VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována v souladu s 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou MŠMT č. 15/2004 ve znění pozdějších předpisů.

2 Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Průběh školního roku 2011/ Pedagogická činnost 2.2. Řídící a technická činnost Řízení a vnitřní kontrola Technická činnost 2.3. Poskytování informací 3. Přehled oborů vzdělání a učebních dokumentů 3.1. Obory vzdělání (denní forma studia) 3.1. Obory vzdělání (dálková forma) 4. Přehled pracovníků školy 4.1. Pedagogičtí pracovníci 4.2. Ostatní pracovníci 5. Přijímací řízení pro školní rok 2012/ Výsledky vzdělávání žáků 6.1. Organizační zajištění teoretické a praktické výuky Teoretické vyučování Praktické vyučování 6.2. Statistické údaje Přehled oborů, počtu žáků a tříd Závěrečné výsledky klasifikace Maturitní a závěrečné zkoušky Výsledky maturitních zkoušek

3 Výsledky závěrečných zkoušek Opravné a náhradní termíny MZ a ZZ za školní rok 2010/ Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2011/ Činnost výchovného poradce 6.5. Činnost školního psychologa 6.6. Preventivní program školy 6.7. Činnost koordinátora informačních a komunikačních technologií 6.8. Činnost koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 6.9. Činnost v oblasti Úvod do světa práce 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 8.1. Zahraniční spolupráce 8.2. Projekty ESF 8.3. Prezentace školy, účast na soutěžích, další aktivity 8.4. Spolupráce školy s jinými subjekty 9. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 10. Výsledky inspekční činnosti 11. Základní údaje o hospodaření školy 12. Závěr 13. Přílohy č. 1 Přehled provozoven ve školním roce 2011/2012 č. 2 Zpráva z činnosti školního poradenského pracoviště za školní rok 2011/2012 č. 3 Zpráva o činnosti ICT koordinátora za školní rok 2011/2012 č. 4 Zpráva o činnosti koordinátora environmentálního vzdělávání za školní rok 2011/2012 č. 5 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011 č. 6 Ukázky z některých akcí a aktivit ve školním roce 2011/2012

4 1. Základní údaje o škole Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace (dále jen škola) je samostatný právní subjekt, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Movitý a nemovitý majetek zřizovatele je svěřen do správy školy k vlastnímu užívání a je vymezen zřizovací listinou ZL/063/2001. Ve školním roce 2011/2012 jsme zahájili již 56. školní rok od založení školy. Za uplynulých 56 let škola několikrát změnila svůj název a sídlo. Z původně malé školy s několika třídami vzniklo v průběhu let moderní školské zařízení komplexního typu. Na současnou adresu se škola přestěhovala v roce Ve školním roce 2011/2012 škola zajišťovala teoretickou i praktickou výuku pro 857 žáků denní formy vzdělávání a 174 žáků dálkové formy vzdělávání v oborech vzdělání gastronomického zaměření a služeb cestovního ruchu. Pro budoucí povolání připravujeme žáky v oborech vzdělání podle RVP Kuchař-číšník (ŠVP: Kuchař, Číšník a Kuchař-číšník), Cukrář a Stravovací a ubytovací služby, v nichž lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem, a v oborech vzdělání podle RVP Cestovní ruch (ŠVP Služby cestovního ruchu) a RVP Gastronomie (ŠVP Gastronomie-Kuchař a Gastronomie-Číšník) pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Absolventům oborů vzdělání pro RVP Kuchař-číšník nabízíme možnost nástavbového studia v oboru vzdělání Management v gastronomie (RVP Management v gastronomii), ve kterém lze získat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Naše činnost v uplynulém školním roce vycházela z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje, ze strategických dokumentů a záměrů Moravskoslezského kraje, z Plánu práce školy, Plánu výchovně-vzdělávací činnosti, Plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na roky 2011 a 2012 a Plánu rozvoje školy. Všechny obory vzdělání byly vyučovány podle řádně schválených dokumentů vydaných MŠMT ČR, do vzdělávacího programu bylo zařazeno učivo úvodu do světa práce a environmentální vzdělávání, výchova a osvěta podle metodických pokynů MŠMT ČR a Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2011/2012 (č.j. 2198/ ). Areál školy tvoří dvě spojené budovy a přilehlé sportoviště. V areálu školy se nachází školní jídelna, která je součástí naší školy a poskytuje své služby i pro Domov mládeže Krakovská. Školní jídelna má kapacitu 800 jídel. Vaří se zde strava pro zaměstnance a žáky naší školy, dále pro žáky a zaměstnance DM a pro cizí strávníky. Zajišťujeme snídaně, obědy a večeře pro DM na Krakovské ulici a na Lidické ulici a vývoz obědů pro Střední školu elektrotechnickou, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, Střední školu technickou a dopravní, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2. Škola pro svou činnost využívala budovu školy, tělocvičnu se sociálním zázemím, přízemí a dvě patra pětipodlažní hlavní budovy. Jako vlastní provozovna fungovala školní jídelna, kde rovněž probíhal odborný výcvik žáků oborů vzdělání Kuchař-číšník, a laboratorní cukrárna pro obor vzdělání Cukrář. Ubytování žáků bylo již tradičně zajišťováno individuálně u jiných subjektů, zejména v Domově mládeže Krakovská, což je samostatný právní subjekt sídlící ve třetím a čtvrtém patře hlavní budovy objektu školy s kapacitou 140 lůžek. Financování školy bylo zajištěno příspěvkem zřizovatele, mimorozpočtovými zdroji, příjmy z vlastních výkonů a finančními prostředky získanými z EU v rámci projektů v programu Leonardo da Vinci a projektů ESF. Dle zákona nebyla na škole povolena činnost politických stran a hnutí, povolena byla činnost odborové organizace a zájmových organizací dětí a mládeže. Ve školním roce 2011/2012 pracovala ve škole šestičlenná Školská rada v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. 4

5 Organizační struktura organizace Ředitel, Statutární orgán: Mgr. Pavel Cielecký Telefon: Fax: IČ: DIČ: CZ IZO zařízení IZO školy IZO ŠJ Zástupci ředitele a jednotlivé úseky: Ing. Alžběta Válková zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz tel.: Mgr. Ivana Matulová zástupce ředitele pro teoretickou výuku tel.: Mgr. Lenka Čapková zástupce ředitele pro teoretickou výuku tel.: Mgr. Danuše Nováčková zástupce ředitele pro praktickou výuku tel.: Školní Internetové stránky: Školská rada (6 členná): Ing. Dagmar Žáčková učitelka na SŠSS předseda Mgr. Hana Štanglerová vedoucí učitelka odborného výcviku na SŠSS místopředseda 5

6 2. Průběh školního roku 2011/2012 Prioritou školy i v uplynulém školním roce byla snaha všech pedagogických i nepedagogických pracovníků školy o vytvoření moderní školy, která garantuje vysokou kvalitu výuky a příznivé a motivující sociální klima. Ve škole pracoval stabilní funkční a kreativní pedagogický sbor, který usiloval o rozvoj všech žáků a připravoval budoucí absolventy k úspěšnému vstupu na trh práce. Snahou školy byla postupná příprava pedagogů na přeměnu školy v zařízení poskytující celoživotní vzdělávání občanům našeho regionu. Škola využívala vlastní hodnocení školy pro zvyšování kvality vzdělávání a na základě spolupráce se sociálními partnery přijímala opatření ke zvyšování kvality ve vzdělávání. Minulý školní rok je opět možno hodnotit jako poměrně úspěšný. Všechny zásadní úkoly stanovené plánem práce se podařilo splnit, nebo jsou průběžně plněny. Navíc se nám podařilo realizovat i další náročné akce. Pokračovalo prohlubování kontaktů s obvodem Ostrava-jih a školami daného obvodu, Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, profesními sdruženími a dalšími subjekty včetně rozšíření spolupráce se školami v zahraničí. Úspěšnost uplynulého školního roku dokumentují následující stěžejní skutečnosti: Výsledky klasifikace a hodnocení žáků ve školním roce 2011/2012 měly oproti předchozím létům zlepšující se tendenci, rovněž výsledky závěrečných zkoušek byly velmi dobré. U maturitních zkoušek v jarním termínu 2012 obdrželo maturitní vysvědčení 54,72% žáků, kteří konali maturitní zkoušku poprvé v jarním termínu, přitom úspěšnost didaktických testů z českého jazyka a literatury byla 100%, didaktických textů z anglického jazyka 87,88%, z německého jazyka 66,67% a z matematiky 41,18%. Úspěšnost písemných prací společné části MZ v českém jazyce byla 90,57%, v anglickém jazyce 96,97% a v německém jazyce 66,67%. Úspěšnost u ústní části MZ byla v českém jazyce a literatuře 86,79%, v anglickém jazyce 90,91% a v německém jazyce 100%. Celková úspěšnost letošních maturantů v jarním a opravném a náhradním podzimním termínu byla 83,64%. Alarmující byla stále vysoká absence žáků (včetně neomluvené) v teoretické i praktické výuce a vysoký počet žáků ukončujících školní docházku v průběhu školního roku. Negativním jevem byla rovněž skutečnost, že 23,27% žáků denního studia mělo na konci školního roku problémy s klasifikací a muselo konat zkoušky v náhradním, popř. opravném termínu (ve školním roce 2010/2011 to bylo 18,6% žáků denního studia). Hospodaření za rok 2011 bylo v hlavní činnosti vyrovnané, v doplňkové činnosti bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku, který byl rozdělen do fondů organizace. Finanční prostředky byly v první polovině roku 2012 čerpány zejména na následné a doprovodné práce v souvislosti se záchovnou údržbou školy a na úpravách interiéru školní budovy. Stálá pozornost úseku teoretického i praktického vyučování byla věnována soustavnému dovybavování odborných učeben novými technologiemi, inventářem i surovinami tak, aby žáci přicházeli do praxe vybaveni nejnovějšími poznatky. Spotřeba materiálů a majetku v účetnictví v našich podmínkách vycházela z potřeby pro výuku žáků. Doplnili jsme knihovnu o krásnou literaturu. Obnovili a dokoupili jsme učební pomůcky pro výuku i pro odborný výcvik a do školní jídelny jsme zakoupili novou myčku. Pro výuku odborných předmětů jsme zakoupili drobný inventář pro učební obory Kuchař-číšník jako jsou paličky na maso, příbory, nože, desky a různé pomůcky do cukrárny (např. robot). V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2012/13 se podařilo, kromě oborů Gastronomie a Stravovací a ubytovací služby, naplnit počty tříd a žáků do plánovaných stavů. Pokles absolventů základních škol se však projevil nutností vypisovat další kola přijímacího řízení u všech oborů vzdělání zakončených výučním listem v denní i dálkové formě. Žáci školu úspěšně reprezentovali v soutěžích regionálního i republikového charakteru a získali řadu předních umístění. Zpracovali jsme další projekt v rámci spolupráce s polskou školou, tentokráte v oblasti ekologie. 6

7 Účast našich žáků na odborných soutěžích byla podporována i v uplynulém školním roce. Na soutěže žáků škola vynaložila Kč. Prezentace školy na odborných soutěžích byla jednou z našich priorit a uspět v soutěži s dalšími školami gastronomického zaměření bylo pro nás prestižní záležitostí. Účast na odborných soutěžích napomáhala žákům, jejich trenérům i školám udržovat krok s novinkami v oboru. Učitelé odborných předmětů a odborného výcviku pak následně mohli získané informace využít pro aktualizaci učiva a zavádění nových gastronomických technik do výuky, mohli ovlivnit používání nových výrobků, specialit a konveniencí. Naše škola se tak řadí mezi ta vzdělávací zařízení, která usilují o přibližování kompetencí absolventů školy aktuálním potřebám trhu práce a napomáhá k harmonizaci odborných kompetencí pracovníků v pohostinství v rámci EU a tím i k lepší konkurenceschopnosti našich firem, ve kterých najdou uplatnění naši absolventi. Náklady na odborné soutěže žáků byly členěny na startovné a náklady na suroviny. Ve školním roce 2011/2012 bylo vynaloženo na startovné Kč a na suroviny a materiál Kč. I přes obtíže při zajišťování odborného výcviku se podařilo zajistit řádné plnění osnov, včetně praktické části závěrečné zkoušky, v odpovídajících provozních podmínkách. U oborů vzdělání Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník, Cukrář a Kuchařské práce probíhaly závěrečné zkoušky v rámci řešení národního projektu Nová závěrečná zkouška, který je spulufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. O realizaci tohoto projektu se stará Národní ústav pro vzdělávání. Pro obory vzdělání Kuchař-číšník, Kuchař, Číšník a Kuchařské práce byla naše škola jednou z pilotních škol zapojených do přípravy a organizace zadání témat pro závěrečné zkoušky v rámci výše uvedeného projektu. Cílem projektu je, aby byly zkoušky stejně náročné na všech školách a výsledky žáků byly srovnatelné. Zaměstnavatelé tak budou mít větší důvěru k výučnímu listu. V průběhu školního roku 2011/2012 probíhalo vlastní hodnocení školy podle návrhu struktury vlastního hodnocení a postupu hodnocení ve škole pro tříleté období Při zjišťování výsledků hodnocení škola sledovala všechny definované oblasti struktury vlastního hodnocení školy, pozornost však zaměřila především na kritéria jednotlivých podoblastí, ve kterých bylo v předcházejícím období hodnocení velmi dobré, ovšem škola v daných oblastech cítila rezervy. Škola využívala k získávání dat různé nástroje, jednalo se např. o personální evidenci pedagogických pracovníků, certifikáty a osvědčení ze vzdělávacích akcí DVPP, inventární seznamy, ekonomickou evidenci a rozbory hospodaření, zápisy předmětových komisí, archiv tiskových zpráv, výsledkové listiny z odborných soutěží, smlouvy o partnerské spolupráci, výsledky hodnocení závěrečných zkoušek nebo výsledky hodnocení maturitních zkoušek. Škola využívala při tvorbě vlastního hodnocení školy také standardizovaný nástroj testování žáků 1. a 3. ročníků, které zrealizovalo Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Prostřednictvím tohoto nástroje škola každoročně zjišťuje relativní přírůstek znalostí za období prvního až třetího ročníku. Zároveň je úspěšnost našich žáků vyhodnocována ve srovnání se školami příbuzného oboru vzdělání a se všemi školami zapojenými do testování. Ze zprávy pro školu z testování v rámci projektu Testování žáků 3. ročníků oboru vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a zjištění relativního přírůstku znalostí (z dubna 2012) vyplynulo, že žáci školy mají za sebou spíše pozitivní změnu v přístupu ke studiu (stupeň 2, 3). Celkově vykazují v daných předmětech výborné až dobré hodnoty relativního přírůstku. Tato pozitivní tendence v přístupu žáků ke studiu se odrazila také ve výsledních maturitních zkoušek za rok 2011/2012, kdy úspěšně odmaturovalo větší procento žáků než v loňském školním roce. Pozornost byla rovněž zaměřena na primární prevenci, především na snižování rizika užívání návykových látek, záškoláctví, šikany a kyberšikany, poruch příjmu potravy a netolismu. V rámci Školního poradenského pracoviště pracoval na škole výchovný poradce, školní metodik prevence a na 0,5 úvazku školní psycholog. Cílem pracovnic ŠPP bylo upevňování návyků slušného chování, rozvíjení komunikačních dovedností v teoretické a odborné výuce a zlepšování sociálního klimatu školy. Ve školním roce 2011/2012 pokračovala realizace projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který škola zpracovala a podala jako předkladatel. Škola mohla v rámci tohoto projektu čerpat prostředky Evropského sociálního fondu v oblasti vzdělávání a školství určené pro období Projekt s názvem Inovace výuky gastronomie byl zahájen v červnu 2011 a byl ukončen v červnu

8 V uplynulém školním roce byla škola již druhým rokem zapojena do projektu UNIV 2 KRAJE, který pomáhá středním školám k proměně v centra celoživotního učení. UNIV 2 KRAJE je národní projekt MŠMT ČR, jeho řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt bude pokračovat až do ledna Škola pokračovala projektu v realizaci Nové trendy v profesním vzdělávání v oborech elektrotechniky, stavebnictví a gastronomie, který byl zahájen již v lednu 2011 a byl realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Řešitelem projektu bylo TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o a škola byla do projektu zapojena jako partner. Střední škola společného stravování připravila a pilotně ověřila vzdělávací moduly Molekulární gastronomie a Sommeliér. Projekt byl řádně ukončen v únoru V uplynulém školním roce škola zpracovala žádost o příspěvek v oblasti podpory 1.5. OP VK projektu EU peníze středním školám. Žádost o finanční příspěvek škola podala v únoru 2012, projekt byl zahájen Pokračovali jsme v zahraniční spolupráci s využíváním grantů EU v rámci programu Leonardo da Vinci a dalších projektů mezinárodní spolupráce, podařilo se nám rozšířit kontakty se školami a institucemi v zahraničí. Naši žáci vycestovali na čtyři běhy třítýdenních stáží v mobilitních projektech Leonardo da Vinci Evropská gastronomie na cestách 2010 a Evropská gastronomie na cestách 2011 do Velké Británie, Španělska, Francie a Turecka, pro šest žáků jsme zprostředkovali tříměsíční letní stáž u Savojského jezera ve Francii (červen září 2012). Skupina našich žáků vycestovala do Německa v rámci projektu Společně žít a pracovat v Evropě. V lednu a březnu 2012 jsme zajistili partnerské schůzky pro delegace zahraničních partnerů z Francie a Slovenska, ředitel školy s koordinátorkou projektu Leonardo da Vinci vyjeli v březnu 2012 na partnerskou schůzku do Francie, ve škole byly zorganizovány schůzky se zástupci partnerské školy z Polska. Jednotliví pracovníci školy i škola samotná je kolektivním členem Asociace kuchařů a cukrářů (AKC) a Asociace číšníků České republiky (AČ ČR), Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK), barmanské asociace (CBA), sdružení Unihost, Asociací hotelů a restaurací ČR (AHR) a Klastru CR MSK. Stěžejní spolupráce s těmito profesními sdruženími spočívá v organizování odborných soutěží, na kterých mají školy možnost srovnávat úroveň přípravy svých žáků Pedagogická činnost Při realizaci vlastní pedagogické činnosti byl kladen důraz na zvládnutí předepsaného učiva v souladu s osnovami a Standardy odborného vzdělávání, na kvalitu provádění odborného výcviku, upevnění správných dovedností a návyků v odborné praxi v souladu s učebními osnovami a metodickými pokyny a využívání moderních poznatků z jednotlivých oborů a studijních předmětů za účelem zvýšení úrovně celého vyučovacího procesu. V plánu práce pro školní rok 2011/2012 byly stanoveny úkoly, z nichž se většinu podařilo splnit. Mezi tyto úkoly patřilo především: Každodenní důsledná snaha o dodržování školního řádu, na které se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy po celou dobu svého působení ve škole i mimo ni při výchovných a vzdělávacích aktivitách. Zapojení do projektu MŠMT Nová závěrečná zkouška v projektu celostátního jednotného ověřování závěrečných zkoušek v oborech vzdělání Kuchař-číšník, Cukrář a Kuchařské práce. Naše škola spolupracovala s Národním ústavem pro vzdělávání v Praze a podílela se na přípravě a vyhodnocení navrhované reformy závěrečné zkoušky, která směřuje ke sjednocení výsledků vzdělávání žáků v daném oboru a k souladu odborné přípravy absolventů s požadavky praxe. Všichni úspěšní absolventi výše uvedených oborů obdrželi Europass-dodatky k osvědčení v českém a anglickém jazyce. Tento dokument, který poskytne budoucím zaměstnavatelům transparentní informace o získané kvalifikaci, získali naši žáci nejen v oborech vzdělání zakončených výučním listem, ale i úspěšní absolventi maturitních oborů. Europass-dodatky k osvědčení byly předány všem úspěšným absolventům denní i dálkové formy studia. 8

9 Naplňování úkolů stanovených ŠVP a aktivní předávání teoretických a praktických vědomostí žákům školy. Byla zahájena výuka podle Školního vzdělávacího programu pro další obor vzdělání se schváleným Rámcovým vzdělávacím programem pro obor vzdělání Management v gastronomii pro denní i dálkovou formu studia, podle kterého byla zahájena výuka od školního roku 2011/2012. Zajištění a účast na již tradičních besedách pro všechny budoucí absolventy školy pořádané ve spolupráci s ÚP v Ostravě v jejich informačním a poradenském středisku jako součást přípravy žáků do praxe (únor 2012). Pedagogičtí pracovníci usilovali o cílevědomé a soustavné zkvalitňování výuky a výchovy žáků, vytváření jejich kladného vztahu ke zvolenému povolání, k práci a vhodnému společenskému chování. Na škole probíhaly průběžně třídní preventivní programy, které ve spolupráci s třídními učiteli zajišťoval školní metodik prevence. Školní psycholožka poskytovala i ové poradenství pro žáky a rodiče. Školní metodik prevence v konzultačních hodinách řešil případné problémy žáků s třídními učiteli i se zákonnými zástupci. Učitelé odborného výcviku i teorie se věnovali žákům, které připravovali na soutěže (barmanské, baristické, sommelierské, složité obsluhy pro číšníky, u kuchařů a cukrářů moderní gastronomie, sportovní). Blíže viz část 8.3 této výroční zprávy. Pro žáky byly zajištěny rozmanité aktivity doplňující a rozšiřující výuku odborných i všeobecně-vzdělávacích předmětů. Konkrétně se jednalo o exkurze (Muzeum S. Freuda Příbor, Vídeň, Bratislava, Krajský soud, Moravskoslezská vědecká knihovna, Těšínské jatky, pivovar Ostrava, vybrané provozovny), divadelní a filmová představení (Generace singles, Make Love not War, The Sweet Sixties, FF Jeden svět, FF TUR Ostrava), přednášky a besedy (Příběhy bezpráví, Zážitková gastronomie, Poruchy příjmu potravin, preventivní program Renarkonu, Finanční gramotnost KB, Dárcovství krve a krevních složek Krevní centrum FN Ostrava, IC ÚP Ostrava), výstavy (Gaudeamus, Gastrofestival Ostrava, Vánoční tradice, Den Země, Černá slunce, Dovolená a region), konference a kongresy (Ekologický kongres, konference KLACR). Pro účastníky zahraničních stáží byly před výjezdem organizovány jazykové kurzy (polštiny, francouzštiny, španělštiny a angličtiny) a odborná příprava nad rámec běžné výuky. Podání návrhu na ocenění nejlepších absolventů tříletých učebních oborů Hospodářskou komorou ČR na základě výsledků závěrečných zkoušek v červnu 2012 a výsledků během celého studia. Hospodářská komora ČR pro oceněné absolventy za školní rok 2010/2011 zorganizovala slavnostní předání ocenění v Praze v říjnu 2011, kterého se zúčastnili i naši ocenění absolventi. Podáváním návrhů na ocenění chceme motivovat žáky k lepším studijním výsledkům. Realizace výuky dálkového studia (celkem 7 tříd) pro obory vzdělání s výučním listem Kuchař a Číšník a pro obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou Společné stravování. V rámci rozvoje a uplatnění další kvalifikace jsme pro naše žáky uspořádali odborný kurz, jehož výstupy jsou certifikáty s celostátní platností. Byl to barmanský kurz pod vedením pana Mayera, který v dubnu absolvovalo 15 žáků. Na začátku školního roku 2011/2012 absolvovaly všechny první ročníky jednodenní adaptační aktivity pod vedením školního metodika prevence Mgr. Ilony Černovské a vyučujícího tělesné výchovy Mgr. Tomáše Lichnovského. Třídní učitelé, kteří se účastnili aktivit se svou třídou, byli proškoleni školní metodičkou prevence v přípravném týdnu. Adaptační aktivity se uskutečnily mimo areál školy na hřišti TJ Sokol Hrabová. Adaptační aktivity proběhly od do a byly financovány z prostředků školy. Celkem se programu zúčastnilo deset tříd (261 žáků). Program adaptačních aktivit byl sestaven tak, aby pomohl plnit cíle Minimálního preventivního programu a Dlouhodobé školní preventivní strategie. Byl zaměřen na vytvoření příznivého klimatu v nově vznikajícím kolektivu a na předcházení rizikových projevů chování ve škole i mimo školu. Adaptační aktivity měly díky organizačním schopnostem pedagogů bezproblémový průběh. Cíle pořádané akce, rozvoj osobnostních vlastností žáků, seznámení a navázání vztahu s třídním učitelem, seznámení s novými spolužáky, stanovení pravidel chování v třídním kolektivu a utváření pozitivního 9

10 klimatu ve vznikající třídě byly plněny po dobu adaptačních aktivit a také v průběhu školního roku. Učitelé zprostředkovávali žákům znalosti a dovednosti, které souvisejí s jejich uplatněním ve světě práce, vybavovali je nejdůležitějšími kompetencemi a zvyšovali estetické cítění žáků zlepšováním estetické úrovně interiéru školy. Vyučující pracovali například s aktualizovanou Multimediální učebnice IKT a vyučující cizích jazyků realizovali multimediální výuku cizojazyčné odborné terminologie pomocí materiálů, které byly vytvořeny v projektu ESF Multimediální výuka cizojazyčné odborné terminologie pro obory vzdělání gastronomického zaměření a služby cestovního ruchu. V rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty byly ve školním roce 2011/2012 v jednotlivých vyučovacích předmětech zohledňovány ekologické aspekty, a to začleňováním do tematických plánů. Žáci byli při výuce vedeni ke kladnému vztahu ke svému okolí, odpovědnosti za své jednání, ohleduplnosti k přírodě a k člověku. Ve škole probíhaly dlouhodobé a trvalé aktivity v péči o životní prostředí, které zvyšují ekologické vědomí mladých lidí, utváří hierarchii životních hodnot a celkového životního stylu, podněcují aktivitu a tvořivost v oblasti vztahu člověka k životnímu prostředí. Škola byla zapojena do projektů Ekopolis a Recyklohraní. Žáci navštěvovali výstavy, vzdělávací akce a ekologické konference. V průběhu školního roku 2011/2012 škola realizovala projekt Se zelení do školy, ke kterému se přihlásila v rámci výzvy Nadace Partnerství Škola pro udržitelný život. Cílem projektu bylo ozelenění prostoru před budovou školy Ve školním roce 2011/2012 žáci naší školy již podruhé konali maturitní zkoušky podle maturitního modelu Nová maturitní zkouška. Všichni žáci se přihlásili ke zkouškám pro řádný termín v jarním zkušebním období. Maturitní zkoušky v jarním termínu mělo právo konat 53 žáků. Tři žáci požádali o přezkum výsledků maturitní zkoušky. Žáci, kteří neprospěli v řádném termínu jaro 2012, si podali přihlášku pro vykonání opravné maturitní zkoušky na podzim Škola se snažila o zlepšení spolupráce s rodiči našich žáků, protože tato spolupráce, i když o ni usilujeme, stále bohužel nepatří mezi silné stránky školy. Je to způsobeno především minimálním zájmem skupiny rodičů na participaci školního života. Ve zlepšení této spolupráce vidíme hlavní rezervy při prevenci nežádoucích jevů a snížení počtu žáků, kteří předčasně ukončují školní docházku. Budoucím žákům gastronomických oborů byla věnována soutěž určená žákům základních škol Čokoládová vařečka. V uplynulém školním roce se konal již 14. ročník. Potencionální zájemci o studium na naší škole měli možnost se touto neformální cestou seznámit s prostředím školy, odbornými učebnami aj. Tato dlouhodobá aktivita se příznivě odrazila v počtu zájemců o studium Řídící a technická činnost Řízení a vnitřní kontrola Z hlediska řízení je škola členěna na čtyři úseky: a) teoretická výuka - probíhala v budově školy v Ostravě - Hrabůvce a byla řízena dvěma ZŘ pro teoretickou výuku, b) praktická výuka většinou probíhala na základě smluv v provozovnách cizích subjektů a společností a byla řízena prostřednictvím ZŘ pro praktickou výuku a tří vedoucích učitelů odborného výcviku, c) provozně-ekonomický úsek byl řízen ZŘ a byl dále členěn na provozní část řízenou správcem budov a ekonomickou část řízenou hlavní účetní, d) školní jídelna byla řízena vedoucí ŠJ, poskytovala obědy žákům a zaměstnancům školy i cizím strávníkům a celodenní stravování ubytovaným žákům. 10

11 Pro zabezpečení všech úkolů pedagogického či ekonomicko-provozního charakteru je nutný i správný a funkční systém řízení. Ten byl na škole zajišťován na několika úrovních: Porady vedení: zúčastňovali se Ř, ZŘTV, ZŘPE, ZŘPV (dle potřeby výchovný poradce, správce budov, vedoucí školní jídelny a další pracovníci). Pravidelnou náplní porad byly organizační záležitosti související se zajištěním chodu školy z hlediska pedagogického, provozního a legislativního. Porady úseků: byly konány nejméně 1x měsíčně dle úseků pod vedením ZŘTV a ZŘPV. Náplň porad vycházela z termínového plánu školního roku 2011/2012 a z provozních záležitostí. Pravidelně byla řešena úroveň výchovně-vzdělávacího procesu, chování, vzhled a upravenost žáků. Na poradách byli vyučující a UOV informováni o problémech řešených na poradách vedení. Porady ekonomického a technického úseku byly organizovány podle potřeby dle aktuálních úkolů, nejméně 1x týdně. Všichni vedoucí pracovníci prováděli vnitřní kontrolu dle samostatně zpracovaných plánů kontrolní činnosti pro školní rok 2011/2012. Ředitel kontroloval činnost zástupců ředitele školy, prováděl hospitační činnost a kontrolu pracovišť. Zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku kontrolovaly činnost vyučujících, třídních učitelů a vedoucích předmětových komisí a úroveň výchovně-vzdělávací práce formou hospitací v souladu s plánem hospitační činnosti. Zástupkyně ředitele pro praktické vyučování kontrolovala činnost VUOV, UOV a instruktorů a úroveň výchovně-vzdělávací práce na pracovištích skupinové a individuální výuky. Kontrolní činnost zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz byla zaměřena na zajištění hospodárného, efektivního a účelného využití svěřených prostředků včetně kontroly provozu školní jídelny Technická činnost Pokračovali jsme v opravách na majetku a zajišťovali záchovnou údržbu, jako jsou drobné opravy na rozvodech vodovodního potrubí, opravy vodovodních baterií, výměna podlahové krytiny, oprava dveří, malování místností, sekání trávy na hřišti a další opravy na majetku. Velké zásahy do majetku budovy jsme realizovali ve druhé polovině školního roku 2011/2012. V roce 2011 jsme připravili investiční záměr a požádali jsme zřizovatele o příspěvek na vybudování Gastrocentra. Nechali jsme zpracovat projekt a v lednu 2012 jsme obdrželi schválený investiční záměr a příslib dotace z rozpočtu zřizovatele do investičního fondu. Obdrželi jsme dotaci ve výši Kč na vybudování Gastrocentra. V březnu jsme zahájili stavební úpravy a v červnu byla dokončena stavební úprava čtyř odborných učeben o rozloze 3550 m 2, a to kuchyňské studio, učebna pro baristy, učebna pro číšníky a barmanská učebna. Z vlastních zdrojů jsme investovali na stavbu finanční prostředky v celkové výši Kč. Z prostředků EU bude Gastrocentrum vybaveno moderní technologií. Užívání těchto prostor předpokládáme od ledna V letních měsících roku 2012 během hlavních prázdnin jsme zahájili rozsáhlou investiční akci: Rekonstrukci silnoproudých i slaboproudých elektrických rozvodů v budově školy. Požadavek na investice tohoto charakteru jsme vyřizovali již několik let a bez příspěvku zřizovatele by nebylo možné takovou rozsáhlou investici provést. Zřizovatel schválil tento záměr a rekonstrukce byla zahájena ve druhé polovině června 2012 a dokončena v srpnu téhož roku. Celková částka vynaložena na rekonstrukci byla ve výši Kč, z toho z vlastních zdrojů jsme vynaložili Kč. Ostatní zdroje financování pokryl zřizovatel. Po rekonstrukci byly třídy, kabinety, chodby a další místnosti dány do původního stavy, celá škola byla znovu vymalována a uklizena tak, aby žáci první den školy vcházeli do čistého a krásného prostředí. Z evropských fondů jsme využili výzvy a nechali zpracovat projekt na rekonstrukci sportoviště - hřiště ve výši 142 tis. Kč. Zpracovali jsme záměr, vyřídili stavební povolení a podali žádost o dotaci na financování projektu. Projekt je schválen, probíhá výběrové řízení na realizaci díla. Očekáváme plnění ve školním roce 2012/

12 Na majetku byly prováděny pravidelné revize podle revizního plánu, ve kterém jsou zařazeny revize přenosných zařízení a hasicích přístrojů. Pro služby PO byly smluvně sjednány kontroly a z nich plynoucí nápravná opatření pro školu. Údržba a servis výtahu byly prováděny na základě smluvního ujednání Poskytování informací Ve škole byla v uplynulém školním roce zveřejněna výroční zpráva za kalendářní rok 2011 o činnosti školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která obsahuje údaje o počtu podaných písemných žádostí o informace, počet podaných odvolání proti rozhodnutí, rozsudky soudu, řízení o sankcích a další informace. Výroční zpráva o poskytování informací za kalendářní rok 2011 je uvedena v příloze č. 5. Výroční zpráva je umístěna na viditelném místě školy a zároveň na webových stránkách školy kde jsou aktualizovány i další informace ze života školy. 12

13 3. Přehled oborů vzdělání a učebních dokumentů Všechny obory vzdělání na naší škole byly vyučovány dle řádně schválených dokumentů vydaných MŠMT ČR Obory vzdělání (denní forma) M/ M/ L/ L/006 Cestovní ruch (střední vzdělání s maturitní zkouškou), ŠVP Služby cestovního ruchu ročník, RVP vydalo MŠMT dne , č. j / Služby cestovního ruchu (střední vzdělání s maturitní zkouškou) 4. ročník, MŠMT ČR č.j /98-23 ze dne Gastronomie (střední vzdělání s maturitní zkouškou), ŠVP Gastronomie Kuchař ročník, RVP vydalo MŠMT dne , č. j / Kuchař (střední vzdělání s maturitní zkouškou) 4. ročník, MŠMT ČR č.j /99-23 ze dne L/01 Gastronomie (střední vzdělání s maturitní zkouškou), ŠVP Gastronomie Číšník ročník,rvp vydalo MŠMT dne , č. j / L/005 Číšník (střední vzdělání s maturitní zkouškou) 4. ročník, MŠMT ČR č.j /99-23 ze dne L/51 Management v gastronomii (střední vzdělání s maturitní zkouškou nástavbový obor), ŠVP Management v gastronomii 1. ročník, RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j. 1606/ L/ H/01 Společné stravování (střední vzdělání s maturitní zkouškou - nástavbový obor) 2. ročník, MŠMT ČR č.j / ze dne Cukrář (střední vzdělání s výučním listem) ročník, RVP vydalo MŠMT dne , č. j / H/01 Kuchař - číšník (střední vzdělání s výučním listem), ŠVP Číšník ročník, RVP vydalo MŠMT dne , č. j /

14 65-51-H/01 Kuchař - číšník (střední vzdělání s výučním listem), ŠVP Kuchař ročník, RVP vydalo MŠMT dne , č. j / H/01 Kuchař - číšník (střední vzdělání s výučním listem), ŠVP Kuchař číšník ročník, RVP vydalo MŠMT dne , č. j / E/01 Stravovací a ubytovací služby (obor OU - střední vzdělání s výučním listem) ročník, RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / E/001 Kuchařské práce (obor OU - střední vzdělání s výučním listem) 3. ročník, MŠMT ČR č.j / ze dne Obory vzdělání (dálková forma) L/ L/504 Management v gastronomii (střední vzdělání s maturitní zkouškou nástavbový obor), ŠVP Management v gastronomii 1. ročník, RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j. 1606/ Společné stravování (střední vzdělání s maturitní zkouškou) ročník: MŠMT ČR č.j / ze dne H/01 Kuchař - číšník (střední vzdělání s výučním listem), ŠVP Číšník ročník, RVP vydalo MŠMT dne , č. j / H/01 Kuchař - číšník (střední vzdělání s výučním listem), ŠVP Kuchař ročník, RVP vydalo MŠMT dne , č. j /

15 4. Přehled pracovníků školy (stav je uváděn ve fyzických osobách k Pedagogičtí pracovníci ředitel 1 zástupci 3 (2 pro teoretickou a 1 pro praktickou výuku) učitelé 41 UOV 31 (z toho 3 VUOV a 6 UOV pro výuku OV na OU) školní psycholog (ŠP) 1 Posuzování pedagogické a odborné způsobilosti se řídí zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Zástupce 1 (pro ekonomiku a provoz) THP 10 správní zaměstnanci 15 školní jídelna 7 (vrátní střídači: 3 externisté) CELKOVÝ počet zaměstnanců: a) pedagogičtí (včetně ŠP) 77 b) ostatní 33 CELKEM 110 Údaje o kvalifikaci, způsobilosti a průměrném věku zaměstnanců podle kategorií Kategorie Počet Kvalifikace, způsobilost a ø věk Učitelé (ŠP) UOV 32 ŠJ 7 Ostatní 26 Pedagogickou způsobilost učitelé plní ( ve školním roce 2011/2012 studoval 1 učitel) ø věk 44 let Pedagogickou způsobilost plní všichni učitelé odborného výcviku (1 učitel odborného výcviku ve školním roce 2011/2012 studoval) ø věk 40 let Všichni plně kvalifikováni ø věk 44 let Výjimka ze vzdělání - 3 zaměstnanci ø 51 let 15

16 5. Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 proběhlo na škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném školství ve znění pozdějších předpisů. 1. kolo pro denní formu všech oborů vzdělání s výučním listem proběhlo , 1. kolo pro denní formu vzdělávání oborů Gastronomie a Cestovní ruch proběhlo ve dnech , 1. kolo pro dálkovou formu vzdělávání a nástavbové studium proběhlo kolo bylo vyhlášeno pro denní i dálkovou formu všech oborů kromě denní i dálkové formy nástavbového oboru Gastronomie v termínu kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno pro denní formu oborů Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař a ŠVP Kuchař-číšník), Gastronomie (ŠVP Gastronomie Číšník), Cestovní ruch a Stravovací a ubytovací služby na Pro dálkovou formu oboru Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař, ŠVP Číšník) bylo 3. kolo vyhlášeno na Uchazeči o vzdělávání ve Střední škole společného stravování (v denní i dálkové formě) byli do všech oborů vzdělání s výučním listem a do nástavbového studia přijímáni na základě výsledků dosažených při předchozím studiu. Uchazeči o vzdělávání ve Střední škole společného stravování v oboru vzdělání s maturitní zkouškou Gastronomie a Cestovní ruch konali písemnou přijímací zkoušku zajišťovanou v rámci projektu Testování žáků v rámci přijímacích zkoušek do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou ve středních školách zřizovaných MSK. Počty přihlášených žáků, přijatých žáků a odevzdaných Zápisových lístků jsou v tabulce uvedeny souhrnně za všechna kola přijímacího řízení (dle stavu k ): Denní forma vzdělávání: Počty přihlášených Počty přijatých (včetně revokací) Počty odevzdaných Zápisových lístků k H/01 Cukrář H/01 Kuchař číšník, ŠVP Číšník H/01 Kuchař číšník, ŠVP Kuchař H/01 Kuchař číšník, ŠVP Kuchař - Číšník L/01 Gastronomie, ŠVP Gastronomie-Číšník L/01 Gastronomie, ŠVP Gastronomie-Kuchař M/02 Cestovní ruch, ŠVP Služby cestovního ruchu L/514 Gastronomie, ŠVP Management v gastronomii povinnost odevzdávat ZL byla zrušena E/01 Stravovací a ubytovací služby Celkem

17 Dálková forma vzdělávání: Počty přihlášených Počty přijatých (včetně revokací) H/01 Kuchař číšník, ŠVP Číšník H/01 Kuchař číšník, ŠVP Kuchař L/514 Gastronomie, ŠVP Management v gastronomii Celkem Skutečný počet žáků 1. ročníku může být ovlivněn přestupy nebo povolením opakování ročníku nebo nástupy po přerušení, na druhé straně může dojít k úbytku tím, že některý z přijatých žáků ke studiu nenastoupí. 17

18 6. Výsledky vzdělávání žáků 6.1. Organizační zajištění teoretické a praktické výuky Teoretické vyučování Teoretická výuka probíhala pouze v budově školy v Ostravě-Hrabůvce, Krakovská K dispozici bylo 46 učeben, z toho 16 odborných (multimediální učebna, dvě učebny stolničení, vinotéka, dvě učebny VT, laboratorní kuchyně, tři jazykové učebny, učebna pro výuku cestovního ruchu, laboratorní cukrárna, kuchařské studio, barmanská učebna a dvě učebny technologie), dále pro výuku TV tělocvična a fitness centrum. Ve 28 učebnách probíhala pravidelná výuka jednotlivých tříd. Dvě výše uvedené odborné učebny technologie byly využívány pro potřeby laboratorních cvičení v rámci odborného výcviku (zejména pro obor vzdělání Stravovací a ubytovací služby). Výuka byla organizována dle osnov a RVP MŠMT ČR a tematických plánů schválených ředitelem školy. Při vyučování byly dodržovány zásady metodiky a hygieny vyučování, byla řádně vedena pedagogická dokumentace, byly dodržovány bezpečnostní předpisy a ostatní právní normy. Na dosažení požadované úrovně vyučovacího procesu se podílely i předmětové komise (dále jen PK). Jednotlivé PK se řídily samostatně zpracovanými plány práce. Průběžně hodnotily úroveň výchovně-vzdělávacího působení, plnění časového rozvrhu učiva, výsledky klasifikace žáků a vyvozovaly závěry pro svou další práci. PK se zabývaly rozvojem didaktických dovedností, rozvojem klíčových kompetencí a hledaly cesty k dalšímu zlepšení. PK také navrhovaly témata k písemným a ústním závěrečným a maturitním zkouškám. Přehled komisí: a) PK společenskovědních předmětů a TV b) PK cizích jazyků c) PK přírodovědných předmětů d) PK odborných předmětů e) PK ekonomických předmětů Teoretická výuka probíhala dle řádného rozvrhu hodin, žáci byli rozděleni do 35 tříd denní formy a 7 tříd dálkové formy vzdělávání Praktické vyučování Praktické vyučování škola zajišťovala smluvně v gastronomických provozovnách fyzických nebo právnických osob. Praxe žáků a odborný výcvik se uskutečňovaly pod vedením učitelů odborného výcviku nebo praxe ve skupinách nebo u vyšších ročníků na individuálních pracovištích pod vedením instruktorů, pověřených ředitelem školy. V průběhu školního roku pracovaly na úseku odborného výcviku čtyři předmětové komise. Přehled PK odborného výcviku: a) PK oboru vzdělání Kuchař b) PK oboru vzdělání Cukrář c) PK oboru vzdělání Číšník - servírka d) PK oboru vzdělání Kuchařské práce 18

19 Doba praktické výuky byla v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. a s úpravami Zákoníku práce týkající se pracovní doby stanovena na 6 hodin denně u prvních ročníků všech oborů vzdělávání a u vyšších ročníků KP, ostatní obory ve 2. až 4. ročníku měly pracovní dobu 7 hodin. Odborná praxe nástavbového studia a Služeb cestovního ruchu byla stanovena učebním plánem. Vlastní odborný výcvik byl zajišťován formou skupinové a individuální výuky: Skupinová výuka Byla uskutečňována pod vedením učitelů odborného výcviku na provozovnách s větší kapacitou (smlouvy se 14 provozovnami) s tím, že skupiny byly složeny z žáků všech ročníků. Při této organizaci odborného výcviku na provozovně mohla probíhat výuka bez vážnějšího omezení provozu, žáci se pod vedením UOV podíleli na přípravných pracích v kuchyni a při obsluze (především v prvním ročníku), ve vyšších ročnících postupně na samostatné realizaci některých jednodušších úkolů a v závěrečném ročníku vykonávali komplexní samostatnou práci při přípravě pokrmů a při obsluze. Individuální výuka Týkala se především žáků 3. a 4. ročníků, popřípadě vybraných žáků 2. ročníků. Byly uzavřeny smlouvy s 32 provozovnami. Výuka probíhala na provozovnách vyšší úrovně a s menší kapacitou, kde by skupinová výuka z prostorových důvodů nebyla možná. Výuka zde probíhala pod vedením instruktorů a byla metodicky řízena a koordinována rajonovými mistry učiteli OV a VU OV. Z důvodu komplexní realizace učebních plánů byl pro žáky na těchto individuálních pracovištích zpracován přeřazovací plán tak, aby žáci vždy část praxe absolvovali ve skupině pod vedením UOV. Odborná praxe V uplynulém školním roce probíhala odborná praxe žáků 2. až 4. ročníku oboru vzdělání Služby cestovního ruchu. Čtrnáctidenní praxe se uskutečnila v období konání maturitních zkoušek celkem ve 20 cestovních kancelářích působících v Ostravě a okolí. U třetích ročníků probíhala čtrnáctidenní praxe v kongresových a informačních centrech v rámci výstav i v průběhu školního roku. Praxe čtvrtých ročníků probíhala v recepcích 9 ubytovacích zařízení. Praxe byla smluvními partnery v cestovních kancelářích i vystavovateli v kongresových centrech velmi dobře hodnocena, žáci byli pro praxi dobře připraveni a vhodně motivováni. Výuka žáků oboru vzdělání Kuchařské práce a Stravovací a ubytovací služby Tato výuka byla realizována převážně formou skupinové výuky na provozovnách charakteru jídelen s vyšší kapacitou (Eurest Arcelor Mittal, Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy a ŠJ při SPŠCH v Ostravě). Přehled provozoven odborného výcviku je uveden v příloze č. 1. V průběhu roku došlo v rámci provozoven k drobným změnám. Zanikla výuka ve firmě Eurest na provozovně Arcelor Mittal a dále pokračovala v nástupnické organizaci GTH multicatering a.s. Z provozních a organizačních důvodů byla ukončena také výuka v provozovnách Azuro, Sport club a Společenstvo, Interspar. Nově jsme navázali spolupráci s restaurací Veronika v Ostravě-Vítkovicích. 19

20 6.2. Statistické údaje Přehled oborů, počtu žáků a tříd stav k Denní studium a dálkové studium: přehled oborů a žáků: Obory 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Žáků Tříd žáků tříd žáků tříd žáků tříd žáků tříd H/01 Kuchař-číšník H/01 Cukrář L /005 Číšník ,5 5 0, L /006 Kuchař ,5 9 0, L/01 Gastronomie L/51 Gastronomie L /504 Společné stravování M/011 Služby CR M/02 Cestovní ruch E /001 Kuchařské práce E/01 Strav. a ubyt. služby Celkem Dálková forma: přehled oborů a žáků: Obory 1. ročník 2. ročník 3. ročník žáků tříd žáků tříd žáků tříd Žáků Tříd H/01 Kuchař-číšník L/51 Gastronomie L /504 Společné stravování Celkem Grafické znázornění počtu žáků jednotlivých ročníků denního studia podle oborů: 20

21 Závěrečné výsledky klasifikace V následující tabulce jsou uvedeny výsledky hodnocení žáků denního studia ke konci školního roku (vždy k datu klasifikační porady): Celkem 3-leté obory 4-leté obory Nástavbové studium OU KP Celkem Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo neklasifikováno Průměrný prospěch 2,39 2,44 2,31 2,94 2,08 Celkově ve školním roce 2011/2012 k neprospělo 37 žáků denního studia, což činí 4,92% z celkového, počtu žáků školy v denní formě studia. Toto procento je vyšší než procento žáků (3,16%), kteří neprospěli v loňském školním roce. Současně se ve srovnání s minulým školním rokem zvýšil počet neklasifikovaných žáků (na 18,35%, tj. 138 neklasifikovaných žáků, loni to bylo 15,39%). Průměrný prospěch se ve srovnání s minulým školním rokem zlepšil u tříletých oborů vzdělání (vloni ø 2,53) a u čtyřletých oborů vzdělání (vloni ø 2,38), k mírnému zhoršení průměrného prospěchu došlo u nástavbového studia (loni ø 2,86) a u žáků oboru vzdělání Kuchařské práce (vloni ø 1,99). Blíže viz údaje ve výše uvedené tabulce. Znázornění dosaženého prospěchu na konci školního roku celkem za školu: 21

22 Znázornění výsledků závěrečné klasifikace žáků denního studia podle oborů: Doklasifikování žáků denního studia ve školním roce 2011/2012 (zkoušky v náhradním termínu a opravné zkoušky v červnu a srpnu 2012): Doklasifikování z teoretických předmětů i z odborného výcviku bylo realizováno v červnu 2012 (pro neklasifikované žáky tříd závěrečných ročníků) a od do Všichni neklasifikováni žáci i ti, kteří měli nárok konat opravnou zkoušku, obdrželi výpis z katalogového listu s uvedením termínu konání zkoušky. Po vykonání zkoušek jim bylo vydáno vysvědčení za příslušný školní rok. Výsledky doklasifikování žáků denního i dálkového studia byly následující: Zkoušky v náhradním termínu mělo právo konat 162 žáků, u zkoušek v náhradním termínu prospělo 92 žáků, neprospělo 70 žáků, z tohoto počtu se nedostavilo 33 žáků. Opravné zkoušky do mělo možnost konat 87 žáků, úspěšně je vykonalo 44 žáků. U opravných zkoušek 35 žáků neprospělo (z tohoto počtu se 5 žáků k opravné zkoušce nedostavilo), 8 žáků podalo žádost o vykonání zkoušek v prodlouženém termínu do Uvedené počty žáků u zkoušek v náhradním termínu a u opravných zkoušek se liší s hodnotami uvedenými v tabulce výsledků hodnocení žáků denního studia ke konci školního roku k datu klasifikační porady, protože právo konat zkoušky v náhradním termínu měli například i žáci, kteří neprospěli z více jak dvou předmětů a zároveň byli tito žáci z dalších předmětů neklasifikováni. Tito žáci jsou v tabulce ve skupině neprospívajících žáků. Obdobně ovlivnily výsledné počty i výsledky žáků, kteří z důvodu neprospěchu u zkoušek v náhradním termínu nemohli dále pokračovat ve vykonání opravných zkoušek, protože počet předmětů, ze kterých byli hodnoceni nedostatečně při doklasifikování, již byl vyšší než dva. 22

23 Maturitní a závěrečné zkoušky Maturitní a závěrečné zkoušky proběhly ve školním roce 2011/2012 podle platné legislativy. Maturitní zkoušky se konaly v souladu s Vyhláškou č. 177/2009 Sb. MŠMT ČR ze dne o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Žáci již podruhé konali maturitní zkoušky podle maturitního modelu Nová maturitní zkouška. V souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů ředitel školy stanovil nabídku povinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012 takto: v profilové části maturitní zkoušky žáci tříd SCR4, NS2 a DM3 konali povinné (profilové) maturitní zkoušky z odborných předmětů (formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí) a ekonomických předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Žáci třídy ČKM4 konali dvě profilové zkoušky: praktickou zkoušku z odborných předmětů a ústní zkoušku z ekonomických předmětů. Pro společnou část maturitní zkoušky škola zajišťovala přípravu žáka na zkoušky v základní úrovni obtížnosti, a to ve všech zkušebních předmětech, z nichž lze konat povinné zkoušky. Termíny maturitních zkoušek: Maturitní zkoušky Praktická zkouška z odborných předmětů Profilová část MZ Ústní zkoušky společné části MZ Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy a písemné práce) Závěrečné zkoušky se konaly v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou. Termíny závěrečných zkoušek: Závěrečné zkoušky Písemná část Praktická část Ústní část ,

24 Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2011/2012 (V tabulkách je uváděn průměrný prospěch vypočítaný pouze u absolventů, kteří u MZ v daném termínu prospěli.) Přehled výsledků MZ v termínu jaro 2012 podle tříd: Část Předmět Třída Společná Profilová ČJ AJ NJ M Odborné předměty Ekonomické předměty Úroveň/ forma Počet žáků Úspěšně vykonalo přihlášených maturujících DT PP ÚZ Průměr ČKM4 základní ,42 DM3 základní ,72 NS2 základní ,80 SCR4 základní ,92 ČKM4 základní ,80 DM3 základní ,50 NS2 základní ,25 SCR4 základní ,54 ČKM4 základní 0 0 x x x x DM3 základní ,50 NS2 základní x SCR4 základní 0 0 x x x x ČKM4 základní x x x DM3 základní x x 4,00 NS2 základní x x x SCR4 základní x x 4,00 ČKM4 DM3 NS2 SCR4 ČKM4 DM3 NS2 SCR4 praktická zkouška x x 13 2,23 písemná práce a obhajoba x x 11 2,09 písemná práce a obhajoba x x 10 2,00 písemná práce a obhajoba x x 17 2,58 ústní zkouška x x 12 2,58 ústní zkouška x x 11 2,27 ústní zkouška x x 11 2,90 ústní zkouška x x 17 2,47 24

25 Přehled výsledků MZ v termínu jaro 2012 podle oborů vzdělání: Část Předmět Společná Profilová ČJ AJ NJ M Odborné předměty Ekonomické předměty Obor Úroveň/ forma Počet žáků Úspěšně vykonalo Průměrný prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ L/005 Číšník základní , L/006 Kuchař základní , L/504 Společné stravování základní , M/011 Služby cestovního ruchu základní , L/005 Číšník základní , L/006 Kuchař základní , L/504 Společné stravování základní , M/011 Služby cestovního ruchu základní , L/005 Číšník základní 0 0 x x x x L/006 Kuchař základní x L/504 Společné stravování základní , M/011 Služby cestovního ruchu základní 0 0 x x x x L/005 Číšník základní x x x L/006 Kuchař základní x x x L/504 Společné stravování základní x x 4, M/011 Služby cestovního ruchu základní x x 4, L/005 Číšník L/006 Kuchař L/504 Společné stravování M/011 Služby cestovního ruchu L/005 Číšník L/006 Kuchař L/504 Společné stravování M/011 Služby cestovního ruchu praktická zkouška 5 5 x x 4 2,75 praktická zkouška 9 9 x x 9 2,00 písemná práce a obhajoba x x 21 2,04 písemná práce a obhajoba x x 17 2,58 ústní zkouška 5 5 x x 5 2,20 ústní zkouška 9 7 x x 7 2,85 ústní zkouška x x 22 2,59 ústní zkouška x x 17 2,47 25

26 Přehled výsledků MZ v termínu podzim 2012 (náhradní a opravný termín) podle oborů vzdělání: Část Předmět Společná Profilová ČJ AJ NJ M Odborné předměty Ekonomické předměty Obor Úroveň/ forma Počet žáků Úspěšně vykonalo Průměrný prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ L/005 Číšník základní 1 1 x 1 x x L/006 Kuchař základní , L/504 Společné stravování základní x M/011 Služby cestovního ruchu základní 5 5 x 1 4 3, L/005 Číšník základní 0 0 x x x x L/006 Kuchař základní x L/504 Společné stravování základní x 1 4, M/011 Služby cestovního ruchu základní , L/005 Číšník základní 0 0 x x x x L/006 Kuchař základní 0 0 x x x x L/504 Společné stravování základní , M/011 Služby cestovního ruchu základní 0 0 x x x x L/005 Číšník základní x x x L/006 Kuchař základní x x x L/504 Společné stravování základní x x 4, M/011 Služby cestovního ruchu základní x x 4, L/005 Číšník L/006 Kuchař L/504 Společné stravování M/011 Služby cestovního ruchu L/005 Číšník L/006 Kuchař L/504 Společné stravování M/011 Služby cestovního ruchu praktická zkouška 1 1 x x 1 4,00 praktická zkouška 0 0 x x x x písemná práce a obhajoba 2 2 x x 2 4,00 písemná práce a obhajoba 2 2 x x 2 3,00 ústní zkouška 0 0 x x x x ústní zkouška 1 1 x x 1 4,00 ústní zkouška 1 1 x x 1 4,00 ústní zkouška 2 2 x x 2 2,50 26

27 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2011/2012: Obor L/005 Číšník L/006 Kuchař L/504 Společné stravování M/011 Služby cestovního ruchu Termín prospěl Jarní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospě ch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch řádný , x opravný x x x x ,00 řádný , x opravný x x x x ,17 řádný , x opravný x x x x ,00 řádný ,28 x x x x opravný x x x x ,33 Přehled počtu žáků a výsledků u MZ ve školním roce 2011/2012 v termínech jaro a podzim 2012: Jaro 2012 Podzim 2012 Jaro a podzim 2012 Třída Počet žáků Prospělo (vydáno vysvědčení) Maturovalo poprvé v náhradním termínu Opravná zkouška Prospělo (vydáno vysvědčení) Neprospělo Neprospělo Počet žáků celkem Celkem prospělo v termínu jaro 2012 a podzim 2012 ČKM DM NS SCR Celkem

28 Výsledky závěrečných zkoušek Výsledky závěrečných zkoušek dle tříd (v červnu 2012): Třída Počet žáků k ZZ Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo K3A K3B Č3A Č3B KČ3A KČ3B Cu KP3A KP3B D Celkem Grafické znázornění výsledků závěrečných zkoušek v řádném termínu v červnu 2012 za školu: 28

29 Grafické znázornění výsledků závěrečných zkoušek v řádném termínu podle tříd: Znázornění celkových výsledků závěrečných zkoušek v červnu 2012 podle oborů vzdělání: 29

30 Celkové výsledky závěrečných zkoušek dle oborů v řádném termínu (červen 2012): Kód oboru vzdělání + Název oboru vzdělání Počet žáků konajících zkoušku Prospělo Prospělo s vyznamenáním Celkem neprospělo Opravná zkouška Z toho Opakování celé zkoušky H/01 ŠVP: Kuchař H/01 ŠVP Číšníkservírka H/01 ŠVP: Kuchař-číšník H/01 ŠVP: Cukrář E/001 Kuchařské práce Celkem u ZZ Obory vzdělání RVP Kuchař-Číšník (ŠVP Kuchař, Číšník a Kuchař-číšník), RVP Cukrář a Kuchařské práce byly ve školním roce 2011/2012 zapojeny do národního projektu MŠMT Nová závěrečná zkouška. Naši žáci a učitelé se účastnili celostátního ověřování jednotného zadání závěrečných zkoušek pro tříleté obory vzdělání s výučním listem. Závěrečná zkouška na naší škole se uskutečnila podle platné legislativy pro školní rok 2011/2012 a na základě pokynů připravených Národním ústavem pro vzdělávání. Všichni úspěšní absolventi výše uvedených oborů obdrželi k maturitnímu vysvědčení nebo výučnímu listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce i dokument Europass-dodatek k osvědčení. 30

31 Opravné a náhradní termíny maturitních a závěrečných zkoušek za školní rok 2010/2011 Náhradní a opravný termín MZ za školní rok 2010/2011: Ústní část zkoušek společné části maturitní zkoušky a profilové zkoušky: Praktická zkouška z odborného výcviku a odborných předmětů: Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky: K podzimnímu termínu maturitní zkoušky v roce 2011 se přihlásilo v termínu do celkem 29 žáků. 11 žáků u opravné nebo náhradní maturitní zkoušky na podzim 2011 prospělo, 18 žáků neprospělo. Náhradní a opravné termíny ZZ za školní rok 2010/2011: 1. opravný a náhradní termín ZZ: písemná část: praktická část: ústní část: opravný a náhradní termín ZZ: písemná část: praktická část: ústní část: opravný a náhradní termín ZZ: praktická část: ústní část: Závěrečné zkoušky v prvním náhradním a opravném termínu mohlo konat celkem 27 žáků (17 žáků v náhradním a 10 žáků v opravném termínu), 15 žáků prospělo, 11 žáků neprospěli, 1 žákyně se řádně omluvila a závěrečnou zkoušku konala poprvé v prosinci V prosincovém opravném a náhradním termínu mělo právo konat zkoušky celkem 12 žáků (11 žáků v opravném a 1 žákyně v náhradním termínu). 3 žáci neprospěli, 9 žáků u zkoušek prospělo. V opravném termínu v červnu 2012 úspěšně vykonala opravnou praktickou a ústní závěrečnou zkoušku za školní rok 2010/2011 jedna žákyně. 31

32 6.3. Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2011/2012 Výsledky testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou: Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání obory zaměřené na služby úspěšnost percentil percentil Jazyk český Matematika Jazyk anglický Jazyk německý Výsledky testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou: Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání obory zaměřené na služby úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota Jazyk český stupeň Matematika stupeň Jazyk anglický stupeň Jazyk německý

33 6.4. Činnost výchovného poradce Ve školním roce 2011/2012 výchovná poradkyně plnila úkoly pedagogického poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a profesní orientace žáků. Plněním těchto úkolů navazovala na činnost školního poradenského pracoviště a spolupracovala s učiteli, zejména třídními, a učiteli odborného výcviku. Společně s nimi pracovala také se zákonnými zástupci žáků. Své působení zaměřila ve spolupráci se školní metodičkou prevence a školní psycholožkou také do oblasti prevence rizikového chování a školního selhávání žáků a nápravy vztahů ve třídě. Výchovná poradkyně ve své práci vycházela z platné legislativy a řídila se vydanými metodickými pokyny MŠ MT ČR. Při své činnosti uplatňovala vyhlášku č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhlášku č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Naše škola využívala pro práci školního poradenského pracoviště doporučené postupy a publikace uvedené v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2011/2012 (č.j.: 2198/ ). Výchovná poradkyně se zúčastňovala metodických seminářů organizovaných PPP Ostrava. Pozornost a aktivity věnovala oblasti kariérového poradenství a následné motivaci žáků k celoživotnímu učení, včetně pomoci při výběru dalšího vzdělávání budoucích absolventů. Výchovná poradkyně splňuje kvalifikaci pro výkon funkce, v listopadu 2011 absolvovala doplňkové studium v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením Program pro kvalifikované výchovné poradce k rozšíření jejich kompetencí v rámci DVPP Činnost školního psychologa Ve školním roce 2010/2011 pracovala školní psycholožka ve spolupráci s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence se žáky, kteří měli problémy s osobnostním vývojem, a tím i učením nebo docházkou, řešila rodinné problémy nebo problémy žáků s kázní. Ve spolupráci s vedením školy a třídními učiteli řešila individuální problémy žáků ať už v souvislosti se školou, rodinou nebo jejich partnerskými vztahy. Další část řešených problémů se týkala sociálních problémů žáků. Spolupracovala i s rodiči žáků. Ve spolupráci s třídními učiteli řešila problémy v třídním kolektivu. Většina práce probíhala formou individuálních konzultací. V prvých ročnících se podílela na adaptačních aktivitách, při kterých se společně s třídními učiteli pokusila nastavit příznivé klima třídy. Ve své práci vycházela z platné legislativy a řídila se metodickými pokyny MŠMT ČR. Při své činnosti uplatňovala vyhlášku č. 72/2005 Sb. a vyhlášku 73/2005 Sb Preventivní program školy Minimální preventivní program na školní rok 2011/2012 byl vypracován začátkem září 2011 jako součást plnění cílů Dlouhodobé preventivní strategie školy Při jeho tvorbě a realizaci byly dodržovány dokumenty a Metodické pokyny MŠMT z oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Při své činnosti v oblasti primární prevence se řídila školní metodička prevence výše uvedenými dokumenty a metodickými pokyny MŠMT. Začátkem školního roku byli žáci i rodiče seznámeni pracovnicemi školního poradenského pracoviště a třídními učiteli se školním řádem, především s pravidly, která upozorňují na rizikové projevy chování. Základ primární prevence pro školní rok 2011/2012 na škole tvořily vyučovací hodiny zapracované do tematických plánů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů navazující na ŠVP. Prevence projevů rizikového chování byla začleněna do jednotlivých vyučovacích předmětů. V tomto školním roce navázalo školní poradenské pracoviště na plnění úkolů primární prevence z minulých let. 33

34 Vedení školy, pedagogové i učitelé odborného výcviku, řešili problémy záškoláctví a společně s rodiči spolupracovali na snižování nárůstu omluvené i neomluvené absence při studiu a také snižovaní počtu žáků, kteří předčasně ukončí počáteční vzdělávání. Adaptační aktivity ve školním roce 2011/2012 byly pro nastupující první ročníky zajištěny z finančních prostředků školy. Na přípravě adaptačních aktivit se podílela školní metodička prevence společně s Mgr. Tomášem Lichnovským. Pod jejich vedením adaptační aktivity probíhaly na hřišti TJ Sokol Hrabová. Během školního roku třídní učitelé pracovali na vytváření pozitivního vztahu se žáky, včas rozpoznávali a řešili negativní projevy v chování žáků, připravovali v rámci výuky, ale i mimo ni řadu aktivit, které pomáhaly snižovat výskyt rizikového chování u žáků nejen ve škole. Problémové chování žáků mohli pedagogové i rodiče konzultovat s pracovnicemi školního poradenského pracoviště v době konzultačních hodin nebo při individuálních schůzkách. Školní poradenské pracoviště rozvíjelo spolupráci a pozitivní vztahy se žáky, učiteli i rodiči. V průběhu školního roku byly připravovány pro žáky, pedagogy a učitele odborného výcviku jednorázové vzdělávací, kulturní, odborné a sportovní aktivity, které měly předcházet a případně snížit výskyt projevů rizikového chování ve škole i mimo školu. Informace z oblasti prevence byly přístupné na školním serveru ve složce Metodik prevence. Škola i ve školním roce 2011/2012 podporovala program Podpory sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol. Dotaci jsme obdrželi ve dvou termínech. Na období leden - červen částku Kč a na období září prosinec částku Kč. Z celkové dotace bylo čerpáno 25%. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu. Pozitivní skutečností je posílení příjmů na žáka a jeho vybavení na vzdělání. Negativní stránkou této dotace je skutečnost, že finanční prostředky přicházejí na účet školy v závěru školního roku a v závěru kalendářního roku. V obou případech se jedná o nedostatečný časový prostor pro řádné dodání daňových dokladů, jejich vyúčtování a převzetí peněz žadatelem. Celkem o podporu požádalo v 1. kole 6 žáků, ve 2. kole 8 žáků. Důvody nečerpání finančních prostředků dotace jsou neznámé. Přehled čerpání dotace na podporu romských žáků: Přiznaná výše dotace Skutečné čerpání Odvod do SR 1. kolo Kč Kč Kč 2. kolo Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč 6.7. Činnost koordinátora informačních a komunikačních technologií ICT Ve školním roce 2011/2012 byli na SŠSS pověřeni činností ICT koordinátora dva učitelé, a to konkrétně Ing. Marian Vráblik a Mgr. Pavel Viskup, kteří v souladu s Nařízením vlády ze dne 7. srpna 2002 plnili úkoly vyplývající z plánu ICT koordinátora pro školní rok 2011/2012. Jejich činnost je přehledně zpracována ve výroční Zprávě o činnosti ICT koordinátorů za školní rok 2011/2012 (viz příloha č. 3). Kromě úkolů stanovených v ročním plánu ICT koordinátora se významně podíleli i na realizaci procesu podle Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání pro zajišťování standardních ICT ve školách. ICT koordinátoři aktivně spolupracovali při přípravě, organizaci a průběhu soutěží Mladý průvodce, Čokoládová vařečka, kde zajišťovali výpočetní středisko, foto a video dokumentaci těchto akcí. Konkrétně se jednalo o grafické práce, pozvánky, diplomy apod., organizační, technické a personální zajištění výpočetního střediska pro rozhodčí, soutěžící, jejich doprovod a pořadatele. 34

35 ICT koordinátoři se podíleli na zajištění celé řady dalších akcí, pořádaných školou, jako například Gastrofestival, den otevřených dveří SŠSS, kde zajišťovali ICT, prezentace, foto a video dokumentaci. ICT koordinátoři vytvořili šablony dokumentů používaných ve škole k dispozici pro všechny pedagogy školy. Šablony zhotovili pomocí programů z balíku MS Office a pomocí programu SAS. ICT koordinátoři v roli učitele pracovali s aktivním využíváním ICT a výukových programů v předmětech Informatika a Matematika. ICT koordinátor zajišťoval různé prezentace, video-fotodokumentaci a grafické práce na PC dle požadavku nadřízených a kolegů ve škole. ICT koordinátor zajišťoval účast učitelům naší školy na bezplatném Školení práce s interaktivní tabulí, kurzu MS PowerPoint 2007, kurzu Práce s digitální fotografií, kurzu PhotoShop (bodová grafika) a kurzu MS Excel. Školení se zúčastnilo celkem 25 učitelů, z toho 2 učitelé odborného výcviku. ICT koordinátor se v průběhu celého školního roku věnoval odstraňování škodlivých, nevhodných nebo zbytečných programů a souborů z 32 počítačů na učebnách č. 202 a 222. Na těchto 32 ks PC rovněž průběžně prováděl aktualizace a údržbu operačních systém MS Windows XP, MS Office a veškerých nainstalovaných programů. ICT koordinátor zajišťoval správné fungování operačních systémů na žákovských PC, veškerých nainstalovaných uživatelských programů, řídícího programu VISION a veškerých výukových programů pro žáky a učitele na 32 ks PC v učebnách č. 202 a Činnost koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Koordinátorka EVVO se na naší škole řídila Metodickým pokynem k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních ze dne , který vyplývá ze zákona 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a z Usnesení vlády České republiky ze dne č o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. Environmentální vzdělání, výchova a osvěta byla začleňována do tematických plánů především vzdělávacích předmětů: Základy přírodních věd, Občanský základ, Technologie, Potraviny a výživa. Ve výuce byly zohledňovány ekologické aspekty, znalosti a dovednosti týkající se zákonitostí biosféry, vztahů člověka k životnímu prostředí, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska, možnosti i způsoby dosažení trvale udržitelného rozvoje. Cílem EVVO bylo rozvíjení schopnosti žáků uvažovat v souvislostech a vnímat interakci ekologických, technických, ekonomických i sociálních aspektů. Ve školním roce 2011/2012 byl realizován projekt Se zelení do školy, který byl schválen Nadací Partnerství ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Sever v rámci výzvy Pro přírodu se školami Cílem projektu bylo ozelenění prostoru před budovou školy a to s maximálním možným zapojením žáků a s pomocí společností Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o., která zajišťovala odbornou stránku projektu, vhodný výběr rostlin, besedy s žáky, rady pro výsadbu a následnou péči. Aktivity žáků v oblasti životního prostředí pomáhaly utvářet hierarchii životních hodnot, zvyšovaly ekologické vědomí žáků, podněcovaly aktivitu a tvořivost v oblasti vztahu člověka k životnímu prostředí. Žáci byli vedeni k ochraně životního prostředí např. možností separovat odpad do sběrných nádob na plasty a elektroodpad rozmístěných na chodbách školy, využitím kontejnerů na papír, plasty a komunální odpad na školním dvoře a rovněž se podíleli na úklidu okolí školy. Ve škole i nadále probíhaly aktivity v rámci projektů Recyklohraní a Ekopolis. Žáci školy navštívili IX. ročník TUR festivalu, účastnili se ekologického kongresu Ostrava 2011 a ekologických konferencí. Žáci se účastnili akcí ke Dni Země, exkurze do Arboreta Nový Dvůr, besed v Lesní škole Ostravských městských lesů a zeleně s.r.o. 35

36 Škola se přihlásila do projektů Multipolis a Ekologická stopa, které budou realizovány v následujícím školním roce. Informace z oblasti EVVO byly žákům předávány i pomocí aktualizovaných informačních nástěnek umístěných na chodbách školy. Rovněž pokračovalo předplatné časopisu Příroda s DVD, která byla využita při výuce v multimediální učebně Činnost v oblasti Úvod do světa práce Činnost v oblasti úvodu světa práce vycházela z metodického pokynu MŠMT k zařazení učiva úvodu světa práce do vzdělávacích programů středních škol č.j / Ve škole byla pověřena sledováním dodržování metodického pokynu vyučující ekonomických předmětů. Hlavním cílem činnosti v této oblasti bylo zařazení tematických celků úvodu do světa práce do vzdělávacích programů. Jednotlivé tematické celky dané učební osnovou byly zařazeny do všeobecně-vzdělávacích i odborných předmětů, které jsou na naší škole vyučovány. Pravidlem se stala vzájemná a úzká spolupráce kolegů s vedoucími předmětových komisí při výběru daných tematických celků pro jednotlivé předměty a ročníky. Cílem zařazení učiva bylo vybavit žáka znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou optimálně využít jeho osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování profesní kariéry. Také ve školním roce 2011/2012 při realizované výuce podle ŠVP patřilo mezi významná průřezová témata téma Člověk a svět práce. Toto téma doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti nezbytné pro jeho uplatnění ve světě práce. V průběhu vzdělávání byli žáci vedeni k samostatné orientaci a přijímání odpovědnosti ve svém budoucím profesionálním životě. Kromě této činnosti byly tradičně zajišťovány besedy v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání Úřadu práce v Ostravě. Ve školním roce 2011/2012 se těchto besed zúčastnilo celkem 12 tříd budoucích absolventů naší školy. Žáci se na besedách seznámili se všemi možnostmi svého uplatnění po ukončení studia. Byly jim podávány informace, jak hledat zaměstnání, jak se zachovat při ztrátě zaměstnání, jak začít podnikat, jak se ucházet o další studium či práci v zahraničí. Besedy měly dobrou úroveň, motivovaly žáky k aktivnímu pracovnímu životu a k jejich úspěšné kariéře. 36

37 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání vedoucích pracovníků školy, pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků, v oblasti státní informační politiky ve vzdělávání a v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují, probíhalo v souladu s Plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy a Plánem DVPP na roky 2011 a Učitelé všeobecněvzdělávacích a odborných předmětů i učitelé odborného výcviku se vzdělávali v institucionálních formách, které poskytovaly vysoké školy a akreditované vzdělávací instituce, a formou dalšího vzdělávání při samostudiu. Účast učitelů všeobecně-vzdělávacích a odborných předmětů a učitelů odborného výcviku na seminářích, kurzech a dalších vzdělávacích aktivitách rozšířila jejich znalosti a dovednosti a napomáhá ke zkvalitnění pedagogického procesu. V rámci DVPP byly čerpány finanční prostředky přidělené zřizovatelem, z vlastních zdrojů a projektů EU. Ve školním roce 2011/2012 byly na akce akreditované MŠMT využity finanční prostředky ve výši Kč a z provozních finančních prostředků Kč na ostatní vzdělávání pedagogů. Tradiční formou průběžného vzdělávání byla účast pedagogických pracovníků školy na kurzech a seminářích v minimálním rozsahu 4 vyučovacích hodin. Zájemci se zúčastňovali především akcí, které pořádala vzdělávací zařízení Národní institut pro další vzdělávání v Praze, pracoviště Ostrava a KVIC Nový Jičín, ale i další vzdělávací agentury nebo profesní asociace. Ve školním roce 2011/2012 byly stanoveny tyto priority DVPP: zkvalitnění a modernizace vyučování, klíčové kompetence učitele, efektivní řízení škol, jazyková komunikace, rovnost příležitostí ke vzdělávání, technická komunikace, udržitelný rozvoj, oborové činnosti a nová maturitní zkouška. Velmi přínosné byly semináře, které seznamovaly vyučující s moderními způsoby řízení a vyhodnocování výuky, řešení modelových situací, nácviku efektivní komunikace ve skupině, sebepoznávací techniky sebereflexe. Bylo podporováno prohloubení jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků ve škole a individuální účast pedagogů v e-learningovém vzdělávání v rámci akreditovaných programů, předání základních vědomostí z prevence sociální pedagogiky jednotlivce, řešení šikany a výskytu agrese a klimatu školy. Důležitou součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo aktuální proškolování doškolení učitelů ke změně modelu reformní maturity, především k její společné části. V souvislosti s novou maturitní zkouškou vyhledávali vyučující jazyků semináře a kurzy, které jim pomohly při přípravě žáků a zajištění průběhu především ústní a písemné maturitní zkoušky. Vyučující českého jazyka se zúčastnily březnového semináře Ve světle výsledků maturitní zkoušky 2011 český jazyk a literatura, který byl organizován NIDV Ostrava. Jeho hlavní náplní byly rozbory výsledků didaktických testů Společné části maturitní zkoušky z českého jazyka za školní rok 2010/2011 a rozbor testových úloh, ve kterých žáci nejčastěji chybovali. V průběhu dubna 2012 se tři vyučující českého jazyka zúčastnily Konzultativního semináře k ústní zkoušce z českého jazyka, jehož hlavní náplní byly nové informace k ústní zkoušce Společné části maturitní zkoušky z českého jazyka pro školní rok 2011/2012. Vyučující německého jazyka se zúčastnila semináře Zkusme vyučovat němčinu zábavněji, který přinesl do výuky nové metodické podněty a nápady. Další dvě učitelky německého jazyka absolvovaly kurz Moderní metody práce s žáky na střední škole v rámci projektu ESF. Zástupkyně ředitele se zúčastnila semináře k nové maturitní zkoušce. Dvě vyučující anglického jazyka úspěšně absolvovaly prezenční kurzy pro hodnotitele ústní maturitní zkoušky a bylo jim vydáno osvědčení. Další vyučující absolvovaly konzultační semináře k ústní maturitní zkoušce. Vyučující českého jazyka a dějepisu se dále zúčastnily vzdělávací akce Historie na vlastní oči Místa utrpení a bolesti našich předků, semináře Zahraniční inspirace pro výuku společenských věd, semináře v rámci projektu Moderní dějiny pro učitele, atraktivně a inspirativně Represivní složky komunistického státu a v projektu EduČas semináře Testologie ve společenskovědních předmětech a semináře Strategie čtenářské gramotnosti pro učitele ČJ. Čtyři vyučující absolvovali seminář Výkon funkce předsedy zkušební komise pro maturitní zkoušky, další dvě učitelky konzultační semináře pro ŠMK. Projektová manažerka se zúčastnila semináře Databáze mobility pro využití tohoto nástroje při řízení a administraci mbilitních projektů Leonardo da Vinci. Vybraní učitelé ve školním roce 2011/2012 pokračovali v jazykovém kurzu anglického jazyka v projektu Dialog bez hranic. 37

38 Všichni vyučující se zúčastnili semináře Specifické poruchy učení v rozsahu 3 vyučovacích hodin, lektorem byla Mgr. Miroslava Bednářová, speciální pedagog z Pedagogicko-psychologické poradny v Ostravě, která přiblížila učitelům problematiku výuky žáků se specifickými poruchami učení. Pro všechny učitele byl zorganizován také seminář k projektu EU Peníze SŠ tvorba DUMů. Na jaře 2012 absolvovala skupina 15 pedagogů kurz Práce s interaktivní tabulí v rozsahu 16 vyučovacích, další absolvovaly kur MS Office Power Point. Koordinátorka EVVO se zúčastnila Ekologického kongresu, konference Ekooenergie a workshopu v Portugalsku v rámci projektu SOS.NET. Vyučující ekonomických předmětů se zúčastnily semináře Základy ekonomické gramotnosti podniková ekonomie pro neekonomy. Pět učitelů odborných předmětů absolvovalo semináře lektorských dovedností konaných v rámci projektu UNIV 2 KRAJE (CZ.1.07/3.2.00/11.001) a další odborné semináře, jako např. Marketing DV, Tvorba programu dalšího vzdělávání Příprava pokrmů studené kuchyně. Školní metodička prevence absolvovala seminář Krizová intervence v prostředí školy a spolu s vyučující občanské nauky a tělesné výchovy pokračovala v osmdesátihodinovém výcvikovém sebezkušenostním semináři Moderní škola podpora inkluze ve vzdělávání prostřednictvím modernizace organizačních forem a metod výuky Evropa škole, škola Evropě. Zúčastnily se také závěrečného skupinového supervizního setkání v rámci tohoto projektu. Školní metodička prevence nechyběla ani na semináři Policie ČR nebezpečí sociálních sítí, závislosti způsobené elektronickou komunikací, kyberšikana. Výchovná poradkyně se účastnila seminářů pro výchovné poradce, které organizovala Pedagogicko-psychologická poradna v Ostravě, konference Zavádění MUP do výuky Multimediální učební pomůcka (MUP) Česká společnost v novodobé Evropě osody, vazby, vzdálení a sjednocování , dále absolvovala dvoudenní pracovní workshop vývojářů v rámci projektu Kompetence pro život a konferenci na téma Rozvoj kompetencí žáků a studentů v českých a zahraničních školách, realizovaný v rámci projektu SOcial Skill Trainer New Qualification for European teachers (SOS.NET). V listopadu 2011 absolvovala doplňkové studium v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením Program pro kvalifikované výchovné poradce k rozšíření jejich kompetencí v rámci DVPP. Školní psycholožka se účastnila pracovních setkání školních psychologů. Zástupkyně ředitele se zúčastnila společně s výchovnou poradkyní tematické konference pro běžící projekty programu Leonardo da Vinci a diseminační konference programu Leonardo ve Žďáru nad Sázavou. Obě se účastnily také semináře EU peníze SŠ, který pořádalo MŠMT. Jedna vyučující tělesné výchovy absolvovala metodicko-sportovní kurz Instruktor snowboardingu. Ředitel školy se účastnil aktivit pořádaných vzdělávací sekcí AHR, metodických seminářů, které pořádal NÚOV v Praze k projektu Nová závěrečná zkouška a jednání realizační skupiny pro pilotní ověřování nové závěrečné zkoušky pro obor vzdělání Kuchař-číšník a Kuchařské práce. Pracovních schůzek autorského týmu se kromě ředitele školy účastnili i další dva vyučující odborných předmětů, kteří byli společně s ředitelem školy zařazeni do autorského týmu. Jedna vyučující dokončila studium angličtiny v rozšiřujícím magisterském studiu, Dvě učitelky odborného výcviku si zvyšovaly kvalifikaci studiem na VŠ a tři vyučující odborných předmětů úspěšně ukončily Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro učitele na OU. Program NIDV, Rozvoj profesních kompetencí zástupců ředitelů v oblasti praktického vyučování absolvovala ZŘTV pro praktické vyučování, v rámci projektu TIME (ESF investice do rozvoje vzdělání) - absolvovali učitelé odborného výcviku cyklus kurzů v rámci Vzdělávacího programu Kaleidoskop moderní gastronomie 1. 6 učitelů absolvovalo kurz Restaurační moučníky a Soutěžní gastronomii pro odborné školy. Kurz hodnotících komisařů v rámci CBA absolvovaly dvě učitelky odborného výcviku a v rámci UNIV 2 Školení lektorů dalšího vzdělávání byly proškoleny dvě vedoucí učitelky odborného výcviku. Čtyři učitelé odborného výcviku prošli kurzem Výpočetní techniky: Word a Excel pro pokročilé, organizovaný VŠB TU. Ve spolupráci s firmou Makro ČR měli učitelé odborných předmětů a odborného výcviku možnost zúčastnit se seminářů Ryby a mořské plody, Česká kuchyně, Rozpékání pečiva a Mezinárodní kuchyně. Firma Intergast, jejíž techniku používáme, zorganizovala pro učitele odborného výcviku seminář Moderní gastronomická zařízení. 38

39 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 8.1. Zahraniční spolupráce Ve školním roce 2011/2012 pokračovala naše spolupráce se zahraničními partnery na projektech v rámci programů EU. S našimi zahraničními partnery se snažíme udržovat trvalé kontakty a také aktivně vyhledáváme nové partnery, kteří mají zájem o kvalitní spolupráci. Podařilo se nám prohloubit spolupráci se střední hotelovou školou LP Theodore Monod, Antony ve Francii, organizací EuroPartnership Agency Ltd. v Plymouthu ve Velké Británii, Centro Superior de Hoteleria y Turismo de Valencia, Europroyectos Leonardo da Vinci v Granadě ve Španělsku a partnerskými školami na Slovensku v Nitře a Topoľčanech. Upevnili jsme naši spolupráci s partnery v Itálii (Nocera Inferiore a Salerno), Turecku (Uşak), Saalfeldu (SRN), polským partnerem v Rybniku, Asociací restaurací Le Beaurivage v Le Burget du Lac ve Francii (Savojsko) a neziskovou organizací Ekip Europa ve Španělsku. Navázali jsme novou spolupráci s londýnskou organizací ADC College Harrow. Díky dobré spolupráci jsme mohli realizovat naplánované zahraniční aktivity a umožnit získání dalších zkušeností našim žákům nebo absolventům v různých evropských zemích. Přehled aktivit v souvislostí se zahraniční spoluprací ve školním roce 2011/2012: Uskutečnili jsme jednu třítýdenní stáž pro 6 žáků školy v rámci programu EU Leonardo da Vinci v projekt mobility CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Evropská gastronomie na cestách 2010 ve Velké Británii v Plymouthu (září 2011) a tři třítýdenní stáže v projektu mobility CZ/11/LLP- LdV/IVT/ ve Španělsku (duben 2012), Francii a Turecku (květen a červen 2012). Stážisté byli vybráni na základě výsledků výběrového řízení, museli splnit vyhlášená kritéria. Čtvrtý běh mobilitního projektu z výzvy 2011 se uskuteční v září 2012 ve španělské Granadě. Jednotlivých běhů se účastnily i doprovodné osoby. Všichni stážisté získali od zahraničních partnerů osvědčení o absolvování stáže a zároveň obdrželi osobní hodnocení od supervizora. Po realizaci závěrečného běhu tohoto mobilitního projektu obdrží na podzim 2012 všichni účastníci od Regionální hospodářské komory v Ostravě osvědčení o vykonané stáži v zahraničí a všem úspěšným účastníkům stáží budou naší školou vydány dokumenty Europass-Mobilita. V březnu 2012 se zúčastnila skupina našich 13 žáků se dvěma pedagogy v Saalfeldu výměnné česko-německé stáže Společně žít a pracovat v Evropě. Němečtí a čeští žáci absolvovali odborné a kulturní exkurze, měli možnost společně vařit české a německé menu a přitom předvést své kuchařské a cukrářské umění. Během stáže poznávali čeští žáci okolí Saalfeldu. Seznámili se s gastronomií regionu a získali také nové dovednosti a kontakty. Spolupráce bude pokračovat i v dalších letech, v příštím školním roce přijede skupina německých žáků na osmidenní stáž do Ostravy. V průběhu školního roku jsme ve škole přivítali návštěvu ze Slovenska (v lednu 2012) a ze Savojska (březen 2012). Návštěvy partnerů proběhly v souvislosti s připravovanými projekty zahraničních praxí našich žáků v partnerských organizacích, při společných jednáních jsme projednávali spolupráci především v rámci recipročních projektů. V březnu 2012 se ředitel školy a projektová manažerka zúčastnili partnerské schůzky ve Francii pro zajištění stáže našich žáků v projektu Leonardo da Vinci v květnu a červnu V na podzim roku 2011 jsme realizovali další aktivity v projektu příhraniční spolupráce se střední školou Zesil Szkol Ekonomiczno-Uslugowych v Rybniku v Polsku. V rámci projektu S ekonomikou každý den byly uskutečněny výlety po zajímavých lokalitách na Moravě a v Polsku, polská strana zorganizovala výlet do indiánské vesničky, česká strana výlet na téma Turistické zajímavosti v regionu. Vydali jsme Kalendárium pro rok 2012 a Průvodce s českopolským a polsko-českým minislovníčkem. Studenti mezi sebou navzájem prezentovali své aktivity, nápady, školu a poznávali sami sebe. Zúčastnili se ekonomického semináře Poznejme se, sousedé, který se konal v hotelu Park In. V prosinci 2011 naše škola v hotelu VISTA zorganizovala závěrečný workshop, na kterém byly odborné i laické veřejnosti představeny jednotlivé realizované projektové aktivity s předáním výstupů projektu (kalendář a turistický průvodce). Na projektu spolupracovaly dvě třídy: na české straně 35 žáků především ze třídy SCR2, na polské straně to byla třída 40 budoucích ekonomů. Z pedagogických 39

40 i nepedagogických pracovníků se zapojili Ing. Alžběta Válková, Dagmar Skopalová, Mgr. Hana Schwarzová, Ing. Felicia Hašková a Bc. Radek Plaček. Od června do září 2012 absolvovalo šest našich žáků letní pracovní stáž ve Francii v Savojsku. Na tuto tříměsíční zkušenost jsme doporučili Asociaci majitelů hotelů, restaurací a kaváren v Bourget du Lac a v Bourdeau čtyři žáky z oboru vzdělání Kuchař a dvě žákyně z oboru vzdělání Číšník-servírka. Žáci pracovali ve špičkových restauracích v Savojsku: La Terasse, Du Port, Hotel Savoy a Restaurant Bolivage. V únoru 2012 jsme podali další žádost o přiznání finanční podpory pro mobilitní projekt v programu Leonardo da Vinci. Náš projekt s názvem Evropská gastronomie na cestách 2012 (CZ/12/LLP-LdV/IVT/134191) grant získal a v průběhu kalendářního roku 2013 vyjede 22 našich žáků s pedagogickým doprovodem na třítýdenní stáže na Slovensko, do Španělska a Velké Británie. K nám do školy přijedou na stáž žáci partnerských škol ze Slovenska, Francie a Itálie. Zkvalitnění projektové práce se zahraničními partnery pokládáme za prioritu a k zajištění kvalitních a dobře připravených projektů využíváme našich zkušeností z již dříve realizovaných projektů. Také se pravidelně zúčastňujeme školení s aktualizovanými informacemi k úspěšnému řízení projektů. Z realizovaných projektů jsme připravili prezentace, které jsme připraveni prezentovat při vhodných příležitostech Projekty ESF Projekt Inovace výuky gastronomie V uplynulém školním roce pokračovala realizace projektu v oblasti podpory Inovace výuky gastronomie CZ.1.07/1.1.07/ , který byl zahájen již v červnu Hlavním cílem tohoto projektu bylo zvýšení kvality výuky odborných předmětů se zaměřením na gastronomii. Projekt řešil tvorbu chybějícího výukového materiálu v tištěné (pracovní sešity) i multimediální podobě pro předměty Stolničení, Technologie, Potraviny a výživa. Snahou projektu bylo zkvalitnit přípravu žáků, zvýšit jejich odbornou kompetenci, zatraktivnit a zefektivnit výuku a prohloubit mezipředmětové vazby v rámci odborných předmětů. Výstupem projektu je zřízení učebny pro výuku odborných předmětů s ICT technikou, obohacení výuky o nové výukové postupy s použitím výpočetní techniky. Žáci si díky práci s nově vytvořeným výukovým materiálem ověří a zdokonalí své odborné dovednosti. V rámci projektu byli žáci proškoleni v oblasti zážitkové gastronomie a byl realizován projektový den jako podpora vzdělávacích činností zaměřených na mezipředmětové vazby a na zvýšení kompetencí pro společné řešení problémů. Projekt byl realizován v období od do s celkovým rozpočtem ,20 Kč. Na projektu se podílel řídící tým, který vedla Mgr. Markéta Kulhánková, dalšími členy byla Dagmar Skopalová a realizátoři, vyučující odborných předmětů Mgr. Dagmar Bartoníková, Mgr. Pavlína Mušálková, Mgr. Petra Tesková, Mgr. Adriana Tošková, Mgr. Monika Sysalová a Mgr. Zdeněk Remeš. Projekt Nové trendy v profesním vzdělávání v oborech elektrotechniky, stavebnictví a gastronomie Projekt s registračním číslem CZ.1.07/3.2.07/ byl zahájen a ukončen Škola v projektu působila jako partner a spolupracovala s firmou TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vedle naší školy se na projektu podílely Střední škola elektrotechnická v Ostravě a Střední škola elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku - Místku. Realizátoři projektu vytvořili moduly (5 profesních a 1 lektorský), v nichž v rámci pilotáží byli proškoleni lektořipedagogové, u kterých bylo potřeba zvýšit jejich odbornost, včetně lektorské činnosti a kvalifikace o nové technologické poznatky tak, aby mohly být dále předávány zkušenosti v rámci lektorského působení při zajišťování dalšího vzdělávání dospělých. Projekt Nové trendy byl v únoru 2012 úspěšně ukončen. Střední škola společného stravování v závěrečné fázi projektu zajistila vytvoření vzdělávacího modulu Sommeliérství včetně učebních textů a výukového CD. V rámci pilotáže modulu bylo v lednu 2012 proškoleno 12 osob. 40

41 Komplexně byl projekt zhodnocen na závěrečné konferenci v únoru Spolupráce příjemce dotace (TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o) se všemi třemi partnerskými školami byla hodnocena velmi kladně. Projekt UNIV 2 KRAJE registrační číslo CZ.1.07/3.2.00/ Škola se podílela na projektu UNIV 2 Kraje, který je realizován Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem tohoto projektu je pomoci školám při změně v centra celoživotního učení, v nichž budou učit nejen žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale také nabízet nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Škola zde působí jako partner bez finanční spoluúčasti. Členové projektového týmu pokračovali ve školním roce 2011/2012 v plnění klíčových aktivit projektu UNIV 2 KRAJE. Ve zmiňovaném období byly vytvořeny a schváleny 2 programy dalšího vzdělávání. Konkrétně se jednalo o programy Složitá obsluha hostů a Příprava pokrmů studené kuchyně. Další členové projektového týmu absolvovali školení lektorských dovedností. V rámci projektu tak bylo proškoleno celkem 10 osob. Metodik celoživotního učení absolvoval spolu s další členkou projektového týmu seminář Marketing dalšího vzdělávání. Dvě členky týmu absolvovaly seminář Kariérové poradenství. Mentor dalšího vzdělávání a metodik celoživotního učení absolvovali semináře Výběrová řízení a Aktuální otázky odborného vzdělávání. Metodik celoživotního učení se zapojil do pilotáže IS UNIV 2. V rámci pilotáže byl do systému vložen 1. program dalšího vzdělávání. Škola pro udržitelný život vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich partnerů Projekt Se zelení do škol CZ.1.07/1.1.00/ byl realizován v období od do , ev. číslo 68-SU-251. Cílem projektu bylo ozelenění prostoru před budovou školy a to s maximálním zapojením žáků prvních ročníků za pomocí společnosti Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o. Práce na projektu měly za cíl u žáků vytvářet ekologické, estetické i sociální podvědomí. Projekt měl oslovit nejen žáky naší školy, ale i širokou veřejnost všech věkových skupin (včetně spoluobčanů). Příjemce projektu se zavázal zajistit péči o vysázené stromy až do doby, kdy budou vzrostlé. Prezentace projektu je na webových stránkách školy. V roce 2011 škola obdržela finanční částku Kč, jež byla využita v roce 2012 pro stanovený úkol. Projekt EU peníze středním školám Žádost o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.5. OP VK v projektu EU peníze středním školám podala naše škola v únoru Projekt byl zahájen Cílem projektu s názvem Inovace a zkvalitnění výuky na SŠ je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a tvorbou a následným používáním nových učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Projekt je dvouletý, předpokládané datum ukončení projektu a předložení všech požadovaných výstupů je k Prezentace školy, účast na soutěžích, další aktivity organizace již 14. ročníku soutěže mladých kuchařů pro žáky ZŠ Čokoládová vařečka v únoru 2012 (soutěže se zúčastnilo celkem 33 soutěžících z 14 základních škol), účast na přehlídce Řemeslo má zlaté dno popularizující pracovní profese organizované Úřadem MěOb Ostrava-jih, účast na dvoudenní prezentační akci Učeň a středoškolák v prosinci 2011 na Černé louce v Ostravě, organizace Dnů otevřených dveří školy v prosinci 2011 a lednu 2012, veřejných závěrečných zkoušek (červen 2012) a maturitních zkoušek (duben 2012), 41

42 spolupráce při zajištění soutěže Gastrofestival Ostrava organizované Sdružením podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách UNIHOSTem Ostrava v listopadu 2011 na Černé louce v Ostravě, organizace 3. ročníku soutěže Mladý průvodce v lednu 2012 pro mladé odborníky v oblasti cestovního ruchu, které se zúčastnilo 11 družstev z 10 středních škol z celé republiky, spolupráce na gastronomických akcích s firmou Montycon, spolupráce na seminářích společnosti Makro Cash & Carry ČR a Nowaco v předváděcí místnosti SŠSS, také příprava degustací v prostorách Makro v oddělení ryb, zeleniny a masa, účast našich řezbářů z ovoce a zeleniny při charitativní akci Kapka Naděje, vystoupení ve vysílání České televize Brno při předání zlaté medaile Přemyslu Elšíkovi v rámci gala večera České ručičky, příprava rautů: Janáčková konzervatoř, Moravskoslezský zámek, BKB Mittal, Obchodní akademie, KÚ MSK, Úřad MěOb Ostrava-jih, výstaviště Černá Louka, SŠ dopravní. Kromě již tradičních výše uvedených akcí se škola také zviditelňovala a propagovala svou činnost ve sdělovacích prostředcích (viz příloha č. 6) a pravidelně aktualizovala své webové stránky Ve škole je vedena kronika školy, která je vystavována při akcích školy k nahlédnutí veřejnosti. Při reprezentaci dosáhla škola i některých významných úspěchů, např.: Gastro Junior Nowaco Cup 2012 V regionálním kole gastronomické soutěže konaném a organizovaném na ISŠ COP Frenštát pod Radhoštém se soutěžící kuchař Přemysl Elšík umístil na 1. místě a naše děvčata v oboru číšník Pavla Pospíšilová a Andrea Hlobilová obsadila 2. a 9. místo. V oboru cukrář naši školu reprezentovala Jana Palíková a obsadila 11. místo. Všichni naši soutěžící postoupili do celostátního finále. Gastrofestival Ostrava 2011 V hlavní soutěži družstev se škola umístila celkově na 1. místě. V dílčích kategoriích bodovali: číšník - slavnostní tabule Andrea Hlobilová, Pavla Pospíšilová - 2. místo, číšník příprava ovocného dezertu Pavla Pospíšilová, Andrea Hlobilová - 1. místo, kuchař - slavnostní rautová mísa Přemysl Elšík 2. místo, kuchař - příprava tříchodového menu Přemysl Elšík, Dominika Schikorová 1. místo, cukrářka Klára Havelková slavnostní dort - 6. místo, cukrářka Klára Havelková pódiové vystoupení 1. místo, barista Petra Švagříková 1. místo, Nikola Švagříková 2. místo, Klára Kanyzová - 7. místo, čepování piva Jiří Pánek - 5. místo, Martin Dedek 13. místo, Martin Šeděnka místo, Tomáš Angel 29. místo, sommelier Kateřina Miklasová 7. místo, Jeroným Bartoš 17. místo, barman Jakub Močidlan 6. místo, Martina Richterová 14. místo, Petra Paličková 16. místo, carving Eva Polášková, Andrea Čimborová, Andrea Bártová, Lucie Pešková bronzové pásmo. Ahol Cup 2012 byla mezinárodní soutěž kuchařů jednotlivců i družstev a barmanskou soutěží. Nejlépe nás reprezentovali v regionální soutěži družstev kuchaři, kteří vybojovali 1. místo ve složení Jan Kovář, Tomáš Kačor a Jakub Močidlan. V Ahol Cupu, soutěži kuchařů jednotlivců v přípravě čtyř porcí moderního pokrmu, naši školu reprezentovala Dominika Schikorová, která se umístila na 4. místě. V barmanské soutěži se Natálie Ptaszníková probojovala na 5. místo a Petra Paličková na 7. místo. Soutěž Mladý průvodce 2012 organizovaná SŠSS, vznikla jako celostátní soutěž žáků cestovního ruchu a hotelových škol. Soutěžní dvojčlenné družstvo předložilo tištěnou formu práce a během patnácti minut muselo zvládnout prezentaci úkolu na téma: Zimní radovánky na lyžích či snowboardu. Náplní prezentace 42

43 bylo nabídnout atraktivní a vhodný program pobytu, a obhájit skladbu a strukturu nabízených služeb, finanční rozpočet a kalkulaci pobytu. Naše soutěžní dvojice Veronika Haviarová a Patrik Falhauer získala ve velké konkurenci soutěžících 2. místo a naše mladé naděje z prvního ročníku, Markéta Tománková a Natálie Uhrová, se umístily na krásném 3. místě. Naši barmani se po celý školní rok účastnili mnoha soutěží a na některých se velmi pěkně umístili: Martini Bacardi Cup 2012 ve Velkém Meziříčí Natálie Ptaszníková 2.místo, Petra Paličková 5. místo, Nicolas Křížek 12. místo. Hanácký pohár 2012 v Prostějově Nicolas Křížek 7. místo, Petra Paličková 15. místo. Pohár náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje v hotelu Praha v Novém Jičíně Petra Paličková 1. místo, Jakub Močidlan 2. místo. Mistr kávy junior v Praze bylo mistrovstvím baristů ČR, krásné 4. místo získala Klára Kanyzová, 7. místo Petra Švagříková a 11. místo Nikola Švagříková. Barista junior 2012 v Nových Zámcích bylo naopak mistrovstvím Slovenské republiky baristů juniorů, kde Klára Kanyzová obsadila krásné 7. místo. Na Gastro Junioru Nowaco Cupu 2012, tj v celostátním kole gastronomické soutěže v Brně 2012, se umístila naše reprezentantka v oboru číšník Pavla Pospíšilová na výtečném 3. místě. V oboru kuchař se Přemysl Elšík umístil na 1. místě, tím získal titul Mistr ČR. V oboru cukrář se Jana Palíková umístila na 2. místě. NA ZÁKLADĚ TOHOTO UMÍSTĚNÍ SE NAŠE ŠKOLA STALA NEJLEPŠÍ GASTRONOMICKOU ŠKOLOU PRO ROK Gastrofest Nitra 2012 byla mezinárodní gastronomická soutěž středních škol hotelového typu na Slovensku, kde družstvo kuchařů a číšníků obsadilo krásné 1. místo ve složení Přemysl Elšík, Dominika Schikorová,Pavla Pospíšilová a Andrea Hlobilová. Číšnický pětiboj zúčastnili jsme se soutěže číšníků ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde nás reprezentovala dvě družstva ve složení Martin Šeděnka a Jiří Pánek a Martin Dedek a Tomáš Angel. Soutěž pro žáky oboru kuchařské práce Gastro Mánes se uskutečnila v Kroměříži na SŠ hotelové a služeb. Za přípravu předkrmového salátu získaly Veronika Duráková a Klára Pňakovičová diplom za účast. Soutěž pro žáky oboru kuchařské práce Město Albrechtice. Úkolem byla příprava salátu z brambor. Andrea Kmeťová a Jan Gažík získali diplom za účast. Junior carving cup Třebíč - soutěž ve vyřezávání ovoce a zeleniny, na které se Eva Polášková a Andrea Čimborová umístily v bronzovém pásmu. Tradiční gastronomické soutěže O Pohár Beskyd pořádané v Mostech u Jablunkova se opětovně zúčastnilo družstvo naší školy ve složení kuchař Miroslav Močigemba, číšníci Andrea Hlobilová a Martin Dedek a baristka Klára Kanyzová. Naši reprezentanti celou soutěž vyhráli. Sommelieři se ve školním roce 2011/2012 zúčastnili tradičních odborných sommelierských soutěží - Trophéé Bohemia sekt, Gastrofestival Ostrava, Brněnský Vánoční pohár a Těšínská Karafa, kde naši školu úspěšně reprezentovali Petra Budzinská a Jeroným Bartoš. Žákyně oboru Číšník-servírka Nikola Švagříková, která úspěšně reprezentovala školu na mnoha baristických soutěžích, převzala v říjnu 2011 z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje ocenění nejúspěšnější žák středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2010/2011. Ve školním roce 2011/2012 byl žák Přemysl Elšík navržen k ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2011/2012. Přemysl Elšík patří k nejúspěšnějším reprezentantům naší školy. Naše škola byla v uplynulém období aktivní i při pořádání sportovních akcí pro naše žáky i pro žáky z dalších ostravských škol. Sportovní akce organizované naší školou pro žáky ostravských středních škol: Kopaná: předmětová komise TV organizovala v říjnu roku 2011 čtyři velké fotbalové turnaje. 43

44 4. října 2011 Základní kolo v kopané skupiny A, zúčastnila se 2 družstva. 1. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava Poruba 2. Gymnázium Matiční, Ostrava 6. října 2011 Základní kolo v kopané skupiny B, zúčastnila se 3 družstva. 1. SPŠ stavební, Ostrava Zábřeh 2. SPŠ Zengrova, Ostrava Vítkovice 3. SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava 11. října 2011 Základní kolo v kopané skupiny C, zúčastnilo se 8 družstev. Skupina I: 1. SŠ služeb a podnikání, Příčná, Ostrava Poruba 2. SŠ společného stravování, Krakovská, Ostrava Hrabůvka 3. SOŠ ochrany osob a majetku, Ostrava 4. RB SOU autoopravárenské, Zengrova, Ostrava Vítkovice Skupina II: 1. SŠ dopravní a SOU, Moravská, Ostrava Vítkovice 2. Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium, Hasičská, Ostrava Vítkovice 3. AHOL SOŠ, Náměstí Jiřího z Poděbrad, Ostrava Vítkovice 4. SŠ stavební a dřevozpracující, U Studia, Ostrava - Zábřeh Naše škola organizovala dne oblastní finále středních škol v nohejbalu trojic, účastnilo se 5 škol, zvítězila SPŠ Zengrova, naše mužstvo se umístilo na 3. místě. Sportovní soutěže a tělovýchovné aktivity, kterých se zúčastnili naši žáci ve školním roce 2011/2012: přespolní běh B běh se konal v Bělském lese, zúčastnilo se družstvo hochů a skončili na 6. místě mezi patnácti školami; oblastní finále hochů stolní tenis jen účast; přebor středních škol skupiny C v basketbalu, zúčastnilo se osm mužstev, naše mužstvo skončilo na 2. místě ve skupině B ; florbal hoši, skupina C, zúčastnilo se 9. mužstev, naši zvítězili a postoupili do finále středních škol; jsme se zúčastnili oblastního finále v házené, hoši + dívky, hrálo se ve 3 skupinách po 4 a naše družstvo nepostoupilo ze skupiny; oblastní finále dívky florbal zúčastněno 10 mužstev, děvčata skončili na 2. místě ve skupině B ; oblastní finále hoši florbal naše škola se umístila na 3. místě v Ostravě; silový čtyřboj základní kolo skupiny C, hoši a dívky, naši hoši zvítězili, dívky se umístily na 2. místě; silový čtyřboj Oblastní finále, hoši a dívky, hoši 2. místo, dívky 3. místo; Oblastní finále dívky - basketbal, soutěže se zúčastnilo 8 mužstev; naše dívky se umístily na 3. místě; Starostův pohár futsal hoši 3. místo; Slezská open nohejbal trojic, hala Ostrava Dubina, 3. místo; stolní fotbal soutěže se zúčastnilo 5 dvojic žáků naší školy; 44

45 malá kopaná přebor Ostravy skupiny C, naše družstvo zvítězilo; jsme se zúčastnili oblastního finále v nohejbalu trojic; naše škola pořádala již tradiční turnaj O Čokoládový míč a umístili jsme se na 2. místě. Sportovní soutěže a aktivity pořádané pro žáky naší školy: Září říjen: atletický trojboj pořádaný učiteli TV v hodinách TV. Listopad: florbalové přebory školy pro sudý i lichý týden. Prosinec: vánoční sportovní dny pro oba týdny (stolní fotbal, stolní tenis, kopaná, střelba ze vzduchovky). Leden: přebor školy v silovém čtyřboji. Únor: lyžařský kurz konaný na Bílé Mezivodí. Lyžařský kurz byl nejúspěšnější sportovní akcí za uplynulý školní rok. (viz příloha č. 6) Naši žáci se také účastnili Olympiády v českém jazyce a žáci čtyř tříd matematické soutěže logických úloh a hlavolamů Genuis Logicus. V rámci ekologických aktivit se naši žáci účastnili projektu Ekopolis a Recyklohraní. Dvě třídy se pod vedením vyučující českého jazyka zapojily do projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny. Žáci v rámci různých předmětů pracovali s denním tiskem a psali články do novin na témata zadaná MF Dnes. Naše škola se opět účastnila i projektu organizace Člověk v tísni Jeden svět Příběhy bezpráví a soutěže Mladý průvodce Spolupráce školy s jinými subjekty Dobré jméno školy pomáhala vytvářet i spolupráce s prestižními hotely a restauracemi v Ostravě při zajišťování odborného výcviku žáků. Ve školním roce 2011/2012 jsme usilovali o zkvalitnění spolupráce s podnikatelskou sférou při zajišťování OV, navazovali jsme kontakty s novými provozovnami pro realizaci výuky OV, zajišťovali jsme různé gastronomické akce včetně výjezdních rautů. Pokračovali jsme a dále rozvíjeli dobrou spolupráci s institucemi a firmami Makro ČR, Vitana Byšice a.s., Bohemia Sekt a.s. Starý Plzenec, sdružením Unihost, Plzeňským Prazdrojem a.s., Hospodářskou komorou ČR, Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, Asociací kuchařů a cukrářů ČR, kdy se náš UOV Petr Přeček stal kapitánem - trenérem juniorského týmu AKC, pobočky pro Moravu a Slezsko, dva žáci naší školy Adam Wachtarczik a Miroslav Močigemba jsou členy juniorskými týmu, Asociací číšníků ČR, Českou barmanskou asociací, Asociací hotelů a restaurací ČR, Klastrem CR MSK a partnerskou školou ve Frenštátě pod Radhoštěm. Uvedené firmy umožňují žákům školy exkurze, poskytují své propagační a studijní materiály a zajišťují pro žáky i pedagogické pracovníky odborné přednášky. Naši učitelé odborných předmětů a učitelé odborného výcviku se aktivně zapojovali do činnosti v Moravskoslezské pobočce Asociace číšníků ČR, pracovali v České barmanské asociaci a Asociaci kuchařů a cukrářů ČR. V CBA máme z učitelů odborného výcviku dvě zástupkyně Mgr. Hanu Štanglerovou a Ing. Markétu Hourovou, které zde působí i jako komisařky při odborných soutěžích barmanů, a to jak juniorů, tak i profesionálů. Škola spolupracovala s Hospodářskou komorou ČR při zajištění závěrečných zkoušek v roce 2012 a při vyhodnocení nejlepších absolventů, kteří získají na podzim 2012 na základě námi dodaných podkladů Ocenění Hospodářské komory České republiky. Hospodářská komora České republiky udělila v říjnu 2011 naší škole čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy našich žáků. Dalším partnerem při plnění úkolů ve vzdělávání je Školská rada. Ta působí na škole v šestičlenném složení dva zástupci jsou z řad zřizovatele, dva z řad rodičů a dva z řad pedagogických pracovníků. Během roku se členové Školské rady scházeli na plánovaných schůzkách a vzájemně se informovali o důležitých záležitostech, ve kterých tento orgán 45

46 rozhoduje nebo je bere na vědomí, tedy především o ekonomické zprávě školy. Na jednání školské rady byl zván ředitel školy a další členové vedení školy podle programu jednání. Tabulka: Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ve školním roce 2011/2012: Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků: Počet firem Dlouhodobě spolupracující firmy 46 Hostinské a restaurační provozovny, ve kterých se uskutečňuje odborný výcvik žáků oborů kuchař, číšník, cukrář. (Mamaison Imperial Ostrava, Clarion Congress Hotel Ostrava, Harmony Club Hotel, Eurest, Sodexo, GTH multicatering a.s., Zaječský vinný sklep, Moravská Chalupa, F-club aj.) 20 Cestovní kanceláře a cestovní agentury, ve kterých se uskutečňuje odborná praxe studentů Služeb cestovního ruchu (CK Vítkovice tours, CK Erli, CA Student Agency, CK Kovotour Plus) 9 Ubytovacích zařízení ve kterých probíhá odborná praxe studentů SCR (Hotel Park Inn, Hotel Vista, Hotel Jan Maria, Zámek-Zábřeh aj) 1 Kongresová a informační centra odborná praxe studentů SCR (Ostravské výstavy) Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce Profesní organizace CBA Odborné vzdělávání učitelů, komisařů Workshopy AKC ČR Odborné vzdělávání, možnost zapojení do juniorského týmu AKC Soutěže odbornosti, semináře, kurzy AČ Odborné vzdělávání Soutěže odbornosti, semináře, kurzy Firmy (jiné formy spolupráce než zajišťování praktického vyučování) Makro Odborné semináře vzdělávání Semináře, kurzy. 46

47 Vitana a.s. Komerční banka Další partneři Spolupráce při soutěžích odbornosti Zvýšení finanční gramotnosti žáků Soutěže odbornosti, exkurze, semináře Přednášky Úřad měst. Obvodu Ostrava-Jih Úřad práce Ostrava Odbory sociálně právní ochrany dětí a mládeže u jednotlivých městských odborů Prezentace na veřejnosti, granty z prostředků města Odborné vzdělávání, prezentace školy na veřejnosti, besedy pro budoucí absolventy Řešení případů rizikového chování Soutěže odbornosti Rekvalifikační kurzy, brožury pro ZŠ Policie ČR Prevence Přednášky Krevní centrum FNO Občanská výchova žáků Přednášky Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Spolupráce při ukončování studia nominování odborníků k ZZ a MZ. Vydávání certifikátů HK ČR vynikajícím žákům školy zlepšuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce, sociální partner v mobilitních projektech Leonardo da Vinci Písemný a telefonický kontakt s kurátory sociálních odborů Účast odborníků HK na aktivitách školy, vydávání dokumentu Europass-Mobilta dodatek k osvědčení Klokánek Řešení osobních a sociálních problémů Konzultace Pedagogickopsychologická poradna Postup při řešení problémů Konzultace, semináře Renarkon Prevence Konzultace, akce pro žáky, odborné poradenství Mediační služba ČR Dozor nad problémovými (rizikovými) žáky Konzultace, návštěvy, kontroly prospěchu, písemný a telefonický kontakt Stipendia žáků: Počet udělených stipendií Firmy poskytující stipendium 0 Stipendia nabyla udělena 47

48 9. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2011/2012 jsme zajišťovali výuku dálkového studia (celkem 7 tříd) pro obory vzdělání s výučním listem Kuchař a Číšník-servírka a pro obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou Společné stravování. Škola má akreditaci (Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj) jako Autorizovaná osoba pro uznávání dílčích (nově profesních) kvalifikací v gastronomických a některých potravinářských profesích. Škola vyhrála výběrové řízení Úřadu práce v Ostravě a zabezpečovala rekvalifikace na pracovní činnosti příprava teplých pokrmů pro uchazeče vybrané ÚP v Ostravě, v počtu 8. V rámci rozvoje a uplatnění další kvalifikace organizujeme kurzy, jejichž výstupy jsou certifikáty s celostátní platností. V případě volných míst účast na kurzu nabízíme i pracovníkům gastronomických provozoven k rozšíření jejich znalostí a dovedností. Škola byla zapojena do projektu UNIV 2 KRAJE, který pomáhá středním školám k proměně v centra celoživotního učení. Škola dlouhodobě spolupracuje s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy především v programu Leonardo da Vinci, který je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu. 48

49 10. Výsledky inspekční činnosti 1) Kontroly České školní inspekce Ve školním roce 2011/2012 na škole nebyla provedena kontrola ČŠI. Poslední kontrola byla provedena ve školním roce 2010/ ) Kontroly Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje dne zahájila kontrolu o dodržování zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů(dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. ve znění pozdějších předpisů ( dále jen vyhláška č. 410/2005 Sb.). Kontrola byla zaměřena na rozhodnutí Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě č.j. HGM/OV-11841/232.2/07 ze dne k prodloužení lhůty na zajištění odpovídajícího umělého osvětlení do Škola okamžitě nechala zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci umělého osvětlení a vypracovala investiční záměr o dotaci na rekonstrukci svítidel. Vzhledem k termínu, který byl uložen KHS, škola ze svých finančních prostředků provedla rekonstrukci svítidel ve všech třídách. Kontrola zjistila, že ve 3 učebnách výpočetní techniky, laboratorní cukrárně, laboratorní kuchyni v kabinetech intenzita osvětlení je nevyhovující. Byl stanoven nový termín rekonstrukce osvětlení ve škole nejpozději do , tento termín byl dodržen. 3) Kontrola zřizovatele Ve školním roce 2011/2012 nebyla ve škole ze strany zřizovatele provedena kontrola. Poslední kontrola zřizovatele byla provedena ve školním roce 2010/

50 11. Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 byla zpracována dle čl. 17, odst. 2 Zásad schválených usnesením Rady kraje. Součástí této zprávy je výroční zpráva o hospodaření organizace dle osnovy stanovené odborem školství, mládeže a sportu a rozbory hospodaření podle 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 byla zpracována za období od do podle platné legislativy a byla projednána na poradách pracovníků školy 22. a 23. února Zpráva o činnosti příspěvkové organizaci za rok 2011 byla projednána Radou školy dne 23. února Rada školy podrobně projednala hospodaření školy včetně rozborů hospodaření. Hospodaření školy Škola dosáhla velmi kladného hospodářského výsledku díky úsporné struktuře z hlediska počtu zaměstnanců, vlastní úsporou při provozu a doplňkovou činností. Doplňková činnost školy se orientuje na činnosti související z hlavní činností a to zejména stravování cizích, závodní stravování a hostinskou činnost, pronájmy nebytových prostor a služeb souvisejících s pronájmy a poskytování gastronomických služeb a v roce 2011 opět rekvalifikační činností. Hospodaření školy ovlivnilo zapojení různých forem financování zejména projekty EU a dotace z rozpočtu kraje i obce. Nejvyšší výdajovou položkou zůstávají mzdové náklady a odvody související. V následující tabulce jsou přehledně uspořádány náklady, výnosy a hospodářský výsledek. příjmy a výdaje v tis. Kč Příjmy Celkové příjmy ,56 - z toho poplatky od rodičů 0,00 - příjmy z doplňkové činnosti 5 171,62 - ostatní příjmy ,94 Výdaje Neinvestiční výdaje celkem ,01 - z toho náklady na platy pracovníků školy ,00 - ostatní osobní náklady 275,00 - zákonné odvody ,76 - výdaje na učebnice a učební pomůcky a ostatní ONIV 490,24 - stipendia 0,00 - ostatní provozní náklady ,01 Výsledek hospodaření 398,55 Zdroje financování a jejich využití Krajský úřad Moravskoslezského kraje, zřizovatel, stanovil škole podle 12 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů závazné ukazatele v oblasti financování, v oblasti přímých nákladů na vzdělávání na základě 160, zákona č.561/2004 Sb., v platném znění (přímé náklady na vzdělávání). Tabulka názorně dokumentuje výši závazných ukazatelů, jejich plnění a zdroj financování. 50

51 Vyhodnocení finančních prostředků a plnění závazných ukazatelů v tis. Kč ZÁVAZNÉ LIMITY R LIMIT ČERPÁNO PLNĚNÍ % Příspěvky a dotace MŠMT , ,53 99 Přímé náklady , ,00 99 Prostředky na platy pedagogických pracovníků , , Prostředky na platy nepedagogických pracovníků 6 966, , OON pedagogických pracovníků 150,00 150, OON nepedagogických pracovníků 125,00 125, Zákonné odvody , ,93 99 FKSP 306,00 306, ONIV náhrady 130,00 97,31 75 Přímý ONIV 299,00 392, Dotace MŠMT 1 476, ,53 98 Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků 1 054, , Zákonné odvody +FKSP 369,00 369, Částečná kompenzace výdajů společné části MZ 8,28 8, Podpora soc. znevýhodněných romských žáků středních škol 45,40 11, Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem 8 996, ,67 99 Provozní náklady MSK 7 146, , ÚZ 0 - z toho: prostředky na ICT 50,00 50, ÚZ 0 - Prostředky na částečné pokrytí- MZ 10,50 10, ÚZ 0 Prostředky na odměny při realizaci přijímacích zkoušek pro 1. kolo přijímacího řízení 5,00 5, ÚZ 205 -Účelové prostředky na odpisy 1 435, , ÚZ Financování školního psychologa 230,00 230, ÚZ 339 Podpora projektů LdV do r * 120,00 0,00 X ÚZ 339 Podpora LDV převod z roku ,17 x Projekty neinvestiční 472,10 482, ÚZ 255 Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu 62,68 62, ÚZ Inovace výuky gastronomie - OPVK* 254,93 225,96 Převod do r ÚZ Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy, projekty OPVK * 154,49 194,07 Čerpáno z r Závazný ukazatel příspěvek na provoz , ,91 99 Odvod z odpisů 886,00 886, Limit zaměstnanců-přepočtený stav , Stanovené závazné ukazatele byly dodrženy. Vrácení finančních prostředků se projevilo u dotací na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol. Vícezdrojové financování je v současné době výzvou pro školy. Množství závazných ukazatelů a další projekty, které v této tabulce nejsou uvedeny, vypovídá o projektovém řízení a financování, což představuje náročnější práci na přesnost, důslednost a znalost měnících se předpisů a legislativy. 51

52 12. Závěr Z výčtu všech výše uvedených akcí i celého průběhu školního roku je zřejmé, že školní rok 2011/2012 byl opět rokem velmi náročným. Bez spolupráce a bez činností překračujících rámec plnění běžných pracovních povinností zaměstnanců by naše škola nemohla dosáhnout uvedených výsledků. Všem pracovníkům školy patří za jejich práci ve školním roce 2011/2012 upřímné poděkování. V Ostravě-Hrabůvce dne 30. září 2012 Mgr. Pavel Cielecký ředitel školy Poznámka: Všechny jmenované a fotografované osoby souhlasily s uvedením v této výroční zprávě v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 52

53 13. Přílohy Příloha č. 1 Seznam pracovišť odborného výcviku školní rok 2011/2012 Celkem 46 provozoven, z toho 14 provozoven skupinové výuky (pod vedením UOV) a 32 provozoven s individuální výukou (pod vedením instruktorů OV a s kontrolou rajonových UOV) SKUPINOVÁ VÝUKA INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA DK Akord Ostrava-Zábřeh 1 Restaurace v DKMO DPO, provoz ZS Martinov 2 Restaurace Panorama EUREST - Městská nemocnice O-Fifejdy 3 Krčma U Zvonu Harmony Club Hotel 4 Zaječský vinný sklep Clarion Congress Hotel Ostrava 5 Restaurace U Helbicha Mamaison Imperial Hotel 6 Sport Club Sodexo Vítkovice - Lesík 7 Moravská chalupa ŠJ Krakovská 8 Restaurant Azuro ŠJ SPŠCH a G ak. Heyrovského 9 Restaurace Společenstvo Cukrárna VIKI 10 Restaurace Dvě promile EUREST Arcelor Mittal 11 Restaurace U Prokopa Sanatoria Klimkovice 12 Interspar Ostrava-Dubina Hotel VISTA 13 Restaurant F club Restaurace Pod Muzeem 14 Restaurant U Jarošů 15 Restaurant U Lorda 16 Restaurace Roxbery 17 Café Au Pére Tranquille 18 K Trio 19 Pivní bar Radegast 20 Aura restaurant 21 ŠJ SŠ Elektrotechnická 22 ŠJ SŠ technická a dopravní,o.-kunčice 23 ŠJ SŠ technická a dopravní O.-Vítkovice 24 Eurest Severomoravská plynárenská 25 EUREST Magistrát MO 26 Restaurace Slunečnice 27 Restaurace Zámek, O.-Zábřeh 28 Restaurant Osma 29 VIKTORIA, pizzerie a restaurace 30 Dlouhá 100ry 31 Eurest - Orschach 32 Korunní restaurant 53

54 Příloha č. 2 Zpráva z činnosti školního poradenského pracoviště za školní rok 2011/

55 Střední škola společného stravování Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Ostrava Hrabůvka, Krakovská 1095 ZPRÁVA Z ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/

56 ZPRÁVA Z ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Ve školním roce 2011/2012 pracovaly členky školního poradenského pracoviště v souladu se Školským zákonem ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání s účinností od 1. ledna Při své činnosti uplatňovaly vyhlášku č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 a dále vyhlášku 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Pro práci využívaly doporučené publikace uvedené v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 201/2012 (č.j.: 2198/ ). Plnily úkoly pedagogického poradenství tak, jak byly stanoveny v plánech činností pro jednotlivé sekce. Výchovná poradkyně se realizovala především v oblasti výchovy, vzdělávání a kariérového poradenství, soustředila se na posílení motivace žáků ke studiu a k dalšímu vzdělávání. Výchovná poradkyně řídila v průběhu školního roku výchovné komise, navrhovala výchovná opatření. Kromě toho pokračovala na inovaci agendy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní metodička prevence své působení zaměřila v souladu s aktivitami školního poradenského pracoviště na oblast školního selhávání a prevence výskytu sociálně patologických jevů. Minimální preventivní program na školní rok 2011/2012 byl vypracován v září Při jeho tvorbě a realizaci se řídila dokumenty a Metodickými pokyny MŠMT z oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže. Při preventivní činnosti ve škole uplatňovala následující strategie a metodické pokyny: Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období Národní strategie protidrogové politiky na období Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních č.j.: / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j.: / Spolupráce předškolních zařízení škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j.: / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č.j.: / Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j /2005. Usnesení vlády ČR č. 1139/2008 k Národní strategii prevence násilí na dětech v České republice na období Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.: 21291/ Primární prevence ve školním roce 2011/2012 byla zaměřena na plnění cílů Dlouhodobé školní strategie vytváření příznivého školního klimatu, rozvíjení pozitivních vztahů, zlepšování komunikačních dovedností mezi pedagogy, žáky, vedením školy a rodiči žáků. Součástí primární prevence ve školním roce bylo řešení problému záškoláctví a snižovaní nárůstu omluvené i neomluvené absence při studiu a také snižovaní počtu žáků, kteří předčasně odcházejí z počátečního vzdělávání. Školní psycholožka zaměřila svou aktivitu na průběžnou práci s žákovskými kolektivy, především na jejich nápravu, zajišťovala krizovou intervenci pro jednotlivce včetně zvládnutí krizových životních 56

57 situací a jejich následného řešení. Během individuálních konzultací nabízela žákům možné techniky a hygienu učení a spolupracovala s psychologickou poradnou při zajišťování potřebných dokumentů pro zařazení žáků do E oboru. Snahou školního poradenského pracoviště bylo zapojit do problematiky prevence celý pedagogický sbor. Školní poradenské pracoviště rozvíjelo spolupráci a pozitivní vztahy se žáky, učiteli i rodiči. Součástí primární prevence bylo navázání kontaktu a spolupráce s rodiči žáků prvního ročníku. Na úvodních třídních schůzkách byli rodiče seznámeni s náplní činnosti školního poradenského pracoviště. Byly jim sděleny konkrétní kompetence a konzultační hodiny a forma navázání kontaktu a spolupráce s pracovnicemi školního poradenského pracoviště i mimo dobu konzultačních hodin. Zákonní zástupci byli seznámeni s riziky, které mohou ohrožovat jejich děti, byli ujištěni o případné pomoci školy rodičům. Spolupráce zákonných zástupců a školy byla rozvíjena kromě individuálních konzultací a pohovorů se členkami školního pracoviště také formou pohovorů s třídními učiteli v době třídních schůzek, popř. na výzvu třídního učitele. Se členy pedagogického sboru se zákonní zástupci setkávali na gastronomických soutěžích a výstavách pořádaných školou, během Dnů otevřených dveří nebo při praktické části závěrečných a maturitních zkoušek. KONZULTAČNÍ ČINNOST A VÝCHOVNÉ KOMISE Ve školním roce 2011/2012 byly vedeny pracovníky školního poradenského pracoviště pohovory se žáky a jejich zákonnými zástupci nebo individuálně. Škála důvodů byla různorodá. V loňském školním roce se požadavky na psycholožku soustředily do těchto oblastí: Osobní poradenství žákům s problémy s partnerstvím - od problematického partnera, který se choval násilně až po nejistotu ve vztahu, případně podpora pro nalezení partnera a osobní rozvoj, jak řešit samotu. Poradenství rodičům kariérové, tak i pokus o zprostředkování domluvy o dělbě domácích povinností, jak se připravit na maturitu. Kontakty na zdravotnické zařízení od nacházení kontaktů na gynekologa po zprostředkování psychiatrické péče. Podpora nadaného žáka, jehož osobnostní vzorce chování by mohly být brzdou jeho kariéry pokus o zrcadlení toho, jak jeho chování působí na druhé a jak by mohla vypadat jeho korekce. Sociální problémy s bydlením, kontakty na ubytovny pro lidi bez domova, zjišťování podmínek pro možnost bydlení, včetně finančního poradenství (jak získat peníze a jak s nimi zacházet). Problémy vzniklé z bezbřehého zveřejňování osobních údajů na sociálních sítích a následné konflikty, když si komentáře přečte ten, komu nebyly určeny. Agresivní chování a řešení sporů fyzickou agresí - pokus o zprostředkování vhledu, proč fyzickou agresi nelze používat (vzhledem k tomu, že v rodinách je používána běžně, možná dost problematický, nicméně aktérky se znovu agrese nedopustily). Problémy s učením a nesoustředěním díky sociální ostrakizaci ve třídě. Obecné případy náznaků počátků šikany pokus naučit oběti reagovat tak, aby další šikana nebyla pro agresory zajímavá, protože se oběti zjevně psychicky nedotýká. Z pohovorů a konzultací se školní metodičkou prevence vyplynulo, že nejčastěji docházelo k porušování školního řádu v souvislosti s užitím tabákových výrobků v budově školy a v přilehlých prostorách. V opakovaných případech byli informováni zákonní zástupci žáka a byla udělena výchovná opatření. Školní metodička řešila případy žáků, kteří navštívili výuku pod vlivem alkoholu. Jednotlivé případy byly šetřeny a bylo zjištěno, že žáci požili alkohol v budově školy, v době výuky. Zákonní zástupci žáků byli informováni o porušení školního řádu a třídní učitel navrhl pedagogické radě, aby byl těmto žákům udělen snížený stupeň z chování. I v tomto školním roce byl zaznamenán na škole výskyt OPL (omamné a psychotropní látky). Školní metodička prevence řešila čtyři případy užití návykové látky (marihuany). Ve všech případech se šetřením užití OPL potvrdilo. Zákonní zástupci žáků byli informováni o důvodném podezření zneužití návykové látky a také jim byla nabídnuta poradenská pomoc ze strany školy. Přestože nebyl řešen žádný případ šikany, třídní učitelé častěji řešili nevhodné chování žáků (slovní napadení, zvýšenou agresivitu, nerespektování pravidel slušného chování, vulgární vyjadřování, neochotu dodržovat pravidla ŠŘ). Školní metodička prevence řešila přestupky týkající se nevhodného a agresivního chování ve škole i na odborném výcviku. Případy agresivního chování byly řešeny při 57

58 individuálním pohovoru žáka s třídním učitelem a školním metodikem prevence, v závažnějších případech byli k jednání pozváni i zákonní zástupci. V průběhu školního roku se uskutečnily výchovné komise s 68 žáky (z celkového počtu žáků bylo 39 z prvního ročníku), na které byli přizváni také zákonní zástupci neplnoletých žáků, popřípadě žáci plnoletí. Opakovaná jednání proběhla se třemi žáky, kteří nebyli ochotni dodržovat pravidla školního řádu týkající se omlouvání nepřítomnosti ve výuce nebo nedokázali dodržovat pravidla chování na pracovišti. Kontakt se zákonnými zástupci nebo s plnoletými žáky, kteří nedocházeli do výuky a řádně nezdůvodnili absenci, byl navázán prostřednictvím Oznámení o neomluvené absenci. Tato Oznámení byla napsána a odeslána třídními učiteli. Oznámení jsou průběžně zakládána do agendy VP a při svolání výchovné komise je počet Oznámení uváděn v zápisu z VK. V kontaktu se sociálními kurátory a pracovníky odborů sociální a právní ochrany dětí a mládeže příslušných městských obvodů byli v průběhu roku především třídní učitelé a školní psycholožka. Nejčastější důvody svolání výchovných komisí: neomluvená absence, opakované a kumulované porušování pravidel školního řádu, nevhodné chování k vyučujícím, nevhodné chování a vulgární vyjadřování ve škole a na pracovišti odborného výcviku, projevy agresivního chování ke spolužákům, kouření v prostorách školy nebo na odborném výcviku, zneužití návykové látky (marihuana, alkohol) v průběhu vyučování nebo před akcí organizovanou školou, krádeže, podvodné jednání, vandalismus. Závěry jednání výchovných komisí a přijatá výchovná opatření byla různá. Ve 29 případech bylo výchovnou komisí, popř. pedagogickou radou navrženo a následně zahájeno správní řízení ve věci podmíněného vyloučení žáka ze školy nebo ve věci vyloučení. Z celkového počtu žáků, se kterými bylo zahájeno správní řízení, bylo 17 žáků z prvního ročníku. Skutečně vyloučeni byli pouze čtyři žáci. Ostatní žáci a jejich zákonní zástupci podali v průběhu správního řízení žádost o ukončení studia na vlastní žádost a správní řízení ve věci vyloučení bylo zastaveno nebo studia zanechali (neomluvená absence). Ostatní jednání výchovných komisí končila návrhem na snížený stupeň z chování na konci klasifikačního období, návrhem na důtku ředitele školy nebo třídního učitele, popřípadě domluvou. Bohužel, i přes veškerou snahu pracovníků školního poradenského pracoviště, se nedařilo účelně bojovat se záškoláctvím žáků. Z tohoto důvodu byla v průběhu druhého pololetí navržena strategie postupu pro eliminaci záškoláctví. Základem strategie je důsledná kontrola a evidence docházky žáků, včasná informovanost třídních učitelů o absenci žáka na pracovišti odborného výcviku a následné oznámení neomluvené nepřítomnosti příslušnému odboru sociálně právní ochrany dětí a mládeže. Na přípravě strategie spolupracovalo s vedením školy také školní poradenské pracoviště. Z dalších řešených případů jednoznačně vyplynulo, že projevy agresivního chování žáků vůči učitelům a neochota dodržovat pravidla školního řádu ve výuce nabírají na intenzitě i četnosti. Situace byla kritická především ve dvou třídách prvního ročníku. Situace byla pro většinu vyučujících natolik neúnosná, že bylo nutné provést v daných třídách šetření podle předem pevně stanoveného plánu. Šetření se zúčastnili všichni vyučující daných tříd (zpracování charakteristiky třídy, sestavení harmonogramu hospitací, vzájemné hospitace, zpracování hospitačního záznamu, sociometrické šetření SORAD, vyhodnocení získaných údajů, výchovné komise a přijetí výchovného opatření, náprava vztahů ve třídě). Ve školním roce 2011/2012 se na výchovných komisích projednávalo výrazně více přestupků proti školnímu řádu než v loňském školním roce (o 28 více) a vyšší byl i počet zahájených správních řízení o podmíněném vyloučení nebo vyloučení ze školy (o 11 více). Východisko nevidíme pouze v represivních opatřeních, ale především v efektivnější motivaci žáků ke studiu prostřednictvím účelně zvolených postupů ve vzdělávání, které odpovídají individuálním možnostem žáků. Jsme toho názoru, že se proškolením učitelů v alternativních způsobech výuky zlepší sociální klima ve třídách a žáci budou ke vzdělávání přistupovat aktivněji. Jednou z možných 58

59 cest ke zlepšení situace v oblasti výskytu sociálně patologických jevů je důslednost učitelů při vyžadování dodržování pravidel školního řádu. Stejně jako v minulém školním roce navrhujeme, aby třídní učitelé aktivněji zjišťovali příčiny vysoké omluvené i neomluvené nepřítomnosti svých žáků, a to dříve, než je svolána výchovná komise. Z přehledu činnosti školní psycholožky za loňský rok vyplývá, že je nutná aktivnější spolupráce s třídními učiteli, protože ve chvíli, kdy jsou žáci za psycholožkou odesláni, bývají jejich problémy vyhrocené, trvaly dlouho a jsou obtížně ovlivnitelné. Role třídního učitele je nezastupitelní při včasné detekci problematické třídní atmosféry. Zpočátku to bývají dva až tři jedinci, ke kterým se však postupně přidávají další, ostatní žáci, kteří se chtějí vzdělávat, se stáhnou, aby na sebe neupozorňovali, a v celé třídě vznikne klima, ve kterém se velmi obtížně učí a zbytečně vyčerpává všechny vyučující. Stejně je role třídního učitele nezastupitelná pro kontakt se zákonnými zástupci. Další oblastí, kde je nutná intervence, je pohyb žáků na sociálních sítích a nedodržování základních bezpečnostních pravidel. Běžně znají hesla ke svým ovým schránkám, občas to někdo zneužije. Běžně každý kousek svého života vystavují na facebooku a neumí a nechtějí třídit jakkoliv své přátele, soutěží v tom, kdo jich bude mít víc. Když pak zjistí, co všechno o sobě vystavili a chtěli by to zrušit, neumí to. Proto je nutné ve spolupráci s učiteli informatiky zpracovat metodiku prevence pro uživatele sociálních sítí a pokračovat v osvětě. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI Při zjišťování aktuálního stavu u problémových žáků během přípravy na jednání s rodiči a žáky jsme využívali možnosti spolupráce s dorostovými i odbornými lékaři, sociálními kurátory, pracovníky odborů sociální a právní ochrany dětí a mládeže příslušných obvodů, s dětskými domovy a výchovným ústavem a Pedagogicko psychologickou poradnou v Ostravě Zábřehu. I v tomto školním roce jsme spolupracovali formou telefonických či osobních konzultací také s probační a mediační službou ČR. Tato instituce zajišťuje dohled nad žáky, kteří páchali trestnou činnost. Dále jsme spolupracovali s Policií ČR a institucemi, které poskytují pomoc v krizových situacích. KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Ve školním roce 2011/2012 byla již od září věnována pozornost kariérovému poradenství. Tento termín byl zvolen v souvislosti s tréninkovým termínem Národně srovnávacích zkoušek. Naším cílem bylo včas informovat zájemce, aby se mohli na zkoušky odpovědně připravit. Žáci posledních ročníků byli seznámeni s obsahem a významem NSZ, byli informováni o příslušných webových stránkách. V průběhu celého školního roku měli tito žáci možnost osobní konzultace při výběru a přihlašování na vysoké nebo vyšší odborné školy. Na žákovské nástěnce byly zveřejňovány inzerce na služby vzdělávacích středisek a agentur, které nabízely přípravu k přijímacím zkouškám i ke společné části maturitní zkoušky. Celkem se ke studiu na VŠ hlásilo 24 žáků z celkového počtu 49 žáků v absolventském ročníku, z toho bylo přijato 17. Dva žáci nemohli na VŠ nastoupit, protože nesplnili požadavky maturitní zkoušky. Mezi žáky, kteří projevili zájem o další vzdělávání, převládal opět zájem o Slezskou univerzitu v Opavě, Vysokou školy báňskou v Ostravě, stejně tak i o studium na Ostravské univerzitě. Žáci si vybírali obory příbuzné s oborem v počátečním vzdělávání. Jeden žák z oboru Služby cestovního ruchu splnil kritéria přijímacího řízení na vysokou školu ve Velké Británii (obor personalistika). V součinnosti s vyučujícími, kteří byli zapojeni do projektu Vzdělávání pedagogických pracovníků k realizaci kurikulární reformy CZ.1.07/1.3.05/ a v daném školním roce pracovali na udržitelnosti projektu, byly v návaznosti na průřezové téma Člověk a svět práce ve všeobecně vzdělávacích i v odborných předmětech uplatňovány možnosti, které nabízí kariérové poradenství a trénink klíčových kompetencí žáků. Ve vyučovacích hodinách byly realizovány výukové metody, které prohlubují klíčové kompetence našich budoucích absolventů a postupně se stávají nedílnou součástí výuky. Cílem pedagogů je připravit žáky na vstup na trh práce a reagovat na potřeby potenciálních zaměstnavatelů. Důraz byl kladen také na kariérové rozhodování, práci s informačními zdroji a vedení žáků k celoživotnímu učení. Do výuky byly zařazovány kromě klasických vyučovacích metod i moderní didaktické postupy, které žáky aktivizovaly a pozitivně působily na rozvoj klíčových kompetencí. Byly to především sociálně psychologické hry, řešení případových studií a modelových situací, nácvik prezentací, didaktické metody pro evokaci, uvědomění a reflexi žáků. Do výuky byly zařazovány v souladu s probíraným učivem podle tematických plánů a školních vzdělávacích programů daného ročníku se snahou dodržení principů efektivního plánování učení se žáků. 59

60 TÉMATA PRIMÁRNÍ PREVENCE VE VÝUCE Základ primární prevence pro školní rok tvořily vyučovací hodiny zapracované do tematických plánů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů navazující na ŠVP. V předmětech Občanský základ, Společenskovědní základ, Dějepis, Jazyk český a literatura, Tělesná výchova, Komunikace ve službách, Ekonomika, Potraviny a výživa, Dějiny kultury byly nastoleny a řešeny otázky, které souvisejí s projevy rizikového chování u dětí a mládeže nejen ve škole. Prevence ve vyučovacích hodinách byla zaměřena na témata, která se zabývají problematikou vztahů a komunikace v kolektivu, šikany, poruch příjmu potravy, světa médií, závislostí a záškoláctví. Vyučující používali různé metody a formy práce se žáky tak, aby byly přizpůsobeny věku a jejich studijnímu zaměření. Využívali tradiční metody práce (výklad), nové metody, samostatné práce žáků - slohové práce na dané téma, tvorbu dotazníků, autoprezentací, referáty, práce s literárním textem, práce s internetem, práce ve dvojicích nebo ve skupině, sociálně psychologické hry ve vyučovací hodině a na školním výletě, diskuze a besedy, exkurze a poznávací výlety, práce s výukovými programy na DVD, videoprojekce, sportovní soutěže a turnaje, prezentace výrobků žáků na gastronomických výstavách. Pro úplný přehled je uvedeno zařazení preventivních témat v jednotlivých předmětech a ročnících: Péče o zdraví 1. ročník OZ, SVZ, TV Vliv prostředí na člověka 1. ročník OZ, SVZ, KS, D Životní styl 1. ročník OZ, KS, SVZ Mezilidské vztahy ročník OZ, KS, SVZ Sebepoznání a sebevýchova 1. ročník OZ, KS, SVZ Potřeby a jejich uspokojování, sociální status 1., 2. ročník KS, Ek, SVZ Pracovní výkon, zátěž a regenerace 2., 3. ročník OZ, Ek, TV Kvalifikace, rekvalifikace, celoživotní učení 3. ročník Ek, OZ, SVZ Pozitivní využití volného času 1., 2. ročník OZ, KS, PV, SVZ Kultura a znaky kultury 1., 2. ročník OZ, SVZ, D, DK, JČ Politické ideologie 1., 2. ročník OZ, SVZ, D Multikulturní výchova 1., 2. ročník OZ, SVZ, D Projevy rasismu a xenofobie 2. ročník OZ,SVZ Závislosti a jejich vliv na destrukci osobnosti 1. ročník OZ, SVZ, KS, PV Kriminalita mládeže 1. ročník OZ, SVZ Mediální výchova 1. ročník OZ, SVZ Je potěšující, že vyučující zařadili problematiku rizikového chování do svých vyučovacích předmětů a svou aktivitou a nápady poskytli žákům a studentům spoustu zajímavých informací z oblasti prevence. PÉČE O ŽÁKY SE VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Stejně jako v minulých letech byla věnována pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. V případě naší školy to jsou žáci, u kterých byly diagnostikovány specifické poruchy učení a chování nebo snížený intelekt, popřípadě byla PPP doporučena tolerance a zohledňování při hodnocení žákovských výkonů. Ve školním roce 2011/2012 bylo na naší škole v oborech vzdělání Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník pro pohostinství, Gastronomie, Cukrář, Společné stravování 51 žáků, kteří předložili doklad o odborném vyšetření na PPP. U některých žáků nebyl doklad aktuální, přesto byli tito žáci evidováni a učitelé při hodnocení zohledňovali jejich výkony a chyby specifického charakteru. Počet evidovaných žáků se v posledních letech nijak výrazně nemění. Výše uvedený výčet se netýká evidovaných žáků oboru Stravovací a ubytovací služby. Žáci se zdravotním znevýhodněním oboru Kuchařské práce jsou evidováni odděleně. Ve třídách tohoto oboru je min. 75% žáků zařazeno do systému speciálního vzdělávání. Důvodem pro zařazení těchto žáků do režimu speciálního vzdělávání byla především diagnostikovaná mentální retardace. Fluktuace žáků oboru vzdělání Stravovací a ubytovací služby je velmi vysoká a počty evidovaných žáků se v průběhu školního roku mění. Díky intervenci a důslednosti vedení školy při přijímacím řízení jsou problémy se získáváním dokladu o zařazení žáků do režimu speciálního vzdělávání méně frekventované. Spolupráce s rodiči těchto žáků však stále nedosahuje očekávané úrovně, zejména co se týká dohledu zákonných zástupců nad docházkou žáků do vyučování a na odborný výcvik. 60

61 Cílem ŠPP je všem znevýhodněným žákům pomoci co nejefektivněji, proto je tato problematika ošetřena osobní účastí VP na předmětových komisích jednotlivých předmětů, kde je členům PK předkládán aktualizovaný seznam evidovaných žáků a koordinovány postupy při jejich vyučování a hodnocení. Ve školním roce 2011/2012 pokračovaly práce na inovované evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pro vyučující byla konkretizována doporučení z odborných posudků a zpráv. Ve školním roce 2011/2012 byl seznam žáků včetně doporučených postupů aktualizován v každém čtvrtletí. Integrace žáků a studentů se speciálními potřebami probíhá podle zákona č. 73/2005 Sb. a jsou dodržována doporučení PPP. ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE Mgr, Ilona Černovská a Mgr. Jolana Číhalová pokračovaly v rámci projektu Moderní škola v sebezkušenostním výcvikovém kurzu s akreditací MŠMT č.j / v rozsahu 80 hodin. Ve dnech bylo řešeno téma Vývojová psychologie, šikana. Dne 1.3. a Podpora inkluze ve vzdělávání prostřednictvím modernizace organizačních forem metod výuky Evropa škole, škola Evropě. 31. srpna 2011, Prevalis Krizová intervence v prostředí ZŠ, rozsah 8 hodin, téma: agresivita ve školním prostředí, žák - rodič (Mgr. Ilona Černovská) Konference Zavádění MUP do výuky Multimediální učební pomůcka (MUP) - Česká společnost v novodobé Evropě - osudy, vazby, vzdálení a sjednocování (Mgr. Hana Strádalová) , Policie ČR, vzdělávací akce v rozsahu 4h Nebezpečí v sociálních sítích informace začleněny do výuky ZSV (nebezpečí internetu, nebezpečí sociálních sítí, závislosti způsobené elektronickou komunikací, kyberšikana). v listopadu 2011 dokončila Mgr. Hana Strádalová kvalifikační doplňkové studium pro výchovné poradce v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením Program pro kvalifikované výchovné poradce k rozšíření jejich kompetencí v rámci DVPP (dopis o povinnosti doplnění kvalifikace MŠMT č.j.: 4734/ ). Studium pro výchovné poradce se speciálně pedagogickým vzděláním bylo organizováno v rozsahu 40 vyučovacích hodin přímé výuky pracovní workshop vývojářů v rámci projektu Kompetence pro život (rozvoj klíčových kompetencí žáků v návaznosti na ŠVP), Hotel Duo, Horní Bečva (Mgr. Hana Strádalová) se uskutečnilo školení všech pedagogů SŠSS v rozsahu 3 vyučovacích hodin s názvem Specifické poruchy učení. Školení proběhlo formou sborovny za účasti lektorky z PPP Ostrava-Zabřeh Mgr. Miroslavy Bednářové. Program byl sestaven z dvou částí. Společná část byla věnována seznámení pedagogů s terminologií a s 16 ŠZ Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále byly řešeny povinnosti učitelů v návaznosti na danou legislativu a symptomatologie SPU. Následovala speciální část pro zájemce, především z řad učitelů JČ a CJ na téma Hodnocení maturitní zkoušky žáků s PUP (posudek k uzpůsobení podmínek pro konání MZ) Testologie ve společenskovědních předmětech (DVPP, 8h, akreditace MŠMT ČR: / ) Mgr. Hana Strádalová, Mgr. Petra Radková proběhla na naší škole akce Pedagogické minimum pro instruktory OV, kde přednesla Mgr. Hana Strádalová prezentaci na téma Osobnost žáka a problematika porušování Školního řádu na SŠSS , konference na téma: Rozvoj kompetencí žáků a studentů v českých a zahraničních školách, Seminární centrum AKADEMIE, realizovaná v rámci projektu SOcial Skill Trainer New Qualification for European Teachers (SOS.NET). Projekt č LLP BG- COMENIUS-CMP (Mgr. Hana Strádalová). Školení učitelů odborného výcviku, které bylo zaměřeno na problematiku návykových látek na pracovišti. UOV byli seznámeni s postupem, jak řešit případ žáka, který je důvodně podezřelý z užití návykové látky na odborném výcviku Mgr. Ilona Černovská). PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Na organizování uváděných aktivit s cílem snížit výskyt rizikového chování žáků a podpořit kariérové rozhodování budoucích absolventů se kromě pracovníků školního poradenského pracoviště podíleli také ostatní vyučující. 61

62 Ve školním roce 2011/2012 všechny první ročníky absolvovaly jednodenní adaptační aktivity pod vedením školního metodika prevence Mgr. Ilony Černovské a vyučujícího tělesné výchovy Mgr. T. Lichnovského. Třídní učitelé, kteří se účastnili aktivit se svou třídou, byli proškoleni školní metodičkou prevence v přípravném týdnu. Adaptační aktivity se uskutečnily mimo areál školy na hřišti TJ Sokol Hrabová. Adaptační aktivity proběhly od do a byly financovány z prostředků školy. Celkem se programu zúčastnilo deset tříd (261 žáků). Program adaptačních aktivit byl sestaven tak, aby pomohl plnit cíle Minimálního preventivního programu a Dlouhodobé školní preventivní strategie. Byl zaměřen na vytvoření příznivého klimatu v nově vznikajícím kolektivu a na předcházení rizikových projevů chování ve škole i mimo školu. V měsíci říjnu se žáci druhých ročníků zúčastnili preventivního programu BuĎ OK Droga a já v Renarkonu. Tohoto programu se zúčastnilo devět tříd (178 žáků). Program byl třídními učiteli i samotnými žáky hodnocen kladně. V dubnu proběhla v Kulturním centru Poruba přednáška na téma Poruchy příjmu potravin. Organizátorkou akce byla Mgr. A. Tošková. Za doprovodu Mgr. Z. Vandrolové a Mgr. J. Hrušky se programu zúčastnilo pět tříd (82 žáků). Účast na sportovních akcích v rámci školy mezi třídami, na soutěžích mezi středními školami po celý školní rok zajišťovali Mgr. T. Lichnovský, Mgr. J. Číhalová, Mgr. L. A. Foldýnová a Mgr. I. Černovská. Sportovní aktivity a kondiční přípravu žáků, pravidelně v odpoledních hodinách vedla Mgr. J. Číhalová. DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ dokumentární film v kině Art Generace singles, celkem 47 žáků a 2x doprovod. Zúčastnili se žáci tříd Č3B, SCR3, ČKM4, NS2. Film režisérky Jany Počtové vznikl v koprodukci HBO a nezávislého producenta Filipa Čermáka jako součást cyklu BEZ CENZURY. Ve filmu se objevily výpovědi lidí do 35 let, kteří nežijí v páru. Autoři hledali příčiny tohoto stavu. Touha po svobodě a nezávislosti nebo neschopnost najít partnera? Přesto, že ve filmu nakonec nevystoupili distributory slibovaní sociologové a psychologové a chyběl vědecký pohled, na žáky film hodně zapůsobil a rozpoznali vazby na společenskovědní předměty a do vyučovacích hodin si odnesli mnoho námětů k diskusi. (Organizačně zajistila Mgr. Hana Strádalová) V týdnu návštěva Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět na školách, který navštívilo 6 tříd (NS1, NS2, CU3, ČKM3, SCR3, SCR4). Žáci shlédli filmy Kdo zabil Natašu? Nedáme se umlčet! Holky v ringu a Pod sluncem tma. Jako každoročně, shlédnuté dokumenty žáci pozitivně oceňovali a vybraná problematika navazovala na probírané učivo daného školního roku. Především se jednalo o problematiku dodržování lidských práv a síle médií při zrodu občanské společnosti. Aktivitu koordinovala Mgr. Markéta Kulhánková a Mgr. Hana Strádalová. V týdnu od 16. do proběhl MFF TUR Ostrava. Vybrané třídy za doprovodu učitelů navštívily projekce filmů, které se týkaly udržitelného rozvoje a úzce navazovaly na učivo Člověk a společnost. Zorganizovala Mgr. Ing. K. Salamonová.. ZÁVĚR Za členy školního poradenského pracoviště děkuji vedení školy za to, že oceňuje naši práci a podporuje nás v aktivitách, které souvisí s činnostmi poradenského pracoviště na škole. V Ostravě-Hrabůvce dne Zpracovaly: Mgr. Hana Strádalová, Mgr. Ilona Černovská, PhDr. Iva Jašková 62

63 Příloha č. 3: Zpráva o činnosti ICT koordinátora za školní rok 2011/

64 Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka Zpráva o činnosti ICT koordinátorů za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Ing. Marian Vráblik, Mgr. Pavel Viskup V Ostravě 31. srpna

65 1. Žádosti o dotace a čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ ve školním roce 2011/2012 Ve školním roce 2011/2012 byly žádosti o dotace účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ nadále pozastaveny. 2. Školení pedagogických pracovníků školy Ve školním roce 2011/2012 ICT koordinátor zprostředkoval počítačové kurzy pro pedagogy zdarma, které realizovalo Středisko vzdělávání VŠB-TUO v rámci projektu ESF pro Moravskoslezský kraj. 19 učitelů se zúčastnilo Školení práce s interaktivní tabulí, 3 učitelé kurzu MS PowerPoint 2007, 1 učitel kurzu Práce s digitální fotografií, 1 učitel kurzu PhotoShop (bodová grafika) a 1 učitel kurzu MS Excel. Školení práce s interaktivní tabulí probíhalo na naší škole, všechny ostatní kurzy probíhaly ve VŠB-TUO v Ostravě-Porubě. Školení se zúčastnilo celkem 25 učitelů, z toho 2 učitelé odborného výcviku. Tyto kurzy jsou akreditovány v rámci DVPP a byly zcela zdarma. 3. Výukový software Aktivně byl ve třech učebnách výpočetní techniky využíván při výuce dříve zakoupený výukový software, především pak Multimediální učebnice Obsluha PC snadno a rychle + Microsoft Windows XP, Interaktivní výuka Microsoft Word, Multimediální učebnice Microsoft Excel a výukový CD-ROM Word a Excel v příkladech. Tento výukový software byl využíván během celého školního roku 2011/2012 v předmětu Informatika. Ve velké učebně výpočetní techniky č. 212 se navíc využívaly zakoupené výukové programy Dějepis a Mount Blue - Výuka psaní na klávesnici. Ve třech jazykových multimediálních učebnách se během celého školního roku 2011/2012 aktivně pracovalo s výukovým programem SMART Board, SMART Notes a s programy a slovníky pro výuku cizích jazyků. Vyučující zde také využívali svépomocně připravené lekce s využitím interaktivních tabulí a další IKT. Rovněž byl ve výuce využíván výukový software, zhotovený vyučujícími školy svépomocí, jako např. Multimediální učebnice informatiky, nebo software zhotovený vyučujícími v rámci projektů SIPVZ, jako Multimediální učebnice odborných předmětů pro obory Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník a Multimediální učebnice odborných předmětů pro obor Stravovací a ubytovací služby. 4. Hardware Ve školním roce 2011/2012 bylo mimo jiné nakoupeno pro výuku a potřeby učitelů několik notebooků a projektorů. Všechny nově nakupované notebooky byly pořizovány včetně operačního systému Microsoft Windows 7 / Windows XP a kancelářského software Microsoft Office 2007 / XP. Vyučujícím je k dispozici, mimo PC v kabinetech, celá řada notebooků a přenosný projektor pro využití při výuce, dále 10 pevně nainstalovaných projektorů s PC nebo notebooky. V kabinetech učitelů a v tiskových místnostech na obou patrech školy byly využívány černobílé a barevné laserové tiskárny. Ve sborovně byla plně využívána barevná laserová kopírka/tiskárna/skener, která byla k dispozici všem učitelům. ICT koordinátoři mají ve svých kabinetech k dispozici PC s LCD monitory, notebook, vše s OS MS Windows XP a MS Windows 7, MS Office 2007, dalším potřebným software, což jim umožňuje spolu s barevnými laserovými tiskárnami a další IKT plnit stanovené úkoly. Během školního roku 2011/2012 bylo aktivně všemi vyučujícími, žáky a zaměstnanci školy využíváno internetového připojení o rychlosti převyšující 1 Gbit/s. 65

66 Učebny výpočetní techniky Ve školním roce 2011/2012 byly plně další rok v provozu tři učebny výpočetní techniky, z toho dvě učebny č. 202 a 222, jsou vybaveny každá 16 PC s LCD monitory, OS Windows XP, MS Office 2003, dalším potřebným software a monochromatickými laserovými tiskárnami. Třetí učebna č. 212 byla ve školním roce 2011/2012 využívána pro výuku celé třídy s využitím IKT. Je vybavena 29 PC s LCD monitory, OS Windows XP, MS Office 2003, dalším potřebným software, všechny s připojením na internet, dále projektorem, projekčním plátnem, videorekordérem a zesilovačem s reproduktory. Ve všech učebnách výpočetní techniky byly využívány IKT při výuce, a to v celkovém počtu 61 ks PC s LCD monitory, 2 laserové černobílé tiskárny a 3 projektory. Údržbu software na počítačích měl na starost správce těchto učeben - ICT koordinátor, ve spolupráci s kolegou Mgr. Štěpánkem Ph.D. Jazykové multimediální učebny V průběhu školního roku 2011/2012 byly další rok aktivně využívány tři multimediální jazykové učebny, vybavené IKT. Konkrétně se jedná o učebny č. 201, 301 a 308 a jsou v nich nainstalovány celkem 3 projektory se stropní montáží, 3 dotykové interaktivní tabule SMART Board s ozvučením, 3 notebooky s OS Windows XP/Windows 7, MS Office 2003/Office 2007 a dalším potřebným software, 2 vizualizéry, 2 VHS rekordéry, 2 DVD přehrávače, 2 hlasovací systémy rádiové pro 16 žáků, 1 radiomagnetofon s CD, 2 bílé magnetické tabule. Multimediální učebny velká, malá a suterénní Často byla využívána prakticky zařízená velká multimediální učebna v místnosti č sál. Je vybavena multifunkčním uzamykatelným stolem, notebookem s OS Windows 7, MS Office 2007 a dalším potřebným software, s připojením k internetu, výkonným projektorem se stropní montáží a velkou projekční plochou, zesilovačem s reproduktory. Celá učebna umožňuje realizovat výuku s využitím výše uvedené IKT pro více tříd najednou. Využívána byla rovněž malá multimediální učebna v místnosti č bar. Je vybavena notebookem s OS Windows 7, MS Office 2007 a dalším potřebným software, s připojením k internetu, externími reproduktory, projektorem se stropní montáží a projekční plochou. Učebna umožňuje realizovat výuku s využitím výše uvedené IKT zhruba pro polovinu třídy. Nově byla v rámci projektu zřízena suterénní multimediální učebna, Je vybavena multifunkčním uzamykatelným stolem, DVD přehrávačem, zesilovačem s reproduktory, notebookem s OS Windows 7, MS Office 2007 a dalším potřebným software, s připojením k internetu, výkonným projektorem se stropní montáží a velkým projekčním plátnem na elektrický pohon. Celá učebna umožňuje realizovat výuku s využitím výše uvedené IKT pro opravdu početnou třídu. 5. Spolupráce ICT koordinátorů s učiteli Poskytování odborné konzultace učitelům a podpora v oblasti IKT, zvláště při práci s programy MS Office a programem SAS. Pomoc při efektivním využívání IKT v jejich kabinetech, ve třech učebnách výpočetní techniky, ve třech jazykových učebnách, ve dvou multimediálních učebnách a při využívání mobilní IKT ve výuce v ostatních učebnách. Probíhaly osobní konzultace s učiteli dle konkrétních potřeb, většina učitelů již při své práci aktivně využívá informační a komunikační technologie, jelikož rostoucí požadavky vedení školy na učitele teoretického vyučování i učitele odborného výcviku vyvíjí stále větší tlak na používání IKT. Nadále probíhaly konzultace učitelů pro zdokonalování dovedností získaných při absolvování školení v rámci projektu SIPVZ, probíhaly konzultace pro pedagogy - vyhledávání na Internetu a další problémy při práci s IKT. Pomoc pedagogům při řešení jejich konkrétních úkolů, vyplývajících z jejich funkcí, s cílem naučit je používat ve větší míře IKT pro urychlení a usnadnění jejich práce. Probíhalo zavádění využití IKT ve výuce, což umožnilo účinnější zvládnutí většího objemu výuky za kratší čas, jednalo se především o předměty Informatika, Cestovní ruch, Matematika, Dějepis, Výuka psaní na klávesnici a další výukové předměty, zvláště pak anglický a německý jazyk s využitím tří multimediálních jazykových učeben. 66

67 Byly využívány šablony dokumentů používaných ve škole, umístěné na serveru a počítačích ve sborovně, k dispozici pro všechny pedagogy školy. Šablony byly zhotoveny pomocí programů z balíku MS Office a pomocí programu SAS. 6. Další aktivity ICT koordinátorů Práce na www stránkách školy - webové stránky naší školy mají hezké grafické prostředí a jsou průběžně pravidelně aktualizovány. Práce v oblasti video-fotodokumentace a grafické práce na PC dle požadavku nadřízených a kolegů. CD-ROM s prezentací naší školy - pravidelně využíván Mgr. Pavlem Viskupem vytvořený CD- ROM a DVD-video s prezentací naší školy na akcích typu: Dny otevřených dveří, Učeň a středoškolák, při návštěvách partnerských škol z EU, atd. Zajišťování správné funkčnosti operačních systémů na žákovských PC, nastavení těchto systémů a odstraňování nežádoucích nastavení, dohlížení na používání veškerého programového vybavení všemi žáky v souladu s licenčními ujednáními výrobců a distributorů. Kompletní aktualizace a údržba operačních systémů Microsoft Windows, včetně všech aplikačních programů u 32 ks PC na učebnách č. 202 a č Odstraňování škodlivých, nevhodných nebo zbytečných programů a souborů z počítačů na učebnách výpočetní techniky č. 202 a č Údržba programu VISION na 32 ks PC na učebnách č. 202 a č Údržba veškerých výukových programů na 32 ks PC na učebnách č. 202 a č Zajištění účasti učitelům naší školy na bezplatném Školení práce s interaktivní tabulí, kurzu MS PowerPoint 2007, kurzu Práce s digitální fotografií, kurzu PhotoShop (bodová grafika) a kurzu MS Excel. Gastrofestival Ostrava technické a personální zajištění audio-video projekce a záznamu akce. Soutěž Mladý průvodce grafické práce, pozvánky, diplomy apod., organizační, technické a personální zajištění výpočetního střediska pro rozhodčí, soutěžící, jejich doprovod a pořadatele. Organizační, technické a personální zajištění audio-video projekce i záznamu. Soutěž O čokoládovou vařečku grafické práce, pozvánky, diplomy apod., organizační, technické a personální zajištění výpočetního střediska pro rozhodčí, soutěžící, jejich doprovod a pořadatele. Organizační, technické a personální zajištění audio-video projekce i záznamu. Den otevřených dveří SŠSS - technické a personální zajištění audio-video projekce. Tvorba školního vzdělávacího programu v systému SMILE - studium podkladů, příprava podkladů ve Wordu, zpracování v databázi. Poskytování konzultací žákům a pomoc při řešení jejich konkrétních úkolů, při zpracování referátů, odborných písemných prací k závěrečným a maturitním zkouškám, soutěžím apod. Zajišťování používání veškerého dostupného programového vybavení pro žáky v rámci výuky a přípravy na výuku, s možností tisku na černobílé laserové tiskárně. Správcovství učeben výpočetní techniky, v roli učitele výuka s aktivním využíváním IKT předmětům Informatika a Matematika. Každodenní práce při výuce s následujícími výukovými programy: MS Windows XP - Multimediální učebnice, OBSLUHA PC snadno a rychle MS Word - Interaktivní výuka MS Excel - Multimediální učebnice WORD a EXCEL v příkladech PowerPoint a Access v příkladech. Praktické využívání dalších programů, např.: Vision - kvalitní a osvědčený software pro řízení výuky v počítačové učebně. 67

68 Příloha č. 4: Zpráva o činnosti koordinátora EVVO environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty za školní rok 2011/

69 STŘEDNÍ ŠKOLA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ, OSTRAVA HRABŮVKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAKOVSKÁ OSTRAVA - HRABŮVKA Zpráva koordinátora EVVO ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZPRACOVALA: Ing. Kateřina SALAMONOVÁ 69

70 Koordinátorka EVVO se na naší škole řídila Metodickým pokynem k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních ze dne , který vyplývá ze zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a z Usnesení vlády České republiky ze dne č o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta byla začleněna do jednotlivých vyučovacích předmětů tak, aby při výuce bylo zajištěno soustavné a komplexní pojetí ekologických aspektů ve všech oborech vzdělávání. Žáci byli při výuce vedeni k vytváření hierarchie životních hodnot, odpovědnosti za své jednání, ohleduplnosti a spolupráci v mezilidských vztazích. Obsahem EVVO bylo nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblastí, které jsou na první pohled odlišné, a přece k sobě patří. Environmentální výchova byla úzce spjata i se sociální, ekonomickou a kulturní oblastí a vedla k pochopení zákonitostí, které tato vzájemná vazba vytváří. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti a spolupráci v mezilidských vztazích, uplatňování komplexně pojatého environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v jednotlivých vyučovacích předmětech, předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a životního prostředí, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a možností i způsobů dosažení trvale udržitelného rozvoje, orientace v základní problematice ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, aktuálním stavu životního prostředí v ČR i ve světě, působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu ve smyslu potřeb trvale udržitelného rozvoje. Aktivity, které proběhly v průběhu školního roku V letošním školním roce proběhla řada akcí, jejichž smyslem bylo předat žákům co nejvíce námětů, poznatků i příležitostí, aby dokázali posoudit míru přínosu vlastního chování k člověku a životnímu prostředí. V rámci celého školního roku byl realizován projekt Se zelení do školy, kterým jsme se přihlásili k výzvě Nadace partnerství Pro přírodu se školami. Cílem projektu bylo ozelenění prostoru před budovou školy, a to s maximálním možným zapojením žáků prvních ročníků a s pomocí společnosti Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o. V rámci projektu byl vytvořen prostor 70 x 4m s ekologickým, kulturním, vzdělávacím i sociálním významem. Nejen žáci školy, ale také široká veřejnost si mohla rozšířit znalosti o rostlinných druzích. Osázením prostranství keři a stromy jsme přispěli k celkovému zlepšení stavu životního prostředí dané lokality. Vzniklý porost umožní hnízdění a úkryt ptákům, plodonosná zeleň zajistí přirozený zdroj potravy pro živočichy. Realizací projektu se do dané lokality navrátily rostliny s přirozeným areálem výskytu. Samotným zapojením žáků do výsadby se zvýšilo jejich ekologické podvědomí. Příprava záhonu a výsadba zeleně 70

71 V předmětu Základy přírodních věd jsme i nadále využívali při výuce deskovou hru Ekopolis přemýšlíme o městě. Cílem hry je uvědomit si význam jednotlivých složek města kulturních, průmyslových i tzv. zelených zón. Žáci během hry tvoří modelové situace, diskutují o důležitosti jednotlivých staveb, obhajují svá rozhodnutí. Škola se přihlásila do navazujícího projektu Multipolis, který bude věnován multikulturní výchově. Aktivní zapojení do tohoto projektu je naplánováno na následující školní rok. Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, který je již druhým rokem realizován na naší škole. Ve škole jsou k dispozici dvě sběrné nádoby na drobný elektroodpad a schránky na zpětný odběr baterií. Žáci školy se zapojili také do plnění úkolů souvisejících s tímto projektem. Žáci tříd SCR1 a SCR2 se se svými příspěvky účastnili ekologických konferencí. Letos poprvé jsme byli pozváni na kongres Ekologie Ostrava 2011, který se konal v kongresovém sále hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava, v tomto školním roce byl věnován problematice dopravy. Žáci byli za svou práci na žákovské prezentaci s názvem Ekologie a doprava oceněni finanční odměnou. Na SPŠ chemické akademika Heyrovského a gymnáziu v Ostravě Zábřehu proběhla konference , které se zúčastnilo 14 škol MSK se svými žákovskými prezentacemi se konala konference EkoEnergie 2012 na SŠ teleinformatiky v Ostravě Porubě. Ekologické konference TUR OSTRAVA IX. ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o trvale udržitelném rozvoji se zúčastnily třídy ČKM1, ČKM2, KČ2B a SCR1. Součástí festivalu byl také doprovodný program. Tvořily jej především přednášky o dané problematice a besedy s odborníky. Jednotlivé dny festivalu se nesly v duchu těchto témat: Životní styl a zdraví, Média a ekologie, Zelená planeta a Člověk a společnost. Cílem festivalu bylo upozornit na problematiku environmentálních a sociálních problémů s důrazem na respektování přírodních, společenských a kulturních aspektů, které jsou s problémy trvale udržitelného rozvoje společnosti spjaty. V průběhu školního roku se žáci účastnili úklidu odpadků na školním hřišti a před budovou školy, při vycházkách do okolí školy se seznamovali se stavem zeleně, určovali rostlinné druhy. V objektu školy měli k dispozici sběrné nádoby na plasty a na školním dvoře kontejnery na papír, plasty a komunální odpad. Žáci byli vedeni k třídění odpadu, rovněž se zapojili do sběru odpadků a lesních plodů v blízkém Bělském lese. Sběr odpadků a lesních plodů v Bělském lese 71

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah: Charakteristika školy Počet žáků v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Učební plány školy

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

2. Školní vzdělávací programy

2. Školní vzdělávací programy Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015, Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 (Jednotlivá kritéria se využijí v návaznosti na charakter posuzované školy nebo školského zařízení.

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Dlouhodobá KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická Český Těšín příspěvková organizace Ing. Vanda Palowská Září 2011 Motto: Ten, kdo neplánuje, plánuje svůj úpadek.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Koncepce rozvoje SŠHSS Teplice nad Metují 2012-2016

Koncepce rozvoje SŠHSS Teplice nad Metují 2012-2016 Koncepce rozvoje SŠHSS Teplice nad Metují 2012-2016 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují listopad 2012 1. Úvod Koncepce rozvoje školy je vyjádřením manažerského záměru ředitele, patří mezi nejvýznamnější

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více