Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Jitka OPPELTOVÁ Ing. Mgr. Olga HOCHMANOVÁ Znojmo, 2011

2 Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů. V Praze dne Jitka OPPELTOVÁ

3 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucí mé bakalářské práce paní Ing. Mgr. Olze Hochmanové za odbornou pomoc a cenné rady při zpracování bakalářské práce a dále pak mé rodině, za trpělivost během celého studia.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní. Teoretická část je zaměřena na zpracování problematiky používání motorového vozidla z hlediska daní z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně z pohledu společnosti, která je vlastníkem motorového vozidla. Praktická část zpracovává jednotlivé příklady používání motorového vozidla z pohledu již zmíněných daní, se kterými se můžeme setkat ve společnosti. Abstract This thesis is dealing with issues of the motor vehicle use in business from a tax point of view. The theoretical section is focused on the handling of problems with using a motor vehicle with regard to income tax, value added tax and road tax from the perspective of a company that is the owner of such motor vehicle. The practical part shows examples of an individual use of a motor vehicle in terms of already mentioned duties, with which we can encounter in companies.

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Daň z příjmů Pořízení osobního automobilu Daňové odpisy Daňově uznatelné náklady související s provozem automobilu Paušální výdaje na dopravu Odcizení automobilu Použití služebního automobilu pro soukromé účely Použití soukromého automobilu pro služební účely Daň z přidané hodnoty Pořízení automobilu z ČR nárok na odpočet Výdaje související s provozem automobilu nárok na odpočet Prodej automobilu hlediska DPH Silniční daň Praktická část Daň z příjmů Daň z přidané hodnoty Silniční daň Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek Seznam tabulek Seznam grafů... 62

8 1 Úvod Téma používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní jsem si vybrala, protože se s tím setkávám každý den ve svém zaměstnání. Jedná se o rozsáhlou problematiku. V souvislosti s používáním motorového vozidla má společnost spoustu daňových výdajů, ale zároveň i příjmů. V neposlední řadě to má dopad i na zaměstnance společnosti, kteří motorové vozidlo užívají buď pouze ke služebním účelům, nebo i soukromým účelům. První kapitola práce se zabývá otázkami pořízení motorového vozidla, výběrem daňových odpisů, jednotlivými výdaji spojenými s používáním motorového vozidla, povinností vést knihu jízd, při používání motorového vozidla zaměstnance k soukromým účelům povinností přičíst hodnotu 1 % vstupní ceny motorového vozidla ke mzdě a zdanit daní z příjmů fyzických osob, používáním soukromého motorového vozidla k firemním účelům a v neposlední řadě i prodejem motorového vozidla. Druhá kapitola práce se věnuje problematice daně z přidané hodnoty z pohledu pořízení motorového vozidla a souvisejících výdajů společnosti a také prodeji motorového vozidla v souvislosti s uplatněním DPH na výstupu. Třetí kapitola práce se zaměřuje na silniční daň, která je úzce spojena s používáním motorového vozidla v podnikání. Touto problematikou se zabývám jen pro osobní automobil. 8

9 2 Cíl práce a metodika Cílem této práce je přiblížit problematiku používání motorového vozidla z hlediska daní z příjmů právnických osob, daní z příjmů fyzických osob, daně z přidané hodnoty a silniční daně. Pod pojmem motorové vozidlo se ukrývá mnoho dopravních prostředků od motocyklů, osobních automobilů, nákladních automobilů, autobusů až po ostatní vozidla. Jedná se o velmi rozsáhlou problematiku, na kterou nestačí rozsah mé bakalářské práce, proto jsem se rozhodla věnovat pouze osobnímu automobilu a to z pohledu právnické osoby jako vlastníka automobilu. V teoretické části jsem se věnovala poskytnutí návodu na správné postupy při uplatňování paragrafů daní týkajících se osobního automobilu. Snažila jsem se vytvořit přehled nejdůležitějších ustanovení v jednotlivých daňových zákonech. Začala jsem problematikou pořízení automobilu, dále jsem pokračovala daňovými a nedaňovými výdaji, nárokem na odpočet DPH a silniční daní. V práci jsem zaměřila na uplatňování výdajů v souvislosti s používáním automobilu. V každé kapitole jsem vybrala nejdůležitější případy, které upravují daňové zákony České republiky. V praktické části jsem navázala na teoretickou část. Uvedla jsem příklady, u kterých jsem řešila jaký je vhodný postup v souladu s daňovými zákony a hledala jsem nejlepší možné řešení. Nejdůležitějším pomocníkem mi byla publikace Automobil v podnikání a dále daňové zákony platné ke dni zpracování bakalářské práce. Současně jsem čerpala ze svých letitých zkušeností hlavní účetní. Velkým přínosem pro mne bylo studium v systému certifikace účetních a poté na SVŠE Znojmo. 9

10 3 Teoretická část Na začátek zmíním daně všeobecně. Daň je povinná, nenávratná, zákonem určená platba do státního rozpočtu. 1 Daně můžeme dělit podle různých hledisek, nejčastěji je dělíme podle dopadu na: a) přímé - platí poplatník ze svého důchodu nebo majetku, jsou to: daně z příjmů - fyzických nebo právnických osob majetkové daně - silniční daň, daň z nemovitosti, darovací daň, dědická daň a daň z převodu nemovitosti b) nepřímé - subjekt, který daň odvádí, neplatí z vlastního důchodu, ale přenáší je a jiný subjekt, zahrnují spotřební daň a daň z přidané hodnoty. 3.1 Daň z příjmů Daň z příjmů upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Základem daně je zisk vykázaný v účetnictví společnosti, tj. příjmy snížené o výdaje. K účetnímu zisku přičteme připočitatelné položky a odečteme odčitatelné položky, tím účetní zisk transformujeme na daňový základ. Daňový základ se zaokrouhlí na celé tisíce Kč dolů a následně vynásobí sazbou daně 19 %. Přiznání k dani z příjmu právnických osob společnost podává v termínu do nebo následujícího roku (pokud společnost podléhá auditu nebo ji při jednání s finančním úřadem zastupuje daňový poradce). ZDP řeší mimo jiné příjmy a výdaje, které společnost může uplatnit v souvislosti s užíváním motorového vozidla. Motorovým vozidlem mohou být motocykly, osobní automobily, nákladní automobily, autobusy, speciální automobily, přípojná vozidla či ostatní vozidla. Největší využití v podnikání společnosti má osobní automobil, proto se dále budu zabývat pouze osobním automobilem. 1 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN , str.15 10

11 3.1.1 Pořízení osobního automobilu Společnost může pořídit automobil různými způsoby, mimo jiné: - nákupem - finančním pronájmem - operativním pronájmem Nákup Společnost pořizuje vždy nový automobil od právnické osoby jako prodávajícího. S prodávajícím musí být sepsána kupní smlouva, ve které jsou uvedeny náležitosti podle 409 obchodního zákoníku. Nejdůležitější náležitostí kupní smlouvy je kupní cena. Kupní cena je důležitá pro určení vstupní ceny pro daňové účely. Vstupní cenou se zabýváme v kapitole pojednávající o daňových odpisech. Finanční pronájem - leasing S leasingovou společností je sepsána smlouva o finančním pronájmu automobilu podle obchodního zákoníku. Automobil pořízený finančním pronájmem je ve vlastnictví leasingové společnosti až do skončení leasingu. Na začátku pronájmu zaplatí společnost 1. zálohu na pořízení automobilu, která se musí časově rozlišit na celou dobu splácení automobilu. Zbytek hodnoty automobilu je rozpočítán na dobu určenou ve smlouvě o finančním pronájmu a platí se měsíční rovnoměrné splátky. Společnost hradí opravy a údržby ze svých prostředků, přestože není majitelem automobilu. Aby byly výdaje na finanční pronájem automobilu z pohledu daně z příjmů uznatelné, musí být splněno 5 podmínek: a) minimální doba nájmu činí alespoň 54 měsíců od předání vozidla leasingovou společností b) vozidlo lze odepisovat podle zákona o daních z příjmů c) kupní cena nesmí být vyšší než daňová zůstatková cena vozidla při použití rovnoměrných odpisů d) po ukončení leasingu společnost odkupuje automobil do svého vlastnictví za kupní cenu (zůstatkovou hodnotu) e) po ukončení leasingu je automobil zařazen do obchodního majetku společnosti Po ukončení leasingové smlouvy o pronájmu je automobil odkoupen společností za kupní (zůstatkovou) cenu: 11

12 - cena vyšší než Kč společnost zařadí automobil do hmotného majetku a daňově odepisuje buď rovnoměrnými odpisy nebo zrychlenými odpisy. - cena nižší než Kč a zároveň vyšší než 0 Kč společnost zařadí automobil do drobného dlouhodobého hmotného majetku a může odepsat jednorázově 100 % kupní ceny do nákladů. - cena je rovna 0 Kč společnost nebude daňově odepisovat. 2 Operativní pronájem S pronajímatelem je sepsána smlouva o nájmu automobilu podle obchodního zákoníku. Operativní pronájem je charakterizován krátkodobým nájemním vztahem za úplatu. Po ukončení nájemního vztahu vrací společnost automobil zpět pronajímateli. 3 Automobil je ve vlastnictví pronajímatele, společnost může provádět technické zhodnocení na automobilu jen se souhlasem pronajímatele. V případě provedení technického zhodnocení bez souhlasu pronajímatele, musí společnost při ukončení smluvního vztahu uvést automobil do původního stavu, v jakém ho od pronajímatele přebírala. Nájemné za automobil se hradí každý měsíc. Aby bylo možné uplatnit zaplacené výdaje z titulu nájemného do nákladů, je třeba přiřadit uhrazené nájemné správně věcně i časově k příslušnému období. 4 Výdaje za údržbu automobilu hradí společnost a jsou daňově uznatelné bez ohledu na výši vynaložených částek. Výdaje za opravy automobilu hradí pronajímatel Daňové odpisy Daňové odpisy automobilů upravuje ZDP. Uplatňování daňových odpisů není povinné a záleží pouze na rozhodnutí společnosti, zda bude odepisovat. Daňové odpisy je možné přerušit, když se např. společnost v daném roce dostane do daňové ztráty a ještě by ji daňovými odpisy zvýšila. Po přerušení odpisů se opět navazuje tam, kde byly přerušeny. 5 Odpisovaný automobil musí být ve vlastnictví společnosti a společnost ho vede v evidenci 2 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str VALOUCH, Petr. Účetní a daňové odpisy vyd. Praha: GRADA publishing, s. ISBN , str.55 12

13 majetku. Odpisování lze zahájit až při uvedení automobilu do provozu. 6 Automobil společnost může technicky zhodnotit v průběhu užívání a tím je nutné přepočítat daňové odpisy. Automobil je zatříděn dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. do 2. odpisové skupiny. Délka odpisu 2. odpisové skupiny je podle 30 ZDP 5 let. Daňové odpisy může společnost uplatňovat dvěma způsoby, buď rovnoměrně podle 31 ZDP nebo zrychleně podle 32 ZDP. Společnost se sama rozhodne, který druh odpisu bude uplatňovat. Vybraný způsob je po celou dobu závazný a nelze jej v průběhu odepisování měnit. Pro výpočet daňových odpisů je nutné znát vstupní cenu. Vstupní cena je cena pořízení automobilu bez DPH. Při zrychleném odpisování musíme počítat se zůstatkovou cenou. Zůstatková cena je pořizovací cena snížená o odpisy. Automobil můžeme odpisovat pouze do výše vstupní ceny, ale maximálně do výše zvýšené vstupní ceny, tj. navýšená vstupní cena o technické zhodnocení. Tabulka č. 1 Doba odpisování Odpisová skupina Doba odpisování 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let Zdroj: Zákon o daních z příjmů, 30 odst. 1 6 VALOUCH, Petr. Účetní a daňové odpisy vyd. Praha: GRADA publishing, s. ISBN , str.56 13

14 Rovnoměrné daňové odpisy Tabulka č. 2 Roční odpisová sazba pro hmotný majetek Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu , , ,5 10, ,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2,0 Zdroj: Zákon o daních z příjmů, 31 odst. 1 písm. a) Vzorec pro výpočet rovnoměrného daňového odpisu: První rok Následující roky Vzorec pro výpočet rovnoměrného daňového odpisu při technickém zhodnocení: První rok Následující roky 14

15 Zrychlené daňové odpisy Tabulka č. 3 Koeficient pro zrychlené odpisování Odpisová skupina V prvním roce odpisování (K 1 ) V dalších letech odpisování (K 2 ) Pro zvýšenou vstupní cenu (K 3 ) Zdroj: Zákon o daních z příjmů, 32 odst. 1 Vzorec pro výpočet zrychleného daňového odpisu: V prvním roce odpisování kde: VC K 1 je vstupní cena je koeficient pro zrychlené odpisování platný v prvním roce odpisování V dalších zdaňovacích obdobích kde: ZC je zůstatková cena majetku K 2 t je koeficient pro zrychlené odpisování pro následující roky odpisování je počet let, který byl majetek odepisován. Vzorec pro výpočet zrychleného daňového odpisu při technickém zhodnocení: V roce zvýšení zůstatkové ceny kde: ZZC K 3 t je zvýšená zůstatková cena majetku je koeficient pro zrychlené odpisování pro zvýšenou zůstatkovou cenu je počet let, který byl majetek odepisován. 15

16 V dalších zdaňovacích obdobích kde: ZC K 3 t je zůstatková cena majetku je koeficient pro zrychlené odpisování platný pro zvýšenou zůstatkovou cenu je počet let, po které byl majetek odepisován ze zvýšené zůstatkové ceny. Roční odpis společnost uplatní u automobilů zaevidovaných ve společnosti ke konci příslušného zdaňovacího období. Roční odpis ve výši ½ lze uplatnit u automobilů, které společnost během roku vyřadila automobil, převedla automobil na jiné právnické nebo fyzické osoby, došlo k ukončení podnikatelské činnosti. 7 Pokud společnost poskytuje zaměstnanci služební automobil pro soukromé účely, musí krátit odpisy v poměru, který zjistí výpočtem. Daňově uznatelné odpisy vypočítáme tak, že služebně ujeté kilometry dělíme celkově ujetými kilometry. Výsledkem násobíme odpis. Podle pokynu D-300 společnost nemusí krátit daňové odpisy, jestliže zaměstnanci připočte k základu daně 1 % vstupní ceny automobilu a zdaní podle 6 ZDP odst Daňově uznatelné náklady související s provozem automobilu Prvním daňově uznatelným výdajem po odpisech je nákup PHM, které musí souviset se zajištěním a udržením zdanitelných příjmů. Společnost musí prokázat, že uskutečněná jízda opravdu souvisí s dosažením příjmů. Tuto skutečnost prokazuje řádně vedenou knihou jízd. 8 Výdaje na pohonné hmoty musí být doloženy doklady o jejich nákupu. Pohonné hmoty musí odpovídat údajům v technickém průkazu automobilu, proto nemůžeme do automobilu na naftu uplatňovat nákup benzínu. 9 7 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů 8 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str

17 Dalším uznatelným nákladem jsou opravy automobilů. Opravou je míněna výměna opotřebované nebo poškozené součástky tak, aby automobil byl schopen řádného provozu a neohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Jinou oblastí je údržba, která přispívá ke zpomalení fyzického stárnutí. 10 Údržbou rozumíme mytí automobilu, čištění, výměnu a doplnění kapalin, pravidelná výměna pneumatik dle ročního období apod. Parkovné je uznatelným nákladem pouze v případě že firma uplatňuje PHM ve skutečné výši. V případě, že používá paušální výdaje, parkovné je daňově neuznatelný náklad. Zaměstnavatel je povinen zajistit zdravotní prohlídky řidičů, zda jsou způsobilí k řízení automobilu. Zaměstnavatel hradí náklady na lékařské prohlídky zaměstnanců do dovršení 50 let věku každé dva roky. U zaměstnanců starších 50 let každý rok. Další skupina zaměstnanců je starší 60 let. Tito zaměstnanci musejí mít zdravotní prohlídku nejpozději v den dovršení věku a jejich povinností je mít doklad o prohlídce u řidičského průkazu. 11 Povinnost školení a přezkoušení se týká všech řidičů, kteří používají služební vozidla. Školení řidičů by mělo být zájmem každého zaměstnavatele. Zaměstnavatel si sám určuje obsah a četnost školení. Školení musí být pravidelně opakováno. 12 Daňově uznatelným nákladem je silniční daň, u které jsou vymezena vozidla, kterých se týká. Zde musí být splněny podmínky, pro daňovou uznatelnost. Musí se jednat o silniční vozidlo, které je zaregistrováno v ČR a provozováno v ČR a zároveň slouží k podnikání, které je zdrojem příjmu společnosti. Zde zahrnujeme také soukromé osobní automobily, použité pro služební účely. 10 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str.75 17

18 3.1.4 Paušální výdaje na dopravu - 24 Společnost uplatňuje do výdajů skutečně spotřebované pohonné hmoty, proto je povinna vést pomocnou evidenci knihu jízd. Minimální náležitosti knihy jízd jsou: - označení automobilu (název, SPZ) - datum jízdy automobilem - místo začátku jízdy, místo konce jízdy - účel jízdy automobilem - počet ujetých kilometrů celkem, počet ujetých kilometrů služebně, počet ujetých kilometrů soukromě - počáteční stav tachometru v měsíci - konečný stav tachometru v měsíci 13 Knihu jízd vedou zaměstnanci, kteří jsou oprávněni užívat automobil ať už pro služební účely nebo soukromé účely. ZDP umožňuje uplatnit paušální výdaj na dopravu za nejvýše 3 vlastní automobily. V tomto případě nemůže společnost uplatnit výdaje za skutečně spotřebované pohonné hmoty a výdaje za parkovné. Tyto jsou nahrazeny výdajovým paušálem Kč za celý kalendářní měsíc u automobilu používaného výhradně pro služební účely. U automobilu používaného i pro soukromé účely činí výše výdajového paušálu Kč za kalendářní měsíc, tj. 80 % hodnoty paušálu. Zároveň je společnost povinna stejným poměrem krátit další výdaje na automobil: - odpisy - nájemné - výdaje za opravu - údržba (mytí, čištění, náplně apod.) - pojistné (havarijní i povinné ručení) - silniční daň 14 Při uplatnění paušálního výdaje na dopravu společnost resp. její zaměstnanci nejsou povinni vést knihu jízd. V průběhu zdaňovacího období společnost nemůže měnit způsob 13 SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů vyd. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN , str JANOUŠEK, Lubomír. Kniha jízd versus paušální výdaj na dopravu. Daně a právo v praxi, 2010, roč. 15, č. 6, s

19 uplatnění výdajů na dopravu na způsob uplatnění výdajů za skutečně spotřebované pohonné hmoty. V případě pořízení nebo vyřazení automobilu v průběhu měsíce, lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na dopravu. 15 Na Slovensku je systém jiný než v České republice. Společnost, která nechce vést knihu jízd při používání automobilu, může uplatnit 80 % skutečně spotřebovaných PHM. Musí vést evidenci celý rok a na konci roku si uplatní 80 % skutečné spotřeby Odcizení automobilu V případě zcizení automobilu je společnost vlastnící automobil povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit Policii ČR a do deseti dnů vydavateli registrační značky a zároveň poskytnout veškeré informace vedoucí ke zjištění pachatele. Pokud Policie ČR do 2 měsíců od oznámení zcizení, pachatele nezjistí, tak je případ uzavřen s výsledkem pachatel neznámý. V tom případě je společnost vlastnící automobil povinna vrátit technický průkaz, doklady o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zároveň zelenou kartu (doklad o pojištění odpovědnosti) příslušným úřadům. 16 Když Policie ČR toto potvrzení nevydá ve stejném zdaňovacím období, tak automobil nelze vyřadit z obchodního majetku a musí být při inventarizaci majetku uvedeno, že automobil byl zcizen a Policie ČR případ šetří. Obdržíme-li potvrzení od Policie ČR o uzavření šetření do konce zdaňovacího období, tak daňově uplatníme polovinu odpisu a daňovou zůstatkovou cenu v plné výši. Pokud toto potvrzení obdržíme v dalším zdaňovacím období, až po termínu pro podání daňového přiznání, tak uplatníme polovinu odpisu a daňovou zůstatkovou cenu v plné výši a musíme podat opravné daňové přiznání, ve kterém opravíme položku - daňové odpisy hmotného majetku, do které započteme roční odpis zcizeného automobilu. 17 Pokud bylo vozidlo pojištěno, náhrada od pojišťovny se zahrnuje do základu daně z příjmů. 15 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů 16 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str

20 3.1.6 Použití služebního automobilu pro soukromé účely Z hlediska zaměstnavatele Za použití služebního automobilu pro soukromé účely se považuje i cesta zaměstnance z místa bydliště do místa výkonu práce, které je sjednáno v pracovní smlouvě. Toto je dáno 25 odst. 1 písm. u) ZDP a tyto výdaje jsou daňově neuznatelné. Vedeme evidenci jízd s povinným obsahem: - SPZ a druh a typ vozidla - počáteční stav tachometru - datum jízdy - cíl jízdy - účel jízdy - počet ujetých kilometrů - konečný stav tachometru. 18 Při používání služebního automobilu pro soukromé účely sledujeme a vykazujeme počet ujetých kilometrů k soukromým účelům, spotřebu PHM a průměrnou spotřebu PHM automobilu vyznačenou v technickém průkazu. Pokud není v technickém průkazu uvedena žádná spotřeba, použijeme pro výpočet údaje podle Pokynu D-300. Tabulka č. 4 Spotřeba PHM Druh vozidla benzin (1/100 km) nafta (1/100 km) Osobní automobil (M1) 6,9 5,8 Nákladní automobil (N1) 7,6 6,4 Os. automobil s automat. převodovkou (M1) 7,6 6,4 Nákl. automobil s automat. převodovkou (N1) 8,4 7,0 Zdroj: Pokyn D-300 k ZDP Výpočtem konečný stav tachometru mínus počáteční stav tachometru zjistíme počet ujetých kilometrů k soukromým účelům a následně také zkontrolujeme s knihou jízd. Pro výpočet máme doklad o zakoupení PHM (CCS, doklad o platbě za hotové nebo výpis z firemní karty). 18 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str

21 Výpočet náhrady PHM 19 Výpočet provádí zaměstnanec každý měsíc tak, aby bylo možné na konci měsíce odvést částku DPH ze soukromě ujetých kilometrů. Společnost má ještě druhou možnost. Neodvádí DPH na výstupu, ale naopak krátí na vstupu DPH z pohonných hmot podle skutečně ujetých soukromých a služebních kilometrů. Ve velkých společnostech se používá první varianta. Spočítanou částku za soukromé kilometry může zaměstnanec zaplatit hotově do pokladny, zaplatit na bankovní účet nebo si ji nechat srazit ze mzdy. Při této variantě odvádíme DPH ze zaplacené částky. Pokud si zaměstnavatel nenechává tuto částku proplatit, účtuje ji do nedaňových nákladů. Z hlediska zaměstnance Společnost může zaměstnanci jako jeden z benefitů poskytnout automobil k užívání pro služební i soukromé účely. Z hlediska daně společnost při využití automobilu k soukromým účelům u zaměstnance postupuje podle 6 odst. 6 ZDP a u zaměstnavatele podle 24 odst. 2 ZDP. Zaměstnanec služební automobil k soukromým účelům může používat na základě smluvního vztahu se zaměstnavatelem. Z hlediska daňového se bezplatné poskytnutí motorového vozidla k soukromým účelům považuje za nepeněžní příjem zaměstnance a dle ZDP je nutno ho zdanit. Při výpočtu mzdy zaměstnance se k základu daně připočte částka ve výši 1 % vstupní ceny automobilu za každý i započatý kalendářní měsíc jeho poskytnutí. Nezáleží na tom, zda ho zaměstnanec použil jen jednou v měsíci či ho používal celý měsíc. 20 Vstupní cenou automobilu se rozumí pořizovací cena automobilu včetně DPH a ev. technické zhodnocení včetně DPH. Nerozhoduje, zda je zaměstnavatel majitelem automobilu či má automobil pronajatý a zda je automobil zcela nový či je zcela odepsaný. 19 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str DANĚK, Antonín. DORČÁKOVÁ, Jana. LEIBLOVÁ, Zdeňka. MIKYSKA, Martin. LUKEŠOVÁ, Dana. PŘÍHODOVÁ, Věra. PŘIKRYLOVÁ, Helena. SKOUMALOVÁ, Alena. ŠUBRT, Bořivoj. ŽILINSKÁ, Iva. Abeceda mzdové účetní vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str

22 Pokud zaměstnavatel není majitelem automobilu (má ho ve finančním pronájmu) a dojde k odkoupení za zůstatkovou či sníženou cenu, vstupní cena se nemění a částka 1 % se vypočítává z původní vstupní ceny. V případě, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci v průběhu měsíce více automobilů postupně za sebou, tak se do příjmu zaměstnance připočítává 1 % z nejvyšší vstupní ceny automobilu. Pokud by došlo k tomu, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci několik automobilů současně, tak se do příjmu zaměstnance připočítává 1 % ze vstupní ceny všech poskytnutých automobilů (součet všech vstupních cen poskytnutých automobilů). V praxi dochází i k situaci, kdy jeden automobil je poskytnut pro soukromé účely více zaměstnancům v jednom měsíci. V tom případě se do příjmů těchto zaměstnanců připočítá 1 % ze vstupní ceny poskytnutého automobilu. Dle ZDP je tato částka minimálně 1 tis. Kč, tj. jestliže je vstupní cena automobilu včetně DPH a technického zhodnocení nižší než 100 tis. Kč, tak se vždy do daňového základu připočte 1 tis. Kč. 21 Součástí tohoto zdanění u zaměstnance nejsou spotřebované pohonné hmoty při jízdách pro soukromé účely. Tyto spotřebované pohonné hmoty zaměstnanec hradí zaměstnavateli podle podkapitoly Pokud tyto náklady zaměstnanec zaměstnavateli neuhradí, stávají se u zaměstnance dalším zdanitelným příjmem. 22 Dne vstoupil v platnost nový zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který stanoví, že nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1 % vstupní ceny automobilu se zahrnuje i do vyměřovacích základů pro zdravotní a sociální pojištění zaměstnance Použití soukromého automobilu pro služební účely Ve společnosti užívají zaměstnanci mimo firemního automobilu pro soukromé účely také soukromý automobil pro firemní účely. Jedná se o pracovní cestu zaměstnance do místa, 21 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 2. vyd. Praha: ASPI, s. ISBN ,str DANĚK, Antonín. DORČÁKOVÁ, Jana. LEIBLOVÁ, Zdeňka. MIKYSKA, Martin. LUKEŠOVÁ, Dana. PŘÍHODOVÁ, Věra. PŘIKRYLOVÁ, Helena. SKOUMALOVÁ, Alena. ŠUBRT, Bořivoj. ŽILINSKÁ, Iva. Abeceda mzdové účetní vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str

23 které není v jeho pracovní smlouvě sjednáno jako místo výkonu práce. V tomto případě musí být použití soukromého automobilu pro účel služební cesty předem schváleno zaměstnavatelem a musí být předem dohodnuty podmínky vyúčtování této cesty. Společnost vyplácí náhradu za ujeté kilometry a náhradu za spotřebované pohonné hmoty podle 157 odst. 3 zákoníku práce. Náhradu za ujeté kilometry vypočítáme tak, že počet ujetých kilometrů vynásobíme sazbou základní náhrady. Základní náhrada je stanovena samostatnou vyhláškou, která se novelizuje. Aktuálně k činí sazba náhrady za 1 km jízdy u osobních automobilů 3,70 Kč. 23 Náhrada za spotřebované pohonné hmoty se vypočte podle vzorce: Průměrnou spotřebu PHM počítáme jako aritmetický průměr všech hodnot o spotřebě pohonných hmot. Tyto hodnoty jsou uvedeny v technickém průkazu vozidla. Pokud tyto údaje uvedeny v technickém průkaze vozidla nejsou, použijeme spotřebu uvedenou v pokynu Ministerstva financí ČR č. D-300 viz Tabulka č. 4. Cena pohonných hmot může být uhrazena dle daňového dokladu (není povinné) nebo může společnost použít cenu průměrnou dle vyhlášky MPSV č. 377/2010 Sb., která je pro rok 2011 stanovena takto: benzin automobilový 91 oktanů 31,40 Kč za 1 litr, benzin automobilový 95 oktanů 31,60 Kč za 1 litr, benzin automobilový 98 oktanů 33,40 Kč za 1 litr, motorová nafta 30,80 Kč za 1 litr. 24 Náhrady za ujeté kilometry a náhrady za spotřebované pohonné hmoty vypočtené dle návodu jsou daňově uznatelné náklady a zahrnují se do daňových výdajů společnosti. 23 SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů vyd. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN , str SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů vyd. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN , str.76 23

24 3.2 Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty vymezuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pro zjednodušení předpokládáme pořízení nového automobilu pouze z ČR Pořízení automobilu z ČR nárok na odpočet Při pořízení automobilu má společnost plátce DPH nárok na odpočet DPH podle 72 z hodnoty automobilu. Jednou z podmínek pro uplatnění nároku na odpočet daně podle 73 je mít daňový doklad. Daňovým dokladem je běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, souhrnný daňový doklad, splátkový kalendář, platební kalendář, opravný daňový doklad, daňový doklad vystavený podle 46 nebo 92a. Běžný daňový doklad musí obsahovat náležitosti vymezené v 28: a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění plátcem e) evidenční číslo daňového dokladu f) rozsah a předmět plnění g) datum vystavení daňového dokladu h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně j) základ daně k) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona l) výši daně; tato daň může být zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů. 24

25 Při pořízení automobilu nákupem má společnost nárok na uplatnění odpočtu daně na základě běžného daňového dokladu. Při pořízení automobilu na operativní pronájem společnost nárokuje odpočet daně na základě běžného daňového dokladu. Při pořízení automobilu na finanční pronájem (leasing) společnost nároku odpočet daně na základě splátkového kalendáře, který je součástí smlouvy o finančním pronájmu. Splátkový kalendář musí mít náležitosti jako běžný daňový doklad. Nárok plátce uplatní nejdříve za zdanitelné období, ve kterém obdržel daňový doklad. Jestliže společnost bude poskytovat služební automobil zaměstnanci i pro soukromé účely, musí při pořízení automobilu krátit odpočet DPH podle 75. To znamená, že musí stanovit, v jakém rozsahu bude automobil používat zaměstnanec pro služební účely a v jakém rozsahu bude automobil používat zaměstnanec pro soukromé účely. Podle stanoveného poměru bude krátit daň na vstupu. Tento výpočet další rok přepočítá a zjistí, zda dodržela poměr služebních a soukromých jízd. Pokud se poměr změní o více než 10 %, společnost opravuje odpočet daně. Do platilo, že společnost mohla na vstupu uplatnit plný odpočet a každý měsíc evidovala všechny výdaje příslušného automobilu. Na základě toho na konci měsíce odvedla poměrnou část DPH podle 14 odst. 4, písm. a) ze všech výdajů uplatněných během měsíce. Tento způsob zůstal v 76 zachován, ale nesmí se uplatnit u dlouhodobého majetku, do kterého patří automobil Výdaje související s provozem automobilu nárok na odpočet Společnost plátce DPH má nárok na odpočet DPH z výdajů za pohonné hmoty. DPH si uplatní na vstupu na základě daňového dokladu. Jestliže společnost poskytuje automobil i k soukromým účelům zaměstnancům a zaměstnanec hradí společnosti pohonné hmoty spotřebované pro soukromé účely zaměstnance, společnost odvede DPH z uhrazených pohonných hmot zaměstnancem. 25

26 3.2.3 Prodej automobilu hlediska DPH Při prodeji vozidla, společnost zohledňuje z hlediska DPH datum jeho pořízení. Pokud společnost prodává automobil pořízený do , vystavuje daňový doklad s cenou bez DPH, neboť si nemohla uplatit odpočet DPH při pořízení automobilu. Prodej je daňově osvobozen od DPH. Nerozhoduje skutečnost, jestli společnost automobil koupila od plátce nebo neplátce DPH. 25 Od došlo ke změně zákona o DPH a je nově stanoveno, že při pořízení automobilu, který je zakoupen a zároveň prvně registrován po , může společnost uplatnit odpočet DPH. Při prodeji tohoto automobilu společnost vždy vystaví daňový doklad včetně DPH a nerozlišuje, zda automobil pořídila od plátce nebo neplátce DPH Silniční daň Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Předmětem silniční daně jsou motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v České republice a jsou užívána k podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, ze kterých plynou příjmy podléhající dani z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního předpisu. Osobní automobil používaný k podnikání je předmětem daně a podléhá silniční dani. Poplatníkem silniční daně je podle ZDS fyzická nebo právnická osoba, která provozuje vozidlo registrované v registru vozidel České republiky a je zapsaná v jeho technickém průkazu. Poplatníkem silniční daně je také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití vozidla (pokud provozovateli vozidla nevznikla daňová povinnost). Základem daně je podle 5: a) zdvihový objem motoru v cm 3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon, 25 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str

27 u návěsů, b) součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav c) největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. Roční sazba daně podle 6 odst. 1 u osobních automobilů je podle zdvihového objemu motoru rozdělena takto: do 800 cm Kč, nad 800 cm 3 do 1250 cm Kč, nad 1250 cm 3 do 1500 cm Kč, nad 1500 cm 3 do 2000 cm Kč, nad 2000 cm 3 do 3000 cm Kč, nad 3000 cm Kč. Obsah motoru je uveden v technickém průkaze automobilu. Zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci a zaměstnanec není povinen platit silniční daň, musí zaplatit silniční daň ve výši 25 Kč za každý den užívání vozidla, je-li to pro něj výhodnější. Sazba daně se v prvních 36 měsících od první registrace vozidla snižuje o 48 %, v následujících 36 měsících se snižuje o 40 % a dalších 36 měsíců se sníží o 25 %. Snížení sazby daně trvá celkem 108 měsíců. Sazba daně zvyšuje o 25 % v případě, že je vozidlo poprvé registrované v České republice nebo v zahraničí před 31. prosincem Daňová povinnost vzniká v měsíci, ve kterém byly splněny rozhodné skutečnosti. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v 2 odst. 1 ZDS. Daňová povinnost zaniká v kalendářním měsíci, v němž již neexistují skutečnosti rozhodující o daňové povinnosti. Když dojde ke změně vlastníka, daňová povinnost zaniká uplynutím kalendářního měsíce předcházejícího vzniku daňové povinnosti nového vlastníka. V tomto případě daň činí poměrnou výši daňové sazby. Daň, záloha na daň i sleva na dani za jednotlivá vozidla se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 27

28 Zdaňovací období silniční daně je kalendářní rok. Silniční daň se platí ve čtyřech zálohách splatných do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. U prvních tří splátek je rozhodné období předcházející kalendářní čtvrtletí, u poslední jsou to měsíce říjen a listopad. O zaplacené dani a zálohách na daň je poplatník povinen vést evidenci podle jednotlivých vozidel. Daňové přiznání je poplatník povinen podat do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období a to i v případech, kdy poplatníkovi přiznání zpracovává daňový poradce nebo když se úpadek či hrozící úpadek poplatníka řeší v insolvenčním řízení. V přiznání je poplatník povinen uvést i vozidla od daně osvobozená, daň sám vypočítat a zaplatit ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Ze zákona plyne registrační povinnost, která je ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň. Poplatník, který si zakoupí v průběhu kalendářního roku vozidlo, po zapsání potřebných údajů do technického průkazu musí v termínu nejbližší splátky zálohy daně provést jeho registraci u správce daně (místně příslušný finanční úřad) Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších právních předpisů 28

29 4 Praktická část 4.1 Daň z příjmů Zadání příkladu: Společnost se rozhodla koupit nový automobil Ford S-Max 2.0 TDCi Titanium za cenu Kč. Dodavatel automobilu vystavil dne zálohovou fakturu na částku Kč splatnou Společnost zálohovou fakturu uhradila převodem z bankovního účtu dne Dodavatel vystavil daňový doklad k přijaté platbě (uhrazené záloze) ve výši Kč, základ daně činí Kč, DPH činí Kč, datum zdanitelného plnění byl , společnost doklad obdržela Daňový doklad na zbývající cenu ve výši Kč společnost obdržela dne , byl vystaven dne a splatný dne Základ daně byl ve výši Kč, DPH ve výši Kč. Byla odečtena záloha dle daňového dokladu k přijaté platbě ve výši základu daně Kč a DPH Kč. Základ daně po odečtu zálohy činil Kč a DPH Kč. Společnost daňový doklad uhradila dne Automobil byl převzat na základě předávacího protokolu dne Řešení příkladu: Tabulka č. 5 Zaúčtování jednotlivých účetních případů Č. Datum Text Částka MD DAL Zálohová faktura Platba zálohové faktury DD k přijaté platbě DPH Daňový doklad na doplatek DPH Odpočet zálohy Úhrada daňového dokladu Zařazení automobilu do majetku Zdroj: Vlastní zpracování 29

30 Do nákladů společnosti nevstupuje pořizovací cena automobilu ani zaplacená záloha na pořízení automobilu, ale účetní odpis. Do daňových nákladů společnost zahrnuje daňové odpisy. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy společnost zohledňuje v daňovém přiznání k daním z příjmů. Důležité je rozlišit účetní a daňové odpisy automobilu, aby společnost mohla správně vypočítat základ daně a následně daň z příjmů. Zadání příkladu: Společnost nemá dostatek volných finančních prostředků na pořízení automobilu, proto se vedení rozhodlo pořídit automobil Opel Astra V formou finančního nájmu. S leasingovou společností uzavřela dne leasingovou smlouvu o pronájmu automobilu s následnou koupí. Doba pronájmu činí 60 měsíců, cena automobilu je ,80 Kč vč. DPH a celková cena leasingu je ,20 Kč. Společnost zaplatí zálohu ve výši Kč v hotovosti a dále bude platit pravidelnou měsíční splátku ve výši 9 174,02 Kč na bankovní účet leasingové společnosti. Celkem společnost zaplatí za automobil ,20 Kč. Datum splatnosti splátek je stanoven na 10. den v měsíci. Řešení příkladu: Tabulka č. 6 Zaúčtování jednotlivých účetních případů Č. Datum Text Částka MD DAL Leasingová smlouva - majetek , Leasingová smlouva - závazek , Platba 1. zálohy - v hotovosti , DPH 8 333, Snížení podrozvahového závazku , Zaúčtování leasingu 9 275, Platba splátky 7 887, DPH 1 286, Snížení podrozvahového závazku 9 174, Zaúčtování leasingu 9 275, pokračuje až do poslední splátky xx Platba splátky 7 887, DPH 1 286, xx Snížení podrozvahového závazku 9 174,

31 xx Zaúčtování leasingu 9 275, xx Vyřazení majetku z podrozvahy , xx Faktura přijatá za automobil 1 000, DPH 200, xx Zařazení na podrozvahový účet 1 000, Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 7 Rozpočítání leasingu pro zaúčtování do nákladů Datum Splátka Finanč. služba Zúčtování akontace DPH Pojištění Akontace Do nákladů , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, ,95 31

32 , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, ,22 Celkem , , , , , , ,27 Zdroj: Vlastní zpracování Společnost zaplatí jednorázovou zálohu, která nevstupuje do nákladů společnosti. Záloha se rozpočítá na počet měsíců trvání smlouvy a následně se každý měsíc zaúčtuje do nákladů část zálohy. Do měsíčních nákladů dále vstupuje splátka za automobil, finanční služba - poplatek leasingové společnosti a pojištění automobilu. Pro společnost je výhodné, že zaplatí menší zálohu na automobil, kterou následně rozúčtuje do nákladů a splácí ve stejných splátkách po dobu trvání leasingové smlouvy. Vzhledem k tomu, že společnost není vlastníkem, nemůže uplatnit odpisy automobilu, jako kdyby jej vlastnila a měla zařazený v majetku. Automobil odpisuje leasingová společnost, která je vlastník a je zapsaná v technickém průkaze automobilu. Zadání příkladu: Společnost nemá dostatek volných finančních prostředků na pořízení automobilu, proto se vedení rozhodlo pořídit automobil Škoda Fabia 1,2HTP Easy 44kW formou operativního 32

33 pronájmu. Se společností zabývající se operativním pronájmem automobilů uzavřela společnost dne smlouvu o pronájmu automobilu. Doba pronájmu je sjednaná na 36 měsíců, cena automobilu je Kč vč. DPH. Po podpisu smlouvy společnost zaplatí zálohu na opravy automobilu Kč vč. DPH, která bude zúčtována po vrácení automobilu zpět v roce Společnost bude platit pravidelnou měsíční splátku ve výši Kč vč. DPH na bankovní účet dodavatele. Celkem zaplatí za pronájem automobilu Kč vč. DPH. Datum splatnosti splátek je stanoven na 15. den v měsíci. Řešení příkladu: Tabulka č. 8 Zaúčtování jednotlivých účetních případů Č. Datum Text Částka MD DAL Záloha na opravy Platba zálohové faktury Daňový doklad k přijaté platbě DPH Daňový doklad na pronájem DPH Platba daňového dokladu Daňový doklad na pronájem DPH Platba daňového dokladu pokračuje až do poslední splátky xx Daňový doklad na pronájem DPH xx Platba daňového dokladu xx Daňový doklad - oprava automobilu DPH Odúčtování zálohy Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 9 Splátkový kalendář Č. Splatnost Text Splátka Záloha Záloha na opravy Pronájem srpen Pronájem září Pronájem říjen Pronájem listopad Pronájem prosinec Pronájem leden

34 Pronájem únor Pronájem březen Pronájem duben Pronájem květen Pronájem červen Pronájem červenec Pronájem srpen Pronájem září Pronájem říjen Pronájem listopad Pronájem prosinec Pronájem leden Pronájem únor Pronájem březen Pronájem duben Pronájem květen Pronájem červen Pronájem červenec Pronájem srpen Pronájem září Pronájem říjen Pronájem listopad Pronájem prosinec Pronájem leden Pronájem únor Pronájem březen Pronájem duben Pronájem květen Pronájem červen Pronájem červenec Celkem pronájem Zdroj: Vlastní zpracování Do nákladů společnost zahrnuje jednotlivé splátky nájemného bez zálohy, která je zúčtována na konci pronájmu. Společnosti nevznikají jiné náklady kromě nájemného a PHM. Opravy hradí společnost, která automobil pronajímá, což je výhodou. Na rozdíl od finančního pronájmu po skončení pronájmu společnost vrací automobil dodavateli a nezařazuje jej do svého majetku. Z tohoto pohledu je operativní pronájem pro společnost nevýhodný. 34

35 Zadání příkladu: Společnost uzavřela dne kupní smlouvu na automobil Hyundai I v pořizovací ceně Kč vč. DPH s tím, že automobil bude dodán v květnu Dne zaplatila na automobil zálohu ve výši Kč. Dne obdržela daňový doklad k přijaté platbě, základ DPH je Kč a DPH je Kč. Dne společnost obdržela daňový doklad na automobil ve výši Kč, základ daně je Kč a DPH je Kč. Dále byla odečtena záloha ve výši základu daně Kč a DPH Kč. Částka k doplatku je ve výši Kč, základ daně je Kč a DPH Kč. Společnost pořídila výbavu do automobilu ve výši Kč vč. DPH a na toto byl vystaven další daňový doklad, základ daně ve výši Kč a DPH Kč. Daňové doklady jsou splatné dne Společnost obě částky uhradila dne a automobil převzala dne Společnost se rozhodla, že bude provádět měsíční lineární odpisy. Řešení příkladu: Tabulka č. 10 Zaúčtování jednotlivých účetních případů Č. Datum Text Částka MD DAL Záloha na automobil Platba zálohy na automobil Daňový doklad k přijaté platbě DPH Daňový doklad na automobil DPH Odúčtování zálohy Daňový doklad na výbavu DPH Platba doplatku na automobil Platba výbavy Zařazení automobilu do majetku Účetní odpis 6/ Účetní odpis 7/ Účetní odpis 8/ Účetní odpis 9/ Účetní odpis 10/ Účetní odpis 11/ Účetní odpis 12/ Zdroj: Vlastní zpracování 35

36 Tabulka č. 11 Výpočet účetních odpisů Č. Období Výpočet PC Odpis ZC / 60 x / 60 x / 60 x / 60 x / 60 x / 60 x Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 12 Výpočet rovnoměrných daňových odpisů Č. Období Výpočet PC Odpis ZC x 11 / x 22,25 / x 22,25 / x 22,25 / x 22,25 / Zdroj: Vlastní zpracování Do nákladů roku 2012 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období červen až prosinec 2012, tj. 7 x = Kč. V přiznání bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2013 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2013, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2014 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2014, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2015 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2015, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2016 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2016, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2017 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až květen 2017, tj. 5 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. 36

37 Tabulka č. 13 Výpočet zrychlených daňových odpisů Č. Období Výpočet PC Odpis ZC / x / x / x / x / Zdroj: Vlastní zpracování Do nákladů roku 2012 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období červen až prosinec 2012, tj. 7 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2013 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2013, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2014 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2014, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2015 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2015, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2016 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2016, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2017 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až květen 2017, tj. 5 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. 37

38 Graf č. 1 Porovnání jednotlivých druhů odpisů Účetní odpis Daňový odpis rovnoměrný Daňový odpis zrychlený Zdroj: Vlastní zpracování Společnost se na začátku při pořízení automobilu rozhoduje, který druh daňového odpisu zvolí. Účetní odpis spočítá jako podíl pořizovací ceny a počtu měsíců (životnost), po které bude automobil účetně odepisovat. Účetní odpis by měl vyjadřovat výši opotřebení automobilu. Důležité je nastavení životnosti automobilu. Automobil má všeobecně delší životnost než je 5 let nastavených ve 2. daňové skupině. V praxi se setkáváme převážně s tím, že společnosti pro zjednodušení nenastavují účetní odpis. Používají daňový odpis jako účetní odpis. Ve velkých společnostech, které ze zákona podléhají auditu, zase naopak používají účetní odpisy rozdílné od daňových odpisů. Při použití účetních odpisů stejných jako daňových, nevzniká v přiznání na ř. 50 žádný rozdíl. Při použití účetních odpisů odlišných od daňových, vznikne rozdíl tak, jak je uvedeno výše, buď kladný, nebo záporný. Pokud má společnost v roce pořízení automobilu velký účetní zisk, pravděpodobně použije daňové odpisy zrychlené, aby odepsala v prvních letech co nejvíce z pořizovací ceny automobilu. Jestliže nebude mít vysoký účetní zisk a očekává i v následujících letech přibližně stejné účetní zisky, zvolí daňový rovnoměrný odpis. Jak jsem již zmiňovala v teoretické části, zvolený odpis se nedá po celou dobu odpisování změnit na jiný. 38

39 Zadání příkladu: Společnost má v majetku automobil Škoda Fabia 1.2 zakoupený za cenu Kč bez DPH. Automobil účetně odepisuje od června 2010 rovnoměrně po dobu pěti let. Dne automobil technicky zhodnotila ve výši Kč. Společnost si zvolila lineární daňový odpis. Pro porovnání uvedu i zrychlený daňový odpis. Řešení příkladu: Tabulka č. 14 Zaúčtování jednotlivých účetních případů Č. Datum Text Částka MD DAL Zařazení automobilu do majetku Účetní odpis 6/ Účetní odpis 7-12/ Účetní odpis celkem za rok Účetní odpis celkem za rok 1-7/ Technické zhodnocení Zařazení technického zhodnocení Účetní odpis celkem za rok 8-12/ Účetní odpis celkem za rok Účetní odpis celkem za rok Účetní odpis celkem za rok Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 15 Výpočet rovnoměrných daňových odpisů Č. Období Výpočet PC Odpis ZC x 11 / x 22,25 / x 20 / x 20 / x 20 / x 20 / Zdroj: Vlastní zpracování 39

40 Tabulka č. 16 Výpočet zrychlených daňových odpisů Č. Období Výpočet PC Odpis ZC / x / x ( ) / x / x / x / Zdroj: Vlastní zpracování Graf č. 2 Porovnání jednotlivých druhů odpisů Účetní odpis Daňový odpis rovnoměrný Daňový odpis zrychlený Zdroj: Vlastní zpracování Do nákladů roku 2010 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období červen až prosinec 2010, tj. 7 x = Kč. Při použití rovnoměrných daňových odpisů bude v přiznání rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Při použití zrychlených daňových odpisů bude v přiznání rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2011 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2011, tj. 12 x = Kč. Při použití rovnoměrných daňových odpisů bude v přiznání rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Při použití zrychlených daňových odpisů bude v přiznání rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. 40

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

1. aktualizace k 1. 2. 2010. (2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu

1. aktualizace k 1. 2. 2010. (2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu ZDAŇOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, zejména příspěvkových organizací, krajů, obcí, občanských sdružení, nadací, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a obecně prospěšných společností s

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha 1.1 (8 bodů) Firma PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST ZNOJMO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v březnu 2011 autobus KAROSA za 3 600 000 Kč. Na nákup autobusu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 5 DANĚ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři:

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Vzor citace: VYCHOPEŇ, J. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 160 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Ing. Milan Blatný 2, 31,

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

Zrušení knih jízd? Zákonem č. 304/2009 Sb. byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP), Tato změna je často prezentována tak, že byly zrušeny knihy jízd. Je to však zcela pravda?

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od 1. 4. 2009, jsou následující: Snížená sazba

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.08 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Tato účetní třída zahrnuje veškeré účty složek hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, oprávky a opravné položky k majetku. Obsahuje tyto účetní skupiny: 01 -

Více

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010 10/ S M Ě R N I C E P R O P O S K Y T O V Á N Í A Ú Č T O V Á N Í C E S T O V N Í C H N Á H R A D Úvodní ustanovení Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních prac. cestách se řídí Zákonem č. 262/06

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více