Platnost od 1. září 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platnost od 1. září 2013"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ, ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a z něho platných vyhlášek vydává ředitel školy tento ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro všechny žáky školy. Obsah: Platnost od 1. září 2013 I. Práva žáků II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků III. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a pracovníky školy IV. Organizace vyučování V. Hygienické a bezpečnostní zásady VI. Podmínky zacházení s majetkem školy, odpovědnost školy VII. Povinnosti žákovské služby VIII. Lékařská služba IX. Klasifikační řád X. Stravování žáků Přílohy ke Školnímu řádu: 1. Klasifikační řád 2. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 3. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání v dálkové formě vzdělávání 4. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

2 2 I. PRÁVA ŽÁKŮ Žáci mají právo 1. Na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb., dále jen školského zákona. 2. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 3. Volit a být volen do Školské rady, je-li zletilý., 4. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. 5. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni rozvoje. 6. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků. 7. Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. 8. Žák má právo na odpočinek, na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před negativními sociálními jevy, právo na práci ve zdravém životním prostředí. 9. Žák má právo na přístup k informacím, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj, stejně tak má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku. 10. Žák má právo na rovný přístup, tzn. tolerance vůči jakékoliv odlišnosti (brýle, náboženství, sociální zařazení, jiné oblečení, pohlaví apod.), ochrana vůči projevům rasismu, šikanování, xenofobie. II. POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci jsou povinni 1. Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 2. Dodržovat Školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 3. Plnit pokyny pedagogických a ostatních pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem. 4. Zletilí žáci jsou dále povinni a) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. b) Dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými ŠŘ.

3 3 c) oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 5. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni a) Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. b) Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. c) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. d) Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými Školním řádem, e) Oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žáka, a změny v těchto údajích. 6. Žák je povinen zaujmout své místo ve třídě nejpozději pět minut před začátkem vyučování, neničit majetek školy a udržovat ve všech jejích prostorách čistotu a pořádek. 7. V době vyučování nepřijímají žáci žádné návštěvy (s výjimkou rodičů, zákonného zástupce žáka). Nesmějí mít zapnuté své mobilní telefony, jimiž by narušovali průběh vyučování. 8. Při účasti na akcích, které organizuje škola, dodržují žáci ustanovení tohoto Školního řádu. 9. V den nástupu do školy (po ukončení nepřítomnosti ve vyučování) předloží žák písemnou omluvenku, která je zapsána ve Studijním průkaze nebo Žákovské knížce, třídnímu učiteli, kterého sám vyhledá. V opačném případě jsou tyto hodiny považovány za neomluvené. 10. Cenné předměty, mobilní telefony, přehrávače, navigátory a podobná zařízení i jiné předměty, které nesouvisejí s učebními pomůckami, nepatří do souhrnu věcí, za jejichž ztrátu škola ručí. 11. Pokud se žák přihlásí do nepovinného předmětu, stává se tento předmět pro něj povinným. 12. Žákům není dovoleno hrát v hodinách, o přestávkách jakékoli karetní hry! III. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI A OSTATNÍMI PRACOVNÍKY ŠKOLY 1. Žáci dodržují zásady slušného chování, jednají vždy tak, aby neobtěžovali svým chováním spolužáky, zaměstnance školy a návštěvníky. Zdraví učitele a jiné dospělé osoby pozdravem. Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci povstanou. 2. Žáci mají právo na vyjádření vlastního názoru, a to přiměřenou, slušnou formou neodporující zásadám dobrého vzájemného soužití. Mohou vznášet kritické názory a návrhy týkající se zlepšení organizace výuky, podílejí se na utváření tvůrčí atmosféry školy. 3. Každý žák může v případě potřeby a svých nesnází požádat vyučujícího nebo zástupce vedení školy o pomoc. 4. Výchovná a kárná opatření jsou podrobně upravena v části Klasifikační řád.

4 4 IV. ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 1. Budova školy je pro žáky otevřena od 6:30 do 15:30 hodin. Provozní doba ostatních pracovišť se řídí jejich provozním řádem. 2. Během doby vyučování není žákům dovoleno opouštět budovu školy. Případný odchod se řídí ustanovením bodu H1 tohoto Řádu. 3. Sekretariát školy úřaduje pro žáky v budově Bulharská výhradně v době od 6:30 do 8:00 hodin. 4. Šatny v budovách Hanácká a Bulharská jsou otevřeny pro žáky ráno od 7:40 do 8:10 hodin. Pokud se žák zpozdí, bude mu vstup umožněn pedagogickým dozorem v 8:45 hod. (1. vyučovací hodina bude omluvena na základě potvrzení od lékaře nebo zpoždění dopravního prostředku, v ostatních případech budou hodiny neomluveny) 5. Počet vyučovacích dnů, počet hodin v týdnu a Rozvrh hodin jsou dány Organizací školního roku a ŠVP, obsahem jednotlivých předmětů, Organizačním opatřením pro daný školní rok. 6. Ředitel školy stanoví začátek a konec teoretického vyučování tak, že začíná zpravidla v osm hodin, nejdříve v sedm hodin. Ukončuje se nejpozději ve 20:00 hodin. Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je osm hodin, bez polední přestávky sedm hodin. 7. Třídy se na základě přijímacího řízení naplňují do počtu 30 žáků. Ředitel školy může v odůvodněných případech a s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým i prostorovým podmínkám školy stanovit vyšší počet žáků ve třídě, zejména v případě přestupu žáka z jiné střední školy, změny oboru a opakování ročníku, nejvýše však Při vyučování cizím jazykům se třída zpravidla dělí na skupiny. Ředitel školy může při organizaci teoretického vyučování a v souladu s učebním plánem dělit třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. 9. Praktické vyučování se uskutečňuje ve škole a v jiných organizacích. Ředitel školy může při praktickém vyučování v souladu s učebním plánem dělit třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí podle podmínek školy, charakteru vyučování a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví žáků. ŽÁKOVA NEPŘÍTOMNOST VE ŠKOLE Předem známá absence 1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování a ví o této skutečnosti předem, požádá jeho zákonný zástupce nebo plnoletý žák sám třídního učitele o uvolnění z vyučování předem. Je-li žák ubytován v Domově mládeže, uvědomí o tom i vychovatele. 2. Pokud jde o dvoudenní nepřítomnost, předloží žádost o uvolnění třídnímu učiteli. Nepřítomnost tří a vícedenní omlouvá na základě písemné žádosti ředitel. Žádost napíše zákonný zástupce žáka, plnoletý žák sám. 3. Třídní učitel může omluvit neúčast žáka ve výuce z rodinných důvodů, a to souvisle do dvou dnů a maximálně tři dny za pololetí. Rodinnými důvody lze uznat účast na svatbě, pohřbu, jednání na úřadech, pokud k jednání nelze využít dobu mimo vyučování, tzn. i dobu školních prázdnin a dobu volna.

5 5 4. Potřebuje-li žák z vážných důvodů uvolnění z vyučování během dne, omluví se dotyčnému vyučujícímu a třídnímu učiteli, pokud jde o jednu vyučovací hodinu; nebo třídnímu učiteli, pokud jde o více než jednu vyučovací hodinu. Uvolnění žáka musí být vždy zapsáno v Třídní knize. K uvolnění nezletilého žáka z vyučování je zapotřebí pokyn jeho zákonného zástupce (písemný či telefonický) směřovaný třídnímu učiteli. I o něm se učiní zápis v Třídní knize. 5. Má-li být žák uvolněn (osvobozen) z tělesné výchovy, musí si podat žádost o uvolnění na půl roku do 15. září a do 15. února, nebo na celý školní rok do 15. září příslušného školního roku. Omlouvání absence 1. Nepřítomnost nezletilého žáka omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka, zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám, ale omluvenka musí být podepsána alespoň jedním rodičem. 2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen doložit důvod jeho nepřítomnosti nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. 3. V případě, že absence trvá déle než sedm kalendářních dnů, je povinen zletilý žák, nebo zákonný zástupce nezletilého žáka doložit důvod jeho další nepřítomnosti. 4. V odůvodněných případech (opakovaná absence nasvědčující záškoláctví nebo vyhýbání se některým vyučovacím předmětům) má škola právo požadovat lékařské potvrzení. Překročí-li absence žáka 50 hodin za pololetí, je při další absenci v daném pololetí požadováno potvrzení vždy. 5. V den nástupu do školy si žák sám zajistí, aby v Třídní knize byla řádně ukončena jeho absence, a předloží písemnou omluvu. Totéž se týká plnoletých žáků. Jinak jsou hodiny absence považovány za neomluvené. 6. Ubytovaný v Domově mládeže sdělí důvod své nepřítomnosti i vychovateli. Neomluvená absence 1. Neomluvenou nepřítomnost do součtu deseti vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce nebo zletilý žák pozván doporučeným dopisem. Zákonný zástupce nebo zletilý žák zápis podepíše a obdrží kopii. Případné odmítnutí podpisu se do zápisu zaznamená. 2. Při počtu neomluvených hodin nad deset svolá ředitel školy školní výchovnou komisi, které se účastní zákonný zástupce nebo zletilý žák, třídní učitel, výchovná poradkyně, případně ředitel školy nebo zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Pozvání zákonných zástupců nebo zletilých žáků se provádí doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. 3. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 4. Jestliže se žák nezúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast není řádně omluvena, ředitel školy písemně vyzve žáka, nebo jeho zákonného zástupce, aby neprodleně doložil důvod své nepřítomnosti. Zároveň jej upozorní, že neomluvená absence je posuzována jako důvod k ukončení vzdělávání. Jestliže do desíti dnů od doručení výzvy nenastoupí žák do školy nebo nedoručí důvod své nepřítomnosti, je první den neomluvené nepřítomnosti dnem ukončení jeho vzdělávání.

6 6 Ostatní: 1. Jestliže žák zamešká dva a více dnů ze své souvislé odborné praxe, je povinen nahradit je v době mimo vyučování, a to u organizace, kterou si sám sjedná. Přesáhne-li jeho absence 50% hodinové dotace pro souvislou odbornou praxi, nahrazuje žák praxi v celém jejím rozsahu v době mimo vyučování, a to na pracovišti, které si zajišťuje sám. Hodnocení praxe je součástí klasifikace odborného předmětu a tento nebude hodnocen, dokud nebude souvislá odborná praxe za dané období ohodnocena známkou. 2. Žáci, kteří dosáhnou 25% neúčasti ve výuce v daném předmětu v jednom pololetí, budou komplexně přezkoušeni z probraného učiva. Absenci pro tento účel lze uzavřít nejdříve čtrnáct dnů před datem pedagogické rady pro dané období. Způsob přezkoušení volí příslušný vyučující. 3. Sportovně-turistický kurz je součástí vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Neúčast na něm je považována za 20% docházky za dané klasifikační období v tomto předmětu. V. HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY 1. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo ni. Jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Při přechodu do jiné budovy (na jiné pracoviště) dodržují dopravní předpisy a volí nejkratší, bezpečnou cestu. Všechny potřebné věci (aktovky, pomůcky...) si berou s sebou. 2. Při slavnostních příležitostech (např. návštěvě divadla, plesu) chodí žáci ve společenském oděvu. 3. Při odborné praxi musí úprava účesu a pracovního oblečení odpovídat hygienickým a bezpečnostním normám. Žák musí mít pracovní oblečení (montérky), na nohou pracovní obuv. Dále má u sebe pracovní rukavice, chrániče sluchu, metr a psací potřeby, které používá dle pokynů vyučujícího. Pokud žák nesplní tyto povinnosti, nebude puštěn na pracoviště a bude se hlásit u vedoucího odborného výcviku, který mu přidělí náhradní činnost. 4. V hodinách Tělesné výchovy nosí žáci předepsaný sportovní úbor. 5. Žáci svévolně nemanipulují s elektroinstalací a dalším zařízením školy, dbají požárních předpisů. Nenabíjejí ze školních zásuvek elektrické zdroje - nabíječky, notebooky Za škodu na majetku školy, kterou žák svévolně nebo z nedbalosti způsobí, bude vyžadována odpovídající finanční náhrada. 6. Žáci chodí do školy slušně upraveni a chovají se v ní i na veřejnosti tak, aby přispívali k dobrému jménu školy. V prostorách školy nesmí nosit pokrývky hlavy (kšiltovky, klobouky, čepice, šátky..). 7. Žákům není dovoleno kouření, požívání a šíření alkoholických nápojů, omamných, návykových látek v prostorách školy a mimo ně při všech školních akcích (např. praxe, exkurze). Do školy nenosí nebezpečné předměty (nože, zbraně, zapalovače ) ani drahé věci a větší obnosy peněz, za jejichž případnou ztrátu škola neodpovídá. Při zjištění požití alkoholu nebo jiné návykové látky bude v tento den žák vyloučen z vyučování a absence mu nebude omluvena. Poznámka: Kouření je zakázáno ve všech prostorách budovy školy, na školním dvoře, před vchody do budovy školy a na chodníku kolem budovy školy, do vzdálenosti sta metrů. 8. Žáci se z hygienických a zdravotních důvodů přezouvají (ne do sportovní obuvi - tenisek ap.) a převlékají v určených šatnách. Boty, pokrývky hlavy a svrchní oblečení nelze nosit do třídy, žáci si je ukládají do šatnových kójí, které zamyká dozor, nebo šatnových skříněk, které uzamykají sami žáci.

7 7 9. Jízdní kola si žáci uzamykají a ukládají do prostoru určeného vedením školy. 10. Pokud se zjistí ztráta osobních věcí, okamžitě se hlásí zástupci ředitele nebo třídnímu učiteli. Nalezené věci se odevzdávají v kanceláři školy. 11. Poštovní zásilky si žáci nechávají posílat na adresu svého trvalého nebo přechodného bydliště, nikoli na adresu školy. 12. Dle Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy platí zvláštní pravidla při některých činnostech, a to: Při praktickém vyučování, praktické přípravě, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky aj. Žáci tyto předměty budou odkládat na místa, která jim určí vyučující. Pokud žák tyto předměty neodloží, nemůže se výuky účastnit a být hodnocen. VI. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY, ODPOVĚDNOST ŠKOLY 1. Žáci mohou po dohodě s vyučujícími využívat různá zařízení školy a půjčovat si pomůcky a učebnice související s výukou, jsou však povinni řídit se příslušnými pokyny učitelů a jiných oprávněných osob. 2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy, a věci, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou a ostatní činností školy. 3. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo nedbalostí, bude vyžadována odpovídající náhrada. 4. Škola nese odpovědnost za škodu na odložených a vnesených věcech žákem pouze v případě, že věc je odložena na místě k tomu určeném a nedošlo k porušení ustanovení platných předpisů. Škola nenese odpovědnost za věci, které má žák v tzv. bezprostřední dispozici a může je tedy opatrovat. VII. POVINNOSTI ŽÁKOVSKÉ SLUŽBY 1. Službu určuje třídní učitel a zapisuje ji na celý týden do Třídní knihy. 2. Nedostaví-li se vyučující deset minut po zahájení vyučovací hodiny do třídy, oznámí to žák konající službu zástupci ředitele nebo řediteli. 3. Služba ručí za pořádek ve třídě. Dbá na to, aby ve třídě vždy byla křída, je-li používána, a řádně umytá tabule, čisto kolem koše, zavřená okna o přestávce a po vyučování. Taktéž odpovídá za květinovou výzdobu ve třídě. 4. Dle pokynů vyučujícího přináší pomůcky. 5. Pokud služba nevykonává řádně a včas své povinnosti, určí jí třídní učitel nové úkoly.

8 8 VIII. LÉKAŘSKÁ SLUŽBA 1. Návštěvy u lékaře jsou každý den před vyučováním v 7:00 hodin nebo v době mimo vyučování. Pokud žák musí navštívit lékaře během vyučování nebo z jiného vážného důvodu odejít ze školy, oznámí to vyučujícímu a třídnímu učiteli. U nezletilých žáků je k uvolnění zapotřebí pokyn zákonného zástupce (telefonický nebo písemný). V Žákovské knížce i Studijním průkaze musí být uveden příchod a odchod z ordinace. 2. Před návštěvou lékaře se žák vždy ohlásí u třídního učitele nebo u vyučujícího. Při návratu od lékaře se žák sám ohlásí u svého třídního učitele a předloží mu písemnou omluvu. 3. V případě jakéhokoli úrazu žák nebo jeho spolužák ihned vyhledá první pomoc u příslušných učitelů, kteří mají zdravotnický kurz, nebo přímo v kanceláři ředitele školy. 4. O vzniklém úrazu informuje bezodkladně vyučujícího nebo třídního učitele, došlo-li k úrazu mimo vyučovací hodinu. 5. Žákům se zakazuje jakékoli svévolné poškozování zdraví. IX. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (výtah) Úvod Tento Klasifikační řád, který je v plném znění součástí Přílohy Školního řádu, vychází z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). CHOVÁNÍ Ke klasifikaci chování se přistupuje pouze na konci klasifikačního období. Klasifikace chování probíhá v přímé vazbě na výchovná opatření. Stupeň 1 - velmi dobré Udělení tohoto stupně je nutnou podmínkou pro udělení pochvaly. Stupeň 2 - uspokojivé Tento stupeň se uděluje za hrubé porušení Školního řádu, popř. za opakovaná porušení Školního řádu, a váže se na kárné opatření - důtka třídního učitele. Stupeň 3 - neuspokojivé Tento stupeň se uděluje za velmi hrubé porušení Školního řádu nebo norem chování, které by mohlo vést k ohrožení zdraví, života nebo majetku. Předchozí snížení známky z chování na 2. stupeň není podmínkou. Tento stupeň se zpravidla pojí s kárnými opatřeními - důtkou ředitele školy, podmíněným vyloučením či vyloučením žáka ze vzdělávání. Výchovná opatření - Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a kázeňská opatření. - Kázeňským opatřením jsou: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení žáka, vyloučení žáka. - Kázeňská opatření se udělují za porušení Školního řádu a jejich stupeň se řídí závažností přestupku. - O všech výchovných opatřeních musí být standardní formou informováni také zákonní zástupci žáků, taktéž je nutno všechna opatření zaznamenat do příslušné školní dokumentace.

9 9 K nejzávažnějším kázeňským opatřením patří: Kázeňská opatření za neomluvenou absenci se vždy hodnotí za dané POLOLETÍ KÁRNÉ OPATŘENÍ ZNÁMKA Z CHOVÁNÍ NEOMLUVENÁ ABSENCE NAPOMENUTÍ třídního učitele hodin hodin DŮTKA třídního učitele hodin DŮTKA ředitele školy hodin hodin DŮTKA ředitele školy s podmínečným vyloučením hodin DŮTKA ředitele školy s vyloučením 3 nad 60 hodin Kázeňská opatření za porušení zákazu kouření: Bude-li žák přistižen při kouření v prostorách školy a v okolí do vzdálenosti 100 metrů od budovy školy, bude mu uděleno: v prvním případě - písemné oznámením rodičům, v druhém případě - důtka třídního učitele, ve třetím případě - důtka ředitele s podmínečným vyloučením Kázeňská opatření za pozdní příchody: Každý pozdní příchod žáka bude posuzován jako jedna hodina neomluvené absence. Pozdní příchody zaviněné zpožděním dopravního prostředku se nezapočítávají. Organizace pozdních příchodů viz. bod D 10. tohoto Školního řádu. První pozdní příchod v daném pololetí se žákovi omlouvá. Celkové hodnocení žáka Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení. PROSPĚL S VYZNAMENÁNÍM - není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré; PROSPĚL - není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný; NEPROSPĚL - je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí; NEHODNOCEN - pokud není možné žáka hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu.

10 10 - Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení žáka mohlo být provedeno nejpozději do dvou měsíců po ukončení klasifikačního období. Není-li možné hodnocení ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. - Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení žáka mohlo být provedeno do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Komisionální zkoušky - Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy byl s touto skutečností seznámen, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení na příslušném školském úřadě. Komisionální přezkoušení: - Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy, eventuálně školský úřad. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu, a přísedící. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. - Komise žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do deseti dnů. Výsledek přezkoušení oznámí ředitel školy zástupci žáka prokazatelným způsobem. Opravné zkoušky: - Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální. - Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku. - Žák koná opravné zkoušky nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin. Termín stanoví ředitel školy. Jejich průběh je písemně zaznamenán. Zkouška je komisionální. - Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. - Pokud je žák za první pololetí hodnocen lépe než nedostatečně a za druhé pololetí nedostatečně, vykoná opravnou zkoušku v rozsahu učiva druhého pololetí. Pokud je žák za první pololetí nehodnocen nebo hodnocen nedostatečně a za druhé pololetí hodnocen nedostatečně, vykoná opravnou zkoušku v rozsahu učiva prvního a druhého pololetí. Různé Přerušení vzdělávání - Ředitel školy může žákovi přerušit vzdělávání na jeho žádost nebo na žádost zákonného zástupce žáka, a to až na dobu dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo přerušeno. Jestliže uplynula doba přerušení v průběhu školního roku, může ředitel žákovi povolit dodatečně vykonání zkoušek za příslušné období. Ředitel na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody. - Ředitel je dále povinen přerušit studium žákyni pro těhotenství a mateřství, jestliže praktické vyučování probíhá na pracích a na pracovištích zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu podle zvláštních předpisů, nebo jestliže praktické vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně.

11 11 - K žádosti o přerušení vzdělávání nebo o ukončení přerušení vzdělávání před uplynutím stanovené doby nezletilého žáka musí zástupce žáka předložit své souhlasné vyjádření. Podmínečné vyloučení ze vzdělávání a vyloučení ze vzdělávání - Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. - Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem nebo Školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto Školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. - Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností žáka. - O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, v případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí ředitel informuje pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. Uvolňování žáka - Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. - V předmětu Tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení lékaře. Tím není dotčena povinnost žáka být přítomen v příslušných vyučovacích hodinách. O způsobu docházky rozhodne ve svém sdělení ředitel školy. - Žáka nelze z vyučování uvolnit na celý školní rok nebo jeho převážnou část. - Nepřítomnost žákyně z důvodů těhotenství a mateřství se omlouvá jako nepřítomnost pro nemoc. - Jestliže to dovoluje charakter učiva, může ředitel školy umožnit žákyni nepřítomné z důvodů těhotenství a mateřství přípravu a vykonání zkoušky v předem stanoveném termínu podle plánu Individuálního vzdělávání. - Ředitel školy může umožnit zdravotně postiženému nebo dlouhodobě nemocnému žákovi přípravu a vykonání zkoušek v předem stanovených termínech. Změna oboru vzdělávání - Ředitel školy může povolit změnu oboru vzdělávání, je-li žák zdravotně způsobilý ke vzdělávání a k výkonu povolání, na které se má připravovat v nově zvoleném oboru vzdělávání, a úspěšně vykoná rozdílové zkoušky. Obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení rozdílových zkoušek určí ředitel školy. - O přestupu do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. V rámci rozhodování o přestupu žáka může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu.

12 Opakování ročníku 12 - Ředitel školy může žákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen z více než dvou předmětů, povolit opakování ročníku na základě žádosti žáka nebo jeho zákonných zástupců. Rozhoduje se na základě posouzení jeho dosavadních výsledků vzdělávání a důvodů uvedených v žádosti. Ukončení vzdělávání Mimořádně před jeho ukončením je možné: dle 31 Zák. 561/2004 Sb. /Školský zákon/ porušením povinností žáka ve zkušební lhůtě v případě uděleného podmínečného vyloučení dle 31 Zák. 561/2004 Sb. vyloučením žáka dle 66 odst. 3 Zák. 561/2004 Sb. přestupem žáka do jiné školy dle 66 odst. 5 Zák. 561/2004 Sb. přerušením vzdělávání na dobu nejvýše 2 let dle 66 odst. 6 Zák. 561/2004 Sb. přerušení v těhotenství a mateřství dle 68 odst. 1 Zák. 561/2004 Sb. zanecháním vzdělávání na vlastní žádost, u nezletilých žáků s písemným souhlasem právního zástupce dle 68 odst. 2 Zák. 561/2004 Sb. neúčastí ve výuce po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a nedoložením důvodů nepřítomnosti do 10 dnů po obdržení výzvy od ředitele školy dle 68 odst.3 Zák. 561/2004 Sb. - z důvodů nepostoupení do vyššího ročníku z důvodu neprospěchu Pravidla pro určení dne ukončení docházky stanovují jednotlivá ustanovení zákona. Řádným ukončením dle vzdělávacího programu: - Vzdělávání ve vzdělávacích programech vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem jsou Vysvědčení o závěrečné zkoušce a Výuční list. Vzdělávání v programech vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitou se ukončuje maturitní zkouškou. Dokladem je Vysvědčení o maturitní zkoušce. Závěrečná zkouška i maturitní zkouška se konají před zkušební komisí. X. STRAVOVÁNÍ Škola zajišťuje pro žáky stravování ve školní jídelně, Bulharská 8, Šumperk. Jídlo je určeno k přímé konzumaci, výdej do jídlonosičů je možný pouze v první den nemoci. Výdej obědů se uskutečňuje v době od 11:45 do 14:00 hodin dle rozpisu: budova Hanácká 11:45 12:15 budova Bulharská 12:35 13:05 odborný výcvik 13:15 14:00 Prodej stravenek je možný v kanceláři vedoucí kuchyně v době: Pondělí - pátek 11:45 14:00 Cena obědu pro žáky činí 26 Kč, platba pouze v hotovosti. Žáci obdrží příslušný počet stravenek. Odhlašování stravenek se provádí formou převodu na následující měsíc. Strava se musí odhlásit minimálně jeden den předem, osobně nebo telefonicky; v mimořádných případech je možno odhlásit oběd týž den do 7:30 hod. První den nemoci mají žáci možnost odnést si oběd domů v jídlonosiči. V případě telefonického kontaktu je potřeba vrátit stravenky do kanceláře vedoucí stravovny. Pro případ ztráty si žáci stravenky jednotlivě označí třídou a zkratkou svého jména. Z jídelny se neodnášejí nápoje. Do jídelny je vstup povolen pouze s platnou stravenkou. V Šumperku dne 1. září 2013 Mgr. Luboš Mátych ředitel

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 ŠKOLNÍ ŘÁD šk. r. 2014/2015 Obsah I. Úvod... 1 II. Přijetí uchazeče ke studiu... 2 III. Ukončení a zanechání studia žáka... 2 IV. Povolení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) Obsah školní rok 2009-2010 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ praktickou a speciální - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun IČO 47558415, tel. 311 622 311 SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více