Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík."

Transkript

1 Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Obsah Strana Bezpeènost 9 Pøístroje, spínaèe a ovládací prvky 29 Ovládání klimatizace 53 Interiér 65 Zámky a alarm 85 Startování, jízda 95 V této pøíruèce je popsáno jednak standardní vybavení vozu, jednak vybavení dodávané za pøíplatek. Navíc je vìnována pozornost i alternativnímu vybavení, napø. mechanické nebo automatické pøevodovce. Vybavení vozu se mùže také lišit podle zákonných pøedpisù v rùzných zemích. Proto vìnujte, prosím, pozornost pouze tìm èástem pøíruèky, které se týkají právì Vašeho vozu. Technické údaje, konstrukèní údaje a obrázky uvedené v této pøíruèce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést zmìny bez pøedchozího ohlášení. Volvo Car Corporation Kola a pneumatiky 123 Pojistky, výmìna žárovek 137 Péèe o vùz a servis 149 Technické údaje 165 Audiosoustava 177 Telefon 199 Rejstøík 213 1

2 COMFORTSPORT ADVANCED DOLBYBNR HU-403 Palubní deska levostranné øízení Teplomìr Rychlomìr Celkové poèítadlo kilometrù Denní poèítadlo kilometrù Výstražné symboly Displej Otáèkomìr Automatická pøevodovka Hodiny Èidlo venkovní teploty Palivomìr Aktivní podvozek, FOUR-C (V70 R)... 37, 102 Výstražná funkce ukazatelù smìru Autorádio Dálková/potkávací svìtla Obrysová svìtla Svìtla do mlhy Osvìtlení pøístrojù Nastavení sklonu svìtlometù Nastavení volantu Airbag Tempomat Klávesnice pro rádio Stíraèe/ostøikovaèe èelního okna Páèka ukazatelù smìru Palubní poèítaè m Elektronicky øízená klimatizace ECC Manuální klimatizace A/C Vyhøívání sedadel Vyhøívání zadního okna a vnìjších zpìtných zrcátek... 45

3 DOLBYBNR HU-403 COMFORT SPORT ADVANCED Palubní deska pravostranné øízení Výstražná funkce ukazatelù smìru Aktivní podvozek, FOUR-C (V70 R)... 37, 102 Teplomìr Rychlomìr Celkové poèítadlo kilometrù Denní poèítadlo kilometrù Výstražné symboly Displej Otáèkomìr Automatická pøevodovka Hodiny Èidlo venkovní teploty Palivomìr Dálková/potkávací svìtla Obrysová svìtla Svìtla do mlhy Osvìtlení pøístrojù Nastavení sklonu svìtlometù Autorádio m Elektronicky øízená klimatizace ECC Manuální klimatizace A/C Vyhøívání sedadel Vyhøívání zadního okna a vnìjších zpìtných zrcátek Nastavení volantu Airbag Tempomat Klávesnice pro rádio Stíraèe/ostøikovaèe èelního okna Páèka ukazatelù smìru Palubní poèítaè

4 Interiér levostranné øízení Manuální nastavení pøedních sedadel Elektrické nastavení pøedních sedadel Vyhøívání sedadel Èistìní èalounìní Dveøe a zámky Alarm Elektrické ovládání oken Elektrické ovládání zrcátek.. 48 Schránka v pøístrojové desce Mechanická pøevodovka.. 99 Automatická pøevodovka Parkovací brzda Spínaèe na støedové konzole M Sklopení zadních sedadel Sklopení opìrek hlavy Nastavení opìrek hlavy Integrovaný podkládací sedák pro dìti

5 Interiér pravostranné øízení Dveøe a zámky Alarm Elektrické ovládání oken Elektrické ovládání zrcátek Schránka v pøístrojové desce Mechanická pøevodovka Automatická pøevodovka Parkovací brzda Spínaèe na støedové konzole m Manuální nastavení pøedních sedadel Elektrické nastavení pøedních sedadel Vyhøívání sedadel Èistìní èalounìní Sklopení zadních sedadel Sklopení opìrek hlavy Nastavení opìrek hlavy Integrovaný podkládací sedák pro dìti

6 Exteriér Èistìní karoserie Ochrana proti korozi Drobné opravy laku Støešní okno Výmìna stírátek stíraèù M Výmìna pøedních žárovek Dvíøka hrdla palivové nádrže Doplòování paliva Ekonomická jízda Pneumatiky Kola Brzdy Rezervní kolo Zámìna kol Dveøe zavazadlového prostoru Výmìna zadních žárovek

7 Vozidla Volvo a životní prostøedí Naše filozofie ochrany životního prostøedí Péèe o životní prostøedí, bezpeènost a kvalita jsou tøi stìžejní hodnoty, které ovlivòují veškeré aktivity spoleènosti Volvo Car Corporation. Vozy Volvo splòují pøísné mezinárodní normy na ochranu životního prostøedí a jsou vyrábìny v závodech, které patøí mezi nejèistší a nejúèinnìji zdroje využívající závody na svìtì. Firma Volvo Cars je certifikována podle globálních norem na ochranu životního prostøedí ISO 14001, které vedou k trvalém zlepšování v oblasti životního prostøedí. Všechny modely Volvo jsou dodávány s environmentální deklarací produktu nebo EPD kde mùže zákazník porovnávat úèinky na životní prostøedí u rùzných modelù a motorù. Více informací najdete na epd.volvocars.se. Èistý uvnitø i vnì Váš vùz Volvo je vytvoøen tak, aby byl èistý uvnitø i vnì, jde o pojetí, které je pro Vás výhodné dvìma zpùsoby èistá kabina a vysoce úèinný systém na èistìní výfukových plynù. Váš vùz šetøí palivo a produkuje minimální množství škodlivých látek. Uvnitø to znamená, že Vy a Vaši spolujezdci nevdechujete prach, èástice a pyl, protože vzduch pøivádìný do prostoru pro cestující je filtrován. Sofistikovaný systém kontroly kvality, známý pod názvem vzduchu IAQS, je možné pøidat jako volitelné pøíslušenství. Tento systém zajiš uje, že vzduch v prostoru pro cestující je èistší než venkovní vzduch. Skládá se z elektronického senzoru a filtru s aktivním uhlím. Systém monitoruje množství oxidu uhelnatého v nasávaném vzduchu a zavírá nasávací otvory, aby koncentrace oxidu 1 Systém kvality vzduchu v interiéru v interiéru nebyla pøíliš vysoká napøíklad v hustém provozu, v kolonì a tunelech zatímco filtr s aktivním uhlím zachycuje oxidy dusíku, pøízemní ozón a uhlovodíky. Navíc alergici ocení tkaniny použité v interiéru, které splòují ustanovení mezinárodní normy Öko-Tex 2. Vnì je použita speciální katalytická vrstva, známá jako PremAir 3, která se používá na pøemìnu škodlivého pøízemního ozónu ve vzduchu pøivádìném pøes chladiè na èistý kyslík. Vozy Volvo splòují pøísné mezinárodní požadavky v oblasti ochrany životního prostøedí a vyznaèují se nízkou spotøebou paliva z dùvodu snížení emisí skleníkového oxidu uhlièitého. S ohledem na spotøebu paliva jsou vozy Volvo vysoce konkurenceschopné ve svém pøíslušném segmentu. 2 Mezinárodní ekologická norma pro tkaniny 3 PremAir je registrovaná znaèka spoleènosti Engelhard 7

8 8 Vozidla Volvo a životní prostøedí Servisy Volvo a životní prostøedí Pravidelná údržba provádìná v autorizovaných servisech Volvo vytváøí podmínky pro dosažení nízké spotøeby paliva, a tím pøispívá k èistšímu životnímu prostøedí. Servisní technici Volvo mají znalosti a vybavení, aby mohli zajistit co nejlepší ochranu životního prostøedí. Omezení dopadù na životní prostøedí Vìøíme, že naši zákazníci sdílejí naší starost o životní prostøedí. Mùžete pomoci chránit životní prostøedí používáním ekologických výrobkù pro péèi o vùz a provádìním servisu a údržby vozu v souladu s pokyny uvedenými v pøíruèce pro uživatele. Níže uvádíme nìkolik rad, jak chránit životní prostøedí: Vždy se ujistìte, že pneumatiky jsou správnì nahustìny. Pøíliš nízký tlak vzduchu vede ke zvýšení spotøeby paliva. Støešní nosiè a box na lyže zpùsobují zvýšení odporu vzduchu a znaèné zvýšení spotøeby paliva. Když je již nepotøebujete, ihned je demontujte. Odstraòte z vozu nepotøebné pøedmìty èím vìtší je zatížení vozu, tím vyšší je spotøeba paliva. Je Váš vùz vybaven ohøívaèem bloku motoru? Pokud ano, použijte jej nìkolik hodin pøed nastartováním studeného motoru z dùvodu snížení spotøeby paliva a výfukových emisí. Jezdìte plynule! Vyvarujte se prudké akcelerace a brzdìní. Vždy øaïte co nejvyšší j možný rychlostní stupeò - nižší otáèky motoru znamenají nižší spotøebu paliva. Pøi jízdì z kopce uvolnìte pedál plynu. Využívejte brzdìní motorem. Uvolnìte pedál plynu a zaøaïte nižší rychlostní stupeò. Vyvarujte se chodu motoru na volnobìh. Vypnìte motor, když se ocitnete v dopravní zácpì. Nezapomeòte, že nebezpeèný odpad, napø. akumulátory a olej, máte likvidovat ekologicky. Pokud si nejste jisti, v servisech Volvo Vám rádi poskytnou potøebné informace. Servis Vašeho vozu provádìjte pravidelnì. Dodržováním tìchto rad mùže být snížena spotøeba paliva bez ovlivnìní doby jízdy nebo požitku z øízení. Kromì toho, že šetøíte Váš vùz, šetøíte také peníze a pøírodní zdroje.

9 Bezpeènost Bezpeènostní pásy 10 Airbagy 12 Boèní airbagy 15 Hlavové airbagy 18 WHIPS 19 Brzdová soustava 21 Systém øízení stability 23 Bezpeènost dìtí 24 9

10 Bezpeènostní pásy Pøi jízdì musíte být vždy pøipoutáni Když nejste ve vozidle pøipoutáni bezpeènostními pásy, mùže každé prudké zabrzdìní zapøíèinit vážné zranìní! Vaše spolucestující proto vždy požádejte, aby se pøed jízdou pøipoutali! Uvìdomte si, že pøi pøípadné nehodì by cestující ze zadních sedadel byli vrženi na opìradla pøedních sedadel. Mohlo by dojít ke zranìní osob ve vozidle. Pøi zapínání bezpeènostních pásù postupujte následovnì: vytahujte pás pomalu z navíjeèe a zajistìte jej zasunutím spony do zámku. Hlasité cvaknutí znamená, že je pás správnì zajištìn. Pohyb pásu není za normálních okolností blokován a vy se mùžete volnì pohybovat. Bezpeènostní pás se zablokuje a nelze jej uvolnit: Pokud jej vytáhnete z navíjeèe pøíliš rychle. Bìhem brzdìní a akcelerace. Pokud se vozidlo nadmìrnì nakloní dopøedu. Chcete-li si zajistit maximální bezpeèí, je velmi dùležité, aby bezpeènostní pás pevnì pøiléhal k Vašemu tìlu. Opìradlo nesmí být pøíliš zaklonìno. Bezpeènostní pás je urèen pro používání v normální poloze tìla d Prodloužení bezpeènostního pásu. Zapamatujte si následující: Nepoužívejte spony ani podobné pøípravky zamezující pohybu pásu, protože by mohly ovlivnit pevné pøilnutí pásu k tìlu. Ujistìte se, že bezpeènostní pás není pøekroucený ani nikde skøípnutý. Bederní èást pásu musí vést nízko pøes boky nesmí vést pøes oblast žaludku. Tìsnost bederní èásti pásu upravte zatažením za horní èást pásu tak, jak je vidìt na obrázku nahoøe. Každý bezpeènostní pás je urèen pouze pro jednu osobu! a Rozepnutí bezpeènostního pásu: Stisknìte èervené tlaèítko na zámku a nechte pás volnì navinout do navíjeèe. Pokud se pás zcela nenavine, zaveïte jej do navíjeèe ruènì, aby nezùstal volnì viset. Bezpeènostní pásy a tìhotenství Je velmi dùležité, aby bezpeènostní pásy byly správnì používány i bìhem tìhotenství. Mìly by pøiléhat k tìlu. Horní èást pásu by mìla být umístìna mezi prsa a na boèní stranu bøicha. Dolní èást pásu musí být vodorovnì a co nejvíce pod bøichem. Nesmí sklouznout smìrem nahoru k bøichu. Nastávající matky, které øídí, by si mìly sedadlo posunout co nejvíc dozadu, aby mezi volantem a bøichem bylo co nejvíc místa. Volant nastavte co nejvíc dopøedu, kdy je ještì øízení pohodlné.

11 Bezpeènostní pásy a pøedpínaèe bezpeènostních pásù Každý bezpeènostní pás je vybaven pøedpínaèem bezpeènostního pásu. Malý mechanismus, vestavìný do navíjeèe bezpeènostního pásu, se aktivuje v okamžiku nárazu, aby utáhl pás tìsnì na tìlo a redukoval tak prùvìs pásu na obleèení apod. Pás tak zachytí cestující mnohem efektivnìji. Bezpeènostní pásy a pøedpínaèe bezpeènostních pásù VAROVÁNÍ! Pokud byl bezpeènostní pás vystaven extrémnímu zatížení, napøíklad pøi dopravní nehodì, musí být celý komplet pásu, vèetnì navíjeèe, šroubù a zámkù, vymìnìn. I když se mùže zdát, že bezpeènostní pás je nepoškozený, nìkteré jeho ochranné vlastnosti mohou být narušené. Vymìòte bezpeènostní pás, pokud je opotøebovaný nebo poškozený. Typ nového bezpeènostního pásu by mìl být schválený a urèený pro stejné sedadlo jako pùvodní pás. Nikdy bezpeènostní pásy sami neupravujte ani neopravujte. Obra te se na autorizovaný servis Volvo. Oznaèení bezpeènostních pásù s pøedpínaèi bezpeènostních pásù 11

12 Airbagy (SRS) Pravostranné øízení m e e Levostranné øízení M Umístìní airbagu pøedního spolujezdce Airbag (SRS) na stranì øidièe Z dùvodu dalšího zvýšení bezpeènosti interiéru je vaše vozidlo vybaveno èelními airbagy (SRS*), jako doplnìk tøíbodových bezpeènostních pásù. Airbag je složen ve støedu volantu. Volant je oznaèen písmeny SRS AIRBAG. Objem airbagu øidièe je menší než objem airbagu spolujezdce, protože je umístìn ve volantu. * Pøídavný zádržný systém. 12 Airbag (SRS) na stranì spolujezdce (volitelná výbava) Na stranì spolujezdce je airbag složen v prostoru nad schránkou v palubní desce. Panel je oznaèen písmeny SRS AIRBAG. VAROVÁNÍ! Neupevòujte žádné spony nebo podobné pøedmìty na pøístrojovou desku nebo volant! To by mohlo mít za následek zranìní a nebo omezení zamýšlené ochrany pøi naplnìní airbagu. VAROVÁNÍ! Airbagy (SRS) jsou navrženy jako dodateèná ochrana a nenahrazují bezpeènostní pásy. Z dùvodu maximální bezpeènosti: vždy se pøipoutejte bezpeènostním pásem.

13 Airbag (SRS) VAROVÁNÍ! Airbag (SRS) strana spolujezdce Nikdy neumís ujte dítì v dìtské sedaèce nebo na podkládacím sedáku na pøedním sedadle, je-li airbag (SRS) aktivován*. Nikdy nenechte dìti ve voze stát nebo sedìt na sedadle spolujezdce. Na pøedním sedadle spolujezdce nesmí sedìt osoba s tìlesnou výškou menší než 140 cm, je-li airbag SRS aktivován*. Nedodržením tìchto doporuèení mùžete ohrozit život dítìte. VAROVÁNÍ! Airbag (SRS) strana spolujezdce Cestující by mìli sedìt vzpøímenì s nohama na podlaze a opøeni o opìradla. Bezpeènostní pásy musí být správnì zapnuté. Panelu SRS (nad schránkou v palubní desce) se nesmìjí dotýkat, ani na nìm být položeny žádné pøedmìty. Ani v prostoru, do kterého se naplní airbag, nesmí být umístìny žádné pøedmìty. Na podlaze, sedadle nebo palubní desce neponechávejte volnì žádné pøedmìty. Nikdy neupravujte systém airbagù. Opravy mùže provádìt pouze autorizovaný servis Volvo m Varovná kontrolka na kombinovaném pøístrojovém panelu Systém airbagù je stále monitorován èidly/øídicí jednotkou a její kontrolka je umístìna na kombinovaném pøístrojovém panelu. Tato kontrolka se rozsvítí pøi otoèení klíèe ve spínací skøíòce do polohy I, II nebo III a zhasne poté, co èidla/øídicí jednotka zkontrolují bezporuchovost systému airbagù. To obvykle trvá asi 7 sekund. * Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 16. VAROVÁNÍ! Pokud kontrolka airbagu svítí stále, nebo se rozsvítí za jízdy, znamená to, že systém airbagù není plnì funkèní. Symbol mùže také signalizovat poruchu bezpeènostního pásu, SIPS, SRS nebo hlavových airbagù. Obra te se co nejdøív na autorizovaný servis Volvo. 13

14 Airbagy (SRS) VAROVÁNÍ! Nikdy se nepokoušejte jakoukoliv èást systému airbagù sami opravovat. Jakýkoli zásah do systému mùže zpùsobit jeho poruchu a vážné zranìní. Všechny úpravy nebo opravy systémù proto pøenechte autorizovanému servisu Volvo d d SRS systém, levostranné øízení Airbag (SRS systém) Systém se skládá z generátoru plynu, kolem kterého je složen airbag. V pøípadì dostateènì silného nárazu èidlo aktivuje generátor plynu, který naplní airbag. Vzápìtí po naplnìní je plyn z airbagu odveden. Pøitom se uvolní do vozu množství kouøe. To je zcela normální. Mezi naplnìním a následným vypuštìním airbagu uplyne pouze nìkolik desetin sekundy. SRS systém, pravostranné øízení POZNÁMKA! Èidlo reaguje v závislosti na typu srážky a na tom, zda je bezpeènostní pás spolujezdce a nebo øidièe zapnutý. Proto je dùležité vždy zapnout pás do správného zámku. Z výše uvedených dùvodù se mùže pøi nehodì stát, že se naplní pouze jeden (nebo žádný) airbag. Airbagy (SRS) Z dùvodu funkce airbagù jsou objemy pøizpùsobeny síle nárazu, kterému je vozidlo vystaveno. 14

15 Nikdy neumis ujte dítì na pøední sedadlo, je-li Vaše vozidlo vybaveno aktivovaným* airbagem (SRS) na stranì spolujezdce (za dítì se považují osoby vysoké 140 cm nebo menší). Dítì musí sedìt v dìtské sedaèce nebo na podkládacím sedáku na zadním sedadle. Airbag (SRS) a boèní airbag (SIPS) Airbagy a dìtské sedaèky jsou nesluèitelné! e Dìtská sedaèka a airbag (SRS) Dítì mùže být vážnì zranìno, pokud sedí v dìtské sedaèce nebo na podkládacím sedáku na pøedním sedadle vozidla s aktivovaným* airbagem spolujezdce. Zadní sedadlo je ve vozech vybavených aktivovaným* airbagem spolujezdce nejbezpeènìjším místem pro umístìní dìtské sedaèky/podkládacího sedáku. VAROVÁNÍ! Nikdy neumís ujte dítì v dìtské sedaèce nebo na podkládacím sedáku na pøední sedadlo, je-li ve voze airbag spolujezdce (SRS) aktivován*. Nedodržením tohoto doporuèení mùžete ohrozit život dítìte. SIPS airbag Systém airbagù SIPS je elektronický systém, který se skládá ze dvou hlavních èástí: boèních airbagù a èidel. Boèní airbagy jsou instalovány v rámech opìradel pøedních sedadel a èidla jsou umístìna ve støedových a zadních sloupcích. Pøi dostateènì silném nárazu aktivuje èidlo generátor plynu, a ten naplní boèní airbag. Airbag se naplní mezi tìlem cestujícího a dveømi a absorbuje náraz v momentu srážky a poté se ihned vypustí. Boèní airbag se naplní pouze na stranì zasažené nárazem. Naplnìný SIPS airbag e Dìtské zádržné systémy a SIPS airbag Boèní airbag nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vùz dìtem, které sedí v dìtské sedaèce. Na pøedním sedadle mùžete používat dìtskou sedaèku nebo podkládací sedák pouze tehdy, když Váš vùz nemá aktivován* airbag spolujezdce. * Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana

16 Aktivace/deaktivace airbagu (SRS) spolujezdce (volitelná výbava) m m VAROVÁNÍ! Aktivovaný airbag (strana spolujezdce): Nikdy neumis ujte na pøední sedadlo dítì v dìtském zádržném systému nebo na podkládacím sedáku. To také platí pro osoby menší než 140 cm. Deaktivovaný airbag (strana spolujezdce): Osoby vyšší než 140 cm nesmí sedìt na sedadle spolujezdce. Nedodržením doporuèení výše uvedených mùžete dojít k ohrožení života. Kontrolka ukazuje, že airbag spolujezdce (SRS) je deaktivován. PACOS (volitelná výbava) Airbag (SRS) spolujezdce je možné deaktivovat. To je nezbytné pøi umístìní dìtské sedaèky na toto místo. Kontrolka Textová zpráva ve zpìtném zrcátku indikuje, že airbag spolujezdce (SRS) je deaktivován. PACOS (Spínaè vypnutí airbagu spolujezdce) Aktivace/deaktivace Spínaè se nachází na konci palubní desky na stranì spolujezdce a je pøístupný, pokud jsou otevøeny dveøe spolujezdce. Zkontrolujte, zda spínaè je v požadované poloze. Firma Volvo doporuèuje, aby se ke zmìnì polohy používal klíè zapalování. (Je možné použít také jiné pøedmìty, které mají podobný tvar jako klíè.) VAROVÁNÍ! Pokud je vùz vybaven airbagem spolujezdce (SRS), ale nemá PACOS, airbag bude vždy aktivní. 16

17 Aktivace/deaktivace airbagu (SRS) spolujezdce (volitelná výbava), pokr. VAROVÁNÍ! Nedovolte nikomu sedìt na sedadle spolujezdce, pokud textová zpráva ve zpìtném zrcátku indikuje, že airbag (SRS) je deaktivován a zároveò výstražný symbol systému airbagù svítí na sdruženém pøístrojovém panelu. To znamená, že došlo k vážné závadì. Obra te se co nejdøív na autorizovaný servis Volvo m m V jaké poloze by mìl být spínaè? ON = Airbag (SRS) je aktivován Pokud je spínaè v této poloze, na sedadle spolujezdce mùže sedìt osoba vyšší než 140 cm nikdy ale dítì v dìtské sedaèce nebo na podkládacím sedáku. OFF = Airbag (SRS) je deaktivován Pokud je spínaè v této poloze, dítì v dìtské sedaèce nebo na podkládacím sedáku mùže sedìt na sedadle spolujezdce nikdy nikdo vyšší než 140 cm. 17

18 Hlavový airbag IC (Inflatable Curtain) m n Hlavový airbag IC (Inflatable Curtains) Systém IC chrání hlavu cestujícího pøed èástmi interiéru. Chrání také pøed pøedmìty, se kterými došlo ke kolizi. Hlavové airbagy chrání cestující na pøedních i vnìjších zadních sedadlech. Hlavový airbag je skryt v èalounìní stropu. Systém IC hlavový airbag pokrývá horní èást interiéru vozidla v blízkosti pøedních a zadních sedadel. Hlavový airbag IC je aktivován èidly nárazu systému SIPS pøi boèním nárazu. Po aktivaci systému IC se naplní hlavový airbag plynem z generátoru plynu, který je umístìn v zadní èásti airbagu. VAROVÁNÍ! Nešroubujte ani nepøipevòujte žádné pøedmìty na obložení stropu, sloupky dveøí nebo boèní panely. Mohlo by dojít k narušení ochranné funkce. Když jsou sklopena opìradla zadních sedadel, nesmìjí zavazadla pøesahovat o více než 50 mm nad horní hranu oken zadních dveøí. V opaèném pøípadì by ztratil hlavový airbag své ochranné vlastnosti. Vždy se pøipoutejte bezpeènostními pásy! Pokud vezete cestující i na zadních sedadlech, ujistìte se, že jsou vyklopeny opìrky hlavy, a že prostøední opìrka hlavy je pro cestujícího správnì nastavena. 18

19 WHIPS (systém ochrany proti hyperextenzi krku) WHIPS Tento systém se skládá z opìradel absorbujících energii a speciálnì vyvinutých opìrek hlavy na obou pøedních sedadlech. WHIPS sedadla Systém WHIPS je aktivován pøi nárazu zezadu, v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti a charakteru druhého vozu. Pøi aktivaci se opìradla pøedních sedadel, která jsou obsazena, posunou dozadu a zmìní polohu tìla øidièe a spolujezdce na pøedním sedadle. Tím se sníží riziko hyperextenze krku. Správná poloha tìla na sedadle Chraòte se pøed zranìním správným sezením, uprostøed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opìrky hlavy. WHIPS a dìtský zádržný systém Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vùz dìtem, které sedí v dìtské sedaèce/na podkládacím sedáku. Na pøedním sedadle mùžete použít dìtskou sedaèku/podkládací sedák, pokud není aktivován* airbag spolujezdce (SRS). Systém WHIPS funguje i tehdy, když je na zadním sedadle umístìn dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy s oporou vùèi opìradlu pøedního sedadla e VAROVÁNÍ! Nikdy neblokujte funkce systému WHIPS! Pokud jsou zadní opìradla sklopená, nastavte pøední sedadlo tak, aby nebylo v kontaktu se sklopeným opìradlem. Vyvarujte se ukládání krabic nebo jiného nákladu mezi sedák zadního sedadla a opìradlo pøedního sedadla. VAROVÁNÍ! Pokud bylo sedadlo vystaveno extrémnímu zatížení, napøíklad pøi srážce, systém WHIPS by mìl být zkontrolován v autorizovaném servisu Volvo. I když sedadlo nevypadá poškozené, systém WHIPS mohl být aktivován bez viditelných následkù na sedadle. Mohlo dojít k èásteèné ztrátì ochranného úèinku systému WHIPS. I po malé nehodì nechte systém WHIPS zkontrolovat v autorizovaném servisu Volvo. Nikdy sami neupravujte ani neopravujte sedadlo nebo systém WHIPS! * Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana e 19

20 SRS (airbag), SIPS (boèní airbag) a hlavový airbag (IC) Kdy se naplní airbagy a IC? Systém SRS detekuje srážku podle úrovnì zpomalení bìhem srážky. Èidla podle charakteru a povahy srážky urèí, zda je nutné naplnìní airbagu. Nezapomeòte, že èidlo není ovlivnìno pouze deformacemi karoserie, ale i zpomalením v okamžiku nárazu. To znamená, že èidlo SRS reaguje, když osoby sedící na pøedních sedadlech jsou v nebezpeèí zranìní o palubní desku nebo volant. Výše uvedené informace platí také pro systém SIPS (boèní airbagy) a hlavové airbagy, ovšem boèní a hlavové airbagy se naplní pouze pøi boèním nárazu, když je vùz zasažen objektem dostateènou silou. POZNÁMKA! Systémy SRS, SIPS a IC mohou být pøi srážce v pøíslušném smìru aktivovány pouze jednou. Pokud se naplnil airbag, doporuèujeme Vám postupovat takto: Nechte vùz odtáhnout do autorizovaného servisu Volvo. I když je vùz po nehodì pojízdný, nejezdìte po vlastní ose. Nechte v autorizovaném servisu Volvo vymìnit prvky systémù SRS, SIPS a IC. VAROVÁNÍ! Èidla systému SRS jsou umístìna ve støední konzole. Pokud došlo k zaplavení podlahy v prostoru pro cestující, odpojte kabely akumulátoru v zavazadlovém prostoru. Nepokoušejte se nastartovat motor; protože by mohlo dojít k nežádoucímu naplnìní airbagù. Nechte své vozidlo odtáhnout do autorizovaného servisu Volvo. VAROVÁNÍ! Nikdy nejezdìte s vyfouknutými airbagy! Mohou Vám pøekážet pøi øízení Vašeho vozu. Mohou být také poškozeny další bezpeènostní systémy. Intenzívní kouø a prach, uvolnìné pøi naplnìní airbagù, mohou podráždit Vaše oèi a pokožku. Dojde-li k podráždìní, omyjte postižená místa studenou vodou a nebo se obra te na lékaøe. Pohyb airbagù pøi jejich naplnìní spolu s materiálem airbagù mohou tøením zpùsobit spálení pokožky. 20

21 Pokud dojde k selhání brzdového okruhu Pokud dojde k selhání jednoho brzdového okruhu, je stále možné vùz zastavit. Sešlápnìte jednou silnì pedál ne opakovanì. Brzdový pedál je možné sešlápnout více a snáze než normálnì. Pro dosažení normálního brzdného úèinku je také nutné vyvinout vìtší tlak. Posilovaè brzdového úèinku pracuje pouze pøi bìžícím motoru Pokud je vùz odtahován nebo vleèen s vypnutým motorem, musíte pro dosažení normálního brzdného úèinku vyvinout pìtkrát vìtší tlak na brzdový pedál, než když motor bìží. Pedál brzdy se zdá být nepohyblivý a ztuhlý. Vlhkost na brzdových kotouèích a destièkách nepøíznivì ovlivòuje vlastnosti brzd! Souèásti brzd navlhnou pøi jízdì v silném dešti, jízdì kalužemi nebo pøi mytí vozu. Jsou nepøíznivì ovlivnìny tøecí vlastnosti brzdového obložení, takže zaznamenáte pøi brzdìní zpoždìní. Pøi delší jízdì v dešti nebo rozbøedlém snìhu, pøípadnì pøed parkováním vozu v tìchto podmínkách obèas lehce sešlápnìte pedál brzdy. Brzdové destièky se zahøejí a osuší. Totéž proveïte i po mytí vozu nebo po odjezdu za velmi vlhkého nebo chladného poèasí. Pokud jsou brzdy velmi zatížené Pøi jízdì v horách nebo jiných vozovkách s obdobnými charakteristikami jsou brzdy velmi zatíženy, i když nebrzdíte prudce. Protože èasto jedete nižší rychlostí, brzdy nejsou chlazeny tak, jako pøi jízdì na rovných úsecích vozovky. Abyste brzdy nepøetìžovali, doporuèuje se pøi jízdì v horách zaøadit nižší rychlostní stupeò a využívat stejný rychlostní stupeò pro jízdu do kopce i z kopce, bez používání brzd (mechanická pøevodovka). Tak se využívá velmi efektivnì brzdný úèinek motoru a brzdy jsou používány pouze po krátkou dobu. Nezapomeòte, že brzdy jsou velmi zatíženy také pøi jízdì s pøívìsem. ABS - Protiblokovací systém brzd Systém ABS (protiblokovací systém brzd) je zkonstruován tak, aby pøedešel zablokování kol pøi brzdìní. Tak je zajištìna nejlepší možná øiditelnost vozu pøi brzdìní. Vyhnutí se pøekážce pøi brzdìní je snažší. Systém ABS nijak nezvyšuje celkovou úèinnost brzd. Umožòuje øidièi lepší øiditelnost a tak zlepšuje kontrolu nad vozem, což vede ke zvýšení bezpeènost. Brzdová soustava/abs/ebd Po nastartování motoru a dosažení rychlosti zhruba 20 km/h provede systém ABS diagnostický test. Projeví se vibracemi pedálu brzdy a z øídicí jednotky ABS je slyšitelný zvuk. Jde o zcela normální jev. POZNÁMKA! Chcete-li maximálnì využít výhod systému ABS, musíte pedál brzdy sešlápnout naplno. Neuvolòujte jej pøi pulzaci pedálu. Brzdìní s ABS si nacviète na vhodném místì. Symbol ABS svítí trvale za tìchto okolností: Pøibližnì dvì sekundy po nastartování motoru, když se provádí test systému. Pokud systém ABS v dùsledku poruchy nefunguje. 21

22 Brzdová soustava/abs/ebd Elektronicky øízené rozdìlení brzdné síly (EBD) Systém EBD (Elektronicky øízené rozdìlení brzdné síly) je integrovanou èástí systému ABS. EBD øídí brzdnou sílu na zadní kola, aby bylo dosaženo nejlepšího úèinku brzd. Když systém øídí rozdìlení brzdné síly, pedál brzdy pulzuje a mùžete slyšet hluk. VAROVÁNÍ! Pokud svítí souèasnì oba varovné symboly BRAKE a ABS, je riziko, že zadní èást vozu bude mít pøi prudkém brzdìní tendenci jít do smyku. Je-li hladina kapaliny na normální úrovni, mùžete jet velmi opatrnì do nejbližšího autorizovaného servisu Volvo a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat. Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce pod znaèkou MIN, nepokraèujte v jízdì, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte. Dùvod úniku brzdové kapaliny je nutné zjistit. Nouzový brzdový asistent (EBA) Funkce EBA je integrovanou èástí systému DSTC a je zkonstruována tak, aby pøi potøebì prudkého brzdìní bylo dosaženo maximální úèinnosti brzd. Systém rozpozná potøebu prudkého brzdìní podle rychlosti sešlápnutí pedálu brzdy. Funkce EBA je aktivní pøi všech rychlostech. Z bezpeènostních dùvodù nemùže být vypnuta. Když systém EBA pracuje, pedál brzdy se propadne a zároveò je zajištìna maximální úèinnost brzd. Bìhem brzdìní neuvolòujte pedál brzdy. Po uvolnìní pedálu brzdy je funkce EBA deaktivována. 22

23 Když stabilizaèní systém pracuje, nereaguje vùz na pøidání plynu. Je to zpùsobeno snímáním tøení vùèi vozovce systémem a pùsobením rùzných funkcí stabilizaèního systému. Vùz je vybaven buï systémem STC (Stability and Traction Control) nebo DSTC (Dynamic Stability and Traction Control). Funkce/systém STC DSTC* TC X X SC X X AYC X Øízení trakce (TC) Systém øízení trakce pøenáší výkon z prokluzujícího kola na kolo, které neprokluzuje, a to pøibrzdìním prokluzujícího kola. Ke zvýšení trakce za této situace mùže být nutné sešlápnout pedál plynu více, než je bìžné. Když protiprokluzový systém pracuje, slyšíte charakteristický rytmický zvuk. Jde o zcela normální jev. Funkce TC je nejvíce aktivní pøi nízkých rychlostech. Funkce nemùže být vypnuta. Øízení stability (SC) Stabilizaèní systém zasahuje, aby neprokluzovala pohánìná kola vozu. To vede ke zvýšení bezpeènosti jízdy na kluzkých vozovkách. Za jistých podmínek, napø. pøi jízdì se snìhovými øetìzy, v hlubokém snìhu nebo písku, mùže vést vypnutí funkce SC ke zvýšení trakce. Systém vypnete pomocí tlaèítka STC/DSTC. Systém øízení stability Aktivní kontrola vyboèení/stáèivé rychlosti (AYC) Active Yaw Control (AYC) je funkce, která automaticky pøibrzdí jedno nebo více kol za úèelem stabilizace vozu pøecházejícího do smyku. Pokud sešlápnete brzdový pedál v této situaci, bude klást vìtší odpor než normálnì a uslyšíte pulzující zvuk. Funkce AYC je vždy aktivní a není možné ji vypnout. * Volitelná výbava na nìkterých trzích 23

24 Dìti ve voze Dìti musejí ve voze sedìt bezpeènì a pøitom pohodlnì Nezapomeòte, že dìti, bez ohledu na vìk a výšku, musejí být ve voze bezpeènì pøipoutány. Dìti nesmìjí nikdy sedìt na klínì cestujících! Umístìní a vybavení pro ochranu dítìte musíte vybrat s ohledem na hmotnost dítìte. Dìtský zádržný systém Volvo je vhodný pro použití ve Vašem voze. Pokud si vyberete dìtský zádržný systém Volvo, mùžete si být jisti, že upevòovací body a prvky jsou správnì umístìné a dostateènì dimenzované. Nejmenší dìti by mìly sedìt v dìtských zádržných systémech používaných zády ke smìru jízdy. Ty poskytují dìtem do 3 let maximální ochranu. POZNÁMKA! V mnoha zemích je zákonnou úpravou dáno, na kterých místech mají dìti sedìt. Pøed jízdou do zahranièí se seznamte s pøedpisy platnými v zemích, kterými budete projíždìt. 24 VAROVÁNÍ! Nikdy neumis ujte na pøední sedadlo dìtskou sedaèku nebo podkládací sedák, je-li Vaše vozidlo vybaveno aktivovaným* airbagem (SRS) na stranì spolujezdce. Nedodržením tohoto doporuèení mùžete ohrozit život dítìte. * Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 16. Dùležité rady! Pokud používáte dìtské zádržné systémy jiných výrobcù, je velmi dùležité, abyste si peèlivì pøeèetli instrukce pro instalaci, které uvádí výrobce a pøesnì je dodržovali. Zapamatujte si tìchto nìkolik bodù: Nesmíte používat takový dìtský zádržný systém, který by kovovým rámem nebo jinou èástí tlaèil na tlaèítko sloužící k rozepnutí bezpeènostního pásu, protože by mohlo dojít k náhodnému rozepnutí bezpeènostního pásu. Firma Volvo vyrábí dìtské zádržné systémy, které jsou vyvinuty a testovány pro použití ve vozech Volvo. Dìtský zádržný systém musí být vždy instalován v souladu s instrukcemi výrobce. Nikdy nepøipoutávejte dìtský zádržný systém øemeny na kolejnièky sedadel, pružiny nebo jiné kovové èásti pod sedadlem, pokud se na nich vyskytují ostré hrany. Pøesvìdète se, že dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy je opøen o palubní desku. Nikdy neopírejte horní hranu dìtského zádržného systému o èelní okno. Nikdy neumis ujte na pøední sedadlo dìtskou sedaèku, je-li Vaše vozidlo vybaveno aktivovaným* airbagem (SRS) na stranì spolujezdce. POZNÁMKA! Pokud máte jakékoli potíže pøi instalaci dìtského zádržného systému, obra te se na výrobce tohoto systému, aby Vám poskytl další informace.

25 1 Integrovaný podkládací sedák pro vnìjší sedadla (volitelná výbava) a a a Vnìjší sedadlo zvednutí 1. Zatáhnìte za rukoje tak, že se sedák zvedne. 2. Uchopte sedák obìma rukama a posuòte jej dozadu. 3. Zatlaète na sedák, až se zajistí. Zkontrolujte, že bezpeènostní pás je v kontaktu s tìlem dítìte a není volný nebo pøekroucený. Ujistìte se, že vede správnì pøes rameno a bederní èást vede nízko tak, aby pás poskytoval maximální ochranu. Bezpeènostní pás se nesmí dotýkat krku dítìte, ani nesmí vést pod paží. Vnìjší sedadlo sklopení 1. Zatáhnìte za rukoje. 2. Posuòte sedák dolù a zatlaète na nìj, až se zajistí. POZNÁMKA! Nezapomeòte spustit sedák dolù vždy, když chcete sklopit opìradlo sedadla dopøedu. Dìtský integrovaný podkládací sedák Volvo pro vnìjší zadní sedadla je zkonstruován speciálnì pro zajištìní optimální bezpeènosti dìtí. V kombinaci s tøíbodovým bezpeènostním pásem je urèen pro dìti o hmotnosti mezi 15 až 36 kg. 25

26 Systém ukotvení Isofix pro dìtské zádržné systémy (volitelná výbava), pøíslušenství Body pro upevnìní Kolejnièka systému Isofix Systém upevnìní dìtských zádržných systémù Isofix Vùz mùže být vybaven systémem Isofix pro dìtské zádržné systémy na vnìjších zadních sedadlech. Více informací o dìtských zádržných systémech získáte u dealera vozù Volvo m m POZNÁMKA: Kotvicí body systému Isofix jsou umístìny na obou vnìjších zadních sedadlech. Kolejnièky sedadla lze pøesunovat z jednoho sedadla na druhé, dle potøeby. Dìtské bezpeènostní pøíslušenství Volvo je firma, která se velmi vìnuje bezpeènosti dìtí. Firma Volvo stále vyvíjí a zlepšuje výrobky pro bezpeènost dìtí. Informace o nových øešeních a vývoji na poli dìtských zádržných systémù Vám poskytne každý dealer vozù Volvo. Dìtské zádržné systémy Volvo jsou vyvinuty speciálnì pro Váš vùz. Poskytnou maximální úroveò bezpeènosti Vašim dìtem. VAROVÁNÍ! Pokud byl integrovaný dìtský sedák vystaven silnému namáhání, napøíklad pøi nehodì, musí být kompletnì vymìnìn, vèetnì bezpeènostních pásù a jejich ukotvení. Výmìnu proveïte i tehdy, nevykazuje-li sedák viditelné známky poškození, protože mohlo dojít k omezení pouze nìkteré ochranné funkce. Dìtský integrovaný sedák je nutné také vymìnit, pokud je opotøebený nebo poškozený. Dìtský sedák je nutné také vymìnit, pokud je opotøebený nebo poškozený. Výmìna dìtského sedáku musí být provedena profesionálnì, protože správná instalace je základním pøedpokladem pro zajištìní bezpeènosti dítìte. Proto výmìnu nebo jakékoli opravy musejí provést pracovníci v autorizovaném servisu Volvo. Pokud je potah tak zneèistìný, že je nutno jej èistit oddìlenì, dodržujte výše uvedené pokyny pro výmìnu a instalaci sedáku. Dìtský podkládací sedák nijak neupravujte, ani nic nepøidávejte.

27 Umístìní dítìte ve voze Hmotnost/vìk Pøední sedadlo, alternativy* Vnìjší zadní sedadla, alternativy Prostøední zadní sedadlo, alter. <10 kg (0 9 mìsícù) 1. Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný bezpeènostním pásem. L: Èíslo schválení typu E al Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný systémem ISOFIX. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný bezpeènostním pásem a popruhy. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný bezpeènostním pásem a oporou. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný systémem ISOFIX a oporou. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný bezpeènostním pásem, oporou a popruhy. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný bezpeènostním pásem, oporou a popruhy. L: Èíslo schválení typu E kg (9 36 mìsícù) 1. Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný bezpeènostním pásem. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný systémem ISOFIX. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný bezpeènostním pásem a popruhy. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný bezpeènostním pásem a oporou. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný systémem ISOFIX a oporou. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný bezpeènostním pásem, oporou a popruhy. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný bezpeènostním pásem, oporou a popruhy. L: Èíslo schválení typu E kg (3 12 let) 1. Podkládací sedák s nebo bez opìradla. L: Èíslo schválení typu E Podkládací sedák s nebo bez opìradla. L: Èíslo schválení typu E Integrovaný podkládací sedák. B: Èíslo schválení typu E Podkládací sedák s nebo bez opìradla. L: Èíslo schválení typu E VAROVÁNÍ! * Nikdy neumis ujte na pøední sedadlo dìtskou sedaèku nebo podkládací sedák, je-li Vaše vozidlo vybaveno aktivovaným** airbagem (SRS) na stranì spolujezdce. Nedodržením tohoto doporuèení mùžete ohrozit život dítìte. L: Vhodné pro nìkteré dìtské zádržné systémy, viz seznam. Dìtské zádržné systémy mohou být urèené pro konkrétní typ vozu, s omezením, polouniverzální nebo univerzální. B: Integrované a schválené pro tuto vìkovou skupinu. ** Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana

28 28

29 Pøístroje, spínaèe a ovládací prvky Kombinovaná pøístrojová deska 30 Kontrolky a výstražné symboly 31 Zprávy na displeji 35 Spínaèe na støedové konzole 36 Palubní poèítaè 38 Tempomat 39 Svìtlomety, svìtla do mlhy 40 Nastavení sklonu svìtlometù, osvìtlení pøístrojù 40 Spínací skøíòka a zámek øízení, nastavení volantu 41 Ukazatele smìru 42 Stíraèe/ostøikovaèe èelního okna 43 Výstražná funkce ukazatelù smìru, vyhøívání zadního okna, vyhøívaná sedadla 45 Parkovací brzda, elektrická zásuvka 46 Elektrické ovládání oken 47 Zpìtné zrcátko 48 Støešní okno 49 Laminovaná boèní okna (volitelná výbava) 50 29

30 Kombinovaná pøístrojová deska m Ukazatel teploty chladicí kapaliny Ukazuje teplotu chladicí kapaliny motoru. Pokud je teplota abnormálnì vysoká a ruèièka dosahuje èervené zóny, na displeji se objeví zpráva. Nezapomeòte, že pøídavné svìtlomety na pøední èásti møížky chladièe snižují chladicí úèinek pøi vysoké venkovní teplotì a velkém zatížení motoru. 2. Displej Na displeji se zobrazují informace a varovná hlášení. 3. Rychlomìr Ukazuje rychlost vozu. 4. Denní poèítadlo kilometrù T1 a T2 Denní poèítadlo kilometrù se používá pro mìøení kratších vzdáleností. Pravá pozice udává vzdálenost ve stovkách metrù. Poèítadlo vynulujete stisknutím tlaèítka a jeho podržením po dobu delší než 2 sekundy. Jedním krátkým stisknutím tlaèítka pøepínáte mezi dvìma nezávislými denními poèítadly Indikace zapnutí tempomatu Viz strana Celkové poèítadlo kilometrù Ukazuje celkový poèet ujetých kilometrù vozu. 7. Kontrolka zapnutí dálkových svìtel 8. Varovný symbol Kdykoli se rozsvítí varovný symbol, na displeji se objeví zpráva. 9. Otáèkomìr Ukazuje otáèky motoru v tisících za minutu (ot./min). Ruèièka otáèkomìru nesmí zasahovat do èervené zóny. 10. Indikátor automatické pøevodovky Zde je zobrazen zvolený program øazení. Je-li Vaše vozidlo vybaveno automatickou pøevodovkou Geartronic a používáte manuální øazení, zobrazí se aktuální rychlostní stupeò. 11. Teplomìr venkovní teploty Ukazuje venkovní teplotu. Pohybuje-li se teplota mezi +2 C a -5 C, zobrazí se na displeji snìhová vloèka. Tento symbol je varováním pøed kluzkým povrchem vozovky. Jestliže vùz stojí nebo stál na místì, mùže displej ukazovat vyšší teplotu než skuteènou. 12. Hodiny Otáèením tlaèítka hodiny seøídíte. 13. Palivomìr Zbývá-li v nádrži pøibližnì 8 litrù paliva, rozsvítí se kontrolka rezervy paliva. 14. Kontrolky a výstražné symboly 15. Kontrolky ukazatelù smìru pravá levá

31 Výstražný symbol uprostøed palubní desky Tento symbol svítí èervenì nebo žlutì, v závislosti na závažnosti objevené závady. Více informací naleznete na následující stranì! Kontrolky a výstražné symboly m Kontrolky a výstražné symboly svítí, když otoèíte klíè ve spínací skøíòce do jízdní polohy (poloha II) pøed startováním. Tím je ovìøeno, že symboly jsou funkèní. Po nastartování motoru všechny symboly zhasnou. Pokud se motor do 5 sekund nenastartuje, všechny symboly, s výjimkou a, zhasnou. Urèité symboly nemusejí mít ilustrovanou funkci, v závislosti na vybavení vozu. Symbol pro parkovací brzdu zhasne pøi odbrzdìní parkovací brzdy. Èervený symbol Zastavte vùz. Pøeètìte si zprávu na displeji. Symbol a textová zpráva budou zobrazeny, dokud nedojde k odstranìní závady. Žlutý symbol Pøeètìte si zprávu na displeji. Proveïte opravu. Textovou zprávu je možné smazat tlaèítkem READ, viz strana 35, nebo sama zmizí po uplynutí 2 minut. POZNÁMKA! Pokud se zobrazí textová zpráva TIME FOR REGULAR SERVICE, symbol a textovou zprávu je možné smazat tlaèítkem READ nebo obì signalizace zmizí po uplynutí 2 minut. 31

32 32 Kontrolky a výstražné symboly VAROVÁNÍ! Pokud svítí souèasnì oba varovné symboly BRAKE a ABS, je riziko, že zadní èást vozu bude mít pøi prudkém brzdìní tendenci jít do smyku. Pokud svítí oba varovné symboly BRAKE a ABS souèasnì, mùže se jednat o problém v systému, který øídí distribuci brzdného úèinku. Zastavte vùz na bezpeèném místì a vypnìte motor. Opìt motor nastartujte. Pokud obì varovné kontrolky zhasnou, porucha byla doèasná a není nutné navštívit servis. Pokud varovné kontrolky zùstanou svítit, zkontrolujte nejprve hladinu kapaliny v zásobní nádržce brzdové kapaliny. Pokud se hladina kapaliny pohybuje pod znaèkou MIN, nepokraèujte v jízdì. Nechte vùz odtáhnout do autorizovaného servisu Volvo, kde brzdový systém zkontrolují. Je-li hladina kapaliny na normální úrovni a varovné kontrolky zùstanou svítit, mùžete jet velmi opatrnì do nejbližšího autorizovaného servisu Volvo a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat. Varování - porucha v brzdové soustavì Rozsvítí-li se symbol BRAKE, znamená to, že hladina brzdové kapaliny je pravdìpodobnì pøíliš nízká. Zastavte vùz na bezpeèném místì a zkontrolujte hladinu kapaliny v zásobní nádobì brzdové kapaliny. Pokud se hladina kapaliny pohybuje pod znaèkou MIN, nepokraèujte v jízdì. Nechte vùz odtáhnout do autorizovaného servisu Volvo, kde brzdový systém zkontrolují. Varování - porucha v brzdové soustavì Pokud se rozsvítí varovná kontrolka ABS, systém ABS nefunguje. Normální funkce brzdové soustavy zùstává zachována, avšak bez fungování ABS. Zastavte vùz na bezpeèném místì a vypnìte motor. Opìt motor nastartujte. Pokud varovná kontrolka zhasne, porucha byla doèasná a není nutné navštívit servis. Pokud varovná kontrolka zùstane rozsvícená, jeïte opatrnì do autorizovaného servisu Volvo, kde systém ABS zkontrolují.

33 Kontrolky a výstražné symboly Kontrolky a výstražné symboly svítí, když otoèíte klíè ve spínací skøíòce do jízdní polohy (poloha II) pøed startováním. Tím je ovìøeno, že symboly jsou funkèní. Po nastartování motoru všechny symboly zhasnou. Pokud se motor do 5 sekund nenastartuje, všechny symboly, s výjimkou a zhasnou. Urèité symboly nemusejí mít ilustrovanou funkci, v závislosti na vybavení vozu. Symbol pro parkovací brzdu zhasne pøi odbrzdìní parkovací brzdy. Stabilizaèní systém STC* a DSTC* Systém STC/DSTC zahrnuje nìkolik rùzných funkcí, které jsou podrobnì popsány na stranì m Symbol se rozsvítí a opìt zhasne po uplynutí pøibližnì 2 sekund Pøi nastartování se kontrolka rozsvítí z dùvodu kontroly systému. Symbol bliká Pracuje funkce SC, aby se pøedešlo prokluzování hnacích kol. Pracuje funkce TC, aby se zlepšila trakce vozu. Funkce AYC pracuje, aby se pøedešlo smyku. Varovný symbol trvale svítí žlutì Na informaèním displeji se objeví TRACTION CONTROL TEMPORARILY OFF s kontrolkou. Funkce TC byla doèasnì omezena z dùvodu vysoké teploty brzd. Funkce se automaticky opìt zapne, jakmile teplota brzd poklesne na normální úroveò. Varovný symbol trvale svítí žlutì Na informaèním displeji se objeví ANTI- SKID SERVICE REQUIRED s kontrolkou. Systém STC nebo DSTC byl deaktivován v dùsledku poruchy. Zastavte vùz na bezpeèném místì a vypnìte motor. Opìt motor nastartujte. Pokud varovná kontrolka zùstane rozsvícená, jeïte opatrnì do autorizovaného servisu Volvo, kde systém zkontrolují. Závada v systému STC nebo DSTC Pokud se rozsvítí symbol a zobrazí doprovodný text ANTI-SKID SERVICE REQUIRED a Vy nemáte nìkterou èást systému deaktivovanou, znamená to závadu v nìkteré èásti systému. Zastavte vùz na bezpeèném místì a vypnìte motor. Opìt motor nastartujte. Pokud varovná kontrolka zhasne, porucha byla doèasná a není nutné navštívit servis. Pokud varovná kontrolka zùstane rozsvícená, jeïte opatrnì do autorizovaného servisu Volvo, kde systém zkontrolují. * Systém STC a DSTC je volitelná výbava pro nìkteré trhy. Systém je standardní pro verzi R. VAROVÁNÍ! Za normálních jízdních podmínek systém STC/DSTC zvyšuje bezpeènost jízdy vozu, ale to není dùvod ke zvýšení rychlosti. Vždy dodržujte normální pravidla pro bezpeèné zatáèení a jízdu po kluzkých vozovkách. 33

34 Kontrolky a výstražné symboly Kontrolky a výstražné symboly svítí, když otoèíte klíè ve spínací skøíòce do jízdní polohy (poloha II) pøed startováním. Tím je ovìøeno, že symboly jsou funkèní. Po nastartování motoru všechny symboly zhasnou. Pokud se motor do 5 sekund nenastartuje, všechny symboly, s výjimkou a zhasnou. Urèité symboly nemusejí mít ilustrovanou funkci, v závislosti na vybavení vozu. Symbol pro parkovací brzdu zhasne pøi odbrzdìní parkovací brzdy. Porucha v systému øízení emisí Jeïte s vozem do autorizovaného servisu Volvo, kde systém zkontrolují. Porucha v systému SRS Pokud symbol nezhasne nebo se rozsvítí za jízdy, byla zjištìna porucha v systému SRS. Jeïte s vozem do autorizovaného servisu Volvo, kde systém zkontrolují. Zadní svìtlo do mlhy Kontrolka svítí, když svítí zadní svìtlo do mlhy. Zabrzdìná parkovací brzda Nezapomeòte, že kontrolka signalizuje, že je parkovací brzda zabrzdìna, ne však, že je zabrzdìna dostateènì. Zkontrolujte zatažením za páku! Musíte ji zabrzdit vždy dostateènì, aby se zajistila v západce. Ukazatele smìru pøívìsu Pokud je za vozem pøipojen pøívìs, tato kontrolka bliká zároveò s normálními indikátory ukazatelù smìru. Pokud tato kontrolka nebliká, nefunguje jeden z ukazatelù smìru na pøívìsu. Závada v systému dobíjení baterie Pokud se kontrolka rozsvítí, když bìží motor, pøíèinou mùže být závada v elektrickém systému. Obra te se na autorizovaný servis Volvo. Nízký tlak oleje Rozsvítí-li se kontrolka za jízdy, tlak oleje v motoru je pøíliš nízký. Ihned vypnìte motor a zkontrolujte hladinu motorového oleje. Kontrolka zapnutí bezpeènostního pásu Tato kontrolka svítí, dokud se øidiè(ka) nepøipoutá. Žhavení (vznìtový motor) Rozsvícená kontrolka signalizuje probíhající žhavení. Po zhasnutí kontrolky mùžete nastartovat motor. Toto platí pouze pro vozy se vznìtovým motorem. 34

35 A Zprávy na displeji Zprávy na displeji Kdykoli se rozsvítí varovný symbol, na displeji se objeví zpráva. Po pøeètení a porozumìní zprávì stisknìte tlaèítko READ (A). Pøeètená zpráva je poté vymazána z displeje a je uložena do pamìti vozu. Zpráva zùstane v pamìti až do odstranìní závady. Zprávy o velmi vážných závadách nemohou být z displeje vymazány. Zùstanou na displeji až do odstranìní závady. POZNÁMKA! Pokud se varovná zpráva objeví tehdy, když pracujete napøíklad v menu palubního poèítaèe nebo chcete používat telefon, musíte nejprve potvrdit pøíjem této zprávy stisknutím tlaèítka READ (A). 3 Zprávy uložené do pamìti si mùžete opìt pøeèíst. Pokud si chcete zprávu uloženou v pamìti znovu pøeèíst, stisknìte tlaèítko READ (A). Jednotlivé uložené zprávy si mùžete prohlédnout opakovaným stisknutím tlaèítka READ (A). Dalším stisknutím tlaèítka READ (A) vrátíte pøeètené zprávy zpìt do pamìti. Zpráva: STOP SAFELY STOP ENGINE SERVICE URGENT SEE MANUAL SERVICE REQUIRED FIX NEXT SERVICE TIME FOR REGULAR SERVICE Význam/Akce: Zastavte vùz a vypnìte motor. Vážné riziko poškození. Zastavte vùz a vypnìte motor. Vážné riziko poškození. Ihned dopravte vùz do servisu. Nahlédnìte do uživatelské pøíruèky pro majitele. Co nejdøív dopravte vùz do autorizovaného servisu. Nechte vùz zkontrolovat v dalším servisním intervalu. Když se objeví tato zpráva, nastal èas na další servisní prohlídku. Zpráva se zobrazí na základì ujeté vzdálenosti, uplynulé doby od poslední prohlídky a motohodin. 1) OIL LEVEL LOW FILL OIL* Nízká hladina motorového oleje. Proveïte co nejdøív kontrolu a nápravu. Více informací najdete na stranì ) OIL LEVEL LOW STOP SAFELY* Nízká hladina motorového oleje. Zastavte bezpeènì vùz a zkontrolujte hladinu motorového oleje. Viz strana ) OIL LEVEL LOW STOP ENGINE* Nízká hladina motor. oleje. Zastavte vùz na bezpeèném místì, vypnìte motor a zkontrolujte hladinu motor. oleje. Viz str ) OIL LEVEL LOW SEE MANUAL* Nízká hladina motor. oleje. Zastavte vùz na bezpeèném místì, vypnìte motor a zkontrolujte hladinu motor. oleje. Viz str ) Zobrazí se spolu se žlutým výstražným trojúhelníkem. 2) Zobrazí se spolu s èerveným výstražným trojúhelníkem. * Platí pouze pro verze motorù s èidlem hladiny oleje. 35

36 Spínaèe na støedové konzole Na displeji se zobrazí text STC SPIN CONTROL OFF / DSTC SPIN CONTROL OFF. Verze R: na displeji se objeví DSTC REDUCED FUNCTION. Musíte-li použít kolo odlišného rozmìru než ostatní kola, proveïte omezení funkce systému. Po dalším nastartování motoru je systém STC/DSTC opìt plnì funkèní. POZNÁMKA! Poøadí tlaèítek se mùže lišit m VAROVÁNÍ! Buïte si vìdomi toho, že pøi deaktivaci systému STC/DSTC se zmìní jízdní charakteristiky vozu. Aktivní podvozek, FOUR-C (volitelná výbava) Vybrat si mùžete mezi m dvìma rùznými režimy: Comfort nebo Sport. Více informací najdete na stranì m BLIS - Informaèní systém o slepém úhlu (volitelná výbava) Stisknutím tlaèítka funkci aktivujete nebo deaktivujete. Více informací najdete na stranì 120. Systém STC/DSTC* Toto tlaèítko se používá k omezení a opìtovné aktivaci funkcí systému STC/DSTC m Když se rozsvítí LED dioda v tlaèítku, systém STC/ DSTC je aktivován (pokud není závada v systému). Z bezpeènostních dùvodù je tøeba pøi omezení funkce m systému STC/DSTC podržet tlaèítko po dobu nejménì pùl sekundy. (U verze R je nutné pro deaktivaci systému zopakovat tøikrát deaktivaci reaktivaci systému. * Volitelná výbava pro nìkteré trhy. Systém je u V70 R standardní výbavou. Dìtské pojistky v zadních dveøích (volitelná výbava) Toto tlaèítko se používá pro zapnutí nebo vypnutí elektrických dìtských pojistek m v zadních dveøích. Klíè ve spínací skøíòce musí být v poloze I nebo II. LED dioda v tlaèítku svítí, když jsou dìtské pojistky zapnuté. Pøi zapnutí nebo vypnutí dìtských pojistek se objeví zpráva na displeji.

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Příručka pro Uživatele

Příručka pro Uživatele VOLVO S80 Příručka pro Uživatele Internetová verze VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

NÁVOD K OBSLUZE M59 - CS - 7002 ed. 09/2002

NÁVOD K OBSLUZE M59 - CS - 7002 ed. 09/2002 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

Příručka pro Uživatele

Příručka pro Uživatele VOLVO XC90 Příručka pro Uživatele Internetová verze VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ!

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ! NOVÉ TWINGO Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky AKTUÁLNÍ AKCE S Novým Twingem vám bude město ležet u nohou! Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle

Více

VOLVO XC60 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Internetová verze

VOLVO XC60 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Internetová verze VOLVO XC60 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Internetová verze VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

VOLVO XC60. Uživatelská Příručka. Internetová verze

VOLVO XC60. Uživatelská Příručka. Internetová verze VOLVO XC60 Uživatelská Příručka Internetová verze VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí?

Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí? Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí? Některá zajímavá fakta Některá zajímavá fakta V porovnání s dobou před 30-ti lety jsme nyní v oblasti spotřeby paliva o 20-30% hospodárnější. Proto produkujeme

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ ČERVENEC 2012 Česky lum_renault_mod 01.indd 1 16/07/2012 10:24:10 NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG Vozidla tohoto typu mohou nezávisle na druhu svého využití jezdit na benzin

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ

POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ PŘIZPŮSOBÍ SE VAŠEMU PODNIKÁNÍ Sleva 17% již od 395 900 Kč 22% Fleetové slevy již při nákupu 1 vozu POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ Nissan NV200 Combi poskytuje více prostoru, je flexibilní a nabízí širokou

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Poznámka Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze je

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Tuning & Výkon OCHRANNÝ KRYT NÁRAZNÍKU SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16

Tuning & Výkon OCHRANNÝ KRYT NÁRAZNÍKU SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16 Sedici Tuning & Výkon SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16 Rozměry: 6,5J x 16 Pro použití s pneumatikami 205/60 R16. Skládá se ze čtyř ráfků 71805635. č. 71805634 Ozdobná modrá krytka. č. 71803435 Ozdobná červená

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 Ceník M{zd{ MX-5 Výkon kw (k) Převodovka Emotion Challenge Revolution 1.8 Roadster 93 (126) man. 5st. 574 900 631 900-1.8 Roadster Coupé 93 (126) man. 5st. - 681

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA OBSAH LIST È. TÌŽKÝ CHOD PØI ZAØAZENÍ PØEVODOVÉHO STUPNÌ, NOVÁ SPOJKA... 1 VOZIDLO SE BLOKUJE, SKORO NOVÁ SPOJKA... 2 PROKLUZOVÁNÍ SPOJKY... 3 RÁNY PØI ZAPÍNÁNÍ SPOJKY... 4 VOZIDLO

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč MEGANE COUPÉ Od 299 900 Kč RENAULT MÉGANE COUPÉ LIMITED OD 284 900 Kč SLEVA 40 000 Kč BONUS PŘI VÝKUPU STARÉHO VOZU 15 000 Kč DODATEČNÁ SLEVA PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE 20 000 Kč* SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

VZOR DOKUMENTACE K VOZU. Klient: Informace o vozidle. Doklady vozidla. Jan Novák 606 XXX XXX. Klientské číslo: 150000. Jméno a přímení: Telefon:

VZOR DOKUMENTACE K VOZU. Klient: Informace o vozidle. Doklady vozidla. Jan Novák 606 XXX XXX. Klientské číslo: 150000. Jméno a přímení: Telefon: AUTOTÝM REPORT Číslo osvědčení: 150000 Datum: 17. 3. 2015 Celkové hodnocení vozidla 29 z 30 bodů Tovární značka: Ford Model: Mondeo VIN: WFOEXXGBBXXXXXXXX Vozidlo nevykazuje vážné závady technického nebo

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 310 TS jsou urèeny do støednì

Více

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O PROHLÍDCE Dokumenty od

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

od 99 990 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50 nebo Financování s 0% navýšením

od 99 990 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50 nebo Financování s 0% navýšením S městem na jedné vlně od 99 990 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50 nebo Financování s 0% navýšením VÍTĚZ 2013 MALÉ VOZY ŠESTÝ SMYSL PRO MĚSTO NOVÝ NISSAN MICRA Systém Inteligentního klíče rozpozná

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Opel Omega. Příručka pro majitele

Opel Omega. Příručka pro majitele Opel Omega Příručka pro majitele Váš vůz Omega Byl vyvinut s použitím nejnovějších výsledků výzkumu a nabízí technickou dokonalost a vynikající komfort. Váš vůz Omega reprezentuje ideální spojení pokrokové

Více

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU 1/26 PROTOKOL K VOZIDLU DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 RZ: 4M00145 Tovární značka (výrobce): Citroen Obchodní označení:

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Skartovací stroj KOBRA 385

Skartovací stroj KOBRA 385 Skartovací stroj KOBRA 385 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 385 jsou urèeny do velkých kanceláøí

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením.

Více

OBSH Seznam použitých symbolù... 9 1 ÚVOD 11 2 DO TERÉNU I N SILNICI 15 2.1 Definice terénního vozidla... 17 2.2 Základní technické pøedpisy... 18 2.3 Od tvrdých tereòákù k vozidlùm pro volný èas... 18

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

1/8 Číslo protokolu: csob cr 1893

1/8 Číslo protokolu: csob cr 1893 1/8 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE Vozidlo při

Více

VOLVO V50. Quick Guide WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVO!

VOLVO V50. Quick Guide WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVO! VOLVO V50 Quick Guide WEB EDITION VÍTEJTE VE VŠEM NOVÉM VOLVO! DÁLKOVÝ OVLDČ S KLÍČEM ČEPEL KLÍČE Používá se k zamykání/odemykání odkládací schránky v přístrojové desce nebo dveří řidiče, např. pokud je

Více

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací systém, do vozů koncernu Volkswagen, s OEM rádiem/navigací.

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1 110 00 Praha 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum objednávky:

Více

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka Oficiální premiéru si tento malý nákladní automobil odbyl na Mezinárodním pražském autosalonu poøádaném roku 92. Samotné zkrácené oznaèení nového vozu písmeny AN napovídalo o tomto automobilu trochu více.

Více

WEB EDITION U Ž IVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WEB EDITION U Ž IVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEB EDITION U Ž IVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

U Ž IVATELSKÁ PŘÍRUČKA

U Ž IVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEB EDITION U Ž IVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

CITROËN C3 Návod k obsluze

CITROËN C3 Návod k obsluze CITROËN C3 Návod k obsluze Tento návod byl sestaven na základě technické výbavy vozidla (sériové nebo volitelné) a technických charakteristik známých v době vytvoření. Úroveň výbavy Vašeho vozidla závisí

Více

WEB EDITION U Ž IVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WEB EDITION U Ž IVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEB EDITION U Ž IVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více