STAVEBNÍ VÝVOJ HRADU A ZÁMKU V ROUDNICI NAD LABEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNÍ VÝVOJ HRADU A ZÁMKU V ROUDNICI NAD LABEM"

Transkript

1 STAVEBNÍ VÝVOJ HRADU A ZÁMKU V ROUDNICI NAD LABEM Vypracoval: David Mikoláš Datum: V Roudnici nad Labem se nachází hrad i zámek? Ano i ne, zní odpověď. Nad řekou se majestátně tyčící raně barokní zámek pravděpodobně není třeba dlouze představovat. Ale co ten hrad? A přece tady je! Lze ho spatřit, respektive to, co z něj zůstalo zachováno, právě v útrobách zmiňovaného zámku. Archeologové, kastelologové i historikové se z této architektonické vzácnosti radují, turisté obdivují, i když zatím jen příležitostně. Kdy tedy roudnický hrad vznikl? Kdo ho založil? Jak se stavebně vyvíjel? Tyto a další otázky se pokusíme zodpovědět v následujícím pojednání. Základní kámen položen Stavba roudnického hradu byla zahájena v 80. letech 12. století. Více méně se na této dataci shodují jak Dobroslav Líbal a Dobroslava Menclová, tak i náš současný přední kastelolog Tomáš Durdík. Slůvkem snad o této době uvažuje i František Alexander Heber. Jako stavitel se uvádí pražský biskup a později též český kníže Jindřich Břetislav ( 1197), syn Jindřicha, bratra krále Vladislava II., a jeho manželky Markéty. Domníváme se tak, neboť v jedné jeho listině z roku 1184, pojednávající o směně biskupských statků s Jiřím z Milevska prostřednictvím Heřmana, arcidiákona bechyňského, se Roudnice poprvé připomíná slovy curia nostra, v další listině z roku 1194 již podruhé a mnohem určitěji co curia episcopalis que dicitur Rudnice. Latinský název curia se obvykle překládá jako dvorec, avšak tímto názvem se také běžně označují císařské falce. Podoba hradu Hrad byl vystavěn v pozdně románském slohu. Stavba navazovala na architekturu jižní Francie, vykazovala prvky francouzských donjonů a jejím vzorem byl bezesporu knížecí palác Pražského hradu. Podobu hradu známe díky dvěma pramenům, a to jednak na základě jeho zbytků pojatých do architektury severního křídla barokního zámku, jednak podle tří dochovaných plánů hradu z konce 16. a z 2. poloviny 17. století. 1

2 Nejstarší zachovaný půdorysný plán z poslední čtvrtiny 16. století, jenž byl nalezen v třeboňském archívu a jenž byl nepochybně pořízen pro Viléma z Rožmberka, zachycuje první patro hradu, mající půdorys obdélníka. V rozích a na dvou stranách vybíhalo sedm věžic, které procházely celým prvním poschodím. Polohopisný plán města Roudnice od Francesca Carattiho z roku 1656 znázorňuje stejnou půdorysnou dispozici. Plán Antonia Porty z roku 1672 již zachycuje stavbu z velké části odbouranou - zbyly tři věžice, východní část hradu chybí. Na druhou stranu přízemní velký sál byl zakreslen ještě v neporušeném stavu. Lokace a dispozice hradu Jindřicha Břetislava Hrad byl postaven na svahu asi 20 m nad hladinou řeky Labe. Na západě ho chránila přirozená roklina, jíž sestupovala cesta dolů k říčnímu brodu. Na východě odděloval staveniště hluboký příkop, spadající na severní straně dnešního zámku dolů k řece. Hrad obdélného půdorysu o rozměrech 39,10 x 15,00 m byl svou delší stranou situován od východu k západu. Jak opukové zdi, tak u oken pískovcové kvádry na sebe byly vázány velmi kvalitní maltou. Síla zdí dosahovala v základech 1,90 m, u zdí do dvora 1,45 m, u zbývajících 1,75 m. Všechna čtyři nároží byla zpevněna třičtvrtěkruhovými věžicemi o průměru 6,80 m, dvě půlkruhové věžice se tyčily v severním průčelí a jedna půlkruhová věžice v západním průčelí. Věžice východního průčelí není doložena. Věžice byly ve spodní části zesíleny ústupky, minimálně do prvního poschodí vyzděny kamennými kvádry cm vysokými a uvnitř vylity směsí kamení a malty bez vynechání jakékoli vnitřní dutiny. V koruně byly opatřeny cimbuřím. Jednopatrový objekt hradu byl krytý pravděpodobně sedlovou střechou. V západních dvou třetinách přízemí se nacházel částečně podsklepený velký sál, 27 m dlouhý a 11,50 m široký, v podélné ose rozčleněný na dvě lodi čtyřmi 1,59 m vysokými sloupy se střídavě oblými a osmihrannými dříky, krychlovými hlavicemi a obráceným krychlovým hlavicím podobnými patkami, které nesly půlkruhové klenební pásy, zpevňující deset polí křížové klenby a opírající se ve zdech o ploché úseky říms. Klenby byly vyzděny z lomového kamene do šalovaných skruží a zality kvalitní maltou, v níž po odstranění šalování zůstaly na klenebních prsou otisky prken. Sál byl osvětlován šesti úzkými pravoúhlými okénky s široce dovnitř rozevřenými špaletami. V prvním patře lze předpokládat obdobný slavnostní sál. Obytné místnosti byly umístěny v přízemí i v prvním patře východní třetiny budovy. Podle síly zdí a situování věžic byl hrad namířen proti možným útokům ze severu od řeky. Na jihu předpokládáme hospodářská stavení chráněná zdí a později i vodním příkopem. 2

3 Stavební akce pod taktovkou gotiky Za biskupa Jana IV. z Dražic ( 1343) byl hrad směrem k východu rozšiřován francouzskou (avignonskou) stavební hutí mistra Viléma o gotické přístavby. Labe překlenul kamenný most ( ), toho času třetí v Čechách. Arcibiskup Arnošt z Pardubic ( 1364) započal se stavbou věže kruhovitého půdorysu o průměru 15 m a síle zdí 3 m, která na východě ukončovala nyní už 64 m dlouhou stavbu hlavního paláce. Hrad byl obehnán novou kamennou hradbou, na jihu, ve středu hradby, byla vybudována brána s padacím mostem, který přemosťoval vodní příkop vyhloubený na jižní a východní straně hradeb. Arnoštův nástupce Jan Očko z Vlašimi ( 1380) dokončil budování hradních přístaveb. Nově vybavil komnaty, dobudoval velkou věž, v níž zřídil kapli, zasvěcenou Máří Magdaléně, sv. Vítu, Václavu, Vojtěchu a Zikmundovi. Z kaple pochází votivní obraz Jana Očka z Vlašimi od neznámého mistra patřícího do okruhu pražského dvorského umění, pořízený kolem roku Za úřadu Jana Očka z Vlašimi byla v podstatě ukončena stavební epocha hradu, jenž v rukou pražských arcibiskupů zůstal do roku 1421, respektive 1431, kdy ho v tu dobu již deset let z církve exkomunikovaný, zadlužený a spíše na Helfenburku u Úštěka pobývající Konrád z Vechty zastavil i se zbývajícím panstvím za kop grošů českých Janu Smiřickému ze Smiřic. Po několika porážkách katolické Jednoty zelenohorské (1467), v jejímž čele stál Zdeněk ze Šternberka, švagr a následný správce statků popraveného Jana Smiřického, přešel pobořený hrad do majetku českého krále. Ten ho často zastavoval příslušníkům šlechty. Veskrze jen nejnutnější opravy Nezbytné stavební rekonstrukce hradu byly zahájeny v roce 1471, kdy jej držel Ješek Svojanovský z Boskovic. Ve stejném duchu pokračovali po roce 1504 také Břetislav, Jindřich, Vilém a Václav Švihovští z Rýzmberka, kteří opravili věžice, pokoje, zdi a jiné stavební části, a po roce 1540 také Karel Dubanský z Duban a na Liběšicích. V roce 1550 povolil král knížeti Janu Kryštofu z Tarnova prostavět kop. Tato suma však byla do roku 1556 překročena o kop. Hrad byla opraven opět jen v nejnutnější míře. Na východní straně hradního nádvoří vznikla kromě menších staveb jednopatrová budova s renesančními arkádami v poschodí, čítající 22 pokojů. Podle Carattiho plánu navazovala pravoúhle na starý hrad (jeho věž) a směřovala k jihu. 3

4 Renesanční éra pána červené růže Roku 1577 získal hrad do skutečného vlastnictví Vilém z Rožmberka ( 1592), přestal být tedy královskou zástavou. Starou stavbu začal postupně upravovat. Exteriér nechal v duchu renesance ozdobit vížkami, arkýři, členěnými a profilovanými štíty, na věž u vstupní brány byl umístěn orloj. K bráně vedl nejprve pevný a pak zvedací most. Největší Vilémovou stavební investicí bylo vybudování velkých sklepů jako základů pro plánovanou novou budovu na západní straně nádvoří. Přestává se užívat název hrad, napříště se uvádí jako zámek. Nechyběla zde ani alchymistická laboratoř, v níž pracoval Angličan Claudius Sirri. Lobkowiczká zakázka u italských barokních architektů Paní Polyxena z Pernštejna, vdova po Vilému z Rožmberka, se v listopadu 1603 znovu provdala za Zdeňka Vojtěcha Popela z chlumecké linie Lobkowiczů ( 1628). Věnem mu mimo jiné jmění přinesla Roudnici. V letech vystavěli manželé nad někdejšími rožmberskými sklepy nákladem kop jednopatrovou budovu o patnácti pokojích s malovanými stropy a velkém dvořanském sále v přízemí. Jejich jediný syn, Václav Eusebius z Lobkowicz ( 1677) učinil rozhodnutí přebudovat rodinné sídlo. Nejprve uvažoval pouze o přestavbě staré zámecké budovy. Roku 1652 pověřil Václav Eusebius úpravami italského stavitele Pietra Colomba, o rok později povolal architekta Francesca Carratiho, jenž nejdříve pokračoval v renovacích, ale současně pracoval na dvou velkých plánech - jeden podle skutečného stavu a druhý jako návrh, jak by celé město mělo být přestavěno a upraveno. Carrati tak vlastně vytvořil první regulační plán Roudnice. Nový zámek navrhl jako čtyřkřídlou budovu s arkádami v nádvoří. Z Carratiho plánu byla zrealizována jen malá část. Vedle dosavadního zámeckého areálu byly směrem k východu vybudovány pouze hluboké klenuté sklepy s dvěma podlažími, které byly roku 1665 provizorně zastřešeny krytinou ze slámy. V Carratiho práci pokračoval další Ital Carlo Orsolini. Přepracoval plány a započatou stavbu, jež se stala základem východního křídla budoucího nového zámku, spojil pravoúhle se starou gotickou věží. Tím vznikla východní část severního křídla projektovaného zámku. Roku 1668 přichází architekt Antonio Porta, který Václavu Eusebiovi předložil další projekt zámku. Jako poradce si Porta přizval dalšího známého císařského architekta Carla Luraga. Definitivní rozhodnutí o podobě zámku padlo v roce Stavba byla Portou dokončena roku Starý hrad se všemi svými budovami z různých slohových období byl zbourán až na zbytky románských sklepů a přízemí s věžicemi v severním křídle, které bylo zvenčí zakryto nárožním balkónem. Do zdiva nové budovy byla též pojata část gotické věže. Nový monumentální zámek měl tři obytná křídla postavená kolem téměř čtvercového dvora s kašnou o rozměrech 58,5 x 54,0 m, spjatá na jižní straně spojovacím krčkem se schodišti zvnějšku krytými a do nádvoří prolomenými arkádami. V ose jižního křídla je vstupní brána, nad níž se zvedá dole čtyřboká a nahoře osmiboká věž ukončená lucernou. Mohutná bloková obytná křídla mají rustikované sokly a fasádu členěnou vysokým pilastrovým řádem s červenobílým 4

5 koloritem. K oběma severním a k jihozápadnímu nároží přiléhají celkem tři terasy. Valbové a sedlové střechy jsou zvenčí podepřeny mohutnými volutovými konzolami. Obytná křídla mají čtyři podlaží, přičemž východní a západní je podsklepeno. Architektonicky nejreprezentativnější je první patro, kde byly knížecí pokoje a ve východním křídle kaple a v západním slavnostní sál. Obě tyto prostory výškově prostupovaly druhým patrem až ke krovu. Do roku 1697 vystavěl Porta v zámeckém areálu ještě jízdárnu, špýchar a pivovar. O vnitřní vybavení 183 zámeckých místností a sálů a založení zámeckého parku se zasloužil Ferdinand August z Lobkowicz ( 1715). V 80. letech 17. století nechal provést štukovou výzdobu stropů některých salónů a kaple, jejíž klenba, rozčleněná na 16 polí, byla vyzdobena freskami, ilustrujícími první věty modliteb Otče náš a Zdrávas Maria. Fresky i další obrazy v kapli maloval Ital Francesco Marchetti. Slavnostní sál byl vyzdoben štukami a snad i nástropní freskou, kterou známe ze skic malíře Jana Jiřího Pitzy. Interiérové zařízení dokončil Filip Hyacint z Lobkowicz ( 1734). Během válek o rakouské dědictví (1742) byl zámek zpustošen pruskými vojsky, ve válce sedmileté ( ) byl do něj umístěn špitál císařské armády a východní křídlo zachvátil požár. Josefa Františka Maxmiliána z Lobkowicz ( 1816) tak koncem 90. let 18. století čekalo nové zařizování a upravování místností. Vybudoval i zámecké divadlo. Pohnuté 20. století Lobkowiczové zámek v Roudnici nad Labem vlastnili až do roku 1948, kdy byl zestátněn. Dlužno ještě říci, že v době okupace byl obsazen nacisty, kteří sem umístili školu Hitlerjugend, a v roce 1945 byl využíván jako internační tábor a velení posádky Rudé armády. Sbírky a ostatní mobiliář byly po roce 1951 převezeny na tři desítky různých památkových objektů v Čechách. V letech sídlila na zámku Vojenská hudební škola Víta Nejedlého (od roku 1991 Vojenská konzervatoř), kam se přestěhovala po předchozím pětiletém působení v Liberci. Významnějších oprav se zámek dočkal v letech , kdy došlo k opravě fasád a k instalaci energetických rozvodů. V 90. letech 20. století, po restitučním řízení, kdy byl zámek opět navrácen Lobkowiczům, prošla opravou střecha, v roce 2004 věž a v roce 2008 byly místnosti stavebně upraveny do původního stavu a celý zámek vymalován. Rekonstrukce a úpravy zámku pokračují i v současnosti a pro veřejnost je objekt přístupný v návštěvních hodinách. 5

6 Shrnutí stavebního vývoje Biskupský hrad (falc) v Roudnici nad Labem byl vybudován v pozdně románském slohu Jindřichem Břetislavem po roce Po Přimdě a Praze je třetím nejstarším hradem u nás a zároveň nejstarším českým hradem, jenž nevznikl stavební činností českého panovníka. Pozn.: Přimda je sice nejstarším, v torzu dochovaným hradem na území České republiky, nicméně v pomezním hvozdu jej dal vystavět v rozporu s tehdejším řádem markrabě sousední severní marky a pán Chebska Děpold II. z Vohburgu. Nejednalo se tedy o příslušníka české šlechty. Ve 14. století byl hrad rozšířen o gotické přístavby a velkou kruhovou věž s kaplí. Za arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi byla jeho stavební epocha v podstatě ukončena. V rukou pražských arcibiskupů setrval do roku 1431, kdy ho Konrád z Vechty zastavil Janu Smiřickému ze Smiřic. Roku 1467 dobyl hrad na vůdci Jednoty zelenohorské Zdeňkovi ze Šternberka český král Jiří z Poděbrad. Až do roku 1577, kdy jej odkoupil Vilém z Rožmberka, pak byl královskou zástavou. V 2. polovině 15. a v 1. polovině 16. století byl hrad pouze v nejnutnější míře udržován a opravován. Za polského knížete Jana Kryštofa z Tarnova vznikla po polovině 16. století na východní straně hradního nádvoří, kromě menších staveb, jednopatrová budova s renesančními arkádami v poschodí. Vilém z Rožmberka nechal hrad renesančně ozdobit vížkami, arkýři, členěnými a profilovanými štíty, na věž u vstupní brány nechal umístit orloj. Největší Vilémovou stavební investicí bylo vybudování velkých sklepů jako základů pro plánovanou novou budovu na západní straně nádvoří. V prvním desetiletí 17. století vystavěli manželé Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkowicz a Polyxena z Pernštejna nad někdejšími rožmberskými sklepy jednopatrovou budovu o patnácti pokojích s malovanými stropy a velkém dvořanském sále v přízemí. Jejich syn Václav Eusebius učinil definitivní rozhodnutí směsici starší zástavby - až na zbytky románských sklepů, přízemí s věžicemi a dolní část okrouhlé gotické věže - strhnout a na jejím místě v letech vybudovat monumentální trojkřídlí raně barokní zámek se spojujícím schodišťovým krčkem na jižní straně. V dalších desetiletích se Lobkowiczové soustřeďovali na výzdobu a výbavu interiérů. 6

7 Použitá literatura ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha: Libri, 2002, s DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2. Praha: Libri, 2005, s HEBER, Franz Alexander. České hrady, zámky a tvrze II. - Severní Čechy. Praha: Argo, 2006, s HLAVÁČKOVÁ, Miroslava. Roudnice nad Labem a okolí. Roudnice n. L.: KZM, 2006, s MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady I. Praha: Odeon, 1976, s NERUDA, Jan ed. Podřipsko - Průvodce. Roudnice n. L.: Vlastivědný spolek Říp, o. s., 2009, s a OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ [CD-ROM], s. v. 7

8 Příloha Držitelé Roudnice nad Labem Držitel Jméno V držení Purkrabí (správce) Poznámka Biskupství pražské Jindřich Břetislav Daniel II Ondřej Pelhřim z Vartenberka Budilov 1226 Jan II. z Dražic Bernhard Kaplíř ze Sulevic Mikuláš z Riesenburka Jan III. z Dražic Tobiáš z Bechyně Řehoř Zajíc z Valdeka Jan IV. z Dražic Arnošt z Pardubic Arcibiskupství pražské Arnošt z Pardubic Jan Očko z Vlašimi Jan z Jenštejna Vilém Olbram ze Škvorce Zbyněk Zajíc z Házmburka Albík z Uničova Konrád z Vechty Aleš z Malikovic Václav z Mačovic Roku 1421 byl dán pro přihlášení se ke čtyřem artikulím pražským papežem do klatby. Zřekla se ho svatovítská kapitula i všechno kněžstvo věrné katolické církvi. Šlechta Jan ze Smiřic Nejprve roku 1431 zástavní cena kop grošů českých, po smrti Konráda z Vechty vlastnictví. Zdeněk ze Šternberka Václav z Valtířova 8

9 Jan z Řešic Vítek z Mladé Král český Jiří z Poděbrad Zikmund z Blatna po roce 1471 královská zástava Šlechta Ješek Svojanovský z Boskovic Jan a Jindřich Svojanovští z Boskovic Půta Švihovský z Rýzmberka Břetislav, Jindřich, Vilém a Václav Švihovští z Rýzmberka Burian Trčka z Lípy a Lipnice Vilém Švihovský z Rýzmberka Václav Haugvic z Biskupic 1524 Obec Roudnice nad Labem Šlechta Karel Dubanský z Duban a na Liběšicích Oldřich Dubanský z Duban a na Liběšicích Jan Kryštof z Tarnova Konstantin, kníže ostrožský Oldřich Dubanský Zbyněk Zálužský Januš, kníže ostrožský Vilém z Rožmberka Jan Vodochodský z Bramova Jaroslav Pečkovský z Benže Petr Hostakovský z Arklebic David Rytter z Grossotynku Mikuláš Kotulínský z Kotulína skutečné vlastnictví, nikoli jen královská zástava Polyxena z Pernštejna, vdova po Vilémovi : sňatek se Zdeňkem Vojtěchem Popelem z Lobkowicz Václav Eusebius z Lobkowicz ve vlastnictví Lobkowiczů až do roku 1948, pak zestátnění ( zabrán nacisty, 1945 Rudou armádou) Stát ČLDR, ČSSR, ČSFR, ČR : restituce, 2009: předáno Lobkowiczům k užívání po vyklizení Vojenské konzervatoře Rodina Lobkowiczové dodnes Martin Lobkowicz 9

10 Obrazová dokumentace Obr. 1: Perspektivní rekonstrukce románské falce. Zdroj: MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady I. Praha: Odeon, 1976, s. 81. Obr. 2 (nahoře): Zachovaná část románské falce (po 1182), přízemí. Obr. 3 (dole): Situace hradu podle plánu Francesca Carattiho z počátku 2. poloviny 17. stol. Na severu románská falc (po 1182) rozšířená k východu v polovině 14. stol., s hospodářskými budovami v předhradí. Zastavěná plocha dnešního zámku vyznačena tečkováním. Zdroj: MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady I. Praha: Odeon, 1976, s. 80. Obr. 4: Situace zámku se zbytkem falce (po 1182) a jejím rozšířením v polovině 14. stol. V podhradí kostel sv. Václava (1310) s Mosteckou branou a kamenným mostem (po 1333) podle plánů a zaměření Ing. Bř. Tolmana z roku Most stržen 1634, Mostecká věž byla zbořena Zdroj: MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady I. Praha: Odeon, 1976, s

11 Obr. 5: Situace hradu a jeho okolí na plánu z 2. poloviny 17. stol., do něhož je vkreslen plán severního křídla z roku Čárkovaně obrys dnešního zámku, gotického mostu přes Labe a uvažované úpravy zástavby před hradem. Zdroj: DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha: Libri, 2002, s Obr. 6: Zbytek plné věžice v jihozápadním nároží biskupské falce. Zdroj: MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady I. Praha: Odeon, 1976, s. 81. Obr. 7: Románský sloupek ve velké přízemní síni biskupské falce. Zdroj: MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady I. Praha: Odeon, 1976, s

12 Obr. 8: Ideální rekonstrukce hradu pořízená na konci 19. století. Obr. 9: Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi, před rokem 1371, Národní galerie v Praze. Zdroj: HLAVÁČKOVÁ, Miroslava. Roudnice nad Labem a okolí. Roudnice n. L.: KZM, 2006, s

13 Obr. 10: Veduta města Roudnice nad Labem, Zdroj: HLAVÁČKOVÁ, Miroslava. Roudnice nad Labem a okolí. Roudnice n. L.: KZM, 2006, s

14 Velký sál v přízemí biskupské falce, stav květen 2010 Foto 1 (vlevo nahoře): Otisky prken na klenebních prsou, které na nich po odstranění šalování zůstaly. Foto 2 (vlevo dole): Půlkruhový pás klenebního pole, opírající se ve zdi o plochý úsek římsy. Foto 3 (uprostřed nahoře): Čtvercové klenební pole. Foto 4 (uprostřed dole): Sloupek s oblým dříkem a krychlovou hlavicí. Foto 5 (vpravo nahoře): Sloupek s osmihranným dříkem, krychlovou hlavicí a obrácené krychlové hlavici podobnou patkou. Foto 6 (vpravo dole): Jedna ze dvou lodí velkého přízemního sálu osvětlovaná úzkým pravoúhlým okénkem s široce dovnitř rozevřenými špaletami. Autor fotografií: David Mikoláš 14

15 Lokace fragmentů románské biskupské falce v tělese zámku Foto 1 (vlevo nahoře): Západní křídlo zámku v pohledu z Hlásky. Foto 2 (vpravo nahoře): Balkon s terasou ukrývající pozůstatky biskupské falce. Foto 3 (vlevo dole): Balkon s terasou ukrývající pozůstatky biskupské falce v pohledu od náměstí. Foto 4 (vpravo dole): Část severního křídla a balkon s terasou ukrývající pozůstatky biskupské falce v pohledu od Masarykova mostu. Autor fotografií: David Mikoláš 15

16 Zámecká budova, stav prosinec 2009 Foto 1 (vlevo nahoře): Pohled na zámek od jihu přes park Maxe Dvořáka. Vpravo nároží zámecké jízdárny, dnes galerie. Foto 2 (vpravo nahoře): Jižní arkádové schodišťové křídlo s věží. Foto 3 (vlevo dole): Mohutné volutové konzole, zvenčí podpírající střechy. Foto 4 (vpravo dole): Znak rodu Lobkowiczů umístěný nad hlavním vchodem v zámecké věži. Původně byl kolorován. Autor fotografií: David Mikoláš 16

17 Zámecká budova Foto 5 (vlevo): Zámecká věž opravená v roce Foto 6 (vpravo): Vchod v ose severního křídla. Původně měl být hlavním vchodem, v průběhu stavby však došlo k rozhodnutí umístit dvě hlavní schodiště do bočních křídel a nenarušovat tak obytný trakt v prvním patře. O tom, že vchod měl být významný, svědčí i výzdoba portálu sloupky s hlavicemi, které nesou bustu ženy a muže. Autor fotografií: David Mikoláš 17

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Románský sloh. na Jindřichohradecku

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Románský sloh. na Jindřichohradecku ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Románský sloh na Jindřichohradecku Projekt Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec reg. číslo CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Objekt bývalého soudu a zámeckého pivovaru v Opočně - č.p. 2 Strana 1 z 9 Objekt č.p. 2 - základní informace součástí objektu jsou bývalá budova soudu a bývalý zámecký pivovar, spolu s areálem opočenského

Více

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/11 Obrazová dokumentace Ideový boj katolicismu a protestantismu v Evropě se promítl i v českých zemích. Politické poměry

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010.

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Městečko. Vpravo je socha sv. Jana Nepomuckého, v pozadí vpravo za lípou je č.p. 112. Foto Jiří Pokorný, 2010. 160 Severozápadní

Více

Stanislav Miloš Stavební vývoj zámku v Hranicích

Stanislav Miloš Stavební vývoj zámku v Hranicích Stanislav Miloš Stavební vývoj zámku v Hranicích Stavební historie hranického zámku započala ve 14. století zbudováním tvrze připomínané poprvé roku 1398. Dá se předpokládat, že ji postavil některý ze

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz konceptní stavebně historický průzkum BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK vaclav-hajek@post.cz OBSAH ÚVOD...2 SITUACE 1:2000...3 DĚJINY OBJEKTU...4 IKONOGRAFIE, MAPY A PLÁNY...5

Více

Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC. Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC. Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC Úřad vlády České republiky Západní průčelí paláce se vstupním portálem LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC Nedaleko Karlova mostu na nároží ulic

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu.

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 106. Přízemí, bývalé stáje č. A105, jihovýchodní stěna. 107. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k jihozápadu. 108. Přízemí, bývalé

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:...... Adresa bydliště:....... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Autor návrhu: Mgr. Tomáš Zdechovský Obsah Obsah... 2 1. Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí... 3 1.1 Popis vlajky... 3 1.2 Odůvodnění

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/14 Obrazová dokumentace, základní charakterizace CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY RENESANČNÍ ARCHITEKTURY Zdivo

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Historický atlas měst České republiky, svazek č. 27 Sušice

Historický atlas měst České republiky, svazek č. 27 Sušice Historický atlas měst České republiky, svazek č. 27 Sušice Seznam map a ilustrací Obálka Obr. č. 1: Znak města Sušice k roku 2014 Obr. č. 2: Sušice od západu, 1822 Textové listy Obr. č. 3: Velká pečeť

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví je odrazem kulturního života našich předků, který se projevil formováním hmotných struktur

Více

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž, 15. 6. 2011 MUDr. Jarmila Číhalová Město Kroměříž Základní údaje o městě má 29 tisíc obyvatel historie spjata s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY FRANCIE III. EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Přehled katedrál ve Francii Katedrála svatého Štěpána v Sens /Sóns/ první gotická

Více

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink)

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Původně se v místě dnešního parku Háječek a Krumlovských alejí rozprostíral Krumlovský

Více

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 Schváleno zastupitelstvem města dne 22.12.2010 Usnesení číslo 139/2010

Více

CLARINA - ROD (popisky k následujícím stránkám)

CLARINA - ROD (popisky k následujícím stránkám) CLARINA - ROD (popisky k následujícím stránkám) 01 Obrázek rodokmenu rožmberského rodu, jehož autorem je bibliografií mnohokrát jmenovaný archivář Václav Březan. Genealogické dílo pochází z doby okolo

Více

Románský sloh architektonické články

Románský sloh architektonické články Románský sloh architektonické články Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Název: Románský sloh Téma: Románská kultura, 7. ročník ZŠ Autor: Mgr. Petr Ryšlavý Komentář k pracovnímu listu Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: osvojení základních pojmů z

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

5) KOMUNIKACE V HISTORICKÉM JÁDRU, OPĚRNÉ A OHRADNÍ ZDI, HISTORICKÉ PARKY

5) KOMUNIKACE V HISTORICKÉM JÁDRU, OPĚRNÉ A OHRADNÍ ZDI, HISTORICKÉ PARKY 5) KOMUNIKACE V HISTORICKÉM JÁDRU, OPĚRNÉ A OHRADNÍ ZDI, HISTORICKÉ PARKY Komunikace v historickém jádru města V letech 2009 2010 byla realizována I. a II. etapa zádlažby historického jádra města Kutná

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Persie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více