NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA"

Transkript

1 NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA KONCEPCE A PRÁVNÍ PŘEDPISY metodický materiál pro školení NOVÁ MATURITA Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s novou maturitní zkouškou prosinec 2006

2 Metodický materiál vydalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) v rámci systémového projektu Kvalita I spolufinancovaného Evropským sociálním fondem, a to v úkolu 4A2U1 Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání. Projekt Kvalita I je realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Autor: PhDr. Jarmila Nedvědová Recenze: RNDr. František Barták, PhDr. Jan Beran, Mgr. Iva Kabeláčová Grafická úprava: Luboš Zálom, DiS. Jazyková korektura: Milada Buriánková V textu jsou použity vybrané části materiálů: zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), katalogy požadavků k maturitní zkoušce interní materiály CERMATu z cyklu programů Krok za krokem k nové maturitě za období návrh vyhlášky MŠMT o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Metodický materiál vznikl v prosinci 2006, tzn. že odpovídá předpisům platným v tomto období.

3 obsah 1 Úvod 5 2 Východiska Zákon č. 561/2004 Sb Katalogy požadavků k maturitní zkoušce Prováděcí právní předpisy 7 3 Maturitní zkouška Společná část maturitní zkoušky Zkouška z českého jazyka Zkouška z cizího jazyka Volitelná zkouška Profilová část maturitní zkoušky Zkoušky zadávané ministerstvem ve společné a profilové části maturitní zkoušky 11 4 Struktura zkoušek zadávaných ministerstvem ve společné a profilové části maturitní zkoušky 12 5 Orgány zajišťující maturitní zkoušku Ministerstvo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Krajský úřad Ředitel školy Školní maturitní komisař, zadavatel, hodnotitel Školní maturitní komisař Zadavatel Hodnotitel Zkušební maturitní komise Společná ustanovení 15 6 Jednotné testovací schéma ministerstvem zadávaných zkoušek ve společné a profilové části maturitní zkoušky 16 7 Termíny konání maturitní zkoušky Termíny konání písemných zkoušek a písemných částí zkoušek zadávaných ministerstvem ve společné i profilové části Termíny konání zkoušek zadávaných školou v profilové části a ústních částí zkoušek zadávaných ministerstvem ve společné části 17 8 Přihláška k maturitní zkoušce 17

4 9 Další podmínky konání maturitní zkoušky Opravné a náhradní zkoušky písemných zkoušek a písemných částí zkoušek zadávaných ministerstvem ve společné i profilové části Opravné a náhradní zkoušky zkoušek zadávaných školou v profilové části a ústních částí zkoušek zadávaných ministerstvem ve společné části Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky Závěr 20

5 1 Úvod Maturitní zkouška má od školního roku 2007/2008 novou podobu, která je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Základní parametry nové maturitní zkoušky jsou obsaženy v ustanoveních tohoto zákona a budou konkretizovány v navazující vyhlášce MŠMT k ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Úkolem zajistit maturitní zkoušku obsahově je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které bylo dne ustaveno jako samostatná organizační složka státu přímo řízená MŠMT. Maturanti v závěru školního roku 2007/2008 budou skládat maturitní zkoušku, která se bude od předchozí vžité formy v mnohém lišit. Její obsah bude i nadále vycházet z platných pedagogických dokumentů (učebních osnov a plánů), jimiž se řídilo studium žáků na střední škole, a nemůže tedy přinést žádné nepředvídatelné požadavky. Je samozřejmé, že obsah maturitní zkoušky bude postupně reflektovat kroky probíhající kurikulární reformy a průběžně reagovat na implementaci příslušných rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů. Struktura nové maturity i některé nové formy zkoušení (například písemné didaktické testy, strukturovaná písemná práce) by mohly znamenat pro maturanty roku 2008 zvýšený pocit nejistoty a obav z neznámého. Proto je velkým úkolem pro všechny, kdo se podílejí na zajištění nové maturitní zkoušky, učinit maximum pro to, aby se žáci na změnu mohli dobře připravit, a vyloučit tak riziko zátěže dané novostí zkouškové situace. Odpovědnost za přípravu na zkoušku leží samozřejmě na žácích, ale nejen na nich. Také vedení škol a všichni učitelé se musí připravit na nové podmínky maturity a snažit se přípravu žáků podpořit. Důležitou součástí příprav k nové maturitní zkoušce je také vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků právě v souvislosti s novou maturitní zkouškou. Toto vzdělávání je určeno především ředitelům a učitelům středních škol s maturitními ročníky, školním maturitním komisařům, hodnotitelům, zadavatelům a organizačním pracovníkům krajských úřadů. Tento metodický materiál slouží k orientaci v problematice nové maturitní zkoušky a je základním zdrojem informací pro lektory modulu Koncepce a právní předpisy.

6 2 Východiska Základními východisky pro výklad nové maturitní zkoušky (MZ) jsou tři zásadní dokumenty: zákon č. 561/2004 Sb. katalogy požadavků k maturitní zkoušce prováděcí právní předpisy 2.1 Zákon č. 561/2004 Sb. Právní rámec maturitní zkoušky je definován v ustanoveních školského zákona. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) nabyl účinnosti dnem 1. ledna Výjimku účinnosti v souvislosti s maturitní zkouškou mají ustanovení 77-79, 80 odst. 3 až 10, 81 odst. 1 až 8 a 82 odst. 3, která nabývají účinnosti dnem 1. září Pro školní rok 2007/08 budou tedy všechna ustanovení školského zákona týkající se maturitní zkoušky platná. Podrobnější výklad jednotlivých zákonných ustanovení a jejich aplikace do činnosti škol jsou obsaženy v Důvodové zprávě ke školskému zákonu. Schválené úpravy školského zákona, stav k listopadu 2006 (Sbírka zákonů č. 179/2006, část III. Změny školského zákona) 79 odst. 6: Před zahájením či v průběhu maturitní zkoušky náleží žákům 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, a to v termínu stanoveném ředitelem školy. V 80 odst. 10: se slova Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání nahrazují slovem ministerstvem. 81 odst. 6: vložena věta: Žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní zkoušky podle předchozích právních předpisů, nekoná společnou část maturitní zkoušky. 2.2 Katalogy požadavků k maturitní zkoušce Ministerstvo určuje obsah zkoušek zadávaných ministerstvem a k tomu vydává a zveřejňuje katalogy požadavků k maturitní zkoušce. Katalogy jsou zveřejňovány vždy nejméně 24 měsíců před termínem zkoušek. Účelem katalogů je především informovat žáky, jejich rodiče a učitele a ředitele středních škol s maturitními ročníky o zkušebních požadavcích tak, aby mohli cílevědomě naplánovat žákovu přípravu na maturitní zkoušku a pomoci mu vybrat zkoušky s ohledem na další studium a volbu povolání. Důležitými adresáty katalogů jsou i další články vzdělávací soustavy, zvláště základní školy na straně jedné a vysoké a vyšší odborné školy na straně druhé. Katalogy jsou určeny také zaměstnavatelům, široké veřejnosti i zahraničním partnerům. Požadavky stanovené v katalozích vycházejí ze současně platných dokumentů 1. Toto východisko bude změněno ve chvíli, kdy budou vytvářeny katalogy na základě rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro první maturitní ročníky, jejichž studium se RVP řídilo. První verze katalogů požadavků k maturitní zkoušce byla vytvořena v CERMATu (Centrum pro reformu maturitní zkoušky) v roce 2000 a ve formě tištěných dokumentů zaslána všem středním školám s maturitními ročníky. V souvislosti s přijetím školského zákona došlo v r k aktualizaci výše uvedených katalogů požadavků. 1 Vychází se především z těchto dokumentů: (1) Učební dokumenty pro gymnázia (Schválilo MŠMT s platností od ) (2) Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu (Schválilo MŠMT dne ) (3) Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy. Svazek 1. Svazek 2. (Praha, Výzkumný ústav odborného školství 1998.) (4) Standard středoškolského odborného vzdělávání (Schválilo MŠMT dne )

7 Jednalo se zejména o vytvoření dvou nových katalogů přírodovědně technického základu a informačně technologického základu vzhledem k zařazení těchto nových zkoušek mezi volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky. Katalogy požadavků, které byly schváleny MŠMT dne pod č. j /05-2/1-26, jsou platné pro maturitní zkoušku ve školním roce 2007/08. Jsou závazné pro řádný termín zkoušek (písemných i ústních) v jarním termínu i pro náhradní a opravné termíny zkoušek v podzimním termínu. Katalogy požadavků jsou rovněž platné pro jednotlivé zkoušky konané v těchto termínech podle 113 školského zákona. Poslední aktualizace katalogů požadavků byla schválena MŠMT dne a obsahovala doplnění specifikací ústní části zkoušky ve zkouškách: český jazyk, cizí jazyky společná část MZ, cizí jazyky profilová část MZ, polský jazyk. Současně byl aktualizován katalog pro zkoušku z informačně technologického základu na základě podnětů pedagogické a odborné veřejnosti. Všechny katalogy platné pro maturitní zkoušku ve školním roce 2007/08 jsou zveřejněny na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz), MŠMT (www.msmt.cz), a na Školském vzdělávacím a informačním portálu (www.edu.cz). Přesné znění katalogů požadavků k maturitní zkoušce bylo po poslední aktualizaci uveřejněno ve Věstníku MŠMT, duben 2006, strana Prováděcí právní předpisy Základním prováděcím předpisem ve vztahu ke školskému zákonu je vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, která konkretizuje 81 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb. Vyhláška zejména stanoví: a) b) c) d) e) termíny, formu, pravidla průběhu a způsob hodnocení zkoušek společné části MZ, nabídku cizích jazyků společné části MZ a nabídku nepovinných zkoušek profilové části MZ, období konání, pravidla průběhu a způsob hodnocení zkoušek profilové části MZ, pravidla pro konání opravné a náhradní zkoušky, pravidla pro přípravu, organizaci a řízení společné a profilové části MZ, vymezení činnosti orgánů zajišťujících MZ, předpoklady pro výkon funkce zadavatele, hodnotitele a školního maturitního komisaře, činnost zkušební komise včetně výběru a jmenování jejích členů, pravidla o formě, způsobu a termínech podání přihlášky, podrobnosti o podmínkách a způsobu konání MZ žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a cizinců a konání MZ v jazyce národnostní menšiny, společná, přechodná a zrušovací ustanovení. Práce na přípravě vyhlášky probíhají již od r v pracovní skupině pro maturitní zkoušku, zřízené MŠMT, a to ve spolupráci zástupců jednotlivých odborů MŠMT, pracovníků Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, zástupců přímo řízených organizací MŠMT (VÚP, NÚOV, ČSI, IPPP, NIDV) a zástupcem CZESHA. V současné době je dokončen návrh této vyhlášky, v lednu 2007 bude předán k připomínkovému řízení na MŠMT a legislativnímu procesu schvalování. Nabytí účinnosti vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou se předpokládá k 1. září Návrh vyhlášky vychází z ustanovení 77 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Navrhovaná vyhláška nahradí dosud platnou vyhlášku č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů, podle které je střední vzdělávání ukončováno maturitní zkouškou v souladu s 185 odst. 8 školského zákona.

8 V současné době platné znění vyhlášky č. 442/1991 Sb. již svou strukturou a obsahem neodpovídá ustanovením školského zákona v oblasti maturitní zkoušky ve středních školách, která bude od školního roku 2007/2008 probíhat podle zcela nových pravidel, zakotvených v 77 a následujících školského zákona. 3 Maturitní zkouška ( 77 82) Maturitní zkouška podle zákona č. 561/2004 Sb. má od školního roku 2007/08 dvě části, část společnou a část profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část (SČ) Český jazyk Cizí jazyk angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština Volitelná zkouška matematika, občanský základ, přírodovědně technický základ, informačně technologický základ Profilová část (PČ) 1. profilová zkouška 2. profilová zkouška 3. profilová zkouška Nepovinné zkoušky nejvýše 4 zkoušky Žáci škol a tříd s vyučovacím jazykem národnostní menšiny mají právo skládat společnou i profilovou část MZ v českém jazyce nebo v jazyce národnostní menšiny s výjimkou zkoušky z českého jazyka, kterou skládají v českém jazyce. 3.1 Společná část maturitní zkoušky ( 78) Společná část maturitní zkoušky je prostorem pro vymezení základních požadavků státu na obsah a úroveň výsledků vzdělávání žáků. Stát je nárokuje od škol poskytujících střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, a to bez ohledu na jejich typ a zřizovatele. Společná část proto má všeobecný charakter. Obsah zkoušek se orientuje na základní znalosti a dovednosti, které mají význam pro budoucí život žáka. Všechny zkoušky společné části zadává MŠMT ve stejném termínu a za stejných podmínek. Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení. Zkoušky mají pro všechny maturanty stejnou úroveň náročnosti. Všichni maturanti, bez rozlišení typů škol, vykonají ve společné části tři zkoušky, a to zkoušku z českého jazyka, zkoušku z cizího jazyka a volitelnou zkoušku. Písemné části zkoušek společné části MZ jsou neveřejné. Účast je povolena pedagogickému pracovníkovi pověřenému funkcí zadavatele písemné části zkoušek (zadavatel), školnímu maturitnímu komisaři, řediteli školy a školním inspektorům ČŠI. Ostatní části zkoušek společné části MZ jsou veřejné. Žák koná společnou část MZ ve škole, jejímž je žákem. Náhradní a opravnou zkoušku koná ve škole stanovené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Žák vykoná úspěšně společnou část MZ, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.

9 3.1.1 Zkouška z českého jazyka Zkouška z českého jazyka má dvě části, písemnou a ústní. Písemná část zkoušky z českého jazyka ve společné části MZ trvá celkem 120 minut a zahrnuje: a) didaktický test tvořený uzavřenými testovými úlohami; ověřovány jsou především dovednosti odvozené od práce s texty; doba trvání testu je 60 minut; b) strukturovanou písemnou práci tvořenou několika otevřenými testovými úlohami se širokou odpovědí; ověřují se písemné produktivní dovednosti; doba trvání písemné práce je 60 minut. Ústní část zkoušky z českého jazyka ve společné části MZ trvá 15 minut, žák má 15 minut na přípravu. Koná se před zkušební maturitní komisí, a to na základě požadavků a hodnotících kritérií stanovených ministerstvem Zkouška z cizího jazyka Zkoušku z cizího jazyka si žák obecně může vybrat ze šesti možností (angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština), avšak volba konkrétního žáka se omezuje na ty cizí jazyky, které jsou vyučovány v jeho škole. Zkouška má, podobně jako zkouška z českého jazyka, dvě části: písemnou a ústní. Písemná část zkoušky z cizího jazyka ve společné části MZ trvá 155 až 160 minut a zahrnuje: a) didaktický test, jehož doba trvání je minut, z toho 35 až 40 minut poslechový subtest; ověřuje se čtení a poslech s porozuměním a dále jazyková kompetence; b) strukturovanou písemnou práci tvořenou několika otevřenými testovými úlohami se širokou odpovědí; ověřuje se písemný projev. Ústní část zkoušky z cizího jazyka ve společné části trvá 15 minut, žák má 15 minut na přípravu. Koná se před zkušební maturitní komisí, a to na základě požadavků a obecných hodnotících kritérií stanovených ministerstvem; ověřuje se ústní projev Volitelná zkouška Třetí zkoušku společné části maturitní zkoušky, volitelnou zkoušku, si žák obecně volí ze čtyř možností: 1. matematiky 1, 2. občanského základu, 3. přírodovědně technického základu, 4. informačně technologického základu 3. Zkoušky jsou písemné, mají formu didaktického testu a trvají 90 minut. Škola má povinnost zajistit během studia přípravu žáka na nejméně dvě z těchto zkoušek. K zajištění této podmínky v učebních dokumentech škol vydalo ministerstvo dne 8. května 2006 Sdělení MŠMT k postupu podle ustanovení 78 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, č. j /200623,20: Podle ustanovení 78 odst. 3 školského zákona zajišťuje škola přípravu žáka nejméně na dvě zkoušky konané jako volitelné zkoušky v rámci společné části MZ. Volitelnou zkouškou může být matematika, občanský základ, přírodovědně technický základ nebo informačně technologický základ. Tyto dvě zkoušky stanoví podle 78 odst. 3 věty druhé školní vzdělávací program. Podle ustanovení 185 odst. 1 do doby, než budou vydány rámcové vzdělávací programy a následně vytvořeny školní vzdělávací programy, postupují školy 2 Některé zkoušky, které MŠMT zadává ve společné části, jsou nabízeny v jiné variantě v profilové části. Jde o cizí jazyky a matematiku. Protože tyto zkoušky mají stejné názvy, jsou odlišeny číslicemi 1 a 2. Zkoušky označené číslicí 1 ověřují základní znalosti a dovednosti v příslušné oblasti, zkoušky označené číslicí 2 mají širší záběr požadavků. 3 Zkouška z informačně technologického základu je tvořena písemným didaktickým testem a praktickou úlohou, kterou žák skládá na počítači.

10 podle učebních dokumentů schválených podle dosavadních právních předpisů. Tyto učební dokumenty je možné měnit za účelem dosažení shody se školským zákonem, a to postupem stanoveným v dosavadních právních předpisech. V učebních dokumentech, podle nichž se v současné době v jednotlivých školách postupuje, musí být proto uvedeny nejméně dvě zkoušky konané jako volitelné zkoušky v rámci společné části maturitní zkoušky, na něž škola připravuje. Volba zkoušek je v kompetenci ředitele školy. Doplnění učebních dokumentů ve výše uvedeném smyslu provedené ředitelem školy považuje tímto ministerstvo (v případě středních zdravotnických škol v dohodě s ministerstvem zdravotnictví) za schválené. 3.2 Profilová část maturitní zkoušky ( 79) Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci škol a žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů. Skládá se ze tří povinných zkoušek a ze zkoušek nepovinných. Na rozdíl od společné části je stanovení obsahu, formy, témat a termínů zkoušek v profilové části maturity v pravomoci ředitele školy. Ředitel určí nabídku povinných zkoušek. Nabídka může například být úzká a představovat pevné určení předmětu všech tří zkoušek, takže žák ani nemá možnost výběru, může být naopak i široká, aby si žák mohl předmět jedné nebo více z těchto povinných profilových zkoušek volit z více možností. Je přirozené předpokládat, že obsah zkoušek v profilové části bude ředitel školy určovat ve shodě s tím, jaký je vzdělávací program školy. Součástí nabídky ředitele školy pro povinné zkoušky profilové části maturity mohou být i zkoušky, které zadává ministerstvo. Ve školách a třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných profilových zkoušek zkouška z příslušného jazyka zadávaná ministerstvem, která je vytvářena podle stejného modelu jako zkouška z českého jazyka ve společné části. Ředitel školy určuje i formu zkoušek. Podle školského zákona jí může být nejen tradiční ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, písemná zkouška nebo praktická zkouška, ale i vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí. Obhajobu maturitní práce a ústní zkoušky koná žák po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání. Profilovou část MZ může žák konat i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky. Pokud jde o nepovinné zkoušky, jsou ministerstvem zadávané zkoušky pevnou součástí nabídky, z níž žák vybírá. Tuto nabídku může ředitel školy podle svého rozhodnutí doplnit o zkoušky další, které vyplývají z oborového zaměření či tradic školy. Čím bohatší je nabídka nepovinných předmětů, tím má žák větší možnost doplnit obraz o svých znalostech a dovednostech, o jejich zaměření a úrovni. Žák může skládat nejvýše čtyři nepovinné zkoušky. Výsledky nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, do celkového výsledku maturitní zkoušky se však nezapočítávají. Žák koná profilovou část maturitní zkoušky ve škole, jejímž je žákem. Nepovinné zkoušky zadávané ministerstvem koná žák ve škole stanovené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Profilová část MZ je veřejná s výjimkou písemných zkoušek a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka. Praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů z důvodu ochrany soukromí pacienta. Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. 10

11 Seznam zkoušek, které bude ministerstvo zadávat při maturitní zkoušce ve školním roce 2007/2008, je uveden v následující tabulce. 3.3 Zkoušky zadávané ministerstvem ve společné a profilové části maturitní zkoušky Struktura zkoušek a časové limity zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou uvedeny v následující tabulce. Současně jsou uvedeny i další zkoušky zadávané ministerstvem, které mohou být na základě rozhodnutí ředitele školy nebo volby žáka využity v profilové části maturitní zkoušky. Žák nemůže jako zkoušku profilové části maturitní zkoušky konat zkoušku z toho cizího jazyka 1, ze kterého konal společnou část maturitní zkoušky. Společná část Profilová část Zkouška Volba ze zkoušek český jazyk cizí jazyk anglický jazyk 1 německý jazyk 1 francouzský jazyk 1 španělský jazyk 1 ruský jazyk 1 italský jazyk 1 volitelná zkouška matematika 1 občanský základ přírodovědně technický základ informačně technologický základ český jazyk a literatura polský jazyk cizí jazyk anglický jazyk 1 francouzský jazyk 1 italský jazyk 1 německý jazyk 1 ruský jazyk 1 španělský jazyk 1 anglický jazyk 2 francouzský jazyk 2 italský jazyk 2 německý jazyk 2 ruský jazyk 2 španělský jazyk 2 matematika 2 občanský a společenskovědní základ biologie chemie fyzika zeměpis dějepis 11

12 4 Struktura zkoušek zadávaných ministerstvem ve společné a profilové části maturitní zkoušky didaktický test Písemná část Ústní část strukturovaná písemná práce ústní zkouška MZ Zkouška 60 minut 90 minut 120 minut poslechový subtest 35 až 45 minut¹ 60 minut 90 minut Příprava ke zkoušce trvá nejméně 15 min. Zkouška trvá nejvýše 15 min. společná část český jazyk U Š ANO cizí jazyk 1 U U + O Š ANO volitelná zkouška: matematika 1, občanský základ, PTZ, ITZ U + O profilová část cizí jazyk 1 U U + O Š ANO cizí jazyk 2 U + O U Š ANO matematika 2 U + O + Š český jazyk a literatura, občanský a společenskovědní základ, biologie, U + O fyzika, chemie, dějepis, zeměpis polský jazyk U Š ANO U uzavřené úlohy, O otevřené úlohy se stručnou odpovědí, Š úlohy se širokou odpovědí Cizí jazyky: anglický, francouzský, italský, německý, ruský, španělský Volitelná zkouška: matematika 1, občanský základ, ITZ informačně technologický základ, PTZ přírodovědně technický základ ¹ Je třeba počítat ještě s 5 minutami na přepis řešení do záznamového archu.

13 5 Orgány zajišťující maturitní zkoušku ( 80) 5.1 Ministerstvo Ministerstvo odpovídá za přípravu a metodické řízení průběhu maturitní zkoušky, za vedení evidence přihlášek a evidence výsledků maturitních zkoušek. Určuje obsah zkoušek zadávaných ministerstvem a k tomu vydává katalogy, které zveřejňuje nejpozději dva kalendářní roky před zahájením konání zkoušek zadávaných ministerstvem, stanoví způsob a kritéria hodnocení MZ ve Věstníku způsobem umožňující dálkový přístup. Vydává osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce školního maturitního komisaře a hodnotitele. 5.2 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo zřídilo k Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání jako organizační složku státu. Centrum zajišťuje společnou část MZ a zkoušky zadávané ministerstvem v rámci profilové části MZ, připravuje katalogy a zajišťuje odbornou přípravu pedagogických pracovníků k výkonu funkcí školních maturitních komisařů a hodnotitelů. Dále zajišťuje výrobu a rozeslání zadání zkoušek krajským úřadům a vede evidenci přihlášek a výsledků maturitních zkoušek. Je zpracovatelem registru žáků přihlášených k MZ a jejich rodných čísel za účelem jejich identifikace a správcem registru pedagogických pracovníků oprávněných k výkonu funkce školních maturitních komisařů a hodnotitelů. 5.3 Krajský úřad Krajský úřad vytváří podmínky pro přípravu a hodnocení zkoušek zadávaných ministerstvem ve svém správním obvodu a podílí se na organizaci jejich průběhu zejména tím, že a) b) c) d) e) zajišťuje rozeslání zadání zkoušek školám, jmenuje předsedy zkušebních maturitních komisí, a to pro konkrétní školu, třídu a termín konání, jmenuje komisaře, a to pro konkrétní školu, popřípadě její odloučené pracoviště 4, a termín konání, jmenuje hodnotitele, a to pro konkrétní místo, ve kterém bude hodnocení probíhat, a termín konání, stanoví sběrná místa, na kterých ředitelé školy předají krajskému úřadu v bezpečnostním balení vyplněné záznamové archy žáků přihlášených k MZ. 5.4 Ředitel školy Ředitel školy odpovídá za zajištění podmínek (organizační, personální, technické) pro řádný průběh maturitní zkoušky ve škole zejména tím, že a) b) c) d) e) f) g) h) jmenuje zadavatele, zajišťuje součinnost pracovníků školy se školním maturitním komisařem, přebírá od krajského úřadu zásilku pro školu, kontroluje její neporušenost a odpovídá za její bezpečnost a utajení do jejího předání komisaři, odpovídá za bezpečnost a utajení zásilek pro učebny a zkoušky do jejich předání komisaři, odpovídá za zajištění nezbytných prostorových, materiálních a technických podmínek pro konání maturitní zkoušky a pro činnost komisaře a zadavatelů, popřípadě také hodnotitelů, pokud hodnocení probíhá ve škole, zajišťuje seznámení žáků s pravidly průběhu maturitní zkoušky, a to nejpozději jeden pracovní den před zahájením zkoušek, zajišťuje zveřejnění jmenných seznamů žáků konajících písemné zkoušky a písemné části zkoušek zadávaných ministerstvem a jejich rozdělení do jednotlivých učeben (zaslaných škole Centrem v elektronické podobě), a to nejpozději jeden pracovní den před zahájením zkoušek, odpovídá za bezpečnost vyplněných záznamových archů žáků od jejich převzetí od komisaře do jejich předání krajskému úřadu odst. 1 písm. e) školského zákona. 13

14 5.5 Školní maturitní komisař, zadavatel, hodnotitel Školní maturitní komisař V nové maturitní zkoušce je klíčová role školního maturitního komisaře, jehož prostřednictvím je posilován vliv státu a kraje při zabezpečování objektivity postupů, srovnatelnosti výsledků a validity zkoušek. Komisař odpovídá za řádný průběh písemných zkoušek a písemných částí zkoušek zadávaných ministerstvem ve škole. Komisařem může být jmenován pedagogický pracovník, který má nejméně tři roky pedagogické praxe, není ředitelem dané školy, nebyl nejméně 10 měsíců před zahájením zkoušek v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu ke škole, v níž bude funkci vykonávat, a má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře Zadavatel Zadavatel odpovídá za řádný průběh písemných zkoušek a písemných částí zkoušek zadávaných ministerstvem ve třídě. Je oprávněn vyloučit žáka z písemné zkoušky a písemné části zkoušky zadávané ministerstvem, a to v případě, že žák použil nedovolené pomůcky nebo průběh zkoušky jinak vážně narušil. O vyloučení žáka ze zkoušky rozhodne bezprostředně. Na toto rozhodování se nevztahuje správní řád. Takový žák se pak posuzuje, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Jde o nezbytné opatření, jehož cílem je eliminovat možnost, že v důsledku chování jednoho žáka bude průběh zkoušky ve třídě prohlášen za neobjektivní. Zadavatelem může být jmenován pedagogický pracovník dané školy, který byl ředitelem školy seznámen s pokyny pro zadavatele. Zadavatelem nesmí být ředitel dané školy Hodnotitel Hodnotitel hodnotí písemné zkoušky a písemné části zkoušek zadávaných ministerstvem. Hodnotitelem může být jmenován pedagogický pracovník, který má nejméně dva roky pedagogické praxe a má odbornou kvalifikaci k výkonu činnosti učitele střední školy. 5 Hodnotitele navrhuje ředitel školy kraji. Hodnotitelé musí být proškoleni a vlastnit platné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele vydané ministerstvem. Na tomto základě jmenuje kraj hodnotitele pro příslušnou školu. Musí být zajištěno, aby každá písemná zkouška nebo písemná část zkoušky zadávaná ministerstvem, byla hodnocena dvěma nezávislými hodnotiteli, a to buď na příslušné škole nebo centrálně. 5.6 Zkušební maturitní komise Zkušební maturitní komise má stálé členy a další členy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a třídní učitel nebo vedoucí oddělení konzervatoře. Předseda zkušební maturitní komise odpovídá za řádný průběh části maturitní zkoušky konané před zkušební maturitní komisí ve škole. Dalšími členy jsou vždy a) zkoušející, je učitel předmětu nebo jiné ucelené části učiva, jež jsou součástí dané zkoušky, a přísedící, je další učitel daného nebo příbuzného předmětu nebo jiné ucelené části učiva, b) vedoucí pedagog hlavního oboru v oborech vzdělání skupiny kmenových oborů 82 s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a v konzervatoři s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M. Dalším členem může být také odborník z praxe, z vysoké školy nebo vyšší odborné školy. 5 9 a 32 písm. a) a b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 14

15 V případě, že se zkouška či její část koná formou vypracování maturitní práce a její obhajoby, jsou dalšími členy také vedoucí práce a oponent. Místopředsedou zkušební maturitní komise může být pedagogický pracovník školy s nejméně pětiletou pedagogickou praxí. Místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise jmenuje ředitel školy pro jarní termín nejpozději do 31. března příslušného školního roku, pro podzimní termín nejpozději jeden týden před zahájením ústních částí zkoušek. Člena, který není zaměstnancem právnické osoby vykonávající činnost školy, jmenuje ředitel školy po projednání s jeho zaměstnavatelem. V případě krátkodobé nepřítomnosti předsedy zkušební maturitní komise při maturitní zkoušce přejímá jeho funkci místopředseda. O hodnocení žáka nehlasuje ten člen zkušební maturitní komise, který nebyl této zkoušce přítomen. Hodnocení zkoušky či její části konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby je povinen zkušební maturitní komisi navrhnout vedoucí maturitní práce. Hodnocení písemné zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky je povinen zkušební maturitní komisi navrhnout zkoušející. 5.7 Společná ustanovení Komisařem, zadavatelem a hodnotitelem může být jmenován pouze ten, kdo splňuje předpoklady stanovené prováděcím právním předpisem. V případě komisaře a hodnotitele ten, kdo získal osvědčení o způsobilosti k výkonu této funkce vydané ministerstvem. V případě, že člen zkušební komise, komisař, zadavatel nebo hodnotitel nemůže dlouhodobě vykonávat svou funkci nebo se k výkonu své funkce nedostaví, jmenuje orgán, který ho jmenoval, neprodleně do této funkce jinou osobu splňující předpoklady pro výkon dané funkce. 15

16 6 Jednotné testovací schéma ministerstvem zadávaných zkoušek ve společné a profilové části MZ 16 Hod. 1. den 2. den 3. den 4. den 5. den 6. den 7. den 8. den 9. den 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den 2008 út st čt pá po út st čt pá po út st čt pá po AJ2 - PS NJ2 - PS FJ2 - PS RJ2 - PS SJ2 - PS IJ2 - DT AJ1 - PS NJ1 - PS FJ1 - PS RJ1 - PS SJ1 - PS IJ1 - PS CJ - DT MA1/OZ ITZ/PTZ 9 AJ1 - DT NJ1 - DT FJ1 - DT RJ1 - DT SJ1 - DT IJ1 - DT MA2 AJ2 - DT NJ2 - DT FJ2 - DT RJ2 - DT SJ2 - DT IJ2 - DT 10 přestávka přestávka přestávka přestávka přestávka přestávka přestávka přestávka přestávka přestávka přestávka přestávka přestávka 11 CJ - SPP ITZ - PÚ varianta 2 12 AJ1 - SPP NJ1 - SPP FJ1 - SPP RJ1 - SPP RJ1 - SPP IJ1 - SPP AJ2 - SPP NJ2 - SPP FJ2 - SPP RJ2 - SPP SJ2 - SPP IJ2 - SPP PJ - DT 15 OSZ BIO DEJ CHE FYZ ZEM CJL PJ - SPP 18 JTS pracuje se 100% časovým navýšením všech zkoušek pro žáky se SVP. Komentář: žlutá pole: zkoušky společné části MZ; zelená pole: zkoušky profilové části MZ DT didaktický test; SPP strukturovaná písemná práce; PS poslechový subtest; ITZ - PÚ praktická úloha na počítači

17 7 Termíny konání maturitní zkoušky 7.1 Termíny konání písemných zkoušek a písemných částí zkoušek zadávaných ministerstvem ve společné i profilové části Zkoušky se konají v jarním termínu a podzimním termínu. Jarní termín připadá na období od 25. března do 25. dubna. Podzimní termín na období od 1. do 30. září. Konkrétní období a termín konání zkoušek stanoví ministerstvo v souladu s jednotným testovacím schématem uvedeným v předchozí kapitole a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do konce června školního roku předcházejícího školnímu roku, ve kterém se jarní termín zkoušek bude konat. 7.2 Termíny konání zkoušek zadávaných školou v profilové části a ústních částí zkoušek zadávaných ministerstvem ve společné části Zkoušky se konají v jarním termínu a podzimním termínu. Ústní zkouška a obhajoba maturitní práce se v jarním termínu konají v období od 20. května do 20. června v termínu stanoveném ředitelem školy. Písemná zkouška zadávaná školou a praktická zkouška se v jarním termínu koná nejdříve v únoru a nejpozději jeden týden před ústní zkouškou, popřípadě obhajobou maturitní práce. Zkoušky se v podzimním termínu konají v období od 6. září do 30. listopadu v termínu stanoveném ředitelem školy. Ředitel školy může stanovit jiný termín zkoušek v případě ukončování vzdělávání v rámci rekvalifikace podle zvláštního právního předpisu. 6 8 Přihláška k maturitní zkoušce Žák koná maturitní zkoušku, náhradní nebo opravnou zkoušku na základě přihlášky podané řediteli školy, a to pro jarní termín nejpozději do 15. října školního roku, ve kterém se maturitní zkouška bude konat, pro podzimní termín nejpozději do 15. června předcházejícího školního roku. Žák je povinen podat přihlášku na tiskopise, který bude uveden jako příloha ve vyhlášce o ukončování studia ve středních školách maturitní zkouškou. Přihlášky jsou součástí dokumentace školy, pokud se podávají prostřednictvím ředitele školy. Jednotlivou zkoušku zadávanou ministerstvem koná uchazeč na základě přihlášky podané Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání v termínech stanovených vyhláškou. Součástí přihlášky k jednotlivé zkoušce je originál či úředně ověřená kopie dokladu o získání alespoň základního vzdělání. Ředitel školy zajistí předání údajů o přihlášených žácích a o škole Centru pro zjišťování výsledků v písemné a zároveň elektronické podobě, a to v termínech: pro jarní termín nejpozději do 10. listopadu školního roku, ve kterém se maturitní zkouška bude konat, pro podzimní termín nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. 6 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 17

18 Údaje předávané Centru z přihlášek žáků jsou: a) b) c) d) e) f) jméno a příjmení, rodné číslo, třída, obor vzdělání, vyučovací jazyk, pokud se zkouška bude konat v jazyce národnostní menšiny, druh zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění a navržená skupina uvedená v 8 odst. 1, pokud žák žádá o úpravu podmínek konání didaktického testu a strukturované písemné práce, výběr zkoušek zadávaných ministerstvem ve společné části maturitní zkoušky, výběr zkoušek zadávaných ministerstvem v profilové části maturitní zkoušky, výběr nepovinných zkoušek zadávaných ministerstvem v profilové části maturitní zkoušky. Údaje předávané Centru týkající se školy jsou: a) název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost školy a její resortní identifikátor, zřizovatel, forma vzdělávání, délka vzdělávání, b) jméno a příjmení ředitele školy, telefonní číslo a ová adresa, c) počet tříd posledního ročníku vzdělávání a počet žáků v tomto ročníku přihlášených k maturitní zkoušce, d) počet a adresy odloučených pracovišť, pokud v nich bude konána maturitní zkouška, e) počet učeben, ve kterých se budou konat písemné zkoušky a písemné části zkoušek, f) počet a rozmístění přihlášených žáků do jednotlivých učeben; každý žák musí sedět v samostatné lavici nebo musí být jiným způsobem zajištěny shodné podmínky pro samostatnou práci žáka při konání zkoušky; v jedné učebně může být nejvýše 14 žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním nebo nejvýše 30 žáků v ostatních případech, g) počet hodnotitelů zajištěných pro strukturovanou písemnou práci z každé zkoušky, ke které se žáci hlásí. Při vedení a zpracovávání údajů žáků z přihlášek k maturitní zkoušce a při vedení evidence výsledků zkoušek budou respektována pravidla stanovená zákonem č. 101/2000 Sb. 9 Další podmínky konání maturitní zkoušky ( 81) V případě, že žák zkoušku společné nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví, svou nepřítomnost řádně neomluví nejpozději do tří pracovních dnů od konání zkoušky zadávané ministerstvem řediteli školy, v ostatních případech předsedovi zkušební maturitní komise, má právo konat náhradní zkoušku. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy nebo předseda zkušební maturitní komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku. Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do pěti let po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonalli žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. 18

19 9.1 Opravné a náhradní zkoušky písemných zkoušek a písemných částí zkoušek zadávaných ministerstvem ve společné i profilové části K opravné a náhradní zkoušce se žák přihlašuje v období stanoveném pro jarní termín (do 15. října školního roku, ve kterém se bude maturitní zkouška konat) a podzimní termín (nejpozději do 15. června předcházejícího školního roku) podáním přihlášky k maturitní zkoušce, a to řediteli školy. Výběr zkoušek provedený žákem v přihlášce pro náhradní zkoušky a opravné zkoušky musí být shodný s výběrem zkoušek v přihlášce k maturitní zkoušce. Ke konání jednotlivé zkoušky zadávané ministerstvem zašle Centrum pozvánku uchazeči nejpozději do konce ledna pro jarní termín a nejpozději měsíc před konáním zkoušky pro podzimní termín. V pozvánce se uvede vždy datum, čas a místo konání zkoušky. Tuto pozvánku Centrum zároveň zašle řediteli školy, v níž se zkouška bude konat. 9.2 Opravné a náhradní zkoušky zkoušek zadávaných školou v profilové části a ústních částí zkoušek zadávaných ministerstvem ve společné části Termíny opravných zkoušek a náhradních zkoušek stanoví ředitel školy, a to v jarním termínu a podzimním termínu. Konkrétní termíny konání opravných zkoušek a náhradních zkoušek zveřejní ředitel školy nejméně dva měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro konání opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky žák přihlášku k maturitní zkoušce nepodává. Žák oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 2 bude opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky. Zmeškání termínu pro doručení oznámení může ředitel školy v závažných případech prominout. Žáci, kteří neukončili v řádném termínu poslední ročník vzdělávání a podali pro jarní termín konaný v daném školním roce přihlášku a ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, mohou konat ústní zkoušky a obhajobu maturitní práce v podzimním termínu, pokud to oznámí řediteli školy písemně nejpozději do 5. září následujícího školního roku. 10 Přezkoumání průběhu a výsledků MZ ( 82) Každý, kdo konal část maturitní zkoušky před zkušební maturitní komisí, může písemně požádat krajský úřad do osmi dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky. Krajský úřad rozhodne o žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě výsledek potvrdí. Je stanovena povinnost České školní inspekci poskytnout krajskému úřadu při posuzování takové žádosti součinnost. Jde o nové ustanovení, jehož podstata nebyla dosud školskými předpisy řádně upravena. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu stížností na průběh maturitních zkoušek je velmi žádoucí upravit možnost opravného prostředku. Opakování zkoušky se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad. Každý, kdo konal písemnou část maturitní zkoušky zadávanou ministerstvem, může písemně požádat 19

20 ministerstvo do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušek, o přezkoumání výsledku této zkoušky. Ministerstvo žadatele písemně vyrozumí o výsledku přezkoumání nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti. Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky. 11 Závěr Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné a profilové. Zásadní systémovou změnou je zejména zavedení společné části maturitní zkoušky, která se skládá ze tří zkoušek. Tyto zkoušky společné části maturitní zkoušky budou zadávány a vyhodnocovány státem z důvodu zaručení srovnatelnosti jednotlivých druhů škol. Zajištění jednotného pojetí a postupu ve společné části maturitní zkoušky bude mít vyšší vypovídací hodnotu výsledků MZ též ve vztahu k přijímacímu řízení na vysoké školy. Důvodem pro přijetí nového pojetí maturitních zkoušek byla především snaha o zvýšení objektivity a spolehlivosti výsledku maturitní zkoušky, která tak má poskytovat srovnatelnou a jasnou informaci o znalostech a dovednostech absolventa střední školy a současně ověřit, zda si žák osvojil společné minimum všeobecného vzdělání, které mu má poskytnout každá střední škola, bez ohledu na své zaměření. 20

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky Maturitní zkouška 77 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 78 Společná část maturitní

Více

KATALOGY POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

KATALOGY POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 KATALOGY POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Katalogy požadavků ke stažení ve formátu PDF PŘEDMLUVA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává katalogy požadavků ke

Více

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 V Hradci Králové, 12. 11. 2012, č.j. 1652/2012 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014 JARNÍ TERMÍN REKAPITULACE MINULOSTI Statistické údaje - ve 4. ročníku studovalo celkem 55 žáků; - z toho u druhé povinné výběrové

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Výbor pro volný čas -1- Jan Lerl Školní záležitosti KPDM ZK

Výbor pro volný čas -1- Jan Lerl Školní záležitosti KPDM ZK Proč byla nová maturita zavedena? Na úvod je potřeba říct, že zavedení nové maturitní zkoušky není neuváženým krokem do neznáma, který bude probíhat cestou pokus-omyl. Jedná se o promyšlený projekt, který

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vydal: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Inspektorát v Kraji Vysočina

Inspektorát v Kraji Vysočina Česká školní inspekce Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE č. j. ČŠIJ-624/14-J Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Pokyny k zajištění maturitních zkoušek

Pokyny k zajištění maturitních zkoušek Pokyny k zajištění maturitních zkoušek V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a s vyhláškou č. 177/2009, ve znění pozdějších předpisů. 51 odst. 3 maturitní vyhlášky: Nedostaví-li se žák k maturitní

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

Maturitní zkouška v souvislostech

Maturitní zkouška v souvislostech Maturitní zkouška v souvislostech 140509 8.1.1 Maturitní zkouška v souvislostech CSPPT_V1.0_KROK Náběhová fáze pro školní roky 2009/10 a 2010/11 Povinné zkoušky (Z/V): ČJL a MA, nebo ČJL a CJ Nepovinné

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Maturitní zkoušky 2015

Maturitní zkoušky 2015 Maturitní zkoušky 2015 Písemné zkoušky společné části 4. 5. matematika, anglický jazyk, španělský jazyk (písemná práce) 5. 5. český jazyk (didaktický test, písemná práce) 6. 5. anglický jazyk (didaktický

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ČÁST ČTRNÁCTÁ JEDNOTLIVÁ ZKOUŠKA

ČÁST ČTRNÁCTÁ JEDNOTLIVÁ ZKOUŠKA ČÁST ČTRNÁCTÁ JEDNOTLIVÁ ZKOUŠKA 48 (1) Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky, lze konat ze zkušebních předmětů stanovených pro společnou část

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2013

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2013 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2013 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, školním maturitním komisařům, zadavatelům

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

pro školní rok 2014/2015

pro školní rok 2014/2015 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 pro denní formu čtyřletého studia V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-8245/2014-1 V Praze dne 14. května 2014 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3.

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, 541 01 TRUTNOV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2009/2010 ( Vyhláška č.442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ

K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ ZÁKLADNÍ INFORMACE K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ (PODZIMNÍ TERMÍN MZ 2013) Kdy: od 16. 8. 2013 Kdo: POZVÁNKY k písemným zkouškám SČ MZ Pozvánky předává/zasílá emailem ředitel školy. Kdy: 2. 9. 5. 9. 2013 DIDAKTICKÝ

Více

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY A) Student přestává být studentem vyšší odborné školy v souladu s 102 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykoná absolutorium. Nevykonal-li student

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 5. září 2014 Č. j. MSMT-31203/2014-1 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického

Více

NOVÁ MATURITA. www.novamaturita. novamaturita.cz

NOVÁ MATURITA. www.novamaturita. novamaturita.cz NOVÁ MATURITA www.novamaturita novamaturita.cz NOVÁ MATURITA - základní model nové maturity - společná část MZ - profilová část MZ - opravné a náhradní zkoušky - maturitní generálka - komplexní zkoušky

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4 www.skolahostivar.cz Maturitní zkouška školní rok 2010/2011 Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů 27. listopadu 2014 Ústupky u Seče hotel Jezerka Centrum

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Informace k přijímacím zkouškám 2015 Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Podání přihlášek Stále platí možnost podat přihlášky v rámci prvního

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 8. září 2015 Čj.: MSMT-31334/2015-1 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického

Více

Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013. Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013

Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013. Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013 Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013 Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013 p r ů v o d c e ž á k a p ř i h l a š o v á n í m k p o d z i m n í m at u r i t n í z k o u š c e 2 0 1 3 Vážená maturantko,

Více

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz Právní předpisy, výklady, novelizace Rozhodování ve správním řízení, charakteristika

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 14. 10. 2014 Zlín 15. 10. 2014 Uherské Hradiště 16. 10. 2014 Vsetín 21. 10. 2014 Kroměříž 22. 10. 2014 Osnova 1.

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

1. V 1 odst. 1 písm. f) se slova o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nahrazují slovy o získání příslušného stupně středního vzdělání.

1. V 1 odst. 1 písm. f) se slova o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nahrazují slovy o získání příslušného stupně středního vzdělání. 394 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

Více

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E POKYNY PRO ŘEDITELE k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 NÁZEV Přihláška k MZ Posudek pro žáka s PUP

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015

Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015 Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015 Tento dokument doplňuje a vychází ze zákona 561/2044 Sb., "školský zákon" a vyhlášky 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Bratříků 851, Havlíčkův Brod Sídlo školy: Odloučené pracoviště: Právní forma: Zřizovatel: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod příspěvková organizace kraj Vysočina IČ: 60126817 IZO RED: 600170748 Telefon: 569

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Pro přijímací řízení stanoví ředitel střední školy termíny jeho konání, kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Toto zveřejní

Více

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky:

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky: Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

didaktické testy a písemné práce dle harmonogramu uvedeného v příloze 4 tohoto

didaktické testy a písemné práce dle harmonogramu uvedeného v příloze 4 tohoto Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k časovému rozvrhu konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) v podzimním zkušebním období

Více

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od.. 05 P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E (vyjma pokynů pro zadávání zkoušek v učebně) jaro 05 A. Činnosti vykonávané před zahájením zkoušky (před vstupem do

Více