OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL , FAX , ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obor vzdělání M/01 Veřejnosprávní činnost

2 Obsah ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...9 UČEBNÍ PLÁN...28 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP...30 UČEBNÍ OSNOVY...32 Český jazyk a literatura...32 Cizí jazyk...48 Občanská nauka...92 Psychologie Společenská kultura Dějepis Zeměpis Základy přírodních věd Tělesná výchova Matematika Ekonomika Účetnictví Informační technologie Písemná komunikace a administrativa Právo Veřejná správa Historie a současnost EU Seminář z dějepisu Seminář z cizího jazyka (anglického nebo německého jazyka) Seminář z matematiky Odborná praxe PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝUKY AUTORSKÝ KOLEKTIV TVORBY ŠVP...289

3 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace tel , fax , Zřizovatel Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2 Název školního vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Stupeň poskytovaného vzdělání Délka a forma studia Jméno ředitele Veřejnosprávní činnost M/01 Veřejnosprávní činnost Střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky, denní studium Mgr. Jaroslav Počer Kontakty pro komunikaci se školou: tel.: fax: web: Platnost školního vzdělávacího programu: od 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem 3

4 2 PROFIL ABSOLVENTA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace tel , fax , Zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2 Název školního vzdělávacího programu: Veřejnosprávní činnost Kód a název oboru vzdělání: M/01 Veřejnosprávní činnost Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: čtyři roky, denní studium Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent získá složením maturitní zkoušky obecně odborné vzdělání, které mu umožní pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole zejména ekonomického, právního a sociálního zaměření. Při přímém nástupu do praxe je absolvent schopen rychle se orientovat a zapracovat. Absolvent se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent. Může zajišťovat odborné činnosti nebo ucelené agendy hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávních komisí, vystavování úředních dokladů, vyměřování a vybírání dávek a poplatků, správní řízení a podobně. Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a základů obecně odborného vzdělání k tomu vytvářejí vhodné předpoklady. Absolvent může vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní, sekretářské, poradenské a další činnosti ve firmách, ve službách, v cestovním ruchu, v organizacích veřejné správy apod. Jedná se např. o následující činnosti: zpracování podkladů k provádění účetních uzávěrek, statistickou a rozborovou činnost, vedení evidence zaměstnanců a majetku, vedení daňové evidence, zajišťování informačního a poradenského servisu v obchodu a cestovním ruchu, zajišťování odborných administrativně technických činností, příprava a organizace společenských setkání, konferencí a významných shromáždění, zajišťování vzdělávání zaměstnanců, příprava podkladů a účast na obchodních jednáních, komplexní zpracování marketingového průzkumu a další. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům následující klíčové a odborné kompetence, tzn., aby absolventi byli schopni: znát význam vzdělávání pro svoji úspěšnou kariéru a chápat nutnost sebevzdělávání a celoživotního učení prakticky aplikovat poznatky z ekonomiky, práva a marketingu při řešení ekonomických problémů pracovat se zdroji ekonomických a právních informací, samostatně vyhledávat potřebné informace, pracovat s nimi, správně je interpretovat a využívat, efektivně prezentovat výsledky své práce 4

5 sledovat průběžně aktuální dění v národní, evropské a světové ekonomice, odhadnout dopady opatření hospodářské politiky u nás i v Evropské unii orientovat se v průběhu základních podnikových činností (nákup a přejímka materiálu, pořizování dlouhodobého majetku, získávání zaměstnanců) orientovat se v činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů pracovat s autentickými údaji a doklady v oblasti finančního trhu účtovat běžné účetní operace a vypočítat daňovou povinnost k obvyklým daním efektivně ovládat klávesnici počítače a vyhotovovat základní druhy písemností v normalizované úpravě chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana) uvědomit si význam, účel a užitečnost vykonávané práce a její finanční, popř. společenské ohodnocení zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí a sociální dopady nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí chápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své, svých spolupracovníků, klientů a zákazníků i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek pro získání či udržení certifikátu podle příslušných norem dodržovat příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a hygienické předpisy a zásady spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí, dbát na dodržování odpovídajících bezpečnostních a protipožárních předpisů uplatňovat oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či při případném pracovním úrazu jednat odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně, a to nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném dbát na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovat práva a osobnost jiných lidí, vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 5

6 jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování demokratických hodnot uvědomovat si, v rámci plurality a multikulturního soužití, vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě jiných lidí ctít tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu aktivně se zajímat o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti lokálního charakteru chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje ctít život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a řešit své osobní a sociální problémy myslet kriticky tj. zkoumat věrohodnost informací, nenechávat se manipulovat, tvořit si vlastní úsudek a diskutovat o něm s jinými lidmi vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně používat dva cizí jazyky jako prostředku interkulturní komunikace používat cizí jazyky k získávání informací z různých zdrojů pro potřeby svého pracovního i občanského uplatnění aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v různých situacích stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, využívat ke svému učení zkušeností jiných lidi, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností 6

7 přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické a duševní zdraví adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovat pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické, heuristické) a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních technologií pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učit se používat nový aplikační software komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line a off-line komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních technologií správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky a používat vhodné algoritmy využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) reálných situací a používat je pro řešení správně používat a převádět jednotky nacházet funkční závislosti při řešení praktických úkolů, vymezit je, popsat a využít pro konkrétní řešení 7

8 provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o možnostech profesní kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a srovnávat je se svými předpoklady přizpůsobovat se změněným pracovním podmínkám získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli orientovat se v právech a povinnostech zaměstnavatelů a pracovníků osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiným vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb., a příslušným prováděcím právním předpisem. Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. Absolventi také získají EUROPASS, mezinárodně uznávaný dokument, který jednotně pro všechny státy popisuje dosažení vzdělání, kvalifikaci a dovednosti. Údaje v EUROPASSU, v typických modrých deskách, jsou srozumitelně uvedeny v češtině a jednom z cizích jazyků (angličtina, němčina a francouzština). Dodatky k osvědčení v EUROPASSU vysvětlují význam a princip dosaženého vzdělání. EUROPASSY usnadňují komunikaci s budoucími školami i při hledání zaměstnání v zahraničí. Podle Národního ústavu odborného vzdělávání tomuto dokumentu zaměstnavatelé v zahraničí přikládají velkou váhu. 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Školní vzdělávací program oboru Veřejnosprávní činnost vychází z rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání M/01 Veřejnosprávní činnost. Obecným cílem vzdělávání v oboru je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání je 8

9 koncipováno se záměrem připravit žáka na vysokoškolské studium. Důraz se klade zejména na rozvíjení takových klíčových kompetencí, všeobecných a odborných vědomostí a dovedností, které utvářejí studijní předpoklady žáka a podporují jeho motivaci k dalšímu studiu na vysoké škole nebo VOŠ. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání, tj. Učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně. Metody výuky, které naplňují základní cíle, jsou zaměřeny na rozvíjení studijních dovedností, které žákům usnadní adaptaci na vysokoškolské studium. Převažují metody aktivizující, kterými je žák nucen vyvinout vlastní úsilí při získávání vědomostí a dovedností. Metody pasivní, kdy žák pouze přejímá hotové poznatky, jsou chápány jako doplňkové. Velký význam má praktické vyučování. Teoretická výuka je doplněna hodinami cvičení a laboratorních prací, předměty, ve kterých se procvičují poznatky z jiných předmětů, a praxí v reálném prostředí. Výuka je přiměřeně doplňována o samostatnou práci žáků ve formě referátů, ve vyšších ročnících ve formě individuálních nebo týmových projektů. Velký důraz je v průběhu celého studia kladen na jazykové vzdělávání. Po celé čtyři roky žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a dvou jazyků cizích. Ve 4. ročníku mají možnost zdokonalovat své jazykové kompetence v semináři z příslušného jazyka. To vytváří dostatečný prostor pro zvládnutí cizího jazyka, resp. cizích jazyků na úrovni odpovídající požadavkům maturitní zkoušky. Cíle školního vzdělávacího programu vyjadřují společenské požadavky na celkový vzdělanostní a osobnostní rozvoj žáků. Jsou formulovány z pozice školy a jejich pedagogických pracovníků. Vzdělávání směřuje ke zvýšení kvality a účinnosti odborného vzdělávání. Cílem je rozvoj základních myšlenkových operací žáků, jejich paměti a schopnosti koncentrace, osvojení si poznatků, pracovních postupů a nástrojů potřebných pro kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění se na trhu práce. Dále směřuje k vyšší adaptabilitě žáků na nové podmínky, k jejich schopnosti tvořivě do těchto podmínek zasahovat a k zodpovědnému, cílevědomému, soustředěnému, vytrvalému a pečlivému přístupu žáků k týmové i samostatné práci. Žáci jsou vedeni k porozumění vlastní rozvíjející se osobnosti a jejímu utváření v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami. V příznivém klimatu školy, která je řízena na demokratických principech s vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi, se žák učí žít s ostatními, spolupracovat s nimi, být schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo. Neopomenutelným cílem vzdělávání je vést žáky k tomu, aby respektovali život a jeho trvání jako nejvyšší hodnotu, k úctě k živé i neživé přírodě, k ochraně a zlepšování přírodního a ostatního životního prostředí a k chápání globálních problémů světa. Žáci jsou vedeni k slušnému a odpovědnému chování, k tomu, aby se ve vztahu k jiným lidem oprostili od předsudků, xenofobie, intolerance, rasismu, agresivního nacionalismu a etnické, náboženské i jiné nesnášenlivosti. Důraz je kladen zejména na rozvoj: kompetencí k učení kompetencí k řešení problémů komunikativních kompetencí personálních a sociálních kompetencí občanských kompetencí kompetencí k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 9

10 matematických kompetencí kompetencí využívat prostředky informačních a komunikačních technologií odborných kompetencí a dovedností Způsob rozvoje klíčových kompetencí a začleňování průřezových témat Školní vzdělávací program je orientován na rozvoj klíčových kompetencí, které jsou široce přenositelné a umožňují studentům operativně reagovat na vývoj nových technologií, čímž roste možnost jejich uplatnění na trhu práce. Kompetence uváděné v programu byly vytipovány a jejich priorita stanovena ve spolupráci se sociálními partnery. Jde v první řadě o kompetence ke komunikaci, k učení, k práci a spolupráci s ostatními lidmi, k řešení pracovních i mimopracovních problémů, k práci s informacemi a prostředky informačních a komunikačních technologií. Tým pedagogů naší školy zvolil společnou strategii při postupech, metodách a formách práce a dalších aktivitách, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáků na úrovni celé školy, což se odráží v koncepci jednotlivých učebních osnov předmětů. Nezbytnou podmínkou pro rozvíjení klíčových kompetencí ve škole je zejména aplikace vhodných metod a forem práce. Jejich plán je též rozpracován v jednotlivých učebních osnovách předmětů. Začleňování průřezových témat Školním vzdělávacím programem se prolínají čtyři průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Prostupují celým vzděláváním a promítají se v řadě činností ve výuce, včetně praktického vyučování, v žákovských projektech i dalších aktivitách školy (kurzy, besedy, exkurze a soutěže). Při začlenění průřezových témat do ŠVP bylo přihlédnuto k následujícím pravidlům: V průběhu vzdělávání jsou začleněna všechna průřezová témata Efektivita a forma působení průřezových témat byla svěřena učitelům. Ti dobu a míru začlenění zapracovali přímo do učebních osnov jednotlivých předmětů Podmínky pro začlenění průřezových témat organizované školou: Občan v demokratické společnosti Zařazení tohoto průřezového tématu se projevuje vytvářením demokratického prostředí ve škole, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci, účasti a dialogu všech subjektů. 10

11 Škola zapojuje žáky do aktivit, které vedou k poznání fungování demokracie v praxi a jejichž pomocí se seznamují se životem v obci a politikou samosprávních orgánů. Konkrétně pak aktivní pomocí plnoletých studentů při volbách komunálních i parlamentních a účastí na jednáních zastupitelstev obcí a měst. Škola pořádá exkurze do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, na Magistrát města. Škola se spoluúčastní na projektech v rámci příhraniční spolupráce Saska a Libereckého kraje. Nedílnou součástí výchovy k demokratickému občanství je vyžadování a cílené upevňování slušného chování žáků k sobě navzájem a k pedagogům, jakož i pedagogů k žákům. Žáci školy se pravidelně účastní dobrovolných a charitativních akcí. Člověk a životní prostředí Ekologická hlediska jsou uplatňována v běžném provozu školy. Provoz školy respektuje zásady úspornosti a hospodárnosti s veškerými zdroji, což se odráží i v jednání všech pracovníků školy. Škola má zpracován plán ekologické výchovy na školní rok a důsledně uplatňuje třídění odpadů žáky i učiteli, stejně jako provozními zaměstnanci. Škola se aktivně zapojuje do akcí s environmentální tématikou. Environmentální výchova a vzdělávání je propojené s odborným učivem prostřednictvím odborných exkurzí. K diskusi s ekologickou tématikou je využíván školní časopis. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je uložen u ředitele školy. Člověk a svět práce Škola vytváří podmínky pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Škola se účastní veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA, který vede žáky k osvojení kompetencí aktivně rozhodovat o vlastní profesní kariéře, uplatnit se na trhu práce a přizpůsobit se jeho změnám. Škola organizuje odborné praxe přímo na pracovištích právnických a fyzických osob. Pedagogové motivují žáky k tomu, aby si uvědomovali odpovědnost za vlastní život, význam vzdělání pro život a aby byli připraveni k aktivnímu pracovnímu životu. 11

12 Výchovný poradce prostřednictvím poskytování základní orientace ve světě práce a vzdělávání vede studenty k rozpoznávání jejich reálných kvalit a předpokladů a ke konstruktivnímu zvažování možností svého pracovního uplatnění. Škola má ve svém portfoliu několik vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání. Informační a komunikační technologie Škola vytváří podmínky pro rozvoj schopností žáků efektivně používat prostředky informačních technologií v běžném každodenním životě. Pedagogové vedou žáky k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií nejen v rámci specifik dané odborné kvalifikace, ale věnují mu systematickou pozornost po celou dobu jejich studia a prakticky ve všech předmětech. Vedení školy systematicky vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, aby tito pracovníci byli schopni používat prostředky informačních a komunikačních technologií na potřebné úrovni. Metody a postupy výuky odpovídají potřebám žáků i možnostem a zkušenostem jednotlivých pedagogů. Zařazení jednotlivých metod je blíže konkretizováno až na úrovni vyučovacích předmětů. Osvojování a rozvoj klíčových kompetencí zabezpečují ve školním vzdělávacím programu stěžejní výukové metody: autodidaktické metody vedoucí k osvojení technik samostatného učení a samostatné práce sociálně komunikativní metody učení metody motivační, podporující vlastní aktivitu a kreativitu žáků podpora účasti v soutěžích odborných, jazykových a jiných metody komplexně využívající informační technologie metody problémového a projektového vyučování metody praktických cvičení vyžadující aplikaci teoretických poznatků v konkrétní praktické situaci i uplatnění mezipředmětových vztahů Odborné kompetence jsou dále rozvíjeny a nejnovější trendy v oboru prezentovány prostřednictvím těchto organizačních forem výuky: exkurze jednodenní i vícedenní, tuzemské i zahraniční; jsou realizovány na mezipředmětovém základě, komplexně rozvíjejí žádoucí osobnostní, profesionální, odborné i jazykové kompetence žáků (návštěva finančních a dalších institucí, výrobních podniků, památek UNESCO, poznávací zahraniční exkurze s tématikou jazyky a kultura evropských států, výchova proti xenofobii, intoleranci, rasismu, agresivnímu nacionalismu, apod.) soutěže představují významnou podporu motivace a seberealizace žáků, jsou součástí marketingové strategie školy 12

13 besedy a přednášky účast na projektech škola nabízí rozvoj odborných kompetencí i v nepovinných předmětech škola vede žáky ke složení státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici Organizace výuky Studium je organizováno jako čtyřleté denní. Výuka je realizována z velké části v rámci systému vyučovacích předmětů. Vyučovací předměty obsahující větší míru konkrétních praktických poznatků, které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat, jsou vyučovány v odděleních (cizí jazyky, informační technologie, písemná komunikace a administrativa). Výuka je umístěna do odborných učeben, vybavených potřebnou technikou. Kromě toho jsou do vyučování začleněny další organizační formy. V rámci tělesné výchovy a výchovy ke zdraví jsou to především lyžařský výcvikový kurz a sportovně turistický kurz. V každém školním roce sportovní dny. Metodické přístupy k výuce v jednotlivých třídách a ročnících jsou průběžně vyhodnocovány a přizpůsobovány konkrétním cílům vzdělávání a úrovni žáků. Výuka je v průběhu studia doplněna systémem exkurzí a dalších aktivit, které doplňují běžnou výuku o praktické činnosti a zprostředkovávají poznávání odborné reality. V rámci výuky mají žáci možnost výběru z volitelných předmětů, např. matematický seminář, seminář z cizího jazyka, moderní dějiny ČR, nebo historie a současnost EU. Pro rozvoj jazykových a odborných kompetencí studentů bylo nutné zaměřit se na spolupráci s podobně zaměřenými školami v Evropě. Od poloviny sedmdesátých let je naším partnerem Obchodní akademie v Dolném Kubíně na Slovensku. S touto školou probíhají pravidelně každým rokem vzájemné výměny studentů. Od roku 1999 se účastníme projektu Mládež pro Evropu. Uskutečnila se výměna s dánskými studenty ze Silkeborgu. Dalšími partnerskými školami se staly v roce 2002 Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri v italském Pinerolu a v roce 2004 Gymnasiums Herrnhut, Städtische Robert-Bosch-Fachoberschule für Wirtschaft v Mnichově a ve stejném roce t Atrium z nizozemského Amersfoortu. Od roku 2005 jsme úspěšní v předkládání projektů Leonardo da Vinci, zaměřených na odborné stáže studentů v zahraničí. V současné době každoročně vyjíždí skupina 18 žáků na třítýdenní stáže do Německa, Itálie, Švédska a na Slovensko. Další skupina vyjíždí do Velké Británie V rámci dalšího projektu EU, projektu Comenius, probíhají výměnné akce a práce na společných projektech s partnery v Holandsku, Norsku, Německu, Irsku, Itálii, Belgii, Francii, Portugalsku a Skotsku. Odborná praxe je rozložena do třetího ročníku studia v podobě čtyř týdenního bloku (operativně řešeno podle organizačních potřeb školy a termínu státních maturit). Organizace praxe směřuje k nejužšímu sepětí s potřebami úřadů státní správy a samosprávy a vybranými podniky regionu. Praxe je realizována v reálných pracovních podmínkách ve spolupráci a koordinaci se sociálními partnery a na základě Smlouvy o praktickém vyučování žáků (podle 65, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a ve znění 12, vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, v platném znění. 13

14 O průběhu praxe si žáci vedou záznamy, ve kterých dokumentují průběh praxe a výčet vlastních činností. Na základě těchto záznamů žáci vypracují podrobnou zprávu, kterou po ukončení praxe odevzdají a prezentují. Výsledky praxe jsou hodnoceny v rámci odborných předmětů. Hodnocení žáků Základ pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří platná legislativa a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu. Důraz je kladen zejména na motivační, informativní a výchovnou funkci hodnocení, ve větší míře je uplatňováno sebehodnocení a sebeposuzování, kolektivní hodnocení, individuální přístup k žákům a následná pomoc a spolupráce pedagogů se žáky. Velmi důležité jsou závěry z průběžné pedagogické diagnostiky. Způsob hodnocení spočívá v kombinaci klasifikace, slovního hodnocení, využívání bodového systému a procentuálního vyjádření. Žáci jsou hodnoceni podle Klasifikačního řádu. Klasifikační řád je každoročně aktualizován Tato pravidla stanovují bližší podmínky pro provádění klasifikace žáků v souladu s 30, odst.2 zákona 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tj. školský zákon) a vyhlášky MŠMT č.374/2006 Sb. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci žáků Podklady pro klasifikaci a hodnocení vědomostí a chování žáků získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby: soustavným sledováním práce a zapojení žáka ve vyučovacím procesu soustavným sledováním jeho schopností, připravenosti na vyučování a výkonů různými druhy zkoušek hodnocením zadané domácí či školní práce konzultacemi s ostatními pedagogickými pracovníky a v případě potřeby s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden Pedagogické zásady Vyučující neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po omluvené nepřítomnosti delší než jeden týden. Účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit co umí. Při určování klasifikačního stupně posuzuje vyučující výsledky práce žáka objektivně; nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Způsob zkoušení /typy a počty zkoušek/ K objektivnímu posouzení vědomostí a schopností žáka je vyučující povinen : rovnoměrně rozložit klasifikaci do celého klasifikačního období a tím vést žáky k soustavné práci 14

15 využít všech druhů zkoušení podle charakteru předmětu výslednou známku stanovit s přihlédnutím k závažnosti jednotlivých zkoušek a k vývoji práce žáka během klasifikačního období oznamovat žákům výsledky zkoušek zřetelně a okamžitě /ústní zkoušení/, nebo do 10 dnů, ve kterých řádně probíhá výuka /písemné zkoušení/ ústní zkoušení usměrnit tak, aby nepřesáhlo 15 minut, příp. této doby využít i k práci ostatních žáků vyvarovat se neefektivního zkoušení jednotlivých žáků na úkor práce ostatních žáků netrvat při zkouškách na memorování textů podle učebnic a sešitů s výjimkou definic, zákonů, pouček apod. písemné zkoušení organizovat jako malé a střední /5-20 minutové/, u některých předmětů i jako velké, tedy jedno a vícehodinové dodržovat velké písemné zkoušky předepsané učebními osnovami podle povahy předmětu při klasifikaci podpořit samostatné postupy a originalitu myšlení objektivně odlišit podstatné učivo od doplňujících vědomostí dbát na kulturu projevu žáka Provádění klasifikace Průběžné hodnocení zkoušek a stupeň prospěchu na konci klasifikačního období stanoví vyučující předmětu. Klasifikace je dána: zvládnutím základního učiva rozsahem a kvalitou vědomostí schopností aplikovat vědomosti při řešení úkolů prokazovanou pílí, nápaditostí a tvořivým přístupem k práci soustavností žákovy práce, trvalostí získaných vědomostí úrovní písemného a ústního projevu Vedení dokumentace a termíny klasifikace Vyučující jsou povinni: vést písemné záznamy o klasifikaci jednotlivých žáků a společně s předepsanými písemnými pracemi je na požádání předložit dodržovat stanovené termíny klasifikace 15

16 na konci pololetí zapsat výsledné známky do katalogů v termínech určených ředitelem školy na konci čtvrtletí předat třídním podklady pro hodnocení žáků zapsat výsledky opravných a dodatečných zkoušek do katalogů, a to v den vykonání zkoušky upozornit třídní i v průběhu klasifikačního období na výrazné zhoršení studijních výsledků žáka dodržet minimální počet známek stanovený předmětovou komisí projednat s třídním učitelem a ředitelem školy neklasifikování žáka ze závažných důvodů ještě před termínem ukončení klasifikace přihlédnout při klasifikaci žáků se specifickými vývojovými poruchami k lékařskému vyjádření a příslušným metodickým pokynům MŠMT Třídní jsou povinni: /kromě povinností vyučujících/ zajistit přenos výsledků klasifikace od jednotlivých vyučujících ředitelství školy zapsat výsledky klasifikace za jednotlivá pololetí do počítače, včetně absence a výchovných opatření překontrolovat vytištěná vysvědčení navrhnout opatření při řešení studijních a výchovných problémů rodičům, případně pedagogické radě Třídní učitelé mohou pověřit žáky své třídy vedením klasifikačních archů. Informace o hodnocení a klasifikaci žáků Informace o prospěchu a docházce jsou dostupné na webových stánkách školy v odkazu Klasifikace a absence. Vyučující a třídní podávají dále tyto informace průběžně rodičům žáků na jejich žádost a na třídních schůzkách. V případě mimořádného zhoršení prospěchu a chování žáka třídní učitelé neprodleně informují rodiče o situaci jakýmkoliv průkazným způsobem. Kárná opatření a pochvaly sdělují rodičům písemně. S plnoletými žáky jednají zástupci školy přímo, bez prostřednictví rodičů, a veškerá opatření jsou jim sdělována písemně, a to proti jejich podpisu o převzetí. Celkové hodnocení žáka Žáka lze na konci klasifikačního období neklasifikovat pouze z vážných objektivních příčin (absence převyšující 30 % odučených hodin předmětu, nedostatečný počet 16

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/004

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SČMSD, ŽATEC, S.R.O. Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec DRŽITEL CERTIFIKÁTU DLE ISO 9001 Obor vzdělávání: 65-41-L/01 Gastronomie Školní vzdělávací program:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, 274 01 Slaný Školní vzdělávací program 63-41-M/02 Obchodní akademie Platný od 1. 9. 2012 Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více