VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Terešov. Příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Terešov. Příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Terešov Příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Terešově dne Zpracoval: Michal Brabec, zástupce ředitele Schválil: Mgr. Petr Butula, ředitel VÚ, SŠ a ŠJ Terešov

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Identifikační údaje Název školy: Střední škola Terešov, Terešov 1 příspěvková organizace Adresa školy: Terešov 1, Zbiroh Telefonní kontakt: , Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 7, Praha 1 Ředitel školy: Mgr. Petr Butula Zástupce ředitele školy: Etoped: Vedoucí vychovatel: Vedoucí ekonom Michal Brabec Mgr. Anna Šauflová Karel Dezort Marie Santnerová

3 Charakteristika školy SŠ je školou, na níž se vyučují obory poskytující nižší střední vzdělání a střední vzdělání s výučním listem. Škola je situována v obci Terešov nacházející se nedaleko města Zbirohu. Součástí školy jsou budovy výchovného ústavu, v nichž je žákům poskytováno ubytování, pedagogické vedení při volnočasových a jiných aktivitách. Dopravní obslužnost je zajišťována autobusovými spoji do města Zbiroh, které leží na vlakové trase Praha Plzeň. Škola má kapacitu 40 žáků, kteří jsou rozděleni do pěti tříd po osmi žácích. Ve školním roce 2010/2011 byly otevřeny tyto třídy: jedna třída Praktické školy jednoleté, 1. a 2. ročník Praktické školy dvouleté, 1. a 2. ročník učebního oboru Strojírenská výroba. Zcela naplněny byly třídy Praktické školy jednoleté, 1. ročníku Praktické školy dvouleté a 1. ročníku učebního oboru Strojírenská výroba. Sedm žáků ukončilo 2. ročník učebního oboru Strojírenská výroba, 2. ročník Praktické školy dvouleté navštěvovalo 6 žáků. Prostory školy se nacházejí v několika budovách rozmístěných nejen v areálu výchovného ústavu (dále jen VÚ), ale i mimo něj v obci Terešov. Mimo areál VÚ se nachází budova určená především pro výuku teoretických předmětů. Budova je od samotného areálu vzdálena několik desítek metrů a nachází se v ní tři kmenové učebny (jedna pro teoretickou výuku učňů, jedna pro teoretickou výuku PrŠ dvouleté a poslední pro PRŠ jednoletou), dále v tomto objektu nalezneme tři specializované učebny, z nichž jedna je určena pro výuku informatiky, lze ji zároveň využívat i k multimediální formě výuky v ostatních předmětech, druhá je vybavena jako cvičná kuchyňka, v níž se žáci praktických škol zdokonalují v předmětu Příprava pokrmů. Poslední z prostor je využívána opět multifunkčně, jednak slouží jako knihovna, jednak je využívána pro skupinové vyučování či diskusní kroužky během osobnostních a sociálních výchov. Budova je vybavena audio vizuální technikou (počítači, 3otary, magnetofony). Do budoucna plánujeme dovybavení školy dalšími IT pomůckami (data projektor). V areálu VÚ najdeme několik dalších školních budov, které slouží převážně k výuce praktických předmětů. Pro výuku učebního oboru jsou zásadní budovy dílen. Prostorově výraznější je dílna Odborného výcviku učňů strojírenského oboru, která je plně mechanicky vybavena všemi pracovními pomůckami včetně strojů potřebných k výuce praktických předmětů. obr. Odborný výcvik učňů

4 Druhá dílna je pak určena především žákům praktických škol, kteří se zde naučí základním postupům při práci se dřevem, včetně jednoduchého dřevoobrábění. Neméně důležitou budovou v našem prostředí je ateliér, který se využívá nejen k výuce estetické výchovy, ale svým prostředím se stává nedílnou součástí arteterapie, do níž se snažíme zapojovat naše žáky. Součástí prostor školy se stává i samotný areál VÚ, který je využíván nejen k realizaci vědomostí získaných v hodinách jednotlivých praktických předmětů, ale především se stává zásadním tělocvičným prostředím našich žáků. V areálu jsou k dispozici: hřiště na malou kopanou (plocha lze využít i k dalším sportovním aktivitám), štěrkový atletický ovál (délka 150 m), součástí atletického miniareálu je rozběhová dráha s pískovým doskočištěm, hřiště na nohejbal s asfaltovým povrchem a dva antukové kurty na nohejbal, tenis či volejbal. V zimních měsících se využívá malé tělocvičny v prostorách internátu, kde je rovněž umístěna posilovna. K dispozici je i travnaté fotbalové hřiště patřící obci, umístěné nedaleko areálu VÚ. Součástí školy a Výchovného ústavu Terešov je i školní jídelna, která je plně využívána žáky i zaměstnanci. Jídelna je žákům k dispozici celodenně. Žáci se stravují pětkrát denně (ráno - studená snídaně, oběd, večeře, dvě svačiny). Celodenně je dbáno o pitný režim žáků, žáci dostanou ke každému jídlu množství nápojů dle vlastních potřeb, nápoji jsou vybaveni jak na dobu školní výuky, tak na dobu mimoškolní činnosti či doby osobního volna. V prostorách SŠ je umístěn dostatek sociálních zařízení v souladu s vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých. Výhodou školy je především technické vybavení dílen určených k praktické výuce učňů, standardně vybaveny jsou i učebny praktických předmětů vyučovaných v praktické škole. Škola disponuje i audiovizuální technikou, plně vybavena je počítačová učebna, žákům je pro potřeby výuky k dispozici digitální fotoaparát či videokamera. Kmenové učebny jsou dovybavovány počítači s připojením k internetu, které jsou učiteli využívány během výuky a stávají se plnohodnotnými učebními pomůckami. Škola plně využívá svého technického potenciálu k maximálnímu zapojení audiovizuálních pomůcek do výuky v souladu s doporučením rámcovým vzdělávacím programem. Ubytovací prostory jsou rozděleny do pěti buněk, jejichž součástí je sociální zázemí (WC, umývárna, sprcha), společná klubovna (vybavená TV, DVD přehrávačem, rádiem a PC) a tři ložnice (jedna dvoulůžková, dvě třílůžkové). Žákům je dále k dispozici společenská místnost s kulečníkem, šipkami a PC učebna s připojením k internetu. K pohybové aktivitě klientů je dále využíváno fotbalové hřiště sousedící s areálem VÚ, zimní stadion a krytý bazén v Rokycanech. Nebývalé možnosti nabízí i okolí samotného Terešova s celou řadou turistických a cykloturistických stezek. Vyučující mají k dispozici sborovnu (vychovatelé 3 vychovatelny) vybavenou počítači, které jsou zapojeny do sítě, mají stálý přístup na internet, používají skener, tiskárny, kopírky, vybavenou knihovnu a množství moderních učebních pomůcek k výuce všech předmětů.

5 Velkou pozornost škola věnuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým se věnují učitelé jak v jednotlivých předmětech, tak mimo výuku, kdy s nimi pracují společně s etopedem a vychovateli. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Rokycanech, v případech předepsané léčby či diagnostiky psychických poruch spolupracujeme s odborným psychiatrem MUDr. M. Synkovou ordinující v prostorách Železniční polikliniky v Plzni. Součástí školy je i internát s kapacitou 40 klientů. Vychovatelé organizují v průběhu školního roku řadu sportovních, kulturních, zájmových akcí, jimiž se významně podílí na resocializaci našich klientů, na formování jejich osobnosti. Svým působením přejímají roli hranou v běžném životě členy funkční rodiny a svojí prací se významnou měrou podílí na integraci našich žáků zpět do společnosti. Spolupráce s dalšími institucemi Odborná praxe žáků je zajišťována ve spolupráci se strojírenskou firmou Weiler Holoubkov s.r.o. Škola dále spolupracuje s ostatními VÚ. Tato spolupráce se týká především sportovních akcí (Olympiáda výchovných ústavů, futsalová liga, hry v netradičních sportech atd.). Kromě nich se žáci účastní různých výtvarných soutěží. Příležitostně spolupracujeme s archeologickou společnostní Archaia Praha o.p.s., která nám v rámci mimoškolních aktivit umožňuje účastnit se dobrovolnických prací v rámci probíhajících záchranných archeologických výzkumů. Tato činnost hraje důležitou roli v resocializaci našich žáků. Vzhledem k tomu, že SŠ Terešov je součástí VÚ, je třeba zmínit i spolupráci s PČR, která se podílí především na pátrání po našich klientech. Přehled oborů vzdělávání Obor Strojírenská výroba Praktická škola dvouletá Praktická škola jednoletá Kód KKOV E/501 KKOV78-62-C/002 KKOV C/001 Personální podmínky školy Škola má stabilizovaný osmičlenný pedagogický sbor, který se skládá ze sedmi učitelů a jedné učitelky. V pedagogickém sboru pracuje šest učitelů kvalifikovaných, dva nekvalifikovaní. Nekvalifikovaní učitelé si v souladu se zákonem doplňují vysokoškolské vzdělání. Mezi pozitiva pedagogického sboru patří: kvalifikovanost, dlouhodobá zkušenost s prací s žáky s výchovně vzdělávacími problémy. Učitelé se účastní dalšího vzdělávání (semináře

6 pořádané hlavně NIDV). Negativem je malé zastoupení žen ve vyučovacím procesu, vysoký věkový průměr sboru V rámci školy i VÚ působí etoped, který se podílí jak na školních, tak mimoškolních aktivitách klientů. Volnočasové aktivity a internátní život je koordinován pedagogickým sborem, který se skládá ze 13 vychovatelů a 4 asistentů pedagogů. Pět vychovatelů je kvalifikovaných, sedm si v souladu se školským zákonem vzdělání doplňuje studiem. Pedagogický sbor je pozitivně nakloněn stálému sebevzdělávání, pedagogové vzájemně spolupracují na školních i mimoškolních projektech, pořádají pro žáky kulturně - vzdělávací a historické exkurze, lyžařské výcvikové kurzy, vodácké kurzy, a také krátkodobé projekty pro třídní či komunitní kolektivy v rámci prevence sociálně-patologických jevů. Obory vyučované v SŠ Terešov a školní výsledky žáků za školní rok 2010/2011 Dvouletý učební obor Strojírenská výroba : - do prvního ročníku učebního oboru Strojírenská výroba bylo na základě přijímacího řízení přijato 7 žáků. Během školního roku 2010/2011 se složení kolektivu mírně proměňovalo. Jeden žák ukončil vzdělávání na základě vlastního rozhodnutí po dosažení zletilosti, jeden žák přestoupil do prvního ročníku Praktické školy dvouleté z důvodu dlouhodobé absence a dva žáci přestoupili ve 2. pololetí šk. roku z jiných škol. Na závěr šk. roku bylo sedm žáků klasifikováno (1 byl hodnocen nedostatečně ze dvou předmětů), jeden žák byl neklasifikován z důvodu dlouhodobé neomluvené absence. - do druhého ročníku postoupilo celkem 6 žáků, 2 žáci přestoupili v průběhu školního roku z jiných škol. Jeden žák přestoupil na jinou školu. K závěrečným zkouškám bylo připuštěno 6 žáků, jeden připuštěn nebyl z důvodu deklasifikace. Žáci, kteří byli připuštěni k závěrečným učňovským zkouškám, je úspěšně složili a získali výuční list. - jeden žák se dostavil k opravné praktické zkoušce, kterou složil, a získal tak závěrečné vysvědčení a výuční list. obr. Průběh praktické zkoušky z odborného výcviku Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá

7 - ve školním roce 2010/2011 bylo na základě přijímacího řízení přijato 5 žáků. I v této třídě se stav žáků proměňoval, dva žáci přestoupili do jiné školy, jeden žák přestoupil do Praktické školy jednoleté z důvodu dosažení zletilosti, pět žáků v průběhu šk. roku přestoupilo z jiných škol. Na konci šk. roku 5 žáků postoupilo do vyššího ročníku, 3 nebyli klasifikováni z důvodu dlouhodobé neomluvené absence. - do druhého ročníku Praktické školy dvouleté nastoupilo 6 žáků, z nichž jeden přestoupil v průběhu roku na jinou školu. Pět žáků bylo připuštěno k závěrečným zkouškám, 4 z nich je složili, jeden žák složil praktickou zkoušku, k ústní se nedostavil. - do Praktické školy jednoleté nastoupilo 8 žáků, z nich 4 zanechali vzdělávání na základě zletilosti, 4 přestoupili v průběhu školního roku z jiných škol. K závěrečným zkouškám nebyli připuštěni dva žáci (jeden byl hodnocen nedostatečně, opravné zkoušky nesložil, jeden byl neklasifikován z důvodu dlouhodobé neomluvené absence). Šest žáků závěrečné zkoušky složilo. obr. Příprava tabule během praktické zkoušky 2. ročníku Praktické školy dvouleté Zájmové aktivity V rámci volnočasových aktivit se našim klientů nabízí možnost seberealizace v osmi zájmových kroužcích: 1. RUKODĚLNÝ KROUŽEK je zaměřený na rozvoj manuálních dovedností, zručnosti v práci se dřevem a některými dalšími materiály. Zájemci se naučí práci na jednoduchých dřevoobráběcích strojích, osvojí si patřičné pracovní nástroje a práci s nimi, rozvíjí znalosti a dovednosti získané ve školní výuce, zkvalitňují si své estetické cítění. 2. MODELÁŘSKÝ KROUŽEK má rozvíjet především jemnou motoriku modelářů, jejich pozorovací schopnosti, smysl pro detaily, trpělivost atd. Žáci nesestavují jen modely letadel či lodí, ale učí se je i ovládat. 3. MYSLIVECKÝ KROUŽEK navazuje na učivo související s tématem Člověk a životní prostředí, jehož témata doplňuje o konkrétní poznávání přírody. Účastníci se dále dozvídají o myslivecké etice, pravidlech souvisejících s honitbou, zásadách ochrany přírody, na níž se sami aktivně podílejí svými činnostmi.

8 4. RYBÁŘSKÝ KROUŽEK podobně jako myslivecký souvisí s poznatky o přírodě, s rozvojem lásky k přírodě, její ochranou, ale také aktivním rybolovem. 5. MOTORISTICKÝ KROUŽEK je určen technicky orientovaným jedincům, je zaměřen na praktické činnosti související s údržbou, opravou konkrétních dopravních prostředků, ale i na teoretické znalosti, jež jsou ke konkrétním činnostem potřebné. V minulém školním roce žáci zcela zrekonstruovali zničenou čtyřkolku. 6. POSILOVACÍ KROUŽEK je zaměřen nejen na fyzický rozvoj jedinců, ale i na základní znalosti anatomie a fyziologie, na sestavení efektivního tréninkového cyklu. 7. POČÍTAČOVÝ KROUŽEK podporuje rozvoj ICT znalostí získaných během školní výuky, je orientován na rozvoj dovedností spojených s osobní obsluhou PC, část prostoru je zde věnována i osobní zábavě (chat, sociální sítě, hry). 8. SPORTOVNÍ KROUŽEK doplňuje volnočasovou nabídku v podobě ostatních kroužků, je orientován na komplexní rozvoj jedinců, slouží k přípravě žáků na jednotlivé sportovní soutěže. Pokud počasí neumožňuje realizovat jednotlivé aktivity venku, je k dispozici tělocvična ZŠ v Mlečicích, které se rozkládají nedaleko obce Terešov. V rámci sportovního kroužku byla navázána spolupráce s fotbalovými kluby FC Rokycany, FC Zbiroh, v jejichž řadách někteří klienti trénovali. Volnočasové aktivity Doplňujícími akcemi volnočasových aktivit nebo i školské výuky je řada pobytů pořádaných pro naše klienty mimo SŠ či VÚ. Tyto akce mají buďto motivační charakter nebo jsou určeny těm, jimž podobné prožitky nedovoluje sociální zázemí jejich rodin. S úspěchem se také setkala akce PŘEŽITÍ, jejímž hlavním cílem bylo jednak stmelení žákovského kolektivu, jednak vzájemné lepší poznání pedagogů a žáků. Pro tuto akci byl vybrán prostor Brd, v němž musela skupinka žáků prokázat nejen dostatek fyzických sil nutných k celodenním pochodům, ale i znalosti ze zeměpisu, zdravovědy, přírodopisu či dostatek umu postarat se v přírodě sami o sebe. V průběhu třídenního pochodu přírodou bývalého vojenského újezdu byla pro žáky připravena průběžná vědomostní a dovednostní soutěž, na jejíž vítěze čekala zasloužená odměna. K pravidelným akcím konaným ve spolupráci SŠ a VÚ patří vánoční besídka, jež se v minulém školním roce konala v prostorách školní jídelny. Tato událost má zpříjemnit chvíle očekávání Vánoc a ještě více navodit atmosféru blížících se vánočních svátků. Odpoledne probíhá v režii žáků, kteří si na základě vlastních schopností a dovedností připravují své kulturní výstupy. Učitelé či vychovatelé působí pouze jako poradci, režiséři jednotlivých vystoupení. Letos byla představena mozaika tanečních, pěveckých čísel, nechyběl ani příspěvek pro tyto účely zformované hudební skupiny. Nutno podotknout, že žáci sami vytvořili celkovou vánoční výzdobu nejen školy, ale i celého internátu. Poslední část odpoledne proběhla v duchu příjemného posezení s občerstvením, které si opět účastníci připravili sami v rámci výuky předmětu Příprava pokrmů.

9 obr. Příprava vánoční výzdoby V závěru školního probíhají dvě pravidelné sportovní akce se konal tradiční Branný den, v němž mají žáci předvést nejen své fyzické dispozice, ale i vědomosti z oblasti zdravovědy či zeměpisu. Den se skládá ze dvou částí, v té první musí účastníci zdolat několikakilometrovou trasu proloženou řadou vědomostních či dovednostních stanovišť, (orientace v terénu, lanová dráha, střelba ze vzduchovky, zdravověda atd.). Na tento závod navazuje sportovní klání mezi jednotlivými třídami. Jedná se o kombinaci tradičních a netradičních sportů, takže vše je připraveno tak, aby vítěz nebyl znám předem a naděje na vítězství byly pokud možno rovnocenně rozloženy. Pro žáky byla připravena spletitá překážková dráha, závodili v chůzi na chůdách, nohejbale trojic, házení flinty do žita či skoku dalekém. Pro vítěze byly připraveny hodnotné ceny. Druhou pravidelnou sportovní akcí je nohejbalový turnaj trojic O pohár ředitele, jehož již čtyřicátý ročník se konal Tento již tradiční turnaj je určen široké sportovní veřejnosti a je jedním ze způsobů prezentace našeho VÚ v očích společnosti. Turnaj probíhá i za účasti dalších výchovných ústavů a je rozdělen do soutěže seniorů a juniorů. V juniorské kategorii naše družstva obsadila 1., 2., 3. a 4. místo. V květnu 2011 pak byla v rámci volnočasových aktivit znovu navázána spolupráce s archeologickou firmou Archaia o.p.s., s níž jsme spolupracovali již v předchozích letech jako dobrovolníci na záchranném archeologickém výzkumu probíhajícím na zámku ve Vimperku. Tentokráte nás pracovní aktivity zavedli do malebného prostředí řeky Sázavy, kde probíhal v katastru obce Senohraby záchranný archeologický výzkum v areálu říčních lázní pod hradem Zlenice. V tomto měsíci byla taktéž vyhodnocena ve Velkém Meziříčí výtvarná soutěž, jíž se naši klienti účastnili. Tato soutěž byla vypsána na téma Člověk a život. V rámci školy se konají pro naše žáky vodácké kurzy, k nimž využíváme blízkosti řeky Berounky, která je svým tokem ideální k osvojení základních vodáckých dovedností a znalostí. Kurz je dále zaměřen na poznávání života v přírodě, pěstování pozitivního vztahu k ní, osvojení si základních pravidel pobytu v přírodě. Tyto dovednosti jsou pak dále rozvíjeny během prázdninového týdenního vodáckého kurzu určeného těm žákům, kteří z různých důvodů nemohou odjet na prázdniny k rodině.

10 obr. Vodácký kurz Již tradiční se stala také červnová exkurze, jež je určena žákům prvního ročníku učebního oboru Strojírenská výroba, jejímž smyslem je seznámit učně se strojírenským prostředím, v němž se budou pohybovat, ať už během školní praxe nebo ve svém profesním životě. Letos se jednalo o dvě související prohlídky. Jednak se žáci seznámili s prostředím firmy Weiler, v níž ve druhém ročníku vykonávají souvislou praxi. Jejich další kroky vedli do Dobříva, kde navštívili vodní hamr prohlášený za národní technickou památku. Zde se seznámili z minulostí svého řemesla. Další den navštívili ještě slévárenskou firmu Matas ze Strašic a Technické muzeum v Praze. Návštěva sléváren představovala pro žáky důležité pojítko mezi teorií a praxí. obr. Exkurze do sléváren V posledních měsících školního roku 2010/2011 proběhly tři pobytové akce určené během prázdnin klientům, kteří s různých důvodů nemohou odjet k rodině. První z týdenních akcí

11 proběhla od 18. do Žáci byli ubytováni v chatkách u obce Melchiorova Huť. Celý pobyt byl koncipován jako cyklistický zájezd. Žáci každý den vyráželi na vybraný cyklovýlet po místních pamětihodnostech. Večery probíhali v duchu odpočinku a společenských či sportovních klání. Od 25. do následoval turistický kurz v Peci pod Čerchovem, kde pohyb na kole byl nahrazen chůzí a zde se zájem účastníků soustředil na pamětihodnosti historického, kulturního či technického rázu. Od do proběhl poslední z pobytů v kempu Habr u obce Volduchy. Tento týden sloužil převážně k regeneraci sil vydaných během předchozích dvou týdnů, i když i zde se žáci vydali na několik výletů (např. zámek Kozel). Volný čas byl vyplněn formou aktivního odpočinku (koupání v nedalekém rybníce, závody v plavání, turnaj ve stolním tenise, hry v přírodě atd.). Sportovní akce

12 Během školního roku 2010/2011 se reprezentační tým VÚ a SŠ Terešov účastnil řady sportovních klání, z nichž si přinesl nemalou řádku trofejí: Bláznivý závod ještě bláznivějších dětí Jednalo se o sportovní akci konanou VÚ Pšov. Výsledky: Disciplíny Chůze na chůdách Přetahování lanem Skládání puzzlí Lukostřelba Jízda na trakaři Natahování gumy Vrh pneumatikou Družstvo celkově Umístění 1. místo 1. místo 1. místo 1. místo 1. místo 2. místo 2. místo 1. místo Býchorské nestandardní hry, aneb konec žehrá, kopec čeká I v tomto případě se jednalo o soutěže v netradičních disciplínách, jejichž vrcholem byl turnaj v paintbolem. I v tomto případě naše družstvo jednotlivé disciplíny opanovalo a zvítězilo Kuželkářský turnaj smíšených družstev O velikonoční vajíčko V případě tohoto turnaje nejsou zásluhy o dosažené výsledky pouze na straně našich žáků. Vzhledem k tomu, že se jednalo o turnaj smíšených družstev, museli jsme si doplnit družstva a žákyně DD a ŠJ Krnsko, které patřičnou měrou pomohly našim družstvům k celkovým výsledkům. Naše družstva se celkově umístila na 1. a 3. místě, 1. a 3. místo jsme obsadili i v turnaji jednotlivců ročník turnaje v malé kopané O velikonočního beránka I tento turnaj pořádaný VÚ, DDŠ, ZŠ a ŠJ Žlutice patří k těm, které mají v našem sportovním kalendáři své ustálené místo. Letos se mužstvo našeho VÚ umístilo na medailovém třetím místě. květen 2011 turnaj v malé kopané Memorial Mgr. Jiřího Endršta I tato patří mezi tradičně navštěvované akce, tentokráte jsme obsadili 3. místo. Tato sportovní akce je organizována VÚ, SŠ a ŠJ Buškovice. Během školního roku 2010/2011 jsme se účastnili ještě ligy výchovných ústavů ve futsalu. Tato celonárodní soutěž je rozdělena do skupin podle krajů, probíhá průběžně a závěrečný turnaj se koná v červnu v kutné Hoře. Již tradičně jsme rozehráli Severozápadní skupinu, v níž jsme obsadili 2. místo, a kvalifikovali se tak do závěrečného turnaje. Toho se naše reprezentace bohužel neúčastnila vzhledem k upřednostnění nohejbalového turnaje, na jehož organizaci se podílel právě VÚ, SŠ a ŠJ Terešov. Z tohoto důvodu nedošlo k závěrečné konfrontaci našeho mužstva s celky z ostatních skupin ve finálovém turnaji Letní sportovní hry výchovných ústavů

13 Organizace sportovních her tentokráte připadla na VÚ, SŠ a ŠJ Nový Jičín. V různých sportovních disciplínách mezi sebou soutěžili zástupci 11 výchovných ústavů, mezi nimiž naši svěřenci dosáhli těchto výsledků: Disciplína Jednotlivci Družstvo Běh na 100m 4. místo Skok daleký 3., 4. místo Vrh koulí 2., 7. místo Běh 1500m 3. místo Skok vysoký 1. místo Štafeta 4 x 100m 2. místo Nohejbal 5. místo Přespolní běh 2., 9. místo 3. místo Malá kopaná xxx Stolní tenis 4. místo Šplh 3. místo Plavání 100m VZ 1., 6. místo Plavání 4 x 50m VZ 2. místo Celkově 2. místo obr. Reprezentační tým VÚ a SŠ Terešov Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

14 Předmět kontrolní činnosti Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, vykonaná podle 174 odst. 2 písm. e) školského zákona, zejména dodržování obecně platných předpisů, závazných pravidel, ukazatelů, rozhodnutí, vnitřních předpisů a zásad při hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu v závislosti na zřizovateli. Shrnutí výsledků kontroly V oblasti využívání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu podle ustanovení 160 odst. 1 písm. a) školského zákona a oprávněnosti jejich použití bylo touto kontrolou zjištěno: V oblasti využívání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu podle ustanovení 163 školského zákona a oprávněnosti jejich využití nebylo touto kontrolou zjištěno porušení právního předpisu. V průběhu kontroly byly odstraněny drobné formální nedostatky. Celý PROTOKOL je k dispozici na webových stránkách CSI Plzeň.

15 Hospodaření školy v roce 2010 a v prvním pololetí roku 2011 Výdaje (v tisících Kč): Rok pololetí roku 2011 investiční 0 0 neinvestiční z toho: - přímé výdaje z toho: mzdové náklady zák. odvody, FKSP ONIV z toho: učební pomůcky učební potřeby cestovné 15 6 vzdělávání pedagogů provozní výdaje z toho: spotřeba materiálu prádlo, oděv, obuv DDHM PHM potraviny voda palivo elektřina opravy a údržba služby odpisy majetku ostatní náklady z činnosti Příjmy: dotace st. rozpočet rozvojové programy 0 0 Výsledek hospodaření: 5 xxx zisk z hlavní činnosti

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Výroční zpráva Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Těrlicko za šk. rok 2010/2011 2 a)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Název školského zařízení: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Adresa: Zámek 1, Višňové, 671 38 IČO: 49 438

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Výroční zpráva Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Těrlicko za šk. rok 2009/2010 2 a)

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň, Chodské nám. 131 Chodské náměstí 131 Telefon: 379410152,8 345 25

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45)

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Výroční zpráva školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Město Jindřichův Hradec leží v jihovýchodních Čechách přesně na patnáctém poledníku, který protíná farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva zařízení byla projednána a schválena Školskou radou dne 8. 10. 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení... 4 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více