ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804 Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk Schváleno školskou radou a platné od: do odvolání.

2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti a dovednosti dané osnovami a vyučujícími a plnit povinnosti stanovené tímto řádem. Zároveň tento školní řád zaručuje dodržení všech práv žáka v tomto řádu vymezených. Školní řád odpovídá 30 školského zákona č.561/2005 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání a zohledňuje specifické potřeby školy. Článek 2 Docházka do školy 1. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. 2. Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas dle stanoveného rozvrhu hodin a účastnit se vyučování všech povinných předmětů, volitelných předmětů, které si zvolil a nepovinných předmětů, do nichž byl přijat. 3. Časový rozvrh teoretického vyučování: 1. hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina Předmět Praxe je nedílnou součástí teoretického vyučování. Začátky předmětu Praxe střední školy se řídí časovým rozvrhem vyučování. Předmět je vyučován v tříhodinových blocích bez přestávek. O takto získaný čas se krátí konec třetí hodiny, nebo začátek první hodiny předmětu. Pokud je předmět vyučován v šestihodinovém bloku je nejdéle po 2 hodině zařazena přestávka v rozsahu 20 minut a po 4 hodině přestávka 30 minut. Probíhá-li výuka praxe na smluvním pracovišti, řídí se přestávky jejich předpisy. Na předmět Tělesná výchova se žáci převlékají ve školních šatnách u tělocvičny. Do šaten a na všechna sportoviště se žáci přesouvají jen v doprovodu vyučujícího. Výjimku tvoří tělesná výuka na Vesláku, kde na 1. hodinu chodí žáci přímo a po poslední hodině končí výuka na tomto sportovišti. Pokud výuka tělesné výchovy probíhá ve dvouhodinovém bloku, přesouvá se přestávka před nebo za tento blok (dle pokynu vyučujícího). Toto opatření platí i pro přestávku na oběd.

3 V předmětech ODV, Praxe a Tělesná výchova žáci respektují předpisy o bezpečnosti, zdravotní způsobilosti a hygieně práce. (Metodický pokyn MŠMT ČR č. a / a další aktuálně platné předpisy). 4. Ve třídě jsou žáci povinni být nejdéle 5 minut před zahájením vyučování. Vchod do školní budovy se otevírá v 7:00 hodin. Do této doby nemají žáci přístup do školy povolen (s výjimkou žáků jdoucích na ODV). Po skončení vyučování užijí k odchodu vchod školní budovy. Zdržovat se bez důvodu po ukončení vyučování v prostorách školy nebo v dalších objektech není žákům dovoleno. O přestávkách v délce jedné nebo více vyučovacích hodin a během přestávky na oběd je přerušeno vyučování. Po tuto dobu se žáci zdržují pouze ve vstupním vestibulu školy, ve spojovací chodbě k jídelně nebo opustí na vlastní nebezpečí budovu školy. 5. Do školy žáci chodí čistě a přiměřeně oblečeni. V budovách školy musí být přezuti, sportovní obuv není povolena. Po příchodu do budovy školy si odkládají obuv a svršky v uzamykatelné šatně nebo do přidělené skříňky. V šatně není dovoleno zdržovat se mimo čas potřebný k přestrojení. Zámek má žák ke skříňce či šatně za finanční spoluúčasti přidělen. Po dobu přidělení ručí žák za stav skříňky. Jízdní kola žáci ukládají do stojanů pod podloubím školy a řádně je uzamknou. Motocykly parkují uvnitř areálu, na ploše mezi hřištěm a spojovací chodbou severního a jižního pavilonu. 6. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží třídnímu učiteli žádost o uvolnění z vyučování. O uvolnění nezletilého žáka žádá jeho zák. zástupce. - Z jedné hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden až dva dny třídní učitel, na 3 dny a déle ředitel školy nebo jeho zástupce na základě písemné žádosti zák. zástupců /nezletilých žáků/ nebo žáka. K žádosti se písemně vyjádří třídní učitel. - Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je žák, v případě nezletilosti jeho zákonný zástupce povinen to bez odkladu /nejpozději do 3 dní/ oznámit třídnímu učiteli. Při návratu do vyučování je žák povinen předložit třídnímu učiteli omluvenku podepsanou zák. zástupcem žáka, v případě zletilosti se žák omlouvá sám. - Nepřítomnost žáka při vyučování lze omluvit jen pro závažné důvody. Nepřítomnost pro nemoc trvající déle než tři dny potvrdí ošetřující lékař. Ředitel školy může žáka uvolnit z účasti na vyučování povinného předmětu nebo některých tělesných úkonů spojených s výukou na základě vyjádření příslušného lékaře a na základě písemné žádosti. - Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy. - Škola si vyhrazuje právo neklasifikovat žáka v jednotlivých předmětech, pokud absence v daném předmětu překročí 20 %. 7. Každou změnu všech osobních i rodinných údajů je žák povinen bezprostředně po změně nahlásit třídnímu učiteli.

4 Článek 3 Chování žáka ve škole a při činnostech organizovaných školou 1. Žák je zejména povinen: a) dodržovat školní řád, řád učeben a dílen a další předpisy upravující vztah žáka a školy b) plnit příkazy všech pedagogických i nepedagogických pracovníků SOŠ a SOU. Se všemi pracovníky jedná přímo, otevřeně a slušně. Respektuje vztah nadřízenosti a podřízenosti. c) neohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní i spolužáků. Dodržovat zásady bezpečnosti i ochrany zdraví při teoretické výuce, odborném výcviku a při všech akcích pořádaných školou d) šetřit školní zařízení a chránit ho před poškozením. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku SOŠ a SOU, žáků, učitelů nebo jiných osob hradí zák. zástupci žáka, který poškození způsobil. Ohlásit poškození nebo závadu zařízení nebo vybavení školy vyučujícímu nebo vedení školy. e) při přerušení studia a ukončení docházky do školy nebo při předčasném ukončení studia je žák povinen si vyřídit výstupní list v co nejkratším termínu. 2. Všem žákům je zakázáno: a) kouřit a požívat alkoholické nápoje v prostorách školy a při akcích organizovaných školou b) v prostorách školy užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat (tj. přinášet, nabízet, prodávat, opatřovat, přechovávat) a přicházet do školy a na akce organizované školou pod jejich vlivem. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. V případě zjištění porušení tohoto zákazu bude škola postupovat v souladu se zákony ČR. c) nosit do areálu školy a na akce pořádané školou technické pomůcky pro aplikaci a výrobu návykových a zdraví škodlivých látek. d) hraní hazardních her v prostorách školy a při akcích pořádaných školou e) nosit do školy cigarety včetně elektronických, alkohol a jiné zdraví škodlivé látky a předměty nebezpečné pro život a zdraví lidí (chemikálie, drogy, zbraně, včetně nožů, výbušniny) f) bez závažného důvodu nosit do školy cennější věci nebo větší obnosy peněz. V nutném případě musí žák požádat prostřednictvím třídního učitele o jejich úschovu během vyučování g) zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem výuky, zejména projevů rasismu a šikanování včetně tzv. kyberšikany h) pořizovat a zveřejňovat jakékoliv záznamy ze školy a školních akcí bez souhlasu vedení školy i) manipulovat s ochrannými zařízeními pro bezpečnost a hygienu práce a zařízeními pro požární ochranu (hydranty, hasicí přístroje, tabulky) a poškozovat je. j) opouštět školu o přestávkách mezi vyučovacími hodinami po sobě následujícími k) používat mobilní telefony, prostředky IKT a internet během vyučovacích hodin bez výslovného souhlasu vyučujícího l) manipulovat s nábytkem a vybavením školy bez vědomí zaměstnanců školy

5 m) přivádět nebo přinášet jakákoliv zvířata bez povolení n) připojování jakýchkoliv zařízení, které nejsou majetkem SOŠ a SOU Nymburk do počítačové sítě SOŠ a SOU Nymburk bez souhlasu správce sítě. Provoz zařízení je možný pouze se souhlasem správce PC sítě a po podepsání příslušného protokolu. 3. Na školních exkurzích, cvičeních, výletech a dalších akcích je žák povinen řídit se pokyny učitele nebo jiné dospělé osoby pověřené dozorem. Bez jeho souhlasu se nesmí žák vzdálit od ostatních žáků nebo z určeného místa. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu těchto zařízení a dbají všech pokynů v nich. 4. V průběhu roku jsou žáci pověřováni službami. Třídní službu určuje třídní učitel. Třídní služba má tyto povinnosti: - v průběhu vyučování maže tabuli - připravuje křídu a ostatní pomůcky dle pokynů vyučujícího - kontroluje pořádek ve třídě před odchodem (uzavření oken, zvednutí židlí, smazání tabule, vyhození odpadků) - hlásí na začátku hodiny vyučujícímu chybějící žáky - v případě, že se vyučující do 5 minut nedostaví do třídy, nahlásí tuto skutečnost řediteli nebo zástupci ředitele nebo vedoucímu teoretického vyučování Článek 4 - Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni - zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školských zařízení - na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka - informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly míst vliv na průběh vzdělávání - dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích Článek 5 Hygienické a bezpečnostní zásady 1. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě či na hřišti, jsou žáci povinni ihned oznámit svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících. Také úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti mimo školu, je třeba ihned ohlásit pedagogickému dozoru. 2. Při výuce v tělocvičně, laboratoři, odborné učebně a dílně, žáci dodržují specifické bezpečnostní předpisy, dané vnitřním řádem učeben. 3. Žákům je zakázáno manipulovat s el. spotřebiči a el. vedením bez dozoru vyučujícího. 4. Na začátku každého školního roku jsou žáci seznámeni s pravidly BOZP a požárními poplachovými směrnicemi, kterými jsou povinni se řídit. Článek 6 - Práva žáků Všichni žáci mají právo: a) na rozvoj všeobecného a odborného vzdělání b) na výchovu směřující k rozvoji rozumových a fyzických schopností c) na informace a poradenskou službu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy k povolání

6 d) na ochranu před informacemi škodícími jejich pozitivnímu vývoji e) na zacházení, které je slučitelné s lidskou důstojností f) na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se jich týkají g) na poskytnutí pomoci v případě nesnází a problémů h) na zdravé životní prostředí i) na ochranu před všemi formami diskriminace, šikanování, projevy rasismu, před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami j) na přestávky ve vyučování dle časového rozvrhu vyučování a hygienických norem k) na seznámení s obecnými předpisy a vyhláškami týkající se resortu školství, s učebním plánem školy, s klasifikačním řádem l) na přerušení studia v odůvodněných případech na nezbytně nutnou dobu m) na předčasné ukončení studia (jsou-li zletilí) n) na zvolení studentské rady, oprávněné k jednání s vedením školy Článek 7 Výchovná opatření, klasifikace, chování žáků Problematiku výchovných opatření a klasifikace chování řeší vyhlášky MŠMT ČR č.13/2005 Sb./pro školu a odborný výcvik/ - 64) 1992 Sb./pro mimoškolní výchovu/. 1. Pochvaly nebo jiná ocenění - uděluje přímo třídní učitel, učitel odborného výcviku, vychovatel a ředitel SOŠ a SOU na návrh výše uvedených pedagogických pracovníků - pochvalou jsou oceněny zejména výborné studijní a pracovní výsledky, práce nad rámec běžných povinností, úspěšná reprezentace školy v soutěžích,. - věcným nebo peněžním darem jsou oceněni žáci za výrazné zlepšení studijních výsledků, za reprezentaci školy či šíření dobrého jména školy jiným způsobem 2. Kázeňské tresty - napomenutí třídního učitele uděluje přímo třídní učitel, učitel odborného výcviku - důtka třídního učitele, učitele odborného výcviku uděluje přímo třídní učitel nebo učitel odborného výcviku - důtka ředitele - uděluje ředitel SOŠ a SOU na návrh tříd. učitele, učitele odborného výcviku, vychovatele - podmíněné vyloučení ze studia se zkušební lhůtou nejdéle do 1 roku (doba musí být uvedena) - uděluje ředitel SOŠ a SOU na návrh pedagogické rady - podmíněné vyloučení z ubytování se zkušební dobou 1-5 měsíců, prázdniny se nezapočítávají (doba musí být uvedena) - uděluje ředitel SOŠ a SOU na návrh pedagogické rady Domova mládeže - vyloučení ze studia - uděluje ředitel SOŠ a SOU na návrh pedagogické rady - vyloučení z ubytování - uděluje ředitel SOŠ a SOU na návrh pedagogické rady Domova mládeže

7 - napomenutím třídního učitele jsou trestány menší přestupky proti školnímu řádu, tedy např. pozdní příchod, zapomínání pomůcek, nepřezutí - třídní důtka je udělována za opakované drobné přestupky a za vážnější přestupky, tedy např. za nevhodné chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy, opuštění areálu školy o přestávkách, neplnění povinností služeb, za neomluvenou absenci menšího rozsahu (cca 1 den nebo 5 hodin) - důtka ředitele školy je udělována v případě, že třídní důtka neměla žádoucí výchovný účinek a žák i nadále nerespektuje ustanovení školního řádu. Důtkou ředitele školy může být potrestána neomluvená absence většího rozsahu (cca 2-3 dny nebo 15 hodin), konzumace alkoholu a kouření ve škole nebo na akcích pořádaných či spolupořádaných školou, vážné prohřešky proti zásadám slušného chování, - podmíněným vyloučením, resp. vyloučením ze studia se trestá zejména požívání drog, vnášení zbraní do školy, spáchání trestného činu, šikana, projevy rasismu a xenofobie Podmíněným vyloučením může být také potrestána opakovaná neomluvená absence, svévolné ničení zařízení školy, hrubý slovní útok žáka vůči pracovníkům školy. - vyloučení ze studia je krajním a výjimečným trestem. Uplatní se zejména při hrubém porušení školního řádu v průběhu podmíněného vyloučení ze studia. Vyloučení ze studia je především udělováno za: - zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy - fyzické napadení žáka školy, včetně projevů fyzického i psychického nátlaku vůči ostatním (např. šikanování apod.) - poškozování cizího majetku (školního, ale i mimo školu, soukromého a státního) - přinášení jakýchkoliv zbraní (např. plynových) do školy - podvody související s výukou (např. padělání omluvenek, zcizení zadání písemných prací apod.) - oznámení obecného ohrožení, které žák učiní s vědomím, že se nezakládá na pravdě (např. umístění bomby v prostorách SOŠ a SOU Nymburk) - distribuci drog nebo jiných omamných a návykových látek - spáchání trestného činu i mimo školu Poznámka: 1. O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců, kdy se o provinění žáka nebo studenta dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje pedagogickou radu. Žák přestává být žákem dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 2. Ředitel školy může odstoupit od vyloučení žáka ze studia kvůli poškození majetku školy, jestliže zákonný zástupce nebo plnoletý žák neprodleně a dobrovolně uhradí vzniklou škodu v plné výši. V tomto případě může být žákovi uděleno podmíněné vyloučení nebo i mírnější výchovné opatření. Informace o vyslovení důtky ředitele školy se zasílá doporučeným dopisem zák. zástupcům žáka. Návrh na podmínečné vyloučení musí být vždy projednán v pedagogické radě. Vyloučení ze studia a podmíněné vyloučení ze studia jsou správním rozhodnutím a řídí se správním řádem.

8 Snížená klasifikace chování není kázeňským trestem. Hodnotí se jí chování žáka v průběhu celého pololetí a klasifikace není závislá na předchozím udělení některého kázeňského trestu, ale k těmto trestům se přihlíží. Článek 8 Zanechání studia, přestup, přerušení studia - zanechání studia je žák povinen oznámit řediteli školy písemnou formou, v případě, že žák není plnoletý, musí být žádost o ukončení studia doplněna o vyjádření zákonného zástupce žáka žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni doručení žádosti popř. dnem uvedeným v žádosti, pokud jde o den pozdější - nedostaví-li se žák na vyučování po dobu nejméně 5 dnů, požádá ředitel školy písemně zákonného zástupce nebo plnoletého žáka o sdělení důvodu absence, jestliže do 10 dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí nebo absenci neomluví, přestává být žákem školy posledním dnem této lhůty - změnu studijního oboru v rámci SOŠ a SOU povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti plnoletého žáka nebo zákonného zástupce žáka, přestup je vázán vykonáním rozdílových zkoušek na SOŠ a SOU - o přestupu z jiné školy rozhoduje ředitel SOŠ a SOU na základě písemné žádosti zákonného zástupce nebo plnoletého žáka povolení přestupu je zpravidla vázáno na vykonání rozdílových zkoušek - přerušení studia zákonný zástupce žáka nebo plnoletý žák může písemně požádat o přerušení studia, a to nejdéle na 2 roky žák pak pokračuje v ročníku, ve kterém bylo studium přerušeno, po dobu přerušení studia žák není žákem SOŠ a SOU Článek 9 Hodnocení výsledků studia Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí je možno žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. Podmínky hodnocení stanoví klasifikační řád SOŠ a SOU Nymburk. 1. Žák je v jednotlivých předmětech klasifikován těmito stupni: 1 - výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný 2. Celkové hodnocení na konci prvního a druhého pololetí: - prospěl s vyznamenáním - prospěl

9 - neprospěl - nehodnocen (pouze 1. pololetí) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možno žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky, nejpozději do konce září následujícího školního roku. Jestliže má žák nebo zákonný zástupce žáka pochybnost o správnosti klasifikace žáka na konci pololetí, může do 3 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o jejím výsledku, požádat ředitele školy o přezkoušení. V opodstatněných případech může krajský úřad rozhodnout konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. Žák, který po splnění povinné školní docházky nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo po tomto dni následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku. Článek 10 Uvolnění z výuky Ředitel školy může ze závažných důvodů zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti vyučování některého předmětu, žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popř. rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření

10 absolventa. V předmětu Tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. V Nymburce dne

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) Obsah školní rok 2009-2010 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 ŠKOLNÍ ŘÁD šk. r. 2014/2015 Obsah I. Úvod... 1 II. Přijetí uchazeče ke studiu... 2 III. Ukončení a zanechání studia žáka... 2 IV. Povolení

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun IČO 47558415, tel. 311 622 311 SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Chrudim vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Školní řád Čl. 1 Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na střední škole zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti stanovené

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva sídlo: Kozí 1, 110 00 Praha 1 adresa: Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3 telefon: 224 816 617, 608 359 995 emailová adresa: konzervator.praha@seznam.cz webové stránky: www.konzervatorpraha.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Oddíl

Více

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Školní řád SŠ, jehož nedílnou součástí je organizační řád školy a pravidla hodnocení žáků školy, je prostředkem k tomu, aby výchovně vzdělávací

Více

Školní řád. AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 ČASOVÝ REŽIM DNE A PROVOZ ŠATEN

Školní řád. AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 ČASOVÝ REŽIM DNE A PROVOZ ŠATEN AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 Školní řád tel.: 221 421 931 fax : 221 421 957 e-mail : agstepanska@agstepanska.cz č.j.: /2014 vymezující práva a povinnosti

Více