Martin Krummholz: Buquoyové a jejich krajina na konci 18. a v 19. století

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Martin Krummholz: Buquoyové a jejich krajina na konci 18. a v 19. století"

Transkript

1 Abstrakty příspěvků pracovního setkání Obnova buquoyské kulturní krajiny uskutečněného 25. října 2011 v prostorách AKC, Husova 4a, Praha 1 Martin Krummholz: Buquoyové a jejich krajina na konci 18. a v 19. století Impulzem projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny byla primární identifikace dosud nezpracovaných materiálů topografických sbírek Oddělení dokumentace Ústavu dějin umění (ÚDU) AV ČR. Množství fotografií a plánů (předběžně odhadováno na zhruba 1150 inventárních položek) zachycuje bývalé buquoyské lokality, především Nové Hrady a Rožmberk a jejich bezprostřední okolí. Jihočeská buquoyská krajina byla utvářena v období během několika etap, z nichž lze zatím spolehlivěji identifikovat: Nejstarší fázi dvou posledních dekád 18. století éryjana Nepomuka Buquoye ( ) a jeho ženy Terezie rozené Paarové ( ), a dále etapu kolem poloviny 19. století související s osobností Jana Jiřího Jindřicha Buquoye ( ). Jan Jiří Jindřich Buquoy byl naprosto výjimečnou ukázkou múzického aristokrata, který se osobně angažoval na proměnách svých sídel, jejich interiérů i širšího okolí, a to včetně sebemenších detailů. Dokládá to jak dochovaná korespondence, tak množství jeho vlastních kreseb. Umělecké sklony a kulturní rozhled zdědil Jan Jiří Jindřich po své matce Gabriele rozené Rottenhanové ( ) dědičce severočeského panství Červený Hrádek. Na Červeném Hrádku se Jan Jiří Jindřich narodil a zdejší zámek sloužil rodině jako oblíbené sídlo, spolu s pražským malostranským palácem resp. letohrádkem v Bubenči. V první třetině 19. století Rottenhanové proměnili červenohrádeckou zámeckou zahradu v krajinný park, v němž mj. vybudovali řadu romantických zákoutí a staveb, s jejichž protějšky se lze posléze setkat i na jihočeských panstvích. Obdobně sloužily za vzor též červenohrádecké interéry. Gabriela Rottenhanová i její jediný syn projevovali živý zájem o umění a architekturu. Pečlivě sledovali zahradní i interiérové úpravy sídel svých příbuzných a známých a vzájemně si sdělovali své aktuální dojmy, v dopisech často doprovázené kresbami. V případě sídel všech sester Jana Jiřího Jindřicha Buquoye se jednalo o novostavby nebo na přelomu 20. a 30. let 19. století zásadně

2 přestavěné objekty (Terezie provd. Zessnerová Dobříčany, Karolína provd. Deymová Nemyšl, Isabela provd. Trautmannsdorffová Herálec). Ještě před polovinou 19. století si Gabriela (se svým synem) vyhlédla a zakoupila nedaleké severočeské panství Hauenštejn. Tamní hrad svou polohou i zamýšlenými úpravami předjímal zásahy provedené později na Rožmberku. V druhé polovině 19. století proběhla velkolepá přestavba Hauenštejna naopak pod vlivem tehdy již realizovaných úprav Rožmberka. Z dalších důležitých buquoyských lokalit je třeba zmínit jihočeské panství LIbějovice. Zdejší pozdně barokní zámek zjevně plnil roli nejvýstavnější venkovské rezidence rodu Buquoyů. S prodejem Libějovic Schwarzenberkům na samém počátku 19. století souviselo vybudování nového zámku v Nových Hradech. Jedním z cílů zahájeného projektu je objasnění stavební historie jednotlivých buquoyských sídel a staveb v dobovém kulturně-sociálním kontextu a jejich funkce v rámci rodové rezidenční sítě a celkové majetkové držby. Předmětem našeho zájmu jsou rovněž širší umělecko- resp. kulturně-historické souvislosti, a to jak co se týče vývoje evropské architektury tak i dobového fenomenu budování krajinných parků. Jan Ivanega: Stavební aktivity Jiřího Jana Jindřicha Buquoye v Rožmberku nad Vltavou Příspěvek stručně připomněl hlavní stavební aktivity, k nimž došlo v Rožmberku a jeho okolí z podnětu a za aktivní účasti klíčové postavy buquoyských dějin 19. století, hraběte Jiřího Jana Jindřicha Buquoye. Na prvním místě stály stavební úpravy dolního hradu, k nimž došlo v několika etapách během 40. a na prahu 50. let 19. století. V návaznosti na narození potomků hraběte následně došlo k rozsáhlým přestavbám v areálu horního hradu. Vnitřní prostor někdejší barokní sýpky, na jejímž místě je dnešní nový zámek vybudován, byl postupně upraven pro obytné potřeby. Zároveň byla vybudována zprvu přízemní cottage. Její zvýšení, k němuž došlo v roce 1856, bylo poslední výraznější stavební úpravou v zámeckém areálu. Mimořádně zajímavé jsou i parkové úpravy okolí nového zámku, které řídil Anton Krause (rodák z Erlaa u Vídně), jenž byl mimořádně aktivní i v Nových Hradech. Dominantu zámecké zahrady tvořil starší skleník, který v 50. letech doplnil drobný gloriet. Na zahradu navazoval vysoký most, projektovaný

3 rožmberským stavebním ředitelem Janem Roeslerem. Most vedl do vrchnostenského parku v zámeckém lesním revíru Thomasberg. Ze sítě cest, která zde vznikla, se hraběcí rodině a jejím hostům otevírala řada výhledů na vltavské údolí a město i hrad Rožmberk. Dalšími stavbami éry Jana Jiřího Buquoye v Rožmberku byly panská oratoř v kostele Panny Marie a tzv. švýcarský domek. Jednotlivé objekty byly propojeny vzájemnými pohledovými vazbami, jež svědčí o vědomém utváření krajiny. Prameny uložené v OD ÚDU AV ČR umožňují prohloubit dosavadní poznání všech zmíněných stavebních akcí. Vývoj dolního hradu ilustrují dvě mimořádně cenné série plánů od Augusta Dellische, jež zachycují podobu areálu během a po hlavních úpravách. Zároveň jsou přičiněním Zdeňka Wirtha v Praze uloženy kresebné návrhy a dokumentace hradního mobiliáře, které doplňují výpověď písemných pramenů z rodinného archivu Buquoyů (dnes SOA Třeboň). Zcela zásadní význam pak má řada plánů horního hradu. Jedná se o průběžně pořizovaná zaměření dílčích etap a četné skicy, respektive variantní návrhy, které umožňují zpřesnit průběh dosud spíše rámcově známé výstavby. Vedle zkoumání hlavních stavebních akcí směřuje projekt Obnova buquoyské kulturní krajiny také k připomenutí menších staveb v krajině. V případě rožmberského panství se jedná zejména o četné myslivny a lesovny, jež sloužily ke správě lesního majetku. V řadě případů šlo o zajímavé stavby, jejichž podoba byla ovlivněna vrchnostenskými sídly. Dalším rozměrem projektu je pokus o "zalidnění" buquoyské kulturní krajiny. Rádi bychom v rámci možností rekonstruovali sociální vazby a vzájemnou interakci na stavbách činných řemeslníků a buquoyských vrchnostenských úředníků. Již první sondy prokázaly nosnost tohoto přístupu. Na základě údajů z církevních matrik, stavebních a účetních deníků, četných plánů a výjimečně dochovaných pozůstalostí a korespondence lze sestavit biogramy řady aktérů buquoyské stavební činnosti. Kromě zhodnocení jejich tvůrčího profilu umožňuje naznačený postup poznat sociální a geografickou mobilitu, zejména mezi severočeskými a jihočeskými statky rodu, ale i sňatkové a profesní strategie jedinců i celých rodin Petr Šámal: Profese, diletantismus a reprezentace v prostředí Buquoyů jako výtvarníků a objednavatelů umění

4 Příspěvek se zaměřil na výtvarné projevy v prostředí rodu Buquoyů (kresba, malba, grafika), a to převážně v období do 50. let 19. století. Téma bylo nastíněno prostřednictvím glos k činnosti jednotlivých osobností, a to jak z okruhu příslušníků samotného rodu, tak ze skupiny profesionálních umělců, kteří pracovali na buquoyských zakázkách. Stejně jako je tomu v řadě případů jiných rodů v 19. století v Čechách, také u Buquoyů se vyprofilovaly osobnosti, jejichž výtvarná činnost přesahovala běžné projevy aktivního vztahu nobility k výtvarnému umění. Příslušný materiál ukazuje mj. na živé prolínání světa diletantské a profesionální tvorby a jeho zpracování nabízí možnost tyto vztahy prozkoumat. Nejstarší výraznou osobností výtvarného světa Buquoyů byl Ludvík Arnošt ( ), jehož tvorba je známá hlavně v oblasti české krajinářské grafiky první čtvrtiny 19. stol. Pro rodové výtvarnictví byl příklad Ludvíka Arnošta jistě silným podnětem, a to nejen proto, že se zapsal do dějin výtvarné pedagogiky jako autor kresebných předloh, ale také samotným vstupem na veřejnou uměleckou scénu; ten nebyl pouze jednorázový a krátkodobý, jako tomu bylo v případě některých šlechtických diletantů na soudobých pražských výstavách. To s sebou neslo i poněkud paradoxní genderový efekt také mužský příslušník šlechtického rodu mohl své aktivity do velké míry zasvětit výtvarné činnosti, běžněji provozované a prezentované diletujícími šlechtičnami. Málo toho víme o vlastním výtvarném vzdělání Ludvíka Arnošta, spojovaném zpravidla s jeho o málo starším spolupracovníkem Antonínem Puchernou; prvotní edukace probíhala zřejmě v 90. letech 18. stol. ve Vídni a dosud není jasné, kdo za ní stál. Vrstevnicí Ludvíka Arnošta byla Gabriela Marie, rozená Rottenhanová ( ). Vnímáme ji především jako matku Jiřího Jana Buquoye, který je jakýmsi středobodem výtvarných snah buquoyského rodu. Gabriela Marie je běžně považována za žákyni Josefa Berglera; s ředitelem pražské akademie byla v kontaktu spíše v dospělém a zralém věku, zatímco dříve prošla raným výtvarným školením ve Vídni, a stejně jako v případě jejího budoucího švagra je otevřená otázka, kdo byli její učitelé umění z této doby. Zkoumání souvislostí s výukou u Josefa Berglera je nicméně přínosné z hlediska problematiky studijních možností výtvarných umělkyň v 19. století v Čechách, odtržených od možnosti akademického školení.

5 Vztah k výtvarnému umění u Jiřího Jana Jindřicha ( ) byl velmi intenzivní a odehrával se na různých úrovních. Podporován byl na prvním místě matkou, která mu patrně zpočátku také zprostředkovala výtvarné vzory, na nichž sama vyrůstala. Dalším aspektem jeho uměleckého růstu byla výuka u profesionálních kreslířů (pravděpodobně František Wolf a František Taraba), znalost uměleckých sbírek a studijní cesty vypovídající o jeho mimořádně vyvinutém smyslu pro pozorování vnější skutečnosti. Z rozsáhlého fondu jeho kresebné pozůstalosti se v referátu poukázalo na sešit kreseb z počátku 30. let 19. stol. zachycující interiéry šlechtických sídel spjatých s rodinou matky. Převedení jedné z kreseb do litografie vypovídá o záměrném šíření práce diletujícího příslušníka rodu. Není jasné, zda se Jiří Jan věnoval také vlastní litografické práci. Pokud ano, je zde možné uvažovat o přímém vlivu tehdy žijícího strýce Ludvíka Arnošta jednoho z průkopníků litografie v Čechách. Právě obor interiérových zobrazení představuje podstatné téma při sledování tvorby v prostředí šlechtických rodů 19. století. Okolnost spojování reprezentace s intimitou, která se v nich mnohdy projevuje, byla ve své době citlivou záležitostí. Souvislost se zmíněnou litografickou reprodukcí vyvolává otázku, pro jaký okruh zájemců byly tyto reprodukované varianty určeny. Výtvarnou tvorbu Jiřího Jana lze sledovat z různých úhlů pohledu; její detailní výzkum by mj. mohl přinést více světla do některých otázek stavebně-historického vývoje buquoyských objektů a upřesnit roli, která Jiřímu Janovi příslušela při jejich historizujících úpravách. Výtvarné nadšení Jiřího Jana bylo ale také klíčovým faktorem pro vytvoření milieu profesionálních výtvarníků, pohybujících se v prostředí buquoyského "dvora". Vrstevníkem Jiřího Jana Jindřicha Buquoye byl Friedrich Ströbel (nar. 1814). Tento dvorní malíř Buquoyů se vyznačoval dobově charakteristickým oborovým rozsahem, od drobné podobizny přes zobrazení interiéru, až po kopie obrazů a nástěnné malby. Většina jeho známých prací z doby po absolvování pražské akademie je spojena právě s rodem Buquoyů a zdá se, že angažmá tohoto malíře ve 40. a 50. letech 19. století bylo výsledkem potřeby mít trvale k dispozici stálého výtvarníka. Podstatnou součástí Ströbelovy práce jsou právě interiérová zobrazení, která většinou aktuálně reagovala na stavební úpravy a výzdobné zásahy staveb pod taktovkou Jiřího Jana. Ty patří ke kvalitnější skupině prací tohoto oboru v Čechách a tvoří jakýsi předstupeň pozdějších objednávek Buquoyů u Rudolfa von Alta ( ) v 50. letech 19. století.

6 Práce tohoto proslulého vídeňského akvarelisty pro Buquoye tvoří samostatnou kapitolu v naší problematice a je třeba jí věnovat zvláštní pozornost. Ani z hlediska samotné malířovy tvorby jí nelze podcenit již proto, že buquoyský soubor představuje zdaleka nejrozsáhlejší Altův cyklus interiérových pohledů, vytvořený pro jednoho objednavatele. Za protějšek tvorby Friedricha Ströbla pro Buquoye jsou považovány práce staršího Josefa Schütze ( ). Kromě skupiny interiérových pohledů je mu přičítána rozsáhlá řada pohledů na buquoyskou krajinu s architektonickými motivy, zachycující krajinný park v Terezině údolí i další místa. Tvorba Josefa Schütze pro Buquoye je však ve své podstatě sporná: Soubor bezmála padesáti kvašových obrazů je z velké části datován do období značně pokročilého věku tohoto milovníka umění, známého do té doby spíše svým působením na pražském magistrátu a úlohou ve výboru Společnosti vlasteneckých přátel umění, než vlastní výtvarnou tvorbou. Práce připisované Schützovi jsou pravděpodobně dílem jiného malíře, jmenovitě Aloise Gustava Schulze ( ), zaznamenaného také jako malíře kulis pro zámecké divadlo v Nových Hradech. Známá tvorba tohoto Piepenhagenova žáka krajináře a malíře Stavovského divadla formálně odpovídá souboru buquoyských kvašů a ve prospěch jeho autorství vypovídá i srovnání signatur. Studium skutečného podílu jednotlivých rukou na výtvarných pracích, spojených s rodem Buquoyů, stejně tak hlubší studium rodové diletantské tvorby by mělo přispět k poznání procesů výtvarné činnosti v tomto prostředí, v jehož kulturním životě představovalo specifickou roli propojení vizuální reprezentace, vlastní výtvarné činnosti a niterného vztahu k umění. Petra Trnková: Buquoyové a fotografie v druhé polovině 19. století. Úloha fotografie v budování buquoyské kulturní krajiny v 19. století Záměrem příspěvku bylo představit základní tematický rámec a směr, kterým se bude výzkum v oblasti vztahu Buquoyů k fotografii po polovině 19. století odvíjet. Materiálovým východiskem jsou fotografie vztahující se k osobě a majetkům Jiřího Jana Jindřich Buquoye, dnes především ve správě ÚDU AV ČR a SOA v Třeboni. Již na základě prvních sond lze říci, že pro Jiřího Jana Jindřicha a jeho potomky pracovala velmi systematicky celá řada místních i přespolních fotografů.

7 Příspěvek upozornil na čtyři soubory vytvořené v padesátých a šedesátých letech 19. století, které se dnes jeví zvláště pozoruhodnými. Jejich autory byli Andreas Groll ( ), Paul des Granges a Franz Polak. Poslední ze souborů zůstává anonymní. Hlavní prostor byl v příspěvku věnován prvnímu fotografovi, který se zde prokazatelně objevil (asi už kolem roku 1857) a tím byl Andreas Groll jedna z předních osobností tehdejší vídeňské fotografické scény. Groll zde vytvořil dva, na první pohled velmi odlišné soubory: Fotografie mobiliáře dolního hradu v Rožmberku nad Vltavou (tj. fotografie muzejních exponátů) a dále fotografie architektury a exteriérů v Rožmberku a Nových Hradech. První typ fotografií, tematicky velmi úzce zaměřený a technicky nepříliš kvalitní, byl běžně distribuován prostřednictvím Grollova ateliéru a dnes je součástí celé řady sbírek u nás i v zahraničí. Dosud tyto fotografie ale zůstávaly až na marginální případy stranou vědeckého zájmu. Druhý typ fotografií představují privátní fotografie, pravděpodobně dále nedistribuované, vytvořené naopak pouze pro osobní účely objednavatele a jeho rodiny. V nedávné době byly objeveny desítky těchto fotografií, které zásadním způsobem proměňují dosavadní obraz o práci fotografa Andrease Grolla, což bylo v příspěvku také naznačeno. Prostřednictvím tohoto druhého typu fotografií se navíc daří vzbuzovat zájem odborné veřejnosti o první soubor fotografií exponátů dolního hradu, které byly nejspíš vzhledem k jejich množství a nízké technické kvalitě dosud zcela opomíjeny. Andreas Groll i další dva autoři zmínění v referátu jsou po fotografické stránce v mnoha směrech velmi specifičtí, zcela odlišní a zvláště Franz Polak a Paul des Granges téměř neznámí. Vyvstávají tak nejen otázky týkající se jejich profesní dráhy, ale i zájmu objednavatele a jeho povědomí o tehdejší fotografické scéně. Kateřina Doležalová: Konzervátorský průzkum historických plánů a fotografií V příspěvku byl představen konzervátorský průzkum plánů a fotografií uložených v oddělení dokumentace ÚDU AV ČR. Zkoumán byl materiál týkající se buquoyského panství, zejména oblasti Nových Hradů a Rožmberku. Tematicky

8 vybrané objekty byly rozděleny do dvou samostatných kategorií: 545 kusů plánů a kreseb na papírové podložce a přes 600 kusů historických fotografií. V rámci průzkumu byla provedena fotodokumentace přední i zadní strany každého objektu, určení druhu papírové podložky u plánů, identifikace fotografických technik, zaznamenání rozměrů. Důraz byl kladen na zjištění celkového stavu poškození. Průzkum indikoval nejkritičtější stav poškození u plánů na pauzovacích papírech a u objektů, které byly v minulosti uloženy v nevhodných podmínkách. V případě fotografií se nejčastěji vyskytují poškození jako blednutí a žloutnutí obrazové části. Tereza Cermanová: Plánované metody restaurování a konzervace historických plánů a fotografií V příspěvku byly představeny zvažované metody a technologické postupy restaurování a konzervace poškozených historických plánů a fotografií. Zároveň bylo upozorněno na zřízení a probíhající vybavování restaurátorského ateliéru a na stále se zlepšující podmínky uložení sbírkového materiálu v depozitáři. Na základě výsledků konzervátorského průzkumu byla zmíněna nejčastější poškození fotografií a plánů, s nimiž se budou restaurátorky potýkat (blednutí a žloutnutí albuminových fotografií, mechanicky poškozené pauzovací papíry; lepící pásky, staré opravy, adjustace na nevhodné podložky). Následně byly popsány zamýšlené restaurátorské postupy vedoucí k možnému řešení těchto hlavních problémů a ke zlepšení fyzického stavu sbírkových předmětů. Největší prostor byl věnován metodě odstraňování lepících pásek, starých oprav a podlepů pomocí gelů. Tato metoda restaurátorky velmi zaujala a plánují její testování a aplikaci.

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

2004 XV-2 ISSN 1214-1836

2004 XV-2 ISSN 1214-1836 2004 XV-2 ISSN 1214-1836 OBSAH: Radomír Vlček, Proč jsme se stěhovali aneb Brňáci v novém; Tomáš Sterneck, První rok společného pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 1 ÚVODNÍ INFORMACE Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 2020 byla zpracována v průběhu roku 2013-2014 a zohledňuje

Více

MUZEUM UMĚNÍ V SÍTI SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ

MUZEUM UMĚNÍ V SÍTI SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ MUZEUM UMĚNÍ V SÍTI SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ Muzeum umění a designu Benešov je vzdělávacím veřejnoprávním ústavem sbírkotvorného charakteru. Funguje jako součást právního subjektu Města Benešova. Vzdělávací

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

západočeské archivy 2011

západočeské archivy 2011 západočeské archivy 2011 Porta fontium Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci archiválií v západočeských a některých bavorských archivech,

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference OBSAH Editorial... 1 Významná událost roku Pět set padesát let mise Jiřího z Poděbrad... 2 Dvůr krále Jiřího z Poděbrad I. kulatý stůl Dvory a rezidence ve středověku (Dana Dvořáčková-Malá)... 2 Mezinárodní

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Analýza vlivů sociálního okolí a využívání informačních zdrojů na základě dotazníkového šetření PhDr.

Více

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha 22. pro období 2010 2020

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha 22. pro období 2010 2020 Strategický plán rozvoje Městské části Praha Praha 22 pro období 2010 2020 Konečná verze schválená na 5. mimořádném zasedání ZMČ dne 20. září 2010 Zadavatel: Městská část Praha 22 Zpracovatel: Finanční

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2002 Úvodem Váţení přátelé, je naší milou povinností předloţit Vám zprávu o činnosti naší galerie za rok 2002. Činíme tak s přáním, abyste v ní nalezli víc

Více

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Zpracoval: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 29. listopadu 2012 Č.j.: NTM 2318/12-GŘ 1 OBSAH: OBSAH 2 MOTTO.. 4 I. Údaje o zpracovateli....

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Anna Slaninová Obor: Lázeňství a turismus Sakrální stavby na Hlučínsku postavení a význam pro podporu cestovního ruchu v regionu Sacred

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011 1 Editorial Tyto řádky píši bezprostředně po schůzi předsednictva našeho sdružení, první po úmrtí předsedy pana Ing. Radko Weignera. Atmosféra jednání byla touto okolností jednoznačně poznamenána. Jednání

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více