NÁVRH MATEMATICKÉHO MODELU PRO OPTIMALIZACI VYTVÁŘENÍ SMĚSÍ SPALITELNÝCH ODPADŮ PRO SPALOVNY. PETR BYCZANSKI a a KAREL OBROUČKA b.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH MATEMATICKÉHO MODELU PRO OPTIMALIZACI VYTVÁŘENÍ SMĚSÍ SPALITELNÝCH ODPADŮ PRO SPALOVNY. PETR BYCZANSKI a a KAREL OBROUČKA b."

Transkript

1 Chem. Lsty 101, (007) Laboratorní přístroe a postupy NÁVRH MATEMATICKÉHO MODELU PRO OPTIMALIZACI VYTVÁŘENÍ SMĚSÍ SPALITELNÝCH ODPADŮ PRO SPALOVNY PETR BYCZANSKI a a KAREL OBROUČKA b a Ústav geonky AV ČR, Studentská 1768, Ostrava- Poruba, b Centrum envronmentálních technologí, VŠB- TU Ostrava, 17. lstopadu 15, Ostrava-Poruba Došlo , přepracováno , přato Klíčová slova: odpady, spalování odpadů, energetcké využtí (odpadů), vytváření spaltelných směsí, spalovací pec, sklad odpadů Obsah 1. Úvod. Základní předpoklady 3. Spotý výběr odpadů do dávky ke spálení 4. Dskrétní výběr odpadů do dávky ke spálení 5. Další společné aspekty 6. Závěr 1. Úvod V posledních desetletích e věnována značná pozornost odborníků možnostem využívání energetckého obsahu spaltelných odpadů. Uvedený přístup e podporován současným legslatvním opatřením, která v odpadovém hospodářství upřednostňuí dva základní postupy, a to ednak materálové využtí odpadů ako druhotné surovny, ednak energetcké využtí spaltelných odpadních látek z průmyslu komunální sféry. K tomu, aby byly naplněny podmínky pro energetcké využtí stanovené platným zákonem o odpadech (zákon č. 185/001 Sb. o odpadech v platném znění 1 ), e vyžadováno splnění dvou základních předpokladů. Vedle povnnost prokázat využtí tepla získaného (vznklého) spalováním odpadu de zeména o podmínku, aby po zapálení odpadu ž nebylo př eho následném spalování nutno přvádět podpůrné palvo. S ohledem na rozmantost různých odpadů, které e možno odstraňovat (zneškodňovat) ech spalováním, e zřemé, že pro zaštění výše uvedených podmínek sou nezbytná určtá,,organzační opatření. Ne každý spaltelný odpad má totž dostatečnou mnmální výhřevnost, kte- rá by zabezpečla eho samostatné spalování bez dalšího přívodu tepla zvenčí systému. Odpady se navíc vyznačuí značnou nehomogentou, vysokým obsahem vlhkost a balastních látek a často různých škodlvn, př echž spalování vznkaí nebezpečné emse znečšťuící ovzduší. Uvedené skutečnost nepříznvě ovlvňuí neen průběh vlastního spalovacího procesu, ale možnost účelného využtí vznklého tepla, a v neposlední řadě spolehlvost a efektvní funkc ednotlvých technologí čštění spaln 7. Jeví se proto nezbytné řízeně ovlvňovat složení a výslednou výhřevnost ednotlvých dávek odpadů dodávaných do spalovací pece ke spálení a to takovým způsobem, aby se vlastnost dílčí,,dávky odpadů z hledska svých významných parametrů měnly co neméně, případně, aby se hodnoty těchto parametrů měnly pokud možno plynule. Touto optmalzací složení vsázky e možno zabezpečt neen žádoucí průběh spalovacích procesů př nízké (optmálně nulové) spotřebě podpůrného a dodatečného palva, ale rovněž optmální využtí vznklého odpadního tepla (např. konstantní výroba páry), a to př spolehlvé funkc čštění spaln, neboť ednotlvé stupně čštění mohou v tomto případě pracovat v určtém stálém režmu. Řešení uvedeného problému však vyžadue řízení složení dílčích vsázek (zavážených do spalovací pece obvykle v půlhodnových nebo hodnových ntervalech) v reálném čase. V tomto případě e řešení možné pouze př použtí počítače, s ehož pomocí může operátor na spalovně provést požadovaný výběr odpadů. Přtom musí být k dspozc databáze spaltelných odpadů, echž spalování a energetcké využtí se v konkrétní uvažované spalovně realzue. Cílem výzkumu popsaného v tomto sdělení bylo vytvořt matematcký model pro řízení vsádek kontnuálních spaloven. Nezbytný laboratorní výzkum základních termochemckých vlastností spaltelných odpadů a zpracování výsledné databáze bylo realzováno v rámc řešení úkolu VaV/70/16/03 s názvem,,výzkum spalování odpadů 8 (zadaného v rámc veřené soutěže vyhlášené MŽP) a v rámc řešení proektu GA ČR ev. č. 106/01/1547 s názvem,,výzkum termochemckých a fyzkálních vlastností odpadů s cílem optmalzace spalování a hledání alternatvních metod. Po vybavení pracovště a zpracování podkladů pro databáz odpadů 9,10 byl navržen základní matematcký model 11 řešící optmalzac vytváření směsí spaltelných odpadů.. Základní předpoklady řešení Prncpy procesu. Proces termckého zpracování odpadů ech řízenou oxdací (spalováním) může být realzován v různých konstrukčních typech spalovacích pecí na odpad 6,7 pracuících perodcky (přerušovaně) nebo kontnuálně (spotě). Kontnuálně pracuící pece. Používaí se pece roštové, rotační a né. Pracuí po uvedení pece na provozní teplotu po dobu edné nebo více pracovních směn, ale po dobu několka dnů, týdnů č měsíců, nepřetržtě s plynulým 668

2 Chem. Lsty 101, (007) Laboratorní přístroe a postupy (quazkontnuálním) přívodem nových dávek odpadu plynulým odvodem produktů (plynných produktů spalování tuhých zbytků). Přtom doba pobytu dílčí dávky odpadu v reakční komoře, v níž spalování probíhá, e cca hodny. Čerstvá dávka odpadu e vsazována do pece vyhřáté na potřebnou teplotu, což zastí rychlý průběh procesu. Perodcky pracuící pece. Používaí se pece komorové, muflové apod. Dávka odpadů určená ke spálení e vsazena do studené pece naednou v množství, které odpovídá hmotnostní a tepelné kapactě pece, a (po vyhřátí komory dodatečného spalování na předepsanou teplotu) e následně zapálen podpůrný hořák, ehož účelem e vyhřátí reakční komory pece včetně odpadu, v ní uloženého, na zápalnou teplotu; postupně dochází k růstu teploty a probíhaí ednotlvé fáze spalování odpadu (odpaření vlhkost, odplynění, zapálení plynné hořlavny, zapálení odpadu ). Proces končí praktcky úplným spálením odpadu uloženého do pece; následue chlazení tuhých zbytků v pec, ech odstranění a vyčštění pece. Pec e takto (po cca 10 1 hodnách od začátku procesu) přpravena k nasazení další vsázky spaltelných odpadů. Zaměření matematckého modelu. Navržený matematcký model e zaměřen na kontnuálně pracuící spalovny, které v současnost pro své nesporné výhody tvoří významnou část kapact spalovacích pecí na odpad. Model by bylo možné použít s malým úpravam na spalovny perodcky pracuící a na výrobny alternatvního palva. U kontnuálně pracuících spaloven e pro ech provozní funkc důležtá logstka zásobování spalovny odpady určeným ke spálení. Většna provozovaných spaloven průmyslového (nebezpečného) odpadu má vybudován mezsklad odpadů, ehož účelem e vyrovnání nerovnoměrností vlastností přímých dodávek odpadu do spalovny. Tento mezsklad e obvykle realzován ve dvou základních verzích. Jednou možností e tzv. kontenerový systém, založený na výběru celých obsahů skladovacích kontenerů (např. v počtu 3 až 4 kontenerů) do dílčích dávek odpadů ke spálení. Tento postup se používá obvykle u menších spaloven. Druhou možností pak e uskladnění odpadů ve velkoobemových betonových zásobnících (bunkrech), například v počtu 4 až 10 zásobníků, v nchž sou uskladněny různé spaltelné odpady. Výběr odpadů ke spálení spočívá v tomto případě v odběru určtého množství (určté hmotnost) odpadu z několka vybraných zásobníků tak, aby byla dodržena celková požadovaná hmotnost edné dílčí vsázky. Cíl vytvoření modelu. Cílem e modelování procesu přípravy odpadních směsí a eho následné využtí pro zaštění co neplynulešího chodu spalovny, a to pro případ, kdy má spalovna svů vlastní vyrovnávací sklad odpadů. Prncp řešení. Jádrem řešeného problému e vzáemné smíchávání ednotlvých druhů spaltelných odpadů tak, aby se výsledné parametry spalovacího procesu (výhřevnost, obsah síry, obsah dalších znečšťuících látek) měnly co neplynule, resp. nevybočovaly z předem daných rozsahů. Př využtí tepla e žádoucí, aby eho produkce přílš nekolísala, resp. aby se měnla pouze pozvolna. Odstraňování škodlvn ze spaln vyžadue použtí stých technologí 6,1,. Pro správnou funkc koncových technologí e výhodné, aby se vlastnost odpadních proudů měnly en málo nebo měnly plynule. Například, oprot stuac, kdy v edné dávce e velký obsah síry (kyselých složek) a v další žádný, e výhodněší, když obě dávky budou mít ech polovční obsah. Proces,,odstraňování kyselých složek bude ekonomčtěší a účnněší, potřebné chemkále budou lépe využty. Podmínky řešení. Kdyby se odpady dávkovaly do pece přímo tak, ak sou dováženy, nebylo by co řídt. Proto předpokládáme, že spalovna má stý prostor pro pozdržení některých odpadů. Toto nemusí být realzováno pouze tím, že spalovna má svů velký sklad. Ekvvalentní možností e, že ednotlví producent hlásí, co maí přchystáno, a dspečnk spalovny zpětně oznamue, kdy a aké množství má být dovezeno. Př vytvoření matematckého modelu byl použt předpoklad, že exstue stá konečná množna producentů odpadů a z toho plynoucí stá konečná množna možných druhů spaltelných odpadů. Tyto odpady byly formálně očíslovány. Index odpadu e označen symbolem. Příklad konkrétní stuace: Index odpadu, Dále byl použt předpoklad, že množna vlastností důležtých z hledska spalování e konečná. Tyto sledované vlastnost sou označeny názvem velčny a ndexovány symbolem. Příklad konkrétní stuace: Index velčny, Odpad 1 zaoleované textle plastové obaly 3 obalový papír Velčna 1 výhřevnost odpadu, kj kg 1 obsah síry v odpadu, hm.% 3 obsah chloru v odpadu, hm.% Označování charakterstk odpadu: Předpokládá se, že hodnoty velčn sou vztaženy na ednotku hmotnost odpadu. Pro označování potřebných údaů byla zavedena konvence velčna úda odpad Index nalevo udává sledovanou velčnu (vlastnost), ndex napravo udává druh odpadu. Tímto pozčním rozlšením se zabrání možným nedorozuměním a odstraní se nutnost neustálého opakování významu ndexů v ednotlvých vzorcích. Nedůležtěším výchozím údaem e zastoupení,,velčny v ednotkovém množství,,odpadu. Označíme s e k. Např. 1k 1 e výhřevnost odpadu,,zaoleované textle. V deálním případě sou hodnoty přesné a známé hod- 669

3 Chem. Lsty 101, (007) Laboratorní přístroe a postupy noty. V prax e znalost omezena pouze na něaké pravděpodobnostní rozložení hodnot a e zatížena nestotou. Např. může být známa střední hodnota a rozptyl nebo rozsah ntervalu výskytu. Pokud není konkrétní hodnota známa, e možno využít údaů z vytvořené databáze odpadů 8. Další formalzace a upřesňování popsu chodu spalovny ž značně závsí na uspořádání skladu odpadů a způsobu výběru odpadů do dávky do spalovací pece. 3. Spotý výběr odpadů do dávky ke spálení As neednodušší případ nastává, když uspořádání skladu spalovny lze znázornt dle schématu uvedeného na obr. 1. Systém dávkování. Jednotlvé druhy odpadu sou uskladněny v oddělených boxech. Dávka odpadů ke spálení e tvořena odběry určtých množství (hmotností) odpadů z ednotlvých skladovacích boxů. Aktuální hmotnost,,odpadu označíme M. Předpokládeme, že hmotnost q dávky ke spálení e předem dána např. konstrukcí a tepelným režmem spalovací pece. Hledané hmotnost ednotlvých druhů odpadů v dávce ke spálení (m ) musí splňovat omezení plynoucí z podmínky, že e možné vybírat pouze z toho, co e k dspozc na skladě, a že e nutné dodržet celkovou hmotnost dávky ke spálení. 0 m M m = q Cílem řízení e zastt co neplynuleší chod spalovny (spalovací pece). Označme s hodnoty důležtých velčn v předchozí dávce symbolem h. Chod spalovací pece by byl neplynuleší, kdyby byla pro všechny důležté velčny splněna (1) () podmínka, že e ech hodnota v dané vsádce rovna hodnotě pro vsádku předchozí: h = κ m pro = 1,, I přes průběžné doplňování skladu novým odpadem by zřemě časem (po namíchání mnoha dávek) došlo k tomu, že by tyto rovnost nemohly být splněny. Některý druh odpadu by se hromadl, ného druhu by se nedostávalo. Proto e nutné požadavek na neměnnost některých vstupních parametrů zmírnt. Mírou proměnnost vstupní velčny e rozdíl mez eí hodnotou v předchozí vsádce a v nové vsádce: h Protože malé rozdíly maí na režm spalování menší vlv než rozdíly velké, byl k hodnocení změn vstupních velčn použt kvadrát rozdílu: h κ m Za celkovou míru neplynulost chodu spalovací pece byl použt vážený součet čtverců odchylek: w h κ m Váhy ednotlvých velčn w sou voleny tak, aby respektovaly dvoí hledsko: relatvní důležtost ednotlvých velčn, převedení hodnot na společné měřítko. Požadavek co nevětší plynulost chodu spalovny se potom vyádří ako mnmalzace celkové míry neplynulost režmu: κ m w h κ m = mnmální (3) 1 3 Problém nalezení hodnot m splňuících (1), (), (3) e úlohou kvadratckého programování 13, Dskrétní výběr odpadů do dávky ke spálení M 1 M M 3 M J Obr. 1. Uspořádání skladu spalovny se skladovacím boxy Radkálně odlšné uspořádání skladu spalovny lze znázornt obr.. Odpady sou v tomto případě umísťovány v očíslovaných kontenerech, prázdná místa ve skladu resp. prázdné kontenery sou vyznačeny tečkovaně. Do dávky ke spálení vstupuí celé obsahy ednotlvých kontenerů. Namíchání dávky ke spálení e ekvvalentní výběru sté podmnožny ze všech aktuálně přítomných kontenerů. Vložení obsahu konteneru do vsádky označme po- 670

4 Chem. Lsty 101, (007) Laboratorní přístroe a postupy 1 4 Obr.. Uspořádání skladu spalovny se skladovacím kontenery mocí hodnoty velčny p p = 1... kontener vybrán p = 0... kontener nevybrán. Namíchání dávky odpadní směs vede na kombnatorckou úlohu: p { 0, 1} µ značí hmotnost odpadu v konteneru. 5. Další možnost řešení První otázkou po formalzac procesu namíchání dávky e, zdal řešení vycházeící ze splnění vztahů (1) (3) nebo (4) (6) e ednou možností řešení. Dodržení platnost vztahů (1) a () resp. (4) a (5) e neoddskutovatelné. Místo vztahu (3) resp. (6) e další realstckou možností, že pro některé velčny ze společného krtéra e požadováno dodržení něakých omezení, např. w h κ m = mnmální κ m < mez Příkladem e požadavek, aby obsah síry nepřekročl stou mez a ostatní velčny byly ponechány ve společném mnmalzovaném krtéru. Předpokládeme, že sme schopn obě uvedené úlohy řešt. Vyvstává otázka, zda bude řízení spalovny podle takto navrženého modelu užtečné. Je pravděpodobné, že se na počátku zavedení tohoto omezení proeví příznvě. Průběhy sledovaných velčn budou určtě méně kolísat oprot náhodně přpravovaným dávkám. Po delší době se ale zřemě proeví to, že některé druhy odpadů budou zůstávat neúměrně dlouho na skladě. Pro optmalzac režmu e proto nutno vzít v úvahu (4) q µ p q (5) od do w h κ µ p = mnmální (6) stáří odpadu. Do modelu e nutno přdat eště něakou urgenc, která bude způsobovat růst pravděpodobnost výběru do dávky s rostoucím stářím odpadu. 6. Závěr Procesy spalování odpadů sou z procesního hledska doprovázeny značným stupněm nepřesnost. Důvodem e především značná nehomogenta vlastností spalovaného odpadu, ať ž z pohledu základních charakterstk ovlvňuících chemckou stránku procesu (obsah hořlavny, obsah škodlvn, výhřevnost, zápalná teplota), tak z hledska různé zrntost (kusovost) spalovaných odpadních látek a různé míry vlhkost. Dávkování směs e dskrétní, dané počtem kontenerů nebo drapáků sázecího eřábu, obsahy škodlvn sou dost často pouze odhadnuty. I přesto byl učněn pokus o modelování tvorby vsázky do spalovacího procesu, ehož cílem e zvýšení plynulost tepelné práce spalovny. Byl navržen přblžný postup zmenšení míry neplynulost a zaštění požadavku, aby některý druh odpadu nezůstával neúměrně dlouho na skladě. Navržené modelové řešení tvorby vsázky pro spalovací pec na odpad bylo využto př řešení úkolu Va- V/70/16/03 Výzkum spalování odpadů 8. V rámc dplomové práce 15 byly vytvořeny programy realzuící numercké řešení vztahů (1) (3) a (4) (6) se zahrnutím stáří odpadu. Tyto byly pro oba systémy ověřeny v rámc měřených expermentů na provozovaných spalovnách nebezpečných průmyslových odpadů 8,16,17. Tato práce vznkla v rámc řešení a za fnanční podpory proektu ev.č. VaV/70/16/03,,Výzkum spalování odpadů, vyhlášeného ve veřené soutěž MŽP. Seznam symbolů κ hodnota velčny v ednotkovém množství odpadu M hmotnost odpadu ve skladovacím boxu m hmotnost odpadu v dávce ke spálení q hmotnost dávky odpadu ke spálení h hodnota velčny v předchozí dávce w váha velčny µ hmotnost odpadu v konteneru 671

5 Chem. Lsty 101, (007) Laboratorní přístroe a postupy p q od q do přítomnost konteneru v dávce odpadu ke spálení mnmální hmotnost dávky odpadu ke spálení maxmální hmotnost dávky odpadu ke spálení ndex odpadu ndex velčny LITERATURA 1. Zákon č. 185/001 Sb. o odpadech (v platném znění). Sbírka zákonů ČR, částka 71, ročník Suess M. J. (ed.): Sold Waste Management. Selected Topcs. World Health Organzaton, Copenhagen Bltewsk B., Hardtle G., Marek K.: Abfallwrtschaft. Sprnger Verlag, Berln Brunner C. D.: Incneraton Systems. Selecton and Desgn. Van Nostrand Renhold, New York Rybín M.: Spalování palv a hořlavých odpadů v ohnštích průmyslových kotlů. SNTL, Praha Obroučka K. a kol.: Termcké zneškodňování odpadů. Zpráva o řešení proektu Tempus SJEP TTRIMM 07689, Modul: Waste Management. VŠB-TU Ostrava ČSN Zařízení pro termcké zneškodňování odpadů. ČNI, Praha Obroučka K.: Závěrečná zpráva o řešení veřené zakázky ev.č. VaV/70/16/03,,Výzkum spalování odpadů. VŠB-TU Ostrava, Centrum envronmentálních technologí, lstopad Obroučka K., Fedor J., Dědcová J., Stročková M.: Termochemcké charakterstky spaltelných odpadů. Zpráva o řešení proektu GA ČR č. 106/01/1547, VŠB-TU Ostrava, prosnec Obroučka K., Fedor J., Dědcová J., Stročková M.: Acta Metallurgca Slovaca, č. 4, Byczansk P., Obroučka K.: Optmalzace vytváření směsí spaltelných odpadů. Zpráva o řešení proektu GA ČR 106/01/1547, VŠB-TU Ostrava, březen Stern A. C.: Ar Polluton. Academc Press, New York Havrda J.: Matematcké programování. SNTL, Praha Maňas M.: Optmalzační metody. SNTL, Praha Ferkovč J.: Dplomová práce. VŠB-TU Ostrava, Obroučka K., Ferkovč J.: Optmalzace tvorby vsázek pro spalovny odpadů. Procedngs of 9 th Internatonal Scentfc Conference,,Energy Transformatons n Industry, Hgh Tatras, Slovaka, une Obroučka K., Ferkovč J.: Časops Odpadové fórum č. 1, s (005). P. Byczansk a and K. Obroučka b ( a Insttute of Geoncs, Academy of Scences of the Czech Republc, Ostrava, b Centre of Envronmental Technologes, VSB Techncal Unversty of Ostrava): Mathematcal Model for Burnng Waste Mxtures n Incnerator Optmzaton Due to materal and sze nhomogenety as well as to the contents of mosture, ballast and materals producng dangerous emssons n combuston, t s necessary to control composton and the calorc value of waste batches put to combuston furnace. The batches should dffer n ther mportant parameters only lttle and ther changes should be slow. The optmzaton of charge composton guarantees the desrable course of combuston, low fuel consumpton, optmum heat utlzaton and relable functonng of flue gas cleanng. The paper presents a mathematcal model algorthm for ncnerator operaton. A prerequste for ts applcaton s a database of characterstcs of combustble wastes. 67

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení Softwarová podpora matematckých metod v ekonomce a řízení Petr Sed a Opava 2013 Hrazeno z prostředků proektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studních oborů se zaměřením na spoluprác s

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO MAPOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ŘIMNÁČ MARTIN 1, ŠUSTA RICHARD 2, ŽIVNŮSTKA JIŘÍ 3 Katedra řídcí technky, ČVUT-FEL, Techncká 2, Praha 6, tel. +42 224 357 359, fax. +

Více

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK OBSAH 4 O společnost 6 Přednost automatckých kotlů TEKLA 8 Hořáky a palva 10 Elektroncké regulátory 12 Šetříme žvotní prostředí 14 16 DUO 18 DUO VERSA 20 BIO COMPACT 22 BIO 24 DUO

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

ina ina Diskrétn tní náhodná veličina může nabývat pouze spočetně mnoha hodnot (počet aut v náhodně vybraná domácnost, výsledek hodu kostkou)

ina ina Diskrétn tní náhodná veličina může nabývat pouze spočetně mnoha hodnot (počet aut v náhodně vybraná domácnost, výsledek hodu kostkou) Náhodná velčna na Výsledek náhodného pokusu, daný reálným číslem je hodnotou náhodné velčny. Náhodná velčna je lbovolná reálná funkce defnovaná na množně elementárních E pravděpodobnostního prostoru S.

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV Tomáš INSPEKTOR 1, Jří HORÁK 1, Igor IVAN 1, Davd VOJTEK 1, Davd FOJTÍK 2, Pavel ŠVEC 1, Luce ORLÍKOVÁ 1,Pavel BELAJ 1 1

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

194/2007 Sb. Vyhláška

194/2007 Sb. Vyhláška 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravdla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energe pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Optimalizace portfolia

Optimalizace portfolia Optmalzace portfola ÚVOD Problémy vestováí prostředctvím ákupu ceých papírů sou klasckým tématem matematcké ekoome. Celkový výos z portfola má v době rozhodováí o vestcích povahu áhodé velčy, eíž rozložeí

Více

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav stavební mechanky Doc. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES TEZE

Více

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka 1.Úvod teoretcký pops Konverze kmtočtu Štěpán Matějka Směšovač měnč kmtočtu je obvod, který přeměňuje vstupní sgnál s kmtočtem na výstupní sgnál o kmtočtu IF. Někdy bývá tento proces označován také jako

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák * Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl

Více

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ OBSAH 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC...2 1.1 VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE...4 1.1.1 Bílá knha EU...4 1.1.2 Směrnce EU...5 1.1.3

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002 Ná dní konference s mezná dní účastí INŽ ENÝ RSÁ MECHANIA 00 1. 16. 5. 00, Svratka, Č eská republka PODRITICÝ RŮ ST TRHLINY VE SVAROVÉ M SPOJI OMORY PŘ EHŘÍVÁ U Jan ouš, Ondřej Belak 1 Abstrakt: V důsledku

Více

Bezporuchovost a pohotovost

Bezporuchovost a pohotovost Bezporuchovost a pohotovost Materály z 59. semnáře odborné skupny pro spolehlvost Konaného dne 24. 2. 205 Česká společnost pro jakost, ovotného lávka 5, 6 68 raha, www.csq.cz ČJ 205 Obsah: Ing. Jan Kamencký,

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

Návod k obsluze. Kotel pro spalování pelet BioLyt (50,70,75,100,110,130,150,160) Vyobrazení: BioLyt (110-160)

Návod k obsluze. Kotel pro spalování pelet BioLyt (50,70,75,100,110,130,150,160) Vyobrazení: BioLyt (110-160) CZ Návod k obsluze Kotel pro spalování pelet BoLyt (50,70,75,100,110,130,150,160) Vyobrazení: BoLyt (110-160) Hoval CZ s.r.o. Republkánská 45 31204 Plzeň tel. 377 261 002, 377 266 023 nfo@hoval.cz www.hoval.cz

Více

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace Tetlní zkušebnctv ebnctví II Jří Mltky Škály měření epřímá měření Teore měření Kalbrace Základní pojmy I PRAVDĚPODOBOST Jev A, byl sledován v m pokusech. astal celkem m a krát. Relatvní četnost výskytu

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens Analýza chování servopohonů u systému CNC frmy Semens Analyss and behavour of servo-drve system n CNC Semens Bc. Tomáš áčalík Dplomová práce 00 UTB ve Zlíně, Fakulta aplkované nformatky, 00 4 ABSTRAKT

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Retailový a korporátní credit scoring

Retailový a korporátní credit scoring Masarykova unverzta Přírodovědecká fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Eva Krečová Retalový a korporátní credt scorng Vedoucí práce: Mgr. Martn Řezáč, Ph.D. Studní program Aplkovaná matematka Studní obor Fnanční

Více

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium)

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium) Slezská unverzta v Opavě Obchodně podnkatelská fakulta v Karvné STATISTIKA (pro navazující magsterské studum) Jaroslav Ramík Karvná 007 Jaroslav Ramík, Statstka Jaroslav Ramík, Statstka 3 OBSAH MODULU

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PROSTOROVÁ NEURČITOST GEODAT V ANALÝZÁCH DISTRIBUCE VYBRANÝCH DRUHŮ PTÁKŮ DIPLOMOVÁ

Více

2 Rozhodovací problém

2 Rozhodovací problém Rozhodovaí problém Rozhodovaí problém je problém s víe možným řešením. Jde tedy o problémy se kterým se setkáváme v běžném žvotě. Základním krokem každého rozhodování je proes volby, tedy poszování jednotlvýh

Více

Evaluation of Interferograms Using a Fourier-Transform Method

Evaluation of Interferograms Using a Fourier-Transform Method ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra fzk Vhodnocování nterferogramů metodou Fourerov transformace Evaluaton of Interferograms Usng a Fourer-Transform Method dplomová práce Studní

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí NÁVODY PRO LABORATOŘ PALIV 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Michael Pohořelý, Michal Jeremiáš, Zdeněk Beňo, Josef Kočica Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí Teoretický úvod Základním rozborem

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie Zkouškový test z fyzkální a kolodní cheme VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 9 mnut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. Uotázeksvýběrema,b,c...odpověd b kroužkujte.platí:

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

TERMICKÉ VYUŽITÍ SEPARÁTU PO ANAEROBNÍ FERMENTACI BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ

TERMICKÉ VYUŽITÍ SEPARÁTU PO ANAEROBNÍ FERMENTACI BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ TERMICKÉ VYUŽITÍ SEPARÁTU PO ANAEROBNÍ FERMENTACI BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ THERMICAL UTILIZATION OF THE SEPARATE AFTER AN ANAEROBIC FERMENTATION OF BIOLOGICALY DECOMPOSABLE WASTE R. Koutný 1),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 101-31/99. na dendrochronologický rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovice č.p.2, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 101-31/99. na dendrochronologický rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovice č.p.2, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 101-31/99 na dendrochronologcký rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovce č.p.2, okr. Ústí nad Orlcí Posudek s vyžádal: SOVAMM, společnost pro obnovu vesnce a malého města

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti 1. Úvod do záladních pojmů teore pravděpodobnost 1.1 Úvodní pojmy Většna exatních věd zobrazuje své výsledy rgorózně tj. výsledy jsou zísávány na záladě přesných formulí a jsou jejch nterpretací. em je

Více

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže 1 Měření paralelní kompenzace v zapoení do troúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže íle úlohy: Trofázová paralelní kompenzace e v praxi honě využívaná. Úloha studenty seznámí s vlivem

Více

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku M. Dvořák: Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry se zřetelem na Českou republku Mchal Dvořák * 1 Úvod Korektní určení bezrzkových výnosových

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

NOVÝ POSTUP GEOREFERENCOVÁNÍ MAP III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ

NOVÝ POSTUP GEOREFERENCOVÁNÍ MAP III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ Kartografcké lsty / Cartographc Letters, 2013, 21 (2), 35-49 NOVÝ POSTUP GEOREFERENCOVÁNÍ MAP III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ Mlan TALICH, Lubomír SOUKUP, Jan HAVRLANT, Klára AMBROŽOVÁ, Ondřej BÖHM, Flp ANTOŠ

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

František Janošťák 1 LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY PRO PREDIKCI V TECHNOLOGII ZEVO

František Janošťák 1 LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY PRO PREDIKCI V TECHNOLOGII ZEVO František Janošťák 1 LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY PRO PREDIKCI V TECHNOLOGII ZEVO Abstrakt Hlavní podstatou tohoto článku je stručně seznámit čtenáře s modelováním výroby elektrické energie na kondenzační

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk 1. Cíl programu: Zlepšení stavu ovzduší ve Vimperku změnou způsobu vytápění u malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného

Více

Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? 1

Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? 1 Je beta spolehlvý ěřítke rzka v obdobích hospodářských poklesů? 1 Toáš Brabenec * Úvod Vyhláška Mnsterstva spravedlvost Slovenskej republky o stanovení všeobecnej hodnoty ajetku (dále také Vyhláška ) o

Více

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR František Strmiska Asociace Energetických Manažerů - sekce Energetická zařízení a technologie

Více

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB 24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB Síťová analýza 50.let V souvislosti s potřebou urychlit vývoj a výrobu raket POLARIS v USA při závodech ve zbrojení za studené války se SSSR V roce 1958 se díky aplikaci

Více

Technický rozbor tuhého paliva statistické zpracování obsahu vlhkosti a popela v tuhém palivu

Technický rozbor tuhého paliva statistické zpracování obsahu vlhkosti a popela v tuhém palivu Technický rozbor tuhého paliva statistické zpracování obsahu vlhkosti a popela v tuhém palivu Teoretický úvod Základním rozborem tuhých paliv se rozumí stanovení obsahu vody (W = water), popela (A = ash)

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

HDT PATENTNÍ TECHNOLOGIE. Nulová vzdálenost mezi chladičem a LED chipem. 100% odvod tepla TVAR CHLAZENÍ

HDT PATENTNÍ TECHNOLOGIE. Nulová vzdálenost mezi chladičem a LED chipem. 100% odvod tepla TVAR CHLAZENÍ DREAM EC LED osvětlení HIGH POWER LIGHT Technické parametry: LED Model: Cs145100 POUŽITÍ: Výrobní haly Sportovní haly Sklady Tunely Životnost 50.000 hod. Záruka 5 let CREE LED / Bridgelux MEAN WELL DRIVER

Více

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko Assessment of the Senstvty of the Regulatory Requrement for Credt Rsk Posouzení ctlvost regulatorního kaptálu na kredtní rzko Josef Novotný 1 Abstract The paper s devodet to concept of Captal adequacy

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi?

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi? Osvědčily se požadavky 30. BImSchV (spolkové nařízení o ochraně před imisemi) v praxi? Prof. Dr.-Ing. Rainer Wallmann HAWK Vysoká škola užité vědy a umění Vysoká odborná škola Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Více

Termické zpracování odpadů. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.

Termické zpracování odpadů. Ing. Jan Malaťák, Ph.D. Termické zpracování odpadů SPALOVNY Ing. Jan Malaťák, Ph.D. Praha 2006 Termické zpracování odpadů Těmito postupy jsou původně nebezpečné látky v hořlavých odpadech přeměněny na poměrně neškodné produkty.

Více

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI Aleš Linka 1, Petr Volf 2 1 Katedra textilních materiálů, FT TUL, 2 Katedra aplikované matematiky, FP TUL ABSTRAKT. Internetové

Více

katalog nabídky vzdělávacích programů

katalog nabídky vzdělávacích programů katalog nabídky vzdělávacích programů Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publkace, jejímž vydáním jsme završl více než čtyřletou prác na řešení projektu UNIV 2 KRAJE. Cílem tohoto projektu bylo a

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14.

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. května 2009 Obsah Co je charakteristické pro moderní způsob vytápění

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

IES, Charles University Prague

IES, Charles University Prague Insttute of Economc Studes, aculty of Socal Scences Charles Unversty n Prague Trh práce žen: Gender pay gap a jeho determnanty artna ysíková IES Workng Paper: 13/2007 Insttute of Economc Studes, aculty

Více

Modelování montážní linky

Modelování montážní linky Modelování montážní linky Geza Dohnal 1. Montážní linka S rozvoem hromadné výroby e velice těsně spoen rozvo a automatizace výrobních a montážních linek. Tyto linky se od sebe obecně liší ednak topologií

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více