pořádají 15. května 2013 Slavnostní zahájení, Nová radnice města Brna, Rytířský sál května 2013 Brno, Kongresové centrum, Brněnské výstaviště

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pořádají 15. května 2013 Slavnostní zahájení, Nová radnice města Brna, Rytířský sál května 2013 Brno, Kongresové centrum, Brněnské výstaviště"

Transkript

1 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ASOCIACE PRO VYUŽITÍ VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební pořádají XXIII. mezinárodní sympozium I. mezinárodní konferenci 2013 Konané pod záštitou: JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje Bc. Romana Onderky, MBA, primátora města Brna Ing. Pavla Křečka, předsedy ČKAIT Ing. Václava Matyáše, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Pavla Štěpána, prezidenta Českého svazu stavebních inženýrů Sympozium SANACE 2013 je zaměřeno na sanaci a údržbu stávajících konstrukcí. Současně však, díky novým poznatkům, materiálům a technologiím, také na modernizaci procesů výstavby a jejich využívání. MEDIÁLNÍ PARTNER BETONSERVER Konference POPÍLKY ve stavebnictví 2013 je zaměřena zejména na využití popílku v betonu a s tím spojenou revizí harmonizované normy EN Dále se bude věnovat důsledkům spolu-spalování různých materiálů, novým zdrojům energie a dopadům nové evropské legislativy - CPR na výrobce a kvalitu stavebních výrobku. 15. května 2013 Slavnostní zahájení, Nová radnice města Brna, Rytířský sál května 2013 Brno, Kongresové centrum, Brněnské výstaviště Sympozium je zařazeno do akreditovaného vzdělávacího programu pro členy ČKAIT 3 body.

2 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA XXIII. mezinárodní sympozium I. mezinárodní konference května 2013 Slavnostní zahájení, Nová radnice města Brna, Rytířský sál května 2013 Brno, Kongresové centrum, Brněnské výstaviště. Záštita nad konáním sympozia a konference: JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Bc. Roman Onderka, MBA, primátor města Brna Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Pavel Štěpán, prezident Českého svazu stavebních inženýrů Vědecký výbor sympozia: Doc. Ing. Jan Tomek, CSc. předseda výboru Prof. Ing. Juraj Bilčík, Ph.D. Ing. Miroslav Dobrovolný, MBA Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. Ing. Aleš Jakubík Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc. Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. Ing. Václav Pumpr, CSc. Milan Smeták Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Vědecký výbor konference: Ing. Petr Baranek Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. Ing. Pavel Donát Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Ing. Pavlína Kulhánková Ing. Tomáš Lobpreis Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. Ing. Roman Snop Ing. Pavel Sokol Organizace sympozia: Ing. Hana Némethová Organizace konference: Ing. Vít Černý, Ph.D. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.

3 Programové schéma: 15. května 2013 Rytířský sál Nové radnice v Brně, Dominikánské nám. 1, Brno 19:30 22:30 hod. Slavnostní zahajovací večer - zahájení sympozia/konference, spojené s předáním významných ocenění a koncertem 16. května 2013 Kongresové centrum, Brněnské výstaviště 08:00 17:30 hod. Registrace SÁL A / SANACE POPÍLKY ve stavebnictví :00 09:30 hod. Zahájení sympozia, konference a doprovodné výstavy 09:30 11:00 hod. VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY I. Garanti bloku: Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., Doc. Ing. Jan Tomek, CSc. 11:00 11:15 hod. Přestávka - rozdělení do sekcí, občerstvení SÁL A / SANACE :15 12:30 hod. VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY II. Garanti bloku: Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., Doc. Ing. Jan Tomek, CSc. SÁL C / POPÍLKY ve stavebnictví :15 12:30 hod. SOUČASNÁ SITUACE VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ V ČR A EU. Garant bloku: Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. 12:30 14:00 hod. Přestávka oběd SÁL A / SANACE :00 15:30 hod. SANACE A ZESILOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ - METODY -TECHNOLOGICKÉ POSTUPY - PŘÍKLADY Garant bloku: Doc. Ing. Jan Tomek, CSc. 15:30 16:30 hod. STATICKÁ SPOLEHLIVOST OBJEKTŮ A APLIKACE PRINCIPŮ TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Garant bloku: Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. 16:30 17:30 hod. VADY A PORUCHY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, KVALITA A TRVANLIVOST SANACÍ Garant bloku: Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. SÁL C / POPÍLKY ve stavebnictví :00 15:45 hod. ZKUŠENOSTI S VYUŽÍVÁNÍM VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ Garant bloku: Doc. Ing. Jan Vídeňský, CSc. 15:45 17:30 hod. TRENDY A VÝZKUM VE VYUŽÍVÁNÍ VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ I. Garant bloku: Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. 19:30 hod. Moravská chalupa, komplex hotelu Voroněž 17. května 2013 Kongresové centrum, Brněnské výstaviště SANACE párty SÁL A / SANACE :00 10:30 hod. TECHNICKÉ, EKONOMICKÉ, LEGISLATIVNÍ A EKOLOGICKÉ ASPEKTY SANACÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Garant bloku: Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc. SÁL C / POPÍLKY ve stavebnictví :00 10:30 hod. TRENDY A VÝZKUM VE VYUŽÍVÁNÍ VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ II. Garant bloku: Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. SÁL A / SANACE POPÍLKY ve stavebnictví :30 12:00 hod. POKROČILÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO SANACE BETONU Garant bloku: Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. 12:00 13:30 hod. STAVEBNÍ PRŮZKUM, DIAGNOSTIKA, PROJEKTOVÁNÍ, MONITORING Garant bloku: Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. 13:30 hod. Závěr, oběd DOPROVODNÁ VÝSTAVA spojená s praktickým předváděním sanačních technologií 16. května ,00 18,00 hod. (přístup do Kongresového centra pro montáž - od 7,00 hod). 17. května ,00 15,00 hod. (demontáž bezprostředně po ukončení) Program jednotlivých přednášek : - PROGRAMOVÉ SCHÉMA

4 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK), Asociace pro využití vedlejších produktů (ASVEP) a Fakulta stavební VUT v Brně si Vás dovolují pozvat k účasti na dvacátý třetí ročník mezinárodního sympozia s názvem SANACE 2013 a nově i první ročník konference POPÍLKY ve stavebnictví 2013, které se budou konat ve dnech května 2013, v Brně, Kongresovém centru v areálu Brněnského výstaviště. Mezinárodní sympozium SANACE je odborně zaměřenou akcí, která se každoročně koná v Brně na Brněnském výstavišti. Letošní ročník bude pro účastníky o to zajímavější, že se nám podařilo ve spolupráci s Asociací pro využití vedlejších produktů sympozium významně rozšířit o odborný program konference POPÍLKY ve stavebnictví s okruhy, zaměřenými na současnou situaci využívání vedlejších energetických produk tů v ČR a EU a na novinky v oblasti legislativy a standardizace. Historie SSBK, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, odráží vývoj sanací a oprav betonových konstrukcí od skromných začátků počátkem devadesátých let k plnohodnotnému segmentu na trhu stavebních prací v současnosti. Paradoxně k tomuto rozvoji přispívá i současná hospodářská recese se svým důrazem na snižování nákladů a omezování investičních aktivit. Významný je i environmentální aspekt sanací. Tím, že významně prodlužují životnosti konstrukcí, přispívaj í nemalou měrou ke snižování spotřeby stavebních hmot a zejména energeticky náročného cementu. Moderní sanační technologie jsou proto významným faktorem pro udržitelný rozvoj stavebnictví. Ve své podstatě představují sanace širokou technickou a ekonomickou problematiku s velkou dynamikou rozvo je, která vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran. Ano, dotýká se přímo investorů, projektantů, výrobců sanačních hmot, prováděcích společností, dodavatelů staveb, jako i výzkumných center co by poskytovatelů nejnovějších poznatků ze souvisejících teoretických oblastí. SSBK si klade za cíl šíření nejnovějších poznatků pro odbornou veřejnost, legislativní posílení oboru, zprostředkování zkušeností z realizací v tuzemsku a v zahraničí, ale i analýzu minulých omylů a důsledků přehnaného optimismu v otázkách životnosti betonových konstrukcí. V neposlední řadě sledujeme vývoj a aplikaci našich návrhů, postupů, materiálů, technologií a služeb při nové výstavbě, protože jejich význam a uplatnění již přerostl rámec pouhých oprav či údržby stávajících konstrukcí Vlastní program sympozia SANACE 2013 je rozčleněn do tematických bloků, které si kladou za cíl, pokrýt celou problematiku sanací betonových konstrukcí. Pro každý ročník sympózia vybírá jeho vědecký výbor téma, které se obvykle prolíná celým programem sympozia a ke kterému se většinou vyjadřují i autoři jednotlivých příspěvků. Pro letošní ročník zvolil vědecký výbor aktuální téma: E k o n o m i c k ý ú t l u m j a k o p ř í l e ž i t o s t r o z v o j e o b o r u sanací betonových konstrukcí - Možnosti výzkumu, vývoje, aplikace a řízen í. Historie ASVEP, Asociace pro využití vedlejších produktů, se píše od roku Mezi cílové zájmy asociace patří příprava dokumentace pro energetické produkty podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, nazývané také REACH. Současně se věnuje zabezpečování a ochraně společných zájmů členů v oblasti produkce a využití energetických produktů, vytváření nebo podpoře nutných právních, normativních, regulačních opatření pro uznání, akceptaci a podporu využití energetických produktu z tepelných elektráren jako významných zdrojů druhotných surovin. Zajišťuje informovanost členů zejména v oblasti související legislativy (národní i evropské), odborné, konzultační a poradenské služby a dále pak garanci a organizaci odborných školení a seminářů. ASVEP podporuje společný vědecký výzkum a vytvoření technického a legislativního zázemí pro efektivní využívání energetických produktů pro jiná průmyslová odvětví. Spolupracuje s řadou subjektů v oblasti ochrany životního prostředí související s využitím energetických produktů a koordinuje spolupráci se zahraničními subjekty. Program konference POPÍLKY ve stavebnictví 2013 je rozčleněn do tematických bloků, které si kladou za cíl, pokrýt celou problematiku využití vedlejších energetických produktů a s tím spojené legislativní a normové požadavky. Stejně jako v případě sympozia SANACE 2013, je i pro konferenci POPÍLKY ve stavebnictví 2013 vybráno téma, které se prolíná celým programem a ke kterému se vyjadřují i autoři jednotlivých příspěvků. Pro první ročník zvolil vědecký výbor aktuální téma: Využití popílku v současnosti, nové trendy v e výz kumu, v az ba na novou evropskou i tuzemskou legislativu a technickou normalizaci. V letošním roce, jsme se rozhodli uspořádat obě akce v Kongresovém centru Brněnského výstaviště. Získali jsme tím nejen dostatek prostoru, ale zachovali i komfort snadné dostupnosti, pohodlného parkování i možnosti ubytování v blízkosti konferenčních prostor. Program doplňuje bohatá doprovodná výstava i neformální společenské setkání účastníků sympozia a konference SANACEparty. Abychom mohli věnovat maximální časový prostor odborné části, Slavnostní zahájení bude již v předvečer akce, tzn. 15. května od 19,30 hod. v prostorách Rytířského sálu Nové radnice v Brně, která se nachází na Dominikánském náměstí v historickém centru Brna. Při příležitosti Slavnostního zahajovacího večera budou předány ceny Významná osobnost v oblasti sanací betonových konstrukcí, Sanační dílo roku 2012 a Sanační materiál roku 2012 a dále budou oceněny diplomové práce studentů vysokých odborných škol. Slavnostní zahajovací večer bude završen koncertním vystoupením sopranistky paní Nadi Chrobákové a harfenistky paní Stanii Ramešové. Po celou dobu konání odborné akce je zajištěno v sále A tlumočení čeština/slovenština angličtina.

5 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY POŘADATEL SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (SSBK) ASOCIACE PRO VYUŽITÍ VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ (ASVEP) Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební ORGANIZACE AKCE Ing. Hana Némethová, Sirotkova 3134/54a, Brno, IČO: , DIČ: CZ TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ Slavnostní zahájení 15. května 2013 v 19,30 hod. Nová radnice města Brna, Dominikánské nám. 1, Brno. Odborná část a 17. května Kongresové centrum, areál Brněnského výstaviště. Vstup služebním vchodem č.1. Parkování pro osobní auta na parkovišti před bránou č.1. Doprovodná výstava se uskuteční v totožném termínu v předsálí Kongresového centra. REGISTRAČNÍ poplatek, platba, PŘIHLÁŠKA, TERMÍNY VLOŽNÉ/ SLUŽBA ZÁKLADNÍ - do 7. května 2013 ZVÝŠENÁ - po 7. květnu 2013***) Člen SSBK/ASVEP + škola 3 950,00 Kč 4 450,00 Kč Ostatní účastník 4 450,00 Kč 4 850,00 Kč Zvláštní vložné doktorand 1 400,00 Kč Vstupenka Slavnostní zahajovací večer ,00 Kč Sborník SANACE 2013/POPÍLKY 2013*) nad rámec vložného 400,00 Kč Stravné**) 300,00 Kč *) sborník v jednom vyhotovení (včetně CD) je již součásti účastnického poplatku, v případě zájmu o další publikace příslušný počet je možné doobjednat ve formuláři závazné přihlášky **) stravné zahrnuje obědy na oba dny v restauraci, která se nachází přímo v budově Kongresového centra. Objednané poukázky budou předány při registraci. ***) zvýšená částka platí rovněž pro platbu v hotovosti na místě (kromě zahraničních účastníků). Uvedené ceny jsou bez DPH, k cenám bude účtováno DPH v platné výši. Formulář závazné přihlášky je přílohou pozvánky. Účastnický poplatek zahrnuje: účast na odborném programu a doprovodné výstavě publikaci sborník SANACE 2013 nebo POPÍLKY 2013 včetně CD vstupenku na společenské setkání SANACEparty informační a propagační materiál občerstvení Slavnostní zahajovací večer vstupenka není součástí vložného, je nutné si ji v případě zájmu objednat zvlášť a její cena bude připočtena k registračnímu poplatku. Objednaný počet vstupenek bude zaslán předem poštou. Vložné a další výše uvedené služby je nutné uhradit před konáním akce na základě zaslaného daňového dokladu. Výše vložného je dána termínem doručení závazné přihlášky. Daňový doklad Vám bude vystaven na základě objednaných služeb a poslán bezprostředně po obdržení závazné přihlášky. Ve formuláři je možné přihlásit větší počet účastníků. Uzávěrka přihlášek se základním vložným je 7. května 2013, po tomto termínu budou akceptovány přihlášky se zvýšeným vložným. Při nedodržení splatnosti faktury která je dána uzávěrkou základního vložného (7. května 2013) bude doúčtován doplatek ve výši rozdílu mezi základním a zvýšeném vložným. Vložné platí všichni účastníci včetně přednášejících a účastníků z řad vystavovatelů s vyjímkou čestných hostů. V případě neúčasti se vložné nevrací, příslušný sborník a CD bude zasláno poštou. Zvláštní vložné doktorand je určeno pro studenty s prezenční formou studia, zahrnuje všechny výše uvedené služby účastnického poplatku, pro uplatnění je nutné doložit doklad o studiu. Přihlášení je možné také prostřednictvím on-line na webové stránce sympozia: nebo UBYTOVÁNÍ Požadavek zajištění rezervace ubytování vyznačte ve formuláři závazné přihlášky. Ubytování si hradí účastníci sami v hotelové recepci. Rezervaci je možné provést pouze pro přihlášené do 7. května Hotel Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Hotel VORONĚŽ I.**** 2 200,00 Kč 2 610,00 Kč Hotel VORONĚŽ II.*** 1 195,00 Kč 2 160,00 Kč Komplex Hotelu VORONĚŽ se nachází cca 100 m od areálu Brněnského výstaviště na ul. Křížkovského 47, Brno. Výše uvedené ceny ubytování jsou včetně snídaně, městského poplatku a DPH. Uvedené ceny můžeme garantovat pouze pro rezervace formou přiložené závazné přihlášky na akci. V případě naplněnosti stavu rezervací, budeme Vás kontaktovat telefonicky.

6 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPROVODNÁ VÝSTAVA Doprovodná výstava bude instalována v předsálí Kongresového centra a bude probíhat po celou dobu konání akce. Instalace vlastních propagačních systémů na vyhrazené-objednané místo bude možná 16. května 2013 od 7,00 hod. Demontáž bezprostředně po ukončení akce. Podmínky a možnosti účasti na výstavě a další firemní prezentace jsou samostatnou přílohou této pozvánky. Účast na výstavě je podmíněna uhrazením registračního poplatku. Na základě vyplněného formuláře objednávky bude vystavena faktura po akci. Ceny uvedené v objednávce jsou bez DPH, členové SSBK/ASVEP mají slevu 20% na všechny služby uvedené na formuláři. Uzávěrka objednávek na doprovodnou výstavu je 7. května REGISTRACE Registrace je umístěna v hale Kongresového centra od 8,00 hod. po celou dobu konání akce. U registrace obdrží účastníci jmenovku, sborník s CD, poukázky na oběd (pokud byly objednány), vstupenku na SANACEparty, další informační a technicko-propagační materiály. STORNO Zrušit účast nebo objednané služby je možné pouze písemnou formou. Při zrušení účasti SANACE párty do 2. května 2013 nepodléhá žádnému poplatku, do 9. května 2013 činí storno poplatek 50% z fakturované částky po 9. květnu 2013 je storno poplatek již v plné výši fakturovaných služeb Vrácení plateb nebo jejich částí bude provedeno dobropisem po akci. Podpisem závazné přihlášky účastník akceptuje výše uvedené stornopodmínky a to včetně přihlášení prostřednictvím internetu. KONTAKT SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (SSBK) korespondenční adresa sympozia a konference Sirotkova 3134/54a, CZ Brno Tel.: , FAX: , Mobil: , ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ Veveří 95, CZ Brno Tel.: , FAX: , Mobil: , VUT v Brně, Fakulta stavební Veveří 95, CZ Brno Tel.: , FAX: , SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ VEČER Na úvod 23. ročníku mezinárodního sympozia SANACE 2013 a 1. mezinárodní konference POPÍLKY ve stavebnictví pořádá SSBK, ASVEP a VUT v Brně, Fakulta stavební Slavnostní zahajovací večer, který se bude konat ve středu 15. května 2013 od 19,30 hod. v prostorách Rytířského sálu Nové radnice města Brna, Dominikánské nám. 1, Brno. Součástí programu Slavnostního zahajovacího večera bude předání významných ocenění a v druhé části programu se uskuteční koncertní vystoupení sopranistky Nadi Chrobákové a harfenistky Stanii Ramešové. Vstupenky na Slavnostní zahajovací večer je nutné objednat ve formuláři závazné přihlášky. Cena vstupenky je 200 Kč/osobu a bude účtována společně s registračním poplatkem. Přihlášeným účastníkům bude zaslána vstupenka včetně programu předem poštou. Počet míst je kapacitně omezen. Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Asociace pro využití energetických produktů a VUT v Brně, Fakulta stavební si Vás dovolují pozvat na společenské setkání účastníků sympozia, které se bude konat dne 16. května 2013 od 19,30 hod. v prostorách komplexu Hotelu VORONĚŽ ve stylové restauraci MORAVSKÁ CHALUPA. Vstupenka na společenský večer je již součástí vložného registračního poplatku. Vstupenky budou účastníkům předány při registraci. Aktuální informace: