VYSOKÁ ABSENCE ŽÁKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY TYRŠOVA 34, HUSOVA 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ABSENCE ŽÁKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY TYRŠOVA 34, HUSOVA 6"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 1 VYSOKÁ ABSENCE ŽÁKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY TYRŠOVA 34, HUSOVA 6 Školní řád se řídí povinnou legislativou MŠMT. Z metodického MŠMT pokynu jednoznačně vyplývá: nepřítomnost nezletilého žáka omlouvá zákonný zástupce žáka zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám škola může požadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, pokud nepřítomnost žáka ve škole přesáhne 3 dny školního vyučování. 1. Pokud celková absence žáka maturitního oboru dosáhne hranice 20 % a více za pololetí v jednotlivých předmětech, zváží vyučující, zda žákovi navrhne doklasifikaci, která proběhne až po pedagogické radě. Tuto skutečnost oznámí TU před pedagogickou radou. 2. Pokud celková absence žáka maturitního oboru dosáhne hranice 25 % a více za pololetí, oznámí tuto skutečnost třídní učitel všem vyučujícím ve třídě před termínem pedagogické rady. Doklasifikaci (v tomto případě přezkoušení z učiva celého pololetí) bude žák vykonávat ze všech předmětů povinně až po pedagogické radě! 3. U učebních oborů při absenci nad 25 % může vyučující zvážit doklasifikaci. 4. O doklasifikaci není třeba písemně žádat. Nejedná se o zkoušku komisionální, tudíž není nutno vyhotovit protokol. 5. Výjimku z tohoto opatření budou tvořit žáci, jejichž absence je nezaviněná a odůvodněná: dlouhodobá hospitalizace v nemocnici rekonvalescence s domácím ošetřováním V tomto případě může vyučující klasifikaci uzavřít běžným způsobem na základě dostatečného počtu známek. Do výpočtu procent absence se nebude ve 3. a 4. ročníku započítávat třítýdenní učební praxe tu musí žáci vykonat v rozsahu 100 % v náhradních termínech. Procento absence se vypočítává pouze z teoretických hodin výuky. Do celkového počtu odučených hodin (údaj v třídní knize) se praxe samozřejmě počítá. 6. Dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů se hodnocení výsledků vzdělávání hodnotí takto: Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín do daného školního roku a to tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce měsíce června daného školního roku. Není-li možné hodnotit žáka ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín do daného školního roku a to tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Žák, který nesplnil podmínky klasifikace za 2. pololetí do , je povinen požádat ŘŠ o prodloužení termínu do daného školního roku.

2 KÁZEŇSKÉ POSTIHY A SNÍŽENÉ ZNÁMKY Z CHOVÁNÍ MATURITNÍ OBORY neomluvené hodiny důtka TU důtka ŘŠ chování uspokojivé chování neuspokojivé 1 až 3 4 až 8 9 až až 35 Ostatní kázeňské přestupky je třeba řešit individuálně (zvažovat absenci, prospěch, rodinnou situaci žáků, neočekávaná situace v rodině - úmrtí, rozvod, ) UČŇOVSKÉ OBORY neomluvené hodiny důtka TU důtka ŘŠ chování uspokojivé chování neuspokojivé 1 až až až až 49 V případě překročení stanoveného počtu hodin - u maturitních oborů nad 35 hodin a u učebnich oborů nad 49 hodin. ŘŠ zváží podmínečné vyloučení nebo vyloučení ze studia. Tento pokyn ředitele školy platí od S tímto pokynem seznámí TU žáky svých tříd. V Opavě dne Mgr. Jiří Honka, v.r. ředitel školy

3 PŘÍLOHA Č. 2 POKYNY pro žáky vykonávající službu na recepci č. II. (malá recepce) Službu vykonávají dva studenti označení jmenovkou. Místo: spojovací chodba nové budovy (krček). Žáci nastupují na službu dle jmenného seznamu stanovené třídy, se kterým budou seznámeni třídním učitelem. Jmenný seznam bude založen ve složce pro malou recepci, vyvěšen na nástěnce v prostoru malé recepce a vložen do třídní knihy. Služba nastupuje a končí dle harmonogramu: Po-Čt Pá ráno 07:30-11:45 hod. 07:30-10:30 hod. odpoledne 11:45-16:15 hod. 10:30-13:30 hod. Žák z odpolední služby bude uvolněn již v 11:00 hodin (na oběd). Předání služby mezi žáky se uskuteční v 11:45 hodin. Po výkonu ranní služby se žák vrátí do vyučování. Služba je jednodenní a postupuje dle abecedního seznamu určené třídy. Při nepřítomnosti určeného studenta nastupuje pokračující v seznamu. Při nástupu do služby se žák seznámí s pokyny a povinnostmi služby a podepíše převzetí dokumentace na velké recepci do příslušné knihy. Žák bude hlásit odemčené šatny okamžitě v příslušné třídě. Povinnosti služby Žák vykonává službu ve společenském oděvu. Je označen vizitkou školy. Pečuje o klid a pořádek v prostorách šaten v průběhu celé služby. Vydává klíče od šaten a provádí evidenci v Knize klíčů, to znamená, že klíče od šaten vydává až po podpisu studenta. Po uzamčení šaten je přebírá do úschovny. Kniha klíčů je úřední záznam, žáci odpovídají za kvalitu zápisu a neporušený stav tohoto dokumentu. V recepci č. 2 je umístěna nástěnná skříňka, ve které jsou zavěšeny 2 ks. klíčů od vstupních dveří do šaten. Jednotlivé kóje jsou opatřeny kladkou s heslem /znají pouze žáci dané třídy/o Shromažďování ostatních žáků v prostorách malé recepce není dovoleno. Po každém zazvonění je služba povinna fyzicky zkontrolovat uzamčení šaten jednotlivých kojí, případné nedostatky zapsat do knihy a nahlásit (třídnímu učiteli, zástupci školy nebo Mgr. Šmídovi). V žádném případě nesmí žák opustit své pracoviště po dobu konání služby, řádně si plní své povinnosti. Zákaz používání jakýchkoli zvukových nosičů a mobilních telefonů. Cizí osoby se nesmějí pohybovat v objektu školy bez doprovodu pracovníka školy. Po dobu služby je povinností žáka, aby okolí svého pracoviště udržoval v čistotě. Po ukončení odpolední služby uschová klíče od šaten do skříňky k tomu určené, tuto uzamkne a klíč společně s dokumentací odevzdá na hlavní recepci a podepíše předání. V Opavě dne Mgr. Jiří Honka, v.r. ředitel školy

4 PŘÍLOHA Č. 3 PROVOZNÍ ŘÁD ŠATEN Husova 6 1. Pro vstup do šaten používají žáci vedlejší vchod (od bufetu), při odchodu mohou použít všechny východy. 2. Vchod do šaten se uzavírá v 8:05 hod. Kontrolu provádí školník a pedagogický dozor. 3. V době od 8:05 do 12:00 hod. je žákům umožněn vstup do šaten službou z bufetu prostřednictvím domácího telefonu. 4. Žáci jsou povinni se zde přezout, přičemž šatny jsou výhradně určeny k odkládání svrchního oděvu a obuvi. 5. Přezůvky musí být uloženy v lavici nebo pověšeny v obalu na věšáku. 6. Službu v šatnách vykonávají pověření žáci, kteří zajišťují odemykání a zamykání šatny. 7. Šatny jsou během vyučování zamknuty. 8. Je zakázáno ponechávat v šatně cenné věci a peníze odložené v oděvu. 9. Při zjištění ztráty osobní věci z uzamčené šatny žák neprodleně nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli, učiteli konajícímu dozor nebo na sekretariátě školy. 10. V prostorách šaten platí přísný zákaz kouření. 11. Žáci dodržují v prostorách šaten a bufetu pořádek. V Opavě dne Mgr. Jiří Honka, v.r. ředitel školy

5 PŘÍLOHA Č. 4 PROVOZNÍ ŘÁD recepce Tyršova Službu vykonávají 2 žáci SŠHS a VOŠ označení jmenovkou. 2. Žáci nastupují na službu podle předem zpracovaného harmonogramu, ten zpracovává vyučující praxe. 3. Služba nastupuje a končí podle harmonogramu (práce 5 hod.) Po-Čt ráno 07:00-12:00 hod. odpoledne 11:00-16:00 hod. Pá 07:00-14:00 hod. 4. Žáci vykonávají praxi v jednotném školním, pracovním oblečení (sako). 5. Nosí na pracovním oblečení vizitky. 6. O průběhu praxe si vedou evidenci na klasifikačním listě, který denně předkládají vyučujícímu praxe k podpisu. 7. Při nástupu na ranní službu je nutno přepojit telefon na denní režim viz poučení, které je k dispozici v recepčním manuálu. 8. Na recepci se vede tato dokumentace: kniha návštěv kniha výdajů klíčů od šaten, odborných učeben a audiovizuální techniky kniha pošty kniho o převzetí služby kniha evidence telefonických hovorů kniha vzkazů 9. Každý službu konající žák se nejprve seznámí s provozním řádem a ihned svým podpisem toto stvrdí do knihy (kniha převzetí služby). 10. Klíče od šaten vydává pouze na základě podpisu jednotlivých žáků. 11. Návštěvy žáci vítají ve stoje. 12. Pokud návštěva žádá kontakt s pracovníky školy (vedení školy, učitelé, pracovnici ekonomického úseku, apod.) je nutný záznam do knihy návštěv s dobou příchodu a odchodu, jméno návštěvy, kontaktní osoba, případně jméno firmy. 13. Návštěvy ani žádné jiné neznámé osoby nesmí sami procházet školní budovou. 14. Je přísný zákaz vyvolávat žáky z vyučování. 15. Hosté, kteří chtějí hovořit s některými ze žáků školy, musí vyčkat v prostoru recepce do přestávky a pak může být žák k návštěvě přivolán. 16. Zákaz používání telefonního přístroje na recepci žáky školy pro soukromé hovory. 17. Přeje-li si telefonní účastník hovořit s některým pracovníkem s vedení školy, je nutné vždy hovor přepojit na sekretariát školy, případně na zástupce ředitele školy, nebo na jiného pracovníka školy (nelze odpovědět, že ve škole nikdo není). 18. Při jednání s vyučujícím, hosty a ostatními žáky školy je žák vykonávající službu na recepci povinen vždy povstat (komunikace musí probíhat ve stoje, nikoliv vsedě). 19. Na recepci je zakázáno používat vlastní notebooky, sledovat filmy, poslouchat hudbu apod. 20. Je nepřípustné, aby se v prostoru recepčního pultu pohybovali ostatní žáci. 21. Prostor recepce neslouží k ukládání osobních věcí žáků. 22. Prostor před recepčním pultem musí být vždy volný, recepční pult uklizený, aby služba měla přehled o pohybu osob. 23. Službu konající žák nesmí opustit pracoviště, pouze při doprovodu hosta na sekretariát školy. 24. Obsluha telefonu musí být rychlá, operativní. 25. Žák je povinen nastoupit na směnu řádně upraven. Dodržovat osobní hygienu. 26. Žák je povinen dodržovat hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. 27. Odpolední služba po ukončení praxe uzamkne prostor recepčního pultu, přepojí telefonní ústřednu na noční provoz a klíče odevzdá na sekretariát školy V Opavě dne Mgr. Jiří Honka, v.r. ředitel školy

6 METODICKÝ POKYN ke konzumaci tabákových výrobků, konzumaci alkoholu a omamných a psychotropních látek PŘÍLOHA Č. 5

7 METODICKÝ POKYN KE KONZUMACI TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ, KONZUMACI ALKOHOLU A OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK KONZUMACE TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ ve škole a školském zařízení Dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami je žákům zakázáno: kouřit ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol a školských zařízení Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. Prostory školy (školského zařízení) je třeba označit viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření, takto je třeba označit i vnější prostory. Opatření při konzumaci tabákových výrobků ve škole (školském zařízení) dle školního řádu SŠHS v Opavě ze strany pedagogických pracovníků V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy (školského zařízení) nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. Pedagog ihned zajistí vyjádření žáka a následně vyrozumí vedení školy. V případě porušení zákazu kouření informuje škola (školské zařízení) zákonného zástupce nezletilého žáka. V případě, že se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce požadovat pomoc. Se všemi opatřeními musí být žáci seznámeni předem na začátku školního roku. Sankce pro žáky v případě konzumace tabákových výrobků ve škole (školském zařízení) První a druhé přistižení žáka (s tabákovým výrobkem) - žák absolvuje pohovor s třídním učitelem, bude mu uděleno napomenutí třídního učitele a budou informováni zákonní zástupci. Třetí přistižení (s tabákovým výrobkem) - žák absolvuje pohovor se školním metodikem prevence, výchovným poradcem, třídním učitelem a bude mu udělena důtka třídního učitele. Zákonní zástupci budou informováni písemně. Při čtvrtém opakovaném přistižení (s tabákovým výrobkem) po proběhnutí výchovné komise za účasti zákonného zástupce, TU, výchovného poradce, metodika prevence a člena vedení mu bude udělena důtka ředitele školy. Při pátém přistižení (s tabákovým výrobkem) bude ředitelem školy uděleno žákovi podmínečné vyloučení ze školy. V případě podezření na nedbalost při výchově ze strany rodičů je zmíněna i možnost spolupráce s OSPOD (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Kouření ve škole, v prostorách školní zahrady a celého okolí školy. Za tímto účelem byl vydán oběžník ředitele školy ze dne 13. května 2002, ve kterém důrazně upozorňuje žáky na zákaz kouření, jedná se také o zákaz kouření na ulici Zukalově a za obchodem na Tyršově ulici - viz příloha. Tyto oběžníky platí i pro školní rok 2011/2012. V současné době dohlíží na dodržování tohoto příkazu i Městská policie města Opavy, která může uložit i patřičnou blokovou pokutu. KONZUMACE ALKOHOLU Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat. Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem proti zákonu. Opatření při konzumaci alkoholu ve škole (školském zařízení) dle školního řádu SŠHŠ Opava ze strany pedagogických pracovníků V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy (školského zařízení) nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. Pedagogický pracovník zjistí žákův momentální zdravotní stav a posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.

8 V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola (školské zařízení) nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, pedagogický pracovník ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola (školské zařízení) ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole (školském zařízení). Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola (školské zařízení) orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola (školské zařízení) může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. Zákonnému zástupci ohlásí škola (školské zařízení) skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole (školském zařízení) i v případě, kdy je žák schopen výuky. Jestliže se situace opakuje, splní škola (školské zařízení) oznamovací povinnost k orgánu sociálněprávní ochrany obce ( 10, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné poradenství ve smyslu informování o řešení takové situace. Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Svádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání. Nález alkoholu ve škole a školském zařízení V případě, kdy pracovníci školy (školského zařízení) naleznou v prostorách školy (zařízení) alkohol, postupují takto: Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury, neochutnávají ji. O nálezu ihned uvědomí vedení školy (školského zařízení). Nalezenou tekutinu zlikvidují. V případě, kdy pracovníci školy (školského zařízení) zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury, neochutnávají ji. O nálezu ihned uvědomí vedení školy (školského zařízení). O nálezu sepíší záznam, který obsahuje výpověď žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka i orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. Zajištěný alkohol předají podle okolností zákonnému zástupci žáka, u kterého byl nalezen, anebo jej zlikvidují. V případě, že je alkohol nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři pro případ, že obsahuje i jiné příměsi. Sankce pro žáky v případě konzumace alkoholických nápojů ve škole (školském zařízení) První přistižení žáka (s alkoholem) - žák absolvuje pohovor se školním metodikem prevence, výchovným poradcem a třídním učitelem, bude udělena důtka ředitele školy a bude zaslán dopisu rodičům. Druhé přistižení (s alkoholem) - žák absolvuje pohovor se školním metodikem prevence, výchovným poradcem, třídním učitelem a členem vedení školy, bude mu udělen kázeňský trest po proběhnutí výchovné komise podmínečné vyloučení ze školy a bude zaslán dopis rodičům. Při třetím, opakovaném přistižení (s alkoholem) rozhodne ředitel školy o vyloučení žáka ze studia. OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY (OPL) Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření, i propagace omamných a psychotropních látek a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo (zákon č. 379/2005). Zakázáno je rovněž svádění k užívání těchto látek. Školním řádem škola (vnitřním řádem školského zařízení) stanoví zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanoví zákaz vstupu do školy (školského zařízení) pod jejich vlivem. Školním (vnitřním) řádem stanoví rovněž sankci za porušení zákazu. Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů ( 187 a 188 trestního zákona) a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání ( 167 trestního zákona. Předejít takovému činu lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.

9 Opatření při OPL ve škole (školském zařízení) dle školního řádu SŠHS v Opavě ze strany pedagogických pracovníků V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy (školského zařízení) nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. Pedagogický pracovník zjistí žákův momentální zdravotní stav a posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola (školské zařízení) nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školského zařízení, vyrozumí zařízení ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve školském zařízení. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola (školské zařízení) orgán-sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola (školské zařízení) může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. Zákonnému zástupci ohlásí škola (školské zařízení) skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole (školském zařízení) i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků zařízení). Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte ( 10, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola (školské zařízení) potřebné poradenství ve smyslu informování o možnostech léčby a řešení takové situace. Z konzumace OPL ve škole (školském zařízení) je třeba vyvodit sankce stanovené školním (vnitřním) řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Svádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání. Žákům je zakázáno: docházet do školy a na akce školou pořádaných pod vlivem OPL nosit nebo distribuovat (prodávat, kupovat, rozdávat) OPL či jakkoli jinak manipulovat s OPL ve vnitřních a vnějších prostorách školy a na akcích školou pořádaných Sankce pro žáky v případě konzumace OPL ve škole (školském zařízení) První přistižení žáka (s OPL) - žák absolvuje pohovor se školním metodikem prevence, výchovným poradcem a třídním učitelem, bude udělena důtka ředitele školy a bude zaslán dopisu rodičům. Druhé přistižení (s OPL) - žák absolvuje pohovor se školním metodikem prevence, výchovným poradcem, třídním učitelem a členem vedení školy, bude mu udělen kázeňský trest po proběhnutí výchovné komise podmínečné vyloučení ze školy a bude zaslán dopis rodičům. Při třetím, opakovaném přistižení (s OPL) rozhodne ředitel školy o vyloučení žáka ze studia. Bude-li přistižen žák při držení OPL nebo v podezření z držení či distribuce OPL, a to v jakémkoli množství, bude škola neprodleně informovat Policii ČR. DISTRIBUCE OPL VE ŠKOLE A ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno, ale nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním (vnitřním) řádem. Jestliže má pracovník školy (školského zařízení) důvodné podezření, že ve škole (školském zařízení) došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola (školské zařízení) vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola (školské zařízení) také orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy (školského zařízení) nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže.

10 Nález OPL ve škole a školském zařízení V případě, kdy pracovníci školy (školského zařízení) naleznou v prostorách školy (školského zařízení) látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury, neochutnávají ji. O nálezu ihned uvědomí vedení školy (školského zařízení). Za přítomnosti dalšího pracovníka školy (školského zařízení) vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy (školského zařízení) a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. V případě, kdy pracovníci školy (školského zařízení) zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury, neochutnávají ji. O nálezu ihned uvědomí vedení školy (školského zařízení). O nálezu sepíší záznam, který obsahuje výpověď žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. V případě, kdy pracovníci školy (školského zařízení) mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto: Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR a zkonzultují s ní další postup. V případě, že Policie ČR přijede do školy, sledují žáka, podezřelou látku mu neodebírají, neprovádějí osobní prohlídku apod. Sledování je nutné z důvodu, kdyby se žák chtěl látky zbavit nebo ji ve škole distribuovat. Vhodné je i zamezení jeho kontaktu s dalšími žáky. STŘELNÉ ZBRANĚ Žákům je zakázáno: nosit funkční i nefunkční střelné zbraně či věci, které hrozí nebo by mohly hrozit možností výbuchu nebo jejich maket a také nošení jiných předmětů, které slouží nebo by mohly sloužit jako zbraně (nůž, boxery, basebalové pálky, řetězy, sečné nebo řezné předměty či nástroje, nůžky atd.) či předmětů, které by mohly způsobit obecné ohrožení nebo vyvolávat hrozbu obecného ohrožení, do budovy školy, areálu školy a jejích dalších zařízení a také na akce pořádaných školou. Sankce pro žáky v případě přinesení střelných či jiných zdraví/bezpečnost ohrožujících zbraní do školy (školského zařízení) V případě zjištění nebo oznámení, že žák přinesl do školy střelnou zbraň nebo její napodobeninu, či jakoukoli věc hrozící možností výbuchu nebo ohrožení zdraví, bude okamžitě vyrozuměna vedením školy či pověřeným pracovníkem Policie ČR a rodiče žáka, a to i v případě, že je zletilý. Za první prokázané přistižení tohoto typu žák absolvuje pohovor s ředitelem školy a výchovnou komisí, dále budou uvědomění rodiče a žák bude ze školy podmíněně vyloučen na dobu zbývající k ukončení jeho studia. V případě druhého prokázaného přistižení tohoto typu bude žák ze studia vyloučen nepodmíněně. O všech výše uvedených skutečnostech budou žáci informováni na začátku každého školního roku. OPATŘENÍ KE KYBERŠIKANĚ Žákům školy je zakázáno: používat mobilní telefon, fotoaparát nebo kameru během výuky odkládat mobilní telefon, fotoaparát nebo kameru na školní lavici při výuce natáčet nebo fotografovat vyučující během výuky i mimo ni a další pracovníky školy bez jejich vědomí a souhlasu umisťovat audio nahrávky nebo audio vizuální nahrávky na internet k veřejnému prohlížení Sankce pro žáky v případě uplatnění kyberšikany vůči vyučujícím ve škole (školském zařízení

11 Dle závažnosti a charakteru natočeného obsahu může být žákovi uděleno jakékoli výchovné opatření, které stanoví Školní řád, tedy: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, snížená známka z chování, přeřazení žáka do jiné třídy, podmíněné nebo nepodmíněné vyloučení. Každý případ bude posuzován individuálně. Poškozená osoba se může také obrátit na Policii ČR (řešeno zpravidla jako přestupek) V Opavě dne Mgr. Jiří Honka, v. r. ředitel školy

12 PŘÍLOHA Č. 6 PŘEDEPSANÉ OBLEČENÍ pro učební praxi pro pracoviště Tyršova 34 a Husova 6 Předepsané oblečení do učební praxe a laboratorního cvičení Učební praxe výrobní střediska: bílé kuchařské kalhoty bílá kuchařská blůza bílý nátělník kuchařská čepice (vysoká) bílá zástěra bílé ponožky bílé boty s protiskluzovou podrážkou vizitka školy Učební praxe odbytová střediska: 1) oblečení dívky černá sukně v délce těsně ke kolenům (kalhoty) bílá halenka školní střih vesta punčochy tělové barvy černé společenské boty (výška podpatku 3 5 cm) vizitka školy práce ve vedoucích funkcích a na recepcích pracovní sako 2) oblečení hoši černé kalhoty bílá košile černý motýlek černé ponožky černé společenské boty šněrovací vesta (spenser) práce ve vedoucích funkcích a na recepcích pracovní sako vizitka školy na pracoviště v hotelech a veřejném stravování i při odborné exkurzi přicházejí žáci ve společenském oblečení, tj. v takovém oblečení, které odpovídá profesnímu zaměření studia Výjimku ve vnějším vzhledu žáka udělí ředitel školy pouze na základě písemného požadavku rodičů u neplnoletých žáků či žádosti již plnoletých žáků pouze ve zvlášť odůvodněných případech. Pracovní oblečení žáků učebních oborů řídí VUOV, UOV daného SPV dle platné vyhlášky o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. V Opavě dne Mgr. Jiří Honka, v.r. ředitel školy

13 PŘÍLOHA Č. 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ve školním roce 2013/2014 OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka střední školy 2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech teoretického vyučování 3. Klasifikace v odborném výcviku 4. Zásady klasifikace 5. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 6. Klasifikace chování 7. Výchovná opatření 8. Klasifikace a hodnocení studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 9. Přijímání studenta do vyššího než prvního ročníku

14 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka střední školy I. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1. výborný 2. chvalitebný 3. dobrý 4. dostatečný 5. nedostatečný. II. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1. velmi dobré 2. uspokojivé 3. neuspokojivé. III. Celkový prospěch žáka je hodnocen těmito stupni: prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí, horší než stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí, hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný neprospěl, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný IV. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. V. Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkovém hodnocení na konci druhého pololetí nebo při opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení alespoň "prospěl". VI. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl. (zákon 49/2009 Sb.) VII. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení žáka mohlo být provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do té doby žák navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Žák, který nemohl být ze závažných objektivních, zejména zdravotních důvodů hodnocen ani v náhradním termínu, může opakovat ročník. VIII. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. IX. Žák musí nejdříve ukončit klasifikaci za 2. pololetí daného školního roku a teprve poté může konat opravné zkoušky, maximálně však ze dvou předmětů. X. Opravné zkoušky jsou komisionální, v jednom dni může žák konat pouze jednu komisionální zkoušku. XI. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. XII. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ŘŠ, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ŘŠ nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém zákonným zástupcem žáka. ČŠI poskytne v součinnost na žádost ŘŠ nebo krajského úřadu. ( 69, odst. 9. zákona 49/2009 Sb).

15 XIII. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy. Komise je tříčlenná; tvoří ji předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu a přísedící, který by měl mít aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol, který se zaeviduje pod číslem jednacím. XIV. Komise žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do čtrnácti dnů od doručení žádosti. Není-li možné žáka pro jeho nepřítomnost v tomto termínu přezkoušet, může ředitel školy stanovit nový termín k přezkoušení pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů. Výsledek přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem zástupci žáka nebo zletilému žákovi. Další přezkoušení žáka je nepřípustné. 2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech teoretického vyučování I. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech se v souladu s požadavky ŠVP hodnotí: ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a ztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, kvalita výsledků činností, osvojení účinných metod samostatného studia. II. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 1. Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty 2. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 3. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 4. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede student s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 5. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své

16 vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 3. Klasifikace v odborném výcviku a výuce praxe I. Při klasifikaci v předmětech v souladu s požadavky ŠVP se hodnotí: vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, kreativita, invence, iniciativa ve výtvarných a praktických činnostech, kvalita výsledků činností, organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, obsluha a údržba stojů a zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. II. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 1. Stupeň 1 ( výborný) Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje stroje a zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 2. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Stroje a zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 3. Stupeň 3 (dobrý) Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě strojů a zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 4. Stupeň 4 (dostatečný) Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě strojů a zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 5. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě strojů a zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

17 4. Zásady klasifikace I. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu II. klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat subjektivním vlivům. III. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 5. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci I. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním studentů, sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,...) kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností studentů, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby II. i psychologickými a zdravotnickými pracovníky. Žák školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat studenty koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. III. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům studenta, a to prostřednictvím zápisů do žákovské knížky a zápisem do systému Bakaláři s přenosem na www (H6), zápisem do systému SAS (T34). IV. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. V. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy nebo jiným průkazným způsobem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru (H6). VI. Termíny pololetní písemné práce (kompozice) musí být žákům sděleny s dostatečným předstihem tak, aby v jednom dni nepsali více než jednu písemnou práci, týká se maturitních studijních oborů (H6 a T34). VII. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné, apod.). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. VIII. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší vyučující jednotlivých předmětů známky do třídních výkazů. Třídní učitel zapisuje tyto známky do systémů SAS (T34) a Bakaláři (H6). Udělená výchovná opatření zapisuje TU do třídních výkazů (T34) a systému Bakaláři (H6). IX. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu studenta mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje. X. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě celkového průměru, ale na základě zhodnocení náročnosti jednotlivých hodnocení za příslušné klasifikační období. XI. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají průběžně, nejpozději však na pedagogické radě. XII. Informace jsou zástupcům žáka předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo hovorových hodinách a výchovných komisích, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně. XIII. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje zákonného zástupce vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. XIV. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou

18 zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům a zákonným zástupcům (H6). Pololetní písemné práce (kompozice) je nutno uchovat po celou dobu studia žáka. XV. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí. Učitel klasifikuje jen probrané učivo, před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva. XVI. Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě. XVII. Žáci oboru Hotelnictví jsou povinni se zúčastnit v plném rozsahu učební praxe. V případě, že se žák z nějakého důvodu praxe nezúčastní a ani ji adekvátním způsobem po dohodě s vyučujícími odborné praxe nenahradí, postupuje do dalšího ročníku podmínečně a musí tuto praxi absolvovat v následujícím školním roce. V případě, že žák tuto podmínku nesplní ani v náhradním termínu, musí ukončit studium. XVIII. Žáci oboru Cestovní ruch jsou povinni se zúčastnit v plném rozsahu všech předepsaných povinných odborných exkurzí, které se započítávají do splněné odborné praxe. V případě, že se žák z nějakého důvodu některé z povinných odborných exkurzí nezúčastní, postupuje do dalšího ročníku podmínečně a musí tuto odbornou exkurzi absolvovat v následujícím školním roce. V případě, že žák tuto podmínku nesplní ani v náhradním termínu, musí ukončit studium. Přehled odborných exkurzí viz PŘÍLOHA Č Klasifikace chování I. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučující a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád). II. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. K uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná (H6). Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 1. Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 2. Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo řádu školy, nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 3. Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopouští se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. Lze skloubit výchovná opatření se sníženým hodnocením stupně z chování. 7. Výchovná opatření I. Výchovná opatření jsou udělována a ukládána podle 31 školského zákona a 10 vyhlášky č 13/2005 Sb. Dělí se na pochvaly a jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy nebo vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření bez právních důsledků pro žáka viz dále. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto školním řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho II. vyloučení. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání na pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění

19 za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. III. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou práci. Pochvalu uděluje zejména za práci pro třídu a třídní kolektiv, vzornou reprezentaci třídy, nejlepší prospěch ve třídě apod. IV. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního učitele b) napomenutí učitele odborného výcviku c) důtka třídního učitele d) důtka učitele odborného výcviku e) důtka ředitele školy V. Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku ukládají žákovi napomenutí zejména za drobné porušení školního řádu. Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku ukládají žákovi důtku zejména za opakované porušení školního řádu, za které mu již bylo uloženo napomenutí třídního učitele nebo učitele odborného výcviku. VI. Ředitel školy ukládá žákovi důtku zejména za závažné porušení školního řádu, opakované porušení školního řádu, za které již byla uložena důtka třídního učitele nebo učitele odborného výcviku. VII. Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí uložení důtky řediteli školy. VIII. Ředitel školy nebo třídní učitel nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka. IX. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy. 8. Klasifikace a hodnocení studentů se speciálními vzdělávacími potřebami I. U žáků se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů (H6). II. Žáci, kteří mají specifickou poruchu učení, musí toto dokladovat písemně. Toto potvrzení předají TU a výchovnému poradci. Tento velmi důležitý údaj je zanesen do matriky školy. Týká se všech žáků obou škol. III. Žákům, u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči. IV. Pro zjišťování úrovně vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude žák s vývojovou poruchou vystavován úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. V. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. VI. Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat. Klasifikovat lze známkou i s tím, že se specifická porucha žáka vezme v úvahu a odrazí se ve známce. Při uplatňování všech těchto možností vyučující postupují velmi individuálně, s využitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření a ve spolupráci s rodiči nebo zákonnými zástupci. VII. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a zákonnými zástupci a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. VII. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb. 9. Přijímání do vyššího ročníku Ředitel školy může přijmout žáka do vyššího než prvního ročníku na základě výsledků z předchozího působiště a na základě vykonání rozdílových zkoušek z jednotlivých předmětů. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu se vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen. ( 63 Zákona 317/2008 Sb.).

20 Průběh středního vzdělávání Ředitel školy může žákovi povolit změnu oboru vzdělání. V rámci rozhodování o změně oboru vzdělání může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Dle 66 zákona 317 Sb. se postupuje pouze v případě kladně vyřízení žádostí. V záporném případě se ředitel školy řídí zákonem 49/2009 Sb. bodem 67. V 165, odst. 2 jsou vyjmenovány případy, kdy ředitel školy postupuje v souladu se správním řízením, např. zamítnutí žádosti o přestup apod. Pouze u přijetí ke vzdělávání nebo nepřijetí ke vzdělávání se ředitel řídí v obou výše uvedených případech správním řízením. V Opavě dne Mgr. Jiří Honka, v. r. ředitel školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole 16. října 2007 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr.

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr. tel.:+420 601 555 149; 482 771 326 fax: 482 771 329 IČ: 46748075 Krizový plán školy Zpracoval: Mgr. Petr Král Krizový plán školy je dokument, ve kterém je přesný návod postupu při řešení krizových situací

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP)

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) čl. 1 Výchovná opatření 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků: Hodnocení je každodenní činnost učitele během vyučovacího procesu i mimo něj. Vychází z klíčových kompetencí a celoškolních výchovně vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUŠTĚNICE, okres Mladá Boleslav Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice, tel. 326 357 151 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha 2: POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY 1. Konzumace tabákových

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY PŘÍLOHA K MINIMÁLNÍMU PREVENTIVNÍMU PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Krizový plán nastiňuje všem zaměstnancům školy postup při řešení vybraných krizových

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD Vítězná 616, 282 27 Český Brod,Czech republic,tel/fax +420321 622347 e-mail: gc_ brod@ iol.cz, URL.. http://www.gcbrod.cz V Českém Brodě dne: 29.8.2008 Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků... 4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech... 5 Neuzavření

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

Klasifikační řád Základní školy Budišov

Klasifikační řád Základní školy Budišov Klasifikační řád Základní školy Budišov I. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy: (1) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 výborný 2 - chvalitebný

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Pravidla hodnocení a klasifikace 2. Zásady klasifikace 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 4. Klasifikace chování 5. Výchovná opatření 6. Klasifikace a hodnocení žáků

Více

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1. Hodnocení Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1.1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Čl. 1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 1. Ve výchově a vzdělávání rozlišujeme hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz ID

Více

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 14 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

1. Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání

1. Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání Č.j.: Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Mann, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na Gymnáziu Thomase Manna - klasifikační řád Vypracovala: Mgr. Zuzana Svobodová

Více

Klasifikační řád. Zpracoval: Jiří Nekuda Kontroloval: Pavel Vašíček Olga Dlouhá Vladimír Koudelka

Klasifikační řád. Zpracoval: Jiří Nekuda Kontroloval: Pavel Vašíček Olga Dlouhá Vladimír Koudelka Klasifikační řád Zpracoval: Jiří Nekuda Kontroloval: Pavel Vašíček Olga Dlouhá Vladimír Koudelka Platnost: 1. 3. 2012 Závaznost: Pro žáky školy Pro pedagogy školy Datum vydání: 29. 2. 2012 Vydává: Ředitel

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků stanovují postup při hodnocení a klasifikaci žáků po stránce pedagogické a didaktické, uvádějí požadavky na

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Toužim Předpis Školní řád / příloha A Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválil: dokumentu ŘŠ 1.9.2013 ředitel S 26_2 Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍLOHA A : Pravidla pro hodnocení

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SMÍCHOVSKÉ SPŠ (SAMOSTATNÁ SOUČÁST ŠKOLNÍHO ŘÁDU SSPŠ, PRAHA 5, PRESLOVA 25) Tento Klasifikační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci,

Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci, Dodatek č. 1 Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci, I. Tabákové výrobky Konzumace tabákových výrobků ve škole

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

V případě nepřítomnosti žáka při ověřování znalostí, schopností a dovedností je zcela na rozhodnutí učitele, zda poskytne žákovi náhradní termín.

V případě nepřítomnosti žáka při ověřování znalostí, schopností a dovedností je zcela na rozhodnutí učitele, zda poskytne žákovi náhradní termín. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. 1 Pravidla pro hodnocení žáka Hodnocení žáka se vztahuje především k dosahování očekávaných výstupů ŠVP a tím i ke stupni utváření klíčových kompetencí. Při hodnocení

Více

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy A. Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Za hodnocení prospěchu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 29. 6. 2016 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2016 Mgr. Svrčinová,

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Tato pravidla jsou nedílnou součástí Školního řádu SOU Blatná čj. 0578/2015/SOU platného od 1. 9. 2015 Číslo jednací 0579/2015/SOU Platnost a účinnost

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Hodnocení žáka Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláška č. 13/2005 o středním

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Příloha č. 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází: ze Zákona 561/2004 Sb. - Zákon o

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Základní škola a Mateřská škola Píšť

Základní škola a Mateřská škola Píšť Součást ŠKOLNÍHO ŘÁDU Základní škola a Mateřská škola Píšť Pravidla pro klasifikaci žáků a pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění A. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci B. Klasifikace

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny. Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny.cz Příloha ke školnímu řádu POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 Š K O L N Í Ř Á D doplněk podle Metodického pokynu č.j. 20 006 / 2007-51 (k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve školách a školských

Více

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 Klasifikační řád

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 Klasifikační řád Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 Klasifikační řád OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 2. Opravné zkoušky 3. Zásady klasifikace prospěchu

Více

ŘÁD Č. VZD Ing. Alena Kocourková, Ing. Jarmila Ptaszniková, Mgr. Milada Dufková. Článek 1 Úvodní ustanovení

ŘÁD Č. VZD Ing. Alena Kocourková, Ing. Jarmila Ptaszniková, Mgr. Milada Dufková. Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha Školního řádu č. 1 Obchodní akademie Dušní 110 00 Praha 1, Dušní 7 IČ: 70837872 ŘÁD Č. VZD 16-02 Název: Klasifikační řád Platnost: od 1. září 2016 Nahrazuje: Klasifikační řád čj. Ř237/2011 z 31.

Více

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 362 21 Nejdek, Husova 600 Č.j.: KŘ-260/2009 Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: A.4 Skartační znak: A Změny: 1. Rozsah působnosti: Hlava první Základní

Více

Hodnocení a klasifikace žáků

Hodnocení a klasifikace žáků Hodnocení a klasifikace žáků Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ŠVP ZV č. 2 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Mikulčice 555, PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, příspěvková organizace HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. školského zákona v platném znění vydávám jako

Více

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků klasifikační řád

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků klasifikační řád Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků klasifikační řád Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Kritéria stupňů klasifikace žáka III. Celkové

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obsah: I. Způsob hodnocení a klasifikace II. Zásady a pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů. Kritéria hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení

Více