ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků a školní družiny je pro zapsané žáky povinná. 3. Nemůže-li se žák OU účastnit vyučování nebo odborné praxe požádá zákonný zástupce o jeho uvolnění. 4. Nemůže-li se žák ZŠS, ZŚP účastnit výuky, požádá zákonný zástupce osobně třídního učitele, vyučujícího o jeho uvolnění. Ve výjimečných případech lze uvolnit žáka na základě věrohodné písemné omluvenky. V těchto případech uvolňuje žáka pouze třídní učitel, nebo zástupce ředitele, popř. ředitel školy. 5. Zákonný zástupce nebo zletilý žák oznámí škole příčinu nepřítomnosti žáka do 3 dnů od počátku jeho nepřítomnosti. 6. Po skončení nepřítomnosti je zákonný zástupce, zletilý žák povinen svou nepřítomnost ve vyučování nebo odborné praxi omluvit třídnímu učiteli a to písemně (do omluvného listu) do 3 dnů. Třídní učitel na základě omluvenky a dalších případně zjištěných okolností posoudí, zda bude absence považována za omluvenou či neomluvenou. V odůvodněných případech může třídní učitel požadovat lékařské potvrzení nebo jiný úřední doklad o příčině žákovy nepřítomnosti. II. Chování žáků ve škole a při činnostech pořádaných školou 1. Žák přichází do školy vhodně a čistě upraven. Před zahájením výuky si odloží svrchní oděv v šatně a přezuje se. 2. Žák vypracovává domácí úkoly uložené učitelem. Připravuje se na vyučovací hodiny. Jestliže se nemohl na vyučovací hodinu řádně připravit nebo vypracovat domácí úkol, omluví se učiteli na začátku vyučovací hodiny. 3. Žák nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitele. 4. Před začátkem vyučovací hodiny si žák připraví věci potřebné k vyučování. Před hodinou TV se převlékne do cvičebního úboru, před hodinou PV a odbornou praxí do pracovního oděvu, nestanoví-li učitel nebo dílenský učitel jinak. 5. Před ukončením výuky nebo odborné praxe nesmí žáci odcházet bez dovolení učitele či dílenského učitele ze školní budovy nebo místa praxe. 6. Ve školní družině a na internátě se žáci chovají dle pokynů vychovatele.

2 7. V době odborné praxe se žáci OU řídí pokyny učitele OU. 8. Ve školní jídelně se žáci chovají ukázněně, dodržují hygienická a společenská pravidla stolování. Řídí se pokyny pedagogického dozoru. 9. Při akcích a činnostech pořádaných školou se žáci řídí pokyny učitelů, vychovatelů či jiných pověřených osob. 10. Žák nezcizuje věci, které náležejí jiným žákům, jiným osobám nebo škole. 11. Žákům školy je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (tabák, marihuana, alkohol a j.) v celém areálu školy. 12. Žákům je na škole při činnostech a akcích pořádaných školou, ve školní družině, na internátě a na odborné praxi zakázáno používat mobilní telefon bez svolení vyučujícího, vychovatele. 13. Žák je povinen při výuce, při činnostech a akcích pořádaných školou, ve školní družině, na internátě a na odborné praxi chránit zdraví své a svých spolužáků. Při hodinách TV,PV je povinen dodržovat řád tělocvičny, školních dílen a při odborné praxi řád pracoviště, kde se praxe uskutečňuje. 14. Žákům není dovoleno nosit do školy, školní družiny, internátu a na odbornou praxi předměty ohrožující jejich zdraví, bezpečnost nebo zdraví a bezpečnost jiných osob (zábavnou pyrotechniku, zápalky, nože apod.). 15. Žák šetrně zachází s učebnicemi a školními potřebami a školním majetkem. Žáci OU šetrně zachází s majetkem zařízení, kde vykonávají odbornou praxi. Svévolně jej nepoškozují, jejich případné zničení, poškození či ztrátu jsou povinni uhradit. 16. Za peníze, cenné věci, mobilní telefony aj. škola neručí, pokud nejsou uloženy u vyučujícího, popř. v ředitelně školy 17. Podmínečné vyloučení, vyloučení žáka OU, PrŠ: za prokázanou krádež v době výuky za hrubé slovní, popř. fyzické útoky proti pracovníkům nebo spolužákům užívání omamných a návykových látek před výukou, popř. v době výuky opakované méně závažné porušení školního řádu za opakovanou neomluvenou absenci 18. Při méně závažném porušení školního řádu lze žákovi uložit napomenutí třídního učitele, učitele OV, důtku třídního učitele, učitele OV, důtku ředitele školy. 19. Důtky třídního učitele, učitele OV, ředitele školy se uloží vždy po projednání v pedagogické radě. 20. Udělení pochvaly se projednává vždy v pedagogické radě.

3 III. Pravidla bezpečného chování 1. Žák dodržuje vnitřní řád školy 2. Žák dbá pokynů vyučujícího, popřípadě dalších zaměstnanců školy. 3. Žák dodržuje pravidla bezpečného chování v celé - po zvonění sedí v lavici, pokud se vyučující nedostaví do pěti minut po zazvonění, oznámí jeho nepřítomnost v ředitelně nebo kanceláři školy, - okna ve třídách otevírají a zavírají jen na pokyn vyučujícího, - v době vyučování ani o přestávkách není dovoleno opouštět školu. V průběhu přestávky žáci pobývají ve třídě nebo v prostorách nejbližší chodby. Nezdržují se v prostorách šaten, schodiště a na chodbách mimo určený prostor. Respektují pokyny dozorujícího učitele, - po skončení vyučování uklidí žák své pracovní místo a za dozoru vyučujícího přejde do prostoru šaten. Odchází-li žáci do odborných učeben, uklidí si před odchodem své pracovní místo ve třídě, - každou zjištěnou závadu ohrožující zdraví nahlásí žák neprodleně učiteli, popřípadě jinému zaměstnanci školy (školník, uklízečka), - utrpí-li žák úraz, je povinen toto neprodleně oznámit vyučujícímu. Jakoukoli ztrátu věci nahlásí žák třídnímu učiteli nebo vyučujícímu. IV. Práva žáků 1. Práva žáků jsou daná Úmluvou o právech dítěte a dalšími právními dokumenty. Takto daná práva se týkají všech žáků. 2. Právní vztahy mezi žákem a školou při dovršení 18. roku věku žáka se řídí obecně platnými právními předpisy (např. omlouvání absence, doručování písemností školou). 3. Předkládat oprávněné návrhy ke zkvalitnění činnosti školy, vážné připomínky a problémy řešit s vedením školy. 4. Požádat vyučujícího o konzultaci. 5. Požádat vyučujícího o zdůvodnění své klasifikace. 6. V nutných případech použít telefonu v kanceláři školy. 7. Na ochranu před psychickým a fyzickým násilím. 8. Na respektování žákova soukromého života. 9. Na přiměřený odpočinek.

4 V. Povinnosti zákonných zástupců 1. Zajistit řádnou docházku žáka do školy. 2. Na vyzvání se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka. 3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti žáka. 4. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování. 5. Oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku. VI. Práva zákonných zástupců 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka 2. Být voleni do školské rady. 3. Vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí. 4. Požádat o uvolnění žáka z výuky. VII. Vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy 1. Pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu nebo školního řádu. 2. Informace poskytnuté zákonným zástupcem žáka jsou důvěrné. 3. Nejméně 3x ročně organizuje škola třídní schůzky. Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek. VIII. Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků 1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 3. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 4. Při hodnocení a klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt. 5. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. 6. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s dalšími učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. 7. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního řádu. 8. Zákonní zástupci jsou o chování žáka informováni třídním učitelem okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu, na třídních schůzkách, průběžně.

5 9. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel: soustavným diagnostickým pozorováním žáka soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování různými druhy zkoušek kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami analýzou různých činností žáka konzultacemi s ostatními učiteli rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 10. Učitel vede evidenci o každé klasifikaci žáka. 11. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu (neklasifikují žáka ihned po návratu do školy po delší nepřítomnosti, apod.). IX. Komisionální zkouška 1. Komisionální zkoušku koná žák v případě pochybnosti o správnosti hodnocení a v případě opravné zkoušky. Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. Komisionální zkoušku může žák ve II. pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu, nejpozději do Do té doby žák navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník. 2. Žák, který neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná opravné zkoušky. Termín komisionální zkoušky stanoví ředitel školy. 3. V případě přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu zkoušen jen jednou. Žádost o přezkoušení se podává písemně řediteli školy do 3 dnů ode dne, kdy se žák o klasifikaci oficiálně dozvěděl. 4. Komise pro komisionální zkoušku je tříčlenná. Předsedou komise je ředitel školy nebo jím pověřený učitel. Komisi jmenuje vždy ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda v den zkoušky. 5. Formu komisionální zkoušky určí ředitel školy může být písemná nebo ústní. Formu určí vždy tak, aby byla k dobru žáka. 6. Délka komisionální zkoušky nesmí přesáhnout na základní škole l vyučovací hodinu. Na střední škole při přezkoušení z teoretických předmětů 2 vyučovací hodiny, při přezkoušení znalostí z odborného výcviku 3 hodiny. 7. Žák, který nevykoná zkoušku úspěšně, nebo se k ní nedostaví, neprospěl.

6 8. Při přestupu z jiného jak příbuzného studijního oboru koná žák vždy komisionální zkoušku. V ostatních případech může ředitel školy komisionální zkoušku nařídit. X. Sebehodnocení žáků 1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků 2. Sebehodnocením se posiluje sebevědomí. 3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc, je to důležitý prostředek učení. 4. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. V Prostějově, dne 1.září 2008 Školská rada schválila dokument dne Radim Janáček ředitel školy David Mőller předseda školské rady

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 ŠKOLNÍ ŘÁD šk. r. 2014/2015 Obsah I. Úvod... 1 II. Přijetí uchazeče ke studiu... 2 III. Ukončení a zanechání studia žáka... 2 IV. Povolení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Školní řád SŠ, jehož nedílnou součástí je organizační řád školy a pravidla hodnocení žáků školy, je prostředkem k tomu, aby výchovně vzdělávací

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva žáků a zákonných zástupců 1. Žák má právo být informován o veškerém dění ve škole 2. Žák má právo vyjádřit vhodnou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Základní umělecká škola Jihlava příspěvková organizace Masarykovo náměstí 65/15, Jihlava, 586 01 IČO 75151332 ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

Základní umělecká škola Jihlava příspěvková organizace Masarykovo náměstí 65/15, Jihlava, 586 01 IČO 75151332 ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Základní umělecká škola Jihlava příspěvková organizace Masarykovo náměstí 65/15, Jihlava, 586 01 IČO 75151332 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Jihlava, příspěvková organizace, vydává ředitel školy na

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více