Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu"

Transkript

1 Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně Schválila: Mgr. Marta Fojtíková

2 V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhl. MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. o středních školách v platném znění vydávám po projednání v pedagogické radě tento klasifikační řád jako součást školního řádu. Úvod Nedílnou součástí výchovně vzdělávací činnosti školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý proces, který klade vysoké požadavky na všechny pedagogické pracovníky. Cílem tohoto klasifikačního řádu je stanovit jednoznačně platná kritéria pro hodnocení. Čl. 1 Zásady a pravidla klasifikace 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech. Celková klasifikace žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí. 2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: a) jednoznačné b) srozumitelné c) srovnatelné s předem stanovenými kritérii d) věcné e) všestranné 3. Zásady hodnocení výsledků vzdělání studující v dálkové formě studia je uvedeno samostatně v příloze č. 1 tohoto klasifikačního řádu. Čl. 2 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává pedagogický pracovník (dále jen učitel ) zejména těmito metodami, formami a prostředky: a) soustavným diagnostickým pozorováním žáků b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování c) různými druhy zkoušek (písemná, grafická, praktická, pohybová), didaktickými testy d) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogickopsychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáků s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami e) rozhovory se žákem a zástupcem žáka, popř. se žáky třídy 2. Učitel je povinen: a) vést evidenci o každé klasifikaci žáka b) informovat rodiče na požádání o prospěchu a chování žáka v daném předmětu c) informovat rodiče v případě výrazného zhoršení prospěchu žáka, zpravidla po čtvrtletní klasifikaci d) uzavřít jednoznačně klasifikaci žáka za příslušné pololetí v termínu stanoveném ředitelem školy a výsledek písemně zapsat do klasifikačního archu

3 3. Žák je povinen: a) zapisovat do studijního průkazu (žákovské knížky) známky z jednotlivých předmětů b) respektovat pravidla pro hodnocení vzdělávání stanovená vyučujícími. 4. Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen ústně, písemně nebo prakticky alespoň dvakrát za každé klasifikační období. Ve vyučovacích předmětech maturitních a s dotací tří a více hodin týdně minimálně čtyřikrát, z toho alespoň jednou ústně. a) počet kontrolních písemných prací a praktických zkoušek stanoví osnovy příslušných vyučovacích předmětů. b) učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených jevů, výkonů, výtvorů, znalostí. Výsledky hodnocení z písemných zkoušek oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. V tomto termínu učitel žákovi opravenou práci ukáže. c) kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. e) termín písemné zkoušky, která trvá 45 minut, termín kontrolní písemné práce oznámí učitel včas žákům a plánovanou zkoušku zapíše do poznámky v třídní knize. Čl. 3 Výchovná opatření 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a opatření k posílení kázně žáků. 2. Pochvalu nebo jiné ocenění uděluje žákům třídní učitel, ředitel školy nebo orgán státní správy ve školství. 3. Podle závažnosti provinění mohou být žákům uložena některá z těchto výchovných opatření k posílení kázně žáků: a) napomenutí třídním učitelem b) napomenutí učitele odborného výcviku c) důtka třídního učitele d) důtka učitele odborného výcviku e) důtka ředitele 4. Pochvaly, napomenutí, důtky a j. výchovná opatření se udělují před kolektivem třídy nebo školy. 5. O udělení a uložení výchovných opatření nezletilému žáku uvědomí ředitel školy zástupce žáka. 6. Kázeňskými opatřeními jsou: a) podmínečné vyloučení ze studia b) vyloučení ze studia O podmínečném vyloučení ze studia a vyloučení ze studia rozhoduje ředitel školy. V rozhodnutí o podmínečném vyloučení ze studia stanoví ředitel střední školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Čl. 4 Hodnocení a klasifikace žáků 1. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se klasifikuje těmito stupni: a) 1 - výborný b) 2 - chvalitebný c) 3 - dobrý d) 4 - dostatečný e) 5 nedostatečný 2. Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo nehodnocen(a). 3. Pokud je žák z některého předmětu uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo uvolněn(a).

4 4. Pokud žák požádal o uznání klasifikace z předmětu a bylo mu to chváleno, uvede se na vysvědčení uznáno. 5. Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu.ve vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, určí stupeň prospěchu žáka za klasifikační období po vzájemné dohodě. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech na konci klasifikačního období se stupeň prospěchu určuje na základě klasifikace za příslušné období. 6. Školní rok se skládá ze čtyř klasifikačních období. Čtvrtletní a tří čtvrtletní klasifikační období je informací pro žáka nebo jeho zákonného zástupce o průběhu vzdělávání, a také je podkladem k zjištění prospěchu pro výpočet stipendia Obě pololetní klasifikační období vyplývají ze zákona. Na konci každého pololetí, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných vyučovacích předmětů výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu, katalogu nebo katalogového listu Čtvrtletní klasifikace se zapisuje do zvláštních archů třídních učitelů. 7. Zákonný zástupce nezletilého žáka je informován průběžně o prospěchu a chování žáka vhodným způsobem, zejména: a) zápisy a známkami v žákovské knížce b) třídním učitelem a učiteli jednotlivých vyučovacích předmětů na třídních schůzkách rodičů c) třídním učitelem nebo učitelem příslušného předmětu, jestliže o to zástupci žáka požádají d) ředitelem v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování. 8. Ředitel školy může na základě žádosti žáka a doložení dokladů uznat předchozí vzdělání nebo jeho část. Žák je v rozsahu uznaného vzdělání uvolněn z vyučování a hodnocení. Na vysvědčení se uvede v daném předmětu, popř. předmětech slovo uznáno. Čl.5 Klasifikace ve vyučovacích předmětech Výsledky vzdělávání v e vyučovacích předmětech se klasifikují podle této stupnice: 1. Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní i písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 2. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní i písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 3. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů a pojmů, definice zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované intelektuální a motorické činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

5 4. Stupeň 4 ( dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností, při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 5. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 1. Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 - neuspokojivé Čl. 6 Klasifikace chování Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje ustanovení školního řádu, zásady a pravidla práva a morálky. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti ustanovení školního řádu.. Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními školního řádu a se zásadami práva a morálky. Dopouštíli se opakovaně méně závažných přestupků proti školnímu řádu nebo se dopustí závažnějšího přestupku proti zásadám školního řádu, případně proti pravidlům práva a morálky. Stupeň 3 (neuspokojivé) Žák se dopustí zvlášť závažného přestupku proti školnímu řádu nebo se opakovaně dopouští závažnějších přestupků proti zásadám školního řádu, případně proti pravidlům práva a morálky. Čl. 7 Náhradní termíny klasifikace 1. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 2. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

6 3. Nedostaví-li se žák ke zkoušce v náhradním termínu pro velmi vážné důvody, je povinen se omluvit nejpozději do tří dnů písemně řediteli školy a doložit závažnost neúčasti. Ředitel rozhodne, zda uzná důvody a stanoví nový termín, nejpozději však do konce září následujícího školního roku. 4. Nedostaví-li se žák bez omluvy, je klasifikován stupněm nedostatečný. Čl. 8 Opravné zkoušky 1. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou předmětů, nebo žák, který na konci prvního pololetí neprospěl nejvýše ze dvou předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. 2. Opravné zkoušky jsou komisionální. 3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 4. Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit žákovi náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. 1. Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: a) koná-li opravné zkoušky Čl. 9 Komisionální zkouška b) koná-li komisionální přezkoušení na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení. 2. Žádost o komisionální přezkoušení může být podána nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy se žák (zákonný zástupce) o hodnocení dozvěděl, nejpozději do tří dnů ode dne vydání vysvědčení. 3. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti, nebo v termínu dohodnuté, se zletilým žákem popř. se zákonným zástupcem nezletilého žáka. 4. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo zástupce ředitel, případně ředitelem pověřený učitel. Dalšími členy komise je zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda v den konání zkoušky. 5. Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. Čl. 10 Rozdílová zkouška 1. Pokud žák požádá o přestup na jiný obor studia, může mu ředitel povolit tuto změnu a stanovit rozdílovou zkoušku, popř. zkoušky z předmětů, který žák neabsolvoval v jiném oboru. 2. Rozdílová zkouška není komisionální.

7 Čl. 11 Celkové hodnocení žáka 1. Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky jeho klasifikace v povinných předmětech a klasifikaci jeho chování. Nezahrnuje klasifikaci v nepovinných vyučovacích předmětech. 2. Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí se vyjadřuje takto: a) prospěl(a) s vyznamenáním b) prospěl(a) c) neprospěl(a) d) nehodnocen(a) 3. Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré. 4. Žák prospěl, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný. 5. Žák neprospěl, má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný. 6. Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu. ČL. 12 Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku 1. Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí prospěl. 2. Pokud žák neprospěl v některém školním roce, může na jeho žádost ředitel střední školy povolit opakování ročníku, k žádosti nezletilého žáka se vyžaduje vyjádření jeho zákonného zástupce. Čl. 13 Vedení dokumentace o hodnocení a klasifikaci žáků 1. V třídním výkazu nebo katalogovém listu se zaznamenává vyučovací předmět, z něhož byla stanovena opravná zkouška nebo zkouška v náhradním termínu, její datum a její hodnocení. 2. Vysvědčení se vydává až po vykonání této zkoušky, a to s datem jejího konání. Na konci klasifikačního období se žáku vydá jen výpis z třídního výkazu, katalogu nebo katalogového listu. 3. Jestliže se žák bez řádné omluvy ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostavil, je prospěch zkoušky hodnocen jako nedostatečný a celkové hodnocení žáka je neprospěl. Třídní učitel zaznamenává rovněž do třídního výkazu nebo katalogového listu. 4. Udělení výchovných opatření s datem jejich projednání s ředitelem střední školy nebo v pedagogické radě se uvedou do třídního výkazu. 5. U žáků denní formy nástavbového studia není předmět tělesná výchova hodnocen klasifikačním stupněm, na vysvědčení je uvedeno absolvoval(a), popř. uvolněn(a). 7. Uvolnění na kratší část roku (nebo jen od určitých činností) se poznamenává jen v třídním výkazu nebo katalogovém listu žáka. 8. Rozhodnutí ředitele střední školy o povolení přerušení studia se poznamenává do třídního výkazu nebo katalogového listu slovy Přerušení studia na dobu od...do... povoleno rozhodnutím ředitele střední školy ze dne...

8 9. Třídní výkaz nebo katalog se uzavře až dnem, kdy byla ukončena klasifikace všech žáků, tímto záznamem: Třídní výkaz uzavřen pořadovým číslem...dne..., nebo Katalog uzavřen pořadovým číslem...dne Doložky na vysvědčení opatří ředitel střední školy otiskem razítka střední školy, svým podpisem a datem.

9 Hodnocení výsledků vzdělávání studujících v dálkové formě studia I. Zásady hodnocení 1. Studující v dálkové formě respektují požadavky vyučujících jednotlivých předmětů k získávání podkladů ke klasifikaci za příslušná klasifikační období. 2. Vyučující příslušného předmětu seznámí na počátku každého pololetí studující s tématickým plánem a stanoví způsob vykonání zkoušky s tím, že zkouška může sestávat z více kroků vedoucích k ověření znalostí. Zkouška může být písemná, ústní nebo kombinovaná, její součástí může být odevzdání samostatné práce. 3. Klasifikačním obdobím je 1. a 2. pololetí školního roku. 4. V každém klasifikačním období je vyhlášen ředitelem nebo jeho zástupcem termín uzavření klasifikace. 5. Vyučující jednotlivých předmětů oznámí termíny zkoušek v posledním konzultačním dni daného pololetí. 6. Pokud se studující nepřihlásí ve vyhlášených termínech ke zkoušce, je z daného předmětu neklasifikován. V případě, že se nedostaví bez řádné omluvy ke zkoušce, na kterou je přihlášen, je hodnocen stupněm nedostatečný. 7. Pokud se studující nemůže dostavit ke zkoušce ve vyhlášených termínech z velmi vážných důvodů, je povinen tuto skutečnost oznámit třídnímu učiteli, písemně požádat o prodloužení klasifikačního období a doložit potvrzením (kopie neschopenky, doklad o hospitalizaci apod.), a to neprodleně. II. Náhradní termíny klasifikace 1. Prodloužení klasifikačního období je možné v prvním pololetí maximálně do 31. března, a to pouze v závažných případech dlouhodobé nemoci, nástupu na mateřskou dovolenou nebo jiné závažné události. Ve druhém pololetí je možné prodloužení klasifikačního období do konce září příštího školního roku pouze v závažných případech a je schvalováno ředitelem školy na základě doporučení pedagogické rady. 2. Studující, který nemohl být hodnocen k termínu uzavření klasifikace a byla mu zohledněna neúčast, má stanoven náhradní termín k uzavření klasifikace za příslušné klasifikační období, je povinen písemně požádat o prodloužení klasifikačního období. 3. Jestliže studující požádá o prodloužení klasifikačního období, uhradí škole náklady s tím vzniklé v pokladně školy. 4. Před zkouškou je studující povinen se prokázat dokladem o zaplacení poplatku. 5. Výše úhrady zkoušek v náhradním termínu: a) při prodloužení do v 1. pololetí a do ve druhém pololetí - počet předmětů 1 poplatek 100,- Kč - počet předmětů 2-3 poplatek 200,- Kč - počet předmětů 4-5 poplatek 300,- Kč - počet předmětů více jak 5 poplatek 500,- Kč b) při prodloužení klasifikace do následujícího školního roku viz sazby uvedené v odstavci 5a) a příplatek 300,- Kč.

10 III. Opravné zkoušky 1. Studující, který je hodnocen stupněm nedostatečný na konci prvního pololetí má právo pokračovat ve studiu. Ve druhém pololetí je zkoušen v daném předmětu z rozsahu učiva za celý školní rok. 2. Studující, který je na konci 2. pololetí hodnocen stupněm nedostatečný maximálně ze dvou předmětů, má právo na vykonání opravné zkoušky. Termín vykonání zkoušky je nejpozději do příslušného školního roku. 3. Studující, který je na konci 2. pololetí hodnocen stupněm nedostatečný z více jak dvou předmětů, neprospěl a nemůže postoupit do vyššího ročníku. V případě, že se jedná o poslední ročník, není připuštěn k maturitní zkoušce. 4. Opravná zkouška je komisionální, poplatek dle ceníku činí za každou zkoušku 150,- Kč. Před zkouškou se studující prokáže dokladem o zaplacení. IV. Informace ke smlouvě o podmínkách studia 1. Smlouva o podmínkách studia vymezuje rámcově vztah mezi studujícím a školou a stanoví postup úhrady školného. 2. Pokud jsou ze strany studujícího porušovány sjednané podmínky, může škola od smlouvy ustoupit a ukončit studium. Jedná se především o neuhrazení školného, ale i neplnění studijních povinností, mezi něž patří např.vysoká absence na konzultacích bez udání důvodu, opakované prodlužování termínů klasifikace, neúčast na zkouškách ve vyhlášených termínech, neodevzdané samostatné práce apod. 3. Odstoupením od smlouvy o podmínkách studia ze strany školy pro její neplnění je studium ukončeno, studující nemá dále možnost uplatňovat nároky a práva vyplývající ze školské legislativy. Ve Zlíně Mgr. Marta Fojtíková, v. r. ředitelka

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%.

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČ: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 2 Obsah 1. Úvod str. 3 2. Hodnocení žáků str.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace IČ: 21551472 Komenského 578, Milovice Mladá 289 23, tel: 325 532 598 ŠD Komenského 581, tel: 734 327 785, 730 127 454, MŠ Komenského 581,

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecné zásady hodnocení 1. Při hodnocení a při průběţné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ ŠKOLNÍ ŘÁD

I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ ŠKOLNÍ ŘÁD I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ Účinnost od: 1. 9. 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva žáků Žák má právo: 1. na vzdělávání a školské služby dle školského zákona 2. na odpočinek a volný

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více