VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Terešov. Příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Terešov. Příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Terešov Příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Terešově dne Zpracoval: Michal Brabec, zástupce ředitele Schválil: Mgr. Petr Butula, ředitel VÚ, SŠ a ŠJ Terešov

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Identifikační údaje Název školy: Střední škola Terešov, Terešov 1 příspěvková organizace Adresa školy: Terešov 1, Zbiroh Telefonní kontakt: , Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 7, Praha 1 Ředitel školy: Mgr. Petr Butula Zástupce ředitele školy: Etoped: Vedoucí vychovatel: Vedoucí ekonom Michal Brabec Mgr. Anna Šauflová Karel Dezort Marie Santnerová

3 Charakteristika školy SŠ je školou, na níž se vyučují obory poskytující nižší střední vzdělání a střední vzdělání s výučním listem. Škola je situována v obci Terešov nacházející se nedaleko města Zbirohu. Součástí školy jsou budovy výchovného ústavu, v nichž je žákům poskytováno ubytování, pedagogické vedení při volnočasových a jiných aktivitách. Dopravní obslužnost je zajišťována autobusovými spoji do města Zbiroh, které leží na vlakové trase Praha Plzeň. Škola má kapacitu 40 žáků, kteří jsou rozděleni do pěti tříd po osmi žácích. Ve školním roce 2010/2011 byly otevřeny tyto třídy: jedna třída Praktické školy jednoleté, 1. a 2. ročník Praktické školy dvouleté, 1. a 2. ročník učebního oboru Strojírenská výroba. Zcela naplněny byly třídy Praktické školy jednoleté, 1. ročníku Praktické školy dvouleté a 1. ročníku učebního oboru Strojírenská výroba. Sedm žáků ukončilo 2. ročník učebního oboru Strojírenská výroba, 2. ročník Praktické školy dvouleté navštěvovalo 6 žáků. Prostory školy se nacházejí v několika budovách rozmístěných nejen v areálu výchovného ústavu (dále jen VÚ), ale i mimo něj v obci Terešov. Mimo areál VÚ se nachází budova určená především pro výuku teoretických předmětů. Budova je od samotného areálu vzdálena několik desítek metrů a nachází se v ní tři kmenové učebny (jedna pro teoretickou výuku učňů, jedna pro teoretickou výuku PrŠ dvouleté a poslední pro PRŠ jednoletou), dále v tomto objektu nalezneme tři specializované učebny, z nichž jedna je určena pro výuku informatiky, lze ji zároveň využívat i k multimediální formě výuky v ostatních předmětech, druhá je vybavena jako cvičná kuchyňka, v níž se žáci praktických škol zdokonalují v předmětu Příprava pokrmů. Poslední z prostor je využívána opět multifunkčně, jednak slouží jako knihovna, jednak je využívána pro skupinové vyučování či diskusní kroužky během osobnostních a sociálních výchov. Budova je vybavena audio vizuální technikou (počítači, 3otary, magnetofony). Do budoucna plánujeme dovybavení školy dalšími IT pomůckami (data projektor). V areálu VÚ najdeme několik dalších školních budov, které slouží převážně k výuce praktických předmětů. Pro výuku učebního oboru jsou zásadní budovy dílen. Prostorově výraznější je dílna Odborného výcviku učňů strojírenského oboru, která je plně mechanicky vybavena všemi pracovními pomůckami včetně strojů potřebných k výuce praktických předmětů. obr. Odborný výcvik učňů

4 Druhá dílna je pak určena především žákům praktických škol, kteří se zde naučí základním postupům při práci se dřevem, včetně jednoduchého dřevoobrábění. Neméně důležitou budovou v našem prostředí je ateliér, který se využívá nejen k výuce estetické výchovy, ale svým prostředím se stává nedílnou součástí arteterapie, do níž se snažíme zapojovat naše žáky. Součástí prostor školy se stává i samotný areál VÚ, který je využíván nejen k realizaci vědomostí získaných v hodinách jednotlivých praktických předmětů, ale především se stává zásadním tělocvičným prostředím našich žáků. V areálu jsou k dispozici: hřiště na malou kopanou (plocha lze využít i k dalším sportovním aktivitám), štěrkový atletický ovál (délka 150 m), součástí atletického miniareálu je rozběhová dráha s pískovým doskočištěm, hřiště na nohejbal s asfaltovým povrchem a dva antukové kurty na nohejbal, tenis či volejbal. V zimních měsících se využívá malé tělocvičny v prostorách internátu, kde je rovněž umístěna posilovna. K dispozici je i travnaté fotbalové hřiště patřící obci, umístěné nedaleko areálu VÚ. Součástí školy a Výchovného ústavu Terešov je i školní jídelna, která je plně využívána žáky i zaměstnanci. Jídelna je žákům k dispozici celodenně. Žáci se stravují pětkrát denně (ráno - studená snídaně, oběd, večeře, dvě svačiny). Celodenně je dbáno o pitný režim žáků, žáci dostanou ke každému jídlu množství nápojů dle vlastních potřeb, nápoji jsou vybaveni jak na dobu školní výuky, tak na dobu mimoškolní činnosti či doby osobního volna. V prostorách SŠ je umístěn dostatek sociálních zařízení v souladu s vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých. Výhodou školy je především technické vybavení dílen určených k praktické výuce učňů, standardně vybaveny jsou i učebny praktických předmětů vyučovaných v praktické škole. Škola disponuje i audiovizuální technikou, plně vybavena je počítačová učebna, žákům je pro potřeby výuky k dispozici digitální fotoaparát či videokamera. Kmenové učebny jsou dovybavovány počítači s připojením k internetu, které jsou učiteli využívány během výuky a stávají se plnohodnotnými učebními pomůckami. Škola plně využívá svého technického potenciálu k maximálnímu zapojení audiovizuálních pomůcek do výuky v souladu s doporučením rámcovým vzdělávacím programem. Ubytovací prostory jsou rozděleny do pěti buněk, jejichž součástí je sociální zázemí (WC, umývárna, sprcha), společná klubovna (vybavená TV, DVD přehrávačem, rádiem a PC) a tři ložnice (jedna dvoulůžková, dvě třílůžkové). Žákům je dále k dispozici společenská místnost s kulečníkem, šipkami a PC učebna s připojením k internetu. K pohybové aktivitě klientů je dále využíváno fotbalové hřiště sousedící s areálem VÚ, zimní stadion a krytý bazén v Rokycanech. Nebývalé možnosti nabízí i okolí samotného Terešova s celou řadou turistických a cykloturistických stezek. Vyučující mají k dispozici sborovnu (vychovatelé 3 vychovatelny) vybavenou počítači, které jsou zapojeny do sítě, mají stálý přístup na internet, používají skener, tiskárny, kopírky, vybavenou knihovnu a množství moderních učebních pomůcek k výuce všech předmětů.

5 Velkou pozornost škola věnuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým se věnují učitelé jak v jednotlivých předmětech, tak mimo výuku, kdy s nimi pracují společně s etopedem a vychovateli. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Rokycanech, v případech předepsané léčby či diagnostiky psychických poruch spolupracujeme s odborným psychiatrem MUDr. M. Synkovou ordinující v prostorách Železniční polikliniky v Plzni. Součástí školy je i internát s kapacitou 40 klientů. Vychovatelé organizují v průběhu školního roku řadu sportovních, kulturních, zájmových akcí, jimiž se významně podílí na resocializaci našich klientů, na formování jejich osobnosti. Svým působením přejímají roli hranou v běžném životě členy funkční rodiny a svojí prací se významnou měrou podílí na integraci našich žáků zpět do společnosti. Spolupráce s dalšími institucemi Odborná praxe žáků je zajišťována ve spolupráci se strojírenskou firmou Weiler Holoubkov s.r.o. Škola dále spolupracuje s ostatními VÚ. Tato spolupráce se týká především sportovních akcí (Olympiáda výchovných ústavů, futsalová liga, hry v netradičních sportech atd.). Kromě nich se žáci účastní různých výtvarných soutěží. Příležitostně spolupracujeme s archeologickou společnostní Archaia Praha o.p.s., která nám v rámci mimoškolních aktivit umožňuje účastnit se dobrovolnických prací v rámci probíhajících záchranných archeologických výzkumů. Tato činnost hraje důležitou roli v resocializaci našich žáků. Vzhledem k tomu, že SŠ Terešov je součástí VÚ, je třeba zmínit i spolupráci s PČR, která se podílí především na pátrání po našich klientech. Přehled oborů vzdělávání Obor Strojírenská výroba Praktická škola dvouletá Praktická škola jednoletá Kód KKOV E/501 KKOV78-62-C/002 KKOV C/001 Personální podmínky školy Škola má stabilizovaný osmičlenný pedagogický sbor, který se skládá ze sedmi učitelů a jedné učitelky. V pedagogickém sboru pracuje šest učitelů kvalifikovaných, dva nekvalifikovaní. Nekvalifikovaní učitelé si v souladu se zákonem doplňují vysokoškolské vzdělání. Mezi pozitiva pedagogického sboru patří: kvalifikovanost, dlouhodobá zkušenost s prací s žáky s výchovně vzdělávacími problémy. Učitelé se účastní dalšího vzdělávání (semináře

6 pořádané hlavně NIDV). Negativem je malé zastoupení žen ve vyučovacím procesu, vysoký věkový průměr sboru V rámci školy i VÚ působí etoped, který se podílí jak na školních, tak mimoškolních aktivitách klientů. Volnočasové aktivity a internátní život je koordinován pedagogickým sborem, který se skládá ze 13 vychovatelů a 4 asistentů pedagogů. Pět vychovatelů je kvalifikovaných, sedm si v souladu se školským zákonem vzdělání doplňuje studiem. Pedagogický sbor je pozitivně nakloněn stálému sebevzdělávání, pedagogové vzájemně spolupracují na školních i mimoškolních projektech, pořádají pro žáky kulturně - vzdělávací a historické exkurze, lyžařské výcvikové kurzy, vodácké kurzy, a také krátkodobé projekty pro třídní či komunitní kolektivy v rámci prevence sociálně-patologických jevů. Obory vyučované v SŠ Terešov a školní výsledky žáků za školní rok 2010/2011 Dvouletý učební obor Strojírenská výroba : - do prvního ročníku učebního oboru Strojírenská výroba bylo na základě přijímacího řízení přijato 7 žáků. Během školního roku 2010/2011 se složení kolektivu mírně proměňovalo. Jeden žák ukončil vzdělávání na základě vlastního rozhodnutí po dosažení zletilosti, jeden žák přestoupil do prvního ročníku Praktické školy dvouleté z důvodu dlouhodobé absence a dva žáci přestoupili ve 2. pololetí šk. roku z jiných škol. Na závěr šk. roku bylo sedm žáků klasifikováno (1 byl hodnocen nedostatečně ze dvou předmětů), jeden žák byl neklasifikován z důvodu dlouhodobé neomluvené absence. - do druhého ročníku postoupilo celkem 6 žáků, 2 žáci přestoupili v průběhu školního roku z jiných škol. Jeden žák přestoupil na jinou školu. K závěrečným zkouškám bylo připuštěno 6 žáků, jeden připuštěn nebyl z důvodu deklasifikace. Žáci, kteří byli připuštěni k závěrečným učňovským zkouškám, je úspěšně složili a získali výuční list. - jeden žák se dostavil k opravné praktické zkoušce, kterou složil, a získal tak závěrečné vysvědčení a výuční list. obr. Průběh praktické zkoušky z odborného výcviku Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá

7 - ve školním roce 2010/2011 bylo na základě přijímacího řízení přijato 5 žáků. I v této třídě se stav žáků proměňoval, dva žáci přestoupili do jiné školy, jeden žák přestoupil do Praktické školy jednoleté z důvodu dosažení zletilosti, pět žáků v průběhu šk. roku přestoupilo z jiných škol. Na konci šk. roku 5 žáků postoupilo do vyššího ročníku, 3 nebyli klasifikováni z důvodu dlouhodobé neomluvené absence. - do druhého ročníku Praktické školy dvouleté nastoupilo 6 žáků, z nichž jeden přestoupil v průběhu roku na jinou školu. Pět žáků bylo připuštěno k závěrečným zkouškám, 4 z nich je složili, jeden žák složil praktickou zkoušku, k ústní se nedostavil. - do Praktické školy jednoleté nastoupilo 8 žáků, z nich 4 zanechali vzdělávání na základě zletilosti, 4 přestoupili v průběhu školního roku z jiných škol. K závěrečným zkouškám nebyli připuštěni dva žáci (jeden byl hodnocen nedostatečně, opravné zkoušky nesložil, jeden byl neklasifikován z důvodu dlouhodobé neomluvené absence). Šest žáků závěrečné zkoušky složilo. obr. Příprava tabule během praktické zkoušky 2. ročníku Praktické školy dvouleté Zájmové aktivity V rámci volnočasových aktivit se našim klientů nabízí možnost seberealizace v osmi zájmových kroužcích: 1. RUKODĚLNÝ KROUŽEK je zaměřený na rozvoj manuálních dovedností, zručnosti v práci se dřevem a některými dalšími materiály. Zájemci se naučí práci na jednoduchých dřevoobráběcích strojích, osvojí si patřičné pracovní nástroje a práci s nimi, rozvíjí znalosti a dovednosti získané ve školní výuce, zkvalitňují si své estetické cítění. 2. MODELÁŘSKÝ KROUŽEK má rozvíjet především jemnou motoriku modelářů, jejich pozorovací schopnosti, smysl pro detaily, trpělivost atd. Žáci nesestavují jen modely letadel či lodí, ale učí se je i ovládat. 3. MYSLIVECKÝ KROUŽEK navazuje na učivo související s tématem Člověk a životní prostředí, jehož témata doplňuje o konkrétní poznávání přírody. Účastníci se dále dozvídají o myslivecké etice, pravidlech souvisejících s honitbou, zásadách ochrany přírody, na níž se sami aktivně podílejí svými činnostmi.

8 4. RYBÁŘSKÝ KROUŽEK podobně jako myslivecký souvisí s poznatky o přírodě, s rozvojem lásky k přírodě, její ochranou, ale také aktivním rybolovem. 5. MOTORISTICKÝ KROUŽEK je určen technicky orientovaným jedincům, je zaměřen na praktické činnosti související s údržbou, opravou konkrétních dopravních prostředků, ale i na teoretické znalosti, jež jsou ke konkrétním činnostem potřebné. V minulém školním roce žáci zcela zrekonstruovali zničenou čtyřkolku. 6. POSILOVACÍ KROUŽEK je zaměřen nejen na fyzický rozvoj jedinců, ale i na základní znalosti anatomie a fyziologie, na sestavení efektivního tréninkového cyklu. 7. POČÍTAČOVÝ KROUŽEK podporuje rozvoj ICT znalostí získaných během školní výuky, je orientován na rozvoj dovedností spojených s osobní obsluhou PC, část prostoru je zde věnována i osobní zábavě (chat, sociální sítě, hry). 8. SPORTOVNÍ KROUŽEK doplňuje volnočasovou nabídku v podobě ostatních kroužků, je orientován na komplexní rozvoj jedinců, slouží k přípravě žáků na jednotlivé sportovní soutěže. Pokud počasí neumožňuje realizovat jednotlivé aktivity venku, je k dispozici tělocvična ZŠ v Mlečicích, které se rozkládají nedaleko obce Terešov. V rámci sportovního kroužku byla navázána spolupráce s fotbalovými kluby FC Rokycany, FC Zbiroh, v jejichž řadách někteří klienti trénovali. Volnočasové aktivity Doplňujícími akcemi volnočasových aktivit nebo i školské výuky je řada pobytů pořádaných pro naše klienty mimo SŠ či VÚ. Tyto akce mají buďto motivační charakter nebo jsou určeny těm, jimž podobné prožitky nedovoluje sociální zázemí jejich rodin. S úspěchem se také setkala akce PŘEŽITÍ, jejímž hlavním cílem bylo jednak stmelení žákovského kolektivu, jednak vzájemné lepší poznání pedagogů a žáků. Pro tuto akci byl vybrán prostor Brd, v němž musela skupinka žáků prokázat nejen dostatek fyzických sil nutných k celodenním pochodům, ale i znalosti ze zeměpisu, zdravovědy, přírodopisu či dostatek umu postarat se v přírodě sami o sebe. V průběhu třídenního pochodu přírodou bývalého vojenského újezdu byla pro žáky připravena průběžná vědomostní a dovednostní soutěž, na jejíž vítěze čekala zasloužená odměna. K pravidelným akcím konaným ve spolupráci SŠ a VÚ patří vánoční besídka, jež se v minulém školním roce konala v prostorách školní jídelny. Tato událost má zpříjemnit chvíle očekávání Vánoc a ještě více navodit atmosféru blížících se vánočních svátků. Odpoledne probíhá v režii žáků, kteří si na základě vlastních schopností a dovedností připravují své kulturní výstupy. Učitelé či vychovatelé působí pouze jako poradci, režiséři jednotlivých vystoupení. Letos byla představena mozaika tanečních, pěveckých čísel, nechyběl ani příspěvek pro tyto účely zformované hudební skupiny. Nutno podotknout, že žáci sami vytvořili celkovou vánoční výzdobu nejen školy, ale i celého internátu. Poslední část odpoledne proběhla v duchu příjemného posezení s občerstvením, které si opět účastníci připravili sami v rámci výuky předmětu Příprava pokrmů.

9 obr. Příprava vánoční výzdoby V závěru školního probíhají dvě pravidelné sportovní akce se konal tradiční Branný den, v němž mají žáci předvést nejen své fyzické dispozice, ale i vědomosti z oblasti zdravovědy či zeměpisu. Den se skládá ze dvou částí, v té první musí účastníci zdolat několikakilometrovou trasu proloženou řadou vědomostních či dovednostních stanovišť, (orientace v terénu, lanová dráha, střelba ze vzduchovky, zdravověda atd.). Na tento závod navazuje sportovní klání mezi jednotlivými třídami. Jedná se o kombinaci tradičních a netradičních sportů, takže vše je připraveno tak, aby vítěz nebyl znám předem a naděje na vítězství byly pokud možno rovnocenně rozloženy. Pro žáky byla připravena spletitá překážková dráha, závodili v chůzi na chůdách, nohejbale trojic, házení flinty do žita či skoku dalekém. Pro vítěze byly připraveny hodnotné ceny. Druhou pravidelnou sportovní akcí je nohejbalový turnaj trojic O pohár ředitele, jehož již čtyřicátý ročník se konal Tento již tradiční turnaj je určen široké sportovní veřejnosti a je jedním ze způsobů prezentace našeho VÚ v očích společnosti. Turnaj probíhá i za účasti dalších výchovných ústavů a je rozdělen do soutěže seniorů a juniorů. V juniorské kategorii naše družstva obsadila 1., 2., 3. a 4. místo. V květnu 2011 pak byla v rámci volnočasových aktivit znovu navázána spolupráce s archeologickou firmou Archaia o.p.s., s níž jsme spolupracovali již v předchozích letech jako dobrovolníci na záchranném archeologickém výzkumu probíhajícím na zámku ve Vimperku. Tentokráte nás pracovní aktivity zavedli do malebného prostředí řeky Sázavy, kde probíhal v katastru obce Senohraby záchranný archeologický výzkum v areálu říčních lázní pod hradem Zlenice. V tomto měsíci byla taktéž vyhodnocena ve Velkém Meziříčí výtvarná soutěž, jíž se naši klienti účastnili. Tato soutěž byla vypsána na téma Člověk a život. V rámci školy se konají pro naše žáky vodácké kurzy, k nimž využíváme blízkosti řeky Berounky, která je svým tokem ideální k osvojení základních vodáckých dovedností a znalostí. Kurz je dále zaměřen na poznávání života v přírodě, pěstování pozitivního vztahu k ní, osvojení si základních pravidel pobytu v přírodě. Tyto dovednosti jsou pak dále rozvíjeny během prázdninového týdenního vodáckého kurzu určeného těm žákům, kteří z různých důvodů nemohou odjet na prázdniny k rodině.

10 obr. Vodácký kurz Již tradiční se stala také červnová exkurze, jež je určena žákům prvního ročníku učebního oboru Strojírenská výroba, jejímž smyslem je seznámit učně se strojírenským prostředím, v němž se budou pohybovat, ať už během školní praxe nebo ve svém profesním životě. Letos se jednalo o dvě související prohlídky. Jednak se žáci seznámili s prostředím firmy Weiler, v níž ve druhém ročníku vykonávají souvislou praxi. Jejich další kroky vedli do Dobříva, kde navštívili vodní hamr prohlášený za národní technickou památku. Zde se seznámili z minulostí svého řemesla. Další den navštívili ještě slévárenskou firmu Matas ze Strašic a Technické muzeum v Praze. Návštěva sléváren představovala pro žáky důležité pojítko mezi teorií a praxí. obr. Exkurze do sléváren V posledních měsících školního roku 2010/2011 proběhly tři pobytové akce určené během prázdnin klientům, kteří s různých důvodů nemohou odjet k rodině. První z týdenních akcí

11 proběhla od 18. do Žáci byli ubytováni v chatkách u obce Melchiorova Huť. Celý pobyt byl koncipován jako cyklistický zájezd. Žáci každý den vyráželi na vybraný cyklovýlet po místních pamětihodnostech. Večery probíhali v duchu odpočinku a společenských či sportovních klání. Od 25. do následoval turistický kurz v Peci pod Čerchovem, kde pohyb na kole byl nahrazen chůzí a zde se zájem účastníků soustředil na pamětihodnosti historického, kulturního či technického rázu. Od do proběhl poslední z pobytů v kempu Habr u obce Volduchy. Tento týden sloužil převážně k regeneraci sil vydaných během předchozích dvou týdnů, i když i zde se žáci vydali na několik výletů (např. zámek Kozel). Volný čas byl vyplněn formou aktivního odpočinku (koupání v nedalekém rybníce, závody v plavání, turnaj ve stolním tenise, hry v přírodě atd.). Sportovní akce

12 Během školního roku 2010/2011 se reprezentační tým VÚ a SŠ Terešov účastnil řady sportovních klání, z nichž si přinesl nemalou řádku trofejí: Bláznivý závod ještě bláznivějších dětí Jednalo se o sportovní akci konanou VÚ Pšov. Výsledky: Disciplíny Chůze na chůdách Přetahování lanem Skládání puzzlí Lukostřelba Jízda na trakaři Natahování gumy Vrh pneumatikou Družstvo celkově Umístění 1. místo 1. místo 1. místo 1. místo 1. místo 2. místo 2. místo 1. místo Býchorské nestandardní hry, aneb konec žehrá, kopec čeká I v tomto případě se jednalo o soutěže v netradičních disciplínách, jejichž vrcholem byl turnaj v paintbolem. I v tomto případě naše družstvo jednotlivé disciplíny opanovalo a zvítězilo Kuželkářský turnaj smíšených družstev O velikonoční vajíčko V případě tohoto turnaje nejsou zásluhy o dosažené výsledky pouze na straně našich žáků. Vzhledem k tomu, že se jednalo o turnaj smíšených družstev, museli jsme si doplnit družstva a žákyně DD a ŠJ Krnsko, které patřičnou měrou pomohly našim družstvům k celkovým výsledkům. Naše družstva se celkově umístila na 1. a 3. místě, 1. a 3. místo jsme obsadili i v turnaji jednotlivců ročník turnaje v malé kopané O velikonočního beránka I tento turnaj pořádaný VÚ, DDŠ, ZŠ a ŠJ Žlutice patří k těm, které mají v našem sportovním kalendáři své ustálené místo. Letos se mužstvo našeho VÚ umístilo na medailovém třetím místě. květen 2011 turnaj v malé kopané Memorial Mgr. Jiřího Endršta I tato patří mezi tradičně navštěvované akce, tentokráte jsme obsadili 3. místo. Tato sportovní akce je organizována VÚ, SŠ a ŠJ Buškovice. Během školního roku 2010/2011 jsme se účastnili ještě ligy výchovných ústavů ve futsalu. Tato celonárodní soutěž je rozdělena do skupin podle krajů, probíhá průběžně a závěrečný turnaj se koná v červnu v kutné Hoře. Již tradičně jsme rozehráli Severozápadní skupinu, v níž jsme obsadili 2. místo, a kvalifikovali se tak do závěrečného turnaje. Toho se naše reprezentace bohužel neúčastnila vzhledem k upřednostnění nohejbalového turnaje, na jehož organizaci se podílel právě VÚ, SŠ a ŠJ Terešov. Z tohoto důvodu nedošlo k závěrečné konfrontaci našeho mužstva s celky z ostatních skupin ve finálovém turnaji Letní sportovní hry výchovných ústavů

13 Organizace sportovních her tentokráte připadla na VÚ, SŠ a ŠJ Nový Jičín. V různých sportovních disciplínách mezi sebou soutěžili zástupci 11 výchovných ústavů, mezi nimiž naši svěřenci dosáhli těchto výsledků: Disciplína Jednotlivci Družstvo Běh na 100m 4. místo Skok daleký 3., 4. místo Vrh koulí 2., 7. místo Běh 1500m 3. místo Skok vysoký 1. místo Štafeta 4 x 100m 2. místo Nohejbal 5. místo Přespolní běh 2., 9. místo 3. místo Malá kopaná xxx Stolní tenis 4. místo Šplh 3. místo Plavání 100m VZ 1., 6. místo Plavání 4 x 50m VZ 2. místo Celkově 2. místo obr. Reprezentační tým VÚ a SŠ Terešov Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

14 Předmět kontrolní činnosti Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, vykonaná podle 174 odst. 2 písm. e) školského zákona, zejména dodržování obecně platných předpisů, závazných pravidel, ukazatelů, rozhodnutí, vnitřních předpisů a zásad při hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu v závislosti na zřizovateli. Shrnutí výsledků kontroly V oblasti využívání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu podle ustanovení 160 odst. 1 písm. a) školského zákona a oprávněnosti jejich použití bylo touto kontrolou zjištěno: V oblasti využívání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu podle ustanovení 163 školského zákona a oprávněnosti jejich využití nebylo touto kontrolou zjištěno porušení právního předpisu. V průběhu kontroly byly odstraněny drobné formální nedostatky. Celý PROTOKOL je k dispozici na webových stránkách CSI Plzeň.

15 Hospodaření školy v roce 2010 a v prvním pololetí roku 2011 Výdaje (v tisících Kč): Rok pololetí roku 2011 investiční 0 0 neinvestiční z toho: - přímé výdaje z toho: mzdové náklady zák. odvody, FKSP ONIV z toho: učební pomůcky učební potřeby cestovné 15 6 vzdělávání pedagogů provozní výdaje z toho: spotřeba materiálu prádlo, oděv, obuv DDHM PHM potraviny voda palivo elektřina opravy a údržba služby odpisy majetku ostatní náklady z činnosti Příjmy: dotace st. rozpočet rozvojové programy 0 0 Výsledek hospodaření: 5 xxx zisk z hlavní činnosti

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Osmek 47 751 52 Přerov IČO: 63701171 Tel: 581262611 Fax: 581735836 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Zpracoval: Helena Zrnková, vedoucí vychovatel Schválil:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o.

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o. Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromý domov mládeže s.r.o. Burgetova 303, 397 01 Písek Identifikátor zařízení: 600 028 275 Termín konání

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 třídu s oborem vzdělání s talentovou zkouškou 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola a Mateřská škola OLOMOUC, Nedvědova 17, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 V Olomouci 9.10.2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Pala ředitel školy (od

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více