Maturitní zkouška v souvislostech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní zkouška v souvislostech"

Transkript

1 Maturitní zkouška v souvislostech Maturitní zkouška v souvislostech CSPPT_V1.0_KROK

2 Náběhová fáze pro školní roky 2009/10 a 2010/11 Povinné zkoušky (Z/V): ČJL a MA, nebo ČJL a CJ Nepovinné zkoušky: český jazyk a literatura (V); cizí jazyk: anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk (Z/V); matematika (Z/V); občanský a společenskovědní základ (Z/V); biologie; fyzika; chemie; dějepis; zeměpis; dějiny umění.

3 ROK 2010/2011 MODEL NOVÉ MATURITY ROK 2012 S P O L E ČN Á ČÁ S T MA T URIT NÍ Z KO UŠ KY 1. POVINNÁ ZKOUŠKA ( BEZ VOLBY ) 2. POVINNÁ ZKOUŠKA ( S VOLBOU ) NEPOVINNÁ ZKOUŠKA ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI : základní vyšší ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI : základní vyšší ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ( komplexní zkouška) CIZÍ JAZYK ( komplexní zkouška) MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA(V), MATEMATIKA(Z/V), CIZÍ JAZYK(Z/V), FYZIKA, CHEMIE, BIOLOGIE, DĚJEPIS, ZEMĚPIS, OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD(Z/V), DĚJINY UMĚNÍ S P O L E ČN Á Č Á S T MA T URIT NÍ Z KO UŠ KY 1. POVINNÁ ZKOUŠKA ( BEZ VOLBY ) 2. POVINNÁ ZKOUŠKA ( BEZ VOLBY ) 3. POVINNÁ ZKOUŠKA ( S VOLBOU) NEPOVINNÁ ZKOUŠKA ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI : základní vyšší ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI : základní vyšší ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI : základní vyšší ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI základní vyšší ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ( komplexní zkouška) CIZÍ JAZYK ( komplexní zkouška) MATEMATIKA OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD INFORMATIKA MATEMATIKA, OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD, DRUHÝ CIZÍ JAZYK, INFORMATIKA,FYZIKA, CHEMIE, BIOLOGIE, DĚJEPIS, ZEMĚPIS, DĚJINY UMĚNÍ P RO FIL OV Á Č Á S T MAT URIT NÍ Z KO UŠ KY 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA 3. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA PŘEDMĚTY : stanoví ředitel školy PŘEDMĚTY : stanoví ředitel školy PŘEDMĚTY : stanoví ředitel školy Ředitel školy rozhodne, zda se profilová část MZ bude skládat ze 2 či 3 povinných zkoušek P RO FIL OV Á Č Á S T MAT URIT NÍ Z KO UŠ K Y 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA 3. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA PŘEDMĚTY : stanoví ředitel školy PŘEDMĚTY : stanoví ředitel školy PŘEDMĚTY : stanoví ředitel školy,

4 Náhradní zkouška pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví řediteli školy (nejpozději do 3 pracovních dnů po konání zkoušky) má právo konat náhradní zkoušku; náhradní zkouška se koná v termínu stanoveném Vyhláškou (termíny konání zkoušek společné a profilové části MZ jsou platné i pro vykonání náhradní zkoušky); konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku.

5 Opravné zkoušky žák má možnost konat až 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (žák si může zvolit jinou úroveň obtížnosti); opravné zkoušky se konají pouze v případě povinných zkoušek; nepovinné zkoušky se neopakují (žák má možnost konat tzv. jednotlivou zkoušku); maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole.

6 Základní termíny PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Jarní zkušební období: Žák podá přihlášku nejpozději do 15. listopadu Škola podá přihlášky nejpozději do 30. listopadu Podzimní zkušební období: Žák podá přihlášku nejpozději do 25. června Škola podá přihlášky nejpozději do 30. června

7 Základní termíny Konání SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ Didaktické testy a písemné práce Termín: od do (7 pracovních dní) Konkrétní termín stanoví MŠMT do předcházejícího školního roku. Ústní zkoušky Termín: třetí týden v květnu až druhý týden v červnu (společně s ústními profilovými zkouškami) Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději jeden měsíc před jejich konáním.

8 Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků: sestávají se ze 3 dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška); u zkoušky z cizích jazyků je součástí didaktického testu poslechový subtest; ověření všech složek jazykových dovedností.

9 Zkouška z českého jazyka a literatury didaktický test 60 minut (Z), nebo 90 minut (V) jednotné zadání; písemná práce min. (Z), nebo min. (V) výběr z nabídky 10 zadání; ústní zkouška 20 min. příprava + 15 min. losuje se pracovní list (k seznamu literárních děl).

10 Zkouška z cizího jazyka didaktický test má 2 části (poslechový subtest a gramatiku) min. (Z), nebo min. (V) jednotné zadání; písemná práce 60 min. (Z), nebo 90 min. (V) jednotné zadání; ústní zkouška 20 min příprava + 15 min. losuje se z pracovních listů (unikátní kombinace tří úloh + jedna profilově orientovaná úloha, kterou vytvoří škola).

11 Váha dílčích zkoušek v celkovém hodnocení PÍSEMNÁ PRÁCE DÍLČÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKA PÍSEMNÁ PRÁCE DÍLČÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKA DIDAKTICKÝ TEST ČESKÝ JAZYK A LITERATURA DIDAKTICKÝ TEST (gramatika + poslechový subtest) CIZÍ JAZYK

12 Hodnocení písemných zkoušek SČ MZ DIDAKTICKÝ TEST uzavřené úlohy hodnoceny automatickým systémem; otevřené úlohy hodnoceny dvěma hodnotiteli CERMATu (tzv. rater posuzovatel otevřených úloh didaktického testu). PÍSEMNÁ PRÁCE každou práci hodnotí přímo na škole 2 hodnotitelé; hodnotitele jmenuje ředitel školy; hodnotitel musí být vyškolen a certifikován.

13 Hodnocení ústních zkoušek SČ MZ ÚSTNÍ ZKOUŠKA probíhá před zkušební maturitní komisí; maturitní komise má stálé členy (předseda maturitní komise, místopředseda, třídní učitel nebo vedoucí oddělení konzervatoře) a další členy, mezi které patří i hodnotitel-zkoušející a hodnotitel-přísedící; hodnotitele jmenuje ředitel školy; hodnotitel musí být vyškolen a certifikován; hodnotitelé připravují podklady, komise poté rozhoduje hlasováním.

14 Průvodce přihlašováním žáků k maturitní zkoušce Průvodce přihlašováním žáků k maturitní zkoušce CSPPT_V1.0_KROK

15 Obecné informace o přihlašování k MZ Maturitní zkouška se koná v jarním a podzimním zkušebním období.

16 Východiska přihlašování k MZ Východiska v jarním zkušebním období: žáci konají všechny zkoušky i dílčí zkoušky ve své (kmenové) škole Východiska v podzimním zkušebním období: žáci konají dílčí zkoušky ústní formou ve své (kmenové) škole a zkoušky formou didaktického testu a písemné práce ve škole určené CERMATem (ve spádové škole) Kmenová škola = střední škola, kde žák studuje nebo kde úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání ve střední škole. Spádová škola = střední škola, která po dohodě s CERMATem a OŠ KÚ zajišťuje konání zkoušek a dílčích zkoušek formou didaktického testu a písemné práce pro žáky z jejího regionu

17 Přihláška žáka k MZ

18 Model přihlašování k MZ v jarním zkušebním období Ředitel školy se přihlásí do IS CERTIS (přihlašovací jméno a heslo školy je platné od nominací pedagogických pracovníků z března 2009 platnost hesla je 240 dní) Ředitel přihlásí své zkušební učebny Ředitel informuje žáky o možnostech tisku přihlášky k MZ (internetové stránky CERMATu ) nebo zabezpečí jejich vytištění Žák vyplní svou individuální Přihlášku k MZ Ředitel přihlášku formálně překontroluje Údaje z jednotlivých přihlášek přepíše ředitel do IS CERTIS IS přihlášky překontroluje a přiřadí žáky do učeben

19 Model přihlašování k MZ v jarním zkušebním období pokračování IS vygeneruje kontrolní sestavy Potvrzení (na žáka, na třídu, na učebny podle volby ředitele) Ředitel zajistí překontrolování správnosti údajů v sestavě Potvrzení Ředitel akceptuje údaje v přihláškách (resp. na Potvrzení) v IS Ředitel akceptuje rozdělení žáků do učeben IS vygeneruje hromadnou přihlášku žáků školy Hromadnou přihlášku ředitel vytiskne, uloží na CD a obojí archivuje (lhůta bude teprve stanovena) Ředitel předá žákovi kopii přihlášky potvrzenou ředitelem školy nejpozději do 14 dnů od předání údajů CERMATu

20 Model přihlašování k MZ v podzimním zkušebním období Dílčí procesy: Přihlášení spádových škol, resp. jejich učeben do IS CERTIS Přihlášení žáků řediteli kmenové školy a následné přihlášení žáků ředitelem do IS CERTIS Přiřazení přihlášeného žáka do spádové školy Přihlášení spádových škol, resp. jejich učeben do IS CERTIS: O procesech souvisejících s funkcí spádových škol budou tyto s dostatečným předstihem informovány.

21 Jednotné zkušební schéma JEZUS Definice: JEZUS je časový harmonogram zkoušek společné části MZ založený na rozdělení všech písemných zkoušek společné části do jednotlivých zkušebních dnů a hodin.

22 JEZUS pro rok 2010 (příklad rámcové struktury pracovní verze) Uvedená ukázka schématu nezahrnuje navýšení časového limitu pro žáky s PUP MZ.

23 Zadávání písemných zkoušek Zadávání písemných zkoušek CSPPT_V1.0_KROK

24 Modely zadávání písemných zkoušek Zadávání didaktického testu vyjma didaktického testu z cizího jazyka Zadávání didaktického testu z cizího jazyka poslechový subtest Zadávání didaktického testu z cizího jazyka subtest čtení Zadávání písemné práce z českého jazyka a literatury Zadávání písemné práce z cizího jazyka

25 Instruktáž žáků o průběhu zkoušky Obecné instrukce: Počet úloh a čas určený pro danou zkoušku Informace o maximálním možném bodovém hodnocení a způsobu jeho přidělování Možnost využívání pouze povolených pomůcek a informace o konkrétních pomůckách povolených pro danou zkoušku Zákaz využívání mobilních telefonů a dalších komunikačních prostředků Zákaz napovídání a opisování Zákaz vyrušování Právo zadavatele vyloučit žáka ze zkoušky v případě vážného nebo opakovaného porušení pravidel řádného průběhu zkoušky (ŠZ 80a odst. 4) Informace o následujících činnostech Informace o pravidlech opuštění zkušební učebny během konání zkoušky

26 Instruktáž žáků o průběhu zkoušky pokračování Speciální instrukce k didaktickému testu z cizích jazyků: Testový sešit je společný pro poslech i čtení. První bude testován poslech. Mezi subtesty není přestávka. Nejprve žáci uslyší 1. a 2. stopu s názvem zkoušky a cvičným textem. Veškeré instrukce jsou součástí nahrávky. Speciální instrukce k písemné práci z českého jazyka a literatury: 25 minut na výběr konkrétního zadání žákem

27 Instruktáž žáků o průběhu zkoušky pokračování 2 Speciální instrukce ke každému didaktickému testu: Zápis odpovědí je možný pouze do vyznačených polí. Vždy pouze 1 odpověď je správná. Správná odpověď na uzavřené otázky se označuje křížkem. Opravit odpověď lze pouze jednou. Zápis odpovědí je možný pouze černou nebo modrou propisovací tužkou.

28 Zadávání písemné práce z českého jazyka a literatury Specifika zadávání: Zadavatel rozdá žákům testové sešity se zadáním písemné práce. Zadavatel nechá žákům 25 minut na výběr konkrétního zadání každým žákem. Po uplynutí 25 minut žák zapíše číslo jím zvoleného zadání do svého záznamového archu (žák smí nyní zahájit zpracování své písemné práce do záznamového archu).

29 Organizace ústní zkoušky ve škole Organizace ústní zkoušky ve škole CSPPT_V1.0_KROK

30 Obecné informace o ústní zkoušce Dílčí ústní zkouška se provádí z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (AJ, FJ, NJ, ŠJ, RJ).

31 Zkouška z českého jazyka a literatury Tato zkouška má komplexní charakter a je připravována ve dvou úrovních obtížnosti (Základní a Vyšší). Skládá se z dílčích zkoušek: didaktického testu; 60 min. (Z) nebo 90 min. (V); písemné práce; min. (Z) nebo min. (V); ústní zkoušky; 20 min. příprava + 15 min. zkoušení (Z, V).

32 Míra váhy hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška USPĚL USPĚL USPĚL 1/3 1/3 1/3

33 Postup při přípravě zadání k ústní zkoušce z českého jazyka Škola zveřejní školní seznam literárních děl do 30. září Žák si připraví výběrem ze školního seznamu literárních děl vlastní seznam literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 31.března Škola zajistí přípravu pracovních listů založených na literárních dílech, která jsou obsahem vlastních seznamů literárních děl všech žáků školy. Žák si losuje před zkušební maturitní komisí číslo pracovního listu. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

34 Zkouška z cizího jazyka Tato zkouška má charakter zkoušky komplexní a je připravována ve dvou úrovních obtížnosti (Základní a Vyšší). Skládá se z dílčích zkoušek: didaktického testu; 30+5*+60 min. (Z) nebo 40+5*+60 min. (V); písemné práce; 60 min. (Z) nebo 90 min. (V); ústní zkoušky; 20 min. příprava + 15 min. zkoušení (Z, V). *5 minut je vyhrazeno na přepis odpovědí do záznamového archu u poslechového subtestu.

35 Míra váhy hodnocení zkoušky z cizího jazyka Poslech Čtení Písemný projev Ústní projev Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška USPĚL USPĚL USPĚL 1/2 1/4 1/4

36 Postup při přípravě zadání k ústní zkoušce z cizího jazyka Škola zveřejní témata pro zpracování školních zkušebních úloh do 31. října CERMAT zpracované zkušební úlohy zpřístupní dálkovým přístupem řediteli školy nejpozději do 17. května Pracovní list obsahuje tři zkušební úlohy zpracované CERMATem a jednu zkušební úlohu zpracovanou školou. Pracovní listy jsou zpracovány na počty žáků pro danou zkušební maturitní komisi v dané úrovni obtížnosti. Pracovní list je zpracován ve dvou různých vyhotovení (jeden pro žáka a druhý pro hodnotitele). Pracovní list nelze losovat dvakrát (protože je jedinečný).

37 Proces zadávání dílčí ústní zkoušky Žáci se před konáním zkoušek v daném dni (dopoledne, odpoledne) dostaví před zkušební učebnu. Ve zkušební učebně překontroluje člen komise totožnost žáka podle průkazu totožnosti a povolené pomůcky. Žák si vylosuje číslo pracovního listu. Předseda zkušební maturitní komise zapíše číslo a zadání (u CJ téma) pracovního listu do Protokolu o průběhu. Hodnotitel předá žákovi pracovní list. Žák se přemístí na potítko. Člen komise se přesvědčí, zda žák porozuměl zadání. Žák se připravuje dle pracovního listu po dobu 20 minut. Člen komise oznámí žákovi zahájení ústní zkoušky. Zkoušení žáka probíhá dle pracovního listu max. 15 minut.

38 Proces zadávání dílčí ústní zkoušky pokračování Hodnotitel ukončí zkoušku nejvýše po 15 minutách. Po ukončení zkoušky ve stanovené lhůtě 5 minut oba hodnotitelé dokončí své poznámky a porovnají výsledky svých osobních hodnocení a dojdou ke shodě v hodnocení žáka. Výsledek napíší do Pracovních záznamů o hodnocení. Po přezkoušení všech žáků předseda zkušební maturitní komise ukončí zkoušení daného předmětu v daném dni. Předseda zkušební maturitní komise zahájí zasedání maturitní komise a hodnotitelé předají své Pracovní záznamy o hodnocení. Komise o výsledcích žáků hlasuje a provede zápis do Protokolu o průběhu. Předseda zkušební maturitní komise podepsaný Protokol o průběhu předá řediteli SŠ, který zajistí jeho přepsání do CERTISu.

39 MATURITNÍ ZKOUŠKA PRO ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NEBO ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Nemá návaznost na žádný e-learningový modul CSPPT_V1.0_KROK

40 Vyhláška v přípravě: zavedení nové terminologie (pravděpodobně žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ žák s PUP MZ ); upřesní proces přihlašování žáků se zdravotním postižením nebo znevýhodněním k MZ nutné sledovat na stránkách MŠMT. Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro vykonání maturitní zkoušky je žák se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho (vzdělávacím) potřebám.

41 Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro vykonání maturitní zkoušky Jedná se jak o žáky vzdělávané ve středních školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (speciálních středních školách), tak o žáky individuálně nebo skupinově integrované ve středních školách běžného typu. UPOZORNĚNÍ: Existují žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kteří se vzdělávají ve škole běžného typu a přitom nejsou integrováni, ale je jim individualizovaná výuka na základě posudku školského poradenského zařízení. I tito žáci mají možnost požádat o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.

42 KATEGORIZACE ŽÁKŮ S PUP MZ kategorie (typ vzdělávacích potřeb): kategorie tělesné postižení (TP); kategorie zrakové postižení (ZP); kategorie sluchové postižení (SP); kategorie specifické poruchy učení a ostatní (SPU-O). Pojmem ostatní v kategorii specifické poruchy učení a ostatní (SPU-O) zde označujeme žáky s dyspraxií, poruchami pozornosti a soustředění, s projevy hyperaktivity, impulzivity nebo hypoaktivity, dále žáky s poruchami autistického spektra a žáky s narušenou komunikační schopností (dysfázií nebo afázií). skupina (míra požadovaných uzpůsobení): skupina I; skupina II; skupina III.

43 PŘEHLED UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PRO KONÁNÍ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (didaktický test a písemná práce) Skupina I Skupina II Skupina III Tělesné postižení (TP) navýšení čas. limitu o 75 %; kompenzační pomůcky navýšení čas. limitu o 100 %; formální úpravy zadávací dokumentace; případně obsahové úpravy ve smyslu nahrazení některých úloh, možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; kompenzační pomůcky uzpůsobení stejná jako u skupiny II + asistence Zrakové postižení (ZP) navýšení čas. limitu o 75 %; kompenzační pomůcky navýšení čas. limitu o 100 %; formální úpravy zadávací dokumentace (zvětšené písmo vel. 14, 16, 20, 26 b., Braillovo písmo, elektronická verze); možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; obsahové úpravy (včetně nahrazení některých úloh); kompenzační pomůcky uzpůsobení stejná jako u skupiny II + asistence Sluchové postižení (SP) navýšení čas. limitu o 50 %; kompenzační pomůcky; vyloučen poslech z cizího jazyka navýšení čas. limitu o 100 %; formální úpravy zadávací dokumentace; možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; obsahové úpravy (včetně nahrazení některých úloh); kompenzační pomůcky; možnost asistence; vyloučen poslech z cizího jazyka uzpůsobení stejná jako skupiny II + konání modifikované zkoušky z ČJ a AJ pro neslyšící + tlumočení českého znakového jazyka nebo dalších komunikačních systémů nezaložených na češtině Specifické poruchy učení a ostatní (SPU-O) navýšení čas. limitu o 25 %; kompenzační pomůcky navýšení čas. limitu o 50 %; formální úpravy zadávací dokumentace; případně obsahové úpravy, možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; kompenzační pomůcky navýšení čas. limitu o 100 %; ostatní uzpůsobení stejná jako u skupiny II + asistence (netýká se žáků se SPU)

44 CHARAKTERISTIKA UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MZ pokračování Úpravy prostředí: testování v samostatné učebně, příp. učebnách; úpravy pracovního místa; úpravy učebny. Navýšení časového limitu: stanoveno v rozmezí %; každá skupina žáků má určenu konkrétní hranici prodloužení testovacího času; individuální přestávky (Individuální přestávky nemohou mít žáci během poslechu v rámci didaktického testu z CJ.).

45 Úpravy zkušební dokumentace Žáci ve skupině I pracují se zkušební dokumentací bez úprav (tj. po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky intaktní populace). Žáci ve skupinách II a III pracují se zkušební dokumentací upravenou po formální nebo obsahové stránce. Formální úpravy Zvětšení písma, zvýraznění klíčových slov, přepis do Braillova písma, elektronická verze testu, překlad testů do českého znakového jazyka atd. Obsahové úpravy úlohy pro určité skupiny žáků nedostupné z hlediska smyslového vnímání nahrazení jinou úlohou, vyloučení (žáci se SP nekonají poslech) Obsah testů zůstává srovnatelný s obsahem testů pro intaktní populaci.

46 SHRNUTÍ Nová terminologie: žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ. Pro účely MZ jsou žáci se zdravotním postižením nebo znevýhodněním zařazeni do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin I III podle míry požadovaných uzpůsobení (typ a míra uzpůsobení se liší podle individuálních vzdělávacích potřeb žáka). Do kategorie a skupiny pro účely konání MZ za uzpůsobených podmínek zařazuje žáka školské poradenské zařízení (PPP, SPC). Žák ředitele požádá o uzpůsobení podmínek MZ. Žák podává řediteli přihlášku k maturitní zkoušce, ke které přiloží originál posudku. Ředitel na základě posudku umožní žákovi konat MZ za uzpůsobených podmínek, pokud z posudku vyplývá, že zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá déle než jeden rok. Dobu kratší než 1 rok řeší vyhláška.

47 Náhradní a opravná zkouška Náhradní a opravná zkouška CSPPT_V1.0_KROK

48 Obecné informace o náhradní/opravné zkoušce Žák, který vykonal zkoušku neúspěšně, může konat zkoušku opravnou; v případě, že se žák nedostavil k řádnému termínu MZ a svou nepřítomnost omluvil, má právo konat zkoušku náhradní. Maturitní zkoušku (opravnou i náhradní) lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole.

49 Termín konání náhradní/opravné zkoušky Náhradní i opravné zkoušky lze konat jak v podzimním, tak i v jarním zkušebním období.

50 Podzimní zkušební období Náhradní zkouška je pro žáky, kteří: podali žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky v jarním zkušebním období daného kalendářního roku a jejich žádosti bylo vyhověno ve smyslu nároku na konání náhradní zkoušky z daného zkušebního předmětu; se ke zkoušce v jarním zkušebním období daného kalendářního roku nedostavili, svou neúčast omluvili a jejich omluva byla uznána.

51 Podzimní zkušební období Opravná zkouška je pro žáky, kteří: u MZ z daného zkušebního předmětu v jarním zkušebním období daného kalendářního roku neuspěli; podali žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky a jejich žádosti nebylo vyhověno; se ke zkoušce v jarním zkušebním období daného kalendářního roku nedostavili a řádně se neomluvili, nebo jejich omluva nebyla uznána.

52 Jarní zkušební období Náhradní zkouška je pro žáky, kteří: podali žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky a jejich žádosti bylo vyhověno ve smyslu nároku na konání náhradní zkoušky z daného zkušebního předmětu; se ke zkoušce v předchozím zkušebním období nedostavili, svou neúčast omluvili a jejich omluva byla uznána.

53 Jarní zkušební období Opravná zkouška je pro žáky, kteří: u MZ z daného zkušebního předmětu již dříve neuspěli; podali žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky a jejich žádosti nebylo vyhověno; se ke zkoušce v předchozím zkušebním období nedostavili a řádně se neomluvili, nebo jejich omluva nebyla uznána.

54 Pravidla a procesy u náhradní/opravné zkoušky Pro náhradní a opravné zkoušky v jarním zkušebním období platí stejná nebo obdobná pravidla a procesy jako u zkoušek řádných, které se konají ve stejném termínu. Náhradní a opravné zkoušky koná žák z těch zkušebních předmětů, které uvedl v přihlášce k maturitní zkoušce v řádném termínu.

55 Harmonogram konání náhradních a opravných zkoušek Termíny konání náhradních a opravných zkoušek činnost jarní zkušební podzimní zkušební období období konání náhradních a opravných zkoušek duben červen září říjen podání přihlášky žákem řediteli školy do 15. listopadu do 25. června odeslání hromadné přihlášky školy ředitelem do 30. listopadu do 30. června CERMATu možnost podání oprav do 15. ledna do 31. července

56 Místo konání opravných a náhradních zkoušek společné části MZ le 78a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., koná žák náhradní a opravnou zkoušku ve škole stanovené CERMATem s výjimkou dílčí zkoušky konané ústní formou, kterou žák koná ve škole (kmenová škola), v níž měl konat nebo konal maturitní zkoušku v řádném termínu. podzimním zkušebním období koná žák náhradní a opravnou zkoušku (kromě dílčí ústní zkoušky) ve spádové škole. jarním zkušebním období koná žák náhradní a opravnou

57 Místo konání opravných a náhradní zkoušek společné části MZ pokračování Kmenová škola = střední škola, kde žák studuje nebo kde úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání ve střední škole. Spádová škola = střední škola, která po dohodě s CERMATem zajišťuje konání zkoušek a dílčích zkoušek formou didaktického testu a písemné práce pro žáky z jejího regionu. Spádová škola bude vybrána především na základě technických parametrů (dojezdová vzdálenost pro žáky, velikost školy atp.) s pomocí odborů školství krajských úřadů.

58 Odlišnosti projektu MAG 09-2,3 od ostré maturitní zkoušky Nemá návaznost na žádný e-learningový modul CSPPT_V1.0_KROK

59 Projekt MAG 09 Původně navrhované rozdělení na dílčí projekty MAG 09-1 (tzv. uzavřená pilotáž ; realizace duben 2009) MAG 09-2 (pouze didaktické testy povinných zkoušek) MAG 09-3 (pouze písemné práce povinných zkoušek) Nové rozdělení na dílčí projekty MAG 09-1 (shodné s původním) MAG 09-2,3 (didaktické testy i písemné práce povinných zkoušek)

60 Základní termíny MAG 09-2,3

61 Předmětová skladba Shodná s povinnými zkouškami SČ MZ v r a 2011 Zahrnuje pouze zkoušky formou DT a PP 1. zkouška Český jazyk a literatura (Z/V) 2. zkouška Matematika (Z/V) Cizí jazyk (Z/V) z nabídky AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ

62 Jednotné zkušební schéma pokračování 19. a

63 Kalendář konání MAG 09-2,3 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ MAG09 etapa 2 a 3 červen 09 pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle červen říjen 09 pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle září říjen Přihlašování žáků Zápis přihlášek ŘŠ Distribuce a redistribuce JEZUS MAG09-2, Skenování a digitalizace Hodnocení OÚ - DT listopad 09 pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle říjen prosinec 09 pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle Hodnocení PP Uvolnění výsledků DT pro ŘŠ leden Význam zkratek CZVV Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ŘŠ - ředitel školy DT - didaktický test PP - písemná práce OÚ - otevřená úloha didaktického testu MAG09 - maturitní generálka Výsledky hodnocení PP musí ŘŠ zapsat do el. systému CZVV nejpozději 1. den po ukončení hodnocení. Časové pásmo Záznamové archy písemných prací převezme do úschovy a k následní administraci hodnocení ředitele školy nebo školní maturitní komisař (rozhodne CZVV). Hodnocení písemných prací bude prováděno na školách v termínu stanoveném CZVV (nejdříve k datu, kdy budou k dispozici certifikovaní hodnotitelé. Ředitel školy bude odpovědný za vyhotovení kopií písemných prací a jejich protokolované předání hodnotitelům a zajištění vyhodnocení ve sta noveném termínu. Po vyhodnocení (dosažení shody) převezme ředitel od hodnotitelů výsledné hodnocení a výsledky zapíše do elektronického systému CZVV.

64 Ústní zkoušky a náhradní a opravné zkoušky vs. MAG 09-2,3 V MAG 09-2,3 nebudou realizovány: ústní zkoušky náhradní a opravné zkoušky

65 Maturita už se klube Děkuji za pozornost. Tato prezentace použita se souhlasem lektora projektu KROK RNDr. Jana Jirátka, upraveno.

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy

MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy P. č. dot. P.č. odp. Otázka Odpověď 1 Co bylo a je pro Vás v přípravě k novým maturitám největší překážkou (nedostatek informací, způsob předávání informací,

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

MATURITNÍ ZPRAVODAJ CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

MATURITNÍ ZPRAVODAJ CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE VÁŽENÍ ČTENÁŘI, M MATURITNÍ ZPRAVODAJ ZP 12 2012 CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE PODZIMNÍ ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ JE ZA DVEŘMI Po 80 dnech od zpřístupnění žákovských protokolů o výsledcích společné části MZ školám

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vydal: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek Žáci se speciálními i vzdělávacími potřebami na středních školách a spolupráce s PPP Brno Seminář VP SŠ Brno 30.9.2010 Žák vycházející ze ZŠ nebo žák na začátku SŠ Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5-6 Vydáno: ČERVENEC 2015 Cena: 43 Kč OBSAH Část oznamovací Soubor pedagogicko-organizačních informací

Více

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE P O S T U P P R O Ř E D I T E L E k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Platné od.. 0 OBSAH ZMĚNY V PROCESU PŘIHLAŠOVÁNÍ

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

Maturitní zkoušky 2015

Maturitní zkoušky 2015 Maturitní zkoušky 2015 Písemné zkoušky společné části 4. 5. matematika, anglický jazyk, španělský jazyk (písemná práce) 5. 5. český jazyk (didaktický test, písemná práce) 6. 5. anglický jazyk (didaktický

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce. Mgr. Bedřich Novák

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce. Mgr. Bedřich Novák Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce Mgr. Bedřich Novák Hranice 2011 Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce Metodické

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 370. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu A Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Více

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3.

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3. Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ZKOUŠKA Z JAZYKA A REÁLIÍ

ZKOUŠKA Z JAZYKA A REÁLIÍ ZKOUŠKA Z JAZYKA A REÁLIÍ PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKUŠEBNÍ ŘÁD PLATÍ OD 1. 7. 2015 1 CHARAKTERISTIKA ZKOUŠKY Z JAZYKA A REÁLIÍ...2 2 DOSTUPNÉ MATERIÁLY KE ZKOUŠCE...3 3 TERMÍNY

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

ŠKOLNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ŠKOLNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY LISTOPAD 2014 1 ÚVODEM Školní zpráva o výsledcích maturitní zkoušky je dokumentem, prostřednictvím kterého chceme vedení škol, vedoucím předmětových

Více