Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Morbus Crohn Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí absolventské práce: MUDr. Petr Vojkůvka Vypracovala: Michala Staňková Čelákovice

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Čelákovicích:... Dne: 2

3 Obsah Čestné prohlášení Úvod Cíl absolventské práce Teoretická část Anatomie trávicí soustavy Patologické nálezy Epidemiologické nálezy Historické poznámky Co je to Crohnova nemoc Přícina onemocnění Příznaky Komplikace Diagnostika Léčba Konzervativní léčba Chirurgická léčba Stomie Dietní opatření Bezezbytková dieta Přehled potravin, obsahující důležité složky Enterální výživa Dietetické moduly Prognóza Crohn a kouření Crohn a těhotenství Fytoterapie při Crohnově chorobě Praktická část Nejčastěji používané léky Kasuistiky Pohled farmaceutického asistenta Diskuze Závěr Resumé Bibliografie

4 Úvod Ve své práci se budu zabývat Crohnovou nemocí. Jde o chronický nespecifický zánět nejčastěji střeva tenkého nebo tlustého nebo obou. Zánět postihuje celou střevní stěnu - tedy sliznici, podslizniční vazivo, svalovinu a povrchový kryt trávicí trubice. Nemoc však může postihnout i kteroukoli část trávicí trubice. Toto onemocnění postihuje muže i ženy každého věku. Chci popsat její vznik, příznaky, diagnostiku a léčbu. Toto téma jsem si vybrala hlavně proto, že onemocnění má za posledních 50 let prudký vzestup a jeho příčina stále není známá. Již při studiu na zdravotnické škole při praktickém vyučování jsem se setkala na chirurgickém i interním oddělení s nemocnými trpícími touto chorobou a po škole jsem pracovala na chirurgii septické, kde jsem měla také možnost několik těchto lidí poznat. Musím podotknout, že mezi pacienty se čím dál častěji objevují děti a nejmladšímu pacientovi bylo pouhých 5 let. Účelem práce je poukázat na to, že každý člověk je jiný a u každého se onemocnění projevuje jinak. To se projevuje například i ve výživě, protože každý nemocný snáší různé potraviny zcela odlišně a proto je důležité sestavit jídelníček s potravinami, které nemocným vyhovují více a které méně. V praktické části práce uvedu kasuistiky konkrétních pacientů, kde chci popsat zejména jak reagují na léčbu. 4

5 Cíl práce Hlavním cílem mé práce je popsat anatomii trávicí soustavy a onemocnění, vytvořit přehled o možnostech léčby, ukázat, že léčba je u každého pacienta individuální. 5

6 2 Teoretická část 2.1 Anatomie trávicí soustavy Trávicí systém má dva typy orgánů: Trávicí trubice začíná ústní dutinou a prochází hrudní dutinou, břišní dutinou a nakonec dutinou pánevní. Tvar vnitřního povrchu trubice umožňuje chemické štěpení potravy různými typy enzymů a umožňuje vstřebávání jejich složek. Žlázy, které jsou k trávicí trubici připojeny: příušní slinná žláza, podjazyková a podčelistní žláza, slinivka břišní, játra. Stěna trávicí trubice se skládá ze čtyř vrstev: Sliznice - vystýlá vnitřní povrch Podslizniční vazivo (submukóza) - je ve většině oddílů, probíhají zde bohaté cévní sítě a autonomní podslizniční nervová pleteň Svalovina (muskularis) - tvoří nejmohutnější vrstvu stěny Vazivový obal (peritoneum) - obaluje zevní povrch trubice a k ní připojených orgánů tam, kde jsou orgány uloženy v dutině břišní. Tam, kde trávicí trubice neprochází dutinou břišní, kryje trubici řídké vazivo (adventicie). Žlázy trávicí trubice: a) žlázy stěny - žlázové buňky, které jsou uloženy buď samostatně nebo ve skupinách přímo v epitelu podslizničního vaziva nebo v epitelu sliznice žaludeční žlázy (glandulae gastricae) - ve sliznici žaludku 6

7 žlázy tenkého střeva (glandulae intestinales) - v podslizničním vazivu tenkého střeva b) žlázy mimo stěnu - žlázy jsou s trubicí spojené různě dlouhými nebo různě upravenými vývody příušní žláza velké slinné žlázy slinivka břišní játra Trávicí soustava přeměňuje složité sloučeniny potravy na jednoduché, které je tělo schopno využít. Potrava je zmenšována na menší kousky kousáním a žvýkáním a potom činností trávících enzymů. Prochází trávícím systémem díky svalovým pohybům zvaným peristaltika. Po trávení jsou jednodušší látky vstřebány do krevního řečiště. Soustava se skládá z dutiny ústní, hltanu, jícnu, žaludku, tenkého střeva, tlustého střeva a konečníku. V ústní dutině (cavitas oris) jsou sliny (produkují slinné žlázy), zuby ( dentes) a jazyk (lingua). Zuby, rty (labia), tváře (buccae) ohraničují vlastní dutinu ústní. Ústní dutina přechází do hltanu ( pharynx), tam je sousto posunováno stahem svalů na dně ústní dutiny, smrštěním svalů patra a pohybem jazyka. Jícen (oesophagus) je trubice dlouhá asi 32 cm a leží mezi orgány krku a hrudní dutinou, prochází do břišní dutiny, posunuje potravu do žaludku (ventriculus, gaster). V horní části je tvořen příčně pruhovaným svalstvem (svaly ovládané vůlí) a v dolní části svalstvem hladkým. Žaludek je uložen v levé části dutiny břišní, obsahuje žaludeční šťávy, vzniká zde trávenina. Na žaludek navazuje tenké střevo 7

8 (intestinum tenue). Nakonec se potrava dostává do tlustého střeva (intestinum crassum). Tenké střevo začíná vrátníkem a končí v pravé kyčelní jámě, kde ústí do tlustého střeva. U živého člověka má délku 3-5 m. Dělí se na dvanáctník (duodenum), lačník (jejunum) a kyčelník (ileum). Duodenum navazuje na pylorický oddíl žaludku a dvanáctníkovým ohbím přechází do lačníku. Nejčastěji má tvar podkovy a je dlouhé cm. Duodenum rozdělujeme na čtyři úseky: par superior, pars descendes, pars horizontalis, par ascendent. Lačník a kyčelník v sebe plynule přecházejí bez zřetelné hranice, proto někdy mluvíme o jejunoileu. Jejunum je mírně širší (3 cm) než ileum (2,5 cm). Na vnitřním povrchu lačníku jsou patrné četné poloměsíčité řasy, kterých je v kyčelníku jen velmi málo nebo úplně chybějí. Stěna tenkého střeva má čtyři vrstvy. Sliznice tenkého střeva je složena v 5 8 mm vysoké řasy. Povrch řas má sametový vzhled, protože vybíhá v množství kuželovitých až kyjovitých klků (villi intestinales). Sliznice je krytá jednovrstevným cylindrickým epitelem. Klky jsou 0,3 1 mm vysoké výběžky sliznice, které zvětšují resorpční povrch sliznice. Ve sliznici je také slabá vrstva hladké svaloviny, která dovoluje drobné posuny sliznice, změnu povrchového reliéfu klků, a usnadňuje vyprazdňování mízních cév klku. V podslizničním vazivu tenkého střeva probíhají cévní a nervové pleteně. Bohaté jsou především pleteně mízních cév a mízní tkáně. Svalová vrstva jejunoilea je složena ze dvou vrstev hladké svaloviny vnitřní cirkulární a zevní podélné. Ve vazivu mezi oběma svalovými vrstvami probíhá autonomní nervová pleteň (plexus myentericus). Pobřišnice obaluje povrch kliček. Tlusté střevo je dlouhé asi 1,2 1,4 m a má průsvit 5 8 cm. Začíná v pravé kyčelní jámě a pokračuje tračníky: vzestupným, příčným, 8

9 sestupným a esovitým. Koncovou část tlustého střeva tvoří konečník, který přechází v řitní kanál končící řitním otvorem. Vzestupný tračník ( colon ascendes) jde od slepého střeva nahoru, ke spodní ploše pravého jaterního laloku. Je dlouhý cm. Příčný tračník ( colon transversum) je asi 50 cm dlouhá trubice rozepjatá v prověšeném oblouku mezi pravým ( jaterním) a levým ( slezinným) ohbím. V levém ohbí přechází v sestupný tračník ( colon descendes), ten je dlouhý cm. Esovitý tračník (colon sigmoideum) začíná ve výši hřebene kyčelní kosti a pokračuje jako cm dlouhá klička, která ve výši obratle S2 až S3 přechází do konečníku. Sliznice tlustého střeva je bledá až šedá, bez klků. Slizniční řasy jsou poloměsíčité. Mezi buňkami epitelu sliznice jsou pohárkové buňky produkující velké množství hlenu. Podslizniční vazivo je poměrně silné. Svalová vrstva je obecně slabá. Pobřišnice pokrývající zevní povrch střeva je velmi tenká a prosvítá jí svalovina. Pobřišnice vybíhá v drobné paličkovité a lalůčkovité výběžky, které jsou vyplněny tukem. Konečník (colon rektum) je dlouhý asi 10 cm a ústí v řitní rýze řitním otvorem (anus). Rozšířená část konečníku (ampula) je místem kde se shromažďuje stolice. Jeho konec je vybaven vnějšími a vnitřními svěrači. 9

10 Obr.č.1 [www.anatomie-lidskeho-tela.kvalitne.cz] 2.2 Patologické nálezy onemocnění Podle lokalizace je nejčastější postižení tenkého i tlustého střeva (asi 45 %), samotné anorektální postižení je vzácné, mnohem častěji se vyskytuje při současném postižení střeva tenkého nebo tlustého ( %). Prvním projevem jsou drobné rudé skvrny (lokalizovaný erytém), které se rozpadají a přechází v tzv. aftoidní vřídky. Ty se často prokážou při kolposkopii. Histologicky se pod vřídky naleznou lymfoidní agregáty. V dalším průběhu se vyvine typický obraz pokročilé nemoci, charakterizovaný zánětem postihujícím všechny vrstvy střevní stěny. Sliznice je zvředovatělá a mezi vředy zůstávají ostrůvky zachovalé sliznice. Podsliznice je zduřelá edémem, lymfatickou hyperplazií a fibrózou. Granulomy (ohraničené záněty) mohou být uloženy v kterékoli vrstvě střevní stěny. Postižený úsek střeva je ztluštěn, zánět postihuje 10

11 regionální mízní uzliny, které jsou zvětšeny a často obsahují granulomy, i když se ve střevu samém nevyskytují. Dalším důsledkem tohoto procesu je zúžení střevního průsvitu a pronikání zánětu do okolních struktur s tvorbou píštělí zevních i vnitřních. Typický je soubor znaků makroskopických (viditelný pouhým okem) i mikroskopických, který může mít různé kombinace u různých nemocných, i v různých lokalizacích nebo obdobích u téhož nemocného. 2.3 Epidemiologické nálezy Nemoc zaznamenala prudký vzestup častého výskytu. Počet nových onemocnění za rok je asi 2-4 případy na obyvatel. Celkový současný počet pacientů je případů na obyvatel. Také byl prokázán vyšší výskyt onemocnění mezi příbuznými v rodinách nebo etnických skupinách. Lidé s tmavou kůží mají dvojnásobně menší riziko onemocnění, než lidé se světlou kůží. Bylo zjištěno, že choroba má největší výskyt v severních zemích. Postihuje muže i ženy každého věku, s maximem mezi roky, s druhým vrcholem mezi lety. 2.4 Historické poznámky Crohn, Ginzberg a Oppenheimer v roce 1932 identifikovali zvláštní jednotku, kterou nazvali ileitis terminalis. Nejdříve se myslelo, že nemoc postihuje jen konečnou část tenkého střeva, ale brzy byly popsané i jiné lokalizace v tenkém střevě a nemoc dostala název enteritid regionalis. Koncem padesátých let se k nám dostaly zprávy z nemocnice sv. Marka v Londýně, že nemoc se vyskytuje i ve střevě tlustém, a to buď společně se střevem tenkým, nebo samostatně. Byly pozorovány lokalizace i v jiných částech trávicí trubice ( ve dvanáctníku, žaludku i v jícnu), nemoc byla prohlášena za systémové onemocnění trávicí trubice a dostala název Crohnova nemoc. 11

12 2.5 Co je to Crohnova nemoc (CN) Crohnova nemoc (CN) patří mezi idiopatické střevní záněty. Jde o chronický nespecifický zánět střeva tenkého nebo tlustého nebo obou. Onemocnění postihuje celou trávicí trubici od úst až po konečnk, ale umístění v ústech a jícnu je velmi vzácné a je popsáno u několika málo případů na celém světě Příčina onemocnění Příčina u této nemoci je neznámá. Je známo, že se na vzniku podílí genetické dispozice, není vyloučen ani podíl infekce a roli zde hrají i patologické imunitní mechanismy, které mají za následek zánětlivé poškození tkáně. Jak a proč k nemoci dochází, zůstává zatím tajemstvím. Některé studie obviňují i potravinové alergie, bakterie, viry nebo kvasinky. K dalším příčinám může patřit i nedostatek vlákniny nebo také nadbytek cukrů v potravě. Kouření velice zhoršuje průběh nemoci. Vyšší náchylnost (3 až 20 krát) vykazují rodiče, sourozenci či děti pacientů. Studie, které byly provedeny na dvojčatech odhalují shodný nález vyšší než 55 %. Abnormální projevy v imunitním systému vedou také ke vzniku nemoci. Při užívání antikoncepčních pilulek byla prokázána vyšší míra výskytu nemoci. V různých částech střeva se při aktivaci imunitní reakce rozvíjí zánět. Zánět postihuje střevní stěnu v celé její tloušťce. Hromadí se v ní zánětlivé buňky imunitního systému a svojí činností ji poškozují. Vznikají vředy a trhliny ve sliznici, dochází k postupnému jizvení a zužování střeva Příznaky Crohnova nemoc probíhá ve vlnách. To znamená, že se výrazné obtíže (vzplanutí) střídají s obdobím zcela bez příznaků (remise). Příznaky 12

13 závisí na lokalizaci a rozsahu onemocnění; způsobují velmi různé klinické obrazy, při lokalizovanějším onemocněním terminálního ilea se nemoc většinou projevuje akutním začátkem připomínajícím akutní apendicitidu, obyčejně jsou nemocní s touto diagnózou operováni. Převažujícími symptomy jsou tyto tři: - Průjem - může navíc obsahovat hlen, krev nebo hnis. Při postižení tenkého střeva se objevují silné, řídké průjmy. Při postižení střeva tlustého nemají průjmy velký objem, ale mají větší frekvenci. U těžkých případů dochází k vyprazdňování stolice i dvacetkrát za den. Perianální stupeň může být doprovázen i inkontinencí stolice (neschopnost kontroly stolice). - Bolest břicha - křečovitá nebo stálá, v pravé dolní polovině břicha nebo v okolí pupku. - Úbytek na váze - je spojen se sníženým příjmem potravy, protože pacient se lépe cítí, pokud není najeden. Kterýkoliv z těchto projevů nemoci může být dominantní. Mohou se objevit i další příznaky, které ale nejsou pravidlem: - zvracení po jídle - zácpa - nadýmání - mírně zvýšená teplota - nevolnost - únava, slabost - poruchy růstu - až u 30 % dětí v období puberty Kromě těchto příznaků se nemoc může projevit i mimo trávicí trakt a mohou se vyskytovat obtíže jiných orgánových soustav tzv. mimostřevní projevy. 13

14 Kloubní postižení, bolesti páteře Osteoporóza (řídnutí kostí) Ledvinové a žlučové kameny Afty - mohou být jedním z prvních příznaků nemoci Kožní vyrážky - vyskytuje se např. lupénka Onemocnění očí - zánětlivé onemocnění duhovky (iritis), zánětlivé onemocnění zorničky (uveitis) Trombóza a plicní embolie Deformování konečků prstů a nehtů Autoimunní hemolytická anémie (imunní systém napadá červené krvinky) Obtíže jsou způsobené poruchou obranné reakce, která se neprojevuje pouze na střevě. U některých pacientů mimostřevní potíže převažují Komplikace Píštěle. Vyskytují se u % nemocných. Představují nepřirozenou komunikaci mezi střevem a okolními orgány. Píštěle často ústí do okolí řitního otvoru (perianální píštěle). Mohou nepříjemně zapáchat a způsobovat dráždění kůže nebo zánět pánevních orgánů (např. močového měchýře nebo pochvy). Píštěle vznikají kvůli oslabení střevní stěny. V některých případech mohou být i prvním projevem onemocnění. Teprve při jejich objevení se začne pátrat po příčině. Píštěle lze rozdělit na píštěle zevní, ústící na kůži, píštěle vnitřní, které jsou mezi orgány břišní dutiny, a píštěle smíšené, které jsou kombinací zevních a vnitřních píštělí. Dále píštěle dělíme na: 14

15 Enterovaginální - klička se dostane do Douglesova prostoru a stolice odchází pochvou, je zde nebezpečí infekce a nutné chirurgické řešení. Enteroenterální - z jedné kličky do druhé, zkracuje střevní pasáž a je nejméně problematická, nemocný musí jíst vysoce hodnotnou stravu, protože jinak by ubýval na váze. Enterokutánní - je to pištěl mezi kůží a střevní kličkou, na kůži se udělá několik otvorů, kterými prochází stolice (v perianální oblasti), nasazuje se konzervativní léčba, strava se podává pouze parenterálně, nikoli per os, pak následuje léčba chirurgická. Enteroversikální - do prostoru za močový měchýř se vsune klička, stolice odchází s močí, je zde nebezpečí infekce až postižení ledvin, následuje léčba chirurgická. Abscesy (ohraničená místa s výskytem infekce, které se mohou projevit v oblasti trupu, či konečníku) se vyskytují asi u % nemocných. Obstrukce (ucpání střev) - zejména tenkého střeva. Mechanická zablokování průchodnosti střev, ke kterým u tohoto typu nemoci může dojít, často vyžadují operační zákrok. Perforace střeva - peritonitida Podvýživa: Pacienti s Crohnovou chorobou jsou z několika důvodů ohroženi podvýživou. Ty zahrnují snižování přijmu potravy, protože pacient se nenasycen cítí lépe Malabsorbce (stav snížené schopnosti vstřebávání živin v tenkém střevě) Jsou zvláště ohroženi pacienti, kteří v minulosti podstoupili resekční operaci tenkého střeva. Pacienti mohou potřebovat 15

16 doplňkovou pro zvýšení přísunu kalorií, ve vážných případech může být vyžadována nitrožilní výživa. Zvrat v karcinom Cholelithiasis (u 30%) Diagnostika Pro správné stanovení diagnózy je důležité provést řadu vyšetření a testů. Anamnéza: Mimo vlastních obtíží se pátrá po přítomnosti této choroby v rodině. Fyzikální vyšetření: Zaměřuje se obzvlášť na oblasti břicha a konečníku. Fyzikální vyšetření sleduje také výskyt typických příznaků na kůži, sliznici, očích či kloubech. Zánětlivé změny lze rozeznat v řitní krajině a digitálním vyšetřením (prstem) pak zjistit přítomnost stop krve. Krevní testy: V aktivním stádium se objevuje anémie, asi u 70 % případů, zvýšené CRP a zvýšená sedimentace. Úkolem je zhodnotit stav laboratorní zánětlivé aktivity nemoci a přítomnost výživových komplikací (chudokrevnost, nedostatek železa, krevních bílkovin atd.). Kolonoskopie: Dnes je nejspolehlivější metodou ke stanovení diagnózy, neboť nabízí přímý vizuální náhled do oblasti tlustého střeva a terminálního ilea. Kolonoskopie stanoví i rozsah postižení tračníku, event. i terminálního ilea. Při tomto vyšetření může být také provedena biopsie, čili odebrání vzorku tkáně pro další laboratorní analýzy. Vizuální nález skvrnitých projevů v oblasti ilea, avšak ne v oblasti konečníku je náznakem přítomnosti Crohnovy nemoci. 16

17 Dva dny před kolonoskopií je nutné dodržovat bezezbytkovou dietu a den před vyšetřením pouze tekutou stravu. Odpoledne před vyšetřením je nutné střevo důkladně vyčistit za pomocí roztoků kontaktních solí (hořečnaté, fosfátové soli). Důležitý je příjem tekutin, vypít alespoň 3-4 litry. Přípravkem ForTrans se připraví 3-4 litry tekutiny, která se musí postupně vypít. Kapsulová endoskopie: Pacient spolkne malou kapsuli se zabudovanou kamerou a ta při průchodu trávicí soustavou pořizuje záznamy. Používá se v místech, do kterých se nedostaneme, například tenké střevo. Výsledky z této metody se nepovažují za zcela průkazné. Gastroskopie: Při postižení jiné části trávicí soustavy Bariová zkouška průchodnosti: Provádí se, pokud je onemocnění ve zbylé částo tenkého střeva, do které se nedostaneme kolposkopií ani gastroskopií. Pacientovi se podá suspenze sulfátu baria a v průběho trávení se pořizují rentgenové záznamy. Umožňuje identifikaci míst, kde je zánětlivé onemocnění a zúžení tenkého střeva nebo ztlušťování stěny. Ultrazvukové vyšetření (ultrasonografie): je velmi důležitá pro posouzení změn ve stěně střevní a jejím okolí. Rozliší míru překrvení zanícené tkáně, vyloučí nebo potvrdí abscesy, píštěle i stenózy. Podobné informace může poskytnout CT či NMR (nukleární magnetická rezonance), zejména pokud se jedná o postižení v oblasti konečníku, řitního kanálu a okolních orgánů. Tato oblast označovaná anatomicky jako malá pánev je totiž pro ultrasonografii velmi obtížně dostupná. Počítačová tomografie se používá hlavně při podezření na nitrobřišní abscesy. Rentgen kontrastní látky zobrazují hlavně vnitřní lumen (průsvit) tenkého střeva (vyšetření označovaná jako enteroklýza) či střeva tlustého (vyšetření označované jako irrigografie). Magnetická rezonance: Pouze jako doplňkové vyšetření 17

18 CT (počítačová tomografie): Tato metoda je užitečná pro stanovení nitrobřišních komplikací Léčba V první fázi je třeba léčit akutní onemocnění. Důležité je udržovat nemoc ve fázi remise ( stav, při kterém je nemoc dočasně na ústupu), čili udržovat onemocnění na minimální úrovni, protože Crohnovu nemoc nelze vyléčit absolutně. Nejprve se nasazují léky protiinfekční, které mají za úkol redukovat zánět. Používají se hlavně aminosalicyláty, protizánětlivé léky, kortikosteroidy a antibiotika. Někteří nemocní potřebují užívat léky na potlačení funkce imunitního systému, jsou jim nasazována tzv. imunosupresiva. V případě srůstů znemožňujících průchodnost střev, tvorby abscesů, či pokud organismus v přiměřené době nereaguje na léky, může dojít k nutnosti operačního zákroku Konzervativní léčba Velký význam má poučení nemocného o dietě a charakteru onemocnění. Nemocný musí být hlavně informován o prognóze, nebezpečí relapsů a chronicitě. Pacient s lehkou nebo středně těžkou zánětlivou formou dostává aminosaliciláty, nejčastěji mesalazin v různých lékových formách (Asacol, Pentasa, Salofalk), což je kyselina 5-aminosalicylová, která má protizánětlivý účinek a zasahuje tak do imunitních procesů zodpovědných za vznik nemoci. Působí hlavně lokálně, proto lékař zvolí takovou formu léku, aby se účinná látka uvolňovala až v místě, kde je zánětlivý proces lokalizován. Mohou to být tedy i čípky a klyzmata, ale častější je podávání v tabletách. Mesalazin se užívá v nižších dávkách 18

19 i při ústupu aktivity nemoci. Do 6 týdnů má dobrou odpověď na tuto léčbu 60 % nemocných; terapie má pokračovat až do úplné remise. Při bakteriálním přerůstání, hnisavém procesu nebo nedostatečné odpovědi na mesalazin jsou aplikována antibiotika se širokým spektrem účinku. Někteří lékaři ještě předepisují sulfasalazin, ale vzhledem k vyššímu výskytu nežádoucích účinku, patří tento lék spíše k minulosti. Při těžším průběhu onemocnění se podávají kortikoidy (např. Prednison). Před jejich podáním je nutné zjistit, zda není přítomen absces, protože aplikace kortikoidu u abscesu může vést k nekontrolované sepsi. Pokud onemocnění nedovolí snížit dávku kortikoidů, jsou k nim přidávána imunosupresiva. Imunosupresiva mají nástup účinku s 2-9 měsíční latencí, neovlivní aktivitu zánětu hned po nasazení. Především jsou podávaná k profylaktické a udržovací terapii. Dále se podávají u pacientů s kortikodependencí nebo kortikorezistencí, kdy můžeme jen tak dávku vysadit nebo jen snížit. Kortikodependence je stav, kdy se kortikoidy podávají dlouhodobě nebo i několik let. Kortikorezistence je stav, kdy je nutné podávat prednisolon v dávce vyšší než 30 mg denně po dobu šesti týdnů a déle, tímto se potlačí známky aktivity CN. Při podávání imunosupresiv je třeba monitorovat hodnoty krevního obrazu, zpočátku každé dva týdny, později měsíčně, vzhledem k nežádoucím účinkům. Biologická léčba je založena na využití biologických produktů, to znamená produktů z živé přírody. Je to například parenterální podávání proteinů (Infliximab). Nasazuje se hlavně u agresivního průběhu nemoci, to je zhoršený stav spojený s nepříznivými výsledky laboratorních nálezů, endoskopických vyšetřeních. Před nasazením léčby je důležité vědět, jakými léky byl pacient léčen a jak dlouho. K udržovací léčbě může lékař napsat také probiotika (Mutaflor, Santax S, Enterol). Jsou to živé mikroorganismy působící příznivě na lidské zdraví a v poslední době se ukázal i jejich pozitivní účinek v léčbě střevních zánětů. Svůj význam mají i prebiotika, to jsou složky potravy, které stimulují 19

20 růst střevní flóry a její metabolickou aktivitu. Podpůrná a symptomatická terapie se podává nemocným individuálně. Jedná se antidiarhoika, spazmoanalgetika, anxiolytika, náhrada železa a vápníku, vitamínů a dalších minerálů. Dobrý efekt mívá nutričně definovaná strava s dostatečnou dodávkou vitamínů a minerálů. Pacient s těžkými zánětlivými změnami vyžaduje hospitalizaci s parenterální výživou Chirurgická léčba Operace se provádí v případě, že nastanou komplikace, nebo tehdy, pokud organismus nereaguje na léky. Dochází k němu u % nemocných. Při stenóze se provádí rozšíření postiženého místa. V ostatních případech je třeba provést resekční zákrok, při kterém se odebere postižená část střeva a spojí se zdravé sekce. V komplikovaných situacích se raději volí vyústění střeva některým typem stomie Stomie Stomie je umělé vyvedení střeva před dutinu břišní. Zavedení stomie může být někdy pouze dočasné opatření, v jiných případech je nutné ponechat stomii do konce života. V každém případě je důležité, aby byl pacient na zavedení stomie připraven, aby mu lékař vysvětlil všechny podrobnosti a v neposlední řadě poučen, jak o stomii pečovat. Nemocnému je třeba vysvětlit i to, že zavedením stomie se nezhorší jeho kvalita života, i když většina nemocných tomuto faktu nevěří. U Crohnovy nemoci může být postižena jakákoliv část střeva, a 20

21 proto se nedá vyloučit, že se nemocný nebude muset za několik let po úspěšném chirurgickém výkonu podrobit další operaci. Důležité je, aby nemocný přijmul stomii jako pomoc nebo úlevu. Vývod se většinou umísťuje do pravého nebo levého podbřišku. Přerušené střevo se všije do otvoru v kůži a střevní obsah je odváděn směrem ven. Rozlišují se dva typy stomie: Vytvořená z tlustého střeva (ileostomie) Vytvořená z tenkého střeva (kolostomie) Stomie se vybírá podle stupně a rozsahu postižení. Dočasná stomie se zavádí v případě, kdy si střevo musí,,odpočinout a není připraveno pro jinou operaci, nechá se mu čas na zhojení. Ve většině případů se znovu napojí bez poškození jeho funkce, tento proces se nazývá zanoření stomie. Trvalá stomie se zavádí pokud byly závažně postiženy střevní funkce chorobou. Nemocný s ní žije doživotně. Než bude nemocný po zákroku propuštěn do domácího ošetřování, je důležité jeho setkání se stomickou sestrou. Ta dokáže nejlépe poradit s výběrem a používáním stomických pomůcek. Naučí pacienta, jak musí o stomii pečovat. Důležité je, aby se dosavadní životní styl změnil co nejméně. Dobrým místem pro výměnu zkušeností a rad jsou kluby stomiků Dietní opatření V posledních padesáti letech došlo ke změnám v konzumaci potravy poklesl podíl čerstvých, kysaných či sušených potravin a 21

22 naopak stouplo množství potravin konzervovaných a sterilovaných. Ukázalo se, že pacienti častěji sladí a konzumují sladkosti. Zároveň byl u nemocných zjištěn vyšší výskyt poškození chrupu zubním kazem. Správná strava může nemoc podstatně ovlivnit k lepšímu, protože zažívací trakt není tolik zatěžován a není vystavován potravinám, které hlavně v období vzplanutí nemoci škodí a dráždí. Odpovídající dieta se musí stanovit individuálně u každého pacienta, samozřejmě v těsné spolupráci lékař-pacient, pokud je to možné i s nutricionistou. Dieta je velice významná a hlavně záleží i na tom, v jakém stádiu se nemoc pohybuje. Jíst by se mělo 5-6x denně menší porce. V klidové fázi by se měla dodržovat dieta bohatá na vysoký obsah vlákniny. K jídlu patří hlavně dostatečný pitný režim, vypít by se mělo kolem 2 litrů tekutin. Toto množství se doporučuje pít pomalu během celého dne, nejlépe v období mezi jednotlivými jídly. Doporučené nápoje: minerální vody bez kysličníku uhličitého, bylinkové čaje, přírodní šťávy ředěné vodou. Nedoporučované nápoje: alkohol, káva, černý čaj, coca-cola, tonic. U pacientů s Crohnem není možno podávat čerstvou zeleninu a ovoce, ve stravě nesmí být pokrmy příliš horké ani studené, kořeněné, silně kyselé nebo jinak pikantní. Vyloučit by se měly přepalované tuky. Pokrmy musí obsahovat menší množství tuku ( g/den) a větší množství bílkovin, železa, vápníku a vitaminu B a C. Mezi tuky, které se doporučují patří čerstvé máslo, které se ale musí přidat až do hotových pokrmů. Maso se doporučuje opékat nasucho a pokrmy zahušťovat opraženou moukou. Co se týče koření, tak nejvhodnější alternativa je koření vegi-vegi, je bez glutamatu sodného, který není vhodný pro děti do 3 let a diabetiky, obsahuje pouze přírodní ingredience. Příjem cholesterolu v potravě je třeba omezit do 300 mg/den. 22

23 Bezezbytková dieta Dieta zanechává ve stolici velmi málo zbytků, nedráždí sliznici střev a neprovokuje ke zvýšené peristaltice. V této dietě je snížená dávka tuků, zvýšené množství bílkovin, snížená je i kalorická hodnota. Povolené potraviny: Pečivo: pouze bílé - veka, rohlíky Moučníky připravené z piškotového těsta Polévky: vývar z libového masa nebo mrkve s rýží Maso: pouze libové, telecí, kuře, kapr, filé, dušená šunka Přílohy: rýže, těstoviny, jemný knedlík, při toleranci mléka - bramborová kaše Sýry: nízkotučné, netučný tvaroh Vejce: v menším množství, lépe je zařadit do pokrmů Ovoce: kompotované meruňky bez slupky, banány, dušená oloupaná jablka Zelenina: dušená mrkev, mrkvové pyré Nepovolené potraviny: Ovoce: hrušky (tvrdá slupka), ananas, jahody (zrníčka), maliny, kiwi Zelenina: syrová, mražená, kapusta, zelí, kedlubny, ředkvičky, pórek, cibule, květák Luštěniny: v jakékoliv úpravě Houby: ani odvar z hub Maso: příliš tučné vepřové, uzené, bůček, tučné ryby a vnitřnosti Uzeniny: salámy, párky, jitrnice, jelita, klobásy Tuky: šlehačka, škvarky, sádlo Přílohy: smažené hranolky, kynuté knedlíky Pochutiny: kečup, majonézy, bramborový salát, vlašský salát 23

24 Přehled potravin, obsahujících důležité složky. Potraviny obsahující bílkoviny: - ryby, drůbež, mléko, mléčné výrobky, vejce. Potraviny obsahující železo: - játra, maso, vejce, obilniny, tmavě zelená zelenina. Potraviny obsahující vápník: - mléko, mléčné výrobky, obilniny, listová zelenina, vaječný žloutek, minerální vody. Potraviny obsahující vitamín B: - B1- vepřové maso, hovězí maso, játra - B2- mléko, mléčné výrobky, játra - B6- kukuřice, maso, játra - B12- játra, maso, mléčné výrobky, vejce Potraviny obsahující vitamín C: - ovocné šťávy, džusy, zeleninové šťávy Potraviny obsahující vitamín D: - mléčné výrobky, rybí tuk, vejce U některých nemocných se může vyskytnout malabsorpce, tj. špatné vstřebávání živin při nesnášenlivosti některých druhů potravin. Jedná se většinou o nesnášenlivost sacharidů a tuků. Při malabsorpci sacharidů se doporučuje vyzkoušet cukr hroznový - Glucopur nebo syntetická sladidla. 24

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT CROHNOVA CHOROBA Markéta Šťáhlavská Gymnázium Kladno Nám. E. Beneše 1573, Kladno, 272 01 Poděkování Děkuji vedoucím

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

Kdy budu moci opět jíst?

Kdy budu moci opět jíst? Kdy budu moci opět jíst? Informace pro pacienty po transplantaci střeva MUDr. Oliverius Martin Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha 1. Úvod Tenké střevo je hlavním orgánem, který zajišťuje výživu

Více

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Text aktualizovaný 2012 Obsah Úvod 3 Ledviny 4 Transplantace ledviny 7 Zdravotní péče po propuštění z nemocnice 14 Život po transplantaci

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 Pracovní skupina pro ISZ Koordinátor: Doc.MUDr.Milan Lukáš, CSc. Členové: Doc.MUDr.Vladimír Zbořil, CSc. Doc.MUDr.Pavel Kohout, PhD Doc.MUDr.Jiří

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

Výživa při nádorovém onemocnění

Výživa při nádorovém onemocnění Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty Kolektiv autorů www.vyzivavnemoci.cz www.nutridrink.cz infolinka: 800 110 001 Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty

Více

Příručka o výživě. u nemocných cystickou fibrózou

Příručka o výživě. u nemocných cystickou fibrózou Příručka o výživě u nemocných cystickou fibrózou 1 eea financial mechanism norway norwegian financial mechanism grants Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR E 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 3, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Stanislava Matějková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Stanislava Matějková Studijní

Více

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Informační brožura pro rodiny pacientů a pro samotné starší dětské pacienty Jan Janda se spoluautory: Jaroslav Špatenka, Jiří Dušek,

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Renata Míková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Renata Míková Studijní obor: Všeobecná

Více

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu

Více

Potřeby a kvalita ţivota klienta s Crohnovou chorobou Needs and quality of life for clients with Crohn s disease. Lucie Šutová

Potřeby a kvalita ţivota klienta s Crohnovou chorobou Needs and quality of life for clients with Crohn s disease. Lucie Šutová Potřeby a kvalita ţivota klienta s Crohnovou chorobou Needs and quality of life for clients with Crohn s disease Lucie Šutová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Hlavním pilířem bakalářské práce je Crohnova

Více

Zdravé. zdraví. Světelná. příloha. Víte, co skutečně potřebují naše střeva? Velcí pomocníci Doplňky stravy. zbavit škodlivin. Metody, které zabírají

Zdravé. zdraví. Světelná. příloha. Víte, co skutečně potřebují naše střeva? Velcí pomocníci Doplňky stravy. zbavit škodlivin. Metody, které zabírají celostátní vydání / zdarma ročník 1, speciál březen vychází 25. ŮNORA 2013 www.grandkrasnaazdrava.cz příloha zdraví Velcí pomocníci Doplňky stravy Zdravé Odborný rádce Detoxikace Jak organismus zbavit

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů Bolí vás klouby? Máte artrózu? Condrosulf 400 Léčivá látka: chondroitinsulfát Tvrdé tobolky (60 x 400 mg) Nyní získáte v každé lékárně i bez lékařského předpisu! Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

Pokroky v klinické imunologii MUDr. Martin Nouza, CSc., MUDr. Alena Nouzová. A nevíte proč?

Pokroky v klinické imunologii MUDr. Martin Nouza, CSc., MUDr. Alena Nouzová. A nevíte proč? Pokroky v klinické imunologii MUDr. Martin Nouza, CSc., MUDr. Alena Nouzová Motto: Trpíte chronickou únavou a nedostatkem energie? Míváte po jídle škroukání v břiše a nadýmání? Trpíte bolestmi kloubů?

Více

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, O.P.S. ROČNÍKOVÁ PRÁCE ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea LINDA HONSKUSOVÁ V PRAZE 2007/2008 VEDOUCÍ PRÁCE SEXTA 2007/2008: PhDr. Jiřina Anna Hradecká VEDOUCÍ PRÁCE SEPTIMA 2008/2009:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více