Střední škola automobilní Jihlava. Školní řád. Č.j.: SŠAJi/466/ platný od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola automobilní Jihlava. Školní řád. Č.j.: SŠAJi/466/2006-1 platný od 01. 12. 2011"

Transkript

1 1 z 32 Č.j.: SŠAJi/466/ platný od Střední škola automobilní Jihlava Školní řád A. Obecná působnost školního řádu a povinnost při zahájení školního roku - školní řád je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a právními předpisy na něj navazujícími, - školní řád je závazný pro všechny žáky a zaměstnance školy, - při zahájení školního roku jsou všichni žáci průkazně seznámeni se školním řádem, totéž platí i u nově přijatých zaměstnanců školy. B. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků - na vzdělání v souladu s ŠVP, - na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, - volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, - zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, - na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, - na svobodu projevu, - na svobodu projevu náboženství, - plně využívat veškeré materiální vybavení školy, školní prostory a jejich služby pro své vzdělávání v souladu s jejich příslušnými předpisy, - požádat o konzultaci vyučující, navštěvovat doučování,

2 2 z 32 - pokud se cítí jakýmkoliv způsobem poškozováni ze strany žáků, pedagogických a ostatních pracovníků školy a je-li tato skutečnost prokazatelná, má nárok na řádné vyšetření a následná opatření vedoucí k nápravě skutečnosti. Žák má právo se v uvedených případech obrátit na kteréhokoliv pedagogického pracovníka. Ke svým písemným sdělením může využít i Schránku důvěry, která je umístěna v suterénu budovy školy, - být pojištěn pro případ úrazu a krádeže osobních věcí ve škole, - účastnit se činnosti v zájmových kroužcích, aktivitách školy, mimo-vyučovacích aktivit školy a mít v určeném čase přístup na Internet, - využívat nabízené služby školy za úhradu. 2. Práva zákonných zástupců žáků - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků, - volit a být voleni do školské rady, - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáků, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost, - na informace a poradenskou pomoc školy, - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků mají právo v případě zletilých žáků jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, - využívat nabízené služby školy za úhradu. 3. Povinnosti žáků - řádně se vzdělávat a aktivně se účastnit všech vyučovacích hodin dle rozvrhu teoretického vyučování a odborného výcviku, co nejlépe se připravovat na své budoucí povolání, osvojovat si dovednosti, vědomosti a získávat návyky v rozsahu pedagogických dokumentů školních vzdělávacích programů jednotlivých oborů vzdělání, - dodržovat školní řád, předpisy a pokyny vztahující se k zajištění provozu školy, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a BOZP, PO v době výuky a na akcích pořádaných školou, - plnit pokyny pedagogických, provozních pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem a vnitřními předpisy školy, - pří výuce tělesné výchovy dodržovat pokyny vyučujícího a vnitřní směrnice tělovýchovného zařízení, - do školy chodit vhodně a čistě upraveni, oblečeni a obuti. Do školy nosit zejména jen věci, které budou ten den potřebovat a souvisí s vyučováním. Nedoporučuje se s sebou nosit větší finanční obnos, mobilní telefon, přehrávač či jiné hodnotné věci,

3 3 z 32 - nosit do školy svůj studijní průkaz, žákovskou knížku a na vyzvání učitelů, zaměstnanců školy se jím prokázat, dále jsou žáci v teoretickém vyučování povinni zejména: - vstupovat do budov škol pouze označeným vchodem pro žáky, každý žák si při vstupu do budovy řádně očistí obuv. Žáci se přezouvají a převlékají v určených šatnách, ve kterých si odkládají svrchní oděv a obuv. Po budovách školy a v jídelně se nepohybují s čepicí na hlavě, - před začátkem vyučování zaujmout své místo v učebnách dle zasedacího pořádku, připravit si učební pomůcky, zkontrolovat pořádek a čistotu svého okolí, případné nedostatky (poškození lavice, židle, stroje, učební pomůcky apod.) nahlásit prvnímu vyučujícímu, dále jsou žáci v odborném výcviku povinni zejména: - po příchodu do prostoru dílen se odebrat do přidělených šaten, kde se převléknou do pracovního oděvu a obuvi. Svrchní oděv a obuv si uložit do skřínky. Skřínku si uzamknout dvěma zámky, nejpozději 5 minut před zahájením odborného výcviku se přesunout na svá pracoviště, - pečovat o svěřenou skříňku, její poškození nahlásit vyučujícímu učiteli odborného výcviku, - po příchodu na pracoviště OV dbát pokynů učitele, nahlásit učiteli nedostatky na pracovištích, poškození učebních pomůcek, zařízení apod., - při zahájení vyučování OV nastoupit v čistém pracovním oděvu a obuvi, - dbát na pořádek na šatnách, sociálním zařízení a denní místnosti žáků, - na odborný výcvik donášet pomůcky dle pokynů učitele odborného výcviku (sešit, žákovskou knížku, dále dle oborů svinovací metr, posuvné měřítko, multimetr atd.), - v době přestávky svačit v denní místnosti žáků, - po ukončení vyučovacího cyklu odnést pracovní oděv a obuv, odstranit zámky, skříňku vyčistit a předat učiteli odborného výcviku. 3.1 Obecné povinnosti žáků - osvojovat si zásady slušného a společenského chování, být ukáznění, přátelští a ohleduplní ke svým spolužákům, kulturně se vyjadřovat, prokazovat patřičnou úctu k pedagogickým pracovníkům, spolužákům a ostatním pracovníkům školy, dodržovat pravidla občanského soužití a společenského chování ve škole i mimo ni, vystupovat ukázněně při všech akcích školy, nepoškozovat svým chováním na veřejnosti jméno školy,

4 4 z 32 - při odběru stravy dodržovat zásady hygieny, chování, časový harmonogram odběru stravy. Při odchodu odnést použité nádobí a setřít dle potřeby stravovací místo, - sportovní či jiná zájmová činnost žáka nemůže být na újmu plnění školních povinností. V tomto duchu se postupuje v případě uvolňování pro sportovní či jinou zájmovou činnost žáka, jednání se sportovními, zájmovými kluby. Škola si předem vyžádá stanovisko zákonných zástupců žáka, sportovních, zájmových klubů. Na základě výsledků šetření třídní učitel stanoví podmínky pro uvolňování žáků na sportovní, zájmovou činnost v době vyučování žáka, - do tří pracovních dnů nahlásit třídnímu učiteli případné změny svého bydliště, bydliště zákonných zástupců, telefonický kontakt, či jiné skutečnosti mající vliv na údaje ve školní matrice žáka, - žák je povinen v rámci odpadového hospodářství školy třídit odpad (např. PET lahve ukládat na určená místa apod.). 3.2 Zletilí žáci jsou dále povinni: - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, - dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, - oznamovat škole údaje podle školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a hlásit do 3 pracovních dnů změny těchto údajů. 4. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků - zajistit, aby žák řádně docházel do školy a řádně se připravoval na výuku, - na vyzvání ředitele školy nebo třídního učitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka, - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, - dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, - oznamovat škole údaje podle školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnosti žáka a hlásit do 3 pracovních dnů změny těchto údajů.

5 5 z Žákům je zakázáno - v průběhu vyučování a o přestávkách kouřit, požívat alkoholické nápoje, drogy či jiné omamné látky v prostorách školy, na jejích pozemcích a při všech činnostech organizovaných školou, - donášet do areálu školy a na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, omamné či jinak zdraví škodlivé látky a předměty nebezpečné pro život a zdraví, dále nevhodné tiskoviny ohrožující mravní výchovu a tyto věci ve výše uvedených prostorách přechovávat. Dále donášet věci, které by mohly rozptylovat pozornost ostatních žáků při vyučování, - o přestávkách a v době teoretického vyučování opouštět areál školy bez povolení třídního učitele nebo službu konajícího pedagogického pracovníka - dle příslušnosti žáka (vyjma přechodu mezi školními budovami v areálu školy, odchodu na výuku tělesné výchovy a z důvodu organizace vyučování), - o přestávkách a v době odborného výcviku opouštět areál školy bez povolení učitele odborného výcviku - vyklánět se z oken, vyhazovat předměty z oken, pohazovat odpadky po areálu školy, - vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování (mobilní telefon, přehrávače apod.). V průběhu vyučování budou mít žáci mobilní telefony a přehrávače vypnuty a uloženy v oblečení nebo v tašce žáka, - duševně, verbálně nebo fyzicky napadat (terorizovat) ostatní žáky, vyhrožovat jim nebo vyžadovat od nich pod pohrůžkou různé služby, předměty apod., - propagovat extrémistická hnutí, politické strany apod., - dotýkat se nebo manipulovat se zařízením elektrických zdrojů a tato využívat pro své potřeby (např. dobíjení mobilních telefonů, přehrávače), rozvodu elektřiny, vývodů pro napojení televizorů, dataprojekturů, počítačů, ovládání ústředního topení apod. bez povolení pedagogického pracovníka, totéž platí o volně přístupných učebních pomůckách a přístrojích, - manipulovat s přenosnými hasicími přístroji, požárním zařízením, - provádět jakoukoliv opravu, úpravu na strojích, zařízeních, učebních pomůckách apod., - provádět jakoukoliv činnost na strojích, zařízeních a učebních pomůckách, které mu nebyly učitelem nebo jiným pracovníkem školy přiděleny, - vstupovat do budov teoretického vyučování a jídelny v pracovní obuvi, kromě šaten OV, - ponechávat v šatnách, na pracovištích OV a učebnách větší množství peněz a cenné předměty (možnost uložení v tresoru školy), - po přezutí vycházet mimo budovu školy,

6 6 z 32 - brát si venkovní obuv, svrchní oděv, deštníky apod. do učeben teoretického vyučování a odborného výcviku, kromě učebny teoretického vyučování č Povinnosti žákovské služby v učebnách teoretického vyučování - služba odpovídá za pořádek ve třídě. Při přechodu do jiné třídy, po ukončení vyučování odchází z učebny poslední, kontroluje čistotu učebny, tabule, zavřená okna, zhasnutí světel, uložení židlí na lavicích, případné závady a poškození či jiné nedostatky hlásí vyučujícímu učiteli, - hlásí vyučujícímu učiteli nepřítomné žáky, - dle požadavku vyučujícího učitele zajišťuje učební pomůcky, přenos třídní knihy u dělených tříd, - o přestávce zajišťuje větrání učeben, doplnění kříd apod., - po zahájení vyučování zajišťuje uzamykání šaten své třídy, klíče od šatny předá na určené místo. Vždy doprovází žáka, který jde do šatny. Po ukončení vyučování vyzvedává klíče od šatny, zkontroluje uzamčení šatny a klíč vrací zpět na určené místo. V době vyučování si lze vyzvednout náhradní klíče od šaten v sekretariátu ředitele, - v případě nepřítomnosti jmenované služby určí vyučující učitel náhradního žáka, - pokud vyučující nepřijde do 5 minut po zvonění do hodiny, nahlásit tuto skutečnost službu konajícímu učiteli, zástupci ředitele nebo řediteli školy. 7. Vedoucí žák skupiny v odborném výcviku - spolupracuje s učitelem odborného výcviku, - po skončení výcviku dohlíží ve spolupráci s učitelem odborného výcviku na úklid výukových prostor, uzavření oken, pracovních stolů, úklid šaten, - organizuje nástupy žáků při zahájení a ukončení vyučovací jednotky, - dbá na dodržování čistoty a pořádku na pracovišti, místnosti na svačiny žáků, - hlásí vyučujícímu nepřítomné žáky, - každé poškození majetku hlásí vyučujícímu učiteli odborného výcviku, - zajišťuje odemykání a zamykání šaten, - po ukončení svačiny dohlíží na úklid denní místnosti žáků, - pokud nepřijde vyučující učitel do 5 minut po zahájení odborného výcviku, nahlásí tuto skutečnost vedoucímu učiteli odborného výcviku, zástupci ředitele nebo řediteli.

7 7 z Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky - pracovník školy žákům při oslovení vyká a oslovuje žáka pane nebo žáku" a příjmením žáka, - se všemi záležitostmi včetně osobních věcí se žáci a zákonní zástupci především obracejí na příslušného třídního učitele, - v případě dotazu na konkrétní vyučovací předmět se zákonný zástupce nebo žák především obrací na vyučujícího daného vyučovacího předmětu, - v případě výchovných problémů se žáci nebo zákonní zástupci nejdříve obracejí na učitele, třídního učitele nebo výchovného poradce nebo dále na člena vedení školy, - v případě, že se žáci, zákonní zástupci domnívají, že problém ze strany učitelů nebo třídních učitelů nebo výchovného poradce není řešen, obrátí se na zástupce ředitele, popřípadě ředitele školy, - záležitosti v kanceláři (potvrzení) si žáci vyřizují dle úředních hodin v době přestávek, u žáků v odborném výcviku před zahájením a po jeho ukončení, - vyvolávat žáky během vyučování ze třídy, pracoviště OV je dovoleno pouze ve výjimečných případech a vždy se souhlasem vyučujícího učitele, návštěvy žáků cizími osobami jsou povoleny pouze po předchozím ohlášení vyučujícímu učiteli, - vyvolávání učitelů v době vyučování lze jen výjimečně ve zvlášť závažných případech, - v průběhu vyučování může žák mladší 18 let opustit areál školy pouze se souhlasem zákonného zástupce a třídního učitele nebo službu konajícího učitele, žák starší 18 let se souhlasem třídního učitele nebo službu konajícího učitele, - v případě návštěvy zákonného zástupce ve škole (není-li pozván školou) je nutné předem dojednat s příslušným pedagogickým pracovníkem termín a účel návštěvy, - komunikovat s žáky mladšími 18 let z důvodu šetření Policie ČR a ostatních vnějších orgánů lze pouze se souhlasem zákonného zástupce žáka a ředitele školy, - údaje ze školní matriky, Bakaláře lze předávat třetím osobám u žáků mladších 18 let pouze se souhlasem nezletilého žáka a jeho zákonného zástupce, u žáků starších 18 let pouze se souhlasem zletilého žáka. 9. Studentský parlament - je ustanoven jako poradní a konzultační orgán ředitele, - do studentského parlamentu jsou voleni žáci dle zásad uvedených ve Statutu parlamentu, - činnost parlamentu je dána Statutem parlamentu, který je uložen u předsedy parlamentu.

8 8 z 32 C. Provoz a vnitřní režim školy 1. Organizace školního roku - školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku, - školní rok se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin. Období školního vyučování se člení na pololetí. Ve školách se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu, - období školního vyučování ve školním roce začíná dnem 1. září a končí dnem 30. června následujícího kalendářního roku, člení se na první a druhé pololetí, - vyučování prvního pololetí začíná dnem 1. září a končí dnem 31. ledna následujícího kalendářního roku. Vyučování druhého pololetí začíná dnem 1. února a končí dnem 30. června, - připadne-li začátek prvního pololetí na pátek, začíná vyučování následující pondělí. Připadne-li konec druhého pololetí na pondělí, končí se vyučování v předcházející pátek, - v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předá žákům vysvědčení, v prvním pololetí se vydává místo vysvědčení výpis z vysvědčení, - v závěrečném ročníku středního vzdělávání se předá žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením ústních maturitních zkoušek, nebo závěrečné zkoušky, - období školních prázdnin tvoří podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a hlavní prázdniny konkrétní termíny uvedených prázdnin budou každoročně upřesněny v celoročním plánu výchovně vzdělávací práce na konkrétní školní rok. 2. Organizace teoretického vyučování - vyučování je rozděleno na dopolední a odpolední vyučování, mezi kterými je polední přestávka, polední přestávka je dlouhá nejméně 30 minut, - v denní formě vzdělávání začíná teoretické vyučování vzhledem k zajištění provozu a s přihlédnutím k dopravní obslužnosti, možnosti dopravy žáků nejdříve v 7:00 hod.. Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni bez polední přestávky je 7 hodin, s polední přestávkou 8 hodin, ve výjimečných případech 9 hodin, - jedna dvacetiminutová přestávka je denně v době od 9:35 hodin do 9:55 hodin, mezi ostatními hodinami je desetiminutová přestávka, v budově školy Pávovská je vzhledem k nástupu žáků na oběd prodloužena jedna přestávka na 15 minut, - vyučování probíhá dle rozvrhu vyučování, který je přílohou č. 1 tohoto Školního řádu, - v dálkové formě vzdělávání začíná teoretické vyučování dle rozvrhu vyučování, který je přílohou č. 2 tohoto Školního řádu,

9 9 z 32 - o případných změnách rozvrhu vyučování jsou informace zveřejněny na veřejném místě (nástěnkách a webu školy - vyučovací hodina trvá 45 minut, - ve třídách vždy na týden dopředu určí třídní učitelé týdenní služby z řad žáků, jejich jména zapíše do třídní knihy a poučí je o jejich povinnostech. - učitel teoretického vyučování bude na svém pracovišti minimálně 15 minut před zahájením vyučování, - po ukončení vyučování, tzn. po poslední vyučovací hodině, vyučující učitel provede kontrolu uzavření oken, úpravu třídy, rozmístění lavic a židlí a provede uzamčení učebny. Případné zjištěné závady zapíše ve sborovně do sešitu závad. 3. Organizace odborného výcviku - odborný výcvik probíhá na pracovištích školy a ve smluvních pracovištích na základě smlouvy a zabezpečení praktického vyučování, - v denní formě vyučování je vyučovací jednotkou vyučovací den, jehož délka je dána ŠVP a u prvních ročníků nesmí být delší než 6 vyučovacích hodin. Zahájení vyučování na pracovištích školy a smluvních pracovištích je nejdříve v 7:00 hodin. Organizace vyučovacího dne na pracovištích OV v areálu školy probíhá dle časového harmonogramu odborného výcviku, který je přílohou č. 3 tohoto Školního řádu. Přestávka na jídlo a oddech v délce 20 minut na pracovištích odborného výcviku není součástí odborného výcviku a musí se napracovat. Na smluvních pracovištích probíhá organizace odborného výcviku v souladu s dohodou o spolupráci. - učitel odborného výcviku bude na svém pracovišti minimálně 15 minut před zahájením vyučování, - odborný výcvik uskutečňovaný ve škole vyučuje učitel odborného výcviku a ve smluvním pracovišti se provádí za vedení a dozoru instruktorů. Instruktor vede nejvýše 6 žáků. 4. Provoz učeben odborného výcviku Řídí se provozním řádem učeben odborného výcviku, který je přílohou č. 4 tohoto Školního řádu. 5. Dopravní provoz v areálu školy Řídí se dopravně provozním řádem školy, který je přílohou č. 5 tohoto Školního řádu.

10 10 z Hlavní dozor pedagogických pracovníků - dozor učitelů teoretického vyučování v budovách areálu školy dle jmenného rozpisu začíná 15 minut před zahájením vyučování první vyučovací hodiny a končí po odchodu žáků ze školy po poslední vyučovací hodině, - před zahájením vyučování během přestávek dozírající učitel dohlíží na chování a bezpečnost žáků na chodbách, ve třídách a na dodržování školního řádu žáky školy, - operativně řeší případnou nekázeň žáků sám nebo ve spolupráci s třídním učitelem, - po ukončení teoretického vyučování provede kontrolu uzamčení učeben, - dozor učitelů odborného výcviku začíná 15 minut před zahájením odborného výcviku a končí po odchodu žáků, - před zahájením odborného výcviku, po jeho ukončení a v průběhu přestávky učitel odborného výcviku dohlíží na chování a bezpečnost žáků na dílnách, šatnách a v denní místnosti, - učitel odborného výcviku operativně řeší případná porušení školního řádu sám nebo ve spolupráci s vedoucím učitelem odborného výcviku případně třídním učitelem, - po ukončení odborného výcviku učitel odborného výcviku provede kontrolu šaten, dílen, stav inventáře, uzamčení šatny a dílny. Případné závady zapíše do sešitu závad, který je umístěn u sešitu evidence docházky. 7. Dozor pedagogických pracovníků v jídelně - dozírající učitel teoretického vyučování provádí dozor v jídelně a přilehlých prostorách dle rozpisu dozoru. Dohlíží na dodržování časového harmonogramu nástupu žáků na stravu, jejich čistotu, chování v průběhu odběru stravy, odnesení použitého nádobí, příborů a aby byly stoly čisté (odstraněny případné zbytky jídel), - učitel odborného výcviku přichází k odběru stravy současně se žáky své skupiny, při příchodu kontroluje čistotu žáků, odchází až po odchodu žáků jeho skupiny z prostoru jídelny, - učitel odborného výcviku v průběhu konzumace stravy dohlíží na chování žáků, odnesení použitého nádobí, příborů, dbá na to, aby byly stoly po odchodu žáků čisté. 8. Povinnosti pedagogických a ostatních pracovníků školy Povinnosti pedagogických a ostatních pracovníků školy jsou kromě školního řádu dány vnitřními směrnicemi školy, zejména organizačním a pracovním řádem školy, dopravně provozním řádem, pracovními náplněmi, obecně platnými právními předpisy a dalšími vnitřními předpisy školy, které jsou umístěny na Intranetu školy.

11 11 z 32 Pedagogickým pracovníkům je zakázáno: - vyřizování soukromých záležitostí v době výuky, - používání mobilních telefonů v průběhu výuky, porad a jednání (mobilní telefon bude v učebnách v době výuky, na poradách, jednáních vypnutý), - od žáků získávat informace, které neslouží k výuce, či nemají vazbu na matriku školy (kromě výchovného poradce v návaznosti na jeho činnost), - v průběhu výuky se věnovat činnostem, které bezprostředně nesouvisí s probíhající výukou (v případě provozních důvodů rozhodne vedoucí učitel odborného výcviku). 9. Ostatní provozní a vnitřní zásady - areál školy je otevřen v době od 6:00 hodin do 18:30 hodin, - žáci vstupují do areálu školy a opouštějí areál pouze určenou přístupovou komunikací a tou je vstup (brána) z ulice Pávovská a branka ve spodní části areálu. Vstup žáků do areálu a jeho opuštění hlavní příjezdovou komunikací (hlavní branou) je zakázán, - žáci vstupují do budovy školy vchodem pro žáky a budovu opouští vchodem pro žáky nebo hlavním vchodem, - pohyb žáků po areálu školy je po hlavní asfaltové komunikaci, mezi budovami škol po uvedené komunikaci a přístupovém chodníku, po hlavní asfaltové komunikaci chodí vlevo a respektují pohyb motorových vozidel, chovají se ohleduplně, neznečišťují ji ani její okolí, - třídy se odemykají nejdříve 15 minut před zahájením vyučování, kromě učeben č. 4 a 11, - učebny odborného výcviku se odemykají nejdříve 15 minut před zahájením vyučování, - žáci docházejí k odběru stravy dle stanoveného časového harmonogramu, - žákům je zakázáno vjíždět do areálu školy, na pozemky školy a parkovat zde automobily. Motocykly a jízdní kola může parkovat pouze na vyhrazených místech a za dodržování dopravně provozního řádu školy, - žáci se přepravují na hodiny tělesné výchovy do smluvní haly pro tělesnou výchovu z areálu školy a z hodin tělesné výchovy z haly pro tělesnou výchovu do areálu školy jen autobusy městské hromadné dopravy Jihlava č. 12 a č. 36. Stanice pro výstup a nástup u haly pro tělesnou výchovu je zastávka městské hromadné dopravy Kaufland. Stanice pro výstup a nástup u SŠA Jihlava je stanice městské hromadné dopravy Škola Bedřichov nebo "Rybníček", Při dopravě žáci dodržují dopravní řád MHD Jihlava a ustanovení o pohybu osob na pozemních komunikacích ze zákona č. 361/2000 Sb. silniční zákon ve znění pozdějších předpisů. U nezletilých žáků si třídní učitelé vyžádají písemný souhlas zákonných zástupců s přesunem na hodiny tělesné výchovy prostředky MHD Jihlava.

12 12 z 32 Doprava žáků na (z) hodiny tělesné výchovy z (do) areálu školy automobily, motocykly se zakazuje. - hlavní uzávěry vody, plynu a elektřiny jsou v budovách označeny tabulkami, - v případě přesunu žáků v rámci teoretického vyučování, volných hodin, apod. se budou žáci zdržovat v prostorách jídelny. D. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, požární ochrany a jejich ochrany před patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí při práci. 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, požární ochrany - na žáky se při odborném výcviku vztahují ustanovení Zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o žáky a pracovní podmínky žáků a žákyň a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, - žáci jsou každoročně při zahájení školního roku průkazně proškoleni z platných právních předpisů a předpisů BOZP a PO v teoretickém a praktickém vyučování, náplň školení a jeho rozsah je dán přílohou č. 6 tohoto školního řádu, - dále jsou žáci průkazně proškoleni učitelem odborného výcviku ze zásad BOZP a PO při změně vyučovaného tématického celku nebo změně technologie práce v odborném výcviku, - žáci jsou dále průkazně proškoleni třídním učitelem ze zásad BOZP a PO před exkurzí, výletem, sportovními akcemi apod. v souladu s metodickým pokynem MŠMT č.j / ze dne Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů", - pokud dojde k úrazu žáka, oznámí žák tento úraz sám nebo prostřednictvím svědků vyučujícímu učiteli nebo učiteli, který má dozor nebo jinému pedagogickému pracovníkovi školy, který zajistí nutné lékařské ošetření, případně odvoz nebo přivolání lékaře, - ošetření drobných poranění provede vyučující učitel, - evidence úrazů je prováděna v souladu s Pokynem viz příloha č. 7 tohoto Školního řádu, - žák chrání své zdraví a zdraví svých spolužáků, - v plném rozsahu je nutné seznámit žáky i učitele a následně dodržovat metodický pokyn MŠM č.j / ze dne Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů " (pokyn umístěn na Intranetu školy), příloha č. 8 tohoto školního řádu, - žák je seznámen s protipožárním opatřením a signály požárního poplachu,

13 13 z 32 - ohlašovna požáru je ve skladu náhradních dílů a sborovnách škol, - případný vznik požáru neprodleně ohlásí vyučujícímu učiteli či jinému pracovníku školy, - v případě požárního poplachu dodržuje pokyny vyučujícího učitele, člena požární hlídky (požární poplachové směrnice), - žáci nesmí být využiti k likvidaci požáru či jiným činnostem, které nesouvisejí s jeho výchovou a vzděláváním, - lékárničky první pomoci jsou umístěny ve skladu náhradních dílů, svařovně a sborovnách škol (v lékárničce bude vylepen seznam povinného vybavení), - při výjezdu do zahraničí předloží nezletilý žák písemný souhlas zákonného zástupce s výjezdem. Žáci předloží potvrzení o uzavření připojištění léčebných výloh v zahraničí a připojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu. 2. Ochrana před patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství a násilí - při výskytu patologických jevů (používání omamných látek, gamblerství, šikana, trestná činnost, týrání, nežádoucí zacházení, verbální napadání apod.), projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí informuje učitel, zaměstnanec školy, který tyto jevy zjistí, třídního učitele, který ve spolupráci s metodikem prevence okamžitě projedná problém s příslušnými žáky, jejich zákonnými zástupci. Dále třídní učitel informuje zástupce ředitele a ředitele školy o výsledku šetření, - podle závažnosti patologického jevu informuje v případě nutnosti třídní učitel po dohodě s ředitelem, zákonným zástupcem, výchovným poradcem pedagogicko-psychologickou poradnu, Policii ČR a další zainteresované státní orgány, - v případě patologického jevu, diskriminace žáka, nepřátelství a násilí žáci okamžitě informují kteréhokoliv pedagogického pracovníka a dále mají žáci možnost předávat anonymní informace metodikovi prevence prostřednictvím Schránky důvěry, která je v suterénu budovy školy Školní 1a. 3. Zásady pro používání schránky důvěry jsou: - zprávy vyzvednuté z uvedené stránky jsou přísně důvěrné, - metodik prevence denně provádí kontrolu schránky důvěry, - ze zpráv žáků uložených do schránky důvěry nelze provádět kopie, - metodik prevence vede evidenci vyzvednutých zpráv a jejich uložení v kanceláři zajistí tak, aby nedošlo k jejich zneužití žáky nebo zaměstnanci, - pedagogičtí pracovníci dále v oblasti řešení výše uvedených jevů postupují dle metodického pokynu ředitele školy č.j. 746/ Minimální preventivní program,

14 14 z 32 který je přílohou č. 9 tohoto Školního řádu a podle metodického pokynu ředitele školy č.j. 134/2001 Prevence a řešení šikany mezi žáky, který je přílohou č. 10 tohoto Školního řádu. 4. Zásady spolupráce s Policií ČR. - ve spolupráci s policií postupují pedagogičtí pracovníci dle metodického pokynu MŠMT č.j / , který je přílohou č. 11 tohoto školního řádu, - žáka školy mladšího 18 let lze policií předvést (výslech, zajištění, předvedení) až po vyrozumění zákonného zástupce žáka a ředitele školy, - žáka školy staršího 18 let lze policií předvést až po informaci o předvedení řediteli školy. E. Podmínky se zacházením s majetkem školy ze strany žáků - žák šetří školní zařízení, chrání je před poškozením, zcizením, hospodárně zachází s učebnicemi, učebními pomůckami školy, vlastními i svých spolužáků. Při manipulaci se zařízením školy, učebními pomůckami dbá pokynů učitele a návodů k obsluze, využívá PC v učebnách výhradně se souhlasem učitele, - každé prokázané poškození zařízení školy, učebních pomůcek apod. bude předáno náhradové komisy školy, - dbát na to, aby v budově a jejím okolí byl udržován pořádek, dbát na čistotu v učebnách, na pracovištích praktického vyučování, ve všech prostorách budov a v celém areálu školy, na přístupových komunikacích k areálu školy. Na zelené plochy je vstup zakázán. F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Úvodní ustanovení - hodnocení prospěchu a chování žáků se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů,, vyhláškou MŠMT č. 177/2009Sb., v platném znění o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělání v konzervatořích absolutoriem ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ve znění pozdějších předpisů.

15 15 z 32 Zásady klasifikace a hodnocení výsledků žáka - hodnocení výsledků žáka je organickou a nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka, - klasifikace je jedou z forem hodnocení, provádí se průběžně v průběhu pololetí průběžné hodnocení (dílčí hodnocení) a celkově na konci každého pololetí - celkové hodnocení, - předmětem klasifikace jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v souladu s požadavky školních vzdělávacích programů, - hodnocení se provádí ústní a písemnou formou, přihlíží se k případným speciálním vývojovým poruchám žáků. 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků - výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se hodnotí na vysvědčení těmito stupni prospěchu: 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný, 5 nedostatečný. - učitel může při průběžném hodnocení výsledků žáka (dílčí hodnocení) použít i jiné způsoby (body, slovní apod.). Při tomto jiném způsobu průběžného hodnocení musí být stanovena, v předmětové komisi projednána a ředitelem schválena pravidla jejich transformace do stupňů prospěchu, - každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí se žákovi vydá místo vysvědčení výpis z vysvědčení, - pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo uvolněn"(a), - žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější, - žák, který po splnění povinné školní docházky nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení

16 16 z 32 v náhradním termínu anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku. 1.2 Celkové hodnocení Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním, b) prospěl(a), c) neprospěl(a). d) nehodnocen(a) - žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré, - žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný, - žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný, nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí, - žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu. 2. Postup do vyššího ročníku - do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem - učebním plánem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. 3. Hodnocení žáka v náhradním termínu - nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí a uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo nehodnocen, - nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno zpravidla do konce srpna školního roku, nejpozději však do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v uvedeném termínu, neprospěl. - není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo nehodnocen(a)",

17 17 z 32 - Výslednou známku a datum konání hodnocení zapíše třídní učitel na evidenční list žáka (katalogový list) v třídním výkazu (třídní katalog) s podpisem vyučujícího (zkoušejícího) učitele. Datum vydání vysvědčení je dáno dnem ukončení klasifikace. O hodnocení se sepíše protokol na SEVT (úprava záhlaví). - Hodnocení v náhradním termínu koná žák před třídou nebo mimo ni. Pokud žák koná zkoušku mimo třídu, musí být přítomen další učitel se stejnou nebo podobnou aprobací. 4. Opravné zkoušky - žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Pokud žák koná opravnou zkoušku, je mu na konci pololetí vydán výpis z vysvědčení s termíny opravné zkoušky. Vysvědčení mu bude vydáno po vykonání opravné zkoušky, - žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník 5. Komisionální zkouška - komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: a) koná-li opravné zkoušky, b) koná-li komisionální přezkoušení - komisionální přezkoušení se koná z těchto podnětů: o má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Jeli vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, požádá prostřednictvím ředitele školy krajský úřad. Ředitel školy nebo krajský úřad rozhodne o komisionálním přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka, o ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu, o pokud absence žáka v jednotlivém předmětu v rámci pololetí překročí v teorii 20 %, v praxi 25 %. Ve zvlášť odůvodněných případech (např. dlouhodobá nemoc apod.) a při zvládnutí učiva v rozsahu Školního vzdělávacího programu žákem, může na návrh vyučujícího učitele a se souhlasem třídního učitele ředitel školy udělit výjimku a upustit od komisionálního přezkoušení.

18 18 z 32 - komise pro komisionální zkoušky je nejméně dvoučlenná. Předsedou komise je ředitel školy nebo jím pověřený zástupce ředitele nebo učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Termín přezkoušení a členy komise jmenuje ředitel školy, - výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky za účasti komise a zkoušeného žáka. - rozhodnutí komise o klasifikaci je konečné, - komisionální zkoušku podle písmene a) může žák konat v jednom dni nejvýše jednu, - komisionální zkoušku podle písmene a) opravné zkoušky, může žák ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín, v případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy, - podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise, termínu konání budou stanoveny písemně, předány žáku třídním učitelem proti podpisu žáka a doporučeným dopisem, který bude zaslán zákonnému zástupci nezletilého žáka. 5.1 Podrobnosti o komisionálních zkouškách - pro potřeby konání komisionální zkoušky připraví zkoušející soubor otázek tak, aby otázky odpovídaly tématům školního vzdělávacího programu (učebním dokumentům) za období, za které se komisionální zkouška koná, - otázky pro komisionální zkoušku obsahují jak ústní, tak i písemnou část, - o komisionální zkoušce se sepíše protokol o komisionální zkoušce SEVT , řádně se vyplní dle předtisku a uloží do dokumentace žáka, - třídní učitel zapíše do poznámky na listu žáka v třídním výkazu (katalogovém listu) datum zkoušky a známku. Vysvědčení mu bude vydáno po vykonání zkoušky s datem jejího konání. 6. Podrobnosti hodnocení výsledků vzdělávání žáků Podrobnosti hodnocení vycházejí z požadavků rámcových a školních vzdělávacích programů, učebních dokumentů a obsahují vždy: a) zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení, b) kritéria stupňů prospěchu, c) podrobnosti o komisionálních zkouškách, (viz. bod 6.1), d) průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, e) průběh a způsob hodnocení vzdělávání v nástavbovém studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou, f) průběh a způsob hodnocení ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání,

19 19 z 32 g) průběh a hodnocení rozdílových zkoušek a zkoušek v náhradním termínu za 1. a 2. pololetí Uvedené body jsou rozpracovány dále. 6.1 Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení Při hodnocení (průběžné i celkové) prospěchu žáka a jeho klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel ) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Průběžná klasifikace se uplatňuje v jednotlivých předmětech při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v průběhu jednotlivých pololetí školního roku. Celková klasifikace žáka z jednotlivých vyučovacích předmětů se uskutečňuje na konci prvého a druhého pololetí. Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci, pro dílčí klasifikaci mohou být stanoveny i jiné způsoby hodnocení, které musí být projednány v předmětové komisi a schváleny ředitelem školy. Učitel však nepřeceňuje žádná z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně v souladu se specifikou předmětu Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: - soustavným diagnostickým pozorováním žáka, - soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, - různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy, samostatné práce apod.), - kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, - analýzou výsledků činnosti žáka, - konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i pracovníky pedagogickopsychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami, - rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. Žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň dvakrát za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí žákovi obvykle v následující hodině daného předmětu.

20 20 z 32 Čtvrtletní kontrolní písemné práce a další druhy podobných zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Termín čtvrtletní kontrolní práce (trvá víc jak 30 minut max. však 2 hodiny) prokonzultuje učitel s třídním učitelem. V jednom dni mohou žáci konat pouze jednu čtvrtletní kontrolní práci nebo jednu zkoušku uvedeného charakteru. Počíná-li si žák při zkoušce nedovoleným způsobem, může být hodnocen známkou nedostatečný" nebo mu může být nařízeno opakování zkoušky. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. Písemné práce žáka a výsledky klasifikace musí být uschovány u vyučujícího po dobu celého studia žáka Klasifikace žáka Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Přitom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. Stupeň prospěchu při celkové klasifikaci žáka se neurčuje na základě průměru z průběžné klasifikace za příslušné období (pololetí). Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Klasifikace žáků ve třídě a případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě (zpravidla 4x za školní rok). Na konci klasifikačního období zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. Informace o výsledcích studia jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo konzultačních hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka formou studijního průkazu (žákovské knížky) učitelem, třídním učitelem v rámci schůzek s rodiči, účasti na konzultačním odpoledni, nikoli veřejně. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden. Žáci si nemusí zapisovat do sešitů látku, pokud není sešit jediný zdroj informací. Účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co žák umí. Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující se závěry z konzultací s ředitelem školy, rodiči žáků, u kterých se projevují speciální vzdělávací potřeby. Třídní učitel informuje zákonného zástupce žáka v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem (dopis podepsaný ředitelem školy). Klasifikační přehled třídy bude veden na každého žáka samostatně (samostatný list).

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 ČÍSLO JEDNACÍ: PŮSOBNOST: ZPRACOVALA: všichni žáci

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 14 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky. Všichni pedagogičtí pracovníci byli s pravidly prokazatelně seznámeni.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1. Hodnocení Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1.1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku.

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku. Š K O L N Í Ř Á D pro žáky dálkového vzdělávání oboru Obchodní akademie platný od 1. 9. 2010 pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 1. Podrobnosti k výkonu práv

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP)

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) čl. 1 Výchovná opatření 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků... 4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech... 5 Neuzavření

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků: Hodnocení je každodenní činnost učitele během vyučovacího procesu i mimo něj. Vychází z klíčových kompetencí a celoškolních výchovně vzdělávacích

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Čl. 1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 1. Ve výchově a vzdělávání rozlišujeme hodnocení

Více

K L A S I F I K A Č N Í

K L A S I F I K A Č N Í K L A S I F I K A Č N Í SOŠ a SOU, Kladno, Dubská Ř Á D V souladu s 30 a 69 zákona č. 561/2004 Sb. vydávám Klasifikační řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kladno, Dubská (dále jen

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Čl. 1 Pravidla hodnocení Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: Příloha č. 1 zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy A. Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Za hodnocení prospěchu

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

Podklady pro hodnocení vědomostí a chování studentů získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby:

Podklady pro hodnocení vědomostí a chování studentů získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby: Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka V souladu s 69 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a následnými

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kritéria jsou platná pro školní rok 2015/2016. A. ÚSTNÍ ZKOUŠKY

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kritéria jsou platná pro školní rok 2015/2016. A. ÚSTNÍ ZKOUŠKY Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Martin Černý, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2010 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2010 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SMÍCHOVSKÉ SPŠ (SAMOSTATNÁ SOUČÁST ŠKOLNÍHO ŘÁDU SSPŠ, PRAHA 5, PRESLOVA 25) Tento Klasifikační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 362 21 Nejdek, Husova 600 Č.j.: KŘ-260/2009 Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: A.4 Skartační znak: A Změny: 1. Rozsah působnosti: Hlava první Základní

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Píšť

Základní škola a Mateřská škola Píšť Součást ŠKOLNÍHO ŘÁDU Základní škola a Mateřská škola Píšť Pravidla pro klasifikaci žáků a pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění A. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci B. Klasifikace

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ŠVP ZV č. 2 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Mikulčice 555, PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Školní řád Základní školy Na Radosti PŘÍLOHA Č. 1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Základní škola Na Radosti, Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou www.skolalanaradosti.cz Zásady hodnocení průběhu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Hodnocení a klasifikace žáků

Hodnocení a klasifikace žáků Hodnocení a klasifikace žáků Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz ID

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3 Lomnice u Tišnova,s.r.o. List číslo: 1 / 18 Druh dokumentu: směrnice Identifikační označení: QS 75-01 Výtisk číslo: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD QS 75-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD Vítězná 616, 282 27 Český Brod,Czech republic,tel/fax +420321 622347 e-mail: gc_ brod@ iol.cz, URL.. http://www.gcbrod.cz V Českém Brodě dne: 29.8.2008 Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Hodnocení maturitních zkoušek

Hodnocení maturitních zkoušek Hodnocení maturitních zkoušek Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb., v platném znění) a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Tato pravidla jsou nedílnou součástí Školního řádu SOU Blatná čj. 0578/2015/SOU platného od 1. 9. 2015 Číslo jednací 0579/2015/SOU Platnost a účinnost

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Toužim Předpis Školní řád / příloha A Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválil: dokumentu ŘŠ 1.9.2013 ředitel S 26_2 Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍLOHA A : Pravidla pro hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Hodnocení žáka Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláška č. 13/2005 o středním

Více

1. Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání

1. Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání Č.j.: Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Mann, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na Gymnáziu Thomase Manna - klasifikační řád Vypracovala: Mgr. Zuzana Svobodová

Více

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: Škola: Střední škola knižní kultury, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 Školního řádu Střední školy knižní kultury, o.p.s. Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků (1) Žáci mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7 v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Hodnocení žáků Klasifikační řád Hodnocení žáků Gymnázia, Praha 9, Českolipská je zakotveno v Klasifikačním řádu, který stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Klasifikační řád školy

Klasifikační řád školy Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Klasifikační řád školy příloha školního řádu platný od 1. 1. 2012 Aktualizace: 30. 6. 2013 doplnění podrobnosti

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více