Š K O L N Í Ř Á D. Tento školní řád je povinnou součástí dokumentace Střední školy, Rokycany. 1. ZÁSADY VÝCHOVY K LIDSKÉMU PORUZUMĚNÍ /OSN 1989/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í Ř Á D. Tento školní řád je povinnou součástí dokumentace Střední školy, Rokycany. 1. ZÁSADY VÝCHOVY K LIDSKÉMU PORUZUMĚNÍ /OSN 1989/"

Transkript

1 Š K O L N Í Ř Á D Tento školní řád je povinnou součástí dokumentace Střední školy, Rokycany. 1. ZÁSADY VÝCHOVY K LIDSKÉMU PORUZUMĚNÍ /OSN 1989/ A. Všem dětem náleží práva uvedená v Deklaraci práv dítěte bez rozdílu rasy, barvy pleti, pohlaví, řeči, náboženství, politického nebo jiného přesvědčení, národnostního nebo sociálního původu, majetkového nebo jiného postavení. B. Dítěti se má dostat zvláštní ochrany a je třeba mu zákonnými a jinými prostředky zabezpečit, aby se ve svobodných a důstojných podmínkách vyvíjelo tělesně, duševně, mravně, duchovně a sociálně C. Dítě má nárok na bezplatné povinné vzdělání. D. Tělesně, duševně nebo sociálně postiženému dítěti je třeba zajistit zvláštní péči a výchovu. E. Dítě je třeba chránit před jakýmkoliv působením, které může podněcovat nějakou formu diskriminace. Dítě má být vychovávané v duchu porozumění, snášenlivosti a přátelství. Zásady a cíle vzdělávání: Vzdělávání je založeno na zásadách: a) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana, b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání, d) bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, e) svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání, f) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod, g) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy, h) možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání. 1

2 Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména: a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života, b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání, c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého, f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. Vzdělávání je veřejnou službou. 2. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NA SŠ ROKYCANY a) Žáci mají právo na vzdělávání. b) Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. c) Žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo volit a být voleni do školské rady /jsou-li zletilí/. d) Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů. e) Žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání. f) Žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy. Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání zletilých žáků mají také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. 3. POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NA SŠ ROKYCANY Žáci jsou povinni: a) Žáci mají povinnost řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. b) Žáci mají povinnost dodržovat školní řád. c) Žáci mají povinnost plnit pokyny pedagogických pracovníků. d) Zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti a o zdravotních obtížích. e) Zletilí žáci jsou povinni dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s tímto školním řádem. f) Zletilí žáci jsou povinni oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: a) Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 2

3 b) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti a o zdravotních obtížích. c) Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s tímto řádem. d) Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. e) Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka nebo studenta a změny v těchto údajích. f) V případě náhlé nevolnosti žáka si žáka vyzvednou ze školy, nebo škola předá žáka do zdravotnického zařízení a informuje zákonného zástupce. 4. Budova školy se otevírá pro žáky v 5.30 hodin a uzavírá v hod. 5. Každý žák má svůj klíč od šatnové skříňky. Šatnová skříňka musí být stále uzamčena. 6. Žáci se přezouvají v šatně do přezůvek, ne do sportovní obuvi. 7. Žáci chodí na teoretické vyučování vhodně a čistě oblečeni. 8. Žák je povinen být ve třídě 5 minut před zahájením vyučování. 9. Na jednotlivé vyučovací hodiny žáci přecházejí během přestávky do příslušných tříd. Po skončení vyučovací hodiny žáci opouštějí třídu v naprostém pořádku. Zodpovídá vyučující a třídní služba uvedená v třídní knize. 10. Žák si po příchodu do třídy připraví na lavici veškeré pomůcky na vyučovací hodinu včetně žákovské knížky. V případě, že žák něco zapomene, omluví se vyučujícímu při zahájení hodiny. 11. Na každý vyučovací týden je třídním učitelem určena dvojice žáků jako třídní služba. Služba má za povinnost: udržovat a dbát o pořádek a zařízení v učebně, a to zejména o přestávkách, dbát na dodržování zasedacího pořádku, přenášení třídní knihy do odborných učeben, umývání tabule, hlášení nepřítomnosti žáků, oznámení případného poškození zařízení učebny, zhasnutí světel, uzavření oken, uzavření vodovodu atd., odcházet ze třídy poslední, kontrolovat uzamčené šatní skříňky v 7.45 hod., 9.40 hod., hod. a po ukončení vyučování. 12. Žáci slušně zdraví všechny pracovníky školy, oslovují je pane nebo paní a připojují jejich služební titul. Ve třídě zdraví žáci vyučujícího tím, že vstanou v lavici. 13. Na základě vyhodnocení rizik možného vzniku úrazu je žák povinen dodržovat následující opatření: dodržovat zákaz požívání alkoholu, omamných látek a kouření nejen ve školní budově, ale i v celém areálu SŠ, chovat se tak, aby neohrožoval zdraví svoje ani ostatních spolužáků popř. dalších osob, 3

4 řídit se provozními řády v jednotlivých odborných učebnách, neběhat a neklouzat se po chodbách, být opatrný při chůzi po schodech, přidržovat se zábradlí, nestoupat na židle, stoly apod., nesedat na parapety oken, okna otvírat pouze se souhlasem vyučujícího, nevyklánět se z oken, nevstupovat do prostoru, kam je vstup zakázán, nevstupovat do prostoru, kam je vstup zakázán, pohybovat se v areálu SŠ pouze ve vyznačených prostorách, nepoužívat soukromé elektrické spotřebiče, nahlásit každý úraz vyučujícímu, spolupracovat při poskytnutí první pomoci a při vyšetřování příčin úrazů, jichž byl svědkem, Při porušení budou užita výchovná nebo kázeňská opatření. 14. Pokud mají žáci zaplacený oběd, odcházejí do školní jídelny v doprovodu vyučujícího v době polední přestávky nebo po skončení vyučování. Ve školní jídelně během oběda žáci dodržují stanovená společenská pravidla. Při vydávání oběda se žák prokáže kartou ŠJ. Je zakázáno vynášet jídlo z jídelny. 15. PODMÍNKY PRO OMLOUVÁNÍ NEÚČASTI ŽÁKA VE VYUČOVÁNÍ A PRO UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VYUČOVÁNÍ a) V případě, že žák potřebuje opustit budovu školy během vyučování /lékař,nevolnost, úřední jednání/, vyzvedne si u svého třídního učitele propustku, kterou si nechá potvrdit na místě jednání a odevzdá zpět třídnímu učiteli. b) U předem známé absence žák předkládá včas třídnímu učiteli písemnou žádost. c) Nepřítomnost žáka na teoretickém vyučování omlouvá u nezletilého žáka zákonný zástupce žáka, zletilý žák sám, nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. Pro nahlášení absence lze využít školní mobilní telefon tel. číslo Třídní učitel omluví nepřítomnost žáka na vyučování po nástupu žáka do školy na základě omluvenky v žákovské knížce /omluvný list/ vystavené zákonným zástupcem žáka /u nezletilého žáka/ nebo zletilým žákem. Při pozdním omlouvání absence bude uložené některé z výchovných opatření k posílení kázně/ 10 vyhl. č. 13/2005 Sb./, snížený stupeň z chování. d) Neomluvená absence žáka v rozsahu jednoho vyučovacího dne bude projednána ve výchovné komisi a bude řešena výchovnými opatřeními, sníženým stupněm z chování. Opakovaná neomluvená absence bude projednána ve výchovné komisi a bude řešena výchovnými, kázeňskými opatřeními, sníženým stupněm z chování. Kopie rozhodnutí ředitele SŠ bude zaslána na odbor péče o dítě, orgán sociálně právní ochrany dětí. e) Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka (popř. vychovatelem domova mládeže, pokud jde o nezletilého žáka střední školy ubytovaného v domově mládeže) nebo omluvenky vystavené zletilým žákem, a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování. 4

5 f) Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky uvedené v bodě e). Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j.: / Žáci předkládají žákovskou knížku každý týden k podpisu rodičům a pravidelně ji nosí na teoretické vyučování, zletilí žáci si podepisují žákovskou knížku sami. 17. Pedagogický pracovník, který koná dohled, zodpovídá za pořádek v prostorách školy, kde tento dohled vykonává. Pedagogický dohled je schválen ředitelem SŠ na celý školní rok. Pedagogický pracovník školy vykonává podle pokynů ředitele dohled i mimo školu a školské zařízení, zejména při kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních vzdělávacích programů nebo učebních dokumentů, při účasti na soutěžích, přehlídkách, popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích organizovaných školou nebo školským zařízením.při akcích konaných mimo školu nebo školské zařízení, kdy místem pro shromáždění žáků není škola nebo školské zařízení, začíná dohled nejpozději 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dohled končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce se oznámí nejméně jeden den před konáním akce zákonným zástupcům žáků. Dohled může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy nebo školského zařízení, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto poučení se provede záznam. 18. Jakékoliv jednání žáků v sekretariátu je možné pouze v úředních hodinách: Úřední hodiny: PO PÁ hod.; hod.; hod Učitelé hmotně zodpovídají za svoji přidělenou třídu, kabinet nebo odbornou učebnu včetně vybavení. 20. Rozvrh hodin: 00. hodina 6,00 6,45 5. hodina 11,20 12,05 0. hodina 6,50 7,35 6. hodina 12,35 13,20 1. hodina 7,45 8,30 7. hodina 13,25 14,10 2. hodina 8,35 9,20 8. hodina 14,15 15,00 3. hodina 9,40 10,25 9. hodina 15,05 15,50 4. hodina 10,30 11,15 Polední přestávka: 12,05 12,35 hod. 21. Za nezajištěné věci (neuzamčené šatnové skříně, kola, motocykly, mobilní telefony) SŠ neručí. Odkládání cenných věcí žáků je možno v kanceláři ředitele SŠ nebo u 5

6 vyučujícího. Cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním nesmí žáci do školy nosit. 22. Opuštění areálu SŠ je možno v době od 9:20 do 9:40 hodin, dále o polední přestávce od 12:05 do 12:35 po vystavení PRŮKAZKY zástupcem ředitele pro teoretické vyučování. Průkazka bude žákům odebrána při zjištění pozdních příchodů na vyučování. 23. V průběhu vyučování nesmí žák užívat kola a motorová vozidla. 24. Zákaz nošení zbraní. 25. Dodržování pokynu MŠMT č. j /99-22 k výchově žáků proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance. 26. Zákaz vjíždění a parkování aut žáků v areálu SŠ Příkaz ředitele č. 25/ Pokyn MŠMT č. j / k prosazování rovnosti mužů a žen ve výchovně vzdělávacím procesu na školách a školských zařízeních. 28. PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ a) Žák je po celou dobu pobytu ve škole zodpovědný za svůj mobilní telefon. b) S ohledem na možné rušení výuky a případné zneužití při ověřování vědomostí je rozsah používání ve škole omezen. c) V průběhu vyučovací hodiny žák: o musí mít u mobilního telefonu vypnuté signální zařízení (vibrace, zvonění), o nesmí telefonovat ani hovory přijímat, o nesmí posílat SMS, MMS a číst přijaté, o nesmí s mobilním telefonem manipulovat, používat jako kalkulačku, o musí mít mobilní telefon uložen v aktovce (batohu). d) Žákům je zakázáno dobíjet mobilní telefon z elektrických zásuvek ve všech objektech školy. e) Žákům je zakázáno pořizovat foto(natáčení na telefon) v době přestávek. f) V případě, že dojde ke ztrátě mobilního telefonu v prostorách školy v době vyučování, vznikne škole odpovědnost za mobilní telefon pouze tehdy, pokud žák mobilní telefon odložil v přímé souvislosti s výukou (např. při hodině tělesné výchovy) do úschovy škole. g) Žák nesmí nosit do školy MP3, diktafon, CD přehrávač, fotoaparát, videokameru. Porušení pravidel pro používání mobilních telefonů. V případě porušení pravidel pro používání mobilních telefonů budou použita tato výchovná a kázeňská opatření: o napomenutí TU, o důtka TU, o důtka ředitele školy, o podmíněné vyloučení ze školy, o vyloučení ze školy. Může být udělen snížený stupeň z chování. 6

7 29. Metodický pokyn MŠMT č.j / k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Všem osobám je v prostorách školy, areálu školy, v jiných školských zařízeních a na akcích pořádaných naší střední školou zakázáno užívat návykové látky (alkohol omamné látky,psychotropní látky a ostatní, které mají vliv na psychiku člověka), ve škole s nimi manipulovat. Manipulací se rozumí přenášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen OPL ) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno z nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně správní ochrany dětí. (1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka. (2) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák používá návykové látky. (3) Distribuce dle 187 trestního zákona a šíření OPL dle 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestním činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. (4) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu (3). Při porušení budou užita tato výchovná a kázeňská opatření: o Důtka třídního učitele, důtka ředitele, podmíněné vyloučení ze školy, vyloučení ze školy. Může být udělen snížený stupeň z chování. 30. Metodický pokyn MŠMT č.j. MSMT-22294/ k řešení šikanování na školách a školských zařízeních. V případě podezření na šikanování žáka nebo prokázané šikanování žáka budou na agresora užita tato výchovná a kázeňská opatření: o důtka ředitele, podmíněné vyloučení ze školy, vyloučení ze školy, o převedení do jiné třídy, žákovské skupiny. Může být udělen snížený stupeň z chování. 31. Pokud žák SŠ Rokycany úmyslně poškodí majetek SŠ Rokycany nebo z nedbalosti, bude mu prokázána krádež, vandalismus, okrade spolužáka, bude potrestán v souladu s výchovnými opatřeními. Vzniklou škodu je žák nebo zákonný zástupce povinen neprodleně uhradit. (viz.příloha č. 1 k č.j. 2006/ ). Krádež je protiprávním jednáním a jakmile škola se o takovém jednání dozví, bude tato skutečnost nahlášena orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. Pokud žák rozpozná protiprávní jednání, ohlásí věc pedagogickým pracovníkům. 7

8 32. Žáci SŠ Rokycany budou plnit úkoly a dodržovat pokyny pedagogických pracovníků, týkající se schváleného školního programu EVVO, environmentální výchova /např. šetření energií, třídění odpadů atd./. 33. Pokud se žák úmyslně vyhýbá vyučování, nebude hodnocen v daném pololetí školního roku. Náhradní termín hodnocení určí ředitel SŠ Rokycany. Kritéria účasti žáka ve výuce pro hodnocení v procentech: o 70 % u oborů vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, o 75 % u oborů vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou. V případě včasného doplnění učiva a odpovídajícího počtu klasifikačních podkladů může učitel hodnotit žáka i v tomto případě. 34. V případě hrubého slovního a úmyslného fyzického útoku žáka vůči všem pracovníkům školy budou na agresora užita tato výchovná a kázeňská opatření: o podmíněné vyloučení ze školy, o vyloučení ze školy. Současně bude snížen stupeň z chování. V případě hrubého slovního a úmyslného fyzického útoku žáka vůči spolužákům budou na agresora užita tato výchovná a kázeňská opatření: o důtka ředitele školy, o podmíněné vyloučení ze školy, o vyloučení ze školy. Může být udělen snížený stupeň z chování. 35. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ o na konci školního roku se vydá žákovi vysvědčení /za I. pololetí bude vydán výpis z vysvědčení/, o hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, o hodnocení výsledků vzdělávání je v souladu s pravidly hodnocení vzdělávání žáků, o do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů, o žák, který na konci 2. pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku, termíny stanoví ředitel SŠ, o nelze li žáka hodnotit za první pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín (do 31. března daného školního roku), o nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Pravidla hodnocení v náhradním termínu: o za 1. pololetí školního roku do 31. března daného školního roku za 2. pololetí školního roku nejpozději do 20. září daného školního roku. (stanoveno v organizaci školního roku), o forma písemná, o obsah učiva vždy za celé pololetí daného školního roku, o rodiče nezletilých žáků a žáci budou informování prostřednictvím žákovské knížky. 8

9 Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním, b) prospěl(a), c) neprospěl(a), d) nehodnocen(a). Žák prospěl s vyznamenáním, není- li klasifikace nedoslovní hodnocení po převodu doklasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. Žák prospěl, není li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém nepovinném předmětu vyjádřena stupněm 5- nedostatečný. Žák neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém nepovinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí. Do vyššího ročníku postupuje žák. který na konci druhého poletí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů. Komisionální zkouška Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: a) při zkoušce z odborných předmětů, které stanoví rámcový vzdělávací program v uměleckých oborech vzdělání, b) koná li opravné zkoušky, c) koná-li komisionální přezkoušení. Chování žáka v denní formě vzdělávání se hodnotí stupni hodnocení: 1 velmi dobré, 2 - uspokojivé, 3 neuspokojivé. 36. Žáci na teoretickém vyučování mají zákaz vstupu do dílen praktického vyučování v areálu SŠ. 37. Žák střední školy je povinen bez vyzvání při průchodu vrátnicí předložit vrátnému svoji řádně vyplněnou průkazku včetně fotografie. Pokud tak neučiní budou použita výchovná opatření, snížený stupeň z chování. 38. V období mezi ukončením klasifikace v posledním ročníku vzdělávání a vydáním vysvědčení o maturitní zkoušce žák školu nenavštěvuje. Každý žák bude mít v ŽK zapsány konkrétní termíny jednotlivých částí maturitní zkoušky. Zápis zajistí třídní učitel. Dnem končí platnost Školního řádu ze dne , důvodem je zapracování dodatků č. 1, 2, 3 a začlenění nového metodického pokynu k řešení šikanování na školách a školských zařízeních. Školní řád projednán a schválen ve školské radě dne Účinnost od V Rokycanech dne Mgr.Václav V i l d ředitel SŠ 9

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA 1 614 00 Brno tel.: 545 21 23 34, fax: 545 21 19 23 mail: zvs.sekaninova@bm.orgman.cz Školní řád je soubor pravidel, která nám sdělují jak se máme chovat ve škole i mimo

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1.1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Školní řád Čl. 1 Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na střední škole zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti stanovené

Více

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Školní řád SŠ, jehož nedílnou součástí je organizační řád školy a pravidla hodnocení žáků školy, je prostředkem k tomu, aby výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ praktickou a speciální - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační

Více

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun IČO 47558415, tel. 311 622 311 SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) Obsah školní rok 2009-2010 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy Ze dne: 31.8.2013 Platnost od 2.9. 2013 1 A. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád Gymnázia Jana

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 ŠKOLNÍ ŘÁD šk. r. 2014/2015 Obsah I. Úvod... 1 II. Přijetí uchazeče ke studiu... 2 III. Ukončení a zanechání studia žáka... 2 IV. Povolení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28 162 00 Praha 6, tel. 220 610 640, Fax. 235 365 398, IČO 68407289, zřizovatel: Hl. m. Praha www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více