1 Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky"

Transkript

1 1

2 netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR. Škola respektuje všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte a dbá na jejich dodržování (ochrana před diskriminací, respektování práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence, na ochranu před nezákonnými útoky na jeho pověst). Školní řád vychází ze z. č.561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav; zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízení a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů; vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ve znění pozdějších úprav; vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších úprav., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy. Školní řád je umístěn na webových stránkách školy a na přístupném místě školy podle 30 školského zákona, prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni zaměstnanci, žáci školy a byli informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků. 1 Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinností žáků Žáci mají právo 1. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat 4. má právo být volen do školské rady je-li zletilý 5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje 6. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona 7. na slušné zacházení ze strany všech zaměstnanců školy 8. na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku 9. na ochranu před fyzickým a psychickým násilím 10. na respektování jejich soukromí i soukromého života jejich rodiny 11. na přiměřený odpočinek a oddychovou činnost, které odpovídají jejich věku 12. na ochranu před návykovými látkami 13. požádat o pomoc, radu jakéhokoliv vyučujícího nebo jinou dospělou osobu 14. požádat vyučujícího daného předmětu o dovysvětlení učiva (doučování) 15. kdykoliv vyjádřit svůj názor - v souladu s pravidly slušného chování 16. během celého vyučování se kdykoliv napít 2

3 1.2 Povinnosti žáků Žáci jsou povinni 1. řádně a včas docházet do školy a řádně se vzdělávat 2. dodržovat školní řád, vnitřní řády, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy vydané v souladu se školním řádem, vnitřními řády a právními předpisy 4. řádně zdravit všechny pracovníky školy (pedagogy, správní zaměstnance) i jiné dospělé osoby, se kterými se ve škole potkají 5. komunikovat s učiteli i s ostatními zaměstnanci školy slušnou formou 6. dbát na pořádek na svém místě, ve třídě, v šatně i v ostatních prostorách školy a okolí 7. chránit a úmyslně nepoškozovat školní majetek 8. po vstupu do školy se přezouvat na chodbě do zdravotně vhodné obuvi; obuv, kabáty, bundy a pokrývky hlavy si nechávají v šatně, do tělocvičny žáci vstupují po přezutí do vhodné sportovní obuvi 9. je povinen dodržovat vyučovací jednotku, při začátku vyučování musí být žák na svém místě v učebně, na pracovišti 10. před vyučováním si přichystat učebnice a školní pomůcky podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujícího 11. na každý týden určuje třídní učitel ve své třídě službu, služba odchází ze třídy vždy poslední a závady nebo poškození na zařízení učebny ihned hlásí vyučujícímu 12. aktivně se účastnit vyučování, o malých přestávkách jsou žáci povinni trávit volný čas v učebnách se svými vyučujícími, o velké přestávce se mohou volně pohybovat po budově školy, musí přitom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti; do jiných tříd přecházejí ukázněně a za doprovodu učitele, vstupovat do tělocvičny a odborných učeben smějí jen s učitelem, v případě zájmových činností jen s vychovatelem 13. po skončení vyučování odcházejí žáci pod dozorem vyučujícího poslední vyučovací hodiny do šaten školy, žáci jsou povinni před odchodem ze třídy uzavřít okna, uklidit své věci, smazat tabuli, obrátit židle na stolky 14. nahlásit i sebemenší úraz pedagogickému pracovníkovi či jakémukoliv zaměstnanci školského zařízení 15. pokud žák zjistí ztrátu osobní věci či nalezne předměty jiných osob, okamžitě ohlásí tuto skutečnost učiteli, který koná dozor či jakémukoliv zaměstnanci školského zařízení Žákům školy je p o v o l eno: 16. za předpokladu dodržování pravidel chování stanovených tímto školním řádem je žákům povolen volný pohyb po škole (v prostorách určených žákům) v době velkých přestávek 17. využívat laviček na chodbách školy, pingpongových stolů ve třídě v hale ke trávení přestávek 18. během celého vyučování se kdykoliv napít Žákům školy je zak á z á n o : 19. o přestávkách z jakýchkoliv důvodů svévolně opouštět školu 20. narušovat nevhodně průběh vyučovacích hodin 21. do jiných tříd mohou vstoupit jen s povolením dozorujícího učitele 22. manipulovat s okny, s ventily ústředního topení 23. svévolně manipulovat s elektrickými spotřebiči 24. manipulovat s PC učitele a didaktickými pomůckami bez předchozího souhlasu vyučujícího 3

4 25. chatování, instalace a hraní akčních her na PC 26. být v budově školy nepřezutý, nosit na hlavě čepici 27. v celém objektu školy je přísný zákaz kouření 28. nosit do školy různé nebezpečné věci, zapalovače, zápalky, chemické obranné prostředky, ostré předměty jako např. žiletky, nože, hrací šipky, praky, kuličkové pistole, jakoukoliv pyrotechniku aj., stejně jako další (cenné) věci, které nesouvisejí s vyučováním 29. vnášet, přechovávat, užívat či distribuovat návykové látky (cigarety, alkohol, návykové látky) v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných 30. nesmějí používat ve vyučovací hodině mobilní telefony, mají-li tento přístroj u sebe, musí být telefon nastaven tak, aby nerušil akustickými projevy 31. pořizovat ve školní budově a v blízkém okolí školy zvukové záznamy, videa či fotografie, upravovat je a následně zveřejňovat s cílem poškodit zachycenou osobu (spolužáka, pedagoga a ostatní zaměstnance školy) 32. vytvářet internetové stránky, které urážejí, pomlouvají či ponižují konkrétní osobu (blogy a jiné www stránky) 33. obtěžovat a pronásledovat spolužáky, pedagogy i ostatní zaměstnance školy telefonováním, psaním zpráv nebo prozváněním 1.3 Práva zákonných zástupců Zákonní zástupci žáků mají právo 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte 3. volit a být voleni do školské rady 4. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte podle školského zákona 5. na ochranu informací o žákovi, které poskytují do školní matriky a které jsou důvěrné (podléhají ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů) 1.4 Povinností zákonných zástupců Zákonní zástupci jsou povinni 1. doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti 2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 4. oznamovat škole údaje nezbytné pro vedení školní matriky (dle 28 zákona č.561/2004 Sb.) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích 5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka 6. požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka 1.5 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. 4

5 2. Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. 3. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. 4. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. 5. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami. 6. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost, ) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 7. Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují tribun, na kterých ředitel školského zařízení hodnotí s žáky jejich chování předchozího týdne, probíhá předávání dárků k narozeninám a svátkům; odměňování žáků; jsou informování o plánovaných akcích školy. 2 Provoz a vnitřní režim školy Tento školní řád upravuje provoz školy včetně aktivit souvisejících s mimoškolními činnostmi. 2.1 Organizace vyučování Struktura školy se dělí na následující oblasti: Budova A: Škola - třídy, PC učebna, šatna, sborovny, kabinety, jejichž činnost upravují dílčí řády za jejich správnost odpovídají příslušní vyučující Budova B: Kanceláře - ředitelna, sociálních pracovnic, třída SŠ, izolace, šatny, jídelna, internát Budova C: Tělocvična, šatny, kabinety, odborné pracovny (dílna, školní kuchyňka), keramická dílna, posilovna, jejichž činnost upravují dílčí řády za jejich správnost odpovídají příslušní vyučující 1. Provoz školy probíhá ve všedních dnech od 7.00 do 17.00hodin. 2. Školu odkóduje každý pracovní den v 6.00 hodin domovník; zavírá a zakóduje každý pracovní den v 17:00 hodin domovník. O zamykání a kódování školy v jiném čase a jiným způsobem rozhoduje vedení školy. 3. Školní budova se otevírá v 7.25 hodin, do 7:30 jsou žáci pod dozorem asistentů pedagoga, asistenti pedagoga následně předají žáky vyučujícím, kteří plní dozor a předají tiskopisy s bodováním chování a informace o zdravotním stavu a chování žáků vyučujícímu, který slouží pohotovost. 4. Dopolední vyučování začíná v 7.45 hodin. 5. Rozpis vyučovacích hodin 1.HOD. 2.HOD. 3.HOD. 4.HOD. 5.HOD. 6.HOD. 7.HOD. 8. HOD. 7:45 8:30 8:40 9:25 9:45 10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:25-14:10 14:20-15:05 1. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat. 2. Po skončení vyučování předá učitel žáky osobně vychovateli. 3. V odpoledních hodinách probíhají ve škole kroužky pod dohledem daných učitelů. 5

6 4. Přestávky jsou desetiminutové, hlavní přestávka trvá dvacet minut. 5. Žáci se dále řídí pokyny určeného dozoru, který dbá na pořádek a bezpečný příchod žáků, žáci vcházejí do školy hlavním vchodem. 6. Na hodiny TV či na hodiny v jiných budovách než je škola se žáci řadí ve třídě, dozor je zajištěn vyučujícím TV či daným vyučujícím. Žáci odchází ze školy a přichází jen pod jeho dozorem. 7. Vyučující první hodiny přináší třídní knihu před první hodinou, kontroluje a zapisuje absenci. 8. Chybějící žáky zapisují i ostatní učitelé v dalších hodinách, třídní učitel kontroluje průběžně docházku žáků a zápisy v třídní knize. 9. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 10. O velké přestávce je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy. 11. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 12. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování. 13. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 2.2 Teoretické vyučování - organizace 1. Teoretické vyučování se střídá s odborným výcvikem podle harmonogramu, rozvrhu hodin a režimu dne schváleného ředitelem, organizace vyučování se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání ve znění pozdějších úprav. 2. Učitelé přicházejí do vyučovací hodiny tak, aby byli ve třídě se zvoněním nebo v čase stanoveném rozvrhem hodin. Při vstupu do třídy požadují, aby žáci pozdravili povstáním za přiměřeného ticha. 3. Než učitel zahájí vyučování, zkontroluje, jak jsou žáci připraveni na vyučování a v jakém stavu je učebna. 4. Učitel je povinen osobně zaznamenat v třídní knize číslo a obsah vyučovací hodiny, nepřítomnost žáků a uložené úkoly, případně zastupování, vyučující v dalších hodinách vždy provádí kontrolu přítomnosti žáků. 5. Ve vyučovací hodině dohlíží učitel na šetrné zacházení s majetkem školy, na udržování čistoty a pořádku ve třídě, odborné učebně nebo v laboratoři, zjistí-li jakoukoliv ztrátu nebo poškození věcí, hlásí to podle problematiky okamžitě správci učebny, třídnímu učiteli nebo zástupci ředitele pro vyučování, resp. vedoucímu učiteli odloučeného pracoviště. 6. Narušování vyučování je nepřípustné, důvody vedoucí ke změně v rozvrhu hodin, organizaci vyučovacího procesu, popř. změně vyučujícího posuzuje ředitel školy, ten zcela výjimečně jen z vážných důvodů může povolit změnu. 7. Po skončení poslední vyučovací hodiny dohlíží učitel, který měl ve třídě poslední hodinu, na řádný odchod žáků ze třídy a překontroluje čistotu třídy. 6

7 8. Učitelé vyučující v odborných učebnách a učitelé tělesné výchovy otevírají tyto prostory tak, aby vyučování mohlo včas začít, učitelé vstupují do odborných učeben a tělocvičny jako první a opouštějí je poslední. 9. Po zazvonění na vyučování není dovoleno posílat žáky pro pomůcky, sešity apod. do kabinetů nebo kanceláří. 10. Povinnosti žáků při teoretickém vyučování: zdravit povstáním při vstupu a odchodu pedagogického pracovníka nebo jiné dospělé osoby do učebny, nekonají-li se právě písemné nebo ruční práce, popř. tělesná cvičení, pohybovat se ve třídách jen přezutí, při odchodu do jiné učebny uklidit své pracovní místo, neopouštět během vyučování školní zařízení. 11. Povinnosti žákovských služeb ve třídě: Třídním učitelem určená služba ručí za pořádek ve všech prostorách, kterých třída používá. 2.3 Odborný výcvik - organizace 1.HOD. 2.HOD. 3.HOD. 4.HOD. 5.HOD. 6.HOD. 7.HOD. 7:45 8:45 8:45 9:45 9:45 10:45 10:45-11:45 11:45-12:45 12:45-13:45 13:45-14:45 1. Odborný výcvik je s odbornými předměty základem odborné přípravy žáků na povolání, v něm získávají vědomosti, dovednosti, návyky a zručnosti zvoleného předměty základem odborné přípravy žáků na povolání, v něm získávají vědomosti, dovednosti, návyky a zručnosti zvoleného učebního nebo studijního oboru, potřebné pro výkon budoucího povolání, vyučovací den odborného výcviku se uskutečňuje v učebních skupinách pod vedením učitelů odborného výcviku. 2. Vyučovací jednotkou v odborném výcviku je vyučovací den, jehož délka je stanovena právními normami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 3. Žáci jsou povinni nastoupit na odborný výcvik podle týdenních plánů nebo podle pokynů učitele odborného výcviku nejpozději 5 minut před jeho zahájením, odborný výcvik začíná nástupem žáků a jejich převzetím učitelem odborného výcviku v místě stanoveném ředitelem. 4. Cesta na pracoviště a zpět, kterou konají s učitelem odborného výcviku, se započítává do délky vyučovacího dne, v případě potřeby upřesní podmínky ředitel školy. 5. V průběhu vyučovacího dne se zařazují přestávky, a to po dvou hodinách 15 minut, po čtyřech hodinách třicetiminutová přestávka. 6. Žáci, jejichž odborný výcvik se koná v provozech organizací, mají přestávky shodné s přestávkami platnými pro pracovníky organizací, přestávek se využije odpočinku nebo k nápravnému tělocviku a započítávají se do celkového trvání vyučovacího dne. 7. Pro vykonávání odborného výcviku obdrží žáci osobní ochranné pracovní prostředky, o které pečují a udržují je v pořádku a čistotě. 8. Odměňování žáků a hmotné zabezpečení se poskytuje v souladu s platnými předpisy. Povinnosti žáků při odborném výcviku: Žáci jsou povinni: 1. Dodržovat předpisy o ochraně a bezpečnosti práce, hygienické a požární ochrany a používat osobní a ochranné prostředky, dodržovat ustanovení vnitřních řádů pracovišť odborného výcviku a důsledně se řídit režimem dne a pokyny učitele odborného výcviku nebo instruktora žáků. 7

8 2. Upozornit v průběhu vyučovacího dne učitel odborného výcviku nebo na všechny závady, které na pracovišti vzniknou. 3. Uvědomit učitele odborného výcviku o vzniku jakéhokoliv úrazu. 4. Slušně se chovat k pracovníkům jiných podniků při odborném výcviku v těchto organizacích. Žákům není dovoleno: 1. Opustit bez vědomí učitele odborného výcviku stanovené pracoviště, nosit na odborný výcvik cenné předměty, střelné zbraně, chemikálie, výbušniny a látky škodlivé zdraví. 2. Provádět práce, které mu učitel odborného výcviku nebo instruktor neuložil. 3. Používat jiné než mistrem odborné výchovy nebo instruktorem žáků určené elektrické spotřebiče. 4. Přemisťovat bez souhlasu učitele odborného výcviku jakýkoliv inventář, setrvávat před začátkem, v jeho průběhu a po ukončení vyučovacího dne mimo prostory určené učitelem odborné výcviku. 2.4 Organizace výuky mimo budovu školy 1. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. 2. Žáci jsou před každou akcí konanou mimo budovu školy učitelem poučeni o bezpečnosti. Po celou dobu konání akce se žáci chovají ukázněně, svým chováním neohrožují sebe ani své spolužáky, popř. jiné osoby a dbají na pokyny učitele. Porušení těchto pravidel může mít za následek příští neúčast žáka na další mimoškolní akci. 3. Škola pro plánování akcí mimo školu stanoví tato pravidla každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce a pedagogický dozor se považují za schválené uvedením schválením akce v měsíčním plánu akcí školy v programu Evix. 4. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 5. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, plavání, základy lyžování, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí. 6. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu. 3 Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 3.1 Péče o zdraví a bezpečnost žáků 1. Všechny osoby účastné na vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy. 2. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost účastnit se pravidelných školení v problematice BOZP a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy. Žáci jsou pravidelně proškolování v BOZP (v teoretickém i praktickém vyučování), obsahy školení jsou zapisování do třídní knihy, listu BOZP a stvrzeny podpisem žáka a školitele. Vyučující provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při 8

9 první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami. 3. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je porušením zákona č. 379/2005 Sb., a je to tedy považované za hrubé porušení školního řádu. 4. Učitelé vykonávají dohledy na chodbách, u tělocvičny, ve školní jídelně dle rozpisu dohledů. Při dohledu nahlížejí do tříd, namátkově i na WC. 5. Při akcích konaných mimo budovu školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 14 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. 6. Žáci se podílejí na úklidu kolem objektu školy. Učitelé jsou povinni poučit žáky o bezpečnosti, žáci používají ochranné pomůcky. Je zakázáno sbírat nebezpečné předměty (injekční stříkačky, ostré předměty aj.). 7. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušením tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu. 8. Ve všech prostorách školy se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy. 9. Ve všech prostorách školy není povoleno používání chemických prostředků k čištění oděvu a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek. 10. Pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací. 11. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. 12. Je přísně zakázáno vylézání z oken, vyklánění se a sedání do oken, vstupování na střechy budov, vyhazování předmětů, vylévání vody z oken nebo házení sněhu do oken. 13. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 14. Každý úraz, poranění, nehodu či nevolnost, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru, a to i zpětně, pokud se úraz projevil až v odpoledních hodinách, ve školském zařízení oznámí úraz vychovateli či jakémukoliv zaměstnanci zařízení, který nahlásí úraz a jeho způsob ošetření písemně vedení školy prostřednictvím denního hlášení. 15. Úraz, který se stal ve škole a který žák neoznámí nejpozději následující den, bude považován za mimoškolní. 16. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 17. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. 18. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě 9

10 náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. 19. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob: dozor; při odchodu žáků domů z budovy ven dozírající pedagogové podle plánu dozorů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově. 20. V hlavní budově jsou šatny s odloženými svršky žáků uzamčeny, klíče od šaten má vyučující u sebe. V hale si žáci odloží svršky do šaten, obuv srovnají ve vestibulu haly. Ve škole si obuv srovnají u lavičky na chodbě školy, svršky si odloží ve třídě na místo určené. 21. Po poslední vyučovací hodině dopoledního vyučování vyučující předává žáky vychovatelům. 22. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek. 23. Ve škole je dodržována Úmluva o právech dítěte. Porušování zásad Úmluvy o právech dítěte ze strany žáků školy (vyhrožování, šikanování, ponižování, agresivita) bude řešeno v souladu s klasifikačním řádem dle závažnosti a rozsahu. 24. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu rizikového chování, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 3.2 Prevence rizikového chování, projevů diskriminace, nepřátelství a násilí 1. Všem osobám je v prostoru školy zakázáno užívat návykové látky ( 284 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon), ve škole s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. 2. Požívání návykových látek (dále jen NL) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 3. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost: a) Hlásit zákonnému zástupci žáka 7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. b) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky ( 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. c) Distribuce dle 283 trestního zákona a šíření návykových látek dle 287 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu ( 369 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon). d) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o návykovou látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu c). 10

11 4. Pedagogičtí pracovníci sledují projevy zneužívání návykových látek a ostatního rizikového chování: šikanu, rasismus, vandalismus, gamblerství. Zjištěné skutečnosti neprodleně řeší se školním metodikem prevence, s vedením školy i s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže. 5. Projevy šikanování, tj. psychického i fyzického násilí, omezování osobní svobody, ponižování aj., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči spolužákovi, spolužákům, a vnášení, přechovávání, užívání či distribuce návykových látek (cigarety, alkohol, návykové látky) v prostorách školy v době školního vyučování, na všech akcích pořádaných školou i v blízkém okolí školy jsou považovány za velmi závažný přestupek proti školnímu řádu a hodnoceny podle zásad pro hodnocení chování /viz bod 5.8.4/ a podle kritérií pro jednotlivé stupně klasifikace chování / viz bod 5.9.2/. 6. Krádeže jsou protiprávním jednáním a závažným přestupkem proti školnímu řádu. V případě zjištění viníka bude škola toto hlásit orgánům činným v trestním řízení nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. 7. Projevy vandalismu jsou závažným přestupkem proti školnímu řádu. Žák je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil. Způsobí-li žák škodu úmyslně nebo z nedbalosti, bude škola požadovat náhradu škody. 8. Zvýšenou pozornost věnují pedagogičtí pracovníci žákům s problémovým chováním a uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 9. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k rizikovému chování mohlo docházet. 10. Pedagogičtí pracovníci plní školní preventivní strategii a minimální preventivní program školy. 11. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci pedagogických pracovníků v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. 12. Školní metodik prevence spolupracuje s výchovným poradcem, etopedem a sociální pracovnicí zařízení, na základě pověření ředitele školy spolupracujeme s dalšími institucemi sociálně právní ochrany dětí a mládeže. 13. Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem. 4 Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů. 1. Žákům jsou zapůjčeny učebnice, učební texty a další školní potřeby, které jsou povinni po ukončení školního roku odevzdat. S tímto majetkem žáci zachází šetrně, ochraňují jej před ztrátou a poškozením. 2. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice související s výukou, je při tom povinen řídit se pokyny učitelů, vychovatelů a jiných oprávněných osob. 3. Žák je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy, dílny a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. 4. Každé poškození nebo závadu v učební hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli. 5. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. 6. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě. 7. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Žák nemanipuluje s rozvody elektro a plynu v laboratořích, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely. 11

12 5 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků střední školy 5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. 1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 2. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, studenti, zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta. 3. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze místo vysvědčení vydat výpis z vysvědčení. 4. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 5. Pro účely vysvědčení se vydávají tiskopisy a razítko s uvedením názvu a adresy školy bez uvedení názvu zařízení. 6. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 7. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. 8. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. 9. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 10. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné klasifikace. 11. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 12. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 13. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 14. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 15. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 16. Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a přiměřeně náročně. 17. Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivost žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. 18. Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů. 19. Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: - kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka. 12

13 20. V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají v pedagogické radě. 21. Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují. 22. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. Na vysvědčení se píše uvolněn (a). 23. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. 24. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 25. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do té doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen a ni v tomto termínu, neprospěl. 26. Zákonní zástupci budou písemně informováni o termínu, obsahu hodnocení v náhradním termínu. Vyučující stanoví konkrétní obsah a rozsah přezkoušení v souladu se školním vzdělávacím programem. 27. Pokud ředitel školy určil pro hodnocení žáka náhradní termín ( 69 školského zákona), je žákovi na konci pololetí vydáno vysvědčení. V předmětech, ve kterých žák bude hodnocen v náhradním termínu, se na vysvědčení vydaném na konci pololetí vyplní nehodnocen nebo nehodnocena. V rubrice Celkové hodnocení se na konci 1. pololetí uvede nehodnocen nebo nehodnocena a na konci 2. pololetí neprospěl nebo neprospěla. Po hodnocení v náhradním termínu je žákovi vydáno nové vysvědčení v případě, že se žák k přezkoušení dostaví. 28. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem. 29. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 30. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. 13

14 31. Pokud žák koná v souladu s 69 školského zákona opravné zkoušky, vydá mu škola na konci 2. pololetí vysvědčení. Po vykonání opravných zkoušek je žákovi vydáno nové vysvědčení, a to i v případě, že se hodnocení z předmětů, ze kterých žák konal opravné zkoušky, nezměnilo. Pokud se žák k opravným zkouškám nedostaví, nové vysvědčení mu vydáno nebude. Na vysvědčení vydané po opravných zkouškách se uvádí hodnocení za 1. i 2. pololetí. Pouze v případě, že vysvědčení v 1. pololetí vydávala jiná škola, bude uvedeno hodnocení pouze za 2. pololetí. 32. Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže praktické vyučování probíhá na pracovištích nebo na pracích zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně. 33. Zletilý žák, setrvávající v zařízení do doby ukončení studia, nezúčastňující se výuky více jak 5 dní a nedoloží důvod absence, bude písemně vyzván ředitelem školy k nastoupení výuky a pokud se nedostaví či jinak nedoloží svou nepřítomnost, bude po 10 dnech doručení výzvy považován jako by studia zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy. 34. Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat studia na základě písemné sdělení doručeného řediteli. Součástí sdělení nezletilého žáka je písemný souhlas zákonného zástupce. 35. Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání žáka podle 66 z. 561/2004 Sb.(školský zákon), pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání prokazatelným způsobem. Ředitel školy může uznat částečné vzdělání, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let nebo pokud žák znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání. 5.2 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 1. Za základ považujeme pojem zpětná vazba, která se dá charakterizovat jako informace o správnosti postupu, průběhu či výsledků (správně, nesprávně, málo, příliš atd.) nikoliv však posuzování kvalit žáka (šikovný, schopný, pilný atd.). Okamžitou zpětnou vazbu považujeme za jeden ze stěžejních faktorů efektivního učení, zatímco posuzování kvalit žáka je naopak rizikovým postupem, který může učení blokovat. 2. Při poskytování zpětné vazby (popisem nebo konstatováním) je kladen důraz na vhodnou formulaci přednost se dává pozitivnímu vyjadřování. 3. Používané způsoby a metody posuzování výsledků práce žáků musí být v souladu se základní filosofií školního vzdělávacího programu, zejména s partnerským vztahem k dětem. 4. Každému hodnocení musí závazně předcházet jasné a srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání a k nim náležejících kritérií hodnocení. Žák má právo vědět, v čem a proč bude vzděláván a kdy, jakým způsobem a podle jakých pravidel bude v určité fázi vzdělávacího procesu hodnocen. 5. Sebehodnocení žáka je nejen nedílnou součástí procesu hodnocení, ale je současně považováno za jednu z významných kompetencí, kterou chceme žáky naučit. 6. Významným prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo dělat chyby uvědomění si chyby je příležitost naučit se to lépe. 7. Nepoužíváme tradiční zkoušení žáků před celou třídou, protože je to v rozporu s výchozí filozofií (vytváření bezpečného klimatu) a výrazná ztráta času pro ostatní žáky. 8. Písemné práce musí být rovnoměrně rozloženy v jednotlivých klasifikačních obdobích. 14

15 9. Za koordinaci písemných prací je ve své třídě zodpovědný třídní učitel. 10. Skupinová práce se zásadně nehodnotí známkou, známku získává žák pouze za individuální výkon. 11. Od 1. ročníku do 2. ročníku střední školy se pro hodnocení žáků především na konci pololetí používají známky. V průběhu vyučovacího procesu se dále využívá slovního hodnocení, barev. Nadále stavíme na povzbuzení, ocenění a na pozitivní motivaci. Přejeme si, aby se žáci učili ne pod hrozbou špatných známek, ale s vědomím smysluplnosti získávaných poznatků. Žáci provádějí sebehodnocení a vzájemné hodnocení. 12. Slovní hodnocení je souhrnnou písemnou zpětnou vazbou o tom, co dítě zvládlo a o cílech vzdělávání pro další období. 13. Učitel hodnotí osobní pokrok žáka, porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 14. Používáme metodu portfolia, tj. průběžné shromažďování ukázek toho, co dítě má zvládnuto, resp. doklady o rozdílu na začátku a po dokončení učení většího celku. Žáci jsou bráni jako spolutvůrci svého portfolia, tj. spolurozhodují, které ukázky budou do něj zařazeny. Žáci si mohou po dohodě s vyučujícím do svého portfolia zařazovat i osobní záznamy, fotografie, záznamy o úspěších v mimoškolní činnosti. Dokumentování žákova pokroku přispívá k udržení jeho vnitřní motivace k učení. 15. Uvedená základní východiska pro hodnocení a klasifikaci jsou závazná pro všechny vyučující. 5.3 Základní pravidla hodnocení 1. Objektivnost hodnocení je jednoznačné, spravedlivé a srovnatelné s předem danými kritérii. 2. Motivovanost hodnocení motivuje žáka ke snaze po zlepšení. 3. Informativnost hodnocení je srozumitelné, věcné, všestranné, informuje žáka o jeho chybách i o jeho pokroku, informuje zákonné zástupce. 4. Ohleduplnost hodnocení respektuje psychologický dopad na žáka. 5. Komplexnost hodnocení žáka při školní práci, ale i v době přestávek, na školních akcích. 6. Pravidelnost žák je hodnocen soustavně a pravidelně. Ve vyučovacích hodinách převládá slovní hodnocení a sebehodnocení žáků, do klasifikačních archů jsou zaznamenávány známky. 5.4 Základní pravidla pro použití klasifikace 1. Při klasifikaci používá učitel pěti klasifikačních stupňů -1 výborný; 2 chvalitebný; 3 dobrý; 4 dostatečný; 5 nedostatečný. 2. Známka z vyučovacího předmětu vyjadřuje míru osvojených znalostí, dovedností, schopností, tj. úroveň dosažení výstupu, nezahrnuje chování žáka. 3. Klasifikujeme učivo, které je dostatečně procvičené a zažité. 4. Do známky zahrnujeme aktivní přístup k výuce, snahu, zájem, vyhledávání informací, ochotu komunikovat, spolupráci. 5. Ve výchovných předmětech hodnotíme tvořivost, kreativitu, nápaditost, zručnost. 6. Zohledňujeme individuální zvláštnosti a schopnosti žáků. 7. Známka na vysvědčení není průměrem známek v daném pololetí. 8. Závěrečné rozhodnutí o známce je na vyučujícím, ale žáci se od začátku přibírají k diskusi o známce, aby jim byla jasná hodnotící kritéria a dál se posilovala jejich dovednost sebehodnocení. 15

16 5.5 Základní pravidla pro hodnocení chování žáka 1. Při klasifikaci používá učitel tří klasifikačních stupňů - 1 velmi dobré; 2 uspokojivé; 3 neuspokojivé. 2. Výchovná opatření jsou pochvaly a opatření k posílení kázně pochvala ředitele školy, pochvala třídního učitele, pochvala učitele odborného výcviku, napomenutí třídního učitele, napomenutí učitele odborného výcviku, důtka třídního učitele, důtka učitele odborného výcviku, důtka ředitele školy. 3. Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání v pedagogické radě s učiteli, kteří ve třídě vyučují i s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel školy. 4. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování školního řádu a dalších dohodnutých pravidel. 5. Škola hodnotí žáka za jeho chování ve škole a na akcích pořádaných školou. 6. Za chování žáka mimo školu zodpovídají rodiče a škola ho nehodnotí. 5.6 Základní pravidla pro použití slovního hodnocení 1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. 3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely případného přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. Z těchto důvodů bude vyznačena v pedagogické dokumentaci kromě slovního hodnocení i klasifikace vyjádřena číslicemi vyjadřující stupeň prospěchu, a to v závorce. 4. V pedagogické dokumentaci kromě slovního hodnocení i klasifikace vyjádřena číslicemi vyjadřující stupeň prospěchu, a to v závorce. 5. Hodnocení je prvotně zaměřeno na poskytování zpětné vazby o průběhu a výsledku činností žáka. Žák dostává informace také o tom, jakým způsobem může dosáhnout lepších výsledků v problémových oblastech. 6. Hodnotíme pokrok žáka, srovnáváme s jeho předešlými výkony. 7. Hodnocení je vždy adresné a osobně se obrací k tomu, komu je určeno - k žákovi. 8. Formulace jsou věcné a doložitelné. 9. Hodnocení musí vyznít povzbudivě pro žáka i při sdělení negativ. 10. Hodnotíme chování při učení a práci, jeho píli a přístup ke vzdělávání. 11. Hodnotíme sociální chování při skupinové práci a vztah žáka k ostatním. 12. Hodnotíme výsledky vzdělávání žáka ve vztahu k očekávaným výstupům v daném předmětu a ročníku. 13. Bereme v úvahu individuální zvláštnosti žáků. 14. Hodnocení obsahuje zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům. 15. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 16

17 5.7 Pravidla pro sebehodnocení žáků 1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. 2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků. 3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. 4. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit: - co se mu daří - co mu ještě nejde, jaké má rezervy - jak bude pokračovat dál 5. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 6. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka. 7. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti: - zodpovědnost - motivace k učení - sebedůvěra - vztahy v třídním kolektivu. 8. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 5.8 Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií Kritéria dosažení úrovně očekávaných výstupů Ovládnutí výstupů předepsaných školním vzdělávacím programem 1 - výborný Žák osvojené znalosti, dovednosti, schopnosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů správně nebo s menšími chybami. 2 - chvalitebný Osvojené znalosti, dovednosti, schopnosti ovládá s menšími chybami. Má v přesnosti a úplnosti požadovaných znalostí, dovedností, 3 - dobrý schopností závažné mezery, je schopen plnit úkoly pod dohledem učitele. 4 - dostatečný Ve znalostech, dovednostech a schopnostech má četné a závažné mezery, je schopen pracovat pouze pod trvalým vedením učitele. 5 - nedostatečný Znalosti, dovednosti a schopnosti si neosvojil, není schopen pracovat ani s trvalou pomocí učitele Kritéria hodnocení prospěchu Kritéria hodnocení žáků zajišťují jednotný systém hodnocení žáků školy, přičemž je zajištěna srovnatelnost výsledků žáka a doložitelnost jeho výsledků. rozsah znalostí a dovedností (úplnost, přesnost, trvalost zapamatovaných faktů, pojmů, definic, termínů, zákonitostí, vztahů, postupů) hloubka porozumění (vlastní interpretace informací, postupů, návodů, její argumentační podpora, dokládání příklady, vysvětlování, zdůvodňování, zařazování do kontextu) kvalita práce s informacemi (práce s různými informačními zdroji; vyhledávání, porovnávání, kombinování, třídění, využívání, kritické hodnocení, prezentace) 17

18 produktivita (plnění úkolů; pestrost, různorodost, včasnost, formální úroveň písemností a produktů; struktura a srozumitelnost vyjadřování) tvořivost (bohatost nápadů, originalita, překonávání stereotypu, uplatnění kombinace, propracování) užívání získaných znalostí, dovedností, postojů (plnění praktických úkolů, řešení reálných problémů, formulování hypotéz, empirické ověřování, práce v projektech, tvořivost, navrhování řešení, rozvíjení myšlenek, podíl na činnosti týmu) Hloubka porozumění 1 kladení otázek k věci, dovednost vyučovat druhé, rozvíjení tématu, kritické posouzení, vytvoření originálu, předvedení 2 správná aplikace, ověření, rozbor 3 vyjádření vlastními slovy, uvedení příkladu, přiřazení 4 zopakování, označení, seřazení 5 rezignace, apatie, nulová snaha Kvalita práce s informacemi vytvoření nové, přehledné, srozumitelné informační struktury, relevantní data přítomnost hlavní myšlenky v informační struktuře, většinou relevantní data myšlenková hodnota rozptýlena v balastu, rozporná nebo neúplná data 4 vyhledání a převzetí cizí informační struktury 5 nepřítomnost pokusu, absence jakékoli snahy Produktivita četné, rozmanité, úplné, strukturované, formálně správné výstupy pokrývající všechny oblasti vzdělávání formálně správné výstupy pokrývající podstatné oblasti vzdělávání výstupy s formálními nedostatky, pokrývající jen některé oblasti vzdělávání nesrozumitelné, nedokončené výstupy nebo výstupy okrajového významu 5 žádné výstupy 18

19 Tvořivost vtip, lehkost, neotřelost, hloubka sdělení, vysoká výpovědní hodnota výstupů vynalézavost, obohacování tématu, vytváření neobvyklých kombinací rozpracování nabízených námětů, těžkopádnost, nedokončenost výstupů neúspěšný pokus, přebírání cizích námětů, opakování vzoru nebo stereotypu 5 lhostejnost, rezignace, nulová snaha Užívání získaných znalostí, dovedností, postojů 1 úplnost, správnost, bohatost použitých prostředků 2 neúplnost, převaha vhodně použitých prostředků 3 neúplnost, vzájemná rozpornost použitých prostředků 4 neúspěšný pokus, irelevantní prostředky 5 rezignace, bezradnost, lhostejnost Kritéria hodnocení žáků v jednotlivých předmětech: Učitel přihlíží při hodnocení žáka k: zájmu žáka o vzdělávání, aktivitě žáka, přípravě žáka k individuálním schopnostem žáka k měřitelným výkonům žáka k hodnocení výstupů v jednotlivých předmětech k hodnocení úrovně vytváření klíčových kompetencí Prostředky k hodnocení žáků: ústní projev žáka písemný projev žáka prezentace žáka test, řešení písemných problémových úloh komunikace a spolupráce žáka ve skupině portfolio žáka Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáky získává učitel zejména: 19

20 soustavným diagnostickým pozorováním žáka analýzou výsledků různých činností žáka konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s jinými institucemi Východiskem pro hodnocení je kvalita výsledků vzdělávání, tj. kvalita: znalostí dovedností schopností postojů a hodnot Výsledky hodnocení sděluje učitel okamžitě po splnění úkolu, přičemž využívá práce s chybou, motivuje žáka, vyjadřuje pozitivní závěry. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: - předměty s převahou teoretického zaměření, - předměty s převahou praktických činností a - předměty s převahou výchovného. Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu. a) Předměty s převahou teoretického zaměření Český jazyk a literatura, Český jazyk, Anglický jazyk, Estetika, Informatika, Matematika, Občanská výchova, Rodinná a zdravotní výchova, Základy společenských věd, Základy přírodních věd, Zahradnictví, Ovocnictví a zelinářství, Sadovnictví a květinářství Při klasifikaci v těchto předmětech se hodnotí: ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, kvalita výsledků činností, osvojení účinných metod samostatného studia. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 20

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny

Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny Aktualizace k 1. 9. 2014 Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku.

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku. Š K O L N Í Ř Á D pro žáky dálkového vzdělávání oboru Obchodní akademie platný od 1. 9. 2010 pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 1. Podrobnosti k výkonu práv

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb.

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb. ZŠ Z á k l a d n í š k o l a Dolní Počernice Národních hrdinů 70, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 IČO 45246025, DIČ 009-45246025 e-mail: zs.dp@tiscali.cz,skola.pocernice@seznam.cz,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02.

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02. Čj: ZšJa/24/2015 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02 Klasifikační řád Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Směrnice

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2013 Vypracoval: Schválil: Hana Kolářová, vedoucí vychovatelka Mgr. Miroslava

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Směrnice

Více

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Č.j.: ZSWBi/00159/2013 Účinnost: od 2.9.2013 PR vzala na vědomí dne: 2.9.2013 Vydala: Mgr. Renata Fryčková Spisový znak: Skartační znak: Schváleno

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA Telefon / Fax +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Platí od 28.01. 2013 Ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola U Lesa Nový Bor, B.Němcové 539,okres Česká Lípa příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Jindřich Novák, ředitel školy Mgr. Jindřich Novák,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1/14 Vypracoval: Pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Blanka Chramostová Pedagogická rada projednala dne: 27.

Více