Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015"

Transkript

1 ; Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015 V Praze dne 1. září 2014 Ing. Lumír Kymr ředitel SŠES

2 1. Úvod Výchovně vzdělávací plán Střední školy elektrotechniky a strojírenství pro školní rok 2014/2015 stanovuje hlavní úkoly pro vedení školy, všechny pracovníky a žáky. V uplynulém školním roce proběhly státní maturity, které přinesly oproti minulým ročníkům zhoršené výsledky zejména v hodnocení didaktického testu z matematiky. V letošním roce po konečném vyhodnocení výsledků maturitních zkoušek budou provedeny rozbory výsledků jak školy jako celku, tak jednotlivých tříd oborů a jednotlivých předmětů. Projednáním celkových výsledků ve vedení školy a výsledků jednotlivých předmětů v předmětových komisích budou přijata opatření k upevnění pozitivních výsledků a k nápravě dílčích nedostatků. Ty pak budou zapracovány do tematických plánů příslušných předmětů. Jedním z opatření, ve kterém bude škola i v tomto školním roce pro zlepšení stavu znalostí matematiky pokračovat, je nahrazení předmětu konverzace v anglickém jazyce předmětem matematický seminář u žáků 4. ročníků, kteří plánují maturovat z matematiky v roce roku po získání konečných výsledků didaktických testů z matematiky, provede předmětová komise a následně vedení školy vyhodnocení účinnosti semináře a v případě prokázání pozitivních výsledků tento předmět bude od dalšího školního roku zapracován do ŠVP. Důležitým úkolem zejména pro předmětové komise je průběžně vyhodnocovat jednotlivé školní vzdělávací programy, přizpůsobovat je potřebám sociálních partnerů, požadavkům trhu a výsledkům technického vývoje a tyto postupně uvádět do školní praxe. I v letošním školním roce budou probíhat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání připraveného NÚV a jeho komisemi. Učitelé odborného výcviku a učitelé odborných předmětů budou pokračovat v účasti na přípravě jednotného zadání, nebo navážou nové kontakty se zpracovatelskými týmy s cílem nabídnout pomoc v přípravě závěrečných zkoušek. Tím bude možné ovlivnit obsah a zaměření zkoušek. Vedení školy bude řídit, koordinovat a zajišťovat účelnou práci předmětových komisí při prověřování obsahu jednotlivých předmětů, koncipování doplňků předmětů, zejména vyvíjejících se v souladu s novými technickými poznatky, při přípravě a organizaci přijímacích, ročníkových, maturitních a závěrečných zkoušek. Vyústěním této činnosti bude pak práce na revizích školních vzdělávacích programů a jejich postupné úpravy u všech oborů. Do školních vzdělávacích programů všech oborů byl zapracován princip společného 1. ročníku a posunutí rozhodnutí o profesní orientaci na konec 1. ročníku na základě výsledků ročníkových zkoušek. Pro letošní rok bude opět zpracováno jednotné schéma ročníkových zkoušek a budou vykonány ve stejném čase. K tomu je třeba, aby žáci byli vedeni učiteli k vysoké odpovědnosti za školní přípravu s vědomím významu zkoušek pro volbu oboru a úrovně ukončení studia. Zároveň ale je nutné informovat žáky o skutečnosti, že případný neúspěch ještě neznamená definitivní konec studia směřujícího k maturitní zkoušce, ale že jsou možné i další cesty vedoucí k maturitě, které škola nabízí. V návaznosti na konání ročníkových zkoušek vedení školy odmítlo účast na pokusném ověřování centrálně zadávaných přijímacích zkoušek do oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. Pouze nabídlo zřizovateli možnost účasti na ověřování v případě nutnosti prověřit logistiku a organizaci přijímacích zkoušek. Přes neúčast školy v pokusném ověřování vedení školy jednotné přijímací zkoušky podporuje jako prostředek ke zvýšení motivace a zlepšení znalostí žáků základních škol. Škola bude vedle stávajících sociálních partnerů rozšiřovat spolupráci s dalšími sociálními partnery, se kterými se bude podílet na přípravě a realizaci vzdělávacích programů a na 2 /25

3 přípravě, průběhu a hodnocení závěrečných a praktických maturitních zkoušek a jejich zapojení do spolupráce (např. v rámci projektu Pospolu řízeného NÚV). Škola spolupracuje s týmy zástupců sociálních partnerů, se kterými bude jednotlivé kroky a cíle projednávat. V diskusi vedení školy a všech pedagogických pracovníků bude vedení školy upřesňovat a zlepšovat autoevaluační nástroje, které slouží pro vlastní hodnocení školy v následujícím školním roce. Zejména budou využity dobré zkušenosti s výsledky ověřovacího hodnocení v minulých létech a rozbory výsledků prospěchu, docházky a chování žáků jednotlivých tříd. Po dobrých zkušenostech s elektronickou třídní knihou pokračuje platnost elektronické třídní knihy pomocí software Bakaláři i do odborného výcviku pro zpracování deníku evidence odborného výcviku. Pro tyto účely byli všichni kmenoví učitelé vybaveni notebooky, které umožňují připojení ke školní počítačové síti přímo v učebnách při zachování bezpečnosti dat. Notebooky jsou vybaveni i učitelé OV, aby se mohli připojit k systému Bakaláři z různých dílen školy, ve kterých vyučují. Učitelé pro tento školní rok využijí možnost zpracování tematických plánů ve stejnojmenném modulu systému. Tím bude možné propojení plánů přímo s třídní knihou. Pro elektronickou administrativu spojenou s výukou je třeba zvýšit odpovědnost třídních učitelů za správnost předepsané pedagogické dokumentace svých tříd a ostatních pedagogických pracovníků za aktuální průběžné zápisy docházky a klasifikace do modulu Třídní kniha, stejně tak výsledné klasifikace do počítače. Tím škola umožní rodičům pravidelnou a průběžnou kontrolu prospěchu, docházky a chování žáků pomocí webové aplikace Bakaláři. Od tohoto školního roku budou všichni pedagogičtí pracovníci důsledně používat modul Plány akcí systému Bakaláři, do kterého budou zapisovat všechny plánované aktivity, které nejsou zobrazeny v pravidelném rozvrhu. Tyto údaje budou též zobrazeny ve webové aplikaci pro rodiče a žáky a spolu se zobrazováním aktuálního rozvrhu po zanesení změn vyplývajících ze suplování budou sloužit rodičům a žákům k aktuálnímu informování a dění ve škole a případných změnách rozvrhu. Modul Plány akcí bude též využit pro registraci aktivit sloužící jako podklad pro zpracování výroční zprávy. Při všech administrativních pracích budou všichni zaměstnanci školy v účelné míře využívat výpočetní techniku včetně intranetu a předávat nadřízeným pracovníkům všechny důležité a dokumenty digitalizované. Učitelé doporučí žákům jako podpůrný materiál pro přípravu na výuku schválené internetové studijní materiály, případně své vlastní podklady pro studium, které poskytnou žákům zdarma. Budou využívat pro nabídku studijních materiálů oficiální servery a metodické portály (např. Ve spolupráci všech pedagogických i nepedagogických pracovníků s vedením školy, s výchovnými poradci, s koordinátorem protidrogové prevence, s pracovníky pedagogickopsychologické poradny a dalšími externími odborníky se zaměříme na problémy tříd, zejména 1. ročníků. Budeme nesmlouvaví k porušování pravidel slušného chování a úcty k dospělým a k nerespektování norem školy. Na druhé straně budou zaměstnanci školy a zejména učitelé chápat problémy spojené s přechodem žáků na jiný typ školy, problémy rodinné a osobní a vytvářet atmosféru důvěry ve vztahu pedagogický pracovník a žák tak, aby byl snížen odchod žáků ze školy v průběhu školního roku na nezbytné minimum. Vedení školy bude posilovat roli výchovných poradců a prohlubovat spolupráci pedagogů při řešení problémových žáků a tříd, a to jak prospěchově, tak chováním a absencemi. K tomu budou učitelé, zejména třídní učitelé, využívat včasná jednání výchovné komise školy. I nadále bude škola spolupracovat s podniky a organizacemi příslušného zaměření při realizaci praxí žáků v průběhu školního roku s cílem zkvalitnit odborný výcvik a rozšířit jej o činnosti, kterých není škola schopna, vytvořit vazbu žáků k podniku a naopak, zajistit lepší 3 /25

4 startovní čáru absolventů školy při hledání zaměstnání po ukončení studia a navazovat a udržovat dobrou spolupráci s podnikovou sférou. Bude se podílet se na provozu a využívání polygonu Zámkař, který byl vybudován za pomoci magistrátu v rámci projektu emeslo žije a dalších výukových polygonů sociálních partnerů. Ve spolupráci s podniky a organizacemi bude škola připravovat náborový materiál, který vedle obsahu jednotlivých učebních a studijních oborů a uplatnění absolventů na trhu práce bude obsahovat informační a náborové materiály z podnikové sféry. Pro tento účel budou uvedeny do provozu i nové webové stránky školy s rozšířeným redakčním systémem prakticky ve všech sekcích. Díky nim budou aktualizovány průběžně internetové stránky školy včetně náborových informací a předběžné přihlášky a budou operativě doplňovány dalšími mi. Na internetových stránkách školy i nadále nabízet zaměstnání i starším absolventům školy na základě požadavků spolupracujících podniků a organizací. Prověřit efektivitu, účinnost internetové inzerce nabízených pracovních pozic a oslovením inzerujících firem získat o dopadu na přijímání pracovníků. Spolupracovat v souladu se zákonem a jednacím řádem se Školskou radou a s odborovou organizací a projednávat s nimi všechny zásadní otázky rozvoje a činnosti školy. V tomto školním roce bude pracovat Školská rada v novém složení vzešlém z řádných voleb do Školské rady. Důležitým úkolem vedení školy je vést všechny zaměstnance a žáky k hrdosti na příslušnost ke škole, k profesím a podnikové sféře; bránit všemi prostředky vybavení školy před vandalizmem a svévolným poškozováním a žáky před negativními vlivy sociálně patologických jevů. Škola bude i nadále pokračovat v modernizaci a úpravách jednotlivých prostor a odloučených pracovišť školy s cílem zlepšit podmínky pro výuku žáků. Do úprav školy a dalších vylepšení podmínek pro její činnost a vylepšení prostředí zapojit v rámci odbornosti pracovníky, zejména pedagogické, ale i žáky. Vedení školy bude pokračovat a prohlubovat spolupráci s partnerskými školami při řešení zásadních otázek koncepce a rozvoje škol a při diskuzích o směrování školství, oborů, školních vzdělávacích programů a dalších důležitých otázkách existence škol. V rámci Asociace středních škol telekomunikačních a v rámci sekce odborného vzdělávání Cechu Kovo se bude škola dle svých možností podílet na pořádání soutěží žáků na regionální i celostátní úrovni a vysílat do těchto soutěží žáky příslušných oborů. Ve spolupráci s učiteli cizích jazyků, zejména angličtiny, navázat mezinárodní komunikaci, resp. spolupráci škol a vytvořit podmínky pro případnou budoucí účast na projektech s některou ze zahraničních škol. Učitelé cizích jazyků budou hledat vhodné aktivity v rámci projektu etwinning. 4 /25

5 2. Skladba učebních a studijních oborů Kód Název Ročník Celkem L/01 Programátor počítačem řízených strojů L/02 Letecký mechanik H/01 Zámečník H/01 Nástrojař H/01 Univerzální obráběč H/01 Opravář letadel L/01 Elektrotechnik M/01 Telekomunikační a datové sítě Telekomunikační mechanik H/01 Elektrikář H/01 Sdělovací a zabezpečovací systémy M/01 Provoz a ekonomika dopravy M/01 Finanční specialista Celkem Celkový počet žáků SŠES ve školním roce 2014/ Personální obsazení 3.1. editel SŠES: Ing. Lumír Kymr 3.2. Zástupci ředitele: Ing. Gabriela Jiranová statutární zástupce a zástupce pro ekonomiku RNDr. Marie Jaroušková zástupce pro teoretické vyučování Bc. Pavel Friml zástupce pro praktické vyučování Ing. Jan Charvát zástupce ředitele pro personalistiku a provoz 3.3. Informace o třídách: 5 /25

6 Třída Počet Třídní učitel Garant - UOV Učebna EO1A 22 Ing. Iveta Tvrdková-Karmazínová Bc. Jan Valvoda 32 EO1B 22 Mgr. Pavel Reumann Daniel Grešl 13 FS1 20 Mgr. Blanka Ocovská - 46 PD1 17 Miroslav Rýdlo - 11 SO1A 20 Ing., Bc. Lucie Franková Tomáš Pittner 42 SO1B 21 Mgr. Tomáš Žilinčár Tomáš Pittner 48 TO1 30 PaedDr. Michal Šíba Bc. Alena Všetečková 31 FS2 19 Mgr. Helena Růžičková - 47 ML2 32 Ing. Michaela Vojtíšková LM - Hamřík, MS - Volenec 41 PD2 14 Ing. Iveta Tvrdková-Karmazínová - 12 SE2 31 Ing.,Bc. Martin Mikušiak Jan Skrčený 22 SO2 14 Ing. Miroslav Skácel Z - Hradecký, UO - Hanzalík 45 TE2 17 Ing., Bc. Daša Třečková Bc. Alena Všetečková 34 E3 28 Zuzana Veselá Bc. Jan Valvoda 37 FS3 27 Mgr. Helena Růžičková - 21 ML3 17 Mgr. Jana Petřinová LM Hamřík, MS - Volenec 44 PD3 33 Mgr. Ivana Janotová - 14 OS3 13 Mgr. Miloslava Sobotková Jiří Hanzalík 45 TE3 27 PaedDr. Michal Šíba ET Kouřil, TDS Grešl 38 FS4 23 Ing. Daniela Duchoňová - 33 ML4 17 Mgr. Jana Petřinová LM Hamřík, MS - Volenec 43 PD4 15 Mgr. Miloslav Albl - 35 TE4 23 Ing., Bc. Daša Třečková Robert Kouřil Organizace školního roku 2014/15 Začátek školního roku pololetí pololetí Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Konec školního roku Hlavní prázdniny Podzimní termín maturitní zkoušky - praktická zkouška z odborných předmětů /25

7 - ústní zkoušky didaktické testy a písemné práce SČ MZ Opravné závěrečné zkoušky - písemné praktické ústní náhradní (opravné) Uzavření klasifikace za 1. pololetí za 2. pololetí končící ročníky viz příloha ostatní Klasifikační konference 1. pololetí pololetí končící ročníky viz příloha ostatní Vydání vysvědčení 1. pololetí Vydání vysvědčení 2. pololetí končící ročníky viz příloha ostatní Přijímací řízení denní studium I. kolo denní studium II. kolo Ročníkové zkoušky Maturitní zkoušky viz příloha Závěrečné zkoušky viz příloha Třídní schůzky 1. ročníky v všichni v v Dny otevřených dveří hod /25

8 Doklasifikace a opravné zkoušky Přijímací řízení a dny otevřených dveří Přijímací řízení ke studiu na SŠES v učebních, studijních a nástavbových oborech bude pro školní rok 2014/2015 probíhat v souladu s /5004 Sb., školský zákon, a s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízením vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Denní studium: Denní studium: II. a další kola: dle situace po I. kole a rozhodnutí vedení školy ( ) Dny otevřených dveří: vždy od do hodin V uvedených dnech bude na pracovištích OV Jesenická a Dubečská probíhat odpolední výuka. Maturitní zkoušky Proběhnou v souladu s /5004 Sb., školský zákon, a s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění. Společná /státní/ část MZ tj. didaktické testy a písemné práce se budou konat od do Písemné a praktické zkoušky MZ budou probíhat od a ústní zkoušky společné části MZ a zkoušky profilové části MZ se konají od do viz příloha Závěrečné zkoušky Proběhnou v souladu s /5004 Sb., školský zákon, ve znění 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem Rozpis viz příloha 8 /25

9 D U B E N K V Ě T E N Č E R V E N FS4 /22/ ML4/18/ PD4 / 15/ T E 4 / 23/ K K K K E3 O S 3 K K K L A S I F I K A Č N Í K O N F E R E N C E VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ D I D A K T I C K É T E S T Y A P Í S. P R Á C E S P O L E Č N É Č Á S T I M Z PRAKTICKÉ ZKOUŠKY/PÍSEMNOU FORMOU/ S T U D I J N Í V O L N O KONZULTACE ÚSTNÍ ZKOUŠKY PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA VYDÁVÁNÍ VÝUČNÍHO LISTU K / /

10 5. Plán hlavních úkolů a termínů pro 1. pololetí školního roku datum zodpovídá text předpis ZÁÍ do 1.9., Z ředitel vypracuje písemný rozvrh týdenní pracovní doby, seznámí s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, nedohodne-li se se zaměstnancem na jiné době seznámení 84 odst. 1 zákoníku práce do při nástupu do práce Z PP, vedoucí úseků seznámení nových zaměstnanců s pracovním řádem, s vnitřními směrnicemi, předpisy k zajištění BOZP, kolektivní smlouvou 37 odst. 5 zákoníku práce do 1.9. Z EÚ vydání nových platových výměrů v souvislosti se změnami specializačního příplatku, zvláštního příplatku, příplatku za rozdělenou směnu atd., změnu skutečností uvedených v platovém výměru je ředitel povinen písemně oznámit, včetně uvedení důvodů změny, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti 136 odst. 2 zákoníku práce do 1.9. Z TV seznámit zaměstnance s počtem dnů samostudia 1.9. MŠMT určí konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období až konání maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období ve dnech zkoušky profilové části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období ve dnech přestup žáka z 1. ročníku jedné SŠ do 1. ročníku jiné SŠ 3.9., Z, TU, UOV prokazatelné seznámení zaměstnanců a žáků se školním řádem, vnitřním řádem, informování zákonných zástupců žáků, zveřejnění řádu na přístupném místě školy 3.9. TU žáci 1. ročníku SŠ předloží vysvědčení z 9. třídy ZŠ 3.9. TU přijatí žáci na SŠ, ZUŠ - cizinci dodají doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR 24 odst. 7 o pedagogických pracovnících 2 odst. 3 maturitní 2 odst. 2 maturitní 2 odst. 5 maturitní 2 odst. 6 maturitní 66 odst. 4 školského 30 odst. 3 školského 1 odst. 5 o přijímacím řízení 20 odst. 3 školského 3.9. ředitel školy určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle RVP a ŠVP, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky 79 odst. 3 školského 2.9. začátek období školního vyučování ve školním roce 2014/ o organizaci školního roku - Věstním MŠMT 6/2012

11 2. 9. souhlas se zpracováním osobních údajů 5 o ochraně osobních údajů, TU Setkání s rodiči žáků přijatých do 1. ročníku do na formuláři do po internetu Z PP výkaz o školní knihovně /R 22-01/ vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení - Věstník MŠMT 4/2012 do do až Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky didaktických testů v podzimním zkušebním období podzimní zkušební období - následující pracovní den po převzetí výsledků didaktických testů ředitel zpřístupní výsledky žákům podzimní zkušební období - ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky, konkrétní termíny stanoví ředitel školy 22 odst. 2 maturitní 22 odst. 2 maturitní 22 odst. 2 maturitní do podzimní zkušební období - výsledky písemných prací zpřístupní Centrum řediteli školy do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací žáků dané školy 22 odst. 3 maturitní - písemné práce se mohou konat nejpozději do podzimní zkušební období -Centrum do 3 pracovních dnů od shromáždění výsledků obou částí maturitní zkoušky jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra 26 odst. 3 maturitní - ústní zkoušky společné části mohou probíhat nejpozději do do podzimní zkušební období-centrum do 3 pracovních dnů od shromáždění výsledků obou částí maturitní zkoušky jednotlivého žáka zpřístupní řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka 29 odst. 2 maturitní - ústní zkoušky společné části mohou probíhat nejpozději do do , Z TV podzimní zkušební období-ředitel vytiskne z informačního systému Centra protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka a žákovi jej předá 29 odst. 3 maturitní zkoušky do , Z TV podzimní zkušební období-ředitel školy nejpozději do 3 pracovních dnů od zpřístupnění údajů podle 26 odst. 3 vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce 33, maturitní - nejzazší termín zpřístupnění údajů je vedoucí ÚSM státní svátek - vlajková výzdoba zákon o státních svátcích - zákon o užívání státních symbolů do předseda předmětové komise ČJL předseda předmětové komise ČJL seznam literárních děl pro konání ústní maturitní zkoušky z ČJL nabídka pracovních listů z CERMATu pro ústní část maturitní zkoušky z ČJL žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení 6 odst. 2 maturitní 6 odst. 5 maturitní 146 odst. 1 školského 11 /25

12 do Z PP škola vyrozumí ČŠI o aktualizaci záznamů o úrazu podle 2 odst. 6 písm. A) v uplynulém školním roce 4 odst. 4 č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění do , výchovní poradci zpracování individuálního vzdělávacího plánu nejpozději do 1 po nástupu žáka nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb 6 odst. 5 č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění ÍJEN do na formuláři do po internetu Z PP výkaz o ředitelství škol (R 13-01) vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení Věstním MŠMT 4/2012 do Z PV zveřejnění termínu opravné nebo náhradní závěrečné zkoušky konané v prosinci (nejméně 2 před konáním zkoušek) zveřejnění na veřejně přístupném místě ve škole a také na webových stránkách školy 5 odst. 1 o závěrečné zkoušce a absolutoriu do vedoucí úseků stanovit čerpání dovolené nebo samostudia na podzimní prázdniny 217 odst. 1 zákoníku práce 24 odst. 7 o pedagogických pracovnících zkoušející odborných předmětů profilové části MZ ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 až 30 témat 16 odst. 1 o závěrečné zkoušce a absolutoriu do pí Jelínková předání individuálních údajů ze školních matrik k rozhodnému datu vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení, příloha č. 1, čl. 1 odst. 1 písm. b) do Z PP výroční zpráva o činnosti školy za období předcházejícího školní roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření, se předkládá školské radě ke schválení 7 odst. 2 č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti výročních zpráv do po internetu Z PP výkaz o střední škole (M 8, předání individuálních údajů) vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení Věstník MŠMT 4/ a podzimní prázdniny 4 odst. 2 o organizaci školního roku Věstník MŠMT 6/ /25

13 vedoucí ÚSM státní svátek - vlajkový výzdoba zákon o státních svátcích, zákon o užívání státních symbolů do , Školská rada výroční zprávu do 14 dnů po schválení školskou radou zaslat zřizovateli 7 odst. 2, kterou se stanoví náležitosti výročních zpráv do Z PP stanovení termínu inventarizace školy, písemně vyhlásit pravidla inventarizace, jmenovat inventarizační komise, likvidační komisi zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění do , Z PP v případě uzavření nové kolektivní smlouvy nebo její změny od je nutné zahájit jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy 8 odst. 4 č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění do předsedkyně předmětové komise AJ ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům témata pro zpracování školních zkušebních úloh maturitní zkoušky z cizího jazyka 8 odst. 3 maturitní LISTOPAD do na formuláři, do po internetu Z PP výkaz o činnosti zařízení školního stravování vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení, Věstník MŠMT 4/2012 do Z PV, VU- OV uchazeč o opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku písemně oznámí řediteli školy termín zkoušky 5 odst. 2 o závěrečné zkoušce a absolutoriu - nejpozději 1 měsíc před prosincovým termínem pedagogická rada za první čtvrtletí, rodičovské schůzky vedoucí ÚSM státní svátek - vlajkový výzdoba do ředitel SŠ předá prostřednictvím informačního systému Centra údaje z přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období PROSINEC žáci, TU MZ - odevzdání přihlášky k MZ pro jarní období do , TU jarní zkušební období - žák SŠ obdrží výpis z přihlášky z informačního systému Centra potvrzený ředitelem školy nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centra zákon o státních svátcích, zákon o užívání státních symbolů 4 odst. Odst. 5 písm. a) maturitní 4 odst. Odst. 5 písm. a) maturitní 4 odst. 8 maturitní - ředitel školy předá údaje z přihlášky Centru nejpozději do /25

14 do vedoucí úseků stanovit čerpání dovolené nebo samostudia na vánoční prázdniny 217 odst. 1 zákoníku práce 24 odst. 7 o pedagogických pracovnících Z PV, VU- OV opravné nebo náhradní závěrečné zkoušky 5 odst. 1 o závěrečné zkoušce a absolutoriu od vánoční prázdniny 4 odst. 3 o organizaci školního roku, Věstník MŠMT 6/2012 do vedoucí úseků vydání rozvrhu čerpání dovolené na rok 2015 Z PP nová smlouva o pracovně lékařských službách MŠMT určí časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací pro jarní zkušební období 2015 LEDEN 217 odst. 1 zákoníku práce zákon o specifických zdravotních službách 2 odst. 3 maturitní vedoucí ÚSM státní svátek - vlajkový výzdoba poslední den vánočních prázdnin zahájení vyučování po vánočních prázdninách nejzazší termín, ve kterém ředitel školy stanoví zadání maturitní práce a vedoucího maturitní práce, jestliže obhajoba maturitní práce proběhne zákon o státních svátcích, zákon o užívání státních symbolů 4 odst. 3 o organizaci školního roku, Věstník MŠMT 6/ odst. 3 o organizaci školního roku, Věstník MŠMT 6/ odst. 2 a odst. 4 maturitní pedagogická rada - druhé čtvrtletí do , Z PP ředitel SŠ rozhodne o konání přijímací zkoušky, o termínech konání přijímací zkoušky, o stanovených jednotlivých kritériích a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro první kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání bez talentové zkoušky, rovněž zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 60 odst. 4 písm. a) školského ukončeno vyučování v 1. pololetí TU vydání výpisu vysvědčení ÚNOR Do Krajský úřad jmenuje předsedy maturitních komisí Věstník MŠMT 6/ odst. 1, 69 odst. 1 Školského 74 odst. 7, 80a odst. 1 Školského 14 /25

15 Do Krajský úřad jmenuje předsedy zkušebních komisí pro závěrečnou zkoušku 74 odst. 7 Školského Do Centrum jmenuje školní maturitní komisaře pro danou školu pro jarní zkušební období 44 odst. 1 maturitní editel školy stanoví konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části nejpozději dva před jejich konáním Zadavatele a hodnotitele ústní zkoušky společné části a hodnotitele písemné práce z českého jazyka a literatury jmenuje ředitel školy nejpozději jeden měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací BEZEN 2 odst. 7 maturitní 44 odst. 2 maturitní Do Do Do Do editel školy jmenuje místopředsedu a další členy zkušební komise Uchazeč o vzdělání na SŠ (mimo oborů vzdělání s talentovou zkouškou) odevzdá řediteli SŠ pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání nejvýše 2 přihlášky Uchazeč o vzdělání na SŠ (mimo borů vzdělání s talentovou zkouškou) odevzdá přihlášky řediteli SŠ pro přijímací řízení do jiné než denní formy vzdělávání MŠMT zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky 3 odst. 5 o závěrečné zkoušce a absolutoriu 60 odst. 7, 60b odst. 1 školského 60 odst. 7, 60b odst. 2 školského 22 odst. 1 maturitní Do editel školy jmenuje místopředsedu a další členy maturitní komise 35 odst. 4 maturitní Do učitelé ČJL Žák odevzdá řediteli školy vlastní seznam literárních děl (20 děl) pro maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 6 odst. 3 maturitní vyhkášky, TU editel školy seznámí žáka PUP a zákonného zástupce nezletilého žáka s úpravami podmínek a způsobu konání maturitní zkoušky nejpozději jeden měsíc před konáním první zkoušky DUBEN 20 odst. 7 maturitní Do Z TV, Z PV Konání praktické zkoušky profilové části v jarním zkušebním období, jestliže to povaha zkoušky vyžaduje 2 odst. 4 maturitní Do Zadavatele a hodnotitele ústní zkoušky společné části a hodnotitele písemné práce z ČJL jmenuje ředitel školy pro jarní období nejpozději jeden měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací 44 odst. 2 maturitní Do Lze konat písemnou práci společné části, písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části v jarním zkušebním období 2 odst. 3, odst. 4 maturitní Do 8. 4., sekretariát Zaslat pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení (14 dní před konáním zkoušky) 60 odst. 8 školského Nejpozději od Žák vypracovává maturitní práci (jestliže obhajoba připadne na 16. květen) 15 odst. 2 maturitní 15 /25

16 Do , Z TV editel školy stanoví oponenta maturitní práce (jestliže obhajoba maturitní práce připadne na 16. květen) 15, odst. 4 maturitní První kolo přijímacích zkoušek do prvního ročníku vzdělávání na SŠ 3 odst. 1 o přijímacím řízení Od Do Do , sekretariát Z PP, pí Jelínková Z TV editel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a zašle rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v prvním kole přijímacího řízení v případě, že se přijímací zkoušky nekonají Výkaz M 8a o střední škole podle stavu k předání individuálních dat ze školních matrik Vydání vysvědčení žákům v závěrečném ročníku SŠ v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky a před konáním ústních zkoušek absolutoria 60 odst. 16 a 17 školského Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení příloha 1 čl. 1 odst. 1 písm. a) 3 odst. 1 o organizaci školního roku Z PV Uzavřít smlouvu o praktickém vyučování na SŠ 12 o středním vzdělávání KVĚTEN Do editel školy určí vedoucího maturitní práce, jestliže obhajoba maturitní práce připadne v podzimním zkušebním období na odst. 4 maturitní Do vedoucí a oponenti MP Předání posudku maturitní práce žákovi, jestliže obhajoba maturitní práce připadne na odst. 5 maturitní Z TV Maturitní zkouška v jarním zkušebním období 2 odst. 2 maturitní Z TV Maturitní zkouška v jarním zkušebním období společná část didaktické testy a písemné práce 2 odst. 3 maturitní Do Centrum zpřístupní výsledky didaktických testů řediteli školy 22 odst. 2 maturitní Do Nejpozději následující pracovní den po převzetí výsledků didaktických testů je ředitel školy zpřístupní žákům 22 odst. 2 maturitní Z TV Maturitní zkouška v jarním zkušebním období profilová část ústní zkoušky, písemné zkoušky, obhajoba maturitní práce, praktická zkouška 2 odst. 4 maturitní Z TV Maturitní zkouška v jarním zkušebním období společná část ústní zkoušky 2 odst. 3 maturitní Do Z TV Vydání vysvědčení žákům v závěrečném ročníku SŠ v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky 3 odst. 1 o organizaci školního roku ČERVEN Z TV Maturitní zkouška v jarním zkušebním období profilová část ústní zkoušky, písemné zkoušky, obhajoba maturitní práce, praktická zkouška 2 odst. 4 maturitní 16 /25

17 Z TV Maturitní zkouška v jarním zkušebním období společná část ústní zkoušky 2 odst. 3 maturitní Z PV Konání závěrečné zkoušky Do 3.6. do 11.6 po síti internet Do Z PP, sekretariát Lze podat žádost o přezkoumání výsledků a průběhu didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (do 20 dnů od konce období pro konání zkoušky nebo příslušné dílčí zkoušky) Výkaz S 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích podle stavu k Centrum zpracuje protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a zpřístupní jej řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra 1 odst. 5 o závěrečné zkoušce a absolutoriu 82 školského Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení 29 odst. 2 maturitní Do TÚ, žáci Podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 4 odst. 1 písm. b) maturitní Do Lze podat žádost o přezkoumání výsledků a průběhu ústní zkoušky společné části a zkoušek profilové části (do 20 dnů od konce období pro konání zkoušky nebo příslušné dílčí zkoušky) 82 školského Do editel školy předá prostřednictvím informačního systému Centra údaje z přihlášky žáka pro podzimní zkušební období 4 odst. 5 písm. b) maturitní Do TU, učitelé ČJL Žák odevzdá řediteli školy vlastní seznam literárních děl pro podzimní zkušební období 6 odst. 3 maturitní Do editel školy jmenuje místopředsedu a další členy zkušební komise pro podzimní zkušební období 35 odst. 4 písm. b) maturitní Do Centrum jmenuje komisaře pro podzimní zkušební období Do Z TV Zajištění organizace hodnocení žáka v náhradním termínu 44 odst. 1 maturitní 69 odst. 6 školského Do editel stanoví a zveřejní podrobnosti o komisionální opravné zkoušce na SŠ 69 odst. 6 školského Z PV Z PV Žák přestává být žákem školy, nevykonal-li závěrečnou zkoušku, jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal závěrečnou nebo maturitní zkoušku editel zveřejní termín opravné závěrečné zkoušky konané v září (nejméně 2 předem) Škola vydá žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list 75 odst. 3, 81 odst. 10 školského 75 pdst. 3, 81 odst. 10 školského 5 odst. 1 vyhláška o závěrečné zkoušce a absolutoriu 6 odst. 7 o závěrečné zkoušce a absolutoriu 17 /25

18 Centrum v jarním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu zpřístupní výsledky řediteli, ten bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce editel školy po zpřístupnění výsledků maturitní zkoušky bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce 26 odst. 1 maturitní 26 odst. 1 maturitní Žák obdrží výpis z přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období 4 odst. 8 maturitní, Z TV editel stanoví konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části (nejpozději 2 před jejich konáním) 2 odst. 7 maturitní Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák má možnost požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka za 2. pololetí 69 odst. 9 školského ČERVENEC Do 5.7. Žák obdrží výpis z přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období 4 odst. 8 maturitní Z PV Škola vydá žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list 6 odst. 7 o závěrečné zkoušce editel školy stanoví oponenta maturitní práce obhajované v podzimním zkušebním období 15 odst. 4 maturitní Konání praktických zkoušek profilové části v podzimním zkušebním období, pokud to povaha zkoušky vyžaduje 2 odst. 6 maturitní SRPEN editel školy seznámí žáka PUP a zákonného zástupce nezletilého žáka PUP s úpravami podmínek a způsobu konání zkoušky 22 odst. 7 maturitní Do MŠMT určí a zveřejní jednotné zkušební schéma zkoušky v podzimním zkušebním období 2 odst. 5 maturitní Do Žákovi jsou předány posudky maturitní práce obhajované v podzimním zkušebním období 15 odst. 5 maturitní 5. Plán řídící a kontrolní činnosti 5.1. Plán porad Porady vedoucích pracovníků: Operativní porady: 2. středu v měsíci v 8.00 hod. ve velké zasedací místnosti vedení: středa od 8.00 hod. v kanceláři ředitele 18 /25

19 TV: čtvrtek 9.25hod. v učebně 34 PV: dle možností a potřeb Porady jednotlivých úseků měsíčně: Pedagogické rady: PV: VUOV - 2. čtvrtek v měsíci od UOV SO - 2. pátek v měsíci v 6.45 UOV EO - nejpozději v následujícím týdnu po poradě vedoucích pracovníků v při zahájení školního roku při čtvrtletním hodnocení klasifikace při pololetním hodnocení klasifikace při třičtvrtěletním hodnocení klasifikace při závěrečném hodnocení klasifikace (operativní záležitosti projednává výchovná komise složená z vedení SŠES, výchovného poradce, třídního učitele a učitele OV) 5.2. Hospitační činnosti Hospitace ve vyučování editel SŠ dle možností Zástupce ředitele a VU OV minimálně 1x měsíčně Tento stanovený počet hospitací bude uvedenými výchovnými pracovníky dodržen. Výchovní pracovníci jej mohou dle potřeby rozšířit a zaměřit na další oblasti výchovy. Z hospitací vypracovává kontrolující pracovník hospitační záznam. Tento po projednání s kontrolovaným pracovníkem založí. Hospitační záznam je možné vypracovat i v počítačovém programu a zakládat pouze v databázi, pokud není nutné průkazné seznámení hospitovaného s výsledky kontroly a s vyplývajícími úkoly Zaměření hospitační činnosti V teoretickém vyučování bude hospitační činnost zaměřena na: - metodický postup učitele při výkladu nového učiva a volbu metod - uplatňování mezipředmětových vztahů v rámci teoretických předmětů se zvláštním zřetelem k odbornému výcviku - aktivizaci žáků a jejich zapojení do výuky 19 /25

20 - získávání zájmu žáků o daný předmět - vytvoření klidné pracovní atmosféry s vysokou náročností - dodržování tematických plánů V praktickém vyučování bude hospitační činnost zaměřena na: - dodržování didaktických zásad - uplatňování teoretických vědomostí v praxi - dodržování zásad BOZP a PO (vedení zápisníků BOZP, zápisníků PO, zápisu drobných zranění a závad BOZP, stav dílenských lékáren) - prostředí (čistota, pořádek) - průběh učebního dne - spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky - spolupráci s rodiči žáků - dodržování tematických plánů 5.3. Kontrolní činnost Kontrolní činnost je nedílnou součástí každodenní práce vedoucích pracovníků SŠES. Výsledky kontrolní činnosti se v případě zjištění závažných nedostatků projednávají s odpovědným pracovníkem bezprostředně, v případě méně závažných nedostatků nebo je-li kontrolovaný jev bez závad na měsíční poradě v příslušném úseku. Pokud je zjištěn zvlášť závažný nedostatek nebo opakované nedostatky, případně neodstranění nedostatků z minulé kontroly, vypracovává pracovník, který kontrolu prováděl, protokol s uvedením termínů odstranění závad. S protokolem prokazatelně seznámí kontrolovaného pracovníka a předá v kopii SŠES. Kontrolní činnost se řídí platnými vnitřními předpisy zejména Směrnicí ředitele SR SŠES 06_1_vnitřní kontrolní systém Zaměření kontrolní činnosti V teoretickém vyučování bude kontrolní činnost zaměřena na: - vedení předepsané pedagogické dokumentace (1x měsíčně) - věcnou správnost tematických plánů a jejich soulad se ŠVP - dodržování služeb a dozorů (1 x měsíčně) - čistotu, pořádek a celkovou úpravu tříd a prostor TV (1x měsíčně) - práci třídního učitele (1 x měsíčně) 20 /25

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5-6 Vydáno: ČERVENEC 2015 Cena: 43 Kč OBSAH Část oznamovací Soubor pedagogicko-organizačních informací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov na školní rok 2014/2015 zpracovala: Ing. Jitka Karhanová schválil: Ing. Radomil Poles Obsah 1. Organizace školního roku 2014/2015

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3.

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3. Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST STRUKTURA ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STR.4 1.1 Název ŠVP 1.2 Vzdělávací

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště Svoboda nad Úpou identifikátor školy: 600 012 981 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) Obsah školní rok 2009-2010 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více