Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms"

Transkript

1 Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Kalibrační postp KP 1.1.3/06/13 TRACKER (LASER TRACKER LEICA) Praha říjen 013

2 KP 1.1.3/06/13 strana /13 Vzorový kalibrační postp byl zpracován a financován ÚNMZ v rámci Plán standardizace Program rozvoje metrologie 013 Číslo úkol: VII/1/13 Zadavatel: Česká repblika Úřad pro technicko normalizaci, metrologii a státní zkšebnictví, organizační složka stát Řešitel: Česká metrologická společnost Zpracoval:Ing. Lboš Zachoval, Bc. Ondřej Košťák Revize:013 ÚNMZ, ČMS Neprodejné: Metodika je volně k dispozici na stránkách ÚNMZ a ČMS. Nesmí však být dále komerčně šířena.

3 KP 1.1.3/06/13 strana 3/13 1. Předmět kalibrace Tento kalibrační postp se vztahje poze na kalibraci Laser Trackerů od firmy LEICAGeosystems. Jedná se o speciální typy sořadnicových měřicích strojů (CMM). Laser Trackery vyžívají k odměřování vzdálenosti princip laserové interferometrie (IFM) a absoltního měření (ADM), ke snímání povrch měřeného předmětpak dotykovo (taktilní) sond (T-PROBE), nebo bezdotykovo laserovo skenovací sond (T-SCAN). Měřicí rozsah těchto strojů se předpokládá do 9000 mm v měření do dálky a 500 mm v měření do výšky. Tato metodika předpokládá požití typů etalonů tyče s kolemi (ballbar) a tyče s kželi (scalebar). Primárně doporčjeme kalibraci dle metodiky výrobce, ovšem ta je časově náročnější a jso k ní zapotřebí speciální etalony. Kalibrace popsaná v tomto kalibračním postp se týká, jak vstpní přejímky tzn. vstpní kontroly, resp. prvotní kalibrace (PK), tak i rekalibrace (RK) během požívání CMM. Termín zkoška ve smysl normy ČSN EN ISO se zde nahrazje termínem kalibrace.. Sovisející normy a metrologické předpisy ČSN EN ISO : 001 ČSN EN ISO : 010 VDI/VDE 634 BLATT 1 VDI/VDE 634 BLATT VDI/VDE 634 BLATT 3 ČSN EN ISO/IEC 1705: 005 (GPS) Přejímací a periodické zkošky sořadnicových měřicích strojů (CMM) Část 1: Slovník [1] Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkošky sořadnicových měřicích strojů (CMM) - Část : Sořadnicové měřicí stroje požívané pro měření lineárních rozměrů [] Optical 3D measringsystems - Imaging systemswithpoint - by-pointprobing[3] Optical 3D measringsystems - Optical systemsbased on areascanning[4] Optical 3Dmeasringsystems - Mltiple viewsystemsbased on areascanning[5] Poszování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkšebních a kalibračních laboratoří [6] ČSN EN ISO : 000 (GPS) - Zkošení obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování o prokazování shody nebo neshody se specifikacemi [7] ČSN EN ISO 1453-: 011 (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část : Návod pro odhad nejistoty měření v GPS, při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobk [8] ČSN EN ISO : 011 (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 3: Směrnice k dosažení sohlas na základě stanovené nejistoty měření [9] EA 4/0 (001) Vyjadřování nejistot měření při kalibracích [10]

4 KP 1.1.3/06/13 strana 4/13 TNI :009 Mezinárodní metrologický slovník Základní a všeobecné pojmy a přidržené termíny (VIM) [11] VDA 5 (011) Management kvality v atomobilovém průmysl - Vhodnost kontrolních procesů [1] ČSN P ENV 13005: KP1.1.3/0/13 EA 4/07 Pokyn pro vyjádření nejistoty měření[13] Sořadnicový měřicí stroj (CMM) portálový [14] Návaznost měřicího a zkšebního zařízení na státní etalony [15] 3. Kvalifikace pracovníků provádějících kalibraci Kvalifikace pracovníků provádějících kalibracije dána příslšným předpisem organizace. Tito pracovníci se seznámí s tímto kalibračním postpem, příp. s dalšími vzorovými kalibračními postpy ČMS rčenými ke kalibraci CMM a sovisejícími předpisy a normami vedenými v článk. Doporčje se potvrzení odborné způsobilosti těchto pracovníků prokázat vhodným způsobem například osvědčením o odborné způsobilosti, osobním certifikátem, školením od výrobce/dodavatele apod. 4. Názvosloví, definice Pro účely tohoto kalibračního postp platí tyto definice: LASER TRACKER Zařízení, které je schopné zaměřit se na laserový paprsek odražený od odražeče/reflektor a rčovat takpoloh tohoto odražeče/reflektor vzhledem k sobě samotném, CMM sořadnicový měřicí stroj, IFM laserová interferometrie, ADM absoltní měření vzdálenosti, T-SCAN rční zařízení, které za pomoci kamery a laser vyžívá trianglační metody ke snímání tvar měřeného předmět, T-PROBE dotyková sonda, T-CAM kamera Laser Tracker rčená ke snímání orientace T-SCAN a T-PROB, BALLBAR tyč s kolemi, SCALEBAR tyč s kželi, MPE maximální mezní chyba sořadnicového měřicího stroje, Další pojmy a definice jso obsaženy v příslšných normách (viz článek ), zejména v ČSN EN ISO a TNI , a v pblikacích věnovaných metrologické terminologii. 5. Měřidla a pomocná měřicí zařízení potřebná pro kalibraci Ballbarse dvěma kolemi, doporčený minimální průměr kole = 50 mm, Scalebars kželi o průměr 1,7 mm, rozteč kželů po 00 mm, Měřické pásmo, nebo laserový dálkoměr (rozsah 8 m),

5 KP 1.1.3/06/13 strana 5/13 Digitální teploměr (rozlišení 0,1 C). Pozn.: Všechna požitá měřidla a pomocná měřicí zařízení msí být navázány na vhodný etalon splatno kalibrací. 6. Obecné podmínky kalibrace referenční podmínky Rozměry prostor potřebného ke kalibraci: šířka 5 m délka 10 m výška 3 m, Podlaha: mechanicky pevná, bez vibrací, Prostředí: bez zdrojů silného bodového světla nebo tepla, bez flktace vzdch, Teplota prostředí: (±) C, Změna teploty vzdch: max. 1 C/h, Relativní vlhkost vzdch: max. 80 %RH, nekorozní prostředí. Tato zařízení jso zpravidla vybavena meteorologicko stanicí, která si sama měří okolní teplot, vlhkost a tlak vzdch a pomocí nich kompenzje výsledky měření. 7. Rozsah kalibrace Kalibrace je rozčleněna do dvo kroků, při kterých se ověří přesnost odměřovacího systém (IFM/ADM) v kombinaci s dano sondo (T-SCAN/T-PROBE). 1) Kalibrace Laser Tracker s T-PROBEm. ) Kalibrace Laser Tracker s T-SCANem. 8. Kontrola dodávky a příprava 8.1 Kontrola dodávky. Ověření úplnosti měřicího zařízení (Laser Tracker, T-CAM, T-SCAN, T-PROBE, kalibrační pomůcky) 8. Čištění a předběžná kontrola Příprav Laser Tracker ke kalibraci provádí obslha dle požadavků výrobce. 8.3 Příprava měřidla Před počátkem kalibrace je ntné stroj zapnot a nechat minimálně 30 minzahřát na provozní podmínky. V tomto čase rovněž stroj načítá podmínky prostředí.

6 KP 1.1.3/06/13 strana 6/13 9. Postp kalibrace 9.1. Kontrola T-SCAN pomocí ballbar a) Ballbar postavímekolmo k Tracker do vzdálenosti m (viz IV) od Tracker, b) T-SCANEm nasnímáme povrch kole A, přitom dbáme na to, aby byl T-SCAN ve správné vzdálenosti od snímané kole (skenje se v rovině, která tvoří tečn ke koli) a zároveň se snažíme koli nasnímat ze 4 základních pohledů (faců), tak aby kole byla co nejkompletnější. V každém z těchto pohledů provedeme skeny, přičemž je vždy ntné vyžít zadní reflektor T-SCAN (z důvod kompletnosti kole vyhodnocení střed), c) totožný postp jako v bodě b provedeme snímání kole B, d) v měřicím softwar vyhodnotíme průměry nasnímaných kolí a zároveň polohy jejich středů včetně vzájemné vzdálenosti, e) měření a vyhodnocení (body b až d) opakjeme 3x pro dano poloh, f) body b až eopakjeme ve vzdálenostech 4 m a 6 m opět v kolmé poloze etalon k Tracker. g) Vzhledem k tom, že poloh ballbar vůči Tracker nemůžeme z důvod kompletnosti naskenovaní kolí nějak výrazně měnit (důvodem je vyločení chyby polohování T-CAM), doporčjeme před kalibrací T-SCAN nejprve provést kalibraci T-PROB (viz g) Kontrola T-PROBE pomocí scalebar a) Do T-PROB vložíme kalibrační dotek (ø 1,7 mm výrobcem rčený ke kalibraci), který zároveň nastavíme v softwar, b) scalebarpoložíme kolmo k Tracker do vzdálenosti m (viz kapitola I) před Tracker.Nejprve proměříme kžel ve vzdálenosti 0 mm, poté provedeme měření na kžel ve vzdálenosti 400 mm. Při snímání dbáme na to, aby se T-PROBE nacházel v ideální poloze (svítí poze prostřední zelená dioda). Toto opakjeme 5x, c) po každém měření vyhodnotíme v softwar vzdálenosti středů kželů, d) ve stejné vzdálenosti scalebarod Trackeropět 5x proměříme vzdálenost (0 800) mm, e) ve stejné vzdálenosti scalebarod Trackeropět 5x proměříme vzdálenost (0 100) mm, f) ve stejné vzdálenosti scalebarod Trackeropět 5x proměříme vzdálenost (0 1600) mm, g) Z důvod vyločení možné chyby polohování T-CAM se důrazně doporčje provést ve vzdálenosti m od Tracker kroky b až f i v jiné než poze kolmé poloze scalebar k Tracker. (doporčené polohy scalebar viz kapitola 9.3. II a III), h) body b až f opakjeme ve vzdálenostech 4 m a 6 m opět v kolmé poloze etalon k Tracker.. Pozn.: Pásmo, nebo laserový dálkoměr požíváme k orientačním odměřování správné vzdálenosti etalonů od Tracker. Vzdálenost pak odměřjeme od T-CAM v místech odkd vychází laserový paprsek (s přesností ±40 mm). Teploměrem měříme teploty etalon na začátk a na konci kalibrace, příp. během kalibrace.

7 KP 1.1.3/06/13 strana 7/ Kalibrační polohy I) Kolmo (základní kalibrační poloha scalebar při kalibraci T-PROB) Tracker laserový paprsek T-PROBE scalebar II) Svisle (poloha scalebar při kalibraci T-PROB) III) Podélně (poloha scalebar při kalibraci T-PROB)

8 KP 1.1.3/06/13 strana 8/13 IV) Kolmo (základní kalibrační poloha ballbar při kalibraci T-SCAN) Tracker T-SCAN ballbar 10. Vyhodnocení kalibrace 10.1 Vyhodnocení výsledků měření (postp) Provedeme vyhodnocení měření vzdáleností středů kolí ballbar/kželů scalebar. Všechny naměřené hodnoty vyhodnocjeme podle předpisů normy ČSN EN ISO 10360, popř. VDI/VDE 617. Naměřené hodnoty porovnáváme s předepsanými parametry Tracker (CMM), které jso dány vzorcem: MPE A. Tento vzorec se většino vztahje na rozšířeno nejistot (mezní chyb) 95%, tj. pro k =. Naměřené hodnoty, resp. úchylky od sktečné hodnoty, a vypočtené hodnoty zapisjeme do tablky, která je sočástí kalibračního protokol. Zjištěné maximální úchylky a opakovatelnost se porovnají s dovoleno chybo (tolerancí) CMM. Příklad zápis tablky naměřených a vypočtených hodnot: Tracker: MPE 60 μm, pro měrk 1000 mm je mezní chyba MPE 60μm Etalon osa 1. měření. měření 3. měření tolerance maximální opakovatelnost mm poloha Tracker úchylka mm μm 1000,0015 X střed 999, , ,010 ± 60,0 8,5 15,0 Porovnáním všech hodnot definjeme výsledek měření: VYHOVUJE - jso-li všechny naměřené hodnoty v toleranci předepsané výrobcem (požadované živatelem). OMEZENÉ POUŽITÍ - Tracker vyhovje po dohodě s živatelem, to znamená, že byly naměřeny některé hodnoty mimo toleranci předepsano výrobcem, ale ještě vyhovjí živateli. Tracker se označí nálepko OMEZENÉ POUŽITÍ. NEVYHOVUJE - Tracker byly při kalibraci zjištěny výsledky mimo toleranci. Tracker se označí nálepko MIMO PROVOZ nebo NEPOUŽÍVAT.

9 KP 1.1.3/06/13 strana 9/ Rozhodntí o výsledk kalibrace Na základě zkošek (vedených v článk 9) a jejich vyhodnocení (vedených v článk 10.1) rozhodne odpovědný pracovník, popř. vedocí metrologického střediska, zda kalibrovaný Tracker vyhovje či nevyhovje stanoveným požadavkům. Výsledek rozhodntí se zanese do protokol o kalibraci. Nevyhoví-li Tracker při prvotní kalibraci požadavkům vedeným ve smlově (technickém zadání), resp. v dodacím list pro daný Tracker, předá se tento Tracker k reklamačním řízení. Nevyhoví-li Tracker při rekalibraci požadavkům vedeným v technické dokmentacitracker, resp. požadavk (definici) živatele Tracker, předá se Tracker k servisním seřízení. Uživatel (majitel) Tracker dále rčí dob platnosti kalibrace (na základě četnosti jeho požívání, změn měřených úchylek v porovnání s předchozími kalibracemi, s přihlédntím k účel a způsob jeho požívání), pokd již není tato doba stanovena jiným metrologickým předpisem, např. řádem podnikové metrologie. Platnost kalibrace zaniká, a tím je i Tracker vyřazen z požívání, jestliže: a) Uplynla doba platnosti kalibrace, b) byly provedeny úpravy Tracker, zejména korekčních faktorů, které moho ovlivnit jeho metrologické vlastnosti, dále změny snímacího systém nebo měřicích SW, c) Tracker byl poškozen tak, že mohl ztratit některo vlastnost rozhodno pro kalibraci, d) byla znehodnocena nebo odstraněna kalibrační značka, e) je zjevné, že i při neporšené kalibraci ztratil Tracker požadované metrologické vlastnosti. 11. Kalibrační list 11.1 Náležitosti kalibračního list Kalibrační list by měl obsahovat minimálně následjící údaje: a) název a adres kalibrační laboratoře, b) pořadové číslo kalibračního list, očíslování jednotlivých stran, celkový počet stran, c) jméno a adres zadavatele, resp. zákazníka, d) název a identifikační číslo kalibrovaného měřidla, popřípadě jméno výrobce, e) datm přijetí Trackerke kalibraci, datm provedení kalibrace a datm vystavení kalibračního list, f) rčení specifikace platněné při kalibraci nebo označení kalibračního postp (v tomto případě KP 1.1.3/06/13), g) podmínky, za nichž byla kalibrace provedena (hodnoty ovlivňjící veličiny apod.), h) měřidla požitá při kalibraci, i) obecné vyjádření o návaznosti výsledků měření (etalony požité při kalibraci), j) výsledky měření a s nimi spjato nejistot měření a/nebo prohlášení o shodě s rčito metrologicko specifikací, k) jméno pracovníka, který měřidlo kalibroval, jméno a podpis odpovědného (vedocího) pracovníka, razítko kalibrační laboratoře.

10 KP 1.1.3/06/13 strana 10/13 Poznámka: Pokd se Tracker kalibrje mimo stálé prostory kalibrační laboratoře, vede se v kalibračním listě místo, kde byl Tracker kalibrován. Akreditovaná kalibrační laboratoř navíc vede přiděleno kalibrační značk a odkaz na akreditaci. Sočástí kalibračního list je též prohlášení, že vedené výsledky se týkají poze kalibrovaného předmět a kalibrační list nesmí být bez předběžného písemného sohlas kalibrační laboratoře pblikován jinak než celý. Pokd provádí kalibrační, resp. metrologická laboratoř kalibraci pro vlastní organizaci, může být kalibrační list zjednodšen, případně vůbec nevystavován (výsledky kalibrace moho být vedeny např. v kalibrační kartě měřidla nebo na vhodném nosiči, popř. v elektronické paměti. I v tomto případě však msí kalibrační laboratoř zpracovat záznam o měření (s vedenými měřenými hodnotami) a archivovat jej. 11. Protokolování Originál kalibračního list se předá zadavateli kalibrace. Kopii kalibračního list si ponechá kalibrační laboratoř a archivje ji po dob nejméně pěti let nebo po dob stanoveno zadavatelem zároveň se záznamem o kalibraci. Doporčje se archivovat záznamy a kalibrační listy chronologicky. Výsledky kalibrace se moho v solad s případnými podnikovými metrologickými dokmenty zanášet do kalibrační karty měřidla nebo kládat do vhodné elektronické paměti Umístění kalibrační značky Po provedení kalibrace může kalibrační laboratoř označit kalibrované měřidlo kalibrační značko, popř. kalibračním štítkem. Pokd to není výslovně vedeno v některém podnikovém metrologickém předpis, nesmí kalibrační laboratoř vádět na kalibrační štítek datm příští kalibrace. 1. Péče o kalibrační postp Originál kalibračního postp je ložen jeho zpracovatele, další vyhotovení jso předána příslšným pracovníkům podle rozdělovník (viz čl tohoto postp). Změny, popř. revize kalibračního postp provádí jeho zpracovatel. Změny schvalje vedocí zpracovatele (vedocí kalibrační laboratoře nebo metrolog organizace). 13. Rozdělovník, úprava a schválení, revize 13.1 Rozdělovník Kalibrační postp Převzal Výtisk číslo Obdrží útvar Jméno Podpis Datm

11 KP 1.1.3/06/13 strana 11/ Úprava a schválení Kalibrační postp Jméno Podpis Datm Upravil Úprav schválil 13.3 Revize Strana Popis změny Zpracoval Schválil Datm 14. Stanovení nejistoty měření při kalibraci Laser Tracker T-PROBE 14.1 Výchozí údaje: Kalibrovaný Tracker: MPE 60 μm Požitá měřidla: Scalebar kželi o průměr 1,7 mm, 8 x 00 mm, (zkalibrovaný rozměr na 800 mm je 800,16 mm), U = (1,3 + 1,95 * L), kde L je v m Pásmo, nebo laserový dálkoměr (rozsah 8 m) digitální teploměr (R = 0,1 C, U = 0,5 C) Sovisející normy a dokmenty: ČSN P ENV 13005: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření, EA 4/0: Vyjadřování nejistot měření při kalibracích, ISO : Řada norem pro kalibraci CMM. Referenční podmínky: (viz článek 6) Naměřené hodnoty: 1. měření. měření 3. měření 4. měření 5. měření x (x i - x ) s mm mm mm µm 800, , , , , ,1708 0, ,54975

12 KP 1.1.3/06/13 strana 1/ Model měření Scalebar byl místěn kolmo k Tracker ve vzdálenosti 6 m. Po vytemperování bylo provedeno pět měření na kželech ve vzdálenostech 0 mm a 800 mm Stanovení rozšířené nejistoty: Stanovení standardní nejistoty typ A A : z n opakovaných měření při stejných podmínkách Nejistota typ A je rčena statisticko analýzo série n měření: s * n A k n s x... směrodatná odchylka měření s x... směrodatná odchylka průměrné hodnoty výběr n... počet měření (za stejných podmínek) ; n 5 k... koeficient závislosti na počt měření ; pro n 5, k 1, 4 n x... výběrový aritmetický průměr x x i... naměřené hodnoty (i = 1,,, n) x i n n Směrodatná odchylka rozdělení výběr: s x n 1 ( x X ( n 1) i ) Směrodatná odchylka průměrné hodnoty výběr: s x n 1 ( x X ) n *( n 1) i s x n Stanovení standardní nejistoty typ B B : Je dána geometrickým sočtem nejistot způsobených vlivy měření: B E P...

13 KP 1.1.3/06/13 strana 13/13 E... nejistota etalon P... nejistota z mezní chyby CMM U k E U p P 3 V rámci MPE E stroje je zahrnta teplotní kompenzace i rozlišitelnost. Tablka standartních nejistot měření Veličina Odhad Standartní nejistota Pravděpodobnostní rozdělení Citlivostní koeficient Příspěvek k nejistotě Nejistota typ A,85 μm normální 1,0,85 μm Vliv etalon 1,43 μm normální 1,0 1,43 μm Vliv mezní chyby 34,64 μm rovnoměrné 1,0 34,64μm Tracker Výsledná nejistota 34,79 μm Stanovení kombinované standardní nejistoty c A B Stanovení rozšířené nejistoty: U c * k... koeficient rozšíření pro 95% ( k ) Výsledek kalibrace Laser Tracker v kombinaci s T-PROBem pomocí scalebar na rozměr 800,16 mm v dané poloze/vzdálenosti je 800,1708 mm s nejistotoměření U = 0,07mm. 15. Validace Kalibrační metody podléhají validaci v solad s normo ČSN EN ISO/IEC 1705 čl Validační zpráva je ložena v archiv sekretariát ČMS. Upozornění Kalibrační postp je třeba považovat za vzorový. Doporčje se, aby jej organizace přizpůsobila svým požadavkům s ohledem na své metrologické vybavení a konkrétní podmínky. V případě, že střediskem provádějícím kalibraci je akreditovaná kalibrační laboratoř, měl by být kalibračnípostp navíc praven podle příslšných předpisů (zejména MPA a EA).

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postp KP 1.1.3/0/13 SOUŘADNICOVÝ MĚŘICÍ STROJ (CMM) PORTÁLOVÝ Praha

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.7/02/16 ULTRAZVUKOVÉ TLOUŠŤKOMĚRY Praha Říjen

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 6.1.2/01/13 MECHANICKÉ STOPKY Praha říjen 2013 KP 6.1.2/01/13

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.4/02/15 ETALON KRUHOVITOSTI Praha Říjen 2015 KP 1.1.4/02/15

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/19/13 VÝŠKOVÉ MIKROMETRY Praha Říjen 2013 KP 1.1.2/19/13

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/10/13 MIKROKÁTOROVÉ HLAVICE Praha Říjen 2013 KP

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/20/17 ETALONY KONTURY (pro profiloměry šablony)

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/12/15 SPECIÁLNÍ KALIBRY (operační měřidla) Praha

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 4.1.2/08/13 VRCHOLOVÉ A UNIVERZÁLNÍ VOLTMETRY Praha Prosinec

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.8/01/16 Defektoskopické etalony (měrky K1 a

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/05/13 MĚŘICÍ PŘÍPRAVEK (pro kontrolu délkových, popř.

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.3/07/16 SPECIÁLNÍ NASTAVOVACÍ ETALONY PRO 3D

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 2.3.9/01/16 PENETRANČÍ JEHLY Praha Říjen 2016 KP

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.3/01/13 MĚŘICÍ MIKROSKOP Praha říjen 2013 KP č. 1.1.3/01/13

Více

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.5/01/16 KALIBRACE ETALONŮ DRSNOSTI POVRCHU Praha

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/23/14 TLOUŠŤKOMĚR S ÚCHYLKOMĚREM (třmenový tloušťkoměr)

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 2.3.2/06/15 TVRDOMĚRNÉ DESTIČKY BRINELL Praha Říjen 2015

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.4/04/15 KONTROLNÍ PRAVÍTKO Praha Říjen 2015 KP 1.1.4/04/15

Více

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.5/03/16 KALIBRACE DOTYKOVÝCH PŘÍSTROJŮ NA MĚŘENÍ

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 3.1.3/08/13 BIMETALOVÉ TEPLOMĚRY s měřicím prvkem umístěným

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.2.2/04/15 RÁMOVÁ VODOVÁHA Praha Říjen 2015 KP 1.2.2/04/15

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 3.1.3/02/13 TLAKOVÉ TEPLOMĚRY Praha Říjen 2013 KP 3.1.3/02/13

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.4/01/13 PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ KRUHOVITOSTI Praha Říjen

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/20/14 POSUVNÁ MĚŘIDLA PRO STAVEBNICTVÍ (s tvarovým

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/18/15 NOŽOVÁ PRAVÍTKA Praha Říjen 2015 KP 1.1.1/18/15

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.2.2/02/18 METODIKA MĚŘENÍ VODOVÁHAMI

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.2.1/05/13 KUŽELOVÉ KALIBRY Praha Říjen 2013 KP 1.2.1/05/13

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 2.3.2/05/15 TVRDOMĚRNÉ DESTIČKY VICKERS Praha Říjen 2015

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.2.1/07/13 ÚHLOVÉ MĚRKY Praha Říjen 2013 KP 1.2.1/07/13

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/18/13 PEVNÉ ODPICHY (s plochými a kulovými konci

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1..1/03/15 VÁLCE PRO MĚŘENÍ KOLMOSTI Praha Říjen 015 KP 1..1/03/15

Více

Metrologický řád (1) Metrologický řád. Co je a k čemu je metrologie? Definování jednotek v ČR

Metrologický řád (1) Metrologický řád. Co je a k čemu je metrologie? Definování jednotek v ČR Metrologický řád (1) Metrologický řád Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ MĚŘICKÝMI PÁSMY,

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.2/01/16 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/04/13 NASTAVOVACÍ KROUŽKY (pro vnitřní měření) Praha

Více

Bilance nejistot v oblasti průtoku vody. Mgr. Jindřich Bílek

Bilance nejistot v oblasti průtoku vody. Mgr. Jindřich Bílek Bilance nejistot v oblasti průtok vody Mgr. Jindřich Bílek Nejistota měření Parametr přiřazený k výsledk měření ymezje interval, o němž se s rčito úrovní pravděpodobnosti předpokládá, že v něm leží sktečná

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/17/13 MIKROMETRICKÝ HLOUBKOMĚR (s pevnými a výměnnými

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.2.2/01/18 Metodika měření úhloměry ve

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.4/05/13 PŘÍMĚRNÉ DESKY Praha Říjen 2013 KP 1.1.4/05/13

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/22/14 DUTINOMĚR S ÚCHYLKOMĚREM (Subito) Praha Říjen

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 2.3.2/04/15 TVRDOMĚRNÉ DESTIČKY ROCKWELL Praha Říjen 2015

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 4.1./01/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ NAPĚTÍ

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/21/14 PÁČKOVÉ ÚCHYLKOMĚRY Praha Říjen 2014 KP 1.1.2/21/14

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 4.1./0/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ PROUDU

Více

Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky

Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky VUT v Brně, 30. května 2007 Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky Folie 1 z 16 Obecné systémové schéma řízení kvality (jakosti)

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 3.1.3/03/13 SKLENĚNÉ TEPLOMĚRY PRO VISKOZIMETRII Praha

Více

Metodika pro stanovení cílové hodnoty obsahu hotově balených výrobků

Metodika pro stanovení cílové hodnoty obsahu hotově balených výrobků ČESKÉ KALIBRAČNÍ SDRUŽENÍ, z.s Slovinská 47, 612 00 Brno Metodika pro stanovení cílové hodnoty obsahu hotově balených výrobků (plněných hmotnostně) Číslo úkolu: VII/12/16 Název úkolu: Zpracování metodiky

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.2/04/18 Metodika měření číselníkovými

Více

Metrologie v praxi. Eliška Cézová

Metrologie v praxi. Eliška Cézová Metrologie v praxi Eliška Cézová 1. Úvod Metrologie se zabývá jednotností a správností měření. Pro podnikovou metrologii bychom měli definovat měřidla, která v daném oboru používáme, řádně je rozčlenit

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.1/01/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ

Více

V Y H L Á Š K A. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

V Y H L Á Š K A. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000, 262 V Y H L Á Š K A Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvtc.cz/cms Kalibrační postup KP 4.1./11/13 ANALOGOVÝ STŘÍDAVÝ WATTMETR Praha Říjen 013 KP

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

2. PŘESNOST MĚŘENÍ A1B38EMA P2 1

2. PŘESNOST MĚŘENÍ A1B38EMA P2 1 . ŘESNOST MĚŘENÍ přesnost měření nejistota měření, nejistota typ A a typ B, kombinovaná nejistota, nejistoty měření kazovacími (analogovými) a číslicovými měřicími přístroji, nejistota při nepřímých měřeních,

Více

Stavební materiály. Zkušební laboratoře. Ing. Alexander Trinner

Stavební materiály. Zkušební laboratoře. Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Zkušební laboratoře Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Program Příručka jakosti

Více

Zákon o metrologii, subjekty národního metrologického systému a jejich úkoly

Zákon o metrologii, subjekty národního metrologického systému a jejich úkoly Zákon o metrologii, subjekty národního metrologického systému a jejich úkoly Zákon 505/1990 Sb., o metrologii závazný pro všechny organizace zabývající se měřením Měření se musí zabezpečovat s ohledem

Více

Metrologický řád FMMI

Metrologický řád FMMI Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek

Více

METODIKA PRO KONTROLU POSUVNÝCH MĚŘIDEL A HLOUBKOMĚRŮ

METODIKA PRO KONTROLU POSUVNÝCH MĚŘIDEL A HLOUBKOMĚRŮ 1.6.2018 METODIKA PRO KONTROLU POSUVNÝCH MĚŘIDEL A HLOUBKOMĚRŮ Posuvná měřidla jsou délková měřidla s rovnoběžnými rovinnými plochami, mezi kterými lze v daném měřícím rozsahu měřidla měřit rozměry vně

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.4/01/18 Metodika měření na příměrných

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 30-02 - 13 Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření datum vydání: 1.12.2013 1 MPA 30-02-13 Obsah 1 ÚČEL... 2 2 TERMÍNY A DEFINICE... 2 3 ÚVOD... 2 4

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.1/03/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ

Více

PALSTAT Maintainance Strana 1 / 2

PALSTAT Maintainance Strana 1 / 2 Vydání 10/2008 Verze 3.0.0 PALSTAT Maintainance Strana 1 / 2 Počítačová podpora jakosti pro naplnění požadavků norem ISO 9001, ISO/TS 16949 pro oblast Maintainance údržba strojů, nástrojů, přípravků, forem

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.1/02/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ

Více

Kalibrační postup. Indikační teploměry, včetně měřících řetězců. Číslo: QM-17-054-2013 ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř

Kalibrační postup. Indikační teploměry, včetně měřících řetězců. Číslo: QM-17-054-2013 ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Indikační teploměry, včetně měřících řetězců Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Pavel Pospíšil Schválil: Štěpán Vaněček Vydáno: 20.2. 2013 Verze: 0 1. Obsah 1. Předmět kalibrace...3 2. Související normy

Více

FUNKČNÍ ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ ČMI Ing. Jakub Vacula, Ing. Karel Žáček

FUNKČNÍ ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ ČMI Ing. Jakub Vacula, Ing. Karel Žáček FUNKČNÍ ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ ČMI Ing. Jakub Vacula, Ing. Karel Žáček Seminář vodoměry a měřiče tepla Skalský Dvůr, 22.3 až 23.3.2016 Funkční zkoušky prováděné ČMI, metodika, požadavky na laboratoře průtoku

Více

VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek

VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek POŽADAVKY DLE METROLOGICKÉHO PŘEDPISU MP 002 METROLOGICKÁ, TECHNICKÁ A PERSONÁLNÍ ZPŮSOBILOST SUBJEKTŮ K OVĚŘOVÁNÍ STANOVENÝCH

Více

Souřadnicové měření je měření prostorových souřadnic prováděné pomocí CMM Souřadnicový měřicí stroj CMM je měřicí systém k měření prostorových souřadn

Souřadnicové měření je měření prostorových souřadnic prováděné pomocí CMM Souřadnicový měřicí stroj CMM je měřicí systém k měření prostorových souřadn Seminář z oboru GPS (Geometrické Specifikace Produktů) Současný stav v oblasti návaznosti souřadnicových měřicích strojů v systémech kvality Doc. Tykal Osnova: Úvod Zkoušení CMM: - typy zkoušek - podmínky

Více

KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno

KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno Skupiny měřidel úkol technického rozvoje PRM 2012 č. VII/4/12 velké množství jednotlivých měřidel délky 11 skupin,

Více

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu Metrolog (kód: 39-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Metrolog Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná

Více

ÚDRŽBA MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE

ÚDRŽBA MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE ING. LEOŠ KOUPÝ ÚDRŽBA MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE KALIBRACE, REVIZE 1. ÚVOD Měřicí přístroj, tak jako každé technické zařízení, je třeba udržovat v provozuschopném a bezpečném stavu. Je-li používán k provádění

Více

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ Seznam a doporučené odborné literatury ke zkouškám odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností /1/ Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho

Více

Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování

Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování Cílem tohoto referátu je podat zpracovatelům návrhu a vývoje strojního zařízení základní informace o možnostech využívání technických norem

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii a. etalony, b. pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla) c. pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla) d. certifikované referenční materiály Etalon: je ztělesněná

Více

ŘÍZENÍ MONITOROVACÍHO A MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ

ŘÍZENÍ MONITOROVACÍHO A MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ ŘÍZENÍ MONITOROVACÍHO A MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ Doc.Ing. Alois Fiala, CSc. VUT v Brně, fakulta strojního inženýrství Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky odbor metrologie a řízení jakosti Technická 2896/2,

Více

Vyjadřování přesnosti v metrologii

Vyjadřování přesnosti v metrologii Vyjadřování přesnosti v metrologii Měření soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu veličiny. Výsledek měření hodnota získaná měřením přisouzená měřené veličině. Chyba měření výsledek měření mínus

Více

Resolution, Accuracy, Precision, Trueness

Resolution, Accuracy, Precision, Trueness Věra Fišerová 26.11.2013 Resolution, Accuracy, Precision, Trueness Při skenování se používá mnoho pojmů.. Shodnost měření, rozlišení, pravdivost měření, přesnost, opakovatelnost, nejistota měření, chyba

Více

terminologii dle VIM 3, který nahradí VIM 2 (u nás zaveden v ČSN 01 0115).

terminologii dle VIM 3, který nahradí VIM 2 (u nás zaveden v ČSN 01 0115). Skopal, M. J. Návaznost měřidel a strojů v oboru délka v systému kvality. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů. Anotace: Cílem přednášky je souhrnná informace

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální METROLOGICKÝ ŘÁD RESORTU ČESKÉHO ÚŘADU ZEMĚMĚŘICKÉHO A KATASTRÁLNÍHO. Pracovní znění ve znění dodatku č.

Český úřad zeměměřický a katastrální METROLOGICKÝ ŘÁD RESORTU ČESKÉHO ÚŘADU ZEMĚMĚŘICKÉHO A KATASTRÁLNÍHO. Pracovní znění ve znění dodatku č. Český úřad zeměměřický a katastrální METROLOGICKÝ ŘÁD RESORTU ČESKÉHO ÚŘADU ZEMĚMĚŘICKÉHO A KATASTRÁLNÍHO Pracovní znění ve znění dodatku č. 1 Praha 2009 Zpracoval: Český úřad zeměměřický a katastrální

Více

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Dokumenty ILAC. ILAC Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Dokumenty ILAC. ILAC Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město Dokumenty ILAC ILAC Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří Číslo publikace: ILAC - G17:2002 Zavádění koncepce stanovení

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.2/02/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ

Více

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Předpisy Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.2/03/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ

Více

DOKUMENT ILAC ILAC-G8:03/2009

DOKUMENT ILAC ILAC-G8:03/2009 DOKUMENT ILAC Pokyny k uvádění shody se specifikací Překlad ČIA - září 2009 2 Copyright ILAC 2009 ILAC podporuje autorizovanou reprodukci této publikace nebo jejích částí organizacemi, které mají zájem

Více

Činnost kalibrace měřidla je podmínkou nutnou pro zařazení do nepřerušeného řetězce

Činnost kalibrace měřidla je podmínkou nutnou pro zařazení do nepřerušeného řetězce Skopal, M. J. KALIBRACE A ZKOUŠKA MĚŘIDEL A MĚŘICÍCH SYSTÉMŮ Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů. Anotace: Činnost kalibrace měřidla je podmínkou nutnou

Více

Povinnosti výrobců,, dovozců, distributorů

Povinnosti výrobců,, dovozců, distributorů Nová směrnice na hračky 2009/48/ES Povinnosti výrobců,, dovozců, distribtorů 1 Sovisející legislativa vztahjící se k hračkám 1. Předpisy Nového legislativního rámce Nařízení(ES) 764/2008 o vnitrostátních

Více

METROLOGIE ...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA

METROLOGIE ...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA METROLOGIE...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA cena elektřiny odvíjí od spotřeby změřené elektroměrem zboží v obchodě se váží na vahách prodejce čas od času seřizujeme a tedy kalibrujeme své hodiny při

Více

Mezilaboratorní porovnávací zkoušky jeden z nástrojů zajištění kvality zkoušení. Lenka Velísková, ITC Zlín Zákaznický den,

Mezilaboratorní porovnávací zkoušky jeden z nástrojů zajištění kvality zkoušení. Lenka Velísková, ITC Zlín Zákaznický den, Mezilaboratorní porovnávací zkoušky jeden z nástrojů zajištění kvality zkoušení Lenka Velísková, ITC Zlín Zákaznický den, 17. 3. 2011 Zákazník požadavek na zjištění vlastností nebo parametrů výrobku /

Více

Postup pro kalibraci vyměřené zkušební dráhy pro stanovení konstanty vozidla W a účinného obvodu pneumatik (dále jen dráhy )

Postup pro kalibraci vyměřené zkušební dráhy pro stanovení konstanty vozidla W a účinného obvodu pneumatik (dále jen dráhy ) Postup pro kalibraci vyměřené zkušební dráhy pro stanovení konstanty vozidla W a účinného obvodu pneumatik (dále jen dráhy ) Kalibrace se provede porovnávací metodou pomocí kalibrovaného ocelového měřicího

Více

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 DMS 680 Univerzální délkoměr kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 2 Univerzální délkoměr DMS 680 Pro pravidelnou kalibraci měřidel, měrek, pracovních měřidel a etalonů - naprostá shoda Abbého principu.

Více

Kontrolní metrologická střediska

Kontrolní metrologická střediska Kontrolní metrologická střediska AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ PRO CEJCHOVÁNÍ A KALIBRACI PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN hgff PROVOZ ELEKTROTECHNICKÝCH DÍLEN Kalibrační laboratoř se zabývá

Více

METODIKY OVĚŘOVÁNÍ VODOMĚRŮ Ing. Miroslava Benková, Ph.D.

METODIKY OVĚŘOVÁNÍ VODOMĚRŮ Ing. Miroslava Benková, Ph.D. METODIKY OVĚŘOVÁNÍ VODOMĚRŮ Ing. Miroslava Benková, Ph.D. Metodiky ověřování vodoměrů, aplikace předpisů, norem a doporučení (OOP, ISO 4064, OIML R 49, WELMEC) České Kalibrační sdružení HOTEL Skalský Dvůr,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ Registrační číslo projektu: CZ..07/..07/.0054

Více

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 tel/fax 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Česká metrologická společnost, z.s. pořádá kurz 49. základní kurz metrologie

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

Autorizované metrologické středisko VÚGTK č. K 101 Přidružená laboratoř Českého metrologického institutu

Autorizované metrologické středisko VÚGTK č. K 101 Přidružená laboratoř Českého metrologického institutu VÚGTK č. 2292 VÚGTK č. K 101 Přidružená laboratoř Českého metrologického institutu Kalibrační laboratoř a metrologické středisko jsou provozovány útvarem Metrologie a inženýrské geodézie Výzkumného ústavu

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.2.2/06/14 ELEKTRONICKÉ LIBELY přesné strojírenské Praha

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I OSNOVA 1. KAPITOLY 1. Základy měření Úvod do problematiky experimentální

Více

Způsobilost systému měření podle normy ČSN ISO doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.

Způsobilost systému měření podle normy ČSN ISO doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. Způsobilost systému měření podle normy ČSN ISO 22514-7 doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. Předmět normy Postup validace měřicího systému a procesu měření (ověření, zda daný proces měření vyhovuje požadavkům

Více