Znalecký posudek č / 68 / 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015"

Transkript

1 Znalecký posudek č / 68 / 2015 o ceně nemovitých věcí podíl 5/96 pozemku st.p.č. 3 jehož součástí je stavba č.p. 22 v katastrálním území Mýto v Čechách, obec Mýto, okres Rokycany. Objednatel posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PROSTĚJOV Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní Prostějov Účel posudku: ocenění nemovitých věcí ve výlučném vlastnictví povinného Reného Popelky Posudek vypracoval: Vlastimil S ý k o r a Spojovací Mirošov tel.: , Posudek obsahuje včetně titulního listu 16 stran textu a 8 stran příloh. Objednateli se předává ve dvou vyhotoveních. V Mirošově

2 - 2 - OBSAH POSUDKU : 1. Nález a) znalecký úkol b) prohlídka nemovitých věcí c) vlastnické a evidenční údaje d) použité právní předpisy e) použité podklady f) popis jednotlivých dílčích částí 2. Ocenění 3. Rekapitulace 4. Znalecká doložka 5. Přílohy

3 N Á L E Z a) znalecký úkol: Úkolem je provedení ocenění nemovitých věcí na základě usnesení Exekutorského úřadu Prostějov, Mgr. Lenky Černoškové, soudního exekutora ze dne pod Č.j. 018 EX 02609/ podíl 5/96 pozemku st.p.č. 3 jehož součástí je stavba č.p. 22 v k.ú. Mýto v Čechách, obec Mýto, okres Rokycany, a to za účelem ocenění nemovitých věcí ve výlučném vlastnictví povinného Reného Popelky v rámci nařízení exekuce. Ocenění je provedeno ke dni b) prohlídka nemovitých věcí: Prohlídka nemovitosti se zjištěním skutečností byla provedena dne v rámci zpracování znaleckého posudku č / 22 / 2015 ze dne a dále byla provedena prohlídka dne Posuzované nemovitosti se pro účely tohoto ocenění skládají z těchto částí: 1) pozemek - stavební parcela č. 3 2) stavba - prodejna č.p. 22 3) stavba - dílna s jídelnou 4) stavba - dílna c) vlastnické a evidenční údaje: Vlastnické právo k oceňovaným nemovitým věcem bylo ke dni ocenění vloženo v katastru nemovitostí pro Ing. Ilonu Aubrechtovou, Sokolovská 1111/106, Bolevec, Plzeň (identifikátor /06217) s podílem 35/768; pro Věru Aubrechtovou, Sokolovská 1111/106, Bolevec, Plzeň (identifikátor /056) s podílem 35/768; pro Marii Černou, Lábkova 923/28, Skvrňany, Plzeň (identifikátor /157) s podílem 5/48; pro Reného Panenku, Obránců míru 156, Broumov (identifikátor /3258) s podílem 5/96; pro Vlastu Sefzigovou, Družstevní 775, Nové Město, Rokycany (identifikátor /042) s podílem 5/96 a pro Jaroslava Tyce, Školní 159, Mýto (identifikátor /0026) s podílem 269/384. Vlastnické právo je evidováno na listu vlastnictví č pro katastrální území Mýto v Čechách, obec Mýto, okres Rokycany a je prokázáno výpisem z katastru nemovitostí, vyhotovený Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne d) použité právní předpisy: - zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 303/2013 Sb. - vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. e) použité podklady: - výpis z katastru nemovitostí z LV č. 1228, vyhotovený Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne

4 grafické znázornění kopie katastrální mapy v měřítku 1:1000, ortofotomapy v měřítku 1:2880 a přehledné mapy v měřítku 1:10000, vyhotovené internetovým nahlížením do katastru nemovitostí dne zaměření skutečného stavu staveb, vypracované společností Area Projekt s.r.o., Praha 10 v lednu znalecký posudek č / 22/ 2015 ze dne usnesení ze dne pod Č.j. 018 EX 02609/ skutečnosti zjištěné na místě dne a dne f) popis jednotlivých dílčích částí: 1) pozemek Podle výpisu z katastru nemovitostí se jedná o stavební parcelu č. 3 o výměře m 2, která je evidovaná jako zastavěná plocha a nádvoří, na které stojí stavby oceňované pod č. 2 - č. 4. Pozemek se nachází ve střední části zastavěného území města Mýto. Přístup na pozemek je po zpevněné komunikaci. V místě je možnost napojení na rozvod elektřiny, rozvod plynu, veřejný vodovod i veřejnou kanalizaci. Další charakteristika je uvedena v části II. Ocenění v popisu úpravy základní ceny stavebního pozemku a v indexů trhu, omezujících vlivů a polohy. Pozemek je zastavěn stavbami, které jsou převážně užívané jako dílny pro strojírenskou výrobu (pro průmysl) nebo jsou v současné době bez užívání. Mýto je ke dni ocenění město s počtem obyvatel (Malý lexikon obcí ČR ). Ve městě není schválená cenová mapa stavebních pozemků. 2) prodejna č.p. 22 Jedná se o nepodsklepenou budovu se dvěma nadzemními podlažími. Střecha je nízká sedlová. Budova bývalého rodinného domu byla naposledy užívaná jako prodejna se zázemím a kanceláře se sociálním zázemím. Pro potřebu ocenění je stavba určena jako budova pro obchod a služby. Dispozice: 1.NP - prodejna, průjezd, chodby, sklady 2.NP - kanceláře, chodba, sociální zázemí, sklady Stavba je založena na běžných základech bez izolace proti zemní vlhkosti; svislé konstrukce zděné v tl cm; stropy s rovným podhledem; konstrukce krovu nízké sedlové střechy z příhradových vazníků; krytina z vlnitých osinkocementových desek; klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu; povrchy jsou upraveny vápennou štukovou omítkou; vnitřní obklady jsou provedeny; schodiště ocelové; dveře dřevěné; vrata ocelová; okna plastová a z hliníku; podlahy betonové a keramické dlažby; vytápění ústřední na zemní plyn; elektroinstalace světelná i motorová; proveden je vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace i vnitřní plynovod; ohřev vody je zajištěn; vybavení kuchyní chybí; vnitřní hygienické vybavení tvoří sprchy a WC.

5 - 5 - Stavba se pro potřeby ocenění považuje za budovu typu H CZ-CC 123; SKP s účelem užití budovy pro obchod a služby. Základní cena je podle přílohy č. 8 použité vyhlášky 2 669,- Kč / m 3. Objemové parametry stavby: zastavěné plochy: 1.NP, 2.NP i zastřešení 26,50 m x 12,80 m = 339,20 m 2 výpočet obestavěného prostoru: vrchní stavba: 339,20 m 2 x (3,30 m + 3,20 m) = 2 204,80 m 3 zastřešení: 339,20 m 2 x 2,50 m / 2 = 424,00 m 3 Obestavěný prostor celkem: 2 628,80 m 3 výpočet průměrné zastavěné plochy a průměrné výšky podlaží: podlaží zastavěná plocha konstrukční výška součin 1. NP 339,20 m 2 3,30 m 1 119,36 m 3 2. NP 339,20 m 2 3,20 m 1 085,44 m 3 678,40 m ,80 m 3 průměrná zastavěná plocha podlaží: 678,40 m 2 / 2 = 339,20 m 2 průměrná výška podlaží: 2 204,80 m 3 / 678,40 m 2 = 3,25 m Standardnímu vybavení budov posuzovaná stavba odpovídá v souladu s přílohou č. 8 použité vyhlášky s výjimkou následujících položek: pol.č. konstrukce vybavení navíc nadstandard podstandard chybí 1. základy bez izolace 0, vybavení kuchyní chybí 0, výtahy chybí 0, ostatní chybí 0,044 součet 0,00 0,00 0,061 0,076 Podle zjištěných informací bylo původní užívání objektu zahájeno v roce 1907 a 2.NP v roce V průběhu užívání byl objekt přestavěn na prodejnu se zázemím a kanceláře. V současné době není objekt užíván. Stavebně technický stav odpovídá provedení nutných stavebních úprav v rámci řádné péče a údržby. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je pro výpočet opotřebení použito analytické metody. 3) dílna s jídelnou Jedná se o nepodsklepenou budovu se dvěma nadzemními podlažími. Střecha je sedlová, pultová a plochá. Budova je částečně užívaná jako dílna. Pro potřebu ocenění je stavba určena jako budova pro průmysl.

6 - 6 - Dispozice: 1.NP - dílny, sklady, chodba, garáže 2.NP - výdej jídel, jídelna, chodba, sklady Stavba je založena na běžných základech bez izolace proti zemní vlhkosti; svislé konstrukce zděné v tl cm; stropy s rovným podhledem a v části bez stropů; konstrukce krovu sedlové střechy vaznicová a pultové střechy z příhradových vazníků; krytina z asfaltových svařovaných pásů a pozinkovaného plechu; klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu; povrchy jsou upraveny vápennou štukovou omítkou; vnitřní obklady jsou provedeny; schodiště ocelové; dveře ocelové a dřevěné; vrata ocelová; okna dřevěná, ocelová i z luxferů; podlahy betonové, keramické dlažby a PVC; vytápění ústřední na zemní plyn; elektroinstalace světelná i motorová; proveden je vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace i vnitřní plynovod; ohřev vody je zajištěn; vybavení kuchyní chybí; vnitřní hygienické vybavení tvoří sprchy a umyvadla. Stavba se pro potřeby ocenění považuje za budovu typu L CZ-CC ; SKP s účelem užití budovy pro průmysl. Základní cena je podle přílohy č. 8 použité vyhlášky 2 786,- Kč / m 3. Objemové parametry stavby: zastavěné plochy: 1.NP 21,90 m x 6,80 m = 148,92 m 2 8,75 m x 9,80 m = 85,75 m 2 10,65 m x 9,80 m = 104,37 m 2 13,45 m x 5,60 m = 75,32 m 2 12,40 m x 13,45 m = 166,78 m 2 581,14 m 2 2.NP 10,65 m x 9,80 m = 104,37 m 2 13,45 m x 5,60 m = 75,32 m 2 179,69 m 2 zastřešení 21,90 m x 6,80 m = 148,92 m 2 12,40 m x 13,45 m = 166,78 m 2 315,70 m 2 výpočet obestavěného prostoru: vrchní stavba: 148,92 m 2 x 3,80 m = 565,90 m 3 85,75 m 2 x 4,85 m = 415,89 m 3 104,37 m 2 x (3,35 m + 3,55 m) = 720,15 m 3 75,32 m 2 x (3,35 m + 3,55 m) = 519,71 m 3 166,78 m 2 x 6,90 m = 1 150,78 m ,43 m 3

7 - 7 - zastřešení: 148,92 m 2 x 3,40 m / 2 = 253,16 m 3 166,78 m 2 x 1,10 m / 2 = 91,73 m 3 344,89 m 3 Obestavěný prostor celkem: 3 717,32 m 3 výpočet průměrné zastavěné plochy a průměrné výšky podlaží: podlaží zastavěná plocha konstrukční výška součin 1. NP 148,92 m 2 3,80 m 565,90 m 3 85,75 m 2 4,85 m 415,89 m 3 179,69 m 2 3,35 m 601,96 m 3 166,78 m 2 6,90 m 1 150,78 m 3 2. NP 179,69 m 2 3,55 m 637,90 m 3 760,83 m ,43 m 3 průměrná zastavěná plocha podlaží: 760,83 m 2 / 2 = 380,42 m 2 průměrná výška podlaží: 3 372,43 m 3 / 760,83 m 2 = 4,43 m Standardnímu vybavení budov posuzovaná stavba odpovídá v souladu s přílohou č. 8 použité vyhlášky s výjimkou následujících položek: pol.č. konstrukce vybavení navíc nadstandard podstandard chybí 1. základy bez izolace 0, výtahy chybí 0, ostatní chybí 0,052 součet 0,00 0,00 0,083 0,062 Podle zjištěných informací bylo užívání objektu zahájeno v roce 1907, část v roce 1971 a zastřešení v roce V průběhu užívání nebyly provedeny žádné stavební úpravy. V současné době je objekt částečně užívaný. Stavebně technický stav odpovídá provedení nutných rozsáhlejších stavebních úprav. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je pro výpočet opotřebení použito analytické metody. 4) dílna Jedná se o nepodsklepenou budovu s jedním nadzemním podlažími. Střecha je sedlová. Budova je užívaná jako dílna. Pro potřebu ocenění je stavba určena jako budova pro průmysl. Dispozice: 1.NP - dílny, sklad Stavba je založena na běžných základech bez izolace proti zemní vlhkosti; svislé konstrukce zděné v tl cm; stropy s rovným podhledem; konstrukce krovu sedlové střechy vaznicová; krytina z osinkocementových šablon; klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu; povrchy jsou upraveny vápennou štukovou

8 - 8 - omítkou; schodiště chybí; dveře ocelové; vrata ocelová; okna jednoduchá; podlahy betonové; vytápění ústřední na zemní plyn; elektroinstalace světelná i motorová; proveden je vnitřní plynovod. Ostatní konstrukce a vybavení chybí. Stavba se pro potřeby ocenění považuje za budovu typu L CZ-CC ; SKP s účelem užití budovy pro průmysl. Základní cena je podle přílohy č. 8 použité vyhlášky 2 786,- Kč / m 3. Objemové parametry stavby: zastavěné plochy: 1.NP i zastřešení 24,30 m x 12,75 m = 309,83 m 2 výpočet obestavěného prostoru: vrchní stavba: 309,83 m 2 x 4,00 m = 1 239,32 m 3 zastřešení: 309,83 m 2 x 4,60 m / 2 = 712,61 m 3 Obestavěný prostor celkem: 1 951,93 m 3 výpočet průměrné zastavěné plochy a průměrné výšky podlaží: podlaží zastavěná plocha konstrukční výška součin 1. NP 309,83 m 2 4,00 m 1 239,32 m 3 309,83 m ,32 m 3 průměrná zastavěná plocha podlaží: = 309,83 m 2 průměrná výška podlaží: 1 239,32 m 3 / 309,83 m 2 = 4,40 m Standardnímu vybavení budov posuzovaná stavba odpovídá v souladu s přílohou č. 8 použité vyhlášky s výjimkou následujících položek: pol.č. konstrukce vybavení navíc nadstandard podstandard chybí 1. základy bez izolace 0, schodiště chybí 0, vnitřní vodovod chybí 0, vnitřní kanalizace chybí 0, ohřev teplé vody chybí 0, vnitřní hygienické vybavení chybí 0, výtahy chybí 0, ostatní chybí 0,052 součet 0,00 0,00 0,083 0,181 Podle zjištěných informací bylo původní užívání objektu zahájeno v roce V průběhu užívání byl objekt přestavěn na dílnu a je v současné době užíván. Stavebně technický stav odpovídá provedení nutných stavebních úprav v rámci řádné péče a údržby.

9 - 9 - Vzhledem k uvedeným skutečnostem je pro výpočet opotřebení použito analytické metody. 2. O C E N Ě N Í 1) pozemek st.p.č. 3 stavební pozemek - podle 3b) a 4 uvedené vyhlášky základní cena stavebního pozemku: = 1 050,- Kč / m 2 koeficient velikosti obce O 1 znak č. III obyvatel O 1 = 0,75 koeficient hospodářsko-správního významu obce O 2 znak č. IV ostatní obec O 2 = 0,60 koeficient polohy obce O 3 znak č. V ostatní případy O 3 = 0,80 koeficient technické infrastruktury v obci O 4 znak č. I elektřina, vodovod, kanalizace, plyn O 4 = 1,00 koeficient dopravní obslužnosti obce O 5 znak č. III železniční a autobusová zastávka O 5 = 0,90 koeficient občanské vybavenosti v obci O 6 znak č. II rozšířená vybavenost O 6 = 0,98 upravená základní cena stavebního pozemku: 1 050,- Kč / m 2 x 0,75 x 0,60 x 0,80 x 1,00 x 0,90 x 0,98 = 333,40 Kč / m 2 výpočet indexu trhu s nemovitými věcmi I T, příloha č. 3, tabulka č.1: č. znak popis pásma č. hodnota T i 1. Situace na trhu poptávka nižší než nabídka I - 0,06 2. Vlast. nemovitostí pozemek, jehož součástí je stavba V 0,00 3. Změny v okolí bez vlivu II 0,00 4. Vliv právních vztahů podílové vlastnictví I - 0,04 5. Ostatní neuvedené bez dalších vlivů II 0,00 celkem - 0,10 6. Povodňové riziko zanedbatelné riziko IV 1,00 index trhu I T znak č. 6 x (1 + součet hodnot 1-5) = 0,95 x (1-0,10) = 0,90 výpočet indexu omezujících vlivů pozemku I O, příloha č. 3, tabulka č.2: č. znak popis pásma č. hodnota T i 1. Geometrický tvar bez vlivu na využití II 0,00 2. Svažitost pozemku do 15 %, ostatní orientace IV 0,00 3. Základové podmínky neztížené základové podmínky III 0,00 4. Ochranná pásma mimo ochranné pásmo I 0,00 5. Omezení užívání bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené bez dalších vlivů II 0,00 celkem 0,00 index omezujících vlivů I V 1 + součet hodnot 1-6 = 1 + 0,00 = 1,00

10 výpočet indexu polohy I P, příloha č. 3, tabulka č.4: 1. Druh a účel užití budovy pro výrobu 0,40 č. znak popis pásma č. hodnota T i 2. Převažující zástavba výrobní objekty II 0,00 3. Možnost napojení sítí lze napojit na všechny sítě v obci I 0,00 4. Dopravní dostupnost zpevněná komunikace II 0,00 5. Parkovací možnosti dobrém parkovací možnosti II 0,00 6. Komerční využitelnost výhodná poloha pro využitelnost III + 0,10 7. Vlivy neuvedené bez dalších vlivů II 0,00 celkem + 0,10 index polohy I P znak č. 1 x (1 + součet hodnot 1-11) = 0,40 x (1 + 0,10) = 0,440 Index cenového porovnání I: index trhu I T x index omezujících vlivů I O x index polohy I P I = I T x I O x I P = 0,90 x 1,00 x 0,440 = 0,396 úprava ceny stavebního pozemku: 333,40 Kč / m 2 x 0,396 = 132,03 Kč / m 2 výpočet ceny: m 2 x 132,03 Kč / m 2 = ,43 Kč zjištěná cena pozemku st.p.č. 3: ,43 Kč 2) prodejna č.p. 22 budova - podle 12 uvedené vyhlášky základní cena ZC budovy typu H = 2 669,- Kč / m 3 koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce K 1 konstrukce zděná K 1 = 0,939 koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží v objektu K 2 K 2 = 0,92 + 6,60 / m 2 průměrné zastavěné plochy K 2 = 0,92 + 6,60 / 339,20 = 0,92 + 0,019 K 2 = 0,939 koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží v objektu K 3 K 3 = 2,10 / průměrná výška podlaží + 0,30 K 3 = 2,10 / 3,25 + 0,30 = 0, ,30 K 3 = 0,946 koeficient vybavení stavby K 4 K 4 = 1 + [0,54 x (1,852 x CP navíc + CP nadstandard - CP podstandard - 1,852 x CP chybí )] K 4 = 1 + [0,54 x ( ,061-1,852 x 0,076)] K 4 = 0,891 koeficient polohový K 5 ostatní město K 5 = 1,00

11 koeficient změny stavby K i CZ-CC 123; SKP (pro obchod) K i = 2,110 základní cena upravená ZCU = ZC x K 1 x K 2 x K 3 x K 4 x K 5 x K i x K p ZCU = 2 669,- Kč / m 3 x 0,939 x 0,939 x 0,946 x 0,891 x 1,00 x 2,110 ZCU = 4 185,34 Kč / m 3 výpočet opotřebení analytickou metodou: 1. základy 108/150 x 0,071 = 0, svislé konstrukce (50 %) 108/120 x 0,163 = 0,0734 (50 %) 44/120 x 0,163 = 0, stropy (50 %) 108/120 x 0,091 = 0,0410 (50 %) 44/120 x 0,091 = 0, zastřešení 44/ 80 x 0,072 = 0, krytina 44/ 60 x 0,039 = 0, klempířské konstrukce 44/ 50 x 0,008 = 0, vnitřní omítky 44/ 50 x 0,083 = 0, vnější omítky 44/ 50 x 0,043 = 0, vnitřní obklady keramické 44/ 50 x 0,032 = 0, schody 44/ 80 x 0,031 = 0, dveře 44/ 50 x 0,037 = 0, okna 44/ 50 x 0,058 = 0, povrchy podlah 44/ 50 x 0,033 = 0, vytápění 44/ 50 x 0,048 = 0, elektroinstalace 44/ 50 x 0,059 = 0, bleskosvod 44/ 45 x 0,003 = 0, vnitřní vodovod 44/ 50 x 0,032 = 0, vnitřní kanalizace 44/ 50 x 0,031 = 0, vnitřní plynovod 20/ 25 x 0,004 = 0, ohřev teplé vody 20/ 25 x 0,020 = 0, vnitřní hygienické zařízení 20/ 25 x 0,042 = 0,0336 celkem opotřebení = 0,7614 výpočet ceny: 2 628,80 m 3 x 4 185,34 Kč / m 3 = ,79 Kč úprava ceny po opotřebení analytickou metodou: ,79 x 0,7614 = ,95 Kč ,84 Kč cena stavby CS = cena stavby zjištěná x index trhu I T x index polohy I P ,84 Kč x 0,90 x 0,440 = ,42 Kč zjištěná cena prodejny č.p. 22: ,42 Kč 3) dílna s jídelnou budova - podle 12 uvedené vyhlášky základní cena ZC budovy typu L = 2 786,- Kč / m 3

12 koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce K 1 konstrukce zděná K 1 = 0,939 koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží v objektu K 2 K 2 = 0,92 + 6,60 / m 2 průměrné zastavěné plochy K 2 = 0,92 + 6,60 / 380,42 = 0,92 + 0,017 K 2 = 0,937 koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží v objektu K 3 K 3 = 2,10 / průměrná výška podlaží + 0,30 K 3 = 2,10 / 4,43 + 0,30 = 0, ,3 K 3 = 0,774 koeficient vybavení stavby K 4 K 4 = 1 + [0,54 x (1,852 x CP navíc + CP nadstandard - CP podstandard - 1,852 x CP chybí )] K 4 = 1 + [0,54 x ( ,083-1,852 x 0,062)] K 4 = 0,893 koeficient polohový K 5 ostatní město K 5 = 1,00 koeficient změny stavby K i CZ-CC 1251; SKP (budovy pro průmysl) K i = 2,086 základní cena upravená ZCU = ZC x K 1 x K 2 x K 3 x K 4 x K 5 x K i x K p ZCU = 2 786,- Kč / m 3 x 0,939 x 0,937 x 0,774 x 0,893 x 1,00 x 2,086 ZCU = 3 534,22 Kč / m 3 výpočet opotřebení analytickou metodou: 1. základy 108/150 x 0,093 = 0, svislé konstrukce (75 %) 108/120 x 0,224 = 0,1212 (25 %) 44/120 x 0,224 = 0, stropy (50 %) 108/120 x 0,123 = 0,0554 (50 %) 44/120 x 0,123 = 0, zastřešení 43/ 80 x 0,072 = 0, krytina 43/ 60 x 0,032 = 0, klempířské konstrukce 43/ 50 x 0,006 = 0, vnitřní omítky (75 %) 108/110 x 0,059 = 0,0434 (25 %) 44/ 50 x 0,059 = 0, vnější omítky (75 %) 108/110 x 0,033 = 0,0243 (25 %) 44/ 50 x 0,033 = 0, vnitřní obklady keramické 44/ 50 x 0,008 = 0, schody 44/ 80 x 0,041 = 0, dveře 44/ 50 x 0,032 = 0, vrata 44/ 50 x 0,003 = 0, okna 44/ 50 x 0,052 = 0, povrchy podlah (75 %) 108/110 x 0,029 = 0,0214 (25 %) 44/ 50 x 0,029 = 0, vytápění 44/ 50 x 0,038 = 0,0334

13 elektroinstalace 44/ 50 x 0,064 = 0, bleskosvod 44/ 50 x 0,003 = 0, vnitřní vodovod 44/ 50 x 0,022 = 0, vnitřní kanalizace 44/ 50 x 0,020 = 0, ohřev teplé vody 44/ 50 x 0,017 = 0, vnitřní hygienické zařízení 44/ 50 x 0,029 = 0,0255 celkem opotřebení = 0,7587 výpočet ceny: 3 717,32 m 3 x 3 534,22 Kč / m 3 = ,69 Kč úprava ceny po opotřebení analytickou metodou: ,69 x 0,7587 = ,11 Kč ,58 Kč cena stavby CS = cena stavby zjištěná x index trhu I T x index polohy I P ,58 Kč x 0,90 x 0,440 = ,40 Kč zjištěná cena dílny s jídelnou: ,40 Kč 4) dílna budova - podle 12 uvedené vyhlášky základní cena ZC budovy typu L = 2 786,- Kč / m 3 koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce K 1 konstrukce zděná K 1 = 0,939 koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží v objektu K 2 K 2 = 0,92 + 6,60 / m 2 průměrné zastavěné plochy K 2 = 0,92 + 6,60 / 309,42 = 0,92 + 0,021 K 2 = 0,941 koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží v objektu K 3 K 3 = 2,10 / průměrná výška podlaží + 0,30 K 3 = 2,10 / 4,40 + 0,30 = 0, ,3 K 3 = 0,777 koeficient vybavení stavby K 4 K 4 = 1 + [0,54 x (1,852 x CP navíc + CP nadstandard - CP podstandard - 1,852 x CP chybí )] K 4 = 1 + [0,54 x ( ,083-1,852 x 0,181)] K 4 = 0,774 (zdůvodnění výše koeficientu: objekt svým stavebně technickým uspořádáním neodpovídá současným požadavkům z důvodu několika chybějících konstrukcí a vybavení) koeficient polohový K 5 ostatní město K 5 = 1,00 koeficient změny stavby K i CZ-CC 1251; SKP (budovy pro průmysl) K i = 2,086

14 základní cena upravená ZCU = ZC x K 1 x K 2 x K 3 x K 4 x K 5 x K i x K p ZCU = 2 786,- Kč / m 3 x 0,939 x 0,941 x 0,777 x 0,774 x 1,00 x 2,086 ZCU = 3 088,25 Kč / m 3 výpočet opotřebení analytickou metodou: 1. základy 108/150 x 0,093 = 0, svislé konstrukce 108/120 x 0,234 = 0, stropy 108/120 x 0,133 = 0, zastřešení 108/120 x 0,082 = 0, krytina 108/110 x 0,042 = 0, klempířské konstrukce 108/110 x 0,016 = 0, vnitřní omítky 108/110 x 0,068 = 0, vnější omítky 108/110 x 0,042 = 0, vnitřní obklady keramické 108/110 x 0,018 = 0, dveře 108/110 x 0,042 = 0, vrata 108/110 x 0,013 = 0, okna 108/110 x 0,062 = 0, povrchy podlah 108/110 x 0,039 = 0, vytápění 108/110 x 0,048 = 0, elektroinstalace 108/110 x 0,065 = 0, bleskosvod 108/110 x 0,003 = 0,0029 celkem opotřebení = 0,9207 výpočet ceny: 1 951,93 m 3 x 3 088,25 Kč / m 3 = ,82 Kč úprava ceny po opotřebení analytickou metodou: ,82 x 0,9207 = ,63 Kč ,19 Kč cena stavby CS = cena stavby zjištěná x index trhu I T x index polohy I P ,19 Kč x 0,90 x 0,440 = ,58 Kč zjištěná cena dílny: ,58 Kč 3. R E K A P I T U L A C E 1) pozemek st.p.č ,43 Kč 2) prodejna č.p ,42 Kč 3) dílna s jídelnou ,40 Kč 4) dílna ,58 Kč součet celkem ,83 Kč vlastnický podíl 5/ ,92 Kč zaokrouhleno ,- Kč

15 stanovení ceny obvyklé analýza trhu: Analýza trhu byla zaměřena na uskutečněné prodeje, tj. skutečně sjednané ceny obdobných nemovitých věcí v místě ocenění, popř. v blízkém okolí. Vzhledem k tomu, že znalci není známa žádná informace o uskutečněných převodech podílů obdobných nemovitých věcí, bylo dále v rámci analýzy trhu provedeno zjištění cen podle nabídek realitních kanceláří. Ani v tomto případě nebyla zjištěna žádná informace o nabídce prodeje podílů obdobných nemovitých věcí v místě či blízkém okolí. S podíly obdobných nemovitých věcí se prakticky neobchoduje, proto cena podílu v místě a čase obvyklá je stanovena s přihlédnutím ke zjištěné ceně podle cenové vyhlášky. Obvyklá cena vlastnického podílu 5/96 (LV: 1228) činí Kč slovy: stopadesáttisíc korun V Mirošově Vlastimil S ý k o r a Spojovací Mirošov

16 Z N A L E C K Á D O L O Ž K A Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne pod č.j.: Spr 1695/2002 pro základní obor EKONOMIKA, pro odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 2096 / 68 / 2015 ve znaleckém deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle přiloženého vyúčtování. V Mirošově dne

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun. ZNALECKÝ POSUDEK č. 617-12/2015 O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 1187-48/16 O ceně objektu občanské vybavenosti č.p. 1 Staré Hobzí Objednatel posudku: Účel posudku: RESIDENT 2000 o.p.s. Svobodova 106, 380 01 Dačice IČ 280 66 782 Stanovení ceny Dle

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A O ceně obvyklé domu č.p.61 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. 2657 v k.ú.plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň - město. Objednatel posudku: Hypoteční banka a.s. Radlická

Více

Znalecký posudek číslo /08

Znalecký posudek číslo /08 Znalecký posudek číslo 3800 140/08 O ceně nemovitosti: Občanská vybavenost T Ř I N E C katastrální území: Konská bývalý okres: Frýdek-Místek O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10 600-205/16 o ceně spoluvlastnického podílu na bytě č. 255/86 v domě č.p. 255, Pražské Předměstí, k.ú. Bílina, obec Bílina, okres Teplice. Objednavatel znaleckého posudku: Okresní

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1520-020/2014 o ceně rodinného domu č.p.985/4 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.4062 v k.ú. Střekov, obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2225/033/2018

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2225/033/2018 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2225/033/2018 O ceně nemovitostí - pozemku p.č. st. 394 s garáží bez č.p. v obci Česká Kamenice, katastrální území Dolní Kamenice. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

A. Nález 1. Znalecký úkol 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti 3. Podklady pro vypracování posudku 4. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Okres: Obec:

A. Nález 1. Znalecký úkol 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti 3. Podklady pro vypracování posudku 4. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Okres: Obec: Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1529-029/2014 o ceně nebytového objektu, budovy velkoskladu květin s příslušenstvím, stavební plocha p.č.188 v k.ú. Dobrá Voda u Orlického Podhůří, obci Orlické

Více

Znalecký posudek č /15

Znalecký posudek č /15 Znalecký posudek č. 5893-275-01/15 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2838, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 915 a pozemku parc. č. 2839, v obci Praha, katastrální území Újezd nad Lesy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / O ceně rodinného domu s příslušenstvím v katastrálním území obce Zdechovice čp. 30, okr. Příčná Kolín

ZNALECKÝ POSUDEK. č / O ceně rodinného domu s příslušenstvím v katastrálním území obce Zdechovice čp. 30, okr. Příčná Kolín ZNALECKÝ POSUDEK č. 2794-40/20158 O ceně rodinného domu s příslušenstvím v katastrálním území obce Zdechovice čp. 30, okr. Pardubice. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kolín Příčná 893

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1. v kat.úz.rohatec

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1. v kat.úz.rohatec ZNALECKÝ POSUDEK č. 4731-112/16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1 v kat.úz.rohatec Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Vít Novozámský

Více

Znalecký posudek č. 2014/028

Znalecký posudek č. 2014/028 Znalecký posudek č. 2014/028 o ceně nemovitosti, parcely č. st.237 v katastrálním území Drnovice, obec Drnovice, okres Blansko, kraj Jihomoravský, zapsané na LV č. 779 pro katastrální území Drnovice. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 A / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 A / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 A / 2015 o ceně nemovitosti - st.p.č.617 včetně stavebního objektu, p.p.č.705/5 a č.705/6 v k.ú. Machnín, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13946-386/13 o ceně rodinného domu č.p.828 na parc.č.2341/1, ul.tovární, katastrální území, obec a okres Tachov, včetně pozemku parc.č.2341/1, příslušenství a ceny obvyklé. (LV

Více

Znalecký posudek - odhad tržní hodnoty

Znalecký posudek - odhad tržní hodnoty Znalecký posudek - odhad tržní hodnoty č. 24591-0391/2018 o ceně pozemků na p.č.520/163 a 520/164 v k.ú. Jeneč u Prahy, obci Jeneč, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1334/83/17

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1334/83/17 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1334/83/17 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnického podílu ve výši jedné poloviny na nemovitosti: Pozemku parc.č. 97, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

Více

Znalecký posudek č. 2839/112/2013

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 Znalecký posudek č. 2839/112/2013 O ceně obvyklé domu č.p.61 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. 2657 v k.ú.plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň - město. Objednatel posudku: CZ Dražby a.s. Mírové náměstí 3097/37

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 685-34/16 O ceně nemovitosti pozemku parc. č. 472/1 zapsaného na LV 311 jako zahrada, k.ú. Vrbno nad Lesy, obec Vrbno nad Lesy, okres Louny Objednatel znaleckého posudku: Administrace

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-25/2011 o ceně budovy bez čp. a če. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3644/65, zapsané na LV č. 3901 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 1315/09. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 1315/09. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12678-383/10 o ceně objektů bez čp/če na parc.č.st.103, st.104, st.105, st.106, katastrální území a obec Jedousov, okres Pardubice, včetně ceny obvyklé v místě a čase. (LV č.322)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 4717-98/16 O ceně nemovitosti- bytu č.1307/3 v domě č.p.1307-1309 na pozemcích parc.č.3088/33,34,35 v kat.úz. Mikulov Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav Mgr.

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č Znalecký posudek č. 2017055896 ceny bytu č.15 v č.p. 772 U Lesa 26, Karviná - Ráj Objednatel posudku: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s insolvenční správce dlužníka Jiří Novák Hvězdova 1716/2b

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13879-319/13 o ceně výrobní haly bez čp/če na parc.č.1073/15, katastrální území a obec Třinec, okres Frýdek - Místek. (LV č.3294) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Soudní

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 86-54/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 989/6 v budově čp. 989, 990, 991, ulice Ke Špitálskému lesu, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 834/43, 834/44, 834/45, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č o ceně podílu 3600/10000 na obytném domě čp. 70 se stavební parcelou č. 100 v katastrálním území Lom u Mostu

ZNALECKÝ POSUDEK. č o ceně podílu 3600/10000 na obytném domě čp. 70 se stavební parcelou č. 100 v katastrálním území Lom u Mostu ZNALECKÝ POSUDEK č. 3728-243-2015 o ceně podílu 3600/10000 na obytném domě čp. 70 se stavební parcelou č. 100 v katastrálním území Lom u Mostu Objednavatel znaleckého posudku: JUDr. Igor Olma - soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 728-7 / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 728-7 / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 728-7 / 2015 Znalecký posudek o ceně zjištěné areálu Státního oblastního archivu v Plzni, který je situován v katastrálním území Hradiště u Blovic, obec Blovice, okres Plzeň - jih.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1/ pozemku p. č se stavbou bez čp/če, garáž v obci Vimperk, k.ú Vimperk

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1/ pozemku p. č se stavbou bez čp/če, garáž v obci Vimperk, k.ú Vimperk ZNALECKÝ POSUDEK č. 1/16-2016 pozemku p. č. 1057 se stavbou bez čp/če, garáž v obci Vimperk, k.ú. 782084 Vimperk Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Litoměřice, Pan JUDr. Ondřej Mareš Masarykova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5610/54/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5610/54/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5610/54/13 O ceně nemovitosti - garáže na st.p.č. 4021/196 k.ú. Sokolov se st.p.č. 4021/196 k.ú. Sokolov v obci Sokolov, okres Sokolov Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost s.r.o.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4578-377/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4578-377/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4578-377/2015 O ceně pozemku p.č.st.2/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1932 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.58 a pozemku p.č.st.3, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014. O ceně nemovitosti, jiné stavby na st.p.č.299 k.ú. Dolní Chrastava obec Chrastava

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014. O ceně nemovitosti, jiné stavby na st.p.č.299 k.ú. Dolní Chrastava obec Chrastava ZNALECKÝ POSUDEK č. 3464-023/2014 O ceně nemovitosti, jiné stavby na st.p.č.299 k.ú. Dolní Chrastava obec Chrastava Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav, soudní exekutor Mgr. Marcela

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1665/109/17

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1665/109/17 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1665/109/17 o ceně pozemků p.č.1638/252, p.č.3299/234, p.č.3299/235, p.č.3300/8, p.č.3301/96 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, obec Kunovice, okres Uherské Hradiště Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618-13/2015. O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618-13/2015. O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 618-13/2015 O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - západ Liborova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5815/64/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5815/64/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5815/64/14 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 2448/8 s podílem na společných částech domu č.p. 2447, 2448 a st.p.č. 2584 k.ú. Aš o velikosti podílu 5633/144457 v obci Aš, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2015

ZNALECKÝ POSUDEK č /2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4432-231/2015 O ceně pozemku p.č.st.222/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 278 m 2, jehož součástí je budova občanské vybavenosti č.p.745 v ulici Žerotínova, obec Nový Jičín,

Více

Znalecký posudek č. 2921/32/2014

Znalecký posudek č. 2921/32/2014 Znalecký posudek č. 2921/32/2014 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.238 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1027 a 1028 v k.ú.novosedlice, obec Novosedlice, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 3369

Znalecký posudek č. 3369 Znalecký posudek č. 3369 o ceně obvyklé v místě a čase nemovitosti - objektu č.e.54, související herny se skladem, studny a pozemků v katastrálním území Opolenec a obec Kašperské Hory, okr.klatovy. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10 174-84/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10 174-84/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10 174-84/15 o ceně spoluvlastnického podílu na pozemku - parcely č. 1537/2, 1537/3, 1537/4, k.ú. Chabařovice, obec Chabařovice, okres Ústí nad Labem. Objednavatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6913-228/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č. 976/20 s příslušenstvím a podílem ve výši 197/10000 na společných částech domu čp. 679, čp. 976 a na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Otěvěk Trhové Sviny

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Otěvěk Trhové Sviny ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14148-178/14 o ceně pozemku parc.č.2248, katastrální území Otěvěk, obec Trhové Sviny, okres České Budějovice. (LV č.675) Objednavatel posudku: Soudní exekutor JUDr.Ing.Petr Kučera

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /14

ZNALECKÝ POSUDEK. č /14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379-116/14 O ceně nemovitosti - rodinného domu č.p.391 na pozemku parc.č.72 v kat.úz.poštorná Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město Bratislavská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13232-092/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13232-092/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13232-092/12 o ceně řadové patrové garáže na parc.č.956, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava - město, bez pozemku jiného vlastníka. (LV č.2527) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11281-161/08 o ceně rodinného domu čp.43 na parc.č.st.27, katastrální území a obec Černíkov, okres Klatovy, včetně pozemků a příslušenství. (LV č.377) Objednavatel posudku: Soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město č.j. 106 EX 6959/09 Radyňská Plzeň Pro potřebu objednatele

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město č.j. 106 EX 6959/09 Radyňská Plzeň Pro potřebu objednatele ZNALECKÝ POSUDEK č. 3563-056/14 o obvyklé ceně nemovité věci - 1/2 spoluvlastnického podílu bytové jednotky č. 1386/8 v domě č.p. 1386 vč. pozemku p.č. 2887/1, 1/9 spoluvlastnického podílu pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/ Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/ Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13000-280/11 - o ceně zemědělské stavby bez čp/če na parc.č.st.34/1 a St.34/2 pro katastrální území Loučky u Jihlavy, obec Vilanec (LV č.99) - o ceně stavby bez čp/če na parc.č.st.36

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín ZNALECKÝ POSUDEK č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. O obvyklé ceně výrobně skladových hal v k. ú. Mladé Buky. řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. O obvyklé ceně výrobně skladových hal v k. ú. Mladé Buky. řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 703-04/2017 O obvyklé ceně výrobně skladových hal v k. ú. Mladé Buky Objednatel znaleckého posudku: IKT Insolvence v. o. s. dlužník JUDr. Dušan Jarolín Koperníkova 822/25 30100 Plzeň

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A O ceně bytové jednotky č. 989/11 s podílem na společných částech domu č.p. 988, 989 a pozemků parc.č. 11102/55 a 11102/56 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň-město.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Gallová Marie. Stanovení ceny pro smluvní převod nemovitosti. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Gallová Marie. Stanovení ceny pro smluvní převod nemovitosti. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14373-123/15 o ceně bytové jednotky č.274/19 situované v domě č.p.274 na parc.č.437/1, katastrální území Opava - Město, obec a okres Opava, včetně podílu o velikosti 302/10000 na

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

K č.j. EX 1843/08-96

K č.j. EX 1843/08-96 K č.j. EX 1843/08-96 1 2 Znalecký posudek č.4698 136 b /2010 Věc: Zjištění ceny nemovitosti nebytového prostoru 301 v domě č.p.611, ulice El.Krásnohorské, v obci Děčín, katastrální území Děčín, okres Děčín.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13174-034/12. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava. exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13174-034/12. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava. exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13174-034/12 o ceně rodinného domu č.p.109 na parc.č.125, katastrální území a obec Velatice, okres Brno - venkov, včetně pozemku, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.156) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č O ceně nemovitosti - zemědělské stavení bez.č.p. v Obci Nemotice, okres Vyškov 249/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č O ceně nemovitosti - zemědělské stavení bez.č.p. v Obci Nemotice, okres Vyškov 249/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2113-16 O ceně nemovitosti - zemědělské stavení bez.č.p. v Obci Nemotice, okres Vyškov Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO - MĚSTO, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 616-11/2015. O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 616-11/2015. O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 616-11/2015 O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4864-198/15 o ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 358/3 a parc.č. 358/4 zapsaných na LV č. 157 v KU a obci Stařechovice, okres Prostějov Objednavatel znaleckého posudku: JUDr.Jana Škofová,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-345/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 2 na pozemku parc.č. 19, včetně pozemků p.č. 19, 20 a 21 a příslušenství, v k.ú. Starý Bohumín, obci Bohumín, okresu Karviná

Více

Znalecký posudek. č /2016. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny ideální poloviny stavby bez č. p. / č. ev. pro účely dražby.

Znalecký posudek. č /2016. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny ideální poloviny stavby bez č. p. / č. ev. pro účely dražby. Znalecký posudek č. 2858-379/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny ideální poloviny stavby bez č. p. / č. ev. pro

Více

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1093/15 o ceně bytové jednotky č. 625/4 v budově č.p.625, 626, 668, 669 na pozemku par.č.566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13309-169/12. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13309-169/12. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13309-169/12 o ceně budovy ubytovny č.p.1579 na parc.č.5798, katastrální území, obec a okres Kladno, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.13385) Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

Znalecký posudek číslo /07

Znalecký posudek číslo /07 Znalecký posudek číslo 3571 241/07 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 1111 Frýdlant nad Ostravicí katastrální území: Frýdlant nad Ostravicí bývalý okres: Frýdek-Místek O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A

Více

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1098/15 o ceně bytové jednotky č. 993/6 v budově č.p.993, 994 na pozemku par.č.232/119, 232/120 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, jejího příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4503-72/15 O ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 8808/10 a 8808/7 v k.ú. Dolní Dunajovice Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město JUDr.Vít

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 628-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu (id1/5) rodinného domu čp. 74 s příslušenstvím a pozemkem, vše uvedeno na LV č. 683 pro kat. území a obci Polní Voděrady, okres Kolín.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3450-273/2013 O ceně garáže v Ostravě, ul.švermova bez čp/če, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.4112 pro k.ú. Mariánské Hory Objednatel posudku: Exekutorský úřad Olomouc, Pan

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 729-8 / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 729-8 / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 729-8 / 2015 Znalecký posudek o ceně zjištěné areálu Státního oblastního archivu v Plzni, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 624-19/2015. O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 624-19/2015. O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 624-19/2015 O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří Výřez z katastrální mapy Příloha č. 2 Informace z KN o pozemku p. č. 133/5 zahrada Výřez z katastrální mapy Příloha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /14

ZNALECKÝ POSUDEK. č /14 97EX 1785/03 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3809-39/14 o ceně obvyklé nemovitostí p.č. St. 51/1 zastavěná plocha a nádvoří se stodolou a se všemi součástmi a příslušenstvím v Dětkovicích, katastrální území Dětkovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. O obvyklé ceně výrobně skladových hal v k. ú. Mladé Buky. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby insolvenčního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. O obvyklé ceně výrobně skladových hal v k. ú. Mladé Buky. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby insolvenčního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 703-04/2017 O obvyklé ceně výrobně skladových hal v k. ú. Mladé Buky Objednatel znaleckého posudku: IKT Insolvence v. o. s. úpadce JUDr. Dušan Jarolín Koperníkova 822/25 30100 Plzeň

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2517/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2517/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2517/2015 O ceně obvyklé nemovitosti řadové garáže v ul. Ruských Zajatců bez č.p./č.e. s pozemkem č.par. 269/10 zastavěná plocha a nádvoří, v obci Louka u Litvínova, okres Most, kat.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4490-59/15 O ceně nemovitostí - bytu č.1355/31 v domě č.p.1353-59 na pozemcích parc.č.3088/40-46 kat.úz. Mikulov Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město. JUDr.Vít

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1694-194/2014 o ceně rodinného domu č.p.133 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.164 v k.ú. Nepolisy, obci Nepolisy, okres Hradec Králové. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Okres : CZ0427 Ústí nad Labem Obec : 554804 Ústí nad Labem Katastr. Území : 774871 Ústí nad Labem List vlastnictví : 1520 Znalecký posudek č. 574-12 /16 O ceně : Patrové paráže v Ústí nad Labem, č.ev.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 3893. a zjištění ceny obvyklé

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 3893. a zjištění ceny obvyklé 1 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 3893 a zjištění ceny obvyklé budovy občanské vybavenosti autoservisu s administrativní budovy č.p. 3843 a 3915 včetně venkovních úprav v katastrálním území a obci Hodonín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více