Martin Krummholz: Buquoyové a jejich krajina na konci 18. a v 19. století

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Martin Krummholz: Buquoyové a jejich krajina na konci 18. a v 19. století"

Transkript

1 Abstrakty příspěvků pracovního setkání Obnova buquoyské kulturní krajiny uskutečněného 25. října 2011 v prostorách AKC, Husova 4a, Praha 1 Martin Krummholz: Buquoyové a jejich krajina na konci 18. a v 19. století Impulzem projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny byla primární identifikace dosud nezpracovaných materiálů topografických sbírek Oddělení dokumentace Ústavu dějin umění (ÚDU) AV ČR. Množství fotografií a plánů (předběžně odhadováno na zhruba 1150 inventárních položek) zachycuje bývalé buquoyské lokality, především Nové Hrady a Rožmberk a jejich bezprostřední okolí. Jihočeská buquoyská krajina byla utvářena v období během několika etap, z nichž lze zatím spolehlivěji identifikovat: Nejstarší fázi dvou posledních dekád 18. století éryjana Nepomuka Buquoye ( ) a jeho ženy Terezie rozené Paarové ( ), a dále etapu kolem poloviny 19. století související s osobností Jana Jiřího Jindřicha Buquoye ( ). Jan Jiří Jindřich Buquoy byl naprosto výjimečnou ukázkou múzického aristokrata, který se osobně angažoval na proměnách svých sídel, jejich interiérů i širšího okolí, a to včetně sebemenších detailů. Dokládá to jak dochovaná korespondence, tak množství jeho vlastních kreseb. Umělecké sklony a kulturní rozhled zdědil Jan Jiří Jindřich po své matce Gabriele rozené Rottenhanové ( ) dědičce severočeského panství Červený Hrádek. Na Červeném Hrádku se Jan Jiří Jindřich narodil a zdejší zámek sloužil rodině jako oblíbené sídlo, spolu s pražským malostranským palácem resp. letohrádkem v Bubenči. V první třetině 19. století Rottenhanové proměnili červenohrádeckou zámeckou zahradu v krajinný park, v němž mj. vybudovali řadu romantických zákoutí a staveb, s jejichž protějšky se lze posléze setkat i na jihočeských panstvích. Obdobně sloužily za vzor též červenohrádecké interéry. Gabriela Rottenhanová i její jediný syn projevovali živý zájem o umění a architekturu. Pečlivě sledovali zahradní i interiérové úpravy sídel svých příbuzných a známých a vzájemně si sdělovali své aktuální dojmy, v dopisech často doprovázené kresbami. V případě sídel všech sester Jana Jiřího Jindřicha Buquoye se jednalo o novostavby nebo na přelomu 20. a 30. let 19. století zásadně

2 přestavěné objekty (Terezie provd. Zessnerová Dobříčany, Karolína provd. Deymová Nemyšl, Isabela provd. Trautmannsdorffová Herálec). Ještě před polovinou 19. století si Gabriela (se svým synem) vyhlédla a zakoupila nedaleké severočeské panství Hauenštejn. Tamní hrad svou polohou i zamýšlenými úpravami předjímal zásahy provedené později na Rožmberku. V druhé polovině 19. století proběhla velkolepá přestavba Hauenštejna naopak pod vlivem tehdy již realizovaných úprav Rožmberka. Z dalších důležitých buquoyských lokalit je třeba zmínit jihočeské panství LIbějovice. Zdejší pozdně barokní zámek zjevně plnil roli nejvýstavnější venkovské rezidence rodu Buquoyů. S prodejem Libějovic Schwarzenberkům na samém počátku 19. století souviselo vybudování nového zámku v Nových Hradech. Jedním z cílů zahájeného projektu je objasnění stavební historie jednotlivých buquoyských sídel a staveb v dobovém kulturně-sociálním kontextu a jejich funkce v rámci rodové rezidenční sítě a celkové majetkové držby. Předmětem našeho zájmu jsou rovněž širší umělecko- resp. kulturně-historické souvislosti, a to jak co se týče vývoje evropské architektury tak i dobového fenomenu budování krajinných parků. Jan Ivanega: Stavební aktivity Jiřího Jana Jindřicha Buquoye v Rožmberku nad Vltavou Příspěvek stručně připomněl hlavní stavební aktivity, k nimž došlo v Rožmberku a jeho okolí z podnětu a za aktivní účasti klíčové postavy buquoyských dějin 19. století, hraběte Jiřího Jana Jindřicha Buquoye. Na prvním místě stály stavební úpravy dolního hradu, k nimž došlo v několika etapách během 40. a na prahu 50. let 19. století. V návaznosti na narození potomků hraběte následně došlo k rozsáhlým přestavbám v areálu horního hradu. Vnitřní prostor někdejší barokní sýpky, na jejímž místě je dnešní nový zámek vybudován, byl postupně upraven pro obytné potřeby. Zároveň byla vybudována zprvu přízemní cottage. Její zvýšení, k němuž došlo v roce 1856, bylo poslední výraznější stavební úpravou v zámeckém areálu. Mimořádně zajímavé jsou i parkové úpravy okolí nového zámku, které řídil Anton Krause (rodák z Erlaa u Vídně), jenž byl mimořádně aktivní i v Nových Hradech. Dominantu zámecké zahrady tvořil starší skleník, který v 50. letech doplnil drobný gloriet. Na zahradu navazoval vysoký most, projektovaný

3 rožmberským stavebním ředitelem Janem Roeslerem. Most vedl do vrchnostenského parku v zámeckém lesním revíru Thomasberg. Ze sítě cest, která zde vznikla, se hraběcí rodině a jejím hostům otevírala řada výhledů na vltavské údolí a město i hrad Rožmberk. Dalšími stavbami éry Jana Jiřího Buquoye v Rožmberku byly panská oratoř v kostele Panny Marie a tzv. švýcarský domek. Jednotlivé objekty byly propojeny vzájemnými pohledovými vazbami, jež svědčí o vědomém utváření krajiny. Prameny uložené v OD ÚDU AV ČR umožňují prohloubit dosavadní poznání všech zmíněných stavebních akcí. Vývoj dolního hradu ilustrují dvě mimořádně cenné série plánů od Augusta Dellische, jež zachycují podobu areálu během a po hlavních úpravách. Zároveň jsou přičiněním Zdeňka Wirtha v Praze uloženy kresebné návrhy a dokumentace hradního mobiliáře, které doplňují výpověď písemných pramenů z rodinného archivu Buquoyů (dnes SOA Třeboň). Zcela zásadní význam pak má řada plánů horního hradu. Jedná se o průběžně pořizovaná zaměření dílčích etap a četné skicy, respektive variantní návrhy, které umožňují zpřesnit průběh dosud spíše rámcově známé výstavby. Vedle zkoumání hlavních stavebních akcí směřuje projekt Obnova buquoyské kulturní krajiny také k připomenutí menších staveb v krajině. V případě rožmberského panství se jedná zejména o četné myslivny a lesovny, jež sloužily ke správě lesního majetku. V řadě případů šlo o zajímavé stavby, jejichž podoba byla ovlivněna vrchnostenskými sídly. Dalším rozměrem projektu je pokus o "zalidnění" buquoyské kulturní krajiny. Rádi bychom v rámci možností rekonstruovali sociální vazby a vzájemnou interakci na stavbách činných řemeslníků a buquoyských vrchnostenských úředníků. Již první sondy prokázaly nosnost tohoto přístupu. Na základě údajů z církevních matrik, stavebních a účetních deníků, četných plánů a výjimečně dochovaných pozůstalostí a korespondence lze sestavit biogramy řady aktérů buquoyské stavební činnosti. Kromě zhodnocení jejich tvůrčího profilu umožňuje naznačený postup poznat sociální a geografickou mobilitu, zejména mezi severočeskými a jihočeskými statky rodu, ale i sňatkové a profesní strategie jedinců i celých rodin Petr Šámal: Profese, diletantismus a reprezentace v prostředí Buquoyů jako výtvarníků a objednavatelů umění

4 Příspěvek se zaměřil na výtvarné projevy v prostředí rodu Buquoyů (kresba, malba, grafika), a to převážně v období do 50. let 19. století. Téma bylo nastíněno prostřednictvím glos k činnosti jednotlivých osobností, a to jak z okruhu příslušníků samotného rodu, tak ze skupiny profesionálních umělců, kteří pracovali na buquoyských zakázkách. Stejně jako je tomu v řadě případů jiných rodů v 19. století v Čechách, také u Buquoyů se vyprofilovaly osobnosti, jejichž výtvarná činnost přesahovala běžné projevy aktivního vztahu nobility k výtvarnému umění. Příslušný materiál ukazuje mj. na živé prolínání světa diletantské a profesionální tvorby a jeho zpracování nabízí možnost tyto vztahy prozkoumat. Nejstarší výraznou osobností výtvarného světa Buquoyů byl Ludvík Arnošt ( ), jehož tvorba je známá hlavně v oblasti české krajinářské grafiky první čtvrtiny 19. stol. Pro rodové výtvarnictví byl příklad Ludvíka Arnošta jistě silným podnětem, a to nejen proto, že se zapsal do dějin výtvarné pedagogiky jako autor kresebných předloh, ale také samotným vstupem na veřejnou uměleckou scénu; ten nebyl pouze jednorázový a krátkodobý, jako tomu bylo v případě některých šlechtických diletantů na soudobých pražských výstavách. To s sebou neslo i poněkud paradoxní genderový efekt také mužský příslušník šlechtického rodu mohl své aktivity do velké míry zasvětit výtvarné činnosti, běžněji provozované a prezentované diletujícími šlechtičnami. Málo toho víme o vlastním výtvarném vzdělání Ludvíka Arnošta, spojovaném zpravidla s jeho o málo starším spolupracovníkem Antonínem Puchernou; prvotní edukace probíhala zřejmě v 90. letech 18. stol. ve Vídni a dosud není jasné, kdo za ní stál. Vrstevnicí Ludvíka Arnošta byla Gabriela Marie, rozená Rottenhanová ( ). Vnímáme ji především jako matku Jiřího Jana Buquoye, který je jakýmsi středobodem výtvarných snah buquoyského rodu. Gabriela Marie je běžně považována za žákyni Josefa Berglera; s ředitelem pražské akademie byla v kontaktu spíše v dospělém a zralém věku, zatímco dříve prošla raným výtvarným školením ve Vídni, a stejně jako v případě jejího budoucího švagra je otevřená otázka, kdo byli její učitelé umění z této doby. Zkoumání souvislostí s výukou u Josefa Berglera je nicméně přínosné z hlediska problematiky studijních možností výtvarných umělkyň v 19. století v Čechách, odtržených od možnosti akademického školení.

5 Vztah k výtvarnému umění u Jiřího Jana Jindřicha ( ) byl velmi intenzivní a odehrával se na různých úrovních. Podporován byl na prvním místě matkou, která mu patrně zpočátku také zprostředkovala výtvarné vzory, na nichž sama vyrůstala. Dalším aspektem jeho uměleckého růstu byla výuka u profesionálních kreslířů (pravděpodobně František Wolf a František Taraba), znalost uměleckých sbírek a studijní cesty vypovídající o jeho mimořádně vyvinutém smyslu pro pozorování vnější skutečnosti. Z rozsáhlého fondu jeho kresebné pozůstalosti se v referátu poukázalo na sešit kreseb z počátku 30. let 19. stol. zachycující interiéry šlechtických sídel spjatých s rodinou matky. Převedení jedné z kreseb do litografie vypovídá o záměrném šíření práce diletujícího příslušníka rodu. Není jasné, zda se Jiří Jan věnoval také vlastní litografické práci. Pokud ano, je zde možné uvažovat o přímém vlivu tehdy žijícího strýce Ludvíka Arnošta jednoho z průkopníků litografie v Čechách. Právě obor interiérových zobrazení představuje podstatné téma při sledování tvorby v prostředí šlechtických rodů 19. století. Okolnost spojování reprezentace s intimitou, která se v nich mnohdy projevuje, byla ve své době citlivou záležitostí. Souvislost se zmíněnou litografickou reprodukcí vyvolává otázku, pro jaký okruh zájemců byly tyto reprodukované varianty určeny. Výtvarnou tvorbu Jiřího Jana lze sledovat z různých úhlů pohledu; její detailní výzkum by mj. mohl přinést více světla do některých otázek stavebně-historického vývoje buquoyských objektů a upřesnit roli, která Jiřímu Janovi příslušela při jejich historizujících úpravách. Výtvarné nadšení Jiřího Jana bylo ale také klíčovým faktorem pro vytvoření milieu profesionálních výtvarníků, pohybujících se v prostředí buquoyského "dvora". Vrstevníkem Jiřího Jana Jindřicha Buquoye byl Friedrich Ströbel (nar. 1814). Tento dvorní malíř Buquoyů se vyznačoval dobově charakteristickým oborovým rozsahem, od drobné podobizny přes zobrazení interiéru, až po kopie obrazů a nástěnné malby. Většina jeho známých prací z doby po absolvování pražské akademie je spojena právě s rodem Buquoyů a zdá se, že angažmá tohoto malíře ve 40. a 50. letech 19. století bylo výsledkem potřeby mít trvale k dispozici stálého výtvarníka. Podstatnou součástí Ströbelovy práce jsou právě interiérová zobrazení, která většinou aktuálně reagovala na stavební úpravy a výzdobné zásahy staveb pod taktovkou Jiřího Jana. Ty patří ke kvalitnější skupině prací tohoto oboru v Čechách a tvoří jakýsi předstupeň pozdějších objednávek Buquoyů u Rudolfa von Alta ( ) v 50. letech 19. století.

6 Práce tohoto proslulého vídeňského akvarelisty pro Buquoye tvoří samostatnou kapitolu v naší problematice a je třeba jí věnovat zvláštní pozornost. Ani z hlediska samotné malířovy tvorby jí nelze podcenit již proto, že buquoyský soubor představuje zdaleka nejrozsáhlejší Altův cyklus interiérových pohledů, vytvořený pro jednoho objednavatele. Za protějšek tvorby Friedricha Ströbla pro Buquoye jsou považovány práce staršího Josefa Schütze ( ). Kromě skupiny interiérových pohledů je mu přičítána rozsáhlá řada pohledů na buquoyskou krajinu s architektonickými motivy, zachycující krajinný park v Terezině údolí i další místa. Tvorba Josefa Schütze pro Buquoye je však ve své podstatě sporná: Soubor bezmála padesáti kvašových obrazů je z velké části datován do období značně pokročilého věku tohoto milovníka umění, známého do té doby spíše svým působením na pražském magistrátu a úlohou ve výboru Společnosti vlasteneckých přátel umění, než vlastní výtvarnou tvorbou. Práce připisované Schützovi jsou pravděpodobně dílem jiného malíře, jmenovitě Aloise Gustava Schulze ( ), zaznamenaného také jako malíře kulis pro zámecké divadlo v Nových Hradech. Známá tvorba tohoto Piepenhagenova žáka krajináře a malíře Stavovského divadla formálně odpovídá souboru buquoyských kvašů a ve prospěch jeho autorství vypovídá i srovnání signatur. Studium skutečného podílu jednotlivých rukou na výtvarných pracích, spojených s rodem Buquoyů, stejně tak hlubší studium rodové diletantské tvorby by mělo přispět k poznání procesů výtvarné činnosti v tomto prostředí, v jehož kulturním životě představovalo specifickou roli propojení vizuální reprezentace, vlastní výtvarné činnosti a niterného vztahu k umění. Petra Trnková: Buquoyové a fotografie v druhé polovině 19. století. Úloha fotografie v budování buquoyské kulturní krajiny v 19. století Záměrem příspěvku bylo představit základní tematický rámec a směr, kterým se bude výzkum v oblasti vztahu Buquoyů k fotografii po polovině 19. století odvíjet. Materiálovým východiskem jsou fotografie vztahující se k osobě a majetkům Jiřího Jana Jindřich Buquoye, dnes především ve správě ÚDU AV ČR a SOA v Třeboni. Již na základě prvních sond lze říci, že pro Jiřího Jana Jindřicha a jeho potomky pracovala velmi systematicky celá řada místních i přespolních fotografů.

7 Příspěvek upozornil na čtyři soubory vytvořené v padesátých a šedesátých letech 19. století, které se dnes jeví zvláště pozoruhodnými. Jejich autory byli Andreas Groll ( ), Paul des Granges a Franz Polak. Poslední ze souborů zůstává anonymní. Hlavní prostor byl v příspěvku věnován prvnímu fotografovi, který se zde prokazatelně objevil (asi už kolem roku 1857) a tím byl Andreas Groll jedna z předních osobností tehdejší vídeňské fotografické scény. Groll zde vytvořil dva, na první pohled velmi odlišné soubory: Fotografie mobiliáře dolního hradu v Rožmberku nad Vltavou (tj. fotografie muzejních exponátů) a dále fotografie architektury a exteriérů v Rožmberku a Nových Hradech. První typ fotografií, tematicky velmi úzce zaměřený a technicky nepříliš kvalitní, byl běžně distribuován prostřednictvím Grollova ateliéru a dnes je součástí celé řady sbírek u nás i v zahraničí. Dosud tyto fotografie ale zůstávaly až na marginální případy stranou vědeckého zájmu. Druhý typ fotografií představují privátní fotografie, pravděpodobně dále nedistribuované, vytvořené naopak pouze pro osobní účely objednavatele a jeho rodiny. V nedávné době byly objeveny desítky těchto fotografií, které zásadním způsobem proměňují dosavadní obraz o práci fotografa Andrease Grolla, což bylo v příspěvku také naznačeno. Prostřednictvím tohoto druhého typu fotografií se navíc daří vzbuzovat zájem odborné veřejnosti o první soubor fotografií exponátů dolního hradu, které byly nejspíš vzhledem k jejich množství a nízké technické kvalitě dosud zcela opomíjeny. Andreas Groll i další dva autoři zmínění v referátu jsou po fotografické stránce v mnoha směrech velmi specifičtí, zcela odlišní a zvláště Franz Polak a Paul des Granges téměř neznámí. Vyvstávají tak nejen otázky týkající se jejich profesní dráhy, ale i zájmu objednavatele a jeho povědomí o tehdejší fotografické scéně. Kateřina Doležalová: Konzervátorský průzkum historických plánů a fotografií V příspěvku byl představen konzervátorský průzkum plánů a fotografií uložených v oddělení dokumentace ÚDU AV ČR. Zkoumán byl materiál týkající se buquoyského panství, zejména oblasti Nových Hradů a Rožmberku. Tematicky

8 vybrané objekty byly rozděleny do dvou samostatných kategorií: 545 kusů plánů a kreseb na papírové podložce a přes 600 kusů historických fotografií. V rámci průzkumu byla provedena fotodokumentace přední i zadní strany každého objektu, určení druhu papírové podložky u plánů, identifikace fotografických technik, zaznamenání rozměrů. Důraz byl kladen na zjištění celkového stavu poškození. Průzkum indikoval nejkritičtější stav poškození u plánů na pauzovacích papírech a u objektů, které byly v minulosti uloženy v nevhodných podmínkách. V případě fotografií se nejčastěji vyskytují poškození jako blednutí a žloutnutí obrazové části. Tereza Cermanová: Plánované metody restaurování a konzervace historických plánů a fotografií V příspěvku byly představeny zvažované metody a technologické postupy restaurování a konzervace poškozených historických plánů a fotografií. Zároveň bylo upozorněno na zřízení a probíhající vybavování restaurátorského ateliéru a na stále se zlepšující podmínky uložení sbírkového materiálu v depozitáři. Na základě výsledků konzervátorského průzkumu byla zmíněna nejčastější poškození fotografií a plánů, s nimiž se budou restaurátorky potýkat (blednutí a žloutnutí albuminových fotografií, mechanicky poškozené pauzovací papíry; lepící pásky, staré opravy, adjustace na nevhodné podložky). Následně byly popsány zamýšlené restaurátorské postupy vedoucí k možnému řešení těchto hlavních problémů a ke zlepšení fyzického stavu sbírkových předmětů. Největší prostor byl věnován metodě odstraňování lepících pásek, starých oprav a podlepů pomocí gelů. Tato metoda restaurátorky velmi zaujala a plánují její testování a aplikaci.

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

4 Specifika obnovy památek

4 Specifika obnovy památek 4 Specifika obnovy památek 4.1 Úvod Kapitola navazuje na závěr první kapitoly a na třetí kapitolu. Abychom dokázali posoudit, jak nemovitou památku využívat a provozovat, aniž by ztratila svoji kulturní

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor *NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor Dne: 26.01.2015 Naše značka: NA- 3041-4/12-2014 Vyřizuje/tel.: Hnulíková / 974 847 433 Vaše značka: MÍSTO: Lublaň, Slovinsko ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA Anton Petter, 1844 II. etapa NÁZEV: Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA olejomalba na plátně ROZMĚRY 825 x 490 cm MAJITEL: Arcibiskupství Olomoucké

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI D) VÝBAVA STAVBY D1 PODLAHY D2 OKNA D3 DVEŘE D4 KOVOVÉ PRVKY Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler, 2011 - Okna

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

Učitel v době normalizace

Učitel v době normalizace Učitel v době normalizace Dana Knotová Michal Šimáně Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Otevřená věda Praha PŘIHLÁŠKA NA STUDENTSKOU VĚDECKOU STÁŽ. Číslo stáže* Název stáže* Příjmení a jméno. Datum a místo narození, věk

Otevřená věda Praha PŘIHLÁŠKA NA STUDENTSKOU VĚDECKOU STÁŽ. Číslo stáže* Název stáže* Příjmení a jméno. Datum a místo narození, věk PŘIHLÁŠKA NA STUDENTSKOU VĚDECKOU STÁŽ Číslo stáže* Název stáže* Příjmení a jméno Datum a místo narození, věk Název a adresa školy Navštěvovaný ročník Kontaktní telefon Kontaktní e-mail Zvláštní požadavky/omezení

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

marek trizuljak sklokrajina

marek trizuljak sklokrajina marek trizuljak sklokrajina 21. 9. 22. 11. 2013 moře II., tavená skleněná plastika marek trizuljak sklokrajina s markem trizuljakem jsem se seznámil (dnes se tomu nechce věřit) před více než dvaceti lety.

Více

ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století

ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století Historiografie, metody, problémy 13. 14. června 2014 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové PÁTEK 13. června 2014 8.30 Prezentace účastníků 9.30 Úvodní

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví.

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Ing. Filip Antoš, Ing. Milan Talich, Ph.D., Ing. Ondřej Böhm, Ing. Jan Havrlant, Ph.D.,

Více

Formulace cílů výzkumu na r. 2015

Formulace cílů výzkumu na r. 2015 Formulace cílů výzkumu na r. 2015 Národní knihovna České republiky bude v r. 2015 realizovat Koncepci svého rozvoje jako výzkumné organizace na léta 2010 2015; současně budou některé úkoly pokračovat jako

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ.

výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ. výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ. Vážení pedagogové, edukační program seznámí Vaše žáky s plakátem jako významnou kategorií užitého umění. Aktivizujícími metodami představí významného

Více

Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu. Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu. Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Od chrámového pokladu k muzeu (a zpět?) Definice muzea (ICOM)

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová ZAHRADA - PARK - KRAJINA Idea Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová Jana Kolková Rydvalová, DiS. Zabývá se projekcí zahrad a současně pracuje jako externista pro o.p.s.

Více

Bílina zmizelá a nalezená

Bílina zmizelá a nalezená Prezentace projektu výstavy, která se uskuteční v Bílině od 2.7. do 31.8. 2010 ve výstavních síních U kostela a Pod věží Organizátor výstavy: Bílina 2006 o.s. Obsah prezentace: Proč výstavu pořádáme? Co

Více

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce MARKÉTA KOREČKOVÁ Chrudim Narodila se v roce 1975 v Chrudimi. V letech 1989-1992 studovala na SPŠKS v Hořicích, poté v letech 1992-1999 na AVU v Praze, a to intermediální tvorbu u Milana Knížáka a sochařství

Více

Diplomant: Bc. Mária Kvašovská (nar. 2. 8. 1988) Diplomový úkol (téma): Obnova areálu hradu Házlov

Diplomant: Bc. Mária Kvašovská (nar. 2. 8. 1988) Diplomový úkol (téma): Obnova areálu hradu Házlov ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Thákurova 9, 166 34 Praha 6 Hodnocení diplomové práce: Diplomant: Bc. Mária Kvašovská (nar. 2. 8. 1988) Diplomový úkol (téma): Obnova areálu hradu Házlov Vedoucí diplomového

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti

Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti Zkouškou odborné způsobilosti se rozumí ověření odborných znalostí, vědomostí, dovedností a schopností opravňujících k samostatnému výkonu povolání

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více