Město přispělo prvňáčkům. ročník IV ZÁŘÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město přispělo prvňáčkům. ročník IV ZÁŘÍ 2014. www.jesenik.org"

Transkript

1 Kurýr nyského hradu doběhl do Jeseníku Zdá se vám to nemožné, aby do Jeseníku doběhl kurýr nyského hradu s oficiálním dopisem pro představitele jesenické radnice? Opak je ale skutečností. Poslední prázdninový pátek 29. srpna doběhl do Jeseníku polský posel nejen se zapečetěným dokumentem, ale také s dalším poselstvím. Kurýra běžce čekala úctyhodná, téměř stokilometrová, trasa přes Otmuchov, Vidnavu, ale i hřebeny hor do Jeseníku a zpět. Na svou běžeckou pouť se vydal v osm hodin ráno z Nysy, kde z rukou starostky města Jolanty Barske převzal za vojenských salv zásilku, kterou měl do Jeseníku ještě tentýž den doručit. Tímto důležitým kurýrem zahaleným do pláště z nyské vlajky a vojenským kloboukem na hlavě nebyl nikdo jiný než Sanjaya Jaraszek, nyský maratonec, který má za sebou například ultramaraton napříč Polskem, na kterém pokořil 240 kilometrů během dvou dnů. Pokračování na str. 2 Město přispělo prvňáčkům Prázdniny skončily, začal nový školní rok. Do čtyř prvních tříd nastoupila ve školním roce 2014/2015 necelá stovka dětí. Město Jeseník své prvňáčky znovu podpořilo tím, že přispělo na pomůcky čtyřmi sty korunami na jedno dítě. Do rozpočtu školy přidalo 40 tisíc korun. Také mateřské školky přivítaly od září nové děti. Po zápisu do mateřských škol zůstávají ještě volná místa na MŠ Křížkovského, na MŠ Kopretina i na MŠ Karla Čapka. Stoprocentně naplněná je MŠ Jiráskova, která je ovšem školkou s nejmenší kapacitou. Helena Machová, oddělení školství ročník IV ZÁŘÍ 2014 Můžeš se rozpůlit a vyčtou ti, že ses nerozčtvrtil, praví jedna ruská lidová moudrost. Přesto si v souvislosti s končícím volebním obdobím troufnu uvést alespoň stručný výňatek z práce ve městě Jeseníku za poslední čtyři roky: Byla snížena zadluženost města z 98 mil. Kč na 31 mil. Kč a zvýšen provozní výsledek hospodaření o cca 20 mil. Kč. Vybudovala se školní hřiště u ZŠ na Nábřežní ul. i ul. B. Němcové a postavily další 2 úseky cyklostezky. Vybudovala se nová třídírna odpadů, zrekonstruovala MŠ Jiráskova, odstranil se nevzhledný KORD v ZŠ Průchodní a připravila a zahájila se celková rekonstrukce venkovního areálu kláštera. Vybudovala se nová opěrná zeď se zatrubněním části potoka na Lipovské, vybudovala se nová parkovací místa, chodníky, bezbariérové prvky. Zajistily se dotace a připravily projekty pro výstavbu centra sociálních služeb a rekonstrukce objektů MŠ Modrá školka, ZUŠ Březinova, Katovna. Realizovalo se mnoho kulturních, sportovních, sociálních i bezpečnostně preventivních projektů, jako např. rozšíření partnerských vztahů do Maďarska, jmenování dvou nových čestných občanů města, mezinárodní sportovní hry mládeže, dluhové poradenství, bezpečnostní řetízky pro seniory, fotopasti proti vandalismu atd. Byla navázána spolupráce s Olomouckým krajem k vybudování další infrastruktury (Rejvízský most, sportovní hala), spolupráce s MPSV k řešení budoucnosti budovy Iposu a mnoho dalšího. Ano, něco se také bohužel nepovedlo, je to záměr aquaparku, který ztroskotal na nezískaném úvěru. Pokračování na str. 3

2 Kurýr nyského hradu doběhl do Jeseníku Dokončení z titulní strany Před jesenickou radnici kurýr Sanjaya, kde jej přivítal jesenický zastupitel Jan Hauk a předal odpověď od starostky města Marie Fomiczewové, doběhl před půl třetí odpolední. Běh se konal při příležitosti patnáctiletého partnerství mezi Nysou a Jeseníkem. Kromě připomenutí vzájemného partnerství mezi městy však měl ještě jedno poselství. Měl podnítit další spolupráci, tu sportovní. Také právě Sanjaya Jaraszek by si totiž přál, aby mezi Čechy a Poláky žijícími v tomto koutě Slezska vznikla tradice příhraničního maratonu. Věřme tedy, že jeho běh byl první vlaštovkou, který zažehne oheň této maratonské tradice. PR Maratonec Sanjaya Jaraszek s Janem Haukem před jesenickou radnicí. Foto archiv města Můžeš se rozpůlit a vyčtou ti, že ses nerozčtvrtil, Dokončení z titulní strany Zastupitelstvo města Jeseníku bude ve svém stávajícím složení zasedat už naposledy (pokud nějaká vážná událost nevyvolá ještě mimořádné zasedání). Na tomto posledním zasedání v hod. v jesenické kapli bude mimo jiné projednáván návrh nové obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad. Na podzim roku 2012 došlo ke zvýšení poplatku na částku neobvyklou ve městech naší velikosti. Mnoho občanů to nese nelibě, zvláště když se snaží třídit odpady tak, že je Jeseník v tomto směru dlouhodobě uznávaným šampionem. Návrh na snížení poplatku, předložený koncem loňského roku, většina zastupitelů nepodpořila. Moc bych si přála, aby znovu navrhované snížení, které bude právě asi jedním z nejžhavějších bodů jednání, bylo prosazeno. Pokud přijdete na zastupitelstvo, můžete se nejen zapojit do diskuze a lobovat za snížení poplatku, ale také vidět a slyšet, jakým způsobem hovoří a jednají nynější zastupitelé, z nichž se mnozí chystají znovu ucházet o vaše voličské hlasy. K začátku školního roku přeji žactvu a studentstvu hodně úspěchů, rodičům i pedagogům přeji, aby se jim ve výchovné práci dařilo. Aby ubývalo zloby, která slušným lidem často bere chuť k práci i k životu. Aby se nám všem dařilo vždy chovat k druhým tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města Jeseník Občané mohou připomínkovat městskou kroniku Do konce října 2014 mají občané města možnost připomínkovat kroniku města za rok 2013, a to na Městském úřadě Jeseník, ul. Tovární, oddělení školství, č. kanceláře 103. H. Machová, oddělení školství 2

3 Investiční akce města Jeseník v roce 2014 Stejně jako v minulých letech tak i letos Město Jeseník realizuje nebo se chystá realizovat celou řadu investičních akcí podporujících udržitelný rozvoj města. Tímto si Vás dovolujeme informovat o tom, co nás z pohledu investiční výstavby čeká, co nás nemine. Město Jeseník včas zachytilo boom dotačních výzev z několika dotačních titulů fondů EU s ohledem na končící programovací období a uspělo s celou řadou individuálních projektů s vysokou mírou poskytnuté dotace, která u některých projektů činí až 90 % ze způsobilých nákladů. Centrum sociálních služeb Záměr vybudování Centra sociálních služeb v Jeseníku je starý již více než 20 let. Všechna ostatní zařízení s 24hodinovou péčí jsou ve vzdálenosti nejméně dvaceti kilometrů od Jeseníku a touhou mnoha občanů je i přes snižující se soběstačnost zůstat v Jeseníku. Proto v situaci, kdy Regionální operační program Střední Morava otevřel poslední výzvu podporující infrastrukturu pro sociální služby v tomto programovacím období, vzešla z jednání snaha o zpracování projektu centra sociálních služeb. Ten počítá s částečnou transformací stávající budovy Penzionu pro seniory na Beskydské ulici a s přístavbou, včetně propojení obou budov krčkem. Při návrhu nové budovy se vycházelo z potřeb obyvatelstva, poptávky po službách tohoto typu a podmínek poskytovatele dotace tak, aby byl záměr dotačně podpořen v maximální výši, což činí cca. 80 % investičních nákladů stavby. Předmětem projektu je transformace stávající budovy sloužící pro chráněné bydlení na domov pro seniory s komplexní 24hodinovou péčí, v přístavbě objektu vznikne lékařská ordinace, rehabilitace a další potřebné zázemí pro klienty a personál, včetně administrativního vedení a lékařského dohledu pro obě budovy. V přístavbě bude zřízeno 20 lůžek domova pro seniory a plně vybavený denní stacionář pro 10 osob, celkem tedy nově 30 míst. Ve stávající budově budou provedeny stavební úpravy, a tím bude umožněn plnohodnotný převod 24 lůžek na domov pro seniory s komplexní 24hodinovou péčí. Součástí přístavby bude spojovací krček s plnohodnotným gastro provozem, jídelnou, lékařskou ordinací, rehabilitací, technologickým centrem, aktivizací a dalším potřebným zázemím pro klienty a personál, včetně lékařského dohledu pro obě budovy. Investicí tak vznikne 20 nových míst v přístavbě a 24 míst ve stávající budově, které bude možno provozovat pro občana v komfortnějším 24hodinovém režimu a stacionář pro 10 osob. Suma sumárum 54 míst. Při předpokládané ceně díla, v případě uzavřeného výběrového řízení, ve výši cca. 55 mil. s DPH by cena za lůžko/osobu vyšla na cca. 1 mil. Kč s DPH. Městu Jeseník však byla přiznána dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši cca. 80 % investičních nákladů, tedy pokud kalkulujeme finanční prostředky, které na lůžko/osobu vynaloží město Jeseník a jeho občané formou daní a povinných plateb městu, pak cena za lůžko/osobu vyjde rozpočet města Jeseník na pouhých 200 tis. Kč s DPH. Nutno zde podotknout, že takováto výše dotačních prostředků je v následujících letech již velmi těžce dosažitelná a při nerealizaci záměru by peníze přislíbené městu Jeseník skončily pravděpodobně nenávratně zpět v pokladně EU. V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, práce by se mohly rozběhnout v měsíci říjnu tohoto roku a otevření zařízení je plánováno na září Revitalizace ulic Školní a Komenského Ještě letos na podzim nás čeká zahájení stavebních prací v ul. Školní a ul. Komenského, kde město Jeseník s přispěním Regionálního operačního programu Střední Morava plánuje fyzickou revitalizaci těchto ulic v celém uličním prostoru. Součástí stavebních prací bude kompletní pokládka povrchů z přírodních materiálů, nové veřejné osvětlení, zeleň a mobiliář. Zde je nutno upozornit, že před investicí proběhne v těchto ulicích kompletní výměna inženýrských sítí, zejména kanalizace, vodovodu a plynovodu jednotlivými vlastníky technické infrastruktury tak, aby budoucí zásahy do nových povrchů byly minimalizovány. Pokračování na následující straně Příští zasedání Zastupitelstva města Jeseník se koná v 15 hod., Kaple. 3

4 Investiční akce města Jeseník v roce 2014 Dokončení z předešlé strany Obyvatelé dotčené lokality mohou očekávat zvýšený stavební provoz na přilehlých komunikacích. Stavba bude samozřejmě probíhat tak, aby okolí zatěžovala co nejméně, se zvýšeným provozem stavby a případnými uzavírkami je však s ohledem na centrum města nutné počítat. Podrobnější informace přineseme v dalším čísle. Revitalizace bývalého kláštera sv. Voršily V současnosti již probíhá s přispěním Regionálního operačního programu Střední Morava investiční akce s názvem Fyzická revitalizace areálu bývalého kláštera sv. Voršily v areálu ZŠ Průchodní. V areálu bude vybudováno nové veřejné osvětlení, nově navržené komunikace budou mít povrch zpevněný kamennou dlažbou nebo budou mít mlatový (hlinitopísčitý) povrch. Kvalitní následnou péči o vysázené rostliny zajistí rozvod vody, ve vytvořeném parkovém prostoru budou instalovány lavičky a další mobiliář, kterým je i lanový prvek, součástí bude i běžecká dráha s doskočištěm. Nový areálu bude otevřen na jaře roku Revitalizace budovy IPOS Město Jeseník uspělo s žádostí o dotaci v 60. výzvě OPŽP na Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník. Stavební práce zahrnují celkové zateplení původních obvodových plášťů objektu včetně soklových částí a kompletní výměnu oken za plastové a dveří za plastové a v exponovaných částech za hliníkové. Tato revitalizace je jasně definovanou podmínkou setrvání organizačních složek státu v této budově sídlících a zároveň snahou města Jeseník o maximální využití této budovy. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, se započetím stavebních prací se počítá v 10/2014 s ukončením do 09/2015. Na stavbu byla městu Jeseník přislíbena dotace ve výši bezmála 37 mil. Kč. Odbahnění rybníku Staříč Na podzim tohoto roku, tj /2014, nás čeká investiční akce Odbahnění rybníku Staříč 1a s přispěním Operačního programu životní prostředí. Jedná se o obnovu malé vodní nádrže (u hotelu M), bude provedeno odstranění dnových sedimentů a rekonstruováno výpustné zařízení. Jedná se o stavbu spočívající v opravě nefunkčního objektu výpustného zařízení (požeráku), nahrazením objektem novým a udržovacích prací spočívajících v odtěžení sedimentu ze dna nádrže, která nebyla řadu let vypuštěna. Vodní nádrž (rybník) o výměře 1,65 ha, je ve vlastnictví města a na základě smluvního vztahu zde hospodaří Český rybářský svaz, MO Jeseník. Na investici byla přiznána dotace ve výši 70 % z celkových nákladů stavby. Opatření proti přívalovým dešťům Taktéž na podzim tohoto roku bude zahájena s přispěním Operačního programu životní prostředí investiční akce Zvýšení retenční schopnosti krajiny Jeseník za Podjezdem. Záměr řeší protipovodňová opatření, retenci a řízené odpouštění dešťové vody z dešťové kanalizace vybudované v prostoru průmyslové zóny Za podjezdem. Vody budou vyústěny do retenční nádrže, ze které budou zpomaleně přepouštěny do stávajícího bezejmenného potoka upraveného na kapacitní průtok vedoucího podél Rybníka Staříč 1a a sportovní haly do řeky Staříč. Vyřešíme tak letitý problém zaplavování prostoru nejenom před sportovní halou. Na akci je poskytnuta dotace ve výši 90 % z celkových nákladů stavby. Revitalizace historické Katovny V měsíci říjnu město Jeseník zahájí rekonstrukci objektu Katovna s přispěním Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika pod názvem projektu Katovna Dědictví nyského knížectví a společné historie v Jeseníku a Gluchołazech. Jedná se o rekonstrukci dlouhou dobu chátrající kulturní památky. Stavební řešení je koncipováno jako rekonstrukce stávajících prostor na informační centrum, sociální zázemí a vytvoření prostor pro expozici Česko-polského přátelství, která vznikne i na polské straně. Obě expozice budou provázané, a to v následujících 5 tematických oblastech: Slezsko, zlato, církev, lázeňství, 4

5 turistika. V současnosti probíhá výběr zhotovitele stavebních prací, dokončení stavebních úprav je plánováno v 06/2015. Na investici je poskytnuta dotace ve výši 50 % z celkových nákladů stavby. Přejme si, aby se Katovna znovu po letech stala součástí kulturního dění ve městě. Sběr biodpadů V prázdninových měsících byla dokončena další investiční akce. S přispěním Operačního programu životní prostředí byl vybudován v areálu Technických služeb Jeseník sběrný dvůr pro bioodpady pod názvem Systém sběru bioodpadů Jeseník. Jedná se o zřízení stabilního sběrného místa, kam mohou občané biologické odpady dovážet a současně bude systém sběru bioodpadů podpořen formou samostatně přistavovaných kontejnerů na území města. V rámci tohoto systému byl pořízen i drtič, který eliminuje objem ořezaných větví, což přispěje k úspoře provozních nákladů při dopravě tohoto odpadu na další zpracování na kompostárně. Realizací tohoto posledního záměru tak bude pokryta celá produkce biologických odpadů v Jeseníku. V rámci akce bylo pořízeno 23 ks sběrných nádob a drtič. Ve sběrném místě mohou odkládat odpad také vlastníci objektů určených k rekreaci. Zařízení není určeno právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání. Budou v něm shromažďovány odpady vznikající v areálu obce, které nepatří do nádob na komunální odpad. Nové parcely pro rodinné domy Zároveň také město Jeseník v prázdninových měsících dokončilo stavbu Technická vybavenost na Svahu Jeseník. Byla tak vytvořena technická vybavenost pro výstavbu rodinných domů ve městě. Navrhovaná stavba se nachází v obytném území na ulici Na Svahu, nad katastrálním úřadem. Součástí stavby byly nové komunikace, kompletní rozvody inženýrských sítí, vodovod, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, plynovod, rozvody NN, veřejné osvětlení k 8 parcelám pro rodinné domy. Stavební parcely budou nabídnuty zveřejněním k prodeji. Další realizované investice města V těchto dnech se dokončují, nebo již byly dokončeny, další investiční akce roku 2014 jako např. Sanace zdiva ZUŠ O. Březiny (kompletní odvlhčení budovy a zpevněné plochy), Přístavba rampy pro imobilní a nové zpevnění plochy u objektu č.p. 718 v Jeseníku (rampa pro imobilní), Cyklistická stezka Jeseník Borovník, km 0, , úsek od podjezdu ke garážím. Další investiční záměry čekají na vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotačních prostředků. Co chystáme na rok 2015? Na rok 2015 plánuje město Jeseník další investiční akce, které již byly podpořeny z fondů EU, a to např. Revitalizaci lázeňské kolonády, Parkoviště u jesenického musea Jesenka, Zateplení objektů ZUŠ O. Březiny a MŠ Křížkovského, aj. Zároveň se pracuje na koncepci nové Sportovní haly, která by měla nahradit stávající nevyhovující sportovní stánek. Při realizaci takového velkého počtu investičních akcí se nemůžeme vyhnout různým omezením vůči občanům a návštěvníkům města. Buďte tedy prosím tolerantní ke stavebním činnostem v dotčených lokalitách. Pomáhají naše město dělat příjemnější pro život! Více se o jednotlivých projektech můžete dozvědět také na www. jesenik.org/ podnikatel v sekci Projekty města. Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic a rozvoje Akce uvedené v článku jsou financovány v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, Operačního programu životní prostředí, Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika a Olomouckého kraje. 5

6 Přípravy na spuštění nového systému nakládání s bioodpady jsou v plném proudu Výdej sběrných nádob pro bioodpady z domácností v rodinných domcích a bytových domech probíhá již od začátku srpna, vždy každý čtvrtek v době od 12 do 16 hodin. Občané při vyzvedávání nádoby kromě podpisu smlouvy o výpůjčce také vyplňují ohlašovací povinnost, které další společné osoby budou nádobu využívat a za které platí občan poplatek (manžel, děti, rodiče apod.). Nádoby se vydávají do konce října v Technických službách Jeseník a.s. (informaci o místě výdeje obdržíte po příjezdu na vrátnici). Nádoby jsou určeny pro sběr drobného bioodpadu, který vzniká při provozu domácnosti, není určena pro odpady z údržby větších zahrad. Důvodem je omezený obsah (120 l). Pro větší množství odpadů nebo při jeho větších rozměrech (např. větve z ořezů stromů) využijte sběrný dvůr (od ) na ulici Otakara Březiny, který byl pro tento účel rozšířen a vybaven. Tento dvůr mohou samozřejmě využívat i občané v panelové zástavbě, kde zatím pro bioodpady nádoby nebudou. O zavedení větších nádob kontejnerů, společných pro více rodinných domů se zatím neuvažuje, neboť pro kvalitní kompost je důležitý správně vytříděný odpad v domácnostech. U velkých kontejnerů může být problém i jeden neukázněný občan, který může zhatit snahu většiny. Svozy nádob proběhnou ve dnech: , , a Naplněné nádoby budou před výsypem kontrolovány a v případě zjištění nepatřičného odpadu nebudou vyvezeny. Nevhazujte do nich proto bioodpady i s plastovým sáčkem, do kterého jej doma sbíráte! Na sběrném dvoře bude rovněž nutné přivezené bioodpady do kontejnerů vysypat z přepravních obalů (pytlů, krabic apod.), navíc zde bude nutné bioodpady do jisté míry roztřídit. Kontejnery zde budou na: odpad z úpravy půdy (např. drny, hlína apod.) drobný zelený odpad (tráva, ovoce, zelenina, drobné zelené větvičky) odpad ze dřeva do průměru 9 cm (např. větve, dřevěné latě apod.) hrubší odpad ze dřeva nad průměr 9 cm (např. kmeny stromů, dřevěné trámy, desky apod.) drobný suchý odpad (piliny, hobliny, sláma, seno, spadané listí, drobné kousky dřeva apod.) Se vším vám samozřejmě poradí správce sběrného dvora. Technické služby Jeseník a.s., Město Jeseník, Buďte v obraze! Jak je to s novým systémem třídění bioodpadů v Jeseníku? Stručné informace pro občany Jeseníku, zapojené do nového systému třídění biologicky rozložitelných odpadů z domácností. Informace pro rok 2014: v roce 2014 se zavádí samostatný sběr bioodpadů od občanů bydlících v rodinných domech a menších bytových domech, svoz bioodpadů začíná 26. září Hnědá plastová popelnice s kolečky na bioodpady je zapůjčena ZDARMA. Občané bydlící v rodinném domě (bytovém domě) si nádoby na bioodpady mohou vyzvednout v průběhu srpna a září, vždy ve čtvrtek od 12 do 16 hodin; výdejní místo je ve skladu Technických služeb Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník (informace na vrátnici). Společně se smlouvou o výpůjčce nádoby občan vyplní formulář ohlašovací povinnosti, kde uvede všechny členy domácnosti, kteří uvedenou nádobu budou využívat. Občan si zvolí četnost vývozu zbytkového komunálního odpadu - popelnice (1 x týdně nebo 1 x za 2 týdny = sleva poplatku). Občanovi a všem ohlášeným osobám bude městem pravděpodobně poskytnuta vybraná sleva na poplatku pro rok 2015 (jen při zvolení četnosti vývozu popelnice 1 x za 2 týdny) za provoz systému nakládání s odpady v Jeseníku (slevy budou projednávány zastupitelstvem města v září různé slevy nelze sčítat!). Při zvolené četnosti svozu odpadu v klasické popelnici 1 x 2 týdny si tuto nádobu musí 6

7 občan označit pro rok 2014/2015 novou známkou, kterou obdrží současně s nádobou na bioodpady. v roce 2014 proběhnou vývozy nádob s bioodpady v těchto termínech: Nádobu přistavte k vývozu jen v tyto dny, pro rok 2015 budou termíny teprve stanoveny. V zimním období, tj. od do , se bioodpady nesvážejí! V roce 2014 budou ještě vývozy zbytkového komunálního odpadu v klasických popelnicích probíhat beze změny, tedy v běžných svozových dnech 1 x týdně. Pro odložení bioodpadů (rozměrné kusy nebo jednorázově vzniklé větší množství atd.) lze běžně využívat i sběrný dvůr na ulici Otakara Březiny (u areálu Technických služeb Jeseník a.s.) v jeho běžné provozní době (od je v provozu nová část určena na bioodpady). Provozní doba dvora: pondělí středa pátek sobota Další informace jsou a budou na org, a v měsíčníku JESINFO. Chystá se velká změna systému nakládání s odpadem a my budeme u toho! Tak jako se před 23 lety zaváděl oddělený sběr recyklovatelných odpadů plast, papír, sklo, kovy a nikdo neměl žádné zkušenosti, tak stejné je to i se současným zaváděním třídění biologicky rozložitelných odpadů. Dnes je pro nás separace odpadů běžnou součástí života, bereme ji jako samozřejmost a ani si neuvědomujeme, s jakými problémy se museli naši předchůdci při zavádění třídění potýkat. Před podobnou velkou změnou v našem životě stojíme nyní. K třídění a zpracování bioodpadů máme jen teoretické znalosti, ale co bude potřebovat praxe, to zjistíme až po rozjezdu systému. Základních informací již bylo zveřejněno hodně, některé opakovaně, aby se dostaly k co možná největšímu počtu občanů. Co si budeme povídat, každý máme spoustu nejrůznějších starostí, takže pokud nějakou informaci nedostáváme opakovaně, vypadne nám z hlavy. Pro současnou generaci budou bioodpady velkou změnou, zatímco naše děti už budou jejich třídění brát jako samozřejmost. My jim to však musíme teď připravit a rozjet! Zapojením co největšího počtu nás všech do třídění urychlíme vývoj systému sběru, vychytáme jeho nedostatky, přizpůsobíme skutečným potřebám. Vše záleží na každém z nás. Dnes začínáme s jednou 120 l nádobou u rodinných a bytových domů, v budoucnu se možná dočkáme toho, že na stanovištích separačních kontejnerů budou kromě dnešních kontejnerů na elektro a textil, také velké kontejnery na bio. Zatím je pro větší jednorázové množství bioodpadů nebo při jeho větších rozměrech (např. větve) připraven sběrný dvůr na ulici Otakara Březiny. Ten byl rozšířen a vybaven novými kontejnery. Zprovozněn bude a prohlédnout si jej můžete při projížďce v lázeňském vláčku, který kromě dvora projede i areálem Technických služeb Jeseník a.s., včetně třídící linky separovaných odpadů. Jízda vláčkem (zdarma) bude součástí oslav 20. výročí založení akciové společnosti Technických služeb Jeseník. Hlavní akce oslavy s názvem KAŽDÝ DEN S VÁMI bude probíhat na Masarykově náměstí v Jeseníku a kromě zmíněné projížďky lázeňským vláčkem, který bude právě z náměstí vyjíždět a spoustě jiné zábavy, si můžete prohlédnout například i nově vybudovanou kompostárnu v prostoru skládky v Supíkovicích (doprava speciálním autobusem zdarma). Všichni jste srdečně zváni! Technické služby Jeseník a.s., Město Jeseník, 7

8 8

9 Nová pracovní místa v Jeseníku zřídila i Zahrada 2000 Zahrada 2000 o.s. již od roku 1998 poskytuje na Jesenicku služby osobám s chronickým duševním onemocněním. V posledních třech letech jsme využili možnosti ucházet se o dotace z Evropské Unie, z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Díky prostředkům, které se nám podařilo získat na pět různých projektů, jsme mohli zaměřit část svých aktivit k podpoře zaměstnávání našich klientů. Celkem se do realizace těchto projektů zapojilo 164 osob, většinou osob se zdravotním postižením. Devadesát devět účastníků prošlo bilančním diagnostickým šetřením, které napomáhalo účastníkům lépe porozumět vlastním zdrojům a upřesnit vhodnou pracovní orientaci. Pro účastníky projektů bylo připraveno několik vzdělávacích kurzů, které byly zaměřeny především na dvě oblasti. První oblast se zaměřovala na poskytnutí srozumitelných informací o duševním onemocnění a druhou oblastí, na kterou byly kurzy zaměřeny, byla oblast pracovně-právních vztahů. Pro vybrané účastníky byly připraveny i dvě rekvalifikace, kterými prošlo úspěšně 29 osob. Projekty jsme využili také ke zvýšení kvalifikace Výrobky zručných pracovníků Zahrady 2000 o.s. Foto: autorka pracovníků organizace a proškolili jsme několik pracovníků na pozici pracovních asistentů, kteří pomáhají osobám se zdravotním postižením na pracovních místech. Vytvořili jsme dva pracovní provozy Textilní dílnu a Provoz údržby zeleně. Na pracovních místech v těchto provozech a v Řemeslné dílně jsme v průběhu tří let zaměstnali nejméně na půl roku 51 osob, které měly možnost si vyzkoušet různé pracovní činnosti a různý pracovní režim, tak aby nedocházelo ke zhoršení jejich zdravotního stavu. I po skončení projektů zůstalo v naší organizaci na chráněných pracovních místech zaměstnáno 35 osob se zdravotním postižením. Sami účastníci projektů hodnotí jako největší přínos pro sebe nejen možnost zaměstnáním zlepšit svoji finanční situaci, ale také možnost dostat se z domu, být v kolektivu dalších lidí a dělat smysluplnou práci. S krásnými výrobky našich zručných pracovníků z textilní dílny i z řemeslné výroby se můžete setkat v naší tréninkové prodejně na ulici 28. října naproti divadlu. Určitě si vyberete. Ing. K. Brabcová, projektová manažerka Zahrada 2000 o.s. Program činnosti KČT Jeseník na září září Heřmanovice Nad Horním Údolím St. Rejvíz Rejvíz (ev.jeseník) Délka trasy 14 km (v. 18 km), bus v 9:30 hod., vede D. Podaná. 13. září Vernířovice Kosaře Branka Frant. myslivna Vysoká hole - Ovčárna Délka trasy 18 km, bus v 5:30 hod., vede E. Havrilová. Pro členy KČT Jeseník příspěvek na dopravu. 20. září Jeseník Čertovy kameny Prameny Javorné Chebzí Písečná (ev. Jeseník) Délka trasy 14 km (ev. 22 km), sraz u kina v 8:00 hod., vede K. Dušek 27. září Zlaté Hory Kaple Sv. Rocha Biskupská kupa polská chata Zlaté Hory Délka trasy cca 12 km, bus v 7:40 hod., vede M. Vlčková. Pro členy KČT Jeseník příspěvek na dopravu. Informace o činnosti KČT Jeseník najdete na U vycházek organizovaných KČT se od nečlenů vybírá poplatek 20,- Kč. Schůze výboru KČT ve hod. v Klubu seniorů, Dukelská ul. 9

10 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Jeseník, podle 29 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. 1. Volba se uskuteční: 1. den hlasování dne v době od hod do hod 2.den hlasování dne v době od hod do hod 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost : PLL a.s lázeňský dům Priessnitz, Priessnitzova 299/12 pro voliče bydlící na ul. Kalvodova /část čp. 172, 182, 195, 201, 265, 283, 290, 305, 310, 313, 315, 316, 326, 358, 369, 375, 376, 389, 390, 400, 403, 422, 432, 448, 454, 495, 510, 511, 513, 543, 549, 1334/, Myslbekova, Priessnitzova /část čp. 77, 78, 90, 174, 224, 268, 308, 311, 314, 333, 334, 388, 411, 906, 910, 913, 985, 1033, 1034, 1035, 1372, 1381/, Růžová, V Aleji ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost: Mateřská škola Kopretina, Tyršova 307/36 pro voliče bydlící na ul. Alšova, Denisova, Janáčkova, Jaroslava Ježka, Kalvodova /část čp. 189, 297, 298, 300, 301, 323, 368, 391, 392, 426, 430, 441, 463, 467, 472, 473, 530, 582, 607, 608, 1143, 1144, 1145, 1146, 1231, 1290,1324, 1328/, Krameriova, Lipovská /část čp. 107, 109, 110, 114, 177, 188, 206, 208, 211, 213, 217, 263, 264, 272, 317, 327, 328, 329, 330, 336, 355, 371, 377, 418, 512, 541, 611, 630, 682, 684, 685, 686, 733, 746, 775, 776, 782, 785, 792, 1004, 1207, 1208, 1384,1390/, Majakovského, Nádražní, Priessnitzova /část čp. 419, 425, 521, Přímá, Purkyňová, Puškinova, Sokola Tůmy, Tyršova /část čp. 242,255, 258, 279, 285, 292, 295, 319, 514, 557, 976, 1216/ ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost: Klub důchodců, Dukelská 718/6 pro voliče bydlící na ul. Čechova, Dukelská / část čp. 3, 203, 456, 681, 718, 1248, 1249/, Fučíkova, Lipovská /část čp. 69, 91, 94, 95, 99, 100, 117, 119, 122, 129, 131, 169, 277, 321, 325, 413, 447, 523, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1178, Č.j.: MJ/39600/ ,1391/, Růžičkova, V Oblouku, Vrchlického, Nám. Hrdinů ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost: Gymnázium Jeseník, Komenského 281/3 pro voliče bydlící na ul. Gogolova, K.H.Máchy, Komenského, Kostelní, Masarykovo nám., Mašínova, Muzikantská stezka, Na Úbočí, Otakara Březiny, Palackého, Průchodní, Školní, Štefánikova, Tovární, Tyršova /část čp. 248, 280, 289, 303, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1385/, Vodní, Zámecké náměstí, Thámova ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost: MKZ Jeseník - Divadlo Petra Bezruče, 28.října 880/16 pro voliče bydlící na ul. 28.října, Dittersdorfova, Dukelská /část č.p. 1387, Jiráskova, Karla Čapka, Nábřežní /část čp. 173, 349, 350, 480, 532, 539, 1087, 1382/, Poštovní, Revoluční, Sadová, Schubertova, Smetanova, Svobodova, Žižkova, nám. Svobody ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost: Penzion pro seniory Jeseník, Beskydská 1298/6 pro voliče bydlící na ul. Beskydská, Dukelská / část čp. 558, 730, 459, 807, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 981, 982, 1047, 1241, 1242, 1243, 1244, 1269/, Mahenova /část čp. 603, 604, 605, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 635, 636, 637, 638/, Moravská, Slezská, Tylova, U Bělidla, U Kasáren / část čp. 641, 642, 1021, 1023, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268/, Za podjezdem ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost: Základní škola Jeseník, Boženy Němcové 1256/23 pro voliče bydlící na ul. Boženy Němcové,Horská, Klicperova, Křížkovského, Mahenova / část čp. 596, 597, 811/, Mánesova, U Kasáren / část čp. 1131, 1132, 1133, 1134, 1135/, Vaškova, Wolkerova, Luční, Váchalova ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost: Klubovna ZO ČZS, Husova 274/5 pro voliče bydlící na ul. Bezručova /část čp. 41, 186, 192, 194, 205, 244, 672, 710, 1326/, 10

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Zápis č. 36 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.10.2014 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám.

Zápis č. 36 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.10.2014 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Zápis č. 36 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.10.2014 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Halas, Ing. Krátký, Ing.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky

INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky Starostka města Hlinska podle ~ 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezi denta republiky a o změně některých

Více

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem Zápis č. 10 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.06.2016 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Adam Kalous, Ing. Pavel

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Akční plán rozvoje. města Jeseníku

Akční plán rozvoje. města Jeseníku Akční plán rozvoje města Jeseníku 2016 2018 Zpracovatel: Městský úřad Jeseník (2015) Charakter akčního plánu Akční plán rozvoje města na období 2016-2018 patří mezi strategické dokumenty města, které vyjasňují

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby Naše značka : OV/31016-10/48-2010/MAD Vyřizuje : Ing. Dušan Macháček, tel.: 533 304 400, e-mail: machacek@slapanice.cz V Brně

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II. Veřejná zakázka: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM)

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) Název: Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 Usnesení RM 1/15/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 15. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/15/15:

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor: Město Náměstí 3. května

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 16/2015

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 16/2015 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 16/2015 Ze schůze Rady města Toužim č. 16 konané dne 31. srpna 2015 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání záměru na nájem pozemku 3. Projednání

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

ODBOR ROZVOJE. Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová

ODBOR ROZVOJE. Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová ODBOR ROZVOJE Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová 1 PESONÁLNÍ OBSAZENÍ: 11 KMENOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 2 ZAMĚSTNANCI NA ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY Z PROJEKTU SMO 1 ZAMĚSTNANEC PROJEKTU SDÍLENÉ RADOSTI A STRASTI ZŠ ORP ČESKÝ BROD

Více