Platnost od 1. září 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platnost od 1. září 2013"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ, ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a z něho platných vyhlášek vydává ředitel školy tento ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro všechny žáky školy. Obsah: Platnost od 1. září 2013 I. Práva žáků II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků III. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a pracovníky školy IV. Organizace vyučování V. Hygienické a bezpečnostní zásady VI. Podmínky zacházení s majetkem školy, odpovědnost školy VII. Povinnosti žákovské služby VIII. Lékařská služba IX. Klasifikační řád X. Stravování žáků Přílohy ke Školnímu řádu: 1. Klasifikační řád 2. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 3. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání v dálkové formě vzdělávání 4. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

2 2 I. PRÁVA ŽÁKŮ Žáci mají právo 1. Na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb., dále jen školského zákona. 2. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 3. Volit a být volen do Školské rady, je-li zletilý., 4. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. 5. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni rozvoje. 6. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků. 7. Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. 8. Žák má právo na odpočinek, na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před negativními sociálními jevy, právo na práci ve zdravém životním prostředí. 9. Žák má právo na přístup k informacím, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj, stejně tak má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku. 10. Žák má právo na rovný přístup, tzn. tolerance vůči jakékoliv odlišnosti (brýle, náboženství, sociální zařazení, jiné oblečení, pohlaví apod.), ochrana vůči projevům rasismu, šikanování, xenofobie. II. POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci jsou povinni 1. Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 2. Dodržovat Školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 3. Plnit pokyny pedagogických a ostatních pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem. 4. Zletilí žáci jsou dále povinni a) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. b) Dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými ŠŘ.

3 3 c) oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 5. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni a) Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. b) Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. c) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. d) Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými Školním řádem, e) Oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žáka, a změny v těchto údajích. 6. Žák je povinen zaujmout své místo ve třídě nejpozději pět minut před začátkem vyučování, neničit majetek školy a udržovat ve všech jejích prostorách čistotu a pořádek. 7. V době vyučování nepřijímají žáci žádné návštěvy (s výjimkou rodičů, zákonného zástupce žáka). Nesmějí mít zapnuté své mobilní telefony, jimiž by narušovali průběh vyučování. 8. Při účasti na akcích, které organizuje škola, dodržují žáci ustanovení tohoto Školního řádu. 9. V den nástupu do školy (po ukončení nepřítomnosti ve vyučování) předloží žák písemnou omluvenku, která je zapsána ve Studijním průkaze nebo Žákovské knížce, třídnímu učiteli, kterého sám vyhledá. V opačném případě jsou tyto hodiny považovány za neomluvené. 10. Cenné předměty, mobilní telefony, přehrávače, navigátory a podobná zařízení i jiné předměty, které nesouvisejí s učebními pomůckami, nepatří do souhrnu věcí, za jejichž ztrátu škola ručí. 11. Pokud se žák přihlásí do nepovinného předmětu, stává se tento předmět pro něj povinným. 12. Žákům není dovoleno hrát v hodinách, o přestávkách jakékoli karetní hry! III. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI A OSTATNÍMI PRACOVNÍKY ŠKOLY 1. Žáci dodržují zásady slušného chování, jednají vždy tak, aby neobtěžovali svým chováním spolužáky, zaměstnance školy a návštěvníky. Zdraví učitele a jiné dospělé osoby pozdravem. Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci povstanou. 2. Žáci mají právo na vyjádření vlastního názoru, a to přiměřenou, slušnou formou neodporující zásadám dobrého vzájemného soužití. Mohou vznášet kritické názory a návrhy týkající se zlepšení organizace výuky, podílejí se na utváření tvůrčí atmosféry školy. 3. Každý žák může v případě potřeby a svých nesnází požádat vyučujícího nebo zástupce vedení školy o pomoc. 4. Výchovná a kárná opatření jsou podrobně upravena v části Klasifikační řád.

4 4 IV. ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 1. Budova školy je pro žáky otevřena od 6:30 do 15:30 hodin. Provozní doba ostatních pracovišť se řídí jejich provozním řádem. 2. Během doby vyučování není žákům dovoleno opouštět budovu školy. Případný odchod se řídí ustanovením bodu H1 tohoto Řádu. 3. Sekretariát školy úřaduje pro žáky v budově Bulharská výhradně v době od 6:30 do 8:00 hodin. 4. Šatny v budovách Hanácká a Bulharská jsou otevřeny pro žáky ráno od 7:40 do 8:10 hodin. Pokud se žák zpozdí, bude mu vstup umožněn pedagogickým dozorem v 8:45 hod. (1. vyučovací hodina bude omluvena na základě potvrzení od lékaře nebo zpoždění dopravního prostředku, v ostatních případech budou hodiny neomluveny) 5. Počet vyučovacích dnů, počet hodin v týdnu a Rozvrh hodin jsou dány Organizací školního roku a ŠVP, obsahem jednotlivých předmětů, Organizačním opatřením pro daný školní rok. 6. Ředitel školy stanoví začátek a konec teoretického vyučování tak, že začíná zpravidla v osm hodin, nejdříve v sedm hodin. Ukončuje se nejpozději ve 20:00 hodin. Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je osm hodin, bez polední přestávky sedm hodin. 7. Třídy se na základě přijímacího řízení naplňují do počtu 30 žáků. Ředitel školy může v odůvodněných případech a s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým i prostorovým podmínkám školy stanovit vyšší počet žáků ve třídě, zejména v případě přestupu žáka z jiné střední školy, změny oboru a opakování ročníku, nejvýše však Při vyučování cizím jazykům se třída zpravidla dělí na skupiny. Ředitel školy může při organizaci teoretického vyučování a v souladu s učebním plánem dělit třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. 9. Praktické vyučování se uskutečňuje ve škole a v jiných organizacích. Ředitel školy může při praktickém vyučování v souladu s učebním plánem dělit třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí podle podmínek školy, charakteru vyučování a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví žáků. ŽÁKOVA NEPŘÍTOMNOST VE ŠKOLE Předem známá absence 1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování a ví o této skutečnosti předem, požádá jeho zákonný zástupce nebo plnoletý žák sám třídního učitele o uvolnění z vyučování předem. Je-li žák ubytován v Domově mládeže, uvědomí o tom i vychovatele. 2. Pokud jde o dvoudenní nepřítomnost, předloží žádost o uvolnění třídnímu učiteli. Nepřítomnost tří a vícedenní omlouvá na základě písemné žádosti ředitel. Žádost napíše zákonný zástupce žáka, plnoletý žák sám. 3. Třídní učitel může omluvit neúčast žáka ve výuce z rodinných důvodů, a to souvisle do dvou dnů a maximálně tři dny za pololetí. Rodinnými důvody lze uznat účast na svatbě, pohřbu, jednání na úřadech, pokud k jednání nelze využít dobu mimo vyučování, tzn. i dobu školních prázdnin a dobu volna.

5 5 4. Potřebuje-li žák z vážných důvodů uvolnění z vyučování během dne, omluví se dotyčnému vyučujícímu a třídnímu učiteli, pokud jde o jednu vyučovací hodinu; nebo třídnímu učiteli, pokud jde o více než jednu vyučovací hodinu. Uvolnění žáka musí být vždy zapsáno v Třídní knize. K uvolnění nezletilého žáka z vyučování je zapotřebí pokyn jeho zákonného zástupce (písemný či telefonický) směřovaný třídnímu učiteli. I o něm se učiní zápis v Třídní knize. 5. Má-li být žák uvolněn (osvobozen) z tělesné výchovy, musí si podat žádost o uvolnění na půl roku do 15. září a do 15. února, nebo na celý školní rok do 15. září příslušného školního roku. Omlouvání absence 1. Nepřítomnost nezletilého žáka omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka, zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám, ale omluvenka musí být podepsána alespoň jedním rodičem. 2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen doložit důvod jeho nepřítomnosti nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. 3. V případě, že absence trvá déle než sedm kalendářních dnů, je povinen zletilý žák, nebo zákonný zástupce nezletilého žáka doložit důvod jeho další nepřítomnosti. 4. V odůvodněných případech (opakovaná absence nasvědčující záškoláctví nebo vyhýbání se některým vyučovacím předmětům) má škola právo požadovat lékařské potvrzení. Překročí-li absence žáka 50 hodin za pololetí, je při další absenci v daném pololetí požadováno potvrzení vždy. 5. V den nástupu do školy si žák sám zajistí, aby v Třídní knize byla řádně ukončena jeho absence, a předloží písemnou omluvu. Totéž se týká plnoletých žáků. Jinak jsou hodiny absence považovány za neomluvené. 6. Ubytovaný v Domově mládeže sdělí důvod své nepřítomnosti i vychovateli. Neomluvená absence 1. Neomluvenou nepřítomnost do součtu deseti vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce nebo zletilý žák pozván doporučeným dopisem. Zákonný zástupce nebo zletilý žák zápis podepíše a obdrží kopii. Případné odmítnutí podpisu se do zápisu zaznamená. 2. Při počtu neomluvených hodin nad deset svolá ředitel školy školní výchovnou komisi, které se účastní zákonný zástupce nebo zletilý žák, třídní učitel, výchovná poradkyně, případně ředitel školy nebo zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Pozvání zákonných zástupců nebo zletilých žáků se provádí doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. 3. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 4. Jestliže se žák nezúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast není řádně omluvena, ředitel školy písemně vyzve žáka, nebo jeho zákonného zástupce, aby neprodleně doložil důvod své nepřítomnosti. Zároveň jej upozorní, že neomluvená absence je posuzována jako důvod k ukončení vzdělávání. Jestliže do desíti dnů od doručení výzvy nenastoupí žák do školy nebo nedoručí důvod své nepřítomnosti, je první den neomluvené nepřítomnosti dnem ukončení jeho vzdělávání.

6 6 Ostatní: 1. Jestliže žák zamešká dva a více dnů ze své souvislé odborné praxe, je povinen nahradit je v době mimo vyučování, a to u organizace, kterou si sám sjedná. Přesáhne-li jeho absence 50% hodinové dotace pro souvislou odbornou praxi, nahrazuje žák praxi v celém jejím rozsahu v době mimo vyučování, a to na pracovišti, které si zajišťuje sám. Hodnocení praxe je součástí klasifikace odborného předmětu a tento nebude hodnocen, dokud nebude souvislá odborná praxe za dané období ohodnocena známkou. 2. Žáci, kteří dosáhnou 25% neúčasti ve výuce v daném předmětu v jednom pololetí, budou komplexně přezkoušeni z probraného učiva. Absenci pro tento účel lze uzavřít nejdříve čtrnáct dnů před datem pedagogické rady pro dané období. Způsob přezkoušení volí příslušný vyučující. 3. Sportovně-turistický kurz je součástí vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Neúčast na něm je považována za 20% docházky za dané klasifikační období v tomto předmětu. V. HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY 1. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo ni. Jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Při přechodu do jiné budovy (na jiné pracoviště) dodržují dopravní předpisy a volí nejkratší, bezpečnou cestu. Všechny potřebné věci (aktovky, pomůcky...) si berou s sebou. 2. Při slavnostních příležitostech (např. návštěvě divadla, plesu) chodí žáci ve společenském oděvu. 3. Při odborné praxi musí úprava účesu a pracovního oblečení odpovídat hygienickým a bezpečnostním normám. Žák musí mít pracovní oblečení (montérky), na nohou pracovní obuv. Dále má u sebe pracovní rukavice, chrániče sluchu, metr a psací potřeby, které používá dle pokynů vyučujícího. Pokud žák nesplní tyto povinnosti, nebude puštěn na pracoviště a bude se hlásit u vedoucího odborného výcviku, který mu přidělí náhradní činnost. 4. V hodinách Tělesné výchovy nosí žáci předepsaný sportovní úbor. 5. Žáci svévolně nemanipulují s elektroinstalací a dalším zařízením školy, dbají požárních předpisů. Nenabíjejí ze školních zásuvek elektrické zdroje - nabíječky, notebooky Za škodu na majetku školy, kterou žák svévolně nebo z nedbalosti způsobí, bude vyžadována odpovídající finanční náhrada. 6. Žáci chodí do školy slušně upraveni a chovají se v ní i na veřejnosti tak, aby přispívali k dobrému jménu školy. V prostorách školy nesmí nosit pokrývky hlavy (kšiltovky, klobouky, čepice, šátky..). 7. Žákům není dovoleno kouření, požívání a šíření alkoholických nápojů, omamných, návykových látek v prostorách školy a mimo ně při všech školních akcích (např. praxe, exkurze). Do školy nenosí nebezpečné předměty (nože, zbraně, zapalovače ) ani drahé věci a větší obnosy peněz, za jejichž případnou ztrátu škola neodpovídá. Při zjištění požití alkoholu nebo jiné návykové látky bude v tento den žák vyloučen z vyučování a absence mu nebude omluvena. Poznámka: Kouření je zakázáno ve všech prostorách budovy školy, na školním dvoře, před vchody do budovy školy a na chodníku kolem budovy školy, do vzdálenosti sta metrů. 8. Žáci se z hygienických a zdravotních důvodů přezouvají (ne do sportovní obuvi - tenisek ap.) a převlékají v určených šatnách. Boty, pokrývky hlavy a svrchní oblečení nelze nosit do třídy, žáci si je ukládají do šatnových kójí, které zamyká dozor, nebo šatnových skříněk, které uzamykají sami žáci.

7 7 9. Jízdní kola si žáci uzamykají a ukládají do prostoru určeného vedením školy. 10. Pokud se zjistí ztráta osobních věcí, okamžitě se hlásí zástupci ředitele nebo třídnímu učiteli. Nalezené věci se odevzdávají v kanceláři školy. 11. Poštovní zásilky si žáci nechávají posílat na adresu svého trvalého nebo přechodného bydliště, nikoli na adresu školy. 12. Dle Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy platí zvláštní pravidla při některých činnostech, a to: Při praktickém vyučování, praktické přípravě, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky aj. Žáci tyto předměty budou odkládat na místa, která jim určí vyučující. Pokud žák tyto předměty neodloží, nemůže se výuky účastnit a být hodnocen. VI. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY, ODPOVĚDNOST ŠKOLY 1. Žáci mohou po dohodě s vyučujícími využívat různá zařízení školy a půjčovat si pomůcky a učebnice související s výukou, jsou však povinni řídit se příslušnými pokyny učitelů a jiných oprávněných osob. 2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy, a věci, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou a ostatní činností školy. 3. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo nedbalostí, bude vyžadována odpovídající náhrada. 4. Škola nese odpovědnost za škodu na odložených a vnesených věcech žákem pouze v případě, že věc je odložena na místě k tomu určeném a nedošlo k porušení ustanovení platných předpisů. Škola nenese odpovědnost za věci, které má žák v tzv. bezprostřední dispozici a může je tedy opatrovat. VII. POVINNOSTI ŽÁKOVSKÉ SLUŽBY 1. Službu určuje třídní učitel a zapisuje ji na celý týden do Třídní knihy. 2. Nedostaví-li se vyučující deset minut po zahájení vyučovací hodiny do třídy, oznámí to žák konající službu zástupci ředitele nebo řediteli. 3. Služba ručí za pořádek ve třídě. Dbá na to, aby ve třídě vždy byla křída, je-li používána, a řádně umytá tabule, čisto kolem koše, zavřená okna o přestávce a po vyučování. Taktéž odpovídá za květinovou výzdobu ve třídě. 4. Dle pokynů vyučujícího přináší pomůcky. 5. Pokud služba nevykonává řádně a včas své povinnosti, určí jí třídní učitel nové úkoly.

8 8 VIII. LÉKAŘSKÁ SLUŽBA 1. Návštěvy u lékaře jsou každý den před vyučováním v 7:00 hodin nebo v době mimo vyučování. Pokud žák musí navštívit lékaře během vyučování nebo z jiného vážného důvodu odejít ze školy, oznámí to vyučujícímu a třídnímu učiteli. U nezletilých žáků je k uvolnění zapotřebí pokyn zákonného zástupce (telefonický nebo písemný). V Žákovské knížce i Studijním průkaze musí být uveden příchod a odchod z ordinace. 2. Před návštěvou lékaře se žák vždy ohlásí u třídního učitele nebo u vyučujícího. Při návratu od lékaře se žák sám ohlásí u svého třídního učitele a předloží mu písemnou omluvu. 3. V případě jakéhokoli úrazu žák nebo jeho spolužák ihned vyhledá první pomoc u příslušných učitelů, kteří mají zdravotnický kurz, nebo přímo v kanceláři ředitele školy. 4. O vzniklém úrazu informuje bezodkladně vyučujícího nebo třídního učitele, došlo-li k úrazu mimo vyučovací hodinu. 5. Žákům se zakazuje jakékoli svévolné poškozování zdraví. IX. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (výtah) Úvod Tento Klasifikační řád, který je v plném znění součástí Přílohy Školního řádu, vychází z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). CHOVÁNÍ Ke klasifikaci chování se přistupuje pouze na konci klasifikačního období. Klasifikace chování probíhá v přímé vazbě na výchovná opatření. Stupeň 1 - velmi dobré Udělení tohoto stupně je nutnou podmínkou pro udělení pochvaly. Stupeň 2 - uspokojivé Tento stupeň se uděluje za hrubé porušení Školního řádu, popř. za opakovaná porušení Školního řádu, a váže se na kárné opatření - důtka třídního učitele. Stupeň 3 - neuspokojivé Tento stupeň se uděluje za velmi hrubé porušení Školního řádu nebo norem chování, které by mohlo vést k ohrožení zdraví, života nebo majetku. Předchozí snížení známky z chování na 2. stupeň není podmínkou. Tento stupeň se zpravidla pojí s kárnými opatřeními - důtkou ředitele školy, podmíněným vyloučením či vyloučením žáka ze vzdělávání. Výchovná opatření - Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a kázeňská opatření. - Kázeňským opatřením jsou: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení žáka, vyloučení žáka. - Kázeňská opatření se udělují za porušení Školního řádu a jejich stupeň se řídí závažností přestupku. - O všech výchovných opatřeních musí být standardní formou informováni také zákonní zástupci žáků, taktéž je nutno všechna opatření zaznamenat do příslušné školní dokumentace.

9 9 K nejzávažnějším kázeňským opatřením patří: Kázeňská opatření za neomluvenou absenci se vždy hodnotí za dané POLOLETÍ KÁRNÉ OPATŘENÍ ZNÁMKA Z CHOVÁNÍ NEOMLUVENÁ ABSENCE NAPOMENUTÍ třídního učitele hodin hodin DŮTKA třídního učitele hodin DŮTKA ředitele školy hodin hodin DŮTKA ředitele školy s podmínečným vyloučením hodin DŮTKA ředitele školy s vyloučením 3 nad 60 hodin Kázeňská opatření za porušení zákazu kouření: Bude-li žák přistižen při kouření v prostorách školy a v okolí do vzdálenosti 100 metrů od budovy školy, bude mu uděleno: v prvním případě - písemné oznámením rodičům, v druhém případě - důtka třídního učitele, ve třetím případě - důtka ředitele s podmínečným vyloučením Kázeňská opatření za pozdní příchody: Každý pozdní příchod žáka bude posuzován jako jedna hodina neomluvené absence. Pozdní příchody zaviněné zpožděním dopravního prostředku se nezapočítávají. Organizace pozdních příchodů viz. bod D 10. tohoto Školního řádu. První pozdní příchod v daném pololetí se žákovi omlouvá. Celkové hodnocení žáka Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení. PROSPĚL S VYZNAMENÁNÍM - není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré; PROSPĚL - není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný; NEPROSPĚL - je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí; NEHODNOCEN - pokud není možné žáka hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu.

10 10 - Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení žáka mohlo být provedeno nejpozději do dvou měsíců po ukončení klasifikačního období. Není-li možné hodnocení ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. - Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení žáka mohlo být provedeno do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Komisionální zkoušky - Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy byl s touto skutečností seznámen, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení na příslušném školském úřadě. Komisionální přezkoušení: - Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy, eventuálně školský úřad. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu, a přísedící. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. - Komise žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do deseti dnů. Výsledek přezkoušení oznámí ředitel školy zástupci žáka prokazatelným způsobem. Opravné zkoušky: - Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální. - Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku. - Žák koná opravné zkoušky nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin. Termín stanoví ředitel školy. Jejich průběh je písemně zaznamenán. Zkouška je komisionální. - Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. - Pokud je žák za první pololetí hodnocen lépe než nedostatečně a za druhé pololetí nedostatečně, vykoná opravnou zkoušku v rozsahu učiva druhého pololetí. Pokud je žák za první pololetí nehodnocen nebo hodnocen nedostatečně a za druhé pololetí hodnocen nedostatečně, vykoná opravnou zkoušku v rozsahu učiva prvního a druhého pololetí. Různé Přerušení vzdělávání - Ředitel školy může žákovi přerušit vzdělávání na jeho žádost nebo na žádost zákonného zástupce žáka, a to až na dobu dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo přerušeno. Jestliže uplynula doba přerušení v průběhu školního roku, může ředitel žákovi povolit dodatečně vykonání zkoušek za příslušné období. Ředitel na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody. - Ředitel je dále povinen přerušit studium žákyni pro těhotenství a mateřství, jestliže praktické vyučování probíhá na pracích a na pracovištích zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu podle zvláštních předpisů, nebo jestliže praktické vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně.

11 11 - K žádosti o přerušení vzdělávání nebo o ukončení přerušení vzdělávání před uplynutím stanovené doby nezletilého žáka musí zástupce žáka předložit své souhlasné vyjádření. Podmínečné vyloučení ze vzdělávání a vyloučení ze vzdělávání - Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. - Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem nebo Školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto Školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. - Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností žáka. - O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, v případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí ředitel informuje pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. Uvolňování žáka - Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. - V předmětu Tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení lékaře. Tím není dotčena povinnost žáka být přítomen v příslušných vyučovacích hodinách. O způsobu docházky rozhodne ve svém sdělení ředitel školy. - Žáka nelze z vyučování uvolnit na celý školní rok nebo jeho převážnou část. - Nepřítomnost žákyně z důvodů těhotenství a mateřství se omlouvá jako nepřítomnost pro nemoc. - Jestliže to dovoluje charakter učiva, může ředitel školy umožnit žákyni nepřítomné z důvodů těhotenství a mateřství přípravu a vykonání zkoušky v předem stanoveném termínu podle plánu Individuálního vzdělávání. - Ředitel školy může umožnit zdravotně postiženému nebo dlouhodobě nemocnému žákovi přípravu a vykonání zkoušek v předem stanovených termínech. Změna oboru vzdělávání - Ředitel školy může povolit změnu oboru vzdělávání, je-li žák zdravotně způsobilý ke vzdělávání a k výkonu povolání, na které se má připravovat v nově zvoleném oboru vzdělávání, a úspěšně vykoná rozdílové zkoušky. Obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení rozdílových zkoušek určí ředitel školy. - O přestupu do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. V rámci rozhodování o přestupu žáka může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu.

12 Opakování ročníku 12 - Ředitel školy může žákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen z více než dvou předmětů, povolit opakování ročníku na základě žádosti žáka nebo jeho zákonných zástupců. Rozhoduje se na základě posouzení jeho dosavadních výsledků vzdělávání a důvodů uvedených v žádosti. Ukončení vzdělávání Mimořádně před jeho ukončením je možné: dle 31 Zák. 561/2004 Sb. /Školský zákon/ porušením povinností žáka ve zkušební lhůtě v případě uděleného podmínečného vyloučení dle 31 Zák. 561/2004 Sb. vyloučením žáka dle 66 odst. 3 Zák. 561/2004 Sb. přestupem žáka do jiné školy dle 66 odst. 5 Zák. 561/2004 Sb. přerušením vzdělávání na dobu nejvýše 2 let dle 66 odst. 6 Zák. 561/2004 Sb. přerušení v těhotenství a mateřství dle 68 odst. 1 Zák. 561/2004 Sb. zanecháním vzdělávání na vlastní žádost, u nezletilých žáků s písemným souhlasem právního zástupce dle 68 odst. 2 Zák. 561/2004 Sb. neúčastí ve výuce po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a nedoložením důvodů nepřítomnosti do 10 dnů po obdržení výzvy od ředitele školy dle 68 odst.3 Zák. 561/2004 Sb. - z důvodů nepostoupení do vyššího ročníku z důvodu neprospěchu Pravidla pro určení dne ukončení docházky stanovují jednotlivá ustanovení zákona. Řádným ukončením dle vzdělávacího programu: - Vzdělávání ve vzdělávacích programech vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem jsou Vysvědčení o závěrečné zkoušce a Výuční list. Vzdělávání v programech vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitou se ukončuje maturitní zkouškou. Dokladem je Vysvědčení o maturitní zkoušce. Závěrečná zkouška i maturitní zkouška se konají před zkušební komisí. X. STRAVOVÁNÍ Škola zajišťuje pro žáky stravování ve školní jídelně, Bulharská 8, Šumperk. Jídlo je určeno k přímé konzumaci, výdej do jídlonosičů je možný pouze v první den nemoci. Výdej obědů se uskutečňuje v době od 11:45 do 14:00 hodin dle rozpisu: budova Hanácká 11:45 12:15 budova Bulharská 12:35 13:05 odborný výcvik 13:15 14:00 Prodej stravenek je možný v kanceláři vedoucí kuchyně v době: Pondělí - pátek 11:45 14:00 Cena obědu pro žáky činí 26 Kč, platba pouze v hotovosti. Žáci obdrží příslušný počet stravenek. Odhlašování stravenek se provádí formou převodu na následující měsíc. Strava se musí odhlásit minimálně jeden den předem, osobně nebo telefonicky; v mimořádných případech je možno odhlásit oběd týž den do 7:30 hod. První den nemoci mají žáci možnost odnést si oběd domů v jídlonosiči. V případě telefonického kontaktu je potřeba vrátit stravenky do kanceláře vedoucí stravovny. Pro případ ztráty si žáci stravenky jednotlivě označí třídou a zkratkou svého jména. Z jídelny se neodnášejí nápoje. Do jídelny je vstup povolen pouze s platnou stravenkou. V Šumperku dne 1. září 2013 Mgr. Luboš Mátych ředitel

13 13 STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ, ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha V souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a z něho platných vyhlášek vydává ředitel školy tento ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro všechny žáky školy. Platnost od 1. září 2013 Přílohy ke Školnímu řádu: 1. Klasifikační řád 2. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 6. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání v dálkové formě vzdělávání 7. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

14 14 1. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Úvod - Tento Klasifikační řád vychází z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, které dále rozvádí a konkretizuje. Klasifikace - Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. - Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno na vysvědčení klasifikací. Vyučující je vždy plně zodpovědný za svou klasifikaci. Musí být schopen ji vždy vysvětlit a doložit řediteli školy, žákům nebo právním zástupcům nezletilých žáků. - Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje vůči žákovi přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Maximálně se snaží zdůrazňovat výchovnou funkci hodnocení, chápat chybu jako nástroj k dalšímu pokroku, vést žáka k sebehodnocení a učit ho přijímat zpětnou vazbu. Zvláštní důraz se klade na sledování osobního rozvoje jednotlivého žáka. - Před encyklopedickými znalostmi se preferuje schopnost logické úvahy, dedukce, syntézy, schopnost orientovat se v dané problematice i vzhledem k hledání informačních pramenů. Tímto směrem se vede zkoušení (zadávání problémových otázek, včetně možnosti využití informačních zdrojů.) 1) - Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. - Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledný klasifikační stupeň rozhodnutím ředitele školy. - Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí výsledky žáka, jichž dosáhl za celé klasifikační období. - Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. - Při klasifikaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se tento fakt zohlední. - Za nesplnění podmínek klasifikace lze kromě absence považovat např. neúčast na stěžejních písemných pracích, testech, ústním zkoušení, neodevzdání grafických a seminárních prací. - Aktivní účast žáka a jeho úspěchy v soutěžích při reprezentaci školy se promítnou do celkového hodnocení v souvisejícím předmětu. 1) Různé formy hodnocení směřují k posouzení úrovně získaných znalostí, dovedností, zvládnutí jednotlivých kompetencí a žákova osobního pokroku. Významným prvkem při hodnocení je úroveň zvládání jednotlivých klíčových kompetencí a průřezových témat. 1) Konkrétní způsob hodnocení předmětů vyučovaných dle školních vzdělávacích programů je podrobně rozpracováno na úrovni každé učební osnovy a vždy je chápáno jako hodnocení komplexní.

15 15 Výsledný klasifikační stupeň z předmětu se skládá ze tří hodnocení. Z výsledku znalostí a dovedností s váhou 60%, z rozvoje klíčových kompetencí s váhou 30% a z osobního rozvoje žáka s váhou 10%. 1) Žák musí být prokazatelně seznámen se způsobem hodnocení v daném předmětu. O této skutečnosti se provede zápis do Třídní knihy. - V předmětech, ve kterých se vypracovávají výkresy se - mimo obsah výkresu - hodnotí také: grafická úroveň kresby a písma, pomůcky, opravy výkresů a dodržování termínů odevzdání výkresů a jejich oprav. Výkres je hotov až tehdy, jsou- li řádně provedeny a dokončeny opravy. Pokud vyučující pozve žáka ke konzultaci na určitý termín a hodinu, žák jej musí dodržet. Způsob hodnocení v předmětech a na konzultacích si určí v souladu s výše uvedenou stupnicí vyučující jednotlivých předmětů (v souladu s účastí ve vyučování a jejím omlouváním) 2) - Učitelé zapisují klasifikaci žáků do žákovské knížky, studijního průkazu, nebo klasifikačního archu, a to průběžně. - Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají při pedagogických radách. - Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví návrhy na povolení opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu. Poznámka - vysvětlivky: 1) Ustanovení se vztahuje zejména na obory vyučované dle školních vzdělávacích programů. Stupně hodnocení a klasifikace PROSPĚCH Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 VÝBORNÝ 2 CHVALITEBNÝ 3 DOBRÝ 4 DOSTATEČNÝ Celkový prospěch je klasifikován těmito stupni: PROSPĚL S VYZNAMENÁNÍM PROSPĚL NEPROSPĚL NEHODNOCEN 5 NEDOSTATEČNÝ N UZ NEKLASIFIKOVÁN UZNÁNO

16 16 Klasifikace prospěchu Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do dvou skupin: a) Předměty s převahou teoretického zaměření, b) Předměty s převahou praktických činností. Klasifikace v předmětech s převahou teoretického zaměření Stupeň 1 Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Osvojené poznatky uplatňuje samostatně, tvořivě a systematicky. Případné drobné chyby po upozornění opravuje pohotově a správně. Myslí logicky a je schopen správně vyřešit zadaný problém. Jeho ústní a písemný projev je kultivovaný, přesný a výstižný. Rozvíjené klíčové kompetence bez problémů zvládá. 1) Stupeň 2 Odlišnost od stupně 1 spočívá v drobných, nepříliš podstatných nedostatcích jeho výkonu, v jeho menší samostatnosti. Vyučující je nucen dávat doplňující otázky, na které ovšem žák vcelku správně reaguje, je schopen odhalovat souvislosti a vazby mezi jevy, na příkladech aplikovat probrané učivo. Drobné chyby po upozornění sám opraví, na navádějící otázky dokáže vcelku správně odpovědět. Ústní i písemný projev je kultivovaný s drobnými nedostatky, rozvíjené klíčové kompetence zvládá bez výraznějších problémů. 1) Stupeň 3 Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti s jistými, nepříliš podstatnými nedostatky. Vyučující je nucen dávat doplňující otázky, na které ovšem žák reaguje s výraznějšími chybami. Schopnost logického odvození je slabá, žák nenalézá vazby a souvislosti mezi jednotlivými jevy, schopnost aplikace je nedostatečná. V písemném projevu se vyskytují podstatné nedostatky, ústní projev není souvislý a kultivovaný. Objevují se nedostatky ve zvládání rozvíjených klíčových kompetencích, žák zaznamenává osobní pokrok v procesu učení. 1) Stupeň 4 Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažnější nedostatky. Není schopen uvažovat systematicky, jeho ústní projev je nevýrazný a nesouvislý. Písemný projev je chaotický, neucelený a nepřesný. Rozvíjené klíčové kompetence zvládá jen s obtížemi, projevuje se u něj však určitý osobní pokrok. 1) Stupeň 5 Žák má v požadovaných poznatcích závažné a značné nedostatky. Své vědomosti není schopen uplatnit ani s podněty vyučujícího. Neprojevuje samostatnost v myšlení, neuvažuje logicky. Písemný projev vykazuje značné nedostatky jak ve správnosti, tak i v přesnosti, výstižnosti i v kultuře projevu. Rozvíjené klíčové kompetence v převážné míře nezvládá, nevykazuje osobní pokrok v procesu učení. 1) Klasifikace v předmětech s převahou praktického zaměření Stupeň 1 Žák soustavně projevuje zájem o vyučované praktické činnosti. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané vědomosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce,

17 17 dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažných nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Rozvíjené klíčové kompetence bez problémů zvládá. 1) Stupeň 2 Žák projevuje zájem o vyučované praktické činnosti. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Rozvíjené klíčové kompetence zvládá.bez výraznějších problémů. 1) Stupeň 3 Žákův zájem o vyučované praktické činnosti se projevuje s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky v praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Překážky v práci překonává s pomocí učitele. Objevují se nedostatky ve zvládání rozvíjených klíčových kompetencí, na žákovi se projevuje osobní pokrok v procesu učení. 1) Stupeň 4 Žákův zájem o vyučované praktické činnosti se projevuje s podstatnými výkyvy. Získaných teoretických poznatků dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupu a způsobu práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti a na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a také o životní prostředí. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. Rozvíjené klíčové kompetence zvládá jen s obtížemi, projevuje se však určitý osobní pokrok žáka v procesu učení. 1) Stupeň 5 Žák neprojevuje zájem o vyučované praktické činnosti. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Pracovní postup nezvládá ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují ani dolní hranice předepsaných ukazatelů. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Rozvíjené klíčové kompetence v převážné míře nezvládá, nevykazuje osobní pokrok v procesu učení. 1) Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech - Podklady pro hodnocení a klasifikaci vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 1. soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 2. různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) 3. kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 4. analýzou výsledků činností žáka 5. konzultacemi s ostatními učiteli 6. rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka - Žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň čtyřikrát za každé pololetí, z toho nejméně jedenkrát ústně. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi

18 18 výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Termíny kontrolních písemných prácí projedná učitel s třídním učitelem, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. Klasifikace předmětu Tělesná výchova Při hodnocení je nutné přihlížet ke zdravotnímu stavu žáka, jeho schopnostem a tělesným předpokladům. Hodnocení má komplexní charakter a zohledňuje aktivní přístup a snahu co nejlépe splnit zadané úkoly podle možností a tělesných předpokladů a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka. Stupeň se určí dle níže uvedené tabulky, snížení klasifikačního stupně určují již dvě kritéria z tohoto sníženého stupně. Tělesná výchova se hodnotí s pomocí této stupnice: KRITÉRIU M VÝBORNÝ (1) CHVALITEBNÝ(2) DOBRÝ(3) DOSTATEČNÝ(4 ) NEDOSTATEČNÝ(5) PŘÍSTUP K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ aktivní, tvořivý, samostatný, reprezentuje školu ve sportovních soutěžích převážně aktivní, tvořivý, samostatný méně aktivní málo aktivní pasivní, nepřátelský postoj DOSAHOVANÉ VÝKONY cvičení provádí přesně, dosahuje požadovaných limitů i výkonů cvičení plní s malými chybami, kondičně roste a dosahuje standardních výsledků cvičení provádí méně přesně (chybně), kondičně neroste cvičení provádí špatně, je nepozorný odmítá cvičit, nemá snahu na zlepšení své kondice, je nepozorný ZÁJEM O ZVYŠOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI má aktivní zájem na zvyšování fyzické zdatnosti převážně aktivní zájem na zvyšování fyzické zdatnosti méně aktivní zájem na zvyšování fyzické zdatnosti nemá zájem na zvyšování fyzické zdatnosti, nezájem na plnění zadaných úkolů nemá zájem na plnění zadaných úkolů PŘIPRAVENOS T K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ nemá cvičební úbor a odpovídající obuv nejvýše1x nemá cvičební úbor a odpovídající obuv 2x nemá cvičební úbor a odpovídající obuv 3x více jak 3x nemá cvičební úbor a odpovídající obuv opakovaně nenosí cvičební úbor a odpovídající obuv MOTIVACE ŽÁKA má snahu dosáhnout co nejlepších výkonů v disciplínách, kterých je schopen má snahu dosáhnout co nejlepších výkonů v disciplínách, kterých je schopen má snahu dosáhnout dobrých výkonů v disciplínách, kterých je schopen nemá snahu dosahovat ani dobrých výkonů v disciplínách, kterých je schopen bez motivace, bez snahy, vyhýbá se TV BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ je zodpovědný a dbá bezpečnostních pokynů, cvičí bez dopomoci je zodpovědný a dbá bezpečnostních pokynů, cvičí s mírnou dopomocí dbá bezpečnostních pokynů, dopomoc je nezbytná nedbá bezpečnostních pokynů, silná dopomoc (spoléhá na ni) ohrožuje svým jednáním bezpečnost a zdraví své a ostatních žáků, odmítá nastoupit k výkonu Nehodnocen pro účely Tělesné výchovy: Žák není hodnocen, když jeho absence v daném pololetí a předmětu přesáhne 25 %, kdy pro nepřipravenost nebo ze zdravotních důvodů nemohl provádět plánované činnosti ve stanoveném rozsahu. V takovém případě musí absolvovat přezkoušení v náhradním termínu určeném ředitelem podle zákona č.561/2004sb., 69, odst. 5 a 6. Výjimku je nutno projednat na pedagogické radě.

19 19 CHOVÁNÍ Žákovo chování je klasifikováno těmito stupni: 1 VELMI DOBRÉ 2 USPOKOJIVÉ 3 NEUSPOKOJIVÉ Ke klasifikaci z chování se přistupuje pouze na konci klasifikačního období. Klasifikace chování probíhá v přímé vazbě na výchovná opatření. Stupeň 1 - velmi dobré Udělení tohoto stupně je nutnou podmínkou pro udělení pochvaly. Stupeň 2 - uspokojivé Tento stupeň se uděluje za hrubé porušení Školního řádu, popř. za opakovaná porušení Školního řádu, váže se na kárné opatření důtka třídního učitele. Stupeň 3 - neuspokojivé Tento stupeň se uděluje za velmi hrubé porušení Školního řádu nebo norem chování, které by mohlo vést k ohrožení zdraví, života nebo majetku. Předchozí snížení známky z chování na 2. stupeň není podmínkou. Tento stupeň se zpravidla pojí s kárnými opatřeními důtkou ředitele školy, podmíněným vyloučením či vyloučením žáka ze vzdělávání. 2. PRŮBĚH A ZPŮSOB HODNOCENÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU 1. Cílem tohoto typu vzdělávání je poskytovat příslušné vzdělání těm žákům, kteří nemohou navštěvovat denní, popř. dálkovou formu vzdělávání. Vzdělávání může být povoleno žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, mimořádně nadanému žákovi nebo žákovi s jinými závažnými důvody, které jsou dále specifikovány v tomto dodatku. Obsah a rozsah vzdělávání odpovídá denní nebo dálkové formě vzdělávání příslušného oboru vzdělání a profilu absolventa. 2. O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. 3. Žádost o individuální vzdělávání musí obsahovat: - Jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého bydliště žáka. - Důvody pro individuální vzdělávání žáka. - Popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka, liší-li se od standardních podmínek. - Doklady s doporučením školského poradenského zařízení či lékaře, případně jiné vyjádření osoby zodpovídající za žákovu mimoškolní činnost, např. trenéra.

20 - Uvedení období, ročníku, oboru vzdělání, popř. pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván. - Specifikaci požadované doby uvolnění žáka z vyučování. - Datum podání žádosti, vyjádření a podpis zákonného zástupce nezletilého žáka. - Před schválením musí být žádost zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka doplněna vyjádřením třídního učitele. 4. Pravidla pro udělení individuálního vzdělávacího plánu (IVP) : IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané 20 Dle tohoto bodu se postupuje i u žáků na MD. Žák musí prokázat zdravotní způsobilost požadovanou pro daný obor vzdělání. Všechny náležitosti související s povolením IVP se řídí ustanoveními vyhláškou 73/2005 Sb. IVP pro žáky sportující na vrcholové úrovni Žák dosahuje při reprezentaci svého sportovního oddílu na republikové nebo mezinárodní úrovni trvale vynikajících výsledků. Všechny absence související s IVP (tréninky, zápasy, závody, soustředění) budou předem písemně ohlášeny třídnímu učiteli. Na jinou absenci mimo IVP se vztahují pravidla platná pro denní formu vzdělávání. Žák si s jednotlivými vyučujícími prokazatelně na začátku každého pololetí dohodne termín a způsob prověření znalostí tak, aby měl uzavřenu klasifikaci do konce příslušného pololetí, není-li ředitelem školy stanoveno jinak. IVP nebude povolen žákovi, který byl v předcházejícím pololetí hodnocen v některém předmětu známkou nedostatečný nebo byl nehodnocen. 5. Hodnocení žáka s IVP Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva. V jednom dni lze konat maximálně tři přezkoušení. Nelze-li žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro žákovo hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Dále se postupuje dle zák. 561/2004 Sb., 52, odst. 3. Pokud má zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák pochybnosti o správnosti hodnocení, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení. Pokud ředitel žádosti vyhoví, nařídí komisionální žákovo přezkoušení. 6. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce nezletilého žáka, resp. zletilý žák, s výjimkou kompenzačních učebních pomůcek podle 16 odst. 7 zák. 561/2004 Sb. 7. Závěrečná ustanovení Vzdělávání podle IVP povoluje ředitel školy na max. 1 školní rok. Na přiznání IVP nemá žák nárok. Třídní učitel kontroluje, zda jsou dodržována pravidla, za nichž byl IVP povolen. Neplnění podmínek může být důvodem ke zrušení IVP, popř. k nevyhovění žádosti na další období. Absence plynoucí z IVP se nezapočítává do celkové absence žáka. 3. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných je řešeno v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve vyhlášce MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí a žáků se

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky. Všichni pedagogičtí pracovníci byli s pravidly prokazatelně seznámeni.

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Pravidla hodnocení a klasifikace 2. Zásady klasifikace 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 4. Klasifikace chování 5. Výchovná opatření 6. Klasifikace a hodnocení žáků

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Čl. 1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 1. Ve výchově a vzdělávání rozlišujeme hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků... 4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech... 5 Neuzavření

Více

Podklady pro hodnocení vědomostí a chování studentů získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby:

Podklady pro hodnocení vědomostí a chování studentů získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby: Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka V souladu s 69 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a následnými

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Hodnocení žáků Klasifikační řád Hodnocení žáků Gymnázia, Praha 9, Českolipská je zakotveno v Klasifikačním řádu, který stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Příloha Školního řádu ZŠ a MŠ Hněvotín, příspěvkové organizace č. 2 PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento dokument vydává ředitel školy na základě 30, odst. 1)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP)

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) čl. 1 Výchovná opatření 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1. Hodnocení Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1.1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy A. Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Za hodnocení prospěchu

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SMÍCHOVSKÉ SPŠ (SAMOSTATNÁ SOUČÁST ŠKOLNÍHO ŘÁDU SSPŠ, PRAHA 5, PRESLOVA 25) Tento Klasifikační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Klasifikační řád vydává ředitelství SUPŠ a VOŠ Turnov na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb.(Školský zákon) Obsah

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Martin Černý, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2010 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2010 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD Vítězná 616, 282 27 Český Brod,Czech republic,tel/fax +420321 622347 e-mail: gc_ brod@ iol.cz, URL.. http://www.gcbrod.cz V Českém Brodě dne: 29.8.2008 Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení a klasifikace žáků se může provádět těmito způsoby: 1. Zkoušením žáků - ústní nebo písemnou formou. 2. Zkoušením formou testů, které jsou

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 ČÍSLO JEDNACÍ: PŮSOBNOST: ZPRACOVALA: všichni žáci

Více

Klasifikační řád. Zpracoval: Jiří Nekuda Kontroloval: Pavel Vašíček Olga Dlouhá Vladimír Koudelka

Klasifikační řád. Zpracoval: Jiří Nekuda Kontroloval: Pavel Vašíček Olga Dlouhá Vladimír Koudelka Klasifikační řád Zpracoval: Jiří Nekuda Kontroloval: Pavel Vašíček Olga Dlouhá Vladimír Koudelka Platnost: 1. 3. 2012 Závaznost: Pro žáky školy Pro pedagogy školy Datum vydání: 29. 2. 2012 Vydává: Ředitel

Více

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků klasifikační řád

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků klasifikační řád Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků klasifikační řád Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Kritéria stupňů klasifikace žáka III. Celkové

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Příloha č. 1 1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Hodnocením žáka rozumíme měření očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (případně vzdělávacích oborech) na základě předem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3 Lomnice u Tišnova,s.r.o. List číslo: 1 / 18 Druh dokumentu: směrnice Identifikační označení: QS 75-01 Výtisk číslo: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD QS 75-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: Škola: Střední škola knižní kultury, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 Školního řádu Střední školy knižní kultury, o.p.s. Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1

Více

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 1 1. Práva žáků a zákonných zástupců a) Žáci mají právo i) na vzdělávání a školské

Více

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA KE KLASIFIKAČNÍMU ŘÁDU Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 51) 1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. 9. 2012 Vydání č. 7 Strana 1 z 11 ŘÍZENÝ DOKUMENT KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo:

Více

Školní řád a Klasifikační řád

Školní řád a Klasifikační řád STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA s.r.o. Školní 268, Velvary 273 24 Školní řád a Klasifikační řád Platný od 1. 9. 2010 nahrazuje dokument ze dne 1. 9. 2009 obsahuje úpravy schválené pedagogickou radou dne 26. 1. 2011,

Více