Martin Krummholz: Buquoyové a jejich krajina na konci 18. a v 19. století

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Martin Krummholz: Buquoyové a jejich krajina na konci 18. a v 19. století"

Transkript

1 Abstrakty příspěvků pracovního setkání Obnova buquoyské kulturní krajiny uskutečněného 25. října 2011 v prostorách AKC, Husova 4a, Praha 1 Martin Krummholz: Buquoyové a jejich krajina na konci 18. a v 19. století Impulzem projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny byla primární identifikace dosud nezpracovaných materiálů topografických sbírek Oddělení dokumentace Ústavu dějin umění (ÚDU) AV ČR. Množství fotografií a plánů (předběžně odhadováno na zhruba 1150 inventárních položek) zachycuje bývalé buquoyské lokality, především Nové Hrady a Rožmberk a jejich bezprostřední okolí. Jihočeská buquoyská krajina byla utvářena v období během několika etap, z nichž lze zatím spolehlivěji identifikovat: Nejstarší fázi dvou posledních dekád 18. století éryjana Nepomuka Buquoye ( ) a jeho ženy Terezie rozené Paarové ( ), a dále etapu kolem poloviny 19. století související s osobností Jana Jiřího Jindřicha Buquoye ( ). Jan Jiří Jindřich Buquoy byl naprosto výjimečnou ukázkou múzického aristokrata, který se osobně angažoval na proměnách svých sídel, jejich interiérů i širšího okolí, a to včetně sebemenších detailů. Dokládá to jak dochovaná korespondence, tak množství jeho vlastních kreseb. Umělecké sklony a kulturní rozhled zdědil Jan Jiří Jindřich po své matce Gabriele rozené Rottenhanové ( ) dědičce severočeského panství Červený Hrádek. Na Červeném Hrádku se Jan Jiří Jindřich narodil a zdejší zámek sloužil rodině jako oblíbené sídlo, spolu s pražským malostranským palácem resp. letohrádkem v Bubenči. V první třetině 19. století Rottenhanové proměnili červenohrádeckou zámeckou zahradu v krajinný park, v němž mj. vybudovali řadu romantických zákoutí a staveb, s jejichž protějšky se lze posléze setkat i na jihočeských panstvích. Obdobně sloužily za vzor též červenohrádecké interéry. Gabriela Rottenhanová i její jediný syn projevovali živý zájem o umění a architekturu. Pečlivě sledovali zahradní i interiérové úpravy sídel svých příbuzných a známých a vzájemně si sdělovali své aktuální dojmy, v dopisech často doprovázené kresbami. V případě sídel všech sester Jana Jiřího Jindřicha Buquoye se jednalo o novostavby nebo na přelomu 20. a 30. let 19. století zásadně

2 přestavěné objekty (Terezie provd. Zessnerová Dobříčany, Karolína provd. Deymová Nemyšl, Isabela provd. Trautmannsdorffová Herálec). Ještě před polovinou 19. století si Gabriela (se svým synem) vyhlédla a zakoupila nedaleké severočeské panství Hauenštejn. Tamní hrad svou polohou i zamýšlenými úpravami předjímal zásahy provedené později na Rožmberku. V druhé polovině 19. století proběhla velkolepá přestavba Hauenštejna naopak pod vlivem tehdy již realizovaných úprav Rožmberka. Z dalších důležitých buquoyských lokalit je třeba zmínit jihočeské panství LIbějovice. Zdejší pozdně barokní zámek zjevně plnil roli nejvýstavnější venkovské rezidence rodu Buquoyů. S prodejem Libějovic Schwarzenberkům na samém počátku 19. století souviselo vybudování nového zámku v Nových Hradech. Jedním z cílů zahájeného projektu je objasnění stavební historie jednotlivých buquoyských sídel a staveb v dobovém kulturně-sociálním kontextu a jejich funkce v rámci rodové rezidenční sítě a celkové majetkové držby. Předmětem našeho zájmu jsou rovněž širší umělecko- resp. kulturně-historické souvislosti, a to jak co se týče vývoje evropské architektury tak i dobového fenomenu budování krajinných parků. Jan Ivanega: Stavební aktivity Jiřího Jana Jindřicha Buquoye v Rožmberku nad Vltavou Příspěvek stručně připomněl hlavní stavební aktivity, k nimž došlo v Rožmberku a jeho okolí z podnětu a za aktivní účasti klíčové postavy buquoyských dějin 19. století, hraběte Jiřího Jana Jindřicha Buquoye. Na prvním místě stály stavební úpravy dolního hradu, k nimž došlo v několika etapách během 40. a na prahu 50. let 19. století. V návaznosti na narození potomků hraběte následně došlo k rozsáhlým přestavbám v areálu horního hradu. Vnitřní prostor někdejší barokní sýpky, na jejímž místě je dnešní nový zámek vybudován, byl postupně upraven pro obytné potřeby. Zároveň byla vybudována zprvu přízemní cottage. Její zvýšení, k němuž došlo v roce 1856, bylo poslední výraznější stavební úpravou v zámeckém areálu. Mimořádně zajímavé jsou i parkové úpravy okolí nového zámku, které řídil Anton Krause (rodák z Erlaa u Vídně), jenž byl mimořádně aktivní i v Nových Hradech. Dominantu zámecké zahrady tvořil starší skleník, který v 50. letech doplnil drobný gloriet. Na zahradu navazoval vysoký most, projektovaný

3 rožmberským stavebním ředitelem Janem Roeslerem. Most vedl do vrchnostenského parku v zámeckém lesním revíru Thomasberg. Ze sítě cest, která zde vznikla, se hraběcí rodině a jejím hostům otevírala řada výhledů na vltavské údolí a město i hrad Rožmberk. Dalšími stavbami éry Jana Jiřího Buquoye v Rožmberku byly panská oratoř v kostele Panny Marie a tzv. švýcarský domek. Jednotlivé objekty byly propojeny vzájemnými pohledovými vazbami, jež svědčí o vědomém utváření krajiny. Prameny uložené v OD ÚDU AV ČR umožňují prohloubit dosavadní poznání všech zmíněných stavebních akcí. Vývoj dolního hradu ilustrují dvě mimořádně cenné série plánů od Augusta Dellische, jež zachycují podobu areálu během a po hlavních úpravách. Zároveň jsou přičiněním Zdeňka Wirtha v Praze uloženy kresebné návrhy a dokumentace hradního mobiliáře, které doplňují výpověď písemných pramenů z rodinného archivu Buquoyů (dnes SOA Třeboň). Zcela zásadní význam pak má řada plánů horního hradu. Jedná se o průběžně pořizovaná zaměření dílčích etap a četné skicy, respektive variantní návrhy, které umožňují zpřesnit průběh dosud spíše rámcově známé výstavby. Vedle zkoumání hlavních stavebních akcí směřuje projekt Obnova buquoyské kulturní krajiny také k připomenutí menších staveb v krajině. V případě rožmberského panství se jedná zejména o četné myslivny a lesovny, jež sloužily ke správě lesního majetku. V řadě případů šlo o zajímavé stavby, jejichž podoba byla ovlivněna vrchnostenskými sídly. Dalším rozměrem projektu je pokus o "zalidnění" buquoyské kulturní krajiny. Rádi bychom v rámci možností rekonstruovali sociální vazby a vzájemnou interakci na stavbách činných řemeslníků a buquoyských vrchnostenských úředníků. Již první sondy prokázaly nosnost tohoto přístupu. Na základě údajů z církevních matrik, stavebních a účetních deníků, četných plánů a výjimečně dochovaných pozůstalostí a korespondence lze sestavit biogramy řady aktérů buquoyské stavební činnosti. Kromě zhodnocení jejich tvůrčího profilu umožňuje naznačený postup poznat sociální a geografickou mobilitu, zejména mezi severočeskými a jihočeskými statky rodu, ale i sňatkové a profesní strategie jedinců i celých rodin Petr Šámal: Profese, diletantismus a reprezentace v prostředí Buquoyů jako výtvarníků a objednavatelů umění

4 Příspěvek se zaměřil na výtvarné projevy v prostředí rodu Buquoyů (kresba, malba, grafika), a to převážně v období do 50. let 19. století. Téma bylo nastíněno prostřednictvím glos k činnosti jednotlivých osobností, a to jak z okruhu příslušníků samotného rodu, tak ze skupiny profesionálních umělců, kteří pracovali na buquoyských zakázkách. Stejně jako je tomu v řadě případů jiných rodů v 19. století v Čechách, také u Buquoyů se vyprofilovaly osobnosti, jejichž výtvarná činnost přesahovala běžné projevy aktivního vztahu nobility k výtvarnému umění. Příslušný materiál ukazuje mj. na živé prolínání světa diletantské a profesionální tvorby a jeho zpracování nabízí možnost tyto vztahy prozkoumat. Nejstarší výraznou osobností výtvarného světa Buquoyů byl Ludvík Arnošt ( ), jehož tvorba je známá hlavně v oblasti české krajinářské grafiky první čtvrtiny 19. stol. Pro rodové výtvarnictví byl příklad Ludvíka Arnošta jistě silným podnětem, a to nejen proto, že se zapsal do dějin výtvarné pedagogiky jako autor kresebných předloh, ale také samotným vstupem na veřejnou uměleckou scénu; ten nebyl pouze jednorázový a krátkodobý, jako tomu bylo v případě některých šlechtických diletantů na soudobých pražských výstavách. To s sebou neslo i poněkud paradoxní genderový efekt také mužský příslušník šlechtického rodu mohl své aktivity do velké míry zasvětit výtvarné činnosti, běžněji provozované a prezentované diletujícími šlechtičnami. Málo toho víme o vlastním výtvarném vzdělání Ludvíka Arnošta, spojovaném zpravidla s jeho o málo starším spolupracovníkem Antonínem Puchernou; prvotní edukace probíhala zřejmě v 90. letech 18. stol. ve Vídni a dosud není jasné, kdo za ní stál. Vrstevnicí Ludvíka Arnošta byla Gabriela Marie, rozená Rottenhanová ( ). Vnímáme ji především jako matku Jiřího Jana Buquoye, který je jakýmsi středobodem výtvarných snah buquoyského rodu. Gabriela Marie je běžně považována za žákyni Josefa Berglera; s ředitelem pražské akademie byla v kontaktu spíše v dospělém a zralém věku, zatímco dříve prošla raným výtvarným školením ve Vídni, a stejně jako v případě jejího budoucího švagra je otevřená otázka, kdo byli její učitelé umění z této doby. Zkoumání souvislostí s výukou u Josefa Berglera je nicméně přínosné z hlediska problematiky studijních možností výtvarných umělkyň v 19. století v Čechách, odtržených od možnosti akademického školení.

5 Vztah k výtvarnému umění u Jiřího Jana Jindřicha ( ) byl velmi intenzivní a odehrával se na různých úrovních. Podporován byl na prvním místě matkou, která mu patrně zpočátku také zprostředkovala výtvarné vzory, na nichž sama vyrůstala. Dalším aspektem jeho uměleckého růstu byla výuka u profesionálních kreslířů (pravděpodobně František Wolf a František Taraba), znalost uměleckých sbírek a studijní cesty vypovídající o jeho mimořádně vyvinutém smyslu pro pozorování vnější skutečnosti. Z rozsáhlého fondu jeho kresebné pozůstalosti se v referátu poukázalo na sešit kreseb z počátku 30. let 19. stol. zachycující interiéry šlechtických sídel spjatých s rodinou matky. Převedení jedné z kreseb do litografie vypovídá o záměrném šíření práce diletujícího příslušníka rodu. Není jasné, zda se Jiří Jan věnoval také vlastní litografické práci. Pokud ano, je zde možné uvažovat o přímém vlivu tehdy žijícího strýce Ludvíka Arnošta jednoho z průkopníků litografie v Čechách. Právě obor interiérových zobrazení představuje podstatné téma při sledování tvorby v prostředí šlechtických rodů 19. století. Okolnost spojování reprezentace s intimitou, která se v nich mnohdy projevuje, byla ve své době citlivou záležitostí. Souvislost se zmíněnou litografickou reprodukcí vyvolává otázku, pro jaký okruh zájemců byly tyto reprodukované varianty určeny. Výtvarnou tvorbu Jiřího Jana lze sledovat z různých úhlů pohledu; její detailní výzkum by mj. mohl přinést více světla do některých otázek stavebně-historického vývoje buquoyských objektů a upřesnit roli, která Jiřímu Janovi příslušela při jejich historizujících úpravách. Výtvarné nadšení Jiřího Jana bylo ale také klíčovým faktorem pro vytvoření milieu profesionálních výtvarníků, pohybujících se v prostředí buquoyského "dvora". Vrstevníkem Jiřího Jana Jindřicha Buquoye byl Friedrich Ströbel (nar. 1814). Tento dvorní malíř Buquoyů se vyznačoval dobově charakteristickým oborovým rozsahem, od drobné podobizny přes zobrazení interiéru, až po kopie obrazů a nástěnné malby. Většina jeho známých prací z doby po absolvování pražské akademie je spojena právě s rodem Buquoyů a zdá se, že angažmá tohoto malíře ve 40. a 50. letech 19. století bylo výsledkem potřeby mít trvale k dispozici stálého výtvarníka. Podstatnou součástí Ströbelovy práce jsou právě interiérová zobrazení, která většinou aktuálně reagovala na stavební úpravy a výzdobné zásahy staveb pod taktovkou Jiřího Jana. Ty patří ke kvalitnější skupině prací tohoto oboru v Čechách a tvoří jakýsi předstupeň pozdějších objednávek Buquoyů u Rudolfa von Alta ( ) v 50. letech 19. století.

6 Práce tohoto proslulého vídeňského akvarelisty pro Buquoye tvoří samostatnou kapitolu v naší problematice a je třeba jí věnovat zvláštní pozornost. Ani z hlediska samotné malířovy tvorby jí nelze podcenit již proto, že buquoyský soubor představuje zdaleka nejrozsáhlejší Altův cyklus interiérových pohledů, vytvořený pro jednoho objednavatele. Za protějšek tvorby Friedricha Ströbla pro Buquoye jsou považovány práce staršího Josefa Schütze ( ). Kromě skupiny interiérových pohledů je mu přičítána rozsáhlá řada pohledů na buquoyskou krajinu s architektonickými motivy, zachycující krajinný park v Terezině údolí i další místa. Tvorba Josefa Schütze pro Buquoye je však ve své podstatě sporná: Soubor bezmála padesáti kvašových obrazů je z velké části datován do období značně pokročilého věku tohoto milovníka umění, známého do té doby spíše svým působením na pražském magistrátu a úlohou ve výboru Společnosti vlasteneckých přátel umění, než vlastní výtvarnou tvorbou. Práce připisované Schützovi jsou pravděpodobně dílem jiného malíře, jmenovitě Aloise Gustava Schulze ( ), zaznamenaného také jako malíře kulis pro zámecké divadlo v Nových Hradech. Známá tvorba tohoto Piepenhagenova žáka krajináře a malíře Stavovského divadla formálně odpovídá souboru buquoyských kvašů a ve prospěch jeho autorství vypovídá i srovnání signatur. Studium skutečného podílu jednotlivých rukou na výtvarných pracích, spojených s rodem Buquoyů, stejně tak hlubší studium rodové diletantské tvorby by mělo přispět k poznání procesů výtvarné činnosti v tomto prostředí, v jehož kulturním životě představovalo specifickou roli propojení vizuální reprezentace, vlastní výtvarné činnosti a niterného vztahu k umění. Petra Trnková: Buquoyové a fotografie v druhé polovině 19. století. Úloha fotografie v budování buquoyské kulturní krajiny v 19. století Záměrem příspěvku bylo představit základní tematický rámec a směr, kterým se bude výzkum v oblasti vztahu Buquoyů k fotografii po polovině 19. století odvíjet. Materiálovým východiskem jsou fotografie vztahující se k osobě a majetkům Jiřího Jana Jindřich Buquoye, dnes především ve správě ÚDU AV ČR a SOA v Třeboni. Již na základě prvních sond lze říci, že pro Jiřího Jana Jindřicha a jeho potomky pracovala velmi systematicky celá řada místních i přespolních fotografů.

7 Příspěvek upozornil na čtyři soubory vytvořené v padesátých a šedesátých letech 19. století, které se dnes jeví zvláště pozoruhodnými. Jejich autory byli Andreas Groll ( ), Paul des Granges a Franz Polak. Poslední ze souborů zůstává anonymní. Hlavní prostor byl v příspěvku věnován prvnímu fotografovi, který se zde prokazatelně objevil (asi už kolem roku 1857) a tím byl Andreas Groll jedna z předních osobností tehdejší vídeňské fotografické scény. Groll zde vytvořil dva, na první pohled velmi odlišné soubory: Fotografie mobiliáře dolního hradu v Rožmberku nad Vltavou (tj. fotografie muzejních exponátů) a dále fotografie architektury a exteriérů v Rožmberku a Nových Hradech. První typ fotografií, tematicky velmi úzce zaměřený a technicky nepříliš kvalitní, byl běžně distribuován prostřednictvím Grollova ateliéru a dnes je součástí celé řady sbírek u nás i v zahraničí. Dosud tyto fotografie ale zůstávaly až na marginální případy stranou vědeckého zájmu. Druhý typ fotografií představují privátní fotografie, pravděpodobně dále nedistribuované, vytvořené naopak pouze pro osobní účely objednavatele a jeho rodiny. V nedávné době byly objeveny desítky těchto fotografií, které zásadním způsobem proměňují dosavadní obraz o práci fotografa Andrease Grolla, což bylo v příspěvku také naznačeno. Prostřednictvím tohoto druhého typu fotografií se navíc daří vzbuzovat zájem odborné veřejnosti o první soubor fotografií exponátů dolního hradu, které byly nejspíš vzhledem k jejich množství a nízké technické kvalitě dosud zcela opomíjeny. Andreas Groll i další dva autoři zmínění v referátu jsou po fotografické stránce v mnoha směrech velmi specifičtí, zcela odlišní a zvláště Franz Polak a Paul des Granges téměř neznámí. Vyvstávají tak nejen otázky týkající se jejich profesní dráhy, ale i zájmu objednavatele a jeho povědomí o tehdejší fotografické scéně. Kateřina Doležalová: Konzervátorský průzkum historických plánů a fotografií V příspěvku byl představen konzervátorský průzkum plánů a fotografií uložených v oddělení dokumentace ÚDU AV ČR. Zkoumán byl materiál týkající se buquoyského panství, zejména oblasti Nových Hradů a Rožmberku. Tematicky

8 vybrané objekty byly rozděleny do dvou samostatných kategorií: 545 kusů plánů a kreseb na papírové podložce a přes 600 kusů historických fotografií. V rámci průzkumu byla provedena fotodokumentace přední i zadní strany každého objektu, určení druhu papírové podložky u plánů, identifikace fotografických technik, zaznamenání rozměrů. Důraz byl kladen na zjištění celkového stavu poškození. Průzkum indikoval nejkritičtější stav poškození u plánů na pauzovacích papírech a u objektů, které byly v minulosti uloženy v nevhodných podmínkách. V případě fotografií se nejčastěji vyskytují poškození jako blednutí a žloutnutí obrazové části. Tereza Cermanová: Plánované metody restaurování a konzervace historických plánů a fotografií V příspěvku byly představeny zvažované metody a technologické postupy restaurování a konzervace poškozených historických plánů a fotografií. Zároveň bylo upozorněno na zřízení a probíhající vybavování restaurátorského ateliéru a na stále se zlepšující podmínky uložení sbírkového materiálu v depozitáři. Na základě výsledků konzervátorského průzkumu byla zmíněna nejčastější poškození fotografií a plánů, s nimiž se budou restaurátorky potýkat (blednutí a žloutnutí albuminových fotografií, mechanicky poškozené pauzovací papíry; lepící pásky, staré opravy, adjustace na nevhodné podložky). Následně byly popsány zamýšlené restaurátorské postupy vedoucí k možnému řešení těchto hlavních problémů a ke zlepšení fyzického stavu sbírkových předmětů. Největší prostor byl věnován metodě odstraňování lepících pásek, starých oprav a podlepů pomocí gelů. Tato metoda restaurátorky velmi zaujala a plánují její testování a aplikaci.

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno UNIVERZITA PARDUBICE Vás zve na výstavu TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY Galerie Univerzity Pardubice Univerzitní knihovna Studentská 519 Pardubice Stavařov 22. 3. 20. 5. 2000

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

ANDREAS GROLL (1812 1872) NEZNÁMÝ FOTOGRAF Galerie hlavního města Prahy

ANDREAS GROLL (1812 1872) NEZNÁMÝ FOTOGRAF Galerie hlavního města Prahy ANDREAS GROLL (1812 1872) NEZNÁMÝ FOTOGRAF Galerie hlavního města Prahy Dům fotografie, Revoluční 1006/5, Praha 1 16. 2. 8. 5. 2016 út ne 10.00 18.00, čt 10.00 20.00 Kurátorky: Petra Trnková, Monika Faber

Více

Teze k proměnám a funkci Tereziina údolí Martin Krummholz

Teze k proměnám a funkci Tereziina údolí Martin Krummholz Teze k proměnám a funkci Tereziina údolí Martin Krummholz Vybudování panského sezónního sídla v údolí mezi Horní Stropnicí a Novými Hrady zřejmě souviselo s nakonec nerealizovaným záměrem výstavby nového

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

Jméno Obor studia a ročník: Termín Instituce, místo pobytu na stáži Cíle stáže Popis pracoviště či hostitelské instituce

Jméno Obor studia a ročník: Termín Instituce, místo pobytu na stáži Cíle stáže Popis pracoviště či hostitelské instituce Jméno: Anežka Beranová Obor studia a ročník: Ateliér restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita, 3. roč. Termín: 1. 9. 28. 9. 2014 Instituce, místo pobytu na stáži: Bundesdenkmalamt Wien, Österreich,

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Jméno: BcA. Kateřina Beranová Obor studia a ročník: 1. ročník Mgr studia, Restaurování a konzervace děl písemné kultury

Jméno: BcA. Kateřina Beranová Obor studia a ročník: 1. ročník Mgr studia, Restaurování a konzervace děl písemné kultury Jméno: BcA. Kateřina Beranová Obor studia a ročník: 1. ročník Mgr studia, Restaurování a konzervace děl písemné kultury Termín: 15. 6. 17. 7. 2015 Instituce, místo pobytu na stáži: Univerzitná knižnica

Více

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultu restaurování Litomyšl 2014/2015 Příloha č. 1/I 1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení a)číslo a název studijního programu: 8206R

Více

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je na tomto místě žulou vydlážděná plocha využívaná k parkování

Více

Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně

Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně Klentnická Madona je v současné době zapůjčena do sbírky Diecézního muzea v Brně na Petrově. Je možné ji zde poprvé zhlédnout od 12. května 2015 nebo také během

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 LEDEN Diptych vídeňský Pavlína Rejtharová Dřevěné destičky plátnem potažené, křídový podklad s vyrytou a černě vytaženou kresbou, tempera. Pravděpodobně cestovní oltářík. Levá strana představuje matku

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

.Ústí n. L. Střekov 18

.Ústí n. L. Střekov 18 .Ústí n. L. Střekov 18 Název objektu Vila C. H. Wolfruma (vědecká knihovna) Adresa Velká hradební 49 / 1743 Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 2375 Architekt Stavitel Projekt 17. 1. 1914 Realizace

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce:

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce: Jméno: BcA. Petra Zítková Obor studia a ročník: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury, ročník 1. Termín: 18. 8. - 18. 9. 2014 Instituce, místo pobytu na stáži:

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Langweilův model Prahy v muzejní edukaci

Langweilův model Prahy v muzejní edukaci Langweilův model Prahy v muzejní edukaci Mgr. Iva Vachková, Ph.D. za podpory Mgr. Barbory Zdrálkové a Mgr. Lubomíra Kubíčka Muzeum hlavního města Prahy Seminář Muzeum pro návštěvníky II., NM Praha, 11.4.2017

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MINKA PODHAJSKÁ (* 1881 1963) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903-1961 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 91 Evidenční číslo inventáře: 112 Zpracovala:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA

THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA S nejhlubší pokorou k historickému odkazu a s největším úsilím o využití progresivní technologie. Theatre Armchairs Theater armstule Théatres fauteuils Teatri poltrone

Více

Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy. Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník. Jižní Morava, červenec 2013

Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy. Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník. Jižní Morava, červenec 2013 Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník Jižní Morava, červenec 2013 Ing. Jana Stejskalová Vranov nad Dyjí - komplex románského

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Exkurze č. 5 Bezdězsko-českolipský blok 15. května 2013. Restaurátorský

Více

Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl

Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl Konference sdružení pro ochranu památek Arte-fakt Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl 30. listopadu 2006 zámecký pivovar v Litomyšli Konference sdružení pro ochranu památek Arte-fakt

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

JULIUS MAŘÁK (* ) Inventář osobního fondu

JULIUS MAŘÁK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JULIUS MAŘÁK (* 1832-1899) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu:1871 1899 (1960) Značka fondu: 10 Číslo evidenčního listu NAD: 31 Evidenční číslo inventáře: 128 Zpracovala:

Více

www.sklovitraz-skuhravy.cz

www.sklovitraz-skuhravy.cz www.sklovitraz-skuhravy.cz příklady restaurátorských prácí RESTAUROVÁNÍ VITRAJÍ CHRÁMU SV. BARBORY v kutné hoře Pohled na velkou malovanou vitraj západního průčelí z roku 1903 od Františka Urbana Poslední

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* 1857-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1912 Značka fondu: 63 Číslo evidenčního listu NAD: 104 Evidenční číslo inventáře: 113 Zpracovala: Lucie

Více

Doporučení k vypracování dokumentace restaurování

Doporučení k vypracování dokumentace restaurování Doporučení k vypracování dokumentace restaurování (stručný popis náplně) Ve shodě s Benátskou chartou, musí být restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl provázeno dokonalou dokumentací v podobě

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice

Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice Pořadové číslo projektu: 18 Název projektu: Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice Popis projektu: Předmětem tohoto návrhu je kultivace nejbližšího okolí výklenkové kapličky v Rektorské ulici. Cílem

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N O. 33 O PROJEKTU Rezidenční projekt OVENECKÁ N O. 33 představuje nadstandardní bydlení pro náročné. Během přestavby je zdůrazňován původní modernistický koncept a současně

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Téma: Hlavní město Praha Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Více

atelier sochařky hany wichterlové

atelier sochařky hany wichterlové okolí újezdu_praha 1_malá strana atelier josefa sudka atelier sochařky hany wichterlové samostatně stojící stavba se zahradou na pozemku patřícímu mč praha 1 v současné době přístupná přes bytový dům újezd

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 7 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ALMA DE LA VERA (* 1878-1934) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1895-1934 Značka fondu: 74 Číslo evidenčního listu NAD: 71 Evidenční číslo inventáře: 104 Zpracovala:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A 13-ŠVP-Výtvarná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 6) 1. 9. 2014 Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je postupně seznamovat žáky s výrazovými výtvarnými, technikami

Více

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner JOSEF HLÁVKA Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner 126TERI 2013/2014 1 ŽIVOTOPIS rakousko-uherský, resp. český, architekt, stavební podnikatel a politik narozen 15. února 1831 v Přešticích zemřel

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-432/14-A. PhDr. Věrou Hromádkovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-432/14-A. PhDr. Věrou Hromádkovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-432/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 48589373 Identifikátor: 600006158 Právní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

KAPLE OŽÍVÁ DĚTSKÝMA OČIMA

KAPLE OŽÍVÁ DĚTSKÝMA OČIMA KAPLE OŽÍVÁ DĚTSKÝMA OČIMA Čs.dobrovolců 530/11 415 01 Teplice Autor: Radka Mrvová ve spolupráci s o. s. Pro arte beuronensis Společnost pro obnovu kaple Gymnázia Teplice ZÁMĚR Záchrana kulturně historického

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost Od roku 2009 se počet živě narozených v ČR snižuje. V roce 2013 se živě narodilo 106,8 tisíce dětí. Poprvé v historii se na území Česka narodila paterčata. Podíl dětí narozených

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY Věra Semerádová - Alena Škaloudová OBSAH TESTOVÉ VÝSLEDKY A PROSPĚCH TESTOVÉ VÝSLEDKY, PROSPĚCH A VZDĚLÁNÍ RODIČŮ Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů podle vzdělání otce

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VIKTOR BARVITIUS (* 1834-1902) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1864-1902 (1932) Značka fondu: 118 Číslo evidenčního listu NAD: 69 Evidenční číslo inventáře:

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 020 495 Termín konání inspekce: 11. a

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakultu restaurování

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakultu restaurování UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta restaurování Směrnice č. 1/2016 Věc: Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského programu Výtvarná umění pro akademický rok 2017/2018

Více

*NACRX001OXR6* NACRX001OXR6 prvotní identifikátor

*NACRX001OXR6* NACRX001OXR6 prvotní identifikátor *NACRX001OXR6* NACRX001OXR6 prvotní identifikátor Dne: 21.01.2015 Naše značka: NA- 3077-5/12-2014 Vyřizuje/tel.: Bartl / 974 847 469 Vaše značka: MÍSTO: Pisa / Itálie ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Více

MAS Pošumaví IROP Kulturní památky

MAS Pošumaví IROP Kulturní památky MAS Pošumaví jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Pošumaví na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pro potřeby

Více

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Buhl Emil, Ing. Časový rozsah: 1930-1943 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo evidenčního listu

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

VÝTVARNÉ KURZY týdenní družební akce výtvarné výchovy. Gymnázium Havlíčkův Brod

VÝTVARNÉ KURZY týdenní družební akce výtvarné výchovy. Gymnázium Havlíčkův Brod VÝTVARNÉ KURZY týdenní družební akce výtvarné výchovy Gymnázium Havlíčkův Brod Informace o výtvarném kurzu Naše škola ve spolupráci s Gymnáziem Vrchlabí nabízí studentům od školního roku 2010/ 2011 odborně

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Rott František, Ing. ((1858) 1921-1979) Inventář NAD č. 689 evidenční pomůcka č. 187 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. František Rott (1902-1983)

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více