ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY DISTANČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY DISTANČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č , dne Tel., fax: , tel ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY DISTANČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ I. Úvodní ustanovení 1. Školní řád vydává ředitelka školy na základě Zákona 561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 2. Účelem tohoto školního řádu je stanovit pravidla chování a jednání žáků ve škole, pravidla vztahů mezi žáky a školou, vymezit práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, vytvořit optimální podmínky pro vzdělávání žáků a práci učitelů a stanovit pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků. Všichni žáci mají povinnost se s tímto řádem seznámit, dodržovat jeho ustanovení a dbát pokynů pedagogických a nepedagogických pracovníků školy, kteří ho budou respektovat a vyžadovat jeho plnění. II. Organizace vzdělávání 1. Základní povinností žáků je řádně se vzdělávat formou samostudia podle doporučeného vzdělávacího plánu stanoveného ředitelkou školy a rozpracovaným jednotlivými vyučujícími v souladu s učebním plánem oboru vzdělávání, vypracovávat úlohy, cvičení, písemné testy, samostatné písemné práce, případně seminární práce v souladu s požadovaným harmonogramem, příp. další, v případě potřeby docházet na individuální konzultace. 2. Účast na konzultacích v jednotlivých předmětech si dohodne žák nejpozději týden před jejím konáním se sekretářkou školy. 3. Nemůže-li se žák z nepředvídatelných důvodů zúčastnit konzultace, kterou si výše stanoveným postupem sjednal, je povinen oznámit škole svoji neúčast pokud možno nejpozději dvě hodiny před dohodnutým zahájením konzultace. 4. Ke vstupu do budovy a k odchodu z budovy používají žáci samostatný vchod vlevo od hlavního vchodu do budovy. 5. Po skončení individuálních konzultací se nesmí žáci bezdůvodně zdržovat ve školní budově. 6. Žáci se podle plánů školy samostatně připravují na zkoušky z jednotlivých předmětů. Zkoušky se konají zpravidla 3-4 týdny před ukončením pololetí. 7. Podmínkou připuštění ke zkoušce je vypracování a odevzdání všech požadovaných úloh, cvičení, písemných testů, samostatných písemných prací, případně seminárních prací v souladu s harmonogramem. 8. Žák, který se nemůže dostavit ke zkoušce z objektivních řádně písemně doložených důvodů (pracovní neschopnost, výjimečné pracovní vytížení potvrzené zaměstnavatelem), podá písemně žádost o stanovení náhradního termínu zkoušky ředitelství školy. V tomto případě je žák dodatečně přezkoušen v náhradním termínu stanoveném ředitelkou školy. 9. Nesprávný a pozdní způsob omlouvání nepřítomnosti na konzultacích a zkouškách je posuzován jako porušení školního řádu se všemi důsledky. III. Hygiena a bezpečnost 1. Žáci školy jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, a plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, aby nezpůsobili újmu na zdraví svém ani na zdraví ostatních žáků, zaměstnanců školy či jiných osob. 2. Žáci dbají na dodržování pravidel hygieny a na osobní čistotu. Pro zajištění hygieny a čistoty se žáci ve škole přezouvají. Udržují čistotu v učebnách, prostorách školy i při používání sociálního zařízení. 3. Ve třídách a odborných pracovnách se žáci řídí bezpečnostními pokyny vyučujícího a provozními řády vypracovaným správci zařízení.

2 4. Žáci nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních. 5. Každý úraz, ke kterému dojde ve škole nebo na akcích pořádaných školou, hlásí postižený žák neprodleně vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, který zajistí potřebná opatření a sepsání záznamu o úrazu. 6. Onemocní-li žák nebo osoba, s níž žák bydlí, nakažlivou chorobou, oznámí to žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka ředitelce školy spolu s eventuálním doporučením ošetřujícího lékaře k dalším opatřením. 7. Škola neručí za ztrátu či poškození mobilního telefonu, ztrátu cenností, peněz ani jiných osobních věcí, které si žák přinese do školy. IV. Chování žáka 1. Žák plně odpovídá za své chování a jednání ve škole i mimo školu, dodržuje pravidla společenského chování a kulturnosti vyjadřování. 2. Ve škole a při akcích školy žák především: a) neohrožuje zdraví a bezpečnost svoji i svých spolužáků, dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dopravní a protipožární předpisy. Porušení tohoto zákazu se považuje za hrubé porušení školního řádu. b) nekouří a nepožívá alkoholické nápoje. Přísný zákaz kouření platí pro celou budovu, hřiště a do vzdálenosti 5 m od pozemku školy c) nepoužívá hrubých a vulgárních slov, je ohleduplný k ostatním žákům, zvláště dbá, aby neohrozil jejich zdraví, případně životy. Nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost. Nalezené věci se odevzdávají asistentce ředitelky školy. d) chová se ukázněně, dbá na pořádek ve všech prostorách školy i v jejím okolí. Mimo školu se chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy. e) prokazuje patřičnou úctu pedagogickým i ostatním pracovníkům f) nenosí s sebou předměty pro výuku nepotřebné a věci nebezpečné pro život a zdraví lidí (např. chemikálie, zbraně, alkohol a drogy) h) žák je povinen šetřit školní zařízení a ostatní majetek školy, chránit jej před poškozením a hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami i) žák odpovídá za škody, které způsobí na pomůckách, zařízení a majetku školy. Za úmyslně či z nedbalosti poškozené věci bude požadována školou finanční náhrada nebo oprava poškozeného zařízení. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu žák, který poškození způsobil. Zvlášť opatrní jsou žáci při zacházení s počítači a psacími stroji (i všemi přístroji v pracovnách). Případné poškození uhradí žáci v plné výši j) kopírování na kopírovacím stroji školy je dovoleno žákům pouze se souhlasem ředitelky školy k) během konzultace má žák vypnutý mobilní telefon l) žákům je zakázáno nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky v areálu školy. Výjimku tvoří držení tabákových výrobků u žáků starších 18 let, případně medikamentů, které jsou určeny k léčbě diagnostikovaného onemocnění. Porušení tohoto zákazu se považuje za hrubé porušení školního řádu. Pedagogičtí pracovníci mají právo zjištěnou návykovou látku žákům odebrat a u nezletilých žáků informovat o této skutečnosti zákonné zástupce žáků. m) mezi žáky nejsou dovoleny projevy rasismu, diskriminace, nepřátelství, násilí, omezování osobní svobody a šikanování; za projev šikanování jsou považovány přímá i nepřímá fyzická šikana (krádeže, ničení majetku oběti), přímá a nepřímá verbální a psychická šikana včetně tzv. kyberšikany (útoky pomocí prostředků ICT, např. obtěžující y, sms zprávy a vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky) a jakékoliv jejich kombinace. n) žákům je zakázáno ve škole propagovat činnost politických stran a politických hnutí a provozovat jejich činnost o) žákům je zakázáno propagovat a prodávat výrobky ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí a mládeže nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí p) žákům je zakázáno ve škole propagovat či provozovat činnosti, které jsou v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání q) žákům školy je zakázáno pořizovat jakékoli audiozáznamy a videozáznamy z konzultací. 3. Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školskou legislativou nebo tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení žáka ze školy nebo o vyloučení žáka ze školy. 4. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovené školskou legislativou a tímto školním řádem. V. Vzdělávání 1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze vydat žáku místo vysvědčení výpis z třídního výkazu. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. Žák je hodnocen, pokud má dostatek podkladů pro klasifikaci. 2. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.

3 3. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 4. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 5. Závažné důvody, které žákovi brání v jeho klasifikování, je povinen žák včas písemně sdělit ředitelce školy. 6. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. 7. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Za účast na dodatečných a opravných zkouškách zodpovídá žák. 8. Jestliže má žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se prokazatelně dozvěděl o výsledku, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Přezkoušet žáka nelze, byl-li v klasifikačním období z vyučovacího předmětu, jehož klasifikace je napadena, již komisionálně zkoušen, a to buď na žádost žáka, nebo jeho zákonného zástupce, popř. z podnětu ředitelky školy. Ředitelka nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení a klasifikace. VI. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci mají právo na vzdělávání a na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. Žáci handicapovaní a s poruchami učení nebo chování mají právo na speciální péči v rámci možností školy. 2. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají také právo zákonní zástupci nezletilých žáků, v případě zletilých žáků také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. 3. Žáci mají právo zvolit si žákovskou radu, pracovat v ní a jejím prostřednictvím se obracet na ředitelku školy se svými stanovisky a vyjádřeními, přispívat k dobrým vztahům mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli, popř. zákonnými zástupci nezletilých žáků. Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání. Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo volit a být voleni do školské rady. 4. Žáci mají možnost konzultací s vedením školy, termín si sjednají prostřednictvím svého třídního učitele. V případě problémů týkajících se vzdělávání mají žáci právo na poradenskou pomoc školy (ředitelka školy) nebo školského poradenského zařízení (zprostředkuje vedení školy). 5. Žáci mohou využívat v prostorách školy automat nápojů. VII. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci jsou povinni docházet ke vzdělávání a řádně se vzdělávat. Zákonní zástupci žáka jsou povinni zajistit, aby žáci docházeli řádně ke vzdělávání. 2. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni a které jsou součástí provozních řádů odborných učeben a tělocvičen. 3. Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a tímto školním řádem. 4. Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 5. Zletilí žáci a zákonní zástupci zletilých žáků jsou povinni na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka ve stanoveném termínu.

4 6. Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni dokladovat důvody své nepřítomnosti na konzultacích a zkouškách v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem. 7. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 8. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni oznamovat škole údaje stanovené platnou školskou legislativou, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. VIII. Styk žáků s ředitelstvím školy a ostatními pedagogickými a nepedagogickými pracovníky 1. Ve věcech školních a osobních se žák obrací především na svého třídního učitele nebo jeho zástupce. 2. Termín jednání s ředitelkou školy si žák dohodne prostřednictvím sekretářky školy. Do sborovny, ředitelny a kanceláře školy vstupují žáci jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni. IX. Komunikace mezi školou, žáky a zákonnými zástupci žáků 1. V průběhu školního roku jsou zletilí žáci, popř. zákonní zástupci nezletilých žáků informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů o prospěchu a chování žáka: - písemnou formou - ústně telefonicky - v době konzultačních hodin - případně po předchozí domluvě na požádání žáka či jeho zákonného zástupce. 2. Pokud žák, popř. zákonný zástupce vyžaduje individuální setkání s třídním či jiným učitelem, je potřeba, aby si tuto schůzku dojednali telefonicky minimálně 1 den dopředu a učiteli sdělili alespoň rámcově důvod setkání, aby se tento na ně mohl připravit. O jednání je vždy proveden zápis, pokud možno s podpisy všech zúčastněných. Zákonný zástupce dostane kopii tohoto zápisu. 3. Zástupci obou stran jsou při těchto schůzkách povinni chovat se komunikativně, vstřícně a dodržovat zásady slušného jednání a dobrých mravů. 4. Informace o chodu školy získávají žáci a rodičovská veřejnost rovněž z internetových stránek školy. X. Závěrečná ustanovení 1. Součástí školního řádu se stávají i provozní řády jednotlivých učeben, pracovní náplň práce výchovného poradce a školního metodika prevence, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a další pokyny, které přímo souvisí se vzděláváním žáka a s jeho účastí na školním vzdělávání. 2. Tento školní řád platí od Tento školní řád byl schválen v Praze dne pod č.j. DN 272/2006 RNDr. Eva Vokálová ředitelka školy Aktualizace byla provedena dne ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

5 1. příloha školního řádu Chování žáků v počítačové učebně 1. Žáci mají povolen vstup do učebny pouze za doprovodu vyučujícího. 2. Při práci s výpočetní technikou jsou žáci povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a dbát pokynů vyučujícího. 3. Žáci nesmí pobývat v učebně o přestávkách bez povolení vyučujícího. 4. Žáci mají přísně zakázáno jakkoli zasahovat do hardwarové i softwarové konfigurace počítačů v učebně. Žáci jsou povinni šetřit vybavení učebny a chránit jej před poškozením. 5. Na začátku školního roku je sestaven zasedací pořádek pro všechny žáky všech tříd a žáci ve vyučovaných hodinách v počítačové učebně tento zasedací pořádek dodržují. Každý žák je zodpovědný za počítač, na kterém pracuje, je povinen ihned hlásit vyučujícímu všechny zjištěné závady. Škody zaviněné žákem mu budou předepsány k úhradě. 6. Po skončení práce na síti a na PC je každý žák povinen se odhlásit, aby nebyl umožněn přístup k datům nepovoleným osobám. 7. Při odchodu žáci vypnou počítač, pokud není určeno jinak. Počítače je nejlépe vypínat každý den až po skončení poslední hodiny. 8. Do učebny nesmí žáci nosit jídlo a pití, nesmí v učebně jíst, pít a kouřit. 9. Žáci jsou povinni v učebně udržovat pořádek. 10. Pokus o napadení počítačové sítě, případně závažné porušení řádu počítačové učebny jsou důvodem k vyloučení žáka ze vzdělávání. 11. Součástí této přílohy je Řád počítačové učebny.

6 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY Učebna může být využívána pouze oprávněnými uživateli. Oprávněnými uživateli jsou zaměstnanci a žáci SSŠ DANAÉ, s.r.o., kteří ji používají v předmětech vyučovaných v dané učebně nebo pro samostatnou práci na projektech a cvičeních zadaných při výuce za podmínek uvedených níže. 1. Žáci a uživatelé učebny mají povolen vstup do učebny pouze za doprovodu vyučujícího. 2. Při práci s výpočetní technikou jsou žáci a uživatelé učebny povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a dbát pokynů vyučujícího. 3. Žáci a uživatelé učebny nesmí pobývat v učebně o přestávkách bez povolení vyučujícího. 4. Žáci a uživatelé učebny jsou povinni respektovat pokyny vyučujícího a správce učebny. 5. Žáci a uživatelé učebny jsou povinni neprodleně osobně sdělit vyučujícímu nebo správci učebny jakékoliv zjištěné závady na úplnosti nebo funkci zařízení, které nejsou na pracovišti již deklarovány. 6. V učebně platí přísný zákaz konzumace potravin, nápojů, alkoholu a zákaz kouření. 7. Žáci a uživatelé učebny smí pracovat na počítači podle stanoveného zasedacího pořádku pouze jako standardní uživatelé, ne jako administrátoři. Práce pod cizím uživatelským jménem je závažným porušením provozního řádu. Žák nebo uživatel nesmí vytvářet nové uživatele. 8. Žáci a uživatelé učebny mají přísně zakázáno jakkoli zasahovat do hardwarové i softwarové konfigurace počítačů v učebně. Žáci a uživatelé učebny nesmí zasahovat do konfigurace systémů a instalovat programy bez souhlasu vyučujícího a správce. Při porušení této zásady může být po žáku a uživateli učebny žádáno uhrazení práce s uvedením do původního stavu. Žák a uživatel učebny smí používat pouze ta práva, která mu byla přidělena, a nesmí se jakkoliv pokoušet získat práva jiná. Pokud taková práva získá (chybou či omylem), je povinen o tom okamžitě uvědomit vyučujícího nebo správce učebny. 9. Soubory smí žáci a uživatelé učebny ukládat na lokální disky pouze do vymezených adresářů. Obsah soukromých adresářů může být smazán v případě, že žák nebo uživatel nedodržuje stanovené limity diskového prostoru (to se týká i došlé pošty), pokud adresář obsahuje počítačové hry nebo nelegální programové vybavení nebo pokud byly v adresáři nalezeny počítačové viry. 10. Při práci v učebně je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci s elektrickými zařízeními. Žákům a uživatelům učebny je zakázáno přenášet a přepojovat výpočetní techniku a její příslušenství. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do technického vybavení učebny. 11. Při práci v učebně je žák a uživatel učebny povinen zachovávat klid, pravidla slušného chování a pravidla chování v síti. Nesmí rušit svým počínáním ostatní žáky a uživatele učebny. 12. Žáci a uživatelé učebny smí používat výpočetní techniku a počítačovou síť pouze pro vzdělávací účely. Kopírování a šíření jakýchkoli materiálů, které je v rozporu s platnými zákony a vyhláškami, je přísně zakázáno. Platí to například, ale ne pouze, pro politickou, náboženskou nebo rasovou agitaci, pro materiály chráněné autorským zákonem nebo obchodním tajemstvím, materiály erotické, neslušné atd. 13. Po skončení práce na síti a na PC je každý žák a uživatel učebny povinen se odhlásit, aby nebyl umožněn přístup k datům nepovoleným osobám, pokud není určeno jinak. Počítače je nejlépe vypínat každý den až po skončení poslední hodiny. 14. Pokus o napadení počítačové sítě, případně závažné porušení řádu počítačové učebny jsou důvodem k vyloučení žáka a uživatele učebny ze vzdělávání. V Praze dne RNDr. Eva Vokálová

7 2. příloha školního řádu Ustanovení školního metodika prevence Funkci školního metodika prevence ve školním roce 2014/2015 vykonává paní Mgr. Anna Benešová Konzultační hodiny: termíny po domluvě Pracovní náplň školního metodika prevence Školní metodik prevence odpovídá za svou činnost ředitelce školy, na níž je zřízen, metodicky je podporován příslušným školským poradenským zařízením. Poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních je specifikován 72, vyhláškou ze dne 9. února 2005 a Koncepcí poradenských služeb poskytovaných ve škole, č. j / Školní metodik prevence vykonává standardní činnosti specifikované výše uvedenou vyhláškou, přičemž především plní tyto úkoly: - koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost. - odborně a metodicky pomáhá především učitelům odpovídajících výchovně vzdělávacích předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky etickou a právní výchovu ke zdravému životnímu stylu aj. oblasti preventivní výchovy, odborně pomáhá s realizací aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků - cizinců, prioritou je prevence rasizmu a xenofobie. - poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními. - navrhuje vhodné odborné a metodické materiály a jiné pomůcky pro realizaci Minimálního preventivního programu a navazujících preventivních aktivit školy. - sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů, informuje pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu sociálně patologických jevů ve škole. - uplatňuje ve své činnosti především metody, které mají ověřenou účelnost, a lze u nich měřit efektivitu. - spolupracuje především s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. krajským školským koordinátorem prevence, účastní se pravidelných porad organizovaných těmito pracovníky a zajišťuje přenos zásadních informací z jejich obsahu, průběžně aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů. - spolupracuje na základě pověření ředitelky školy se školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními realizujícími vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže, zajišťuje informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto institucí a organizací. - zpracovává podklady pro informaci o Minimálním preventivním programu školy pro okresního metodika prevence, popř. krajského školského koordinátora prevence. - vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. V Praze dne RNDr. Eva Vokálová

8 3. příloha školního řádu Ustanovení funkce výchovného a kariérního poradce Funkci výchovného poradce ve školním roce 2014/2015 vykonává paní Mgr. Anna Benešová Konzultační hodiny: po domluvě Pracovní náplň výchovného poradce Výchovný poradce odpovídá za svou činnost ředitelce školy, na níž je zřízen, metodicky je podporován příslušným školským poradenským zařízením. Poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních je specifikován Vyhláškou č.72, ze dne 9. února 2005 a Koncepcí poradenských služeb poskytovaných ve škole, č. j / Výchovný poradce vykonává standardní činnosti specifikované výše uvedenou vyhláškou, přičemž především plní tyto úkoly: - koordinuje informační činnost třídních učitelů a poskytuje jim a ostatním učitelům metodickou pomoc zejména při: a) dlouhodobé profesionální orientaci žáků odpovídající jejich zájmům, zvláštní pozornost přitom věnuje žákům, kterým jejich rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální, sociální nebo hmotnou pomoc, žákům nadaným a talentovaným a žákům se změněnou pracovní schopností a žákům - cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám, b) dlouhodobém systematickém sledování a hodnocení vývoje žáků a vytváření podmínek pro zdravý psychický a sociální vývoj v procesu výchovy a vzdělávání ve škole i v rodině, pro harmonické utváření jejich osobnosti, popřípadě při překonávání rušivých vlivů, které do tohoto procesu zasahují, c) zpracování osobní charakteristiky žáků. - informuje rodiče žáků, popřípadě jiné zákonné zástupce, žáky a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití jejich odborných služeb a o odborných otázkách důležitých pro zdravý psychický a sociální vývoj žáků, pro formování jejich osobnosti, pro prevenci výchovných a výukových obtíží a poruch i pro nápravu již vzniklých obtíží a poruch. - ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními vyučujícími sleduje průběžně studijní a výchovnou situaci ve všech třídách, seznamuje vedení školy v pravidelných intervalech s problémy studijního a výchovného charakteru. K 25. dni každého měsíce školního roku předává vedení školy přehled o zvýšené absenci žáků denního a dálkového studia. V akutních případech informuje vedení školy o situaci neprodleně. - poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů. - zajišťuje skupinové návštěvy žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadu práce a poskytuje informace o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek. Poskytuje služby kariérového poradenství žákům - cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám. - poskytuje individuální porady i v otázkách týkajících se studia na vyšších odborných školách, vysokých školách a volby povolání. - zprostředkovává styk s příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnou, v případě odborného vyšetření žáka dbá o realizaci jejího doporučení. Připravuje podmínky pro integraci žáků se spaciálními vzdělávacími potřebami. - vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah své činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření. V Praze dne RNDr. Eva Vokálová

9 4. příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v distanční formě vzdělávání I. Úvod Hodnocení žáků je trvalou součástí výchovně vzdělávacího procesu a důležitým prostředkem ke splnění výchovně vzdělávacích úkolů školy. Jednou ze základních forem, kterou se vyjadřuje výsledek hodnocení, je klasifikace. Klasifikace především informuje žáka, do jaké míry si osvojil požadované vědomosti, dovednosti, návyky, a ukazuje mu jeho další rezervy. Je podnětem k jeho další aktivizaci. Má motivační charakter. Učiteli klasifikace ukazuje, jak se mu podařilo dosáhnout cíle stanoveného školním vzdělávacím programem a zejména učebními osnovami. Klasifikace tak poskytuje učiteli zpětnou vazbu o nastavení a účinnosti edukačního prostředí. II. Hodnocení a klasifikace prospěchu žáka Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených učebním plánem se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 1 - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Hodnocení práce žáka za každé pololetí je provedeno formou zkoušky. Termíny zkoušek v každém pololetí stanoví ředitelka školy obvykle na první tři týdny měsíce ledna (za I. pololetí) a první tři týdny měsíce června (za II. pololetí). Výsledné hodnocení žáka za pololetí je dáno výkonem u zkoušky s přihlédnutím k průběžnému hodnocení během klasifikačního období (hodnocení úloh, případně dalších prací). Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: prospěl(a) s vyznamenáním prospěl(a) neprospěl(a) nehodnocen(a). Žák je celkově hodnocen stupněm: a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů (stanovených učebním plánem) hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný; průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů (stanovených učebním plánem) není vyšší než 1,5. b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů (stanovených učebním plánem) hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný. c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů (stanovených učebním plánem) hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nedostatečný nebo není-li hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí. d) nehodnocen(a), pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. III. Zásady hodnocení a klasifikace 1. Obecné zásady a) Při hodnocení pedagogický pracovník (dále jen "učitel" - tutor) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. b) Při celkové klasifikaci může učitel přihlédnout k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. c) Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu. 2. Hodnocení průběhu a výsledků studia Průběžné hodnocení žáka je dáno hodnocením úrovně a správnosti vypracování zadaných úloh (popř. dalších prací) během pololetí. V souladu s výše uvedeným plánem zkoušek jsou na konci každého pololetí zařazeny zkoušky z jednotlivých předmětů obsahující komplexně učivo, které reflektuje zejména kognitivní a psychomotorické cíle daného předmětu za celé pololetí. Tyto zkoušky jsou rozděleny převážně na písemnou přípravu a ústní část. Doba trvání zkoušky je v rozsahu minut. Hodnocení zkoušky vychází zejména z ucelenosti, přesnosti a trvalosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a

10 vztahů, kvality a rozsahu získaných dovedností vykonávat požadované kognitivní a psychomotorické činnosti, schopnosti uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, přesnosti, výstižnosti a odborné i jazykové správnosti projevu, osvojení účinných metod samostatného studia. Výsledné hodnocení je dáno výkonem u zkoušky s přihlédnutím k průběžnému hodnocení. 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků v distanční formě vzdělávání získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: - výkonem při zkoušce - úrovní vypracování úloh, popř. dalších prací - diagnostickým pozorováním žáka při konzultacích a při zkoušce - sledováním výkonů žáka, jeho aktivity a jeho připravenosti na zkoušku i na konzultace. Učitel výsledky zkoušek zapisuje do předepsaných protokolů. 4. Sebehodnocení žáků Sebehodnocení žáků je důležitou součástí hodnocení žáků. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Učitelé se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení. Při konzultacích a zkouškách vede učitel žáka, aby komentoval své výkony a výsledky. Při sebehodnocení se žák snaží popsat: - co se mu daří - co mu ještě nejde - jak bude pokračovat dál. 5. Klasifikace žáka Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. Klasifikační stupeň určí učitel - tutor, který vyučuje příslušnému předmětu. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí zejména výkon při zkoušce. Přitom se přihlíží k úrovni vypracování zadaných úloh a k systematičnosti v práci žáka po celé klasifikační období. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nepodléhá žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Učitel předmětu informuje třídního učitele o závažném zaostávání v plnění povinností či výrazném zhoršení prospěchu žáka. Případy zaostávání žáků v učení se projednají v pedagogické radě. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitelka školy, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do klasifikačních archů a tyto jsou projednány pedagogickou radou. Klasifikace odsouhlasená pedagogickou radou je konečnou klasifikací žáka na konci pololetí. 6. Klasifikace v jednotlivých vyučovacích předmětech Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech vychází učitel - tutor z požadavků školního vzdělávacího programu. Při klasifikaci sleduje zejména: - ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů - kvalitu a rozsah splnění zejména kognitivních a psychomotorických cílů - kvalitu myšlení, především logiku, samostatnost a tvořivost - přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu - kvalitu výsledků činnosti - osvojení účinných metod samostatného studia. Každý učitel má právo stanovit další kritéria hodnocení v konkrétním vyučovacím předmětu, s nimiž žáky prokazatelně seznámí. Pravidelná práce žáka během pololetí, řádné odevzdávání zadaných úloh v předepsaných termínech a výborná úroveň vypracování těchto úloh se kladně projeví v celkovém hodnocení práce žáka za dané pololetí. Nesystematická práce během pololetí a případně slabá úroveň odevzdaných úloh (úkolů) se v hodnocení projeví naopak záporně. Při klasifikaci cizího jazyka klade učitel důraz především na: - pohotovost ve vyjadřování - slovní zásobu - gramatickou správnost - výslovnost - porozumění mluvenému projevu - úroveň psaného projevu. O hodnocení žáka za příslušné období rozhoduje zejména: a) stupeň osvojení stanoveného učiva b) úroveň myšlení, přesnost, výstižnost vyjadřování c) schopnost uplatňovat příslušné znalosti, vědomosti, dovednosti a návyky při řešení praktických úkolů d) samostatnost, tvořivost, schopnost aplikace

11 Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: Stupeň 1 (výborný) Stupněm výborný je klasifikován žák, který ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Stupněm chvalitebný je klasifikován žák, který ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3 (dobrý) Stupněm dobrý je klasifikován žák, který má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Stupněm dostatečný je klasifikován žák, který má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Stupeň 5 (nedostatečný) Stupněm nedostatečný je klasifikován žák, který si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 7. Podmínky pro umožnění vykonání zkoušky Učitel daného předmětu přijme žáka distanční formy vzdělávání ke zkoušce v řádném termínu, pokud - žák odevzdá všechny zadané úlohy (úkoly) a v případě nedodržení termínů i náhradní úlohy, a to nejdéle 2 týdny před termínem zkoušky - hodnocení všech úkolů bude lepší než 50% - žák se řádným způsobem ke zkoušce přihlásí. 8. Podmínky pro umožnění vykonání zkoušky v předtermínu Učitel daného předmětu přijme žáka distanční formy vzdělávání ke zkoušce v termínu předcházejícímu řádnému termínu stanovenému pro konání zkoušek (v předtermínu ), pokud - žák odevzdá všechny zadané úlohy (úkoly) - hodnocení všech úkolů bude lepší než 50% - žák poté požádá písemně nebo em o zkoušku v předtermínu ředitelku školy - po udělení souhlasu ředitelkou školy si žák s učitelem dohodne termín konání zkoušky v předtermínu. 9. Oddálení klasifikace žáka Nevykoná-li žák zkoušku z povinného předmětu, který je předepsán učebním plánem pro první pololetí školního roku, ve stanoveném termínu (k datu konání pedagogické rady za příslušné období školního roku), bude na konci pololetí nehodnocen a bude konat zkoušku v náhradním termínu stanoveném ředitelkou školy. A to tak, aby hodnocení proběhlo nejpozději do konce června. Nevykoná-li žák zkoušku z povinného předmětu, který je předepsán učebním plánem pro druhé pololetí školního roku, ve stanoveném termínu (k datu konání pedagogické rady za příslušné období školního roku), bude na konci pololetí nehodnocen a bude konat zkoušku v náhradním termínu stanoveném ředitelkou školy. A to tak, aby hodnocení proběhlo nejpozději do konce září následujícího školního roku.

12 Podmínkou pro přijetí žáka učitelem (tutorem) ke zkoušce v náhradním termínu je opět splnění tří výše uvedených podmínek (odevzdání všech zadaných úloh, v tomto případě také náhradních úloh a řádné přihlášení se ke zkoušce). Žák má možnost konat zkoušku pro hodnocení v náhradním termínu: a) Za I. pololetí do a za II. pololetí do bez poplatku. b) Za I. pololetí od do a za II. pololetí od do za poplatek 500,- Kč. Učitel přijme žáka ke zkoušce v náhradním termínu po předložení dokladu o zaplacení poplatku za zkoušku ve výši 500,- Kč, příp. 500,- Kč za zkoušku opravnou, uhrazeného před konáním zkoušky hotově v sekretariátu školy nebo převodem na účet školy /0300, v. s. je rodné číslo žáka. Je-li žák u maturitní zkoušky hodnocen z předmětu známkou nedostatečně, pak je každá část opravná maturitní zkouška profilové části maturitní zkoušky zpoplatněna částkou 1750,- Kč před konáním zkoušky. V případě opakování celé maturitní zkoušky, je žák povinen zaplatit 7.000,- Kč, a to před konáním MZ z prvního předmětu. 10. Časové rozvržení práce žáků během školního roku Jako kontrola práce žáka během pololetí slouží zadané úlohy (úkoly), které jsou předepsány čtyři z každého předmětu na každé pololetí. Podmínkou přijetí žáka ke zkoušce je řádné odevzdání všech úkolů. Aby byla zajištěna pravidelná práce žáka během školního roku, jsou pro odevzdání u těchto úkolů a prací stanoveny závazné termíny. Stanovení termínů pro odevzdání zadaných úloh - úkolů: I. pololetí úkol č. 1: 25. října úkol č. 2: 10. listopadu úkol č. 3: 25. listopadu úkol č. 4: 10. prosince II. pololetí úkol č. 5: 20. března pro IV. ročník: 25. února úkol č. 6: 10. dubna 25. února úkol č. 7: 30. dubna 25. března úkol č. 8: 20. května 25. března Žák je povinen odevzdat úkoly předepsané na dané období v termínech výše stanovených a jejich vypracování a odevzdání učiteli je podmínkou pro konání zkoušky. V případě nedodržení termínů, vypracuje a odevzdá i náhradní úlohy (N1 a N2 za 1. pololetí a N3 a N4 za 2. pololetí). Všechny úlohy odevzdané po termínu jsou hodnoceny známkou nedostatečně. Způsob odevzdávání zadaných prací (úloh): Žák odevzdává všechny úkoly formou příloh k ům odeslaným současně příslušnému učiteli na jeho školní adresu a vedení školy na adresu Jako předmět výše zmíněného u žák uvede zkratku předmětu, číslo úkolu, své jméno a ročník. Příklad: PRA č.6 Novák 3.F 11. Povinnosti učitelů vůči žákům distanční formy vzdělávání Učitel daného předmětu minimálně jednou denně kontroluje svoji školní ovou schránku a bezprostředně tak reaguje na žádosti a jiné podněty žáků a sdělení vedení školy. Zadání prací (úkolů) do systému Moodle provede učitel: na I. pololetí do konce září, na II. pololetí do konce ledna příslušného školního roku. Úkoly k odevzdání jsou vždy čtyři na každé pololetí a jsou označeny pořadovými čísly 1 4 pro I. pololetí a 5-8 pro II. pololetí. V systému Moodle jsou zadány i úlohy N1, N2 (na první pololetí) a N3, N4 (na druhé pololetí) jako náhradní úkoly pro žáky, kteří neodevzdali všechny úkoly v daném pololetí v řádných termínech. Hodnocení (opravy) odevzdaných úloh zveřejní učitel (nejlépe opět v systému Moodle) nejpozději do týdne po termínu určeném pro odevzdání dané práce. Učitel si vede evidenci plnění úkolů žáky. Tato evidence obsahuje data odevzdání jednotlivých úloh (úkolů) a jejich hodnocení, termíny zkoušek a jejich hodnocení, termíny konzultací. Na vyžádání ji předkládá vedení školy ke kontrole a odevzdá ředitelce školy na konci školního roku nebo při ukončení pracovně právního vztahu během školního roku.

13 IV. Zkoušky 1. Zkouška předepsaná učebním plánem pro dané pololetí školního roku se koná zpravidla v prvních 2-3 týdnech ledna za první pololetí příslušného školního roku a v prvních 2-3 týdnech června za druhé pololetí příslušného školního roku. Žák všechny zkoušky předepsané pro dané pololetí vykoná před termínem konání pedagogické rady za příslušné pololetí. Pokud žák zkoušku(y) v uvedeném období nevykoná, je mu klasifikace v příslušných předmětech oddálena a koná zkoušky v náhradním termínu. Postup při přihlašování se k jednotlivé zkoušce je popsán i v dokumentu Shrnutí pravidel pro hodnocení žáků DIS, se kterým byl žák na začátku školního roku seznámen a který je dostupný na webových stránkách školy a v e-learningovém systému Moodle, stejně jako školní řád. Žákům je umožněno vykonat jednu či více zkoušek v období předcházejícím výše uvedeným termínům (v předtermínu). Tuto možnost však mohou žáci využít se souhlasem ředitelky školy a učitele pouze tehdy, pokud při vypracování zadaných úloh prokázali zvládnutí předepsaného učiva, tj. každá byla hodnocena nejméně na 50% a odevzdali všechny požadované práce (více odstavec 8 předchozí kapitoly). Pokud se z vážných důvodů (nemoc potvrzená lékařem nebo pracovní zaneprázdnění potvrzené zaměstnavatelem) nemůže zkoušky ve zvoleném termínu zúčastnit, je povinen se v sekretariátu školy telefonicky nebo em co nejdříve omluvit (a neobsazovat termín ostatním), a to nejpozději 24 hodin předem. Znovu se přihlásí ke zkoušce výše popsaným způsobem. Pokud svou neúčast na zkoušce v termínu, ke kterému se přihlásil, žák včas neomluví nebo omluva bude posouzena jako neopodstatněná, bude na žáka pohlíženo, jako by se zkoušky zúčastnil a bude hodnocen stupněm prospěchu nedostatečný. 2. Zkouška v náhradním termínu předepsaná rozhodnutím pedagogické rady při nevykonání zkoušek v předepsaném termínu - tj. do dne konání pedagogické rady za příslušné pololetí školního roku. V prvním pololetí je stanoven termín uzavření klasifikace nejpozději do konce června školního roku. Do této doby žák vykoná zkoušky z povinných předmětů, ve kterých mu byl stanoven náhradní termín zkoušky, dle předem stanoveného harmonogramu. Není-li možné žáka hodnotit ani v tomto termínu, žák je za první pololetí nehodnocen. Žák, který je za I. pololetí nehodnocen v některém z povinných předmětů, je povinen sjednat si s učitelem tohoto předmětu stanovený termín přezkoušení a nechat se přezkoušet z učiva I. pololetí. Hodnocení za přezkoušení je zahrnuto do hodnocení předmětu za II. pololetí školního roku. Toto přezkoušení za I. pololetí lze konat nejpozději ve stejný den jako zkouška z daného předmětu za II. pololetí a přezkoušení za I. pololetí i zkouška za II. pololetí jsou dvě samostatné oddělené části. Povinnost odevzdat k přezkoušení všechny zadané úlohy je samozřejmá. Ve druhém pololetí je stanoven termín zkoušek v náhradním termínu na poslední týden v srpnu podle harmonogramu. V případě, že je žák u zkoušky z předmětu, ve kterém byl za 2. pololetí nehodnocen, v náhradním termínu za 2. pololetí hodnocen stupněm nedostatečný, může ředitelka školy povolit komisionální opravnou zkoušku do konce školního roku (do konce srpna). Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. V případě, že u komisionální opravné zkoušky neuspěje, může zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka požádat o opakování ročníku. 3. Opravná komisionální zkouška z důvodu neprospěchu (žák je nejvýše ve dvou předmětech hodnocen stupněm 5 - nedostatečný) : Žák, který je na konci druhého pololetí hodnocen nejvýše ze dvou předmětů stupněm 5 - nedostatečný, koná v posledním týdnu měsíce srpna příslušného školního roku opravnou komisionální zkoušku(y), pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelkou školy dřívější termín. Termín zkoušek určí ředitelka školy tak, aby opravné komisionální zkoušky vykonal žák do konce školního roku (do konce srpna). V případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitelka školy žádosti o dřívější termín vždy. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. V případě, že se žák ze závažných řádně písemně doložených zdravotních nebo neodkladných pracovních důvodů nemůže dostavit ke zkoušce ve stanoveném termínu, lze povolit vykonání opravné zkoušky v náhradním termínu nejpozději do konce září. V případě žáka, který měl stanovenu náhradní zkoušku a neprospěl, může ředitelka školy na žádost zletilého žáka nebo zákonných zástupců nezletilého žáka povolit opravnou komisionální zkoušku(y) do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. V případě, že u komisionální zkoušky neuspěje, může zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka požádat o opakování ročníku. V jednom dni může žák konat pouze jednu opravnou komisionální zkoušku. Opravné zkoušky probíhají vždy za účasti dvou učitelů stejné či podobné aprobace a ředitelky školy, případně třídního učitele či výkonného ředitele školy. 4. Komisionální zkouška z důvodu přezkoumání výsledků hodnocení žáka Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy. Komisionální přezkoušení žáka může nařídit i ředitelka školy, pokud zjistí, že učitel porušil pravidla hodnocení. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost konat opravnou zkoušku. Není-li možné žáka ze závažných důvodů komisionálně přezkoušet, stanoví ředitelka školy náhradní termín přezkoušení. V jednom dni může žák konat pouze jednu komisionální zkoušku. Komisionální zkoušky probíhají vždy za účasti dvou učitelů stejné či podobné aprobace a ředitelky školy, případně třídního učitele či výkonného ředitele školy.

14 5. Zkouška při přijímání žáka do vyššího ročníku (rozdílová zkouška) V případě přestupu žáka na SSŠ DANAÉ z jiné střední školy nebo přijetí do vyššího ročníku po předchozím vzdělávání na jiné střední škole nebo středním odborném učilišti může ředitelka školy stanovit zkoušky a určit jejich obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu se základními pedagogickými dokumenty stanovenými pro příslušný obor vzdělávání. Zpravidla žák koná dle stanoveného harmonogramu zkoušky z předmětů stanovených základními pedagogickými dokumenty, které uchazeč o vzdělávání na škole, ze které přestupuje nebo na které se vzdělával, neabsolvoval. O průběhu těchto zkoušek se vede písemný zápis. Žák, který se bez vážných důvodů k vykonání těchto zkoušek nedostaví, je klasifikován stupněm prospěchu 5 - nedostatečný. Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání žáka podle 66 školského zákona, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání žáka může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let nebo pokud žák znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy. V. Uvolnění z předmětu na základě předchozího dosaženého vzdělání Uzná-li ředitelka školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělávání. V takovém případě se na vysvědčení uvede místo stupně prospěchu slovo uvolněn. V Praze dne RNDr. Eva Vokálová Aktualizace byla provedena ; ; ; ; ; ; ; ; ;

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 ČÍSLO JEDNACÍ: PŮSOBNOST: ZPRACOVALA: všichni žáci

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku.

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku. Š K O L N Í Ř Á D pro žáky dálkového vzdělávání oboru Obchodní akademie platný od 1. 9. 2010 pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 1. Podrobnosti k výkonu práv

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků... 4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech... 5 Neuzavření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky. Všichni pedagogičtí pracovníci byli s pravidly prokazatelně seznámeni.

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY DÁLKOVÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY DÁLKOVÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 51077, dne 18.1.2002 Tel., fax: 233 542 325, tel.

Více

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SMÍCHOVSKÉ SPŠ (SAMOSTATNÁ SOUČÁST ŠKOLNÍHO ŘÁDU SSPŠ, PRAHA 5, PRESLOVA 25) Tento Klasifikační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kritéria jsou platná pro školní rok 2015/2016. A. ÚSTNÍ ZKOUŠKY

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kritéria jsou platná pro školní rok 2015/2016. A. ÚSTNÍ ZKOUŠKY Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ)

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Hodnocení žáků Klasifikační řád Hodnocení žáků Gymnázia, Praha 9, Českolipská je zakotveno v Klasifikačním řádu, který stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

K L A S I F I K A Č N Í

K L A S I F I K A Č N Í K L A S I F I K A Č N Í SOŠ a SOU, Kladno, Dubská Ř Á D V souladu s 30 a 69 zákona č. 561/2004 Sb. vydávám Klasifikační řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kladno, Dubská (dále jen

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Školní řád Základní školy Na Radosti PŘÍLOHA Č. 1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Základní škola Na Radosti, Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou www.skolalanaradosti.cz Zásady hodnocení průběhu

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Zpracoval: Ing. Jiří Uhlík Schválil: Ing. Jiří Uhlík, ředitel školy Spisový znak: 03.1 Skartační znak: A 10 Počet stran: 18 Přílohy: 0 Změny: viz

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: Škola: Střední škola knižní kultury, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 Školního řádu Střední školy knižní kultury, o.p.s. Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové Klasifikační řád Pravidla hodnocení na Základní škole Jana Pavla II. Hradec Králové Tento Klasifikační řád je součástí Školního řádu Základní školy Jana Pavla II. Hradec Králové (viz VII. odstavec 5 školního

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Příloha č. 1 1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Hodnocením žáka rozumíme měření očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (případně vzdělávacích oborech) na základě předem

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

Hodnocení maturitních zkoušek

Hodnocení maturitních zkoušek Hodnocení maturitních zkoušek Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb., v platném znění) a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Čl. 1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 1. Ve výchově a vzdělávání rozlišujeme hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád)

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád) Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů neboli KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Gymnázia a obchodní akademie

Více

Školní řád a Klasifikační řád

Školní řád a Klasifikační řád STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA s.r.o. Školní 268, Velvary 273 24 Školní řád a Klasifikační řád Platný od 1. 9. 2010 nahrazuje dokument ze dne 1. 9. 2009 obsahuje úpravy schválené pedagogickou radou dne 26. 1. 2011,

Více

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Fakultní základní škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 2250 Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: S10 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ŘÁD Č. VZD Ing. Alena Kocourková, Ing. Jarmila Ptaszniková, Mgr. Milada Dufková. Článek 1 Úvodní ustanovení

ŘÁD Č. VZD Ing. Alena Kocourková, Ing. Jarmila Ptaszniková, Mgr. Milada Dufková. Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha Školního řádu č. 1 Obchodní akademie Dušní 110 00 Praha 1, Dušní 7 IČ: 70837872 ŘÁD Č. VZD 16-02 Název: Klasifikační řád Platnost: od 1. září 2016 Nahrazuje: Klasifikační řád čj. Ř237/2011 z 31.

Více

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 14 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Čl. 1 Pravidla hodnocení Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: Příloha č. 1 zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád Klasifikační řád Pravidla hodnocení na Základní škole Jana Pavla II. Hradec Králové Tento Klasifikační řád je součástí Vnitřního řádu Základní školy Jana Pavla II. Hradec Králové, viz VII. odstavec 4.(viz

Více

Školní řád zkrácené dálkové formy studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (dále PMP)

Školní řád zkrácené dálkové formy studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (dále PMP) Školní řád zkrácené dálkové formy studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (dále PMP) Tento školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 374/2006 Sb., kterou se mění

Více

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Klasifikační řád Níže uvedená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( dále jen Klasifikační řád ) jsou

Více

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

1. Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání

1. Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání Č.j.: Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Mann, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na Gymnáziu Thomase Manna - klasifikační řád Vypracovala: Mgr. Zuzana Svobodová

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Martin Černý, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2010 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2010 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1. Hodnocení Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1.1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Hodnocení žáka Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláška č. 13/2005 o středním

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků: Hodnocení je každodenní činnost učitele během vyučovacího procesu i mimo něj. Vychází z klíčových kompetencí a celoškolních výchovně vzdělávacích

Více

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 1 1. Práva žáků a zákonných zástupců a) Žáci mají právo i) na vzdělávání a školské

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Klasifikační řád SPŠ Bruntál

Klasifikační řád SPŠ Bruntál Čl. I. Zásady klasifikace Klasifikační řád SPŠ Bruntál Při hodnocení průběžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP)

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) čl. 1 Výchovná opatření 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení

Školní řád. Úvodní ustanovení Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Vedení školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Kapitola II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Kapitola II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 ke Školnímu řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Kapitola I. Obecná ustanovení 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

V případě nepřítomnosti žáka při ověřování znalostí, schopností a dovedností je zcela na rozhodnutí učitele, zda poskytne žákovi náhradní termín.

V případě nepřítomnosti žáka při ověřování znalostí, schopností a dovedností je zcela na rozhodnutí učitele, zda poskytne žákovi náhradní termín. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. 1 Pravidla pro hodnocení žáka Hodnocení žáka se vztahuje především k dosahování očekávaných výstupů ŠVP a tím i ke stupni utváření klíčových kompetencí. Při hodnocení

Více