Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Jitka OPPELTOVÁ Ing. Mgr. Olga HOCHMANOVÁ Znojmo, 2011

2 Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů. V Praze dne Jitka OPPELTOVÁ

3 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucí mé bakalářské práce paní Ing. Mgr. Olze Hochmanové za odbornou pomoc a cenné rady při zpracování bakalářské práce a dále pak mé rodině, za trpělivost během celého studia.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní. Teoretická část je zaměřena na zpracování problematiky používání motorového vozidla z hlediska daní z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně z pohledu společnosti, která je vlastníkem motorového vozidla. Praktická část zpracovává jednotlivé příklady používání motorového vozidla z pohledu již zmíněných daní, se kterými se můžeme setkat ve společnosti. Abstract This thesis is dealing with issues of the motor vehicle use in business from a tax point of view. The theoretical section is focused on the handling of problems with using a motor vehicle with regard to income tax, value added tax and road tax from the perspective of a company that is the owner of such motor vehicle. The practical part shows examples of an individual use of a motor vehicle in terms of already mentioned duties, with which we can encounter in companies.

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Daň z příjmů Pořízení osobního automobilu Daňové odpisy Daňově uznatelné náklady související s provozem automobilu Paušální výdaje na dopravu Odcizení automobilu Použití služebního automobilu pro soukromé účely Použití soukromého automobilu pro služební účely Daň z přidané hodnoty Pořízení automobilu z ČR nárok na odpočet Výdaje související s provozem automobilu nárok na odpočet Prodej automobilu hlediska DPH Silniční daň Praktická část Daň z příjmů Daň z přidané hodnoty Silniční daň Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek Seznam tabulek Seznam grafů... 62

8 1 Úvod Téma používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní jsem si vybrala, protože se s tím setkávám každý den ve svém zaměstnání. Jedná se o rozsáhlou problematiku. V souvislosti s používáním motorového vozidla má společnost spoustu daňových výdajů, ale zároveň i příjmů. V neposlední řadě to má dopad i na zaměstnance společnosti, kteří motorové vozidlo užívají buď pouze ke služebním účelům, nebo i soukromým účelům. První kapitola práce se zabývá otázkami pořízení motorového vozidla, výběrem daňových odpisů, jednotlivými výdaji spojenými s používáním motorového vozidla, povinností vést knihu jízd, při používání motorového vozidla zaměstnance k soukromým účelům povinností přičíst hodnotu 1 % vstupní ceny motorového vozidla ke mzdě a zdanit daní z příjmů fyzických osob, používáním soukromého motorového vozidla k firemním účelům a v neposlední řadě i prodejem motorového vozidla. Druhá kapitola práce se věnuje problematice daně z přidané hodnoty z pohledu pořízení motorového vozidla a souvisejících výdajů společnosti a také prodeji motorového vozidla v souvislosti s uplatněním DPH na výstupu. Třetí kapitola práce se zaměřuje na silniční daň, která je úzce spojena s používáním motorového vozidla v podnikání. Touto problematikou se zabývám jen pro osobní automobil. 8

9 2 Cíl práce a metodika Cílem této práce je přiblížit problematiku používání motorového vozidla z hlediska daní z příjmů právnických osob, daní z příjmů fyzických osob, daně z přidané hodnoty a silniční daně. Pod pojmem motorové vozidlo se ukrývá mnoho dopravních prostředků od motocyklů, osobních automobilů, nákladních automobilů, autobusů až po ostatní vozidla. Jedná se o velmi rozsáhlou problematiku, na kterou nestačí rozsah mé bakalářské práce, proto jsem se rozhodla věnovat pouze osobnímu automobilu a to z pohledu právnické osoby jako vlastníka automobilu. V teoretické části jsem se věnovala poskytnutí návodu na správné postupy při uplatňování paragrafů daní týkajících se osobního automobilu. Snažila jsem se vytvořit přehled nejdůležitějších ustanovení v jednotlivých daňových zákonech. Začala jsem problematikou pořízení automobilu, dále jsem pokračovala daňovými a nedaňovými výdaji, nárokem na odpočet DPH a silniční daní. V práci jsem zaměřila na uplatňování výdajů v souvislosti s používáním automobilu. V každé kapitole jsem vybrala nejdůležitější případy, které upravují daňové zákony České republiky. V praktické části jsem navázala na teoretickou část. Uvedla jsem příklady, u kterých jsem řešila jaký je vhodný postup v souladu s daňovými zákony a hledala jsem nejlepší možné řešení. Nejdůležitějším pomocníkem mi byla publikace Automobil v podnikání a dále daňové zákony platné ke dni zpracování bakalářské práce. Současně jsem čerpala ze svých letitých zkušeností hlavní účetní. Velkým přínosem pro mne bylo studium v systému certifikace účetních a poté na SVŠE Znojmo. 9

10 3 Teoretická část Na začátek zmíním daně všeobecně. Daň je povinná, nenávratná, zákonem určená platba do státního rozpočtu. 1 Daně můžeme dělit podle různých hledisek, nejčastěji je dělíme podle dopadu na: a) přímé - platí poplatník ze svého důchodu nebo majetku, jsou to: daně z příjmů - fyzických nebo právnických osob majetkové daně - silniční daň, daň z nemovitosti, darovací daň, dědická daň a daň z převodu nemovitosti b) nepřímé - subjekt, který daň odvádí, neplatí z vlastního důchodu, ale přenáší je a jiný subjekt, zahrnují spotřební daň a daň z přidané hodnoty. 3.1 Daň z příjmů Daň z příjmů upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Základem daně je zisk vykázaný v účetnictví společnosti, tj. příjmy snížené o výdaje. K účetnímu zisku přičteme připočitatelné položky a odečteme odčitatelné položky, tím účetní zisk transformujeme na daňový základ. Daňový základ se zaokrouhlí na celé tisíce Kč dolů a následně vynásobí sazbou daně 19 %. Přiznání k dani z příjmu právnických osob společnost podává v termínu do nebo následujícího roku (pokud společnost podléhá auditu nebo ji při jednání s finančním úřadem zastupuje daňový poradce). ZDP řeší mimo jiné příjmy a výdaje, které společnost může uplatnit v souvislosti s užíváním motorového vozidla. Motorovým vozidlem mohou být motocykly, osobní automobily, nákladní automobily, autobusy, speciální automobily, přípojná vozidla či ostatní vozidla. Největší využití v podnikání společnosti má osobní automobil, proto se dále budu zabývat pouze osobním automobilem. 1 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN , str.15 10

11 3.1.1 Pořízení osobního automobilu Společnost může pořídit automobil různými způsoby, mimo jiné: - nákupem - finančním pronájmem - operativním pronájmem Nákup Společnost pořizuje vždy nový automobil od právnické osoby jako prodávajícího. S prodávajícím musí být sepsána kupní smlouva, ve které jsou uvedeny náležitosti podle 409 obchodního zákoníku. Nejdůležitější náležitostí kupní smlouvy je kupní cena. Kupní cena je důležitá pro určení vstupní ceny pro daňové účely. Vstupní cenou se zabýváme v kapitole pojednávající o daňových odpisech. Finanční pronájem - leasing S leasingovou společností je sepsána smlouva o finančním pronájmu automobilu podle obchodního zákoníku. Automobil pořízený finančním pronájmem je ve vlastnictví leasingové společnosti až do skončení leasingu. Na začátku pronájmu zaplatí společnost 1. zálohu na pořízení automobilu, která se musí časově rozlišit na celou dobu splácení automobilu. Zbytek hodnoty automobilu je rozpočítán na dobu určenou ve smlouvě o finančním pronájmu a platí se měsíční rovnoměrné splátky. Společnost hradí opravy a údržby ze svých prostředků, přestože není majitelem automobilu. Aby byly výdaje na finanční pronájem automobilu z pohledu daně z příjmů uznatelné, musí být splněno 5 podmínek: a) minimální doba nájmu činí alespoň 54 měsíců od předání vozidla leasingovou společností b) vozidlo lze odepisovat podle zákona o daních z příjmů c) kupní cena nesmí být vyšší než daňová zůstatková cena vozidla při použití rovnoměrných odpisů d) po ukončení leasingu společnost odkupuje automobil do svého vlastnictví za kupní cenu (zůstatkovou hodnotu) e) po ukončení leasingu je automobil zařazen do obchodního majetku společnosti Po ukončení leasingové smlouvy o pronájmu je automobil odkoupen společností za kupní (zůstatkovou) cenu: 11

12 - cena vyšší než Kč společnost zařadí automobil do hmotného majetku a daňově odepisuje buď rovnoměrnými odpisy nebo zrychlenými odpisy. - cena nižší než Kč a zároveň vyšší než 0 Kč společnost zařadí automobil do drobného dlouhodobého hmotného majetku a může odepsat jednorázově 100 % kupní ceny do nákladů. - cena je rovna 0 Kč společnost nebude daňově odepisovat. 2 Operativní pronájem S pronajímatelem je sepsána smlouva o nájmu automobilu podle obchodního zákoníku. Operativní pronájem je charakterizován krátkodobým nájemním vztahem za úplatu. Po ukončení nájemního vztahu vrací společnost automobil zpět pronajímateli. 3 Automobil je ve vlastnictví pronajímatele, společnost může provádět technické zhodnocení na automobilu jen se souhlasem pronajímatele. V případě provedení technického zhodnocení bez souhlasu pronajímatele, musí společnost při ukončení smluvního vztahu uvést automobil do původního stavu, v jakém ho od pronajímatele přebírala. Nájemné za automobil se hradí každý měsíc. Aby bylo možné uplatnit zaplacené výdaje z titulu nájemného do nákladů, je třeba přiřadit uhrazené nájemné správně věcně i časově k příslušnému období. 4 Výdaje za údržbu automobilu hradí společnost a jsou daňově uznatelné bez ohledu na výši vynaložených částek. Výdaje za opravy automobilu hradí pronajímatel Daňové odpisy Daňové odpisy automobilů upravuje ZDP. Uplatňování daňových odpisů není povinné a záleží pouze na rozhodnutí společnosti, zda bude odepisovat. Daňové odpisy je možné přerušit, když se např. společnost v daném roce dostane do daňové ztráty a ještě by ji daňovými odpisy zvýšila. Po přerušení odpisů se opět navazuje tam, kde byly přerušeny. 5 Odpisovaný automobil musí být ve vlastnictví společnosti a společnost ho vede v evidenci 2 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str VALOUCH, Petr. Účetní a daňové odpisy vyd. Praha: GRADA publishing, s. ISBN , str.55 12

13 majetku. Odpisování lze zahájit až při uvedení automobilu do provozu. 6 Automobil společnost může technicky zhodnotit v průběhu užívání a tím je nutné přepočítat daňové odpisy. Automobil je zatříděn dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. do 2. odpisové skupiny. Délka odpisu 2. odpisové skupiny je podle 30 ZDP 5 let. Daňové odpisy může společnost uplatňovat dvěma způsoby, buď rovnoměrně podle 31 ZDP nebo zrychleně podle 32 ZDP. Společnost se sama rozhodne, který druh odpisu bude uplatňovat. Vybraný způsob je po celou dobu závazný a nelze jej v průběhu odepisování měnit. Pro výpočet daňových odpisů je nutné znát vstupní cenu. Vstupní cena je cena pořízení automobilu bez DPH. Při zrychleném odpisování musíme počítat se zůstatkovou cenou. Zůstatková cena je pořizovací cena snížená o odpisy. Automobil můžeme odpisovat pouze do výše vstupní ceny, ale maximálně do výše zvýšené vstupní ceny, tj. navýšená vstupní cena o technické zhodnocení. Tabulka č. 1 Doba odpisování Odpisová skupina Doba odpisování 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let Zdroj: Zákon o daních z příjmů, 30 odst. 1 6 VALOUCH, Petr. Účetní a daňové odpisy vyd. Praha: GRADA publishing, s. ISBN , str.56 13

14 Rovnoměrné daňové odpisy Tabulka č. 2 Roční odpisová sazba pro hmotný majetek Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu , , ,5 10, ,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2,0 Zdroj: Zákon o daních z příjmů, 31 odst. 1 písm. a) Vzorec pro výpočet rovnoměrného daňového odpisu: První rok Následující roky Vzorec pro výpočet rovnoměrného daňového odpisu při technickém zhodnocení: První rok Následující roky 14

15 Zrychlené daňové odpisy Tabulka č. 3 Koeficient pro zrychlené odpisování Odpisová skupina V prvním roce odpisování (K 1 ) V dalších letech odpisování (K 2 ) Pro zvýšenou vstupní cenu (K 3 ) Zdroj: Zákon o daních z příjmů, 32 odst. 1 Vzorec pro výpočet zrychleného daňového odpisu: V prvním roce odpisování kde: VC K 1 je vstupní cena je koeficient pro zrychlené odpisování platný v prvním roce odpisování V dalších zdaňovacích obdobích kde: ZC je zůstatková cena majetku K 2 t je koeficient pro zrychlené odpisování pro následující roky odpisování je počet let, který byl majetek odepisován. Vzorec pro výpočet zrychleného daňového odpisu při technickém zhodnocení: V roce zvýšení zůstatkové ceny kde: ZZC K 3 t je zvýšená zůstatková cena majetku je koeficient pro zrychlené odpisování pro zvýšenou zůstatkovou cenu je počet let, který byl majetek odepisován. 15

16 V dalších zdaňovacích obdobích kde: ZC K 3 t je zůstatková cena majetku je koeficient pro zrychlené odpisování platný pro zvýšenou zůstatkovou cenu je počet let, po které byl majetek odepisován ze zvýšené zůstatkové ceny. Roční odpis společnost uplatní u automobilů zaevidovaných ve společnosti ke konci příslušného zdaňovacího období. Roční odpis ve výši ½ lze uplatnit u automobilů, které společnost během roku vyřadila automobil, převedla automobil na jiné právnické nebo fyzické osoby, došlo k ukončení podnikatelské činnosti. 7 Pokud společnost poskytuje zaměstnanci služební automobil pro soukromé účely, musí krátit odpisy v poměru, který zjistí výpočtem. Daňově uznatelné odpisy vypočítáme tak, že služebně ujeté kilometry dělíme celkově ujetými kilometry. Výsledkem násobíme odpis. Podle pokynu D-300 společnost nemusí krátit daňové odpisy, jestliže zaměstnanci připočte k základu daně 1 % vstupní ceny automobilu a zdaní podle 6 ZDP odst Daňově uznatelné náklady související s provozem automobilu Prvním daňově uznatelným výdajem po odpisech je nákup PHM, které musí souviset se zajištěním a udržením zdanitelných příjmů. Společnost musí prokázat, že uskutečněná jízda opravdu souvisí s dosažením příjmů. Tuto skutečnost prokazuje řádně vedenou knihou jízd. 8 Výdaje na pohonné hmoty musí být doloženy doklady o jejich nákupu. Pohonné hmoty musí odpovídat údajům v technickém průkazu automobilu, proto nemůžeme do automobilu na naftu uplatňovat nákup benzínu. 9 7 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů 8 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str

17 Dalším uznatelným nákladem jsou opravy automobilů. Opravou je míněna výměna opotřebované nebo poškozené součástky tak, aby automobil byl schopen řádného provozu a neohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Jinou oblastí je údržba, která přispívá ke zpomalení fyzického stárnutí. 10 Údržbou rozumíme mytí automobilu, čištění, výměnu a doplnění kapalin, pravidelná výměna pneumatik dle ročního období apod. Parkovné je uznatelným nákladem pouze v případě že firma uplatňuje PHM ve skutečné výši. V případě, že používá paušální výdaje, parkovné je daňově neuznatelný náklad. Zaměstnavatel je povinen zajistit zdravotní prohlídky řidičů, zda jsou způsobilí k řízení automobilu. Zaměstnavatel hradí náklady na lékařské prohlídky zaměstnanců do dovršení 50 let věku každé dva roky. U zaměstnanců starších 50 let každý rok. Další skupina zaměstnanců je starší 60 let. Tito zaměstnanci musejí mít zdravotní prohlídku nejpozději v den dovršení věku a jejich povinností je mít doklad o prohlídce u řidičského průkazu. 11 Povinnost školení a přezkoušení se týká všech řidičů, kteří používají služební vozidla. Školení řidičů by mělo být zájmem každého zaměstnavatele. Zaměstnavatel si sám určuje obsah a četnost školení. Školení musí být pravidelně opakováno. 12 Daňově uznatelným nákladem je silniční daň, u které jsou vymezena vozidla, kterých se týká. Zde musí být splněny podmínky, pro daňovou uznatelnost. Musí se jednat o silniční vozidlo, které je zaregistrováno v ČR a provozováno v ČR a zároveň slouží k podnikání, které je zdrojem příjmu společnosti. Zde zahrnujeme také soukromé osobní automobily, použité pro služební účely. 10 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str.75 17

18 3.1.4 Paušální výdaje na dopravu - 24 Společnost uplatňuje do výdajů skutečně spotřebované pohonné hmoty, proto je povinna vést pomocnou evidenci knihu jízd. Minimální náležitosti knihy jízd jsou: - označení automobilu (název, SPZ) - datum jízdy automobilem - místo začátku jízdy, místo konce jízdy - účel jízdy automobilem - počet ujetých kilometrů celkem, počet ujetých kilometrů služebně, počet ujetých kilometrů soukromě - počáteční stav tachometru v měsíci - konečný stav tachometru v měsíci 13 Knihu jízd vedou zaměstnanci, kteří jsou oprávněni užívat automobil ať už pro služební účely nebo soukromé účely. ZDP umožňuje uplatnit paušální výdaj na dopravu za nejvýše 3 vlastní automobily. V tomto případě nemůže společnost uplatnit výdaje za skutečně spotřebované pohonné hmoty a výdaje za parkovné. Tyto jsou nahrazeny výdajovým paušálem Kč za celý kalendářní měsíc u automobilu používaného výhradně pro služební účely. U automobilu používaného i pro soukromé účely činí výše výdajového paušálu Kč za kalendářní měsíc, tj. 80 % hodnoty paušálu. Zároveň je společnost povinna stejným poměrem krátit další výdaje na automobil: - odpisy - nájemné - výdaje za opravu - údržba (mytí, čištění, náplně apod.) - pojistné (havarijní i povinné ručení) - silniční daň 14 Při uplatnění paušálního výdaje na dopravu společnost resp. její zaměstnanci nejsou povinni vést knihu jízd. V průběhu zdaňovacího období společnost nemůže měnit způsob 13 SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů vyd. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN , str JANOUŠEK, Lubomír. Kniha jízd versus paušální výdaj na dopravu. Daně a právo v praxi, 2010, roč. 15, č. 6, s

19 uplatnění výdajů na dopravu na způsob uplatnění výdajů za skutečně spotřebované pohonné hmoty. V případě pořízení nebo vyřazení automobilu v průběhu měsíce, lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na dopravu. 15 Na Slovensku je systém jiný než v České republice. Společnost, která nechce vést knihu jízd při používání automobilu, může uplatnit 80 % skutečně spotřebovaných PHM. Musí vést evidenci celý rok a na konci roku si uplatní 80 % skutečné spotřeby Odcizení automobilu V případě zcizení automobilu je společnost vlastnící automobil povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit Policii ČR a do deseti dnů vydavateli registrační značky a zároveň poskytnout veškeré informace vedoucí ke zjištění pachatele. Pokud Policie ČR do 2 měsíců od oznámení zcizení, pachatele nezjistí, tak je případ uzavřen s výsledkem pachatel neznámý. V tom případě je společnost vlastnící automobil povinna vrátit technický průkaz, doklady o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zároveň zelenou kartu (doklad o pojištění odpovědnosti) příslušným úřadům. 16 Když Policie ČR toto potvrzení nevydá ve stejném zdaňovacím období, tak automobil nelze vyřadit z obchodního majetku a musí být při inventarizaci majetku uvedeno, že automobil byl zcizen a Policie ČR případ šetří. Obdržíme-li potvrzení od Policie ČR o uzavření šetření do konce zdaňovacího období, tak daňově uplatníme polovinu odpisu a daňovou zůstatkovou cenu v plné výši. Pokud toto potvrzení obdržíme v dalším zdaňovacím období, až po termínu pro podání daňového přiznání, tak uplatníme polovinu odpisu a daňovou zůstatkovou cenu v plné výši a musíme podat opravné daňové přiznání, ve kterém opravíme položku - daňové odpisy hmotného majetku, do které započteme roční odpis zcizeného automobilu. 17 Pokud bylo vozidlo pojištěno, náhrada od pojišťovny se zahrnuje do základu daně z příjmů. 15 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů 16 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str

20 3.1.6 Použití služebního automobilu pro soukromé účely Z hlediska zaměstnavatele Za použití služebního automobilu pro soukromé účely se považuje i cesta zaměstnance z místa bydliště do místa výkonu práce, které je sjednáno v pracovní smlouvě. Toto je dáno 25 odst. 1 písm. u) ZDP a tyto výdaje jsou daňově neuznatelné. Vedeme evidenci jízd s povinným obsahem: - SPZ a druh a typ vozidla - počáteční stav tachometru - datum jízdy - cíl jízdy - účel jízdy - počet ujetých kilometrů - konečný stav tachometru. 18 Při používání služebního automobilu pro soukromé účely sledujeme a vykazujeme počet ujetých kilometrů k soukromým účelům, spotřebu PHM a průměrnou spotřebu PHM automobilu vyznačenou v technickém průkazu. Pokud není v technickém průkazu uvedena žádná spotřeba, použijeme pro výpočet údaje podle Pokynu D-300. Tabulka č. 4 Spotřeba PHM Druh vozidla benzin (1/100 km) nafta (1/100 km) Osobní automobil (M1) 6,9 5,8 Nákladní automobil (N1) 7,6 6,4 Os. automobil s automat. převodovkou (M1) 7,6 6,4 Nákl. automobil s automat. převodovkou (N1) 8,4 7,0 Zdroj: Pokyn D-300 k ZDP Výpočtem konečný stav tachometru mínus počáteční stav tachometru zjistíme počet ujetých kilometrů k soukromým účelům a následně také zkontrolujeme s knihou jízd. Pro výpočet máme doklad o zakoupení PHM (CCS, doklad o platbě za hotové nebo výpis z firemní karty). 18 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str

21 Výpočet náhrady PHM 19 Výpočet provádí zaměstnanec každý měsíc tak, aby bylo možné na konci měsíce odvést částku DPH ze soukromě ujetých kilometrů. Společnost má ještě druhou možnost. Neodvádí DPH na výstupu, ale naopak krátí na vstupu DPH z pohonných hmot podle skutečně ujetých soukromých a služebních kilometrů. Ve velkých společnostech se používá první varianta. Spočítanou částku za soukromé kilometry může zaměstnanec zaplatit hotově do pokladny, zaplatit na bankovní účet nebo si ji nechat srazit ze mzdy. Při této variantě odvádíme DPH ze zaplacené částky. Pokud si zaměstnavatel nenechává tuto částku proplatit, účtuje ji do nedaňových nákladů. Z hlediska zaměstnance Společnost může zaměstnanci jako jeden z benefitů poskytnout automobil k užívání pro služební i soukromé účely. Z hlediska daně společnost při využití automobilu k soukromým účelům u zaměstnance postupuje podle 6 odst. 6 ZDP a u zaměstnavatele podle 24 odst. 2 ZDP. Zaměstnanec služební automobil k soukromým účelům může používat na základě smluvního vztahu se zaměstnavatelem. Z hlediska daňového se bezplatné poskytnutí motorového vozidla k soukromým účelům považuje za nepeněžní příjem zaměstnance a dle ZDP je nutno ho zdanit. Při výpočtu mzdy zaměstnance se k základu daně připočte částka ve výši 1 % vstupní ceny automobilu za každý i započatý kalendářní měsíc jeho poskytnutí. Nezáleží na tom, zda ho zaměstnanec použil jen jednou v měsíci či ho používal celý měsíc. 20 Vstupní cenou automobilu se rozumí pořizovací cena automobilu včetně DPH a ev. technické zhodnocení včetně DPH. Nerozhoduje, zda je zaměstnavatel majitelem automobilu či má automobil pronajatý a zda je automobil zcela nový či je zcela odepsaný. 19 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str DANĚK, Antonín. DORČÁKOVÁ, Jana. LEIBLOVÁ, Zdeňka. MIKYSKA, Martin. LUKEŠOVÁ, Dana. PŘÍHODOVÁ, Věra. PŘIKRYLOVÁ, Helena. SKOUMALOVÁ, Alena. ŠUBRT, Bořivoj. ŽILINSKÁ, Iva. Abeceda mzdové účetní vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str

22 Pokud zaměstnavatel není majitelem automobilu (má ho ve finančním pronájmu) a dojde k odkoupení za zůstatkovou či sníženou cenu, vstupní cena se nemění a částka 1 % se vypočítává z původní vstupní ceny. V případě, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci v průběhu měsíce více automobilů postupně za sebou, tak se do příjmu zaměstnance připočítává 1 % z nejvyšší vstupní ceny automobilu. Pokud by došlo k tomu, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci několik automobilů současně, tak se do příjmu zaměstnance připočítává 1 % ze vstupní ceny všech poskytnutých automobilů (součet všech vstupních cen poskytnutých automobilů). V praxi dochází i k situaci, kdy jeden automobil je poskytnut pro soukromé účely více zaměstnancům v jednom měsíci. V tom případě se do příjmů těchto zaměstnanců připočítá 1 % ze vstupní ceny poskytnutého automobilu. Dle ZDP je tato částka minimálně 1 tis. Kč, tj. jestliže je vstupní cena automobilu včetně DPH a technického zhodnocení nižší než 100 tis. Kč, tak se vždy do daňového základu připočte 1 tis. Kč. 21 Součástí tohoto zdanění u zaměstnance nejsou spotřebované pohonné hmoty při jízdách pro soukromé účely. Tyto spotřebované pohonné hmoty zaměstnanec hradí zaměstnavateli podle podkapitoly Pokud tyto náklady zaměstnanec zaměstnavateli neuhradí, stávají se u zaměstnance dalším zdanitelným příjmem. 22 Dne vstoupil v platnost nový zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který stanoví, že nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1 % vstupní ceny automobilu se zahrnuje i do vyměřovacích základů pro zdravotní a sociální pojištění zaměstnance Použití soukromého automobilu pro služební účely Ve společnosti užívají zaměstnanci mimo firemního automobilu pro soukromé účely také soukromý automobil pro firemní účely. Jedná se o pracovní cestu zaměstnance do místa, 21 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 2. vyd. Praha: ASPI, s. ISBN ,str DANĚK, Antonín. DORČÁKOVÁ, Jana. LEIBLOVÁ, Zdeňka. MIKYSKA, Martin. LUKEŠOVÁ, Dana. PŘÍHODOVÁ, Věra. PŘIKRYLOVÁ, Helena. SKOUMALOVÁ, Alena. ŠUBRT, Bořivoj. ŽILINSKÁ, Iva. Abeceda mzdové účetní vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str

23 které není v jeho pracovní smlouvě sjednáno jako místo výkonu práce. V tomto případě musí být použití soukromého automobilu pro účel služební cesty předem schváleno zaměstnavatelem a musí být předem dohodnuty podmínky vyúčtování této cesty. Společnost vyplácí náhradu za ujeté kilometry a náhradu za spotřebované pohonné hmoty podle 157 odst. 3 zákoníku práce. Náhradu za ujeté kilometry vypočítáme tak, že počet ujetých kilometrů vynásobíme sazbou základní náhrady. Základní náhrada je stanovena samostatnou vyhláškou, která se novelizuje. Aktuálně k činí sazba náhrady za 1 km jízdy u osobních automobilů 3,70 Kč. 23 Náhrada za spotřebované pohonné hmoty se vypočte podle vzorce: Průměrnou spotřebu PHM počítáme jako aritmetický průměr všech hodnot o spotřebě pohonných hmot. Tyto hodnoty jsou uvedeny v technickém průkazu vozidla. Pokud tyto údaje uvedeny v technickém průkaze vozidla nejsou, použijeme spotřebu uvedenou v pokynu Ministerstva financí ČR č. D-300 viz Tabulka č. 4. Cena pohonných hmot může být uhrazena dle daňového dokladu (není povinné) nebo může společnost použít cenu průměrnou dle vyhlášky MPSV č. 377/2010 Sb., která je pro rok 2011 stanovena takto: benzin automobilový 91 oktanů 31,40 Kč za 1 litr, benzin automobilový 95 oktanů 31,60 Kč za 1 litr, benzin automobilový 98 oktanů 33,40 Kč za 1 litr, motorová nafta 30,80 Kč za 1 litr. 24 Náhrady za ujeté kilometry a náhrady za spotřebované pohonné hmoty vypočtené dle návodu jsou daňově uznatelné náklady a zahrnují se do daňových výdajů společnosti. 23 SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů vyd. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN , str SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů vyd. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN , str.76 23

24 3.2 Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty vymezuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pro zjednodušení předpokládáme pořízení nového automobilu pouze z ČR Pořízení automobilu z ČR nárok na odpočet Při pořízení automobilu má společnost plátce DPH nárok na odpočet DPH podle 72 z hodnoty automobilu. Jednou z podmínek pro uplatnění nároku na odpočet daně podle 73 je mít daňový doklad. Daňovým dokladem je běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, souhrnný daňový doklad, splátkový kalendář, platební kalendář, opravný daňový doklad, daňový doklad vystavený podle 46 nebo 92a. Běžný daňový doklad musí obsahovat náležitosti vymezené v 28: a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění plátcem e) evidenční číslo daňového dokladu f) rozsah a předmět plnění g) datum vystavení daňového dokladu h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně j) základ daně k) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona l) výši daně; tato daň může být zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů. 24

25 Při pořízení automobilu nákupem má společnost nárok na uplatnění odpočtu daně na základě běžného daňového dokladu. Při pořízení automobilu na operativní pronájem společnost nárokuje odpočet daně na základě běžného daňového dokladu. Při pořízení automobilu na finanční pronájem (leasing) společnost nároku odpočet daně na základě splátkového kalendáře, který je součástí smlouvy o finančním pronájmu. Splátkový kalendář musí mít náležitosti jako běžný daňový doklad. Nárok plátce uplatní nejdříve za zdanitelné období, ve kterém obdržel daňový doklad. Jestliže společnost bude poskytovat služební automobil zaměstnanci i pro soukromé účely, musí při pořízení automobilu krátit odpočet DPH podle 75. To znamená, že musí stanovit, v jakém rozsahu bude automobil používat zaměstnanec pro služební účely a v jakém rozsahu bude automobil používat zaměstnanec pro soukromé účely. Podle stanoveného poměru bude krátit daň na vstupu. Tento výpočet další rok přepočítá a zjistí, zda dodržela poměr služebních a soukromých jízd. Pokud se poměr změní o více než 10 %, společnost opravuje odpočet daně. Do platilo, že společnost mohla na vstupu uplatnit plný odpočet a každý měsíc evidovala všechny výdaje příslušného automobilu. Na základě toho na konci měsíce odvedla poměrnou část DPH podle 14 odst. 4, písm. a) ze všech výdajů uplatněných během měsíce. Tento způsob zůstal v 76 zachován, ale nesmí se uplatnit u dlouhodobého majetku, do kterého patří automobil Výdaje související s provozem automobilu nárok na odpočet Společnost plátce DPH má nárok na odpočet DPH z výdajů za pohonné hmoty. DPH si uplatní na vstupu na základě daňového dokladu. Jestliže společnost poskytuje automobil i k soukromým účelům zaměstnancům a zaměstnanec hradí společnosti pohonné hmoty spotřebované pro soukromé účely zaměstnance, společnost odvede DPH z uhrazených pohonných hmot zaměstnancem. 25

26 3.2.3 Prodej automobilu hlediska DPH Při prodeji vozidla, společnost zohledňuje z hlediska DPH datum jeho pořízení. Pokud společnost prodává automobil pořízený do , vystavuje daňový doklad s cenou bez DPH, neboť si nemohla uplatit odpočet DPH při pořízení automobilu. Prodej je daňově osvobozen od DPH. Nerozhoduje skutečnost, jestli společnost automobil koupila od plátce nebo neplátce DPH. 25 Od došlo ke změně zákona o DPH a je nově stanoveno, že při pořízení automobilu, který je zakoupen a zároveň prvně registrován po , může společnost uplatnit odpočet DPH. Při prodeji tohoto automobilu společnost vždy vystaví daňový doklad včetně DPH a nerozlišuje, zda automobil pořídila od plátce nebo neplátce DPH Silniční daň Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Předmětem silniční daně jsou motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v České republice a jsou užívána k podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, ze kterých plynou příjmy podléhající dani z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního předpisu. Osobní automobil používaný k podnikání je předmětem daně a podléhá silniční dani. Poplatníkem silniční daně je podle ZDS fyzická nebo právnická osoba, která provozuje vozidlo registrované v registru vozidel České republiky a je zapsaná v jeho technickém průkazu. Poplatníkem silniční daně je také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití vozidla (pokud provozovateli vozidla nevznikla daňová povinnost). Základem daně je podle 5: a) zdvihový objem motoru v cm 3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon, 25 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str

27 u návěsů, b) součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav c) největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. Roční sazba daně podle 6 odst. 1 u osobních automobilů je podle zdvihového objemu motoru rozdělena takto: do 800 cm Kč, nad 800 cm 3 do 1250 cm Kč, nad 1250 cm 3 do 1500 cm Kč, nad 1500 cm 3 do 2000 cm Kč, nad 2000 cm 3 do 3000 cm Kč, nad 3000 cm Kč. Obsah motoru je uveden v technickém průkaze automobilu. Zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci a zaměstnanec není povinen platit silniční daň, musí zaplatit silniční daň ve výši 25 Kč za každý den užívání vozidla, je-li to pro něj výhodnější. Sazba daně se v prvních 36 měsících od první registrace vozidla snižuje o 48 %, v následujících 36 měsících se snižuje o 40 % a dalších 36 měsíců se sníží o 25 %. Snížení sazby daně trvá celkem 108 měsíců. Sazba daně zvyšuje o 25 % v případě, že je vozidlo poprvé registrované v České republice nebo v zahraničí před 31. prosincem Daňová povinnost vzniká v měsíci, ve kterém byly splněny rozhodné skutečnosti. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v 2 odst. 1 ZDS. Daňová povinnost zaniká v kalendářním měsíci, v němž již neexistují skutečnosti rozhodující o daňové povinnosti. Když dojde ke změně vlastníka, daňová povinnost zaniká uplynutím kalendářního měsíce předcházejícího vzniku daňové povinnosti nového vlastníka. V tomto případě daň činí poměrnou výši daňové sazby. Daň, záloha na daň i sleva na dani za jednotlivá vozidla se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 27

28 Zdaňovací období silniční daně je kalendářní rok. Silniční daň se platí ve čtyřech zálohách splatných do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. U prvních tří splátek je rozhodné období předcházející kalendářní čtvrtletí, u poslední jsou to měsíce říjen a listopad. O zaplacené dani a zálohách na daň je poplatník povinen vést evidenci podle jednotlivých vozidel. Daňové přiznání je poplatník povinen podat do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období a to i v případech, kdy poplatníkovi přiznání zpracovává daňový poradce nebo když se úpadek či hrozící úpadek poplatníka řeší v insolvenčním řízení. V přiznání je poplatník povinen uvést i vozidla od daně osvobozená, daň sám vypočítat a zaplatit ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Ze zákona plyne registrační povinnost, která je ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň. Poplatník, který si zakoupí v průběhu kalendářního roku vozidlo, po zapsání potřebných údajů do technického průkazu musí v termínu nejbližší splátky zálohy daně provést jeho registraci u správce daně (místně příslušný finanční úřad) Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších právních předpisů 28

29 4 Praktická část 4.1 Daň z příjmů Zadání příkladu: Společnost se rozhodla koupit nový automobil Ford S-Max 2.0 TDCi Titanium za cenu Kč. Dodavatel automobilu vystavil dne zálohovou fakturu na částku Kč splatnou Společnost zálohovou fakturu uhradila převodem z bankovního účtu dne Dodavatel vystavil daňový doklad k přijaté platbě (uhrazené záloze) ve výši Kč, základ daně činí Kč, DPH činí Kč, datum zdanitelného plnění byl , společnost doklad obdržela Daňový doklad na zbývající cenu ve výši Kč společnost obdržela dne , byl vystaven dne a splatný dne Základ daně byl ve výši Kč, DPH ve výši Kč. Byla odečtena záloha dle daňového dokladu k přijaté platbě ve výši základu daně Kč a DPH Kč. Základ daně po odečtu zálohy činil Kč a DPH Kč. Společnost daňový doklad uhradila dne Automobil byl převzat na základě předávacího protokolu dne Řešení příkladu: Tabulka č. 5 Zaúčtování jednotlivých účetních případů Č. Datum Text Částka MD DAL Zálohová faktura Platba zálohové faktury DD k přijaté platbě DPH Daňový doklad na doplatek DPH Odpočet zálohy Úhrada daňového dokladu Zařazení automobilu do majetku Zdroj: Vlastní zpracování 29

30 Do nákladů společnosti nevstupuje pořizovací cena automobilu ani zaplacená záloha na pořízení automobilu, ale účetní odpis. Do daňových nákladů společnost zahrnuje daňové odpisy. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy společnost zohledňuje v daňovém přiznání k daním z příjmů. Důležité je rozlišit účetní a daňové odpisy automobilu, aby společnost mohla správně vypočítat základ daně a následně daň z příjmů. Zadání příkladu: Společnost nemá dostatek volných finančních prostředků na pořízení automobilu, proto se vedení rozhodlo pořídit automobil Opel Astra V formou finančního nájmu. S leasingovou společností uzavřela dne leasingovou smlouvu o pronájmu automobilu s následnou koupí. Doba pronájmu činí 60 měsíců, cena automobilu je ,80 Kč vč. DPH a celková cena leasingu je ,20 Kč. Společnost zaplatí zálohu ve výši Kč v hotovosti a dále bude platit pravidelnou měsíční splátku ve výši 9 174,02 Kč na bankovní účet leasingové společnosti. Celkem společnost zaplatí za automobil ,20 Kč. Datum splatnosti splátek je stanoven na 10. den v měsíci. Řešení příkladu: Tabulka č. 6 Zaúčtování jednotlivých účetních případů Č. Datum Text Částka MD DAL Leasingová smlouva - majetek , Leasingová smlouva - závazek , Platba 1. zálohy - v hotovosti , DPH 8 333, Snížení podrozvahového závazku , Zaúčtování leasingu 9 275, Platba splátky 7 887, DPH 1 286, Snížení podrozvahového závazku 9 174, Zaúčtování leasingu 9 275, pokračuje až do poslední splátky xx Platba splátky 7 887, DPH 1 286, xx Snížení podrozvahového závazku 9 174,

31 xx Zaúčtování leasingu 9 275, xx Vyřazení majetku z podrozvahy , xx Faktura přijatá za automobil 1 000, DPH 200, xx Zařazení na podrozvahový účet 1 000, Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 7 Rozpočítání leasingu pro zaúčtování do nákladů Datum Splátka Finanč. služba Zúčtování akontace DPH Pojištění Akontace Do nákladů , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, ,95 31

32 , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, ,22 Celkem , , , , , , ,27 Zdroj: Vlastní zpracování Společnost zaplatí jednorázovou zálohu, která nevstupuje do nákladů společnosti. Záloha se rozpočítá na počet měsíců trvání smlouvy a následně se každý měsíc zaúčtuje do nákladů část zálohy. Do měsíčních nákladů dále vstupuje splátka za automobil, finanční služba - poplatek leasingové společnosti a pojištění automobilu. Pro společnost je výhodné, že zaplatí menší zálohu na automobil, kterou následně rozúčtuje do nákladů a splácí ve stejných splátkách po dobu trvání leasingové smlouvy. Vzhledem k tomu, že společnost není vlastníkem, nemůže uplatnit odpisy automobilu, jako kdyby jej vlastnila a měla zařazený v majetku. Automobil odpisuje leasingová společnost, která je vlastník a je zapsaná v technickém průkaze automobilu. Zadání příkladu: Společnost nemá dostatek volných finančních prostředků na pořízení automobilu, proto se vedení rozhodlo pořídit automobil Škoda Fabia 1,2HTP Easy 44kW formou operativního 32

33 pronájmu. Se společností zabývající se operativním pronájmem automobilů uzavřela společnost dne smlouvu o pronájmu automobilu. Doba pronájmu je sjednaná na 36 měsíců, cena automobilu je Kč vč. DPH. Po podpisu smlouvy společnost zaplatí zálohu na opravy automobilu Kč vč. DPH, která bude zúčtována po vrácení automobilu zpět v roce Společnost bude platit pravidelnou měsíční splátku ve výši Kč vč. DPH na bankovní účet dodavatele. Celkem zaplatí za pronájem automobilu Kč vč. DPH. Datum splatnosti splátek je stanoven na 15. den v měsíci. Řešení příkladu: Tabulka č. 8 Zaúčtování jednotlivých účetních případů Č. Datum Text Částka MD DAL Záloha na opravy Platba zálohové faktury Daňový doklad k přijaté platbě DPH Daňový doklad na pronájem DPH Platba daňového dokladu Daňový doklad na pronájem DPH Platba daňového dokladu pokračuje až do poslední splátky xx Daňový doklad na pronájem DPH xx Platba daňového dokladu xx Daňový doklad - oprava automobilu DPH Odúčtování zálohy Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 9 Splátkový kalendář Č. Splatnost Text Splátka Záloha Záloha na opravy Pronájem srpen Pronájem září Pronájem říjen Pronájem listopad Pronájem prosinec Pronájem leden

34 Pronájem únor Pronájem březen Pronájem duben Pronájem květen Pronájem červen Pronájem červenec Pronájem srpen Pronájem září Pronájem říjen Pronájem listopad Pronájem prosinec Pronájem leden Pronájem únor Pronájem březen Pronájem duben Pronájem květen Pronájem červen Pronájem červenec Pronájem srpen Pronájem září Pronájem říjen Pronájem listopad Pronájem prosinec Pronájem leden Pronájem únor Pronájem březen Pronájem duben Pronájem květen Pronájem červen Pronájem červenec Celkem pronájem Zdroj: Vlastní zpracování Do nákladů společnost zahrnuje jednotlivé splátky nájemného bez zálohy, která je zúčtována na konci pronájmu. Společnosti nevznikají jiné náklady kromě nájemného a PHM. Opravy hradí společnost, která automobil pronajímá, což je výhodou. Na rozdíl od finančního pronájmu po skončení pronájmu společnost vrací automobil dodavateli a nezařazuje jej do svého majetku. Z tohoto pohledu je operativní pronájem pro společnost nevýhodný. 34

35 Zadání příkladu: Společnost uzavřela dne kupní smlouvu na automobil Hyundai I v pořizovací ceně Kč vč. DPH s tím, že automobil bude dodán v květnu Dne zaplatila na automobil zálohu ve výši Kč. Dne obdržela daňový doklad k přijaté platbě, základ DPH je Kč a DPH je Kč. Dne společnost obdržela daňový doklad na automobil ve výši Kč, základ daně je Kč a DPH je Kč. Dále byla odečtena záloha ve výši základu daně Kč a DPH Kč. Částka k doplatku je ve výši Kč, základ daně je Kč a DPH Kč. Společnost pořídila výbavu do automobilu ve výši Kč vč. DPH a na toto byl vystaven další daňový doklad, základ daně ve výši Kč a DPH Kč. Daňové doklady jsou splatné dne Společnost obě částky uhradila dne a automobil převzala dne Společnost se rozhodla, že bude provádět měsíční lineární odpisy. Řešení příkladu: Tabulka č. 10 Zaúčtování jednotlivých účetních případů Č. Datum Text Částka MD DAL Záloha na automobil Platba zálohy na automobil Daňový doklad k přijaté platbě DPH Daňový doklad na automobil DPH Odúčtování zálohy Daňový doklad na výbavu DPH Platba doplatku na automobil Platba výbavy Zařazení automobilu do majetku Účetní odpis 6/ Účetní odpis 7/ Účetní odpis 8/ Účetní odpis 9/ Účetní odpis 10/ Účetní odpis 11/ Účetní odpis 12/ Zdroj: Vlastní zpracování 35

36 Tabulka č. 11 Výpočet účetních odpisů Č. Období Výpočet PC Odpis ZC / 60 x / 60 x / 60 x / 60 x / 60 x / 60 x Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 12 Výpočet rovnoměrných daňových odpisů Č. Období Výpočet PC Odpis ZC x 11 / x 22,25 / x 22,25 / x 22,25 / x 22,25 / Zdroj: Vlastní zpracování Do nákladů roku 2012 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období červen až prosinec 2012, tj. 7 x = Kč. V přiznání bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2013 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2013, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2014 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2014, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2015 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2015, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2016 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2016, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2017 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až květen 2017, tj. 5 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. 36

37 Tabulka č. 13 Výpočet zrychlených daňových odpisů Č. Období Výpočet PC Odpis ZC / x / x / x / x / Zdroj: Vlastní zpracování Do nákladů roku 2012 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období červen až prosinec 2012, tj. 7 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2013 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2013, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2014 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2014, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2015 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2015, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2016 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2016, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2017 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až květen 2017, tj. 5 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. 37

38 Graf č. 1 Porovnání jednotlivých druhů odpisů Účetní odpis Daňový odpis rovnoměrný Daňový odpis zrychlený Zdroj: Vlastní zpracování Společnost se na začátku při pořízení automobilu rozhoduje, který druh daňového odpisu zvolí. Účetní odpis spočítá jako podíl pořizovací ceny a počtu měsíců (životnost), po které bude automobil účetně odepisovat. Účetní odpis by měl vyjadřovat výši opotřebení automobilu. Důležité je nastavení životnosti automobilu. Automobil má všeobecně delší životnost než je 5 let nastavených ve 2. daňové skupině. V praxi se setkáváme převážně s tím, že společnosti pro zjednodušení nenastavují účetní odpis. Používají daňový odpis jako účetní odpis. Ve velkých společnostech, které ze zákona podléhají auditu, zase naopak používají účetní odpisy rozdílné od daňových odpisů. Při použití účetních odpisů stejných jako daňových, nevzniká v přiznání na ř. 50 žádný rozdíl. Při použití účetních odpisů odlišných od daňových, vznikne rozdíl tak, jak je uvedeno výše, buď kladný, nebo záporný. Pokud má společnost v roce pořízení automobilu velký účetní zisk, pravděpodobně použije daňové odpisy zrychlené, aby odepsala v prvních letech co nejvíce z pořizovací ceny automobilu. Jestliže nebude mít vysoký účetní zisk a očekává i v následujících letech přibližně stejné účetní zisky, zvolí daňový rovnoměrný odpis. Jak jsem již zmiňovala v teoretické části, zvolený odpis se nedá po celou dobu odpisování změnit na jiný. 38

39 Zadání příkladu: Společnost má v majetku automobil Škoda Fabia 1.2 zakoupený za cenu Kč bez DPH. Automobil účetně odepisuje od června 2010 rovnoměrně po dobu pěti let. Dne automobil technicky zhodnotila ve výši Kč. Společnost si zvolila lineární daňový odpis. Pro porovnání uvedu i zrychlený daňový odpis. Řešení příkladu: Tabulka č. 14 Zaúčtování jednotlivých účetních případů Č. Datum Text Částka MD DAL Zařazení automobilu do majetku Účetní odpis 6/ Účetní odpis 7-12/ Účetní odpis celkem za rok Účetní odpis celkem za rok 1-7/ Technické zhodnocení Zařazení technického zhodnocení Účetní odpis celkem za rok 8-12/ Účetní odpis celkem za rok Účetní odpis celkem za rok Účetní odpis celkem za rok Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 15 Výpočet rovnoměrných daňových odpisů Č. Období Výpočet PC Odpis ZC x 11 / x 22,25 / x 20 / x 20 / x 20 / x 20 / Zdroj: Vlastní zpracování 39

40 Tabulka č. 16 Výpočet zrychlených daňových odpisů Č. Období Výpočet PC Odpis ZC / x / x ( ) / x / x / x / Zdroj: Vlastní zpracování Graf č. 2 Porovnání jednotlivých druhů odpisů Účetní odpis Daňový odpis rovnoměrný Daňový odpis zrychlený Zdroj: Vlastní zpracování Do nákladů roku 2010 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období červen až prosinec 2010, tj. 7 x = Kč. Při použití rovnoměrných daňových odpisů bude v přiznání rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Při použití zrychlených daňových odpisů bude v přiznání rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2011 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2011, tj. 12 x = Kč. Při použití rovnoměrných daňových odpisů bude v přiznání rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Při použití zrychlených daňových odpisů bude v přiznání rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. 40

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY. Andrea Hamšíková

Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY. Andrea Hamšíková Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY Andrea Hamšíková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářské práce je zaměřena na rozbor nákladů a výdajů spojených

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři:

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Vzor citace: VYCHOPEŇ, J. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 160 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Ing. Milan Blatný 2, 31,

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Finanční leasing jako významný zdroj financování podnikových investic.

Finanční leasing jako významný zdroj financování podnikových investic. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Finanční leasing jako významný zdroj financování podnikových

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Accounting and tax aspects of businesses individuals

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Učební text pro předmět U021 Ing. Monika Randáková, Ph.D. Praha 2008 Ing. Monika Randáková, Ph.D.

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

Náklady na provoz silničních motorových vozidel

Náklady na provoz silničních motorových vozidel Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Náklady na provoz silničních motorových vozidel BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Adéla KOŘÍNKOVÁ Vedoucí bakalářské

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Diplomová práce Autor: Bc. Kateřina Šňupárková

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Diplomová práce Daňová evidence on-line vypracoval: Bc. Tomáš Holčapek vedoucí práce: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. obor: Inženýrská informatika a automatizace specializace: Informatika 2006 Anotace Diplomová

Více

III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR

III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR Daňová evidence a povinnosti z ní plynoucí pro vedení evidence o majetku a hospodaření podnikatelského subjektu. Daňové subjekty a základní zásady

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

Daňová evidence podnikatelů 2014

Daňová evidence podnikatelů 2014 Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence z úrovně účetní a daňové legislativy 2014. Aktuální vydání v přehledech reaguje především na změny související s rekodifikací soukromého

Více

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika ekonomie ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Analysis of methods of accounting fixed

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více