Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012

2 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení činnosti školy přehled pracovníků školy 5 * oblast řízení školy * pedagogičtí pracovníci * ostatní pracovníci * hodnocení práce předmětových komisí * hlavní úkoly školního roku a jejich plnění d) údaje o přijímacím řízení 19 e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků 24 * počty žáků * prospěch žáků * chování a absence žáků * výsledky maturitních zkoušek a uplatnění absolventů na trhu práce f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 34 * práce výchovného poradce * práce školního metodika prevence g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 46 * informační a komunikační technologie h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 50 * environmentální výchova * další aktivity kulturní, sportovní, odborné a SOČ i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí.. 68 j) základní údaje o hospodaření školy k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 71 l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 71 m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech z cizích zdrojů 71 n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.. 71 o) hodnocení práce domova mládeže při SZŠ Šumperk. 73 p) slovo ředitelky závěrem. 77 Seznam příloh : Příloha č Zařazení do sítě škol Příloha č Učební plán oboru Zdravotnický asistent Příloha č Všeobecná ustanovení, obsah a kriteria přijímacích zkoušek Příloha č Organizační schéma Příloha č Složení členů školské rady 2

3 a) charakteristika školy Název organizace: Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Sídlo školy: Kladská 2, Šumperk Charakteristika školy: střední odborná škola Zřizovatel: Olomoucký kraj Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Telefon: , FAX: www. stránky: szssumperk.cz Identifikátor zařízení: Školská rada: zřízena ke dni Součásti školy: Domov mládeže, Československé armády 1, Šumperk IZO: Telefon: Školní jídelna IZO: Telefon: Vedení školy: Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Gondová Tel.: Mobil: Zástupkyně ředitelky školy, statutární zástupkyně školy: Mgr. Anna Bukovská Tel: Vedoucí praktického vyučování: Mgr. Anna Posilová Ekonomka školy: Jana Šárníková 3

4 b) přehled oborů vzdělávání Střední zdravotnická škola Šumperk je samostatnou příspěvkovou organizací, má právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem je Olomoucký kraj. Škola poskytuje střední vzdělávání s maturitní zkouškou v oboru zdravotnický asistent denní a večerní forma studia, které má zařazeny v síti škol M Ošetřovatelství Zdravotnický asistent Kód oboru: Ukončení studia: Forma studia: M/ M/01 maturitní zkouška denní, večerní Profil absolventa Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent /absolventka připraven/a k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Podle pokynů provádí určené ošetřovatelské výkony, podílí se na plnění ošetřovatelského plánu a spolupracuje při hodnocení výsledků poskytnuté ošetřovatelské péče, zajišťuje činnosti spojené s přijetím, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta. Absolvent je vzděláván tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také šířil všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnici, na poliklinikách a lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb (např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj.). příloha č. 1 Zařazení do sítě škol 4

5 Ve školním roce 2011/2012 byl otevřen tento obor v denní i večerní formě studia: Obor: Zdravotnický asistent, denní a večerní forma studia Počet tříd celkem 9 Celkový počet žáků ke žáků Celkový počet žáků ke žáků I. pololetí: II. pololetí: 1. ročník 2+1třídy 95 žáků 86 žáků Zdravotnický asistent 2. ročník 2 třídy 66 žáků 63 žáků Zdravotnický asistent 3. ročník 2 třídy 63 žáků 63 žáků Zdravotnický asistent 4. ročník 2 třídy 60 žáků 61 žáků Zdravotnický asistent Celkem 9 tříd 284 žáků 273 žáků c) popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2011/2012 pracovalo ve Střední zdravotnické škole 48 zaměstnanců, z toho je 47 stálých (32 pedagogických + 2 zástupy za PN a 13 nepedagogických) a 1 externí vyučující. pedagogičtí externí pedagogičtí provozní zaměstnanci pracovníci pracovníci Škola Domov mládeže Školní jídelna Celkem Oblast řízení školy: vedení školy ředitelka školy zástupkyně ředitelky školy 5

6 vedoucí učitelka praktického vyučování ekonomka Spolupráce s rodiči Škola pořádá 3x do roka (listopad, duben, červen pro rodiče žáků nastávajících prvních ročníků) schůzky s rodiči, na kterých jsou rodiče, popř. zákonní zástupci žáků, informování o prospěchu a chování žáků školy, o školních aktivitách a úspěších školu reprezentujících žáků. Pro práci školy byla také přínosná činnost Studentské rady, která se scházela dle potřeb s vedením školy a přinášela podněty pro zlepšení podmínek studia a mimoškolní aktivity žáků. V letošním školním roce naši školu v Zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje reprezentovala Lucie Panajotovová, žákyně čtvrtého ročníku, která své zkušenosti po té předala žákyni Magdaléně Dragounové z prvního ročníku, která byla žáky naší školy v dubnu zvolena do ZMOK místo ní. Ve své činnosti pokračovala Školská rada, na jejíž všechny schůze byla ředitelka školy přizvána. Byly řešeny koncepční otázky studia, spolupráce s nemocnicí a zastupitelstvem města Šumperka, projednávány případné změny ve Školním řádu a podávány aktuální informace o realizaci přijímacího řízení žáků do prvních ročníků a o organizaci státních maturitních zkouškách čtvrtých ročníků a jejich podrobný rozbor. 2. Pedagogičtí pracovníci: a) školy stálí vyučující: 27 externí vyučující: 1 z toho 9 učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 18 učitelek odborných předmětů 1 učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů Pětadvacet učitelů má vysokoškolské vzdělání. Dvě odborné učitelky nemají vysokoškolské vzdělání, v rámci Programu celoživotního vzdělávání získaly osvědčení o absolvování Pedagogického studia učitelů praktického vyučování zdravotních studijních oborů střední školy na UP v Olomouci. Na mateřské dovolené setrvaly 2 učitelky. V letošním školním roce u nás pracoval pouze jeden externí učitel, který pracuje na dohodu o provedení práce, popř. dohodu o pracovní činnosti a je pověřen výukou menšího počtu vyučovacích hodin. 6

7 Ředitelka školy využívala ve své práci dva poradní orgány pedagogickou radu a poradní sbor. Ve škole pracují dvě předmětové komise všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. b) domov mládeže vedoucí vychovatelka /od ledna 2012 na MD/ vychovatelky: 3 zaměstnankyně 3. Ostatní pracovníci školy: škola: celkem 6 zaměstnanců ekonomka školy sekretářka, personalistka školník uklízečky: 3 zaměstnankyně školní kuchyně: celkem 5 zaměstnanců vedoucí kuchyně hlavní kuchařka kuchařky: 2 zaměstnankyně pomocná síla v kuchyni domov mládeže: celkem 2 zaměstnanci domovník uklízečka ( bezpečnostní pracovník -noční vychovatelka byl převeden na funkci vychovatelky ) Podle organizačního řádu jsou ředitelkou školy zřízeny tyto poradní orgány: 1. vedení školy, 2. poradní sbor, 3. pedagogická rada, 4. předmětové komise: všeobecně vzdělávacích předmětů odborných předmětů 5. komise pro realizaci ŠVP 7

8 ad 1) vedení školy tvoří ředitelka školy Mgr. Zuzana Gondová, zástupkyně ředitelky školy Mgr. Anna Bukovská, vedoucí odborná učitelka Mgr. Anna Poislová a ekonomka školy Jana Šárníková, vedoucí vychovatelka a vedoucí kuchyně, ad 2) poradní sbor pracuje ve složení 7 zaměstnanců: ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, vedoucí učitelka odborného vyučování, ekonomka školy a dále učitelé Mgr. P. Zelený, Mgr. L. Michálková, p. J. Nimmrichterová. Schůzky se konaly dle aktuální potřeby, cca 1x za dva měsíce, ad 3) jednání pedagogických rad se konaly podle celoročního plánu, kterého se účastnili všichni pedagogičtí pracovníci, ad 4) předmětové komise se scházely přibližně jedenkrát za měsíc dle plánů ad 5) složení komise pro realizaci ŠVP je pro obě formy studia v počtu 5 členů: ředitelka školy, hlavní koordinátor Mgr. A. Poislová, 3 členové předmětových komisí Mgr. K. Štrpková, Mgr. I. Žváčková, Mgr. M. Macková. Schůzky probíhaly individuálně dle plnění zadaných úkolů po celý školní rok. 8

9 TABULKA O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY: Seznam interních pedagogických pracovníků Jméno vyuč. předměty pracovní zařazení Mgr. Zuzana Gondová odborné předměty, BIE ředitelka Mgr. Anna Bukovská odborné předměty zástupkyně ředitelky Mgr. Anna Poislová odborné předměty ved.uč. prakt. vyuč. Mgr. Jana Reichlová JN učitelka Mgr. Jana Menclová OBN/JA učitelka Mgr. Marek Navrath MAT/FYZ/IKT učitel Mgr. Eliška Slavinská MAT/CHE/IKT učitelka Mgr. Pavel Zelený TEV/OBN/ekonomie učitel Mgr. Tomáš Všetíček TEV učitel Mgr. Dagmar Poláková odborné předměty učitelka Mgr. Miroslava Šopíková odborné předměty učitelka Mgr. Ladislava Michálková odborné předměty učitelka Mgr. Jarmila Vláčelová odborné předměty učitelka Mgr. Eva Čmakalová odborné předměty učitelka Mgr. Magdalena Macková odborné předměty učitelka Mgr. Ida Žváčková odborné předměty učitelka Mgr. Ivana Žůrková odborné předměty učitelka Mgr. Helena Crhonková odborné předměty,bie učitelka Mgr. Petra Kaplanová JA učitelka Mgr. David Navrátil CJL, JA učitel pí. Jana Krobotová odborné předměty učitelka pí. Jana Nimmrichterová odborné předměty učitelka Mgr. Krestýnová Andrea odborné předměty učitelka Mgr. Kateřina Štrpková CJL/LAJ učitelka Mgr. Ludmila Rolincová odborné předměty učitelka Mgr. Marcela Köhlerová odborné předměty učitelka Mgr. Anežka Gronychová odborné předměty učitelka Mgr. Jana Kovářová JA učitelka MD Mgr. Petra Kabourková TEV/JA učitelka MD 9

10 Seznam pedagogických pracovníků na domově mládeže Jméno Pracovní zařazení Anna Vodná vychovatelství vedoucí vychovatelka MD Bc. Ludmila Krátká vychovatelství vychovatelka Bc. Hana Březovská vychovatelství vychovatelka Seznam provozních zaměstnanců Jméno Pracovní zařazení Jana Šárníková ÚSO ekonomka Marie Březinová ÚSO sekretářka,ref.pam V. Březina ÚSO školník, údržbář, topič Pavla Jarýnová SO uklízečka Ludmila Turková SO uklízečka Jana Pelantová SO uklízečka Božena Semanová, Jitka Divišová ÚSO vedoucí školní jídelny Jitka Tichá SO kuchařka Zdeňka Potěšilová SO kuchařka Ludmila Onderková SO kuchařka Jana Pelantová ÚSO pomocná síla v kuchyni Zdeněk Štěpánek SO údržbář DM Alena Štěpánková SO uklízečka DM Seznam externích pedagogických pracovníků Jméno Mgr. Martin Brauner vyuč. předměty učitel MA 10

11 Hodnocení práce předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů ve školním roce 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Kateřina Štrpková Členové komise se scházeli pravidelně jednou za měsíc, aktuální problémy řešili pružně v příslušném počtu podle vyučovaných předmětů a podle potřeby. Komise pracovala ve stejném složení a pod stejným vedením jako v loňském školním roce, bylo tedy možné plynule navázat na osvědčený způsob práce. Na schůzkách se nedařilo vždy zajišťovat (kvůli pracovnímu vytížení na jiné škole) účast externího vyučujícího M. Braunera (MAT), byl však vždy přizván, projednávalo-li se večerní studium, kde se vyskytovaly v souvislosti s matematikou problémy. Schůzek se také neúčastnily odborné učitelky, jejichž úvazek částečně tvořily VVP (OBN, DEJ). V oblasti dalšího vzděláváni pedagogických pracovníků v tomto školním roce pokračovala příprava na společnou část maturitní zkoušky, učitelé si doplňovali chybějící školení (hodnotitel ústní zkoušky AJ, hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ) a již vyškolení hodnotitelé absolvovali konzultační semináře. Certifikací bylo ukončeno školení pro práci s interaktivní tabulí. Hlavní pracovní náplní většiny členů komise bylo zajistit úspěšný průběh společné části maturitní zkoušky, proto bylo rozhodnuto využít uvolnění nových cvičných testů a zadání CERMATU a zorganizovat časově i administrativně náročnou maturitní generálku pro 4. ročník. Podle předběžných maturitních výsledků, jejichž úplná analýza musela být kvůli odvoláním neúspěšných žáků odložena (viz zápis ze schůze z ), byli žáci u MZK relativně úspěšní (86,44%). Kromě soustavné práce a maturitní generálky se do výsledků promítly i zkušenosti se státní maturitou z loňského roku. Další činností bylo zapojení školy do projektu Peníze EU školám. Projekt organizačně zajišťoval M. Nawrath, úkolem učitelů bylo průběžně si připravovat tzv. DUMy (digitální učební materiály.), které se v průběhu následujících dvou let trvání projektu budou postupně ověřovat ve výuce. Pedagogové kromě pedagogické činnosti organizovali školní kola tradičních soutěží (recitační a literární soutěž, Olympiáda v českém jazyce, Olympiáda v anglickém jazyce), žáci se účastnili i regionálních kol jazykových a sportovních soutěží, kde dosahovali průměrných výsledků. Byly pořádány různé kulturní, výchovně vzdělávací a sportovní akce. V činnosti pokračoval kroužek odbíjené a bodybuildingu, připravoval se tradiční sportovní týden 2. ročníku (sportovně turistický pobyt v Chorvatsku) s posunutým termínem září

12 Práce komise přispěla k budování přátelského ovzduší na pracovišti a k dobrému výsledku maturitní zkoušky na škole. U žáků však navzdory současné podobě státní maturitní zkoušky přetrvává nízký zájem o všeobecně vzdělávací předměty, který by mohl být zvýšen individuálním přístupem k žákům, zvýšenou motivací a v neposlední řadě individualizací výuky (dělením tříd na skupiny s menším počtem žáků). Jako nástroj ke zkvalitnění výuky všeobecně vzdělávacích předmětů je vnímáno také zapojení do výše zmiňovaného projektu. Akce předmětové komise všeobecně vzdělávacích učitelů Datum Akce Turistika - akce GO Corny středoškolský pohár v atletice Turnaj v malé kopané Prohlídka Městské knihovny Šumperk v rámci akce Týden knihoven Říjen 2011 Přespolní běh Beseda v Městské knihovně Šumperk pro 1. ročníky Divadelní představení Kočka na rozpálené plechové střeše Vánoční turnaj ve stolním tenise Vánoční besídka pro bývalé zaměstnance školy (vystoupení) Předvánoční zumba Divadelní představení Revizor Soutěž ve šplhu okresní kolo Lyžařský kurz Školní kolo olympiády v českém jazyce Divadelní představení Prodaná nevěsta Soutěž ve šplhu krajské kolo Olympiáda v českém jazyce okresní kolo Recitační soutěž Olomouc Maturitní generálka Divadelní představení Bílá nemoc (pro maturanty) Přednáška o holocaustu pro 1. a 2. ročníky Filmové představení Lidice Květen 2012 Účast v soutěži V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu! Soutěžní turnaj ve futsale dívek Slavnostní vyřazení absolventů (kult. vystoupení) Sportovní (Střelecký) den 12

13 Hodnocení činnosti předmětové komise odborných učitelek - školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Anna Poislová Počet schůzek:10 Zhodnocení činnosti předmětové komise: Práci předmětové komise za tento školní rok lze hodnotit pozitivně. Naplánované hlavní úkoly se nám z větší části podařilo splnit. Posílili jsme tým učitelek, které se zabývaly první pomoci v rámci školních i mimoškolních aktivit, což se projevilo nárůstem počtu žáků z jednotlivých ročníků, kteří se začali této problematice intenzivněji věnovat a aktivně se do ní zapojovat. Na konci školního roku se uskutečnilo školní kolo soutěže v první pomoci žáků 2. ročníků. Nejúspěšnější žáci naší školy se zúčastnili v červnu mezinárodní soutěže v první pomoci v Jihlavě a v Brně na XVII. ročníku celostátní soutěže s mezinárodní účastí. Další úspěch jsme zaznamenali ve studentských konferencích, které se uskutečnily z psychologie, ošetřovatelství, somatologie a klinické propedeutiky. Vítězové jednotlivých školních kol potom pokračovali v regionálních soutěžích. Z psychologie na Psychologickou olympiádu na SZŠ v Prostějově, kde žáci měli zpracované eseje na téma Láska a přátelství. Ze somatologie pokračovali na Somatologických dnech na SZŠ a VZŠ v Olomouci, kde získali žáci 1. ročníku oboru zdravotnický asistent 2. místo s prací Anatomie a fyziologie srdce a infarkt myokardu. Dalším velkým úspěchem bylo první místo žáků 4. ročníku s prací Péče o nemocného s CMP na VIII. festivalu ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně. V rámci SOČ žáci 2. ročník zpracovávají své práce na téma Šikana a druhá práce je zaměřená sportovně na téma Aerobic. Naším úkolem bylo také motivovat žáky k angažovanosti pro veřejné zájmy společnosti a pomáhat lidem i v jiných zemích. Místo naplánovaných tří humanitárních sbírek se nám podařilo uskutečnit šest a z toho jedna byla určena dětem v dětských domovech na Ukrajině, kterou jsme zorganizovali ve spolupráci se Zábřežskou Charitou. Jedním z našich cílů bylo také zaměřit se na boj proti kouření. Proto jsme se zapojili do Mezinárodního nekuřáckého dne a navázali spolupráci se Šumperskou nemocnici, která otevřela poradu pro odvykání kouření. S naším projektem jsme se umístili na 2. místě v celorepublikovém boji. V oblasti vzdělávání jsme letos uskutečnili jednu odbornou konferenci pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí na téma: Péče o onkologicky nemocného ve spolupráci se Šumperskou nemocnicí a.s. a s Fakultní nemocnicí Olomouc. Posluchači byla konference hodnocena velmi pozitivně. Odborné učitelky vypracovaly dva odborné granty města Šumperk zaměřené na první pomoc a počítačovou gramotnost seniorů a podílely se i na jejich realizaci. 13

14 Ze všech plánovaných úkolů se nám nepodařilo pouze zrealizovat akreditovaný kurz zdravotník zotavovacích akcí. Na závěr školního roku jsme zhodnotili ŠVP v prvním a druhém ročníku oboru zdravotnický asistent. K obsahu i realizaci neměly odborné učitelky žádné závažnější připomínky. V lednu se uskutečnily srovnávací testy 4. ročníků a v březnu 3. ročníků z ošetřovatelství. Hodnocení odpovídalo studijním výsledkům žáků za 1. pololetí. Spolupráce školy se zdravotnickými a sociálními zařízeními: Šumperská nemocnice a.s. Spolupráce s nemocnicí je již dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Nemocnice nám umožňuje zajistit praktickou výuku žáků na svých jednotlivých standardních odděleních nebo stážemi na specializovaných pracovištích. Vedoucí sestry v průběhu školního roku informovaly učitelky i žáky a seznamovaly s novinkami a novými ošetřovatelskými postupy. V únoru se uskutečnila v prostorách naší školy schůzka s vedoucími sestrami školských pracovišť a zástupci škol, v dubnu se setkala paní náměstkyně Šumperské nemocnice s žáky 4. ročníků, které informovala o možnostech uplatnění. Dětské centrum Pavučinka, Šumperk P.O. Na tomto pracovišti probíhá praktická výuka pouze v prvním pololetí. Část skupiny žáků 4. ročníků měla výuku u pěti praktických lékařů pro děti a mládež: MUDr. Kocourkové, MUDr. Polachové, MUDr.Lucké, MUDr.. Zelené a MUDr. Jílkové. Spolupráce s těmito pracovišti je na velmi dobré úrovni. Speciální mateřská škola Šumperk a Schola VIVA Na těchto pracovištích se žáci seznamují s problematikou přístupu k dětem s tělesným a smyslovým postižením. Získané poznatky využívají nejen v ošetřovatelské praxi, ale i v předmětu psychologie a komunikace, proto i tato výuka je přínosem k profesnímu rozvoji žáků. Odborná praxe: Odborná praxe byla podle učebního plánu zařazena na závěr třetího ročníku v rozsahu pěti týdnů a uskutečnila se ve těchto zdravotnických zařízeních: Šumperská nemocnice a.s. Interna Zábřeh s.r.o. Jesenická nemocnice a.s. Nemocnice Šternberk Odborná praxe byla kladně hodnocena jednotlivými zařízeními i žáky školy. 14

15 Konference pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí Termín Název konference Přístup k onkologicky nemocnému Humanitární sbírky: datum název sbírky Bílá pastelka žáci Sdružení šance prodej vánočních hvězd Adopce na dálku Tříkrálová sbírka Píšťalka ( pomoc handicapovaným) Květinový den Akce předmětové komise odborných učitelek Všechny plánované vzdělávací akce odborných učitelek byly splněny, dokonce se uskutečnily další semináře, konference pro odborné učitelky, a tak si rozšířit odborné znalosti v našich oborech. Datum Akce Sportovní den v Domově důchodců v Šumperku a Olympijský den Schola VIVA - pomoc při organizaci a zajištění PP Schůzka odborných učitelek s paní náměstkyní oš. péče Mgr. Pavelkovou MŠ Pohádka a Domov mládeže SOŠ Šumperk - prevence kouření Mezinárodní nekuřácký den výstava ve škole Mikulášská besídka pro děti na dětském odd.a interním odd. ošetřovatelská lůžka Šumperské nemocnice Prosinec Vánoční besídky s kulturním programem ve zdrav. a sociálních zařízeních: 2.A SCHOLA VIVA 2.B Pontis DPS Alžběta a Markéta 3.A Domov důchodců Šumperk 3.B Dětský domov Šumperk 4.A Pomněnka 15

16 4.B ÚSP Olšany Srovnávací testy 4.ročníků z ošetřovatelství Studentská konference ze somatologie, klinické propedeutiky Studentská konference z ošetřovatelství Školní kolo Olympiády z psychologie na téma Láska a přátelství VIII. festival ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně - žáci 4. B Odborná konference pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí Přístup k onkologicky nemocnému Somatologické dny SZŠ a VZŠ Olomouc - žáci 1. ročníku Schůzka paní náměstkyně s žáky 4. ročníků Hygiena rukou Šumperská nemocnice - žáci 3.B Humanitární sbírka Květinový den žáci 3.A Dětský den Šumperská nemocnice dětské odd., žáci 2.A Sportovní den Pontis - pomoc při organizaci a zajištění PP Mezinárodní soutěž první pomoci Jihlava XVII. ročník soutěže PP s mezinárodní účastí Sportovní den v Domově důchodců v Šumperku 16

17 Hlavní úkoly školního roku a jejich plnění. 1. Naplňování školního vzdělávacího programu pro obor Zdravotnický asistent. Letos probíhala výuka u prvních a druhých ročníků denního studia a u prvního ročníku večerního studia dle stanoveného ŠVP bez problémů. Výsledky VVP byly čtvrtletně sledovány a vyhodnocovány, stanovená hodinová dotace byla vyhovující a dodržena. 2. Zkvalitnit přípravu žáků na státní maturitu zvláště u cizích jazyků. V letošním školním roce jsme výuky jazyků rozdělili na hodiny teoretické doplněné konverzací v daném jazyce. Touto úpravou jsme dosáhli značného vylepšení výsledků u státní maturity z cizího jazyka a budeme v tomto trendu nadále pokračovat. V pravidelných měsíčních intervalech jsme také sledovali výsledky žáků v těchto předmětech a v případech neprospěchu jsem byli v úzkém kontaktu s rodiči, což se nám též osvědčilo. 3. Využití interaktivní tabule a ICT ve výchovně vzdělávacím procesu. V tomto školním roce se nám podařilo zvýšit využívání interaktivní tabule i ICT ve výchovně-vzdělávacím procesu. Provedli jsme inovaci jedné odborné učebny, do které jsme zabudovali další novou interaktivní tabuli. V příštím školním roce plánujeme inovaci další odborné učebny ve stejném vybavení. 4. Stálý boj za snížení absencí žáků školy. Průměrná absence na žáka ve srovnání s loňským školním rokem nám letos ( po tříletém úsilí ) klesla ze 154 na 141 hodin na žáka za celý školní rok, takže nastavenými motivačními stimuly jsme dosáhli mírného poklesu absence (soutěž tříd s nejnižší absencí, pravidelné rozbory absencí s třídními učiteli i rodiči žáků). I když pokles není velký, jsme rádi, že se absence daří mírně snižovat a věříme, že se nám to bude dařit i v následujících letech. 5. Zapojování do projektů města Šumperka a Olomouckého kraje, ESF Naše škola podala v prosinci 2011 tři žádosti o granty z rozpočtu města Šumperka a dva z nich Rada města Šumperka schválila a poskytla finanční prostředky na tyto projekty: Najdi si místo v třídním kolektivu ve výši 7000,- Kč na ubytování První pomoc zachránit život ve výši 6 000,- Kč 17

18 Dále jsme zpracovali a získali grantový projekt na základě výzvy 34 Žádost o finanční podporu z OP VK IP oblasti podpory 1.5 unit costs (CZ.1.07/1.5.00/ ) na téma: Inovace výuky prostřednictvím ICT na SZŠ Šumperk. 6. Podpora aktivity žáků ve školní i mimoškolní oblasti V tomto bodu hlavních úkolů školy jsme dospěli k výborným výsledkům. Naši žáci školu reprezentovali v různých soutěžích, jak okresních tak i krajských a celostátních s mezinárodní účastí, zorganizovali jsme školní odborné konference pro somatologii, klinickou propedeutiku, ošetřovatelství a psychologii. Zapojili se do výuky PP pro veřejnost v našem městě. Vyhráli soutěž CO, kterou pořádá každoročně město ŠUMPERK. Chvályhodných činností naši žáci dosáhli v pečovatelském i zdravotnickém kroužku. K těmto aktivitám budeme žáky i nadále motivovat a dávat tak příležitosti talentovaným žákům. 7. Rozvoj EVVO u žáky a zaměstnanců školy. V této oblasti se podařilo pro výše jmenovanou problematiku získat žáky i zaměstnance školy. S tříděním odpadů jsme neměli problémy a pokračovali jsme v započatém trendu. Čtvrtletním sledováním spotřeby energií jsme si ověřili, že i v této oblasti došlo k určitým úsporám nejen na škole, ale i na DM. V rámci péče o zeleň jsme v zahradě domova mládeže při SZŠ pečovali o omlazené stromy. Od ledna 2012 jsme se zapojili do projektu firmy REMA Systém, a.s. Zelená škola a od června do projektu PAPÍR ZA PAPÍR firmy SITA CZ. a.s. 18

19 d) údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 Obor: M/01 Zdravotnický asistent 1. Všeobecná ustanovení Ve školním roce 2012/2013 budou otevřeny dvě třídy prvního ročníku oboru zdravotnický asistent, denního studia a bude přijato 64 uchazečů, jedna třída prvního ročníku oboru zdravotnický asistent, večerního studia. Uchazeči jsou povinni předložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru. 2. Kriteria přijímacího řízení dle dikce příslušného zákona, denního studia 2.1. zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru max. 60 bodů 2.2. Výsledky vzdělávání na základní škole (bodové ohodnocení) za - prospěch v 8. ročníku. a prvním pololetí 9. ročníku ZŠ max. 30 bodů 2.3. Výsledky přijímacího pohovoru... max. 25 bodů 2.4. Umístění na Místě v okresních a vyšších soutěžích a olympiádách max. 5 bodů Celkem maximální počet bodů 120 bodů Při rovnosti počtu bodů u posledního přijímaného uchazeče bude pro určení celkového pořadí rozhodující součet známek za daná 3 pololetí z jazyka českého a matematiky a přírodopisu. Uchazeči bude pro potřebu přijímacího řízení přiděleno registrační číslo, které zajistí anonymitu a umožní uveřejnění výsledného pořadí uchazečů pod tímto číslem na úřední desce školy a www stránkách školy. 3. Kriteria přijímacího řízení dle dikce příslušného zákona, večerního studia pro 1. kolo přijímacího řízení 3.1. zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru max. 60 bodů 3.2. Výsledky vzdělávání na základní škole (bodové ohodnocení) za - prospěch v 8. ročníku. a prvním pololetí 9. ročníku ZŠ max. 30 bodů 3.3. Výsledky přijímacího pohovoru... max. 20 bodů Celkem maximální počet bodů 110 bodů Ve druhém a třetím kole přijímacího řízení se přijímací pohovor nekoná. Přijatí uchazeči večerního studia neodevzdávají pro školní rok 2012/2013 zápisový lístek. 19

20 4. Oznámení výsledků přijímacího řízení Pro účel přijímacího řízení budou uchazečům přidělena registrační čísla, pod kterými bude uveřejněno pořadí uchazečů na vývěsce ve škole a na www stránkách školy dne po ukončení řízení. Písemná vyrozumění o nepřijetí budou zákonným zástupcům nebo plnoletým uchazečům zaslána poštou do vlastních rukou dne Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy do 3 dnů od jeho doručení, a to prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Přijatí uchazeči musí do 5 dnů doručit zápisový lístek. Přehled o přijímacím řízení 1. kolo Stav k Z 64 přijatých uchazečů odevzdalo v termínu 50 zápisových lístků a 7 následně zápis zrušilo. V této etapě zůstalo 20 volných míst. Škola obdržela 14 odvolání v termínu od Od odvolání odstoupil 1zákonný zástupce. Na základě autoremedury bylo přijato dalších 14 uchazečů dle pořadí po autoremeduře, kteří všichni dodali zápisové lístky. Celkem bylo přijato 56 uchazečů. Na Krajský úřad Olomouc nebylo doručeno žádné odvolání. Další kola přijímacího řízení pro denní studium nebyla stanovena. Počet uchazečů 88 Přijatí uchazeči místo Nepřijatí uchazeči místo Zápisový lístek doručen 50 Zápis zrušen 7 Volná místa 20 (14+6) Počet odvolání 14 Přijatí po autoremeduře 14 Odvolání zrušeno 1 Počet odvolání ke KÚ Olomouc 0 Celkem přijato 56 uchazečů 20

21 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2012 pro školní rok 2012/2013 OBOR: Zdravotnický asistent M/01 denní forma studia Přijatí žáci na místě POŘADÍ A.ČÍSLO PRŮMĚR BODY PRŮMĚR SOUTĚŽE LÉKAŘ POHOVOR CELKEM ,13 28, , ,61 20, , ,28 25, , ,25 26, , , ,28 25, , ,31 25, , , ,36 24, , ,45 23, , ,45 23, , ,15 27, , ,49 22, , ,44 23, , ,12 28, , ,46 23, , ,53 22, , ,54 21, , ,42 23, , ,36 24, , ,5 22, , ,24 26, , ,58 21, , ,58 21, , ,53 22, , ,61 20, , ,62 20, , ,63 20, , ,5 22, , ,64 20, , , ,56 21, , ,5 22, , ,64 20, , ,71 19, , ,73 19, , ,73 19, , ,73 19, , ,47 22, , ,74 18, , ,62 20, , ,82 17, ,7 21

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední zdravotnická škola Š u m p e r k Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 1 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy b) přehled oborů vzdělávání c) popis personálního zabezpečení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2012/2013

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2012/2013 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 2 b) přehled oborů vzdělávání. 3 c) popis personálního zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 1 Ve Skutči, 30. 9. 2015 Č. j. SZŠ/214/2015 Plán dalšího vzdělávání

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO OBORU 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Termíny II. kola přijímacího řízení v SŠ pro TP GEMINI Termín: 30. června 2015 Součástí

Více

pro školní rok 2014/2015

pro školní rok 2014/2015 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 pro denní formu čtyřletého studia V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více