Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012

2 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení činnosti školy přehled pracovníků školy 5 * oblast řízení školy * pedagogičtí pracovníci * ostatní pracovníci * hodnocení práce předmětových komisí * hlavní úkoly školního roku a jejich plnění d) údaje o přijímacím řízení 19 e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků 24 * počty žáků * prospěch žáků * chování a absence žáků * výsledky maturitních zkoušek a uplatnění absolventů na trhu práce f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 34 * práce výchovného poradce * práce školního metodika prevence g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 46 * informační a komunikační technologie h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 50 * environmentální výchova * další aktivity kulturní, sportovní, odborné a SOČ i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí.. 68 j) základní údaje o hospodaření školy k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 71 l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 71 m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech z cizích zdrojů 71 n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.. 71 o) hodnocení práce domova mládeže při SZŠ Šumperk. 73 p) slovo ředitelky závěrem. 77 Seznam příloh : Příloha č Zařazení do sítě škol Příloha č Učební plán oboru Zdravotnický asistent Příloha č Všeobecná ustanovení, obsah a kriteria přijímacích zkoušek Příloha č Organizační schéma Příloha č Složení členů školské rady 2

3 a) charakteristika školy Název organizace: Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Sídlo školy: Kladská 2, Šumperk Charakteristika školy: střední odborná škola Zřizovatel: Olomoucký kraj Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Telefon: , FAX: www. stránky: szssumperk.cz Identifikátor zařízení: Školská rada: zřízena ke dni Součásti školy: Domov mládeže, Československé armády 1, Šumperk IZO: Telefon: Školní jídelna IZO: Telefon: Vedení školy: Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Gondová Tel.: Mobil: Zástupkyně ředitelky školy, statutární zástupkyně školy: Mgr. Anna Bukovská Tel: Vedoucí praktického vyučování: Mgr. Anna Posilová Ekonomka školy: Jana Šárníková 3

4 b) přehled oborů vzdělávání Střední zdravotnická škola Šumperk je samostatnou příspěvkovou organizací, má právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem je Olomoucký kraj. Škola poskytuje střední vzdělávání s maturitní zkouškou v oboru zdravotnický asistent denní a večerní forma studia, které má zařazeny v síti škol M Ošetřovatelství Zdravotnický asistent Kód oboru: Ukončení studia: Forma studia: M/ M/01 maturitní zkouška denní, večerní Profil absolventa Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent /absolventka připraven/a k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Podle pokynů provádí určené ošetřovatelské výkony, podílí se na plnění ošetřovatelského plánu a spolupracuje při hodnocení výsledků poskytnuté ošetřovatelské péče, zajišťuje činnosti spojené s přijetím, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta. Absolvent je vzděláván tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také šířil všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnici, na poliklinikách a lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb (např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj.). příloha č. 1 Zařazení do sítě škol 4

5 Ve školním roce 2011/2012 byl otevřen tento obor v denní i večerní formě studia: Obor: Zdravotnický asistent, denní a večerní forma studia Počet tříd celkem 9 Celkový počet žáků ke žáků Celkový počet žáků ke žáků I. pololetí: II. pololetí: 1. ročník 2+1třídy 95 žáků 86 žáků Zdravotnický asistent 2. ročník 2 třídy 66 žáků 63 žáků Zdravotnický asistent 3. ročník 2 třídy 63 žáků 63 žáků Zdravotnický asistent 4. ročník 2 třídy 60 žáků 61 žáků Zdravotnický asistent Celkem 9 tříd 284 žáků 273 žáků c) popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2011/2012 pracovalo ve Střední zdravotnické škole 48 zaměstnanců, z toho je 47 stálých (32 pedagogických + 2 zástupy za PN a 13 nepedagogických) a 1 externí vyučující. pedagogičtí externí pedagogičtí provozní zaměstnanci pracovníci pracovníci Škola Domov mládeže Školní jídelna Celkem Oblast řízení školy: vedení školy ředitelka školy zástupkyně ředitelky školy 5

6 vedoucí učitelka praktického vyučování ekonomka Spolupráce s rodiči Škola pořádá 3x do roka (listopad, duben, červen pro rodiče žáků nastávajících prvních ročníků) schůzky s rodiči, na kterých jsou rodiče, popř. zákonní zástupci žáků, informování o prospěchu a chování žáků školy, o školních aktivitách a úspěších školu reprezentujících žáků. Pro práci školy byla také přínosná činnost Studentské rady, která se scházela dle potřeb s vedením školy a přinášela podněty pro zlepšení podmínek studia a mimoškolní aktivity žáků. V letošním školním roce naši školu v Zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje reprezentovala Lucie Panajotovová, žákyně čtvrtého ročníku, která své zkušenosti po té předala žákyni Magdaléně Dragounové z prvního ročníku, která byla žáky naší školy v dubnu zvolena do ZMOK místo ní. Ve své činnosti pokračovala Školská rada, na jejíž všechny schůze byla ředitelka školy přizvána. Byly řešeny koncepční otázky studia, spolupráce s nemocnicí a zastupitelstvem města Šumperka, projednávány případné změny ve Školním řádu a podávány aktuální informace o realizaci přijímacího řízení žáků do prvních ročníků a o organizaci státních maturitních zkouškách čtvrtých ročníků a jejich podrobný rozbor. 2. Pedagogičtí pracovníci: a) školy stálí vyučující: 27 externí vyučující: 1 z toho 9 učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 18 učitelek odborných předmětů 1 učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů Pětadvacet učitelů má vysokoškolské vzdělání. Dvě odborné učitelky nemají vysokoškolské vzdělání, v rámci Programu celoživotního vzdělávání získaly osvědčení o absolvování Pedagogického studia učitelů praktického vyučování zdravotních studijních oborů střední školy na UP v Olomouci. Na mateřské dovolené setrvaly 2 učitelky. V letošním školním roce u nás pracoval pouze jeden externí učitel, který pracuje na dohodu o provedení práce, popř. dohodu o pracovní činnosti a je pověřen výukou menšího počtu vyučovacích hodin. 6

7 Ředitelka školy využívala ve své práci dva poradní orgány pedagogickou radu a poradní sbor. Ve škole pracují dvě předmětové komise všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. b) domov mládeže vedoucí vychovatelka /od ledna 2012 na MD/ vychovatelky: 3 zaměstnankyně 3. Ostatní pracovníci školy: škola: celkem 6 zaměstnanců ekonomka školy sekretářka, personalistka školník uklízečky: 3 zaměstnankyně školní kuchyně: celkem 5 zaměstnanců vedoucí kuchyně hlavní kuchařka kuchařky: 2 zaměstnankyně pomocná síla v kuchyni domov mládeže: celkem 2 zaměstnanci domovník uklízečka ( bezpečnostní pracovník -noční vychovatelka byl převeden na funkci vychovatelky ) Podle organizačního řádu jsou ředitelkou školy zřízeny tyto poradní orgány: 1. vedení školy, 2. poradní sbor, 3. pedagogická rada, 4. předmětové komise: všeobecně vzdělávacích předmětů odborných předmětů 5. komise pro realizaci ŠVP 7

8 ad 1) vedení školy tvoří ředitelka školy Mgr. Zuzana Gondová, zástupkyně ředitelky školy Mgr. Anna Bukovská, vedoucí odborná učitelka Mgr. Anna Poislová a ekonomka školy Jana Šárníková, vedoucí vychovatelka a vedoucí kuchyně, ad 2) poradní sbor pracuje ve složení 7 zaměstnanců: ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, vedoucí učitelka odborného vyučování, ekonomka školy a dále učitelé Mgr. P. Zelený, Mgr. L. Michálková, p. J. Nimmrichterová. Schůzky se konaly dle aktuální potřeby, cca 1x za dva měsíce, ad 3) jednání pedagogických rad se konaly podle celoročního plánu, kterého se účastnili všichni pedagogičtí pracovníci, ad 4) předmětové komise se scházely přibližně jedenkrát za měsíc dle plánů ad 5) složení komise pro realizaci ŠVP je pro obě formy studia v počtu 5 členů: ředitelka školy, hlavní koordinátor Mgr. A. Poislová, 3 členové předmětových komisí Mgr. K. Štrpková, Mgr. I. Žváčková, Mgr. M. Macková. Schůzky probíhaly individuálně dle plnění zadaných úkolů po celý školní rok. 8

9 TABULKA O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY: Seznam interních pedagogických pracovníků Jméno vyuč. předměty pracovní zařazení Mgr. Zuzana Gondová odborné předměty, BIE ředitelka Mgr. Anna Bukovská odborné předměty zástupkyně ředitelky Mgr. Anna Poislová odborné předměty ved.uč. prakt. vyuč. Mgr. Jana Reichlová JN učitelka Mgr. Jana Menclová OBN/JA učitelka Mgr. Marek Navrath MAT/FYZ/IKT učitel Mgr. Eliška Slavinská MAT/CHE/IKT učitelka Mgr. Pavel Zelený TEV/OBN/ekonomie učitel Mgr. Tomáš Všetíček TEV učitel Mgr. Dagmar Poláková odborné předměty učitelka Mgr. Miroslava Šopíková odborné předměty učitelka Mgr. Ladislava Michálková odborné předměty učitelka Mgr. Jarmila Vláčelová odborné předměty učitelka Mgr. Eva Čmakalová odborné předměty učitelka Mgr. Magdalena Macková odborné předměty učitelka Mgr. Ida Žváčková odborné předměty učitelka Mgr. Ivana Žůrková odborné předměty učitelka Mgr. Helena Crhonková odborné předměty,bie učitelka Mgr. Petra Kaplanová JA učitelka Mgr. David Navrátil CJL, JA učitel pí. Jana Krobotová odborné předměty učitelka pí. Jana Nimmrichterová odborné předměty učitelka Mgr. Krestýnová Andrea odborné předměty učitelka Mgr. Kateřina Štrpková CJL/LAJ učitelka Mgr. Ludmila Rolincová odborné předměty učitelka Mgr. Marcela Köhlerová odborné předměty učitelka Mgr. Anežka Gronychová odborné předměty učitelka Mgr. Jana Kovářová JA učitelka MD Mgr. Petra Kabourková TEV/JA učitelka MD 9

10 Seznam pedagogických pracovníků na domově mládeže Jméno Pracovní zařazení Anna Vodná vychovatelství vedoucí vychovatelka MD Bc. Ludmila Krátká vychovatelství vychovatelka Bc. Hana Březovská vychovatelství vychovatelka Seznam provozních zaměstnanců Jméno Pracovní zařazení Jana Šárníková ÚSO ekonomka Marie Březinová ÚSO sekretářka,ref.pam V. Březina ÚSO školník, údržbář, topič Pavla Jarýnová SO uklízečka Ludmila Turková SO uklízečka Jana Pelantová SO uklízečka Božena Semanová, Jitka Divišová ÚSO vedoucí školní jídelny Jitka Tichá SO kuchařka Zdeňka Potěšilová SO kuchařka Ludmila Onderková SO kuchařka Jana Pelantová ÚSO pomocná síla v kuchyni Zdeněk Štěpánek SO údržbář DM Alena Štěpánková SO uklízečka DM Seznam externích pedagogických pracovníků Jméno Mgr. Martin Brauner vyuč. předměty učitel MA 10

11 Hodnocení práce předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů ve školním roce 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Kateřina Štrpková Členové komise se scházeli pravidelně jednou za měsíc, aktuální problémy řešili pružně v příslušném počtu podle vyučovaných předmětů a podle potřeby. Komise pracovala ve stejném složení a pod stejným vedením jako v loňském školním roce, bylo tedy možné plynule navázat na osvědčený způsob práce. Na schůzkách se nedařilo vždy zajišťovat (kvůli pracovnímu vytížení na jiné škole) účast externího vyučujícího M. Braunera (MAT), byl však vždy přizván, projednávalo-li se večerní studium, kde se vyskytovaly v souvislosti s matematikou problémy. Schůzek se také neúčastnily odborné učitelky, jejichž úvazek částečně tvořily VVP (OBN, DEJ). V oblasti dalšího vzděláváni pedagogických pracovníků v tomto školním roce pokračovala příprava na společnou část maturitní zkoušky, učitelé si doplňovali chybějící školení (hodnotitel ústní zkoušky AJ, hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ) a již vyškolení hodnotitelé absolvovali konzultační semináře. Certifikací bylo ukončeno školení pro práci s interaktivní tabulí. Hlavní pracovní náplní většiny členů komise bylo zajistit úspěšný průběh společné části maturitní zkoušky, proto bylo rozhodnuto využít uvolnění nových cvičných testů a zadání CERMATU a zorganizovat časově i administrativně náročnou maturitní generálku pro 4. ročník. Podle předběžných maturitních výsledků, jejichž úplná analýza musela být kvůli odvoláním neúspěšných žáků odložena (viz zápis ze schůze z ), byli žáci u MZK relativně úspěšní (86,44%). Kromě soustavné práce a maturitní generálky se do výsledků promítly i zkušenosti se státní maturitou z loňského roku. Další činností bylo zapojení školy do projektu Peníze EU školám. Projekt organizačně zajišťoval M. Nawrath, úkolem učitelů bylo průběžně si připravovat tzv. DUMy (digitální učební materiály.), které se v průběhu následujících dvou let trvání projektu budou postupně ověřovat ve výuce. Pedagogové kromě pedagogické činnosti organizovali školní kola tradičních soutěží (recitační a literární soutěž, Olympiáda v českém jazyce, Olympiáda v anglickém jazyce), žáci se účastnili i regionálních kol jazykových a sportovních soutěží, kde dosahovali průměrných výsledků. Byly pořádány různé kulturní, výchovně vzdělávací a sportovní akce. V činnosti pokračoval kroužek odbíjené a bodybuildingu, připravoval se tradiční sportovní týden 2. ročníku (sportovně turistický pobyt v Chorvatsku) s posunutým termínem září

12 Práce komise přispěla k budování přátelského ovzduší na pracovišti a k dobrému výsledku maturitní zkoušky na škole. U žáků však navzdory současné podobě státní maturitní zkoušky přetrvává nízký zájem o všeobecně vzdělávací předměty, který by mohl být zvýšen individuálním přístupem k žákům, zvýšenou motivací a v neposlední řadě individualizací výuky (dělením tříd na skupiny s menším počtem žáků). Jako nástroj ke zkvalitnění výuky všeobecně vzdělávacích předmětů je vnímáno také zapojení do výše zmiňovaného projektu. Akce předmětové komise všeobecně vzdělávacích učitelů Datum Akce Turistika - akce GO Corny středoškolský pohár v atletice Turnaj v malé kopané Prohlídka Městské knihovny Šumperk v rámci akce Týden knihoven Říjen 2011 Přespolní běh Beseda v Městské knihovně Šumperk pro 1. ročníky Divadelní představení Kočka na rozpálené plechové střeše Vánoční turnaj ve stolním tenise Vánoční besídka pro bývalé zaměstnance školy (vystoupení) Předvánoční zumba Divadelní představení Revizor Soutěž ve šplhu okresní kolo Lyžařský kurz Školní kolo olympiády v českém jazyce Divadelní představení Prodaná nevěsta Soutěž ve šplhu krajské kolo Olympiáda v českém jazyce okresní kolo Recitační soutěž Olomouc Maturitní generálka Divadelní představení Bílá nemoc (pro maturanty) Přednáška o holocaustu pro 1. a 2. ročníky Filmové představení Lidice Květen 2012 Účast v soutěži V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu! Soutěžní turnaj ve futsale dívek Slavnostní vyřazení absolventů (kult. vystoupení) Sportovní (Střelecký) den 12

13 Hodnocení činnosti předmětové komise odborných učitelek - školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Anna Poislová Počet schůzek:10 Zhodnocení činnosti předmětové komise: Práci předmětové komise za tento školní rok lze hodnotit pozitivně. Naplánované hlavní úkoly se nám z větší části podařilo splnit. Posílili jsme tým učitelek, které se zabývaly první pomoci v rámci školních i mimoškolních aktivit, což se projevilo nárůstem počtu žáků z jednotlivých ročníků, kteří se začali této problematice intenzivněji věnovat a aktivně se do ní zapojovat. Na konci školního roku se uskutečnilo školní kolo soutěže v první pomoci žáků 2. ročníků. Nejúspěšnější žáci naší školy se zúčastnili v červnu mezinárodní soutěže v první pomoci v Jihlavě a v Brně na XVII. ročníku celostátní soutěže s mezinárodní účastí. Další úspěch jsme zaznamenali ve studentských konferencích, které se uskutečnily z psychologie, ošetřovatelství, somatologie a klinické propedeutiky. Vítězové jednotlivých školních kol potom pokračovali v regionálních soutěžích. Z psychologie na Psychologickou olympiádu na SZŠ v Prostějově, kde žáci měli zpracované eseje na téma Láska a přátelství. Ze somatologie pokračovali na Somatologických dnech na SZŠ a VZŠ v Olomouci, kde získali žáci 1. ročníku oboru zdravotnický asistent 2. místo s prací Anatomie a fyziologie srdce a infarkt myokardu. Dalším velkým úspěchem bylo první místo žáků 4. ročníku s prací Péče o nemocného s CMP na VIII. festivalu ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně. V rámci SOČ žáci 2. ročník zpracovávají své práce na téma Šikana a druhá práce je zaměřená sportovně na téma Aerobic. Naším úkolem bylo také motivovat žáky k angažovanosti pro veřejné zájmy společnosti a pomáhat lidem i v jiných zemích. Místo naplánovaných tří humanitárních sbírek se nám podařilo uskutečnit šest a z toho jedna byla určena dětem v dětských domovech na Ukrajině, kterou jsme zorganizovali ve spolupráci se Zábřežskou Charitou. Jedním z našich cílů bylo také zaměřit se na boj proti kouření. Proto jsme se zapojili do Mezinárodního nekuřáckého dne a navázali spolupráci se Šumperskou nemocnici, která otevřela poradu pro odvykání kouření. S naším projektem jsme se umístili na 2. místě v celorepublikovém boji. V oblasti vzdělávání jsme letos uskutečnili jednu odbornou konferenci pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí na téma: Péče o onkologicky nemocného ve spolupráci se Šumperskou nemocnicí a.s. a s Fakultní nemocnicí Olomouc. Posluchači byla konference hodnocena velmi pozitivně. Odborné učitelky vypracovaly dva odborné granty města Šumperk zaměřené na první pomoc a počítačovou gramotnost seniorů a podílely se i na jejich realizaci. 13

14 Ze všech plánovaných úkolů se nám nepodařilo pouze zrealizovat akreditovaný kurz zdravotník zotavovacích akcí. Na závěr školního roku jsme zhodnotili ŠVP v prvním a druhém ročníku oboru zdravotnický asistent. K obsahu i realizaci neměly odborné učitelky žádné závažnější připomínky. V lednu se uskutečnily srovnávací testy 4. ročníků a v březnu 3. ročníků z ošetřovatelství. Hodnocení odpovídalo studijním výsledkům žáků za 1. pololetí. Spolupráce školy se zdravotnickými a sociálními zařízeními: Šumperská nemocnice a.s. Spolupráce s nemocnicí je již dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Nemocnice nám umožňuje zajistit praktickou výuku žáků na svých jednotlivých standardních odděleních nebo stážemi na specializovaných pracovištích. Vedoucí sestry v průběhu školního roku informovaly učitelky i žáky a seznamovaly s novinkami a novými ošetřovatelskými postupy. V únoru se uskutečnila v prostorách naší školy schůzka s vedoucími sestrami školských pracovišť a zástupci škol, v dubnu se setkala paní náměstkyně Šumperské nemocnice s žáky 4. ročníků, které informovala o možnostech uplatnění. Dětské centrum Pavučinka, Šumperk P.O. Na tomto pracovišti probíhá praktická výuka pouze v prvním pololetí. Část skupiny žáků 4. ročníků měla výuku u pěti praktických lékařů pro děti a mládež: MUDr. Kocourkové, MUDr. Polachové, MUDr.Lucké, MUDr.. Zelené a MUDr. Jílkové. Spolupráce s těmito pracovišti je na velmi dobré úrovni. Speciální mateřská škola Šumperk a Schola VIVA Na těchto pracovištích se žáci seznamují s problematikou přístupu k dětem s tělesným a smyslovým postižením. Získané poznatky využívají nejen v ošetřovatelské praxi, ale i v předmětu psychologie a komunikace, proto i tato výuka je přínosem k profesnímu rozvoji žáků. Odborná praxe: Odborná praxe byla podle učebního plánu zařazena na závěr třetího ročníku v rozsahu pěti týdnů a uskutečnila se ve těchto zdravotnických zařízeních: Šumperská nemocnice a.s. Interna Zábřeh s.r.o. Jesenická nemocnice a.s. Nemocnice Šternberk Odborná praxe byla kladně hodnocena jednotlivými zařízeními i žáky školy. 14

15 Konference pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí Termín Název konference Přístup k onkologicky nemocnému Humanitární sbírky: datum název sbírky Bílá pastelka žáci Sdružení šance prodej vánočních hvězd Adopce na dálku Tříkrálová sbírka Píšťalka ( pomoc handicapovaným) Květinový den Akce předmětové komise odborných učitelek Všechny plánované vzdělávací akce odborných učitelek byly splněny, dokonce se uskutečnily další semináře, konference pro odborné učitelky, a tak si rozšířit odborné znalosti v našich oborech. Datum Akce Sportovní den v Domově důchodců v Šumperku a Olympijský den Schola VIVA - pomoc při organizaci a zajištění PP Schůzka odborných učitelek s paní náměstkyní oš. péče Mgr. Pavelkovou MŠ Pohádka a Domov mládeže SOŠ Šumperk - prevence kouření Mezinárodní nekuřácký den výstava ve škole Mikulášská besídka pro děti na dětském odd.a interním odd. ošetřovatelská lůžka Šumperské nemocnice Prosinec Vánoční besídky s kulturním programem ve zdrav. a sociálních zařízeních: 2.A SCHOLA VIVA 2.B Pontis DPS Alžběta a Markéta 3.A Domov důchodců Šumperk 3.B Dětský domov Šumperk 4.A Pomněnka 15

16 4.B ÚSP Olšany Srovnávací testy 4.ročníků z ošetřovatelství Studentská konference ze somatologie, klinické propedeutiky Studentská konference z ošetřovatelství Školní kolo Olympiády z psychologie na téma Láska a přátelství VIII. festival ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně - žáci 4. B Odborná konference pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí Přístup k onkologicky nemocnému Somatologické dny SZŠ a VZŠ Olomouc - žáci 1. ročníku Schůzka paní náměstkyně s žáky 4. ročníků Hygiena rukou Šumperská nemocnice - žáci 3.B Humanitární sbírka Květinový den žáci 3.A Dětský den Šumperská nemocnice dětské odd., žáci 2.A Sportovní den Pontis - pomoc při organizaci a zajištění PP Mezinárodní soutěž první pomoci Jihlava XVII. ročník soutěže PP s mezinárodní účastí Sportovní den v Domově důchodců v Šumperku 16

17 Hlavní úkoly školního roku a jejich plnění. 1. Naplňování školního vzdělávacího programu pro obor Zdravotnický asistent. Letos probíhala výuka u prvních a druhých ročníků denního studia a u prvního ročníku večerního studia dle stanoveného ŠVP bez problémů. Výsledky VVP byly čtvrtletně sledovány a vyhodnocovány, stanovená hodinová dotace byla vyhovující a dodržena. 2. Zkvalitnit přípravu žáků na státní maturitu zvláště u cizích jazyků. V letošním školním roce jsme výuky jazyků rozdělili na hodiny teoretické doplněné konverzací v daném jazyce. Touto úpravou jsme dosáhli značného vylepšení výsledků u státní maturity z cizího jazyka a budeme v tomto trendu nadále pokračovat. V pravidelných měsíčních intervalech jsme také sledovali výsledky žáků v těchto předmětech a v případech neprospěchu jsem byli v úzkém kontaktu s rodiči, což se nám též osvědčilo. 3. Využití interaktivní tabule a ICT ve výchovně vzdělávacím procesu. V tomto školním roce se nám podařilo zvýšit využívání interaktivní tabule i ICT ve výchovně-vzdělávacím procesu. Provedli jsme inovaci jedné odborné učebny, do které jsme zabudovali další novou interaktivní tabuli. V příštím školním roce plánujeme inovaci další odborné učebny ve stejném vybavení. 4. Stálý boj za snížení absencí žáků školy. Průměrná absence na žáka ve srovnání s loňským školním rokem nám letos ( po tříletém úsilí ) klesla ze 154 na 141 hodin na žáka za celý školní rok, takže nastavenými motivačními stimuly jsme dosáhli mírného poklesu absence (soutěž tříd s nejnižší absencí, pravidelné rozbory absencí s třídními učiteli i rodiči žáků). I když pokles není velký, jsme rádi, že se absence daří mírně snižovat a věříme, že se nám to bude dařit i v následujících letech. 5. Zapojování do projektů města Šumperka a Olomouckého kraje, ESF Naše škola podala v prosinci 2011 tři žádosti o granty z rozpočtu města Šumperka a dva z nich Rada města Šumperka schválila a poskytla finanční prostředky na tyto projekty: Najdi si místo v třídním kolektivu ve výši 7000,- Kč na ubytování První pomoc zachránit život ve výši 6 000,- Kč 17

18 Dále jsme zpracovali a získali grantový projekt na základě výzvy 34 Žádost o finanční podporu z OP VK IP oblasti podpory 1.5 unit costs (CZ.1.07/1.5.00/ ) na téma: Inovace výuky prostřednictvím ICT na SZŠ Šumperk. 6. Podpora aktivity žáků ve školní i mimoškolní oblasti V tomto bodu hlavních úkolů školy jsme dospěli k výborným výsledkům. Naši žáci školu reprezentovali v různých soutěžích, jak okresních tak i krajských a celostátních s mezinárodní účastí, zorganizovali jsme školní odborné konference pro somatologii, klinickou propedeutiku, ošetřovatelství a psychologii. Zapojili se do výuky PP pro veřejnost v našem městě. Vyhráli soutěž CO, kterou pořádá každoročně město ŠUMPERK. Chvályhodných činností naši žáci dosáhli v pečovatelském i zdravotnickém kroužku. K těmto aktivitám budeme žáky i nadále motivovat a dávat tak příležitosti talentovaným žákům. 7. Rozvoj EVVO u žáky a zaměstnanců školy. V této oblasti se podařilo pro výše jmenovanou problematiku získat žáky i zaměstnance školy. S tříděním odpadů jsme neměli problémy a pokračovali jsme v započatém trendu. Čtvrtletním sledováním spotřeby energií jsme si ověřili, že i v této oblasti došlo k určitým úsporám nejen na škole, ale i na DM. V rámci péče o zeleň jsme v zahradě domova mládeže při SZŠ pečovali o omlazené stromy. Od ledna 2012 jsme se zapojili do projektu firmy REMA Systém, a.s. Zelená škola a od června do projektu PAPÍR ZA PAPÍR firmy SITA CZ. a.s. 18

19 d) údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 Obor: M/01 Zdravotnický asistent 1. Všeobecná ustanovení Ve školním roce 2012/2013 budou otevřeny dvě třídy prvního ročníku oboru zdravotnický asistent, denního studia a bude přijato 64 uchazečů, jedna třída prvního ročníku oboru zdravotnický asistent, večerního studia. Uchazeči jsou povinni předložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru. 2. Kriteria přijímacího řízení dle dikce příslušného zákona, denního studia 2.1. zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru max. 60 bodů 2.2. Výsledky vzdělávání na základní škole (bodové ohodnocení) za - prospěch v 8. ročníku. a prvním pololetí 9. ročníku ZŠ max. 30 bodů 2.3. Výsledky přijímacího pohovoru... max. 25 bodů 2.4. Umístění na Místě v okresních a vyšších soutěžích a olympiádách max. 5 bodů Celkem maximální počet bodů 120 bodů Při rovnosti počtu bodů u posledního přijímaného uchazeče bude pro určení celkového pořadí rozhodující součet známek za daná 3 pololetí z jazyka českého a matematiky a přírodopisu. Uchazeči bude pro potřebu přijímacího řízení přiděleno registrační číslo, které zajistí anonymitu a umožní uveřejnění výsledného pořadí uchazečů pod tímto číslem na úřední desce školy a www stránkách školy. 3. Kriteria přijímacího řízení dle dikce příslušného zákona, večerního studia pro 1. kolo přijímacího řízení 3.1. zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru max. 60 bodů 3.2. Výsledky vzdělávání na základní škole (bodové ohodnocení) za - prospěch v 8. ročníku. a prvním pololetí 9. ročníku ZŠ max. 30 bodů 3.3. Výsledky přijímacího pohovoru... max. 20 bodů Celkem maximální počet bodů 110 bodů Ve druhém a třetím kole přijímacího řízení se přijímací pohovor nekoná. Přijatí uchazeči večerního studia neodevzdávají pro školní rok 2012/2013 zápisový lístek. 19

20 4. Oznámení výsledků přijímacího řízení Pro účel přijímacího řízení budou uchazečům přidělena registrační čísla, pod kterými bude uveřejněno pořadí uchazečů na vývěsce ve škole a na www stránkách školy dne po ukončení řízení. Písemná vyrozumění o nepřijetí budou zákonným zástupcům nebo plnoletým uchazečům zaslána poštou do vlastních rukou dne Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy do 3 dnů od jeho doručení, a to prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Přijatí uchazeči musí do 5 dnů doručit zápisový lístek. Přehled o přijímacím řízení 1. kolo Stav k Z 64 přijatých uchazečů odevzdalo v termínu 50 zápisových lístků a 7 následně zápis zrušilo. V této etapě zůstalo 20 volných míst. Škola obdržela 14 odvolání v termínu od Od odvolání odstoupil 1zákonný zástupce. Na základě autoremedury bylo přijato dalších 14 uchazečů dle pořadí po autoremeduře, kteří všichni dodali zápisové lístky. Celkem bylo přijato 56 uchazečů. Na Krajský úřad Olomouc nebylo doručeno žádné odvolání. Další kola přijímacího řízení pro denní studium nebyla stanovena. Počet uchazečů 88 Přijatí uchazeči místo Nepřijatí uchazeči místo Zápisový lístek doručen 50 Zápis zrušen 7 Volná místa 20 (14+6) Počet odvolání 14 Přijatí po autoremeduře 14 Odvolání zrušeno 1 Počet odvolání ke KÚ Olomouc 0 Celkem přijato 56 uchazečů 20

21 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2012 pro školní rok 2012/2013 OBOR: Zdravotnický asistent M/01 denní forma studia Přijatí žáci na místě POŘADÍ A.ČÍSLO PRŮMĚR BODY PRŮMĚR SOUTĚŽE LÉKAŘ POHOVOR CELKEM ,13 28, , ,61 20, , ,28 25, , ,25 26, , , ,28 25, , ,31 25, , , ,36 24, , ,45 23, , ,45 23, , ,15 27, , ,49 22, , ,44 23, , ,12 28, , ,46 23, , ,53 22, , ,54 21, , ,42 23, , ,36 24, , ,5 22, , ,24 26, , ,58 21, , ,58 21, , ,53 22, , ,61 20, , ,62 20, , ,63 20, , ,5 22, , ,64 20, , , ,56 21, , ,5 22, , ,64 20, , ,71 19, , ,73 19, , ,73 19, , ,73 19, , ,47 22, , ,74 18, , ,62 20, , ,82 17, ,7 21

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední zdravotnická škola Š u m p e r k Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 1 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy b) přehled oborů vzdělávání c) popis personálního zabezpečení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2012/2013

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2012/2013 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 2 b) přehled oborů vzdělávání. 3 c) popis personálního zabezpečení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Školní rok 2015/2016 identifikátor zařízení: 600 008 291 IZO součásti: 000

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-1317/16-M. Stupkova 16, Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-1317/16-M. Stupkova 16, Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-1317/16-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy / školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47657189 Identifikátor

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více