Maturitní zkouška v souvislostech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní zkouška v souvislostech"

Transkript

1 Maturitní zkouška v souvislostech Maturitní zkouška v souvislostech CSPPT_V1.0_KROK

2 Náběhová fáze pro školní roky 2009/10 a 2010/11 Povinné zkoušky (Z/V): ČJL a MA, nebo ČJL a CJ Nepovinné zkoušky: český jazyk a literatura (V); cizí jazyk: anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk (Z/V); matematika (Z/V); občanský a společenskovědní základ (Z/V); biologie; fyzika; chemie; dějepis; zeměpis; dějiny umění.

3 ROK 2010/2011 MODEL NOVÉ MATURITY ROK 2012 S P O L E ČN Á ČÁ S T MA T URIT NÍ Z KO UŠ KY 1. POVINNÁ ZKOUŠKA ( BEZ VOLBY ) 2. POVINNÁ ZKOUŠKA ( S VOLBOU ) NEPOVINNÁ ZKOUŠKA ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI : základní vyšší ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI : základní vyšší ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ( komplexní zkouška) CIZÍ JAZYK ( komplexní zkouška) MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA(V), MATEMATIKA(Z/V), CIZÍ JAZYK(Z/V), FYZIKA, CHEMIE, BIOLOGIE, DĚJEPIS, ZEMĚPIS, OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD(Z/V), DĚJINY UMĚNÍ S P O L E ČN Á Č Á S T MA T URIT NÍ Z KO UŠ KY 1. POVINNÁ ZKOUŠKA ( BEZ VOLBY ) 2. POVINNÁ ZKOUŠKA ( BEZ VOLBY ) 3. POVINNÁ ZKOUŠKA ( S VOLBOU) NEPOVINNÁ ZKOUŠKA ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI : základní vyšší ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI : základní vyšší ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI : základní vyšší ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI základní vyšší ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ( komplexní zkouška) CIZÍ JAZYK ( komplexní zkouška) MATEMATIKA OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD INFORMATIKA MATEMATIKA, OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD, DRUHÝ CIZÍ JAZYK, INFORMATIKA,FYZIKA, CHEMIE, BIOLOGIE, DĚJEPIS, ZEMĚPIS, DĚJINY UMĚNÍ P RO FIL OV Á Č Á S T MAT URIT NÍ Z KO UŠ KY 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA 3. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA PŘEDMĚTY : stanoví ředitel školy PŘEDMĚTY : stanoví ředitel školy PŘEDMĚTY : stanoví ředitel školy Ředitel školy rozhodne, zda se profilová část MZ bude skládat ze 2 či 3 povinných zkoušek P RO FIL OV Á Č Á S T MAT URIT NÍ Z KO UŠ K Y 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA 3. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA PŘEDMĚTY : stanoví ředitel školy PŘEDMĚTY : stanoví ředitel školy PŘEDMĚTY : stanoví ředitel školy,

4 Náhradní zkouška pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví řediteli školy (nejpozději do 3 pracovních dnů po konání zkoušky) má právo konat náhradní zkoušku; náhradní zkouška se koná v termínu stanoveném Vyhláškou (termíny konání zkoušek společné a profilové části MZ jsou platné i pro vykonání náhradní zkoušky); konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku.

5 Opravné zkoušky žák má možnost konat až 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (žák si může zvolit jinou úroveň obtížnosti); opravné zkoušky se konají pouze v případě povinných zkoušek; nepovinné zkoušky se neopakují (žák má možnost konat tzv. jednotlivou zkoušku); maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole.

6 Základní termíny PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Jarní zkušební období: Žák podá přihlášku nejpozději do 15. listopadu Škola podá přihlášky nejpozději do 30. listopadu Podzimní zkušební období: Žák podá přihlášku nejpozději do 25. června Škola podá přihlášky nejpozději do 30. června

7 Základní termíny Konání SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ Didaktické testy a písemné práce Termín: od do (7 pracovních dní) Konkrétní termín stanoví MŠMT do předcházejícího školního roku. Ústní zkoušky Termín: třetí týden v květnu až druhý týden v červnu (společně s ústními profilovými zkouškami) Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději jeden měsíc před jejich konáním.

8 Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků: sestávají se ze 3 dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška); u zkoušky z cizích jazyků je součástí didaktického testu poslechový subtest; ověření všech složek jazykových dovedností.

9 Zkouška z českého jazyka a literatury didaktický test 60 minut (Z), nebo 90 minut (V) jednotné zadání; písemná práce min. (Z), nebo min. (V) výběr z nabídky 10 zadání; ústní zkouška 20 min. příprava + 15 min. losuje se pracovní list (k seznamu literárních děl).

10 Zkouška z cizího jazyka didaktický test má 2 části (poslechový subtest a gramatiku) min. (Z), nebo min. (V) jednotné zadání; písemná práce 60 min. (Z), nebo 90 min. (V) jednotné zadání; ústní zkouška 20 min příprava + 15 min. losuje se z pracovních listů (unikátní kombinace tří úloh + jedna profilově orientovaná úloha, kterou vytvoří škola).

11 Váha dílčích zkoušek v celkovém hodnocení PÍSEMNÁ PRÁCE DÍLČÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKA PÍSEMNÁ PRÁCE DÍLČÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKA DIDAKTICKÝ TEST ČESKÝ JAZYK A LITERATURA DIDAKTICKÝ TEST (gramatika + poslechový subtest) CIZÍ JAZYK

12 Hodnocení písemných zkoušek SČ MZ DIDAKTICKÝ TEST uzavřené úlohy hodnoceny automatickým systémem; otevřené úlohy hodnoceny dvěma hodnotiteli CERMATu (tzv. rater posuzovatel otevřených úloh didaktického testu). PÍSEMNÁ PRÁCE každou práci hodnotí přímo na škole 2 hodnotitelé; hodnotitele jmenuje ředitel školy; hodnotitel musí být vyškolen a certifikován.

13 Hodnocení ústních zkoušek SČ MZ ÚSTNÍ ZKOUŠKA probíhá před zkušební maturitní komisí; maturitní komise má stálé členy (předseda maturitní komise, místopředseda, třídní učitel nebo vedoucí oddělení konzervatoře) a další členy, mezi které patří i hodnotitel-zkoušející a hodnotitel-přísedící; hodnotitele jmenuje ředitel školy; hodnotitel musí být vyškolen a certifikován; hodnotitelé připravují podklady, komise poté rozhoduje hlasováním.

14 Průvodce přihlašováním žáků k maturitní zkoušce Průvodce přihlašováním žáků k maturitní zkoušce CSPPT_V1.0_KROK

15 Obecné informace o přihlašování k MZ Maturitní zkouška se koná v jarním a podzimním zkušebním období.

16 Východiska přihlašování k MZ Východiska v jarním zkušebním období: žáci konají všechny zkoušky i dílčí zkoušky ve své (kmenové) škole Východiska v podzimním zkušebním období: žáci konají dílčí zkoušky ústní formou ve své (kmenové) škole a zkoušky formou didaktického testu a písemné práce ve škole určené CERMATem (ve spádové škole) Kmenová škola = střední škola, kde žák studuje nebo kde úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání ve střední škole. Spádová škola = střední škola, která po dohodě s CERMATem a OŠ KÚ zajišťuje konání zkoušek a dílčích zkoušek formou didaktického testu a písemné práce pro žáky z jejího regionu

17 Přihláška žáka k MZ

18 Model přihlašování k MZ v jarním zkušebním období Ředitel školy se přihlásí do IS CERTIS (přihlašovací jméno a heslo školy je platné od nominací pedagogických pracovníků z března 2009 platnost hesla je 240 dní) Ředitel přihlásí své zkušební učebny Ředitel informuje žáky o možnostech tisku přihlášky k MZ (internetové stránky CERMATu ) nebo zabezpečí jejich vytištění Žák vyplní svou individuální Přihlášku k MZ Ředitel přihlášku formálně překontroluje Údaje z jednotlivých přihlášek přepíše ředitel do IS CERTIS IS přihlášky překontroluje a přiřadí žáky do učeben

19 Model přihlašování k MZ v jarním zkušebním období pokračování IS vygeneruje kontrolní sestavy Potvrzení (na žáka, na třídu, na učebny podle volby ředitele) Ředitel zajistí překontrolování správnosti údajů v sestavě Potvrzení Ředitel akceptuje údaje v přihláškách (resp. na Potvrzení) v IS Ředitel akceptuje rozdělení žáků do učeben IS vygeneruje hromadnou přihlášku žáků školy Hromadnou přihlášku ředitel vytiskne, uloží na CD a obojí archivuje (lhůta bude teprve stanovena) Ředitel předá žákovi kopii přihlášky potvrzenou ředitelem školy nejpozději do 14 dnů od předání údajů CERMATu

20 Model přihlašování k MZ v podzimním zkušebním období Dílčí procesy: Přihlášení spádových škol, resp. jejich učeben do IS CERTIS Přihlášení žáků řediteli kmenové školy a následné přihlášení žáků ředitelem do IS CERTIS Přiřazení přihlášeného žáka do spádové školy Přihlášení spádových škol, resp. jejich učeben do IS CERTIS: O procesech souvisejících s funkcí spádových škol budou tyto s dostatečným předstihem informovány.

21 Jednotné zkušební schéma JEZUS Definice: JEZUS je časový harmonogram zkoušek společné části MZ založený na rozdělení všech písemných zkoušek společné části do jednotlivých zkušebních dnů a hodin.

22 JEZUS pro rok 2010 (příklad rámcové struktury pracovní verze) Uvedená ukázka schématu nezahrnuje navýšení časového limitu pro žáky s PUP MZ.

23 Zadávání písemných zkoušek Zadávání písemných zkoušek CSPPT_V1.0_KROK

24 Modely zadávání písemných zkoušek Zadávání didaktického testu vyjma didaktického testu z cizího jazyka Zadávání didaktického testu z cizího jazyka poslechový subtest Zadávání didaktického testu z cizího jazyka subtest čtení Zadávání písemné práce z českého jazyka a literatury Zadávání písemné práce z cizího jazyka

25 Instruktáž žáků o průběhu zkoušky Obecné instrukce: Počet úloh a čas určený pro danou zkoušku Informace o maximálním možném bodovém hodnocení a způsobu jeho přidělování Možnost využívání pouze povolených pomůcek a informace o konkrétních pomůckách povolených pro danou zkoušku Zákaz využívání mobilních telefonů a dalších komunikačních prostředků Zákaz napovídání a opisování Zákaz vyrušování Právo zadavatele vyloučit žáka ze zkoušky v případě vážného nebo opakovaného porušení pravidel řádného průběhu zkoušky (ŠZ 80a odst. 4) Informace o následujících činnostech Informace o pravidlech opuštění zkušební učebny během konání zkoušky

26 Instruktáž žáků o průběhu zkoušky pokračování Speciální instrukce k didaktickému testu z cizích jazyků: Testový sešit je společný pro poslech i čtení. První bude testován poslech. Mezi subtesty není přestávka. Nejprve žáci uslyší 1. a 2. stopu s názvem zkoušky a cvičným textem. Veškeré instrukce jsou součástí nahrávky. Speciální instrukce k písemné práci z českého jazyka a literatury: 25 minut na výběr konkrétního zadání žákem

27 Instruktáž žáků o průběhu zkoušky pokračování 2 Speciální instrukce ke každému didaktickému testu: Zápis odpovědí je možný pouze do vyznačených polí. Vždy pouze 1 odpověď je správná. Správná odpověď na uzavřené otázky se označuje křížkem. Opravit odpověď lze pouze jednou. Zápis odpovědí je možný pouze černou nebo modrou propisovací tužkou.

28 Zadávání písemné práce z českého jazyka a literatury Specifika zadávání: Zadavatel rozdá žákům testové sešity se zadáním písemné práce. Zadavatel nechá žákům 25 minut na výběr konkrétního zadání každým žákem. Po uplynutí 25 minut žák zapíše číslo jím zvoleného zadání do svého záznamového archu (žák smí nyní zahájit zpracování své písemné práce do záznamového archu).

29 Organizace ústní zkoušky ve škole Organizace ústní zkoušky ve škole CSPPT_V1.0_KROK

30 Obecné informace o ústní zkoušce Dílčí ústní zkouška se provádí z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (AJ, FJ, NJ, ŠJ, RJ).

31 Zkouška z českého jazyka a literatury Tato zkouška má komplexní charakter a je připravována ve dvou úrovních obtížnosti (Základní a Vyšší). Skládá se z dílčích zkoušek: didaktického testu; 60 min. (Z) nebo 90 min. (V); písemné práce; min. (Z) nebo min. (V); ústní zkoušky; 20 min. příprava + 15 min. zkoušení (Z, V).

32 Míra váhy hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška USPĚL USPĚL USPĚL 1/3 1/3 1/3

33 Postup při přípravě zadání k ústní zkoušce z českého jazyka Škola zveřejní školní seznam literárních děl do 30. září Žák si připraví výběrem ze školního seznamu literárních děl vlastní seznam literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 31.března Škola zajistí přípravu pracovních listů založených na literárních dílech, která jsou obsahem vlastních seznamů literárních děl všech žáků školy. Žák si losuje před zkušební maturitní komisí číslo pracovního listu. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

34 Zkouška z cizího jazyka Tato zkouška má charakter zkoušky komplexní a je připravována ve dvou úrovních obtížnosti (Základní a Vyšší). Skládá se z dílčích zkoušek: didaktického testu; 30+5*+60 min. (Z) nebo 40+5*+60 min. (V); písemné práce; 60 min. (Z) nebo 90 min. (V); ústní zkoušky; 20 min. příprava + 15 min. zkoušení (Z, V). *5 minut je vyhrazeno na přepis odpovědí do záznamového archu u poslechového subtestu.

35 Míra váhy hodnocení zkoušky z cizího jazyka Poslech Čtení Písemný projev Ústní projev Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška USPĚL USPĚL USPĚL 1/2 1/4 1/4

36 Postup při přípravě zadání k ústní zkoušce z cizího jazyka Škola zveřejní témata pro zpracování školních zkušebních úloh do 31. října CERMAT zpracované zkušební úlohy zpřístupní dálkovým přístupem řediteli školy nejpozději do 17. května Pracovní list obsahuje tři zkušební úlohy zpracované CERMATem a jednu zkušební úlohu zpracovanou školou. Pracovní listy jsou zpracovány na počty žáků pro danou zkušební maturitní komisi v dané úrovni obtížnosti. Pracovní list je zpracován ve dvou různých vyhotovení (jeden pro žáka a druhý pro hodnotitele). Pracovní list nelze losovat dvakrát (protože je jedinečný).

37 Proces zadávání dílčí ústní zkoušky Žáci se před konáním zkoušek v daném dni (dopoledne, odpoledne) dostaví před zkušební učebnu. Ve zkušební učebně překontroluje člen komise totožnost žáka podle průkazu totožnosti a povolené pomůcky. Žák si vylosuje číslo pracovního listu. Předseda zkušební maturitní komise zapíše číslo a zadání (u CJ téma) pracovního listu do Protokolu o průběhu. Hodnotitel předá žákovi pracovní list. Žák se přemístí na potítko. Člen komise se přesvědčí, zda žák porozuměl zadání. Žák se připravuje dle pracovního listu po dobu 20 minut. Člen komise oznámí žákovi zahájení ústní zkoušky. Zkoušení žáka probíhá dle pracovního listu max. 15 minut.

38 Proces zadávání dílčí ústní zkoušky pokračování Hodnotitel ukončí zkoušku nejvýše po 15 minutách. Po ukončení zkoušky ve stanovené lhůtě 5 minut oba hodnotitelé dokončí své poznámky a porovnají výsledky svých osobních hodnocení a dojdou ke shodě v hodnocení žáka. Výsledek napíší do Pracovních záznamů o hodnocení. Po přezkoušení všech žáků předseda zkušební maturitní komise ukončí zkoušení daného předmětu v daném dni. Předseda zkušební maturitní komise zahájí zasedání maturitní komise a hodnotitelé předají své Pracovní záznamy o hodnocení. Komise o výsledcích žáků hlasuje a provede zápis do Protokolu o průběhu. Předseda zkušební maturitní komise podepsaný Protokol o průběhu předá řediteli SŠ, který zajistí jeho přepsání do CERTISu.

39 MATURITNÍ ZKOUŠKA PRO ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NEBO ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Nemá návaznost na žádný e-learningový modul CSPPT_V1.0_KROK

40 Vyhláška v přípravě: zavedení nové terminologie (pravděpodobně žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ žák s PUP MZ ); upřesní proces přihlašování žáků se zdravotním postižením nebo znevýhodněním k MZ nutné sledovat na stránkách MŠMT. Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro vykonání maturitní zkoušky je žák se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho (vzdělávacím) potřebám.

41 Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro vykonání maturitní zkoušky Jedná se jak o žáky vzdělávané ve středních školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (speciálních středních školách), tak o žáky individuálně nebo skupinově integrované ve středních školách běžného typu. UPOZORNĚNÍ: Existují žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kteří se vzdělávají ve škole běžného typu a přitom nejsou integrováni, ale je jim individualizovaná výuka na základě posudku školského poradenského zařízení. I tito žáci mají možnost požádat o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.

42 KATEGORIZACE ŽÁKŮ S PUP MZ kategorie (typ vzdělávacích potřeb): kategorie tělesné postižení (TP); kategorie zrakové postižení (ZP); kategorie sluchové postižení (SP); kategorie specifické poruchy učení a ostatní (SPU-O). Pojmem ostatní v kategorii specifické poruchy učení a ostatní (SPU-O) zde označujeme žáky s dyspraxií, poruchami pozornosti a soustředění, s projevy hyperaktivity, impulzivity nebo hypoaktivity, dále žáky s poruchami autistického spektra a žáky s narušenou komunikační schopností (dysfázií nebo afázií). skupina (míra požadovaných uzpůsobení): skupina I; skupina II; skupina III.

43 PŘEHLED UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PRO KONÁNÍ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (didaktický test a písemná práce) Skupina I Skupina II Skupina III Tělesné postižení (TP) navýšení čas. limitu o 75 %; kompenzační pomůcky navýšení čas. limitu o 100 %; formální úpravy zadávací dokumentace; případně obsahové úpravy ve smyslu nahrazení některých úloh, možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; kompenzační pomůcky uzpůsobení stejná jako u skupiny II + asistence Zrakové postižení (ZP) navýšení čas. limitu o 75 %; kompenzační pomůcky navýšení čas. limitu o 100 %; formální úpravy zadávací dokumentace (zvětšené písmo vel. 14, 16, 20, 26 b., Braillovo písmo, elektronická verze); možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; obsahové úpravy (včetně nahrazení některých úloh); kompenzační pomůcky uzpůsobení stejná jako u skupiny II + asistence Sluchové postižení (SP) navýšení čas. limitu o 50 %; kompenzační pomůcky; vyloučen poslech z cizího jazyka navýšení čas. limitu o 100 %; formální úpravy zadávací dokumentace; možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; obsahové úpravy (včetně nahrazení některých úloh); kompenzační pomůcky; možnost asistence; vyloučen poslech z cizího jazyka uzpůsobení stejná jako skupiny II + konání modifikované zkoušky z ČJ a AJ pro neslyšící + tlumočení českého znakového jazyka nebo dalších komunikačních systémů nezaložených na češtině Specifické poruchy učení a ostatní (SPU-O) navýšení čas. limitu o 25 %; kompenzační pomůcky navýšení čas. limitu o 50 %; formální úpravy zadávací dokumentace; případně obsahové úpravy, možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; kompenzační pomůcky navýšení čas. limitu o 100 %; ostatní uzpůsobení stejná jako u skupiny II + asistence (netýká se žáků se SPU)

44 CHARAKTERISTIKA UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MZ pokračování Úpravy prostředí: testování v samostatné učebně, příp. učebnách; úpravy pracovního místa; úpravy učebny. Navýšení časového limitu: stanoveno v rozmezí %; každá skupina žáků má určenu konkrétní hranici prodloužení testovacího času; individuální přestávky (Individuální přestávky nemohou mít žáci během poslechu v rámci didaktického testu z CJ.).

45 Úpravy zkušební dokumentace Žáci ve skupině I pracují se zkušební dokumentací bez úprav (tj. po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky intaktní populace). Žáci ve skupinách II a III pracují se zkušební dokumentací upravenou po formální nebo obsahové stránce. Formální úpravy Zvětšení písma, zvýraznění klíčových slov, přepis do Braillova písma, elektronická verze testu, překlad testů do českého znakového jazyka atd. Obsahové úpravy úlohy pro určité skupiny žáků nedostupné z hlediska smyslového vnímání nahrazení jinou úlohou, vyloučení (žáci se SP nekonají poslech) Obsah testů zůstává srovnatelný s obsahem testů pro intaktní populaci.

46 SHRNUTÍ Nová terminologie: žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ. Pro účely MZ jsou žáci se zdravotním postižením nebo znevýhodněním zařazeni do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin I III podle míry požadovaných uzpůsobení (typ a míra uzpůsobení se liší podle individuálních vzdělávacích potřeb žáka). Do kategorie a skupiny pro účely konání MZ za uzpůsobených podmínek zařazuje žáka školské poradenské zařízení (PPP, SPC). Žák ředitele požádá o uzpůsobení podmínek MZ. Žák podává řediteli přihlášku k maturitní zkoušce, ke které přiloží originál posudku. Ředitel na základě posudku umožní žákovi konat MZ za uzpůsobených podmínek, pokud z posudku vyplývá, že zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá déle než jeden rok. Dobu kratší než 1 rok řeší vyhláška.

47 Náhradní a opravná zkouška Náhradní a opravná zkouška CSPPT_V1.0_KROK

48 Obecné informace o náhradní/opravné zkoušce Žák, který vykonal zkoušku neúspěšně, může konat zkoušku opravnou; v případě, že se žák nedostavil k řádnému termínu MZ a svou nepřítomnost omluvil, má právo konat zkoušku náhradní. Maturitní zkoušku (opravnou i náhradní) lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole.

49 Termín konání náhradní/opravné zkoušky Náhradní i opravné zkoušky lze konat jak v podzimním, tak i v jarním zkušebním období.

50 Podzimní zkušební období Náhradní zkouška je pro žáky, kteří: podali žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky v jarním zkušebním období daného kalendářního roku a jejich žádosti bylo vyhověno ve smyslu nároku na konání náhradní zkoušky z daného zkušebního předmětu; se ke zkoušce v jarním zkušebním období daného kalendářního roku nedostavili, svou neúčast omluvili a jejich omluva byla uznána.

51 Podzimní zkušební období Opravná zkouška je pro žáky, kteří: u MZ z daného zkušebního předmětu v jarním zkušebním období daného kalendářního roku neuspěli; podali žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky a jejich žádosti nebylo vyhověno; se ke zkoušce v jarním zkušebním období daného kalendářního roku nedostavili a řádně se neomluvili, nebo jejich omluva nebyla uznána.

52 Jarní zkušební období Náhradní zkouška je pro žáky, kteří: podali žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky a jejich žádosti bylo vyhověno ve smyslu nároku na konání náhradní zkoušky z daného zkušebního předmětu; se ke zkoušce v předchozím zkušebním období nedostavili, svou neúčast omluvili a jejich omluva byla uznána.

53 Jarní zkušební období Opravná zkouška je pro žáky, kteří: u MZ z daného zkušebního předmětu již dříve neuspěli; podali žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky a jejich žádosti nebylo vyhověno; se ke zkoušce v předchozím zkušebním období nedostavili a řádně se neomluvili, nebo jejich omluva nebyla uznána.

54 Pravidla a procesy u náhradní/opravné zkoušky Pro náhradní a opravné zkoušky v jarním zkušebním období platí stejná nebo obdobná pravidla a procesy jako u zkoušek řádných, které se konají ve stejném termínu. Náhradní a opravné zkoušky koná žák z těch zkušebních předmětů, které uvedl v přihlášce k maturitní zkoušce v řádném termínu.

55 Harmonogram konání náhradních a opravných zkoušek Termíny konání náhradních a opravných zkoušek činnost jarní zkušební podzimní zkušební období období konání náhradních a opravných zkoušek duben červen září říjen podání přihlášky žákem řediteli školy do 15. listopadu do 25. června odeslání hromadné přihlášky školy ředitelem do 30. listopadu do 30. června CERMATu možnost podání oprav do 15. ledna do 31. července

56 Místo konání opravných a náhradních zkoušek společné části MZ le 78a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., koná žák náhradní a opravnou zkoušku ve škole stanovené CERMATem s výjimkou dílčí zkoušky konané ústní formou, kterou žák koná ve škole (kmenová škola), v níž měl konat nebo konal maturitní zkoušku v řádném termínu. podzimním zkušebním období koná žák náhradní a opravnou zkoušku (kromě dílčí ústní zkoušky) ve spádové škole. jarním zkušebním období koná žák náhradní a opravnou

57 Místo konání opravných a náhradní zkoušek společné části MZ pokračování Kmenová škola = střední škola, kde žák studuje nebo kde úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání ve střední škole. Spádová škola = střední škola, která po dohodě s CERMATem zajišťuje konání zkoušek a dílčích zkoušek formou didaktického testu a písemné práce pro žáky z jejího regionu. Spádová škola bude vybrána především na základě technických parametrů (dojezdová vzdálenost pro žáky, velikost školy atp.) s pomocí odborů školství krajských úřadů.

58 Odlišnosti projektu MAG 09-2,3 od ostré maturitní zkoušky Nemá návaznost na žádný e-learningový modul CSPPT_V1.0_KROK

59 Projekt MAG 09 Původně navrhované rozdělení na dílčí projekty MAG 09-1 (tzv. uzavřená pilotáž ; realizace duben 2009) MAG 09-2 (pouze didaktické testy povinných zkoušek) MAG 09-3 (pouze písemné práce povinných zkoušek) Nové rozdělení na dílčí projekty MAG 09-1 (shodné s původním) MAG 09-2,3 (didaktické testy i písemné práce povinných zkoušek)

60 Základní termíny MAG 09-2,3

61 Předmětová skladba Shodná s povinnými zkouškami SČ MZ v r a 2011 Zahrnuje pouze zkoušky formou DT a PP 1. zkouška Český jazyk a literatura (Z/V) 2. zkouška Matematika (Z/V) Cizí jazyk (Z/V) z nabídky AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ

62 Jednotné zkušební schéma pokračování 19. a

63 Kalendář konání MAG 09-2,3 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ MAG09 etapa 2 a 3 červen 09 pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle červen říjen 09 pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle září říjen Přihlašování žáků Zápis přihlášek ŘŠ Distribuce a redistribuce JEZUS MAG09-2, Skenování a digitalizace Hodnocení OÚ - DT listopad 09 pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle říjen prosinec 09 pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle Hodnocení PP Uvolnění výsledků DT pro ŘŠ leden Význam zkratek CZVV Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ŘŠ - ředitel školy DT - didaktický test PP - písemná práce OÚ - otevřená úloha didaktického testu MAG09 - maturitní generálka Výsledky hodnocení PP musí ŘŠ zapsat do el. systému CZVV nejpozději 1. den po ukončení hodnocení. Časové pásmo Záznamové archy písemných prací převezme do úschovy a k následní administraci hodnocení ředitele školy nebo školní maturitní komisař (rozhodne CZVV). Hodnocení písemných prací bude prováděno na školách v termínu stanoveném CZVV (nejdříve k datu, kdy budou k dispozici certifikovaní hodnotitelé. Ředitel školy bude odpovědný za vyhotovení kopií písemných prací a jejich protokolované předání hodnotitelům a zajištění vyhodnocení ve sta noveném termínu. Po vyhodnocení (dosažení shody) převezme ředitel od hodnotitelů výsledné hodnocení a výsledky zapíše do elektronického systému CZVV.

64 Ústní zkoušky a náhradní a opravné zkoušky vs. MAG 09-2,3 V MAG 09-2,3 nebudou realizovány: ústní zkoušky náhradní a opravné zkoušky

65 Maturita už se klube Děkuji za pozornost. Tato prezentace použita se souhlasem lektora projektu KROK RNDr. Jana Jirátka, upraveno.

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC Maturitní zkoušky na Slovanském gymnáziu, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 v jarním a podzimním termínu v roce 2013 Zpracováno na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ČÁST DRUHÁ SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkouška z českého jazyka a literatury

ČÁST DRUHÁ SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkouška z českého jazyka a literatury 14 Návrh pro meziresortní připomínkové řízení PLATNÉ ZNĚNÍ dotčených částí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Pokyn ředitelky školy č. 1/2014/2015 ke konání maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Více

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek Žáci se speciálními i vzdělávacími potřebami na středních školách a spolupráce s PPP Brno Seminář VP SŠ Brno 30.9.2010 Žák vycházející ze ZŠ nebo žák na začátku SŠ Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení

Více

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní)

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturitní zkouška Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou,

Více

E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 projekt KROK. Příloha č. 5 Ukázkový modul

E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 projekt KROK. Příloha č. 5 Ukázkový modul E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 projekt KROK Příloha č. 5 Ukázkový modul E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 - projekt KROK Příloha č.

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE s termíny pro rok 2016 SKLADBA MATURITNÍ ZKOUŠKY Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4 www.skolahostivar.cz Maturitní zkouška školní rok 2010/2011 Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové

Více

Maturitní řád gymnázia

Maturitní řád gymnázia I. Německé zemské gymnasium, mateřská škola a základní škola, o. p. s. Maturitní řád gymnázia Mgr. Vladimíra Dolenská ředitelka školy 1 Ředitelka školy Mgr. Vladimíra Dolenská vydává Maturitní řád I. Německého

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2013

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2013 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2013 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, školním maturitním komisařům, zadavatelům

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013. Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013

Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013. Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013 Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013 Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013 p r ů v o d c e ž á k a p ř i h l a š o v á n í m k p o d z i m n í m at u r i t n í z k o u š c e 2 0 1 3 Vážená maturantko,

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce V Hradci Králové, 6. 10. 2016, č.j. 1304/2016 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2016-2017 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2014

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2014 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2014 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2017

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2017 Podrobné JZS_Písemné společné části maturitní 2017 - jaro Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2017 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu

Více

Informace k maturitní zkoušce MZ 2017

Informace k maturitní zkoušce MZ 2017 Informace k maturitní zkoušce MZ 2017 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 Třída Žáků celkem 4.A 29 4.B 30 4.C 29 z toho 10 STV + 19 EKO Celkem žáků 88 - z toho 69 STV + 19 EKO MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 JARNÍ TERMÍN Dílčí

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2016

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2016 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2016 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 V Hradci Králové, 12. 11. 2012, č.j. 1652/2012 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2014

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2014 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2014 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014 JARNÍ TERMÍN REKAPITULACE MINULOSTI Statistické údaje - ve 4. ročníku studovalo celkem 55 žáků; - z toho u druhé povinné výběrové

Více

Nová maturita od roku 2011

Nová maturita od roku 2011 Nová maturita od roku 2011 Základní charakteristika Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky

Více

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od 15.. 01 P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E (vyjma pokynů pro zadávání zkoušek v učebně) jaro 01 A. Činnosti vykonávané před zahájením zkoušky (před vstupem

Více

Maturitní zkouška od školního roku 2010/2011

Maturitní zkouška od školního roku 2010/2011 Maturitní zkouška od školního roku 2010/2011 Maturitní zkouška žáků středních škol bude ve školním roce 2010/2011 probíhat podle školského zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E POKYNY PRO ŘEDITELE k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 NÁZEV Přihláška k MZ Posudek pro žáka s PUP

Více

Maturitní řád střední pedagogické školy

Maturitní řád střední pedagogické školy I. Německé zemské gymnasium, mateřská a základní škola o. p. s. Maturitní řád střední pedagogické školy Mgr. Vladimíra Dolenská ředitelka školy 1 Ředitelka školy Mgr. Vladimíra Dolenská vydává Maturitní

Více

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška Maturitní zkouška 2017-2018 www.novamaturita.cz 561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vyhláška č. 177/2009 Sb.,

Více

K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ

K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ ZÁKLADNÍ INFORMACE K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ (PODZIMNÍ TERMÍN MZ 2013) Kdy: od 16. 8. 2013 Kdo: POZVÁNKY k písemným zkouškám SČ MZ Pozvánky předává/zasílá emailem ředitel školy. Kdy: 2. 9. 5. 9. 2013 DIDAKTICKÝ

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornacvdzqw2)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornacvdzqw2) PLATNÉ ZNĚNÍ dotčených částí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI FORMA ZKOUŠKY ZKOUŠKY

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI FORMA ZKOUŠKY ZKOUŠKY Příloha 1 JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ VŠICHNI ŽÁCI S VÝJIMKOU ŽÁKŮ S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK ZKOUŠEK FORMA 2) Český jazyk a literatura základní didaktický

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ - jaro 2015

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ - jaro 2015 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od 1. 4. 2015 METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ - jaro 2015 OBSAH 1 ROLE PŘEDSEDY VE VAZBĚ NA ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISI... 1 2 OBECNÉ

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

Ing. Ladislav Němec, v. r. 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy. V Praze dne 30. prosince 2011. Č. j.

Ing. Ladislav Němec, v. r. 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy. V Praze dne 30. prosince 2011. Č. j. Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) v jarním zkušebním

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

MATURITA 2010 změna modelu a novelizace zákona základní model nové maturity skladba zkoušek nové maturity maturita bez hendikepů průběh maturity organizace maturity generálka maturity nová maturita v číslech

Více

Maturitní řád školy. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 5. května 51, Praha 4. V Praze dne 16. 10.

Maturitní řád školy. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 5. května 51, Praha 4. V Praze dne 16. 10. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 5. května 51, Praha 4 Maturitní řád školy V Praze dne 16. 10. 2014 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2014 PhDr. Mária Janáková, Ph. D.

Více

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE obor Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce (6. N) s termíny pro rok 2016 SKLADBA MATURITNÍ ZKOUŠKY

Více

P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E

P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E Platné od.. 0 p.č. 8 účastník A. Činnosti vykonávané před zadáváním písemných zkoušek Překontrolujte první den konání písemných zkoušek před jejich započetím platnost

Více

didaktické testy a písemné práce dle harmonogramu uvedeného v příloze 4 tohoto

didaktické testy a písemné práce dle harmonogramu uvedeného v příloze 4 tohoto Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k časovému rozvrhu konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) v podzimním zkušebním období

Více

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky:

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky: Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY. ve školním roce 2013/14

MATURITNÍ ZKOUŠKY. ve školním roce 2013/14 Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy příspěvková organizace Jihomoravského kraje Sídlo: Pražská 38b, 642 00 Brno - Bosonohy Identifikační číslo: 00173843 DIČ: CZ00173843 MATURITNÍ ZKOUŠKY ve

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od 15. 4. 2013 METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ k ústním zkouškám společné části a vykazování výsledků profilové části MZ jaro 2013

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Společná část Max. 2 nepovinné zkoušky: Ma, Cj (pro nepovinnou zkoušku se nemůže zvolit stejný předmět jako pro zkoušku povinnou)

Společná část Max. 2 nepovinné zkoušky: Ma, Cj (pro nepovinnou zkoušku se nemůže zvolit stejný předmět jako pro zkoušku povinnou) Maturitní model Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Pokud je zkouška zkouškou

Více

TISKOVÁ KONFERENCE Centrum pro zjišťování výsledků CZVV - CERMAT. 25. března 2013

TISKOVÁ KONFERENCE Centrum pro zjišťování výsledků CZVV - CERMAT. 25. března 2013 TISKOVÁ KONFERENCE Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CZVV - CERMAT 25. března 2013 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013 PŘIHLÁŠKY K jarnímu termínu je přihlášeno celkem 99 933 žáků, z toho: - ke společné části

Více

V Praze dne 12. srpna 2013 Č. j. MSMT- 32697/2013-1

V Praze dne 12. srpna 2013 Č. j. MSMT- 32697/2013-1 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní (jednotné zkušební schéma) v podzimním zkušebním

Více

Aktuální text školského zákona ke dni 9. listopadu 2012. Změny vyznačené v 163 odst. 2, 178, 179 a 180 budou účinné až od 1.

Aktuální text školského zákona ke dni 9. listopadu 2012. Změny vyznačené v 163 odst. 2, 178, 179 a 180 budou účinné až od 1. Aktuální text školského zákona ke dni 9. listopadu 2012 Změny vyznačené v 163 odst. 2, 178, 179 a 180 budou účinné až od 1. ledna 2013 (ve znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne kterou se stanoví podrobnosti o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) stanoví podle 81

Více

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011 Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011 Rozhodnutí ředitele školy o stanovení předmětů profilové maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE

Více

Přijímací zkoušky v kostce

Přijímací zkoušky v kostce Přijímací zkoušky v kostce Informace k přijímacím zkouškám pro rok 2016/2017 Vyhlášení kritérií přijímacího řízení ředitelem školy 31. ledna 2017 Zveřejnění ilustračních testů na webu centra 8. února 2017

Více

Pokyny k zajištění maturitních zkoušek

Pokyny k zajištění maturitních zkoušek Pokyny k zajištění maturitních zkoušek V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a s vyhláškou č. 177/2009, ve znění pozdějších předpisů. 51 odst. 3 maturitní vyhlášky: Nedostaví-li se žák k maturitní

Více

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od.. 05 P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E (vyjma pokynů pro zadávání zkoušek v učebně) jaro 05 A. Činnosti vykonávané před zahájením zkoušky (před vstupem do

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013 MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013 PRŮVODCE ŽÁKA PŘIHLAŠOVÁNÍM K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2013 Vážená maturantko, vážený maturante, podle platné maturitní vyhlášky

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E

P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E k zajištění písemných zkoušek společné části MZ ve škole Platné od 5. 2011 A. Činnosti vykonávané před zadáváním didaktických testů a písemných prací p. č. 3. účastník

Více

Společná část Max. 2 nepovinné zkoušky: Ma, Cj (pro nepovinnou zkoušku se nemůže zvolit stejný předmět jako pro zkoušku povinnou)

Společná část Max. 2 nepovinné zkoušky: Ma, Cj (pro nepovinnou zkoušku se nemůže zvolit stejný předmět jako pro zkoušku povinnou) Maturitní model Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Pokud je zkouška zkouškou

Více

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 PODZIM

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 PODZIM Příloha 1 JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ VŠICHNI ŽÁCI S VÝJIMKOU ŽÁKŮ S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO MATURITNÍ FORMA 2) Český jazyk a literatura základní didaktický

Více

177 VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

177 VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou 177 VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2010 Sb., Ministerstvo

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 90/2010 Sb. a č. 274/2010 Sb. Ministerstvo

Více

(2) Povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky tvoří zkušební předměty podle odstavce 1.

(2) Povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky tvoří zkušební předměty podle odstavce 1. Maturitní zkouška 77 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 78 Společná část maturitní

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013 JARO

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013 JARO MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013 JARO AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT ČERVEN 2013 KOLIK MATURUJE ŽÁKŮ 2013 CELKEM 2013 2012 CELKEM 2011 CELKEM POČET PŘIHLÁŠENÝCH

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2011 Škola: GYMNÁZIUM

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2011 Škola: GYMNÁZIUM PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2011 Škola: GYMNÁZIUM Číslo vnitřního předpisu: VP-8/2010 Omská 1300, Praha 10 Číslo jednací: 84/10 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Počet stran včetně příloh: 7 Schválil:

Více

Maturitní zkoušky 2015

Maturitní zkoušky 2015 Maturitní zkoušky 2015 Písemné zkoušky společné části 4. 5. matematika, anglický jazyk, španělský jazyk (písemná práce) 5. 5. český jazyk (didaktický test, písemná práce) 6. 5. anglický jazyk (didaktický

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 174. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský

Více

Směrnice č. 02/2016. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2015/2016

Směrnice č. 02/2016. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2016 Zabezpečení maturitních

Více

Plán činnosti školy na rok 2016/2017

Plán činnosti školy na rok 2016/2017 Plán činnosti školy na rok 2016/2017 datum měsíc právní předpis do 1. 9. Září Vydání nových platových výměrů 136 odst. 2 ZP MŠMT určí termíny konání DT a PP v jarním obd. 2017 2 odst. 3 mat. vyhl. Prokazatelné

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení 2 MŠMT vyhlásilo 30.

Více

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů 27. listopadu 2014 Ústupky u Seče hotel Jezerka Centrum

Více

1 Uzpůsobení podmínek pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

1 Uzpůsobení podmínek pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 16. listopadu 2017 č. j. MSMT-21506/2017-1 Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací

Více

Vyhláška 274/2010 Sb. znění Vyhláška č. 274/2010 Sb.

Vyhláška 274/2010 Sb. znění Vyhláška č. 274/2010 Sb. Vyhláška č. 274/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-274

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Výsledky jednotných přijímacích zkoušek ve šk. roce 2014/2015 Průměrný

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vydal: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy

Více

(Úplné znění účinné od 1. září 2014 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 173/2014 Sb.)

(Úplné znění účinné od 1. září 2014 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 173/2014 Sb.) Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

371/2012 Sb. VYHLÁŠKA

371/2012 Sb. VYHLÁŠKA 371/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Více

2009/177 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

2009/177 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou 2009/177 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou 177/2009 ve znění 243/2017 a 311/2016 Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních

Více

Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015

Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015 Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015 Tento dokument doplňuje a vychází ze zákona 561/2044 Sb., "školský zákon" a vyhlášky 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení 2 MŠMT vyhlásilo 30.

Více

NOVÁ MATURITA. www.novamaturita. novamaturita.cz

NOVÁ MATURITA. www.novamaturita. novamaturita.cz NOVÁ MATURITA www.novamaturita novamaturita.cz NOVÁ MATURITA - základní model nové maturity - společná část MZ - profilová část MZ - opravné a náhradní zkoušky - maturitní generálka - komplexní zkoušky

Více

(Úplné znění účinné od 1. října 2016 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016 Sb.)

(Úplné znění účinné od 1. října 2016 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016 Sb.) Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení maturitních

Více

177/2009 Sb. VYHLÁŠKA

177/2009 Sb. VYHLÁŠKA 177/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Změna: 90/2010 Sb. Změna: 274/2010 Sb. Změna: 54/2011 Sb. Změna: 273/2011

Více

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2014

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2014 Příloha 1 VŠICHNI ŽÁCI S VÝJIMKOU ŽÁKŮ S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma v 6. 5. 7. 5. 9. 5. Matematika didaktický test 8:00 8:30 10:00 10:05 Anglický jazyk písemná práce

Více

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2014. Zahájení přípravy v učebně 1)

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2014. Zahájení přípravy v učebně 1) Příloha 1 VŠICHNI ŽÁCI S VÝJIMKOU ŽÁKŮ S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY v 1. 9. 2014 Matematika Didaktický test 12:00 12:30 14:00 14:05 Anglický jazyk Didaktický test 8:00

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-206/13-C Název právnické osoby České reálné gymnázium s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Pražská 54a, 370 04 České Budějovice

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Maturitní zkoušky. Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o.

Maturitní zkoušky. Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o. Maturitní zkoušky Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o. 2015 Přihlašování žáků Přihlášky obdrží žáci od TU. Přihlašování žáků pro jarní zkušební

Více