Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk"

Transkript

1 Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk V souladu s Organizačním řádem a ostatními předpisy, týkajícími se vnitřní organizace středních škol, vydávám Školní řád, který je závazný pro všechny žáky od Školní řád má čtyři části: 1. Obecná část 2. Řád teoretického vyučování 3. Řád odborného výcviku 4. Řád domova mládeže (pro ubytované žáky) Obecná část má platnost na celé škole (je platná na všech úsecích výchovy a vzdělávání). Přestupky proti tomuto Školnímu řádu budou řešeny v souladu se zákonem č. 561/2004 S., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Školní řád se všemi částmi schválila Školská rada dne Ing.Iveta Pavlíková předsedkyně školské rady.. Ing. Pavel Andrys ředitel školy 1

2 OBECNÁ ČÁST 1. Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, která vyplývají ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), dále jen školský zákon. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků (1) Žáci mají právo: a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona, b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona. (2) Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků. (3) Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků (1) Žáci jsou povinni: a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, b) dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. (2) Zletilí žáci jsou dále povinni: a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, c) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 (údaje pro školní matriku) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích. (3) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 (údaje pro školní matriku) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 1. Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: a) se školním řádem, b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu 2

3 ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích, c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, d) s postupem při úrazech, e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru. 2. Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů, zejména fyziky, chemie, tělesné výchovy, odborného výcviku a podobně, nebo před výukou v laboratořích, jazykových učebnách, specializovaných učebnách či na školních pozemcích. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku. 3. Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. Jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, branná cvičení, aj. Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad žáky vykonávat dohled. 4. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě, hřišti nebo prostorách odborného výcviku jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících. 5. Žák je povinen během svého pobytu ve škole, prostorách odborného výcviku nebo v domově mládeže (dále DM) dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, stejně jako dodržování protipožárních předpisů. Žák nesmí v prostorách školy mít u sebe předměty ohrožující jeho zdraví a zdraví ostatních spolužáků nebo spolubydlících (střelné zbraně, nože, chemické, biologické nebo radioaktivní látky, aj.). Dodržuje všechna zdravotní a hygienická opatření. Je zakázáno přinášet zvířata do vyučování nebo na akce pořádané školou. 3. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 1. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 2. Žákům není dovoleno donášet do školy, prostor odborného výcviku a prostor DM kuřácké potřeby, alkohol ani jiné nepatřící věci. V prostoru celé školy, včetně nejbližšího okolí platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů, stejně jako zákaz aplikace, držení, distribuce a zneužívání návykových látek. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozena patřičná výchovná opatření podle výše uvedené vyhlášky. Pokud vznikne podezření, že je žák v době vyučování pod vlivem alkoholu (v DM při příjezdu nebo návratu z vycházky), je povinen se za přítomnosti dvou pedagogických pracovníků (popř. pracovníka pro BOZP) podrobit orientační dechové zkoušce. V případě pozitivního nálezu bude toto zjištění rovněž posuzováno jako hrubý přestupek proti školnímu řádu s následným výchovným opatřením. 3. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz poruší, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. Dále budou jako hrubý přestupek proti tomuto řádu posuzovány a postihovány projevy diskriminace, nepřátelství, násilí, brutality, vandalismu a rasistického jednání. 4. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet. 4. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými a nepedagogickými pracovníky. 1. Zahájení a ukončení dne odborného výcviku upravuje řád praktického vyučování. Pozdrav v teoretickém vyučování na začátku a na konci vyučovací hodiny upravuje řád teoretického vyučování. 3

4 Žák vyká všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy a používá oslovení "paní - pane" s uvedením jejich funkce či titulu. 2. Při vyučování se žák řídí pokyny vyučujícího. 3. S pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy komunikuje žák způsobem, který neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. 4. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení (DM) se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinnost stanovených školským zákonem. 5. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. 6. Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými látkami. 7. Informace, které žák nebo zákonný zástupce žáka poskytne, do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,aj.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 8. Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka. 5. Provoz a vnitřní režim školy, prostor odborného výcviku a domova mládeže Každý úsek školy má svůj vlastní řád, který upravuje jejich provoz a režim. Tyto jednotlivé řády úseků jsou součástí tohoto školního řádu. 6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků. l. Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil. 2. Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu. 3. Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel. 4. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. 5. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě. 6. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech. 7. Žák nemanipuluje s elektrorozvody a rozvody plynu v učebnách, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely. 7. Výchovná opatření v teoretickém a praktickém vyučování. 1. Pochvala nebo věcný dar. 4

5 Toto výchovné opatření uděluje třídní učitel (na návrh svůj nebo ostatních vyučujících) nebo ředitel školy za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou činnost. 2. Kázeňská opatření. Při porušení povinností stanovených školním řádem (neomluvená absence, neplnění pokynů vyučujícího, projevy násilí, brutality, rasismu, diskriminace, šikanování, svévolné ničení školního a soukromého majetku, úmyslné fyzické útoky mezi žáky, aj.) lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: napomenutí třídního učitele napomenutí učitele odborného výcviku důtku třídního učitele důtku učitele odborného výcviku důtku ředitele školy Výše uvedená kázeňská opatření nemají právní důsledky pro žáka, nelze se proti nim odvolat. Tato opatření nemusí být udělována stupňovitě ; při udělování se bude vždy přihlížet k míře a nebezpečnosti provinění. Udělení těchto kázeňských opatření se ústně oznamuje žákovi a zároveň v písemné formě zákonným zástupcům žáka; u zletilého žáka předáním dopisu proti podpisu s uvedeným datem převzetí. Další kázeňská opatření (uplatňovaná i v DM): podmíněné vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení (DM) se zkušební dobou nejdéle na jeden rok vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení (DM) Tato uvedená kázeňská opatření podléhají správnímu řádu; žák je poučen o zahájení správního řízení a o právu odvolání se proti rozhodnutí. 3. Pravidla pro udělování pochvaly nebo věcného daru a kázeňských opatření ve výchově mimo vyučování jsou upravena ve vnitřním řádu domova mládeže. 8. Omlouvání žáků. 1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování, požádá zákonný zástupce žáka nebo jeho rodič, pěstoun nebo občan, popřípadě ústav, jemuž byl žák na základě soudního rozhodnutí svěřen do výchovy (dále zákonný zástupce), třídního učitele nebo učitele odborného výcviku o uvolnění z vyučování; je-li žák ubytován v domově mládeže, uvědomí současně o tom vychovatele. Žádost o uvolnění se zapisuje do omluvného listu žáka. Žádost o uvolnění až na jeden den se adresuje třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku, žádost o uvolnění na více dnů přímo řediteli školy. 2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, jsou rodiče zletilého žáka nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinni doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. Tyto důvody oznamují telefonicky na číslech nebo na ovou adresu: Je-li žák ubytován v domově mládeže, uvědomí současně o tom vychovatele na telefonním čísle Žák omluví svoji nepřítomnost při návratu do vyučování třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku (v případě jejich nepřítomnosti na pracovišti vedoucím na jednotlivých úsecích) pouze písemně v omluvném listu žáka a to nejpozději druhý den po nástupu do teoretického vyučování nebo odborného výcviku. V omluvném listu žáka bude uvedena doba a důvod nepřítomnosti a podpis rodiče zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Při omlouvání nemoci je vyžadováno potvrzení praktického lékaře. Pozdější omluva nebo jakákoliv jiná forma omluvy bude posuzována jako neomluvená absence žáka. Ve zvlášť odůvodněných případech využívá třídní učitel nebo učitel odborného výcviku Směrnici ředitele o jednotném postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Příklad správného postupu při omlouvání: Žák o víkendu onemocněl a v pondělí 10. října navštívil praktického lékaře. Ten mu do omluvného listu zapsal datum, diagnózu a týden domácího léčení v době, kdy měl mít teoretické vyučování. Rodič zletilého žáka nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nejpozději ve středu informuje školu o jeho nemoci na uvedených telefonních číslech (nebo em). V pondělí 17. října nastupuje žák do odborného výcviku s tím, že nejpozději v úterý omluví svoji nepřítomnost v teoretickém vyučování třídnímu učiteli. Omlouvá se až po ukončení odborného výcviku, výjimečně v přestávce na oběd. 5

6 Pokud v této době (pondělí nebo úterý) třídního učitele ve škole nezastihne, omluví se zástupci ředitele pro teoretické vyučování. 4. Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy. 9. Uvolnění žáka. 1. Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit na žádost žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. 2. V případě, že žáci budou mít problémy s dopravou do školy a ze školy, mohou si podat písemnou žádost (nezletilí žáci prostřednictvím svých zákonných zástupců). Na základě této žádosti jim může být vyhověno o pozdějším příjezdu, či dřívějším odjezdu ze školy. Vzor žádosti bude přílohou tohoto školního řádu. 10. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení Zásady průběžného hodnocení Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. Při hodnocení a klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a přiměřeně náročně. Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. 6

7 Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování řádu školy během klasifikačního období. Při klasifikaci chování se přihlíží k uděleným opatřením k posílení kázně pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky : - soustavným diagnostickým pozorováním žáka, - soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, - různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy, - kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami, - analýzou různých činností žáka, - konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky, - rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. Žák školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: - neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, - žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, - účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné, 7

8 - před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva, - prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva. Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do daného školního roku. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Důvody pro které žáka nelze hodnotit mohou být: zameškáno více jak 30% odučených hodin ve vyučovacím předmětu nebo nedostatek známek. Zda-li bude žák hodnocen i při překročení absence, záleží vždy na vyučujícím daného předmětu.(platí pro obě pololetí) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka;je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy požádá zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: a) 1 - výborný b) 2 - chvalitebný c) 3 - dobrý d) 4 - dostatečný e) 5 - nedostatečný V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení: 8

9 a) 1 - velmi dobré b) 2 - uspokojivé c) 3 - neuspokojivé Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním b) prospěl(a) c) neprospěl(a) d) nehodnocen (a) Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší nežstupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. Žák neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí. Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu Termíny vydávání vysvědčení: V posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení; po ukončení prvního pololetí může škola vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. V závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením ústních zkoušek, maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky. Na vysvědčení, výučním listu nebo na diplomu o absolutoriu není přípustné provádět opravy zápisu. Podpisy na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu musí být originální. Školy vydávají stejnopisy a opisy vysvědčení a výučních listů. Škola vede evidenci tiskopisů vysvědčení, která jsou dokladem o dosaženém stupni vzdělání a výučních listů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: - ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností pro vykonávání požadované intelektuální a motorické činnosti, - schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, - kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, - aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, - přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, - kvalita výsledků činností, - osvojení účinných metod samostatného studia. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do dvou skupin: - předměty s převahou teoretického zaměření - předměty s převahou praktických činností Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu. 9

10 Výchovně vzdělávací výsledky v předmětech s převahou teoretického zaměření se klasifikují podle těchto kritérií: Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.v kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Výchovně vzdělávací výsledky v předmětech s převahou praktického zaměření se klasifikují podle těchto kritérií: Hodnocení žáka je komplexní, tzn. zahrnuje jeho přístup k práci, využívání získaných dovedností a teoretických znalostí, samostatnost při řešení zadaných úkolů a problémů, jeho vztah ke svěřeným hodnotám, dodržování předpisů BOZP a PO. 10

11 Stupeň 1 výborný Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti.praktické činnosti vykonává pohotově, uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce. S přehledem obsluhuje strojní zařízení, stroje a nářadí. Dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažných nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci a udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy BOZP a PO. Využívá hospodárně surovin se kterými pracuje, pečuje o svěřené nářadí, nástroje a měřidla. Stupeň 2 chvalitebný Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně s menší pomocí učitele OV. V postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky, které se dají odstranit. Uvědoměle dodržuje předpisy BOZP a PO. Dopouští se malých nedostatků při hospodárném využívání surovin, materiálu a energie a v péči o svěřené nářadí, nástroje a měřidla. Stupeň 3 dobrý Žákův vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem je převáženě kladný s menšími výkyvy. Za pomocí učitele OV uplatňuje získané teoretické poznatky. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje pomoc učitele OV. Výsledky jeho práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, pracoviště udržuje v pořádku. Drobné nedostatky má při dodržování předpisů BOZP a PO. Chybuje při využívání surovin, materiálu a energie a v péči o svěřené nástroje, nářadí a měřidla. Stupeň 4 dostatečný Žák pracuje bez zájmu a žádoucího vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Získaných teoretických poznatků dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele OV. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů provedení a organizace práce potřebuje soustavnou pomoc učitele OV. Nedbá na pořádek na pracovišti a v dodržování předpisů BOZP a PO má velké nedostatky. Porušuje zásady hospodárného využívání surovin, materiálu a energie, v obsluze a údržbě výrobních pomůcek, nářadí, nástrojů a měřidel má velké nedostatky. Stupeň 5 nedostatečný Žák neprojevuje zájem o práci, jeho vztah k ní, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem je na velmi malé úrovni. Nedokáže ani s pomocí učitele OV uplatnit získané teoretické poznatky. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má velké nedostatky. Pracovní postup nezvládá ani s pomocí učitele OV. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, nepřesné, neúplné, nedosahují požadovaných kvalitativních ukazatelů. Nedokáže si sám organizovat práci, na pořádek na pracovišti nedbá. Nezvládá předpisy BOZP a PO. Je lhostejný k hospodárnému využívaní surovin, materiálu a energie. O svěřené pracovní pomůcky, zařízení, nástroje a měřidla se nestará, udržuje je v nevyhovujícím stavu Stupně chování a pravidla pro jeho hodnocení. Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a 11

12 zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků Podrobnosti o komisionálních zkouškách. (1) Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: a) koná-li opravné zkoušky b) požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka přezkoumání výsledků hodnocení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení. (2) Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu. (3) Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. (4) V případě pochybností o správnosti hodnocení žáka podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou. (5) Komisionální zkoušku podle odstavce 1 písm. a) a b) a podle odstavce 2 může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. 11. Exkurze, školní výlety, lyžařský výcvik, sportovní a turistický kurs. 1. Exkurze stanovené základními pedagogickými dokumenty jsou součástí výchovy a vzdělávání žáků, plány exkurzí jsou součástí ročního plánu práce školy: - exkurze se organizují půldenní, jednodenní nebo nejvýše dvoudenní, - zajišťuje a vede je vyučující nebo pedagogický pracovník určený zástupcem ředitele, na každých 25 žáků musí být zajištěn jeden pedagogický pracovník, - žáci při exkurzích dodržují předpisy bezpečnostní a hygieny práce a pokyny pracovníků organizace, v níž se exkurze koná. 2. Školní výlety žáků školy se organizují jedenkrát ročně a trvají dle typu výletu a jeho časové náročnosti, na každých 20 žáků je při školních výletech určen příslušným zástupcem ředitele jeden pedagogický pracovník, - žáci se při školních výletech řídí pokyny pedagogického dozoru pro žáky - žákům, kteří na školní výlet nejedou, musí být zajištěno náhradní vyučování, - při koupání v místech, kde je to dovoleno, smějí žáci vstupovat do vody nejvýše po 10 a jen za dozoru pedagogického pracovníka, který je dobrým plavcem, místo koupání pedagogický dozor předem prověří a vyhradí, v jiných místech je koupání nepřípustné. 3. Lyžařský výcvik se organizuje pro žáky všech ročníků učebních a studijních oborů a je součástí výchovně vzdělávacího procesu, jeho organizace se řídí pokynem MŠMT ČR k organizaci lyžařských výchovně výcvikových kurzů. Na každých 10 až 15 žáků zajišťuje škola jednoho pedagogického pracovníka jako lyžařského instruktora a na celou skupinu zdravotníka. Sportovní a turistický kurz se organizuje pro žáky 3. ročníku učebních oborů a je součástí výchovně vzdělávacího procesu, jeho organizace se řídí pokynem MŠMT ČR k organizaci těchto kurzů. 4. Před konáním exkurze, školního výletu, lyžařského výcviku, sportovního a turistického kurzu je každý žák a jeho zákonný zástupce povinen se seznámit s pravidly chování a jednání na těchto akcích. Souhlas s těmito pravidly potvrdí žák i zákonný zástupce svým podpisem na tiskopisu, který žák obdrží od organizátora této akce. 12. Další všeobecná ustanovení. 1. Během vyučování nesmí žáci pít a konzumovat potraviny, pokud se s vyučujícím nedohodli jinak. 2. Pokud není žák na hodinu řádně připraven, omluví se vyučujícímu hned na začátku hodiny. Na dodatečné omluvy nebude brán zřetel. 12

13 3. Je zakázáno vyvolávat žáky z vyučování a přijímat návštěvy, nejedná-li se o ohrožení zdraví nebo života. Během dopoledního i odpoledního vyučování se žáci nesmějí svévolně vzdalovat z prostor vyučování. Během polední přestávky jsou žáci bez dohledu tuto přestávku využijí na oddech a jídlo. 4. Žák zbytečně nepřináší do vyučování věci, které nesouvisí s vyučováním (mobilní telefony, rozhlasové přijímače, magnetofony, walkmany, discmany, aj.). Žák si je vědom, že za případnou ztrátu těchto věcí během vyučování, ale i na akcích organizované školou, organizace nenese žádnou odpovědnost. Mobilní telefony žáků budou během vyučování vypnuty, nebo nastaveny tak, aby nerušily akustickými projevy. Žáci si mohou telefonáty vyřídit v průběhu přestávek. 5. Cenné věci, finanční hotovost, aj. má žák možnost uložit u svého třídního učitele nebo učitele odborného výcviku, aby tak zabránil jejich případnému odcizení. Pravidla předávání si dohodne s těmito pedagogickými pracovníky. 6. Organizace nevymezuje ve svém areálu teoretického a praktického vyučování místo pro odkládání jízdních kol, motocyklů a automobilů. Pokud si žáci v areálu organizace tyto dopravní prostředky odkládají, činí tak na vlastní riziko. Škola nezodpovídá za uložení těchto věcí. K parkování automobilů v týdnu odborného výcviku je určen prostor před areálem Dvorská Pokud se žáci v době přestávek přesouvají do objektů mimo školní budovu nebo dílen odborného výcviku, kde bude probíhat další vyučování, provedou žáci tento přesun za přímého dozoru a podle pokynů odpovědného pedagogického pracovníka.v době polední přestávky chodí žáci bez dozoru a to pěšky (nesmí používat soukromého dopravního prostředku). Pokud se z určitých důvodů výjimečně změní skladba vyučovacího dne a vyskytnou se tzv. volné hodiny, mohou žáci opustit prostory vyučování. V době této volné hodiny není nad žáky vykonáván dohled. Zákonný zástupce žáka nese v tomto čase plnou odpovědnost za projevy a chování svého syna (dcery). 8. Každý žák je povinen při nástupu do organizace oznámit třídnímu učiteli tyto údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, místo narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu, údaje o zdravotní způsobilosti, případně o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování vzdělání v daném oboru, dále údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o postižení nebo zdravotním znevýhodnění, zda je sociálně znevýhodněn, aj. Nezletilý žák uvede svého zákonného zástupce, místo jeho trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností a telefonní spojení na něj. Každou změnu těchto údajů je žák povinen do jednoho týdne oznámit třídnímu učiteli, změnu telefonního spojení i učiteli odborného výcviku. 9. Žák je povinen mít u sebe neustále žákovskou knížku, aby do ní mohl každý výchovný pracovník provést záznam. Tuto žákovskou knížku předkládá pravidelně 1x týdně zákonnému zástupci k podpisu. Náhradní žákovská knížka se vydává v odůvodněných případech za finanční náhradu. 10. Povinností žáka školy je seznámit se se školním řádem a řídit se jeho ustanoveními. Neznalost tohoto řádu žáka neomlouvá. Za prokazatelné seznámení žáka se školním řádem je odpovědný třídní učitel a učitel odborného výcviku. 11. Vedení školy si vyhrazuje právo upravovat školní řád zejména s ohledem na vznik nových skutečností, které stávající řád neřeší. O jeho změnách musí být všichni vyučující i žáci neprodleně informování. 12. Žáci, kteří používají vlastní PC (notebook, netbook, PDA apod.) při výuce, si musí na vlastní náklady pořídit elektrorevizi těchto spotřebičů. Protokol o revizi jsou žáci povinni předložit třídnímu učiteli. Ing. Pavel Andrys ředitel školy 13

14 Příloha č.1 NÁVRATKA Školní řád SOŠ lesnické a Strojíenské Šternberk zůstává zákonnému zástupci, který spolu s žákem vyplní tuto návratku a žák ji v co nejkratším termínu odevzdá svému třídnímu učiteli. Já, žák Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk potvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil se Školním řádem a zavazuji se jej respektovat. Příjmení a jméno žáka (čitelně):... Učební obor a ročník: Podpis žáka:.. V.. dne Já, zákonný zástupce výše uvedeného žáka Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk potvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil se Školním řádem a zavazuji se jej respektovat v částech, které se týkají zodpovědnosti vyplývající z mého postavení zákonného zástupce. Příjmení a jméno zákonného zástupce (čitelně):... Podpis zákonného zástupce:... V.. dne 14

15 Příloha č. 2: Vzor žádosti o dřívější uvolnění z výuky SOŠL a S Šternberk Opavská Šternberk Žádost o uvolnění z výuky Já, níže podepsaný, nar., bytem.. žádám o průběžné uvolňování z výuky pro mého syna dceru., žáka SOŠ a L Šternberk,třídy.. Uvolňování požaduji po dobu trvání školního roku.. pro tyto dny a hodinu: specifikovat (pondělí hod, úterý hod atd.).. Důvodem žádosti je navazující dopravní spoj - autobus - vlak. s odjezdem v...hod. ze Šternberka. Další možná přeprava veřejnou dopravou je až v....hod. Prohlašuji, že v případě vyhovění mé žádosti přebírám za vašeho žáka mého syna (dceru) veškerou právní odpovědnost z titulu zákonného zástupce a to v okamžiku, který je specifikován shora (požadovaná hodina uvolnění).. podpis zákonného zástupce Stanovisko SOŠL a S Šternberk : Vaši žádosti vyhovuji - nevyhovuji Ve Šternberku dne.. za SOŠL a S Šternberk Pořízeny 2 výtisky: 1x SOŠL a S Šternberk 1x žadatel Svým podpisem potvrzuji převzetí souhlasného vyjádření školy SOŠL a S Šternberk. Ve.. podpis zákonného zástupce 15

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV,

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www.ssamp-krnov.cz vydaný

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 ŠKOLNÍ ŘÁD šk. r. 2014/2015 Obsah I. Úvod... 1 II. Přijetí uchazeče ke studiu... 2 III. Ukončení a zanechání studia žáka... 2 IV. Povolení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ praktickou a speciální - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační

Více