Platnost od 1. září 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platnost od 1. září 2013"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ, ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a z něho platných vyhlášek vydává ředitel školy tento ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro všechny žáky školy. Obsah: Platnost od 1. září 2013 I. Práva žáků II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků III. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a pracovníky školy IV. Organizace vyučování V. Hygienické a bezpečnostní zásady VI. Podmínky zacházení s majetkem školy, odpovědnost školy VII. Povinnosti žákovské služby VIII. Lékařská služba IX. Klasifikační řád X. Stravování žáků Přílohy ke Školnímu řádu: 1. Klasifikační řád 2. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 3. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání v dálkové formě vzdělávání 4. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

2 2 I. PRÁVA ŽÁKŮ Žáci mají právo 1. Na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb., dále jen školského zákona. 2. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 3. Volit a být volen do Školské rady, je-li zletilý., 4. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. 5. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni rozvoje. 6. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků. 7. Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. 8. Žák má právo na odpočinek, na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před negativními sociálními jevy, právo na práci ve zdravém životním prostředí. 9. Žák má právo na přístup k informacím, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj, stejně tak má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku. 10. Žák má právo na rovný přístup, tzn. tolerance vůči jakékoliv odlišnosti (brýle, náboženství, sociální zařazení, jiné oblečení, pohlaví apod.), ochrana vůči projevům rasismu, šikanování, xenofobie. II. POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci jsou povinni 1. Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 2. Dodržovat Školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 3. Plnit pokyny pedagogických a ostatních pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem. 4. Zletilí žáci jsou dále povinni a) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. b) Dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými ŠŘ.

3 3 c) oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 5. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni a) Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. b) Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. c) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. d) Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými Školním řádem, e) Oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žáka, a změny v těchto údajích. 6. Žák je povinen zaujmout své místo ve třídě nejpozději pět minut před začátkem vyučování, neničit majetek školy a udržovat ve všech jejích prostorách čistotu a pořádek. 7. V době vyučování nepřijímají žáci žádné návštěvy (s výjimkou rodičů, zákonného zástupce žáka). Nesmějí mít zapnuté své mobilní telefony, jimiž by narušovali průběh vyučování. 8. Při účasti na akcích, které organizuje škola, dodržují žáci ustanovení tohoto Školního řádu. 9. V den nástupu do školy (po ukončení nepřítomnosti ve vyučování) předloží žák písemnou omluvenku, která je zapsána ve Studijním průkaze nebo Žákovské knížce, třídnímu učiteli, kterého sám vyhledá. V opačném případě jsou tyto hodiny považovány za neomluvené. 10. Cenné předměty, mobilní telefony, přehrávače, navigátory a podobná zařízení i jiné předměty, které nesouvisejí s učebními pomůckami, nepatří do souhrnu věcí, za jejichž ztrátu škola ručí. 11. Pokud se žák přihlásí do nepovinného předmětu, stává se tento předmět pro něj povinným. 12. Žákům není dovoleno hrát v hodinách, o přestávkách jakékoli karetní hry! III. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI A OSTATNÍMI PRACOVNÍKY ŠKOLY 1. Žáci dodržují zásady slušného chování, jednají vždy tak, aby neobtěžovali svým chováním spolužáky, zaměstnance školy a návštěvníky. Zdraví učitele a jiné dospělé osoby pozdravem. Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci povstanou. 2. Žáci mají právo na vyjádření vlastního názoru, a to přiměřenou, slušnou formou neodporující zásadám dobrého vzájemného soužití. Mohou vznášet kritické názory a návrhy týkající se zlepšení organizace výuky, podílejí se na utváření tvůrčí atmosféry školy. 3. Každý žák může v případě potřeby a svých nesnází požádat vyučujícího nebo zástupce vedení školy o pomoc. 4. Výchovná a kárná opatření jsou podrobně upravena v části Klasifikační řád.

4 4 IV. ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 1. Budova školy je pro žáky otevřena od 6:30 do 15:30 hodin. Provozní doba ostatních pracovišť se řídí jejich provozním řádem. 2. Během doby vyučování není žákům dovoleno opouštět budovu školy. Případný odchod se řídí ustanovením bodu H1 tohoto Řádu. 3. Sekretariát školy úřaduje pro žáky v budově Bulharská výhradně v době od 6:30 do 8:00 hodin. 4. Šatny v budovách Hanácká a Bulharská jsou otevřeny pro žáky ráno od 7:40 do 8:10 hodin. Pokud se žák zpozdí, bude mu vstup umožněn pedagogickým dozorem v 8:45 hod. (1. vyučovací hodina bude omluvena na základě potvrzení od lékaře nebo zpoždění dopravního prostředku, v ostatních případech budou hodiny neomluveny) 5. Počet vyučovacích dnů, počet hodin v týdnu a Rozvrh hodin jsou dány Organizací školního roku a ŠVP, obsahem jednotlivých předmětů, Organizačním opatřením pro daný školní rok. 6. Ředitel školy stanoví začátek a konec teoretického vyučování tak, že začíná zpravidla v osm hodin, nejdříve v sedm hodin. Ukončuje se nejpozději ve 20:00 hodin. Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je osm hodin, bez polední přestávky sedm hodin. 7. Třídy se na základě přijímacího řízení naplňují do počtu 30 žáků. Ředitel školy může v odůvodněných případech a s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým i prostorovým podmínkám školy stanovit vyšší počet žáků ve třídě, zejména v případě přestupu žáka z jiné střední školy, změny oboru a opakování ročníku, nejvýše však Při vyučování cizím jazykům se třída zpravidla dělí na skupiny. Ředitel školy může při organizaci teoretického vyučování a v souladu s učebním plánem dělit třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. 9. Praktické vyučování se uskutečňuje ve škole a v jiných organizacích. Ředitel školy může při praktickém vyučování v souladu s učebním plánem dělit třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí podle podmínek školy, charakteru vyučování a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví žáků. ŽÁKOVA NEPŘÍTOMNOST VE ŠKOLE Předem známá absence 1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování a ví o této skutečnosti předem, požádá jeho zákonný zástupce nebo plnoletý žák sám třídního učitele o uvolnění z vyučování předem. Je-li žák ubytován v Domově mládeže, uvědomí o tom i vychovatele. 2. Pokud jde o dvoudenní nepřítomnost, předloží žádost o uvolnění třídnímu učiteli. Nepřítomnost tří a vícedenní omlouvá na základě písemné žádosti ředitel. Žádost napíše zákonný zástupce žáka, plnoletý žák sám. 3. Třídní učitel může omluvit neúčast žáka ve výuce z rodinných důvodů, a to souvisle do dvou dnů a maximálně tři dny za pololetí. Rodinnými důvody lze uznat účast na svatbě, pohřbu, jednání na úřadech, pokud k jednání nelze využít dobu mimo vyučování, tzn. i dobu školních prázdnin a dobu volna.

5 5 4. Potřebuje-li žák z vážných důvodů uvolnění z vyučování během dne, omluví se dotyčnému vyučujícímu a třídnímu učiteli, pokud jde o jednu vyučovací hodinu; nebo třídnímu učiteli, pokud jde o více než jednu vyučovací hodinu. Uvolnění žáka musí být vždy zapsáno v Třídní knize. K uvolnění nezletilého žáka z vyučování je zapotřebí pokyn jeho zákonného zástupce (písemný či telefonický) směřovaný třídnímu učiteli. I o něm se učiní zápis v Třídní knize. 5. Má-li být žák uvolněn (osvobozen) z tělesné výchovy, musí si podat žádost o uvolnění na půl roku do 15. září a do 15. února, nebo na celý školní rok do 15. září příslušného školního roku. Omlouvání absence 1. Nepřítomnost nezletilého žáka omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka, zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám, ale omluvenka musí být podepsána alespoň jedním rodičem. 2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen doložit důvod jeho nepřítomnosti nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. 3. V případě, že absence trvá déle než sedm kalendářních dnů, je povinen zletilý žák, nebo zákonný zástupce nezletilého žáka doložit důvod jeho další nepřítomnosti. 4. V odůvodněných případech (opakovaná absence nasvědčující záškoláctví nebo vyhýbání se některým vyučovacím předmětům) má škola právo požadovat lékařské potvrzení. Překročí-li absence žáka 50 hodin za pololetí, je při další absenci v daném pololetí požadováno potvrzení vždy. 5. V den nástupu do školy si žák sám zajistí, aby v Třídní knize byla řádně ukončena jeho absence, a předloží písemnou omluvu. Totéž se týká plnoletých žáků. Jinak jsou hodiny absence považovány za neomluvené. 6. Ubytovaný v Domově mládeže sdělí důvod své nepřítomnosti i vychovateli. Neomluvená absence 1. Neomluvenou nepřítomnost do součtu deseti vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce nebo zletilý žák pozván doporučeným dopisem. Zákonný zástupce nebo zletilý žák zápis podepíše a obdrží kopii. Případné odmítnutí podpisu se do zápisu zaznamená. 2. Při počtu neomluvených hodin nad deset svolá ředitel školy školní výchovnou komisi, které se účastní zákonný zástupce nebo zletilý žák, třídní učitel, výchovná poradkyně, případně ředitel školy nebo zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Pozvání zákonných zástupců nebo zletilých žáků se provádí doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. 3. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 4. Jestliže se žák nezúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast není řádně omluvena, ředitel školy písemně vyzve žáka, nebo jeho zákonného zástupce, aby neprodleně doložil důvod své nepřítomnosti. Zároveň jej upozorní, že neomluvená absence je posuzována jako důvod k ukončení vzdělávání. Jestliže do desíti dnů od doručení výzvy nenastoupí žák do školy nebo nedoručí důvod své nepřítomnosti, je první den neomluvené nepřítomnosti dnem ukončení jeho vzdělávání.

6 6 Ostatní: 1. Jestliže žák zamešká dva a více dnů ze své souvislé odborné praxe, je povinen nahradit je v době mimo vyučování, a to u organizace, kterou si sám sjedná. Přesáhne-li jeho absence 50% hodinové dotace pro souvislou odbornou praxi, nahrazuje žák praxi v celém jejím rozsahu v době mimo vyučování, a to na pracovišti, které si zajišťuje sám. Hodnocení praxe je součástí klasifikace odborného předmětu a tento nebude hodnocen, dokud nebude souvislá odborná praxe za dané období ohodnocena známkou. 2. Žáci, kteří dosáhnou 25% neúčasti ve výuce v daném předmětu v jednom pololetí, budou komplexně přezkoušeni z probraného učiva. Absenci pro tento účel lze uzavřít nejdříve čtrnáct dnů před datem pedagogické rady pro dané období. Způsob přezkoušení volí příslušný vyučující. 3. Sportovně-turistický kurz je součástí vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Neúčast na něm je považována za 20% docházky za dané klasifikační období v tomto předmětu. V. HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY 1. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo ni. Jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Při přechodu do jiné budovy (na jiné pracoviště) dodržují dopravní předpisy a volí nejkratší, bezpečnou cestu. Všechny potřebné věci (aktovky, pomůcky...) si berou s sebou. 2. Při slavnostních příležitostech (např. návštěvě divadla, plesu) chodí žáci ve společenském oděvu. 3. Při odborné praxi musí úprava účesu a pracovního oblečení odpovídat hygienickým a bezpečnostním normám. Žák musí mít pracovní oblečení (montérky), na nohou pracovní obuv. Dále má u sebe pracovní rukavice, chrániče sluchu, metr a psací potřeby, které používá dle pokynů vyučujícího. Pokud žák nesplní tyto povinnosti, nebude puštěn na pracoviště a bude se hlásit u vedoucího odborného výcviku, který mu přidělí náhradní činnost. 4. V hodinách Tělesné výchovy nosí žáci předepsaný sportovní úbor. 5. Žáci svévolně nemanipulují s elektroinstalací a dalším zařízením školy, dbají požárních předpisů. Nenabíjejí ze školních zásuvek elektrické zdroje - nabíječky, notebooky Za škodu na majetku školy, kterou žák svévolně nebo z nedbalosti způsobí, bude vyžadována odpovídající finanční náhrada. 6. Žáci chodí do školy slušně upraveni a chovají se v ní i na veřejnosti tak, aby přispívali k dobrému jménu školy. V prostorách školy nesmí nosit pokrývky hlavy (kšiltovky, klobouky, čepice, šátky..). 7. Žákům není dovoleno kouření, požívání a šíření alkoholických nápojů, omamných, návykových látek v prostorách školy a mimo ně při všech školních akcích (např. praxe, exkurze). Do školy nenosí nebezpečné předměty (nože, zbraně, zapalovače ) ani drahé věci a větší obnosy peněz, za jejichž případnou ztrátu škola neodpovídá. Při zjištění požití alkoholu nebo jiné návykové látky bude v tento den žák vyloučen z vyučování a absence mu nebude omluvena. Poznámka: Kouření je zakázáno ve všech prostorách budovy školy, na školním dvoře, před vchody do budovy školy a na chodníku kolem budovy školy, do vzdálenosti sta metrů. 8. Žáci se z hygienických a zdravotních důvodů přezouvají (ne do sportovní obuvi - tenisek ap.) a převlékají v určených šatnách. Boty, pokrývky hlavy a svrchní oblečení nelze nosit do třídy, žáci si je ukládají do šatnových kójí, které zamyká dozor, nebo šatnových skříněk, které uzamykají sami žáci.

7 7 9. Jízdní kola si žáci uzamykají a ukládají do prostoru určeného vedením školy. 10. Pokud se zjistí ztráta osobních věcí, okamžitě se hlásí zástupci ředitele nebo třídnímu učiteli. Nalezené věci se odevzdávají v kanceláři školy. 11. Poštovní zásilky si žáci nechávají posílat na adresu svého trvalého nebo přechodného bydliště, nikoli na adresu školy. 12. Dle Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy platí zvláštní pravidla při některých činnostech, a to: Při praktickém vyučování, praktické přípravě, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky aj. Žáci tyto předměty budou odkládat na místa, která jim určí vyučující. Pokud žák tyto předměty neodloží, nemůže se výuky účastnit a být hodnocen. VI. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY, ODPOVĚDNOST ŠKOLY 1. Žáci mohou po dohodě s vyučujícími využívat různá zařízení školy a půjčovat si pomůcky a učebnice související s výukou, jsou však povinni řídit se příslušnými pokyny učitelů a jiných oprávněných osob. 2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy, a věci, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou a ostatní činností školy. 3. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo nedbalostí, bude vyžadována odpovídající náhrada. 4. Škola nese odpovědnost za škodu na odložených a vnesených věcech žákem pouze v případě, že věc je odložena na místě k tomu určeném a nedošlo k porušení ustanovení platných předpisů. Škola nenese odpovědnost za věci, které má žák v tzv. bezprostřední dispozici a může je tedy opatrovat. VII. POVINNOSTI ŽÁKOVSKÉ SLUŽBY 1. Službu určuje třídní učitel a zapisuje ji na celý týden do Třídní knihy. 2. Nedostaví-li se vyučující deset minut po zahájení vyučovací hodiny do třídy, oznámí to žák konající službu zástupci ředitele nebo řediteli. 3. Služba ručí za pořádek ve třídě. Dbá na to, aby ve třídě vždy byla křída, je-li používána, a řádně umytá tabule, čisto kolem koše, zavřená okna o přestávce a po vyučování. Taktéž odpovídá za květinovou výzdobu ve třídě. 4. Dle pokynů vyučujícího přináší pomůcky. 5. Pokud služba nevykonává řádně a včas své povinnosti, určí jí třídní učitel nové úkoly.

8 8 VIII. LÉKAŘSKÁ SLUŽBA 1. Návštěvy u lékaře jsou každý den před vyučováním v 7:00 hodin nebo v době mimo vyučování. Pokud žák musí navštívit lékaře během vyučování nebo z jiného vážného důvodu odejít ze školy, oznámí to vyučujícímu a třídnímu učiteli. U nezletilých žáků je k uvolnění zapotřebí pokyn zákonného zástupce (telefonický nebo písemný). V Žákovské knížce i Studijním průkaze musí být uveden příchod a odchod z ordinace. 2. Před návštěvou lékaře se žák vždy ohlásí u třídního učitele nebo u vyučujícího. Při návratu od lékaře se žák sám ohlásí u svého třídního učitele a předloží mu písemnou omluvu. 3. V případě jakéhokoli úrazu žák nebo jeho spolužák ihned vyhledá první pomoc u příslušných učitelů, kteří mají zdravotnický kurz, nebo přímo v kanceláři ředitele školy. 4. O vzniklém úrazu informuje bezodkladně vyučujícího nebo třídního učitele, došlo-li k úrazu mimo vyučovací hodinu. 5. Žákům se zakazuje jakékoli svévolné poškozování zdraví. IX. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (výtah) Úvod Tento Klasifikační řád, který je v plném znění součástí Přílohy Školního řádu, vychází z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). CHOVÁNÍ Ke klasifikaci chování se přistupuje pouze na konci klasifikačního období. Klasifikace chování probíhá v přímé vazbě na výchovná opatření. Stupeň 1 - velmi dobré Udělení tohoto stupně je nutnou podmínkou pro udělení pochvaly. Stupeň 2 - uspokojivé Tento stupeň se uděluje za hrubé porušení Školního řádu, popř. za opakovaná porušení Školního řádu, a váže se na kárné opatření - důtka třídního učitele. Stupeň 3 - neuspokojivé Tento stupeň se uděluje za velmi hrubé porušení Školního řádu nebo norem chování, které by mohlo vést k ohrožení zdraví, života nebo majetku. Předchozí snížení známky z chování na 2. stupeň není podmínkou. Tento stupeň se zpravidla pojí s kárnými opatřeními - důtkou ředitele školy, podmíněným vyloučením či vyloučením žáka ze vzdělávání. Výchovná opatření - Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a kázeňská opatření. - Kázeňským opatřením jsou: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení žáka, vyloučení žáka. - Kázeňská opatření se udělují za porušení Školního řádu a jejich stupeň se řídí závažností přestupku. - O všech výchovných opatřeních musí být standardní formou informováni také zákonní zástupci žáků, taktéž je nutno všechna opatření zaznamenat do příslušné školní dokumentace.

9 9 K nejzávažnějším kázeňským opatřením patří: Kázeňská opatření za neomluvenou absenci se vždy hodnotí za dané POLOLETÍ KÁRNÉ OPATŘENÍ ZNÁMKA Z CHOVÁNÍ NEOMLUVENÁ ABSENCE NAPOMENUTÍ třídního učitele hodin hodin DŮTKA třídního učitele hodin DŮTKA ředitele školy hodin hodin DŮTKA ředitele školy s podmínečným vyloučením hodin DŮTKA ředitele školy s vyloučením 3 nad 60 hodin Kázeňská opatření za porušení zákazu kouření: Bude-li žák přistižen při kouření v prostorách školy a v okolí do vzdálenosti 100 metrů od budovy školy, bude mu uděleno: v prvním případě - písemné oznámením rodičům, v druhém případě - důtka třídního učitele, ve třetím případě - důtka ředitele s podmínečným vyloučením Kázeňská opatření za pozdní příchody: Každý pozdní příchod žáka bude posuzován jako jedna hodina neomluvené absence. Pozdní příchody zaviněné zpožděním dopravního prostředku se nezapočítávají. Organizace pozdních příchodů viz. bod D 10. tohoto Školního řádu. První pozdní příchod v daném pololetí se žákovi omlouvá. Celkové hodnocení žáka Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení. PROSPĚL S VYZNAMENÁNÍM - není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré; PROSPĚL - není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný; NEPROSPĚL - je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí; NEHODNOCEN - pokud není možné žáka hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu.

10 10 - Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení žáka mohlo být provedeno nejpozději do dvou měsíců po ukončení klasifikačního období. Není-li možné hodnocení ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. - Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení žáka mohlo být provedeno do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Komisionální zkoušky - Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy byl s touto skutečností seznámen, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení na příslušném školském úřadě. Komisionální přezkoušení: - Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy, eventuálně školský úřad. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu, a přísedící. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. - Komise žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do deseti dnů. Výsledek přezkoušení oznámí ředitel školy zástupci žáka prokazatelným způsobem. Opravné zkoušky: - Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální. - Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku. - Žák koná opravné zkoušky nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin. Termín stanoví ředitel školy. Jejich průběh je písemně zaznamenán. Zkouška je komisionální. - Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. - Pokud je žák za první pololetí hodnocen lépe než nedostatečně a za druhé pololetí nedostatečně, vykoná opravnou zkoušku v rozsahu učiva druhého pololetí. Pokud je žák za první pololetí nehodnocen nebo hodnocen nedostatečně a za druhé pololetí hodnocen nedostatečně, vykoná opravnou zkoušku v rozsahu učiva prvního a druhého pololetí. Různé Přerušení vzdělávání - Ředitel školy může žákovi přerušit vzdělávání na jeho žádost nebo na žádost zákonného zástupce žáka, a to až na dobu dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo přerušeno. Jestliže uplynula doba přerušení v průběhu školního roku, může ředitel žákovi povolit dodatečně vykonání zkoušek za příslušné období. Ředitel na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody. - Ředitel je dále povinen přerušit studium žákyni pro těhotenství a mateřství, jestliže praktické vyučování probíhá na pracích a na pracovištích zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu podle zvláštních předpisů, nebo jestliže praktické vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně.

11 11 - K žádosti o přerušení vzdělávání nebo o ukončení přerušení vzdělávání před uplynutím stanovené doby nezletilého žáka musí zástupce žáka předložit své souhlasné vyjádření. Podmínečné vyloučení ze vzdělávání a vyloučení ze vzdělávání - Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. - Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem nebo Školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto Školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. - Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností žáka. - O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, v případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí ředitel informuje pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. Uvolňování žáka - Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. - V předmětu Tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení lékaře. Tím není dotčena povinnost žáka být přítomen v příslušných vyučovacích hodinách. O způsobu docházky rozhodne ve svém sdělení ředitel školy. - Žáka nelze z vyučování uvolnit na celý školní rok nebo jeho převážnou část. - Nepřítomnost žákyně z důvodů těhotenství a mateřství se omlouvá jako nepřítomnost pro nemoc. - Jestliže to dovoluje charakter učiva, může ředitel školy umožnit žákyni nepřítomné z důvodů těhotenství a mateřství přípravu a vykonání zkoušky v předem stanoveném termínu podle plánu Individuálního vzdělávání. - Ředitel školy může umožnit zdravotně postiženému nebo dlouhodobě nemocnému žákovi přípravu a vykonání zkoušek v předem stanovených termínech. Změna oboru vzdělávání - Ředitel školy může povolit změnu oboru vzdělávání, je-li žák zdravotně způsobilý ke vzdělávání a k výkonu povolání, na které se má připravovat v nově zvoleném oboru vzdělávání, a úspěšně vykoná rozdílové zkoušky. Obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení rozdílových zkoušek určí ředitel školy. - O přestupu do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. V rámci rozhodování o přestupu žáka může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu.

12 Opakování ročníku 12 - Ředitel školy může žákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen z více než dvou předmětů, povolit opakování ročníku na základě žádosti žáka nebo jeho zákonných zástupců. Rozhoduje se na základě posouzení jeho dosavadních výsledků vzdělávání a důvodů uvedených v žádosti. Ukončení vzdělávání Mimořádně před jeho ukončením je možné: dle 31 Zák. 561/2004 Sb. /Školský zákon/ porušením povinností žáka ve zkušební lhůtě v případě uděleného podmínečného vyloučení dle 31 Zák. 561/2004 Sb. vyloučením žáka dle 66 odst. 3 Zák. 561/2004 Sb. přestupem žáka do jiné školy dle 66 odst. 5 Zák. 561/2004 Sb. přerušením vzdělávání na dobu nejvýše 2 let dle 66 odst. 6 Zák. 561/2004 Sb. přerušení v těhotenství a mateřství dle 68 odst. 1 Zák. 561/2004 Sb. zanecháním vzdělávání na vlastní žádost, u nezletilých žáků s písemným souhlasem právního zástupce dle 68 odst. 2 Zák. 561/2004 Sb. neúčastí ve výuce po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a nedoložením důvodů nepřítomnosti do 10 dnů po obdržení výzvy od ředitele školy dle 68 odst.3 Zák. 561/2004 Sb. - z důvodů nepostoupení do vyššího ročníku z důvodu neprospěchu Pravidla pro určení dne ukončení docházky stanovují jednotlivá ustanovení zákona. Řádným ukončením dle vzdělávacího programu: - Vzdělávání ve vzdělávacích programech vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem jsou Vysvědčení o závěrečné zkoušce a Výuční list. Vzdělávání v programech vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitou se ukončuje maturitní zkouškou. Dokladem je Vysvědčení o maturitní zkoušce. Závěrečná zkouška i maturitní zkouška se konají před zkušební komisí. X. STRAVOVÁNÍ Škola zajišťuje pro žáky stravování ve školní jídelně, Bulharská 8, Šumperk. Jídlo je určeno k přímé konzumaci, výdej do jídlonosičů je možný pouze v první den nemoci. Výdej obědů se uskutečňuje v době od 11:45 do 14:00 hodin dle rozpisu: budova Hanácká 11:45 12:15 budova Bulharská 12:35 13:05 odborný výcvik 13:15 14:00 Prodej stravenek je možný v kanceláři vedoucí kuchyně v době: Pondělí - pátek 11:45 14:00 Cena obědu pro žáky činí 26 Kč, platba pouze v hotovosti. Žáci obdrží příslušný počet stravenek. Odhlašování stravenek se provádí formou převodu na následující měsíc. Strava se musí odhlásit minimálně jeden den předem, osobně nebo telefonicky; v mimořádných případech je možno odhlásit oběd týž den do 7:30 hod. První den nemoci mají žáci možnost odnést si oběd domů v jídlonosiči. V případě telefonického kontaktu je potřeba vrátit stravenky do kanceláře vedoucí stravovny. Pro případ ztráty si žáci stravenky jednotlivě označí třídou a zkratkou svého jména. Z jídelny se neodnášejí nápoje. Do jídelny je vstup povolen pouze s platnou stravenkou. V Šumperku dne 1. září 2013 Mgr. Luboš Mátych ředitel

13 13 STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ, ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha V souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a z něho platných vyhlášek vydává ředitel školy tento ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro všechny žáky školy. Platnost od 1. září 2013 Přílohy ke Školnímu řádu: 1. Klasifikační řád 2. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 6. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání v dálkové formě vzdělávání 7. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

14 14 1. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Úvod - Tento Klasifikační řád vychází z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, které dále rozvádí a konkretizuje. Klasifikace - Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. - Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno na vysvědčení klasifikací. Vyučující je vždy plně zodpovědný za svou klasifikaci. Musí být schopen ji vždy vysvětlit a doložit řediteli školy, žákům nebo právním zástupcům nezletilých žáků. - Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje vůči žákovi přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Maximálně se snaží zdůrazňovat výchovnou funkci hodnocení, chápat chybu jako nástroj k dalšímu pokroku, vést žáka k sebehodnocení a učit ho přijímat zpětnou vazbu. Zvláštní důraz se klade na sledování osobního rozvoje jednotlivého žáka. - Před encyklopedickými znalostmi se preferuje schopnost logické úvahy, dedukce, syntézy, schopnost orientovat se v dané problematice i vzhledem k hledání informačních pramenů. Tímto směrem se vede zkoušení (zadávání problémových otázek, včetně možnosti využití informačních zdrojů.) 1) - Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. - Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledný klasifikační stupeň rozhodnutím ředitele školy. - Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí výsledky žáka, jichž dosáhl za celé klasifikační období. - Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. - Při klasifikaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se tento fakt zohlední. - Za nesplnění podmínek klasifikace lze kromě absence považovat např. neúčast na stěžejních písemných pracích, testech, ústním zkoušení, neodevzdání grafických a seminárních prací. - Aktivní účast žáka a jeho úspěchy v soutěžích při reprezentaci školy se promítnou do celkového hodnocení v souvisejícím předmětu. 1) Různé formy hodnocení směřují k posouzení úrovně získaných znalostí, dovedností, zvládnutí jednotlivých kompetencí a žákova osobního pokroku. Významným prvkem při hodnocení je úroveň zvládání jednotlivých klíčových kompetencí a průřezových témat. 1) Konkrétní způsob hodnocení předmětů vyučovaných dle školních vzdělávacích programů je podrobně rozpracováno na úrovni každé učební osnovy a vždy je chápáno jako hodnocení komplexní.

15 15 Výsledný klasifikační stupeň z předmětu se skládá ze tří hodnocení. Z výsledku znalostí a dovedností s váhou 60%, z rozvoje klíčových kompetencí s váhou 30% a z osobního rozvoje žáka s váhou 10%. 1) Žák musí být prokazatelně seznámen se způsobem hodnocení v daném předmětu. O této skutečnosti se provede zápis do Třídní knihy. - V předmětech, ve kterých se vypracovávají výkresy se - mimo obsah výkresu - hodnotí také: grafická úroveň kresby a písma, pomůcky, opravy výkresů a dodržování termínů odevzdání výkresů a jejich oprav. Výkres je hotov až tehdy, jsou- li řádně provedeny a dokončeny opravy. Pokud vyučující pozve žáka ke konzultaci na určitý termín a hodinu, žák jej musí dodržet. Způsob hodnocení v předmětech a na konzultacích si určí v souladu s výše uvedenou stupnicí vyučující jednotlivých předmětů (v souladu s účastí ve vyučování a jejím omlouváním) 2) - Učitelé zapisují klasifikaci žáků do žákovské knížky, studijního průkazu, nebo klasifikačního archu, a to průběžně. - Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají při pedagogických radách. - Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví návrhy na povolení opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu. Poznámka - vysvětlivky: 1) Ustanovení se vztahuje zejména na obory vyučované dle školních vzdělávacích programů. Stupně hodnocení a klasifikace PROSPĚCH Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 VÝBORNÝ 2 CHVALITEBNÝ 3 DOBRÝ 4 DOSTATEČNÝ Celkový prospěch je klasifikován těmito stupni: PROSPĚL S VYZNAMENÁNÍM PROSPĚL NEPROSPĚL NEHODNOCEN 5 NEDOSTATEČNÝ N UZ NEKLASIFIKOVÁN UZNÁNO

16 16 Klasifikace prospěchu Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do dvou skupin: a) Předměty s převahou teoretického zaměření, b) Předměty s převahou praktických činností. Klasifikace v předmětech s převahou teoretického zaměření Stupeň 1 Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Osvojené poznatky uplatňuje samostatně, tvořivě a systematicky. Případné drobné chyby po upozornění opravuje pohotově a správně. Myslí logicky a je schopen správně vyřešit zadaný problém. Jeho ústní a písemný projev je kultivovaný, přesný a výstižný. Rozvíjené klíčové kompetence bez problémů zvládá. 1) Stupeň 2 Odlišnost od stupně 1 spočívá v drobných, nepříliš podstatných nedostatcích jeho výkonu, v jeho menší samostatnosti. Vyučující je nucen dávat doplňující otázky, na které ovšem žák vcelku správně reaguje, je schopen odhalovat souvislosti a vazby mezi jevy, na příkladech aplikovat probrané učivo. Drobné chyby po upozornění sám opraví, na navádějící otázky dokáže vcelku správně odpovědět. Ústní i písemný projev je kultivovaný s drobnými nedostatky, rozvíjené klíčové kompetence zvládá bez výraznějších problémů. 1) Stupeň 3 Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti s jistými, nepříliš podstatnými nedostatky. Vyučující je nucen dávat doplňující otázky, na které ovšem žák reaguje s výraznějšími chybami. Schopnost logického odvození je slabá, žák nenalézá vazby a souvislosti mezi jednotlivými jevy, schopnost aplikace je nedostatečná. V písemném projevu se vyskytují podstatné nedostatky, ústní projev není souvislý a kultivovaný. Objevují se nedostatky ve zvládání rozvíjených klíčových kompetencích, žák zaznamenává osobní pokrok v procesu učení. 1) Stupeň 4 Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažnější nedostatky. Není schopen uvažovat systematicky, jeho ústní projev je nevýrazný a nesouvislý. Písemný projev je chaotický, neucelený a nepřesný. Rozvíjené klíčové kompetence zvládá jen s obtížemi, projevuje se u něj však určitý osobní pokrok. 1) Stupeň 5 Žák má v požadovaných poznatcích závažné a značné nedostatky. Své vědomosti není schopen uplatnit ani s podněty vyučujícího. Neprojevuje samostatnost v myšlení, neuvažuje logicky. Písemný projev vykazuje značné nedostatky jak ve správnosti, tak i v přesnosti, výstižnosti i v kultuře projevu. Rozvíjené klíčové kompetence v převážné míře nezvládá, nevykazuje osobní pokrok v procesu učení. 1) Klasifikace v předmětech s převahou praktického zaměření Stupeň 1 Žák soustavně projevuje zájem o vyučované praktické činnosti. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané vědomosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce,

17 17 dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažných nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Rozvíjené klíčové kompetence bez problémů zvládá. 1) Stupeň 2 Žák projevuje zájem o vyučované praktické činnosti. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Rozvíjené klíčové kompetence zvládá.bez výraznějších problémů. 1) Stupeň 3 Žákův zájem o vyučované praktické činnosti se projevuje s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky v praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Překážky v práci překonává s pomocí učitele. Objevují se nedostatky ve zvládání rozvíjených klíčových kompetencí, na žákovi se projevuje osobní pokrok v procesu učení. 1) Stupeň 4 Žákův zájem o vyučované praktické činnosti se projevuje s podstatnými výkyvy. Získaných teoretických poznatků dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupu a způsobu práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti a na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a také o životní prostředí. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. Rozvíjené klíčové kompetence zvládá jen s obtížemi, projevuje se však určitý osobní pokrok žáka v procesu učení. 1) Stupeň 5 Žák neprojevuje zájem o vyučované praktické činnosti. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Pracovní postup nezvládá ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují ani dolní hranice předepsaných ukazatelů. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Rozvíjené klíčové kompetence v převážné míře nezvládá, nevykazuje osobní pokrok v procesu učení. 1) Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech - Podklady pro hodnocení a klasifikaci vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 1. soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 2. různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) 3. kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 4. analýzou výsledků činností žáka 5. konzultacemi s ostatními učiteli 6. rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka - Žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň čtyřikrát za každé pololetí, z toho nejméně jedenkrát ústně. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi

18 18 výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Termíny kontrolních písemných prácí projedná učitel s třídním učitelem, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. Klasifikace předmětu Tělesná výchova Při hodnocení je nutné přihlížet ke zdravotnímu stavu žáka, jeho schopnostem a tělesným předpokladům. Hodnocení má komplexní charakter a zohledňuje aktivní přístup a snahu co nejlépe splnit zadané úkoly podle možností a tělesných předpokladů a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka. Stupeň se určí dle níže uvedené tabulky, snížení klasifikačního stupně určují již dvě kritéria z tohoto sníženého stupně. Tělesná výchova se hodnotí s pomocí této stupnice: KRITÉRIU M VÝBORNÝ (1) CHVALITEBNÝ(2) DOBRÝ(3) DOSTATEČNÝ(4 ) NEDOSTATEČNÝ(5) PŘÍSTUP K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ aktivní, tvořivý, samostatný, reprezentuje školu ve sportovních soutěžích převážně aktivní, tvořivý, samostatný méně aktivní málo aktivní pasivní, nepřátelský postoj DOSAHOVANÉ VÝKONY cvičení provádí přesně, dosahuje požadovaných limitů i výkonů cvičení plní s malými chybami, kondičně roste a dosahuje standardních výsledků cvičení provádí méně přesně (chybně), kondičně neroste cvičení provádí špatně, je nepozorný odmítá cvičit, nemá snahu na zlepšení své kondice, je nepozorný ZÁJEM O ZVYŠOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI má aktivní zájem na zvyšování fyzické zdatnosti převážně aktivní zájem na zvyšování fyzické zdatnosti méně aktivní zájem na zvyšování fyzické zdatnosti nemá zájem na zvyšování fyzické zdatnosti, nezájem na plnění zadaných úkolů nemá zájem na plnění zadaných úkolů PŘIPRAVENOS T K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ nemá cvičební úbor a odpovídající obuv nejvýše1x nemá cvičební úbor a odpovídající obuv 2x nemá cvičební úbor a odpovídající obuv 3x více jak 3x nemá cvičební úbor a odpovídající obuv opakovaně nenosí cvičební úbor a odpovídající obuv MOTIVACE ŽÁKA má snahu dosáhnout co nejlepších výkonů v disciplínách, kterých je schopen má snahu dosáhnout co nejlepších výkonů v disciplínách, kterých je schopen má snahu dosáhnout dobrých výkonů v disciplínách, kterých je schopen nemá snahu dosahovat ani dobrých výkonů v disciplínách, kterých je schopen bez motivace, bez snahy, vyhýbá se TV BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ je zodpovědný a dbá bezpečnostních pokynů, cvičí bez dopomoci je zodpovědný a dbá bezpečnostních pokynů, cvičí s mírnou dopomocí dbá bezpečnostních pokynů, dopomoc je nezbytná nedbá bezpečnostních pokynů, silná dopomoc (spoléhá na ni) ohrožuje svým jednáním bezpečnost a zdraví své a ostatních žáků, odmítá nastoupit k výkonu Nehodnocen pro účely Tělesné výchovy: Žák není hodnocen, když jeho absence v daném pololetí a předmětu přesáhne 25 %, kdy pro nepřipravenost nebo ze zdravotních důvodů nemohl provádět plánované činnosti ve stanoveném rozsahu. V takovém případě musí absolvovat přezkoušení v náhradním termínu určeném ředitelem podle zákona č.561/2004sb., 69, odst. 5 a 6. Výjimku je nutno projednat na pedagogické radě.

19 19 CHOVÁNÍ Žákovo chování je klasifikováno těmito stupni: 1 VELMI DOBRÉ 2 USPOKOJIVÉ 3 NEUSPOKOJIVÉ Ke klasifikaci z chování se přistupuje pouze na konci klasifikačního období. Klasifikace chování probíhá v přímé vazbě na výchovná opatření. Stupeň 1 - velmi dobré Udělení tohoto stupně je nutnou podmínkou pro udělení pochvaly. Stupeň 2 - uspokojivé Tento stupeň se uděluje za hrubé porušení Školního řádu, popř. za opakovaná porušení Školního řádu, váže se na kárné opatření důtka třídního učitele. Stupeň 3 - neuspokojivé Tento stupeň se uděluje za velmi hrubé porušení Školního řádu nebo norem chování, které by mohlo vést k ohrožení zdraví, života nebo majetku. Předchozí snížení známky z chování na 2. stupeň není podmínkou. Tento stupeň se zpravidla pojí s kárnými opatřeními důtkou ředitele školy, podmíněným vyloučením či vyloučením žáka ze vzdělávání. 2. PRŮBĚH A ZPŮSOB HODNOCENÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU 1. Cílem tohoto typu vzdělávání je poskytovat příslušné vzdělání těm žákům, kteří nemohou navštěvovat denní, popř. dálkovou formu vzdělávání. Vzdělávání může být povoleno žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, mimořádně nadanému žákovi nebo žákovi s jinými závažnými důvody, které jsou dále specifikovány v tomto dodatku. Obsah a rozsah vzdělávání odpovídá denní nebo dálkové formě vzdělávání příslušného oboru vzdělání a profilu absolventa. 2. O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. 3. Žádost o individuální vzdělávání musí obsahovat: - Jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého bydliště žáka. - Důvody pro individuální vzdělávání žáka. - Popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka, liší-li se od standardních podmínek. - Doklady s doporučením školského poradenského zařízení či lékaře, případně jiné vyjádření osoby zodpovídající za žákovu mimoškolní činnost, např. trenéra.

20 - Uvedení období, ročníku, oboru vzdělání, popř. pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván. - Specifikaci požadované doby uvolnění žáka z vyučování. - Datum podání žádosti, vyjádření a podpis zákonného zástupce nezletilého žáka. - Před schválením musí být žádost zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka doplněna vyjádřením třídního učitele. 4. Pravidla pro udělení individuálního vzdělávacího plánu (IVP) : IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané 20 Dle tohoto bodu se postupuje i u žáků na MD. Žák musí prokázat zdravotní způsobilost požadovanou pro daný obor vzdělání. Všechny náležitosti související s povolením IVP se řídí ustanoveními vyhláškou 73/2005 Sb. IVP pro žáky sportující na vrcholové úrovni Žák dosahuje při reprezentaci svého sportovního oddílu na republikové nebo mezinárodní úrovni trvale vynikajících výsledků. Všechny absence související s IVP (tréninky, zápasy, závody, soustředění) budou předem písemně ohlášeny třídnímu učiteli. Na jinou absenci mimo IVP se vztahují pravidla platná pro denní formu vzdělávání. Žák si s jednotlivými vyučujícími prokazatelně na začátku každého pololetí dohodne termín a způsob prověření znalostí tak, aby měl uzavřenu klasifikaci do konce příslušného pololetí, není-li ředitelem školy stanoveno jinak. IVP nebude povolen žákovi, který byl v předcházejícím pololetí hodnocen v některém předmětu známkou nedostatečný nebo byl nehodnocen. 5. Hodnocení žáka s IVP Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva. V jednom dni lze konat maximálně tři přezkoušení. Nelze-li žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro žákovo hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Dále se postupuje dle zák. 561/2004 Sb., 52, odst. 3. Pokud má zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák pochybnosti o správnosti hodnocení, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení. Pokud ředitel žádosti vyhoví, nařídí komisionální žákovo přezkoušení. 6. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce nezletilého žáka, resp. zletilý žák, s výjimkou kompenzačních učebních pomůcek podle 16 odst. 7 zák. 561/2004 Sb. 7. Závěrečná ustanovení Vzdělávání podle IVP povoluje ředitel školy na max. 1 školní rok. Na přiznání IVP nemá žák nárok. Třídní učitel kontroluje, zda jsou dodržována pravidla, za nichž byl IVP povolen. Neplnění podmínek může být důvodem ke zrušení IVP, popř. k nevyhovění žádosti na další období. Absence plynoucí z IVP se nezapočítává do celkové absence žáka. 3. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných je řešeno v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve vyhlášce MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí a žáků se

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: Škola: Střední škola knižní kultury, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 Školního řádu Střední školy knižní kultury, o.p.s. Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27, 789 85 Mohelnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace Základním principem hodnocení a klasifikace

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku.

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku. Š K O L N Í Ř Á D pro žáky dálkového vzdělávání oboru Obchodní akademie platný od 1. 9. 2010 pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 1. Podrobnosti k výkonu práv

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Úvod Klasifikační řád Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení klasifikace

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 K l a s i f i k a č n

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz ID

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků střední školy Příloha Školního řádu ze dne 1. srpna 2014 Strana 1 (celkem 13) Obsah Strana 2 (celkem 13) 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 Vnitřní klasifikační řád Mgr. Ladislav Pokorný V Rumburku 1. září 2012

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Klasifikační řád Níže uvedená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( dále jen Klasifikační řád ) jsou

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

II. Klasifikace prospěchu v teoretickém vyučování

II. Klasifikace prospěchu v teoretickém vyučování Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Nám. T.G.Masaryka 788 5.3. Pravidla hodnocení, chování a prospěchu žáků střední škola Platný a účinný od 1.9. 2015 Schválen Školskou radou střední

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12 tel.: 558 712 649 fax: 558 711 894 e-mail: oa.obc@obaka-cestesin.cz www.obaka-cestesin.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD // Školní rok 2014/2015 je zpracován v souladu s platnou školskou legislativou: - zákon č. 561/2004

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 číslo jednací: 028/06 ze dne: 20.10.2006 Čl.1 Hodnocení a klasifikace žáků středních škol Hodnocení a klasifikace žáků

Více

Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků v Integrované střední škole Cheb jako nedílnou součást školního řádu

Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků v Integrované střední škole Cheb jako nedílnou součást školního řádu Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Na základě 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Hodnocení a klasifikace žáků jsou upraveny zákonem 561/2004 Sb. Ministerstva školství, mládeže

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 1 Obecné zásady Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1.1 Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1 Tento školní řád byl vytvořen v souladu s platnou legislativou a vychází především: ze zákona

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Masarykova gymnázia

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Masarykova gymnázia HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Masarykova gymnázia platný od školního roku 2013/14 OBSAH Obsah Úvod...2 Hodnocení a klasifikace žáků...3 1. Hodnocení prospěchu...3 2. Hodnocení chování...5 3. Celkové

Více