkádami v poschodí. Vilém z Rožmberka nechal hrad renesančně ozdobit vížkami, arkýři, členěnými a profilovanými štíty, na věž u vstupní brány nechal umístit orloj. Největší Vilémovou stavební investicí bylo vybudování velkých sklepů jako základů pro plánovanou novou budovu na západní straně nádvoří. V prvním desetiletí 17. století vystavěli manželé Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkowicz a Polyxena z Pernštejna nad někdejšími rožmberskými sklepy jednopatrovou budovu o patnácti pokojích s malovanými stropy a velkém dvořanském sále v přízemí. Jejich syn Václav Eusebius učinil definitivní rozhodnutí směsici starší zástavby - až na zbytky románských sklepů, přízemí s věžicemi a dolní část okrouhlé gotické věže - strhnout a na jejím místě v letech vybudovat monumentální trojkřídlí raně barokní zámek se spojujícím schodišťovým krčkem na jižní straně. V dalších desetiletích se Lobkowiczové soustřeďovali na výzdobu a výbavu interiérů. 6

7 Použitá literatura ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha: Libri, 2002, s DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2. Praha: Libri, 2005, s HEBER, Franz Alexander. České hrady, zámky a tvrze II. - Severní Čechy. Praha: Argo, 2006, s HLAVÁČKOVÁ, Miroslava. Roudnice nad Labem a okolí. Roudnice n. L.: KZM, 2006, s MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady I. Praha: Odeon, 1976, s NERUDA, Jan ed. Podřipsko - Průvodce. Roudnice n. L.: Vlastivědný spolek Říp, o. s., 2009, s a OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ [CD-ROM], s. v. 7

8 Příloha Držitelé Roudnice nad Labem Držitel Jméno V držení Purkrabí (správce) Poznámka Biskupství pražské Jindřich Břetislav Daniel II Ondřej Pelhřim z Vartenberka Budilov 1226 Jan II. z Dražic Bernhard Kaplíř ze Sulevic Mikuláš z Riesenburka Jan III. z Dražic Tobiáš z Bechyně Řehoř Zajíc z Valdeka Jan IV. z Dražic Arnošt z Pardubic Arcibiskupství pražské Arnošt z Pardubic Jan Očko z Vlašimi Jan z Jenštejna Vilém Olbram ze Škvorce Zbyněk Zajíc z Házmburka Albík z Uničova Konrád z Vechty Aleš z Malikovic Václav z Mačovic Roku 1421 byl dán pro přihlášení se ke čtyřem artikulím pražským papežem do klatby. Zřekla se ho svatovítská kapitula i všechno kněžstvo věrné katolické církvi. Šlechta Jan ze Smiřic Nejprve roku 1431 zástavní cena kop grošů českých, po smrti Konráda z Vechty vlastnictví. Zdeněk ze Šternberka Václav z Valtířova 8

9 Jan z Řešic Vítek z Mladé Král český Jiří z Poděbrad Zikmund z Blatna po roce 1471 královská zástava Šlechta Ješek Svojanovský z Boskovic Jan a Jindřich Svojanovští z Boskovic Půta Švihovský z Rýzmberka Břetislav, Jindřich, Vilém a Václav Švihovští z Rýzmberka Burian Trčka z Lípy a Lipnice Vilém Švihovský z Rýzmberka Václav Haugvic z Biskupic 1524 Obec Roudnice nad Labem Šlechta Karel Dubanský z Duban a na Liběšicích Oldřich Dubanský z Duban a na Liběšicích Jan Kryštof z Tarnova Konstantin, kníže ostrožský Oldřich Dubanský Zbyněk Zálužský Januš, kníže ostrožský Vilém z Rožmberka Jan Vodochodský z Bramova Jaroslav Pečkovský z Benže Petr Hostakovský z Arklebic David Rytter z Grossotynku Mikuláš Kotulínský z Kotulína skutečné vlastnictví, nikoli jen královská zástava Polyxena z Pernštejna, vdova po Vilémovi : sňatek se Zdeňkem Vojtěchem Popelem z Lobkowicz Václav Eusebius z Lobkowicz ve vlastnictví Lobkowiczů až do roku 1948, pak zestátnění ( zabrán nacisty, 1945 Rudou armádou) Stát ČLDR, ČSSR, ČSFR, ČR : restituce, 2009: předáno Lobkowiczům k užívání po vyklizení Vojenské konzervatoře Rodina Lobkowiczové dodnes Martin Lobkowicz 9

10 Obrazová dokumentace Obr. 1: Perspektivní rekonstrukce románské falce. Zdroj: MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady I. Praha: Odeon, 1976, s. 81. Obr. 2 (nahoře): Zachovaná část románské falce (po 1182), přízemí. Obr. 3 (dole): Situace hradu podle plánu Francesca Carattiho z počátku 2. poloviny 17. stol. Na severu románská falc (po 1182) rozšířená k východu v polovině 14. stol., s hospodářskými budovami v předhradí. Zastavěná plocha dnešního zámku vyznačena tečkováním. Zdroj: MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady I. Praha: Odeon, 1976, s. 80. Obr. 4: Situace zámku se zbytkem falce (po 1182) a jejím rozšířením v polovině 14. stol. V podhradí kostel sv. Václava (1310) s Mosteckou branou a kamenným mostem (po 1333) podle plánů a zaměření Ing. Bř. Tolmana z roku Most stržen 1634, Mostecká věž byla zbořena Zdroj: MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady I. Praha: Odeon, 1976, s

11 Obr. 5: Situace hradu a jeho okolí na plánu z 2. poloviny 17. stol., do něhož je vkreslen plán severního křídla z roku Čárkovaně obrys dnešního zámku, gotického mostu přes Labe a uvažované úpravy zástavby před hradem. Zdroj: DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha: Libri, 2002, s Obr. 6: Zbytek plné věžice v jihozápadním nároží biskupské falce. Zdroj: MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady I. Praha: Odeon, 1976, s. 81. Obr. 7: Románský sloupek ve velké přízemní síni biskupské falce. Zdroj: MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady I. Praha: Odeon, 1976, s

12 Obr. 8: Ideální rekonstrukce hradu pořízená na konci 19. století. Obr. 9: Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi, před rokem 1371, Národní galerie v Praze. Zdroj: HLAVÁČKOVÁ, Miroslava. Roudnice nad Labem a okolí. Roudnice n. L.: KZM, 2006, s

13 Obr. 10: Veduta města Roudnice nad Labem, Zdroj: HLAVÁČKOVÁ, Miroslava. Roudnice nad Labem a okolí. Roudnice n. L.: KZM, 2006, s

14 Velký sál v přízemí biskupské falce, stav květen 2010 Foto 1 (vlevo nahoře): Otisky prken na klenebních prsou, které na nich po odstranění šalování zůstaly. Foto 2 (vlevo dole): Půlkruhový pás klenebního pole, opírající se ve zdi o plochý úsek římsy. Foto 3 (uprostřed nahoře): Čtvercové klenební pole. Foto 4 (uprostřed dole): Sloupek s oblým dříkem a krychlovou hlavicí. Foto 5 (vpravo nahoře): Sloupek s osmihranným dříkem, krychlovou hlavicí a obrácené krychlové hlavici podobnou patkou. Foto 6 (vpravo dole): Jedna ze dvou lodí velkého přízemního sálu osvětlovaná úzkým pravoúhlým okénkem s široce dovnitř rozevřenými špaletami. Autor fotografií: David Mikoláš 14

15 Lokace fragmentů románské biskupské falce v tělese zámku Foto 1 (vlevo nahoře): Západní křídlo zámku v pohledu z Hlásky. Foto 2 (vpravo nahoře): Balkon s terasou ukrývající pozůstatky biskupské falce. Foto 3 (vlevo dole): Balkon s terasou ukrývající pozůstatky biskupské falce v pohledu od náměstí. Foto 4 (vpravo dole): Část severního křídla a balkon s terasou ukrývající pozůstatky biskupské falce v pohledu od Masarykova mostu. Autor fotografií: David Mikoláš 15

16 Zámecká budova, stav prosinec 2009 Foto 1 (vlevo nahoře): Pohled na zámek od jihu přes park Maxe Dvořáka. Vpravo nároží zámecké jízdárny, dnes galerie. Foto 2 (vpravo nahoře): Jižní arkádové schodišťové křídlo s věží. Foto 3 (vlevo dole): Mohutné volutové konzole, zvenčí podpírající střechy. Foto 4 (vpravo dole): Znak rodu Lobkowiczů umístěný nad hlavním vchodem v zámecké věži. Původně byl kolorován. Autor fotografií: David Mikoláš 16

17 Zámecká budova Foto 5 (vlevo): Zámecká věž opravená v roce Foto 6 (vpravo): Vchod v ose severního křídla. Původně měl být hlavním vchodem, v průběhu stavby však došlo k rozhodnutí umístit dvě hlavní schodiště do bočních křídel a nenarušovat tak obytný trakt v prvním patře. O tom, že vchod měl být významný, svědčí i výzdoba portálu sloupky s hlavicemi, které nesou bustu ženy a muže. Autor fotografií: David Mikoláš 17

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Prezentace vysvětluje pojem tepelné ztráty a základním způsobem popisuje řešení

Prezentace vysvětluje pojem tepelné ztráty a základním způsobem popisuje řešení Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: zvládne Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: 1. Autor: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_09 Tepelné ztráty Vytápění 1. ročník

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.)

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_24 Jméno

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

Poznávací zájezdy 2012 / 2013

Poznávací zájezdy 2012 / 2013 Poznávací y 2012 / 2013 Cestovní kancelář Na cesty po Evropě autobusem Autobusová doprava je zajišťována více typy luxusních klimatizovaných autobusů z našeho vozového parku nebo od smluvních renomovaných

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Tel.: +420 564 602 111 Fax: +420 564 602 420 e-mail: posta@kr-vysocina.cz www.region-vysocina.cz Památky židovského osídlení Památky

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 TUDIJNÍ OPOR DITNČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŘEŠENÍ PLNIMETRIKÝH KONTRUKČNÍH ÚLOH EV DVIDOVÁ Ostrava 2005 Zpracovala: RNDr. Eva Davidová Recenzenti: Doc. RNDr. Pavel Květoň,

Více

Dnes jsme se zeptali p. uč. Simony Cochlarové, která učí jazyk český a výtvarnou výchovu:

Dnes jsme se zeptali p. uč. Simony Cochlarové, která učí jazyk český a výtvarnou výchovu: 1/ 2008 Aktuálně: Honzík ukazuje tatínkovi vysvědčení: Tedy něco tak strašného jsem ještě neviděl, říká otec. Já taky ne, právě jsem to našel ve tvých věcech, říká Honza. ROZHOVOR Dnes jsme se zeptali

Více

Dokumentace k projektu

Dokumentace k projektu Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Dokumentace k projektu Kvetoucí kaktusy Chalupová Lenka LS 2012 Webový Design Obsah 1. Úvod a cíl práce... 3 2. Informační architektura... 3 2.1.

Více

Modelový příklad úpravy územního plánu dle 188 odst.2 spojené se změnou

Modelový příklad úpravy územního plánu dle 188 odst.2 spojené se změnou Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad úpravy územního plánu dle 188 odst.2 spojené se změnou Zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář

Více

R O Z H O D N U T Í :

R O Z H O D N U T Í : č.j. 1085-90 ze dne 20. srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma národní kulturní památky Malá pevnost s Národním hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru

Více

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Obsah Elektronický podpis... 2 Další možnosti... 4 Registrace knihoven... 6 Modul epodání... 7 Komunikace s ČSSZ přes rozhraní VREP... 8 Komunikace s MFCR

Více

JOURNAL 19. Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013. 1. Úvod... 3. 2. Novinky verze X5... 4

JOURNAL 19. Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013. 1. Úvod... 3. 2. Novinky verze X5... 4 JOURNAL 19 Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA 1. Úvod....................................................... 3 2. Novinky

Více

Hommage à Camillo Sitte aneb nový kabát pro Terezskou bránu

Hommage à Camillo Sitte aneb nový kabát pro Terezskou bránu Hommage à Camillo Sitte aneb nový kabát pro Terezskou bránu Nedávno jsem se v Olomouckém Večerníku dočetl, že v roce 2009 se Terezská brána na Palachově náměstí dočká rekonstrukce. To je jistě chvályhodné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace

Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace Č.j. 53618/08/08100/08000 Na základě četných dotazů od žadatelů přistoupilo Ministerstvo

Více

ostatní prvky www.mmcite.com

ostatní prvky www.mmcite.com ostatní prvky mmcité Město Veřejný prostor města je fascinující místo, setkávají se tu lidé i historie. Jsme rádi, že svůj design směřujeme právě sem. Můžeme ovlivňovat vkus lidí bez výběru a to nás baví.

Více

Začneme opakováním z předchozí kapitoly (První Newtonův pohybový zákon setrvačnost).

Začneme opakováním z předchozí kapitoly (První Newtonův pohybový zákon setrvačnost). Mechanika teorie srozumitelně www.nabla.cz Druhý Newtonův pohybový zákon Začneme opakováním z předchozí kapitoly (První Newtonův pohybový zákon setrvačnost). 1. úkol: Krabičku uvedeme strčením do pohybu.

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více