ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné, Horská 309. srpen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné, Horská 309. srpen 2014"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné, Horská 309 srpen 2014 Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

2 Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 2. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 3. Provoz a vnitřní režim školy 4. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 5. Zacházení s majetkem školy 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 7. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek 8. Závěrečná ustanovení 2

3 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole Žáci a studenti mají právo: a) na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb., b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinnen zabývat se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů, e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon), g) uvedená práva s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků, h) na informace podle písm. b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. Žáci jsou povinni: a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Zletilí žáci jsou dále povinni: a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, změně zdravotní pojišťovny nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, c) oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 3

4 Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, změně zdravotní pojišťovny žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, e) oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. Povinnosti zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků při omlouvání absencí: a) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu (např. nemoc), je zákonný zástupce nezletilého žáka (zletilý žák) povinen nejpozději do tří dnů oznámit důvod nepřítomnosti. b) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, je zákonný zástupce nezletilého žáka (zletilý žák) povinen písemně, telefonicky nebo osobně požádat třídního učitele o uvolnění. V případě, že tak neučiní, bude jeho absence považována za neomluvenou. Při uvolnění na více dnů musí být žádost předložena předem na školním tiskopise a o uvolnění rozhoduje ředitel školy. c) Absence v průběhu dne omlouvá třídní učitel (při jeho nepřítomnosti zastupující TU, zástupkyně ředitele školy, ředitel školy). Žák je též povinen omluvit se vyučujícímu nejbližší vyučovací hodiny, na kterou již nebude přítomen ve škole. d) Při příchodu do školy po předchozí absenci předkládá žák neprodleně třídnímu učiteli písemnou omluvenku. V případě, že tak neučiní, bude jeho absence hodnocena jako neomluvená. e) Nepřítomnost nezletilého žáka omlouvá zákonný zástupce žáka, zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám. Třídní učitel může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem. 4

5 f) Akceptováno nebude zpětně vystavené potvrzení lékařem, protože lékař není oprávněn takové potvrzení vydat. 2. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a) Povinností žáků je dodržovat Listinu základních práv a svobod a pravidla společenského chování. Vůči vyučujícím, ostatním pracovníkům školy a všem dospělým osobám, které se zdržují v budově školy, vystupují zdvořile. b) Ve styku s učiteli používají oslovení "paní učitelko, pane učiteli", případně oslovují akademickým titulem. c) Žák na veřejnosti v době mimo školní vyučování vystupuje s vědomím příslušnosti ke škole. Musí si uvědomit, že svým nevhodným chováním poškozuje pověst školy a nese tudíž i kázeňské důsledky tohoto chování. 3a) Provoz a vnitřní režim školy a) První vyučovací hodina začíná v 7.55 h., poslední (devátá) vyučovací hodina končí v h. Přestávky jsou pětiminutové s výjimkou velké přestávky po 2. vyučovací hodině, která je dvacetiminutová (9.30 až 9.50 h.) a po 3. vyučovací hodině, která je desetiminutová (10.35 až h.). b) Žák musí být ve škole nejméně pět minut před začátkem vyučovací hodiny a v učebně před zvoněním oznamujícím začátek hodiny. Dojíždějící žáci, jejichž vlak či autobus se opozdil, se dostaví co nejrychleji a omluví se. Pokud se vyučující do deseti minut od začátku vyučovací hodiny nedostaví, upozorní určení žáci (služba nebo kdokoliv jiný) příslušného vyučujícího. Není-li přítomen ve škole, oznámí tuto skutečnost ředitelství. c) Žák se přezouvá v šatně, kde rovněž odkládá vrchní oděv. Dvojice žáků nebo jednotlivec má k dispozici šatní skříňku, která musí být uzamčena. Škola neručí za ztráty z neuzamčené skříňky. Na přezutí se nepoužívá obuv určená na hodiny tělesné výchovy. d) Jízdní kola si mohou žáci ukládat do stojanů vedle garáže. Povinností žáků je kola ke stojanům uzamknout. Škola neručí za ztráty kol, která jsou uložena mimo tento určený prostor. e) Není vhodné nosit do školy velké obnosy peněz a cenné předměty (prsteny, řetízky, náušnice apod.), u kterých hrozí nebezpečí zcizení. f) Peníze a cennosti nosí žák neustále u sebe, nenechává si je v šatní skříňce, v šatně u tělocvičny ani v tašce ve třídě, kterou opouští. Pokud má žák 5

6 u sebe větší obnos peněz (např. na zaplacení obědů), může si je do konce vyučování uschovat v sekretariátu školy. g) O přestávce se žáci přemístí do jiné třídy, pokud je tak rozvrhem stanoveno. h) Není dovoleno o přestávkách opouštět budovu, s výjimkou terasy v letním období. Výjimku též tvoří naléhavé případy po domluvě s třídním učitelem. i) Není dovoleno v průběhu výuky vyvolávat žáky ze tříd nebo odborných učeben. j) Mají-li žáci volnou hodinu, zachovají klid, aby nerušili ostatní ve výuce. Volný čas mohou žáci trávit a využít ke studiu ve školní knihovně nebo volné třídě. k) Budova školy je volně přístupná každý den školní výuky v době od 6.00 h. do h. l) Povinností žáků je odmítnout vpustit do budovy každou cizí osobu. Přítomnost cizí osoby ve škole ihned oznámit na sekretariátu školy. m) Návštěvy žáků cizími osobami jsou povoleny jen o přestávkách po předchozím ohlášení v sekretariátu školy. n) Po skončení výuky je povinností žáka vyklidit vlastní lavici a zvednout židli. o) Žák, který kdykoliv jako poslední opouští třídu, zavře okna a zhasne osvětlení. p) Žákům je zakázáno vyhazovat z oken jakékoliv předměty. q) Přístup do sekretariátu školy mají žáci od 7.50 hodin do hodin. Veškeré žádosti na ředitelství školy předkládají zásadně prostřednictvím třídního učitele nebo sekretářky ředitele. r) Písemné opakování většího rozsahu (tematický celek, čtvrtletní, pololetní, celoroční) oznámí vyučující žákům nejméně týden předem, zároveň vymezí rozsah opakované látky. s) Známky se zapisují do studentských průkazů a žákovských knížek, za zápis zodpovídají vyučující příslušných předmětů. t) Informace o chování a prospěchu jsou rodičům podávány na třídní schůzce (listopad) a konzultacích (1 x za školní rok duben). Mimo tato pravidelná setkání mohou rodiče získat informace o prospěchu a chování svého dítěte při individuální konzultaci s vyučujícím, kterou si však musí předem domluvit. u) Činnosti prováděné v laboratořích,odborných učebnách, v tělocvičně a na hřišti se řídí zvláštními řády těchto prostor. 6

7 v) Na lyžařské a sportovní kurzy a maturitní zkoušky se vztahují zvláštní předpisy. 3b) Mobilní telefony ve škole Mobilní telefony (dále jen MT) žáci mohou do školy nosit a používat je. S ohledem na možné rušení výuky či případné zneužívání při kontrole znalostí je jejich užívání omezeno: V průběhu vyučovací hodiny musí být MT zcela vypnutý. Žák nesmí při výuce s MT manipulovat. MT nesmí být při výuce na lavici, ani v lavici. Žákům je zakázáno dobíjet MT z elektrických zásuvek v celém objektu školy. Žáci jsou povinni mít svůj MT neustále u sebe v opatrování a nikde jej neodkládat. Škola nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty či zcizení MT. Výjimku tvoří pouze situace, kdy žák odložil MT v přímé souvislosti s výukou do úschovy škole (např. z místa určeného pro odkládání MT při hodině TV) O přestávkách lze užívat MT bez omezení. Žák se nesmí prostřednictvím svého mobilu připojovat do školní wifi sítě. 7

8 3c) Pravidla používání soukromého notebooku pro žáky při vyučování na Gymnáziu a Střední odborné škole Hostinné Od platí následující pravidla: 1. Soukromý notebook smí žák ve škole používat ve vyučování s vypnutým zvukem pouze k psaní poznámek předmětu, který právě probíhá, případně se řídit pokyny vyučujícího. 2. Notebook bude napájen z vlastní baterie (akumulátoru). 3. Žák používá notebook ve škole pouze na vlastní riziko a odpovědnost. K tomu je povinen před prvním použitím odevzdat třídnímu učiteli Prohlášení zletilého žáka / zákonného zástupce žáka o používání notebooku ve škole (viz. vzor) Při jakémkoliv porušení těchto pravidel, ztratí žák možnost svůj soukromý notebook ve škole dále používat. Mgr. Martin Vlášek ředitel školy. Vzor Prohlášení zletilého žáka / zákonného zástupce žáka,* o používání soukromého notebooku ve škole. jméno žáka / ročník Prohlašuji, že souhlasím se všemi pravidly pro požívání notebooku ve škole a souhlasím s tím, že notebook používám ve škole na vlastní riziko a odpovědnost. Prohlašuji, že škola nenese za jeho případné poškození, nebo ztrátu žádnou odpovědnost. 8 V.. Dne... Podpis zletilého žáka / zákonného zástupce*

9 9 *nehodící se škrtněte 4. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a) Vzhledem k možnosti poškození vlastního zdraví nebo zdraví spolužáka je zakázáno: vyklánět se z oken, stavět se a sedat na radiátory a parapety oken, opírat se o zábradlí a vyklánět se přes zábradlí, nosit do školy nebo na činnosti organizované školou věci nebezpečné pro život a zdraví (pyrotechnické prostředky, lehce zápalné látky, řezné a bodné předměty, alkoholické nápoje, omamné látky aj.), běhat po schodišti a chodbách, jakýmkoliv způsobem šikanovat spolužáka, v prostorách školy a při činnostech organizovaných školou kouřit, požívat alkoholické nápoje a aplikovat sobě nebo druhým narkotika a jiné omamné látky účastnit se vyučování pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. b) Při činnostech v laboratořích, odborných učebnách a při tělesné výchově respektují žáci plně řád těchto prostor a pokyny vyučujícího ve vztahu k ochraně zdraví. c) Na tělesnou výchovu musí mít všichni žáci sportovní obuv a sportovní oblečení. Na cvičení z chemie, biologie a fyziky používají vlastní pracovní plášť. d) Žáci se zdravotním omezením musí předložit na školním tiskopise do žádost o uvolnění z tělesné výchovy, doloženou zdravotním průkazem nebo lékařskou zprávou či doporučením. e) Povinností žáka je neprodleně nahlásit třídnímu učiteli (ředitelství školy) úraz, který se stal v době školního vyučování v nepřítomnosti vyučujícího (např. o přestávce nebo volné hodině). Dále je povinností žáka nahlásit vyučujícímu tělesné výchovy také poranění, které v daném okamžiku nevylučuje další pohybovou činnost, ale následky se mohou projevit až druhý den (např. podvrtnutí). Pokud žák tuto povinnost nesplní, nebude úraz považován za školní. Pokud žák navštíví s úrazem lékaře a bude požadovat nárok na úhradu bolestného, musí žák / zákonný zástupce žáka nahlásit tento úraz nejpozději do 3 dnů do sekretariátu školy (sebou přinese zprávu od lékaře). Poté sekretářka školy sepíše se žákem Záznam o úraze.

10 5. Zacházení s majetkem školy a) Žák udržuje své místo ve třídě, v laboratoři, odborné učebně v pořádku a čistotě. Šetří školní zařízení, chrání je před poškozením druhými a hospodárně zachází se školními učebnicemi a učebními pomůckami. b) Učebnice zapůjčené školou má zabalené a podepsané. c) Škodu na zařízení školy, které žák osobně využívá (šatní skříňka, židle, lavice, učební pomůcka) je povinen ihned nahlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. Pokud tak neučiní, bude považován za viníka škody. d) Ztracené a vlastní vinou silně poškozené učebnice a úmyslně způsobené škody v plné výši uhradí. e) Žákům je zakázáno bez vědomí vyučujícího a v jeho nepřítomnosti manipulovat s didaktickou a jinou technikou umístěnou v učebně. 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady klasifikace: a) Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. b) Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Stupně hodnocení a klasifikace: Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Poznámka: Jednotlivými vyučovacími předměty jsou chápány předměty povinné, povinně volitelné i nepovinné. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 - neuspokojivé 10

11 Celkový prospěch žáka je hodnocen: prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré. Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný. Žák neprospěl, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci: a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: soustavným diagnostickým pozorováním žáka, soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, analýzou výsledků činnosti žáka, konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb, rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka b) Žák musí mít za každé pololetí minimálně tolik dílčích známek (nejméně však dvě), jaká je týdenní hodinová dotace daného předmětu. c) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. d) Učitel je povinen vést evidenci klasifikace žáka. 11

12 Klasifikace žáka: a) Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. b) Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. c) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. d) Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. e) Výsledky klasifikace v jednotlivých předmětech se zapisují do studentských průkazů, za zápis odpovídají vyučující příslušného předmětu. f) Vyučující vzájemně koordinují písemné opakování prostřednictvím žáků tak, aby v jednom dni absolvovali nejvýše dvě písemné prověrky menšího rozsahu nebo jednu celohodinovou (kompozice). Toto opatření se netýká průběžného opakování látky. g) Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají při pedagogických radách. h) Žák nebude v řádném termínu klasifikován, bude-li jeho absence v hodinách příslušného předmětu vyšší než 50%. i) Bude-li absence žáka v daném předmětu vyšší než 33% má učitel možnost stanovit žákovi povinnost dodatečného přezkoušení. Tato možnost je i v předmětech s praktickými činnostmi (TV, HV), kdy je žák sice přítomen, ale aktivně se výuky neúčastní. j) V odůvodněných případech (dlouhodobá nemoc, pobyt v lázních, nepřítomnost ze sociálních důvodů apod.) může ředitel školy udělit výjimku z tohoto pravidla. Celkové hodnocení žáka: a) Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení. b) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to podle 69 odst. 5) školského zákona. 12

13 c) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník podmíněně. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. d) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. e) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. f) Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. g) V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle odstavce f) na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. Komisionální zkouška a) Komisionální zkoušku koná žák v případě: - koná-li opravné zkoušky, - požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení. b) Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu. 13

14 14 c) Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. d) V případě pochybností o správnosti hodnocení žáka podle odstavce a) II. nebo odstavce b) může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou. e) Komisionální zkoušku podle odstavce a) a b) může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. 7. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek Účelem těchto pravidel je jasně stanovit kritéria pro udělování pochval a kárných opatření, dále určit a sjednotit postup učitelů při jejich udělování. Ve zcela výjimečných případech, kdy je nutné přistoupit k řešení daného problému individuálně, musí dotyčný pedagog předem seznámit výchovnou poradkyni a ředitele školy s důvody odlišného přístupu k problému. Následně oznámí na nejbližší pedagogické radě důvody, na základě kterých nepostupoval podle schválených pravidel. 1. Pochvaly Pochvala třídního učitele a pochvala ředitele školy Pochvala může být žákovi udělena jak za jeden mimořádný dílčí úspěch (např. v soutěži, olympiádě, výjimečný projev statečnosti), tak i za několik dílčích aktivit (např. za organizaci akce, pomoc při zhotovení pomůcky, ). Více pochval v průběhu pololetí či průběžná celoroční práce žáků bude ohodnocena na konci pololetí či školního roku. TU tak může v průběhu pololetí udělit i několik pochval. Tato ocenění navrhují všichni vyučující průběžně celý školní rok Pochvala třídního učitele

15 Uděluje třídní učitel kdykoliv za konkrétní výkony a úspěchy: - úspěšná reprezentace školy v soutěžích a olympiádách na školní a okresní úrovni (např. školní a okresní kolo olympiády v ČJ, M, F atd., umělecké soutěže, sportovní soutěže) - péče o třídní výzdobu, organizace školních akcí (výlety, exkurze, plesy ) - úspěšná reprezentace na akcích pořádaných školou (Majáles, dobrovolnictví, Bílá pastelka, Den Země, dobrá práce ve studentské radě ) - za déletrvající úspěšnou práci (viz. ŠŘ) Pochvala ředitele školy Navrhuje třídní učitel či jiný učitel před poradou, uděluje ředitel školy za konkrétní výkony a úspěchy významnějšího charakteru: úspěšná reprezentace školy v soutěžích a olympiádách na krajské a celostátní úrovni úspěšná organizace akcí většího rozsahu a reprezentace školy 1.2. Informovanost zákonných zástupců Třídní učitel je povinen informovat zákonné zástupce o udělení pochvaly třídního učitele a pochvaly ředitele školy. 2. Kárná opatření jsou udělována postupně podle závažnosti provinění v tomto pořadí: napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ podmíněné vyloučení vyloučení ze školy. V průběhu jednoho pololetí nemohou být jednotlivá opatření udělována opakovaně. 2.1.Napomenutí třídního učitele uděluje třídní učitel obvykle za drobnější přestupky: - špatný přístup žáka k plnění školních povinností (viz. ŠŘ) 15

16 16 - přestupek proti školnímu řádu menšího rozsahu - vyrušování při vyučování, porušení etiky chování, zapomínání, nepřezouvání se, ničení školního majetku, - nepovolené použití mobilního telefonu a audio přístrojů ve vyučovací hodině - 3 pozdní příchody do školy - 3 zápisy do TK, (žákovské knížky) týkající se porušení ŠŘ - chybný postup při omlouvání absencí (2x) - za 1 neomluvenou hodinu 2.2. Důtka třídního učitele je udělována za přestupek proti školnímu řádu (jejímu udělení může předcházet napomenutí třídního učitele): - 6 zápisů do TK (žákovské knížky) týkajících se porušení ŠŘ - 6 pozdních příchodů - opakovaný chybný postup při omlouvání absencí neomluvených hodin Pokud již bylo uděleno napomenutí TU, důtka TU je udělována za: - další 1 2 přestupky proti školnímu řádu - další 2 3 zápisy v TK 2.3. Důtka ředitele školy se uděluje za vážnější přestupek, případně za další přestupek po důtce třídního učitele. Navrhuje ji třídní učitel nebo ředitel školy před poradou, projedná (viz. ŠŘ) pedagogická rada, uděluje ji ředitel školy např. za: - špatný přístup žáka k plnění školních povinností - hrubé či opakované porušení školního řádu (viz. ŠŘ) neomluvených hodin - svévolné opuštění školy - prokázaný podvod - plagiátorství - ponižování, tělesné ubližování a činnost, která by mohla vést (vedla) k ohrožení zdraví či života žáků - přinesení alkoholu či omamných látek do školy či na školní akci - požití alkoholu či omamných látek ve škole či na školní akci - příchod do školy pod vlivem alkoholu či omamných látek

17 - kouření ve škole, v areálu školy a na akcích pořádaných školou - neoprávněné stravování ve školní jídelně (klasifikováno jako podvod) 2.4. Podmíněné vyloučení a vyloučení ze školy je správním rozhodnutím a řídí se správním řádem, o jehož zahájení rozhoduje ředitel školy. Podmíněné vyloučení se uděluje za závažný přestupek nebo další přestupky po udělené důtce ředitele školy na zkušební dobu nejvýše 1 roku, např.: - závažné porušení povinností stanovených školním řádem - zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy a ostatním žákům (ŠZ 31 odst. 3) - opakované kázeňské problémy beze snahy o jakoukoliv nápravu. Vyloučení ze školy se uděluje za přestupek ve zkušební lhůtě podmíněného vyloučení nebo velmi vážný přestupek proti školnímu řádu či obecně platným právním normám Informovanost zákonných zástupců O udělení kárného opatření jsou zákonní zástupci žáků informováni prokazatelně (písemně) a bezprostředně. Zákonní zástupci obdrží vyrozumění o udělené důtce osobně nebo doporučenou poštou. O podmínečném vyloučení nebo vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění dozvěděl (ŠŘ, ŠZ 31/4). O svém rozhodnutí informuje pedagogickou radu a zákonné zástupce žáka. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení ( ŠZ 31). 3. Hodnocení chování známkou na vysvědčení Třídní učitel eviduje počty pochval a kárných opatření. Na základě této evidence navrhuje příslušný stupeň hodnocení chování projednáno pedagogickou radou dle závažnosti. Výchovná poradkyně společně s ředitelem školy a třídními učiteli na konci každého pololetí individuálně řeší návrhy na sníženou známku z chování (s ohledem na případné udělené pochvaly). O snížené známce z chování informuje ředitel pedagogickou radu na klasifikační poradě. 17

18 Rozhodnutí o podmíněném vyloučení žáka a vyloučení žáka musí být vždy spojeno s hodnocením chování a sníženou známkou z chování v příslušném klasifikačním období. Hodnocení chování žáka v příslušném klasifikačním období není výchovným opatřením, ale komplexním zhodnocením jeho způsobu chování a jednání za toto období. To znamená, že udělení výchovného opatření může být spojeno se sníženou známkou z chování. Poznámka: Neomluvená absence podmínky k udělování kárných opatření 1 neomluvená hodina - napomenutí TU 2 10 neomluvených hodin - důtka TU neomluvených hodin - důtka ŘŠ více než 20 neomluvených hodin - snížená známka z chování, škola hlásí tuto skutečnost OSPODu. 8. Závěrečná ustanovení Tento školní řád se vztahuje na všechny akce a činnosti pořádané školou. Účinnost: Tento školní řád nabývá účinnosti dnem , zároveň tímto dnem pozbývá platnosti předchozí školní řád čj. 509/2013. Č.j.: 363/2014 V Hostinném Dne Mgr. Martin Vlášek ředitel školy 18

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

1 Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole

1 Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole Gymnázium náměstí Odboje 304 544 01 Dvůr Králové nad Labem www: http://www.gym-dk.cz e-mail: info@gym-dk.cz tel.: (+420) 499 320 189 IČO: 60153393 Školní řád 1 Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení a klasifikace žáků se může provádět těmito způsoby: 1. Zkoušením žáků - ústní nebo písemnou formou. 2. Zkoušením formou testů, které jsou

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy A. Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Za hodnocení prospěchu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Hodnocení žáků Klasifikační řád Hodnocení žáků Gymnázia, Praha 9, Českolipská je zakotveno v Klasifikačním řádu, který stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Pravidla hodnocení a klasifikace 2. Zásady klasifikace 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 4. Klasifikace chování 5. Výchovná opatření 6. Klasifikace a hodnocení žáků

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Kritéria pro udělování výchovných opatření

Kritéria pro udělování výchovných opatření Kritéria pro udělování výchovných opatření Podle ustanovení 17 vyhlášky č. 454/2006 Sb. a v souladu s ustanovením 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Klasifikační řád vydává ředitelství SUPŠ a VOŠ Turnov na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb.(Školský zákon) Obsah

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Příloha č. 1 1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Hodnocením žáka rozumíme měření očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (případně vzdělávacích oborech) na základě předem

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA KE KLASIFIKAČNÍMU ŘÁDU Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 51) 1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Čl. 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ

Čl. 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ GYMNÁZIUM PRAHA 4 Na Vítězné pláni 1160 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 422/15 Vypracoval: Mgr. P. Imramovská Schválil: PhDr. J. Mervínský Podpis ředitele: Účinnost ode dne: 1. 9. 2015 Školská rada schválila

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110 Husova 110, Prachatice IČ:

Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110 Husova 110, Prachatice IČ: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Právní vymezení dokumentu Školní řád Základní umělecké školy, Prachatice, Husova 110 (dále jen ZUŠ Prachatice) vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Základní škola Nad Přehradou PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ součást školního řádu Č.j.: 199/2016 Vypracoval: Mgr. Anna Běhunková Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2016 Účinnost ode dne: 1. 9.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBSAH: 1 PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 1.1 PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ 1.2 POVINNOSTI ŽÁKŮ

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

Školní řád. Střední odborná škola stravování Říčany s.r.o. Jiráskova 1519, Říčany Práva a povinnosti žáků školy (zákonných zástupců)

Školní řád. Střední odborná škola stravování Říčany s.r.o. Jiráskova 1519, Říčany Práva a povinnosti žáků školy (zákonných zástupců) Střední odborná škola stravování Říčany s.r.o. Jiráskova 1519, Říčany 251 01 Školní řád Tento školní řád je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Školní řád pro studenty vyšší odborné školy Školní řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Školní řád. platný od 1. 9. 2012

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Školní řád. platný od 1. 9. 2012 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Školní řád platný od 1. 9. 2012 vypracován podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,

Více

Podklady pro hodnocení vědomostí a chování studentů získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby:

Podklady pro hodnocení vědomostí a chování studentů získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby: Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka V souladu s 69 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a následnými

Více

Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace. Klasifikační řád

Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace. Klasifikační řád Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Čl. I. Úvodní ustanovení Klasifikační řád 1) Tento klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. 9. 2012 Vydání č. 7 Strana 1 z 11 ŘÍZENÝ DOKUMENT KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo:

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 1 Práva a povinnosti studentů (1) Studenti mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Školní řád Žák má právo: 1. na vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání žáků

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků. Hodnocení žáka má motivační, diagnostickou a regulativní funkci. Hodnocení výsledků

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Tento dokument vznikl na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Příloha Školního řádu ZŠ a MŠ Hněvotín, příspěvkové organizace č. 2 PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento dokument vydává ředitel školy na základě 30, odst. 1)

Více

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SMÍCHOVSKÉ SPŠ (SAMOSTATNÁ SOUČÁST ŠKOLNÍHO ŘÁDU SSPŠ, PRAHA 5, PRESLOVA 25) Tento Klasifikační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Klasifikace Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1.1. Minimální počet známek z jednotlivých předmětů za pololetí: 1. stupeň: český jazyk, cizí jazyk, matematika 10 známek prvouka, přírodověda, vlastivěda

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 7 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 10

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více