Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI /07-06

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06"

Transkript

1 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI /07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288, Česká Kamenice Identifikátor: IČ: Místo inspekce: Komenského 288, Česká Kamenice Termín inspekce: 24. září 2007 NA základě podnětu rodiče zjistit Předmět inspekční činnosti: 1. Průběh a zajištění výuky anglického jazyka v ročnících osmiletého gymnázia školním roce 2006/07 2. Hodnocení a klasifikace v předmětu anglický jazyk (dále jen AJ) na konci školního roku 2006/07 žákyně vedené v třídním výkazu ročníku kvarta pod katalogovým číslem Průběh a klasifikace opravné zkoušce z anglického jazyka žákyně vedené v třídním výkazu ročníku kvarta ve školním roce 2006/07 pod katalogovým číslem 18, konané dne Postup ředitelky po odvolání matky žákyně proti výsledku klasifikace opravné zkoušky z anglického jazyka I. Základní údaje. Inspekční zjištění: Škola byla zřízena Krajským úřadem Ústeckého kraje (Zřizovací listina KÚ čj. 133/2001 ze dne včetně dodatků). Podle výpisu z rejstříku škol a školských zařízení jsou ve škole vyučovány obory vzdělávání K/801 Gymnázium všeobecné (osmileté) a K/81 Gymnázium. Kapacita školy je 240 žáků, ke dni konání inspekce se ve škole vzdělával 201 žák, z toho 7 cizinců.

2 II. Hodnocení školy 1. Průběh a zajištění výuky anglického jazyka ve školním roce 2006/07 Ve školním roce 2006/07 zajišťovali výuku angličtiny dva kmenoví učitelé a jeden učitel na částečný úvazek. Oba kmenoví učitelé jsou plně kvalifikovaní. Průběh výuky byl sledován formou kontroly rozvrhů učitelů, jejich pracovních úvazků, rozvrhů tříd ve školním roce 2006/07 (1. a 2. pololetí) a porovnán s vedením povinné dokumentace školy (třídní knihy a třídní výkazy). Ve vedení třídních knih byly zjištěny četné nedostatky a nesrovnalosti. Chyběly podpisy některých vyučujících cizích jazyků (kvinta, tercie), zápisy odučených hodin (AJ hodina) neodpovídaly rozvrhu třídy (kvinta), srovnáním rozvrhu třídy a zápisů v třídních knihách bylo zjištěno, že některé hodiny AJ nebyly odučeny (kvinta, hodina, kvarta, hodina, kvarta, hodina, prima, a 3. hodina, prima a 3. hodina). Způsob zápisů v třídních knihách neumožňuje rozlišení hodin suplovaných nebo vyměněných. Ředitelka školy byla upozorněna na fakt, že třídní knihy nedokumentují průkazně průběh výuky ve třídách. Informace (dle podnětu) o tom, že výuka AJ ve dvou paralelních skupinách studentů probíhala ve školním roce 2006/2007 pod vedením pouze jednoho vyučujícího se při kontrole dokumentace neprokázala. 2. Hodnocení a klasifikace v předmětu AJ na konci školního roku 2006/07 uvedené žákyně Na základě lékařského doporučení vyhověla ředitelka žádosti matky a povolila výše uvedené žákyni individuální studijní plán dne s účinností od tohoto data. Podle znění rozhodnutí měla žákyně vpřípadě zlepšení zdravotního stavu docházet na běžnou výuku. Ředitelka školy deklarovala vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro uvedenou žákyni, nebyla schopna ho však předložit. Jako důvod uvedla, že plán je uložen u výchovné poradkyně, která ve škole působí jen na zkrácený úvazek a nebyla v době konání inspekce přítomná. Podle sdělení ředitelky se žákyně běžné výuky neúčastnila a na sjednané konzultace chodila velmi nepravidelně. Příslušný vyučující anglického jazyka nedoložil jakýkoliv způsob práce se žákyní ani rozpracování učiva nebo náplň jednotlivých konzultací. Podle jeho sdělení se žákyně na konzultaci dostavila jednou v odpoledních hodinách, kdy byla v přítomnosti dalšího vyučující vyzkoušena a ohodnocena stupněm 5 nedostatečně. Tato známka pak byla jediným podkladem pro celkové hodnocení nedostatečně na konci školního roku. 3. Průběh opravné zkoušky z AJ žákyně s individuálním vzdělávacím plánem Zkouška se konala dne za přítomnosti zkušební komise, která se skládala z předsedy, zkoušejícího a přísedícího Kontrolou předložených dokladů o průběhu a výsledku opravné zkoušky z AJ byly zjištěny nedostatky v doložení materiálů, které byly předmětem zkoušky a na základě kterých byla žákyně klasifikována známkou nedostatečně. Vyučující AJ uvedl, že zkoušení probíhalo převážně ústní formou. K výsledku zkoušky a hodnocení znalostí žákyně bylo pouze obecně sepsáno, které části učiva žákyně nezvládla. Vyučující ani vedení školy nemohli doložit, že žákyně byla seznámena s obsahem učiva, z něhož měla vykonat opravnou zkoušku. Adekvátnost obsahu zkoušky nelze vysledovat ani srovnáním se zápisy v třídní knize ročníku kvarta, neboť jsou málo konkrétní a špatně čitelné. Část zkoušené gramatiky (nepřímá řeč, podmínkové věty) patří k nejobtížnější části mluvnického učiva a její probrání není zápisy v třídní knize doložitelné. V Protokolu o komisionální zkoušce v části Záznam průběhu 2

3 opravné zkoušky je chybně uvedeno datum , neboť zkouška se konala dne Postup ředitelky po odvolání matky žákyně proti výsledku klasifikace opravné zkoušky. Podle sdělení ředitelky podala matka odvolání bezprostředně po dokončení zkoušky. V něm se odvolává proti výsledku klasifikace z anglického jazyka a žádá komisionální přezkoušení u nezávislé komise. Ředitelka toto odvolání přijala, přezkoumala výsledek opravné zkoušky a klasifikaci nedostatečně. potvrdila písemně dne V této věci ředitelka nepostupovala v souladu se školským zákonem, neboť odvolání proti klasifikaci (jak text odvolání zněl) lze podat na konci prvního nebo druhého pololetí a to do tří pracovních dnů ode dne, kdy se žák nebo jeho zákonný zástupce výsledek prokazatelně dozvěděl ( 69 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tuto možnost matka žákyně nevyužila. Odvolání proti výsledku opravné zkoušky zákon neumožňuje. Závěrečné hodnocení: Průběh a zajištění výuky anglického jazyka se uskutečňují podle vzdělávacího programu. Nedostatky se objevují ve vedení povinné dokumentace školy, zejména v třídních knihách. Hodnocení a klasifikace žákyně z anglického jazyka a průběh opravné zkoušky nebyly doloženy žádnými materiály a podklady. Postup ředitelky po odvolání matky žákyně proti výsledku klasifikace opravné zkoušky zanglického jazyka byl v rozporu se školským zákonem. Ve sledované oblasti je škola hodnocena jako podprůměrná. Hodnotící stupnice Podprůměr Průměr Nadprůměr Při poskytování vzdělávání/školské služby není postupováno v souladu s právními předpisy, schválenými učebními dokumenty. Rizika jsou velká, pro nápravu jsou nutné zásadní změny Při poskytování vzdělávání/školské služby je postupováno v souladu s právními předpisy, schválenými učebními dokumenty. Rizika jsou ojedinělá, lze je překonat Poskytování vzdělávání/školské služby je v souladu s právními předpisy, schválenými učebními dokumenty a je na úrovni, která nevyžaduje zásadní změny. Slouží jako příklad dobré praxe. 3

4 Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opírá: 1. Zřizovací listina KÚ č.j. 133/2001 ze dne včetně 11 ti dodatků, poslední dodatek ze dne Rozhodnutí MŠMT č.j ze dne Výpis změnového řízení škola/zařízení MŠMT č.j /2007 ze dne Výpis z rejstříku škol ze dne Jmenování do funkce ředitelky školy vydané KÚ Ústí nad Labem zn /2007/859/SMT/2006 ze dne Personální dokumentace školy 7. Výkaz S 8-01 střední školy (počty žáků k datu inspekce ) 8. Třídní knihy všech tříd školy ve školním roce 2006/07 9. Třídní výkaz třídy kvarta ve školním roce 2006/07 10.Rozvrhy a úvazky učitelů CJ ve školním roce 2006/07 11.Rozvrhy tříd ve školním roce 2006/07 12.Vyjádření ředitelky školy k odvolání se proti klasifikaci opravné zkoušky z anglického jazyka ze dne Odvolání matky proti klasifikaci z anglického jazyka ze dne Protokol o komisionální zkoušce ze dne Složení inspekčního týmu: (razítko) Titul, jméno a příjmení Podpis Mgr. Věra Slezáková PaedDr. Jana Hornová Ing. Josef Toman Mgr. Věra Slezáková v.r. PaedDr.. Jana Hornová v.r. Ing. Josef Toman v.r. Dle 174 odst. 13 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy/školského zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu Česká školní inspekce, nám. T. G. Masaryka 1744, Chomutov. 4

5 Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná. Podpis ředitele školy/školského zařízení stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy (razítko) Titul, jméno a příjmení Mgr. Ivana Mastíková Podpis Mgr. Ivana Dubská v.r. statutární zástupce ředitelky školy Česká Kamenice

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slušovice, okres Zlín. Školní 222, 763 15 Slušovice. Identifikátor školy: 600 114 252

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slušovice, okres Zlín. Školní 222, 763 15 Slušovice. Identifikátor školy: 600 114 252 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Slušovice, okres Zlín Školní 222, 763 15 Slušovice Identifikátor školy: 600 114 252 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel: a Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1645/12-S Název právnické osoby Základní škola Maltézských rytířů vykonávající činnost školy: Sídlo: Školská 349, 272 01 Kladno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-299/09-14 Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. Adresa: Macharova 1376, 280 02 Kolín Identifikátor: 610

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-707/10-A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-707/10-A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-707/10-A Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r. o. Adresa: Žerotínova 36, 130 00 Praha 3 - Žižkov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016 358

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žlutice Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice Identifikátor: 600 002 624 Termín konání inspekce: 22. 23. května 2007 Čj.

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-90/09-07 Základní umělecká škola Karla Komzáka Týn nad Vltavou, okres České Budějovice Adresa: 375 01 Týn nad Vltavou,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava, s.r.o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Identifikátor školy: 650 003 551

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava, s.r.o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Identifikátor školy: 650 003 551 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava, s.r.o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 650 003 551 Termín konání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany Identifikátor školy: 600 054 624

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2380/13-S. Mateřská škola Sibřina, okres Praha-východ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2380/13-S. Mateřská škola Sibřina, okres Praha-východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2380/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Adresa E-mail školy IČO 71007334 Identifikátor 600051641 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-478/13-T o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město. Identifikátor školy: 600 006 662

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město. Identifikátor školy: 600 006 662 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město Identifikátor školy: 600 006 662 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Inspekční zpráva Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Identifikátor školy: 600 013 260 Zřizovatel: Jitka Taussiková, Bezručova 3, 678 01 Blansko

Více