Maturitní zkouška v souvislostech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní zkouška v souvislostech"

Transkript

1 Maturitní zkouška v souvislostech Maturitní zkouška v souvislostech CSPPT_V1.0_KROK

2 Náběhová fáze pro školní roky 2009/10 a 2010/11 Povinné zkoušky (Z/V): ČJL a MA, nebo ČJL a CJ Nepovinné zkoušky: český jazyk a literatura (V); cizí jazyk: anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk (Z/V); matematika (Z/V); občanský a společenskovědní základ (Z/V); biologie; fyzika; chemie; dějepis; zeměpis; dějiny umění.

3 ROK 2010/2011 MODEL NOVÉ MATURITY ROK 2012 S P O L E ČN Á ČÁ S T MA T URIT NÍ Z KO UŠ KY 1. POVINNÁ ZKOUŠKA ( BEZ VOLBY ) 2. POVINNÁ ZKOUŠKA ( S VOLBOU ) NEPOVINNÁ ZKOUŠKA ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI : základní vyšší ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI : základní vyšší ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ( komplexní zkouška) CIZÍ JAZYK ( komplexní zkouška) MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA(V), MATEMATIKA(Z/V), CIZÍ JAZYK(Z/V), FYZIKA, CHEMIE, BIOLOGIE, DĚJEPIS, ZEMĚPIS, OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD(Z/V), DĚJINY UMĚNÍ S P O L E ČN Á Č Á S T MA T URIT NÍ Z KO UŠ KY 1. POVINNÁ ZKOUŠKA ( BEZ VOLBY ) 2. POVINNÁ ZKOUŠKA ( BEZ VOLBY ) 3. POVINNÁ ZKOUŠKA ( S VOLBOU) NEPOVINNÁ ZKOUŠKA ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI : základní vyšší ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI : základní vyšší ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI : základní vyšší ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI základní vyšší ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ( komplexní zkouška) CIZÍ JAZYK ( komplexní zkouška) MATEMATIKA OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD INFORMATIKA MATEMATIKA, OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD, DRUHÝ CIZÍ JAZYK, INFORMATIKA,FYZIKA, CHEMIE, BIOLOGIE, DĚJEPIS, ZEMĚPIS, DĚJINY UMĚNÍ P RO FIL OV Á Č Á S T MAT URIT NÍ Z KO UŠ KY 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA 3. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA PŘEDMĚTY : stanoví ředitel školy PŘEDMĚTY : stanoví ředitel školy PŘEDMĚTY : stanoví ředitel školy Ředitel školy rozhodne, zda se profilová část MZ bude skládat ze 2 či 3 povinných zkoušek P RO FIL OV Á Č Á S T MAT URIT NÍ Z KO UŠ K Y 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA 3. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA PŘEDMĚTY : stanoví ředitel školy PŘEDMĚTY : stanoví ředitel školy PŘEDMĚTY : stanoví ředitel školy,

4 Náhradní zkouška pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví řediteli školy (nejpozději do 3 pracovních dnů po konání zkoušky) má právo konat náhradní zkoušku; náhradní zkouška se koná v termínu stanoveném Vyhláškou (termíny konání zkoušek společné a profilové části MZ jsou platné i pro vykonání náhradní zkoušky); konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku.

5 Opravné zkoušky žák má možnost konat až 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (žák si může zvolit jinou úroveň obtížnosti); opravné zkoušky se konají pouze v případě povinných zkoušek; nepovinné zkoušky se neopakují (žák má možnost konat tzv. jednotlivou zkoušku); maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole.

6 Základní termíny PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Jarní zkušební období: Žák podá přihlášku nejpozději do 15. listopadu Škola podá přihlášky nejpozději do 30. listopadu Podzimní zkušební období: Žák podá přihlášku nejpozději do 25. června Škola podá přihlášky nejpozději do 30. června

7 Základní termíny Konání SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ Didaktické testy a písemné práce Termín: od do (7 pracovních dní) Konkrétní termín stanoví MŠMT do předcházejícího školního roku. Ústní zkoušky Termín: třetí týden v květnu až druhý týden v červnu (společně s ústními profilovými zkouškami) Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději jeden měsíc před jejich konáním.

8 Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků: sestávají se ze 3 dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška); u zkoušky z cizích jazyků je součástí didaktického testu poslechový subtest; ověření všech složek jazykových dovedností.

9 Zkouška z českého jazyka a literatury didaktický test 60 minut (Z), nebo 90 minut (V) jednotné zadání; písemná práce min. (Z), nebo min. (V) výběr z nabídky 10 zadání; ústní zkouška 20 min. příprava + 15 min. losuje se pracovní list (k seznamu literárních děl).

10 Zkouška z cizího jazyka didaktický test má 2 části (poslechový subtest a gramatiku) min. (Z), nebo min. (V) jednotné zadání; písemná práce 60 min. (Z), nebo 90 min. (V) jednotné zadání; ústní zkouška 20 min příprava + 15 min. losuje se z pracovních listů (unikátní kombinace tří úloh + jedna profilově orientovaná úloha, kterou vytvoří škola).

11 Váha dílčích zkoušek v celkovém hodnocení PÍSEMNÁ PRÁCE DÍLČÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKA PÍSEMNÁ PRÁCE DÍLČÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKA DIDAKTICKÝ TEST ČESKÝ JAZYK A LITERATURA DIDAKTICKÝ TEST (gramatika + poslechový subtest) CIZÍ JAZYK

12 Hodnocení písemných zkoušek SČ MZ DIDAKTICKÝ TEST uzavřené úlohy hodnoceny automatickým systémem; otevřené úlohy hodnoceny dvěma hodnotiteli CERMATu (tzv. rater posuzovatel otevřených úloh didaktického testu). PÍSEMNÁ PRÁCE každou práci hodnotí přímo na škole 2 hodnotitelé; hodnotitele jmenuje ředitel školy; hodnotitel musí být vyškolen a certifikován.

13 Hodnocení ústních zkoušek SČ MZ ÚSTNÍ ZKOUŠKA probíhá před zkušební maturitní komisí; maturitní komise má stálé členy (předseda maturitní komise, místopředseda, třídní učitel nebo vedoucí oddělení konzervatoře) a další členy, mezi které patří i hodnotitel-zkoušející a hodnotitel-přísedící; hodnotitele jmenuje ředitel školy; hodnotitel musí být vyškolen a certifikován; hodnotitelé připravují podklady, komise poté rozhoduje hlasováním.

14 Průvodce přihlašováním žáků k maturitní zkoušce Průvodce přihlašováním žáků k maturitní zkoušce CSPPT_V1.0_KROK

15 Obecné informace o přihlašování k MZ Maturitní zkouška se koná v jarním a podzimním zkušebním období.

16 Východiska přihlašování k MZ Východiska v jarním zkušebním období: žáci konají všechny zkoušky i dílčí zkoušky ve své (kmenové) škole Východiska v podzimním zkušebním období: žáci konají dílčí zkoušky ústní formou ve své (kmenové) škole a zkoušky formou didaktického testu a písemné práce ve škole určené CERMATem (ve spádové škole) Kmenová škola = střední škola, kde žák studuje nebo kde úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání ve střední škole. Spádová škola = střední škola, která po dohodě s CERMATem a OŠ KÚ zajišťuje konání zkoušek a dílčích zkoušek formou didaktického testu a písemné práce pro žáky z jejího regionu

17 Přihláška žáka k MZ

18 Model přihlašování k MZ v jarním zkušebním období Ředitel školy se přihlásí do IS CERTIS (přihlašovací jméno a heslo školy je platné od nominací pedagogických pracovníků z března 2009 platnost hesla je 240 dní) Ředitel přihlásí své zkušební učebny Ředitel informuje žáky o možnostech tisku přihlášky k MZ (internetové stránky CERMATu ) nebo zabezpečí jejich vytištění Žák vyplní svou individuální Přihlášku k MZ Ředitel přihlášku formálně překontroluje Údaje z jednotlivých přihlášek přepíše ředitel do IS CERTIS IS přihlášky překontroluje a přiřadí žáky do učeben

19 Model přihlašování k MZ v jarním zkušebním období pokračování IS vygeneruje kontrolní sestavy Potvrzení (na žáka, na třídu, na učebny podle volby ředitele) Ředitel zajistí překontrolování správnosti údajů v sestavě Potvrzení Ředitel akceptuje údaje v přihláškách (resp. na Potvrzení) v IS Ředitel akceptuje rozdělení žáků do učeben IS vygeneruje hromadnou přihlášku žáků školy Hromadnou přihlášku ředitel vytiskne, uloží na CD a obojí archivuje (lhůta bude teprve stanovena) Ředitel předá žákovi kopii přihlášky potvrzenou ředitelem školy nejpozději do 14 dnů od předání údajů CERMATu

20 Model přihlašování k MZ v podzimním zkušebním období Dílčí procesy: Přihlášení spádových škol, resp. jejich učeben do IS CERTIS Přihlášení žáků řediteli kmenové školy a následné přihlášení žáků ředitelem do IS CERTIS Přiřazení přihlášeného žáka do spádové školy Přihlášení spádových škol, resp. jejich učeben do IS CERTIS: O procesech souvisejících s funkcí spádových škol budou tyto s dostatečným předstihem informovány.

21 Jednotné zkušební schéma JEZUS Definice: JEZUS je časový harmonogram zkoušek společné části MZ založený na rozdělení všech písemných zkoušek společné části do jednotlivých zkušebních dnů a hodin.

22 JEZUS pro rok 2010 (příklad rámcové struktury pracovní verze) Uvedená ukázka schématu nezahrnuje navýšení časového limitu pro žáky s PUP MZ.

23 Zadávání písemných zkoušek Zadávání písemných zkoušek CSPPT_V1.0_KROK

24 Modely zadávání písemných zkoušek Zadávání didaktického testu vyjma didaktického testu z cizího jazyka Zadávání didaktického testu z cizího jazyka poslechový subtest Zadávání didaktického testu z cizího jazyka subtest čtení Zadávání písemné práce z českého jazyka a literatury Zadávání písemné práce z cizího jazyka

25 Instruktáž žáků o průběhu zkoušky Obecné instrukce: Počet úloh a čas určený pro danou zkoušku Informace o maximálním možném bodovém hodnocení a způsobu jeho přidělování Možnost využívání pouze povolených pomůcek a informace o konkrétních pomůckách povolených pro danou zkoušku Zákaz využívání mobilních telefonů a dalších komunikačních prostředků Zákaz napovídání a opisování Zákaz vyrušování Právo zadavatele vyloučit žáka ze zkoušky v případě vážného nebo opakovaného porušení pravidel řádného průběhu zkoušky (ŠZ 80a odst. 4) Informace o následujících činnostech Informace o pravidlech opuštění zkušební učebny během konání zkoušky

26 Instruktáž žáků o průběhu zkoušky pokračování Speciální instrukce k didaktickému testu z cizích jazyků: Testový sešit je společný pro poslech i čtení. První bude testován poslech. Mezi subtesty není přestávka. Nejprve žáci uslyší 1. a 2. stopu s názvem zkoušky a cvičným textem. Veškeré instrukce jsou součástí nahrávky. Speciální instrukce k písemné práci z českého jazyka a literatury: 25 minut na výběr konkrétního zadání žákem

27 Instruktáž žáků o průběhu zkoušky pokračování 2 Speciální instrukce ke každému didaktickému testu: Zápis odpovědí je možný pouze do vyznačených polí. Vždy pouze 1 odpověď je správná. Správná odpověď na uzavřené otázky se označuje křížkem. Opravit odpověď lze pouze jednou. Zápis odpovědí je možný pouze černou nebo modrou propisovací tužkou.

28 Zadávání písemné práce z českého jazyka a literatury Specifika zadávání: Zadavatel rozdá žákům testové sešity se zadáním písemné práce. Zadavatel nechá žákům 25 minut na výběr konkrétního zadání každým žákem. Po uplynutí 25 minut žák zapíše číslo jím zvoleného zadání do svého záznamového archu (žák smí nyní zahájit zpracování své písemné práce do záznamového archu).

29 Organizace ústní zkoušky ve škole Organizace ústní zkoušky ve škole CSPPT_V1.0_KROK

30 Obecné informace o ústní zkoušce Dílčí ústní zkouška se provádí z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (AJ, FJ, NJ, ŠJ, RJ).

31 Zkouška z českého jazyka a literatury Tato zkouška má komplexní charakter a je připravována ve dvou úrovních obtížnosti (Základní a Vyšší). Skládá se z dílčích zkoušek: didaktického testu; 60 min. (Z) nebo 90 min. (V); písemné práce; min. (Z) nebo min. (V); ústní zkoušky; 20 min. příprava + 15 min. zkoušení (Z, V).

32 Míra váhy hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška USPĚL USPĚL USPĚL 1/3 1/3 1/3

33 Postup při přípravě zadání k ústní zkoušce z českého jazyka Škola zveřejní školní seznam literárních děl do 30. září Žák si připraví výběrem ze školního seznamu literárních děl vlastní seznam literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 31.března Škola zajistí přípravu pracovních listů založených na literárních dílech, která jsou obsahem vlastních seznamů literárních děl všech žáků školy. Žák si losuje před zkušební maturitní komisí číslo pracovního listu. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

34 Zkouška z cizího jazyka Tato zkouška má charakter zkoušky komplexní a je připravována ve dvou úrovních obtížnosti (Základní a Vyšší). Skládá se z dílčích zkoušek: didaktického testu; 30+5*+60 min. (Z) nebo 40+5*+60 min. (V); písemné práce; 60 min. (Z) nebo 90 min. (V); ústní zkoušky; 20 min. příprava + 15 min. zkoušení (Z, V). *5 minut je vyhrazeno na přepis odpovědí do záznamového archu u poslechového subtestu.

35 Míra váhy hodnocení zkoušky z cizího jazyka Poslech Čtení Písemný projev Ústní projev Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška USPĚL USPĚL USPĚL 1/2 1/4 1/4

36 Postup při přípravě zadání k ústní zkoušce z cizího jazyka Škola zveřejní témata pro zpracování školních zkušebních úloh do 31. října CERMAT zpracované zkušební úlohy zpřístupní dálkovým přístupem řediteli školy nejpozději do 17. května Pracovní list obsahuje tři zkušební úlohy zpracované CERMATem a jednu zkušební úlohu zpracovanou školou. Pracovní listy jsou zpracovány na počty žáků pro danou zkušební maturitní komisi v dané úrovni obtížnosti. Pracovní list je zpracován ve dvou různých vyhotovení (jeden pro žáka a druhý pro hodnotitele). Pracovní list nelze losovat dvakrát (protože je jedinečný).

37 Proces zadávání dílčí ústní zkoušky Žáci se před konáním zkoušek v daném dni (dopoledne, odpoledne) dostaví před zkušební učebnu. Ve zkušební učebně překontroluje člen komise totožnost žáka podle průkazu totožnosti a povolené pomůcky. Žák si vylosuje číslo pracovního listu. Předseda zkušební maturitní komise zapíše číslo a zadání (u CJ téma) pracovního listu do Protokolu o průběhu. Hodnotitel předá žákovi pracovní list. Žák se přemístí na potítko. Člen komise se přesvědčí, zda žák porozuměl zadání. Žák se připravuje dle pracovního listu po dobu 20 minut. Člen komise oznámí žákovi zahájení ústní zkoušky. Zkoušení žáka probíhá dle pracovního listu max. 15 minut.

38 Proces zadávání dílčí ústní zkoušky pokračování Hodnotitel ukončí zkoušku nejvýše po 15 minutách. Po ukončení zkoušky ve stanovené lhůtě 5 minut oba hodnotitelé dokončí své poznámky a porovnají výsledky svých osobních hodnocení a dojdou ke shodě v hodnocení žáka. Výsledek napíší do Pracovních záznamů o hodnocení. Po přezkoušení všech žáků předseda zkušební maturitní komise ukončí zkoušení daného předmětu v daném dni. Předseda zkušební maturitní komise zahájí zasedání maturitní komise a hodnotitelé předají své Pracovní záznamy o hodnocení. Komise o výsledcích žáků hlasuje a provede zápis do Protokolu o průběhu. Předseda zkušební maturitní komise podepsaný Protokol o průběhu předá řediteli SŠ, který zajistí jeho přepsání do CERTISu.

39 MATURITNÍ ZKOUŠKA PRO ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NEBO ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Nemá návaznost na žádný e-learningový modul CSPPT_V1.0_KROK

40 Vyhláška v přípravě: zavedení nové terminologie (pravděpodobně žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ žák s PUP MZ ); upřesní proces přihlašování žáků se zdravotním postižením nebo znevýhodněním k MZ nutné sledovat na stránkách MŠMT. Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro vykonání maturitní zkoušky je žák se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho (vzdělávacím) potřebám.

41 Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro vykonání maturitní zkoušky Jedná se jak o žáky vzdělávané ve středních školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (speciálních středních školách), tak o žáky individuálně nebo skupinově integrované ve středních školách běžného typu. UPOZORNĚNÍ: Existují žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kteří se vzdělávají ve škole běžného typu a přitom nejsou integrováni, ale je jim individualizovaná výuka na základě posudku školského poradenského zařízení. I tito žáci mají možnost požádat o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.

42 KATEGORIZACE ŽÁKŮ S PUP MZ kategorie (typ vzdělávacích potřeb): kategorie tělesné postižení (TP); kategorie zrakové postižení (ZP); kategorie sluchové postižení (SP); kategorie specifické poruchy učení a ostatní (SPU-O). Pojmem ostatní v kategorii specifické poruchy učení a ostatní (SPU-O) zde označujeme žáky s dyspraxií, poruchami pozornosti a soustředění, s projevy hyperaktivity, impulzivity nebo hypoaktivity, dále žáky s poruchami autistického spektra a žáky s narušenou komunikační schopností (dysfázií nebo afázií). skupina (míra požadovaných uzpůsobení): skupina I; skupina II; skupina III.

43 PŘEHLED UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PRO KONÁNÍ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (didaktický test a písemná práce) Skupina I Skupina II Skupina III Tělesné postižení (TP) navýšení čas. limitu o 75 %; kompenzační pomůcky navýšení čas. limitu o 100 %; formální úpravy zadávací dokumentace; případně obsahové úpravy ve smyslu nahrazení některých úloh, možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; kompenzační pomůcky uzpůsobení stejná jako u skupiny II + asistence Zrakové postižení (ZP) navýšení čas. limitu o 75 %; kompenzační pomůcky navýšení čas. limitu o 100 %; formální úpravy zadávací dokumentace (zvětšené písmo vel. 14, 16, 20, 26 b., Braillovo písmo, elektronická verze); možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; obsahové úpravy (včetně nahrazení některých úloh); kompenzační pomůcky uzpůsobení stejná jako u skupiny II + asistence Sluchové postižení (SP) navýšení čas. limitu o 50 %; kompenzační pomůcky; vyloučen poslech z cizího jazyka navýšení čas. limitu o 100 %; formální úpravy zadávací dokumentace; možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; obsahové úpravy (včetně nahrazení některých úloh); kompenzační pomůcky; možnost asistence; vyloučen poslech z cizího jazyka uzpůsobení stejná jako skupiny II + konání modifikované zkoušky z ČJ a AJ pro neslyšící + tlumočení českého znakového jazyka nebo dalších komunikačních systémů nezaložených na češtině Specifické poruchy učení a ostatní (SPU-O) navýšení čas. limitu o 25 %; kompenzační pomůcky navýšení čas. limitu o 50 %; formální úpravy zadávací dokumentace; případně obsahové úpravy, možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; kompenzační pomůcky navýšení čas. limitu o 100 %; ostatní uzpůsobení stejná jako u skupiny II + asistence (netýká se žáků se SPU)

44 CHARAKTERISTIKA UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MZ pokračování Úpravy prostředí: testování v samostatné učebně, příp. učebnách; úpravy pracovního místa; úpravy učebny. Navýšení časového limitu: stanoveno v rozmezí %; každá skupina žáků má určenu konkrétní hranici prodloužení testovacího času; individuální přestávky (Individuální přestávky nemohou mít žáci během poslechu v rámci didaktického testu z CJ.).

45 Úpravy zkušební dokumentace Žáci ve skupině I pracují se zkušební dokumentací bez úprav (tj. po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky intaktní populace). Žáci ve skupinách II a III pracují se zkušební dokumentací upravenou po formální nebo obsahové stránce. Formální úpravy Zvětšení písma, zvýraznění klíčových slov, přepis do Braillova písma, elektronická verze testu, překlad testů do českého znakového jazyka atd. Obsahové úpravy úlohy pro určité skupiny žáků nedostupné z hlediska smyslového vnímání nahrazení jinou úlohou, vyloučení (žáci se SP nekonají poslech) Obsah testů zůstává srovnatelný s obsahem testů pro intaktní populaci.

46 SHRNUTÍ Nová terminologie: žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ. Pro účely MZ jsou žáci se zdravotním postižením nebo znevýhodněním zařazeni do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin I III podle míry požadovaných uzpůsobení (typ a míra uzpůsobení se liší podle individuálních vzdělávacích potřeb žáka). Do kategorie a skupiny pro účely konání MZ za uzpůsobených podmínek zařazuje žáka školské poradenské zařízení (PPP, SPC). Žák ředitele požádá o uzpůsobení podmínek MZ. Žák podává řediteli přihlášku k maturitní zkoušce, ke které přiloží originál posudku. Ředitel na základě posudku umožní žákovi konat MZ za uzpůsobených podmínek, pokud z posudku vyplývá, že zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá déle než jeden rok. Dobu kratší než 1 rok řeší vyhláška.

47 Náhradní a opravná zkouška Náhradní a opravná zkouška CSPPT_V1.0_KROK

48 Obecné informace o náhradní/opravné zkoušce Žák, který vykonal zkoušku neúspěšně, může konat zkoušku opravnou; v případě, že se žák nedostavil k řádnému termínu MZ a svou nepřítomnost omluvil, má právo konat zkoušku náhradní. Maturitní zkoušku (opravnou i náhradní) lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole.

49 Termín konání náhradní/opravné zkoušky Náhradní i opravné zkoušky lze konat jak v podzimním, tak i v jarním zkušebním období.

50 Podzimní zkušební období Náhradní zkouška je pro žáky, kteří: podali žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky v jarním zkušebním období daného kalendářního roku a jejich žádosti bylo vyhověno ve smyslu nároku na konání náhradní zkoušky z daného zkušebního předmětu; se ke zkoušce v jarním zkušebním období daného kalendářního roku nedostavili, svou neúčast omluvili a jejich omluva byla uznána.

51 Podzimní zkušební období Opravná zkouška je pro žáky, kteří: u MZ z daného zkušebního předmětu v jarním zkušebním období daného kalendářního roku neuspěli; podali žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky a jejich žádosti nebylo vyhověno; se ke zkoušce v jarním zkušebním období daného kalendářního roku nedostavili a řádně se neomluvili, nebo jejich omluva nebyla uznána.

52 Jarní zkušební období Náhradní zkouška je pro žáky, kteří: podali žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky a jejich žádosti bylo vyhověno ve smyslu nároku na konání náhradní zkoušky z daného zkušebního předmětu; se ke zkoušce v předchozím zkušebním období nedostavili, svou neúčast omluvili a jejich omluva byla uznána.

53 Jarní zkušební období Opravná zkouška je pro žáky, kteří: u MZ z daného zkušebního předmětu již dříve neuspěli; podali žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky a jejich žádosti nebylo vyhověno; se ke zkoušce v předchozím zkušebním období nedostavili a řádně se neomluvili, nebo jejich omluva nebyla uznána.

54 Pravidla a procesy u náhradní/opravné zkoušky Pro náhradní a opravné zkoušky v jarním zkušebním období platí stejná nebo obdobná pravidla a procesy jako u zkoušek řádných, které se konají ve stejném termínu. Náhradní a opravné zkoušky koná žák z těch zkušebních předmětů, které uvedl v přihlášce k maturitní zkoušce v řádném termínu.

55 Harmonogram konání náhradních a opravných zkoušek Termíny konání náhradních a opravných zkoušek činnost jarní zkušební podzimní zkušební období období konání náhradních a opravných zkoušek duben červen září říjen podání přihlášky žákem řediteli školy do 15. listopadu do 25. června odeslání hromadné přihlášky školy ředitelem do 30. listopadu do 30. června CERMATu možnost podání oprav do 15. ledna do 31. července

56 Místo konání opravných a náhradních zkoušek společné části MZ le 78a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., koná žák náhradní a opravnou zkoušku ve škole stanovené CERMATem s výjimkou dílčí zkoušky konané ústní formou, kterou žák koná ve škole (kmenová škola), v níž měl konat nebo konal maturitní zkoušku v řádném termínu. podzimním zkušebním období koná žák náhradní a opravnou zkoušku (kromě dílčí ústní zkoušky) ve spádové škole. jarním zkušebním období koná žák náhradní a opravnou

57 Místo konání opravných a náhradní zkoušek společné části MZ pokračování Kmenová škola = střední škola, kde žák studuje nebo kde úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání ve střední škole. Spádová škola = střední škola, která po dohodě s CERMATem zajišťuje konání zkoušek a dílčích zkoušek formou didaktického testu a písemné práce pro žáky z jejího regionu. Spádová škola bude vybrána především na základě technických parametrů (dojezdová vzdálenost pro žáky, velikost školy atp.) s pomocí odborů školství krajských úřadů.

58 Odlišnosti projektu MAG 09-2,3 od ostré maturitní zkoušky Nemá návaznost na žádný e-learningový modul CSPPT_V1.0_KROK

59 Projekt MAG 09 Původně navrhované rozdělení na dílčí projekty MAG 09-1 (tzv. uzavřená pilotáž ; realizace duben 2009) MAG 09-2 (pouze didaktické testy povinných zkoušek) MAG 09-3 (pouze písemné práce povinných zkoušek) Nové rozdělení na dílčí projekty MAG 09-1 (shodné s původním) MAG 09-2,3 (didaktické testy i písemné práce povinných zkoušek)

60 Základní termíny MAG 09-2,3

61 Předmětová skladba Shodná s povinnými zkouškami SČ MZ v r a 2011 Zahrnuje pouze zkoušky formou DT a PP 1. zkouška Český jazyk a literatura (Z/V) 2. zkouška Matematika (Z/V) Cizí jazyk (Z/V) z nabídky AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ

62 Jednotné zkušební schéma pokračování 19. a

63 Kalendář konání MAG 09-2,3 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ MAG09 etapa 2 a 3 červen 09 pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle červen říjen 09 pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle září říjen Přihlašování žáků Zápis přihlášek ŘŠ Distribuce a redistribuce JEZUS MAG09-2, Skenování a digitalizace Hodnocení OÚ - DT listopad 09 pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle říjen prosinec 09 pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle Hodnocení PP Uvolnění výsledků DT pro ŘŠ leden Význam zkratek CZVV Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ŘŠ - ředitel školy DT - didaktický test PP - písemná práce OÚ - otevřená úloha didaktického testu MAG09 - maturitní generálka Výsledky hodnocení PP musí ŘŠ zapsat do el. systému CZVV nejpozději 1. den po ukončení hodnocení. Časové pásmo Záznamové archy písemných prací převezme do úschovy a k následní administraci hodnocení ředitele školy nebo školní maturitní komisař (rozhodne CZVV). Hodnocení písemných prací bude prováděno na školách v termínu stanoveném CZVV (nejdříve k datu, kdy budou k dispozici certifikovaní hodnotitelé. Ředitel školy bude odpovědný za vyhotovení kopií písemných prací a jejich protokolované předání hodnotitelům a zajištění vyhodnocení ve sta noveném termínu. Po vyhodnocení (dosažení shody) převezme ředitel od hodnotitelů výsledné hodnocení a výsledky zapíše do elektronického systému CZVV.

64 Ústní zkoušky a náhradní a opravné zkoušky vs. MAG 09-2,3 V MAG 09-2,3 nebudou realizovány: ústní zkoušky náhradní a opravné zkoušky

65 Maturita už se klube Děkuji za pozornost. Tato prezentace použita se souhlasem lektora projektu KROK RNDr. Jana Jirátka, upraveno.

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek Žáci se speciálními i vzdělávacími potřebami na středních školách a spolupráce s PPP Brno Seminář VP SŠ Brno 30.9.2010 Žák vycházející ze ZŠ nebo žák na začátku SŠ Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2013

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2013 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2013 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, školním maturitním komisařům, zadavatelům

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4 www.skolahostivar.cz Maturitní zkouška školní rok 2010/2011 Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013. Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013

Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013. Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013 Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013 Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013 p r ů v o d c e ž á k a p ř i h l a š o v á n í m k p o d z i m n í m at u r i t n í z k o u š c e 2 0 1 3 Vážená maturantko,

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 V Hradci Králové, 12. 11. 2012, č.j. 1652/2012 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ

K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ ZÁKLADNÍ INFORMACE K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ (PODZIMNÍ TERMÍN MZ 2013) Kdy: od 16. 8. 2013 Kdo: POZVÁNKY k písemným zkouškám SČ MZ Pozvánky předává/zasílá emailem ředitel školy. Kdy: 2. 9. 5. 9. 2013 DIDAKTICKÝ

Více

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E POKYNY PRO ŘEDITELE k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 NÁZEV Přihláška k MZ Posudek pro žáka s PUP

Více

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od.. 05 P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E (vyjma pokynů pro zadávání zkoušek v učebně) jaro 05 A. Činnosti vykonávané před zahájením zkoušky (před vstupem do

Více

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014 JARNÍ TERMÍN REKAPITULACE MINULOSTI Statistické údaje - ve 4. ročníku studovalo celkem 55 žáků; - z toho u druhé povinné výběrové

Více

didaktické testy a písemné práce dle harmonogramu uvedeného v příloze 4 tohoto

didaktické testy a písemné práce dle harmonogramu uvedeného v příloze 4 tohoto Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k časovému rozvrhu konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) v podzimním zkušebním období

Více

Pokyny k zajištění maturitních zkoušek

Pokyny k zajištění maturitních zkoušek Pokyny k zajištění maturitních zkoušek V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a s vyhláškou č. 177/2009, ve znění pozdějších předpisů. 51 odst. 3 maturitní vyhlášky: Nedostaví-li se žák k maturitní

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013 MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013 PRŮVODCE ŽÁKA PŘIHLAŠOVÁNÍM K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2013 Vážená maturantko, vážený maturante, podle platné maturitní vyhlášky

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

V Praze dne 12. srpna 2013 Č. j. MSMT- 32697/2013-1

V Praze dne 12. srpna 2013 Č. j. MSMT- 32697/2013-1 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní (jednotné zkušební schéma) v podzimním zkušebním

Více

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky:

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky: Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

NOVÁ MATURITA. www.novamaturita. novamaturita.cz

NOVÁ MATURITA. www.novamaturita. novamaturita.cz NOVÁ MATURITA www.novamaturita novamaturita.cz NOVÁ MATURITA - základní model nové maturity - společná část MZ - profilová část MZ - opravné a náhradní zkoušky - maturitní generálka - komplexní zkoušky

Více

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 PODZIM

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 PODZIM Příloha 1 JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ VŠICHNI ŽÁCI S VÝJIMKOU ŽÁKŮ S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO MATURITNÍ FORMA 2) Český jazyk a literatura základní didaktický

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vydal: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy

Více

Maturitní zkoušky 2015

Maturitní zkoušky 2015 Maturitní zkoušky 2015 Písemné zkoušky společné části 4. 5. matematika, anglický jazyk, španělský jazyk (písemná práce) 5. 5. český jazyk (didaktický test, písemná práce) 6. 5. anglický jazyk (didaktický

Více

Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015

Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015 Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015 Tento dokument doplňuje a vychází ze zákona 561/2044 Sb., "školský zákon" a vyhlášky 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2015. Začátek administrace zkoušky v učebně.

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2015. Začátek administrace zkoušky v učebně. Příloha 1 VŠICHNI ŽÁCI S VÝJIMKOU ŽÁKŮ S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 1) Čas zahájení přípravy v je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák

Více

Maturitní zkoušky. Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o.

Maturitní zkoušky. Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o. Maturitní zkoušky Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o. 2015 Přihlašování žáků Přihlášky obdrží žáci od TU. Přihlašování žáků pro jarní zkušební

Více

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů 27. listopadu 2014 Ústupky u Seče hotel Jezerka Centrum

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA KONCEPCE A PRÁVNÍ PŘEDPISY metodický materiál pro školení NOVÁ MATURITA Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s novou maturitní zkouškou prosinec 2006

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky Maturitní zkouška 77 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 78 Společná část maturitní

Více

KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015

KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015 KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015 Od 19. ledna do 30. ledna 2015 Přednášející: Obsah Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení na SŠ Podání přihlášky

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení 2 MŠMT vyhlásilo 30.

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014/2015 Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. Maturitní zkouška ve školním

Více

Informační balíček k nové maturitě

Informační balíček k nové maturitě Informační balíček k nové maturitě pro žáky 2. a 3. ročníků SŠ Obsah PROČ NOVÁ MATURITA?...1 Z ČEHO BUDU MATUROVAT?...3 KDY BUDU MATUROVAT?...4 JAK VYPADAJÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ (STÁTNÍ) ČÁSTI MATURITY?...7

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Jméno a příjmení žáka: Petra Andrlová Identifikační kód žáka: 722251 Datum narození: 3.8.1988 Pohlaví: Žena Rodné číslo: 885803/0808 Místo

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení 2 MŠMT vyhlásilo 30.

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-8245/2014-1 V Praze dne 14. května 2014 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ opravných a náhradních MATURITNÍCH ZKOUŠEK

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ opravných a náhradních MATURITNÍCH ZKOUŠEK INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ opravných a náhradních MATURITNÍCH ZKOUŠEK podzim 2014 Vypracovala: ZŘ TV Schvaluje: Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Informace k přijímacím zkouškám 2015 Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Podání přihlášek Stále platí možnost podat přihlášky v rámci prvního

Více

Obsah VZORY VÝSTUPNÍCH MATURITNÍCH DOKUMENTŮ... 18 NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY Z ŘAD ŽÁKŮ... 20 KDE NAJDU INFORMACE?... 22

Obsah VZORY VÝSTUPNÍCH MATURITNÍCH DOKUMENTŮ... 18 NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY Z ŘAD ŽÁKŮ... 20 KDE NAJDU INFORMACE?... 22 Informační balíček k nové maturitě pro maturanty 2012 Obsah PROČ NOVÁ MATURITA?............................................ 3 Z ČEHO BUDU MATUROVAT?......................................... 5 KDY BUDU

Více

MATURITNÍ ZPRAVODAJ. maturitní zkouška 2014. Cermat informuje o nové maturitní zkoušce. Vážení maturanti,

MATURITNÍ ZPRAVODAJ. maturitní zkouška 2014. Cermat informuje o nové maturitní zkoušce. Vážení maturanti, M Z ZPRAVODAJ Cermat informuje o nové maturitní zkoušce 21 2013 Vážení maturanti, maturitní zkouška 2014 Ve druhé polovině září 2013 skončila maturitní zkouška pro školní rok 2012/2013. Nový školní rok

Více

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 5. září 2014 Č. j. MSMT-31203/2014-1 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického

Více

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 8. září 2015 Čj.: MSMT-31334/2015-1 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

Výbor pro volný čas -1- Jan Lerl Školní záležitosti KPDM ZK

Výbor pro volný čas -1- Jan Lerl Školní záležitosti KPDM ZK Proč byla nová maturita zavedena? Na úvod je potřeba říct, že zavedení nové maturitní zkoušky není neuváženým krokem do neznáma, který bude probíhat cestou pokus-omyl. Jedná se o promyšlený projekt, který

Více

CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE

CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE Cermat - Maturitní zpravodaj 4 '08 fin.indd 8.12.2008 9:07:51-1 - CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE MATURITA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Při skládání maturitní zkoušky žák uplatňuje

Více

VOLBA POVOLÁNÍ 2014-2015

VOLBA POVOLÁNÍ 2014-2015 VOLBA POVOLÁNÍ 2014-2015 - podávají se 2 přihlášky (na každé napsané obě ) - termín podání přihlášek 15.3.2015 ( umělecké 30.11.2014) - zřizovatel kraj = pilotní testování na první napsané škole - povinné

Více

177/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

177/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 177/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Změna: 90/2010 Sb. Změna: 274/2010 Sb. Ministerstvo školství, mládeţe a

Více

Maturitní komisař a jeho práce

Maturitní komisař a jeho práce Maturitní komisař a jeho práce V.Burkovec 10.3.2013 Úvod S novou formou maturitní zkoušky 1 vznikla řada funkcí, na které se pedagogové musí připravit. Kromě zadavatelů didaktických testů a písemných prací,

Více

POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ TESTŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ TESTŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ (CERMAT) a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008 POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ TESTŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE 1. Dne 29.

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

P L Á N. Časový plán maturitních zkoušek

P L Á N. Časový plán maturitních zkoušek P L Á N maturitních zkoušek IV. A ročníku oboru Agropodnikání na Střední škole zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm ve školním roce 2012 2013. Legislativní zázemí maturitní zkoušky tvoří zákon

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Harmonogram školního roku 2015/2016

Harmonogram školního roku 2015/2016 Harmonogram školního roku 2015/2016 Červenec, srpen 1. 7. 31. 8. hlavní prázdniny (středa až pondělí) 1. 7. stanovení konkrétních podzimních termínů pro ústní zkoušky SČ a profilové zkoušky ředitel školy

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A VETERINÁRNÍ LANŠKROUN DOLNÍ TŘEŠŇOVEC 17 563 22 LANŠKROUN Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 http://www.szes-la.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 SZeŠ Lanškroun

Více

Přijímací řízení na střední školy 2014/2015

Přijímací řízení na střední školy 2014/2015 Přijímací řízení na střední školy 2014/2015 Základní cíle ověřování: ověřit organizaci a obsah zadání jednotných testů získat poznatky o použití jednotných testů při přijímacím řízení získat podklady pro

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Přijímacízkoušky SCIO 2012/2013. Informační seminář pro koordinátory škol

Přijímacízkoušky SCIO 2012/2013. Informační seminář pro koordinátory škol Přijímacízkoušky SCIO 2012/2013 Informační seminář pro koordinátory škol TERMÍNY PZ 1. kolo přijímacího řízení dva řádné termíny (22. 4., 23. 4.) jeden náhradní termín (6. 5. dát do pozvánek k řádným termínům)

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ 2011 aneb co je dobré vědět před podáním přihlášky k maturitní zkoušce

PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ 2011 aneb co je dobré vědět před podáním přihlášky k maturitní zkoušce PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ 2011 aneb co je dobré vědět před podáním přihlášky k maturitní zkoušce Vážená studentko, vážený studente, nejpozději 15. listopadu musíte podle platného zákona a maturitní

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

Organizační opatření k závěrečným zkouškám pro školní rok 2014/2015

Organizační opatření k závěrečným zkouškám pro školní rok 2014/2015 Organizační opatření k závěrečným zkouškám pro školní rok 2014/2015 v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem Závěrečná zkouška se řídí a organizuje v souladu 72

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3.

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, 541 01 TRUTNOV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2009/2010 ( Vyhláška č.442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

Inspektorát v Kraji Vysočina

Inspektorát v Kraji Vysočina Česká školní inspekce Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE č. j. ČŠIJ-624/14-J Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Tituly pro dotační řízení:

Tituly pro dotační řízení: IV. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dotační program Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, sluchovým, mentálním postižením a specifickými poruchami učení

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více