Pokyny k zajištění maturitních zkoušek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny k zajištění maturitních zkoušek"

Transkript

1 Pokyny k zajištění maturitních zkoušek V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a s vyhláškou č. 177/2009, ve znění pozdějších předpisů. 51 odst. 3 maturitní vyhlášky: Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce z vážných důvodů, omluví svou nepřítomnost do 3 pracovních dnů písemně s uvedením důvodu řediteli školy, ve které se koná maturitní zkouška. Závažnost důvodů, pro které se žák k maturitní zkoušce nedostavil, posoudí ředitel školy. Uzná-li ředitel školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín zkoušky ( 81 odst. 2 školského zákona). Výsledek posouzení zaznamená ředitel školy do informačního systému Centra. 1) Pokyny k zajištění praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů a) Průběh a pokyny pro žáky Všichni žáci se dostaví do školy ve společenském oděvu nejpozději 15 minut před zahájením zkoušky. V případě pozdního příchodu nebude žákům umožněno konat praktickou maturitní zkoušku. Žáci vstupují do učebny jednotlivě a losují si číslo počítače, u kterého je připraveno zadání praktické maturitní zkoušky. K dispozici mohou mít žáci pouze psací potřeby a svačinu. Ostatní věci si žáci odloží na místo určené pedagogickým dozorem. Žáci si podle vzoru vyplní přední stranu tiskopisu (formulář k praktické maturitní zkoušce) a podepíší si papíry, které v případě potřeby použijí. Na vnitřní stranu formuláře (složky) žáci vepíší seznam jednotlivých částí praktické zkoušky, zkontrolují si jej s obsahem složky a podepíší jeho úplnost. Po přihlášení žáků do počítačové sítě začíná běžet čistý čas na vypracování. Po celou dobu praktické maturitní zkoušky nesmějí žáci používat mobilní telefony, ty zůstanou vypnuté a odloženy s ostatními věcmi na místě určeném pedagogickým dozorem. Neuposlechnutí tohoto nařízení je důvodem k předčasnému ukončení maturitní zkoušky. Pokud potřebuje žák opustit během maturitní práce učebnu, odevzdá složku pedagogickému dozoru. Po ukončení práce každý žák zkontroluje, zda soubory jsou uloženy na správném místě v počítači, vloží všechny papírové dokumenty do složky, kterou odevzdá dozírajícímu. b) Pokyny pro zadávající Pedagogický dozor provede kontrolu přítomnosti žáků. Organizuje losování čísel počítačů, poté zapíše do obalu protokolů všechna témata, časový údaj začátku a konce praktické zkoušky, zasedací pořádek a dobu, po kterou provádí dozor. Doba pro vypracování praktické maturitní zkoušky je 6 hodin čistého času pro obor Obchodní akademie a Ekonomické lyceum, 7 hodin čistého času pro obor Informační technologie. Po přihlášení žáků do počítačové sítě dozor napíše na tabuli čas, kdy žáci začali pracovat, a hodinu, do které mají právo pracovat. Pokud potřebuje žák opustit během psaní maturitní práce učebnu, odevzdá práci pedagogickému dozoru a ten zapíše čas odchodu a příchodu žáka. Učebnu smí opustit vždy jen jeden žák. Po ukončení práce zapíše pedagogický dozor čas odevzdání práce, na titulní list se podepíše. Všechny práce za učebnu odevzdá poslední dozor předem určenému vyučujícímu IT. V případě technických problémů zadávající kontaktuje pracovníka pověřeného technickým dozorem. 1

2 2) Průběh ústní maturitní zkoušky Žák koná zkoušky profilové části maturitní zkoušky a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky před jednou zkušební maturitní komisí. U ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky zastává jeden hodnotitel funkci zkoušejícího a druhý hodnotitel funkci přísedícího. Žák u maturitní zkoušky prokazuje, že získal znalosti, které odpovídají obsahu učiva střední školy. Hodnocení maturitní zkoušky je tedy nezávislé na jeho studijních výsledcích. Žák musí přesvědčit zkušební komisi ve stanoveném čase patnácti minut, že příslušnou problematiku ovládá a že se orientuje v základních problémech příslušného předmětu. Maturitní zkouška je tedy zkouškou samostatnou a komplexní a maturitní komise posuzuje momentální výkon žáka. Maturitní komise má členy stálé a členy zkoušející. Předseda maturitní komise je jmenován školským úřadem a je vždy z jiné školy podobného oboru, místopředsedou je pověřený pedagog školy a třetím stálým členem maturitní komise je třídní učitel. Podle příslušné vyhlášky musí být minimálně dva zkoušející, tedy vyučující příslušného předmětu a další pedagog se stejnou nebo příbuznou aprobací. Hodnocení praktické zkoušky a ústní zkoušky navrhuje zkušební maturitní komisi zkoušející nebo hodnotitel. O hodnocení žáka při zkoušce nehlasuje ten člen zkušební maturitní komise, který nebyl této zkoušce přítomen po převážnou část doby konání zkoušky. V případě, že třídní učitel je současně zkoušející, má v případě nerozhodnosti hlasů rozhodující hlas předseda maturitní komise. Podle zákona jsou ústní maturitní zkoušky veřejné, a tak do maturitní místnosti může, pokud to neohrožuje průběh zkoušek, vstoupit v podstatě kdokoliv. Režim práce maturitní komise určuje její předseda. V případě krátkodobé nepřítomnosti předsedy zkušební maturitní komise při maturitní zkoušce jej zastupuje místopředseda. a) První den maturitní zkoušky - společné slavnostní zahájení Scénář slavnostního zahájení: Půl hodiny před zahájením se žáci shromáždí v přípravné místnosti, povinností třídního učitele je zkontrolovat, zda jsou všichni studenti přítomni, pokud ne, zjistí důvod absence. Zkontroluje připravenost a vhodné oblečení žáků. V případě, že se žák na toto zahájení nedostaví, nemůže zahájit ústní maturitní zkoušku. V předem stanovený čas zahájení žáci na pokyn třídního učitele přejdou do maturitní místnosti: 1. žáci nastoupí podle předem připraveného pořádku - zodpovídá třídní učitel 2. třídní učitel představí třídě předsedu maturitní komise a jednotlivé žáky třídy předsedovi 3. zástupce třídy přednese krátkou uvítací řeč a předá předsedovi maturitní komise květiny 4. předseda pronese úvodní řeč, prohlásí maturity za zahájené 5. časová rezerva pro projevy hostů 6. slovo místopředsedy a upřesnění organizace maturitních zkoušek 7. následuje zkoušení podle předem stanoveného harmonogramu Poznámka: Časový harmonogram maturitních zkoušek může být upraven na základě počtu maturujících žáků. 2

3 b) Průběh maturitní zkoušky zkoušení žáka Žák skládá všechny ústní části maturitní zkoušky v jeden den a v jedné skupině spolu s dalšími žáky. Pořadí předmětů je předem stanoveno, a tak žák skládá v tomto pořadí s přestávkami zkoušky z jednotlivých předmětů. V průběhu zkoušky se vždy jeden žák samostatně připravuje ke zkoušce a další žák je zkoušen. Doba přípravy je u zkoušek společné části 20 minut, u zkoušek profilové části 15 minut a doba zkoušení je u všech zkoušek 15 minut. Při přípravě žák používá pouze povolené pomůcky schválené předsedou maturitní komise. Pro ústní zkoušku společné části žák obdrží jeden číslovaný pracovní list, jehož číslo si vylosuje. Pracovní list je zpracován ve dvou vyhotoveních; jedno je určeno pro žáka a jedno pro hodnotitele. Pro ústní zkoušku společné části nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu, při ústní profilové zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. Otázku si žák losuje z předepsaného počtu otázek příslušného předmětu tak, že si vybere kartičku s číslem, sdělí komisi číslo otázky a poté se na určeném místě připravuje. Těsně před zahájením zkoušení z prvního předmětu se žák představí předsedovi maturitní komise a má povinnost se identifikovat. Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky provede zkušební maturitní komise bezprostředně po ukončení zkoušek profilové části. Na konci zkoušení celé skupiny žáků se maturitní komise poradí a poté žáky zavolá zpět do maturitní místnosti. Zde předseda komise žákům sdělí hodnocení jednotlivých předmětů ústní maturitní zkoušky a praktické zkoušky. V případě, že žák neprospěl, sdělí mu předseda maturitní komise i možnosti vykonání opravné zkoušky. 81 Školského zákona (2) V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná. Žák může konat opravnou zkoušku společné části maturitní zkoušky v jiné úrovni obtížnosti, než v jaké konal tuto zkoušku v řádném termínu. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku. (3) Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. (4) Ředitel školy vystaví žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. (5) Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole. 4 vyhlášky Přihlašování k maturitní zkoušce (1) Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do a) 15. prosince (v roce 2012) pro jarní zkušební období, b) 25. června pro podzimní zkušební období. V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají v období od 2. května do 10. června, v podzimním zkušebním období od 1. září do 20. září. 3

4 23 vyhlášky (4) Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku. To neplatí, pokud žák pro opravnou zkoušku zvolí jinou úroveň obtížnosti; v takovém případě koná žák opravnou zkoušku ze zkušebního předmětu v rozsahu všech dílcích zkoušek. 34 vyhlášky (1) Opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky žák koná z těch zkušebních předmětů, které uvedl v přihlášce k maturitní zkoušce v rádném termínu. c) Slavnostní ukončení maturitních zkoušek (poslední den maturit) 1. žáci nastoupí podle předem připraveného pořádku zodpovídá třídní učitel 2. předseda zhodnotí maturitní zkoušky a prohlásí maturity za ukončené 3. zástupce žáků se rozloučí s komisí a s předsedou komise a předá mu květiny 4. třídní učitel poděkuje předsedovi i žákům, rozloučí se s nimi a informuje žáky o předání maturitních vysvědčení Vysvědčení o maturitní zkoušce a maturitní protokoly budou žákům předány v červnu v budově školy. Konkrétní termín a realizace bude upřesněna. 3) Průběh testování společné části maturitní zkoušky Testování probíhá podle jednotného testovacího schématu (zveřejněného MŠMT nejpozději 31. prosince daného školního roku); každý žák se dostaví k testům, ke kterým je přihlášen. Na základě Sdělení MŠMT ze dne 30. září 2011 se pro školní rok 2011/2012 určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2012 na pracovní dny od 2. května do 14. května Jednotné zkušební schéma stanoví ministerstvo pro jarní zkušební období do 31. prosince a podzimní zkušební období do 15. srpna příslušného roku. 51 Vyhlášky V průběhu maturitní zkoušky mohou žáci používat pouze povolené pomůcky, které pro společnou část maturitní zkoušky stanoví Centrum a pro profilovou část maturitní zkoušky ředitel školy. Při konání maturitní zkoušky není u žáků a asistentů dovolena přítomnost elektronických komunikačních prostředků, pokud tato vyhláška nestanoví jinak. Při konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky je zakázána vzájemná komunikace mezi žáky. Opuštění učebny z jiných než zdravotních důvodů se posuzuje, jako by žák zkoušku ukončil. Oprávněnost zdravotních důvodů posoudí zadavatel s přihlédnutím k písemnému doporučení ošetřujícího lékaře žáka. 4

5 4) Celkové hodnocení maturitní zkoušky 22 vyhlášky (2) Didaktický test je vyhodnocován Centrem. Výsledky didaktických testu zpřístupní Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období nejpozději do 15. května, v podzimním zkušebním období nejpozději do 10. září. Následující pracovní den po převzetí výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. V jarním zkušebním období ředitel školy zpřístupní žákům výsledky formou výpisu výsledku didaktických testu. Výpis, opatřený faksimile podpisu ředitele Centra, zhotoví ředitel školy prostřednictvím informačního systému Centra pro každého žáka, který konal didaktický test. (3) Centrum předá písemné práce k ohodnocení hodnotitelům. Hodnotitel předává prostřednictvím informačního systému Centra hodnocení písemné práce žáka Centru v termínech stanovených Centrem. Výsledky písemných prací zpřístupní Centrum řediteli školy do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací žáků dané školy. (4) Hodnocení žáka z ústní zkoušky společné části ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk navrhnou hodnotitelé zkušební maturitní komisi po ukončení zkoušek v daném zkušebním dni. Jeden z hodnotitelů zaznamená hodnocení ústní zkoušky společné části do protokolu podle 29a. Výsledné hodnocení ústní zkoušky společné části založené na shodě obou hodnotitelů a schválené zkušební maturitní komisí předseda zkušební maturitní komise předá bez zbytečného odkladu řediteli školy a oznámí je veřejně žákovi. Data o výsledném hodnocení ústní zkoušky společné části odešle ředitel školy do Centra prostřednictvím informačního systému Centra. 23 vyhlášky (1) Hranice úspěšnosti zkoušek nebo dílcích zkoušek společné části uvede Centrum v testových sešitech didaktických testu a v zadáních písemných prací pro danou zkoušku. (2) Žák vykoná zkoušku nebo dílčí zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti. (3) Žák vykoná zkoušku ze zkušebního předmětu společné části úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny dílčí zkoušky, z nichž se zkouška daného zkušebního předmětu skládá. Celkové hodnocení zkušebního předmětu se stanoví váženým aritmetickým průměrem všech konaných dílcích zkoušek; v případě zkušebního předmětu cizí jazyk se započítává hodnocení didaktického testu jednou polovinou a hodnocení písemné práce a ústní zkoušky vždy jednou čtvrtinou. V případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura se započítává hodnocení každé dílčí zkoušky rovným dílem. (4) Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku. To neplatí, pokud žák pro opravnou zkoušku zvolí jinou úroveň obtížnosti; v takovém případě koná žák opravnou zkoušku ze zkušebního předmětu v rozsahu všech dílčích zkoušek. 26 vyhlášky (1) Hodnocení společné části maturitní zkoušky provede Centrum. (2) Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky provede zkušební maturitní komise bezprostředně po ukončení zkoušek profilové části. (3) Centrum shromáždí výsledky maturitní zkoušky na základě výsledku obou jejích částí a bez zbytečného odkladu, v jarním zkušebním období nejpozději do 3 pracovních dnu od shromáždění výsledků za jednotlivou školu a v podzimním zkušebním období nejpozději do 3 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra. (4) Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provede podle výsledku společné a profilové části maturitní zkoušky. (5) Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle stupnice: a) prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nekonal žádnou opravnou zkoušku, nebyl z žádné povinné zkoušky maturitní zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 chvalitebný, a zároveň prostý aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek maturitní zkoušky není horší než 1,50, b) prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 nedostatečný, 5

6 c) neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 nedostatečný nebo ji z jiného důvodu nevykonal úspěšně. (6) Do celkového hodnocení maturitní zkoušky se nezapočítává hodnocení nepovinných zkoušek. (7) V případě, že žák nekonal společnou část maturitní zkoušky v souladu s 81 odst. 6 školského zákona (viz zkrácené studium), provede se celkové hodnocení maturitní zkoušky podle výsledku profilové části maturitní zkoušky Vydání vysvědčení Ředitel školy na základě údajů zpřístupněných Centrem podle 26 odst. 3 nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich zpřístupnění vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení o maturitní zkoušce zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra a vydává ředitel školy na tiskopisu podle vzoru stanoveného ve vyhlášce o některých dokladech o vzdělání. V Orlové dne Ing. Miroslava Šromková ředitelka školy 6

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vydal: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun IČO 47558415, tel. 311 622 311 SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy

MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy P. č. dot. P.č. odp. Otázka Odpověď 1 Co bylo a je pro Vás v přípravě k novým maturitám největší překážkou (nedostatek informací, způsob předávání informací,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 370. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY DENNÍ A DÁLKOVÁ FORMA STUDIA (základní řídící dokument SMJ třetí úrovně QŘ - 01-2 zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) ŘÍZENÝ DOKUMENT Správce: Mgr. Pavel Hrubý Vypracoval: Mgr. Pavel Hrubý Schválil:

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva sídlo: Kozí 1, 110 00 Praha 1 adresa: Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3 telefon: 224 816 617, 608 359 995 emailová adresa: konzervator.praha@seznam.cz webové stránky: www.konzervatorpraha.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Oddíl

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů EVANGELICKÁ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Školní řád Evangelická akademie nabízí ve své vyšší odborné škole sociálně právní vzdělání a výchovu budoucím sociálním pracovníkům. Své vzdělávací

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 2. Za první pololetí

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více