Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012

2 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení činnosti školy přehled pracovníků školy 5 * oblast řízení školy * pedagogičtí pracovníci * ostatní pracovníci * hodnocení práce předmětových komisí * hlavní úkoly školního roku a jejich plnění d) údaje o přijímacím řízení 19 e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků 24 * počty žáků * prospěch žáků * chování a absence žáků * výsledky maturitních zkoušek a uplatnění absolventů na trhu práce f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 34 * práce výchovného poradce * práce školního metodika prevence g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 46 * informační a komunikační technologie h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 50 * environmentální výchova * další aktivity kulturní, sportovní, odborné a SOČ i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí.. 68 j) základní údaje o hospodaření školy k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 71 l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 71 m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech z cizích zdrojů 71 n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.. 71 o) hodnocení práce domova mládeže při SZŠ Šumperk. 73 p) slovo ředitelky závěrem. 77 Seznam příloh : Příloha č Zařazení do sítě škol Příloha č Učební plán oboru Zdravotnický asistent Příloha č Všeobecná ustanovení, obsah a kriteria přijímacích zkoušek Příloha č Organizační schéma Příloha č Složení členů školské rady 2

3 a) charakteristika školy Název organizace: Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Sídlo školy: Kladská 2, Šumperk Charakteristika školy: střední odborná škola Zřizovatel: Olomoucký kraj Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Telefon: , FAX: www. stránky: szssumperk.cz Identifikátor zařízení: Školská rada: zřízena ke dni Součásti školy: Domov mládeže, Československé armády 1, Šumperk IZO: Telefon: Školní jídelna IZO: Telefon: Vedení školy: Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Gondová Tel.: Mobil: Zástupkyně ředitelky školy, statutární zástupkyně školy: Mgr. Anna Bukovská Tel: Vedoucí praktického vyučování: Mgr. Anna Posilová Ekonomka školy: Jana Šárníková 3

4 b) přehled oborů vzdělávání Střední zdravotnická škola Šumperk je samostatnou příspěvkovou organizací, má právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem je Olomoucký kraj. Škola poskytuje střední vzdělávání s maturitní zkouškou v oboru zdravotnický asistent denní a večerní forma studia, které má zařazeny v síti škol M Ošetřovatelství Zdravotnický asistent Kód oboru: Ukončení studia: Forma studia: M/ M/01 maturitní zkouška denní, večerní Profil absolventa Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent /absolventka připraven/a k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Podle pokynů provádí určené ošetřovatelské výkony, podílí se na plnění ošetřovatelského plánu a spolupracuje při hodnocení výsledků poskytnuté ošetřovatelské péče, zajišťuje činnosti spojené s přijetím, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta. Absolvent je vzděláván tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také šířil všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnici, na poliklinikách a lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb (např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj.). příloha č. 1 Zařazení do sítě škol 4

5 Ve školním roce 2011/2012 byl otevřen tento obor v denní i večerní formě studia: Obor: Zdravotnický asistent, denní a večerní forma studia Počet tříd celkem 9 Celkový počet žáků ke žáků Celkový počet žáků ke žáků I. pololetí: II. pololetí: 1. ročník 2+1třídy 95 žáků 86 žáků Zdravotnický asistent 2. ročník 2 třídy 66 žáků 63 žáků Zdravotnický asistent 3. ročník 2 třídy 63 žáků 63 žáků Zdravotnický asistent 4. ročník 2 třídy 60 žáků 61 žáků Zdravotnický asistent Celkem 9 tříd 284 žáků 273 žáků c) popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2011/2012 pracovalo ve Střední zdravotnické škole 48 zaměstnanců, z toho je 47 stálých (32 pedagogických + 2 zástupy za PN a 13 nepedagogických) a 1 externí vyučující. pedagogičtí externí pedagogičtí provozní zaměstnanci pracovníci pracovníci Škola Domov mládeže Školní jídelna Celkem Oblast řízení školy: vedení školy ředitelka školy zástupkyně ředitelky školy 5

6 vedoucí učitelka praktického vyučování ekonomka Spolupráce s rodiči Škola pořádá 3x do roka (listopad, duben, červen pro rodiče žáků nastávajících prvních ročníků) schůzky s rodiči, na kterých jsou rodiče, popř. zákonní zástupci žáků, informování o prospěchu a chování žáků školy, o školních aktivitách a úspěších školu reprezentujících žáků. Pro práci školy byla také přínosná činnost Studentské rady, která se scházela dle potřeb s vedením školy a přinášela podněty pro zlepšení podmínek studia a mimoškolní aktivity žáků. V letošním školním roce naši školu v Zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje reprezentovala Lucie Panajotovová, žákyně čtvrtého ročníku, která své zkušenosti po té předala žákyni Magdaléně Dragounové z prvního ročníku, která byla žáky naší školy v dubnu zvolena do ZMOK místo ní. Ve své činnosti pokračovala Školská rada, na jejíž všechny schůze byla ředitelka školy přizvána. Byly řešeny koncepční otázky studia, spolupráce s nemocnicí a zastupitelstvem města Šumperka, projednávány případné změny ve Školním řádu a podávány aktuální informace o realizaci přijímacího řízení žáků do prvních ročníků a o organizaci státních maturitních zkouškách čtvrtých ročníků a jejich podrobný rozbor. 2. Pedagogičtí pracovníci: a) školy stálí vyučující: 27 externí vyučující: 1 z toho 9 učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 18 učitelek odborných předmětů 1 učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů Pětadvacet učitelů má vysokoškolské vzdělání. Dvě odborné učitelky nemají vysokoškolské vzdělání, v rámci Programu celoživotního vzdělávání získaly osvědčení o absolvování Pedagogického studia učitelů praktického vyučování zdravotních studijních oborů střední školy na UP v Olomouci. Na mateřské dovolené setrvaly 2 učitelky. V letošním školním roce u nás pracoval pouze jeden externí učitel, který pracuje na dohodu o provedení práce, popř. dohodu o pracovní činnosti a je pověřen výukou menšího počtu vyučovacích hodin. 6

7 Ředitelka školy využívala ve své práci dva poradní orgány pedagogickou radu a poradní sbor. Ve škole pracují dvě předmětové komise všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. b) domov mládeže vedoucí vychovatelka /od ledna 2012 na MD/ vychovatelky: 3 zaměstnankyně 3. Ostatní pracovníci školy: škola: celkem 6 zaměstnanců ekonomka školy sekretářka, personalistka školník uklízečky: 3 zaměstnankyně školní kuchyně: celkem 5 zaměstnanců vedoucí kuchyně hlavní kuchařka kuchařky: 2 zaměstnankyně pomocná síla v kuchyni domov mládeže: celkem 2 zaměstnanci domovník uklízečka ( bezpečnostní pracovník -noční vychovatelka byl převeden na funkci vychovatelky ) Podle organizačního řádu jsou ředitelkou školy zřízeny tyto poradní orgány: 1. vedení školy, 2. poradní sbor, 3. pedagogická rada, 4. předmětové komise: všeobecně vzdělávacích předmětů odborných předmětů 5. komise pro realizaci ŠVP 7

8 ad 1) vedení školy tvoří ředitelka školy Mgr. Zuzana Gondová, zástupkyně ředitelky školy Mgr. Anna Bukovská, vedoucí odborná učitelka Mgr. Anna Poislová a ekonomka školy Jana Šárníková, vedoucí vychovatelka a vedoucí kuchyně, ad 2) poradní sbor pracuje ve složení 7 zaměstnanců: ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, vedoucí učitelka odborného vyučování, ekonomka školy a dále učitelé Mgr. P. Zelený, Mgr. L. Michálková, p. J. Nimmrichterová. Schůzky se konaly dle aktuální potřeby, cca 1x za dva měsíce, ad 3) jednání pedagogických rad se konaly podle celoročního plánu, kterého se účastnili všichni pedagogičtí pracovníci, ad 4) předmětové komise se scházely přibližně jedenkrát za měsíc dle plánů ad 5) složení komise pro realizaci ŠVP je pro obě formy studia v počtu 5 členů: ředitelka školy, hlavní koordinátor Mgr. A. Poislová, 3 členové předmětových komisí Mgr. K. Štrpková, Mgr. I. Žváčková, Mgr. M. Macková. Schůzky probíhaly individuálně dle plnění zadaných úkolů po celý školní rok. 8

9 TABULKA O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY: Seznam interních pedagogických pracovníků Jméno vyuč. předměty pracovní zařazení Mgr. Zuzana Gondová odborné předměty, BIE ředitelka Mgr. Anna Bukovská odborné předměty zástupkyně ředitelky Mgr. Anna Poislová odborné předměty ved.uč. prakt. vyuč. Mgr. Jana Reichlová JN učitelka Mgr. Jana Menclová OBN/JA učitelka Mgr. Marek Navrath MAT/FYZ/IKT učitel Mgr. Eliška Slavinská MAT/CHE/IKT učitelka Mgr. Pavel Zelený TEV/OBN/ekonomie učitel Mgr. Tomáš Všetíček TEV učitel Mgr. Dagmar Poláková odborné předměty učitelka Mgr. Miroslava Šopíková odborné předměty učitelka Mgr. Ladislava Michálková odborné předměty učitelka Mgr. Jarmila Vláčelová odborné předměty učitelka Mgr. Eva Čmakalová odborné předměty učitelka Mgr. Magdalena Macková odborné předměty učitelka Mgr. Ida Žváčková odborné předměty učitelka Mgr. Ivana Žůrková odborné předměty učitelka Mgr. Helena Crhonková odborné předměty,bie učitelka Mgr. Petra Kaplanová JA učitelka Mgr. David Navrátil CJL, JA učitel pí. Jana Krobotová odborné předměty učitelka pí. Jana Nimmrichterová odborné předměty učitelka Mgr. Krestýnová Andrea odborné předměty učitelka Mgr. Kateřina Štrpková CJL/LAJ učitelka Mgr. Ludmila Rolincová odborné předměty učitelka Mgr. Marcela Köhlerová odborné předměty učitelka Mgr. Anežka Gronychová odborné předměty učitelka Mgr. Jana Kovářová JA učitelka MD Mgr. Petra Kabourková TEV/JA učitelka MD 9

10 Seznam pedagogických pracovníků na domově mládeže Jméno Pracovní zařazení Anna Vodná vychovatelství vedoucí vychovatelka MD Bc. Ludmila Krátká vychovatelství vychovatelka Bc. Hana Březovská vychovatelství vychovatelka Seznam provozních zaměstnanců Jméno Pracovní zařazení Jana Šárníková ÚSO ekonomka Marie Březinová ÚSO sekretářka,ref.pam V. Březina ÚSO školník, údržbář, topič Pavla Jarýnová SO uklízečka Ludmila Turková SO uklízečka Jana Pelantová SO uklízečka Božena Semanová, Jitka Divišová ÚSO vedoucí školní jídelny Jitka Tichá SO kuchařka Zdeňka Potěšilová SO kuchařka Ludmila Onderková SO kuchařka Jana Pelantová ÚSO pomocná síla v kuchyni Zdeněk Štěpánek SO údržbář DM Alena Štěpánková SO uklízečka DM Seznam externích pedagogických pracovníků Jméno Mgr. Martin Brauner vyuč. předměty učitel MA 10

11 Hodnocení práce předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů ve školním roce 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Kateřina Štrpková Členové komise se scházeli pravidelně jednou za měsíc, aktuální problémy řešili pružně v příslušném počtu podle vyučovaných předmětů a podle potřeby. Komise pracovala ve stejném složení a pod stejným vedením jako v loňském školním roce, bylo tedy možné plynule navázat na osvědčený způsob práce. Na schůzkách se nedařilo vždy zajišťovat (kvůli pracovnímu vytížení na jiné škole) účast externího vyučujícího M. Braunera (MAT), byl však vždy přizván, projednávalo-li se večerní studium, kde se vyskytovaly v souvislosti s matematikou problémy. Schůzek se také neúčastnily odborné učitelky, jejichž úvazek částečně tvořily VVP (OBN, DEJ). V oblasti dalšího vzděláváni pedagogických pracovníků v tomto školním roce pokračovala příprava na společnou část maturitní zkoušky, učitelé si doplňovali chybějící školení (hodnotitel ústní zkoušky AJ, hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ) a již vyškolení hodnotitelé absolvovali konzultační semináře. Certifikací bylo ukončeno školení pro práci s interaktivní tabulí. Hlavní pracovní náplní většiny členů komise bylo zajistit úspěšný průběh společné části maturitní zkoušky, proto bylo rozhodnuto využít uvolnění nových cvičných testů a zadání CERMATU a zorganizovat časově i administrativně náročnou maturitní generálku pro 4. ročník. Podle předběžných maturitních výsledků, jejichž úplná analýza musela být kvůli odvoláním neúspěšných žáků odložena (viz zápis ze schůze z ), byli žáci u MZK relativně úspěšní (86,44%). Kromě soustavné práce a maturitní generálky se do výsledků promítly i zkušenosti se státní maturitou z loňského roku. Další činností bylo zapojení školy do projektu Peníze EU školám. Projekt organizačně zajišťoval M. Nawrath, úkolem učitelů bylo průběžně si připravovat tzv. DUMy (digitální učební materiály.), které se v průběhu následujících dvou let trvání projektu budou postupně ověřovat ve výuce. Pedagogové kromě pedagogické činnosti organizovali školní kola tradičních soutěží (recitační a literární soutěž, Olympiáda v českém jazyce, Olympiáda v anglickém jazyce), žáci se účastnili i regionálních kol jazykových a sportovních soutěží, kde dosahovali průměrných výsledků. Byly pořádány různé kulturní, výchovně vzdělávací a sportovní akce. V činnosti pokračoval kroužek odbíjené a bodybuildingu, připravoval se tradiční sportovní týden 2. ročníku (sportovně turistický pobyt v Chorvatsku) s posunutým termínem září

12 Práce komise přispěla k budování přátelského ovzduší na pracovišti a k dobrému výsledku maturitní zkoušky na škole. U žáků však navzdory současné podobě státní maturitní zkoušky přetrvává nízký zájem o všeobecně vzdělávací předměty, který by mohl být zvýšen individuálním přístupem k žákům, zvýšenou motivací a v neposlední řadě individualizací výuky (dělením tříd na skupiny s menším počtem žáků). Jako nástroj ke zkvalitnění výuky všeobecně vzdělávacích předmětů je vnímáno také zapojení do výše zmiňovaného projektu. Akce předmětové komise všeobecně vzdělávacích učitelů Datum Akce Turistika - akce GO Corny středoškolský pohár v atletice Turnaj v malé kopané Prohlídka Městské knihovny Šumperk v rámci akce Týden knihoven Říjen 2011 Přespolní běh Beseda v Městské knihovně Šumperk pro 1. ročníky Divadelní představení Kočka na rozpálené plechové střeše Vánoční turnaj ve stolním tenise Vánoční besídka pro bývalé zaměstnance školy (vystoupení) Předvánoční zumba Divadelní představení Revizor Soutěž ve šplhu okresní kolo Lyžařský kurz Školní kolo olympiády v českém jazyce Divadelní představení Prodaná nevěsta Soutěž ve šplhu krajské kolo Olympiáda v českém jazyce okresní kolo Recitační soutěž Olomouc Maturitní generálka Divadelní představení Bílá nemoc (pro maturanty) Přednáška o holocaustu pro 1. a 2. ročníky Filmové představení Lidice Květen 2012 Účast v soutěži V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu! Soutěžní turnaj ve futsale dívek Slavnostní vyřazení absolventů (kult. vystoupení) Sportovní (Střelecký) den 12

13 Hodnocení činnosti předmětové komise odborných učitelek - školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Anna Poislová Počet schůzek:10 Zhodnocení činnosti předmětové komise: Práci předmětové komise za tento školní rok lze hodnotit pozitivně. Naplánované hlavní úkoly se nám z větší části podařilo splnit. Posílili jsme tým učitelek, které se zabývaly první pomoci v rámci školních i mimoškolních aktivit, což se projevilo nárůstem počtu žáků z jednotlivých ročníků, kteří se začali této problematice intenzivněji věnovat a aktivně se do ní zapojovat. Na konci školního roku se uskutečnilo školní kolo soutěže v první pomoci žáků 2. ročníků. Nejúspěšnější žáci naší školy se zúčastnili v červnu mezinárodní soutěže v první pomoci v Jihlavě a v Brně na XVII. ročníku celostátní soutěže s mezinárodní účastí. Další úspěch jsme zaznamenali ve studentských konferencích, které se uskutečnily z psychologie, ošetřovatelství, somatologie a klinické propedeutiky. Vítězové jednotlivých školních kol potom pokračovali v regionálních soutěžích. Z psychologie na Psychologickou olympiádu na SZŠ v Prostějově, kde žáci měli zpracované eseje na téma Láska a přátelství. Ze somatologie pokračovali na Somatologických dnech na SZŠ a VZŠ v Olomouci, kde získali žáci 1. ročníku oboru zdravotnický asistent 2. místo s prací Anatomie a fyziologie srdce a infarkt myokardu. Dalším velkým úspěchem bylo první místo žáků 4. ročníku s prací Péče o nemocného s CMP na VIII. festivalu ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně. V rámci SOČ žáci 2. ročník zpracovávají své práce na téma Šikana a druhá práce je zaměřená sportovně na téma Aerobic. Naším úkolem bylo také motivovat žáky k angažovanosti pro veřejné zájmy společnosti a pomáhat lidem i v jiných zemích. Místo naplánovaných tří humanitárních sbírek se nám podařilo uskutečnit šest a z toho jedna byla určena dětem v dětských domovech na Ukrajině, kterou jsme zorganizovali ve spolupráci se Zábřežskou Charitou. Jedním z našich cílů bylo také zaměřit se na boj proti kouření. Proto jsme se zapojili do Mezinárodního nekuřáckého dne a navázali spolupráci se Šumperskou nemocnici, která otevřela poradu pro odvykání kouření. S naším projektem jsme se umístili na 2. místě v celorepublikovém boji. V oblasti vzdělávání jsme letos uskutečnili jednu odbornou konferenci pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí na téma: Péče o onkologicky nemocného ve spolupráci se Šumperskou nemocnicí a.s. a s Fakultní nemocnicí Olomouc. Posluchači byla konference hodnocena velmi pozitivně. Odborné učitelky vypracovaly dva odborné granty města Šumperk zaměřené na první pomoc a počítačovou gramotnost seniorů a podílely se i na jejich realizaci. 13

14 Ze všech plánovaných úkolů se nám nepodařilo pouze zrealizovat akreditovaný kurz zdravotník zotavovacích akcí. Na závěr školního roku jsme zhodnotili ŠVP v prvním a druhém ročníku oboru zdravotnický asistent. K obsahu i realizaci neměly odborné učitelky žádné závažnější připomínky. V lednu se uskutečnily srovnávací testy 4. ročníků a v březnu 3. ročníků z ošetřovatelství. Hodnocení odpovídalo studijním výsledkům žáků za 1. pololetí. Spolupráce školy se zdravotnickými a sociálními zařízeními: Šumperská nemocnice a.s. Spolupráce s nemocnicí je již dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Nemocnice nám umožňuje zajistit praktickou výuku žáků na svých jednotlivých standardních odděleních nebo stážemi na specializovaných pracovištích. Vedoucí sestry v průběhu školního roku informovaly učitelky i žáky a seznamovaly s novinkami a novými ošetřovatelskými postupy. V únoru se uskutečnila v prostorách naší školy schůzka s vedoucími sestrami školských pracovišť a zástupci škol, v dubnu se setkala paní náměstkyně Šumperské nemocnice s žáky 4. ročníků, které informovala o možnostech uplatnění. Dětské centrum Pavučinka, Šumperk P.O. Na tomto pracovišti probíhá praktická výuka pouze v prvním pololetí. Část skupiny žáků 4. ročníků měla výuku u pěti praktických lékařů pro děti a mládež: MUDr. Kocourkové, MUDr. Polachové, MUDr.Lucké, MUDr.. Zelené a MUDr. Jílkové. Spolupráce s těmito pracovišti je na velmi dobré úrovni. Speciální mateřská škola Šumperk a Schola VIVA Na těchto pracovištích se žáci seznamují s problematikou přístupu k dětem s tělesným a smyslovým postižením. Získané poznatky využívají nejen v ošetřovatelské praxi, ale i v předmětu psychologie a komunikace, proto i tato výuka je přínosem k profesnímu rozvoji žáků. Odborná praxe: Odborná praxe byla podle učebního plánu zařazena na závěr třetího ročníku v rozsahu pěti týdnů a uskutečnila se ve těchto zdravotnických zařízeních: Šumperská nemocnice a.s. Interna Zábřeh s.r.o. Jesenická nemocnice a.s. Nemocnice Šternberk Odborná praxe byla kladně hodnocena jednotlivými zařízeními i žáky školy. 14

15 Konference pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí Termín Název konference Přístup k onkologicky nemocnému Humanitární sbírky: datum název sbírky Bílá pastelka žáci Sdružení šance prodej vánočních hvězd Adopce na dálku Tříkrálová sbírka Píšťalka ( pomoc handicapovaným) Květinový den Akce předmětové komise odborných učitelek Všechny plánované vzdělávací akce odborných učitelek byly splněny, dokonce se uskutečnily další semináře, konference pro odborné učitelky, a tak si rozšířit odborné znalosti v našich oborech. Datum Akce Sportovní den v Domově důchodců v Šumperku a Olympijský den Schola VIVA - pomoc při organizaci a zajištění PP Schůzka odborných učitelek s paní náměstkyní oš. péče Mgr. Pavelkovou MŠ Pohádka a Domov mládeže SOŠ Šumperk - prevence kouření Mezinárodní nekuřácký den výstava ve škole Mikulášská besídka pro děti na dětském odd.a interním odd. ošetřovatelská lůžka Šumperské nemocnice Prosinec Vánoční besídky s kulturním programem ve zdrav. a sociálních zařízeních: 2.A SCHOLA VIVA 2.B Pontis DPS Alžběta a Markéta 3.A Domov důchodců Šumperk 3.B Dětský domov Šumperk 4.A Pomněnka 15

16 4.B ÚSP Olšany Srovnávací testy 4.ročníků z ošetřovatelství Studentská konference ze somatologie, klinické propedeutiky Studentská konference z ošetřovatelství Školní kolo Olympiády z psychologie na téma Láska a přátelství VIII. festival ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně - žáci 4. B Odborná konference pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí Přístup k onkologicky nemocnému Somatologické dny SZŠ a VZŠ Olomouc - žáci 1. ročníku Schůzka paní náměstkyně s žáky 4. ročníků Hygiena rukou Šumperská nemocnice - žáci 3.B Humanitární sbírka Květinový den žáci 3.A Dětský den Šumperská nemocnice dětské odd., žáci 2.A Sportovní den Pontis - pomoc při organizaci a zajištění PP Mezinárodní soutěž první pomoci Jihlava XVII. ročník soutěže PP s mezinárodní účastí Sportovní den v Domově důchodců v Šumperku 16

17 Hlavní úkoly školního roku a jejich plnění. 1. Naplňování školního vzdělávacího programu pro obor Zdravotnický asistent. Letos probíhala výuka u prvních a druhých ročníků denního studia a u prvního ročníku večerního studia dle stanoveného ŠVP bez problémů. Výsledky VVP byly čtvrtletně sledovány a vyhodnocovány, stanovená hodinová dotace byla vyhovující a dodržena. 2. Zkvalitnit přípravu žáků na státní maturitu zvláště u cizích jazyků. V letošním školním roce jsme výuky jazyků rozdělili na hodiny teoretické doplněné konverzací v daném jazyce. Touto úpravou jsme dosáhli značného vylepšení výsledků u státní maturity z cizího jazyka a budeme v tomto trendu nadále pokračovat. V pravidelných měsíčních intervalech jsme také sledovali výsledky žáků v těchto předmětech a v případech neprospěchu jsem byli v úzkém kontaktu s rodiči, což se nám též osvědčilo. 3. Využití interaktivní tabule a ICT ve výchovně vzdělávacím procesu. V tomto školním roce se nám podařilo zvýšit využívání interaktivní tabule i ICT ve výchovně-vzdělávacím procesu. Provedli jsme inovaci jedné odborné učebny, do které jsme zabudovali další novou interaktivní tabuli. V příštím školním roce plánujeme inovaci další odborné učebny ve stejném vybavení. 4. Stálý boj za snížení absencí žáků školy. Průměrná absence na žáka ve srovnání s loňským školním rokem nám letos ( po tříletém úsilí ) klesla ze 154 na 141 hodin na žáka za celý školní rok, takže nastavenými motivačními stimuly jsme dosáhli mírného poklesu absence (soutěž tříd s nejnižší absencí, pravidelné rozbory absencí s třídními učiteli i rodiči žáků). I když pokles není velký, jsme rádi, že se absence daří mírně snižovat a věříme, že se nám to bude dařit i v následujících letech. 5. Zapojování do projektů města Šumperka a Olomouckého kraje, ESF Naše škola podala v prosinci 2011 tři žádosti o granty z rozpočtu města Šumperka a dva z nich Rada města Šumperka schválila a poskytla finanční prostředky na tyto projekty: Najdi si místo v třídním kolektivu ve výši 7000,- Kč na ubytování První pomoc zachránit život ve výši 6 000,- Kč 17

18 Dále jsme zpracovali a získali grantový projekt na základě výzvy 34 Žádost o finanční podporu z OP VK IP oblasti podpory 1.5 unit costs (CZ.1.07/1.5.00/ ) na téma: Inovace výuky prostřednictvím ICT na SZŠ Šumperk. 6. Podpora aktivity žáků ve školní i mimoškolní oblasti V tomto bodu hlavních úkolů školy jsme dospěli k výborným výsledkům. Naši žáci školu reprezentovali v různých soutěžích, jak okresních tak i krajských a celostátních s mezinárodní účastí, zorganizovali jsme školní odborné konference pro somatologii, klinickou propedeutiku, ošetřovatelství a psychologii. Zapojili se do výuky PP pro veřejnost v našem městě. Vyhráli soutěž CO, kterou pořádá každoročně město ŠUMPERK. Chvályhodných činností naši žáci dosáhli v pečovatelském i zdravotnickém kroužku. K těmto aktivitám budeme žáky i nadále motivovat a dávat tak příležitosti talentovaným žákům. 7. Rozvoj EVVO u žáky a zaměstnanců školy. V této oblasti se podařilo pro výše jmenovanou problematiku získat žáky i zaměstnance školy. S tříděním odpadů jsme neměli problémy a pokračovali jsme v započatém trendu. Čtvrtletním sledováním spotřeby energií jsme si ověřili, že i v této oblasti došlo k určitým úsporám nejen na škole, ale i na DM. V rámci péče o zeleň jsme v zahradě domova mládeže při SZŠ pečovali o omlazené stromy. Od ledna 2012 jsme se zapojili do projektu firmy REMA Systém, a.s. Zelená škola a od června do projektu PAPÍR ZA PAPÍR firmy SITA CZ. a.s. 18

19 d) údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 Obor: M/01 Zdravotnický asistent 1. Všeobecná ustanovení Ve školním roce 2012/2013 budou otevřeny dvě třídy prvního ročníku oboru zdravotnický asistent, denního studia a bude přijato 64 uchazečů, jedna třída prvního ročníku oboru zdravotnický asistent, večerního studia. Uchazeči jsou povinni předložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru. 2. Kriteria přijímacího řízení dle dikce příslušného zákona, denního studia 2.1. zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru max. 60 bodů 2.2. Výsledky vzdělávání na základní škole (bodové ohodnocení) za - prospěch v 8. ročníku. a prvním pololetí 9. ročníku ZŠ max. 30 bodů 2.3. Výsledky přijímacího pohovoru... max. 25 bodů 2.4. Umístění na Místě v okresních a vyšších soutěžích a olympiádách max. 5 bodů Celkem maximální počet bodů 120 bodů Při rovnosti počtu bodů u posledního přijímaného uchazeče bude pro určení celkového pořadí rozhodující součet známek za daná 3 pololetí z jazyka českého a matematiky a přírodopisu. Uchazeči bude pro potřebu přijímacího řízení přiděleno registrační číslo, které zajistí anonymitu a umožní uveřejnění výsledného pořadí uchazečů pod tímto číslem na úřední desce školy a www stránkách školy. 3. Kriteria přijímacího řízení dle dikce příslušného zákona, večerního studia pro 1. kolo přijímacího řízení 3.1. zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru max. 60 bodů 3.2. Výsledky vzdělávání na základní škole (bodové ohodnocení) za - prospěch v 8. ročníku. a prvním pololetí 9. ročníku ZŠ max. 30 bodů 3.3. Výsledky přijímacího pohovoru... max. 20 bodů Celkem maximální počet bodů 110 bodů Ve druhém a třetím kole přijímacího řízení se přijímací pohovor nekoná. Přijatí uchazeči večerního studia neodevzdávají pro školní rok 2012/2013 zápisový lístek. 19

20 4. Oznámení výsledků přijímacího řízení Pro účel přijímacího řízení budou uchazečům přidělena registrační čísla, pod kterými bude uveřejněno pořadí uchazečů na vývěsce ve škole a na www stránkách školy dne po ukončení řízení. Písemná vyrozumění o nepřijetí budou zákonným zástupcům nebo plnoletým uchazečům zaslána poštou do vlastních rukou dne Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy do 3 dnů od jeho doručení, a to prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Přijatí uchazeči musí do 5 dnů doručit zápisový lístek. Přehled o přijímacím řízení 1. kolo Stav k Z 64 přijatých uchazečů odevzdalo v termínu 50 zápisových lístků a 7 následně zápis zrušilo. V této etapě zůstalo 20 volných míst. Škola obdržela 14 odvolání v termínu od Od odvolání odstoupil 1zákonný zástupce. Na základě autoremedury bylo přijato dalších 14 uchazečů dle pořadí po autoremeduře, kteří všichni dodali zápisové lístky. Celkem bylo přijato 56 uchazečů. Na Krajský úřad Olomouc nebylo doručeno žádné odvolání. Další kola přijímacího řízení pro denní studium nebyla stanovena. Počet uchazečů 88 Přijatí uchazeči místo Nepřijatí uchazeči místo Zápisový lístek doručen 50 Zápis zrušen 7 Volná místa 20 (14+6) Počet odvolání 14 Přijatí po autoremeduře 14 Odvolání zrušeno 1 Počet odvolání ke KÚ Olomouc 0 Celkem přijato 56 uchazečů 20

21 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2012 pro školní rok 2012/2013 OBOR: Zdravotnický asistent M/01 denní forma studia Přijatí žáci na místě POŘADÍ A.ČÍSLO PRŮMĚR BODY PRŮMĚR SOUTĚŽE LÉKAŘ POHOVOR CELKEM ,13 28, , ,61 20, , ,28 25, , ,25 26, , , ,28 25, , ,31 25, , , ,36 24, , ,45 23, , ,45 23, , ,15 27, , ,49 22, , ,44 23, , ,12 28, , ,46 23, , ,53 22, , ,54 21, , ,42 23, , ,36 24, , ,5 22, , ,24 26, , ,58 21, , ,58 21, , ,53 22, , ,61 20, , ,62 20, , ,63 20, , ,5 22, , ,64 20, , , ,56 21, , ,5 22, , ,64 20, , ,71 19, , ,73 19, , ,73 19, , ,73 19, , ,47 22, , ,74 18, , ,62 20, , ,82 17, ,7 21

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 tel/fax : 582 343 861 e.mail : skola@szdravpv.cz, URL: www.szdravpv.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok : 2008/2009 Vypracovala : Mgr. Ivana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež

Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež Charakteristika školy a jednotlivých oborů Organizační struktura Učební plány Počty žáků v oborech a ve třídách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více