1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku."

Transkript

1 Š K O L N Í Ř Á D pro žáky dálkového vzdělávání oboru Obchodní akademie platný od pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1.1. Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas, a to 10 minut před začátkem vyučování podle stanoveného rozvrhu hodin a účastnit se výuky v předmětech povinných a povinně volitelných Žák je povinen neprodleně hlásit na sekretariátě školy všechny změny v osobních i rodinných údajích, např.změnu zdravotní pojišťovny, příjmení, bydliště apod Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku Žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání Žák je povinen omluvit svou nepřítomnost ve škole svému třídnímu učiteli nebo informovat vedení, případně sekretariát školy (telefonicky nebo em) Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, je vyzván ředitelkou školy, aby neprodleně důvody své nepřítomnosti doložil. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jakoby vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty a přestává být žákem školy ( 68 odst.2) Žáci mohou požádat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.: - o přeřazení do vyššího ročníku podle 17 odst. 3, - o přestup na jinou střední školu, - o přerušení vzdělávání ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů, - o opakování ročníku, o uznání předchozího vzdělání, - o uvolnění zčásti nebo zcela z vyučování některého předmětu podle 67 odst.2, - o ukončení vzdělávání, - o komisionální přezkoušení ( 69 odst.9). 2. Provoz a vnitřní režim školy 2.1. Vyučování začíná v souladu s rozvrhem vyučování, který je zveřejněn na nástěnkách školy a na webových stránkách školy Výuka se koná vždy v úterý a ve čtvrtek v sudých kalendářních týdnech. Vyučování začíná ve 14,15 hod. a končí nejpozději ve 20,00 hod. Vstup do budovy je dovolen 20 minut před zahájením výuky.

2 2.3. Sled hodin 1. 14:15 15: :00 15: :50 16: :40 17: :30 18: :20 19: :10 19:55 Po vyučovací hodině následuje přestávka v délce 5 minut Na základě ustanovení zákona č.379/2005 Sb. vydaného o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,( 8, písm.a) a b)) se zakazuje kouřit na veřejných místech a ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení (zákon 561/2004 Sb.). 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně nežádoucími jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 3.1. Žáci, pedagogický sbor i nepedagogičtí pracovníci jsou vždy před zahájením nového školního roku proškoleni v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany před sociálně nežádoucími jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Zápis o proškolení je vyznačen v třídních knihách, dále v dokumentaci vedení školy a v osobních spisech pedagogických a nepedagogických pracovníků. Žáci stvrdí proškolení svým podpisem do seznamu, který vede třídní učitel Ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci vytvářejí podmínky pro předcházení vzniku sociálně nežádoucích jevů zajištěním: - poradenských služeb, - prací krizového centra, - řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně nežádoucích jevů: šikanování, popř. násilí. Ve škole je jmenován školní metodik prevence z řad pedagogických pracovníků, který oblast podrobně sleduje. Informuje o situaci vedení školy a společně přijímají odpovídající závěry v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR č.j / ze dne a metodického pokynu MŠMT ČR č.j / Žákům není v žádném případě dovoleno nosit a držet či distribuovat návykové látky,bodné, sečné a střelné zbraně včetně jakýchkoliv výbušnin, jedů, dělbuchů nebo jiných nebezpečných látek. 4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 4.1. Do odborných učeben mají žáci přístup jen v přítomnosti vyučujícího. Před začátkem hodiny se žáci shromáždí před odbornou učebnou a v klidu vyčkají příchodu vyučujícího. V odborných učebnách dbají pokynů vyučujícího a přísně dodržují všechny předpisy. Na začátku výuky v odborné učebně je každý žák povinen zkontrolovat stav jemu přidělené učební pomůcky (např. PC, psací stroj, mikroskop, apod.). Zjistí-li žák na svěřené pomůcce závadu, neprodleně ji nahlásí vyučujícímu. Pozdní nahlášení závady může být považováno za závadu způsobenou tímto žákem Žák je povinen šetřit školní zařízení, chránit je před poškozením a hospodárně zacházet se zapůjčenými školními pomůckami. Žák, případně jeho zákonný zástupce,

3 je podle ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. povinen nahradit škody úmyslně způsobené na inventáři a zařízení školy Své místo v učebně musí žák udržovat v čistotě a pořádku a při odchodu je také v pořádku zanechat Po skončení vyučování se žáci nesmějí zdržovat v učebnách bez předchozí domluvy s příslušným vyučujícím nebo s třídním učitelem Škola neručí za ztrátu či poškození mobilního telefonu, ztrátu cenností, peněz ani jiných osobních věcí pro výuku nepotřebných, které si žák přinese do školy. 5. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 69 zák. 561/2004 Sb.) 5.1. Žáci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělání žáka mají i osoby, které vůči žákům mají vyživovací povinnost. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze vydat výpis vysvědčení Do vyššího ročníku postoupí žák na konci druhého pololetí příslušného ročníku, prospěl-li ze všech předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, náhradní termín určí ředitel školy tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li žáka možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, náhradní termín určí ředitel školy tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září kalendářního roku. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl Pokud žák neprospěl na konci druhého pololetí ze 2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku, a to nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Požádat o komisionální přezkoušení může i zletilý žák či jeho zákonný zástupce z důvodů pochybností o správnosti hodnocení, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení dozvěděl. Žák neprospěl: - nevykoná-li opravnou zkoušku úspěšně, - k jejímu vykonání se nedostaví. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky, nejpozději do konce září následujícího školního roku. Komisionální přezkoušení bude provedeno na základě rozhodnutí ředitele školy (příp. krajského úřadu), a to nejpozději do 14cti dnů od doručení žádosti. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné střední škole. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel je vyučující žáka daného předmětu a přísedící učitel s odbornou kvalifikaci pro výuku daného nebo příbuzného předmětu. Členy komise jmenuje ředitel školy.komisionální zkoušku může žák v jednom dni konat nejvýše jednu. Komisionální zkouška může probíhat jak formou písemnou, tak i ústní, dle dohody s vyučujícím daného předmětu.

4 5.4. Konkretizace podmínek pro hodnocení žáka v daném předmětu Vyučující daného předmětu hodnotí žáka dálkové formy vzdělávání na konci pololetí v řádném termínu, pokud splnil všechny požadavky a úkoly, stanovené vyučujícím. Jedná se zejména o ústní zkoušení, písemné práce, referáty, testy, domácí úkoly. Počet úkolů závisí na vyučujících a ti se mohou ve svých požadavcích odlišovat. Nejmenší počet známek, na jejichž základě může být žák v pololetí hodnocen je dvě. Pro získání podkladů pro hodnocení učitel vypíše termín zkoušky, zkoušení: 1. řádný termín 2. náhradní termín 3. opravný termín Pokud žák nevyužije náhradního termínu zkoušky (nedostaví se), bude hodnocen stupněm nedostatečný. Opravný termín je určen žákům, kteří neprospěli v řádném nebo náhradním termínu. Učitel přijme žáka ke zkoušce v opravném termínu po předložení dokladu o zaplacení poplatku za zkoušku ve výši 400 Kč, nejlépe hotově na sekretariátě školy. Pololetní termíny náhradního hodnocení udělené ředitelkou školy ve výjimečných případech, stejně jako opravné zkoušky k úspěšnému uzavření ročníku, jsou rovněž zpoplatněny výše uvedenou částkou. V případě žádosti o termín náhradního hodnocení je nutné vyplnit příslušný formulář na sekretariátě školy. 6. Klasifikační řád 6.1. Hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech je vyjádřeno následujícími klasifikačními stupni: 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný, a 5 nedostatečný Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo nehodnocen(a). Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo uvolněn(a). Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním, b) prospěl(a), c) neprospěl(a), d) nehodnocen(a) Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný vyučovací předmět. V předmětu, který vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledný klasifikační stupeň rozhodnutím ředitele školy Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitelka školy, zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky celkové klasifikace do prospěchových archů třídnímu učiteli a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod Klasifikace v jednotlivých vyučovacích předmětech. Podklady pro hodnocení získává učitel - soustavným sledováním výkonů žáka, jeho aktivity a připravenosti na vyučování, - různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické,praktické), didaktickými testy, - zadáváním a kontrolou domácích prací a úkolů, - konzultacemi s ostatními učiteli. Stupeň 1 (výborný)

5 Žák ovládá požadované poznatky, fakta a pojmy uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je přesný a výstižný. Umí vyvozovat od konkrétního k abstraktnímu a výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta a pojmy v podstatě uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti, a to samostatně nebo dle menších podnětů učitele. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti a výstižnosti. Výsledky jeho práce jsou bez podstatných nedostatků. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat texty. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti při osvojování požadovaných poznatků, faktů a definic nepodstatné mezery. Při vykonávání intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky a dopouští se chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé s nedostatky v logice. V kvalitě jeho výsledků se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti při osvojování poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vykytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní i písemný projev vykazuje závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Při samostatném studiu má značné obtíže. Závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil, má v nich závažné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost myšlení. V ústním i písemném projevu má závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 7. Ukončování středního vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou - maturitní zkouška, dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce. 8. Projednání a schválení školního řádu Na základě 164 zákona č. 561/2004 Sb. byl tento školní řád projednán a schválen pedagogickou radou školy dne 27. srpna 2010 a na základě 168 téhož zákona projednán a schválen Školskou radou dne 27. srpna Plné znění školního řádu pro školní rok 2010/2011 je vyvěšeno na webových stránkách školy: V Brně dne 27. srpna 2010 Mgr. Eliška Hávová ředitelka školy

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 ŠKOLNÍ ŘÁD šk. r. 2014/2015 Obsah I. Úvod... 1 II. Přijetí uchazeče ke studiu... 2 III. Ukončení a zanechání studia žáka... 2 IV. Povolení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ ŠKOLNÍ ŘÁD

I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ ŠKOLNÍ ŘÁD I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ Účinnost od: 1. 9. 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva žáků Žák má právo: 1. na vzdělávání a školské služby dle školského zákona 2. na odpočinek a volný

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Základní umělecká škola Jihlava příspěvková organizace Masarykovo náměstí 65/15, Jihlava, 586 01 IČO 75151332 ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

Základní umělecká škola Jihlava příspěvková organizace Masarykovo náměstí 65/15, Jihlava, 586 01 IČO 75151332 ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Základní umělecká škola Jihlava příspěvková organizace Masarykovo náměstí 65/15, Jihlava, 586 01 IČO 75151332 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Jihlava, příspěvková organizace, vydává ředitel školy na

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV,

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www.ssamp-krnov.cz vydaný

Více

Š K O L N Í Á D ÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah

Š K O L N Í Á D ÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah Š K O LNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka, Přerov vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%.

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČ: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více