Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015"

Transkript

1 ; Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015 V Praze dne 1. září 2014 Ing. Lumír Kymr ředitel SŠES

2 1. Úvod Výchovně vzdělávací plán Střední školy elektrotechniky a strojírenství pro školní rok 2014/2015 stanovuje hlavní úkoly pro vedení školy, všechny pracovníky a žáky. V uplynulém školním roce proběhly státní maturity, které přinesly oproti minulým ročníkům zhoršené výsledky zejména v hodnocení didaktického testu z matematiky. V letošním roce po konečném vyhodnocení výsledků maturitních zkoušek budou provedeny rozbory výsledků jak školy jako celku, tak jednotlivých tříd oborů a jednotlivých předmětů. Projednáním celkových výsledků ve vedení školy a výsledků jednotlivých předmětů v předmětových komisích budou přijata opatření k upevnění pozitivních výsledků a k nápravě dílčích nedostatků. Ty pak budou zapracovány do tematických plánů příslušných předmětů. Jedním z opatření, ve kterém bude škola i v tomto školním roce pro zlepšení stavu znalostí matematiky pokračovat, je nahrazení předmětu konverzace v anglickém jazyce předmětem matematický seminář u žáků 4. ročníků, kteří plánují maturovat z matematiky v roce roku po získání konečných výsledků didaktických testů z matematiky, provede předmětová komise a následně vedení školy vyhodnocení účinnosti semináře a v případě prokázání pozitivních výsledků tento předmět bude od dalšího školního roku zapracován do ŠVP. Důležitým úkolem zejména pro předmětové komise je průběžně vyhodnocovat jednotlivé školní vzdělávací programy, přizpůsobovat je potřebám sociálních partnerů, požadavkům trhu a výsledkům technického vývoje a tyto postupně uvádět do školní praxe. I v letošním školním roce budou probíhat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání připraveného NÚV a jeho komisemi. Učitelé odborného výcviku a učitelé odborných předmětů budou pokračovat v účasti na přípravě jednotného zadání, nebo navážou nové kontakty se zpracovatelskými týmy s cílem nabídnout pomoc v přípravě závěrečných zkoušek. Tím bude možné ovlivnit obsah a zaměření zkoušek. Vedení školy bude řídit, koordinovat a zajišťovat účelnou práci předmětových komisí při prověřování obsahu jednotlivých předmětů, koncipování doplňků předmětů, zejména vyvíjejících se v souladu s novými technickými poznatky, při přípravě a organizaci přijímacích, ročníkových, maturitních a závěrečných zkoušek. Vyústěním této činnosti bude pak práce na revizích školních vzdělávacích programů a jejich postupné úpravy u všech oborů. Do školních vzdělávacích programů všech oborů byl zapracován princip společného 1. ročníku a posunutí rozhodnutí o profesní orientaci na konec 1. ročníku na základě výsledků ročníkových zkoušek. Pro letošní rok bude opět zpracováno jednotné schéma ročníkových zkoušek a budou vykonány ve stejném čase. K tomu je třeba, aby žáci byli vedeni učiteli k vysoké odpovědnosti za školní přípravu s vědomím významu zkoušek pro volbu oboru a úrovně ukončení studia. Zároveň ale je nutné informovat žáky o skutečnosti, že případný neúspěch ještě neznamená definitivní konec studia směřujícího k maturitní zkoušce, ale že jsou možné i další cesty vedoucí k maturitě, které škola nabízí. V návaznosti na konání ročníkových zkoušek vedení školy odmítlo účast na pokusném ověřování centrálně zadávaných přijímacích zkoušek do oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. Pouze nabídlo zřizovateli možnost účasti na ověřování v případě nutnosti prověřit logistiku a organizaci přijímacích zkoušek. Přes neúčast školy v pokusném ověřování vedení školy jednotné přijímací zkoušky podporuje jako prostředek ke zvýšení motivace a zlepšení znalostí žáků základních škol. Škola bude vedle stávajících sociálních partnerů rozšiřovat spolupráci s dalšími sociálními partnery, se kterými se bude podílet na přípravě a realizaci vzdělávacích programů a na 2 /25

3 přípravě, průběhu a hodnocení závěrečných a praktických maturitních zkoušek a jejich zapojení do spolupráce (např. v rámci projektu Pospolu řízeného NÚV). Škola spolupracuje s týmy zástupců sociálních partnerů, se kterými bude jednotlivé kroky a cíle projednávat. V diskusi vedení školy a všech pedagogických pracovníků bude vedení školy upřesňovat a zlepšovat autoevaluační nástroje, které slouží pro vlastní hodnocení školy v následujícím školním roce. Zejména budou využity dobré zkušenosti s výsledky ověřovacího hodnocení v minulých létech a rozbory výsledků prospěchu, docházky a chování žáků jednotlivých tříd. Po dobrých zkušenostech s elektronickou třídní knihou pokračuje platnost elektronické třídní knihy pomocí software Bakaláři i do odborného výcviku pro zpracování deníku evidence odborného výcviku. Pro tyto účely byli všichni kmenoví učitelé vybaveni notebooky, které umožňují připojení ke školní počítačové síti přímo v učebnách při zachování bezpečnosti dat. Notebooky jsou vybaveni i učitelé OV, aby se mohli připojit k systému Bakaláři z různých dílen školy, ve kterých vyučují. Učitelé pro tento školní rok využijí možnost zpracování tematických plánů ve stejnojmenném modulu systému. Tím bude možné propojení plánů přímo s třídní knihou. Pro elektronickou administrativu spojenou s výukou je třeba zvýšit odpovědnost třídních učitelů za správnost předepsané pedagogické dokumentace svých tříd a ostatních pedagogických pracovníků za aktuální průběžné zápisy docházky a klasifikace do modulu Třídní kniha, stejně tak výsledné klasifikace do počítače. Tím škola umožní rodičům pravidelnou a průběžnou kontrolu prospěchu, docházky a chování žáků pomocí webové aplikace Bakaláři. Od tohoto školního roku budou všichni pedagogičtí pracovníci důsledně používat modul Plány akcí systému Bakaláři, do kterého budou zapisovat všechny plánované aktivity, které nejsou zobrazeny v pravidelném rozvrhu. Tyto údaje budou též zobrazeny ve webové aplikaci pro rodiče a žáky a spolu se zobrazováním aktuálního rozvrhu po zanesení změn vyplývajících ze suplování budou sloužit rodičům a žákům k aktuálnímu informování a dění ve škole a případných změnách rozvrhu. Modul Plány akcí bude též využit pro registraci aktivit sloužící jako podklad pro zpracování výroční zprávy. Při všech administrativních pracích budou všichni zaměstnanci školy v účelné míře využívat výpočetní techniku včetně intranetu a předávat nadřízeným pracovníkům všechny důležité a dokumenty digitalizované. Učitelé doporučí žákům jako podpůrný materiál pro přípravu na výuku schválené internetové studijní materiály, případně své vlastní podklady pro studium, které poskytnou žákům zdarma. Budou využívat pro nabídku studijních materiálů oficiální servery a metodické portály (např. Ve spolupráci všech pedagogických i nepedagogických pracovníků s vedením školy, s výchovnými poradci, s koordinátorem protidrogové prevence, s pracovníky pedagogickopsychologické poradny a dalšími externími odborníky se zaměříme na problémy tříd, zejména 1. ročníků. Budeme nesmlouvaví k porušování pravidel slušného chování a úcty k dospělým a k nerespektování norem školy. Na druhé straně budou zaměstnanci školy a zejména učitelé chápat problémy spojené s přechodem žáků na jiný typ školy, problémy rodinné a osobní a vytvářet atmosféru důvěry ve vztahu pedagogický pracovník a žák tak, aby byl snížen odchod žáků ze školy v průběhu školního roku na nezbytné minimum. Vedení školy bude posilovat roli výchovných poradců a prohlubovat spolupráci pedagogů při řešení problémových žáků a tříd, a to jak prospěchově, tak chováním a absencemi. K tomu budou učitelé, zejména třídní učitelé, využívat včasná jednání výchovné komise školy. I nadále bude škola spolupracovat s podniky a organizacemi příslušného zaměření při realizaci praxí žáků v průběhu školního roku s cílem zkvalitnit odborný výcvik a rozšířit jej o činnosti, kterých není škola schopna, vytvořit vazbu žáků k podniku a naopak, zajistit lepší 3 /25

4 startovní čáru absolventů školy při hledání zaměstnání po ukončení studia a navazovat a udržovat dobrou spolupráci s podnikovou sférou. Bude se podílet se na provozu a využívání polygonu Zámkař, který byl vybudován za pomoci magistrátu v rámci projektu emeslo žije a dalších výukových polygonů sociálních partnerů. Ve spolupráci s podniky a organizacemi bude škola připravovat náborový materiál, který vedle obsahu jednotlivých učebních a studijních oborů a uplatnění absolventů na trhu práce bude obsahovat informační a náborové materiály z podnikové sféry. Pro tento účel budou uvedeny do provozu i nové webové stránky školy s rozšířeným redakčním systémem prakticky ve všech sekcích. Díky nim budou aktualizovány průběžně internetové stránky školy včetně náborových informací a předběžné přihlášky a budou operativě doplňovány dalšími mi. Na internetových stránkách školy i nadále nabízet zaměstnání i starším absolventům školy na základě požadavků spolupracujících podniků a organizací. Prověřit efektivitu, účinnost internetové inzerce nabízených pracovních pozic a oslovením inzerujících firem získat o dopadu na přijímání pracovníků. Spolupracovat v souladu se zákonem a jednacím řádem se Školskou radou a s odborovou organizací a projednávat s nimi všechny zásadní otázky rozvoje a činnosti školy. V tomto školním roce bude pracovat Školská rada v novém složení vzešlém z řádných voleb do Školské rady. Důležitým úkolem vedení školy je vést všechny zaměstnance a žáky k hrdosti na příslušnost ke škole, k profesím a podnikové sféře; bránit všemi prostředky vybavení školy před vandalizmem a svévolným poškozováním a žáky před negativními vlivy sociálně patologických jevů. Škola bude i nadále pokračovat v modernizaci a úpravách jednotlivých prostor a odloučených pracovišť školy s cílem zlepšit podmínky pro výuku žáků. Do úprav školy a dalších vylepšení podmínek pro její činnost a vylepšení prostředí zapojit v rámci odbornosti pracovníky, zejména pedagogické, ale i žáky. Vedení školy bude pokračovat a prohlubovat spolupráci s partnerskými školami při řešení zásadních otázek koncepce a rozvoje škol a při diskuzích o směrování školství, oborů, školních vzdělávacích programů a dalších důležitých otázkách existence škol. V rámci Asociace středních škol telekomunikačních a v rámci sekce odborného vzdělávání Cechu Kovo se bude škola dle svých možností podílet na pořádání soutěží žáků na regionální i celostátní úrovni a vysílat do těchto soutěží žáky příslušných oborů. Ve spolupráci s učiteli cizích jazyků, zejména angličtiny, navázat mezinárodní komunikaci, resp. spolupráci škol a vytvořit podmínky pro případnou budoucí účast na projektech s některou ze zahraničních škol. Učitelé cizích jazyků budou hledat vhodné aktivity v rámci projektu etwinning. 4 /25

5 2. Skladba učebních a studijních oborů Kód Název Ročník Celkem L/01 Programátor počítačem řízených strojů L/02 Letecký mechanik H/01 Zámečník H/01 Nástrojař H/01 Univerzální obráběč H/01 Opravář letadel L/01 Elektrotechnik M/01 Telekomunikační a datové sítě Telekomunikační mechanik H/01 Elektrikář H/01 Sdělovací a zabezpečovací systémy M/01 Provoz a ekonomika dopravy M/01 Finanční specialista Celkem Celkový počet žáků SŠES ve školním roce 2014/ Personální obsazení 3.1. editel SŠES: Ing. Lumír Kymr 3.2. Zástupci ředitele: Ing. Gabriela Jiranová statutární zástupce a zástupce pro ekonomiku RNDr. Marie Jaroušková zástupce pro teoretické vyučování Bc. Pavel Friml zástupce pro praktické vyučování Ing. Jan Charvát zástupce ředitele pro personalistiku a provoz 3.3. Informace o třídách: 5 /25

6 Třída Počet Třídní učitel Garant - UOV Učebna EO1A 22 Ing. Iveta Tvrdková-Karmazínová Bc. Jan Valvoda 32 EO1B 22 Mgr. Pavel Reumann Daniel Grešl 13 FS1 20 Mgr. Blanka Ocovská - 46 PD1 17 Miroslav Rýdlo - 11 SO1A 20 Ing., Bc. Lucie Franková Tomáš Pittner 42 SO1B 21 Mgr. Tomáš Žilinčár Tomáš Pittner 48 TO1 30 PaedDr. Michal Šíba Bc. Alena Všetečková 31 FS2 19 Mgr. Helena Růžičková - 47 ML2 32 Ing. Michaela Vojtíšková LM - Hamřík, MS - Volenec 41 PD2 14 Ing. Iveta Tvrdková-Karmazínová - 12 SE2 31 Ing.,Bc. Martin Mikušiak Jan Skrčený 22 SO2 14 Ing. Miroslav Skácel Z - Hradecký, UO - Hanzalík 45 TE2 17 Ing., Bc. Daša Třečková Bc. Alena Všetečková 34 E3 28 Zuzana Veselá Bc. Jan Valvoda 37 FS3 27 Mgr. Helena Růžičková - 21 ML3 17 Mgr. Jana Petřinová LM Hamřík, MS - Volenec 44 PD3 33 Mgr. Ivana Janotová - 14 OS3 13 Mgr. Miloslava Sobotková Jiří Hanzalík 45 TE3 27 PaedDr. Michal Šíba ET Kouřil, TDS Grešl 38 FS4 23 Ing. Daniela Duchoňová - 33 ML4 17 Mgr. Jana Petřinová LM Hamřík, MS - Volenec 43 PD4 15 Mgr. Miloslav Albl - 35 TE4 23 Ing., Bc. Daša Třečková Robert Kouřil Organizace školního roku 2014/15 Začátek školního roku pololetí pololetí Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Konec školního roku Hlavní prázdniny Podzimní termín maturitní zkoušky - praktická zkouška z odborných předmětů /25

7 - ústní zkoušky didaktické testy a písemné práce SČ MZ Opravné závěrečné zkoušky - písemné praktické ústní náhradní (opravné) Uzavření klasifikace za 1. pololetí za 2. pololetí končící ročníky viz příloha ostatní Klasifikační konference 1. pololetí pololetí končící ročníky viz příloha ostatní Vydání vysvědčení 1. pololetí Vydání vysvědčení 2. pololetí končící ročníky viz příloha ostatní Přijímací řízení denní studium I. kolo denní studium II. kolo Ročníkové zkoušky Maturitní zkoušky viz příloha Závěrečné zkoušky viz příloha Třídní schůzky 1. ročníky v všichni v v Dny otevřených dveří hod /25

8 Doklasifikace a opravné zkoušky Přijímací řízení a dny otevřených dveří Přijímací řízení ke studiu na SŠES v učebních, studijních a nástavbových oborech bude pro školní rok 2014/2015 probíhat v souladu s /5004 Sb., školský zákon, a s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízením vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Denní studium: Denní studium: II. a další kola: dle situace po I. kole a rozhodnutí vedení školy ( ) Dny otevřených dveří: vždy od do hodin V uvedených dnech bude na pracovištích OV Jesenická a Dubečská probíhat odpolední výuka. Maturitní zkoušky Proběhnou v souladu s /5004 Sb., školský zákon, a s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění. Společná /státní/ část MZ tj. didaktické testy a písemné práce se budou konat od do Písemné a praktické zkoušky MZ budou probíhat od a ústní zkoušky společné části MZ a zkoušky profilové části MZ se konají od do viz příloha Závěrečné zkoušky Proběhnou v souladu s /5004 Sb., školský zákon, ve znění 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem Rozpis viz příloha 8 /25

9 D U B E N K V Ě T E N Č E R V E N FS4 /22/ ML4/18/ PD4 / 15/ T E 4 / 23/ K K K K E3 O S 3 K K K L A S I F I K A Č N Í K O N F E R E N C E VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ D I D A K T I C K É T E S T Y A P Í S. P R Á C E S P O L E Č N É Č Á S T I M Z PRAKTICKÉ ZKOUŠKY/PÍSEMNOU FORMOU/ S T U D I J N Í V O L N O KONZULTACE ÚSTNÍ ZKOUŠKY PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA VYDÁVÁNÍ VÝUČNÍHO LISTU K / /

10 5. Plán hlavních úkolů a termínů pro 1. pololetí školního roku datum zodpovídá text předpis ZÁÍ do 1.9., Z ředitel vypracuje písemný rozvrh týdenní pracovní doby, seznámí s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, nedohodne-li se se zaměstnancem na jiné době seznámení 84 odst. 1 zákoníku práce do při nástupu do práce Z PP, vedoucí úseků seznámení nových zaměstnanců s pracovním řádem, s vnitřními směrnicemi, předpisy k zajištění BOZP, kolektivní smlouvou 37 odst. 5 zákoníku práce do 1.9. Z EÚ vydání nových platových výměrů v souvislosti se změnami specializačního příplatku, zvláštního příplatku, příplatku za rozdělenou směnu atd., změnu skutečností uvedených v platovém výměru je ředitel povinen písemně oznámit, včetně uvedení důvodů změny, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti 136 odst. 2 zákoníku práce do 1.9. Z TV seznámit zaměstnance s počtem dnů samostudia 1.9. MŠMT určí konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období až konání maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období ve dnech zkoušky profilové části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období ve dnech přestup žáka z 1. ročníku jedné SŠ do 1. ročníku jiné SŠ 3.9., Z, TU, UOV prokazatelné seznámení zaměstnanců a žáků se školním řádem, vnitřním řádem, informování zákonných zástupců žáků, zveřejnění řádu na přístupném místě školy 3.9. TU žáci 1. ročníku SŠ předloží vysvědčení z 9. třídy ZŠ 3.9. TU přijatí žáci na SŠ, ZUŠ - cizinci dodají doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR 24 odst. 7 o pedagogických pracovnících 2 odst. 3 maturitní 2 odst. 2 maturitní 2 odst. 5 maturitní 2 odst. 6 maturitní 66 odst. 4 školského 30 odst. 3 školského 1 odst. 5 o přijímacím řízení 20 odst. 3 školského 3.9. ředitel školy určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle RVP a ŠVP, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky 79 odst. 3 školského 2.9. začátek období školního vyučování ve školním roce 2014/ o organizaci školního roku - Věstním MŠMT 6/2012

11 2. 9. souhlas se zpracováním osobních údajů 5 o ochraně osobních údajů, TU Setkání s rodiči žáků přijatých do 1. ročníku do na formuláři do po internetu Z PP výkaz o školní knihovně /R 22-01/ vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení - Věstník MŠMT 4/2012 do do až Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky didaktických testů v podzimním zkušebním období podzimní zkušební období - následující pracovní den po převzetí výsledků didaktických testů ředitel zpřístupní výsledky žákům podzimní zkušební období - ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky, konkrétní termíny stanoví ředitel školy 22 odst. 2 maturitní 22 odst. 2 maturitní 22 odst. 2 maturitní do podzimní zkušební období - výsledky písemných prací zpřístupní Centrum řediteli školy do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací žáků dané školy 22 odst. 3 maturitní - písemné práce se mohou konat nejpozději do podzimní zkušební období -Centrum do 3 pracovních dnů od shromáždění výsledků obou částí maturitní zkoušky jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra 26 odst. 3 maturitní - ústní zkoušky společné části mohou probíhat nejpozději do do podzimní zkušební období-centrum do 3 pracovních dnů od shromáždění výsledků obou částí maturitní zkoušky jednotlivého žáka zpřístupní řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka 29 odst. 2 maturitní - ústní zkoušky společné části mohou probíhat nejpozději do do , Z TV podzimní zkušební období-ředitel vytiskne z informačního systému Centra protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka a žákovi jej předá 29 odst. 3 maturitní zkoušky do , Z TV podzimní zkušební období-ředitel školy nejpozději do 3 pracovních dnů od zpřístupnění údajů podle 26 odst. 3 vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce 33, maturitní - nejzazší termín zpřístupnění údajů je vedoucí ÚSM státní svátek - vlajková výzdoba zákon o státních svátcích - zákon o užívání státních symbolů do předseda předmětové komise ČJL předseda předmětové komise ČJL seznam literárních děl pro konání ústní maturitní zkoušky z ČJL nabídka pracovních listů z CERMATu pro ústní část maturitní zkoušky z ČJL žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení 6 odst. 2 maturitní 6 odst. 5 maturitní 146 odst. 1 školského 11 /25

12 do Z PP škola vyrozumí ČŠI o aktualizaci záznamů o úrazu podle 2 odst. 6 písm. A) v uplynulém školním roce 4 odst. 4 č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění do , výchovní poradci zpracování individuálního vzdělávacího plánu nejpozději do 1 po nástupu žáka nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb 6 odst. 5 č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění ÍJEN do na formuláři do po internetu Z PP výkaz o ředitelství škol (R 13-01) vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení Věstním MŠMT 4/2012 do Z PV zveřejnění termínu opravné nebo náhradní závěrečné zkoušky konané v prosinci (nejméně 2 před konáním zkoušek) zveřejnění na veřejně přístupném místě ve škole a také na webových stránkách školy 5 odst. 1 o závěrečné zkoušce a absolutoriu do vedoucí úseků stanovit čerpání dovolené nebo samostudia na podzimní prázdniny 217 odst. 1 zákoníku práce 24 odst. 7 o pedagogických pracovnících zkoušející odborných předmětů profilové části MZ ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 až 30 témat 16 odst. 1 o závěrečné zkoušce a absolutoriu do pí Jelínková předání individuálních údajů ze školních matrik k rozhodnému datu vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení, příloha č. 1, čl. 1 odst. 1 písm. b) do Z PP výroční zpráva o činnosti školy za období předcházejícího školní roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření, se předkládá školské radě ke schválení 7 odst. 2 č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti výročních zpráv do po internetu Z PP výkaz o střední škole (M 8, předání individuálních údajů) vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení Věstník MŠMT 4/ a podzimní prázdniny 4 odst. 2 o organizaci školního roku Věstník MŠMT 6/ /25

13 vedoucí ÚSM státní svátek - vlajkový výzdoba zákon o státních svátcích, zákon o užívání státních symbolů do , Školská rada výroční zprávu do 14 dnů po schválení školskou radou zaslat zřizovateli 7 odst. 2, kterou se stanoví náležitosti výročních zpráv do Z PP stanovení termínu inventarizace školy, písemně vyhlásit pravidla inventarizace, jmenovat inventarizační komise, likvidační komisi zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění do , Z PP v případě uzavření nové kolektivní smlouvy nebo její změny od je nutné zahájit jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy 8 odst. 4 č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění do předsedkyně předmětové komise AJ ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům témata pro zpracování školních zkušebních úloh maturitní zkoušky z cizího jazyka 8 odst. 3 maturitní LISTOPAD do na formuláři, do po internetu Z PP výkaz o činnosti zařízení školního stravování vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení, Věstník MŠMT 4/2012 do Z PV, VU- OV uchazeč o opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku písemně oznámí řediteli školy termín zkoušky 5 odst. 2 o závěrečné zkoušce a absolutoriu - nejpozději 1 měsíc před prosincovým termínem pedagogická rada za první čtvrtletí, rodičovské schůzky vedoucí ÚSM státní svátek - vlajkový výzdoba do ředitel SŠ předá prostřednictvím informačního systému Centra údaje z přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období PROSINEC žáci, TU MZ - odevzdání přihlášky k MZ pro jarní období do , TU jarní zkušební období - žák SŠ obdrží výpis z přihlášky z informačního systému Centra potvrzený ředitelem školy nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centra zákon o státních svátcích, zákon o užívání státních symbolů 4 odst. Odst. 5 písm. a) maturitní 4 odst. Odst. 5 písm. a) maturitní 4 odst. 8 maturitní - ředitel školy předá údaje z přihlášky Centru nejpozději do /25

14 do vedoucí úseků stanovit čerpání dovolené nebo samostudia na vánoční prázdniny 217 odst. 1 zákoníku práce 24 odst. 7 o pedagogických pracovnících Z PV, VU- OV opravné nebo náhradní závěrečné zkoušky 5 odst. 1 o závěrečné zkoušce a absolutoriu od vánoční prázdniny 4 odst. 3 o organizaci školního roku, Věstník MŠMT 6/2012 do vedoucí úseků vydání rozvrhu čerpání dovolené na rok 2015 Z PP nová smlouva o pracovně lékařských službách MŠMT určí časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací pro jarní zkušební období 2015 LEDEN 217 odst. 1 zákoníku práce zákon o specifických zdravotních službách 2 odst. 3 maturitní vedoucí ÚSM státní svátek - vlajkový výzdoba poslední den vánočních prázdnin zahájení vyučování po vánočních prázdninách nejzazší termín, ve kterém ředitel školy stanoví zadání maturitní práce a vedoucího maturitní práce, jestliže obhajoba maturitní práce proběhne zákon o státních svátcích, zákon o užívání státních symbolů 4 odst. 3 o organizaci školního roku, Věstník MŠMT 6/ odst. 3 o organizaci školního roku, Věstník MŠMT 6/ odst. 2 a odst. 4 maturitní pedagogická rada - druhé čtvrtletí do , Z PP ředitel SŠ rozhodne o konání přijímací zkoušky, o termínech konání přijímací zkoušky, o stanovených jednotlivých kritériích a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro první kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání bez talentové zkoušky, rovněž zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 60 odst. 4 písm. a) školského ukončeno vyučování v 1. pololetí TU vydání výpisu vysvědčení ÚNOR Do Krajský úřad jmenuje předsedy maturitních komisí Věstník MŠMT 6/ odst. 1, 69 odst. 1 Školského 74 odst. 7, 80a odst. 1 Školského 14 /25

15 Do Krajský úřad jmenuje předsedy zkušebních komisí pro závěrečnou zkoušku 74 odst. 7 Školského Do Centrum jmenuje školní maturitní komisaře pro danou školu pro jarní zkušební období 44 odst. 1 maturitní editel školy stanoví konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části nejpozději dva před jejich konáním Zadavatele a hodnotitele ústní zkoušky společné části a hodnotitele písemné práce z českého jazyka a literatury jmenuje ředitel školy nejpozději jeden měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací BEZEN 2 odst. 7 maturitní 44 odst. 2 maturitní Do Do Do Do editel školy jmenuje místopředsedu a další členy zkušební komise Uchazeč o vzdělání na SŠ (mimo oborů vzdělání s talentovou zkouškou) odevzdá řediteli SŠ pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání nejvýše 2 přihlášky Uchazeč o vzdělání na SŠ (mimo borů vzdělání s talentovou zkouškou) odevzdá přihlášky řediteli SŠ pro přijímací řízení do jiné než denní formy vzdělávání MŠMT zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky 3 odst. 5 o závěrečné zkoušce a absolutoriu 60 odst. 7, 60b odst. 1 školského 60 odst. 7, 60b odst. 2 školského 22 odst. 1 maturitní Do editel školy jmenuje místopředsedu a další členy maturitní komise 35 odst. 4 maturitní Do učitelé ČJL Žák odevzdá řediteli školy vlastní seznam literárních děl (20 děl) pro maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 6 odst. 3 maturitní vyhkášky, TU editel školy seznámí žáka PUP a zákonného zástupce nezletilého žáka s úpravami podmínek a způsobu konání maturitní zkoušky nejpozději jeden měsíc před konáním první zkoušky DUBEN 20 odst. 7 maturitní Do Z TV, Z PV Konání praktické zkoušky profilové části v jarním zkušebním období, jestliže to povaha zkoušky vyžaduje 2 odst. 4 maturitní Do Zadavatele a hodnotitele ústní zkoušky společné části a hodnotitele písemné práce z ČJL jmenuje ředitel školy pro jarní období nejpozději jeden měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací 44 odst. 2 maturitní Do Lze konat písemnou práci společné části, písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části v jarním zkušebním období 2 odst. 3, odst. 4 maturitní Do 8. 4., sekretariát Zaslat pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení (14 dní před konáním zkoušky) 60 odst. 8 školského Nejpozději od Žák vypracovává maturitní práci (jestliže obhajoba připadne na 16. květen) 15 odst. 2 maturitní 15 /25

16 Do , Z TV editel školy stanoví oponenta maturitní práce (jestliže obhajoba maturitní práce připadne na 16. květen) 15, odst. 4 maturitní První kolo přijímacích zkoušek do prvního ročníku vzdělávání na SŠ 3 odst. 1 o přijímacím řízení Od Do Do , sekretariát Z PP, pí Jelínková Z TV editel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a zašle rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v prvním kole přijímacího řízení v případě, že se přijímací zkoušky nekonají Výkaz M 8a o střední škole podle stavu k předání individuálních dat ze školních matrik Vydání vysvědčení žákům v závěrečném ročníku SŠ v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky a před konáním ústních zkoušek absolutoria 60 odst. 16 a 17 školského Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení příloha 1 čl. 1 odst. 1 písm. a) 3 odst. 1 o organizaci školního roku Z PV Uzavřít smlouvu o praktickém vyučování na SŠ 12 o středním vzdělávání KVĚTEN Do editel školy určí vedoucího maturitní práce, jestliže obhajoba maturitní práce připadne v podzimním zkušebním období na odst. 4 maturitní Do vedoucí a oponenti MP Předání posudku maturitní práce žákovi, jestliže obhajoba maturitní práce připadne na odst. 5 maturitní Z TV Maturitní zkouška v jarním zkušebním období 2 odst. 2 maturitní Z TV Maturitní zkouška v jarním zkušebním období společná část didaktické testy a písemné práce 2 odst. 3 maturitní Do Centrum zpřístupní výsledky didaktických testů řediteli školy 22 odst. 2 maturitní Do Nejpozději následující pracovní den po převzetí výsledků didaktických testů je ředitel školy zpřístupní žákům 22 odst. 2 maturitní Z TV Maturitní zkouška v jarním zkušebním období profilová část ústní zkoušky, písemné zkoušky, obhajoba maturitní práce, praktická zkouška 2 odst. 4 maturitní Z TV Maturitní zkouška v jarním zkušebním období společná část ústní zkoušky 2 odst. 3 maturitní Do Z TV Vydání vysvědčení žákům v závěrečném ročníku SŠ v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky 3 odst. 1 o organizaci školního roku ČERVEN Z TV Maturitní zkouška v jarním zkušebním období profilová část ústní zkoušky, písemné zkoušky, obhajoba maturitní práce, praktická zkouška 2 odst. 4 maturitní 16 /25

17 Z TV Maturitní zkouška v jarním zkušebním období společná část ústní zkoušky 2 odst. 3 maturitní Z PV Konání závěrečné zkoušky Do 3.6. do 11.6 po síti internet Do Z PP, sekretariát Lze podat žádost o přezkoumání výsledků a průběhu didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (do 20 dnů od konce období pro konání zkoušky nebo příslušné dílčí zkoušky) Výkaz S 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích podle stavu k Centrum zpracuje protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a zpřístupní jej řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra 1 odst. 5 o závěrečné zkoušce a absolutoriu 82 školského Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení 29 odst. 2 maturitní Do TÚ, žáci Podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 4 odst. 1 písm. b) maturitní Do Lze podat žádost o přezkoumání výsledků a průběhu ústní zkoušky společné části a zkoušek profilové části (do 20 dnů od konce období pro konání zkoušky nebo příslušné dílčí zkoušky) 82 školského Do editel školy předá prostřednictvím informačního systému Centra údaje z přihlášky žáka pro podzimní zkušební období 4 odst. 5 písm. b) maturitní Do TU, učitelé ČJL Žák odevzdá řediteli školy vlastní seznam literárních děl pro podzimní zkušební období 6 odst. 3 maturitní Do editel školy jmenuje místopředsedu a další členy zkušební komise pro podzimní zkušební období 35 odst. 4 písm. b) maturitní Do Centrum jmenuje komisaře pro podzimní zkušební období Do Z TV Zajištění organizace hodnocení žáka v náhradním termínu 44 odst. 1 maturitní 69 odst. 6 školského Do editel stanoví a zveřejní podrobnosti o komisionální opravné zkoušce na SŠ 69 odst. 6 školského Z PV Z PV Žák přestává být žákem školy, nevykonal-li závěrečnou zkoušku, jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal závěrečnou nebo maturitní zkoušku editel zveřejní termín opravné závěrečné zkoušky konané v září (nejméně 2 předem) Škola vydá žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list 75 odst. 3, 81 odst. 10 školského 75 pdst. 3, 81 odst. 10 školského 5 odst. 1 vyhláška o závěrečné zkoušce a absolutoriu 6 odst. 7 o závěrečné zkoušce a absolutoriu 17 /25

18 Centrum v jarním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu zpřístupní výsledky řediteli, ten bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce editel školy po zpřístupnění výsledků maturitní zkoušky bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce 26 odst. 1 maturitní 26 odst. 1 maturitní Žák obdrží výpis z přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období 4 odst. 8 maturitní, Z TV editel stanoví konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části (nejpozději 2 před jejich konáním) 2 odst. 7 maturitní Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák má možnost požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka za 2. pololetí 69 odst. 9 školského ČERVENEC Do 5.7. Žák obdrží výpis z přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období 4 odst. 8 maturitní Z PV Škola vydá žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list 6 odst. 7 o závěrečné zkoušce editel školy stanoví oponenta maturitní práce obhajované v podzimním zkušebním období 15 odst. 4 maturitní Konání praktických zkoušek profilové části v podzimním zkušebním období, pokud to povaha zkoušky vyžaduje 2 odst. 6 maturitní SRPEN editel školy seznámí žáka PUP a zákonného zástupce nezletilého žáka PUP s úpravami podmínek a způsobu konání zkoušky 22 odst. 7 maturitní Do MŠMT určí a zveřejní jednotné zkušební schéma zkoušky v podzimním zkušebním období 2 odst. 5 maturitní Do Žákovi jsou předány posudky maturitní práce obhajované v podzimním zkušebním období 15 odst. 5 maturitní 5. Plán řídící a kontrolní činnosti 5.1. Plán porad Porady vedoucích pracovníků: Operativní porady: 2. středu v měsíci v 8.00 hod. ve velké zasedací místnosti vedení: středa od 8.00 hod. v kanceláři ředitele 18 /25

19 TV: čtvrtek 9.25hod. v učebně 34 PV: dle možností a potřeb Porady jednotlivých úseků měsíčně: Pedagogické rady: PV: VUOV - 2. čtvrtek v měsíci od UOV SO - 2. pátek v měsíci v 6.45 UOV EO - nejpozději v následujícím týdnu po poradě vedoucích pracovníků v při zahájení školního roku při čtvrtletním hodnocení klasifikace při pololetním hodnocení klasifikace při třičtvrtěletním hodnocení klasifikace při závěrečném hodnocení klasifikace (operativní záležitosti projednává výchovná komise složená z vedení SŠES, výchovného poradce, třídního učitele a učitele OV) 5.2. Hospitační činnosti Hospitace ve vyučování editel SŠ dle možností Zástupce ředitele a VU OV minimálně 1x měsíčně Tento stanovený počet hospitací bude uvedenými výchovnými pracovníky dodržen. Výchovní pracovníci jej mohou dle potřeby rozšířit a zaměřit na další oblasti výchovy. Z hospitací vypracovává kontrolující pracovník hospitační záznam. Tento po projednání s kontrolovaným pracovníkem založí. Hospitační záznam je možné vypracovat i v počítačovém programu a zakládat pouze v databázi, pokud není nutné průkazné seznámení hospitovaného s výsledky kontroly a s vyplývajícími úkoly Zaměření hospitační činnosti V teoretickém vyučování bude hospitační činnost zaměřena na: - metodický postup učitele při výkladu nového učiva a volbu metod - uplatňování mezipředmětových vztahů v rámci teoretických předmětů se zvláštním zřetelem k odbornému výcviku - aktivizaci žáků a jejich zapojení do výuky 19 /25

20 - získávání zájmu žáků o daný předmět - vytvoření klidné pracovní atmosféry s vysokou náročností - dodržování tematických plánů V praktickém vyučování bude hospitační činnost zaměřena na: - dodržování didaktických zásad - uplatňování teoretických vědomostí v praxi - dodržování zásad BOZP a PO (vedení zápisníků BOZP, zápisníků PO, zápisu drobných zranění a závad BOZP, stav dílenských lékáren) - prostředí (čistota, pořádek) - průběh učebního dne - spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky - spolupráci s rodiči žáků - dodržování tematických plánů 5.3. Kontrolní činnost Kontrolní činnost je nedílnou součástí každodenní práce vedoucích pracovníků SŠES. Výsledky kontrolní činnosti se v případě zjištění závažných nedostatků projednávají s odpovědným pracovníkem bezprostředně, v případě méně závažných nedostatků nebo je-li kontrolovaný jev bez závad na měsíční poradě v příslušném úseku. Pokud je zjištěn zvlášť závažný nedostatek nebo opakované nedostatky, případně neodstranění nedostatků z minulé kontroly, vypracovává pracovník, který kontrolu prováděl, protokol s uvedením termínů odstranění závad. S protokolem prokazatelně seznámí kontrolovaného pracovníka a předá v kopii SŠES. Kontrolní činnost se řídí platnými vnitřními předpisy zejména Směrnicí ředitele SR SŠES 06_1_vnitřní kontrolní systém Zaměření kontrolní činnosti V teoretickém vyučování bude kontrolní činnost zaměřena na: - vedení předepsané pedagogické dokumentace (1x měsíčně) - věcnou správnost tematických plánů a jejich soulad se ŠVP - dodržování služeb a dozorů (1 x měsíčně) - čistotu, pořádek a celkovou úpravu tříd a prostor TV (1x měsíčně) - práci třídního učitele (1 x měsíčně) 20 /25

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2015/2016

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2015/2016 ; Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2015/2016 V Praze dne 1. září 2015 Ing. Lumír Kymr ředitel SŠES 1. Úvod Výchovně vzdělávací plán Střední školy elektrotechniky a strojírenství pro školní rok 2015/2016

Více

Plán činnosti školy na rok 2016/2017

Plán činnosti školy na rok 2016/2017 Plán činnosti školy na rok 2016/2017 datum měsíc právní předpis do 1. 9. Září Vydání nových platových výměrů 136 odst. 2 ZP MŠMT určí termíny konání DT a PP v jarním obd. 2017 2 odst. 3 mat. vyhl. Prokazatelné

Více

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2016/2017

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2016/2017 Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2016/2017 V Praze dne 1. října 2016 Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph. D. ředitelka SŠES 1. Úvod Výchovně vzdělávací plán Střední školy elektrotechniky a strojírenství

Více

Organizace školního roku 2016 / 2017

Organizace školního roku 2016 / 2017 Organizace školního roku 2016 / 2017 Hlavní termíny školního roku 2016 / 2017 Zahájení 1. pololetí: čtvrtek 1. září 2016 úterý 31. ledna 2017 2. pololetí: pondělí 6. února pátek 30. června 2017 Podzimní

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Směrnice č. 02/2016. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2015/2016

Směrnice č. 02/2016. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2016 Zabezpečení maturitních

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení maturitních

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 Zahájení školního roku: čtvrtek 1. září 2016 Konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2017 Ukončení školního roku: pátek 30. června 2017 Prázdniny Podzimní:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Maturitní řád gymnázia

Maturitní řád gymnázia I. Německé zemské gymnasium, mateřská škola a základní škola, o. p. s. Maturitní řád gymnázia Mgr. Vladimíra Dolenská ředitelka školy 1 Ředitelka školy Mgr. Vladimíra Dolenská vydává Maturitní řád I. Německého

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturitní zkouška Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou,

Více

Větvení ŠVP společný první ročník

Větvení ŠVP společný první ročník Větvení ŠVP společný první ročník Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, 106 00 Praha 10 tel. 222 351 041, 222 351 000, 603 217 821 e-mail: info@ssesp10.cz http://www.ssesp10.cz Právní

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2016/17 Začátek školního roku: 1. 9. 2016 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2016/17 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 1. 9.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE s termíny pro rok 2016 SKLADBA MATURITNÍ ZKOUŠKY Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové

Více

Směrnice č. 02/2016. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2015/2016

Směrnice č. 02/2016. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2016 Zabezpečení závěrečných

Více

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ)

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2017/18 Začátek školního roku: 4. 9. 2017 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2017/18 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 4. 9.

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů:

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů: Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 319 111, www.ohsturnov.cz, e-mail: vedeni@ohsturnov.cz Přijímací

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy.

Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy. Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy. Na stránkách MŠMT nebo na našich stránkách s předvyplněnými předměty si můžete stáhnout

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1. Ke studiu v české sekci NŠP jsou přijímáni žáci, kteří ukončili 5. ročník základní školy.

1. Ke studiu v české sekci NŠP jsou přijímáni žáci, kteří ukončili 5. ročník základní školy. Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze s.r.o zahraniční školy a gymnázia pro školní rok 2017/2018 Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Pokyn ředitelky školy č. 1/2014/2015 ke konání maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Více

Porada ředitelů SŠ

Porada ředitelů SŠ Porada ředitelů SŠ 12. 10. 2016 1 ZMĚNY V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2 Legislativní odkazy pro přijímací řízení Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Organizace školního roku 2013/2014 SRPEN 26. - 30. 8. (po-pá) přípravný týden 26. - 27. 8. (po-út) seminář pedagogů k projektu EU peníze

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Beseda pro rodiče vycházejících žáků Školní rok: 2016/2017 15. 11. 2016 Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Co si zjistit, než vyplníme přihlášku: kritéria přijetí na SŠ ( platná k 31. 10. 2016 a k

Více

ČÁST DRUHÁ SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkouška z českého jazyka a literatury

ČÁST DRUHÁ SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkouška z českého jazyka a literatury 14 Návrh pro meziresortní připomínkové řízení PLATNÉ ZNĚNÍ dotčených částí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Organizační opatření k závěrečným zkouškám pro školní rok 2014/2015

Organizační opatření k závěrečným zkouškám pro školní rok 2014/2015 Organizační opatření k závěrečným zkouškám pro školní rok 2014/2015 v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem Závěrečná zkouška se řídí a organizuje v souladu 72

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní)

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce pro školní rok

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce pro školní rok Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2016-17 pro školní rok 2017-18 Legislativa Školský zákon 178/2016 Sb. Vyhláška 353/2016 Další informace CERMAT Kde hledat informace? Dny otevřených dveří

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ NAD SÁZAVOU okres Havlíčkův Brod Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ: 71008951 tel. 569 726 420 www.zs.ledecns.cz e-mail: zsledec@seznam.cz CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ

Více

(4) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

(4) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Ústí nad Orlicí Organizace školního roku 2017/2018

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Ústí nad Orlicí Organizace školního roku 2017/2018 Organizace školního roku 2017/2018 Ing.Petr Vojtěch ředitel školy PŘEHLED OBORŮ A PEDAGOGICKÉ DOKUMENTACE Čtyřleté maturitní obory : 23-45-M/01 Dopravní prostředky ŠVP, č.j.: 1326/2015 1.A, 2.A, 3.A, 4.A

Více

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2015 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obor

Více

(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.

(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE Upozornění: v souladu s 60a odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Seminář výchovných poradců ZŠ Vsetín 18. 10. 2016 Zlín 19. 10. 2016 Valašské Meziříčí 25. 10. 2016 Uherské Hradiště 1. 11. 2016 Kroměříž 2. 11. 2016 Právní předpisy

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více