1 Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky"

Transkript

1 1

2 netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR. Škola respektuje všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte a dbá na jejich dodržování (ochrana před diskriminací, respektování práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence, na ochranu před nezákonnými útoky na jeho pověst). Školní řád vychází ze z. č.561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav; zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízení a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů; vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ve znění pozdějších úprav; vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších úprav., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy. Školní řád je umístěn na webových stránkách školy a na přístupném místě školy podle 30 školského zákona, prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni zaměstnanci, žáci školy a byli informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků. 1 Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinností žáků Žáci mají právo 1. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat 4. má právo být volen do školské rady je-li zletilý 5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje 6. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona 7. na slušné zacházení ze strany všech zaměstnanců školy 8. na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku 9. na ochranu před fyzickým a psychickým násilím 10. na respektování jejich soukromí i soukromého života jejich rodiny 11. na přiměřený odpočinek a oddychovou činnost, které odpovídají jejich věku 12. na ochranu před návykovými látkami 13. požádat o pomoc, radu jakéhokoliv vyučujícího nebo jinou dospělou osobu 14. požádat vyučujícího daného předmětu o dovysvětlení učiva (doučování) 15. kdykoliv vyjádřit svůj názor - v souladu s pravidly slušného chování 16. během celého vyučování se kdykoliv napít 2

3 1.2 Povinnosti žáků Žáci jsou povinni 1. řádně a včas docházet do školy a řádně se vzdělávat 2. dodržovat školní řád, vnitřní řády, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy vydané v souladu se školním řádem, vnitřními řády a právními předpisy 4. řádně zdravit všechny pracovníky školy (pedagogy, správní zaměstnance) i jiné dospělé osoby, se kterými se ve škole potkají 5. komunikovat s učiteli i s ostatními zaměstnanci školy slušnou formou 6. dbát na pořádek na svém místě, ve třídě, v šatně i v ostatních prostorách školy a okolí 7. chránit a úmyslně nepoškozovat školní majetek 8. po vstupu do školy se přezouvat na chodbě do zdravotně vhodné obuvi; obuv, kabáty, bundy a pokrývky hlavy si nechávají v šatně, do tělocvičny žáci vstupují po přezutí do vhodné sportovní obuvi 9. je povinen dodržovat vyučovací jednotku, při začátku vyučování musí být žák na svém místě v učebně, na pracovišti 10. před vyučováním si přichystat učebnice a školní pomůcky podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujícího 11. na každý týden určuje třídní učitel ve své třídě službu, služba odchází ze třídy vždy poslední a závady nebo poškození na zařízení učebny ihned hlásí vyučujícímu 12. aktivně se účastnit vyučování, o malých přestávkách jsou žáci povinni trávit volný čas v učebnách se svými vyučujícími, o velké přestávce se mohou volně pohybovat po budově školy, musí přitom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti; do jiných tříd přecházejí ukázněně a za doprovodu učitele, vstupovat do tělocvičny a odborných učeben smějí jen s učitelem, v případě zájmových činností jen s vychovatelem 13. po skončení vyučování odcházejí žáci pod dozorem vyučujícího poslední vyučovací hodiny do šaten školy, žáci jsou povinni před odchodem ze třídy uzavřít okna, uklidit své věci, smazat tabuli, obrátit židle na stolky 14. nahlásit i sebemenší úraz pedagogickému pracovníkovi či jakémukoliv zaměstnanci školského zařízení 15. pokud žák zjistí ztrátu osobní věci či nalezne předměty jiných osob, okamžitě ohlásí tuto skutečnost učiteli, který koná dozor či jakémukoliv zaměstnanci školského zařízení Žákům školy je p o v o l eno: 16. za předpokladu dodržování pravidel chování stanovených tímto školním řádem je žákům povolen volný pohyb po škole (v prostorách určených žákům) v době velkých přestávek 17. využívat laviček na chodbách školy, pingpongových stolů ve třídě v hale ke trávení přestávek 18. během celého vyučování se kdykoliv napít Žákům školy je zak á z á n o : 19. o přestávkách z jakýchkoliv důvodů svévolně opouštět školu 20. narušovat nevhodně průběh vyučovacích hodin 21. do jiných tříd mohou vstoupit jen s povolením dozorujícího učitele 22. manipulovat s okny, s ventily ústředního topení 23. svévolně manipulovat s elektrickými spotřebiči 24. manipulovat s PC učitele a didaktickými pomůckami bez předchozího souhlasu vyučujícího 3

4 25. chatování, instalace a hraní akčních her na PC 26. být v budově školy nepřezutý, nosit na hlavě čepici 27. v celém objektu školy je přísný zákaz kouření 28. nosit do školy různé nebezpečné věci, zapalovače, zápalky, chemické obranné prostředky, ostré předměty jako např. žiletky, nože, hrací šipky, praky, kuličkové pistole, jakoukoliv pyrotechniku aj., stejně jako další (cenné) věci, které nesouvisejí s vyučováním 29. vnášet, přechovávat, užívat či distribuovat návykové látky (cigarety, alkohol, návykové látky) v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných 30. nesmějí používat ve vyučovací hodině mobilní telefony, mají-li tento přístroj u sebe, musí být telefon nastaven tak, aby nerušil akustickými projevy 31. pořizovat ve školní budově a v blízkém okolí školy zvukové záznamy, videa či fotografie, upravovat je a následně zveřejňovat s cílem poškodit zachycenou osobu (spolužáka, pedagoga a ostatní zaměstnance školy) 32. vytvářet internetové stránky, které urážejí, pomlouvají či ponižují konkrétní osobu (blogy a jiné www stránky) 33. obtěžovat a pronásledovat spolužáky, pedagogy i ostatní zaměstnance školy telefonováním, psaním zpráv nebo prozváněním 1.3 Práva zákonných zástupců Zákonní zástupci žáků mají právo 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte 3. volit a být voleni do školské rady 4. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte podle školského zákona 5. na ochranu informací o žákovi, které poskytují do školní matriky a které jsou důvěrné (podléhají ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů) 1.4 Povinností zákonných zástupců Zákonní zástupci jsou povinni 1. doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti 2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 4. oznamovat škole údaje nezbytné pro vedení školní matriky (dle 28 zákona č.561/2004 Sb.) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích 5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka 6. požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka 1.5 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. 4

5 2. Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. 3. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. 4. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. 5. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami. 6. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost, ) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 7. Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují tribun, na kterých ředitel školského zařízení hodnotí s žáky jejich chování předchozího týdne, probíhá předávání dárků k narozeninám a svátkům; odměňování žáků; jsou informování o plánovaných akcích školy. 2 Provoz a vnitřní režim školy Tento školní řád upravuje provoz školy včetně aktivit souvisejících s mimoškolními činnostmi. 2.1 Organizace vyučování Struktura školy se dělí na následující oblasti: Budova A: Škola - třídy, PC učebna, šatna, sborovny, kabinety, jejichž činnost upravují dílčí řády za jejich správnost odpovídají příslušní vyučující Budova B: Kanceláře - ředitelna, sociálních pracovnic, třída SŠ, izolace, šatny, jídelna, internát Budova C: Tělocvična, šatny, kabinety, odborné pracovny (dílna, školní kuchyňka), keramická dílna, posilovna, jejichž činnost upravují dílčí řády za jejich správnost odpovídají příslušní vyučující 1. Provoz školy probíhá ve všedních dnech od 7.00 do 17.00hodin. 2. Školu odkóduje každý pracovní den v 6.00 hodin domovník; zavírá a zakóduje každý pracovní den v 17:00 hodin domovník. O zamykání a kódování školy v jiném čase a jiným způsobem rozhoduje vedení školy. 3. Školní budova se otevírá v 7.25 hodin, do 7:30 jsou žáci pod dozorem asistentů pedagoga, asistenti pedagoga následně předají žáky vyučujícím, kteří plní dozor a předají tiskopisy s bodováním chování a informace o zdravotním stavu a chování žáků vyučujícímu, který slouží pohotovost. 4. Dopolední vyučování začíná v 7.45 hodin. 5. Rozpis vyučovacích hodin 1.HOD. 2.HOD. 3.HOD. 4.HOD. 5.HOD. 6.HOD. 7.HOD. 8. HOD. 7:45 8:30 8:40 9:25 9:45 10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:25-14:10 14:20-15:05 1. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat. 2. Po skončení vyučování předá učitel žáky osobně vychovateli. 3. V odpoledních hodinách probíhají ve škole kroužky pod dohledem daných učitelů. 5

6 4. Přestávky jsou desetiminutové, hlavní přestávka trvá dvacet minut. 5. Žáci se dále řídí pokyny určeného dozoru, který dbá na pořádek a bezpečný příchod žáků, žáci vcházejí do školy hlavním vchodem. 6. Na hodiny TV či na hodiny v jiných budovách než je škola se žáci řadí ve třídě, dozor je zajištěn vyučujícím TV či daným vyučujícím. Žáci odchází ze školy a přichází jen pod jeho dozorem. 7. Vyučující první hodiny přináší třídní knihu před první hodinou, kontroluje a zapisuje absenci. 8. Chybějící žáky zapisují i ostatní učitelé v dalších hodinách, třídní učitel kontroluje průběžně docházku žáků a zápisy v třídní knize. 9. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 10. O velké přestávce je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy. 11. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 12. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování. 13. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 2.2 Teoretické vyučování - organizace 1. Teoretické vyučování se střídá s odborným výcvikem podle harmonogramu, rozvrhu hodin a režimu dne schváleného ředitelem, organizace vyučování se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání ve znění pozdějších úprav. 2. Učitelé přicházejí do vyučovací hodiny tak, aby byli ve třídě se zvoněním nebo v čase stanoveném rozvrhem hodin. Při vstupu do třídy požadují, aby žáci pozdravili povstáním za přiměřeného ticha. 3. Než učitel zahájí vyučování, zkontroluje, jak jsou žáci připraveni na vyučování a v jakém stavu je učebna. 4. Učitel je povinen osobně zaznamenat v třídní knize číslo a obsah vyučovací hodiny, nepřítomnost žáků a uložené úkoly, případně zastupování, vyučující v dalších hodinách vždy provádí kontrolu přítomnosti žáků. 5. Ve vyučovací hodině dohlíží učitel na šetrné zacházení s majetkem školy, na udržování čistoty a pořádku ve třídě, odborné učebně nebo v laboratoři, zjistí-li jakoukoliv ztrátu nebo poškození věcí, hlásí to podle problematiky okamžitě správci učebny, třídnímu učiteli nebo zástupci ředitele pro vyučování, resp. vedoucímu učiteli odloučeného pracoviště. 6. Narušování vyučování je nepřípustné, důvody vedoucí ke změně v rozvrhu hodin, organizaci vyučovacího procesu, popř. změně vyučujícího posuzuje ředitel školy, ten zcela výjimečně jen z vážných důvodů může povolit změnu. 7. Po skončení poslední vyučovací hodiny dohlíží učitel, který měl ve třídě poslední hodinu, na řádný odchod žáků ze třídy a překontroluje čistotu třídy. 6

7 8. Učitelé vyučující v odborných učebnách a učitelé tělesné výchovy otevírají tyto prostory tak, aby vyučování mohlo včas začít, učitelé vstupují do odborných učeben a tělocvičny jako první a opouštějí je poslední. 9. Po zazvonění na vyučování není dovoleno posílat žáky pro pomůcky, sešity apod. do kabinetů nebo kanceláří. 10. Povinnosti žáků při teoretickém vyučování: zdravit povstáním při vstupu a odchodu pedagogického pracovníka nebo jiné dospělé osoby do učebny, nekonají-li se právě písemné nebo ruční práce, popř. tělesná cvičení, pohybovat se ve třídách jen přezutí, při odchodu do jiné učebny uklidit své pracovní místo, neopouštět během vyučování školní zařízení. 11. Povinnosti žákovských služeb ve třídě: Třídním učitelem určená služba ručí za pořádek ve všech prostorách, kterých třída používá. 2.3 Odborný výcvik - organizace 1.HOD. 2.HOD. 3.HOD. 4.HOD. 5.HOD. 6.HOD. 7.HOD. 7:45 8:45 8:45 9:45 9:45 10:45 10:45-11:45 11:45-12:45 12:45-13:45 13:45-14:45 1. Odborný výcvik je s odbornými předměty základem odborné přípravy žáků na povolání, v něm získávají vědomosti, dovednosti, návyky a zručnosti zvoleného předměty základem odborné přípravy žáků na povolání, v něm získávají vědomosti, dovednosti, návyky a zručnosti zvoleného učebního nebo studijního oboru, potřebné pro výkon budoucího povolání, vyučovací den odborného výcviku se uskutečňuje v učebních skupinách pod vedením učitelů odborného výcviku. 2. Vyučovací jednotkou v odborném výcviku je vyučovací den, jehož délka je stanovena právními normami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 3. Žáci jsou povinni nastoupit na odborný výcvik podle týdenních plánů nebo podle pokynů učitele odborného výcviku nejpozději 5 minut před jeho zahájením, odborný výcvik začíná nástupem žáků a jejich převzetím učitelem odborného výcviku v místě stanoveném ředitelem. 4. Cesta na pracoviště a zpět, kterou konají s učitelem odborného výcviku, se započítává do délky vyučovacího dne, v případě potřeby upřesní podmínky ředitel školy. 5. V průběhu vyučovacího dne se zařazují přestávky, a to po dvou hodinách 15 minut, po čtyřech hodinách třicetiminutová přestávka. 6. Žáci, jejichž odborný výcvik se koná v provozech organizací, mají přestávky shodné s přestávkami platnými pro pracovníky organizací, přestávek se využije odpočinku nebo k nápravnému tělocviku a započítávají se do celkového trvání vyučovacího dne. 7. Pro vykonávání odborného výcviku obdrží žáci osobní ochranné pracovní prostředky, o které pečují a udržují je v pořádku a čistotě. 8. Odměňování žáků a hmotné zabezpečení se poskytuje v souladu s platnými předpisy. Povinnosti žáků při odborném výcviku: Žáci jsou povinni: 1. Dodržovat předpisy o ochraně a bezpečnosti práce, hygienické a požární ochrany a používat osobní a ochranné prostředky, dodržovat ustanovení vnitřních řádů pracovišť odborného výcviku a důsledně se řídit režimem dne a pokyny učitele odborného výcviku nebo instruktora žáků. 7

8 2. Upozornit v průběhu vyučovacího dne učitel odborného výcviku nebo na všechny závady, které na pracovišti vzniknou. 3. Uvědomit učitele odborného výcviku o vzniku jakéhokoliv úrazu. 4. Slušně se chovat k pracovníkům jiných podniků při odborném výcviku v těchto organizacích. Žákům není dovoleno: 1. Opustit bez vědomí učitele odborného výcviku stanovené pracoviště, nosit na odborný výcvik cenné předměty, střelné zbraně, chemikálie, výbušniny a látky škodlivé zdraví. 2. Provádět práce, které mu učitel odborného výcviku nebo instruktor neuložil. 3. Používat jiné než mistrem odborné výchovy nebo instruktorem žáků určené elektrické spotřebiče. 4. Přemisťovat bez souhlasu učitele odborného výcviku jakýkoliv inventář, setrvávat před začátkem, v jeho průběhu a po ukončení vyučovacího dne mimo prostory určené učitelem odborné výcviku. 2.4 Organizace výuky mimo budovu školy 1. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. 2. Žáci jsou před každou akcí konanou mimo budovu školy učitelem poučeni o bezpečnosti. Po celou dobu konání akce se žáci chovají ukázněně, svým chováním neohrožují sebe ani své spolužáky, popř. jiné osoby a dbají na pokyny učitele. Porušení těchto pravidel může mít za následek příští neúčast žáka na další mimoškolní akci. 3. Škola pro plánování akcí mimo školu stanoví tato pravidla každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce a pedagogický dozor se považují za schválené uvedením schválením akce v měsíčním plánu akcí školy v programu Evix. 4. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 5. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, plavání, základy lyžování, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí. 6. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu. 3 Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 3.1 Péče o zdraví a bezpečnost žáků 1. Všechny osoby účastné na vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy. 2. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost účastnit se pravidelných školení v problematice BOZP a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy. Žáci jsou pravidelně proškolování v BOZP (v teoretickém i praktickém vyučování), obsahy školení jsou zapisování do třídní knihy, listu BOZP a stvrzeny podpisem žáka a školitele. Vyučující provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při 8

9 první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami. 3. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je porušením zákona č. 379/2005 Sb., a je to tedy považované za hrubé porušení školního řádu. 4. Učitelé vykonávají dohledy na chodbách, u tělocvičny, ve školní jídelně dle rozpisu dohledů. Při dohledu nahlížejí do tříd, namátkově i na WC. 5. Při akcích konaných mimo budovu školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 14 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. 6. Žáci se podílejí na úklidu kolem objektu školy. Učitelé jsou povinni poučit žáky o bezpečnosti, žáci používají ochranné pomůcky. Je zakázáno sbírat nebezpečné předměty (injekční stříkačky, ostré předměty aj.). 7. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušením tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu. 8. Ve všech prostorách školy se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy. 9. Ve všech prostorách školy není povoleno používání chemických prostředků k čištění oděvu a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek. 10. Pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací. 11. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. 12. Je přísně zakázáno vylézání z oken, vyklánění se a sedání do oken, vstupování na střechy budov, vyhazování předmětů, vylévání vody z oken nebo házení sněhu do oken. 13. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 14. Každý úraz, poranění, nehodu či nevolnost, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru, a to i zpětně, pokud se úraz projevil až v odpoledních hodinách, ve školském zařízení oznámí úraz vychovateli či jakémukoliv zaměstnanci zařízení, který nahlásí úraz a jeho způsob ošetření písemně vedení školy prostřednictvím denního hlášení. 15. Úraz, který se stal ve škole a který žák neoznámí nejpozději následující den, bude považován za mimoškolní. 16. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 17. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. 18. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě 9

10 náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. 19. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob: dozor; při odchodu žáků domů z budovy ven dozírající pedagogové podle plánu dozorů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově. 20. V hlavní budově jsou šatny s odloženými svršky žáků uzamčeny, klíče od šaten má vyučující u sebe. V hale si žáci odloží svršky do šaten, obuv srovnají ve vestibulu haly. Ve škole si obuv srovnají u lavičky na chodbě školy, svršky si odloží ve třídě na místo určené. 21. Po poslední vyučovací hodině dopoledního vyučování vyučující předává žáky vychovatelům. 22. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek. 23. Ve škole je dodržována Úmluva o právech dítěte. Porušování zásad Úmluvy o právech dítěte ze strany žáků školy (vyhrožování, šikanování, ponižování, agresivita) bude řešeno v souladu s klasifikačním řádem dle závažnosti a rozsahu. 24. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu rizikového chování, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 3.2 Prevence rizikového chování, projevů diskriminace, nepřátelství a násilí 1. Všem osobám je v prostoru školy zakázáno užívat návykové látky ( 284 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon), ve škole s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. 2. Požívání návykových látek (dále jen NL) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 3. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost: a) Hlásit zákonnému zástupci žáka 7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. b) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky ( 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. c) Distribuce dle 283 trestního zákona a šíření návykových látek dle 287 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu ( 369 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon). d) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o návykovou látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu c). 10

11 4. Pedagogičtí pracovníci sledují projevy zneužívání návykových látek a ostatního rizikového chování: šikanu, rasismus, vandalismus, gamblerství. Zjištěné skutečnosti neprodleně řeší se školním metodikem prevence, s vedením školy i s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže. 5. Projevy šikanování, tj. psychického i fyzického násilí, omezování osobní svobody, ponižování aj., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči spolužákovi, spolužákům, a vnášení, přechovávání, užívání či distribuce návykových látek (cigarety, alkohol, návykové látky) v prostorách školy v době školního vyučování, na všech akcích pořádaných školou i v blízkém okolí školy jsou považovány za velmi závažný přestupek proti školnímu řádu a hodnoceny podle zásad pro hodnocení chování /viz bod 5.8.4/ a podle kritérií pro jednotlivé stupně klasifikace chování / viz bod 5.9.2/. 6. Krádeže jsou protiprávním jednáním a závažným přestupkem proti školnímu řádu. V případě zjištění viníka bude škola toto hlásit orgánům činným v trestním řízení nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. 7. Projevy vandalismu jsou závažným přestupkem proti školnímu řádu. Žák je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil. Způsobí-li žák škodu úmyslně nebo z nedbalosti, bude škola požadovat náhradu škody. 8. Zvýšenou pozornost věnují pedagogičtí pracovníci žákům s problémovým chováním a uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 9. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k rizikovému chování mohlo docházet. 10. Pedagogičtí pracovníci plní školní preventivní strategii a minimální preventivní program školy. 11. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci pedagogických pracovníků v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. 12. Školní metodik prevence spolupracuje s výchovným poradcem, etopedem a sociální pracovnicí zařízení, na základě pověření ředitele školy spolupracujeme s dalšími institucemi sociálně právní ochrany dětí a mládeže. 13. Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem. 4 Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů. 1. Žákům jsou zapůjčeny učebnice, učební texty a další školní potřeby, které jsou povinni po ukončení školního roku odevzdat. S tímto majetkem žáci zachází šetrně, ochraňují jej před ztrátou a poškozením. 2. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice související s výukou, je při tom povinen řídit se pokyny učitelů, vychovatelů a jiných oprávněných osob. 3. Žák je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy, dílny a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. 4. Každé poškození nebo závadu v učební hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli. 5. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. 6. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě. 7. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Žák nemanipuluje s rozvody elektro a plynu v laboratořích, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely. 11

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ praktickou a speciální - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV,

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www.ssamp-krnov.cz vydaný

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) Obsah školní rok 2009-2010 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více