Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Jitka OPPELTOVÁ Ing. Mgr. Olga HOCHMANOVÁ Znojmo, 2011

2 Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů. V Praze dne Jitka OPPELTOVÁ

3 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucí mé bakalářské práce paní Ing. Mgr. Olze Hochmanové za odbornou pomoc a cenné rady při zpracování bakalářské práce a dále pak mé rodině, za trpělivost během celého studia.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní. Teoretická část je zaměřena na zpracování problematiky používání motorového vozidla z hlediska daní z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně z pohledu společnosti, která je vlastníkem motorového vozidla. Praktická část zpracovává jednotlivé příklady používání motorového vozidla z pohledu již zmíněných daní, se kterými se můžeme setkat ve společnosti. Abstract This thesis is dealing with issues of the motor vehicle use in business from a tax point of view. The theoretical section is focused on the handling of problems with using a motor vehicle with regard to income tax, value added tax and road tax from the perspective of a company that is the owner of such motor vehicle. The practical part shows examples of an individual use of a motor vehicle in terms of already mentioned duties, with which we can encounter in companies.

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Daň z příjmů Pořízení osobního automobilu Daňové odpisy Daňově uznatelné náklady související s provozem automobilu Paušální výdaje na dopravu Odcizení automobilu Použití služebního automobilu pro soukromé účely Použití soukromého automobilu pro služební účely Daň z přidané hodnoty Pořízení automobilu z ČR nárok na odpočet Výdaje související s provozem automobilu nárok na odpočet Prodej automobilu hlediska DPH Silniční daň Praktická část Daň z příjmů Daň z přidané hodnoty Silniční daň Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek Seznam tabulek Seznam grafů... 62

8 1 Úvod Téma používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní jsem si vybrala, protože se s tím setkávám každý den ve svém zaměstnání. Jedná se o rozsáhlou problematiku. V souvislosti s používáním motorového vozidla má společnost spoustu daňových výdajů, ale zároveň i příjmů. V neposlední řadě to má dopad i na zaměstnance společnosti, kteří motorové vozidlo užívají buď pouze ke služebním účelům, nebo i soukromým účelům. První kapitola práce se zabývá otázkami pořízení motorového vozidla, výběrem daňových odpisů, jednotlivými výdaji spojenými s používáním motorového vozidla, povinností vést knihu jízd, při používání motorového vozidla zaměstnance k soukromým účelům povinností přičíst hodnotu 1 % vstupní ceny motorového vozidla ke mzdě a zdanit daní z příjmů fyzických osob, používáním soukromého motorového vozidla k firemním účelům a v neposlední řadě i prodejem motorového vozidla. Druhá kapitola práce se věnuje problematice daně z přidané hodnoty z pohledu pořízení motorového vozidla a souvisejících výdajů společnosti a také prodeji motorového vozidla v souvislosti s uplatněním DPH na výstupu. Třetí kapitola práce se zaměřuje na silniční daň, která je úzce spojena s používáním motorového vozidla v podnikání. Touto problematikou se zabývám jen pro osobní automobil. 8

9 2 Cíl práce a metodika Cílem této práce je přiblížit problematiku používání motorového vozidla z hlediska daní z příjmů právnických osob, daní z příjmů fyzických osob, daně z přidané hodnoty a silniční daně. Pod pojmem motorové vozidlo se ukrývá mnoho dopravních prostředků od motocyklů, osobních automobilů, nákladních automobilů, autobusů až po ostatní vozidla. Jedná se o velmi rozsáhlou problematiku, na kterou nestačí rozsah mé bakalářské práce, proto jsem se rozhodla věnovat pouze osobnímu automobilu a to z pohledu právnické osoby jako vlastníka automobilu. V teoretické části jsem se věnovala poskytnutí návodu na správné postupy při uplatňování paragrafů daní týkajících se osobního automobilu. Snažila jsem se vytvořit přehled nejdůležitějších ustanovení v jednotlivých daňových zákonech. Začala jsem problematikou pořízení automobilu, dále jsem pokračovala daňovými a nedaňovými výdaji, nárokem na odpočet DPH a silniční daní. V práci jsem zaměřila na uplatňování výdajů v souvislosti s používáním automobilu. V každé kapitole jsem vybrala nejdůležitější případy, které upravují daňové zákony České republiky. V praktické části jsem navázala na teoretickou část. Uvedla jsem příklady, u kterých jsem řešila jaký je vhodný postup v souladu s daňovými zákony a hledala jsem nejlepší možné řešení. Nejdůležitějším pomocníkem mi byla publikace Automobil v podnikání a dále daňové zákony platné ke dni zpracování bakalářské práce. Současně jsem čerpala ze svých letitých zkušeností hlavní účetní. Velkým přínosem pro mne bylo studium v systému certifikace účetních a poté na SVŠE Znojmo. 9

10 3 Teoretická část Na začátek zmíním daně všeobecně. Daň je povinná, nenávratná, zákonem určená platba do státního rozpočtu. 1 Daně můžeme dělit podle různých hledisek, nejčastěji je dělíme podle dopadu na: a) přímé - platí poplatník ze svého důchodu nebo majetku, jsou to: daně z příjmů - fyzických nebo právnických osob majetkové daně - silniční daň, daň z nemovitosti, darovací daň, dědická daň a daň z převodu nemovitosti b) nepřímé - subjekt, který daň odvádí, neplatí z vlastního důchodu, ale přenáší je a jiný subjekt, zahrnují spotřební daň a daň z přidané hodnoty. 3.1 Daň z příjmů Daň z příjmů upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Základem daně je zisk vykázaný v účetnictví společnosti, tj. příjmy snížené o výdaje. K účetnímu zisku přičteme připočitatelné položky a odečteme odčitatelné položky, tím účetní zisk transformujeme na daňový základ. Daňový základ se zaokrouhlí na celé tisíce Kč dolů a následně vynásobí sazbou daně 19 %. Přiznání k dani z příjmu právnických osob společnost podává v termínu do nebo následujícího roku (pokud společnost podléhá auditu nebo ji při jednání s finančním úřadem zastupuje daňový poradce). ZDP řeší mimo jiné příjmy a výdaje, které společnost může uplatnit v souvislosti s užíváním motorového vozidla. Motorovým vozidlem mohou být motocykly, osobní automobily, nákladní automobily, autobusy, speciální automobily, přípojná vozidla či ostatní vozidla. Největší využití v podnikání společnosti má osobní automobil, proto se dále budu zabývat pouze osobním automobilem. 1 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN , str.15 10

11 3.1.1 Pořízení osobního automobilu Společnost může pořídit automobil různými způsoby, mimo jiné: - nákupem - finančním pronájmem - operativním pronájmem Nákup Společnost pořizuje vždy nový automobil od právnické osoby jako prodávajícího. S prodávajícím musí být sepsána kupní smlouva, ve které jsou uvedeny náležitosti podle 409 obchodního zákoníku. Nejdůležitější náležitostí kupní smlouvy je kupní cena. Kupní cena je důležitá pro určení vstupní ceny pro daňové účely. Vstupní cenou se zabýváme v kapitole pojednávající o daňových odpisech. Finanční pronájem - leasing S leasingovou společností je sepsána smlouva o finančním pronájmu automobilu podle obchodního zákoníku. Automobil pořízený finančním pronájmem je ve vlastnictví leasingové společnosti až do skončení leasingu. Na začátku pronájmu zaplatí společnost 1. zálohu na pořízení automobilu, která se musí časově rozlišit na celou dobu splácení automobilu. Zbytek hodnoty automobilu je rozpočítán na dobu určenou ve smlouvě o finančním pronájmu a platí se měsíční rovnoměrné splátky. Společnost hradí opravy a údržby ze svých prostředků, přestože není majitelem automobilu. Aby byly výdaje na finanční pronájem automobilu z pohledu daně z příjmů uznatelné, musí být splněno 5 podmínek: a) minimální doba nájmu činí alespoň 54 měsíců od předání vozidla leasingovou společností b) vozidlo lze odepisovat podle zákona o daních z příjmů c) kupní cena nesmí být vyšší než daňová zůstatková cena vozidla při použití rovnoměrných odpisů d) po ukončení leasingu společnost odkupuje automobil do svého vlastnictví za kupní cenu (zůstatkovou hodnotu) e) po ukončení leasingu je automobil zařazen do obchodního majetku společnosti Po ukončení leasingové smlouvy o pronájmu je automobil odkoupen společností za kupní (zůstatkovou) cenu: 11

12 - cena vyšší než Kč společnost zařadí automobil do hmotného majetku a daňově odepisuje buď rovnoměrnými odpisy nebo zrychlenými odpisy. - cena nižší než Kč a zároveň vyšší než 0 Kč společnost zařadí automobil do drobného dlouhodobého hmotného majetku a může odepsat jednorázově 100 % kupní ceny do nákladů. - cena je rovna 0 Kč společnost nebude daňově odepisovat. 2 Operativní pronájem S pronajímatelem je sepsána smlouva o nájmu automobilu podle obchodního zákoníku. Operativní pronájem je charakterizován krátkodobým nájemním vztahem za úplatu. Po ukončení nájemního vztahu vrací společnost automobil zpět pronajímateli. 3 Automobil je ve vlastnictví pronajímatele, společnost může provádět technické zhodnocení na automobilu jen se souhlasem pronajímatele. V případě provedení technického zhodnocení bez souhlasu pronajímatele, musí společnost při ukončení smluvního vztahu uvést automobil do původního stavu, v jakém ho od pronajímatele přebírala. Nájemné za automobil se hradí každý měsíc. Aby bylo možné uplatnit zaplacené výdaje z titulu nájemného do nákladů, je třeba přiřadit uhrazené nájemné správně věcně i časově k příslušnému období. 4 Výdaje za údržbu automobilu hradí společnost a jsou daňově uznatelné bez ohledu na výši vynaložených částek. Výdaje za opravy automobilu hradí pronajímatel Daňové odpisy Daňové odpisy automobilů upravuje ZDP. Uplatňování daňových odpisů není povinné a záleží pouze na rozhodnutí společnosti, zda bude odepisovat. Daňové odpisy je možné přerušit, když se např. společnost v daném roce dostane do daňové ztráty a ještě by ji daňovými odpisy zvýšila. Po přerušení odpisů se opět navazuje tam, kde byly přerušeny. 5 Odpisovaný automobil musí být ve vlastnictví společnosti a společnost ho vede v evidenci 2 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str VALOUCH, Petr. Účetní a daňové odpisy vyd. Praha: GRADA publishing, s. ISBN , str.55 12

13 majetku. Odpisování lze zahájit až při uvedení automobilu do provozu. 6 Automobil společnost může technicky zhodnotit v průběhu užívání a tím je nutné přepočítat daňové odpisy. Automobil je zatříděn dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. do 2. odpisové skupiny. Délka odpisu 2. odpisové skupiny je podle 30 ZDP 5 let. Daňové odpisy může společnost uplatňovat dvěma způsoby, buď rovnoměrně podle 31 ZDP nebo zrychleně podle 32 ZDP. Společnost se sama rozhodne, který druh odpisu bude uplatňovat. Vybraný způsob je po celou dobu závazný a nelze jej v průběhu odepisování měnit. Pro výpočet daňových odpisů je nutné znát vstupní cenu. Vstupní cena je cena pořízení automobilu bez DPH. Při zrychleném odpisování musíme počítat se zůstatkovou cenou. Zůstatková cena je pořizovací cena snížená o odpisy. Automobil můžeme odpisovat pouze do výše vstupní ceny, ale maximálně do výše zvýšené vstupní ceny, tj. navýšená vstupní cena o technické zhodnocení. Tabulka č. 1 Doba odpisování Odpisová skupina Doba odpisování 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let Zdroj: Zákon o daních z příjmů, 30 odst. 1 6 VALOUCH, Petr. Účetní a daňové odpisy vyd. Praha: GRADA publishing, s. ISBN , str.56 13

14 Rovnoměrné daňové odpisy Tabulka č. 2 Roční odpisová sazba pro hmotný majetek Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu , , ,5 10, ,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2,0 Zdroj: Zákon o daních z příjmů, 31 odst. 1 písm. a) Vzorec pro výpočet rovnoměrného daňového odpisu: První rok Následující roky Vzorec pro výpočet rovnoměrného daňového odpisu při technickém zhodnocení: První rok Následující roky 14

15 Zrychlené daňové odpisy Tabulka č. 3 Koeficient pro zrychlené odpisování Odpisová skupina V prvním roce odpisování (K 1 ) V dalších letech odpisování (K 2 ) Pro zvýšenou vstupní cenu (K 3 ) Zdroj: Zákon o daních z příjmů, 32 odst. 1 Vzorec pro výpočet zrychleného daňového odpisu: V prvním roce odpisování kde: VC K 1 je vstupní cena je koeficient pro zrychlené odpisování platný v prvním roce odpisování V dalších zdaňovacích obdobích kde: ZC je zůstatková cena majetku K 2 t je koeficient pro zrychlené odpisování pro následující roky odpisování je počet let, který byl majetek odepisován. Vzorec pro výpočet zrychleného daňového odpisu při technickém zhodnocení: V roce zvýšení zůstatkové ceny kde: ZZC K 3 t je zvýšená zůstatková cena majetku je koeficient pro zrychlené odpisování pro zvýšenou zůstatkovou cenu je počet let, který byl majetek odepisován. 15

16 V dalších zdaňovacích obdobích kde: ZC K 3 t je zůstatková cena majetku je koeficient pro zrychlené odpisování platný pro zvýšenou zůstatkovou cenu je počet let, po které byl majetek odepisován ze zvýšené zůstatkové ceny. Roční odpis společnost uplatní u automobilů zaevidovaných ve společnosti ke konci příslušného zdaňovacího období. Roční odpis ve výši ½ lze uplatnit u automobilů, které společnost během roku vyřadila automobil, převedla automobil na jiné právnické nebo fyzické osoby, došlo k ukončení podnikatelské činnosti. 7 Pokud společnost poskytuje zaměstnanci služební automobil pro soukromé účely, musí krátit odpisy v poměru, který zjistí výpočtem. Daňově uznatelné odpisy vypočítáme tak, že služebně ujeté kilometry dělíme celkově ujetými kilometry. Výsledkem násobíme odpis. Podle pokynu D-300 společnost nemusí krátit daňové odpisy, jestliže zaměstnanci připočte k základu daně 1 % vstupní ceny automobilu a zdaní podle 6 ZDP odst Daňově uznatelné náklady související s provozem automobilu Prvním daňově uznatelným výdajem po odpisech je nákup PHM, které musí souviset se zajištěním a udržením zdanitelných příjmů. Společnost musí prokázat, že uskutečněná jízda opravdu souvisí s dosažením příjmů. Tuto skutečnost prokazuje řádně vedenou knihou jízd. 8 Výdaje na pohonné hmoty musí být doloženy doklady o jejich nákupu. Pohonné hmoty musí odpovídat údajům v technickém průkazu automobilu, proto nemůžeme do automobilu na naftu uplatňovat nákup benzínu. 9 7 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů 8 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str

17 Dalším uznatelným nákladem jsou opravy automobilů. Opravou je míněna výměna opotřebované nebo poškozené součástky tak, aby automobil byl schopen řádného provozu a neohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Jinou oblastí je údržba, která přispívá ke zpomalení fyzického stárnutí. 10 Údržbou rozumíme mytí automobilu, čištění, výměnu a doplnění kapalin, pravidelná výměna pneumatik dle ročního období apod. Parkovné je uznatelným nákladem pouze v případě že firma uplatňuje PHM ve skutečné výši. V případě, že používá paušální výdaje, parkovné je daňově neuznatelný náklad. Zaměstnavatel je povinen zajistit zdravotní prohlídky řidičů, zda jsou způsobilí k řízení automobilu. Zaměstnavatel hradí náklady na lékařské prohlídky zaměstnanců do dovršení 50 let věku každé dva roky. U zaměstnanců starších 50 let každý rok. Další skupina zaměstnanců je starší 60 let. Tito zaměstnanci musejí mít zdravotní prohlídku nejpozději v den dovršení věku a jejich povinností je mít doklad o prohlídce u řidičského průkazu. 11 Povinnost školení a přezkoušení se týká všech řidičů, kteří používají služební vozidla. Školení řidičů by mělo být zájmem každého zaměstnavatele. Zaměstnavatel si sám určuje obsah a četnost školení. Školení musí být pravidelně opakováno. 12 Daňově uznatelným nákladem je silniční daň, u které jsou vymezena vozidla, kterých se týká. Zde musí být splněny podmínky, pro daňovou uznatelnost. Musí se jednat o silniční vozidlo, které je zaregistrováno v ČR a provozováno v ČR a zároveň slouží k podnikání, které je zdrojem příjmu společnosti. Zde zahrnujeme také soukromé osobní automobily, použité pro služební účely. 10 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str.75 17

18 3.1.4 Paušální výdaje na dopravu - 24 Společnost uplatňuje do výdajů skutečně spotřebované pohonné hmoty, proto je povinna vést pomocnou evidenci knihu jízd. Minimální náležitosti knihy jízd jsou: - označení automobilu (název, SPZ) - datum jízdy automobilem - místo začátku jízdy, místo konce jízdy - účel jízdy automobilem - počet ujetých kilometrů celkem, počet ujetých kilometrů služebně, počet ujetých kilometrů soukromě - počáteční stav tachometru v měsíci - konečný stav tachometru v měsíci 13 Knihu jízd vedou zaměstnanci, kteří jsou oprávněni užívat automobil ať už pro služební účely nebo soukromé účely. ZDP umožňuje uplatnit paušální výdaj na dopravu za nejvýše 3 vlastní automobily. V tomto případě nemůže společnost uplatnit výdaje za skutečně spotřebované pohonné hmoty a výdaje za parkovné. Tyto jsou nahrazeny výdajovým paušálem Kč za celý kalendářní měsíc u automobilu používaného výhradně pro služební účely. U automobilu používaného i pro soukromé účely činí výše výdajového paušálu Kč za kalendářní měsíc, tj. 80 % hodnoty paušálu. Zároveň je společnost povinna stejným poměrem krátit další výdaje na automobil: - odpisy - nájemné - výdaje za opravu - údržba (mytí, čištění, náplně apod.) - pojistné (havarijní i povinné ručení) - silniční daň 14 Při uplatnění paušálního výdaje na dopravu společnost resp. její zaměstnanci nejsou povinni vést knihu jízd. V průběhu zdaňovacího období společnost nemůže měnit způsob 13 SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů vyd. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN , str JANOUŠEK, Lubomír. Kniha jízd versus paušální výdaj na dopravu. Daně a právo v praxi, 2010, roč. 15, č. 6, s

19 uplatnění výdajů na dopravu na způsob uplatnění výdajů za skutečně spotřebované pohonné hmoty. V případě pořízení nebo vyřazení automobilu v průběhu měsíce, lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na dopravu. 15 Na Slovensku je systém jiný než v České republice. Společnost, která nechce vést knihu jízd při používání automobilu, může uplatnit 80 % skutečně spotřebovaných PHM. Musí vést evidenci celý rok a na konci roku si uplatní 80 % skutečné spotřeby Odcizení automobilu V případě zcizení automobilu je společnost vlastnící automobil povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit Policii ČR a do deseti dnů vydavateli registrační značky a zároveň poskytnout veškeré informace vedoucí ke zjištění pachatele. Pokud Policie ČR do 2 měsíců od oznámení zcizení, pachatele nezjistí, tak je případ uzavřen s výsledkem pachatel neznámý. V tom případě je společnost vlastnící automobil povinna vrátit technický průkaz, doklady o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zároveň zelenou kartu (doklad o pojištění odpovědnosti) příslušným úřadům. 16 Když Policie ČR toto potvrzení nevydá ve stejném zdaňovacím období, tak automobil nelze vyřadit z obchodního majetku a musí být při inventarizaci majetku uvedeno, že automobil byl zcizen a Policie ČR případ šetří. Obdržíme-li potvrzení od Policie ČR o uzavření šetření do konce zdaňovacího období, tak daňově uplatníme polovinu odpisu a daňovou zůstatkovou cenu v plné výši. Pokud toto potvrzení obdržíme v dalším zdaňovacím období, až po termínu pro podání daňového přiznání, tak uplatníme polovinu odpisu a daňovou zůstatkovou cenu v plné výši a musíme podat opravné daňové přiznání, ve kterém opravíme položku - daňové odpisy hmotného majetku, do které započteme roční odpis zcizeného automobilu. 17 Pokud bylo vozidlo pojištěno, náhrada od pojišťovny se zahrnuje do základu daně z příjmů. 15 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů 16 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str

20 3.1.6 Použití služebního automobilu pro soukromé účely Z hlediska zaměstnavatele Za použití služebního automobilu pro soukromé účely se považuje i cesta zaměstnance z místa bydliště do místa výkonu práce, které je sjednáno v pracovní smlouvě. Toto je dáno 25 odst. 1 písm. u) ZDP a tyto výdaje jsou daňově neuznatelné. Vedeme evidenci jízd s povinným obsahem: - SPZ a druh a typ vozidla - počáteční stav tachometru - datum jízdy - cíl jízdy - účel jízdy - počet ujetých kilometrů - konečný stav tachometru. 18 Při používání služebního automobilu pro soukromé účely sledujeme a vykazujeme počet ujetých kilometrů k soukromým účelům, spotřebu PHM a průměrnou spotřebu PHM automobilu vyznačenou v technickém průkazu. Pokud není v technickém průkazu uvedena žádná spotřeba, použijeme pro výpočet údaje podle Pokynu D-300. Tabulka č. 4 Spotřeba PHM Druh vozidla benzin (1/100 km) nafta (1/100 km) Osobní automobil (M1) 6,9 5,8 Nákladní automobil (N1) 7,6 6,4 Os. automobil s automat. převodovkou (M1) 7,6 6,4 Nákl. automobil s automat. převodovkou (N1) 8,4 7,0 Zdroj: Pokyn D-300 k ZDP Výpočtem konečný stav tachometru mínus počáteční stav tachometru zjistíme počet ujetých kilometrů k soukromým účelům a následně také zkontrolujeme s knihou jízd. Pro výpočet máme doklad o zakoupení PHM (CCS, doklad o platbě za hotové nebo výpis z firemní karty). 18 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str

21 Výpočet náhrady PHM 19 Výpočet provádí zaměstnanec každý měsíc tak, aby bylo možné na konci měsíce odvést částku DPH ze soukromě ujetých kilometrů. Společnost má ještě druhou možnost. Neodvádí DPH na výstupu, ale naopak krátí na vstupu DPH z pohonných hmot podle skutečně ujetých soukromých a služebních kilometrů. Ve velkých společnostech se používá první varianta. Spočítanou částku za soukromé kilometry může zaměstnanec zaplatit hotově do pokladny, zaplatit na bankovní účet nebo si ji nechat srazit ze mzdy. Při této variantě odvádíme DPH ze zaplacené částky. Pokud si zaměstnavatel nenechává tuto částku proplatit, účtuje ji do nedaňových nákladů. Z hlediska zaměstnance Společnost může zaměstnanci jako jeden z benefitů poskytnout automobil k užívání pro služební i soukromé účely. Z hlediska daně společnost při využití automobilu k soukromým účelům u zaměstnance postupuje podle 6 odst. 6 ZDP a u zaměstnavatele podle 24 odst. 2 ZDP. Zaměstnanec služební automobil k soukromým účelům může používat na základě smluvního vztahu se zaměstnavatelem. Z hlediska daňového se bezplatné poskytnutí motorového vozidla k soukromým účelům považuje za nepeněžní příjem zaměstnance a dle ZDP je nutno ho zdanit. Při výpočtu mzdy zaměstnance se k základu daně připočte částka ve výši 1 % vstupní ceny automobilu za každý i započatý kalendářní měsíc jeho poskytnutí. Nezáleží na tom, zda ho zaměstnanec použil jen jednou v měsíci či ho používal celý měsíc. 20 Vstupní cenou automobilu se rozumí pořizovací cena automobilu včetně DPH a ev. technické zhodnocení včetně DPH. Nerozhoduje, zda je zaměstnavatel majitelem automobilu či má automobil pronajatý a zda je automobil zcela nový či je zcela odepsaný. 19 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str DANĚK, Antonín. DORČÁKOVÁ, Jana. LEIBLOVÁ, Zdeňka. MIKYSKA, Martin. LUKEŠOVÁ, Dana. PŘÍHODOVÁ, Věra. PŘIKRYLOVÁ, Helena. SKOUMALOVÁ, Alena. ŠUBRT, Bořivoj. ŽILINSKÁ, Iva. Abeceda mzdové účetní vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str

22 Pokud zaměstnavatel není majitelem automobilu (má ho ve finančním pronájmu) a dojde k odkoupení za zůstatkovou či sníženou cenu, vstupní cena se nemění a částka 1 % se vypočítává z původní vstupní ceny. V případě, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci v průběhu měsíce více automobilů postupně za sebou, tak se do příjmu zaměstnance připočítává 1 % z nejvyšší vstupní ceny automobilu. Pokud by došlo k tomu, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci několik automobilů současně, tak se do příjmu zaměstnance připočítává 1 % ze vstupní ceny všech poskytnutých automobilů (součet všech vstupních cen poskytnutých automobilů). V praxi dochází i k situaci, kdy jeden automobil je poskytnut pro soukromé účely více zaměstnancům v jednom měsíci. V tom případě se do příjmů těchto zaměstnanců připočítá 1 % ze vstupní ceny poskytnutého automobilu. Dle ZDP je tato částka minimálně 1 tis. Kč, tj. jestliže je vstupní cena automobilu včetně DPH a technického zhodnocení nižší než 100 tis. Kč, tak se vždy do daňového základu připočte 1 tis. Kč. 21 Součástí tohoto zdanění u zaměstnance nejsou spotřebované pohonné hmoty při jízdách pro soukromé účely. Tyto spotřebované pohonné hmoty zaměstnanec hradí zaměstnavateli podle podkapitoly Pokud tyto náklady zaměstnanec zaměstnavateli neuhradí, stávají se u zaměstnance dalším zdanitelným příjmem. 22 Dne vstoupil v platnost nový zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který stanoví, že nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1 % vstupní ceny automobilu se zahrnuje i do vyměřovacích základů pro zdravotní a sociální pojištění zaměstnance Použití soukromého automobilu pro služební účely Ve společnosti užívají zaměstnanci mimo firemního automobilu pro soukromé účely také soukromý automobil pro firemní účely. Jedná se o pracovní cestu zaměstnance do místa, 21 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 2. vyd. Praha: ASPI, s. ISBN ,str DANĚK, Antonín. DORČÁKOVÁ, Jana. LEIBLOVÁ, Zdeňka. MIKYSKA, Martin. LUKEŠOVÁ, Dana. PŘÍHODOVÁ, Věra. PŘIKRYLOVÁ, Helena. SKOUMALOVÁ, Alena. ŠUBRT, Bořivoj. ŽILINSKÁ, Iva. Abeceda mzdové účetní vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str

23 které není v jeho pracovní smlouvě sjednáno jako místo výkonu práce. V tomto případě musí být použití soukromého automobilu pro účel služební cesty předem schváleno zaměstnavatelem a musí být předem dohodnuty podmínky vyúčtování této cesty. Společnost vyplácí náhradu za ujeté kilometry a náhradu za spotřebované pohonné hmoty podle 157 odst. 3 zákoníku práce. Náhradu za ujeté kilometry vypočítáme tak, že počet ujetých kilometrů vynásobíme sazbou základní náhrady. Základní náhrada je stanovena samostatnou vyhláškou, která se novelizuje. Aktuálně k činí sazba náhrady za 1 km jízdy u osobních automobilů 3,70 Kč. 23 Náhrada za spotřebované pohonné hmoty se vypočte podle vzorce: Průměrnou spotřebu PHM počítáme jako aritmetický průměr všech hodnot o spotřebě pohonných hmot. Tyto hodnoty jsou uvedeny v technickém průkazu vozidla. Pokud tyto údaje uvedeny v technickém průkaze vozidla nejsou, použijeme spotřebu uvedenou v pokynu Ministerstva financí ČR č. D-300 viz Tabulka č. 4. Cena pohonných hmot může být uhrazena dle daňového dokladu (není povinné) nebo může společnost použít cenu průměrnou dle vyhlášky MPSV č. 377/2010 Sb., která je pro rok 2011 stanovena takto: benzin automobilový 91 oktanů 31,40 Kč za 1 litr, benzin automobilový 95 oktanů 31,60 Kč za 1 litr, benzin automobilový 98 oktanů 33,40 Kč za 1 litr, motorová nafta 30,80 Kč za 1 litr. 24 Náhrady za ujeté kilometry a náhrady za spotřebované pohonné hmoty vypočtené dle návodu jsou daňově uznatelné náklady a zahrnují se do daňových výdajů společnosti. 23 SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů vyd. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN , str SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů vyd. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN , str.76 23

24 3.2 Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty vymezuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pro zjednodušení předpokládáme pořízení nového automobilu pouze z ČR Pořízení automobilu z ČR nárok na odpočet Při pořízení automobilu má společnost plátce DPH nárok na odpočet DPH podle 72 z hodnoty automobilu. Jednou z podmínek pro uplatnění nároku na odpočet daně podle 73 je mít daňový doklad. Daňovým dokladem je běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, souhrnný daňový doklad, splátkový kalendář, platební kalendář, opravný daňový doklad, daňový doklad vystavený podle 46 nebo 92a. Běžný daňový doklad musí obsahovat náležitosti vymezené v 28: a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění plátcem e) evidenční číslo daňového dokladu f) rozsah a předmět plnění g) datum vystavení daňového dokladu h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně j) základ daně k) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona l) výši daně; tato daň může být zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů. 24

25 Při pořízení automobilu nákupem má společnost nárok na uplatnění odpočtu daně na základě běžného daňového dokladu. Při pořízení automobilu na operativní pronájem společnost nárokuje odpočet daně na základě běžného daňového dokladu. Při pořízení automobilu na finanční pronájem (leasing) společnost nároku odpočet daně na základě splátkového kalendáře, který je součástí smlouvy o finančním pronájmu. Splátkový kalendář musí mít náležitosti jako běžný daňový doklad. Nárok plátce uplatní nejdříve za zdanitelné období, ve kterém obdržel daňový doklad. Jestliže společnost bude poskytovat služební automobil zaměstnanci i pro soukromé účely, musí při pořízení automobilu krátit odpočet DPH podle 75. To znamená, že musí stanovit, v jakém rozsahu bude automobil používat zaměstnanec pro služební účely a v jakém rozsahu bude automobil používat zaměstnanec pro soukromé účely. Podle stanoveného poměru bude krátit daň na vstupu. Tento výpočet další rok přepočítá a zjistí, zda dodržela poměr služebních a soukromých jízd. Pokud se poměr změní o více než 10 %, společnost opravuje odpočet daně. Do platilo, že společnost mohla na vstupu uplatnit plný odpočet a každý měsíc evidovala všechny výdaje příslušného automobilu. Na základě toho na konci měsíce odvedla poměrnou část DPH podle 14 odst. 4, písm. a) ze všech výdajů uplatněných během měsíce. Tento způsob zůstal v 76 zachován, ale nesmí se uplatnit u dlouhodobého majetku, do kterého patří automobil Výdaje související s provozem automobilu nárok na odpočet Společnost plátce DPH má nárok na odpočet DPH z výdajů za pohonné hmoty. DPH si uplatní na vstupu na základě daňového dokladu. Jestliže společnost poskytuje automobil i k soukromým účelům zaměstnancům a zaměstnanec hradí společnosti pohonné hmoty spotřebované pro soukromé účely zaměstnance, společnost odvede DPH z uhrazených pohonných hmot zaměstnancem. 25

26 3.2.3 Prodej automobilu hlediska DPH Při prodeji vozidla, společnost zohledňuje z hlediska DPH datum jeho pořízení. Pokud společnost prodává automobil pořízený do , vystavuje daňový doklad s cenou bez DPH, neboť si nemohla uplatit odpočet DPH při pořízení automobilu. Prodej je daňově osvobozen od DPH. Nerozhoduje skutečnost, jestli společnost automobil koupila od plátce nebo neplátce DPH. 25 Od došlo ke změně zákona o DPH a je nově stanoveno, že při pořízení automobilu, který je zakoupen a zároveň prvně registrován po , může společnost uplatnit odpočet DPH. Při prodeji tohoto automobilu společnost vždy vystaví daňový doklad včetně DPH a nerozlišuje, zda automobil pořídila od plátce nebo neplátce DPH Silniční daň Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Předmětem silniční daně jsou motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v České republice a jsou užívána k podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, ze kterých plynou příjmy podléhající dani z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního předpisu. Osobní automobil používaný k podnikání je předmětem daně a podléhá silniční dani. Poplatníkem silniční daně je podle ZDS fyzická nebo právnická osoba, která provozuje vozidlo registrované v registru vozidel České republiky a je zapsaná v jeho technickém průkazu. Poplatníkem silniční daně je také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití vozidla (pokud provozovateli vozidla nevznikla daňová povinnost). Základem daně je podle 5: a) zdvihový objem motoru v cm 3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon, 25 JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str JANOUŠEK, Karel. FITŘÍKOVÁ, Dagmar. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar. ŽMOLÍK, Christian. Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str

27 u návěsů, b) součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav c) největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. Roční sazba daně podle 6 odst. 1 u osobních automobilů je podle zdvihového objemu motoru rozdělena takto: do 800 cm Kč, nad 800 cm 3 do 1250 cm Kč, nad 1250 cm 3 do 1500 cm Kč, nad 1500 cm 3 do 2000 cm Kč, nad 2000 cm 3 do 3000 cm Kč, nad 3000 cm Kč. Obsah motoru je uveden v technickém průkaze automobilu. Zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci a zaměstnanec není povinen platit silniční daň, musí zaplatit silniční daň ve výši 25 Kč za každý den užívání vozidla, je-li to pro něj výhodnější. Sazba daně se v prvních 36 měsících od první registrace vozidla snižuje o 48 %, v následujících 36 měsících se snižuje o 40 % a dalších 36 měsíců se sníží o 25 %. Snížení sazby daně trvá celkem 108 měsíců. Sazba daně zvyšuje o 25 % v případě, že je vozidlo poprvé registrované v České republice nebo v zahraničí před 31. prosincem Daňová povinnost vzniká v měsíci, ve kterém byly splněny rozhodné skutečnosti. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v 2 odst. 1 ZDS. Daňová povinnost zaniká v kalendářním měsíci, v němž již neexistují skutečnosti rozhodující o daňové povinnosti. Když dojde ke změně vlastníka, daňová povinnost zaniká uplynutím kalendářního měsíce předcházejícího vzniku daňové povinnosti nového vlastníka. V tomto případě daň činí poměrnou výši daňové sazby. Daň, záloha na daň i sleva na dani za jednotlivá vozidla se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 27

28 Zdaňovací období silniční daně je kalendářní rok. Silniční daň se platí ve čtyřech zálohách splatných do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. U prvních tří splátek je rozhodné období předcházející kalendářní čtvrtletí, u poslední jsou to měsíce říjen a listopad. O zaplacené dani a zálohách na daň je poplatník povinen vést evidenci podle jednotlivých vozidel. Daňové přiznání je poplatník povinen podat do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období a to i v případech, kdy poplatníkovi přiznání zpracovává daňový poradce nebo když se úpadek či hrozící úpadek poplatníka řeší v insolvenčním řízení. V přiznání je poplatník povinen uvést i vozidla od daně osvobozená, daň sám vypočítat a zaplatit ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Ze zákona plyne registrační povinnost, která je ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň. Poplatník, který si zakoupí v průběhu kalendářního roku vozidlo, po zapsání potřebných údajů do technického průkazu musí v termínu nejbližší splátky zálohy daně provést jeho registraci u správce daně (místně příslušný finanční úřad) Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších právních předpisů 28

29 4 Praktická část 4.1 Daň z příjmů Zadání příkladu: Společnost se rozhodla koupit nový automobil Ford S-Max 2.0 TDCi Titanium za cenu Kč. Dodavatel automobilu vystavil dne zálohovou fakturu na částku Kč splatnou Společnost zálohovou fakturu uhradila převodem z bankovního účtu dne Dodavatel vystavil daňový doklad k přijaté platbě (uhrazené záloze) ve výši Kč, základ daně činí Kč, DPH činí Kč, datum zdanitelného plnění byl , společnost doklad obdržela Daňový doklad na zbývající cenu ve výši Kč společnost obdržela dne , byl vystaven dne a splatný dne Základ daně byl ve výši Kč, DPH ve výši Kč. Byla odečtena záloha dle daňového dokladu k přijaté platbě ve výši základu daně Kč a DPH Kč. Základ daně po odečtu zálohy činil Kč a DPH Kč. Společnost daňový doklad uhradila dne Automobil byl převzat na základě předávacího protokolu dne Řešení příkladu: Tabulka č. 5 Zaúčtování jednotlivých účetních případů Č. Datum Text Částka MD DAL Zálohová faktura Platba zálohové faktury DD k přijaté platbě DPH Daňový doklad na doplatek DPH Odpočet zálohy Úhrada daňového dokladu Zařazení automobilu do majetku Zdroj: Vlastní zpracování 29

30 Do nákladů společnosti nevstupuje pořizovací cena automobilu ani zaplacená záloha na pořízení automobilu, ale účetní odpis. Do daňových nákladů společnost zahrnuje daňové odpisy. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy společnost zohledňuje v daňovém přiznání k daním z příjmů. Důležité je rozlišit účetní a daňové odpisy automobilu, aby společnost mohla správně vypočítat základ daně a následně daň z příjmů. Zadání příkladu: Společnost nemá dostatek volných finančních prostředků na pořízení automobilu, proto se vedení rozhodlo pořídit automobil Opel Astra V formou finančního nájmu. S leasingovou společností uzavřela dne leasingovou smlouvu o pronájmu automobilu s následnou koupí. Doba pronájmu činí 60 měsíců, cena automobilu je ,80 Kč vč. DPH a celková cena leasingu je ,20 Kč. Společnost zaplatí zálohu ve výši Kč v hotovosti a dále bude platit pravidelnou měsíční splátku ve výši 9 174,02 Kč na bankovní účet leasingové společnosti. Celkem společnost zaplatí za automobil ,20 Kč. Datum splatnosti splátek je stanoven na 10. den v měsíci. Řešení příkladu: Tabulka č. 6 Zaúčtování jednotlivých účetních případů Č. Datum Text Částka MD DAL Leasingová smlouva - majetek , Leasingová smlouva - závazek , Platba 1. zálohy - v hotovosti , DPH 8 333, Snížení podrozvahového závazku , Zaúčtování leasingu 9 275, Platba splátky 7 887, DPH 1 286, Snížení podrozvahového závazku 9 174, Zaúčtování leasingu 9 275, pokračuje až do poslední splátky xx Platba splátky 7 887, DPH 1 286, xx Snížení podrozvahového závazku 9 174,

31 xx Zaúčtování leasingu 9 275, xx Vyřazení majetku z podrozvahy , xx Faktura přijatá za automobil 1 000, DPH 200, xx Zařazení na podrozvahový účet 1 000, Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 7 Rozpočítání leasingu pro zaúčtování do nákladů Datum Splátka Finanč. služba Zúčtování akontace DPH Pojištění Akontace Do nákladů , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, ,95 31

32 , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, , , ,54-694, , ,32 694, ,22 Celkem , , , , , , ,27 Zdroj: Vlastní zpracování Společnost zaplatí jednorázovou zálohu, která nevstupuje do nákladů společnosti. Záloha se rozpočítá na počet měsíců trvání smlouvy a následně se každý měsíc zaúčtuje do nákladů část zálohy. Do měsíčních nákladů dále vstupuje splátka za automobil, finanční služba - poplatek leasingové společnosti a pojištění automobilu. Pro společnost je výhodné, že zaplatí menší zálohu na automobil, kterou následně rozúčtuje do nákladů a splácí ve stejných splátkách po dobu trvání leasingové smlouvy. Vzhledem k tomu, že společnost není vlastníkem, nemůže uplatnit odpisy automobilu, jako kdyby jej vlastnila a měla zařazený v majetku. Automobil odpisuje leasingová společnost, která je vlastník a je zapsaná v technickém průkaze automobilu. Zadání příkladu: Společnost nemá dostatek volných finančních prostředků na pořízení automobilu, proto se vedení rozhodlo pořídit automobil Škoda Fabia 1,2HTP Easy 44kW formou operativního 32

33 pronájmu. Se společností zabývající se operativním pronájmem automobilů uzavřela společnost dne smlouvu o pronájmu automobilu. Doba pronájmu je sjednaná na 36 měsíců, cena automobilu je Kč vč. DPH. Po podpisu smlouvy společnost zaplatí zálohu na opravy automobilu Kč vč. DPH, která bude zúčtována po vrácení automobilu zpět v roce Společnost bude platit pravidelnou měsíční splátku ve výši Kč vč. DPH na bankovní účet dodavatele. Celkem zaplatí za pronájem automobilu Kč vč. DPH. Datum splatnosti splátek je stanoven na 15. den v měsíci. Řešení příkladu: Tabulka č. 8 Zaúčtování jednotlivých účetních případů Č. Datum Text Částka MD DAL Záloha na opravy Platba zálohové faktury Daňový doklad k přijaté platbě DPH Daňový doklad na pronájem DPH Platba daňového dokladu Daňový doklad na pronájem DPH Platba daňového dokladu pokračuje až do poslední splátky xx Daňový doklad na pronájem DPH xx Platba daňového dokladu xx Daňový doklad - oprava automobilu DPH Odúčtování zálohy Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 9 Splátkový kalendář Č. Splatnost Text Splátka Záloha Záloha na opravy Pronájem srpen Pronájem září Pronájem říjen Pronájem listopad Pronájem prosinec Pronájem leden

34 Pronájem únor Pronájem březen Pronájem duben Pronájem květen Pronájem červen Pronájem červenec Pronájem srpen Pronájem září Pronájem říjen Pronájem listopad Pronájem prosinec Pronájem leden Pronájem únor Pronájem březen Pronájem duben Pronájem květen Pronájem červen Pronájem červenec Pronájem srpen Pronájem září Pronájem říjen Pronájem listopad Pronájem prosinec Pronájem leden Pronájem únor Pronájem březen Pronájem duben Pronájem květen Pronájem červen Pronájem červenec Celkem pronájem Zdroj: Vlastní zpracování Do nákladů společnost zahrnuje jednotlivé splátky nájemného bez zálohy, která je zúčtována na konci pronájmu. Společnosti nevznikají jiné náklady kromě nájemného a PHM. Opravy hradí společnost, která automobil pronajímá, což je výhodou. Na rozdíl od finančního pronájmu po skončení pronájmu společnost vrací automobil dodavateli a nezařazuje jej do svého majetku. Z tohoto pohledu je operativní pronájem pro společnost nevýhodný. 34

35 Zadání příkladu: Společnost uzavřela dne kupní smlouvu na automobil Hyundai I v pořizovací ceně Kč vč. DPH s tím, že automobil bude dodán v květnu Dne zaplatila na automobil zálohu ve výši Kč. Dne obdržela daňový doklad k přijaté platbě, základ DPH je Kč a DPH je Kč. Dne společnost obdržela daňový doklad na automobil ve výši Kč, základ daně je Kč a DPH je Kč. Dále byla odečtena záloha ve výši základu daně Kč a DPH Kč. Částka k doplatku je ve výši Kč, základ daně je Kč a DPH Kč. Společnost pořídila výbavu do automobilu ve výši Kč vč. DPH a na toto byl vystaven další daňový doklad, základ daně ve výši Kč a DPH Kč. Daňové doklady jsou splatné dne Společnost obě částky uhradila dne a automobil převzala dne Společnost se rozhodla, že bude provádět měsíční lineární odpisy. Řešení příkladu: Tabulka č. 10 Zaúčtování jednotlivých účetních případů Č. Datum Text Částka MD DAL Záloha na automobil Platba zálohy na automobil Daňový doklad k přijaté platbě DPH Daňový doklad na automobil DPH Odúčtování zálohy Daňový doklad na výbavu DPH Platba doplatku na automobil Platba výbavy Zařazení automobilu do majetku Účetní odpis 6/ Účetní odpis 7/ Účetní odpis 8/ Účetní odpis 9/ Účetní odpis 10/ Účetní odpis 11/ Účetní odpis 12/ Zdroj: Vlastní zpracování 35

36 Tabulka č. 11 Výpočet účetních odpisů Č. Období Výpočet PC Odpis ZC / 60 x / 60 x / 60 x / 60 x / 60 x / 60 x Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 12 Výpočet rovnoměrných daňových odpisů Č. Období Výpočet PC Odpis ZC x 11 / x 22,25 / x 22,25 / x 22,25 / x 22,25 / Zdroj: Vlastní zpracování Do nákladů roku 2012 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období červen až prosinec 2012, tj. 7 x = Kč. V přiznání bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2013 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2013, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2014 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2014, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2015 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2015, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2016 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2016, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2017 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až květen 2017, tj. 5 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. 36

37 Tabulka č. 13 Výpočet zrychlených daňových odpisů Č. Období Výpočet PC Odpis ZC / x / x / x / x / Zdroj: Vlastní zpracování Do nákladů roku 2012 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období červen až prosinec 2012, tj. 7 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2013 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2013, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2014 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2014, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2015 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2015, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2016 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2016, tj. 12 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2017 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až květen 2017, tj. 5 x = Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob bude rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. 37

38 Graf č. 1 Porovnání jednotlivých druhů odpisů Účetní odpis Daňový odpis rovnoměrný Daňový odpis zrychlený Zdroj: Vlastní zpracování Společnost se na začátku při pořízení automobilu rozhoduje, který druh daňového odpisu zvolí. Účetní odpis spočítá jako podíl pořizovací ceny a počtu měsíců (životnost), po které bude automobil účetně odepisovat. Účetní odpis by měl vyjadřovat výši opotřebení automobilu. Důležité je nastavení životnosti automobilu. Automobil má všeobecně delší životnost než je 5 let nastavených ve 2. daňové skupině. V praxi se setkáváme převážně s tím, že společnosti pro zjednodušení nenastavují účetní odpis. Používají daňový odpis jako účetní odpis. Ve velkých společnostech, které ze zákona podléhají auditu, zase naopak používají účetní odpisy rozdílné od daňových odpisů. Při použití účetních odpisů stejných jako daňových, nevzniká v přiznání na ř. 50 žádný rozdíl. Při použití účetních odpisů odlišných od daňových, vznikne rozdíl tak, jak je uvedeno výše, buď kladný, nebo záporný. Pokud má společnost v roce pořízení automobilu velký účetní zisk, pravděpodobně použije daňové odpisy zrychlené, aby odepsala v prvních letech co nejvíce z pořizovací ceny automobilu. Jestliže nebude mít vysoký účetní zisk a očekává i v následujících letech přibližně stejné účetní zisky, zvolí daňový rovnoměrný odpis. Jak jsem již zmiňovala v teoretické části, zvolený odpis se nedá po celou dobu odpisování změnit na jiný. 38

39 Zadání příkladu: Společnost má v majetku automobil Škoda Fabia 1.2 zakoupený za cenu Kč bez DPH. Automobil účetně odepisuje od června 2010 rovnoměrně po dobu pěti let. Dne automobil technicky zhodnotila ve výši Kč. Společnost si zvolila lineární daňový odpis. Pro porovnání uvedu i zrychlený daňový odpis. Řešení příkladu: Tabulka č. 14 Zaúčtování jednotlivých účetních případů Č. Datum Text Částka MD DAL Zařazení automobilu do majetku Účetní odpis 6/ Účetní odpis 7-12/ Účetní odpis celkem za rok Účetní odpis celkem za rok 1-7/ Technické zhodnocení Zařazení technického zhodnocení Účetní odpis celkem za rok 8-12/ Účetní odpis celkem za rok Účetní odpis celkem za rok Účetní odpis celkem za rok Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 15 Výpočet rovnoměrných daňových odpisů Č. Období Výpočet PC Odpis ZC x 11 / x 22,25 / x 20 / x 20 / x 20 / x 20 / Zdroj: Vlastní zpracování 39

40 Tabulka č. 16 Výpočet zrychlených daňových odpisů Č. Období Výpočet PC Odpis ZC / x / x ( ) / x / x / x / Zdroj: Vlastní zpracování Graf č. 2 Porovnání jednotlivých druhů odpisů Účetní odpis Daňový odpis rovnoměrný Daňový odpis zrychlený Zdroj: Vlastní zpracování Do nákladů roku 2010 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období červen až prosinec 2010, tj. 7 x = Kč. Při použití rovnoměrných daňových odpisů bude v přiznání rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Při použití zrychlených daňových odpisů bude v přiznání rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Do nákladů roku 2011 společnost zahrne účetní odpisy automobilu za období leden až prosinec 2011, tj. 12 x = Kč. Při použití rovnoměrných daňových odpisů bude v přiznání rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. Při použití zrychlených daňových odpisů bude v přiznání rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na řádku č. 50 v částce Kč. 40

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku. SILNIČNÍ DAŇ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Předmětem daně ( 2) jsou silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, používaná k podnikatelské činnosti. Vozidla nad 3,5 t,

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely 9 Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely Poměrně obvyklé je, že zaměstnavatel bezplatně poskytne svému zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha 1.1 (8 bodů) Firma PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST ZNOJMO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v březnu 2011 autobus KAROSA za 3 600 000 Kč. Na nákup autobusu

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč23.05

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů (vybrané oblasti) Náklad (výdaj) je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Paušální výdaj na dopravu

Paušální výdaj na dopravu Paušální výdaj na dopravu RNDr. Ivan Brychta Legální možnost daňové optimalizace, která i přes úsporná opatření stále zůstává zachována 1 Obsah vymezení v zákonech a publikované výklady 3 pravidla pro

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

DANĚ základ pro praxi

DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR www.sluzbyapodnikani.cz DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017 (MB) 1 I. Úvod DANĚ ZÁKLAD PRO PRAXI Daň

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

- výnosy z kostelních sbírek, členské přípěvky, příjem z dividend, úrokové příjmy,

- výnosy z kostelních sbírek, členské přípěvky, příjem z dividend, úrokové příjmy, Otázka: Zdanění příjmů právnických osob, majetkové daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun Poplatník = plátce - všechny osoby, které nejsou FO (fyzické osoby), (obchodní společnosti, organizace, družstva)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Silniční daň podnikatelské

Silniční daň podnikatelské Silniční daň Problematika silniční daně je upravena samostatným zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Silniční daň se týká výhradně silničních motorových vozidel a jejich přípojných vozidel registrovaných

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz Daň z přidané hodnoty www.zlinskedumy.cz KDO? Ekonomická činnost = činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, soustavný pronájem Plátce DPH Fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ

SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1415 Autor Ing. Martina

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 11. KAPITOLA: DAŇOVÁ EVIDENCE-OBSAH, FORMA. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je V době konání semináře nebyly publikovány žádné oficiální výklady k novele zákona o daních z příjmů umožňující použití paušální výdaje na dopravu. Situaci v aplikaci tohoto nového ustanovení zákona navíc

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3. 1 POŘÍZENÍ A ODPISY DHM - příklad č. 1 Pan Jaroslav Vondráček má firmu, která se zabývá šitím pánských a dámských obleků. Firma je plátcem DPH. V oblasti

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

PO, u nepodnikatelských subjektů pro příjmy zdaněné DPPO. FO, používaná pro příjmy z podnikání a jiné SVČ

PO, u nepodnikatelských subjektů pro příjmy zdaněné DPPO. FO, používaná pro příjmy z podnikání a jiné SVČ Silniční daň: upraveno z.č.16/1993 Sb., ve zn. pozd. př. Cílem uplatňování SD: vytvoření finančních zdrojů na údržbu, opravy, rekonstrukce a výstavbu silniční sítě, které jsou soustřeďovány ve Státním

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

Co není předmětem daně silniční

Co není předmětem daně silniční Silniční daň Problematika silniční daně je upravena samostatným zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Silniční daň se týká výhradně silničních motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, která jsou

Více

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) www.sovastudio.cz info@sovastudio.cz DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI.

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila 4.2.2016. Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. věnovanou splátkovému a platebnímu kalendáři. Dotaz 1

Více

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec Daňový kalendář pro rok Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. zdravotní pojištění záloha OSVČ za prosinec 2015 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební

Více