Střední škola automobilní Jihlava. Školní řád. Č.j.: SŠAJi/466/ platný od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola automobilní Jihlava. Školní řád. Č.j.: SŠAJi/466/2006-1 platný od 01. 12. 2011"

Transkript

1 1 z 32 Č.j.: SŠAJi/466/ platný od Střední škola automobilní Jihlava Školní řád A. Obecná působnost školního řádu a povinnost při zahájení školního roku - školní řád je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a právními předpisy na něj navazujícími, - školní řád je závazný pro všechny žáky a zaměstnance školy, - při zahájení školního roku jsou všichni žáci průkazně seznámeni se školním řádem, totéž platí i u nově přijatých zaměstnanců školy. B. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků - na vzdělání v souladu s ŠVP, - na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, - volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, - zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, - na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, - na svobodu projevu, - na svobodu projevu náboženství, - plně využívat veškeré materiální vybavení školy, školní prostory a jejich služby pro své vzdělávání v souladu s jejich příslušnými předpisy, - požádat o konzultaci vyučující, navštěvovat doučování,

2 2 z 32 - pokud se cítí jakýmkoliv způsobem poškozováni ze strany žáků, pedagogických a ostatních pracovníků školy a je-li tato skutečnost prokazatelná, má nárok na řádné vyšetření a následná opatření vedoucí k nápravě skutečnosti. Žák má právo se v uvedených případech obrátit na kteréhokoliv pedagogického pracovníka. Ke svým písemným sdělením může využít i Schránku důvěry, která je umístěna v suterénu budovy školy, - být pojištěn pro případ úrazu a krádeže osobních věcí ve škole, - účastnit se činnosti v zájmových kroužcích, aktivitách školy, mimo-vyučovacích aktivit školy a mít v určeném čase přístup na Internet, - využívat nabízené služby školy za úhradu. 2. Práva zákonných zástupců žáků - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků, - volit a být voleni do školské rady, - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáků, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost, - na informace a poradenskou pomoc školy, - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků mají právo v případě zletilých žáků jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, - využívat nabízené služby školy za úhradu. 3. Povinnosti žáků - řádně se vzdělávat a aktivně se účastnit všech vyučovacích hodin dle rozvrhu teoretického vyučování a odborného výcviku, co nejlépe se připravovat na své budoucí povolání, osvojovat si dovednosti, vědomosti a získávat návyky v rozsahu pedagogických dokumentů školních vzdělávacích programů jednotlivých oborů vzdělání, - dodržovat školní řád, předpisy a pokyny vztahující se k zajištění provozu školy, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a BOZP, PO v době výuky a na akcích pořádaných školou, - plnit pokyny pedagogických, provozních pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem a vnitřními předpisy školy, - pří výuce tělesné výchovy dodržovat pokyny vyučujícího a vnitřní směrnice tělovýchovného zařízení, - do školy chodit vhodně a čistě upraveni, oblečeni a obuti. Do školy nosit zejména jen věci, které budou ten den potřebovat a souvisí s vyučováním. Nedoporučuje se s sebou nosit větší finanční obnos, mobilní telefon, přehrávač či jiné hodnotné věci,

3 3 z 32 - nosit do školy svůj studijní průkaz, žákovskou knížku a na vyzvání učitelů, zaměstnanců školy se jím prokázat, dále jsou žáci v teoretickém vyučování povinni zejména: - vstupovat do budov škol pouze označeným vchodem pro žáky, každý žák si při vstupu do budovy řádně očistí obuv. Žáci se přezouvají a převlékají v určených šatnách, ve kterých si odkládají svrchní oděv a obuv. Po budovách školy a v jídelně se nepohybují s čepicí na hlavě, - před začátkem vyučování zaujmout své místo v učebnách dle zasedacího pořádku, připravit si učební pomůcky, zkontrolovat pořádek a čistotu svého okolí, případné nedostatky (poškození lavice, židle, stroje, učební pomůcky apod.) nahlásit prvnímu vyučujícímu, dále jsou žáci v odborném výcviku povinni zejména: - po příchodu do prostoru dílen se odebrat do přidělených šaten, kde se převléknou do pracovního oděvu a obuvi. Svrchní oděv a obuv si uložit do skřínky. Skřínku si uzamknout dvěma zámky, nejpozději 5 minut před zahájením odborného výcviku se přesunout na svá pracoviště, - pečovat o svěřenou skříňku, její poškození nahlásit vyučujícímu učiteli odborného výcviku, - po příchodu na pracoviště OV dbát pokynů učitele, nahlásit učiteli nedostatky na pracovištích, poškození učebních pomůcek, zařízení apod., - při zahájení vyučování OV nastoupit v čistém pracovním oděvu a obuvi, - dbát na pořádek na šatnách, sociálním zařízení a denní místnosti žáků, - na odborný výcvik donášet pomůcky dle pokynů učitele odborného výcviku (sešit, žákovskou knížku, dále dle oborů svinovací metr, posuvné měřítko, multimetr atd.), - v době přestávky svačit v denní místnosti žáků, - po ukončení vyučovacího cyklu odnést pracovní oděv a obuv, odstranit zámky, skříňku vyčistit a předat učiteli odborného výcviku. 3.1 Obecné povinnosti žáků - osvojovat si zásady slušného a společenského chování, být ukáznění, přátelští a ohleduplní ke svým spolužákům, kulturně se vyjadřovat, prokazovat patřičnou úctu k pedagogickým pracovníkům, spolužákům a ostatním pracovníkům školy, dodržovat pravidla občanského soužití a společenského chování ve škole i mimo ni, vystupovat ukázněně při všech akcích školy, nepoškozovat svým chováním na veřejnosti jméno školy,

4 4 z 32 - při odběru stravy dodržovat zásady hygieny, chování, časový harmonogram odběru stravy. Při odchodu odnést použité nádobí a setřít dle potřeby stravovací místo, - sportovní či jiná zájmová činnost žáka nemůže být na újmu plnění školních povinností. V tomto duchu se postupuje v případě uvolňování pro sportovní či jinou zájmovou činnost žáka, jednání se sportovními, zájmovými kluby. Škola si předem vyžádá stanovisko zákonných zástupců žáka, sportovních, zájmových klubů. Na základě výsledků šetření třídní učitel stanoví podmínky pro uvolňování žáků na sportovní, zájmovou činnost v době vyučování žáka, - do tří pracovních dnů nahlásit třídnímu učiteli případné změny svého bydliště, bydliště zákonných zástupců, telefonický kontakt, či jiné skutečnosti mající vliv na údaje ve školní matrice žáka, - žák je povinen v rámci odpadového hospodářství školy třídit odpad (např. PET lahve ukládat na určená místa apod.). 3.2 Zletilí žáci jsou dále povinni: - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, - dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, - oznamovat škole údaje podle školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a hlásit do 3 pracovních dnů změny těchto údajů. 4. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků - zajistit, aby žák řádně docházel do školy a řádně se připravoval na výuku, - na vyzvání ředitele školy nebo třídního učitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka, - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, - dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, - oznamovat škole údaje podle školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnosti žáka a hlásit do 3 pracovních dnů změny těchto údajů.

5 5 z Žákům je zakázáno - v průběhu vyučování a o přestávkách kouřit, požívat alkoholické nápoje, drogy či jiné omamné látky v prostorách školy, na jejích pozemcích a při všech činnostech organizovaných školou, - donášet do areálu školy a na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, omamné či jinak zdraví škodlivé látky a předměty nebezpečné pro život a zdraví, dále nevhodné tiskoviny ohrožující mravní výchovu a tyto věci ve výše uvedených prostorách přechovávat. Dále donášet věci, které by mohly rozptylovat pozornost ostatních žáků při vyučování, - o přestávkách a v době teoretického vyučování opouštět areál školy bez povolení třídního učitele nebo službu konajícího pedagogického pracovníka - dle příslušnosti žáka (vyjma přechodu mezi školními budovami v areálu školy, odchodu na výuku tělesné výchovy a z důvodu organizace vyučování), - o přestávkách a v době odborného výcviku opouštět areál školy bez povolení učitele odborného výcviku - vyklánět se z oken, vyhazovat předměty z oken, pohazovat odpadky po areálu školy, - vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování (mobilní telefon, přehrávače apod.). V průběhu vyučování budou mít žáci mobilní telefony a přehrávače vypnuty a uloženy v oblečení nebo v tašce žáka, - duševně, verbálně nebo fyzicky napadat (terorizovat) ostatní žáky, vyhrožovat jim nebo vyžadovat od nich pod pohrůžkou různé služby, předměty apod., - propagovat extrémistická hnutí, politické strany apod., - dotýkat se nebo manipulovat se zařízením elektrických zdrojů a tato využívat pro své potřeby (např. dobíjení mobilních telefonů, přehrávače), rozvodu elektřiny, vývodů pro napojení televizorů, dataprojekturů, počítačů, ovládání ústředního topení apod. bez povolení pedagogického pracovníka, totéž platí o volně přístupných učebních pomůckách a přístrojích, - manipulovat s přenosnými hasicími přístroji, požárním zařízením, - provádět jakoukoliv opravu, úpravu na strojích, zařízeních, učebních pomůckách apod., - provádět jakoukoliv činnost na strojích, zařízeních a učebních pomůckách, které mu nebyly učitelem nebo jiným pracovníkem školy přiděleny, - vstupovat do budov teoretického vyučování a jídelny v pracovní obuvi, kromě šaten OV, - ponechávat v šatnách, na pracovištích OV a učebnách větší množství peněz a cenné předměty (možnost uložení v tresoru školy), - po přezutí vycházet mimo budovu školy,

6 6 z 32 - brát si venkovní obuv, svrchní oděv, deštníky apod. do učeben teoretického vyučování a odborného výcviku, kromě učebny teoretického vyučování č Povinnosti žákovské služby v učebnách teoretického vyučování - služba odpovídá za pořádek ve třídě. Při přechodu do jiné třídy, po ukončení vyučování odchází z učebny poslední, kontroluje čistotu učebny, tabule, zavřená okna, zhasnutí světel, uložení židlí na lavicích, případné závady a poškození či jiné nedostatky hlásí vyučujícímu učiteli, - hlásí vyučujícímu učiteli nepřítomné žáky, - dle požadavku vyučujícího učitele zajišťuje učební pomůcky, přenos třídní knihy u dělených tříd, - o přestávce zajišťuje větrání učeben, doplnění kříd apod., - po zahájení vyučování zajišťuje uzamykání šaten své třídy, klíče od šatny předá na určené místo. Vždy doprovází žáka, který jde do šatny. Po ukončení vyučování vyzvedává klíče od šatny, zkontroluje uzamčení šatny a klíč vrací zpět na určené místo. V době vyučování si lze vyzvednout náhradní klíče od šaten v sekretariátu ředitele, - v případě nepřítomnosti jmenované služby určí vyučující učitel náhradního žáka, - pokud vyučující nepřijde do 5 minut po zvonění do hodiny, nahlásit tuto skutečnost službu konajícímu učiteli, zástupci ředitele nebo řediteli školy. 7. Vedoucí žák skupiny v odborném výcviku - spolupracuje s učitelem odborného výcviku, - po skončení výcviku dohlíží ve spolupráci s učitelem odborného výcviku na úklid výukových prostor, uzavření oken, pracovních stolů, úklid šaten, - organizuje nástupy žáků při zahájení a ukončení vyučovací jednotky, - dbá na dodržování čistoty a pořádku na pracovišti, místnosti na svačiny žáků, - hlásí vyučujícímu nepřítomné žáky, - každé poškození majetku hlásí vyučujícímu učiteli odborného výcviku, - zajišťuje odemykání a zamykání šaten, - po ukončení svačiny dohlíží na úklid denní místnosti žáků, - pokud nepřijde vyučující učitel do 5 minut po zahájení odborného výcviku, nahlásí tuto skutečnost vedoucímu učiteli odborného výcviku, zástupci ředitele nebo řediteli.

7 7 z Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky - pracovník školy žákům při oslovení vyká a oslovuje žáka pane nebo žáku" a příjmením žáka, - se všemi záležitostmi včetně osobních věcí se žáci a zákonní zástupci především obracejí na příslušného třídního učitele, - v případě dotazu na konkrétní vyučovací předmět se zákonný zástupce nebo žák především obrací na vyučujícího daného vyučovacího předmětu, - v případě výchovných problémů se žáci nebo zákonní zástupci nejdříve obracejí na učitele, třídního učitele nebo výchovného poradce nebo dále na člena vedení školy, - v případě, že se žáci, zákonní zástupci domnívají, že problém ze strany učitelů nebo třídních učitelů nebo výchovného poradce není řešen, obrátí se na zástupce ředitele, popřípadě ředitele školy, - záležitosti v kanceláři (potvrzení) si žáci vyřizují dle úředních hodin v době přestávek, u žáků v odborném výcviku před zahájením a po jeho ukončení, - vyvolávat žáky během vyučování ze třídy, pracoviště OV je dovoleno pouze ve výjimečných případech a vždy se souhlasem vyučujícího učitele, návštěvy žáků cizími osobami jsou povoleny pouze po předchozím ohlášení vyučujícímu učiteli, - vyvolávání učitelů v době vyučování lze jen výjimečně ve zvlášť závažných případech, - v průběhu vyučování může žák mladší 18 let opustit areál školy pouze se souhlasem zákonného zástupce a třídního učitele nebo službu konajícího učitele, žák starší 18 let se souhlasem třídního učitele nebo službu konajícího učitele, - v případě návštěvy zákonného zástupce ve škole (není-li pozván školou) je nutné předem dojednat s příslušným pedagogickým pracovníkem termín a účel návštěvy, - komunikovat s žáky mladšími 18 let z důvodu šetření Policie ČR a ostatních vnějších orgánů lze pouze se souhlasem zákonného zástupce žáka a ředitele školy, - údaje ze školní matriky, Bakaláře lze předávat třetím osobám u žáků mladších 18 let pouze se souhlasem nezletilého žáka a jeho zákonného zástupce, u žáků starších 18 let pouze se souhlasem zletilého žáka. 9. Studentský parlament - je ustanoven jako poradní a konzultační orgán ředitele, - do studentského parlamentu jsou voleni žáci dle zásad uvedených ve Statutu parlamentu, - činnost parlamentu je dána Statutem parlamentu, který je uložen u předsedy parlamentu.

8 8 z 32 C. Provoz a vnitřní režim školy 1. Organizace školního roku - školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku, - školní rok se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin. Období školního vyučování se člení na pololetí. Ve školách se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu, - období školního vyučování ve školním roce začíná dnem 1. září a končí dnem 30. června následujícího kalendářního roku, člení se na první a druhé pololetí, - vyučování prvního pololetí začíná dnem 1. září a končí dnem 31. ledna následujícího kalendářního roku. Vyučování druhého pololetí začíná dnem 1. února a končí dnem 30. června, - připadne-li začátek prvního pololetí na pátek, začíná vyučování následující pondělí. Připadne-li konec druhého pololetí na pondělí, končí se vyučování v předcházející pátek, - v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předá žákům vysvědčení, v prvním pololetí se vydává místo vysvědčení výpis z vysvědčení, - v závěrečném ročníku středního vzdělávání se předá žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením ústních maturitních zkoušek, nebo závěrečné zkoušky, - období školních prázdnin tvoří podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a hlavní prázdniny konkrétní termíny uvedených prázdnin budou každoročně upřesněny v celoročním plánu výchovně vzdělávací práce na konkrétní školní rok. 2. Organizace teoretického vyučování - vyučování je rozděleno na dopolední a odpolední vyučování, mezi kterými je polední přestávka, polední přestávka je dlouhá nejméně 30 minut, - v denní formě vzdělávání začíná teoretické vyučování vzhledem k zajištění provozu a s přihlédnutím k dopravní obslužnosti, možnosti dopravy žáků nejdříve v 7:00 hod.. Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni bez polední přestávky je 7 hodin, s polední přestávkou 8 hodin, ve výjimečných případech 9 hodin, - jedna dvacetiminutová přestávka je denně v době od 9:35 hodin do 9:55 hodin, mezi ostatními hodinami je desetiminutová přestávka, v budově školy Pávovská je vzhledem k nástupu žáků na oběd prodloužena jedna přestávka na 15 minut, - vyučování probíhá dle rozvrhu vyučování, který je přílohou č. 1 tohoto Školního řádu, - v dálkové formě vzdělávání začíná teoretické vyučování dle rozvrhu vyučování, který je přílohou č. 2 tohoto Školního řádu,

9 9 z 32 - o případných změnách rozvrhu vyučování jsou informace zveřejněny na veřejném místě (nástěnkách a webu školy - vyučovací hodina trvá 45 minut, - ve třídách vždy na týden dopředu určí třídní učitelé týdenní služby z řad žáků, jejich jména zapíše do třídní knihy a poučí je o jejich povinnostech. - učitel teoretického vyučování bude na svém pracovišti minimálně 15 minut před zahájením vyučování, - po ukončení vyučování, tzn. po poslední vyučovací hodině, vyučující učitel provede kontrolu uzavření oken, úpravu třídy, rozmístění lavic a židlí a provede uzamčení učebny. Případné zjištěné závady zapíše ve sborovně do sešitu závad. 3. Organizace odborného výcviku - odborný výcvik probíhá na pracovištích školy a ve smluvních pracovištích na základě smlouvy a zabezpečení praktického vyučování, - v denní formě vyučování je vyučovací jednotkou vyučovací den, jehož délka je dána ŠVP a u prvních ročníků nesmí být delší než 6 vyučovacích hodin. Zahájení vyučování na pracovištích školy a smluvních pracovištích je nejdříve v 7:00 hodin. Organizace vyučovacího dne na pracovištích OV v areálu školy probíhá dle časového harmonogramu odborného výcviku, který je přílohou č. 3 tohoto Školního řádu. Přestávka na jídlo a oddech v délce 20 minut na pracovištích odborného výcviku není součástí odborného výcviku a musí se napracovat. Na smluvních pracovištích probíhá organizace odborného výcviku v souladu s dohodou o spolupráci. - učitel odborného výcviku bude na svém pracovišti minimálně 15 minut před zahájením vyučování, - odborný výcvik uskutečňovaný ve škole vyučuje učitel odborného výcviku a ve smluvním pracovišti se provádí za vedení a dozoru instruktorů. Instruktor vede nejvýše 6 žáků. 4. Provoz učeben odborného výcviku Řídí se provozním řádem učeben odborného výcviku, který je přílohou č. 4 tohoto Školního řádu. 5. Dopravní provoz v areálu školy Řídí se dopravně provozním řádem školy, který je přílohou č. 5 tohoto Školního řádu.

10 10 z Hlavní dozor pedagogických pracovníků - dozor učitelů teoretického vyučování v budovách areálu školy dle jmenného rozpisu začíná 15 minut před zahájením vyučování první vyučovací hodiny a končí po odchodu žáků ze školy po poslední vyučovací hodině, - před zahájením vyučování během přestávek dozírající učitel dohlíží na chování a bezpečnost žáků na chodbách, ve třídách a na dodržování školního řádu žáky školy, - operativně řeší případnou nekázeň žáků sám nebo ve spolupráci s třídním učitelem, - po ukončení teoretického vyučování provede kontrolu uzamčení učeben, - dozor učitelů odborného výcviku začíná 15 minut před zahájením odborného výcviku a končí po odchodu žáků, - před zahájením odborného výcviku, po jeho ukončení a v průběhu přestávky učitel odborného výcviku dohlíží na chování a bezpečnost žáků na dílnách, šatnách a v denní místnosti, - učitel odborného výcviku operativně řeší případná porušení školního řádu sám nebo ve spolupráci s vedoucím učitelem odborného výcviku případně třídním učitelem, - po ukončení odborného výcviku učitel odborného výcviku provede kontrolu šaten, dílen, stav inventáře, uzamčení šatny a dílny. Případné závady zapíše do sešitu závad, který je umístěn u sešitu evidence docházky. 7. Dozor pedagogických pracovníků v jídelně - dozírající učitel teoretického vyučování provádí dozor v jídelně a přilehlých prostorách dle rozpisu dozoru. Dohlíží na dodržování časového harmonogramu nástupu žáků na stravu, jejich čistotu, chování v průběhu odběru stravy, odnesení použitého nádobí, příborů a aby byly stoly čisté (odstraněny případné zbytky jídel), - učitel odborného výcviku přichází k odběru stravy současně se žáky své skupiny, při příchodu kontroluje čistotu žáků, odchází až po odchodu žáků jeho skupiny z prostoru jídelny, - učitel odborného výcviku v průběhu konzumace stravy dohlíží na chování žáků, odnesení použitého nádobí, příborů, dbá na to, aby byly stoly po odchodu žáků čisté. 8. Povinnosti pedagogických a ostatních pracovníků školy Povinnosti pedagogických a ostatních pracovníků školy jsou kromě školního řádu dány vnitřními směrnicemi školy, zejména organizačním a pracovním řádem školy, dopravně provozním řádem, pracovními náplněmi, obecně platnými právními předpisy a dalšími vnitřními předpisy školy, které jsou umístěny na Intranetu školy.

11 11 z 32 Pedagogickým pracovníkům je zakázáno: - vyřizování soukromých záležitostí v době výuky, - používání mobilních telefonů v průběhu výuky, porad a jednání (mobilní telefon bude v učebnách v době výuky, na poradách, jednáních vypnutý), - od žáků získávat informace, které neslouží k výuce, či nemají vazbu na matriku školy (kromě výchovného poradce v návaznosti na jeho činnost), - v průběhu výuky se věnovat činnostem, které bezprostředně nesouvisí s probíhající výukou (v případě provozních důvodů rozhodne vedoucí učitel odborného výcviku). 9. Ostatní provozní a vnitřní zásady - areál školy je otevřen v době od 6:00 hodin do 18:30 hodin, - žáci vstupují do areálu školy a opouštějí areál pouze určenou přístupovou komunikací a tou je vstup (brána) z ulice Pávovská a branka ve spodní části areálu. Vstup žáků do areálu a jeho opuštění hlavní příjezdovou komunikací (hlavní branou) je zakázán, - žáci vstupují do budovy školy vchodem pro žáky a budovu opouští vchodem pro žáky nebo hlavním vchodem, - pohyb žáků po areálu školy je po hlavní asfaltové komunikaci, mezi budovami škol po uvedené komunikaci a přístupovém chodníku, po hlavní asfaltové komunikaci chodí vlevo a respektují pohyb motorových vozidel, chovají se ohleduplně, neznečišťují ji ani její okolí, - třídy se odemykají nejdříve 15 minut před zahájením vyučování, kromě učeben č. 4 a 11, - učebny odborného výcviku se odemykají nejdříve 15 minut před zahájením vyučování, - žáci docházejí k odběru stravy dle stanoveného časového harmonogramu, - žákům je zakázáno vjíždět do areálu školy, na pozemky školy a parkovat zde automobily. Motocykly a jízdní kola může parkovat pouze na vyhrazených místech a za dodržování dopravně provozního řádu školy, - žáci se přepravují na hodiny tělesné výchovy do smluvní haly pro tělesnou výchovu z areálu školy a z hodin tělesné výchovy z haly pro tělesnou výchovu do areálu školy jen autobusy městské hromadné dopravy Jihlava č. 12 a č. 36. Stanice pro výstup a nástup u haly pro tělesnou výchovu je zastávka městské hromadné dopravy Kaufland. Stanice pro výstup a nástup u SŠA Jihlava je stanice městské hromadné dopravy Škola Bedřichov nebo "Rybníček", Při dopravě žáci dodržují dopravní řád MHD Jihlava a ustanovení o pohybu osob na pozemních komunikacích ze zákona č. 361/2000 Sb. silniční zákon ve znění pozdějších předpisů. U nezletilých žáků si třídní učitelé vyžádají písemný souhlas zákonných zástupců s přesunem na hodiny tělesné výchovy prostředky MHD Jihlava.

12 12 z 32 Doprava žáků na (z) hodiny tělesné výchovy z (do) areálu školy automobily, motocykly se zakazuje. - hlavní uzávěry vody, plynu a elektřiny jsou v budovách označeny tabulkami, - v případě přesunu žáků v rámci teoretického vyučování, volných hodin, apod. se budou žáci zdržovat v prostorách jídelny. D. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, požární ochrany a jejich ochrany před patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí při práci. 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, požární ochrany - na žáky se při odborném výcviku vztahují ustanovení Zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o žáky a pracovní podmínky žáků a žákyň a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, - žáci jsou každoročně při zahájení školního roku průkazně proškoleni z platných právních předpisů a předpisů BOZP a PO v teoretickém a praktickém vyučování, náplň školení a jeho rozsah je dán přílohou č. 6 tohoto školního řádu, - dále jsou žáci průkazně proškoleni učitelem odborného výcviku ze zásad BOZP a PO při změně vyučovaného tématického celku nebo změně technologie práce v odborném výcviku, - žáci jsou dále průkazně proškoleni třídním učitelem ze zásad BOZP a PO před exkurzí, výletem, sportovními akcemi apod. v souladu s metodickým pokynem MŠMT č.j / ze dne Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů", - pokud dojde k úrazu žáka, oznámí žák tento úraz sám nebo prostřednictvím svědků vyučujícímu učiteli nebo učiteli, který má dozor nebo jinému pedagogickému pracovníkovi školy, který zajistí nutné lékařské ošetření, případně odvoz nebo přivolání lékaře, - ošetření drobných poranění provede vyučující učitel, - evidence úrazů je prováděna v souladu s Pokynem viz příloha č. 7 tohoto Školního řádu, - žák chrání své zdraví a zdraví svých spolužáků, - v plném rozsahu je nutné seznámit žáky i učitele a následně dodržovat metodický pokyn MŠM č.j / ze dne Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů " (pokyn umístěn na Intranetu školy), příloha č. 8 tohoto školního řádu, - žák je seznámen s protipožárním opatřením a signály požárního poplachu,

13 13 z 32 - ohlašovna požáru je ve skladu náhradních dílů a sborovnách škol, - případný vznik požáru neprodleně ohlásí vyučujícímu učiteli či jinému pracovníku školy, - v případě požárního poplachu dodržuje pokyny vyučujícího učitele, člena požární hlídky (požární poplachové směrnice), - žáci nesmí být využiti k likvidaci požáru či jiným činnostem, které nesouvisejí s jeho výchovou a vzděláváním, - lékárničky první pomoci jsou umístěny ve skladu náhradních dílů, svařovně a sborovnách škol (v lékárničce bude vylepen seznam povinného vybavení), - při výjezdu do zahraničí předloží nezletilý žák písemný souhlas zákonného zástupce s výjezdem. Žáci předloží potvrzení o uzavření připojištění léčebných výloh v zahraničí a připojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu. 2. Ochrana před patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství a násilí - při výskytu patologických jevů (používání omamných látek, gamblerství, šikana, trestná činnost, týrání, nežádoucí zacházení, verbální napadání apod.), projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí informuje učitel, zaměstnanec školy, který tyto jevy zjistí, třídního učitele, který ve spolupráci s metodikem prevence okamžitě projedná problém s příslušnými žáky, jejich zákonnými zástupci. Dále třídní učitel informuje zástupce ředitele a ředitele školy o výsledku šetření, - podle závažnosti patologického jevu informuje v případě nutnosti třídní učitel po dohodě s ředitelem, zákonným zástupcem, výchovným poradcem pedagogicko-psychologickou poradnu, Policii ČR a další zainteresované státní orgány, - v případě patologického jevu, diskriminace žáka, nepřátelství a násilí žáci okamžitě informují kteréhokoliv pedagogického pracovníka a dále mají žáci možnost předávat anonymní informace metodikovi prevence prostřednictvím Schránky důvěry, která je v suterénu budovy školy Školní 1a. 3. Zásady pro používání schránky důvěry jsou: - zprávy vyzvednuté z uvedené stránky jsou přísně důvěrné, - metodik prevence denně provádí kontrolu schránky důvěry, - ze zpráv žáků uložených do schránky důvěry nelze provádět kopie, - metodik prevence vede evidenci vyzvednutých zpráv a jejich uložení v kanceláři zajistí tak, aby nedošlo k jejich zneužití žáky nebo zaměstnanci, - pedagogičtí pracovníci dále v oblasti řešení výše uvedených jevů postupují dle metodického pokynu ředitele školy č.j. 746/ Minimální preventivní program,

14 14 z 32 který je přílohou č. 9 tohoto Školního řádu a podle metodického pokynu ředitele školy č.j. 134/2001 Prevence a řešení šikany mezi žáky, který je přílohou č. 10 tohoto Školního řádu. 4. Zásady spolupráce s Policií ČR. - ve spolupráci s policií postupují pedagogičtí pracovníci dle metodického pokynu MŠMT č.j / , který je přílohou č. 11 tohoto školního řádu, - žáka školy mladšího 18 let lze policií předvést (výslech, zajištění, předvedení) až po vyrozumění zákonného zástupce žáka a ředitele školy, - žáka školy staršího 18 let lze policií předvést až po informaci o předvedení řediteli školy. E. Podmínky se zacházením s majetkem školy ze strany žáků - žák šetří školní zařízení, chrání je před poškozením, zcizením, hospodárně zachází s učebnicemi, učebními pomůckami školy, vlastními i svých spolužáků. Při manipulaci se zařízením školy, učebními pomůckami dbá pokynů učitele a návodů k obsluze, využívá PC v učebnách výhradně se souhlasem učitele, - každé prokázané poškození zařízení školy, učebních pomůcek apod. bude předáno náhradové komisy školy, - dbát na to, aby v budově a jejím okolí byl udržován pořádek, dbát na čistotu v učebnách, na pracovištích praktického vyučování, ve všech prostorách budov a v celém areálu školy, na přístupových komunikacích k areálu školy. Na zelené plochy je vstup zakázán. F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Úvodní ustanovení - hodnocení prospěchu a chování žáků se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů,, vyhláškou MŠMT č. 177/2009Sb., v platném znění o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělání v konzervatořích absolutoriem ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ve znění pozdějších předpisů.

15 15 z 32 Zásady klasifikace a hodnocení výsledků žáka - hodnocení výsledků žáka je organickou a nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka, - klasifikace je jedou z forem hodnocení, provádí se průběžně v průběhu pololetí průběžné hodnocení (dílčí hodnocení) a celkově na konci každého pololetí - celkové hodnocení, - předmětem klasifikace jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v souladu s požadavky školních vzdělávacích programů, - hodnocení se provádí ústní a písemnou formou, přihlíží se k případným speciálním vývojovým poruchám žáků. 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků - výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se hodnotí na vysvědčení těmito stupni prospěchu: 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný, 5 nedostatečný. - učitel může při průběžném hodnocení výsledků žáka (dílčí hodnocení) použít i jiné způsoby (body, slovní apod.). Při tomto jiném způsobu průběžného hodnocení musí být stanovena, v předmětové komisi projednána a ředitelem schválena pravidla jejich transformace do stupňů prospěchu, - každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí se žákovi vydá místo vysvědčení výpis z vysvědčení, - pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo uvolněn"(a), - žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější, - žák, který po splnění povinné školní docházky nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení

16 16 z 32 v náhradním termínu anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku. 1.2 Celkové hodnocení Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním, b) prospěl(a), c) neprospěl(a). d) nehodnocen(a) - žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré, - žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný, - žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný, nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí, - žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu. 2. Postup do vyššího ročníku - do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem - učebním plánem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. 3. Hodnocení žáka v náhradním termínu - nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí a uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo nehodnocen, - nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno zpravidla do konce srpna školního roku, nejpozději však do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v uvedeném termínu, neprospěl. - není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo nehodnocen(a)",

17 17 z 32 - Výslednou známku a datum konání hodnocení zapíše třídní učitel na evidenční list žáka (katalogový list) v třídním výkazu (třídní katalog) s podpisem vyučujícího (zkoušejícího) učitele. Datum vydání vysvědčení je dáno dnem ukončení klasifikace. O hodnocení se sepíše protokol na SEVT (úprava záhlaví). - Hodnocení v náhradním termínu koná žák před třídou nebo mimo ni. Pokud žák koná zkoušku mimo třídu, musí být přítomen další učitel se stejnou nebo podobnou aprobací. 4. Opravné zkoušky - žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Pokud žák koná opravnou zkoušku, je mu na konci pololetí vydán výpis z vysvědčení s termíny opravné zkoušky. Vysvědčení mu bude vydáno po vykonání opravné zkoušky, - žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník 5. Komisionální zkouška - komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: a) koná-li opravné zkoušky, b) koná-li komisionální přezkoušení - komisionální přezkoušení se koná z těchto podnětů: o má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Jeli vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, požádá prostřednictvím ředitele školy krajský úřad. Ředitel školy nebo krajský úřad rozhodne o komisionálním přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka, o ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu, o pokud absence žáka v jednotlivém předmětu v rámci pololetí překročí v teorii 20 %, v praxi 25 %. Ve zvlášť odůvodněných případech (např. dlouhodobá nemoc apod.) a při zvládnutí učiva v rozsahu Školního vzdělávacího programu žákem, může na návrh vyučujícího učitele a se souhlasem třídního učitele ředitel školy udělit výjimku a upustit od komisionálního přezkoušení.

18 18 z 32 - komise pro komisionální zkoušky je nejméně dvoučlenná. Předsedou komise je ředitel školy nebo jím pověřený zástupce ředitele nebo učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Termín přezkoušení a členy komise jmenuje ředitel školy, - výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky za účasti komise a zkoušeného žáka. - rozhodnutí komise o klasifikaci je konečné, - komisionální zkoušku podle písmene a) může žák konat v jednom dni nejvýše jednu, - komisionální zkoušku podle písmene a) opravné zkoušky, může žák ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín, v případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy, - podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise, termínu konání budou stanoveny písemně, předány žáku třídním učitelem proti podpisu žáka a doporučeným dopisem, který bude zaslán zákonnému zástupci nezletilého žáka. 5.1 Podrobnosti o komisionálních zkouškách - pro potřeby konání komisionální zkoušky připraví zkoušející soubor otázek tak, aby otázky odpovídaly tématům školního vzdělávacího programu (učebním dokumentům) za období, za které se komisionální zkouška koná, - otázky pro komisionální zkoušku obsahují jak ústní, tak i písemnou část, - o komisionální zkoušce se sepíše protokol o komisionální zkoušce SEVT , řádně se vyplní dle předtisku a uloží do dokumentace žáka, - třídní učitel zapíše do poznámky na listu žáka v třídním výkazu (katalogovém listu) datum zkoušky a známku. Vysvědčení mu bude vydáno po vykonání zkoušky s datem jejího konání. 6. Podrobnosti hodnocení výsledků vzdělávání žáků Podrobnosti hodnocení vycházejí z požadavků rámcových a školních vzdělávacích programů, učebních dokumentů a obsahují vždy: a) zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení, b) kritéria stupňů prospěchu, c) podrobnosti o komisionálních zkouškách, (viz. bod 6.1), d) průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, e) průběh a způsob hodnocení vzdělávání v nástavbovém studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou, f) průběh a způsob hodnocení ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání,

19 19 z 32 g) průběh a hodnocení rozdílových zkoušek a zkoušek v náhradním termínu za 1. a 2. pololetí Uvedené body jsou rozpracovány dále. 6.1 Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení Při hodnocení (průběžné i celkové) prospěchu žáka a jeho klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel ) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Průběžná klasifikace se uplatňuje v jednotlivých předmětech při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v průběhu jednotlivých pololetí školního roku. Celková klasifikace žáka z jednotlivých vyučovacích předmětů se uskutečňuje na konci prvého a druhého pololetí. Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci, pro dílčí klasifikaci mohou být stanoveny i jiné způsoby hodnocení, které musí být projednány v předmětové komisi a schváleny ředitelem školy. Učitel však nepřeceňuje žádná z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně v souladu se specifikou předmětu Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: - soustavným diagnostickým pozorováním žáka, - soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, - různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy, samostatné práce apod.), - kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, - analýzou výsledků činnosti žáka, - konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i pracovníky pedagogickopsychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami, - rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. Žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň dvakrát za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí žákovi obvykle v následující hodině daného předmětu.

20 20 z 32 Čtvrtletní kontrolní písemné práce a další druhy podobných zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Termín čtvrtletní kontrolní práce (trvá víc jak 30 minut max. však 2 hodiny) prokonzultuje učitel s třídním učitelem. V jednom dni mohou žáci konat pouze jednu čtvrtletní kontrolní práci nebo jednu zkoušku uvedeného charakteru. Počíná-li si žák při zkoušce nedovoleným způsobem, může být hodnocen známkou nedostatečný" nebo mu může být nařízeno opakování zkoušky. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. Písemné práce žáka a výsledky klasifikace musí být uschovány u vyučujícího po dobu celého studia žáka Klasifikace žáka Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Přitom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. Stupeň prospěchu při celkové klasifikaci žáka se neurčuje na základě průměru z průběžné klasifikace za příslušné období (pololetí). Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Klasifikace žáků ve třídě a případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě (zpravidla 4x za školní rok). Na konci klasifikačního období zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. Informace o výsledcích studia jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo konzultačních hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka formou studijního průkazu (žákovské knížky) učitelem, třídním učitelem v rámci schůzek s rodiči, účasti na konzultačním odpoledni, nikoli veřejně. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden. Žáci si nemusí zapisovat do sešitů látku, pokud není sešit jediný zdroj informací. Účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co žák umí. Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující se závěry z konzultací s ředitelem školy, rodiči žáků, u kterých se projevují speciální vzdělávací potřeby. Třídní učitel informuje zákonného zástupce žáka v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem (dopis podepsaný ředitelem školy). Klasifikační přehled třídy bude veden na každého žáka samostatně (samostatný list).

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV,

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www.ssamp-krnov.cz vydaný

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 ŠKOLNÍ ŘÁD šk. r. 2014/2015 Obsah I. Úvod... 1 II. Přijetí uchazeče ke studiu... 2 III. Ukončení a zanechání studia žáka... 2 IV. Povolení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ praktickou a speciální - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1.1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo

Více