VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Terešov. Příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Terešov. Příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Terešov Příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Terešově dne Zpracoval: Michal Brabec, zástupce ředitele Schválil: Mgr. Petr Butula, ředitel VÚ, SŠ a ŠJ Terešov

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Identifikační údaje Název školy: Střední škola Terešov, Terešov 1 příspěvková organizace Adresa školy: Terešov 1, Zbiroh Telefonní kontakt: , Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 7, Praha 1 Ředitel školy: Mgr. Petr Butula Zástupce ředitele školy: Etoped: Vedoucí vychovatel: Vedoucí ekonom Michal Brabec Mgr. Anna Šauflová Karel Dezort Marie Santnerová

3 Charakteristika školy SŠ je školou, na níž se vyučují obory poskytující nižší střední vzdělání a střední vzdělání s výučním listem. Škola je situována v obci Terešov nacházející se nedaleko města Zbirohu. Součástí školy jsou budovy výchovného ústavu, v nichž je žákům poskytováno ubytování, pedagogické vedení při volnočasových a jiných aktivitách. Dopravní obslužnost je zajišťována autobusovými spoji do města Zbiroh, které leží na vlakové trase Praha Plzeň. Škola má kapacitu 40 žáků, kteří jsou rozděleni do pěti tříd po osmi žácích. Ve školním roce 2010/2011 byly otevřeny tyto třídy: jedna třída Praktické školy jednoleté, 1. a 2. ročník Praktické školy dvouleté, 1. a 2. ročník učebního oboru Strojírenská výroba. Zcela naplněny byly třídy Praktické školy jednoleté, 1. ročníku Praktické školy dvouleté a 1. ročníku učebního oboru Strojírenská výroba. Sedm žáků ukončilo 2. ročník učebního oboru Strojírenská výroba, 2. ročník Praktické školy dvouleté navštěvovalo 6 žáků. Prostory školy se nacházejí v několika budovách rozmístěných nejen v areálu výchovného ústavu (dále jen VÚ), ale i mimo něj v obci Terešov. Mimo areál VÚ se nachází budova určená především pro výuku teoretických předmětů. Budova je od samotného areálu vzdálena několik desítek metrů a nachází se v ní tři kmenové učebny (jedna pro teoretickou výuku učňů, jedna pro teoretickou výuku PrŠ dvouleté a poslední pro PRŠ jednoletou), dále v tomto objektu nalezneme tři specializované učebny, z nichž jedna je určena pro výuku informatiky, lze ji zároveň využívat i k multimediální formě výuky v ostatních předmětech, druhá je vybavena jako cvičná kuchyňka, v níž se žáci praktických škol zdokonalují v předmětu Příprava pokrmů. Poslední z prostor je využívána opět multifunkčně, jednak slouží jako knihovna, jednak je využívána pro skupinové vyučování či diskusní kroužky během osobnostních a sociálních výchov. Budova je vybavena audio vizuální technikou (počítači, 3otary, magnetofony). Do budoucna plánujeme dovybavení školy dalšími IT pomůckami (data projektor). V areálu VÚ najdeme několik dalších školních budov, které slouží převážně k výuce praktických předmětů. Pro výuku učebního oboru jsou zásadní budovy dílen. Prostorově výraznější je dílna Odborného výcviku učňů strojírenského oboru, která je plně mechanicky vybavena všemi pracovními pomůckami včetně strojů potřebných k výuce praktických předmětů. obr. Odborný výcvik učňů

4 Druhá dílna je pak určena především žákům praktických škol, kteří se zde naučí základním postupům při práci se dřevem, včetně jednoduchého dřevoobrábění. Neméně důležitou budovou v našem prostředí je ateliér, který se využívá nejen k výuce estetické výchovy, ale svým prostředím se stává nedílnou součástí arteterapie, do níž se snažíme zapojovat naše žáky. Součástí prostor školy se stává i samotný areál VÚ, který je využíván nejen k realizaci vědomostí získaných v hodinách jednotlivých praktických předmětů, ale především se stává zásadním tělocvičným prostředím našich žáků. V areálu jsou k dispozici: hřiště na malou kopanou (plocha lze využít i k dalším sportovním aktivitám), štěrkový atletický ovál (délka 150 m), součástí atletického miniareálu je rozběhová dráha s pískovým doskočištěm, hřiště na nohejbal s asfaltovým povrchem a dva antukové kurty na nohejbal, tenis či volejbal. V zimních měsících se využívá malé tělocvičny v prostorách internátu, kde je rovněž umístěna posilovna. K dispozici je i travnaté fotbalové hřiště patřící obci, umístěné nedaleko areálu VÚ. Součástí školy a Výchovného ústavu Terešov je i školní jídelna, která je plně využívána žáky i zaměstnanci. Jídelna je žákům k dispozici celodenně. Žáci se stravují pětkrát denně (ráno - studená snídaně, oběd, večeře, dvě svačiny). Celodenně je dbáno o pitný režim žáků, žáci dostanou ke každému jídlu množství nápojů dle vlastních potřeb, nápoji jsou vybaveni jak na dobu školní výuky, tak na dobu mimoškolní činnosti či doby osobního volna. V prostorách SŠ je umístěn dostatek sociálních zařízení v souladu s vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých. Výhodou školy je především technické vybavení dílen určených k praktické výuce učňů, standardně vybaveny jsou i učebny praktických předmětů vyučovaných v praktické škole. Škola disponuje i audiovizuální technikou, plně vybavena je počítačová učebna, žákům je pro potřeby výuky k dispozici digitální fotoaparát či videokamera. Kmenové učebny jsou dovybavovány počítači s připojením k internetu, které jsou učiteli využívány během výuky a stávají se plnohodnotnými učebními pomůckami. Škola plně využívá svého technického potenciálu k maximálnímu zapojení audiovizuálních pomůcek do výuky v souladu s doporučením rámcovým vzdělávacím programem. Ubytovací prostory jsou rozděleny do pěti buněk, jejichž součástí je sociální zázemí (WC, umývárna, sprcha), společná klubovna (vybavená TV, DVD přehrávačem, rádiem a PC) a tři ložnice (jedna dvoulůžková, dvě třílůžkové). Žákům je dále k dispozici společenská místnost s kulečníkem, šipkami a PC učebna s připojením k internetu. K pohybové aktivitě klientů je dále využíváno fotbalové hřiště sousedící s areálem VÚ, zimní stadion a krytý bazén v Rokycanech. Nebývalé možnosti nabízí i okolí samotného Terešova s celou řadou turistických a cykloturistických stezek. Vyučující mají k dispozici sborovnu (vychovatelé 3 vychovatelny) vybavenou počítači, které jsou zapojeny do sítě, mají stálý přístup na internet, používají skener, tiskárny, kopírky, vybavenou knihovnu a množství moderních učebních pomůcek k výuce všech předmětů.

5 Velkou pozornost škola věnuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým se věnují učitelé jak v jednotlivých předmětech, tak mimo výuku, kdy s nimi pracují společně s etopedem a vychovateli. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Rokycanech, v případech předepsané léčby či diagnostiky psychických poruch spolupracujeme s odborným psychiatrem MUDr. M. Synkovou ordinující v prostorách Železniční polikliniky v Plzni. Součástí školy je i internát s kapacitou 40 klientů. Vychovatelé organizují v průběhu školního roku řadu sportovních, kulturních, zájmových akcí, jimiž se významně podílí na resocializaci našich klientů, na formování jejich osobnosti. Svým působením přejímají roli hranou v běžném životě členy funkční rodiny a svojí prací se významnou měrou podílí na integraci našich žáků zpět do společnosti. Spolupráce s dalšími institucemi Odborná praxe žáků je zajišťována ve spolupráci se strojírenskou firmou Weiler Holoubkov s.r.o. Škola dále spolupracuje s ostatními VÚ. Tato spolupráce se týká především sportovních akcí (Olympiáda výchovných ústavů, futsalová liga, hry v netradičních sportech atd.). Kromě nich se žáci účastní různých výtvarných soutěží. Příležitostně spolupracujeme s archeologickou společnostní Archaia Praha o.p.s., která nám v rámci mimoškolních aktivit umožňuje účastnit se dobrovolnických prací v rámci probíhajících záchranných archeologických výzkumů. Tato činnost hraje důležitou roli v resocializaci našich žáků. Vzhledem k tomu, že SŠ Terešov je součástí VÚ, je třeba zmínit i spolupráci s PČR, která se podílí především na pátrání po našich klientech. Přehled oborů vzdělávání Obor Strojírenská výroba Praktická škola dvouletá Praktická škola jednoletá Kód KKOV E/501 KKOV78-62-C/002 KKOV C/001 Personální podmínky školy Škola má stabilizovaný osmičlenný pedagogický sbor, který se skládá ze sedmi učitelů a jedné učitelky. V pedagogickém sboru pracuje šest učitelů kvalifikovaných, dva nekvalifikovaní. Nekvalifikovaní učitelé si v souladu se zákonem doplňují vysokoškolské vzdělání. Mezi pozitiva pedagogického sboru patří: kvalifikovanost, dlouhodobá zkušenost s prací s žáky s výchovně vzdělávacími problémy. Učitelé se účastní dalšího vzdělávání (semináře

6 pořádané hlavně NIDV). Negativem je malé zastoupení žen ve vyučovacím procesu, vysoký věkový průměr sboru V rámci školy i VÚ působí etoped, který se podílí jak na školních, tak mimoškolních aktivitách klientů. Volnočasové aktivity a internátní život je koordinován pedagogickým sborem, který se skládá ze 13 vychovatelů a 4 asistentů pedagogů. Pět vychovatelů je kvalifikovaných, sedm si v souladu se školským zákonem vzdělání doplňuje studiem. Pedagogický sbor je pozitivně nakloněn stálému sebevzdělávání, pedagogové vzájemně spolupracují na školních i mimoškolních projektech, pořádají pro žáky kulturně - vzdělávací a historické exkurze, lyžařské výcvikové kurzy, vodácké kurzy, a také krátkodobé projekty pro třídní či komunitní kolektivy v rámci prevence sociálně-patologických jevů. Obory vyučované v SŠ Terešov a školní výsledky žáků za školní rok 2010/2011 Dvouletý učební obor Strojírenská výroba : - do prvního ročníku učebního oboru Strojírenská výroba bylo na základě přijímacího řízení přijato 7 žáků. Během školního roku 2010/2011 se složení kolektivu mírně proměňovalo. Jeden žák ukončil vzdělávání na základě vlastního rozhodnutí po dosažení zletilosti, jeden žák přestoupil do prvního ročníku Praktické školy dvouleté z důvodu dlouhodobé absence a dva žáci přestoupili ve 2. pololetí šk. roku z jiných škol. Na závěr šk. roku bylo sedm žáků klasifikováno (1 byl hodnocen nedostatečně ze dvou předmětů), jeden žák byl neklasifikován z důvodu dlouhodobé neomluvené absence. - do druhého ročníku postoupilo celkem 6 žáků, 2 žáci přestoupili v průběhu školního roku z jiných škol. Jeden žák přestoupil na jinou školu. K závěrečným zkouškám bylo připuštěno 6 žáků, jeden připuštěn nebyl z důvodu deklasifikace. Žáci, kteří byli připuštěni k závěrečným učňovským zkouškám, je úspěšně složili a získali výuční list. - jeden žák se dostavil k opravné praktické zkoušce, kterou složil, a získal tak závěrečné vysvědčení a výuční list. obr. Průběh praktické zkoušky z odborného výcviku Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá

7 - ve školním roce 2010/2011 bylo na základě přijímacího řízení přijato 5 žáků. I v této třídě se stav žáků proměňoval, dva žáci přestoupili do jiné školy, jeden žák přestoupil do Praktické školy jednoleté z důvodu dosažení zletilosti, pět žáků v průběhu šk. roku přestoupilo z jiných škol. Na konci šk. roku 5 žáků postoupilo do vyššího ročníku, 3 nebyli klasifikováni z důvodu dlouhodobé neomluvené absence. - do druhého ročníku Praktické školy dvouleté nastoupilo 6 žáků, z nichž jeden přestoupil v průběhu roku na jinou školu. Pět žáků bylo připuštěno k závěrečným zkouškám, 4 z nich je složili, jeden žák složil praktickou zkoušku, k ústní se nedostavil. - do Praktické školy jednoleté nastoupilo 8 žáků, z nich 4 zanechali vzdělávání na základě zletilosti, 4 přestoupili v průběhu školního roku z jiných škol. K závěrečným zkouškám nebyli připuštěni dva žáci (jeden byl hodnocen nedostatečně, opravné zkoušky nesložil, jeden byl neklasifikován z důvodu dlouhodobé neomluvené absence). Šest žáků závěrečné zkoušky složilo. obr. Příprava tabule během praktické zkoušky 2. ročníku Praktické školy dvouleté Zájmové aktivity V rámci volnočasových aktivit se našim klientů nabízí možnost seberealizace v osmi zájmových kroužcích: 1. RUKODĚLNÝ KROUŽEK je zaměřený na rozvoj manuálních dovedností, zručnosti v práci se dřevem a některými dalšími materiály. Zájemci se naučí práci na jednoduchých dřevoobráběcích strojích, osvojí si patřičné pracovní nástroje a práci s nimi, rozvíjí znalosti a dovednosti získané ve školní výuce, zkvalitňují si své estetické cítění. 2. MODELÁŘSKÝ KROUŽEK má rozvíjet především jemnou motoriku modelářů, jejich pozorovací schopnosti, smysl pro detaily, trpělivost atd. Žáci nesestavují jen modely letadel či lodí, ale učí se je i ovládat. 3. MYSLIVECKÝ KROUŽEK navazuje na učivo související s tématem Člověk a životní prostředí, jehož témata doplňuje o konkrétní poznávání přírody. Účastníci se dále dozvídají o myslivecké etice, pravidlech souvisejících s honitbou, zásadách ochrany přírody, na níž se sami aktivně podílejí svými činnostmi.

8 4. RYBÁŘSKÝ KROUŽEK podobně jako myslivecký souvisí s poznatky o přírodě, s rozvojem lásky k přírodě, její ochranou, ale také aktivním rybolovem. 5. MOTORISTICKÝ KROUŽEK je určen technicky orientovaným jedincům, je zaměřen na praktické činnosti související s údržbou, opravou konkrétních dopravních prostředků, ale i na teoretické znalosti, jež jsou ke konkrétním činnostem potřebné. V minulém školním roce žáci zcela zrekonstruovali zničenou čtyřkolku. 6. POSILOVACÍ KROUŽEK je zaměřen nejen na fyzický rozvoj jedinců, ale i na základní znalosti anatomie a fyziologie, na sestavení efektivního tréninkového cyklu. 7. POČÍTAČOVÝ KROUŽEK podporuje rozvoj ICT znalostí získaných během školní výuky, je orientován na rozvoj dovedností spojených s osobní obsluhou PC, část prostoru je zde věnována i osobní zábavě (chat, sociální sítě, hry). 8. SPORTOVNÍ KROUŽEK doplňuje volnočasovou nabídku v podobě ostatních kroužků, je orientován na komplexní rozvoj jedinců, slouží k přípravě žáků na jednotlivé sportovní soutěže. Pokud počasí neumožňuje realizovat jednotlivé aktivity venku, je k dispozici tělocvična ZŠ v Mlečicích, které se rozkládají nedaleko obce Terešov. V rámci sportovního kroužku byla navázána spolupráce s fotbalovými kluby FC Rokycany, FC Zbiroh, v jejichž řadách někteří klienti trénovali. Volnočasové aktivity Doplňujícími akcemi volnočasových aktivit nebo i školské výuky je řada pobytů pořádaných pro naše klienty mimo SŠ či VÚ. Tyto akce mají buďto motivační charakter nebo jsou určeny těm, jimž podobné prožitky nedovoluje sociální zázemí jejich rodin. S úspěchem se také setkala akce PŘEŽITÍ, jejímž hlavním cílem bylo jednak stmelení žákovského kolektivu, jednak vzájemné lepší poznání pedagogů a žáků. Pro tuto akci byl vybrán prostor Brd, v němž musela skupinka žáků prokázat nejen dostatek fyzických sil nutných k celodenním pochodům, ale i znalosti ze zeměpisu, zdravovědy, přírodopisu či dostatek umu postarat se v přírodě sami o sebe. V průběhu třídenního pochodu přírodou bývalého vojenského újezdu byla pro žáky připravena průběžná vědomostní a dovednostní soutěž, na jejíž vítěze čekala zasloužená odměna. K pravidelným akcím konaným ve spolupráci SŠ a VÚ patří vánoční besídka, jež se v minulém školním roce konala v prostorách školní jídelny. Tato událost má zpříjemnit chvíle očekávání Vánoc a ještě více navodit atmosféru blížících se vánočních svátků. Odpoledne probíhá v režii žáků, kteří si na základě vlastních schopností a dovedností připravují své kulturní výstupy. Učitelé či vychovatelé působí pouze jako poradci, režiséři jednotlivých vystoupení. Letos byla představena mozaika tanečních, pěveckých čísel, nechyběl ani příspěvek pro tyto účely zformované hudební skupiny. Nutno podotknout, že žáci sami vytvořili celkovou vánoční výzdobu nejen školy, ale i celého internátu. Poslední část odpoledne proběhla v duchu příjemného posezení s občerstvením, které si opět účastníci připravili sami v rámci výuky předmětu Příprava pokrmů.

9 obr. Příprava vánoční výzdoby V závěru školního probíhají dvě pravidelné sportovní akce se konal tradiční Branný den, v němž mají žáci předvést nejen své fyzické dispozice, ale i vědomosti z oblasti zdravovědy či zeměpisu. Den se skládá ze dvou částí, v té první musí účastníci zdolat několikakilometrovou trasu proloženou řadou vědomostních či dovednostních stanovišť, (orientace v terénu, lanová dráha, střelba ze vzduchovky, zdravověda atd.). Na tento závod navazuje sportovní klání mezi jednotlivými třídami. Jedná se o kombinaci tradičních a netradičních sportů, takže vše je připraveno tak, aby vítěz nebyl znám předem a naděje na vítězství byly pokud možno rovnocenně rozloženy. Pro žáky byla připravena spletitá překážková dráha, závodili v chůzi na chůdách, nohejbale trojic, házení flinty do žita či skoku dalekém. Pro vítěze byly připraveny hodnotné ceny. Druhou pravidelnou sportovní akcí je nohejbalový turnaj trojic O pohár ředitele, jehož již čtyřicátý ročník se konal Tento již tradiční turnaj je určen široké sportovní veřejnosti a je jedním ze způsobů prezentace našeho VÚ v očích společnosti. Turnaj probíhá i za účasti dalších výchovných ústavů a je rozdělen do soutěže seniorů a juniorů. V juniorské kategorii naše družstva obsadila 1., 2., 3. a 4. místo. V květnu 2011 pak byla v rámci volnočasových aktivit znovu navázána spolupráce s archeologickou firmou Archaia o.p.s., s níž jsme spolupracovali již v předchozích letech jako dobrovolníci na záchranném archeologickém výzkumu probíhajícím na zámku ve Vimperku. Tentokráte nás pracovní aktivity zavedli do malebného prostředí řeky Sázavy, kde probíhal v katastru obce Senohraby záchranný archeologický výzkum v areálu říčních lázní pod hradem Zlenice. V tomto měsíci byla taktéž vyhodnocena ve Velkém Meziříčí výtvarná soutěž, jíž se naši klienti účastnili. Tato soutěž byla vypsána na téma Člověk a život. V rámci školy se konají pro naše žáky vodácké kurzy, k nimž využíváme blízkosti řeky Berounky, která je svým tokem ideální k osvojení základních vodáckých dovedností a znalostí. Kurz je dále zaměřen na poznávání života v přírodě, pěstování pozitivního vztahu k ní, osvojení si základních pravidel pobytu v přírodě. Tyto dovednosti jsou pak dále rozvíjeny během prázdninového týdenního vodáckého kurzu určeného těm žákům, kteří z různých důvodů nemohou odjet na prázdniny k rodině.

10 obr. Vodácký kurz Již tradiční se stala také červnová exkurze, jež je určena žákům prvního ročníku učebního oboru Strojírenská výroba, jejímž smyslem je seznámit učně se strojírenským prostředím, v němž se budou pohybovat, ať už během školní praxe nebo ve svém profesním životě. Letos se jednalo o dvě související prohlídky. Jednak se žáci seznámili s prostředím firmy Weiler, v níž ve druhém ročníku vykonávají souvislou praxi. Jejich další kroky vedli do Dobříva, kde navštívili vodní hamr prohlášený za národní technickou památku. Zde se seznámili z minulostí svého řemesla. Další den navštívili ještě slévárenskou firmu Matas ze Strašic a Technické muzeum v Praze. Návštěva sléváren představovala pro žáky důležité pojítko mezi teorií a praxí. obr. Exkurze do sléváren V posledních měsících školního roku 2010/2011 proběhly tři pobytové akce určené během prázdnin klientům, kteří s různých důvodů nemohou odjet k rodině. První z týdenních akcí

11 proběhla od 18. do Žáci byli ubytováni v chatkách u obce Melchiorova Huť. Celý pobyt byl koncipován jako cyklistický zájezd. Žáci každý den vyráželi na vybraný cyklovýlet po místních pamětihodnostech. Večery probíhali v duchu odpočinku a společenských či sportovních klání. Od 25. do následoval turistický kurz v Peci pod Čerchovem, kde pohyb na kole byl nahrazen chůzí a zde se zájem účastníků soustředil na pamětihodnosti historického, kulturního či technického rázu. Od do proběhl poslední z pobytů v kempu Habr u obce Volduchy. Tento týden sloužil převážně k regeneraci sil vydaných během předchozích dvou týdnů, i když i zde se žáci vydali na několik výletů (např. zámek Kozel). Volný čas byl vyplněn formou aktivního odpočinku (koupání v nedalekém rybníce, závody v plavání, turnaj ve stolním tenise, hry v přírodě atd.). Sportovní akce

12 Během školního roku 2010/2011 se reprezentační tým VÚ a SŠ Terešov účastnil řady sportovních klání, z nichž si přinesl nemalou řádku trofejí: Bláznivý závod ještě bláznivějších dětí Jednalo se o sportovní akci konanou VÚ Pšov. Výsledky: Disciplíny Chůze na chůdách Přetahování lanem Skládání puzzlí Lukostřelba Jízda na trakaři Natahování gumy Vrh pneumatikou Družstvo celkově Umístění 1. místo 1. místo 1. místo 1. místo 1. místo 2. místo 2. místo 1. místo Býchorské nestandardní hry, aneb konec žehrá, kopec čeká I v tomto případě se jednalo o soutěže v netradičních disciplínách, jejichž vrcholem byl turnaj v paintbolem. I v tomto případě naše družstvo jednotlivé disciplíny opanovalo a zvítězilo Kuželkářský turnaj smíšených družstev O velikonoční vajíčko V případě tohoto turnaje nejsou zásluhy o dosažené výsledky pouze na straně našich žáků. Vzhledem k tomu, že se jednalo o turnaj smíšených družstev, museli jsme si doplnit družstva a žákyně DD a ŠJ Krnsko, které patřičnou měrou pomohly našim družstvům k celkovým výsledkům. Naše družstva se celkově umístila na 1. a 3. místě, 1. a 3. místo jsme obsadili i v turnaji jednotlivců ročník turnaje v malé kopané O velikonočního beránka I tento turnaj pořádaný VÚ, DDŠ, ZŠ a ŠJ Žlutice patří k těm, které mají v našem sportovním kalendáři své ustálené místo. Letos se mužstvo našeho VÚ umístilo na medailovém třetím místě. květen 2011 turnaj v malé kopané Memorial Mgr. Jiřího Endršta I tato patří mezi tradičně navštěvované akce, tentokráte jsme obsadili 3. místo. Tato sportovní akce je organizována VÚ, SŠ a ŠJ Buškovice. Během školního roku 2010/2011 jsme se účastnili ještě ligy výchovných ústavů ve futsalu. Tato celonárodní soutěž je rozdělena do skupin podle krajů, probíhá průběžně a závěrečný turnaj se koná v červnu v kutné Hoře. Již tradičně jsme rozehráli Severozápadní skupinu, v níž jsme obsadili 2. místo, a kvalifikovali se tak do závěrečného turnaje. Toho se naše reprezentace bohužel neúčastnila vzhledem k upřednostnění nohejbalového turnaje, na jehož organizaci se podílel právě VÚ, SŠ a ŠJ Terešov. Z tohoto důvodu nedošlo k závěrečné konfrontaci našeho mužstva s celky z ostatních skupin ve finálovém turnaji Letní sportovní hry výchovných ústavů

13 Organizace sportovních her tentokráte připadla na VÚ, SŠ a ŠJ Nový Jičín. V různých sportovních disciplínách mezi sebou soutěžili zástupci 11 výchovných ústavů, mezi nimiž naši svěřenci dosáhli těchto výsledků: Disciplína Jednotlivci Družstvo Běh na 100m 4. místo Skok daleký 3., 4. místo Vrh koulí 2., 7. místo Běh 1500m 3. místo Skok vysoký 1. místo Štafeta 4 x 100m 2. místo Nohejbal 5. místo Přespolní běh 2., 9. místo 3. místo Malá kopaná xxx Stolní tenis 4. místo Šplh 3. místo Plavání 100m VZ 1., 6. místo Plavání 4 x 50m VZ 2. místo Celkově 2. místo obr. Reprezentační tým VÚ a SŠ Terešov Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

14 Předmět kontrolní činnosti Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, vykonaná podle 174 odst. 2 písm. e) školského zákona, zejména dodržování obecně platných předpisů, závazných pravidel, ukazatelů, rozhodnutí, vnitřních předpisů a zásad při hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu v závislosti na zřizovateli. Shrnutí výsledků kontroly V oblasti využívání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu podle ustanovení 160 odst. 1 písm. a) školského zákona a oprávněnosti jejich použití bylo touto kontrolou zjištěno: V oblasti využívání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu podle ustanovení 163 školského zákona a oprávněnosti jejich využití nebylo touto kontrolou zjištěno porušení právního předpisu. V průběhu kontroly byly odstraněny drobné formální nedostatky. Celý PROTOKOL je k dispozici na webových stránkách CSI Plzeň.

15 Hospodaření školy v roce 2010 a v prvním pololetí roku 2011 Výdaje (v tisících Kč): Rok pololetí roku 2011 investiční 0 0 neinvestiční z toho: - přímé výdaje z toho: mzdové náklady zák. odvody, FKSP ONIV z toho: učební pomůcky učební potřeby cestovné 15 6 vzdělávání pedagogů provozní výdaje z toho: spotřeba materiálu prádlo, oděv, obuv DDHM PHM potraviny voda palivo elektřina opravy a údržba služby odpisy majetku ostatní náklady z činnosti Příjmy: dotace st. rozpočet rozvojové programy 0 0 Výsledek hospodaření: 5 xxx zisk z hlavní činnosti

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výchovný ústav a střední škola Terešov. Příspěvková organizace. V Terešově dne 01. 10. 2015. Mgr. Petr Butula, ředitel VÚ a SŠ Terešov

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výchovný ústav a střední škola Terešov. Příspěvková organizace. V Terešově dne 01. 10. 2015. Mgr. Petr Butula, ředitel VÚ a SŠ Terešov VÝROČNÍ ZPRÁVA Výchovný ústav a střední škola Terešov Příspěvková organizace V Terešově dne 01. 10. 2015 Mgr. Petr Butula, ředitel VÚ a SŠ Terešov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

PROVOZNÍ ŘÁD TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ

PROVOZNÍ ŘÁD TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ strana: 1/5 PROVOZNÍ ŘÁD TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Obsah provozního řádu je zpracován na základě ustanovení

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha Dolní Chabry. Spořická 34/400, 184 21 Praha 8 Dolní Chabry. Identifikátor školy: 600 039 846

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha Dolní Chabry. Spořická 34/400, 184 21 Praha 8 Dolní Chabry. Identifikátor školy: 600 039 846 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha Dolní Chabry Spořická 34/400, 184 21 Praha 8 Dolní Chabry Identifikátor školy: 600 039 846 Termín konání inspekce: 11. 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Břehy, okres Pardubice Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 599 Termín konání inspekce: 19. a

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Provozní řád školy č.j. ZSPLOV 87/2014 Provozní řád školy vydává ředitel školy dle ustanovení zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

Sportovní a výcviková zařízení 1. Tělocvičny A) Tělocvična Chodská

Sportovní a výcviková zařízení 1. Tělocvičny A) Tělocvična Chodská Sportovní a výcviková zařízení 1. Tělocvičny Všechny tělocvičny jsou primárně určeny pro výuku TV a následně pro činnost sportovních kroužků UO. A) Tělocvična Chodská Je univerzální tělocvičnou s hledištěm,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová Identifikátor školy: 650 019 831 Termín konání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více