ŠKOLNÍ ŘÁD. a) Práva žáků. b) Chování žáka. Žák má právo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. a) Práva žáků. b) Chování žáka. Žák má právo"

Transkript

1 CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s.r.o. Polská 367, Trutnov a) Práva žáků Žák má právo ŠKOLNÍ ŘÁD 1. na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu, 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 3. volit a být volen do školské rady, je-li zletilý, 4. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných orgánů zabývat, 5. na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovnému poradci, ředitelce školy, 6. na odpočinek a volný čas, 7. na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku, 8. na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech, 9. na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy, 10. vyžádat si pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti, 11. na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu), 12. na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci možností školy, 13. na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami, 14. reprezentovat školu na nejrůznějších přehlídkách a soutěžích. b) Chování žáka 1. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy. 2. Žáci ve škole i mimo školu dodržují zásady kulturního chování, řídí se Kodexem vhodného chování studenta CSA Trutnov. Svým dobrým jednáním vytvářejí i dobrou pověst školy. 3. Do školy vstupují určeným vchodem, ten používají také k odchodu. Kola uzamykají žáci do stojanů před budovou školy (před hl. vchodem). 1

2 4. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují svým nevhodným chováním průběh vyučovacích hodin. 5. O přestávkách se mohou volně pohybovat po budově školy, musí při tom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti. V šatnách jsou žáci jen po nezbytně nutnou dobu při příchodu a odchodu z budovy školy. Do jiných tříd přecházejí ukázněně. O přestávkách mají žáci možnost využít automaty v přízemí školy a kuchyňky. Navrátit se musí před začátkem vyučovací hodiny. 6. Je přísně zakázáno vylézat na parapety kolem oken a kryty topení a vyhazovat předměty z oken školy. 7. Do všech odborných učeben je vstup žákům povolen pouze s vyučujícím. Žáci se řídí řády těchto učeben. 8. Žáci vstupují do kanceláří, kabinetů a sborovny školy pouze na vyzvání zaměstnance školy. 9. Žáci, kteří přicházejí do školy na odpolední vyučování nebo na odpolední aktivity, čekají na vyučujícího nebo lektora v místnosti/učebně, kde aktivita probíhá. V případě sportovních aktivit čekají žáci na stanoveném místě. Dozor vyučujícího nebo lektora nad žáky končí ve chvíli, kdy poslední žák opustí budovu školy, resp. sportoviště. 10. Při hodinách tělesné výchovy a dalších sportovních aktivitách se žáci řídí pokyny vyučujícího a pravidly BOZP pro tělesnou výchovu. 11. Žáci jsou povinni dbát pokynů všech zaměstnanců školy, zejména pokynů týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti v budově školy a na všech školních i mimoškolních akcích. 12. Při přecházení žáků na místa vyučování či na jiné akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny dozírajících osob. Před takovými akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské zájezdy, adaptační programy aj. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem prokazatelně seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních a jiných zařízeních, např. kulturních, se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají pokynů pedagogického pracovníka školy. Pedagogický dozor musí být na stanoveném místě 15 minut před srazem. 13. Do školy nesmějí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Nesmějí také nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce, a větší obnosy peněz. 14. Žáci mají v průběhu vyučovacích hodin zakázáno používat mobilní telefony, MP3, MP4 přehrávače a jiné elektronické přístroje (dále jen drobná elektronika), pokud není stanoveno vyučujícím jinak. Drobná elektronika musí být během výuky vypnuta a uložena v tašce. Při porušení tohoto ustanovení bude drobná elektronika zabavena vyučujícím a předána do sekretariátu školy. Vrácena bude na základě rozhodnutí vedení školy. V případě opakovaného porušování tohoto ustanovení budou informováni zákonní zástupci žáka a bude uplatněno výchovné opatření. 15. V průběhu vyučovacích hodin může žák používat notebooky a tablety pouze se souhlasem vyučujícího. Při jejich používání musí dodržovat pokyny vyučujícího. 16. Žákům není dovoleno připojovat do elektrické sítě v budově školy vlastní elektrospotřebiče (např. dobíjet mobilní telefon nebo přenosný PC), které jsou starší 3 let a nemají platnou revizní zkoušku. 17. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo učiteli, který koná dozor, a také třídnímu učiteli. V nutných případech lze větší 2

3 peněžní částky uschovat v sekretariátu školy. Případné ztráty finanční hotovosti je nutné ihned hlásit dozorujícímu učiteli, třídnímu učiteli, zástupkyni ředitele nebo na studijní oddělení. 18. Zejména v prostorách školy, v blízkém okolí školní budovy a na školních akcích je žákům školy zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření. 19. Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům i občanům. 20. Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování. 21. Nikdo nesmí být šikanován tělesně ani duševně - šikana je trestným činem! Je nepřípustné, aby žák napadl své spolužáky z důvodu rasismu. 22. V případě potřeby mají žáci možnost anonymně využít schránku důvěry (on-line v systému elektronické školy, písemně do označené schránky v budově školy). c) Docházka do školy 1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas, aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem. Pozdní příchod do hodiny se počítá za celou zameškanou hodinu, pokud nemá žák povolen trvalý pozdní příchod ředitelkou školy. 2. Žákovu neúčast ve vyučování a na školních akcích omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka. Zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám pouze s písemným souhlasem osoby, která ho zastupovala při podpisu Smlouvy o zabezpečení výuky žáka, nebo pokud sám podepsal tuto smlouvu. 3. Ve dnech školního vyučování, kdy je žák v domově mládeže, může 1 den v měsíci omluvit nepřítomnost žáka ve škole vychovatel domova mládeže. V ostatních případech je žák povinen navštívit smluvního lékaře domova mládeže. 4. V individuálně stanovených případech (častá, opakovaná absence) bude škola požadovat jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nebo omluvenky vystavené zletilým žákem potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka, a to i v případě, že nepřítomnost žáka ve škole nepřesáhne tři dny školního vyučování. 5. Zákonný zástupce nezletilého žáka, popř. zletilý žák, je povinen nejpozději první den nepřítomnosti sdělit škole důvod a předpokládanou délku absence. Toto lze učinit telefonicky nebo em. V případě nedodržení tohoto bodu se započítávají dny neohlášené absence do neomluvené absence a následují sankce (viz níže). Návštěvy lékaře (předpokládaná absence) žáci uskutečňují ve vyučovací době jen v nutném případě. Předpokládanou absenci je třeba omlouvat minimálně jeden den předem třídnímu učiteli, který ji zaznamená do třídní knihy. V případě, že nebude předpokládaná absence zaznamenána v třídní knize, nebude žák z vyučování uvolněn. 6. Omluvy se zapisují do Omluvného listu a předkládají se třídnímu učiteli neodkladně. Z vážných důvodů uvedených v Omluvném listu může třídní učitel uvolnit žáka z vyučování na dobu jednoho dne. Uvolnění delší než jeden den povoluje na základě písemné žádosti zákonného zástupce pouze ředitelka školy. 7. Absence na odpoledních aktivitách a víkendových programech se řídí stejnými pravidly jako při omlouvání žáků z výuky. Absence na odpoledních aktivitách a víkendových programech nesmí přesáhnout 20 %. 3

4 Absenci na školních akcích, tj. návštěva kina, divadla, výstavy, školní výlet, kempování, sportovní týden, lyžařský výcvik apod., lze omluvit pouze dlouhodobou nemocí potvrzenou lékařem. Objednané návštěvy u lékaře si musí žák přeobjednat na jiný den, který nepřipadá na školní akci. Absenci ve výuce, na odpoledních aktivitách či víkendových programech z důvodu objednané návštěvy u lékaře specialisty musí být nahlášena dopředu minimálně jeden den předem třídnímu učiteli nebo manažerce víkendových programů. V případě, že nebude předpokládaná absence zaznamenána v třídní knize, nebude žák z vyučování uvolněn. Z jiných než zdravotních důvodů může žáka uvolnit na jeden den výuky nebo odpoledních aktivit třídní učitel, nejvýše však dvakrát za pololetí. Absenci na víkendovém programu z jiného důvodu, než je dlouhodobá nemoc, lze omluvit pouze jednou za pololetí. Žáka uvolňuje manažerka víkendových programů. 8. Žák je povinen absolvovat souvislou odbornou praxi dle učebního plánu. Pokud absence přesáhne 30 %, musí být celá praxe zopakována. Dále je povinen do 5 dnů po ukončení souvislé praxe odevzdat požadované výstupy. V případě, že tak neučiní, je doba praxe považována za neomluvenou absenci. 9. K tomu, aby mohl být žák denní a dálkové formy vzdělávání klasifikován, musí vykázat nejméně 80% účast ve vyučování v jednotlivých předmětech. Pokud tomu tak není, je jeho další vzdělávání podmíněno dodatečnou klasifikací, jejíž obsah a rozsah je zcela v kompetenci vyučujícího. O nekonání dodatečné klasifikace rozhoduje ředitelka školy. 10. Absence, kterou zákonný zástupce, resp. žák, neomluvil v souladu s výše uvedenými body, se považuje za neomluvenou. Za 3 neomluvené hodiny může být žákovi uložena důtka třídního učitele, za 4-10 neomluvených hodin důtka ředitelky školy nebo druhý stupeň z chování (podle závažnosti přestupku). V případě dlouhodobé neomluvené neúčasti ve vyučování má ředitelka školy právo žáka vyloučit. 11. V případě nedodržení pravidel bude vedení školy postupovat podle Metodického pokynu MŠMT čj / , v platném znění, k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví včetně spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí. 12. Školné platí žák, resp. jeho zákonný zástupce, podle Smlouvy o studiu, resp. podle Studijní smlouvy, v dohodnutých termínech (netýká se žáků internátní formy studia). 13. Není povoleno vyvolávat žáky z vyučování. 14. Při účasti na školních akcích žáci dodržují ustanovení školního řádu. d) Zacházení se školním majetkem a učebnicemi 1. Žák má právo užívat zařízení školy a učebnice v souvislosti s výukou, je při tom povinen řídit se pokyny učitele a jiných oprávněných osob. 2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy, a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. 3. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada. 4. Manipulací s okny a žaluziemi je pověřen pouze učitel a určení žáci. 5. Provoz kuchyňky zajišťují žáci sami. Kontroluje učitel pověřený školním dozorem. 4

5 e) Vnitřní režim školy 1. Budova školy je pro vstup žáků otevřena od 7:30 h a zavírá se v pondělí, ve středu a ve čtvrtek v 17:30 h, v úterý v 18:40 h a v pátek v závislosti na víkendových aktivitách v 15 h, resp. v 17:30 h. 2. V ostatních případech vstupují žáci do školy do 10 minut před začátkem vyučování. Při cestě mezi domovem mládeže a školou dodržují bezpečnostní předpisy a stanovenou trasu přechodu, se kterou byli seznámeni třídním učitelem. 3. V dopoledních hodinách, tj. do 11:45 h, není dovoleno žákům opouštět v době volné hodiny budovu školy. 4. Žáci se mohou stravovat ve stravovacích zařízeních Gymnázia Trutnov a SOŠ a SOU Trutnov, Volanovská 243. Jsou povinni zachovávat tamní režim. Cestou mezi školou, resp. domovem mládeže a stravovacími zařízeními dodržují bezpečnostní předpisy a stanovenou trasu přechodu, se kterou byli seznámeni třídním učitelem. 5. O víkendových programech jsou žáci vždy nejpozději v pátek informováni manažerkou víkendových aktivit, dále jsou sděleny informace o přesném čase snídaně, v případě výletu o čase a místě srazu. Dopolední víkendový program začíná v 9:00 h a končí odchodem na oběd ve 12:00 h. Odpolední víkendový program začíná ve 13:00 h a končí v 17:30 h odchodem na večeři. Dohled nad žáky provádí manažerka víkendových programů spolu s lektory víkendových programů od 8:00 h do 18:00 h nebo v případě výletu po celou dobu od odchodu z domova mládeže po příchod zpět. 6. Odpolední aktivity pro žáky SOŠ s internátním režimem studia jsou zahrnuty do denního rozvrhu. Aktivity probíhají v budově školy nebo mimo ni (např. na sportovištích). Dohled nad žáky provádí lektoři odpoledních aktivit. 7. K dodržování pitného režimu mohou žáci využívat kuchyňky. f) Rodiče žáků 1. Rodiče žáků mají právo informovat se o chování a prospěchu svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů v určených konzultačních hodinách a na třídních rodičovských schůzkách, nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování. 2. Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u ředitelky školy. g) Klasifikační řád Klasifikační řád je stanoven v souladu s odpovídajícími paragrafy Školského zákona 1. Kritéria hodnocení výsledků vzdělávání v denní i dálkové formě. 1. Klasifikace Hodnocení žáků probíhá podle klasifikační stupnice a níže uvedených zásad. Právo na klasifikaci vzniká teprve po splnění požadovaných studijních kritérií a je-li procento absence menší než 20 % v jednotlivých předmětech a na doplňujících akcích pořádaných školou (exkurze, besedy, přednášky aj.). Do celkové absence se nezapočítávají zameškané hodiny, kdy je žák přítomen na akci, kterou pořádá škola (např. reprezentace školy, soutěže aj.). Hodnocení žáků na vysvědčení je prováděno klasifikací. 1 Školský zákon zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 5

6 Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se klasifikuje těmito stupni: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný Chování žáka se klasifikuje v denní formě vzdělávání těmito stupni: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Vedle hodnocení chování, které je vyjádřeno známkou na vysvědčení, škola používá tato výchovná opatření: - pochvala třídního učitele: za aktivní přístup k třídnímu kolektivu, za pomoc třídnímu učiteli, za úspěch ve školních kolech soutěží apod. - pochvala ředitelky školy: za úspěšnou reprezentaci školy na přehlídkách a soutěžích, za mimořádné činy, kterými žák prokázal své vysoké morální a lidské kvality apod. - napomenutí třídního učitele: za drobná porušení školního řádu a povinností žáka. - důtka třídního učitele: za méně závažná porušení školního řádu a povinností žáka. - důtka ředitelky školy: za závažné porušení školního řádu a povinností žáka. Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností. Stupeň klasifikace určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovanému předmětu. Ve vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, určí tito učitelé stupeň prospěchu žáka za klasifikační období po vzájemné dohodě. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech na konci klasifikačního období se stupeň prospěchu určí na základě průběžné klasifikace za příslušné období. Každá klasifikační - pedagogická rada monitoruje žáky s prospěchovými, resp. výchovnými problémy. Zákonní zástupci žáků jsou informováni průběžně o prospěchu a chování žáka vhodným způsobem, zejména: - průběžnými záznamy v elektronické škole, - třídním učitelem a učiteli jednotlivých vyučovacích předmětů na třídních schůzkách, - třídním učitelem nebo učitelem příslušného předmětu, jestliže o to zástupci žáka požádají, - třídním učitelem v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování. 6

7 Při přestupu žáka na jinou střední školu zašle ředitelka školy všechny doklady a záznamy o něm řediteli střední školy, do které žák přestupuje, při přestupu během školního roku zašle ředitelka školy též výpis z klasifikace. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle této stupnice: Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované intelektuální a motorické činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 7

8 Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti je na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 2. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává pedagogický pracovník (dále jen učitel ) zejména těmito metodami a prostředky: - soustavným diagnostickým pozorováním žáka, - soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, - různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy, - konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogickopsychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáků s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami, - rozhovory se žákem. Učitel je povinen vést evidenci o každé klasifikaci žáka. Pedagogická rada projednala a stanovila minimální počet známek za pololetí v denní formě vzdělávání: Hodinová dotace Minimální počet známek ústně Z toho: písemně 1 h/týden h/týden h/týden h/týden Další podmínky klasifikace určují vyučující jednotlivých předmětů. Pedagogická rada projednala a stanovila minimální počet známek za pololetí pro zkrácené studium v denní formě vzdělávání: Hodinová dotace Minimální počet známek ústně Z toho: písemně 1 h/týden h/týden h/týden Další podmínky klasifikace určují vyučující jednotlivých předmětů. 8

9 Pedagogická rada projednala a stanovila minimální počet známek za pololetí v dálkové formě vzdělávání: Minimální počet známek ústně Z toho: písemně Další podmínky klasifikace určují vyučující jednotlivých předmětů. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených výkonů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. V jednom dni mohou žáci denní formy vzdělávání konat max. 1 písemnou zkoušku, která trvá celou vyučovací hodinu i více. U zkráceného studia bude probíhat klasifikace podle pokynů vyučujících v tzv. zkouškovém období (čtvrtletní, pololetní). Nelze-li žáka hodnotit v řádném termínu v prvním pololetí pro závažné objektivní příčiny (např. dlouhodobá omluvená nepřítomnost), stanoví ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, nejpozději do konce září následujícího školního roku. Pokud není hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Jestliže má žák nebo zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy se prokazatelně dozvěděl o jejím výsledku, požádat ředitelku školy o přezkoušení. Je-li vyučujícím ředitelka školy, může požádat o přezkoušení zřizovatele školy prostřednictvím ředitelství školy. Přezkoušet žáka nelze, byl-li již v klasifikačním období z vyučovacího předmětu, jehož klasifikace je napadána, ze stejného důvodu komisionálně zkoušen. Celkové hodnocení žáka Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky průběžné klasifikace ve vyučovaných předmětech a klasifikaci jeho chování, nezahrnuje klasifikaci v nepovinných vyučovacích předmětech. Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí se vyjadřuje takto: - prospěl s vyznamenáním, - prospěl, - neprospěl. 9

10 Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré. Žák prospěl, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný. Žák neprospěl, má-li z některého vyučovacího předmětu i po opravné zkoušce prospěch nedostatečný. Na konci 1. pololetí je dokladem o hodnocení vzdělávání výpis vysvědčení, na konci 2. pololetí je žákům vydáváno vysvědčení na předepsaném tiskopise. 3. Opravné zkoušky Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný max. ze 2 vyučovacích předmětů, koná opravnou zkoušku. Opravnou zkoušku koná i žák, jehož prospěch na konci 1. pololetí je nedostatečný z max. 2 vyučovacích předmětů, které se vyučují pouze v 1. pololetí. Termín opravných zkoušek určí ředitelka školy tak, aby opravné zkoušky proběhly nejpozději do konce příslušného školního roku (ze závažných důvodů nejpozději do konce září). Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který se bez omluvy k vykonání opravné zkoušky nedostaví nebo ji nevykoná, neprospěl. 4. Komisionální zkoušky Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: a) požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení, b) z podnětu ředitelky školy, pokud zjistila, že vyučující porušil stanovená pravidla hodnocení, c) koná-li žák opravné zkoušky. Termín komisionálního přezkoušení v případech uvedených v bodech a) a b) stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu tak, aby žák konal v jednom dni nejvýše jednu komisionální zkoušku. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel. Dalšími členy jsou zkoušející učitel a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný vyučovací předmět. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise zřizovatel školy. Členy komise jmenuje ředitel školy nebo zřizovatel školy, pokud je zkoušejícím ředitel školy. Místo konání a dobu komisionální zkoušky oznámí žákovi prokazatelně nejméně 1 den před termínem jejího konání třídní učitel nebo jiný pověřený učitel. Výsledek zkoušky oznámí předseda komise nebo jím pověřený člen komise žákovi nebo jeho zákonnému zástupci po poradě komise v den konání zkoušky. Rozhodnutí o klasifikaci je konečné. V případě, že není možno sdělit výsledek zkoušky nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci bezprostředně po jejím skončení, informuje jej třídní učitel bez zbytečných průtahů telefonicky a elektronickou poštou. Protokol o konání komisionální zkoušky vede a za jeho úplnost odpovídá předseda zkušební komise. Komplexní evidenci komisionálních zkoušek zajišťuje zástupkyně ředitelky školy. 10

11 Další ustanovení Školní řád a je k dispozici na webových stránkách školy, v systému elektronické školy a na vývěsce v budově školy. Žák/žákyně si je vědom/vědoma skutečnosti, že svým chováním na veřejnosti reprezentuje školu, a proto si škola vyhrazuje právo za případné závažnější přestupky žáka/žákyni postihnout. Školní řád je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 28. srpna Datum vydání: 28. srpna 2014 Mgr. Ludmila Pěnčíková v. r. ředitelka školy 11

12 CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s.r.o. Polská 367, Trutnov EVAKUAČNÍ POKYNY Evakuaci budovy CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborné školy s.r.o., nařizuje ředitelka školy nebo jím pověřený pracovník, když se žáci školy, resp. přítomné osoby v budově školy, nacházejí ve stavu ohrožení. Vyhlašuje se slovy školním rozhlasem, nebo sirénou, nebo mimořádným přerušovaným zvoněním, nebo údery na kolejnici. Třídy, resp. skupiny osob, odcházejí z učeben pod vedením učitelů, lektorů, kteří právě v dané třídě učí. Vyučující jde v čele třídy, resp. skupiny osob, nezapomene s sebou vzít třídní knihu nebo jinou evidenci docházky, aby se dal zjistit počet přítomných i zapsaných nepřítomných osob. Skupina jde po schodišti zásadně vpravo, nezdržuje se převlékáním v šatně, nýbrž vychází neprodleně hlavním, (event. nouzovým) východem spořádaně a rychle do prostoru parkoviště vedle budovy školy (zadní část). Tam vyučující zkontrolují (podle třídní knihy, resp. jiné evidence docházky) přítomnost. Evakuované skupiny vyčkají pokynů ředitelky školy, event. velitele zásahu (policie, hasičů, armády ap.). Zásada: všichni zachovávají klid a pořádek, školu opouštějí spořádaně, bez paniky v pořadí: první opouští školu třídy, resp. skupiny osob, v přízemí, pak postupně z 1., 2. a 3. patra. Ostatní pracovníci školy jsou při odchodu žáků, nápomocni hladkému průběhu evakuace. Učitel pověřený dozorem, školník a ředitelka školy zkontrolují vyklizení budovy a opouštějí školu jako poslední. Provinění jsou trestána podle školního řádu s přihlédnutím k společenské závažnosti každého poplachu i jeho nácviku. Evakuační pokyny byly projednány a schváleny na pedagogické radě dne 28. srpna Datum vydání: 28. srpna 2014 Mgr. Ludmila Pěnčíková ředitelka školy 12

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ ŠKOLNÍ ŘÁD

I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ ŠKOLNÍ ŘÁD I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ Účinnost od: 1. 9. 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva žáků Žák má právo: 1. na vzdělávání a školské služby dle školského zákona 2. na odpočinek a volný

Více

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 - Práva žáků Ţák má právo : 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 ŠKOLNÍ ŘÁD šk. r. 2014/2015 Obsah I. Úvod... 1 II. Přijetí uchazeče ke studiu... 2 III. Ukončení a zanechání studia žáka... 2 IV. Povolení

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77. Školní řád základní školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77. Školní řád základní školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77 Školní řád základní školy Práva žáků: 1. na vzdělání, přizpůsobené jejich věku a zdravotnímu

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více